Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > Other Scriptures by Acharyas > Radha Rasa Sudha Nidhi

Shri Radha Rasa Sudha Nidhi

The Topmost Glorification to Shrimati Radhika

by Shrila Prabodhananda Sarasvati Thakura

Verses 1-272: Translated and copyrighted by Kushakratha dasa

Text 1


nindantam pulakotkarena vikasan-nipa-prasuna-cchavim
prordhvi-kritya bhuja-dvayam hari-harity-uccair vadantam muhuh
nrityantam drutam ashru-nirjhara-cayaih sincantam urvi-talam
gayantam nija-parshadai parivritam shri-gaura-candram numah

nindantam-rebuking; pulakotkarena-with bodily hairs erect; vikasat-blossoming; nipa-kadamba; prasuna-flowers; cchavim-splendor; prordhvi-kritya-raising; bhuja-dvayam-both arms; hari-harity-uccaih-with loud sounds of "Hari! Hari!; vadantam-speaking; muhuh-again and again; nrityantam-dancing; drutam-quickly; ashru-nirjhara-cayaih'with streams of tears; sincantam-sprinkling; urvi-talam-the surface of the earth; gayantam-singing; nija-parshadaih'with His associates; parivritam-surrounded; shri-gaura-candram-Lord Gaurachandra; numah-we praise.


Standing erect, the hairs of His body rebuke the blossoming campaka flowers. Raising His arms, again and again He calls out "Hari! Hari!" Surrounded by His devotees, again and again He sings and dances. Streams of tears flow from His eyes and sprinkle the ground. Let us glorify Him, Lord Gaurachandra.


Text 2


yasyah kadapi vasanancala-khelanottha-
dhanyati-dhanya-pavanena kritartha-mani
yogindra-durgama-gatir madhusudano 'pi
tasya namo 'stu vrishabhanu-bhuvo dishe 'pi

yasyah-of whom; kadapi-sometimes; vasana-of the garment; ancala-the corner; khelana-playfully; uttha-lifted; dhanyati-dhanya-very fortunate and glorious; pavanena-by the breeze; kritartha-mani-thinking successful; yogindra-durgama-gatih-the gould unattainable even by the kings of yogis; madhusudanah-Krishna; api-also; tasya-of Her; namah-obeisances; astu-may be; vrishabhanu-bhuvah-of the land of King Vrsabhanu; dishe'to the direction; api-also.


Obeisances to the direction that faces Shri Vrishabhanu's daughter. When the breeze coming from that direction playfully moves the edge of His garment, Lord Krishna, who cannot be attained by even the kings of the yogis, thinks that His life has now become a great success.


Text 3


brahmeshvaradi-su-duruha-padaravinda-
shrimat-paraga-paramadbhuta-vaibhavayah
sarvartha-sara-rasa-varshi-kripardra-drishtes
tasya namo 'stu vrishabhanu-bhuvo mahimne

brahmeshvaradi-beginning with Brahma and Siva; su-duruha-unattainable; padaravinda-lotus feet; shrimat-glorious; paraga-pollen; paramadbhuta-most wonderful; vaibhavayah-glorfy; sarvartha-sara-rasa-varshi-showering the best of all nectars; kripardra-moistened with mercy; drishteh-from the glance; tasya-of Her; namah-obeisances; astu-should be; vrishabhanu-bhuvah-the daughter of Vrsabhanu; mahimne-to the glory.


Obeisances to the glory of Shri Vrishabhanu's daughter. Even Brahma, Shiva and all the demigods cannot attain the pollen of Her lotus feet. Her merciful glance showers the best of all nectars.


Text 4


yo brahma-rudra-shuka-narada-bhishma-mukhyair
alakshito na sahasa purushasya tasya
sadyo-vashi-karana-curnam ananta-shaktim
tam radhika-carana-renum anusmarami

yah-who; brahma-rudra-shuka-narada-bhishma-mukhyaih-headed Ôy Brahma, Siva, Suka, Narada, and Bhisma; alakshitah-seen; na-not; sahasa-forcibly; purushasya-of the Supreme Personality of Godhead; tasya-of Him; sadyo-vashi-karana-bringing under control; curnam-powder; ananta-shaktim-limitless power; tam-to that; radhika-carana-renum-the dust of Shri Radha's feet; anusmarami-I meditate.


I meditate on the dust of Shri Radha's feet, dust that even Brahma, Siva, Shukadeva, Narada, Bhishma, and a host of great saints cannot see, dust that has limitless power, dust that at once transforms the Supreme Personality of Godhead into Shri Radha's submisive servant.


Text 5


adhaya murdhani yad apur udara-gopyah
kamyam padam priya-gunair api piccha-mauleh
bhavotsavena bhajatam rasa-kamadhenum
tam radhika-carana-renum aham smarami

adhaya-placing; murdhani-on the head; yat-which; apuh-attained; udara-gopyah-noble gopis; kamyam-to be desired; padam-attainment; priya-gunaih-with pleasing qualities; api-also; piccha-mauleh-peacock-feather crown; bhava-of love; utsavena-with a festival; bhajatam-worshiping; rasa-kamadhenum-a kamadhenu cow of rasa; tam-that; radhika-carana-renum-the dust of Shri Radha's feet; aham smarami-I meditate.


I meditate on the dust of Shri Radha's feet, dust that becomes a kamadhenu cow to give the nectar of rasa as the devotees celebrate a festival of spiritual love. Placing this dust on their heads, the beautiful gopis attain something even peacock-feather-crowned Krishna yearns to attain.


Text 6


divya-pramoda-rasa-sara-nijanga-sanga-
piyusha-vici-nicayair abhishecayanti
kandarpa-koti-shara-murchita-nandasunu-
sanjivini jayati kapi nikunja-devi

divya-splendid; pramoda-delight; rasa-nectar; sara-best; nija-own; anga-limbs; sanga-touch; piyusha-of nectar; vici-waves; nicayaih-with multitudes; abhishecayanti-splashes; kandarpa-Kamadevas; koti-millions; shara-of arrows; murchita-become unconscious; nandasunu-Krishna; sanjivini-the elixer that restores life; jayati-all glories; kapi-something; nikunja-of the forest; devi-the goddess.


Glory to the forest-goddess. When, wounded by millions of Kamadeva's arrows, Nanda's son fell, She brought Him to life by splashing Him with many waves of the blissful nectar of Her touch.


Text 7


tan nah pratikshana-camatkrita-caru-lila-
lavanya-mohana-maha-madhuranga-bhangi
radhananam hi madhuranga-kala-nidhanam
avirbhavishyati kada rasa-sindhu-saram

tat-that; nah-of us; pratikshana-at every moment; camatkrita-wonderful; caru-beautiful; lila-pastimes; lavanya-beauty; mohana-charming; maha-great; madhura-sweet; anga-limbs; bhangi-movements; radha-of Shri Radha; ananam-the face; hi-indeed; madhura-sweet; anga-limbs; kala-artistry; nidhanam-abode; avirbhavishyati-will be manifest; kada-when?; rasa-sindhu-saram-the ocean of nectar.


When will the sweet and graceful nectar ocean that is Radha's face, an ocean filled at every moment with waves sweetness, charm, beauty, and wonderfully beautiful pastimes, appear before us?


Text 8


yat-kinkarishu bahushah khalu kaku-vani
nityam parasya purushasya shikhanda-mauleh
tasyah kada rasa-nidher vrishabhanu-jayas
tat-keli-kunja-bhavanangana-marjani syam

yat-kinkarishu-among whose maidservants; bahushah-many; khalu-indeed; kaku-vani-plaintive words; nityam-always; parasya-of the supreme; purushasya-person; shikhanda-mauleh-who wears a peacock-feather crown; tasyah-of Her; kada-when?; rasa-nidheh-an ocean of nectar; vrishabhanu-of King Vrsabhanu; jayah-of the daughter; tat-keli-pastime; kunja-groves; bhavana-abode; angana-courtyard; marjani-cleaning; syam-I will be.


When will I become a sweeper in the forest courtyard where, surrounded by many maidservants, the peacock-feather-crowned Supreme Personality of Godhead speaks His appeal to the nectar ocean that is Shri Radha?


Text 9


vrindani sarva-mahatam apahaya durad
vrindatavim anusara pranayena cetah
sat-tarani-krita-su-bhava-sudha-rasaugham
radhabhidhanam iha divya-nidhanam asti

vrindani-multitudes; sarva-mahatam-of the great ones; apahaya-removing; durat-far away; vrindatavim-to Vrindavana forest; anusara-please meditate; pranayena-with love; cetah-O heart; sat-the saintly devotees; tarani-krita-delivering; su-bhava-of spiritual love; sudha-rasa-nectar; augham-flood; radha-Radha; abhidhanam-the name; iha-here; divya-spiritual; nidhanam-wealth; asti-is.


O my heart, please turn from great things of this world and run to Vrindavana, where the great treasure, the nectar flood that delivers the devotees from this world, is Shri Radha's name.


Text 10


kenapi nagara-varena pade nipatya
samprarthitaika-parirambha-rasotsavayah
sa-bhru-vibhangam ati-ranga-nidheh kada te
shri-radhike nahi-nahiti-girah shrinomi

kenapi-by someone; nagara-varena-the best of lovers; pade-at the feet; nipatya-falling; samprarthita-requested; eka-one; parirambha-embrace; rasa-of nectar; utsavayah-festival; sa-bhru-of the eyeborws; vibhangam-knitting; ati-ranga-of great happiness; nidheh-of the treasure; kada-when?; te-of You; shri...-radhike-O Shri Radha; nahi-nahiti-girah-the words "No! No!"; shrinomi-I will hear.


O Shri Radha, O great treasure of bliss, when, as the best of lovers falls at Your feet and begs for the nectar festival of a single embrace, will I see You knit Your eyebrows and hear You say "No. No."


Text 11


yat-pada-padma-nakha-candra-mani-cchataya
visphurjitam kim api gopa-vadhusht adarshi
purnanuraga-rasa-sagara-sara-murtih
sa radhika mayi kadapi kripam karotu

yat-whose; pada-feet; padma-lotus; nakha-nails; candra-mani-Candrakanta jewels; chataya-splendor; visphurjitam-manifested; kim api-something; gopa-vadhushv-among the gopis; adarshi-saw; purna-perfect; anuraga-love; rasa-nectar; sagara-ocean; sara-best; murtih-form; sa-She; radhika-Radha; mayi-to me; kadapi-sometimes; kripam-mercy; karotu-may do.


May Shri Radha, who is the personified nectar ocean of perfect spiritual love, and the splendor of whose candrakanta-jewel toenails glistens amongst the gopis, be merciful to me.


Text 12


ujjrimbhamana-rasa-vari-nidhes tarangair
angair iva pranaya-lola-vilocanayah
tasyah kada nu bhavita mayi punya-drishtir
vrindatavi-nava-nikunja-grihadhidevyah

ujjrimbhamana-manifesting; rasa-of nectar; vari-nidheh-ocean; tarangaih-with waves; angaih-limbs; iva-like; pranaya-with love; lola-restless; vilocanayah-eyes; tasyah-of Her; kada-when?; nu-indeed; bhavita-will be; mayi-to me; punya-sacred; drishtih-glance; vrindatavi-nava-nikunja-grihadhidevyah-of the queen of the blossoming forest groves of Vrindavana.


When will Vrindavana's queen Radha, Her eyes restless with love and Her limbs like waves in the flooding ocean of nectar, place Her merciful glance upon me?


Text 13


vrindavaneshvari tavaiva padaravindam
premamritaika-makaranda-rasaugha-purnam
hridy arpitam madhu-pateh smara-tapam ugram
nirvapayet parama-shitalam ashrayami

vrindavaneshvari-O queen of Vrindavana; tava-of You; eva-indeed; padaravindam-lotus feet; prema-of love; amritaika-makaranda-rasaugha-purnam-the flood of nectar; hridi-in the heart; arpitam-placed; madhu-pateh-of Krishna; smara-tapam-torment of amorous desires; ugram-terrible; nirvapayet-will extinguish; parama-shitalam-great coolness; ashrayami-I tak shelter.


O queen of Vrindavana, I take shelter of Your lotus feet, which are flooded with nectar, which are cool and pleasing, and which, placed over Lord Krishna's heart, extinguish the blazing fire of desire that torments Him.


Text 14


radha-karavacita-pallava-vallarike
radha-padanka-vilasan-madhura-sthalike
radha-yasho-mukhara-matta-khagavalike
radha-vihara-vipine ramatam mano me

radha-of Radha; kara-by the hands; avacita-picked; pallava-blossoms; vallarike-vine; radha-of Radha; padanka-footprints; vilasat-glistening; madhura-sweet; sthalike-place; radha-of Radha; yashah-fame; mukhara-eagerly talking; matta-passionate; khagavalike-birds; radha-of Radha; vihara-pastime; vipine-in the forest; ramatam-may enjoy; manah-the heart; me-of me.


I pray that my heart may find its happiness in Radha's pastime forest, where the vines bear flowers picked by Radha's own hands, where many charming places bear Radha's footprints, and where the birds passionately sing of Radha's glories.


Text 15


krishnamritam cala vigadhum itiritaham
tavat sahashva rajani sakhi yavad eti
ittham vihasya vrishabhanu-sutaha lapsye
manam kada rasada-keli-kadamba-jatam

krishna-dark (of Krishna); amritam-to the nectar; cala-go; vigadhum-to dive; iti-thus; irita-said; aham-I; tavat-then; sahasva-bear; rajani-night; sakhi-O friend; yavat-when; eti-goes; ittham-thus; vihasya-joking; vrishabhanu-suta-the daughter of King Vrsabhanu; aha-said; lapsye-I will attain; manam-honor; kada-when?; rasada-giving nectar; keli-pastime; kadamba-kadamba tree; jatam-born.


I will say, "You should go there and bathe in the dark nectar". Smiling, Radha' will joke, "O friend, wait until night. Then the dark nectar will come here." When will I pick this glorious flower on the kadamba tree of Radha's sweet pastimes?


Text 16


padanguli-nihita-drishtim apatra-pishnum
durad udikshya rasikendra-mukhendu-bimbam
vikshe calat-pada-gatim caritabhiramam
jhankara-nupuravatim bata karhi radham

padanguli-toes; nihita-placed; drishtim-glance; apatra-pishnum-unworthy; durat-from afar; udikshya-seeing; rasikendra-of the king of they who enjoy nectar; mukha-face; indu-bimbam-moon; vikshe-I see; calat-pada-gatim-steps; carita-pastimes; abhiramam-delight; jhankara-nupuravatim-wearing tinkling anklets; bata-indeed; karhi-whether; radham-Radha.


Will I see graceful Radha, first shyly gazing at her own toes, then from afar gazing at the full-moon face of the king of rasikas, and then Her anklets tinkling as She runs to meet Him?


Text 17


ujjagaram rasika-nagara-sanga-rangaih
kunjodare kritavati nu muda rajanyam
su-snapita hi madhunaiva su-bhojita tvam
radhe kada svapishi mat-kara-lalitanghrih

ujjagaram-staying awake; rasika-nagara-sanga-rangaih-with pastimes in the company of the most charming of lovers; kunjodare-in a forest grove; kritavati-did; nu-indeed; muda-happily; rajanyam-at night; su-snapita-peacefully sleeping; hi-indeed; madhuna-with Krishna; eva-indeed; su-bhojita-enjoyed; tvam-You; radhe-O Radha; kada-when?; svapishi-You will sleep; mat-kara-my my hand; lalita-stroked; anghrih-the feet.


O Radha, when, after You have spent the entire night enjoying pastimes with the best of charming lovers, and after You have bathed and eaten breakfast with Krishna, will You finally fall asleep, the soles of Your feet gently stroked by my hand?


Text 18


vaidagdhya-sindhur anuraga-rasaika-sindhur
vatsalya-sindhur ati-sandra-kripaika-sindhuh
lavanya-sindhur amrita-cchavi-rupa-sindhuh
shri-radhika sphurati me hridi keli-sindhuh

vaidagdhya-of expert intelligence; sindhuh-ocean; anuraga-love; rasaika-tasting the nectar; sindhuh-ocean; vatsalya-of affection; sindhuh-ocean; ati-sandra-very intense; kripa-mercy; eka-only; sindhuh-ocean; lavanya-of beauty; sindhuh-the ocean; amrita-nectar; cchavi-splendor; rupa-form; sindhuh-the ocean; shri...-radhika-Shri Radha; sphurati-may appear; me-before me; hridi-in the heart; keli-of pastimes; sindhuh-an ocean.


May Shri Radha, who is an ocean of intelligence, a nectar ocean of love, an ocean of kind affection, an ocean of great mercy, an ocean of beauty, an ocean of nectar splendor, and an ocean of transcendental pastimes, appear in my heart.


Text 19


drishtvaiva campaka-lateva camatkritangi
venu-dhvanim kva ca nishamya ca vihvalangi
sa shyamasundara-gunair anugiyamanaih
prita parishvajatu mam vrishabhanu-putri

drishtva-seeing; eva-indeed; campaka-lata-a campaka vine; iva-like; camatkrita-wonderful; angi-limbs; venu-dhvanim-the sound of the flute; kva ca-somewhere; nishamya-hearing; ca-and; vihvala-agitated; angi-limbs; sa-She; shyamasundara-gunaih-with the virtues of Krishna; anugiyamanaih-singing; prita-pleased; parishvajatu-may embrace; mam-me; vrishabhanu-putri-Vrsabhanu's daughter.


May King Vrishabhanu's daughter, who becomes startled when She hears the musi of Krishna's flute, and whose limbs become like a wonderful blossoming campaka vine when She gazes at Krishna, become pleased with my singing songs about Krishna's glories. May She suddenly embrace me.


Text 20


shri-radhike surata-rangi-nitamba-bhage
kanci-kalapa-kalahamsa-kalanulapaih
manjira-sinjita-madhuvrata-gunjitanghri-
pankeruhaih shishiraya sva-rasa-cchatabhih

shri...-radhike-O Shri Radha; surata-rangi-the arena of amorous pastimes; nitamba-bhage-hips; kanci-kalapa-belt; kalahamsa-swan; kalanulapaih-with cooking; manjira-sinjita-tinkling anklets; madhuvrata-bees; gunjita-humming; anghri-feet; pankeruhaih-lotus; shishiraya-make cool; sva-rasa-cchatabhih-with the nectar of Your effulgence.


O Shri Radha' whose hips are the dancing arena of amorous pastimes, with the cooing swan of Your belt, the buzzing bees of Your anklets, and the nectar splendor of Your beauty, please bring coolness to Your lover, Krishna.


Text 21


shri-radhike sura-tarangini divya-keli-
kallola-malini lasad-vadanaravinde
shyamamritambunidhi-sangama-tivra-veginy
avarta-nabhi-rucire mama sannidhehi

shri...-radhike-O Shri Radha; sura-tarangini-O celestial Ganges; divya-keli-transcendental pastimes; kallola-malini-with garlands of waves; lasad-vadanaravinde-splendid lotus face; shyamamrita-dark nectar; ambunidhi-ocean; sangama-contact; tivra-sharp; vegini-passion; avarta-whirlpool; nabhi-navel; rucire-beautiful; mama-to me; sannidhehi-please come near.


O Shri Radha, O celestial Ganges, O ocean garlanded with waves of splendid pastimes, O girl with the glistening lotus face, O river passionately running to meet the dark ocean of Lord Krishna, O goddess whose whirlpool navel is so graceful, please appear before me.


Text 22


sat-prema-sindhu-makaranda-rasaugha-dhara-
saran ajasram abhitah sravad-ashriteshu
shri-radhike tava kada caranaravindam
govinda-jivana-dhanam shirasa vahami

sat-prema-sindhu-the ocean of love; makaranda-rasaugha-dhara-the flood of nectar; saran-flowing; ajasram-always; abhitah-everywhere; sravat-flowing; ashriteshu-taken shelter; shri...-radhike-O Shri Radha; tava-of You; kada-when?; caranaravindam-lotus feet; govinda-jivana-dhanam-the wealth of Lord Krishna's life; shirasa-with my head; vahami-I carry.


O Shri Radha, when will I place on my head Your lotus feet, which are a flood of the nectar of spiritual love, a flood that always flows among Your devotees, and are the treasure more dear than life for Lord Krishna?


Text 23


sanketa-kunjam anu kunjara-manda-gaminy
adaya divya-mridu-candana-gandha-malyam
tvam kama-keli-rabhasena kada calantim
radhe 'nuyami padavim upadarshayanti

sanketa-for the rendezvous; kunjam-the forest grove; anu-following; kunjara-manda-gamini-slowly walking likean elephant; adaya-taking; divya-mridu-candana-gandha-malyam-a splendid and fragrant galrand anointed with sandal paste; tvam-You; kama-keli-amorous pastimes; rabhasena-with the desire; kada-when?; calantim-going; radhe-O Radha; anuyam-I will follow; padavim-the path; upadarshayanti-showing.


O Radha, when, carrying splendid sandal paste, scents, and flower garlands, walking slowly like a graceful elephant, and showing You which path to take, will I follow behind as, eager to enjoy amorous pastimes, You hurry to the forest rendezvous?


Text 24


gatva kalinda-tanaya-vijanavataram
udvartayanty amritam angam ananga-jivam
shri-radhike tava kada nava-nagarendram
pashyami magna-nayanam sthitam ucca-nipe

gatva-going; kalinda-tanaya-of the Yamuna; vijana-secluded; avataram-shore; udvartayanti-massaging; amritam-nectar; angam-limbs; ananga-jivam-the life of Kamadeva; shri...-radhike-O Shri Radha; tava-of You; kada-when?; nava-nagarendram-the youthful king of lovers; pashyami-I see; magna-plunged; nayanam-eyes; sthitam-staying; ucca-tall; nipe-on a kadamba tree.


O Shri Radha, when, as I massage Your nectar limbs, which are Kamadeva's life, will I suddenly see the king of youthful lovers sitting high on a kadamba tree, His eyes plunged in the sight of You?


Text 25


sat-prema-rashi-saraso vikasat-sarojam
svananda-sidhu-rasa-sindhu-vivardhanendum
ta chri-mukham kutila-kuntala-bhringa-jushtam
shri-radhike tava kada nu vilokayishye

sat-prema-rashi-sarasah-of the lake of spiritual love; vikasat-sarojam-blossoming lotus; svananda-sidhu-rasa-the nectar of bliss; sindhu-the ocean; vivardhana-increasing; indum-the moon; tat-that; shri-mukham-beautiful face; kutila-curly; kuntala-hairs; bhringa-black bees; jushtam-endowed; shri...-radhike-O Shri Radha; tava-of You; kada-when?; nu-indeed; vilokayishye-I will see.


O Shri Radha, when will I gaze on Your beautiful face, which is a blossoming lotus in the lake of pure love, a lotus decorated with the black bees of Your curling locks of hair, a face that is a moon bringing great tidal waves to the nectar ocean of bliss?


Text 26


lavanya-sara-rasa-sara-sukhaika-sare
karunya-sara-madhura-cchavi-rupa-sare
vaidagdhya-sara-rati-keli-vilasa-sare
radhabhidhe mama mano 'khila-sara-sare

lavanya-of beauty; sara-the essence; rasa-of sweetness; sara-the essence; sukha-of happiness; eka-the only; sare-essence; karunya-of mercy; sara-the essence; madhura-sweet; cchavi-splendor; rupa-form; sare-the essence; vaidagdhya-of expert intelligence; sara-the essence; rati-amorous; keli-vilasa-pastimes; sare-the essence; radha-Radha; abhidhe-bearing the name; mama-of me; manah-the heart; akhila-of all; sara-essence; sare-the essence.


My thoughts rest in something that bears the name Radha, something that is the essence of beauty, the essence of nectar, the essence of happiness, the essence of mercy, the essence of charming and splendid forms, the essence of expert intelligence, the essence of playful amorous pastimes, and the essence of the best of everything.


Text 27


cintamanih pranamatam vraja-nagarinam
cudamanih kula-manir vrishabhanu-namnah
sa shyama-kama-vara-shanti-manir nikunja-
bhusha-manir hridaya-samputa-san-manir nah

cintamanih-cintamani jewel; pranamatam-of the surrendered; vraja-nagarinam-girls of Vraja; cudamanih-the crest jewel; kula-manih-the jewel of the family; vrishabhanu-namnah-named Vrsabhanu; sa-She; shyama-kama-vara-shanti-manih-the jewel that pacifies the desires of Lord Krishna; nikunja-of the forest groves; bhusha-decoration; manih-jewel; hridaya-of the heart; samputa-of the jewelry chest; sat-transcendental; manih-jewel; nah-of us.


She is the cintamani jewel of the surrendered devotees, the crest jewel of the girls of Vraja, the jewel of King Vrishabhanu's family, the jewel that pacifies Lord Krishna's desires, the jewel that decorates the forest groves, the splendid jewel we keep in the jewelry chest of our hearts.


Text 28


manju-svabhavam adhi-kalpa-lata-nikunjam
vyanjantam adbhuta-kripa-rasa-punjam eva
premamritambudhim agadham abadham etam
radhabhidham drutam upashraya sadhu-cetah

manju-svabhavam-gentle nature; adhi-kalpa-lata-nikunjam-the grove of kalpa-lata vines; vyanjantam-manifesting; adbhuta-kripa-rasa-punjam-an abunmdance of wonderful mercy; eva-indeed; premamritambudhim-the ocean of the necatr of love; agadham-fathomless; abadham-unstoppable; etam-this; radhabhidham-named Radha; drutam-quickly; upashraya-take shelter; sadhu-cetah-O heart of the devotee.


O saintly heart, please at once take shelter of the something that bears the name Radha, something that is gentle by nature, a forest of kalpa-lata' vines, a wonderful flood of nectar mercy, and a fathomless and shoreless nectar ocean of love.


Text 29


shri-radhikam nija-vitena
jarikam
sindura-samvalita-mauktika-pankti-shobham
yo bhavayed dashana-kundavatim sa dhanyah

shri...-radhikam-Shri Radha; nija-vitena-Her lover; saha-with; alapantim-conversing; shona-red; adhara-lips; prashrimara-flowing; cchavi-splendor; manjarikam-sprout; sindura-samvalita-with red sindura;.

?????


Text 61


pada-sparsha-rasotsavam pranatibhir govindam indivara-
shyamam prarthayitum su-manjula-rahah-kunjamsh ca sammarjitum
mala-candana-gandha-pura-rasavat-tambula-sat-panakany
adatum ca rasaika-dayini tava preshya kada syam aham

pada-of the foot; sparsha-touch; rasa-nectar; utsavam-festival; pranatibhih-with obeisances; govindam-Krishna; indivara-blue lotus; shyamam-dark; prarthayitum-to rquest; su-manjula-charming; rahah-secluded; kunjan-groves; ca-and; sammarjitum-to clean; mala-garlands; candana-sandal; gandha-fragrances; pura-flood; rasavat-like nectar; tambula-betelnuts; sat-excellent; panakani-nectar; adatum-to take; ca-and; rasaika-dayini-the giver of nectar; tava-of You; preshya-to be sent; kada-when; syam-will be; aham-I.


O giver of nectar, when will I become Your maidservant? When will You order me to bow down again and again before lotus-dark Krishna, celebrate a nectar festival of touching His feet, and place Your request before Him? When will You order me to carefully clean and arrange the charming forest grove? When will You order me to bring flower garlands, sandal paste, fragrances, pleasant betelnuts, and nectar drinks?


Text 62


lavanyamrita-vartaya jagad idam samplavayanti sharad-
raka-candram anantam eva vadana-jyotsnabhir atanvati
shri...-vrindavana-kunja-manju-grihini... kapy asti tuccham aho
kurvanakhila-sadhya-sadhana-katham dattva sva-dasyotsavam

lavanya-of beauty; amrita-of nectar; vartaya-with the description; jagat-universe; idam-this; samplavayanti-floods; sharat-autumn; raka-candram-full moon; anantam-limitless; eva-indeed; vadana-of the face; jyotsnabhih-with the moonlight; atanvati-extends; shri...-vrindavana-of Shri Vrindavana; kunja-in the groves; manju-charming; grihinithe girl of the house; kapi-someone; asti-is; tuccham-insignificant; aho-aha; kurvana-doing; akhila-all; sadhya-goals; sadhana-means of attainment; katham-talk; dattva-giving; sva-dasya-of Yoru service; utsavam-a festival.


Ah! A very beautiful girl stays in the groves of Vrindavana forest. With the news of Her nectar beauty She floods the world. Her face is splendid like limitless full-moons in autumn. When She gives to someone the happy festival that is service to Her, that festival makes all other goals and means seem very petty and insignificant.


Text 63


drishtya yatra kvacana vihitamredane nanda-sunoh
pratyakhyana-cchalata uditodara-sanketa-desha
dhurtendra tvad-bhayam upagata sa raho nipa-vatyam#
naika gacchet kitava-kritam ity adishet karhi radha

drishtya-with a glance; yatra-where; kvacana-somewhere; vihita-placed; amredane-in repetition; nanda-sunoh-of Nanda's son; pratyakhyana-rejection; chalatah-from the trick; udita-manifested; udara-great; sanketa-desha-meeting place; dhurtendra-O king of rascals; tvad-bhayam-fear of You; upagata-attained; sa-She; rahah-in a secluded place; nipa-vatyam-in a kadamba grove; na-not; eka-also; gacchet-should go; kitava-by the cheater; kritam-done; iti-thus; adishet-taught; karhi-when?; radha-Radha.


When, after pretending to reject Krishna's proposal, and after with repeated glances indicating where They should meet, will Radha' instruct me to tell Krishna, "O king of rascals, Radha' is very afraid of You. Do not think She will enter that kadamba grove without a companion."?


Text 64


sa bhru-nartana-caturi nirupama sa caru-netrancale
lila-khelana-caturi vara-tanos tadrig-vaco-caturi
sanketagama-caturi nava-nava-krida-kala-caturi
radhaya jayatat sakhi-jana-parihasotsave caturi

sa-She; bhru-eyebrows; nartana-dancing; caturi-expert; nirupama'peerless; sa-She; caru-beautiful; netra-eyes; ancale-in the corner; lila-khelana-playfulness; caturi-expert; vara-tanoh-beautiful form; tadrig-vaco-caturi-e°pert in words like that; sanketa-at the place of rendezvous; agama-arriving; caturi-expert; nava-nava-krida-kala-caturi-expert at newer and newer pastimes; radhayah-of Radha; jayatat-glories; sakhi-jana-with Her friends; parihasa-joking; utsave-in the festival; caturi-expert.


Glory to Radha, who is expert in making Her eyebrows dance, expert in playful sidelong glances, expert in speaking playful words, expert in meeting Her lover, expert in newer and newer pastimes, and expert in enjoying a festival of joking words with Her gopi friends.


Text 65


unmilan-mithunanuraga-garimodara-sphuran-madhuri-
dhara-sara-dhurina-divya-lalitanangotsavaih khelatoh
radha-madhavayoh param bhavatu nash citte cirarti-sprishoh
kaumare nava-keli-shilpa-lahari-shikshadi-diksha-rasah

unmilan-opening; mithuna-amorous; anuraga-love; garima-greatness; udara-great; sphurat-manifesting; madhuri-sweetness; dhara-flood; sara-best; dhurina-intense; divya-splendid; lalita-playful; ananga-of amorous pastimes; utsavaih-with many festivals; khelatoh-playing; radha-madhavayoh-of Shri Shri Radha'-Krishna; param-greatly; bhavatu-may be; nah-of us; citte-in the heart; cira-long; arti-distress; sprishoh-touching; kaumare-in youth; nava-new; keli-pastimes; shilpa-skill; lahari-waves; shiksha-teaching; adi-beginning with; diksha-initiation; rasah-nectar.


May the nectar of Shri Shri Radha'-Krishna's pastimes appear in our hearts, pastimes where in childhood Krishna becomes both diksha'-guru and shiksha'-guru and teaches Radha' the art of playing in the waves of newer and newer pastimes, pastimes where Radha' and Krishna enjoy a splendid playful festival of the flooding sweetness of Their just-beginning love, pastimes where Radha' and Krishna are agitated by each other's touch.


Text 66


kada va khelantau vraja-nagara-vithishu hridayam
harantau shri-radha-vrajapatikumarau sukritinah
akasmat kaumare prakata-nava-kaishora-vibhavau
prapashyan purnah syam rahasi parihasadi-niratau

kada-when?; va-or; khelantau-enjoying pastimes; vraja-nagara-of Vraja Village; vithishu-on the pathways; hridayam-the heart; harantau-stealing; shri...-radha-vrajapatikumarau-Shri Radha' and the prince of Vraja; sukritinah-pious; akasmat-suddenly; kaumare-in childhood; prakata-manifested; nava-new; kaishora-of teenagers; vibhavau-glory; prapashyan-seeing; purnah-full; syam-I may be; rahasi-in a secluded place; parihasa-joking; adi-beginning with; niratau-enjoying pastimes.


