Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > NITAAI Forum Archives > Books By Swami Gaurangapada > Nityananda Gauranga Naam > 012 Lords Nityananda Gauranga in the Vedas > C. Vedic Verses on Nityananda Gauranga from Tantra

Text or attachments not found, sub-items list below:


001 Urdhvamnaya Tantra
002 Kapila Tantra
003 Krishna Yamala
004 Brahma Yamala
005 Visvasara Tantra
006 Kularnava Tantra
007 Jaimini Bharata
008 Vishnu Yamala
009 Brahma Rahasya
010 Yoga Vasishtha
011 Vishnu Sahasra Nama Stotra
012 Skanda Purana
013 Ananta Samhita
014 Sammohana Tantra
015 Brihad Brahma Yamala
016 Brahma Vaivarta Purana
017 Sri Garga Samhita
018 Vayu Purana
020 Mukti Sankalini Tantra