Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > Soul Science God Philosophy > Discover Your Self > Bhaktivedanta Academy for Culture > BACE Children Wing Centers

 BACE Children Wing Centers

 

BPS centers in Pune

 

No.     Location        Host     

1        Camp  ISKCON   Temple;   Ph.   26361855, 26332328   

2        Khadki Bazar  Ramakrishna das / Gaur Priya Devi dasi Ph: 25695066       

3        Nigdi   Radha    Bhavini    davi    dasi;    Ph: 27641628         

4        Prabhat Road Ketki   Tazne,   Ph:   25670093/   M: 9890070857        

5        Katraj  Rasa  Sundari  devi  dasi /  Krishna Kishore das Ph: 24306330   

6        Sahakara Nagar        Abhay Adapanawar Ph: 242270370 

 

BACE Children Wing Faculty, 2005

 

BPS Teachers:

 

Radhika devi dasi,  M.Sc,  D.H.E.   (Diploma in  Higher Education)

Yoshoda Rani devi dasi, B. Com., External Coordinator

Rasasundari   devi   dasi,   B.Sc,   Zoology,   External   Co­ordinator

Gaur Priya devi dasi, B.A. Maths

Hemangi Gopi devi dasi, B.Com, T.T.C.

Shree Kamini devi dasi, B.Com., B.Ed

Ram Krishna das, B.E. Electrical

 

Rupal Pandya, B.Com

Vraj Vallabhi devi dasi, B.Com

Sarojini Jagtap, B.Com

Madhu Gupta, B.Com

Radha Bhavani devi dasi, PG Dip. Computer

Janaknandini devi dasi, B.Com

Gopal Acarya das, B.E. Mech.

Abhay Charan das, B.E. Electronics

Sachin Komble, B.E. Mech.

Rashmi Pardeshi, B.Sc Chem

Mukhara devi dasi, B.A.

Sonal Dhumavat, D.I.D. (Diploma in Interior decoration)

Shirisha Reddy, MBA

Anang Mohini devi dasi, B. Com        «» . ^

Divya Shakti devi dasi, B.E. E & TC   j

Vidya Patham, (B. Com)

Mansi Sapre, B.Com

Madhura Bhide, M. Sc

 

Vaishali Srivatsan, MCA        g   |

Pranvallabhi devi dasi, B. Com

Shumitra Sundari devi dasi, B. Com

Shushma Adapanawar, M. A

Parameshwari devi dasi, BAMS

Amisha Raina, MBA

Jyoti Khedekar, BHMS

Gangamai devi dasi, B.Com

Ketki Tazne, B. Sc. Chemistry (Hons), DBM

Renuka Panchal, B. Com

Vaishnavi Priya devi dasi, B. Com