When, staying in a secluded place, will I become fulfilled as I see Shri Radha' and Krishna, even though They are only children, suddenly become teenagers, teenagers enjoying playful joking words and many other pastimes in Vrja Village's pathways, teenagers who roÔ the devotees of their hearts?


Text 67


dhammillam te nava-parimalair ullasat-phulla-malli-
malam bhala-sthalam api lasat-sandra-sindura-bindu
dirghapanga-cchavim anupamam caru-candramshu-hasam
premollasam tava tu kucayor dvandvam antah smarami

dhammillam-briads; te-of You; nava-parimalaih-new fragrance; ullasat-splendid; phulla-blossomed; malli-of jasime flowers; malam-garland; bhala-sthalam-forehead; api-also; lasat-glistening; sandra-thick; sindura-of red sindura; bindu-dot; dirgha-long; apanga-corner of the eyes; cchavim-splendor; anupamam-peerless; caru-beautiful; candra-moon; amshu-light; hasam-smile; prema-of love; ullasam-the joy; tava-of You; tu-indeed; kucayoh-of the breasts; dvandvam-the pair; antah-within; smarami-I meditate.


O Radha, I meditate on Your braids decorated with fragrant jasmine flowers, Your forehead anointed with a glistening dot of red sindura, the peerless splendor of Your large eyes, the beautiful moonlight of Your smile, the joyful splendor of Your pure love, and the beauty of Your graceful breasts.


Text 68


lakshmi-koti-vilakshya-lakshana-lasal-lila-kishori-shatair
aradhyam vraja-mandale 'ti-madhuram radhabhidhanam param
jyotih kincana sincad-ujjvala-rasa-prag-bhavam avirbhavad-
radhe cetasi bhuri-bhagya-vibhavaih kasyapy aho jrimbhate

lakshmi-of goddesses of fortune; koti-millions; vilakshya-visible; lakshana-qualities; lasat-glistening; lila-pastimes; kishori-teenage girls; shataih-by hundreds; aradhyam-to be worshiped; vraja-mandale-in the circle of Vraja; ati-madhuram-very charming and sweet; radhabhidhanam-named Radha; param-spiritual; jyotih-splendor; kincana-something; sincat-sprinkling; ujjvala-splendid; rasa-nectar; prag-bhavam-excellence; avirbhavat-manifesting; radhe-O Radha; cetasi-in the heart; bhuri-bhagya-vibhavaih-with great good fortune; kasyapi-of someone; aho-aha; jrimbhate-is manifested.


A spiritual splendor that bears the name Radha, that is the most sweet, that showers a monsoon of glorious nectar, and that is worshiped in Vraja-mandala by many hundreds of splendid and playful teenage girls more beautiful and glorious than millions of goddesses of fortune, shines in the heart of a very fortunate person, a heart where Shri Radha' stays.


Text 69


taŕ jiyan nava-yauvanodaya-maha-lavanya-lilamayam
sandrananda-ghananuraga-ghatita-shri-murti-sammohanam
vrindaranya-nikunja-keli-lalitam kashmira-gaura-cchavi-
shri-govinda iva vrajendra-grihini-premaika-patram mahah

tat-that; jiyat-glory; nava-yauvana-new youth; udaya-rising; maha-great; lavanya-beauty; lilamayam-consisting of the pastimes; sandra-intense; ananda-bliss; ghana-intense; anuraga-love; ghatita-manifested; shri-beautiful; murti-form; sammohanam-charming; vrindaranya-of Vrindavana forest; nikunja-in the groves; keli-pastimes; lalitam-playful; kashmira-kunkuma; gaura-fair; cchavi-splendor; shri...-govinda-Shri Govinda; iva-like; vrajendra-of Vraja's king; grihini-of the wife; prema-of love; eka-the sole; patram-object; mahah-a splendor.


Glory to the glorious splendor that is filled with the great beauty and playfulness of youth, that has a charming beautiful form filled with deep love and bliss, that plays in the forests of Vraja, that is fair like yellow kashmira, and that Vraja's queen loves in the same way she loves Lord Govinda.


Text 70


premananda-rasaika-varidhi-maha-kallola-malakula
vyalolaruna-locanancala-camatkarena sancinvati
kincit keli-kala-mahotsavam aho vrindatavi-mandire
nandaty adbhuta-kama-vaibhavamayi radha-jagan-mohini

prema-love; ananda-bliss; rasa-nectar; eka-one; varidhi-ocean; maha-great; kallola-waves; malakula-tossed; vyalola-rolling; aruna-red; locana-eyes; ancala-corners; camatkarena-with wonder; sancinvati-collecting; kincit-something; keli-kala-mahotsavam-a great festival of transcendental pastimes; aho-aah; vrindatavi-of Vrindavana; mandire-in the palace; nandati-recoices; adbhuta-kama-vaibhavamayi-with the wornderful glory of amorous love; radha-Radha; jagan-mohini-the most enchanting girl in the world.


Radha, who is tossed to and fro by the great waves in the nectar ocean of bliss and love, who with the great wonder of playful glances from the corners of Her restless reddish eyes enjoys a great festival of pastimes, who is filled with the most wonderful glory of love, and who is the most charming goddess in all the worlds, enjoys pastimes in the palace that is Vrindavana forest.


Text 71


vrindaranya-nikunja-simani nava-premanubhava-bhramad-
bhru-bhangi-lava-mohita-vraja-manir bhaktaika-cintamanih
sandrananda-rasamrita-srava-manih proddama-vidyul-lata-
koti-jyotir udeti kapi ramani-cudamanir mohini

vrindaranya-of Vrindavana; nikunja-in the groves; simani-in the apex; nava-premanubhava-new love; bhramat-moving; bhru-eyebrows; bhangi-knitting; lava-slight; mohita-bewildered; vraja-manih-the jewel of Vraja; bhakta-the devotees; eka-one; cintamanih-cintamani jewel; sandra-intense; ananda-bliss; rasamrita-nectar; srava-flowing; manih-jewel; proddama-great; vidyut-lightning; lata-vine; koti-millions; jyotih-splenodr; udeti-arises; kapi-something; ramani-cudamanih-the crest jewel of beautiful girls; mohini-charming.


The crest jewel of all beautiful girls is now manifest deep in Vrindavana forest, a girl who is the devoteesž cintamani jewel, a girl who is a jewel streaming the nectar of great bliss, a girl who with the slightest amorous signal from Her eyebrows bewilders He who is the jewel of Vraja.


Text 72


lilapanga-tarangitair udabhavann ekaikashah kotishah
kandarpah puru-darpa-tankrita-maha-kodanda-vispharinahtarunya-prathama-pravesha-samaye yasya maha-madhuri-
dharananta-camatkrita bhavatu nah shri-radhika svamini

lila-playful; apanga-sidelong glances; tarangitaih-with waves; udabhavan-manifested; ekaikashah-one by one; kotishah-millions; kandarpah-Kamadevas; puru-great; darpa-pride; tankrita-twanging; maha-kodanda-greaty bows; vispharinah-manifested; tarunya-youth; prathama-first; pravesha-entrance; samaye-at the time; yasyah-of whom; maha-madhuri-great sweetness; dhara-floods; ananta-limitless; camatkrita-wonders; bhavatu-may be; nah-of us; shri...-radhika-Shri transcendental; svamini-the controller.


Shri Radha, whose waves of sidelong glances give birth to many millions of Kamadevas proudly standing with twanging archersž bows, and who, in the first entrance of youth has become wonderful and glorious with limitless floods of the greatest sweetness, is our queen.


Text 73


yat-padamburuhaika-renu-kanikam murdhna nidhatum na hi
prapur brahma-shivadayo 'py adhikritim gopy-eka-bhavashrayaih
sapi prema-sudha-rasambudhi-nidhi radhapi sadharani-
bhuta kala-gati-kramena balina he daiva tubhyam namah

yat-of whom; pada-feet; amburuha-lotus; eka-one; renu-kanikam-particle of dust; murdhna-with the head; nidhatum-to place; na-not; hi-indeed; prapuh-attain; brahma-shivadayah-the demigods headed by Brahm and Siva; api-even; adhikritim-qualification; gopi-of the gopis; eka-one; bhava-nature; ashrayah-taken shelter; sapi-that; prema-love; sudha-rasa-nectar; ambudhi-of the ocean; nidhi-the treasure; radha-Radha; api-also; sadharani-bhuta-shared; kala-of time; gati-kramena-by the gradual movemenrt; balina-powerful; he-O; daiva-destiny; tubhyam-to you; namah-obeisances.


Brahma, Shiva, and the demigods are not qualified to place on their heads even teven a single particle of dust from Radha's feet. Even so, they who take shelter of the gopis, in the course of time eventually attain Shri Radha, who is the great treasure of the nectar ocean of love. O destiny, I bow down before you.


Text 74


dure snigdha-parampara vijayatam dure suhrin-mandali
bhrityah santu vidurato vraja-pater anyah prasangah kutah
yatra shri-vrishabhanuja krita-ratih kunjodare kamina
dvara-stha priya-kinkari param aham- shroshyami kanci-dhvanim

dure-far away; snigdha-parampara-the host of affectionate persons; vijayatam-may be glorious; dure-far away; suhrin-mandali-the friends; bhrityah-the servants; santu-may be; viduratah-far away; vraja-pateh-of the king of Vraja; anyah-another; prasangah-copnatct; kutah-where?; yatra-where; shri...-vrishabhanuja-Shri Radha; krita-ratih-affectionate; kunjodare-in the forest grove; kamina-passionate; dvara-at the entrance; stha-standing; priya-kinkari-dear maidservant; param-greatly; aham-I; shroshyami-will hear; kanci-of the belt; dhvanim-the sound.


Let the affectionate relatives stay far away. Let the friends and servants stay far away. How can anyone approach? In a forest grove King Vrishabhanu's daughter now enjoys pastimes with Her passionate lover. Standing at the doorway, I, Her dear maidservant, will hear the tinkling of the ornaments at Her waist.


Text 75


gaurange mradima smite madhurima netrancale draghima
vakshoje garima tathaiva tanima madhye gatau mandima
shronyam ca prathima bhruvoh kutilima bimbadhare shonima
shri-radhe hridi te rasena jadima dhyane 'stu me gocarah

gaura-fair; ange-limbs; mradima-softness; smite-in the smile; madhurima-sweetness; netrancale-in the corners of the eyes; draghima-longness; vakshoje-on the breasts; garima-fulness; tatha-so; eva-indeed; tanima-slenderness; madhye-on the waist; gatau'in the walking; mandima-slowness; shronyam-on the hips; ca-and; prathima-broadness; bhruvoh-on the eyebrows; kutilima-crookedness; bimbadhare-on the bimba fruit lips; shonima-redness; shri...-radhe-O Shri Radha; hridi-in the heart; te-of You; rasena-with the nectar; jadima-coolness; dhyane-in meditation; astu-may be; me-of me; gocarah-in the range of perception.


O Shri Radha, in my heart may I always seen in meditation the softness of Your fair limbs, the sweetness of Your smile, the longness of the corners of Your eyes, the heaviness of Your breasts, the slenderness of Your waist, the slow grace of Your steps, the broadness of Your hips, the curve of Your eyebrows, the redness of Your bimba-fruit lips, and the coolness of the nectar in Your heart.


Text 76


pratah pita-patam kada vyapanayamy anyamshukasyarpanat
kunje vismrita-kancukim api samanetum- pradhavami va
badhniyam kavarim yunajmi galitam muktavalim anjaye
netre nagari rangakaish ca pidadhamy anga-vranam va kada

pratah-in the morning; pita-patam-yellow garment; kada-when?; vyapanayami-I will place; anyamshukasya-of another cloth; arpanat-from placing; kunje-in the ofrest; vismrita-forgotten; kancukim-bodice; api-also; samanetum-tobring; pradhavami-I run; va-or; badhniyam-to bind; kavarim-braids; yunajmi-I do; galitam-swallowed; muktavalim-pearls; anjaye-I anoint; netre-the eyes; nagari-O heroine; rangakaih-with cosmetic; ca-and; pidadhami-I cover; anga-vranam-the wounds; va-or; kada-when?.


When, in the early morning, will I remove the yellow garment and replace it with another, run to the forest to reclaim the lost bodice, again tie Your braids, again string the broken pearl-necklace, decorate Your eyes with mascara, and, O heroine, with colored ointment conceal the wounds on Your limbs?


Text 77


yad vrindavana-matra-gocaram aho yan na shrutikam shiro 'py
arodhum kshamate na ya chiva-shukadinam tu yad dhyanagam
yat premamrita-madhuri-rasamayam yan nitya-kaishorakam
tad-rupam pariveshtum eva nayanam lolayamanam mama

yat-what; vrindavana-Vrindavana; matra-only; gocaram-in the sphere of perception; aho-aha; yan-what; na-not; shrutikam-ear; shirah-head; api-also; arodhum-to stop; kshamate-is able; na-not; yac-what; chiva-shukadinam-beginning with Siva and Suka; tu-but; yat-what; dhyanagam-attained in meditation; yat-what; premamrita-madhuri-rasamayam-the sweet nectar of love; yan-what; nitya-kaishorakam-eternal youth; tad-rupam-that form; pariveshtum-to embrace; eva-indeed; nayanam-eye; lolayamanam-restless; mama-my.


My restless eyes yearn to embrace the eternally youthful form that is filed with the sweet nectar of pure love, that is seen only in Vrindavana, that the Upanishads, which stay at the head of all the Vedas, cannot describe, and that Shiva, Shukadeva, all the demigods and sages cannot find in their meditations.


Text 78


dharmady-artha-catushtayam vijayatam kim tad-vritha-vartaya
saikanteshvara-bhakti-yoga-padavi tt aropita murdhani
yo vrindavana-simni kacana ghanashcaryah kishori-manis
tat-kainkarya-rasamritad iha param citte na me rocate

dharmady-artha-catushtayam-the four goals of life thta begin with dharma; vijayatam-may be glorious; kim-why?; tad-vritha-the uselessnes of them; vartaya-by the description; sa-that; ekanta-unalloyed; ishvara-of the Supreme Personality of Godhead; bhakti-yoga-padavi-the path of brahmana; tv-indeed; aropita-ascended; murdhani-on the head; yah-who; vrindavana-simni-deep in Vrindavana forest; kash#cana-someone; ghanashcaryah-very wonderful; kishora-manih-the jewel of youths; tat-kainkarya-rasamritat-than the nectar of brahmana; iha-here; param-different; citte-the heart; na-of me; me-not; rocate-pleases.


The four goals of life, which begin with material piety, may be glorious to some people, but I think they are useless. Why should I waste my time talking about them? Other people may place on their heads the path of devotional service to the Supreme Personality of Godhead. I am still not interested. The only thing that pleases my heart is the nectar that is service to a wonderful jewellike girl who stays deep in Vrindavana forest. Nothing else pleases my heart.


Text 79


premnah san-madhurojjvalasya hridayam shringara-lila-kala-
vaicitri-paramavadhir bhagavatah pujyaiva kapishata
ishani ca shaci maha-sukha-tanuh shaktih svatantra para
shri-vrindavana-natha-pattamahishi radhaiva sevya mama

premnah-of pure love; san-madhura-sweet; ujjvalasya-splendor; hridayam-heart; shringara-lila-amorous pastimes; kala-skill; vaicitri-wonder; paramavadhir-the highest; bhagavatah-of the Supreme Personality of Godhead; pujya-to be worshiped; eva-indeed; kapi-something; ishata-the state of being a master; ishani-Durga; ca-and; shaci-Saci; maha-sukha-tanuh-blissful form; shaktih-potency; svatantra-independent; para-supreme; shri...-vrindavana-natha-pattamahishi-the chief queen of Vrindavana's master; radha-Radha; eva-indeed; sevya-to be served; mama-by me.


I serve Radha, who is the heart of the sweetest and most splendid love, who is the highest limit of skill in transcendental amorous pastimes, who is the goddess worshipped by the Supreme Personality of Godhead Himself, who is the supreme goddess, who appears as Durga' and Shaci, whose form is full of bliss, who is the Lord's first potency, who is supremely independent, and who is the first consort of Vrindavana's master.


Text 80


radha-dasyam apasya yah prayatate govinda-sangashaya
so 'yam purna-sudha-ruceh paricayam rakam vina kankshati
kim ca shyama-rati-pravaha-lahari-bijam na ye tam vidus
te prapyapi mahamritambudhim aho bindum param prapnuyuh

radha-to Radha; dasyam-service; apasya-renouncing; yah-who; prayatate-endeavors; govinda-sangashaya-with a hope to attain the association of Lord Krishna; so 'yam-that person; purna-sudha-ruceh-of the sweetest nectar; paricayam-knowledge; rakam-full moon; vina-without; kankshati-desires; kim- ca-furthermore; shyama-for Lord Krishna; rati-love; pravaha-stream; lahari-waves; bijam-seed; na-not; ye-who; tam-that; viduh-know; te-they; prapya-attained; api-also; mahamritambudhim-a great nectar ocean; aho-aha; bindum-a drop; param-great; prapnuyuh-attained.


Persons who avoid service to Radha, but yearn to attain Lord Krishna's company, are like persons seek moonlight without the moon. Persons who do not understand that Radha' is the spring from which the nectar waves of love for Krishna flow can attain only one single drop, and no more, of the great ocean of nectar.


Text 81


kaishoradbhuta-madhuri-bhara-dhurinanga-cchavim radhikam
premollasa-bharadhikam niravadhi dhyayanti ye tad-dhiyah
tyaktah karmabhir atmanaiva bhagavad-dharme 'py aho nirmamah
sarvashcarya-gatim gata rasamayim tebhyo mahadbhyo namah

kaishora-of youth; adbhuta-wonderful; madhuri-sweetness; bhara-dhurina-abundance; anga-of the limbs; chavim-splendor; radhikam-Radha; prema-of love; ullasa-bhara-splendor; adhikam-great; niravadhi-limitless; dhyayanti-meditate; ye-who; tad-dhiyah-thinking of that; tyaktah-renounced; karmabhih-karma; atmana-by the self; eva-indeed; bhagavad-dharme-in brahmana; api-even; aho-aha; nirmamah-without possessiveness; sarvashcarya-gatim-the most wonderful goal; gata-attained; rasamayim-nectarean; tebhyah-to them; mahadbhyah-the great souls; namah-obeisances.


I offer my respectful obeisances to the great souls who, renouncing all fruitive work, not attached even to devotional service to the Supreme Lord, and living the most wonderful and sweet life, always meditate on Shri Radha, who is filled with the joy of pure love and glorious with the splendor of the wonderful sweetness of youth.


Text 82


likhanti bhuja-mulato na khalu shankha-cakradikam
vicitra-hari-mandiram na racayanti bhala-sthale
lasat-tulasi-malikam dadhati kantha-pithe na va
guror bhajana-vikramat ka iha te maha-buddhayah

likhanti-mark; bhuja-mulatah-shoulders; na-not; khalu-indeed; shankha-cakradikam-with conch, cakra, and other marks; vicitra-wonderful; hari-of Lord Krishna; mandiram-the temple; na-not; racayanti-mqark; bhala-sthale-on the forehead; lasat-tulasi-malikam-splendid tulasi necklace; dadhati-place; kantha-pithe-on the neck; na-not; va-or; guroh-of the spiritual master; bhajana-of worship; vikramat-by the power; ke-who?; iha-here; te-they; maha-very; abuddhayah-unintelligent.


Who are these fools that, because of their spiritual master's order, do not mark their shoulders with the conch, cakra, and other symbols, do not draw a temple of Lord Hari on their foreheads, and do not wear splendid tulasi necklaces around their necks?


Text 83


karmani shruti-bodhitani nitaram kurvantu kurvantu ma
gudhashcarya-rasah srag-adi-vishayan grihnantu muncantu va
kair va bhava-rahasya-paraga-matih shri-radhika-preyasah
kinciŕ-jnair anuyujyatam bahir aho bhramyadbhir anyair api

karmani-fruitive works; shruti-bodhitani-described in the Vedas; nitaram-always; kurvantu-may do; kurvantu-may do; ma-not; gudhashcarya-rasah-wonderful sweet nectar; srag-adi-vishayan-with flower garlands and other like things; grihnantu-may accept; muncantu-may reject; va-or; kaih-by whom?; va-or; bhava-of ecstati love; rahasya-the secret; para-to the farthest shore; ga-gone; matih-thoughts; shri...-radhika-preyasah-dear ot Shri Radha; kincit-something; jnaih-knowing; anuyujyatam-may be asked; bahih-outside; aho-aha; bhramyadbhih-wandering; anyaih-bvy others; api-also.


The devotees may perform Vedi rituals or not perform them. The devotees who taste the wonderful secret nectar of devotional service may accept flower garlands and other things pleasing to the senses, or they may reject them. What foolish non-devotees, who wander aimlessly in this world, have the right to question the actions of Shri Radha's dear devotees, whose hearts have traveled to the farther shore of pure love?


Text 84


alam vishaya-vartaya naraka-koti-bibhatsaya
vritha shruti-katha-shramo bata bibhemi kaivalyatah
paresha-bhajanonmada yadi shukadayah kim tatah
param tu mama radhika-pada-rase mano majjatu

alam-whatis the use?; vishaya-vartaya-of material topics; naraka-koti-bibhatsaya-withe fear of millions of hells; vritha-useless; shruti-katha-shramah-exhaustive study of ths Vedas; bata-indeed; bibhemi-I fear; kaivalyatah-from impersonal liberation; paresha-of the Supreme Personality of Godhead; bhajana-worship; unmada-mad; yadi-if; shukadayah-the sdages headed by Shrila Sukadeva Gosvami; kim-what?; tatah-then; param-more; tu-indeed; mama-of me; radhika-of Shri Radha; pada-of the feet; rase-in the nectar; manah-mind; majjatu-is plunged.


Why talk of material things? Why fear millions of hells? I do fear impersonal liberation. Why should I become mad, like Shukadeva Gosvami and a host of others, after worshiping the Supreme Lord? I would rather that my mind plunges into the nectar at Shri Radha's feet.


Text 85


tat saundaryam sa ca nava-vayo-yauvana-shri-praveshah
sa drig-bhangi sa ca rasa-ghanashcarya-vakshoja-kumbhah
so 'yam bimbadhara-madhurima tat smitam sa ca vani
seyam lila-gatir api na vismaryate radhikayah

tat-that; saundaryam-beauty; sa-that; ca-and; nava-vayo-yauvana-shri...-praveshah-entrance into the beauty of new youth; sa-that; drig-bhangi-waves of crooked glances; sa-that; ca-and; rasa-ghana-with sweet nectar; ashcarya-wonderful; vakshoja-breasts; kumbhah-waterpot; so 'yam-that; bimbadhara-of bimba-fruit lips; madhurima-sweetness; tat-that; smitam-smile; sa-that; ca-and; vani-words; seyam-this; lila-gatih-playful motions; api-also; na-not; vismaryate-is forgotten; radhikayah-of Shri Radha.


I cannot forget Shri Radha's beauty, the splendor of Her new youth, Her wonderful and sweet waterpot breasts, the sweetness of Her bimba-fruit lips, Her smile, Her words, or Her playful motions.


Text 86


yal-lakshmi-shuka-naradadi-paramashcaryanuragotsavaih
praptam tvat-kripayaiva hi vraja-bhritam tat-tat-kishori-ganaih
tat-kainkaryam anukshanadbhuta-rasam praptum dhritashe mayi
shri-radhe nava-kunja-nagari kripa-drishtim kada dasyasi

yat-of whom; lakshmi-shuka-naradadi-beginning with Lakshmi, Shukadeva, and Narada; paramashcarya-very wonderful; anuraga-of love; utsavaih-with festivals; praptam-attained; tvat-kripaya-by Your mercy; eva-indeed; hi-indeed; vraja-bhritam-of Vraja's people; tat-tat-kishori-ganaih-with the multitude of young girls; tat-kainkaryam-service toHer; anukshana-at every moment; adbhuta-wonderful; rasam-nectar; praptum-to attain; dhritashe-hoping; mayi-to me; shri...-radhe-O Shri Radha; nava-kunja-nagari-O heroine of the newly-blossoming forest groves; kripa-drishtim-a glance of mercy; kada-when?; dasyasi-will You give.


O Shri Radha, O beautiful girl of the forest groves, when will You place Your glance of mercy on me? I yearn to attain the wonderful nectar of eternal service to You, service that the young girls of Vraja, who celebrate a festival of love that fills Lakshmi, Shukadeva, Narada, and all the demigods, saints, and sages with wonder, attained by Your mercy.


Text 87


labdhva dasyam tad ati-kripaya mohana-svaditena
saundarya-shri-pada-kamalayor lalanaih svapitayah
shri-radhaya madhura-madhurocchishta-piyusha-saram
bhojam bhojam nava-nava-rasananda-magnah kada syam

labdhva-attaining; dasyam-service; tat-that; ati-kripaya-with great mercy; mohana-svaditena-charming; saundarya-beauty; shri...-pada-kamalayoh-of lotus feet; lalanaih-with affection; svapitayah'sleeping; shri...-radhaya-of Shri Radha; madhura-sweet; madhura-sweet; ucchishta-piyusha-saram-the remnants of nectar; bhojam-tasting; bhojam-and tasting; nava-nava-newer and newer; rasa-nectar; ananda-in bliss; magnah-plunged; kada-when?; syam-I will be.


When, by Her mercy now become Shri Radha's maiservant? When will I massage Her beautiful lotus feet as She sleeps? When, again and again tasting the nectar of the very sweet remnants of Her meal, will I become plunged into the ever-new nectar of transcendental bliss?


Text 88


yadi snehad radhe dishasi rati-lampatya-padavim
gatam me sva-preshtham tad api mama nishtham shrinu yatha
katakshair aloke smita-sahacarair jata-pulakam
samashlishyamy uccair atha ca rasaye tvat-pada-rasam

yadi-if; snehat-out of love; radhe-O Radha; dishasi-You show; rati-lampatya-padavim-the path of the debauchee; gatam-gone; me-to me; sva-preshtham-dear to You; tad api-nevertheless; mama-of me; nishtham-the faith; shrinu-please hear; yatha-as; katakshaih-with sidelongglances; aloke-I see; smita-sahacaraih-with smiling friends; jata-pulakam-bodily hairs standing erect; samashlishyami-I will embrace; uccaih-tightly; atha'then; ca-and; rasaye-I will taste; tvat-pada-rasam-the necatr at Yoru feet.


O Radha, if You affectionately show me to Your beloved, who walks on the path of debauchery, then please hear how I will faithfully serve You. With smiling sidelong glances, and with the hairs of my body standing up with joy, I will tightly embrace Your beloved. In this way I will taste the nectar of service to Your feet.


Text 89


krishnah paksho nava-kuvalayam krishnasaras tamalo
nilambhodhas tava ruci-padam nama-rupaish ca krishna
krishne kasmat tava vimukhata mohana-shyama-murtav
ity uktva tvam prahasita-mukhim kim nu pashyami radhe

krishnah pakshah-the dark fortnight; nava-kuvalayam-the new lotus; krishnasarah-the black stag; tamalah-the tamal tree; nilambhodhah-the dark cloud; tava-of You; ruci-padam-the splendor; nama-rupaih-with names and forms; ca-and; krishna-Yamuna; krishne--in Krishna; kasmat-from what?; tava-of You; vimukhata-aversion; mohana-shyama-murtav-charming dark form; iti-thus; uktva-speaking; tvam-to You; prahasita-smiling; mukhim-face; kim-whether?; nu-indeed; pashyami-I see; radhe-O Radha.


"You like the dark sky when the moon is waning, the newly-blossoming blue lotus, the black deer, the dark tamala tree, the dark monsoon clouds, and the dark Yamuna' river. Why, then, do You dislike charming Krishna, who is so like them in name and form?" Will I see You smile, O Radha, as I speak these words?


Text 90


lilapanga-tarangitair iva drishau nilotpala-shyamala
dolayat-kanakadri-mandalam iva vyoma stanais tanvatim
utphulla-sthala-pankajam iva bhuvam rase pada-nyasatah
shri-radham anudhavatim vraja-kishorinam ghatam# bhavaye

lila-playful; apanga-sidelong glances; tarangitaih-with waves; iva-like; drishau-eyes; nilotpala-shyamala-dark like a blue lotus; dolayat-moving; kanaka-golden; adri-mountain; mandalam-circle; iva-like; vyoma-sky; stanaih-with breasts; tanvatim-slender; utphulla-sblossoming; sthala-pankajam-land-groiwing lotus flower; iva-like; bhuvam-world; rase-nectar; pada-nyasatah-by placing tyhe foot; shri...-radham-Shri Radha; anudhavatim-following; vraja-kishorinam-of the yoing girls of Vraja; ghatam-multitude; bhavaye-I meditate.


I meditate on the girls of Vraja as they follow Shri Radha, their eyes like blue lotus flowers tossed to and fro by waves of playful glances, Their breasts like pairs of golden mountains flying in the sky, and their feet like blossoming lotus flowers suddenly planted in the ground.


Text 91


drishau tvayi rasambudhau madhura-mina-vad bhramyatah
sthanau tvayi sudha-rasasy ahaha cakravakav iva
mukham sura-tarangini tvayi vikasi humambujam
milantu mayi radhike tava-kripa-taranga-cchatah

drishau-eyes; tvayi-in You; rasambudhau-in the ocean of nectar; madhura-mina-vat-like charming fish; bhramyatah-wandering; sthanau-breasts; tvayi-in You; sudha-rasasi-in nectar waters; ahaha-aha; cakravakav-two cakravaka birds; iva-like; mukham-face; sura-tarangini-O celestial Ganges; tvayi-in You; vikasi-blossoming; hemambujam-golden lotus; milantu-may meet; mayi-in me; radhike-O Radha; tava-kripa-Your mercy; taranga-of waves; chatah-the splendor.


Your eyes are like two charming fishes swimming in the ocean of nectar. Your breasts are like two cakravaka birds in the lake of nectar. Your face is like a golden lotus blossoming in the celestial Ganga. O Radha, may the many glories of the waves of Your mercy splash against me.


Text 92


kantadhyashcarya-kanta-kula-mani-kamala-koti-kamyaika-padam-
bhoja-bhrajan-nakhendu-cchavi-lava-vibhava kapy agamya kishori
unmaryada-pravriddha-pranaya-rasa-mahambhodhi-gambhira-lila
madhuryoŕjrimbhitangi mayi kim api kripa-rangam angi-karotu

kanta-with the lover; adhya-enriched; ashcarya-wonderful; kanta-lover; kula-mani-jewel of the family; kamala-goddesses of fortune; koti-millions; kamya-charming; eka-single; pada-foot; ambhoja-lotus; bhrajat-shining; nakha-nails; indu-moons; chavi-splendor; lava-particle; vibhava-glory; kapi-something; agamya-unapproachable; kishori-girl; unmaryada-without limit; pravriddha-expanded; pranaya-love; rasa-nectar; mahambhodhi-great ocean; gambhira-deep; lila-pastimes; madhurya-sweetness; ujjrimbhita-manifesting; angi-limbs; mayi-in me; kim api-something; kripa-mercy; rangam-joy; angi-karotu-may accept.


Will a certain unattainable girl, who is wonderfully glorious in Her lover's company, who is the jewel of saintly and beautiful girls, whose toenail moons on Her lotus feet shine with great moonlight a single ray of which is more glorious than millions of goddesses of fortune, who enjoys pastimes in the nectar ocean of fathomless love, and whose limbs blossom with sweetness and charm, be merciful to me?


Text 93


kalinda-giri-nandini-pulina-malati-mandire
pravishta-vana-malina lalita-keli-loli-krite
pratikshana-camatkritadbhuta-rasaika-lila-nidhe nidhehi mayi radhike nija-kripa-taranga-cchatam

kalinda-giri-nandini-of the Yamuna; pulina-on the shore; malati-of jasmine flowers; mandire-in a palace; pravishta-entered; vana-malina-with he who wears a forest-garland; lalita-charming; keli-pastimes; loli-krite-restless; pratikshana-at every moment; camatkritadbhuta-wonderful; rasa-nectar; eka-one; lila-of pastimes; nidhe-ocean; nidhehi-please place; mayi-in me; radhike-O Radha; nija-kripa-taranga-cchatam-the splendor of the waves of Your mercy.


