Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > Other Scriptures by Acharyas > Valmiki Ramayana > 108 Names of Rama

108 Holy Names of Lord Rama

SrI RAma ashTottara satanAmAvaLi

 

asya srI rAmacandranAmAshTottara satamantrasya brahmA rshih |

anushtup chandah | jAnakI vallabhah srI rAmacandro devatA | om bIjam |

namah saktih | srI rAmacandrah kIlakam | shri rAmacandraprItyarthe

jape viniyogah |

 

om namo bhagavate rAjAdhirAjAya paramAtmane hrdayAya namah|

om namo bhagavate vidhyAdhirAjAya hayagrIvAya sirase svAhA |

om namo bhagavate jAnakI vallabhAya namah sikhAyai vashatt |

om namo bhagavate raghunandAyAmitatejase kavacAya hum |

om namo bhagavate kshIrAbdhi madhyasthAya nArAyaNAya netratrayAya voushaT |

om namo bhagavate satprakAsAya rAmAya astrAya phaT |

iti shadanganyAsah |

evam angulinyAsah kAryah |

 

atha dhyAnam

 

mandArakrti puNya dhAma vilasad vakshasthalam komalam

sAntam kantamahendra nIla rucirAbhAsam sahasrAnAmam

vande'ham raghunandanam surapatim kodaNda dIkshAgurum

rAmam sarva jagat susevita padam sItA manovallabham

 

 

1. sahasrasIrshNe vai tubhyam sahasrAkshAya te namah |

namah sahasrahastAya sahasra caraNAya ca ||

 

[ 1. sahasrasIrshNe namah 2. sahasrAkshAya namah

3. sahasrahastAya namah 4. sahasra caraNAya namah ]

 

2. namo jImUtavarNAya namaste visvatomukha |

acyutAya namastubhyam namaste seshasAyine ||

 

[ 5. jImUtavarNAya namah 6. visvatomukhAya namah

7. acyutAya namah 8. seshasAyine namah ]

 

3. namo hiraNyagarbhAya pancabhUtAtmane namah |

namo mUlaprakrtaye devAnAm hitakAriNe ||

 

[ 9. hiraNyagarbhAya namah 10. pancabhUtAtmane namah

11. mUlaprakrtaye namah 12. devAnAm hitakAriNe namah ]

 

4. namaste sarvalokesa sarva duhkha nishUdana |

sankha cakra gadA padma jatAmukuta dhAriNe ||

 

[ 13. sarvalokesAya namah 14. sarva duhkha nishUdanAya namah

15. sankha cakra gadA padma jatAmukuta dhAriNe namah ]

 

5. namo garbhAya tatvAya jyotishAm jyotishe namah |

om namo vAsudevAya namo dasarathAtmaja ||

 

[ 16. garbhAya namah 17. tatvAya namah 18. jyotishAm jyotishe namah

19. vAsudevAya namah 20. dasarathAtmajAya namah ]

 

6. namo namaste rAjendra sarva sampat pradAya ca |

namah kAruNya rUpAya kaikeyIpriyakAriNe ||

 

[ 21. rAjendrAya namah 22. sarva sampat pradAya namah

23. kAruNya rUpAya namah 24. kaikeyIpriyakAriNe namah ]

 

7. namo dAntAya sAntAya visvAmitra priyAya te |

yajnesAya namastubhyam namaste kratupAlaka ||

 

[ 25. dAntAya namah 26. sAntAya namah 27. visvAmitra priyAya namah

28. yajnesAya namah 29. kratupAlakAya namah ]

 

8. namo namah kesavAya namo nAthAya sArngiNe |

namaste rAmacandrAya namo nArAyaNAya ca ||

 

[ 30. kesavAya namah 31. nAthAya namah 32. sArngiNe namah

33. rAmacandrAya namah 34. nArAyaNAya namah ]

 

9. namaste rAmacandrAya mAdhavAya namo namah |

govindAya namastubhyam namaste paramAtmane ||

 

[ 35. rAmacandrAya namah 36. mAdhavAya namah

37. govindAya namah 38. paramAtmane namah ]

 

10. namaste vishNurUpAya raghunAthAya te namah |

namaste anAthanAthAya namaste madhusUdana ||

 

[ 39. vishNurUpAya namah 40. raghunAthAya namah

41. anAthanAthAya namah 42. madhusUdanAya namah ]

 

11. trivikrama namastestu sItAyAh pataye namah |

vAmanAya namastubhyam namaste rAghavAya ca ||

 

