Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > SG Translated and Main Scriptures > Navadvipa Dhaam Mahatmya > 07 Verses

Saptama adhyaya

Shri-suvarnavihara, shri-devapalli

 

jaya shri-chaitanya-candra,   jaya prabhu nityaananda,

                   jayaadvaita jaya gadaadhara

jaya shrivaasaadi-bhakta,              gaura-pade anurakta,

                   jaya navadvipa-dhaama-vara

 

chaadiyaa vishraama sthaana,        shri-jiva laiyaa yaana,

                   yathaa graama suvarna-vihaara

ohe jiva prabhu kaya,         apurva e sthaane haya,

                   navadvipa prakritira paara

 

satya-yuge ei sthaane,                 chila raajaa sabe jaane,

                   shri-suvarnasena taara naama

bahu-kaala raajya kaila,                parete baardhakya haila,

tabu naahi kaaryete vishraama

 

vishaye aavishtha citta,                kise bridhi haya vitta,

                   ei cintaa kare narabara

ki jaani ki bhaagyavashe,              shri-naarada tathaa aaise,

                   raajaa taanre pujila vistara

 

naaradera dayaa haila,                 tattva-upadesha kaila,

                   raajaare ta’ laiyaa nirjane

naarada kahena raaya,                 vrithaa tava dina yaaya,

                   artha-cintaa kari mane mane

 

arthake anartha jaana,                  paramaartha divya-jnaana,

                   hridaye bhaavaha eka-baara

daaraa-putra-bandhu-jana,   keho nahe nija jana,

                   maranete keha nahe kaara

 

tomaara marana hale,                  dehati bhaasaaye jale,

                   sabe yaabe grihe aapanaara

tabe kena mityaa aashaa,             vishaya-jala-pipaasaa,

                   yadi keha naahi haila kaara

 

yadi bala labhi sukha,                   jivane naa paai duhkha,

                   ataeva artha-ceshthaa kari

seha mityaa kathaa raaya,            jivana anitya haya,

                   naahi rahe shata-barshopari

 

ataeva jaana saara,            yete habe maayaapaara,

                   yathaa sukhe duhkha naahi haya

kise vaa saadhiba bala,                 sei ta’ apurva phala,

                   yaahe naahi shoka-duhkha-bhaya

 

kevala vairaagya kari,                   taahaa naa paaite paari,

                   kevala jnaanete taahaa naai

vairaagya jnaanera bale,               vishaya-bandhana gale,

                   jivera kaivalya haya bhaai

 

kaivalya aananda naai,                  sarva-naasha bali taai,

                   kaivalyera nitaanta dhikkaara

edhike vishaya gela,           shreshtha kichu naa milila,

                   kaivalyera karaha vicaara

 

ataeva jnaani-jana,             bhukti-mukti naahi lana,

                   krishna-bhakti karena saadhana 

vishayete anaasakti,           krishna-pade anurakti,

sambandhaabhideya-prayojana

 

jiva se krishnera daasa,                 bhakti vinaa sarva-naasha,

                   bhakti-vrikshe phale prema-phala

sei phala prayojana,           krishna-prema nitya-dhana,

                   bhukti-mukti tuccha se-sakala

 

krishna-cidaananda-rabi,                maayaa taara chaayaa-chabi,

                   jiva taara kiranaanugana

tatastha-dharmera vashe,    jiva yadi maayaa-sparshe,

maayaa taare karaya bandhana

 

krishna-bahirmukha yei,                maayaa-sparshi jiva sei,

maayaa-sparshe karma-sanga paaya

maayaa-jaale bhrami mare,  karma-jnane naahi tare,

kashtha-naasha mantrana karaaya

 

kabhu karma aacaraya,                ashthangaadi yoga-maya

                   kabhu brahma-jnaana aalocana

kabhu kabhu tarka kare,               avasheshe naahi tare,

                   naahi maane aatma-tattva-dhana

 

bhramite bhramite yabe,               bhakta-jana-sanga habe,

                   tabe shraddhaa labhibe nirmala

saadhu-sange krishna bhaji,           hridaye-anartha tyaji,

                   nishthaa laabha kare suvimala

 

bhajite bhajite tabe,                     sei nishthaa ruci habe,

                   krame ruci haibe aasakti

aasakti haibe bhaava,                            taahe habe prema-laabha,

                   ei krame haya shuddha-bhakti

 

shravana-kirtana-mati,                  sevaa-krishnaarcana-nati,

                   daasya-sakya-aatmanivedana

navadhaa saadhana ei,                           bhakta-sange kare yei

                   sei labhe krishna-prema-dhana

 