O Radha, O goddess who in a temple of jasmine flowers by the Yamuna's shore enjoys charming pastimes with your forestflower-garlanded lover, O goddess who plays in a wonderful and eternal nectar ocean of pastimes, please splash me with the many glories of the waves of Your mercy.


Text 94


yasyas te bata kinkarishu bahushash catuni vrindatavi-
kandarpah kurute tavaiva kim api prepsuh prasadotsavam
sandrananda-ghananuraga-lahari-nisyanda-padambuja-
dvandve shri-vrishabhanu-nandini sada vande tava shri-padam

yasyah-of whom; te-of You; bata-indeed; kinkarishu-of maidservants; bahushah-many; catuni-sweet words; vrindatavi-of Vrindavana; kandarpah-the Kamadeva; kurute-does; tava-of You; eva-indeed; kim api-something; prepsuh-desiring to attain; prasadotsavam-the festival of Your mercy; sandra-intense; ananda-ghana-bliss; anuraga-of love; lahari-waves; nisyanda-flowing; padambuja-dvandve-lotus feet; shri...-vrishabhanu-nandini-the daughter of Vrsabhanu; sada-always; vande-I offer obeisances; tava-of You; shri...-padam-to the beautiful feet.


O daughter of Vrishabhanu, O goddess from whose lotus feet stream waves of love and bliss, O goddess before whose maidservants the Kamadeva of Vrindavana, yearning to attain the festival of Your mercy, speaks sweet words, I bow down before Your beautiful feet.


Text 95


yaj-japah sakrid eva gokula-pater akarshakas tat-kshanad
yatra premavatam samasta-purushartheshu sphuret tucchata
yan-namankita-mantra-japana-parah pritya svayam madhavah
shri-krishno 'pi tad-adbhutam sphuratu me radheti varna-dvayam

yat-which; japah-japa; sakrit-once; eva-indeed; gokula-pateh-of the Lord of Gokula; akarshakah-attracting; tat-kshanat-from that moment; yatra-where; premavatam-filled with love; samasta-purushartheshu-all goals of life; sphuret-manifested; tucchata-insignificance; yat-of whom; nama-the name; ankita-marked; mantra-mantra; japana-parah-devoted to chanting; pritya-with love; svayam-personally; ma-of the goddess of fortune; dhavah-the husband; shri...-krishnah-Shri Krishna; api-also; tad-adbhutam-wonderful; sphuratu-may be manifested; me-before me; radha-Radha; iti-thus; varna-dvayam-two syllables.


May the two wonderful syllables Ra'-dha, which at once attract even the king of Gokula, which teach the love-filled devotees that all material goals are very petty and unimportant, and which are chanted by Lord Krishna Himself, even though He is already the husband of the goddess of fortune, appear before me.


Text 96


kalindi-tata-kunja-mandira-gato yogindra-vad yat-pada-
jyotir dhyana-parah sada japati yam premashru-purno harih
kenapy adbhutam ullasad-rati-rasanandena sammohitah
sa radheti sada hridi sphuratu me vidya para dvy-akshara

kalindi-of the Yamuna; tata-on the shore; kunja-forest grove; mandira-palace; gatah-gone; yogindra-vat-like the king of yogis; yat-pada-jyotih-the splendor of whose feet; dhyana-parah-devoted to meditation; sada-always; japati-chants; yam-which; premashru-purnah-filled with tears of love; harih-Krishna; kenapi-with something; adbhutam-wonderful; ullasad-rati-rasanandena-with the bliss of the nectar of splendid loving pastimes; sammohitah-bewildered; sa--She; radha-Radha; iti-thus; sada-always; hridi-in the herart; sphuratu-may be manifested; me-of me; vidya-mantra; para-transcendental; dvy-akshara-two syllables.


May the two-syllable mantra "Radha", which Lord Hari, sitting like the king of yogis in a cottage by the Yamuna's shore, meditating on Her lotus feet, overcome with splendid bliss and nectar love, and His eyes filled with tears, always chants, always appear in my heart.


Text 97


devanam atha bhakta-mukta-suhridam atyanta-duram ca yat
premananda-rasam maha-sukha-karam coccaritam prematah
premnakarnayate japaty atha muda gayaty athalisht ayam
jalpaty ashru-mukho haris tad amritam radheti me jivanam

devanam-of the demigods; atha-then; bhakta-mukta-suhridam-the friends of the devotees and liberated souls; atyanta-duram-very far; ca-and; yat-what; premananda-rasam-the nectar of bliss and love; maha-sukha-karam-giving great happiness; ca-and; uccaritam-chanted; prematah-with love; premna-with love; akarnayate-heard; japati-chants; atha-then; muda-happily; gayati-sings; atha-then; alishv-among the gopis; ayam-this; jalpati-speaks; ashru-mukhah-face filled with tears; harih-Krishna; tat-that; amritam-nectar; radha-Radha; iti-thus; me-of me; jivanam-the life.


The nectarean word "Radha", which is very far from the demigods, the liberated souls, the devotees, and the kindly persons who are friends to all, which when spoken with love brings a flood of the blissful nectar of love, and which Lord Hari, tears streaming down His face, happily hears, chants, and sings in the company of the gopis, is my life and soul.


Text 98


ya va radhayati priyam vraja-manim praudhanuragotsavaih
samsidhyanti yad ashrayena hi param govinda-sakhy-utsukah
yat siddhih parama padaika-rasavaty aradhanante nu sa
shri-radha shruti-mauli-shekhara-lata-namni mama priyatam

ya-which; va-or; radhayati-worships; priyam-dear; vraja-manim-the jewel of Vraja; praudhanuragotsavaih-with many festuvals of deep love; samsidhyanti-become perfect; yat-which; ashrayena-with the shelter; hi-indeed; param-then; govinda-of Krishna; sakhi-friend; utsukah-eager; yat-what; siddhih-perfection; parama-great; padaika-rasavati-relishing one word; aradhanante-worship; nu-indeed; sa-She; shri...-radha-Shri Radha; shruti-mauli-of the crowns of the Veda; shekhara-the crown; lata-vine; namni-in the name; mama-to me; priyatam-may become pleased.


May Shri Radha, by taking shelter of whom they who yearn to become Krishna's gopi friends attain their goal, by worshiping whom one attains the supreme perfection, whose holy name is the vine-crown adorning the Upanishads, and who with many festivals of deep love worships the boy who is the jewel of Vraja, be pleased with me.


Text 99


gatre koti-tadic-chavi pravitatananda-cchavi shri-mukhe
bimboshthe nava-vidruma-cchavi kare sat-pallavaika-cchavi
hemambhoruha-kudmala-cchavi kuca-dvandve 'ravindekshanam
vande tan nava-kunja-keli-madhuram radhabhidhanam mahah

gatre-on the limbs; koti-tadi-chavi-the splendor of millions of lightning flashes; pravitatananda-cchavi-the splendor of bliss; shri...-mukhe-on the beautiful face; bimboshthe-on the bimba fruit lips; nava-vidruma-cchavi-the splendor of red coral; kare-on the hand; sat-pallavaika-cchavi-the splendor of a beautiful twig; hemambhoruha-kudmala-cchavi-the splendor of a golden lotus bud; kuca-dvandve'breasts; aravindekshanam-lotus eyes; vande-I bow down; tat-to that; nava-kunja-in the newly blossoming forest groves; keli-pastimes; madhuram-charming; radhabhidhanam-bearing the name Radha; mahah-splendor.


I bow down before a splendor that bears the name Radha, a splendor that has limbs splendid like millions of lightning flashes, a beautiful face splendid with bliss, bimba-fruit lips splendid like coral, hands splendid like budding twigs, breasts splendid like golden lotus buds, a splendor that has lotus eyes, a splendor that enjoys charming pastimes in the newly-blossoming forest groves.


Text 100


mukta-pankti-pratima-dashana caru-bimbadharoshthi
madhya-kshama nava-nava-rasavarta-gambhira-nabhih
pina-shronis tarunima-samunmesha-lavanya-sindhur
vaidagdhinam kim api hridayam nagari patu radha

mukta-of pearls; pankti-string; pratima-form; dashana-teeth; caru-beautiful; bimbadharoshthi-bimba fruit lips; madhya-kshama-a slender waist; nava-nava-rasavarta-a newer and newer whirlpool of nectar; gambhira-deep; nabhih-navel; pina-shronih-broad hips; tarunima-of youhtfulness; samunmesha-expanded; lavanya-sindhuh-ocean of beauty; vaidagdhinam-of intelligent girls; kim api-something; hridayam-the heart; nagari-the charming girl; patu-may protect; radha-Radha.


May charming Shri Radha, whose teeth are a row of pearls, whose beautiful lips are bimba fruits, whose waist is slender, whose deep navel is a whirlpool of newer and newer nectar, whose hips are graceful and broad, who is a rising ocean of the beauty of youth, and who is the heart of the intelligent gopis, protect us.


Text 101


snigdhakuncita-nila-keshi vilasad-bimboshthi candranane
khelat-kanjana-ganjanakshi ruciman-nasagra-mukta-phale
pina-shroni tanudari sthana-tati-vritta-cchatady-adbhute
radhe shri-bhuja-valli-caru-valaye svam rupam avishkuru

snigdha-glistening; akuncita-crly; nila-black; keshi-hair; vilasad-bimboshthi-glistening bimba fruit lips; candranane-moon face; khelat-kanjana-ganjanakshi-playful khanjana bird eyes; ruciman-splendid; nasagra-tip of the nose; mukta-phale-pearl; pina-shroni-borad hips; tanudari-slender waist; sthana-tati-vritta-round breasts; cchata-with splendor; adi-beginning; adbhute-wonderful; radhe-O Radha; shri...-bhuja-valli-whose vine arms; caru-valaye-beautiful armlets; svam-own; rupam-form; avishkuru-may manifest.


O Shri Radha, O goddess with glistening curly black hair, glistening bimba-fruit lips, a moonlike face, playful khanjana-bird eyes, a splendid pearl in the tip of Your nose, broad hips, slender waist, splendid breasts, a host of wonderful glories, and vine-arms decorated with graceful armlets, please appear before me.


Text 102


lajjantah-patam aracayya racita-smaya-prasunanjalau
radhange nava-ranga-dhamni lalita-prastavane yauvane
shroni-hema-varasane smara-nripenadhyasite mohanam
lilapanga-vicitra-tandava-kala-pandityam unmilati

lajja-shy; antah-within; patam-cloth; aracayya-arranging; racita-smaya-smiling; prasuna-flowers; anjalau-handful; radhange-on Shri Radha's limbs; nava-ranga-dhamni-the dashncing-arena of newer and newer bliss; lalita-charming; prastavane-introduction; yauvane-youth; shroni-hips; hema-varasane-golden throne; smara-nripena-by the king of love; adhyasite-practiced; mohanam-charm; lilapanga-playful sidelong glances; vicitra-wonderful; tandava-dancing; kala-pandityam-knowledge of the art; unmilati-arises.


In the newly-fashioned stage of Shri Radha's limbs a play will now be performed. The curtain of shyness now rises. A smile now offers a handful of flowers. Youthfulness speaks graceful words of prologue. The king of love enters and sits on the golden throne of Her hips. Now playful sidelong glances show their wonderful skill in wild dancing.


Text 103


sa lavanya-camatkritir nava-vayo-rupam ca tan mohanam
tat-tat-keli-kala-vilasa-lahari-caturyam ashcarya-bhuh
no kincit kritam eva yatra na nutir nago na va sambhramo
radha-madhavayoh sa ko 'pi sahajah premotsavah patu vah

sa-that; lavanya-camatkritih-wonder of beauty; nava-vayo-rupam-youthful form; ca-and; tan-that; mohanam-charm; tat-tat-keli-kala-vilasa-of pastimes; lahari-waves; caturyam-expertness; ashcarya-bhuh-land of wonder; na-not; u-indeed; kincit-something; kritam-done; eva-indeed; yatra-where; na-not; nutih-reverence; na-not; agah-unapproachableness; na-not; va-or; sambhramah-awe; radha-madhavayoh-of Shri Shri Radha'-Krishna; sa-that; ko 'pi-something; sahajah-natural; premotsavah-festival of love; patu-may protect; vah-you all.


May Shri Shri Radha'-Madhava's festival of love, where there is a great wonder of beauty, and where there are new youthfulness, charm, skill in the playing among the waves of many pastimes, and places of great wonder, and where there is no awe, reverense, or unapproachableness, protect you all.


Text 104


yesham preksham vitarati navodara-gadhanuragan
megha-shyamo madhura-madhurananda-murtir mukundah
vrindatavyam su-mahima-camatkara-kariny aho kim
tani prekshe 'dbhuta-rasa-nidhanani radha-padani

yesham-of whom; preksham-sight; vitarati-expands; navodara-gadhanuragan-new and deep love; megha-shyamah-dark like a cloud; madhura-madhura-very sweet; ananda-bliss; murtih-form; mukundah-Krishna; vrindatavyam-in Vrindavana; su-mahima-glory; camatkara-wonder; karini-doing; aho-aha; kim-what?; tani-them; prekshe-sees; adbhuta-rasa-nidhanani-abodes of wonderful nectar; radha-padani-the footprints of Shri Radha.


Will I someday gaze on Shri Radha's footprints, which are the abodes of wonderful nectar and glory, and which cloud-dark Mukunda, whose form is filled with the sweetest bliss, lovingly searches for in Vrindavana forest?


Text 105


balan nitva talpe kim api parirabhyadhara-sudham
nipiya prollikhya prakhara-nakharena sthana-bharam
tato nivim nyaste rasika-manina tvat-kara-dhrite
kada kunja-cchidre bhavatu mama radhe 'nunayanam

balat-frocibly; nitva-bringing; talpe-to the bed; kim api-something; parirabhya-embracing; adhara-sudham-the nectar of the lips; nipiya-drinking; prollikhya-scratching; prakhara-nakharena-with sharp nails; sthana-bharam-full breasts; tatah-then; nivim-belt; nyaste-casted aside; rasika-manina-the jewel of rasikas; tvat-kara-dhrite-in held in Your hands; kada-when?; kunja-cchidre-in an opening in the forest; bhavatu-may be; mama-of me; radhe-O Radha; anunayanam-in the eyes.


O Radha, when will I look on as the jewel of rasikas forcibly drags You to the bed, drinks the nectar of Your lips, with sharp fingernails scratches Your full breasts, throws away Your belt, and holds You in His hands in an opening of the forest?


Text 106


karam te patralim kim api kucayoh kartum ucitam
padam te kunjeshu priyam abhisarantya abhishritau
drishau kunja-cchidrais tava nibhrita-kelim kalayitum
yada vikshe radhe tad api bhavita kim shubha-dinam

karam-the hand; te-of You; patralim-pictures; kim api-something; kucayoh-on the breasts; kartum-to do; ucitam-appropriate; padam-feet; te-of You; kunjeshu-in the forest groves; priyam-dear; abhisarantya-meeting; abhishritau-in the rendezvous; drishau-the eyes; kunja-cchidraih-with openings in the forest; tava-of You; nibhrita-kelim-secret pastimes; kalayitum-to see; yada-when?; vikshe-I will seee; radhe-O Radha; tad api-still; bhavita-will be; kim-whenther; shubha-dinam-the auspicious day.


O Radha, when will the auspicious day come when my hands will draw pictures on Your breasts, my feet follow You as You go to meet Your beloved, and my eyes see Your secret pastimes in the forest?


Text 107


raho-goshthim srotum tava nija-vitendrena lalitam
kare dhritva tvam va nava-ramana-talpe ghatayitum
ratamarda-srashtam kaca-bharam atho samyamayitum
vidadhyah shri-radhe mama kim adhikarotsava-rasam

rahah-secret; goshthim-talks; srotum-to hear; tava-of You; nija-vitendrena-by the king of lovers; lalitam-graceful; kare-on the hand; dhritva-holding; tvam-You; va-or; nava-ramana-talpe-on the new comfortable bed; ghatayitum-do do; rata-by amorous pastimes; amarda-undone; srashtam-done; kaca-bharam-hair; athah-then; samyamayitum-to confine; vidadhyah-doing; shri...-radhe-O Shri Radha; mama-of me; kim-whether; adhikara-qualification; utsava-festival; rasam-nectar.


O Shri Radha, when will I celebrate a nectar festival of being eligible to hear Your playful intimate conversations with Your lover, to take You by the hand and lead You to Your lover's bed, and to retie Your braids undone in Your amorous pastimes?


Text 108


vrindatavyam nava-nava-rasananda-punje nikunje
gunjad-bhringi-kula-mukharite manju-manju-prahasaih
anyonya-kshepana-nicayana-prapta-sangopanadyaih
krida jiyad rasika-mithunam klapta-keli-kadambam

vrindatavyam-in Vrindavana forest; nava-nava-rasananda-punje-in newer and newer nectar bliss; nikunje-in the forest; gunjad-bhringi-kula-mukharite-the sounds of buzzing beees; manju-manju-prahasaih-with charming smiles; anyonya-mutual; kshepana-tossing; nicayana-multitude; prapta-attainment; sangopana-hiding; adyaih-beginning with; kridat-playing; jiyat-all glories; rasika-mithunam-to the rasika couple; klapta-keli-kadambam-who enjoy many pastimes.


Glory to the playful rasika couple, who with charming smiles and laughter enjoy pastimes of hide-and-seek in Vrindavana's forest groves filled with the always-new nectar of bliss and the humming of bumblebees.


Text 109


rupam sharada-candra-koti-vadane dhammilla-malli-srajam
amodair vikali-kritali-patale radhe kada te 'dbhutam
graiveyojjvala-kambu-kanthi mridu-dor-valli-calat-kankane
vikshe pat÷a-dukula-vasini ranan-manjira-padambuje

rupam-form; sharada-candra-ko÷i-vadane-face like millions of autumn moons; dhammilla-malli-srajam-jasmine garland in the hair; amodaih-with fragrances; vikali-kritali-patale-agitating the bees; radhe-O Radha; kada-when?; te-of You; adbhutam-wonderful; graiveya-collar; ujjvala-splendid; kambu-conchshell; kan÷hi-neck; mridu-dor-valli-calat-kankane-moving bracelets on Your graceful wrists; vikshe-I see; pa÷÷a-dukula-vasini-wearing splendid silk garments; ranan-manjira-tinkling anklets; padambuje-lotus feet.


O Radha' whose face is more glorious than millions of autumn moons, the fragrance of whose jasmine-braided hair makes the bumblebees go wild, whose conchshell neck is splendid with a necklace, the vines of whose delicate arms hold moving bracelets, who is dressed in splendid silk garments, and whose lotus feet hold tinkling anklets, when will I see Your wonderful form?


Text 110


ito bhayam itas trapa kulam ito yashah shrir ito
hinasty akhila-shrinkhalam api sakhi nivasas tvaya
sa-gadgadam udiritam su-bahu-mohanakankshaya
katham katham ayishvari prahasitaih kada mredyase

itah-from Him; bhayam-fear; itah-from Him; trapa-embarrassment; kulam-family; itah-from Him; yashah-fame; shrih-beauty; itah-thus; hinasti-manifests; akhila-shrinkhalam-all shackles; api-also; sakhi-O friend; nivasah-resieence; tvaya-by You; sa-gadgadam-with faltering words; udiritam-said; su-bahu-mohana-great charm; akankshaya-with the desire; katham-how?; katham-how?; ayi-I; ishvari-queen; prahasitaih-smiling; kada-when?; mredyase-You are mad.


O my queen, when will I say to You, "You threw away fear, shyness, glory, Your family's reputation and a host of shackles in order to be with Him!", and when will You, bewildered, stuttering, and laughing, angrily reply, "When did I do that? When?"?


Text 111


shyame caturutani kurvati sahalapan pranetri maya
grihnane ca dukula-pallavam aho hun-kritya mam drakshyasi
bibhrane bhuja-vallim ullasitaya roma-srajalankritam
drish÷va tvam rasa-lina-murtim atha kim pashyami hasyam tatah

shyame-dark; caturutani-sweet words; kurvati-does; saha-with; alapan-talking; pranetri-leader; maya-by me; grihnane-accepting; ca-and; dukula-cloth; pallavam-sprout; aho-Oh; hun--kritya-speaking the sound hum; mam-me; drakshyasi-will see; bibhrane-holding; bhuja-arms; vallim-vine; ullasitaya-splendid; roma-srajalankritam-decorated with garlands of hairs; drish÷va-seeing; tvam-You; rasa-in nectar; lina-plunged; murtim-form; atha-then; kim-why?; pashyami-I see; hasyam-laughing; tatah-then.


O my queen, when will I see You smiling, Your form plunged into the nectar of transcendental mellows as dark Krishna speaks sweetly to You, holding Your silk garment and the blossoming vine of Your arm? When, Your body garlanded with its hairs standing up in ecstasy, will You, humming in agreement, glance at me?


Text 112


aho rasika-shekharah sphurati ko 'pi vrindavane
nikunja-nava-nagari-kuca-kishora-keli-priyah
karotu sa kripam sakhi-praka÷a-purna-naty-utsavo
nija-priyatama-pade rasa-maye dadhatu sthitim

aho-Ah; rasika-shekharah-the crownof rasikas; sphurati-manbifests; ko 'pi-someone; vrindavane-in Vrindavana; nikunja-forest; nava-nagari-of the beautiful beloved; kuca-breast; kishora-youthful; keli-pastimes; priyah-dear; karotu-does; sa-He; kripam-mercy; sakhi-gopi friends; praka÷a-manifested; purna-full; nati-of bowing down; utsavah-a festival; nija-priyatama-pade-the foot of His beloved; rasa-maye-made of nectar; dadhatu-may place; sthitim-place.


The king of rasikas stays in Vrindavana forest. Resting on the breast of beautiful gopi, He enjoys the pastimes of a playful teenager. He enjoys a festival of bowing down before His gopi friend. May He be merciful to me. May He place me at His beloved's nectar feet.


Text 113


vicitra-vara-bhushanojjvala-dukula-sat-kancukaih
sakhibhir ati-bhushita tilaka-gandha-malyair api
svayam ca sakala-kalasu kushali-krita nah kada
su-rasa-madhurotsave kim api veshayet svamini

vicitra-vara-wonderful; bhushana-ornaments; ujjvala-splendid; dukula-garments; sat-kancukaih-bodice; sakhibhih-with friends; ati-bhushita-nicely decorated; tilaka-gandha-malyaih-with tilaka, scents, and garlands; api-also; svayam-personally; ca-and; sakala-kalasu-in all arts; kushali...-krita-expert; nah-to us; kada-when?; su-rasa-madhurotsave-in a sweet festival; kim api-something; veshayet-may cause to enter; svamini-queen.


When will our queen, who is expert in all arts, and whom many gopi friends dress in splendid silk garments, a graceful bodice, wonderful ornaments, and glorious tilaka, scents, and flower garlands, allow us to enter the sweet festival of rasas?


Text 114


kada su-mani-kinkini-valaya-nupura-prollasan-
maha-madhura-mandaladbhuta-vilasa-rasotsave
api pranayino brihad-bhuja-grihita-kan÷hyo vayam
param nija-rashesh#vari-carana-lakshma vikshamahe

kada-when?; su-mani-with jewels; kinkini...-valaya-nupura-with bracelets, anklets, and other tinkling ornaments; prollasan-glistening; maha-madhura-great sweetness; mandala-circle; adbhuta-wonderful; vilasa-rasotsave-festival of nectar pastimes; api-also; pranayinah-loving; brihad-bhuja-great arms; grihita-grasped; kan÷hyah-neck; vayam-we; param-greatly; nija-rashesh#vari-of our queen of rasas; carana-lakshma-fottprints; vikshamahe-we will see.


When, our necks embraced by the great arms of our lover in the sweet and wonderful rasa-dance festival splendid with tinkling bracelets, anklets, and other ornaments, will we fi° our eyes on the footprints of our queen?


Text 115

yad govinda-katha-sudha-rasa-hrade ceto maya jrimbhitam
yad va tad guna-kirtanarcana-vibhushadyair dinam prapitam
yad tat pritir akari tat priya-janeshv atyantiki tena me
gopendratmaja-jivana-pranayani shri-radhika tushyatu

yat-what; govinda-katha-topics of Krishna; sudha-rasa-nectar; hrade-in the lake; cetah-heart; maya-by me; jrimbhitam-manifested; yat-what; va-or; tat-that; guna-qualities; kirtana-chanting; arcana-worship; vibhusha-ornaments; adyaih-beginning with; dinam-day; prapitam'attained; yat-what; tat-that; pritih-love; akari-did; tat-that; priya-janeshv-in the dear devotees; atyantiki-great; tena-by that; me-of me; gopendratmaja-the prince of the gopas; jivana-life; pranayani-love; shri...-radhika-Shri Radha; tushyatu-may be pleased.


My heart swims in the nectar lake of the descriptions of Lord Krishna. I decorate each day with the ornaments of worshiping Krishna and chanting the glories of His transcendental virtues. I love Krishna's dear devotees. I pray that Shri Radha, who loves Lord Krishna, the prince of the gopas, and considers Him more dear than life, may be pleased with me.


Text 116


raho daysam tasyah kim api vrishabhanor vraja-vari
yashah putryah purna-pranaya-rasa-murter yadi labhe
tada nah kim dharmaih kim u sura-ganaih kim ca vidhina
kim ishena shyama-priya-milana-yatnair api ca kim

rahah-secret; daysam-service; tasyah-of Her; kim api-something; vrishabhanoh-of Vrsabhanu; vraja-variyasah-the best of Vraja; putryah-of the daughter; purna-pranaya-rasa-murteh-the form ofperfect nectar love; yadi-ife; labhe-I attain; tada'then; nah-of us; kim-what is the use?; dharmaih-of religion; kim-what is the use?; u-indeed; sura-ganaih-of the demigods; kim-what is the use?; ca-and; vidhina-of Brahma; kim-what is the use; ishena-of Siva; shyama-priya-milana-yatnaih-of efforts to meet the dear devotees of Lord Krishna; api-also; ca-and; kim-what is the use?.


If I can attain confidential service to King Vrishabhanu's daughter, whose form is filled with the nectar of pure love, then how important are pious deeds to me? How important are the demigods? How important is Brahma? How important is Shiva? How important is the struggle to meet the dear devotees of Lord Krishna?


Text 117


candrasye harinakshi devi su-nase shonadhare su-smite
cil-lakshmi bhuja-valli kambu-rucira-grive girindra-stani
bhajyan-madhya brihan-nitamba kadali-khandoru padambuja-
pronmilan-nakha-candra-mandali kada radhe mayaradhyae

candra-moon; asye-face; harina-deer; akshi-eyes; devi-O goddess; su-nase-beautiful nose; shonadhare-red lips; su-smite-graceful smile; cil-lakshmi-O transcendental goddess of fortune; bhuja-valli-vine arms; kambu-rucira-grive-graceful conchshell necvk; girindra-stani-regal-mountain breasts; bhajyan-madhya-slender waist; brihan-nitamba-broath hips; kadali...-khandoru-banana-tree thighs; padambuja-lotus feet; pronmilan-rising; nakha-nails; candra-mandali-moon; kada-when; radhe-O Radha; maya-by me; aradhyae-You are worshiped.


O Radha, O goddess with a splendid moon face, doe eyes, beautiful nose, red lips, graceful smile, vine arms, graceful-conchshell neck, regal-mountain breasts, slender waist, broad hips, banana-tree thighs, lotus feet, and moon toenails, when will I be able to worship You?


Text 118


radha-pada-saroja-bhaktim acalam udvikshya nishkaitavam
pritah svam bhajato 'pi nirbhara-maha-premnadhikam sarvashah
alingaty atha cumbati sva-vadanat tambulam asye 'rpayet
kan÷he svam vana-malikam api mama nyasyet kada mohanah

radha-of Shri Radha; pada-saroja-bhaktim-devotion to the lotus feet; acalam-unwavering; udvikshya-gazing; nishkaitavam-without cheating; pritah-pleased; svam-own; bhajatah-worshiping; api-also; nirbhara-maha-premna-with great spiritual love; adhikam-freat; sarvashah-in all ways; alingati-embraces; atha-then; cumbati-kisses; sva-vadanat-from the face; tambulam-betelnuts; asye-in the mouth; arpayet-places; kan÷he-on the neck; svam-own; vana-malikam-forest garland; api-also; mama-of me; nyasyet-may place; kada-when?; mohanah-charming.


When, seeing my sincere and unwavering devotion to Shri Radha's lotus feet, a devotion filled with boundless love greater even than the love He feels for His own devotees, will charming Krishna embrace me, kiss me, take the betelnuts from His mouth and place them in my mouth, and place His own forest garland upon me?


Text 119


lavanyam paramadbhutam rati-kala-caturyam aty-adbhutam
kantih kapi mahadbhuta vara-tanor lila-gatish cadbhuta
drig-bhangi punar adbhutadbhutatama yasyah smitam cadbhutam
sa radhadbhuta-murtir adbhuta-rasam dasyam kada dasyati

lavanyam-beauty; paramadbhutam-very wonderful; rati-kala-caturyam-expertise in amorous pastimes; aty-adbhutam-very wonderful; kantih-splenmdid beauty; kapi-something; mahadbhuta-very wonderful; vara-tanoh-of She who has a beautiful form; lila-gatih-playful movements; ca-also; adbhuta-wonderful; drg-bhangi-sidelong glances; punah-again; adbhutadbhutatama-the greatest wonder of wonders; yasyah-of whom; smitam-smiling; ca-and; adbhutam-wonderful; sa-She; radha-Shri Radha; adbhuta-murtih-wonderful form; adbhuta-rasam-wonderful nectar; dasyam-service; kada-when?; dasyati-will give.


When will Shri Radha, whose beauty is supremely wonderful, whose expert skill in amorous pastimes is very wonderful, whose splendid glory is very wonderful, whose playful movements are wonderful, whose sidelong glances are the greatest wonder of wonders, whose smile is wonderful, and whose form is wonderful, give me the opportunity to engage in Her wonderfully sweet service?


Text 120


bhramad-bhru-kuti-sundaram sphurita-caru-bimbadharam
grahe madhura-hunkritam pranaya-keli-kopakulam
maha-rasika-maulina sa-bhaya-kautukam vikshitam
smarami tava radhike rati-kala-sukham shri-mukham

bhramat-movingl bhru-eyebrows; kuti-knitting; sundaram-beautiful; sphurita-caru-bimbadharam-beautiful bimba fruit lips; grahe-in speaking; madhura-hunkritam-sweet humming; pranaya-keli-amorous pastimes; kopa-anger; akulam-filled; maha-rasika-maulina-wityh the crown of rasikas; sa-bhaya-kautukam-with fear and eagerness; vikshitam-seeing; smarami-I meditate; tava-of You; radhike'O Radha; rati-amorous pastimes; kala-expertise; sukham-happiness; shri...-mukham-the beautiful face.


O Shri Radha, I meditate on Your beautiful face with its graceful restless knitted eyebrows, beautiful pouting bimba-fruit lips, fear, joy, playful amorous happiness, and sweet sarcasti words, all caused by Your loversž quarrel with the crown of great rasikas.


Text 121


unmilan-muku÷a-ccha÷a-parilasad-dik-cakravalam sphurat-
keyurangada-hara-kankana-gha÷a-nirdhuta-ratna-cchavi
shroni-mandala-kinkini-kala-ravam manjira-manju-dhvani
shrimat-pada-saroruham bhaja mano radhabhidhanam mahah

unmilan-opening; muku÷a-crown; cha÷a-splendor; parilasat-glistening; dik-directions; cakravalam-the circle; sphuratş keyurangada-hara-kankana-of glistening bracelets, armlets, necklaces, gha÷a-splendor; nirdhuta-shaken; ratna-cchavi-the spkendor of jewels; shroni-mandala-hips; kinkini...-kala-ravam-the sound of tinkling ornaments; manjira-manju-dhvani-the beautiful abode of tinkling anklets; shrimat-pada-saroruham-beautiful lotus feet; bhaja-please worship; manah-O mind; radhabhidhanam-nmaed Radha; mahah-the splendor.


O heart, please worship the splendor that bears the name Radha, a splendor that with its crown fills the circle of the directions with rays of light, a splendor that shines with the glory of jewels in many tinkling bracelets, armlets, and necklaces, a splendor that wears a tinkling belt on its hips, and sweetly tinkling anklets on its beautiful lotus feet.


