Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > Soul Science God Philosophy > Gita Summary

Text or attachments not found, sub-items list below:


01 Sainya Darshana
02 Sankhya Yoga
03 Karma Yoga
04 Gyana Yoga
05 Karma Sannyasa Yoga
06 Dhyana Yoga
07 Vigyana Yoga
08 Taraka Brahma Yoga
09 Raja Guhya Yoga
10 Vibhuti Yoga
11 Vishvarupa Darshana Yoga
12 Bhakti Yoga
13 Prakriti Purusha Vibhaga Yoga
14 Guna Traya Vibhaga Yoga
15 Purushottama Yoga
16 Daivasura Sampada Yoga
17 Shraddha Traya Vibhaga Yoga
18 Moksha Yoga