Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > Other Scriptures by Acharyas > Navadvipa Krishna Chaitanya Holy Land > Table of Contents

 

KRISHNA CHAITANYA'S HOLY LAND

 

Table of Contents

 

Introduction

Opening Remarks by His Divine Grace Narayan Maharaj

Shri Siksastaka Prayers

The Shape and Size of Shri Navadwip Dham

 

SRI NAVADWIP DHAM PARIKRAMA

Shri Antardwip

Atopur Village

Shri Krishna Chaitanya's Appearance Place

Gopiswara Mahadeva

Narasimha Deva Temple

GauraKunda

Vriddha Shiva

Mahaprabhu Ghat

Jagai and Madhai Ghat

BarakonaGhat

Nagariya Ghat       

Ganga Nagara       

Shrivas Angan

Shri Advaita Bhavan

Shri Gadadhara Angan

Shri Svarupa Damodara      

Shri Jagadananda Pandit     

Shri Chandrasekhar Bhavan 

Shrila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada's Samadhi  

Shrila Gaura Kishora das Babaji Maharaj's Samadhi         

Shri Radha Kunda and Shri Shyama Kunda 

Prithu Kunda (or Ballal Dighi)    

Shri Murari Gupta's Mandir   

Shridhar Angan      

Shri Isodhyan, the Center of Shridham Mayapur   

The Gaudiya Maths at Shri Isodhyan    

Shri Yoga Pith Mayapur      

Shri Gaura Gadadhara Ashram       

Shri Gaudiya Ashram

Shri Mayapur Chandrodaya Mandir (ISKCON)       

Shri Gaura-Nityananda Mandir        

Shri Chaitanya Gaudiya Math

Shri Chaitanya Bhagavad Math

Shri Krishna Chaitanya Math

Shri Gopinath Gaudiya Math

Shri Gauranga Gaudiya Math 

Shri Paramahamsa Gaudiya Math

Shri Saraswati Gaudiya Math

Sastra Verifying the Location of Old Navadwip

at Present Day Mayapur

         

Shri Simantadwip     

 

Chand Kazi's Samadhi         

Sahara Ksetra

Mayamari     

 

Shri Godrumadwip    

 

Sruabhi Kunda         

Svananda Sukhada Kunja (Shrila Bhaktivinoda's Bhajan Kutir)  

Suvarnabihar 

Amraghata    

Shri Hari Hara Ksetra

Narasimha Palli        

 

Shri Madhyadwip     

 

SaptaTila   

Naimisaranya

Hamsa Vahana        

Brahmana Pushkara 

Uchahatta     

Pancaveni   

        

Shri Koladwip   

 

Praudha Maya

Shrila Jagannatha das Babaji's Samadhi and Bhajan Kutir

Kuliya Dharmasala (Shrila Gaura Kishora's Bhajan Kutir)  

Shrila Vamsidas Babaji Maharaj

Shri Devananda Gaudiya Math

Shrila Bhaktiprajnana Keshava Goswami Maharaj's Samadhi

Shrila Bhaktivedanta Vaman Maharaj Speaks on  Shrila Bhaktiprajnana Keshava Goswami

Shri Chaitanya Saraswati Gaudiya Math

Shri Saraswati Gaudiya Mission

Samudra Garh 

Champahatti

 

Shri Ritudwip

Vidyanagar

 

Shrijahnudwip

BhishmaTila

 

Shri Modadrumadwip

 

Shrila Vrindavan das Thakur's Shripad       

Birth House of Malini devi   

Shri Vasudeva Datta's Mandir

Shri Sarangadeva     

Vaikunthapur 

Mahatpur   

 

ShriRudradwip

BilvaPaksa

Bharadvaja Tila

NidayaGhat

 

Famous Gaudiya Vaishnava Pilgrimage Places in Shri Gaura Mandala     

 

Ekachakra: Shri Nityananda Prabhu's Appearance Place  

Garbhavasa    

MalaTala   

NitaiKunda

Padmavati Puskarini 

Pandava Tala

Sikhandabi    

BakulaTala           

Hantugada    

Kadamba Khandi     

Virocandrapur        

Banke Raya          

SthalaPurana 

Visrama Tala 

Vedic Astrology Predictions Confirmed      

The Yamuna 

Banke Raya and Nityananda 

 

Shri Nityanandastaka

 

Uddharanapur (Uddharana Datta)   

Kalikata Bagh Bazaar   

Rampur Chatra (Kasiswara Pandit)  

Kankutia       

Kagaz Pukuria 

Kanchada Pada (Vasudeva Datta)  

Kajaligram (Padmavati devi)

Kanchan Gadiya (Haridas Acarya)   