Text 122


shyama-mandala-mauli-mandana-manih shyamanuraga-sphurad-
romodbheda-vibhavitakritir aho kashmira-gaura-cchavih
sativonmada-kama-keli-tarala mam patu manda-smita
mandara-druma-kunja-mandira-gata govinda-pa÷÷eshvari

shyama-of beautiful girls; mandala-circle; mauli-crown; mandana-ornament; manih-jewel; shyama-for Krishna; anuraga-love; sphurat-manifesting; romodbheda-vibhavitakritih-bodily hairs standing upright; aho-aha; kashmira-gaura-cchavih-splendid like kunkuma; sa-She; ativonmada-very passionate; kama-keli-amorous pastimes; tarala-trembling; mam-me; patu-may protect; manda-smita-gewntly smiling; mandara-druma-of coral trees; kunja-grove; mandira-palace; gata-gone; govinda-pa÷÷eshvari-the most important of Lord Krishna's queens.


May Lord Krishna's first beloved, who is the crown jewel of beautiful girls, whose bodily hairs stand upright because of Her intense love for Lord Krishna, who is splendid like kunkuma, who trembles in passionate amorous pastimes, who smiles gently, and who stays in a palace in a mandara-tree forest, protect me.


Text 123


upasya-caranambuje vraja-bhritam kishori-ganair
mahadbhir api purushair aparibhavya-bhavotsave
agadha-rasa-dhamani sva-pada-padma-seva-vidhau
vidhehi madhurojjvalam iva kritim mamadhishvari

upasya-worshipable; caranambuje-lotus feet; vraja-bhritam-in Vraja; kishori-ganaih-by the girls; mahadbhih-great; api-also; purushaih-by persons; aparibhavya-inconceivable; bhavotsave-festivbal of love; agadha-rasa-dhamani-the abode of fathomless nectar; sva-pada-padma-seva-vidhau-service to the lotus feet; vidhehi-please give; madhurojjvalam-the splendor of sweetness; iva-like; kritim-action; mama-to me; adhishvari-O queen.


O queen whose lotus feet are worshiped by the girls of Vraja, O queen whose festival of love is inconceivable to the great saints, O queen who is the abode of fathomless nectar, please give to me the sweet glory of service to Your lotus feet.


Text 124


anamranana-candram irita-drig-apanga-ccha÷a-mantharam
kincid drasi-shiro 'vagun÷hana-pa÷am# lila-vilasavadhim
unniyalaka-manjarih kararuhair alakshya san-nagarasy-
ange 'ngam tava radhike sa-cakitalokam kada lokaye

anamra-bowed; anana-head; candram-moon; irita-said; drig-eyes; apanga-corner; cha÷a-splendor; mantharam-treasure; kincit-something; darshi-seeing; shirah-head; avagun÷hana-pa÷am-veil; lila-vilasa-pastimes; avadhim-limit; unniya-lifting; alaka-curling locks of hair; manjarih-blossom; kararuhaih-with fingernails; alakshya-seeing; san-nagarasya-of the lover; ange-in the body; angam-the limb; tava-of You; radhike-O Radha; sa-cakita-frightened; alokam-eyes; kada'when?; lokaye-I will see.


O Radha, when will I see You as, the playful moon of Your face humbly bowed, and Your veil and curling locks of hair a little lifted by Your graceful fingers, with a great splendor of sidelong glances from frightened eyes You suddenly see Your lover?


Text 125


raka-candro varako yad anupama-rasananda-kandananendos
tat tadrik candrikaya api kim api kana-matrakasyanuto 'pi
yasyah shonadhara-shri-vidhrita-nava-sudha-madhuri-sara-sindhuh
sa radha kama-badha vidhura-madhu-pati-pranada priyatam nah

raka-candrah-full moon; varakah-insignificant; yat-what; anupama-peerless; rasa-nectar; ananda-bliss; kanda-origin; anana-face; indoh-of the moon; tat-that; tadrik-like that; candrikaya-with moonlight; api-also; kim api-something; kana-matrakasya-of only a drop; anutah-because of being a tiny particle; api-also; yasyah-of whom; shona-red; adhara-lips; shri-beauty; vidhrita-manifested; nava-new; sudha-nectar; madhuri-sweetness; sara-best; sindhuh-ocean; sa-She; radha-Radha; kama-by desire; badha-bound; vidhura-agitated; madhu-pati-of the master of Mathura; pranada-giving life; priyatam-may be dear; nah-to us.


May Shri Radha, a single ray of light from the blissful nectar moon of whose face makes the full moon of this world seem very insignificant, whose red lips are an ocean of nectar sweetness, who passionately loves Krishna, and who is His very life, be pleased with us.


Text 126


rakaneka-vicitra-candra uditah premamrita-jyotisham
vicibhih paripurayed aganita-brahmanda-ko÷im yadi
vrindaranya-nikunja-simani tad-abhasah param lakshyase
bhavenaiva yada tadaiva tulaye radhe tava shri-mukham

rakaneka-vicitra-candra-many full moons; uditah-risen; premamrita-jyotisham-withthe nectarlight of spiritual love; vicibhih-with waves; paripurayet-floods; aganita-brahmanda-ko÷im-countless millions of universes; yadi-if; vrindaranya-nikunja-simani-deep in the groves of Vrindavana forest; tad-abhasah-the splendor of that; param-greatly; lakshyase-You may be seen; bhavena-with the state; eva-indeed; yada-when; tada-then; eva-indeed; tulaye-I may equate; radhe-O Radha; tava-of You; shri...-mukham-the beautiful face.


If a multitude of full moons were to flood countless millions of universes with many waves of the nectar moonlight of pure love, then that flood might give a slight hint of Your beautiful face in Vrindavana forest, O Radha.


Text 127


kalindi-kula-kalpa-druma-tala-nilaya-prollasat-keli-kanda
vrinda÷avyam sadaiva praka÷atara-raho-ballavi-bhava-bhavya
bhaktanam hrit-saroje madhura-rasa-sudha-syandi-padaravinda
sandranandakritir nah sphuratu nava-nava-prema-lakshmir amanda

kalindi...-kula-by the Yamuna's shore; kalpa-druma-kalpa druma tree; tala-surface; nilaya-abode; prollasat-glistening; keli-pastimes; kanda-source; vrinda÷avyam-in Vrindavana; sada-always; eva-indeed; praka÷atara-manifest; rahah-secret; ballavi-of the gopis; bhava-love; bhavya-to be; bhaktanam-of devotees; hrit-saroje-in the lotus of the heart; madhura-rasa-sudha-sweet nectar; syandi-flowing; padaravinda-lotus feet; sandra-intense; ananda-bliss; akritih-form; nah-of us; sphuratu-may be manifested; nava-nava-prema-lakshmih-theopulence of new love; amanda-great.


May She who is glorious with ever-new spiritual love, whose form is filled with spiritual bliss, who enjoys splendid pastimes under a kalpa-vriksha tree by the Yamuna's shore, who is a gopi residing in a secluded place in Vrindavana forest, and whose lotus feet make streams of sweet nectar flow in the hearts of Her devotees, appear before us.


Text 128


shuddha-premaika-lila-nidhir ahaha maha-tankam anka-sthite ca
presh÷he bibhraty adabhra-sphurad-atula-kripa-sneha-madhurya-murtih
pranali-ko÷i-nirajita-pada-sushama-madhuri-madhavena
shri-radha mam agadhamrita-rasa-bharite karhi dasye 'bhishincet

shuddha-pure; prema-love; eka-only; lila-of pastimes; nidhih-treasure-house; ahaha-aha; maha-great; a-without; tankam-fear; anka-sthite-staying on the lap; ca-and; presh÷he-beloved; bibhrati-holds; adabhra-sphurad-atula-kripa-peerless mercy; sneha-love; madhurya-and sweetness; murtih-form; pranali-of dear friends; ko÷i-by millions; nirajita-offered arati; pada-feet; sushama-beauty; madhuri-and sweetness; madhavena-with Krishna; shri...-radha-Shri Radha; mam-me; agadhamrita-rasa-bharite-filled with limitless nectar; karhi-when; dasye-in service; abhishincet-will anoint.


When will Shri Radha, who is a treasure-house of the wealth of the pastimes of pure love, who, free from all fear and trouble, happily sits on Her beloved's lap, whose form is filled with limitless and peerless mercy, love, and sweetness, and whose dear gopi friends offere arati to the beauty and sweetness of Her feet, stand by Lord Krishna's side and perform an abhisheka ceremony to formally grant me the post of Her servant?


Text 129


vrindaranya-nikunja-simasu sada svananga-rangotsavair
madyanty adbhuta-madhavadhara-sudha-madhvika-samsvadanaih
govinda-priya-varga-durgama-sakhi-vrindair analakshita
dasyam dasyati me kada nu kripaya vrindavanadhishvari

vrindaranya-nikunja-simasu-in teh groves of Vrindavana forest; sada-always; svananga-rangotsavaih-with a festuval of amorous pastimes; madyanti-maddens; adbhuta-wonderful; madhava-of Krishna; adhara-lips; sudha-madhvika-the madvika nectar; samsvadanaih-by tasting; govinda-priya-varga-dear to Krishna; durgama-unapproachable; sakhi-vrindaih-with friends; an-not; alakshita-unseen; dasyam-service; dasyati-may give; me-to me; kada-when?; nu-indeed; kripaya-with mercy; vrindavanadhishvari-the queen of Vrindavana.


When will Vrindavana's queen, who deep in Vrindavana forest always enjoys a festival of transcendental amorous pastimes, who becomes intoxicated by drinking the madhvika nectar of Krishna's lips, and who is surrounded by gopis dear to Krishna, mercifully make me Her maidservant?


Text 130


malli-dama-nibaddha-caru-kavaram sindura-rekhollasat-
simantam nava-ratna-citra-tilakam gandollasat-kundalam
nishka-grivam udara-haram arunam bibhrad dukulam navam
vidyut-ko÷i-nibham smarotsava-mayam radhakhyam ikshe mahah

malli-dama-nibaddha-caru-kavaram-beautiful braids tied with strings of jasmine flowers; sindura-rekha-a line of red sindura; ullasat-glistening; simantam-the aprt in Her hair; nava-ratna-citra-tilakam-wonderful tilaka made with nine jewels; ganda-cheeks; ullasat-glistening; kundalam-earrings; nishka-grivam-a locket on Her neck; udara-haram-a great necklace; arunam-red; bibhrat-holding; dukulam-garment; navam-new; vidyut-ko÷i-nibham-splendid like lightning; smarotsava-mayam-consisting of a festival of transcendental amorous pastimes; radhakhyam-named Radha; ikshe-I see; mahah-splendor.


I gaze on a splendor that bears the name Radha, a splendor glorious like millions of lightning flashes, a splendor joyful with a festival of amorous pastimes, a festival that has beautiful jasmine-decorated braids, hair parted with a splendid line of red sindura, wonderful tilaka drawn with nine jewels, glistening earrings on its cheeks, a locket on its neck, a great necklace, and new red garments.


Text 131


premollasaika-sima parama-rasa-camatkara-vaicitrya-sima
saundaryasyaika-sima kim api nava-vayo-rupa-lavanya-sima
lila-madhurya-sima nija-jana-paramaudarya-vatsalya-sima
sa radha saukhya-sima jayati rati-kala-keli-madhurya-sima

prema-of love; ullasa-of the glory; eka-only; sima-the topmost limit; parama-rasa-camatkara-vaicitrya-the wonder of the highest nectar; sima-apex; saundaryasya-of beauty; eka-sima-the apex; kim api-something; nava-vayo-rupa-lavanya-of youthful charm; sima-the apex; lila-madhurya-the sweetness of transcendental pastimes; sima-the apex; nija-jana-to the devotees; paramaudarya-vatsalya-of kindness and love; sima-the apex; sa-She; radha-Radha; saukhya-of friendship; sima-the apex; jayati-all glories; rati-kala-keli-of amorous pastimes; madhurya-of sweetness; sima-the apex.


Glory to Shri Radha, who is the pinnacle of love's splendor, the pinnacle of the great wonder of transcendental nectar, the pinnacle of beauty, the pinnacle of youthful charm, the pinnacle of the sweetness of transcendental pastimes, the pinnacle of love and kindness to Her devotees, the pinnacle of happiness, and the pinnacle of the sweetness of transcendental amorous pastimes.


Text 132


yasyas tat sukumara-sundara-padonmilan-nakhendu-ccha÷a-
lavanyaika-lavopajivi-sakala-shyama-mani-mandalam
shuddha-prema-vilasa-murtir adhikonmilan-maha-madhuri-
dhara-sara-dhurina-keli-vibhava sa radhika me gatih

yasyah-of whom; tat-that; sukumara-soft; sundara-beautiful; pada-feet; unmilan-opening; nakha-nails; indu-moon; ccha÷a-light; lavanya-of beauty; eka-lava-a single particle; upajivi-life; sakala-shyama-all beautiful girls; mani-mandalam-the jewels; shuddha-prema-pure love; vilasa-murtih-the form of pastimes; adhikonmilan-maha-madhuri-of great sweetness; dhara-sara-dhurina-flooded with streams; keli-vibhava-the glory of pastimes; sa-She; radhika-Radha; me-of me; gatih-the goal.


Shri Radha, who is the personification of pure love and transcendental pastimes, whose glorious pastimes are flooded with the nectar of great sweetness, and a tiny particle of the beauty of moonlight of the toes on whose soft and beautiful feet is the life and soul of all jewellike beautiful girls, is the only goal of my life.


Text 133


kalinda-giri-nandini-salila-bindu-sandoha-bhrin
mridudgati-rati-shramam mithunam adbhuta-kridaya
amanda-rasa-tundilam bhramara-vrinda-vrinda÷avi-
nikunja-vara-mandire kim api sundaram nandati

kalinda-giri-nandini-of the Yamuna; salila-of water; bindu-sandoha-drops; bhrit-holding; mridu-sweet; udgati-appearance; rati-of amorous pastimes; shramam-exhaustion; mithunam-couple; adbhuta-kridaya-with wonderful pastimes; amanda-rasa-sweet nectar; tundilam-filled; bhramara-vrinda-bees; vrinda÷avi-nikunja-vara-mandire-in a palace in Vrindavana forest; kim api-something; sundaram-beautiful; nandati-enjoys.


Exhausted from enjoying pastimes of splashing in the Yamuna, and now flooded with the nectar of other wonderful pastimes, the beautiful divine couple enjoy in a beautiful palace in bumblebee-filled Vrindavana forest.


Text 134


vyakoshendivara-vikasitamanda-hemaravindam
shriman-nisyandana-rati-rasandoli-kandarpa-keli
vrindaranye nava-rasa-sudha-syandi-padaravindam
jyotir-dvandvam kim api paramananda-kandam cakasti

vyakosha-blossomed; indivara-blue lotus; vikasita-blossomed; amanda-great; hema-golden; aravindam-lotus; shrimat-beautiful; nisyandana-flowing; rati-rasa-nectar of pastimes; andoli-restless; kandarpa-keli-amorous pastimes; vrindaranye-in Vrindavana; nava-rasa-sudha-new nectar; syandi-flowing; pada-feet; aravindam-lotus; jyotir-dvandvam-two splendors; kim api-something; paramananda-transcendental bliss; kandam-the source; cakasti-is splendidly manifested.


Two splendors, one dark like a blossoming blue lotus and the other fair like a blossoming golden lotus, beautiful splendors restless in amorous pastimes, splendors whose lotus feet are a flood of ever-new nectar, are gloriously manifested in Vrindavana forest.


Text 135


tambulam kvacid arpayami caranau samvahayami kvacin
maladyaih parimandaye kvacid aho samvijayami kvacit
karpuradi-suvasitam kva ca punah su-svadu cambho-'mritam
payamy eva grihe kada khalu bhaje shri-radhika-madhavau

tambulam--betelnuts; kvacit-sometimes; arpayami-I place; caranau-at the feet; samvahayami-I massage; kvacin-sometimes; maladyaih-beginning with garlands; parimandaye-I decorate; kvacit-sometimes; aho-aha; samvijayami-I fan; kvacit-sometimes; karpuradi-suvasitam-fragrant with camphor and other fragrances; kva ca-sometimes; punah-again; su-svadu-delicious; ca-and; ambho-'mritam-nectar water; payami-I give to drink; eva-indeed; grihe-in the house; kada-when?; khalu-indeed; bhaje-I worship; shri...-radhika-madhavau-Shri Shri Radha'-Krishna.


When, sometimes offering Them betelnuts, sometimes massaging Their feet, sometimes decorating Them with flower garlands and other ornaments, sometimes fanning Them, and sometimes offering Them nectar water fragrant with camphor and other scents, will I serve Shri Shri Radha-Krishna in Their cottage?


Text 136


pratyangocchalad-ujjvalamrita-rasa-premaika-purnambudhir
lavanyaika-sudha-nidhih puru-kripa-vatsalya-sarambudhihtarunya-prathama-pravesha-vilasan-madhurya-samrajya-bhur
gupto ko 'pi maha-nidhir vijayate radha rasaikavadhih

pratyanga-every limb; ucchalad-ujjvala-splendid; amrita-rasa-nectar; prema-love; eka-only; purna-filled; ambudhih-ocean; lavanyaika-sudha-nidhih-an ocean of the nectar ofbeauty; puru-kripa-vatsalya-sarambudhih-an ocean of the nectar of great mercy and love; tarunya-prathama-pravesha-the entrance of youth; vilasat-glistening; madhurya-of sweetness; samrajya-bhuh-the kingdom; guptah-concealed; ko 'pi-something; maha-nidhih-great treasure; vijayate-glory; radha-Shri Radha; rasaikavadhih-the sweetest nectar.


Glory to Shri Radha, who is the most valuable hidden treasure, the sweetest nectar, a nectar ocean of beauty, an ocean of great mercy and affection, and a kingdom of the glistening sweetness of new youth, and whose every limÔ is a splendid nectar ocean of pure love.


Text 137


yasyah sphurjat-pada-nakha-mani-jyotir eka-ccha÷ayah
sandra-premamrita-rasa-maha-sindhu-ko÷ir vilasah
sa ced radha racayati kripa-drish÷i-pa÷am kadacin
muktis tucchi-bhavati bahushah prakritaprakrita-shrih

yasyah-of whom; sphurjat-pada-nakha-mani-jyotih-the splendor of jewel toenails; eka-ccha÷ayah-one splendor; sandra-premamrita-rasa-maha-sindhu-ko÷ih-millions of oceans of the sweet bliss of love; vilasah-pastimes; sa-She; cet-if; radha-Radha; racayati-creates; kripa-drish÷i-pa÷am-a glance of mercy; kadacin-sometimes; muktih-liberation; tucchi-bhavati-becomes insignificant; bahushah-many; prakritaprakrita-shrih-spiriual and material opulences.


If Shri Radha, a single ray of light from the moons of whose jewel toenails brings playful waves to many millions of sweet nectar oceans of love, once casts a glance of mercy, then liberation and all spiritual and material opulences become very insignificant.


Text 138


kada vrindaranye madhura-madhurananda-rasade
priyeshvaryah keli-bhavana-nava-kunjani mrigaye
kada shri-radhayah pada-kamala-madhvika-lahari-
parivahaish ceto madhukaram adhiram madayita

kada-when?; vrindaranye-in Vrindavana; madhura-madhurananda-rasade-with very sweet nectar of bliss; priyeshvaryah-of the dear queen; keli-bhavana-the abode of transcendental pastimes; nava-kunjani-new forest groves; mrigaye-I seek; kada-when?; shri...-radhayah'of Shri Radha; pada-kamala-of the lotus feet; madhvika-of madhvika nectar; lahari...-parivahaih-with waves; cetah-heart; madhukaram-bee; adhiram-wild; madayita-intoxicates.


When in sweet and blissful Vrindavana forest will I search for the newly-blossoming forest grove where by dear queen now enjoys pastimes? When will my heart become a wild bumblebee intoxicated by tasting the waves of madhvika nectar in the lotus flower of Shri Radha's feet?


Text 139


radha-keli-nikunja-vithishu caran radhabhidham uccaran
radhaya anurupam eva paramam dharmam rasenacaran
radhayash caranambhujam paricaran nanopacarir muda
karhi syam shruti-shekharopari carann ashcarya-caryam caran

radha-keli-of Radha's pastimes; nikunja-groves; vithishu-on the pathways; caran-walking; radhabhidham-the name Radha; uccaran-saying; radhaya-of Radha; anurupam-according to; eva-indeed; paramam-highest; dharmam-religion; rasena-with nectar; acaran-following; radhayah-of Radha; caranambhujam-lotus feet; paricaran-serving; nanopacarih-in various ways; muda-happily; karhi-when?; syam-I will be; shruti-shekharopari-over the heads of the Vedas; carann-walking; ashcarya-caryam-wonderful service; caran-performing.


When will I walk on the pathways in Radha's pastime forests, chant the holy name of Radha, follow the religion of worshiping Radha, and happily serve Radha's lotus feet in many ways? When, walking on the heads of all the Vedas, will I serve Radha' in the most wonderful ways?


Text 140


yatayata-shatena sangam itayor anyonya-vaktrollasac-
candralokana-samprabhuta-bahulanangambudhi-kshobhayoh
antah kunja-ku÷ira-talpa-gatayor divyadbhuta-kridayoh
radha-madhavayoh kada nu shrinuyam- manjira-kanci-dhvanim

yatayata-shatena-with coming and going a hundred times; sangam itayoh-meeting; anyonya-of each other; vaktra-faces; ullasat-glistening; candra-moons; alokana-seeing; samprabhuta-manifested; bahula-many; ananga-amorous desire; ambudhi-oceans; kshobhayoh-agitated; antah-within; kunja-ku÷ira-talpa-gatayoh-resting on a bed in a cottage in the forest; divyadbhuta-kridayoh-wonderful and splendid transcendental pastimes; radha-madhavayoh-of Shri Shri Radha'-Krishna; kada-when?; nu-indeed; shrinuyam-I may hear; manjira-kanci-dhvanim-the sound of tinkling anklets and belts.


When will I hear the tinkling of anklets and belts as Shri Shri Radha'-Krishna, finally meeting after a hundred comings and goings, and now splashed by waves of amorous desires, waves created by the splendid moon of gazing at each other's faces, enjoy wonderful transcendental pastimes on a bed in a forest cottage?


Text 141


aho bhuvana-mohanam madhura-madhavi-mandape
madhutsava-samutsukam kim api nila-pita-cchavi
vidagdha-mithunam mitho-dridhataranuragollasan
madam madayate kada cirataram madiyam manah

aho-Oh; bhuvana-mohanam-enchanting the world; madhura-madhavi-mandape-in a charming cottagbe of madhavi vines; madhutsava-a festival of spring; samutsukam-eager; kim api-something; nila-pita-cchavi-blue and yellow spelndors; vidagdha-mithunam-expert at amorous pastimes; mithah-mutual; dridhatara-firm; anuraga-love; ullasan-splendid; madam-passion; madayate'inflames; kada-when?; cirataram-forever; madiyam-of me; manah-the heart.


When will my heart become forever wild with love for the two fair and dark splendors that charm all the worlds, deeply love each other, are expert in transcendental amorous pastimes, and are eager to enjoy a spring-festival in the charming cottage of flowering madhavi vines?


Text 142


radha-nama-sudha-rasam rasayitum jihvasti me vihvala
padau tat-padakankitasu caratam vrinda÷avi-vithishu
tat-karmaiva karah karotu hridayam tasyah padam dhyayatam
tad-bhavotsavatah param bhavatu me tat-prana-nathe ratih

radha-nama-sudha-rasam-the nectar of Radha's name; rasayitum-to taste; jihva-tongue; asti-is; me-of me; vihvala-agitated; padau-feet; tat-padakankitasu-marked with Her footprints; caratam-should walk; vrinda÷avi-vithishu-on the pathways in Vrindavana; tat-karma-Her work; eva-indeed; karah-hand; karotu-should do; hridayam-heart; tasyah-of Her; padam-feet; dhyayatam-should meditate; tad-bhavotsavatah-with a festival of love; param-great; bhavatu-may be; me-of me; tat-prana-nathe-to the Lord of Her life; ratih-love.


May my tongue tremble with the desire to taste the nectar of Radha's name. May my feet follow Her footprints in Vrindavana forest. May my hands work to please Her. May my heart meditate on Her feet. May I celebrate a great festival of love for the Lord of Her life.


Text 143


mandi-kritya mukunda-sundara-pada-dvandvaravindamala-
premanandam amandam indu-tilakady-unmada-kandam param
radha-keli-katha-rasambudhi-calad-vicibhir andolitam
vrindaranya-nikunja-mandira-varalinde mano nandatu

mandi...-kritya-may be disinterested; mukunda-sundara-pada-dvandvaravindamalaş premanandam-the bliss and love at Lord Krishna's beautiful lotus feet; amandam-great; indu-tilakadi-the demigods headed by Siva; unmada-kandam-making wild with joy; param-great; radha-of Radha; keli-katha-talk of the pastimes; rasambudhi-nectar ocean; calat-moving; vicibhih-with waves; andolitam-tossed to and fro; vrindaranya-in Vrindavana; nikunja-in the forest groves; mandira-varalinde-on a palace terrace; manah-heart; nandatu-may enjoy.


May my heart become less interested in the great bliss at Lord Krishna's beautiful lotus feet, a bliss that makes Shiva and all the demigods wild with joy. Instead, may my heart, tossed to and fro by the nectar waves of the talk of Shri Radha's pastimes, happily stay on the terrace of Shri Radha' palace in Vrindavana forest.

Text 144


radha-namaiva karyam hy anudina-militam sadhanadhisha-ko÷is
tyajya nirajya radha-pada-kamala-sudham sat-pumarthagra-ko÷ih
radha-padabja-lila-bhuvi jayati sadamanda-mandara-ko÷ih
shri-radha-kinkarinam lu÷hati caranayor adbhuta siddha-ko÷ih

radha-nama-Shri Radha's holy name; eva-indeed; karyam-ot be done; hi-indeed; anudina-militam-every day; sadhanadhisha-ko÷ih-millions of exalted goals of life; tyajya-to be rejected; nirajya-offering arati; radha-pada-kamala-sudham-the nectar at Shri Radha's lotus feet; sat-pumarthagra-ko÷ih'millions of goals of life; radha-padabja-of Shri Radha's lotus feet; lila-pastime; bhuvi-place; jayati-glory; sadamanda-mandara-ko÷ih-millions of noble mandara trees; shri...-radha-kinkarinam-of Shri Radha's maidservants; lu÷hati-ross about on the ground; caranayoh-of the feet; adbhuta-wonderful; siddha-ko÷ih-millions of perfections.


Chant the holy name of Radha' every day. Reject millions of other great spiritual practices. Millions of the best goals of life perform arati to the nectar at Radha's lotus feet. Millions of noble mandara trees are glorious in the land where Radha's lotus feet enjoy pastimes. Millions of wonderful spiritual perfections roll at the feet of Shri Radha's maidservants.


Text 145


mitho-bhangi-ko÷i-pravadad-anuragamrita-rasot-
taranga-bhru-bhanga-kshubhita-bahir-abhyantaram aho
madaghurnan-netram racayati vicitram rati-kala-
vilasam tat-kunje jayati nava-kaishora-mithunam

mithah-mutual; bhangi-bent; ko÷i-millions; pravadad-anuragamrita-rasa-the nectar of love; uttaranga-waves; bhru-eyebrows; bhanga-knitting; kshubhita-agitated; bahir-abhyantaram-within and without; aho-Oh; madaghurnan-netram-restless eyes; racayati-does; vicitram-wonderful; rati-kala-vilasam-amorous pastimes; tat-kunje-in the forest; jayati-all glories; nava-kaishora-mithunam-the youthful divine couple.


Glory to the youthful divine couple, who, Their eyes wild and restless, and Their eyebrows tossed to and fro by millions of waves of nectar love, enjoy wonderful amorous pastimes in the forest.


Text 146


kacid vrindavana-nava-lata-mandire nanda-sunor
dripyad-dosh-kandala-dridha-parirambha-nishpanda-gatri
divyanantadbhuta-rasa-kalah kalpayanty aviraste
sandranandamrita-rasa-ghana-prema-murtih kishori

kacit-a certain girl; vrindavana-nava-lata-mandire-in a newly blossoming vine cottage in Vrindavana; nanda-sunoh-of Nanda's son; dripyad-dosh-kandala-by the strong arms; dridha-parirambha-firm embrace; nishpanda-motionless; gatri-limbs; divyanantadbhuta-rasa-kalah-wonderful, limitless, splendid nectar; kalpayanti-does; aviraste-is manifested; sandra-intense; anandamrita-rasa-nectar if bliss; ghana-prema-murtih-the form of deep love; kishori-a young girl.


May a certain girl, whose form is the sweetest nectar of pure love, who is expert in the splendid limitless, wonderful, and sweet arts of love, and who, in a palace of blossoming vines in Vrindavana forest stands motionless, caught in the tight embrace of Lord Krishna's arms, appear before me.


Text 147


na janite lokam na ca nigama-jatam kula-param
param va no janity ahaha na satam capi caritam
rasam radhayam abhajati kila bhavam vraja-manau
rahasye tad yasya sthitir api na sadharana-gatih

na-not; janite-knows; lokam-the world; na-not; ca-and; nigama-jatam-born from the scriptures; kula-param-family; param-more; va-or; nah-not; janiti-knows; ahaha-aha; na-not; satam-of the saints; ca-and; api-also; caritam-lives; rasam-nectar; radhayam-in Radha; abhajati-worships; kila-indeed; bhavam-love; vraja-manau-in the jewel of Vraja; rahasye-secret; tat-that; yasya-of whom; sthitih-situation; api-also; na'not; sadharana-gatih-ordinary destination.


He is very fortune who, unaware of the many worlds, unaware of the scriptures, unaware of family, and unaware of the activities of the great saints, knows only the nectar of love that resides in Shri Radha, the jewel of Vraja.


Text 148


brahmanandaika-vadah katucana bhagavad-vandanananda-mattah
kecid govinda-sakhyad anupama-paramanandam anye svadante
shri-radha-kinkarinam t÷ akhila-sukha-camatkara-saraika-sima
tat-padambhoja-rajan-nakha-mani-vilasaj-jyotir eka-ccha÷api

brahmanandaika-vadah-who speak only of Brahman bliss; katucana-some; bhagavad-vandanananda-mattah-wild with the bliss of Ôowing sown before the Supreme Personality of Godhead; kecit-some; govinda-sakhyat-because of friendship for Krishna; anupama-paramanandam'peerless bliss; anye-others; svadante-taste; shri...-radha-kinkarinam-of Shri Radha's, maidservants; tv-indeed; akhila-sukha-camatkara-saraika-sima-the pinnacle of the wonders of all happinesses; tat-padambhoja-on Her lotus feet; rajat-glistening; nakha-nail; mani-jewels; vilasaŕ-jyotih-splendid effulgence; eka-ccha÷a-one particle of light; api-even.


Some talk only of the happiness of impersonal Brahman. Others are wild with the bliss of offering prayers to the Suprteme Person. Others taste the peerless bliss of being Krishna's friend. Still, Shri Radha's maidservants taste the highest, most wonderful bliss, the bliss found in a single particle of the splendor of the glistening toenails of Her lotus feet.


Text 149


na devair brahmadyair na khalu hari-bhaktair na suhrid-a-
dibhir yad vai radha-madhupati-rahasyam su-viditam
tayor dasi-bhutva tad-upacita-keli asamaye
durantah pratyasha hari hari drishor gocarayitum

na-not; devaih-by demigods; brahmadyaih-beginning with Brahma; na-not; khalu-indeed; hari-bhaktaih-by the devotees of Lord Krishna; na-not; suhrid-adibhih-beginning with friends; yat-what; vai-indeed; radha-madhupati-rahasyam-the secret of Shri Shri Radha'-Krisäna; su-viditam-well known; tayoh-of Them; dasi-bhutva-becoming a maidservant; tad-upacita-keli-Their pastimes; asamaye-at the wrong time; durantah-from afar; pratyasha-hope; hari-alas!; hari-alas!; drishoh-of the eyes; gocarayitum-to see.


Neither the demigods headed by Brahma, nor the devotees of Lord Hari, nor the Lord's friends and other associates know the secrets of Radha' and Krishna. Alas! Alas! I hope for what is so difficult to attain. I yearn to become Their maidservant and see Their pastimes with my own eyes.


Text 150


tvayi shyame nitya-pranayini vidagdhe rasa-nidhau
priye bhuyo bhuyah su-dridham ati-rago bhavatu me
iti presh÷henokta ramana mama citte tava vaco
vadantiti smera mama manasi radha vilasatu

tvayi-in You; shyame-beautiful; nitya-pranayini-eternal lover; vidagdhe'intelligent; rasa-nidhau-ocean of nectar; priye-beloved; bhuyo bhuyah-again and again; su-dridham-very firmly; ati-ragah-great love; bhavatu-may be; me-of me; iti-thus; presh÷hena-by Her dearmost; ukta-said; ramana-O lover; mama-of Me; citte-in the heart; tava-of You; vacah-words; vadanti-speak; iti-thus; smera-smiling; mama-of Me; manasi'in the heart; radha-Radha; vilasatu-may be splendidly manifested.


