Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > Compiled and Imp Scriptures > Vaishnava Song Book > Sanskrit Songs

Text or attachments not found, sub-items list below:


Sanskrit Songs
Sri Kesavacaryastakam
Sri Prabhupada-Padma-Stavakah
Vande Visvambhara
Sri Gaura-Giti
Sri Sad-Gosvamyastakam
Sri Nityanandastakam
Sri Caitanyastakam
Sri Saci-Tanayastakam
Sri Saci-Sunvastakam
Sri Navadvipastakam
Sri Dasavatara-Stotram
Sri Jagannathastakam
Sri Damodarastakam
Sri Nanda-Nandanastakam
Sri Cauragraganya-Purusastakam
Sri Krsna-Candrastakam
Jaya Jaya Sundara Nanda-Kumara
Sri Vraja-Raja-Sutastakam
(Krsna) Deva! Bhavantam Vande
Sri Madhurastakam
Gitam - Sri Sri Radhika Pada-Padme Vijnapti
Sri Radha-Krpa-Kataksa-Stava-Raja
Kalayati Nayanam
Sri Radhikastakam (1)
Sri Radhikastakam (2)
Sri Radhikastakam (3)
Sri Gandharva-Samprarthanastakam
Sri Radha-Stotram
Sri Radha-Prarthana
Sri Mangala-Gitam
Sri Yugala-Kisorastakam
Sri Radha-Vinoda-Vihari-Tattvastakam
Sri Radha-Kundastakam
Sri Syama-Kundastakam
Sri Govardhana-Vasa-Prarthana-Dasakam
Sri Govardhanastakam
Sri Vrndavanastakam
Sri Vrnda-Devyastakam
Sri Yamunastakam
Sri Lalitastakam
Sri Siksastakam
Sri Krsna-Namastakam
Sri Anuraga-Valli