Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > Compiled and Imp Scriptures > Krishna Chaitanya Charita Mahakavya > Prakrama 4 > Sarga18

 Eighteenth Sarga

narendra-sarovara-viharah

Pleasure Pastimes in Narendra Sarovara

 bhavam asadya te sarvve / paramananda-vihvalah

 namanti dandavat bhumau / hari-dhvani-samanvitah 1

   bhavam - ecstasy; asadya - attained; te - they; sarve - all; parama-ananda - supreme bliss; vihvalah - overwhelmed by; namanti - they bow down; danda-vat - like rods; bhumau - on the earth; hari-dhvani-samanvitah - accompanied by the utterances of "Hari!"

  

  All of the devotees experienced feelings of ecstasy and became overwhelmed by transcendental bliss. They bowed down to one another, falling flat like rods upon the earth, and their mouths became filled with utterances of "Hari!"

 ishvaro 'pi namash cakre / vainavaih saha vainavan

 darshayann ashramadina / vainavaradhane vidhim 2

   ishvarah - Supreme Lord; api - although; namah cakre - made obeisances; vainavaih saha - with the vaishnavas; vainavan - to the vaishnavas; darshayan - showing; ashrama-adinam - among spiritual and social positions; vainava-aradhane - in worship of a vaishnava; vidhim - principle.

  Although He is the Supreme Lord, Shri Gauranga also offered obeisances to the vaishnavas along with the other vaishnavas, showing that despite all spiritual and social positions the principle of honoring the vaishnava is of paramount importance.

 api cet su-duracaro / bhajate mam ananya-bhak

 sadhur eva sa mantavya / iti kna-mukhoditam 3

   api - although; cet - if; su-duracarah - very misbehaved; bhajate - he worships; mam - Me; ananya-bhak - with no other shelter; sadhuh - a saint; eva - indeed; sah - he; mantavyah - to be considered; iti - thus; kna-mukha - from the mouth of Krishna; uditam - uttered.

  "Even though a person may perform the most degraded deed, if he worships Me, giving up all other interest, he should be accepted as a sadhu." So spoke Shri Krishna (Bhagavad Gita 9.30).

 prakashya jana-sanghana / hitaya jagad-ishvarah

 vainavan vandana cakre / nyasadi-mada-khandanam 4

   prakashya - revealing; jana-sanghanam - of the groups of people; hitaya - for the welfare; jagat-ishvarah - the supreme controller of the universe; vainavan - devotees of the Lord; vandanam - worship; cakre - did worship; nyasa-adi - headed by the sannyasis; mada - pride; khandanam - breaking.

  Revealing this principle for the benefit of all classes of men, the Jagadishvara performed worship of the vaishnavas and thus smashed the false pride of persons in high positions, beginning with those in the sannyasa order.

 kampashru-pulaka-vyapta / dhuli-mandita-vigrahah

 ntyantash ca namantash ca / gayantash ca punah punah 5

   kampa-ashru-pulaka - trembling, tears and erect hairs; vyaptah - covered; dhuli-mandita - decorated by dust; vigrahah - forms; ntyantah - dancing; ca - and; namantah - bowing down; ca - and; gayantah - singing; ca - and; punah punah - repeatedly.

  The vaishnavas' bodies became pervaded by trembling, tears, and eruptions. While dancing and singing, they were ornamented by the dust of the earth as they offered prostrated obeisances to each other again and again.

 gauranga-darshanananda-mattah sva na vidanti te

 gauranga jaya gauranga / gauranga iti vadinah 6

   gauranga-darshana-ananda-mattah - delighted by the happiness of seeing Lord Gauranga; svam - themselves; na - not; vidanti - they knew; te - they; gauranga - the golden Lord; jaya - glories!; gauranga; gauranga; iti - thus; vadinah - they uttered.

  Being intoxicated by the joy of seeing Shri Gauranga, they became oblivious to their own bodies and thus chanted, "Gauranga! Jaya Gauranga! Gauranga!"

 tatha vainava-patnyash ca / dure dtva maha-prabhum

 tasa prema-para-katha / ko veda ko 'pi savadet 7

   tatha - also; vainava-patnyah - the wives of the vaishnavas; ca - and; dure - from afar; dtva - seeing; maha-prabhum - the great Master; tasam - their; prema-para-katham - excellence of transcendental love; kah - who?; veda - knows; kah api - who indeed?; savadet - can speak.

  As the wives of the vaishnavas gazed upon Mahaprabhu from a distance, they also chanted, "Jaya Gauranga!" Indeed, who is able to comprehend their transcendental excellence of prema, and who is qualified to speak of it?

 tatas ta shri-harer bhakti-savyapinyo na sashayah

 shri-kna-nama-purnasyah / premashru-pulakanvitah 8

   tatah - then; ta - they; shri-hare - of Shri Hari; bhakti-savyapinyah - pervaded by devotion; na - not; sashayah - doubt; shri-kna-nama - names of Krishna; purna - filled; asyah - mouths; prema-ashru - tears of love; pulaka-anvitah - covered by erect hairs.