May Shri Radha' who, when Her dearmost Krishna tells Her, "O beautiful, eternal lover, O wise treasure of nectar, O beloved, I pray that My love for You will always grow stronger and stronger.", smiles and replies to Him, "O lover, Your words stay always in My heart.", be always splendidly manifested in my thoughts.


Text 151


sad-anandam vrindavana-nava-lata-mandira-vareshv
amandaih kandarponmada-rati-kala-kautuka-rasam
kishoram taŕ jyotir-yugalam ati-ghoram mama bhavam
jvalaj-jvalam shitaih sva-pada-makarandaih shamayatu

sad-anandam-transcendental bliss; vrindavana-nava-lata-mandira-vareshv-in the vine cottages of Vrindavana forest; amandaih'great; kandarponmada-rati-kala-kautuka-rasam-the nectar of passionate amrorous pastimes; kishoram-youth; taj-that; jyotir-yugalam-two spelndors; ati-ghoram-horrible; mama-of me; bhavam-material existence; jvalaŕ-jvalam-blazing flames; shitaih-with cool; sva-pada-from Her feet; makarandaih-with the nectar; shamayatu-may extinguish.


May the effulgent youthful divine couple, who eternally enjoy blissful passionate amorous pastimes in a newly-blossoming vine cottage in Vrindavana forest, with the cooling nectar of Their feet extinguish for me the terrible flames that are the world of birth and death.


Text 152


unmilan-nava-malli-dhama-vilasad-dhammilla-bhare brihac-
chroni-mandala-mekhala-kala-rave sinjat-su-manjirini
keyurangada-kankanavali-lasad-dor-valli-dipti-ccha÷e
hemambhoruha-kudmala-stani kada radhe drisha piyase

unmilan-blossoming; nava-malli-new jasmine flowers; dhama-abode; vilasat-splendid; dhammilla-bhare-braids; brihat-great; chroni-mandala-hips; mekhala-kala-rave-tinkling of the belt; sinjat-su-manjirini-tinkling anklets; keyurangada-kankanavali-bracelets, armlets, and other ornaments; lasad-doh-splendid arms; valli-vine; dipti-splendor; ccha÷e-effulgence; hemambhoruha-kudmala-stani-lotus bud breasts; kada-when?; radhe-O Radha; drisha-with the eyes; piyase-will be drunk.


O Radha, O girl whose splendid braids are decorated with newly blossoming jasmine flowers, whose belt tinkles on broad hips, whose anklets tinkle, whose vine arms are splendid with bracelets, armlets, and other ornaments, and whose breasts are golden lotus-buds, when with my own eyes will I drink the nectar of seeing You?


Text 153


amaryadonmilat-surata-rata-piyusha-jaladheh
sudhangair uttungair iva kim api dolayita-tanuh
sphuranti preyo-'nke sphu÷a-kanaka-pankeruha-mukhi
sakhinam no radhe nayana-sukham adhasyasi kada

amaryada-limitless; unmilat-opening; surata-rata-piyusha-jaladheh-nectar ocean of amorous pastimes; sudhangaih-with limbs of nectar; uttungaih-rising waves; iva-like; kim api-something; dolayita-tanuh-body swaying to and fro; sphuranti-manifest; preyah-of the beloved; anke-on the lap; sphu÷a-kanaka-pankeruha-blossoming golden lotus flower; mukhi-face; sakhinam-of friends; nah-not; radhe-O Radha; nayana-sukham'happiness of the eyes; adhasyasi-You will place; kada-when?


O Radha, O girl whose body rocks to and fro, tossed by the waves in the limitless nectar ocean of amorous pastimes as You sit on Your beloved's lap, O girl with the blossoming golden-lotus face, when will You give happiness to the eyes of us, Your gopi friends?


Text 154


ksharantiva pratyaksharam anupama-prema-jaladhim
sudha-dhara-vrish÷ir iva vidadhati shrotra-pu÷ayoh
rasardra san mridvi parama-sukhada shitalatara
bhavitri kim radhe tava saha maya kapi su-katha

ksharanti-manifesting; iva-like; pratyaksharam-every syllable; anupama-prema-jaladhim-ocean of peerless love; sudha-nectar; dhara-vrish÷ih-shower; iva-like; vidadhati-manifests; shrotra-pu÷ayoh'on the ears; rasardra-melting with nectar; san-being so; mridvi-sweet; parama-sukhada-giving great happiness; shitalatara-very cool; bhavitri-will be; kim-whether?; radhe-O Radha'; tava-of You; saha-with; maya-me; kapi-something; su-katha-sweet words.


O Radha, will You and I talk, Your every syllable like a peerless ocean of love, a cooling, sweet, gentle, delightful, shower of nectar falling on the ears?


Text 155


anullikhyanantan api sad-aparadhan madhu-patir
maha-premavish÷as tava parama-deyam vimrishati
tavaikam shri-radhe grihnata iha namamrita-rasam
mahimnah kah simam sprishati tava dasyaika-manasam

anullikhya-not writing down; anantan-limitless; api-even; sad-aparadhan-offenses to the devotees; madhu-patih-Krishna; maha-great; prema-love; avish÷ah-entered; tava-of You; parama-deyam-the great gift; vimrishati-considers; tava-of You; ekam-one; shri...-radhe-O Shri Radha; grihnata-accepts; iha-here; namamrita-rasam-the nectar of the holy name; mahimnah-of the glory; kah-who?; simam-the limit; sprishati-touches; tava-of You; dasyaika-manasam-the mind whose only thought is service.


O Radha, when a person once tastes the nectar of Your holy name, Lord Krishna becomes filled with love for him, makes no record of his offenses, and considers giving him the greatest gift. Who, then, can touch the pinnacle of the glory possessed by persons whose only thought is to serve You?


Text 156


lulita-nava-lavangodara-karpura-puram
priyatama-mukha-candrodgirna-tambula-khandam
ghana-pulaka-kapola svadayanti mad-asye
'rpayatu kim api dasi-vatsala karhi radha

lulita-nava-lavangodara-karpura-puram-mixed with cloves and camphor; priyatama-mukha-from the mouth pf the most beloved; candra-by the moon; udgirna-emitted; tambula-khandam-betelnuts; ghana-pulaka-kapola-cheeks manifesting signs of ecstasy; svadayanti-reslishing; mad-asye-in my mouth; arpayatu-may place; kim api-something; dasi-vatsala-affectionate to the maidservants; karhi-when?; radha-Radha.


When will Radha, who loves Her maidservants, take from the moon of Her mouth the betelnuts, mixed with camphor and cloves, She has chewed and, Her cheeks filled with signs of ecstasy, place them in my mouth?


Text 157


saundaryamrita-rashir adbhuta-maha-lavanya-lila-kala
kalindi-vara-vici-dambara-parisphujat-kataksha-cchavih
sa kapi samara-keli-komala-kala-vaicitrya-ko÷i-sphurat-
premananda-ghanakritir dishatu me dasyam kishori-manih

saundaryamrita-rashih-with the necatr of beauty; adbhuta-maha-lavanya-lila-kala'wonderful beauty and pastimes; kalindi-vara-vici-dambara-waves of the Yamuna; parisphujat-kataksha-cchavih-the splendor of sidelong glances; sa-She; kapi-someone; samara-keli-komala-kala-vaicitrya-wonder of gebtle amorous pastimes; ko÷i-millions; sphurat-manifesting; premananda-bliss of love;-ghanakritih-form; dishatu-may show; me-of me; dasyam-service; kishori-manih-the jwwel of girls.


May the jewel of teenage girls, who is a flood of the nectar of beauty, who enjoys wonderful and beautiful pastimes, whose splendid sidelong glance is a like a flood of Yamuna' waves, and whose glorious form is like a monsoon cloud of love, bliss, and millions of wonders of the gentle arts of amorous pastimes, allow me to serve Her.


Text 158


dukulam ati-komalam kalayad eva kausumbhakam
nibaddha-madhu-mallika-lalita-malya-dhammillakam
brihat-kati-ta÷a-sphuran-mukhara-mekhalalankritam
kada nu kalayami tat kanaka-campakabham mahah

dukulam-fine garments; ati-komalam-very fine; kalayat-may see; eva'indeed; kausumbhakam-red; nibaddha-tied; madhu-mallika-sweet jasmine flowers; lalita-graceful; malya-garlands; dhammillakam-braids; brihat-kati-ta÷a-broad hips; sphuran-mukhara-mekhalalankritam-decorated with glistening shark-shaped earr9ings; kada-when; nu-indeed; kalayami-I will see; tat-that; kanaka-campakabham-golden campaka flower; mahah-effulgence.


When will I see a splendor dressed in fine red garments, its braids gracefully tied with sweet jasmine flowers, a tinkling belt on its broad hips, and is effulgence like a golden campaka flower?


Text 159


kada rase premonmada-rasa-vilase 'dbhuta-maye
drishor madhye bhrajan-madhupati-sakhi-vrinda-valaye
mudantah kantena sva-racita-maha-lasya-kalaya
nisheve nrityantim vyajana-nava-tambula-shakalaih

kada-when?; rase-in the rasa dance; premonmada-rasa-vilase-pastimes wild with love; adbhuta-maye-wonderful; drishoh-of the eyes; madhye-in the midst; bhrajat-glistening; madhupati-Krishna; sakhi-vrinda-friends; valaye-ina bracelet; mudantah-happy at heart; kantena-with the lover; sva-racita-maha-lasya-kalaya-with Her graceful dancing; nisheve-I ser÷e; nrityantim-dancing; vyajana-with fanning; nava-tambula-shakalaih-with offering betelnuts.


When, as Krishna dances, splendid to Her eyes, in the midst of a great bracelet of gopis in the wonderful, playful, sweet, wild with love rasa-dance circle, and as She happily and gracefully dances with Him, will I serve Her with a fan and betelnuts?


Text 160


prashrimara-pa÷a-vase prema-sima-vikashe
madhura-madhura-hase divya-bhusha-vilase
pulakita-dayitamshe samvalad-bahu-pashe
tad ati-lalita-rase karhi radham upase

prashrimara-pa÷a-vase-wearing graceful garments; prema-sima-vikashe'the pinnacle of love; madhura-madhura-hase-very sweet smiles; divya-bhusha-vilase-splendid ornaments; pulakita-dayitamshe-on Her beloved's shoulder; samvalad-bahu-pashe-the rope of the arm; tat-that; ati-lalita-rase-very sweet nectar; karhi-when?; radham-Radha; upase-I worship.


When will I worship Radha, who wears graceful garments, stands in the highest pinnacle of glorious love, smiles with the sweetest of sweetnesses, is splendid with glistening ornaments, happily rests on Her beloved's shoulder, and is tied by the rope of His arms in the playful and graceful rasa dance?


Text 161


yadi kanaka-sarojam ko÷i-candramshu-purnam
nava-nava-makaranda-syandi-saundarya-dhama
bhavati lalita-cancat-khanjana-dvandvam asyam
tad api madhura-hasyam datta-dasyam na tasyah

yadi-if; kanaka-sarojam-a golden lotus; ko÷i-candramshu-purnam-with the moonlight of millions of moons; nava-nava-newer and newer; makaranda-nectar; syandi-flowing; saundarya-of beauty; dhama-abode; bhavati-is; lalita-cancat-khanjana-dvandvam-two playful khanjana birds; asyam-face; tat-that; api-also; madhura-hasyam-sweet smile; datta-given; dasyam-service; na-not; tasyah-of Her.


If there were a golden lotus filled with the light of ten million moons, flowing with ever new nectar, situated in the abode of great beauty, and the home of a pair of graceful and playful khanjana birds, that lotus would still not be qualified to serve Shri Radha's smiling face.


Text 162


sudhakara-mudhakaram pratipada-sphuran-madhuri-
dhurina-nava-candrika-jaladhi-tundilam radhike
atripta-hari-locana-dvaya-cakora-peyam kada
rasambudhi-samunnatam vadana-candram ikshe tava

sudhakara-the nectar moon; mudhakaram-shaming; pratipada-at every moment; sphurat-manifesting; madhuri-of sweetness; dhurina-an abundance; nava-candrika-new moonlight; jaladhi-tundilam-greta ocean; radhike-Radha; atripta-unsatiated; hari-of Krishna; locana-dvaya-cakora-for the cakora birds of the eyes; peyam-nectar to be drunk; kada-when?; rasambudhi-samunnatam-risen from the ocean of nectar; vadana-candram-moon of the face; ikshe-I see; tava-of You.


O Radha, when will I see the moon of Your face, a moon risen from the ocean of nectar, a moon that shames the nectar moon of this world, a moon shining at every moment with a flood of glistening, sweet, ever-new moonlight, moonlight the two cakora birds of Krishna's eyes drink again and again with a thirst that is never satisfied?


Text 163


anga-pratyanga-ringan-madhuratara-maha-kirti-piyusha-sindhur
indoh ko÷ir vinindad vadanam ati-maha-lola-netram dadhatyah
radhayah saukumaryadbhuta-lalita-tanoh keli-kallolininam
ananda-syandininam pranaya-rasa-mayan kim vigahe pravahan

anga-pratyanga-in the limbs; ringat-manifested; madhuratara-maha-kirti-piyusha-the very sweet nectar of the glory; sindhuh-ocean; indoh-of the moon; ko÷ih-millions; vinindat-from eclipsing; vadanam-the face; ati-maha-lola-netram-veryt restless eyes; dadhatyah'placing; radhayah-of Radha; saukumaryadbhuta-lalita-tanoh-soft, graceful, wonderful form; keli-kallolininam-waves of pastimes; ananda-syandininam-flowing with nectar; pranaya-rasa-mayan-the nectar of love; kim-whether?; vigahe-I will dive; pravahan-into the current.


Will I dive into the flooding current of the nectar of love, a current rippling with waves of blissful pastimes, a current flowing in the supremely glorious and sweet nectar ocean of the limbs of Shri Radha's soft, delicate, wonderful, graceful form, which has passionate restless eyes, and a face that eclipses millions of moons?


Text 164


mat-kan÷he kim nakhara-shikhaya daitya-rajo 'smi naham
maivam pidam kuru kuca-ta÷e putana naham asmi
ittham kirair anukrita-vacah preyasa-sangatayah
pratah shroshye tava sakhi kada keli-kunjam- mrijanti

mat-kan÷he-on My neck; kim-why?; nakhara-shikhaya-with the swords of fingernails; daitya-rajah-the king of demons; asmi-am; na-not; aham-I; ma-not; evam-thus; pidam-pressing; kuru-do; kuca-ta÷e-breasts; putana'Putana; naham asmi-I am not; ittham-thus; kiraih-by parrots; anukrita-vacah-imitated words; preyasa-sangatayah-from meeting with the beloved; pratah-in the morning; shroshye'I will hear; tava-of You; sakhi-O friend; kada-when? keli-kunjam-the pastime fore4st; mrijanti-cleaning.


"Why do You wound My neck with the swords of Your fingernails? I am not the king of demons. Why do You press My breasts? I am not Putana." O friend, when, as I clean the pastime forest-grove at sunrise, will I hear a host of parrots repeat these words You spoke to Your beloved?


Text 165


jagrat-svapna-sushuptishu sphuratu me radha-padabja-ccha÷a
vaikun÷he narake 'tha va mama gatir nanyastu radham vina
radha-keli-katha-sudhambudhi-maha-vicibhir andolitam
kalindi-ta÷a-kunja-mandira-varalinde mano vindatu

jagrat-waking; svapna-dream; sushuptishu-in dreamless sleep; sphuratu-may be manifested; me-of me; radha-padabja-of Shri Radha's lotus feet; ccha÷a-the splendor; vaikun÷he-in Vaikuntha; narake-in hell; atha-then; va-or; mama-of me; gatih-the goal; na-not; anya-another; astu'may be; radham-Radha; vina-without; radha-keli-katha-sudhambudhi-maha-vicibhih-rthe great waves in the nectar ocean of the description of Shri Radha's pastimes; andolitam-rocking to and fro; kalindi-ta÷a-on the Yamuna's shore; kunja-mandira-in the palace in the forest; varalinde-on the beautiful terrace; manah-the heart; vindatu-may find.


Whether I stay in wakefulness, dream, or dreamless sleep, may the splendor of Radha's lotus feet always appear before me. Whether I stay in Vaikun÷ha or in hell, I have no goal but Radha. May my heart be tossed to and fro by the great waves in the nectar ocean of the descriptions of Radha's pastimes on the terrace of the palace by the Yamuna's shore.


Text 166


alinde kalindi-ta÷a-nava-lata-mandira-gate
ratamardodbhuta-shrama-jala-bharapurna-vapushoh
sukha-sparshenamilita-nayanayoh shitam atulam
kada karyam samvijanam ahaha radha-murabhidoh

alinde-on the terrace; kalindi-ta÷a-nava-lata-mandira-gate'in the vine cottage by the Yamuna's shore; ratamarda-from amorous pastimes; udbhuta-manifested; shrama-jala-bhara-many driops of perspiration; apurna-filled; vapushoh-whose forms; sukha-happiness; sparshena-by the touch; amilita-nayanayoh-closed eyes; shitam-cool; atulam-peerless; kada-when?; karyam-to be done; samvijanam-fanning; ahaha-aha; radha-murabhidoh-of Radha' and Krishna.


Ah, when will I, moving a fan, bring peerless pleasant coolness to Shri Shri Radha'-Krishna as, perspiring, exhausted from amorous pastimes, and Their eyes happily closed, They rest on the terrace of the newly-blossoming vine palace by the Yamuna's shore?


Text 167


kshanam madhura-ganatah kshanam amanda-hindolatah
kshanam kusuma-vayutah surata-keli-shilpaih kshanam
aho madhura-sad-rasa-pranaya-keli-vrindavane
vidagdha-vara-nagari-rasika-shekharau khelatah

kshanam-one moment; madhura-ganatah-from sweet singing; kshanam-one moment; amanda-hindolatah-from moving on theswing; kshanam-one moment; kusuma-vayutah-from the breeze carrying the scent of flowers; surata-keli-shilpaih-from experise in creating amorous pastimes; kshanam'one moment; aho-aha; madhura-sad-rasa-sweet nectar; pranaya-keli-pastimes of love; vrindavane-in Vrindavana forest; vidagdha-vara-nagari-the intelligent girl; rasika-shekharau-the crown of rasikas; khelatah-enjoy pastimes.


One moment sweetly singing, the next moment moving back and forth on a swing, the next moment enjoying a breeze fragrant with flowers, and the next moment artistically creating new kinds of amorous pastimes, the most intelligent of girls and the crown of playful nectar lovers enjoy pastimes together in Vrindavana, the natural home of sweet loving pastimes.


Text 168


adya shyama-kishora-maulir ahaha prapto rajanya mukhe
nitva tam karayoh pragrihya sahasa nipa÷avim pravishat
shroshye talpa-milan-maha-rati-bhare prapto 'pi shitkaritam
tad-vici-sukha-tarjanam kim u hareh sva-shrotra-randhrashritam

adya-now; shyama-kishora-maulih-the crown of dark youths; ahaha-aha; praptah-attained; rajanya-of the night; mukhe-ijn the beginning; nitva-bringing; tam-Her; karayoh-by the hands; pragrihya-grasping; sahasa-suddeenly; nipa÷avim-to the forest of kadamba rtrees; pravishat-entered; shroshye'I will hear; talpa-on the bed; milan-meeting; maha-rati-bhare-greta amorous pastimes; praptah-attained; api-even; shitkaritam-sounds of amorous Ôliss; tad-vici-waves; sukha-happiness; tarjanam-rebuking; kim-whether?; u-indeed; hareh-of Lord Krishna; sva-shrotra-randhrashritam-taking shelter of the ears.


This evening the crown of dark youths takes Her by both hands and end quickly enters the kadamba grove. As They enjoy amorous pastimes on the bed, will the sounds of Their pleasures, waves of sound that mock every other kind of happiness, enter my ears?


Text 169


shrimad-radhe tvam atha madhuram shri-yashoda-kumare
prapte kaishorakam ati-rasad valgase sadhu-yogam
ittham bale mahasi kathaya nitya-lila-vayah-shri-
jatavesha praka÷a-sahaja kim nu drishya kishori

shrimad-radhe-O Shri Radha; tvam-You; atha-then; madhuram-sweet; shri...-yasoda-kumare'the son of Yasoda; prapte-attained; kaishorakam-youth; ati-rasat-great sweetness; valgase-You leap; sadhu-yogam'good match; ittham-thus; bale-girl; mahasi-in splendor; kathaya-with words; nitya-lila-vayah-shri...-jatavesa-with eternal pastimes, youth, and beauty; prakata-sahaja-naturally manifested; kim-whether?; nu-indeed; drishya-to be seen; kishori-teenage girl.


"O Shrimad Radha, Nanda's son and You have both lept into the same kind of very sweet and charming youth. Therefore You are a perfect match." When, as I speak these words, will I gaze on the most beautiful, playful, and eternally young teenage girl?


Text 170


ekam kancana-campaka-cchavi param nilambuda-shyamalam
kandarpottaralam tathaikam aparam naivanukulam bahih
kim caikam bahu-mana-bhangi rasavac-ca÷uni kurvat param
vikshe krida-nikunja-simni tad aho dvandvam maha-mohanam

ekam-one; kancana-campaka-cchavi-splendor of a golden campaka flower; param-great; nilambuda-dark cloud; shyamalam-dark; kandarpottaralam-trembling with amorous desires; tatha-so; ekam-one; aparam-another; na-not; eva-indeed; anukulam-fa÷orable; bahih-outside; kim-whether?; ca-and; ekam-one; bahu-mana-bhangi-crooked with great pride; rasava-ca÷uni-with nectar sweet words; kurvat-doing; param-great; vikshe-I see; krida-nikunja-simni-in the pastime forest; tat-that; aho-Oh; dvandvam-pair; maha-mohanam-very charming.


One is splendid like a golden campaka flower. The other is dark like a raincloud. One trembles with amorous passion. The other pretends to be averse. One is proud and contrary. The other begs with sweet words. I gaze on Them, the most charming couple, as They enjoy pastimes in the forest.


Text 171


vicitra-rati-vikramam dadhad anukramad akulam
maha-madana-vegato nibhrita-manju-kunjodare
aho vinimayan navam kim api nila-pitam pa÷am
mitho militam adbhutam jayati pita-nilam mahah

vicitra-rati-vikramam-wonderful amorous pastimes; dadhat-placing; anukramat-in sequence; akulam-filled; maha-madana-vegatah-with great amorous desires; nibhrita-manju-kunjodare-in a charming secluded forest grove; aho-aha; vinimayan-from the exchange; navam-new; kim api-something; nila-pitam-blue and yellow; pa÷am-cloth; mithah-mutually; militam-met; adbhutam-wonderful; jayati-all glories; pita-nilam-yellow and blue; mahah-splendor.


Glory to the fair and dark splendors that are dressed in opposite fair and dark garments and that meet in a charming and secluded forest grove and enjoy passionate and wonderful amorous pastimes.


Text 172


kare kamalam adbhutam bhramayator mitho 'msarpita-
sphurat-pulaka-dor-lata-yugalayoh smaronmattayoh
sa-hasa-rasa-peshalam mada-karindra-bhangi-shatair
gatim rasikayor dvayoh smarata caru-vrindavane

kare-in the hand; kamalam-lotus flower; adbhutam-wonderful; bhramayatoh-playing; mithah-mutually; amsa-on the shoulders; arpita-placed; sphurat-pulaka-dor-lata-yugalayoh-vine arms filled with signs of ecstasy; smaronmattayoh-passionate with amorous desires; sa-hasa-rasa-peshalam-with sweet smiling; mada-karindra-bhangi-shataih-with a hundered wild graceful regal elephants; gatim-movement; rasikayoh-of the two rasikas; dvayoh'two; smarata-please remember; caru-vrindavane-in beautiful Vrindavana.


Please remember the smiling, sweet, charming pastimes the two rasikas enjoy in beautiful Vrindavana, two rasikas who play with the wonderful lotus flowers in Their hands, two rasikas who place the blossoming vines of Their arms around each other's shoulders, two rasikas wild with amorous passion, two rasikas whose graceful motions are like the graceful motions of a hundred regal elephants.


Text 173


khelan-mugdhakshi-mina-sphurad-adhara-mani-vidruma-shroni-bhara-
dvipayamottaranga-smara-kalabha-kata÷opa-vakshoruhayah
gambhiravarta-nabher bahula-hari-maha-prema-piyusha-sindhoh
shri-radhayah padambhoruha-paricarane yogyatam eva mrigye

khelat-playing; mugdha-charming; akshi-eyes; mina-fish; sphurat-glistening; adhara-lips; mani-vidruma-coral jewels; shroni-bhara-broad hips; dvipayama-islands; uttaranga-with rising waves; smara-kalabha-kata÷opa-the foreheads of the baby elephant of amorous desires; vakshoruhayah-breasts; gambhiravarta-deep whirlpool; nabheh-na÷el; bahula-hari-maha-prema-great love of Lord Hari; piyusha-sindhoh-ocean of nectar; shri...-radhayah-of Shri Radha; padambhoruha-paricarane-service to the lotus feet; yogyatam-suitability; eva-indeed; mrigye-I seek.


I search for a way to become qualified to serve the lotus feet of Shri Radha, whose enchanting eyes are restless like two playful fishes, whose glistening lips are like coral jewels, whose hips are like an island, whose raised breasts are like the raised forehead of the baby elephant of amorous pastimes, whose deep navel is a whirlpool, and who is a great nectar ocean of love for Krishna.


Text 174


vicchedabhasa-matrad ahaha nimishato gatra-vishramsanadau
dipyad-kalpagni-ko÷i-jvalitam iva bhaved bahyam abhyantaram ca
gadha-snehanubaddha-grathitam iva yayor adbhuta-prema-murtyoh
shri...-radha-madhavakhyam- param iha madhuram- tad dvayam- dhama jane

viccheda-of separation; abhasa-matrat-merely from the shadow; ahaha-aha; nimishatah-for an eyeblink; gatra-limbs; vishramsanadau-devastated; dipyad-kalpagni-ko÷i-jvalitam-blazing with the flames that destroy the universe at ther end of the kalpa; iva-like; bhavet-may be; bahyam-without; abhyantaram-and within; ca-and; gadha-snehanubaddha-grathitam-tied with the knot of intense love; iva-like; yayoh-of whom; adbhuta-prema-murtyoh-forms of wonderful love; shri...-radha-madhavakhyam-bearing the name Shri Shri Radha'-Madhava; param-great; iha'here; madhuram-sweet; tat-that; dvayam-two; dhama-splendors; jane-I know.


I meditate on the two charming splendors that bear the names Shri Shri Radha'-Madhava, two splendors that, simply by the thought of being separated from each other for the duration of an eyeblink become devastated within and without as if burned by millions of the fires that destroy the universe at the kalpa's end, two splendors that are tightly tied to each other with the ropes of deep love, two splendors that are the personifications of the most wonderful love.


Text 175


kada raty-unmuktam kaca-bharam aham samyamayita
kada va sandhasye tru÷ita-nava-muktavalim api
kada va kasturyas tilakam api bhuyo racayita
nikunjantar-vritte nava-rati-rane yauvana-maneh

kada-when; raty-unmuktam-released because of amorous pastimes; kaca-bharam-braids; aham-I; samyamayita-will tie; kada-when?; va-or; sandhasye-I will place; tru÷ita-nava-muktavalim-broken pearl necklace; api-also; kada-when?; va-or; kasturyah-of musk; tilakam-tilaka; api-also; bhuyah-again and again; racayita-to make; nikunjantar-vritte-in the forest grove; nava-rati-rane-in the amorous battle; yauvana-maneh-of the jewel of tennage boys.


When will I retie the braids undone in amorous pastimes? When will I restring the broken pearl-necklace? When will I redraw the musk tilaka broken in the forest in the amorous battle with the jewel of youths?


Text 176


kim brumo 'nyatra kun÷hi-kritaka-janapade dhamny api shri-vikun÷he
radha-madhurya-vetta madhupatir atha tan-madhurim vetti radha
vrindaranya-sthaliyam parama-rasa-sudha-madhurinam dhurina
tad dvandvam svadaniyam sakalam api dadau radhika-kinkaribhyah

kim-what?; brumah-shall I say; anyatra-in another place; kun÷hi-kritaka-janapade'made dull; dhamni-in the abode; api-also; shri...-vikun÷he-in Shri Vaikuntha; radha-madhurya-vetta-knows the sweetness of Radha; madhupatih-Krishna; atha-then; tan-madhurim-His sweetness; vetti-knows; radha-Radha; vrindaranya-sthali-Vrindavana forest; iyam-this; parama-rasa-sudha-madhurinam-the sweetness of nectar; dhurina-great; tat-that; dvandvam-the divine couple; svadaniyam-relishable; sakalam-all; api-also; dadau-gave; radhika-kinkaribhyah-to Shri Radha's maidservants.


What can I say of other places, like Shri Vaikun÷ha-dhama, which is dull and uninteresting when compared to this place? In this place, Vrindavana, Krishna experiences the sweetness of Radha' and Radha' experiences the sweetness of Krishna. Vrindavana is flooded with the sweetest nectar. To Radha's maidservants Vrindavana gives the gift that is the charming divine couple.


Text 177


lasad-vadana-pankaja nava-gabhira-nabhi-bhrama
ni÷amba-pulinollasan-mukhara-kanci-kadambini
vishuddha-rasa-vahini rasika-sindhu-sangonmada
sada sura-tarangini jayati kapi vrindavane

lasad-vadana-pankaja-glistening lotus face; nava-gabhira-nabhi-bhrama'whirlpool of the deep navel; ni÷amba-hips; pulina-riverbank; ullasan-mukhara-kanci-kadambini-glistening tinkling belt of cooing waterbirds; vishuddha-rasa-pure nectar; vahini-flowing; rasika-sindhu-sangonmada-eager to meet the ocean that is the rasika; sada-always; sura-tarangini-the celestial Ganga; jayati'glories; kapi-something; vrindavane-in Vrindavana forest.


Eternal glory to a certain celestial Ganga' that flows in Vrindavana, a Ganga' where the lotus flowers are a splendidly beautiful face, the whirlpool is a deep navel, the riverbanks are hips, the cooing waterbirds are a tinkling belt, and the currents, flowing with pure nectar, passionately yearn to meet the ocean that is the most charming of rasikas.

Text 178


ananga-nava-rangini rasa-tarangini-sangata
dadhat sukha-sudha-maye sva-tanu-niradhau radhika
aho madhupa-kakali-madhura-madhavi-mandape
smara-kshubhitam edhate surata-sidhu-mattam mahah

ananga-nava-rangini-new amorous pastimes; rasa-tarangini...-sangata'waves of nectar; dadhat-placing; sukha-of happiness; sudha-maye-nectar; sva-tanu-niradhau-into the ocean of the body; radhika'Radha; aho-then; madhupa-kakali-humming of bees; madhura-sweet; madhavi-mandape-pavilion of madhavi vines; smara-kshubhitam-agitated with amorous desires; edhate-increases; surata-sidhu-ocean of amorous pastimes; mattam-passionate; mahah-splendor.


Glory to the passionate splendor intoxicated by drinking the nectar of amorous pastimes in a madhavi-vine pavilion charming with the humming of bumblebees, a splendor whose form is an ocean of bliss and nectar, an ocean into which the river named Radha, filled with nectar waves of amorous desires, flows.


Text 179


romali-mihiratmaja su-lalita bandhuka-bandhu-prabha
sarvange sphu÷a-campaka-cchavir aho nabhi-sarah shobhana
vakshoja-stabaka lasad-bhuja-lata shinja-pataŕ-jhankritih
shri-radha harate mano madhupater anyeva vrinda÷avi

romali-hair; mihiratmaja-Yamuna; su-lalita-graceful and playful; bandhuka-bandhu-prabha-splendor of bandhuka flowers; sarvange-in all limbs; sphu÷a-campaka-cchavih-splendor of blossomed campaka flower; aho-aha; nabhi-sarah-lake of the navel; shobhana'beautiful; vakshoja-breasts; stabaka-clusters of flowers; lasad-bhuja-lata-glistening vine of the arms; shinja-patat-jhankritih-tinkling anklets; shri...-radha-Shri Radha; harate-steals; manah-heart; madhupateh-of Krishna; anya-another; eva-like; vrinda÷avi-Vrindavana forest.