tumi raajaa bhaagyavaan,             navadvipe tava sthaana,

                   dhaama-vaase tava bhaagyodaya

saadhu-sange sraddhaa peye,        krishna-naama-guna geye,

                   prema-surye karaao udaya

 

dhanya kali aagamane,                 hethaa krishna laye gane,

                   shri-gauraanga-lilaa prakaashibe

yei gauraanga-naame labe,            taate krishna-kripaa habe,

                   vraje vaase sei ta’ karibe

 

gaura-naama naa laiyaa,               yei krishna bhaje giyaa,

                   sei krishna bahu kaale paaya

gaura-naama laya yei,                  sadya krishna paaya sei,

                   aparaadha naahi rahe taaya

 

balite balite muni,                        adhairya haya amani,

                   naacite laagila gaura bali

gaura-hari bola dhari,          vinaa bale gaura-hari,

                   kabe se aasibe danya kali

 

ei saba boli taa’ya,                       naarada caliyaa yaaya,

                   premodaya haila raajaara

gauraanga baliyaa naace,              saadhu haite prema yaace,

                   vishaya-baasanaa ghuce taanra

 

nidraa-kaale narabara,                            dekhe gaura-gadaadhara,

                   sapaarshade taanhaara angane

naace hare krishna bali,                kare sabe kolaakuli,

                    suvarna-pratimaa gaura sane

 

nidraa-bhaange narapati,                        kaatara haila ati

                   gaura laagi karaya krandana

daivavaani haila taaya,                           prakata samaye raaya,

                   habe tumi paarshade ganana

 

buddhimantakhaanna naama,                  paaibe he guna-dhaama,

                   sevibe gauraanga-shri-carana

daivavaani kaane shuni,                          sthira haila naramani,

                   kare tabe gauraanga bhajana

 

nityaananda kathaa sheshe,                    naaradeva shaktyaaveshe,

                   shri-shrivaasa haila acetana

mahaa-prema-veshe tabe,             gaura-naamaamritaasabe,

                   bhumi lote shri-jiva takhana

 

aahaa ki gauraanga-raaya,                      dekhiba aami hethaaya,

                   suvarna putali gauraamani

balite balite tabe,                         shri-gaura-kirtana sabe,

                   nayanete dekhaya amani

 

aahaa se amiya jani,                    gauraangera rupa-khaani,

                   naacite laagila sei khaane

tabe nityaananda-raaya,                         gauraangena guna gaaya,

                   advaita-sahita sarva-jane

 

mridanga mandiraa baaje,                       sankirtana suviraaje,

                   purva-lilaa haila vistara

kata ye aananda haaya,                         varnite shakati naya,

                   belaa haila dvitiya prahara

 

tabe ta, calila sabe,                      gaura-gita-kalarabe,

                   devapalli graamera bhitara

tathaaya vishraama kaila,                       devere atithi haila,

                   madhyaahna-bhojana atahpara

 

divasera sheshe yaame,                         sakale bhramaya graame,

                   prabhu nityaananda tabe kaya

devapalli ei haya,                         shri-nisimha-devaalaya,

                   satya-yuga haite paricaya

 

prahlaadera dayaa kari,                          hiranye badhiyaa hari,

                   ei sthaane karila vishraama

brahmaa-aadi deva-gana,              nija nija niketana,

                   kari eka basaaila graama

 

mandakini-tate dhari,                    tilaaya basati kari,

                   nrisimha-sevaaya haila rata

shri-nrisimha-ksetra naama,           navadvipe ei dhaama,

                   parama-paavana shaastra-mata

 

surya-tilaa-brahma-tilaa,                         nrisimha purabe chilaa,

                   ebe sthaana haila viparyaya

ganeshera tilaa hera,                    indra-tilaa taara para,

                   ei-rupa bahu tilaa-maya

 

visvakaarma-mahaashaya,            nirmalaa prastaramaya,

                   kata shata devera basati

kaale saba lopa haila,                            mandaakini shukaaila,

                   tilaa-maatra aachaya samprati

 

shilaakhanda aganana,                           kara abe darashana,

                   sei saba mandirera shesha

punah kichu-dina pare,                  eka bhakta narabare,

                   paabe nrisimhera kripaa-lesha

 

brihat mandira kari,                      vasaaibe narahari,

                   punah sevaa karibe prakaasha

navadvipa-parikramaa,                 taara ei eka simaa,

                   shola-krosha-madhye ei vaasa

 

nitaai-jaahnavaa-pada,                           ye janaara sampada,

                   sei bhaktivinoda kaangaala

navadvipa-sumahimaa,                           naahi taara kabhu simaa,

                   taahaa gaaya chaadi maayaa-jaala