Kanchanagram        

Kalikapur   

Kashin Bazaar (King Manindra Candra Nandi)   

Keshiyadi    

Kumarhatta (IsvaraPuri)  

Katwa (Place of Lord Chaitanya's Sannyasa Acceptance) 

Ambika Kalana (Gauridas Pandit)   

Kulai  

Kulinagram (Ramananda Vasu and Satyaraj Khan)   

Krishnanagar (Abhiram Goswanu)

Krishnapur

Kendubilva (Jayadeva Goswami)

Kogram (Locana das Thakur)        

Kardaha (Place of Lord Nityananda's Marriage)

Kheturi (Narottama Thakur)    

Guptipara (Vakreswara)

Gopi Vallabhapur (Rasikananda Prabhu)

Chakdah (Mahesh Pandit)

Chakhandi (Shrinivasa Acarya)

Chattigram (Pundarika Vidyanidhi and Mukunda Datta)

ChandPada (Subuddhi Raya)

Chandpur Saptagram (Yadunandana Acarya)

Champahatti (Vaninath)

Chinsurah

Chatrabhoga

Jhamatpur (Krishnadas Kaviraj Goswami)    

Dhaka

South Dhaka (Jagannatha Misra)

Tamaluk (Vasudeva Ghosh)

Talakhari (Lokanath das Goswami)

Triveni 

Daihat (Mukunda Ghosh)

Denutha (Keshava Bharati)

Devagram (Visvanath Cakravarti Thakur)

Dharenda Bahadur (Shyamananda Prabhu)

Navagram (Advaita Acarya)     

Navahatta (Sarvananda Vacaspati)

Nityanandapur

PancaKuti

Pacchim Para (Govinda Kaviraj)

Panihati (Raghava Pandit)

Pichhalada

Putia (Gangamata Goswamini)

Phulia (Haridas Thakur)

MadhaiTala

Mahesh

Mekhala (Pundarika Vidyanidhi)

Yasoda   (Jagadish Ganguli)

Yasigram (Shrinivasa Acarya)

Ramakeli (Sanatana Goswami, Rupa Goswami,AHupaiJid *inu Jlva vjOSwallily   ^.irr

Vakreshwara

VanVishnupur (King Bir Hambir)

Varahanagar (Bhagavatacarya) 

Vallabhapur (Kasiswara Pandit)

Bakulacandradwip (Candrasekhara Acarya)

BaganaParda

Valasagram (Miniketana Ramadas)

Bhudan

BhudriPada (Hemalata devi)

Budhuri

Benapola (Haridas Thakur)

Vraja Rajpur (Shri Das Gadadhara)

SankhaNagar  (Kalidas) 

Santipur (Advaita Acarya)

Shitalagram (Dhananjaya Pandit)

ShriKhanda

Narahari Sarkar Thakur

Mukunda Sarkar Thakur

Raghunandan Thakur

Damodara Kaviraj

Chiranjiva Sen   

Ramacandra Kaviraj

Govinda Kaviraj

Saptagram (Uddharan Datta Thakur and Sanatan Misra)

Saidabad (Visvanath Cakravarti Thakur)

 

Epilogue

Shri Navadwip Astaka

Obeisances

 

As it is not possible to complete Shri Vraja Mandala Parikrama by oneself, it is also not possible to complete Shri Navadwip Dham Parikrama by oneself. It can be done only under the guidance of a Vaishnava. A Vaishnava who is humble, knowledgeable about the con­clusions of the Vedic scriptures, who is able to properly reach sastric conclusions and correctly communicate them to others, who sees all equally, who is equal to all, who never forgets the lotus feet of his own beloved guru, who follows in the footsteps of Prabhu Nityananda and Shri Krishna Chaitanya, is a Vaishnava who can properly guide one through the transcendental land of Shri Navadwip Dham.

 

Shri Navadwip Dham is non-diferent from Shri Vrindavan Dham and is thus totally transcendental. Every tree, every flower, every stone is cintamani. One cannot come to Shri Navadwip Dham by one's own desire. One can come here only by the mercy of the Vaishnavas, for only they truly comprehend Shri Navadwip Dham and only they can truly reveal the actual, internal understanding of the transcendental land of Shri Navadwip Dham.Shri Navadwip Dham cannot be seen by the mundane eyes, cannot be experienced by the mundane senses, cannot be perceived by the mundane mind and cannot be felt by the mundane body. Shri Nava­dwip Dham can only be realized by the mercy of a Vaishnava. Only through imbibing the teachings of a true Vaishnava can the transcen­dental potency and esoteric truths of Shri Navadwip Dham be revealed within the heart and mind of a devotee.

— His Divine Grace Narayan Maharaj