Her hair a flowing Yamuna, Her complexion bandhuka flowers, the glory of Her limbs campaka flowers, Her navel a beautiful lake, Her breasts clusters of flowers, Her arms splendid blossoming vines, and Her tinkling ornaments cooing birds, Shri Radha, become like another Vrindavana forest, has stolen Lord Krishna's heart.


Text 180


radha-madhavayor vicitra-suratarambhe nikunjodare
srasta-prastara-sangatair vapur alankurve 'nga-ragaih kada
tatraiva tru÷itah srajo nipatitah sandhaya bhuyah kada
kan÷he dharayitasmi marjana-krite pratah pravish÷asmy aham
radha-madhavayoh-of Shri Shri Radha'-Krishna; vicitra-suratarambhe-in wondeerful amorous pastimes; nikunjodare-in the forest; srasta-prastara-sangataih-with contact; vapuh-body; alankurve-I decorate; anga-ragaih-with fragrant ointments; kada-when?; tatra-there; eva-indeed; tru÷itah-broken; srajah-garland; nipatitah-fallen; sandhaya-I place; bhuyah-again; kada-when?; kan÷he'on the neck; dharayitasmi-I will hold; marjana-krite-for celaing; pratah-at sunrise; pravish÷asmi-I will enter; aham-I.


When, at sunrise entering the forest grove where Shri Shri Radha'-Krishna enjoyed wonderful amorous pastimes, will I decorate my limbs with the remnants of fragrant ointment fallen from Their limbs, and will I place around my neck the broken flower garlands They once wore?


Text 181


slokan presh÷ha-yasho-'nkitan griha-sukan adhyapayet karhicid
gunja-manjula-hara-barha-muku÷am- nirmati kale kvacit
alikhya priya-murtim akula-kucau sangha÷÷ayed va kadapy
evam vyapritibhir dinam nayati me radha priya-svamini

slokan-verses; presh÷ha-yasho-'nkitan-glorifying Her beloved; griha-sukan'pet parrot; adhyapayet-teaches; karhicit-sometimes; gunja-manjula-hara-charming gunja necklace; barha-muku÷am-and peacock-feather crown; nirmati-makes; kale-time; kvacit-at another; alikhya-drawing; priya-murtim-the form of Her beloved; akula-kucau-to Her passionate breast; sangha÷÷ayet-presses; va-or; kadapi-sometimes; evam-thus; vyapritibhih-with these activities; dinam-day; nayati-passes; me-of me; radha-Radha; priya-svamini-the dear queen.


Sometimes to Her pet parrot She teaches verses glorifying Her beloved. Sometimes She makes a charming gunja necklace and a peacock-feather crown. Sometimes She draws a picture of Her beloved and presses it to Her passionate breast. That is how my queen passes Her day.


Text 182


preyah-sanga-sudha-sadanubhavini bhuyo bhavad-bhavini
lila-pancama-ragini rati-kala-bhangi-shatodbhavini
karunya-drava-bhavini ka÷i-ta÷e kanci-kala-ravini
shri-radhaiva gatir mamastu padayoh premamrita-sravini

preyah-of Her beloved; sanga-the company; sudha-nectar; sada-always; anubhavini-experiencing; bhuyah-again adn again; bhavad-bhavini'loving Him eternally; lila-playful; pancama-raginiin the fifth raga; rati-kala-bhangi-shatodbhavini-with a hundred waves ofamorous pastimes; karunya-drava-bhavini-melting with mercy; ka÷i-ta÷e-on the hips; kanci-kala-ravini-tinkling belt; shri...-radha-Shri Radha; eva-indeed; gatih-the goal; mama-of me; astu-may be; padayoh-of the feet; premamrita-sravini-flowing with the nectar of love.


Shri Radha, who always tastes the sweet nectar of Her beloved's company, who loves Him eternally, who playfully sings in the fifth raga, who plays in a hundred waves of amorous pastimes, who melts with mercy, who wears a tinkling belt on Her hips, and whose feet are a nectar stream of pure love, is the only goal of my life.


Text 183


ko÷indu-cchavi-hasini nava-sudha-sambhara-sambhashini
vakshoja-dvitayena hema-kalasa-shri-garva-nirvasini
caitra-grama-nivasini nava-nava-premotsavollasini
vrindaranya-vilasini kim u raho bhuyad dhrid-ullasini

ko÷indu-cchavi-splendor of millions of moons; hasini-smile; nava-sudha-sambhara-a flood of new nectar; sambhashini'speaking words; vakshoja-dvitayena-with breasts; hema-kalasa-of golden waterpots; shri-in beauty; garva-pride; nirvasini...-breaking; caitra-grama-nivasini-residing in a wonderful palace; nava-nava-premotsavollasini-with a joyful festuival of ever-new love; vrindaranya-vilasini'enjoying pastimes in Vrindavana; kim-whether?; u-indeed; rahah-in a secluded place; bhuyat-will be; hrit-the heart; ullasini-delighting.


Will She who smiles with the splendor of ten millions moons, whose words are flood of new nectar, whose breasts break the pride of golden waterpots, who lives in a wonderful palace, who celebrates a festival of ever-new love, and who enjoys pastimes in Vrindavana forest, ever secretly fill my heart with bliss?


Text 184


kada govindaradhana-galita tambula-shakalam
muda svadam svadam pulakita-tanur me priya-sakhi
dukulenonmilan-nava-kamala-kinjalka-rucina
nivitangi sangitaka-nija-kalah shikshayati mam

kada-when?; govinda-of Krishna; aradhana-in the worship; galita-eaten; tambula-shakalam-betelnuts; muda-happily; svadam-tasted; svadam-and tasted; pulakita-tanuh-hairs standing erect in ecstasy; me-of me; priya-sakhi-dear friend; dukulena-with garments; unmilan-blossoming; nava-new; kamala-lotus; kinjalka-whorl; rucina-with the splendor; nivita-covered; angi-limbs; sangitaka-nija-kalah-arts of singing and playing musical instruments; shikshayati-will teach; mam-me.


When, Her limbs clothed in silk garments splendid like a new lotus whorl, and the hairs of Her body erect because again and again She happily tasted the betelnuts chewed by Krishna, will my dear friend teach me the arts of singing and playing musical instruments?


Text 185


lasad-dashana-mauktika-pravara-kanti-pura-sphuran-
manojna-nava-pallavadhara-mani-ccha÷a-sundaram
caran-makara-kundalam cakita-caru-netrancalam
smarami tava radhike vadana-mandalam nirmalam

lasat-glistening; dashana-teeth; mauktika-pravara-pearls; kanti-pura-flood of splendor; sphuranş manojna-beautiful; nava-pallava-newly blossomed; adhara-lips; mani-jewel; ccha÷a-sundaram-beautiful with splendor; caran-makara-kundalam-moveing shark earrings; cakita-frightened; caru-beautiful; netrancalam-sidelong glances; smarami-I meditate; tava-of You; radhike-O Radha; vadana-mandalam-on the face; nirmalam-splendid.


O Radha, I meditate on Your splendid face beautiful with the jewels of newly blossomed lips, the flood of splendor from the glistening pearls of Your teeth, Your swinging shark-shaped earrings, and Your timid beautiful sidelong glances.


Text 186


calat-ku÷ila-kuntalam tilaka-shobhi-bhala-sthalam
tila-prasava-nasika-pu÷a-viraji-mukta-phalam
kalanka-rahitamrita-cchavi-samujjvalam radhike
tavati-rati-peshalam vadana-mandalam bhavaye

calat-ku÷ila-kuntalam-moving curling hairs; tilaka-shobhi-bhala-sthalam-forehead splendid with tilaka; tila-prasava-sesame flower; nasika-pu÷a-nose; viraji-mukta-phalam-spkendid pearl; kalanka-rahita-spotless; amrita-chavi-samujjvalam-splendid in the nectar moonlight; radhike-O Radha; tava-of You; ati-rati-peshalam-the beauty and cheerfulness; vadana-mandalam-face; bhavaye-I meditate.


O Radha, I meditate on Your beautiful cheerful face graceful with moving curling locks of hair, a forehead splendid with tilaka, a splendid pearl on Your sesame-flower nose, and a spotless nectar effulgence.

Text 187


purna-premamrita-rasa-samullasa-saubhagya-saram
kunje kunje nava-rati-kala-kautukenatta-keli
utphullendivara-kanakayoh kanti-coram kishoram
jyotir dvandvam kim api paramananda-kandam cakasti

purna-prema-perfect love; amrita-rasa-mectar; samullasa-splendor; saubhagya-saram-the best good fortune; kunje kunje-in forest grove after forest grove; nava-rati-kala-kautukena-with the joy of ever-new amorous pastimes; atta-keli-great pastimes; utphullendivara-a blossoming blue lotus; kanakayoh-and gold; kanti-splendor; coram-robbing; kishoram-teenagers; jyotih-splendor; dvandvam-two; kim api-somethign; paramananda-kandam-delightful; cakasti-is manifested.


Two delightful splendors, filled with the supreme good fortune of perfect nectar bliss and love, and enjoying ever-new amorous pastimes in one forest grove after another, roÔ both gold and the blossoming blue lotus of their beauty.


Text 188


yayonmilat-keli-vilasita-ka÷akshaika-kalaya
krito bandi vrindavipina-kalabhendro mada-kalah
jadi-bhutah krida-mriga iva yad-ajna-lava-krite
kriti nah sa radha shithilayatu sadharana-gatim

yaya-by whom; unmilat-keli-vilasita-ka÷akshaika-kalaya-with pastimes of playful amorous sidelong glances; kritah-done; bandi-bound; vrindavipina-kalabhendrah-the babdy elephant of Vrindavana jungle; mada-kalah-passionate; jadi-bhutah-subdued; krida-mriga-pet animal; iva-like; yad-ajna-lava-krite-by whose order; kriti-doing; nah'to us; sa-She; radha-Radha; shithilayatu-may slacken; sadharana-gatim-the material life.


May Shri Radha, who with a single glistening playful sidelong glance captures the wild elephant of Vrindavana jungle, ties Him up, and makes Him into Her helpless pet, slacken the bonds that tie us to this world of birth and death.

Text 190


osh÷ha-prantocchalita-dayitodgirna-tambula-raga
ragan uccair nija-racitaya citra-bhangyonnayanti
tiryag-griva rucira-rucirodancad-akuncita-bhruh
preyah-parshve vipula-pulakair mandita bhati radha

osh÷ha-lips; pranta-edge; ucchalita-dayitodgirna-tambula-raga-red with the betelenuts from Her beloved; ragan-ragas; uccaih-aloud; nija-racitaya-composed by herself; citra-bhangyonnayanti-gracefully doing; tiryag-griva-tilted neck; rucira-rucirodancad-akuncita-bhruh-gracefully raised eyeborws; preyah-parshve-on Her beloved's side; vipula-pulakaih-hairs erect; mandita-decorated; bhati-is manifest; radha-Radha.


The corner of Her lips red with betelnuts from Her beloved's mouth, gracefully singing wonderful songs She Herself has written, Her neck tilted, Her eyebrows gracefully arched, decorated with ecstati symptoms, and staying at Her beloved's side, Shri Radha' shines with great splendor.


Text 191


kim re dhurta pravara nika÷am yasi nah prana-sakhya
nunam bala-kuca-ta÷a-kara-sparsha-matrad vimuhyet
ittham radhe pathi pathi rasan nagaram te 'nulagnam
kshiptva bhangya hridayam ubhayoh karhi sammohayishye

kim-whether?; re-O; dhurta-rascal; pravara-best; nika÷am-near; yasi'you go; nah-of us; prana-sakhya-of the dear friend; nunam-indeed; bala-kuca-ta÷a-kara-sparsha-matrat-by touching her breast; vimuhyet-will faith; ittham-thus; radhe-O Radha; pathi pathi-on path after path; rasan-sweetly; nagaram-lover; te-of You; 'nulagnam-following; kshiptva-castingaway; bhangya'with crookedness; hridayam-the heart; ubhayoh-of both; karhi-when?; sammohayishye-I will charm.


"Rascal, why do You come near our dear friend? If You touch Her breast She will faint!" O Radha, when Your lover follows You wherever You go, I will chase Him away with these words. When will I delight both Your hearts with these words?


Text 192


kada va radhayah pada-on path;-kamalam ayojya-after path; hridaye
dayesham nihshesham niyatam iha jahyam upavidhim
kada va govindah sakala-sukhadah prema-karanad
ananye dhanye vai svayam upanayeta smara-kalam

kada-when; va-or; radhayah-of Radha; pada-kamalam-lotus feet; ayojya'joining; hridaye-in the heart; dayesham-master of mercy; nihshesham-all; niyatam-may bring; iha-here; jahyam-I may reject; upavidhim'rules; kada-when; va-or; govindah-Krishna; sakala-sukhadah-giving all happiness; prema-karanat-from the cause of love; ananye-without another; dhanye-fortunate; vai-indeed; svayam-personally; upanayeta-may teach; smara-kalam-the art of love.


When will I turn from the petty rules of karma-kanda and place only Shri Radha's merciful lotus feet always in my heart. When will delightful Govinda personally teach me the art of love?

Text 193


kada va proddama-smara-samara-samrambha-rabhasa-
prarudha-svedambhah-pluta-lulita-citrakhila-tanu
gatau kunja-dvare sukha-maruti samvijya paraya
mudaham shri-radha-rasikatilakau syam sukritini

kada-when; va-or; proddama-smara-samara-samrambha-rabhasa-in the passionate battle of amorous pastimes; prarudha-svedambhah-pluta-flooded with perspiration; lulita-citrakhila-tanu-wonderful forms; gatau-attained; kunja-dvare-at the entrance to the forest; sukha-maruti-pleasant breeze; samvijya-fanning; paraya-with great; muda-happiness; aham-I; shri...-radha-Shri Radha; rasikatilakau-and the tilaka of rasikas; syam-I may be; sukritini-fortunate.


When will I become fortunate, happily fanning Shri Radha' and He who is the tilaka mark of rasikas as. Their wonderful bodies flooded with perspiration from a ferocious amorous battle. They rest in a forest grove?


Text 194


mithah-premaveshad ghana-pulaka-dor-valli-racita-
pragadhashleshenotsava-rasa-bharonmilita-drishau
nikunja-klapte vai nava-kusuma-talpe 'bhishayitau
kada pat-samvahadibhir aham adhishau nu sukhaye

mithah-premaveshat-because of mutual love; ghana-pulaka-dor-valli-the blossoming vines of the arms; racita-attained; pragadhashleshenotsava-a festival of tight embraces; rasa-bhara-sweet nectar; unmilita-drishau-eyes wide open; nikunja-in the forest; klapte-done; vai-indeed; nava-kusuma-talpe-a couch of new flowers; 'bhishayitau-reclining; kada-when; pat-samvahadibhih-with massaging the feet; aham-I; adhishau-the two masters; nu-indeed; sukhaye-will please.


When, by massaging Their feet, will I please my two masters as, filled with love, the vines of Their arms blossoming with happiness and Their eyes also blossoming in the nectar festival of a tight embrace, They recline on a couch of new flowers in the forest grove?


Text 195


madaruna-vilocanam kanaka-darpakamocanam
maha-pranaya-madhuri-rasa-vilasa-nityotsukam
lasan-nava-vayah-shriya lalita-bhangi-lila-mayam
hrida tad aham udvahe kim api hema-gauram mahah

madaruna-vilocanam-eyes red withpassion; kanaka-darpakamocanam-destroying the pride of the golden mirror; maha-pranaya-great love; madhuri-rasa-sweetness; vilasa-nityotsukam-eternal festival of pastimes; lasan-nava-vayah-shriya-with the beauty of glistening youth; lalita-playful; bhangi-waves; lila-mayam-pastimes; hrida-with the heart; tat-that; aham-I; udvahe-will hold; kim api-something; hema-gauram-fair like gold; mahah-effulgence.


In my heart I embrace a golden splendor that shames the pride of the golden mirror, a splendor with reddish passionate eyes, a splendor that always yearns to enjoy sweet pastimes of love, a graceful and playful splendor glistening with the beauty of new youth.


Text 196


madaghurnan-netram nava-rati-rasavesha-vivashol-
lasad-gatram prana-pranaya-paripatyam parataram
mitho-gadhashleshad valayam iva jatam marakata-
druta-svarna-cchayam sphuratu mithunam tan mama hridi

madaghurnan-netram-eyes restless with passion; nava-rati-rasavesha-with trhe nectar of new love; vivashollasad-gatram-glistening limbs; prana-pranaya-paripatyam-great love; parataram'greatly; mithah-mutual; gadhashleshat-from the deep embrace; valayam-armlet; iva-like; jatam-born; marakata-sapphire; druta-svarna-cchayam-the splendor of molten gold; sphuratu-may be manifested; mithunam-the divine couple; tan-that; mama-of me; hridi-in the heart.


May the divine couple, splendid like sapphires and molten gold, tightly embracing each other as an armlet embraces an arm, deeply in love with each other, Their limbs glistening with the nectar of love, and Their eyes restless with passion, appear in my heart.


Text 197


parasparam prema-rase nimagnam
ashesha-sammohana-rupa-keli
vrindavanantar-nava-kunja-gehe
tan-nila-pitam mithunam cakasti

parasparam-mutual; prema-rase-in the nectar of,love; nimagnam-plunged; ashesha-sammohana-completely charming; rupa-keli-forms and pastimes; vrindavanantar-nava-kunja-gehe-in a cottage in Vrindavana forest; tan-nila-pitam-blue and yello; mithunam-divine couple; cakasti-is manifested.


Plunged in a nectar ocean of love for each other, and Their forms and pastimes all perfectly enchanting, the fair and dark divine couple is splendidly manifested in a cottage in newly-blossoming Vrindavana forest.


Text 198


ashasya dasyam vrishabhanu-jayas
tire samadhyasya ca bhanujayah
kada nu vrindavana-kunja-vithishv
aham nu radhe hy athitir bhaveyam

asha-hope; asya-of hiom; dasyam-service; vrishabhanu-jayah-of Radha; tire-on the shore; samadhyasya-arranging; ca-and; bhanujayah-of the Yamuna; kada-when; nu-indeed; vrindavana-kunja-vithishv-on the patheays of Vrindavana forest; aham-I; nu-indeed; radhe-O Radha; hi-indeed; athitih-a guest; bhaveyam-may become.


O Radha, when, yearning to become Your maidservant, will I become Your guest by the Yamuna's shore in Vrindavana forest?


Text 199


kalindi-ta÷a-kunje
punji-bhutam rasamritam kim api
adbhuta-keli-nidhanam
niravadhi radhabhidhanam ullasati

kalindi-ta÷a-kunje-in a forest by the Yamuna's shore; punji-bhutam-become great; rasamritam-necatr; kim api-something; adbhuta-keli-nidhanam-abode of wonderful pastimes; niravadhi-limitless; radhabhidhanam-named Radha; ullasati-is splendidly manifest.


Bearing the name Radha, a nectar abode of wonderful pastimes is splendidly manifest in a forest by the Yamuna's shore.


Text 200


pritir iva murtimati
rasa-sindhoh sara-sampad iva vimala
vaidagdhinam hridayam
kacana vrindavanadhikarini jayati

pritih-love; iva-like; murtimati-personified; rasa-sindhoh-ocean of nectar; sara-sampat-greatest treasure; iva-like; vimala'splendid; vaidagdhinam-of intelligent girls; hridayam-the heart; kacana-someone; vrindavanadhikarini-the goddess of Vrindavana; jayati-all glories.


Glory to the goddess of Vrindavana, a goddess like love personified, a goddess like the sweetest part of the ocean of sweetness, a goddess who is the heart of all intelligent girls.


Text 201


rasa-ghana-mohana-murtim
vicitra-keli-mahotsavollasitam
radha-carana-vilodita-
rucira-shikhandam harim vande

rasa-ghana-mohana-murtim-a charming form of nectar; vicitra-keli-mahotsavollasitam-splendid with a festival of wonderful pastimes; radha-carana-at Shri Radha's feet; vilodita-placed; rucira-shikhandam-charming peacock-feather crown; harim-Krishna; vande-I bow down.


I offer my respectful obeisances to Lord Hari, who is the charming form of bliss, who is splendid in a great festival of wonderful pastimes, and whose charming peacock-feather crown now rests before Shri Radha's feet.


Text 202


kada gayam gayam madhura-madhu-ri÷ya madhu-bhidas
caritrani spharamrita-rasa-vicitrani bahushah
mrijanti tat-keli-bhavanam abhiramam malayaja-
ccha÷abhih sincanti rasa-hrada-nimagnasmi bhavita

kada-when; gayam-singing; gayam-and singing; madhura-madhu-ri÷ya'with sweet voice; madhu-bhidah-of Krishna; caritrani-pastimes; spharamrita-rasa-vicitrani-wonderful with sweet nectar; bahushah-many; mrijanti-cleaning; tat-keli-bhavanam-the pastime cottage; abhiramam-delightful; malayaja-of sandal paste; ccha÷abhih-with an abundance; sincanti-sprinkling; rasa-hrada-nimagna-plunged in a lake of nectar; asmi bhavita-I will be.


When, again and again very sweetly singing Krishna's pastimes as with sandal-paste I anoint the delightful pastime-cottage, will I become plunged in a lake of sweetness?


Text 203


udancad-romanca-pracaya-khacitam vepathumatim
dadhanam shri-radham ati-madhura-lilamaya-tanum
kada va kasturya kim api racayanty eva kucayor
vicitram patralim aham ahaha vikshe sukritini

udancad-romanca-pracaya-khacitam-with hairs standing erect in ecstasy; vepathumatim-trembling; dadhanam-placing; shri...-radham-Shri Radha; ati-madhura-lilamaya-tanum'charming playful form; kada-when; va-or; kasturya-with musk; kim api-something; racayanti-drawing; eva-indeed; kucayoh-on the breasts; vicitram-wonderful; patralim-pictures; aham-I; ahaha-aha; vikshe-see; sukritini-fortunate.


When will fortunate I see Shri Radha' tremble, the hairs on Her charming body erect with joy, as Shri Krishna paints graceful and colorful pictures on her breasts?


Text 204


kshanam shitkurvana kshanam atha maha-vepathumati
kshanam shyama shyamety amum abhilapanti pulakita
maha-prema kapi pramada-madanoddama-rasada
sadananda-murtir jayati vrishabhanoh kula-manih

kshanam-for a moment; shitkurvana-making sounds of bliss; kshanam-one moment; atha-then; maha-vepathumati-trembling; kshanam-one moment; shyama shyameti-Syama Syama; amum-Him; abhilapanti-talking; pulakita-hairs erewct; maha-prema-great love; kapi-someone; pramada-madanoddama-rasada-with the great nectar of amorous passtion; sadananda-murtih-form of eternal bliss; jayati-glory; vrishabhanoh'of Vrsabhanu; kula-manih-the jewel of the family.


Glory to the jewel of King Vrishabhanu's family, a jewel that one moment sighs with bliss, another moment trembles, and another moment, the hairs of its body erect with joy, calls out "Shyama! Shyama!", a jewel that is full of love, is overcome with the nectar of passionate love, and is the form of eternal bliss.


Text 205


yasyah prema-ghanakriteh pada-nakha-jyotsna-bhara-snapita-
svantanam samudeti kapi sarasa bhaktish camatkarini
sa me gokula-bhupa-nandana-manash-cori kishori kada
dasyam dasyati sarva-veda-shirasam yat tat rahasyam param

yasyah-of whom; prema-ghanakriteh-the form of love; pada-nakha-jyotsna-bhara-in the moonlight of the toenails; snapita-bathed; svantanam-ends; samudeti-attains; kapi-someone; sarasa-with nectar; bhaktih-devotion; camatkarini...-wonderful; sa-She; me-of me; gokula-bhupa-nandana-of the prince of Gokula; manah-the heart; cori-stealing; kishori-girl; kada-when?; dasyam-service; dasyati-will give; sarva-veda-shirasam-of thew Upanisads, the heads of the Vedas; yat'what; tat-that; rahasyam-secret; param-great.


When will the teenage girl who is the form of love and who steals the heart of Gokula's prince engage me in Her service, wonderful service that is given to fortunate persons now bathed in the moonlight of Her toenails, service that is the great secret hidden in the Upanishads?


Text 206


kamam tulikaya karena harina yalaktakair ankita
nana-keli-vidagdha-gopa-ramani-vrindais tatha vandita
ya sanguptataya tathopanishadam hridy eva vidyotite
sa radha-carana-dvayi mama gatir lasyaika-lilamayi

kamam-voluntarily; tulikaya-with a brush; karena-with the hand; harina-by Krishna; ya-who; alaktakaih-with red lac; ankita-marked; nana-various; keli-pastimes; vidagdha-expert; gopa-ramani-vrindaih-by the gopis; tatha-so; vandita-offered respectful obeisances; ya-who; sanguptataya'secretly; tatha-so; upanishadam-of the Upanisads; hridi-in the heart; eva-indeed; vidyotite-effulgent; sa-She; radha-carana-dvayi-the two feet of Shri Radha; mama-of me; gatih-the goal; lasyaika-lilamayi-playful and dancing.


Shri Radha's playful dancing feet, which Krishna, holding a painter's brush in His hand, paints with red lac, to which the playful, intelligent, and beautiful gopis offer obeisances, and which, splendid and glorious, are hidden in the heart of the Uapnishads, are the only goal of my life,


Text 207


sandra-prema-rasaugha-varshini navonmilan-maha-madhuri-
samrajyaika-dhurina-keli-vibhavat-karunya-kallolini
shri-vrindavana-candra-citta-harini-bandhu-sphurad-vagure
shri-radhe nava-kunja-nagari tava kritasmi dasyotsavaih

sandra-prema-rasaugha-varshini-showering a flood of deep love; navonmilan-maha-madhuri-of newly arising great sweetness; samrajyaika-dhurina-a great kingdom; keli-pastimes; vibhavat-manifesting; karunya-mercy; kallolini-possessing waves; shri...-vrindavana-candra-of He who is the moon of Vrindavana; citta-harini...-stealing the heart; bandhu-sphurad-vagure-manifested as a trap; shri...-radhe-O Shri Radha; nava-kunja-nagari-O beautiful girl of the forest groves; tava-by You; krita-purchased; asmi-I am; dasyotsavaih-by festivals of service.


O Shri Radha, O shower of the nectar of love, O ocean filled with waves of newer and newer sweetness, glory, pastimes, and mercy, O trap to catch the heart of He who is like Vrindavana's moon, O beautiful girl who plays in the newly-blossoming forest groves, paying the price that is the festival of Your service, You have purchased me.


Text 208


sveda-purah kusuma-cayanair duratah kan÷akanko
vakshoje 'syas tilaka-vilayo hanta gharmambhasaiva
osh÷hah sakhya hima-pavanatah sa-vrano radhike te
kruras÷ evam sva-gha÷itam aho gopaye presh÷ha-sangam

sveda-purah-flood fo perspiration; kusuma-cayanaih-by carrying flowers; duratah-from afar; kan÷akankah-bitten by throns; vakshoje'breasts; 'syah-of whom; tilaka-vilayah-broken tilaka; hanta-indeed; gharmambhasa-by perspiration; eva-indeed; osh÷hah-lips; sakhya-of the friend; hima-cold; pavanatah-from the wind; sa-vranah-wounded; radhike-O Radha; te-of You; krurasv-cruel people; evam-thus; sva-gha÷itam-enjoyed; aho-aha; gopaye-I will conceal; presh÷ha-sangam-the meeting with Your beloved.


"She is flooded with perspiration. That comes from bringing so many flowers from so far away. The scratches on Her breasts are from thorns. Her tilaka was broken by perspiration. Her lips were bitten by the cold winds." O Radha, speaking these words to Your cruel relatives, I will conceal You meeting with Your beloved.


Text 209


patam patam pada-kamalayoh krishna-bhringena tasyah
smerasyendor mukulita-kuca-dvandva-hemaravindam
pitva vaktrambujam ati-rasan nunam antah pravesh÷um
aty-aveshan nakhara-shikhaya pa÷yamanam kim ikshe

patam- patam-falling and falling; pada-kamalayoh-at the lotus feet; krishna-bhringena-by the Krishna-bee; tasyah-of Her; smerasyendoh-smiling moon face; mukulita-kuca-dvandva-hemaravindam'golden lotus buds of the breasts; pitva-drinking; vaktrambujam-lotus face; ati-rasan-sweetly; nunam-indeed; antah-within; pravesh÷um-to enter; aty-aveshan-from great entrance; nakhara-shikhaya-with sharp fingernails; pa÷yamanam-tearing; kim-whether?; ikshe-I will see.


Again and again the Krishna-bee falls at the lotus feet of She whose face is like the moon. Now that bee drinks the nectar of Her golden-lotus face. Now, as if to get the nectar within them, that bee scratches the golden lotus buds of Her breasts with His sharp nails. When will I see all this?


Text 210


aho te 'mi kunjas tad anupama-rasa-sthalam idam
giri-droni saiva sphurati rati-range pranayini
na vikshe shri-radham hara hara kuto 'piti shatadha
vidiryeta praneshvari mama kada hanta hridayam

aho-O; te-they; 'mi-they; kunjah-groves; tat-that; anupama-rasa-sthalam'peerless rasa dance place; idam-this; giri-of the hill; droni-valley; sa-that; eva-indeed; sphurati-is manifested; rati-range-place of pastimes; pranayini-filled with love; na-not; vikshe-I see; shri...-radham-Shri Radha; hara hara-alas, alas; kutah-where?; 'pi-also; iti-thus; shatadha-hundreds of times; vidiryeta-is broken; praneshvari-O queen of my life; mama-of me; kada-when?; hanta-indeed; hridayam-heart.


Here are the forest groves. Here is the peerless rasa-dance circle. Here is the valley were She enjoys amorous pastimes. Alas! Alas! I do not see Radha' anywhere. Alas! O queen of my life, my heart now breaks in a hundred pieces.


Text 211


ihaivabhut kunje nava-rati-kala mohana-tanor
aho atranrityad dayita-sahita sa rasa-nidhih
iti smaram smaram tava carita-piyusha-laharim
kada syam shri-radhe cakita iha vrindavana-bhuvi

iha-here; eva-indeed; abhut-was; kunje-in the forest grove; nava-rati-kala-mohana-tanoh-expert at ever new amortous pastimes; aho-aha; atra-here; anrityat-danced; dayita-sahita-with the beloved; sa-She; rasa-nidhih-an ocean of nectar; iti-thus; smaram- smaram-remembering and remembering; tava-of You; carita-piyusha-laharim-trhe nectar waves of pastimes; kada-when?; syam-I will be; shri...-radhe-O Shri Radha; cakita-trembling; iha-here; vrindavana-bhuvi-in the land of Vrindavana.


"In this forest the charming girl enjoyed new amorous pastimes. In this place She who is an ocean of nectar danced with Her beloved." O Shri Radha, when will I tremble in the land of Vrindavana as I remember the nectar waves of Your pastimes in this way?


Text 212


shrimad-bimbadhare te sphurati nava-sudha-madhuri-sindhu-ko÷ir
netrantas te vikirnadbhuta-kusuma-dhanush-canda-sat-kanda-ko÷ih
shri-vakshoje tavati-pramada-rasa-kala-sara-sarvasva-ko÷ih
shri-radhe tvat-padabjat sravati niravadhi-prema-piyusha-ko÷ih

shrimad-bimbadhare-beautiful; bimba fruit lips; te-of You; sphurati-manifested; nava-sudha-madhuri-sindhu-oceans of new nectar; ko÷ih-millions; netrantah-ocrner of the eyes; te-of You; vikirna-shot; adbhuta-wonderful; kusuma-dhanuh-of Kamadeva; canda-ferocious; sat-kanda-ko÷ih-millions of arrows; shri...-vakshoje-beautiful breasts; tava-of You; ati-pramada-rasa-kala-sara-of passionate amorous pastimes; sarvasva-treasures; ko÷ih-millions; shri...-radhe-O Shri Radha; tvat-padabjat-from Your lotus feet; sravati-flows; niravadhi-limitless; prema-love; piyusha-ko÷ih-millions of nectars.


O Shri Radha, from the beautiful bimba fruits of Your lips flow millions of sweet nectar oceans. The corners of Your eyes shoot millions of ferocious and wonderful Kamadeva arrows. Within Your breast are millions of treasures of passionate amorous pastimes. From Your lotus feet flow millions of limitless nectars of love.


