Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > NITAAI Forum Archives > Books By Swami Gaurangapada > Navadvipa in the Vedas > 20 Chp Vishnu Purana about Navadvipa

Title: 20 Chp Vishnu Purana about Navadvipa

User: Swami Gaurangapada Date: 2006-07-16 18:16:12

 

Vishnu Purana

 

bharatasyasya varshasya nava bhedan nisamayah;

indradvipah kaserus ca, tamraparnau gabhastiman.

 

nagadvipas tatha saumyo, gandharvastha varuna;

ayam tu navamas* tesham, dvipah sagara sambhritah.

 

yojananam sahashrantu, dvipoh ayam dakshinottaram.

 

In the Vishnu Purana (2.3.6-7) it stated:“Please hear about the nine islands of Bharata-varsha, known as Indradvipa, Kaseru, Tamraparna, Gabhastiman, Nagadvipa, Saumya, Gandharva, Varuna, and the ninth, Navadvipa*, which is situated near the ocean in the midst of the other eight islands. Navadvipa extends 1,000 yojanas from north to south.”