Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > Compiled and Imp Scriptures > Vaishnava Song Book > Sanskrit Songs > Sanskrit Songs

Sanskrit Songs

 

Gitam - Shri Shri Radhika Pada-Padme Vijnapti

Jaya Jaya Sundara Nanda-Kumara

Kalayati Nayanam

(Krishna) Deva! Bhavantam Vande

Shri Anuraga-Valli

Shri Chaitanyastakam

Shri Cauragraganya-Purusastakam

Shri Damodarastakam

Shri Dasavatara-Stotram

Shri Gandharva-Samprarthanastakam

Shri Gaura-Giti

Shri Govardhana-Vasa-Prarthana-Dasakam

Shri Govardhanastakam

Shri Jagannathastakam

Shri Kesavacaryastakam

Shri Krishna-Candrastakam

Shri Krishna-Namastakam

Shri Lalitastakam

Shri Madhurastakam

Shri Mangala-Gitam

Shri Nanda-Nandanastakam

Shri Navadvipastakam

Shri Nityanandastakam

Shri Prabhupada-Padma-Stavakah

Shri Radha-Krpa-Kataksa-Stava-Raja

Shri Radha-Kundastakam

Shri Radha-Prarthana

Shri Radha-Stotram

Shri Radha-Vinoda-Vihari-Tattvastakam

Shri Radhikastakam (1)

Shri Radhikastakam (2)

Shri Radhikastakam (3)

Shri Saci-Sunvastakam

Shri Saci-Tanayastakam

Shri Sad-Gosvamyastakam

Shri Siksastakam

Shri Syama-Kundastakam

Shri Vraja-Raja-Sutastakam

Shri Vrnda-Devyastakam

Shri Vrndavanastakam

Shri Yamunastakam

Shri Yugala-Kisorastakam

Vande Visvambhara