Text 213


sandranandonmada-rasa-ghana-prema-piyusha-murteh
shri-radhaya atha madhu-pateh suptayoh kunja-talpe
kurvanaham mridu mridu padambhoja-samvahanani
shayyante kim kim api patita prapta-tandra bhaveyam

sandra-intense; ananda-bliss; unmada-passionate; rasa-ghana-very sweet; prema-piyusha-nectar of love; murteh-forms; shri...-radhaya'of Shri Radha; atha-then; madhu-pateh-of Krishna; suptayoh-sleeping; kunja-talpe-on a bed in the forest; kurvana-doing; aham-I; mridu mridu-very gently; padambhoja-samvahanani-massaging the lotus feet; shayya-of the bed; ante-on the edge; kim-whether?; kim api-somehow; patita-fallen; prapta-tandra-sleepy; bhaveyam-I will become.


Will I, exhausted, eventually fall asleep on the forest-bed's edge as I very gently massage the lotus feet of sleeping Radha' and Krishna, the two nectar forms of deep bliss and sweet passionate love?


Text 214


radha-padaravindocchalita-nava-rasa-prema-piyusha-punje
kalindi-kula-kunje hridi kalita-mahodara-madhurya-bhavah
shri-vrindaranya-vithi-lasita-rati-kala-nagarim tam gariyo
gambhiraikanuragam manasi paricaran vismritanyah kada syam

radha-padaravinda-from Shri Radha's lotus feet; ucchalita-manifested; nava-rasa-prema-piyusha-punje-the nectar of love; kalindi-kula-kunje-in forest grove by the Yamuna's shore; hridi-in the heart; kalita-perceived; mahodara-madhurya-bhavah-great sweetness; shri...-vrindaranya-vithi-on the pathways in Shri Vrindavana; lasita-splendid; rati-kala-amorous pastimes; nagarim-girl; tam-Her; gariyah-great; gambhiraikanuragam-deep love; manasi-in the heart; paricaran-worshiping; vismrita-forgotten; anyahall else; kada-when?; syam-I will become.


When, staying in a forest grove by the Yamuna, a grove flooded with the ever-new nectar of spiritual love that flows from Radha's lotus feet, seeing the most wonderful sweetness, and in my mind serving a beautiful young girl expert at enjoying amorous pastimes in forest Vrindavana forest, a girl filled with the deepest, most exalted love, will I forget everything else?


Text 215


adrish÷va radhanke nimisham api tam nagara-manim
taya va khelantam lalita-lalitananga-kalaya
kadaham duhkhabdhau sapadi patita murchitavati
na tam ashvasyartam su-ciram anushoce nija-dasham

adrish÷va-not seeing; radhanke-on Radha's lap; nimisham-eyeblonk; api-even; tam-Him; nagara-manim-the jewel of lo÷ers; taya-with Her; va-or; khelantam-playing; lalita-lalitananga-kalaya-with playful amorous pastimes; kada-when?; aham--I; duhkhabdhau-in the ocean of sufferings; sapadi-at once; patita-fallen; murchitavati-unconscious; na-not; tam-that; ashvasya-consoling; artam-suffering; su-ciram-for a long time; anushoce'I lament; nija-dasham-own condition.


When, for a moment not seeing the jewel of lovers enjoy pastimes on Radha's lap, will I suddenly fall unconscious, plunging into the ocean of suffering, for a long time unable to comfort Her or even lament my own situation?


Text 216


bhuyo bhuyah kamala-nayane kim mudha varyate 'sau
van-matre 'pi tvad-anugamanam na tyajyaty eva dhurtah
kincid radhe kuru kuca-ta÷i-prantam asya mradiyash
cakshur-dvara tam anupatitam curnatam etu cetah

bhuyo bhuyah-again and agaion; kamala-nayane-lotus eyes; kim-whether?; mudha-uselessly; varyate-is covered; 'sau-thsi; vak-words; matre-only; 'pi-even; tvad-anugamanam-following You; na-not; tyajyati-abandons; eva-iindeed; dhurtah-rascal; kincit-something; radhe-O Radha; kuru-do; kuca-ta÷i-prantam-on the edge of Your breasts; asya-of Her; mradiyah-gentle; cakshur-dvara-by the eyes; tam-that; anupatitam-fallen; curnatam-to powder; etu-may go; cetah -heart.


"O lotus-eyed one, why do you try again and again, and always without success, to stop Him? Mere words will not stop that rascal from following You wherever You go. O Radha, do this much: Arrange so that His eyes will see the edge of Your breast. Then His mind will at once be crushed into a powder."


Text 217


kim- va nas taih su-shastraih kim atha tad-uditair vartmabhih sad-grihitair
yatrasti prema-murter na hi mahima-sudha napi bhavas tadiyah
kim va vaikun÷ha-lakshmyapy ahaha paramaya yatra me nasti radha
kint÷ ashapy astu vrindavana-bhuvi madhura ko÷i-janmantare 'pi

kim- va-whether?; nah-of us; taih-with them; su-shastraih-by scriptures; kim-whwther?; atha-then; tad-uditaih-spoken; vartmabhih-by the pathways; sad-grihitaih-accepted; yatra-where; asti-is; prema-murteh-the form of love; na-not; hi-indeed; mahima-of glory; sudha-the nectar; na-not; api-also; bhavah-nature; tadiyah-of that; kim- va-whether?; vaikun÷ha-lakshmya-by the opulences of Vaikuntha; api-even; ahaha-aha; paramaya-great; yatra-where; me-of me; na-not; asti-is; radha-Radha; kintv-however; asha-hope; api-also; astu-may be; vrindavana-bhuvi-in the land of Vrindavana; madhura-sweet; ko÷i-janmantare-after millions of births; 'pi-even.


Of what good are the scriptures? Of what good are the paths described in them and followed by great saints? Of what good are they if they do not describe the nectar glory of She who is the form of love? Of what good are they if they do not describe Her ecstasy of love? Of what good is the opulence of Vaikun÷ha if Radha' does not stay there? I cherish the sweet hope that I may some day attain the land of Vrindavana, even if it takes me ten million births.


Text 218


shyama shyamety anupama-rasapurna-varnair japanti
sthitva sthitva madhura-madhurottaram uccarayanti
mukta-sthulan nayana-galitan ashru-bindun vahanti
hrishyad-roma pratipada-camatkurvanti patu radha

shyama shyama-Syama! Syama; iti-thus; anupama-rasapurna-varnaih-peerlessly sweet syllables; japanti-chanting; sthitva-staying; sthitva-and staying; madhura-madhurottaram-most sweet; uccarayanti'saying; mukta-sthulan-great pearls; nayana-galitan-fallen from the eyes; ashru-bindun-tears; vahanti-flowing; hrishyad-roma-hairs standing erect; pratipada-at every moment; camatkurvanti-making wonders; patu-may protect; radha-Radha.


May Shri Radha, who, chanting the peerlessly sweet sylabbles "Shyama! Shyama!", becomes stunned in ecstasy, sheds tears like pearls, and, the hairs of Her body standing up with joy, displays many wonders, protect us.


Text 219


tadrin-murtir vrajapati-sutah padayor me patitva
dantagrenatha dhrita-trinakam kaku-vadan braviti
nityam canuvrajati kurute sangamayodyamam cety
udvegam me pranayini kim avedayeyam nu radhe

tadrik-like this; murtih-form; vrajapati-sutah-the prince of Traja; padayoh-at the feet; me-of me; patitva-falling; dantagrena-with the tips of His teeth; atha-then; dhrita-trinakam-holding a blade of grass; kaku-vadan-speaking sweet words; braviti-speaks; nityam-always; ca-also; anuvrajati-follows; kurute-does; sangamayodyamam-eager to meet; ca-and; iti-thus; udvegam-eagerness; me-of Me; pranayini-full of love; kim-whether?; avedayeyam-I may inform; nu-indeed; radhe-O Radha.


"The prince of Vraja falls at my feet. He places a straw between His teeth and begs with sweet words. He follows me wherever I go. He yearns to meet You. He is very troublesome. O affectionate Radha, what should I tell Him?"


Text 220


calal-lila-gatya kvacid anucalad-dhamsa-mithunam
kvacit kekiny-agre krita-na÷ana-candraky-anukriti
latashlish÷am sakhi-pravaram anukurvat kvacid aho
vidagdha-dvandvam tad ramata iha vrindavana-bhuvi

calat-moving; lila-pastimes; gatya-with movements; kvacit-somewhere; anucalad-dhamsa-mithunam-moving pair of swans; kvacit'somwehere; kekiny-agre-before a peacock; krita-na÷ana-candraky-anukriti-with dancing of the peacock's tails; lata-vine; ashlish÷am-embracing; sakhi-friends; pravaram-best; anukurvat-imitates; kvacit-somewhere; aho-aha; vidagdha-dvandvam-intelligence divine couple; tat-that; ramata-enjoys; iha-here; vrindavana-bhuvi-in Vrindavana.


Sometimes imitating a graceful pair of swans, sometimes imitating a peacock dancing before a peahen, and sometimes imitating a tree embraced by a flowering vine, the playful divine couple enjoy pastimes here in Vrindavana.


Text 221


vyakoshendivaram atha ruca hari hemaravindam
kalindiyam surabhim anilam shitalam sevyamanam
sandranandam nava-nava-rasam prollasat-keli-vrindam
jyotir-dvandvam madhura-madhuram prema-kandam cakasti

vyakoshendivaram-lotus whorl; atha-then; ruca-with splendor; hari-defeating; hemaravindam-charming golden lotus; kalindiyam-Yamuna; surabhim-fragrant; anilam-breeze; shitalam-cool; sevyamanam-serving; sandranandam-intense bliss; nava-nava-newer and newer; rasam-nectar; prollasat-keli-vrindam-splendid pastimes; jyotir-dvandvam-two splendors; madhura-madhuram-very sweet; prema-kandam-delightful; cakasti-are manifested.


Eclipsing the golden and blue lotus flowers, served by the cool and fragrant breezes blowing over the Yamuna, and filled with bliss, newer and newer nectar, and many splendid pastimes, two very sweet and loving splendors shine with great glory.


Text 222


kada madhura-sharikah sva-rasa-padyam adhyapayat
pradaya kara-talikah kvacana nartayat kekinam
kvacit kanaka-vallari-vrita-tamala-lila-dhanam
vidagdha-mithunam tad adbhutam udeti vrindavane

kada-when?; madhura-sharikah-charming female parrot; sva-rasa-padyam'own sweet verses; adhyapayat-teaches; pradaya-giving; kara-talikah-palms; kvacana-somewhere; nartayat-causes to dance; kekinam-peacock; kvacit-somewhere; kanaka-golden; vallari-vine; vrita-embraced; tamala-tamala tree; lila-dhanam-wealth of pastimes; vidagdha-mithunam-intelligent divine couple; tat-that; adbhutam-wonderful; udeti-is manifested; vrindavane-in Vrindavana.


Sometimes teaching a parrot to recite nectar poetry, sometimes clapping Their hands as a peacock dances, and sometimes imitating the pastimes of a flowering vine embracing a tamala tree, the wonderful and playful divine couple enjoy pastimes in Vrindavana.


Text 223


patralim lalitam kapola-phalake netrambuje kajjalam
rangam bimba-phaladhare ca kucayoh kashmiraja-lepanam
shri-radhe nava-sangamaya tarale padanguli-panktishu
nyasyanti pranayad alaktaka-rasam purna kada syam aham

patralim-pictures; lalitam-charming; kapola-phalake-on the cheeks; netrambuje-on the lotus eyes; kajjalam-mascara; rangam-red ointment; bimba-phaladhare-on the bimba fruit lips; ca-and; kucayoh-on the breasts; kashmiraja-lepanam-red kunkuma; shri...-radhe-O Shri Radha'; nava-sangamaya-new meeting; tarale-trembling; padanguli-panktishu'marked with the footprints; nyasyanti-placing; pranayat-out of love; alaktaka-rasam-red lac; purna-filled; kada-when?; syam-become; aham-I.


When, drawing graceful pictures and designs on Your cheeks, decorating Your eyes with black kajjala, Your lips with red ranga, Your breasts with kunkuma, and Your toes with red lac, will I feel happy, O Shri Radha' who trembles to meet Your beloved?


Text 224


shri-govardhana eka eva bhavata panau prayatnad dhritah
shri-radha-tanu-hema-shaila-yugale drish÷e 'pi te syad bhayam
tad gopendra-kumara ma kuru vritha garvam parihasatah
karhy evam vrishabhanu-nandini tava preyamsam abhashaye

shri...-govardhane-on Shri Govardhana; eka-one; eva-indeed; bhavata'with You; panau-hand; prayatnat-carefully; dhritah-held; shri...-radha-of Shri Radha; tanu-body; hema-shaila-yugale-two golden mountains; drish÷e-seen; 'pi-also; te-of You; syat-I will be; bhayam-fear; tat-that; gopendra-kumara-the prince of gopas; ma-don't; kuru-do; vritha-uselessly; garvam-pride; parihasatah-laughter; karhi-when?; evam-thus; vrishabhanu-nandini-O Radha; tava-of You; preyamsam-beloved; abhashaye-O will speak.


O daughter of Vrishabhanu, when will I joke with Your beloved, telling Him, "O prince of the gopas, don't be so uselessly proud. With a great struggle You may have held up one Govardhana Hill. Still, You become terrified when You see the two golden hills on Shri Radha's body."?


Text 225


ananga-jaya-mangala-dhvanita-kinkini-dindimah
stanadi-vara-tadanair nakhara-danta-ghatair yutah
aho chatura-nagari-nava-kishorayor manjule
nikunja-nilayajire rati-ranotsavo jrimbhate

ananga-of amorous desires; jaya-glory; mangala-auspiciousness; dhvanita-sounded; kinkini-tinkling ornaments; dindimah-drum; stana-breasts; adi-beginning; vara-tadanaih-with attacks; nakhara-danta-ghataih-teeth andf nails; yutah'which; aho-aha; chatura-nagari-nava-kishorayoh-ekpert teenagers; manjule nikunja-nilayajire-in the beautiful forest; rati-ranotsavah-a festival of amorous pastimes; jrimbhate-is manifested.


Tinkling ornaments the war drums, and Their weapons the nails and teeth that attack breasts and limbs, the playful and youthful divine couple fight an amorous battle in the charming courtyard of Their forest cottage.


Text 226


yunor vikshya dara-trapa-na÷a-kalam adikshayanti drishau
vrinvana cakitena sancita-maha-ratna-stanam capy urah
sa kacid vrishabhanu-veshmani sakhi-malasu balavali-
maulih khelati vishva-mohana-maha-sarupyam acinvati

yunoh-of the young couple; vikshya-seeing; dara-trapa-na÷a-kalam'expertise in shy dancing; adikshayanti-accepts initiation; drishau-eyes; vrinvana-choosing; cakitena-frightened; sancita-maha-ratna-stanam-great jewel breasts; ca-and; api-also; urah-chest; sa-She; kacit-someone; vrishabhanu-veshmani-in the hom,e of Vrsabhanu; sakhi-malasu-in a garland of friends; balavali-of girls; maulih-the crown; khelati-enjoys pastimes; vishva-mohana-maha-sarupyam'charming the worlds; acinvati-chooses.


Accepting, with Her eyes, initiation in the art of shy dancing glances, and then shyly covering Her great jewel breasts, She who stays in Vrishabhanu's palace, who is surrounded by a garland of dear friends, and who is the crown of beautiful girls, plays the pastime of an impersonalist, suddenly discovering that She is one with He who charms all the worlds.


Text 227


jyotih-punja-dvayam idam aho mandalakaram asya
vakshasy unmadayati hridayam kim phalaty anyad agre
bhru-kodandam na krita-gha÷anam sat-ka÷akshaugha-banaih
pranan hanyat kim u paramato bhavi bhuyo na jane

jyotih-punja-dvayam-two splendors; idam-this; aho-aha; mandalakaram'round; asya-of Her; vakshasi-on the chest; unmadayati-makes passionate; hridayam-the heart; kim-what?; phalati-results; anyat-another; agre-in the presene; bhru-eyebrows; kodandam-archer's bows; na-not; krita-gha÷anam-striking; sat-ka÷akshaugha-banaih-with a flood of arrows of sidelong glances; pranan'life; hanyat-may kill; kim-whether?; u-indeed; paramatah-greatly; bhavi-is; bhuyah-again; na-not; jane-I know.


"The two brilliant circles of light that shine on Her chest make my heart wild with passion. What will happen to Me next? Wounded by arrows of sidelong glances shot from the bows of Her eyebrows, my life has come to end. What will happen to Me next? I do not know."


Text 228


bhoh shridaman subala vrishabha stoka-krishnarjunadyah
kim vo drish÷am mama nu cakita drig-gata naiva kunje
kacid devi sakala-bhuvanaplavi-lavanya-pura
durad evakhilam aharata preyaso vastu sakhyuh

bhoh-O friend; shridaman-Shridama; subala-Subala; vrishabha-Vrsabha; stoka-krishnarjunadyah-Stoaka-krishna, Arjuna, and the others; kim-whether; vah-of you; drish÷am-seen; mama-of me; nu-indeed; cakita-frightened; drig-gata-gone before the eyes; na-not; eva-indeed; kunje-in the forest; kacit-some; devi-goddess; sakala-bhuvana-all the worlds; aplavi-flooding; lavanya-pura-a flood of beauty; durat-from afar; eva-indeed; akhilam-all; aharata-removed; preyasah-of the beloved; vastu'thing; sakhyuh-of the friend.


"Shridama, Subala, Vrishabha, Stokakrishna, Arjuna, what did you see? My frightened eyes would not enter that forest."
"A goddess who flooded all the worlds with Her beauty robbed our dear friend of everything He owned."


Text 229


gata dure gavo dinam api turiyamsam abhajad
vayam yatum kshantas tava ca janani vartma-nayana
akasmat tushnike sajala-nayane dina-vadane
lu÷haty asyam bhumau tvayi na hi vayam prani-nishavah

gata-gone; dure-afar; gavah-cows; dinam-day; api-also; turiyamsam'fourth part; abhajat-attained; vayam-we; yatum-to go; kshantah-patient; tava-pf You; ca-qand; janani-mother; vartma-path; nayana-eyes; akasmat-suddenly; tushnike-silent; sajala-nayane-tears ion the eyes; dina-vadane-poor face; lu÷hati-rolls on the great; asyam-on this; bhumau-ground; tvayi-in You; na-not; hi-indeed; vayam-we; prani-nishavah-life.


"The cows have gone far. The day has come to its last quarter. We can go. Your mother has fixed her eyes on the path. You suddenly stop. You are silent. Your face shows that You are overwhelmed. Tears fill Your eyes. Now You are rolling about on the ground. O friend, if You act in this way we no longer wish to live.


Text 230


nasagre nava-mauktikam su-ruciram svarnojjvalam bibhrati
nana-bhangair ananga-ranga-vilasal-lila-tarangavalih
radhe tvam- pravilobhaya vraja-manim- ratna-ccha÷a-manjari-
citrodancita-kancuka-sthagitayor vakshojayoh shobhaya

nasagre-on the tip of the nose; nava-mauktikam-new pearl; su-ruciram-chamring; svarnojjvalam-splendid gold; bibhrati-holds; nana-bhangaih-with various gestures; ananga-ranga-vilasal-lila-tarangavalih-with glistening waves of amorous pastimes; radhe'O Radha; tvam-You; pravilobhaya-desiring; vraja-manim-the jewel of Vraja; ratna-ccha÷a-manjari-the blossom of the jewel effulgene; citra-picture; udancita-kancuka-sthagitayoh-hideen inm the bodice; vakshojayoh-breasts; shobhaya-with the beauty.


O Radha, O girl who wears a beautiful nose-pearl set in gold, O girl who plays on the glistening waves of transcendental amorous pastimes, please use the beauty of Your breasts, breasts now concealed by a bodice embroidered with glistening jewel-pictures of newly-blossoming flowers, to make He who is the jewel of Vraja wild with passion.


Text 231


aprekshe krita-nishcayapi su-ciram drik-konato vikshate
maune dardhyam upashritapi nigadet tam eva yahity aho
asparshe su-dhritashayapi karayor dhritva bahir yapayed
radhaya iti mana-dush÷hitim aham prekshe hasanti kada

aprekshe-not see; krita-nishcaya-conclusion; api-also; su-ciram-long time; drik-konatah-from the corner of the eyes; vikshate-sees; maune-in silence; dardhyam-firmness; upashrita-taken shelter; api--also; nigadet-speaks; tam-that; eva-indeed; yahi-please go; iti-thus; aho-Oh; asparshe-not souching; su-dhritashaya-desiring; api-also; karayoh-of the hands; dhritva-holding; bahih-outside; yapayet-causes to go; radhaya-Radha; iti'thus; mana-dush÷hitim-the wickedness fo jealous anger; aham-I; prekshe-see; hasanti'laughing; kada-when?.


She vows never to see Him again. Yet She stares at Him from the corner of Her eye. She vows never to speak to Him again. Yet She tells Him, "Go to her." She vows never to touch Him again. Yet She holds both His hands to lead Him outside. When, seeing all this, will I smile at Radha's desperate struggle to remain angry and jealous?


Text 232


rasagadhe radha-hridi sarasi hamsah kara-tale
lasad-vamsha-srotasy amrita-guna-sangah pratipadam
calat-picchottamsah su-racitavatamsah pramadaya
sphurd-gunja-gucchah sa hi rasika-maulir milatu me

rasagadhe-in fathomless nectar; radha-hridi-in Radha's heart; sarasi-in the lake; hamsah-swan; kara-tale-in the palm of the hand; lasat-glistening; vamsha-bamboo; srotasi-in the stream; amrita-guna-sangah-nectar; pratipadam-at evrey moment; calat-picchottamsah-moving peacock-feather crown; su-racitavatamsah-graceful crown; pramadaya-exchiting; sphurd-gunja-gucchah-gunja necklace; sa-He; hi-indeed; rasika-maulih-the crown of rasikas; milatu-may meet; me-me.


I pray that one day I may meet He who is the crown of rasikas, who wears a swaying peacock-feather crown and a splendid gunja necklace, who in His hand holds a flute that brings nectar to the ear, and who has become a swan swimming in the fathomless nectar-lake of Shri Radha's heart.


Text 233


akasmat kasyashcin nava-vasanam akarshati param
muralya dhammille sprishati kurute 'nyakara-dhritim
patan nityam radha-pada-kamala-mule vraja-pure
tad ittham vithishu bhramati sa maha-lampa÷a-manih

akasmat-suddenly; kasyashcin-of someone; nava-vasanam-the new garment; akarshati-tugs; param-great; muralya-with the flute; dhammille-on the braids; sprishati-touches; kurute-does; 'nyakara-dhritim'rebuke; patan-falling; nityam-always; radha-of Radha; pada-kamala-mule-at the lotus feet; vraja-pure-in Vraja Village; tat-that; ittham-thus; vithishu-on the paths; bhramati-wanders; sa-He; maha-lampa÷a-manih-the jewel of rakes.


The great jewel of debauchees, who one moment suddenly tugs one gopi's garment, another moment touches His flute to another gopi's braid, another moment hold's another gopi's hand, and again and again falls down before Radha's lotus feet, wanders in the pathways of Vraja Village.


Text 234


ekasya rati-caura eva cakitam canya-stanante karam
dhritva karshati venunanya-sudrisho dhammilla-malli-srajam
dhatte 'nya-bhuja-vallim utpulakitam sanketayaty anyaya
radhayah padayor lu÷haty alam amum jane maha-lampa÷am

ekasya-of one; rati-caura-the thief of amorous pastimes; eva-indeed; cakitam-trembling; ca-and; anya-another; stanante-atthe edge of the breast; karam-hand; dhritva-holding; karshati-tugs; venuna-with the flute; anya-sudrishah-another beautiful-eyed girl; dhammilla-malli-srajam-the jasmine garland in the braids; dhatte-placed; 'nya-another; bhuja-vallim-the vine arms; utpulakitam-blossomign with happiness; sanketayati-meets; anyaya-with another; radhayah-of Radha; padayoh-at the feet; lu÷hati-rolls on the ground; alam-enough; amum-Him; jane-I know; maha-lampa÷am-the great rake.


Well I know this great debauchee who steals one gopi's heart, places a trembling hand on another gopi's breast, with His flute tugs the jasmine garland in another beautiful-eyed gopi's braids, touches another gopi's joyous blossoming-vine arm, arranges to meet another gopi, and still falls down before Radha's feet.


Text 235


priyamse nikshiptotpulaka-bhuja-dandah kvacid api
bhraman vrindaranye mada-kala-karindradbhuta-gatih
nijam vyanjann aty-adbhuta-surata-shiksham kvacid aho
rahah-kunje gunja-dhvanita-madhupe kridati harih

priya-of the belovbed; amse-on the shoulder; nikshipta-placed; utpulaka-bhuja-dandah-blossoming arm; kvacit-sometimes; api-also; bhraman-wandering; vrindaranye-in Vrindavana forest; mada-kala-karindradbhuta-gatih-wonderfully walking like a passionate elephant; nijam-own; vyanjan-manifesting; aty-adbhuta-surata-shiksham-wonderful instructions about amorous pastimes; kvacit-sometimes; aho-aha; rahah-kunje-in a secluded forest grove; gunja-dhvanita-madhupe-filled with humming bees; kridati-enjoys pastimes; harih-Krishna.


Sometimes resting His joyous arm on His beloved's shoulder, sometimes wandering like a wonderful maddened elephant in Vrindavana forest, and sometimes giving wonderful instructions in the arts of love, Krishna enjoys pastimes in a secluded forest grove filled with humming bees.


Text 236


dure shrish÷y-adi-varta na kalayati manan- naradadin sva-bhaktan
shridamadyaih suhridibhir na milati harate sneha-vriddhim sva-pitroh
kintu premaika-simam madhura-rasa-sudha-sindhu-sarair agadham
shri...-radham eva janan madhu-patir anisham- kunja-vithim upaste

dure-far away; shrish÷y-adi-beginning withe creation; varta-talk; na-not; kalayati-hears; manak-at all; naradadin-beginning with Narada Muni; sva-bhaktan-own devotees; shridamadyaih-beginning with Shridama; suhridibhih-with friends; na-not; milati-meets; harate-removes; sneha-love; vriddhim-increase; sva-pitroh-of His parents; kintu-however; premaika-simam-the pinnacle of love; madhura-rasa-sudha-sweet nectar; sindhu-saraih-with oceans; agadham-fathomless; shri...-radham-Shri Radha; eva-indeed; janan-knowing; madhu-patih-Krishna; anisham-day and night; kunja-vithim-in the forest pathways; upaste-worships.


He stays far away from talk of creating, maintaining, or destroying material worlds. He does not listen to Narada and the devotees. He will not meet with Shridama' and other friends. He ignores His parentsž love. Thinking only of Shri Radha, who is the pinnacle of love and the fathomless ocean of sweet nectar, day and night Krishna worships the path that leads to the forest.


Text 237


susvadu-surasa-tundilam
indivara-vrinda-sundaram kim api
adhi-vrinda÷avi nandati
radha-vakshoja-bhushanam jyotih

susvadu-surasa-tundilam-sweet nectar; indivara-vrinda-sundaram-beautiful like blue lotus flowers; kim api-something; adhi-vrinda÷avi-Vrindavana; nandati-enjoys; radha-vakshoja-bhushanam-the ornament of Shri Radha's breast; jyotih-the splendor.


A glorious splendor, dark like the blue lotus, very sweet, and the great glory of Vrindavana forest, has now become the playful ornament of Shri Radha's breast.


Text 238


kantih kapi parojjvala nava-milac-chri-candrikodbhasini
ramatyadbhuta-varnakancita-rucir nityadhikanga-cchavih
lajjanamra-tanuh smayena madhura prinati keli-ccha÷a
san-mukta-phala-caru-hara-surucih svatmarpanenacyutam

kantih-splendor; kapi-something; parojjvala-splendid; nava-mila-chri-candrikodbhasini'splendid like new moonlight; ramatyadbhuta-varnakancita-rucih-with delightful syllables; nityadhikanga-cchavih-eternal splendor; lajjanamra-tanuh-shyly bending form; smayena-with a smile; madhura'sweet; prinati-delights; keli-ccha÷a-splendor of pastimes; san-mukta-phala-caru-hara-surucih-beautiful with a pearl necklace; svatmarpanena-with offering of the self; acyutam-to the infallible Supreme Personality of Godhead.


By offering Herself to Him, a certain eplendor glorious like the new moonlight, more wonderful than Goddess Lakshmi, eternally glorious, decorated with a beautiful pearl necklace, and possessing a shyly curved form, a sweet smile, and a great glory of pastimes, pleases the infallible Supreme Personality of Godhead.


Text 239


yan naradesha-shukair agamyam
vrindavane vanjula-manju-kunje
tat krishna-ceto-haranaika-vijnam
atrasti kincit paramam rahasyam

yan-what; naradesha-shukaih-by Narada, Siva, and Sukadeva; agamyam-unattainable; vrindavane-in Vrindavana; vanjula-manju-kunje-in the charming forest groves; tat-that; krishna-ceto-harana-stealing Krishna's heart; eka-vijnam-knowledge; atra-here; asti-is; kincit-something; paramam-supreme; rahasyam-secret.


Here in the beautiful forest of Vrindavana resides a great secret, a secret unknown to Narada, Brahma, Shiva, and Shukadeva, a secret that knows how to steal Krishna's heart.


Text 240


lakshmya yasya na gocari-bhavati yan napuh sakhayah prabhoh
sambhavyo 'pi virinci-narada-shiva-svayambhuvadyair na yah
yo vrindavana-nagari-pashupati-stri-bhava-labhyah katham
radha-madhavayor mamastu sa raho-dasyadhikarotsavah

lakshmya-of the goddess of fortune; yasya-of whom; na-not; gocari-bhavati-in the range of perception; yan-what; na-not; apuh-attained; sakhayah-friends; prabhoh-of the Lord; sambhavyah-to be attained; 'pi-even; virinci-narada-shiva-svayambhuvadyaih-by Brahma, Narada, Siva, and Svayambhuva Manu and others; na-not; yah-whom; yah-who; vrindavana-nagari-pashupati-stri-of the Vrindavana gopis; bhava-the nature; labhyah-to be obtained; katham-how?; radha-madhavayoh-of Shri Shri Radha'-Krishna; mama-of me; astu-may be; sa-that; rahah-secret; dasya-service; adhikara-qualification; utsavah-festival.


How will I celebrate a festival of being qualified to engage in the confidential service of Shri Shri Radha' and Krishna, a festival that Goddess Lakshmi cannot understand, Krishna's friends cannot attain, and Brahma, Narada, Shiva, Svayambhuva Manu, and a host of others cannot imagine, a festival attained only the gopi maidservants of Vrindavana's queen?


Text 241


ucchish÷amrita-bhuk tavaiva caritam shrinvams tavaiva smaran
padambhoja-rajas tavaiva vicaran kunjams tavaivalayan
gayan divya-gunams tavaiva rasade pasyams tavaivakritim
shri-radhe tanu-van-manobhir amalaih so 'ham tavaivashritah

ucchish÷a-remnant; amrita-nectar; bhuk-tasting; tava-of You; eva-indeed; caritam-pastime; shrinvamh-hearing; tava-of You; eva-indeed; smaran-remembering; padambhoja-rajah-the pollen of the lotus feet; tava-of You; eva-indeed; vicaran-thinking; kunjamh-forest groves; tava-of You; eva-indeed; alayan-abodes; gayan-singing; divya-gunamh-transcendental virtues; tava-of You; eva-indeed; rasade-sweet; pasyamh-seeing; tava-of You; eva-indeed; akritim-form; shri...-radhe-O Shri Radha; tanu-van--manobhih-with body, mind, and words; amalaih-pure; sah-he; 'ham-I; tava-of You; eva-indeed; ashritah-taken shelter.


Eating the remnants of Your meal, hearing Your pastimes, meditating on the dust of Your lotus feet, walking to the forest groves that are Your home, singing of Your divine virtues, and gazing on Your form, with a pure body, mind, and words, I take shelter of You, O Shri Radha, O giver of nectar.


Text 242


kridan-mina-dvayakshyah sphurad-adhara-mani-vidruma-shroni-bhara-
dvipayamottaranga-smara-kalabha-kata÷opa-vakshoruhayah
gambhiravarta-nabher bahula-hari-maha-prema-piyusha-sindhoh
shri-radhayah padambhoruha-paricarane yogyatam eva cinve

kridan-mina-playing fish; dvayakshyah-two eyes; sphurat-glish÷ening; adhara-lips; mani-vidruma-coral jewels; shroni-bhara-broad hips; dvipayama-islands; uttaranga-with rising waves; smara-kalabha-kata÷opa-the foreheads of the baby elephant of amorous desires; vakshoruhayah-breasts; gambhiravarta-deep whirlpool; nabheh-navel; bahula-hari-maha-prema-great love of Lord Hari; piyusha-sindhoh-ocean of nectar; shri...-radhayah-of Shri Radha; padambhoruha-paricarane-service to the lotus feet; yogyatam-suitability; eva-indeed; cinve-I seek.


