Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > NITAAI Forum Archives > Books By Swami Gaurangapada > Nityananda Gauranga Naam > 012 Lords Nityananda Gauranga in the Vedas > C. Vedic Verses on Nityananda Gauranga from Tantra > 017 Sri Garga Samhita

Title: 017 Shri Garga Samhita

User: Swami Gaurangapada Date: 2006-06-26 08:53:22

 

shri garga-samhitayam

 

shri-baladeva uvaca

 

shrimad-bhagavatam divyam,  puranam vacanam tada;

gauranvayasya sampraptir, bhavishyati na samsayah.

 

In the Shri Garga-samhita, it is said: (to be translated)