[ 43. trivikramAya namah 44. sItAyAh pataye namah

45. vAmanAya namah 46. rAghavAya namah ]

 

12. namo namah srIdharAya janakIvallabhAya ca |

namastestu hrshIkesa kandarpAya namo namah ||

 

[ 47. srIdharAya namah 48. janakIvallabhAya namah

49. hrshIkesAya namah 50. kandarpAya namah ]

 

13. namaste padmanAbhAya kausalyAharshakAriNe |

namo rajIvanayana namaste lakshmaNAgraja ||

 

[ 51. padmanAbhAya namah 52. kausalyAharshakAriNe namah

53. rajIvanayanAya namah 54. lakshmaNAgrajaya namah ]

 

14. namo namaste kAkutstha namo dAmodarAya ca |

vibhIshaNa paritrAtarnamah sankarshaNAya ca ||

 

[ 55. kAkutsthaya namah 56. dAmodarAya namah

57. vibhIshaNa paritrAtre namah 58. sankarshaNAya namah ]

 

15. vAsudeva namastestu namaste sankarapriya |

pradyumnAya namastubhyam aniruddhAya te namah ||

 

[ 59. vAsudevaya namah 60. sankarapriyAya namah

61. pradyumnAya namah 62. aniruddhAya namah]

 

16. sadasat bhaktirUpAya namaste purushottama |

adhokshaja namastestu saptatAla harAya ca ||

 

[ 63. sadasat bhaktirUpAya namah 64. purushottamAya namah

65. adhokshajAya namah 66. saptatAla harAya namah ]

 

17. kharadUshaNa samhartre srI nrsimhAya te namah |

acyutAya namastubhyam namaste setubandhaka ||

 

[ 67. kharadUshaNa samhartre namah 68. srInrsimhAya namah

69. acyutAya namah 70. setubandhakAya namah ]

 

18. janArdana namastestu namo hanumadAsraya |

upendra candravandyAya mArIca-mathanAya ca ||

 

[ 71. janArdanAya namah 72. hanumadAsrayAya namah

73. upendra candravandyAya namah 74. mArIca-mathanAya namah ]

 

19. namo vAli-praharaNa namah sugrIva-rAjyada |

jAmadagnya mahAdarpa HarAya haraye namah ||

 

[ 75. vAli-praharaNAya namah 76. sugrIva-rAjyadAya namah

77. jAmadagnya mahAdarpa harAya namah 78. haraye namah ]

 

20. namo namaste krshNAya namaste bharatAgraja |

namaste pitr-bhaktAya namah satrughna pUrvaja ||

 

[ 79. krshNAya namah 80. bharatAgrajAya namah

81. pitr-bhaktAya namah 82. satrughna pUrvajAya namah ]

 

21. ayodhyAdhipate tubhyam namah satrughna sevita |

namo nityAya satyAya buddhyAdi-jnAnarUpiNe ||

 

[ 83. ayodhyAdhipataye namah 84. satrughna sevitAya namah

85. nityAya namah 86. satyAya namah 87. buddhyAdi-jnAnarUpiNe namah ]

 

22. advaita brahma-rUpAya jnAna-gamyAya te namah |

namah pUrNAya ramyAya mAdhavAya cidAtmane ||

 

[ 88. advaita brahma-rUpAya namah 89. jnAna-gamyAya namah

90. pUrNAya namah 91. ramyAya namah

92. mAdhavAya namah 93. cidAtmane namah ]

 

23. ayodhyesAya sreshThaya cin-mAtrAya parAtmane |

namo'halyoddhAraNAya namaste cApa bhanjine ||

 

[ 94. ayodhyesAya namah 95. sreshThaya namah

96. cin-mAtrAya namah 97. parAtmane namah

98. ahalyoddhAraNAya namah 99. cApa bhanjine namah ]

 

24. sItArAmAya sevyAya stutyAya parameshThine |

namaste bANa-hastAya namah kodaNda-dhAriNe ||

 

[100. sItArAmAya namah 101. sevyAya namah

102. stutyAya namah 103. parameshThine namah

104. bANa-hastAya namah 105. kodaNda-dhAriNe namah ]

 

25. namah kabhanda-hantre ca vAli-hantre namos'tu te |

namastestu dasagrIva prANa samhAra kAriNe ||

 

[ 106. kabhanda-hantre namah 107. vAli-hantre namah

108. dasagrIva prANa samhAra kAriNe namah ]