I search for a way to become qualified to serve the lotus feet of Shri Radha, whose enchanting eyes are restless like two playful fishes, whose glistening lips are like coral jewels, whose hips are like an island, whose raised breasts are like the raised forehead of the baby elephant of amorous pastimes, whose deep navel is a whirlpool, and who is a great nectar ocean of love for Krishna.


Text 243


mala-granthana-shikshaya mridu-mridu-shrikhanda-nirgharshana-
deshenadbhuta-modakadi-vidhibhih kunjanta-sammarjanaih
vrindaranya-rahah-sthalishu vivasha premarti-bharodgamat
pranesham paricarikaih khalu kada dasya mayadhishvari

mala-garland; granthana-stringing; shikshaya-with instruction; mridu-mridu-very soft; shrikhanda-sandal paste; nirgharshana-grinding; adeshena-by teaching; adbhuta-modaka-wonderful candies; adi-beginning with; vidhibhih-with methods; kunjanta-sammarjanaih-with cleaning the forest groves; vrindaranya-rahah-sthalishu-in secluded places in Vrindavana forest; vivasha-overwhelmed; premarti-bharodgamat-with intense love; pranesham-the Lord of life; paricarikaih-with servants; khalu-indeed; kada-when?; dasya-a maidservant; maya-with me; adhishvari-queen.


When, by stringing flower garlands, grinding very soft sandal paste, making wonderful moadaka candies, and cleaning the secluded grove in Vrindavana forest, will I become a maidservant and serve my queen, who is overcome with love for the master of Her life?


Text 244


premambhodhi-rasollasat-tarunimarambhena gambhira-drik
bheda-bhangi-mridu-smitamrita-nava-jyotsnancita-shri-mukhi
shri-radha sukha-dhamani pravilasad-vrinda÷avi-simani
preyo-'nke rati-kautukani kurute kandarpa-lila-nidhih

premambhodhi-ocean of love; rasa-nectar; ullasat-splendid; tarunimarambhena-with the beginning of youth; gambhira-deep; drik'eyes; bheda-bhangi-mridu-smitamrita-with the nectar of gentle smiles; nava-jyotsnancita-with the new moonlight; shri...-mukhi-beautiful face; shri...-radha-Shri Radha; sukha-dhamani-abode of happiness; pravilasad-vrinda÷avi-simani'in splendid Vrindavana forest; preyo-'nke-on Her beloved's lap; rati-kautukani-amorous pastimes; kurute-does; kandarpa-lila-nidhih-the treasure house of amorous pastimes.


Staying in glistening Vrindavana forest, and sitting on Her beloved's blissful lap, Shri Radha, who is the treasure-house of amorous pastimes, whose beautiful face is flooded with the sweet moonlight of Her gentle smile, and whose deep glances come from glistening youthfulness in the nectar ocean of pure love, enjoys great happiness.


Text 245


shuddha-prema-vilasa-vaibhava-nidhih kaishora-shobha-nidhir
vaidagdhi-madhuranga-bhangima-nidhir lavanya-sampan-nidhih
shri-radha jayatan maha-rasa-nidhih kandarpa-lila-nidhih
saundaryaika-sudha-nidhir madhu-pateh sarvasva-bhuto nidhih

shuddha-pure; prema-love; vilasa-pastimes; vaibhava-glory; nidhih-treasure; kaishora-shobha-nidhih-the treasure of youthful beauty; vaidagdhi-madhuranga-bhangima-nidhih-the treasure of intelligent and sweet motions; lavanya-sampan-nidhih-the treasure of beauty; shri...-radha-Shri Radha; jayatan-all glories; maha-rasa-nidhih-the treasure of great nectar; kandarpa-lila-nidhih-the treasure of amorous pastimes; saundaryaika-sudha-nidhih-the treasure of the nectar of beauty; madhu-pateh-of Krishna; sarvasva-bhutah-become the great treasure; nidhih-the treasure.


Glory to Shri Radha, who is the glorious and playful treasure of pure love, the treasure of youthful splendor, the treasure of sweetly graceful limbs, the treasure of graceful opulence, the treasure of great sweetness, the treasure of amorous pastimes, the treasure of the nectar of beauty, the treasure that means everything to Lord Krishna.


Text 246


nilendivara-vrinda-kanti-lahari-cauram kishora-dvayam
tvayy etat kucayosh cakasti kim idam rupena sammohanam
tan mam atma-sakhim kuru dvi-taruniyam nau dridham shlishyati
sva-cchayam abhivikshya muhyati harau radha-smitam patu nah

nilendivara-vrinda-kanti-the sdplendor of blue ltous flowers; lahari-waves; cauram-robbing; kishora-dvayam-a teenage couple; tvayi-in You; etat-this; kucayoh-on the breasts; cakasti-is manifested; kim-what?; idam-this; rupena-with the form; sammohanam-charminmg; tan-that; mam-me; atma-sakhim-friend; kuru-do; dvi-taruniyam-two youths; nau-us; dridham-firmly; shlishyati-embrace; sva-cchayam-own splendor; abhivikshya-seeing; muhyati-is charmed; harau-Krishna; radha-smitam-Radha's smile; patu-may protect; nah-us.


"Two youths who eclipse the blue lotusž waves of splendor are now reflected on Your breasts. How did They become so charming and enchanting? Please accept Them as Your friends and tightly embrace Them." May Shri Radha's smile, which appears when Krishna sees His own reflection and speaks these bewildered words, protect us all.


Text 247


sangatyapi mahotsavena madhurakaram hridi preyasah
sva-cchayam abhivikshya kaustubha-manau sambhuta-shoka-trudha
utkshipta-priya-panim eva vinayety uktva gataya bahih
sakhyai sasra-nivedanani kim aham shroshyami te radhike

sangatya-meeting; api-also; mahotsavena-with a great festival; madhurakaram-charming form; hridi-in the heart; preyasah-of the beloved; sva-cchayam-own splendor; abhivikshya-seeing; kaustubha-manau-in the Kaustubha jewel; sambhuta-shoka-trudha-breaking the grief; utkshipta-priya-panim-heloved the beloved's hand; eva-indeed; vinaya-humble; iti-thus; uktva-saying; gataya-gone; bahih-outside; sakhyai'for the friend; sasra-nivedanani-tear-filled appeals; kim-what?; aham-I; shroshyami'will hear; te-of You; radhike-O Radha.


O Radha, when will i hear You say "Run into Your beloved's hands!" as, seeing Your own charming reflection in His Kaustubha jewel as You enjoy a festival of pastimes with You beloved, You suddenly flee, weeping and overcome with grief?


Text 248


maha-mani-vara-srajam kusuma-sancayair ancitam
maha-marakata-prabha-grathita-mohita-shyamalam
maha-rasa-mahipater iva vicitra-siddhasanam
kada nu tava radhike kavara-bharam alokaye

maha-mani-vara-srajam-a necklace of great jewels; kusuma-sancayaih-with flowers; ancitam-bending; maha-marakata-prabha-grathita-mohita-shyamalam'enchanting dark like the splendor of sapphires; maha-rasa-mahipateh-the great king of nectar; iva-like; vicitra-siddhasanam-a wonderful throne; kada-when?; nu-indeed; tava-of You; radhike'O Radha; kavara-bharam-the braids; alokaye-I will see.


O Radha, when will I see Your braids, which are decorated with strings of jewels and flowers, which are gloriously dark like the splendor of sapphires, and which are like a great throne where the king of nectars sits?


Text 249


madhye madhye kusuma-khacitam ratna-damna nibaddham
malli-malyair ghana-parimalair bhushitam lambamanaih
pashcad rajan-mani-vara-kritodara-manikya-guccham
dhammillam te hari-kara-dhritam karhi pashyami radhe

madhye madhye-in the midst; kusuma-khacitam-made of flowers; ratna-damna'jewel necklace; nibaddham-bound; malli-malyaih-with jasmine garlands; ghana-parimalaih-fragrant; bhushitam-decorated; lambamanaih-extending; pashcat-behind; rajan-glistening; mani-vara-kritodara-manikya-guccham-clusters of rubies and other ŕewels; dhammillam-braids; te-of You; hari-kara-dhritam-held by Krishna's hand; karhi-when?; pashyami-I will see; radhe-O Radha.


O Radha, which will I see Your braids, which with His own hand Krishna has decorated with flowers, jewels, strings of fragrant jasmines, and, at their end, a glistening cluster of rubies?


Text 250


vicitrabhir bhangi-vitatibhir aho cetasi param
camatkaram yacchan lalita-mani-muktadi-lasitah
rasaveshad vittah smara-madhura-vrittakhila-maha-
dbhutas te simante nava-kanaka-pa÷÷o vijayate

vicitrabhih-wonderful; bhangi-vitatibhih-crooked; aho-aha; cetasi'in the heart; param-great; camatkaram-wonder; yacchan-begging; lalita-mani-muktadi-lasitah-splendid with graceful pearls and jewels; rasaveshat-from the entrance of nectar; vittah'wealthy; smara-madhura-vritta-sweet amorous pastimes; akhila-mahadbhutah-completely wonderful; te-of You; simante-on the border; nava-kanaka-new gold; pa÷÷ah-garment; vijayate-glory.


All glories to the golden cloth that covers Your parted hair, a cloth that with its colorful grace fills the heart with wonder, a cloth glistening with pearls and jewels, a cloth filled with all the wonder and sweetness that belongs to the god of love.


Text 251


aho dvaidhi-kartum kritibhir anuragamrita-rasa-
pravahaih su-snigdhaih ku÷ila-rucirah shyama ucitah
itiyam simante nava-rucira-sindura-racita
su-rekha nah prakhyapayitum iva radhe vijayate

aho-Oh; dvaidhi-kartum-to make two; kritibhih-by deeds; anuraga-of love; amrita-rasa-of nectar; pravahaih-with currents; su-snigdhaih-graceful; ku÷ila-rucirah-charmingly curled; shyama-balck; ucitah-appropriate; iti-thus; iyam-this; simante-on the border; nava-rucira-sindura-racita-made with splendid red sidura; su-rekha'nice line; nah-of us; prakhyapayitum-to describe; iva-like; radhe-O Radha; vijayate-all glories.


O Radha, all glories to the sindura-anointed part in Your hair, which seems to say to us, "Because of me the nectar stream of Radha's glistening curly hair is divided into two parts, just like charming, dark, crooked, two-faced Krishna."


Text 252


cakoras te vaktramrita-kirana-bimbe madhukaras
tava shri-padabje jaghana-puline khanjana-varah
sphuran-mino jatas tvayi rasa-sarasyam madhu-pateh
sukha÷avyam radhe tvayi ca harinas tasya nayanam

cakorah-cakora; te-of You; vaktra-face; amrita-nectar; kirana-bimbe-light; madhukarah-bee; tava-of You; shri...-padabje-beautiful lotus feet; jaghana-puline-on the hips; khanjana-varah-khanjana bird; sphuran-minah-glistening fish; jatah-Ôorn; tvayi-in You; rasa-sarasyam-lake of nectar; madhu-pateh-of Krishna; sukha÷avyam-in the forest of happiness; radhe-O Radha; tvayi-in You; ca-and; harinah-deer; tasya-of Him; nayanam-the eyes.


O Radha, Krishna's eyes are cakora birds drinking the nectar moonlight of Your face, bees attracted to the lotus flower of Your beauty, khanjana birds playing on the riverbank of Your hips, glistening fish swimming in the lake of Your sweetness, and two dear playing in the forest of Your happiness.


Text 253


sprish÷va sprish÷va mridu-kara-talenangam angam su-shitam
sandranandamrita-rasa-hrade majjato madhavasya
anke pankeruha-sunayana prema-murtih sphuranti
gadhashleshonnamita-cibuka cumbita patu radha

sprish÷va sprish÷va-touching and touchinmg; mridu-kara-talena-with a gaentle hand; angam angam-limÔ after limb; su-shitam-sweetly smiling; sandranandamrita-rasa-hrade-with the nectar lake of bliss; majjatah-plunged; madhavasya-of Krishna; anke-on the lap; pankeruha-lotus; sunayana-eyes; prema-murtih-form of love; sphuranti-manifest; gadhashlesha-firm embrace; unnamita-raised; cibuka-chin; cumbita-kissed; patu-may protect; radha-Radha.


May Shri Radha, whose eyes are lotus flowers, and who, plunged into the blissful nectar lake of Krishna's lap, finds Her cooling limbs touched by His hand, Her nectar form tightly embraced by His arms, and Her raised chin kissed by His lips, protect us.


Text 254


sada gayam gayam madhuratara-radha-priya-yashah
sada sandrananda nava-rasada-radha-rati-kathah
sada sthayam sthayam nava-nibhrita-radha-rati-vane
sada dhyayam dhyayam vivasha-hridi radha-pada-sudhah

sada-always; gayam- gayam-singing and singing; madhuratara-radha-priya-yashah-the sweet glories fo Radha's beloved; sada-always; sandrananda-great bliss; nava-rasada-radha-rati-kathah-the sweet topics of Radha's pastimes; sada-always; sthayam- sthayam-staying; nava-nibhrita-radha-rati-vane-in Radha's secluded pastime forest; sada-always; dhyayam- dhyayam-meditating; vivasha-hridi-overcome heart; radha-pada-sudhah-the nectar of Radha's feet.


Again and again I sing the sweet glories of Shri Radha. Again and again I describe the blissful nectar glories of Shri Radha. Again and again I stay in the secluded forest where Shri Radha' enjoys pastimes. With a heart overcome with love, again and again I meditate on the nectar flowing from Shri Radha's feet.


Text 255


shyama shyamety amrita-rasa-samsravi-varnan japanti
premautkan÷hat kshanam api sa-romancam uccair lapanti
sarvatroccatanam iva gata duhkha-duhkhena param
kankshaty ahno dinakaram alam krudhyati patu radha

shyama shyama-Syama Syama; iti-thus; amrita-rasa-samsravi-varnan'nectar syllables; japanti...-chanting; premautkan÷hat-from great love; kshanam-a moment; api-even; sa-romancam-with bodily hairs erect; uccaih-aloud; lapanti-saying; sarvatra-everywhere; uccatanam-aloud; iva-as if; gata-gone; duhkha-duhkhena-with the greatest sadness; param-the farther shore; kankshati-desires; ahnah-of the day; dinakaram-the sun; alam-enough; krudhyati-is cruel; patu-may protect; radha-Radha.


May Shri Radha, whose bodily hairs now stand erect, and who again and again chanting the nectar syllables "Shyama! Shyama!", and with longings of love again and again talking of Krishna, now angrily yearns that this day of suffering may somehow pass, protect us.


Text 256


kadacid gayanti priya-rati-kala-vaibhava-gatim
kadacid dhyayanti priya-saha-bhavishyad-vilasitam
alam muncamuncety ati-madhura-mugdha-pralapitair
nayanti shri-radha dinam iha kada nandayatu nah

kadacit-sometimes; gayanti-singing; priya-rati-kala-vaibhava-gatim-amorous pastimes with the beloved; kadacit-sometimes; dhyayanti-meditating; priya-saha-bhavishyad-vilasitam-pastimes that will be with the beloved in the future; alam-enough; muncamunca-leave leave; iti-thus; ati-madhura-mugdha-pralapitaih-with sweet words; nayanti...-leading; shri...-radha-Shri Radha; dinam-the day; iha-here; kada-hwhen?; nandayatu-may delight; nah-us.


When will Shri Radha, who passes Her days sometimes singing of Her beloved's skill in amorous pastimes, and sometimes meditating on how in the future She will enjoy with Her beloved, perhaps pretending sweetly to beg Him, "Enough! Stop! O please stop!", delight us all.


Text 257


shri-govinda vraja-vara-vadhu-vrinda-cudamanis te
ko÷i-pranabhyadhika-parama-presh÷ha-padabja-lakshmih
kainkaryenadbhuta-nava-rasenaiva mam svi-karotu
bhuyo bhuyah pratimuhur adhi-svamy aham prarthayami

shri...-govinda-Shri Krishna; vraja-vara-vadhu-vrinda-cudamanih-the crest jewel of Vraja-gopis; te-of You; ko÷i-millions; prana-lives; abhyadhika-more dear; parama-presh÷ha-most dear; padabja-lakshmih-glory of the lotus feet; kainkaryena-with se4rvice; adbhuta-nava-rasena-with wonderful new nectar; eva-indeed; mam-me; svi-karotu-accepts; bhuyah-again; bhuyah'and again; pratimuhuh-at every moment; adhi-svami-controller; aham-I; prarthayami-request.


O Shri Govinda, please accept me as a person engaged in the wonderful sweet service of the girl who is the crest jewel of all girls in Vraja, the girl whose lotus feet You consider millions of times more dear than life. O Supreme Master, at every moment I beg this of You.


Text 258


anena prita me dishatu nija-kainkarya-padavim
daviyo drish÷inam padam ahaha radha sukhamayi
nidhayaivam citte kuvalaya-rucim barha-muku÷am
kishoram dhyayami druta-kanaka-pita-cchavi-pa÷am

anena-by this; prita-pleased; me-of me; dishatu-may show; nija-kainkarya-padavim-the path of service; daviyah-far away; drish÷inam-of glances; padam-abode; ahaha-aha; radha-Radha; sukhamayi'happy; nidhaya-placing; evam-thus; citte-in the heart; kuvalaya-rucim-splendor of the lotus; barha-muku÷am-peacock-feather crown; kishoram-youth; dhyayami-I meditate; druta-kanaka-molten gold; pita-yellow; cchavi-splendor; pa÷am-garment.


"May Shri Radha' be pleased and grant me service to Her, service that even the great self-realized souls find difficult to attain." With this desire in my heart, I meditate on a certain teenage boy who is dark like a blue lotus, crowned with a peacock feather, and dressed in garments splendid like molten gold.


Text 259


dhyayams tam shikhi-piccha-maulim anisham tan-nama sankirtayan
nityam tac-caranambhujam paricarams tan-mantra-varyam japan
shri-radha-pada-dasyam eva paramabhish÷am hrida dharayan
karhi syam tad-anugrahena paramodbhutanuragotsavah

dhyayan-meditating; tam-on Him; shikhi-piccha-maulim-peacock-feather crown; anisham-day and night; tan-nama-His name; sankirtayan-chanting; nityam-always; ta-caranambhujam-His lotus feet; paricaramh-serving; tan-mantra-varyam-His mantra; japan-chanting; shri...-radha-pada-dasyam-service to Shri Radha's feet; eva-indeed; paramabhish÷am-greastest desire; hrida-with the heart; dharayan-holding; karhi-when?; syam-I will be; tad-anugrahena-by His mercy; paramodbhutanuragotsavah-a great festival of love.


When, day and night meditating on He who wears a peacock-feather crown, always chanting His names, serving His lotus feet, chanting His mantra, and all the while in my heart yearning to attain service to Shri Radha's feet, will I become able, by His mercy, to celebrate a wonderful festival of pure spiritual love?


Text 260


shri-radhe rasikendra-rupa-gunavad-gitani samsravayan
gunja-manjula-hara-barha-muku÷ady avedayams" cagratah
shyama-preshita-puga-malya-nava-gandhadyaish ca samprinayams
tvat-padabja-nakha-ccha÷a-rasa-hrade magnah kada syam aham

shri...-radhe-O Shri Radha; rasikendra-of the king of rasikas; rupa-gunavad-gitani-songs describing the form and qualities; samsravayan'causing to hear; gunja-manjula-hara-gunja necklaces; barha-muku÷adi-begionning wirth peacock-feather crowns; avedayamh-informing; ca-and; agratah-in the beginning; shyama-preshita-sent by Krishna; puga-betelnuts; malya-garlands; nava-gandhah-new scents; adyaih-beginning with; ca-and; samprinayan-pleasing; tvat-padabja-nakha-ccha÷a-rasa-hrade-in the nectar lake of the splendor of the toenails on the lotus flower of the feet; magnah-plunged; kada-when?; syam aham-I will be.


O Shri Radha, when, singing songs about the form and qualities of the king of rasikas, placing before Him a graceful gunja' necklace and a crown, and pleasing Him with the betelnuts, garlands, and fragrances sent by the beautiful gopis, will I become plunged in the nectar lake of the glory of Your lotus toenails?


Text 261


kvasau radha nigama-padavi-duraga kutra casau
krishnas tasyah kuca-kamalyor antaraikanta-vasah
kvaham tucchah paramam adhamah prany aho garhya-karma
yat tan nama sphurati mahima hy esha vrindavanasya

kva-where?; asau-She; radha-Radha; nigama-padavi-duraga-far from the path of the Vedas; kutra-where?; ca-and; asau-He; krishnah-Krisäna; tasyah-of Her; kuca-kamalyoh-on the4 lotus breasts; antaraikanta-vasah-residing within; kva-where?; aham-I; tucchah-insignificant; paramam'greatly; adhamah-lowest; prani-living being; aho-ahas; garhya-karma-houshold duties; yat-what; tan-that; nama-name; sphurati-is manifested; mahima-glory; hi-indeed; esha-this; vrindavanasya-of Vrindavana.


Who is Radha? She is the goddess even the Vedas cannot approach. Who is Krishna? He is the beloved whose home is at the lotus flower of Radha's breast. Who am I? I am an insignificant living being entangled in household duties. It is only because Vrindavana is such a glorious abode that the holy name was ever given to a person like me.


Text 262


vrindaranye nava-rasa-kala-komala-prema-murteh
shri-radhayash carana-kamalamoda-madhurya-sima
radham dhyayan rasika-tilakenatta-keli-vilasam
tam evaham katham iha tanum nyasya dasi bhaveyam

vrindaranye-in Vrindavana; nava-rasa-kala-komala-prema-murteh-the form of soft and swet love; shri...-radhayah-of Shri Radha; carana-kamala-lotus feet; amoda-madhurya-sima-the pinncale of fragrance and sweetness; radham-Radha; dhyayan-meditating; rasika-of rasikas; tilakena-by the tilaka mark; atta-keli-vilasam-transcendental pastimes; tam-that; eva-indeed; aham-I; katham-how?; iha-here; tanum-form; nyasya-placing; dasi-maidservant; bhaveyam-may become.


The great sweetness present in the lotus feet of Shri Radha, who is the form of eternally-new, sweet, gentle spiritual love, is manifest in Vrindavana forest. I meditate on Shri Radha, who enjoys pastimes with He who is the tilaka mark of rasikas. What shall I do, that one day I will be able to leave this material form behind and become Shri Radha's maidservant?


Text 263


ha kalindi tvayi mama nidhih preyasa khelitabhut
bho bho divyadbhuta-tanu-latas tat-kara-sparsha-bhajah
he radhaya rati-griha-shuka he mriga he mayura
bhuyo bhuyah pranatibhir aham prarthaye vo 'nukampam

ha-O; kalindi-Yamuna; tvayi-in You; mama-my; nidhih-treasure; preyasa'with the beloved; khelita-played; abhut-was; bhah-Oh; bhah-Oh; divyadbhuta-tanu-latah-wonderful and splendid vine of the form; tat-kara-sparsha-bhajah-the touch of ther hand; he-O; radhaya-of Radha; rati-griha-shuka-the pet parrot; he-O; mriga-deer; he-O; mayura-peacock; bhuyah-again; bhuyah-and again; pranatibhih-with obeisances; aham-I; prarthaye-request; vah-of you; 'nukampam-the mercy.


O Yamuna, in your waters She who is my treasure enjoyed pastimes with Her beloved. O splendid, wonderful, spiritual trees and vines touched by Their hands! O pet parrots who stay in Radha's pastime-cottage! O deer! O peacocks! Again and again I bow down before You and beg for Your mercy.


Text 264


vahanti radhayah kuca-kalasha-kashmirajam aho
jala-kridaveshad galitam atula-prema-rasadam
iyam sa kalindi vikasita-navendivara-rucih
sada mandi-bhutam hridayam iha sandipayatu me

vahanti-flowing; radhayah-of Radha; kuca-breasts; kalasha-waterpots; kashmirajam-kunkuma; aho-ahal jala-kridaveshat-with water pastimes; galitam-swallowed; atula-prema-rasadam-peerless nectar of love; iyam-She; sa-She; kalindi-the Yamuna; vikasita-navendivara-rucih-splendid like a newly blossoming blue lotrus flower; sada-always; mandi-bhutam-eclipsing; hridayam-heart; iha'here; sandipayatu-may cause to blaze; me-of me.


May the Yamuna' river, which is splendid like a blue lotus, and which carries in its streams the nectar of peerless love, a nectar that seems to be the kunkuma washed from Shri Radha's waterpot breasts as She enjoyed pastimes in the water, fill my slow heart with light.


Text 265


sad-yogindra-su-drishya-sandra-rasadanandaika-san-murtayah
sarve 'py adbhuta-san-mahimni madhure vrindavane sangatah
ye krura api papino na ca satam sambhashya drishyash ca ye
sarvan vastutaya nirikshya parama-svaradhya-buddhir mama

sad-yogindra-the kings of yogis; su-drishya-visible; sandra-rasada-great nectar; ananda-bliss; eka-sole; san-murtayah-transcendental forms; sarve-all; 'pi-even; adbhuta-san-mahimni-in wonderful glory; madhure'sweet; vrindavane-in Vrindavana; sangatah-from contact; ye-who; krura-cruel; api-even; papinah-sinners; na-not; ca-and; satam-of thre saintly devotees; sambhashya-talking; drishyah-visible; ca-and; ye'who; sarvan-all; vastutaya-in truth; nirikshya-seeing; parama-svaradhya-buddhih-glorious intelligence; mama-of me.


Even cruel sinners, whom saintly persons will refuse to see or talk with, become great saints if they live in wonderful, glorious, charming Vrindavana. They attain transcendental forms that give bliss to the kinds of the yogis. When I see them, I know in my heart that they should be worshiped with great care.


Text 266


yad radha-pada-kinkari-krita-hridam samyag bhaved gocaram
dhyeyam naiva kadapi yad dhridi vina tasyah kripa-sparshatah
yat premamrita-sindhu-sara-rasadam papaika-bhajam api
tad vrindavana-dushpravesha-mahimashcaryam hridi sphurjatu

yat-what; radha-pada-kinkari-krita-hridam-placed in the hearts of Shri Radha's maidservants; samyag-completely; bhavet-may be; gocaram-the range of perception; dhyeyam-the object of meditation; na-not; eva-indeed; kadapi-ever; yat-what; hridi-in the heart; vina-without; tasyah-of Her; kripa-sparshatah'from the touch of mercy; yat-what; premamrita-sindhu-sara-rasadam-the nectar ocean oflove; papaika-bhajam'of sinners; api-also; tat-that; vrindavana-dushpravesha-mahimashcaryam-the wonder of Vrindavana's glories; hridi-in the heart; sphurjatu-may be manifested.


May the wonderful and rare glory of Vrindavana, glory that is seen in the hearts of the gopis who serve Radha's feet, glory that cannot be understood by a heart untouched by Radha's mercy, glory that floods even sinners with the sweet nectar of spiritual love, appear in my heart.


Text 267


radha-keli-kalasu sakshini kada vrindavane pavane
vatsyami sphu÷am ujjvaladbhuta-rase premaika-mattakritih
tejo-rupa-nikunja eva kalayan netradi-pinda-sthitam
tadrik svocita-divya-komala-vapuh sviyam samalokaye

radha-keli-kalasu-in Radha's pastimes; sakshini-witness; kada-when?; vrindavane-in Vrindavana; pavane-purifying; vatsyami-I will reside; sphu÷am-clearly; ujjvaladbhuta-rase-in splendid and wonderful nectar; premaika-mattakritih-forms intoxicated with passionate love; tejo-rupa-form of splendor; nikunja-grove; eva-indeed; kalayan-seeing; netradi-beginning with the eyes; pinda-pinda; sthitam-situated; tadrik-like that; svocita-divya-komala-vapuh-with a soft and splendid form; sviyam-own; samalokaye-I see.


When will I reside in wonderful, sweet, effulgent, purifying Vrindavana forest, the witness of Shri Radha's pastimes? When, maddened with spiritual love, with my own eyes will I see that I have a graceful, splendid, appropriate spiritual form in effulgent Vrindavana forest?


Text 268


yatra yatra mama janma-karmabhir
narake 'tha parame pade 'tha va
radhika-rati-nikunja-mandali
tatra tatra hridi me virajatam

yatra yatra-wherever; mama-my; janma-karmabhih-birth and deeds; narake'in hell; 'tha-then; parame-in the supreme; pade-abode; 'tha-then; va-or; radhika-rati-nikunja-mandali-the forest where Shri Radha' enjoys pastimes; tatra tatra-there; hridi-in the heart; me-of me; virajatam-is gloriously manifested.


Wherever my karma forces me to take birth, either in hell or in the highest abode, I pray that the forest where Shri Radha' enjoys pastimes will always shine in my heart.


Text 269


kvaham mudha-matih kva nama paramanandaika-saram rasam
shri-radha-carananubhava-kathaya nihsyandamana girah
lagnah komala-kunja-punja-vilasad-vrinda÷avi-mandale
kridac-chri-vrishabhanuja-pada-nakha-jyotish-cha÷ah prayasah

kva-where?; aham-I; mudha-matih-fool; kva-where; nama-indeed; paramanandaika-saram-the essence of love and bliss; rasam-nectar; shri...-radha-carananubhava-kathaya-by descriptions of Shri Radha's lotus feet; nihsyandamana-flowing; girah-words; lagnah-placed; komala-kunja-punja-vilasad-vrinda÷avi-mandale-in the graceful gove of Vrindavana forest; kridat-playing; shri-vrishabhanuja-of Shri Radha; pada-nakha-jyotish-cha÷ah-splendor of the toenails; prayasah-greatly.


What kind of person am I? I am a fool. What is the nature of Shri Radha's name? It is the sweet nectar of transcendental bliss. What in this book seem to be words describing Shri Radha's feet are actually the splendor of playful Shri Radha's toenails in the graceful and splendid groves of Vrindavana.


Text 270


shri-radhe shrutibhir budhair bhagavatapy amrigya-sad-vaibhave
sva-stotra-sva-kripata eva sahajo yogyo 'py aham karitah
padyenaiva sadaparadhini mahan-margam virudhya tvad-ek-
ase sneha-jalakulakshi kim api pritim prasadi-kuru

shri...-radhe-O Shri Radha; shrutibhih-by the Vedas; budhaih-by the wise; bhagavata-by the Supreme Personality of Godhead; api-also; amrigya-sad-vaibhave'unattainable opulence; sva-stotra-sva-kripata-by prayers and mercy; eva-indeed; sahajah-easy; yogyah-appropriate; 'pi-also; aham-I; karitah-done; padyena-by verse; eva-indeed; sadaparadhini-an offender; mahan-margam-the path of the great souls; virudhya-blocking; tvad-ekase sneha-jalakulakshi-eyes filled with love; kim api-something; pritim-love; prasadi-kuru-please be merciful.


O Shri Radha, whose glory the Vedas, the wise devotees, and even the Supreme Personality of Godhead Himself try to find, it is only by Your mercy that I was able to compose these verses. Even in these verses I have committed many offenses and I often strayed from the path walked by the great souls. O goddess whose eyes are filled with tears of love, please be merciful to me.


Text 271


adbhutananda-lobhash cen
namna rasa-sudha-nidhih
stavo 'yam karna-kalashair
grihitva piyatam budhah

adbhutananda-lobhah-greedy for wonderful bliss; cen-if; namna-by name; rasa-sudha-nidhih-rasa-sudha-nidhi; stavah-prayer; 'yam-this; karna-kalashaih-with the cups of the ears; grihitva-grasping; piyatam-should be drunk; budhah-the wise.


O wise reader, if You yearn to taste the nectar of wonderful bliss, then pick up the cup of your ears and drink this prayer, which bears the name "Rasa-sudha'-nidhi" (the nectar moon).


Text 272


sa jayati gaura-payodhir
mayavadarka-tapa-santaptam
hrin-nabha udasitalayad
yo radha-rasa-sudha-nidhina

sa-Her; jayati-glory; gaura-payodhih-a golden ocean of nectar; mayavadarka-tapa-santaptam-the blazing light of the mayavadi sun; hrit-of the heart; nabhah-the sky; udasitalayat-manifested; yah-who; radha-rasa-sudha-nidhina-by the rasa-sudha-nidhi.


Glory to the fair nectar moon that bears the name "Radha'-rasa-sudha'-nidhi" (the nectar moon of Shri Radha's sweetness), and which, rising in the sky of the heart, cools the burning fever born from the impersonalism-sun