  Without a doubt, their hearts were wholly pervaded by devotion for Shri Hari, their mouths filled with the names of Krishna, their bodies covered by tears of love, and their bodily hairs thrilled by rapture.

 tadaiva rama-knau shri-yatra-govinda eva ca

 jala-kridartha ayatau / narendra-sarasi dhruvam 9

   tada - then; eva - indeed; rama-knau - the divine duo; shri-yatra-govindah - the moveable festival Deity of Govinda; eva - indeed; ca - and; jala-krida - water sports; artham - for the purpose of; ayatau - came; narendra-sarasi - in the king's lake; dhruvam - actually.

  Then, as the festival Deity of Shri Govinda entered within Narendra Sarovara to play water sports, Rama and Krishna also entered the water.

 maha-vibhuti-sayukta / hari-sankirttanadibhih

 mandita bhakta-vargaish ca / gaura-govinda-kinkarah 10

   maha-vibhuti - great opulence; sayuktah - endowed with great opulence; hari-sankirtana - the congregational chanting of Hari's names; adibhih - and so on; manditah - enhanced by; bhakta-vargaih - with the groups of devotees; ca - and; gaura-govinda-kinkarah - the servants of the golden Govinda.

  The personal servants of Gaura Govinda, who were decorated very opulently, came with Them, accompanied by the various groups of bhaktas performing congregational chanting of Shri Hari's holy names.

 navam asadya tavac ca / viharanto maha-mudah

 govinda-rama-knash ca / kurvvanti jala-kautukam 11

   navam - boat; asadya - getting on; tavat - for so long; ca - and; viharantah - enjoying; maha-mudah - very joyous; govinda - the festival form of Jagannatha; rama-knah - Gaura and Nitai; ca - and; kurvanti - did; jala-kautukam - water-revelries.

  As soon as They had boarded the boat, the Govinda Deity along with Rama and Krishna enjoyed great delight by engaging in water sports.

 sa-bhakto gaura-candrash ca / jalam avishya kautuki

 gadadhara-rasollasi / nityananda-sukha-pradah 12

   sa-bhaktah - with His devotees; gaura-candrah - the Golden Moon; ca - and; jalam - water; avishya - entering; kautuki - eagerly; gadadhara; rasa-ullasi - delighted in rasa; nityananda - the original form of a devotee; sukha-pradah - gave joy.

  Gaura Candra together with His devotees eagerly entered the waters. He delighted in His rasa with Gadadhara, and gave joy to Nityananda.

 advaitacaryya-prethash ca / svarupadyaih samanvitah

 kridati paramanandam / yamunaya yatha pura 13

   advaitacarya-prethah - most dear to Advaita; ca - and; svarupa-adyaih - with Svarupa-Damodara and the others; samanvitah - together with; kridati - He sported; parama-anandam - in transcendental bliss; yamunayam - in Yamuna; yatha - as; pura - in a former time.

  There in the company of all the bhaktas who were led by Svarupa, the beloved of Advaita sported in a mood of transcendental festivity, just as in a former age He had once sported within the waters of Yamuna.

 sa sanatana-rupa-shri-raghunatheshvaro harih

 murari-rama-shrivasa-gauridasa-priyo 'pi yah 14

 paramananda-puri-vashi-ramananda-sahayavan

 kaishvara-mana-data / hari-dasa-priyankarah 15

   sah - He; sanatana-rupa-shri-raghunatha-ishvarah - the Lord of these devotees; harih - the dispeller of sin; priyah - their beloved; api - also; yah - who; paramananda-puri-vashi-ramananda; sahayavan - took company from; kaishvara; mana-data - gave honor to; hari-dasa; priyam-karah - made dear.

  Shri Hari, who is the Lord of the hearts of Sanatana, Rupa and Raghunatha, who is dear to the hearts of Murari, Rama, Shrivasa and Gauridasa, accepted assistance from Paramananda Puri, Vashi and Ramananda. He gave honor to Kashishvara and charmed the heart of Haridasa.

 sva-prakashataya sarvva-bhaktaish ca vipineshvarah

 sahaiva kridati gaura-govindah shaci-nandanah 16

   sva-prakashataya - by His personal expansion; sarva-bhaktaih - with all the bhaktas; vipina-ishvarah - Lord of the forests; saha - with; kridati - plays; gaura-govindah - Golden Govinda; shaci-nandanah - the son of Shaci.

  Through His all-pervasive potency, Gaura Govinda, the Lord of the forest glades of Vraja and the delight of the heart of Shaci, sported individually with every one of His bhaktas.

 sarvve jananti kridati / gaurango hi maya samam

 tena sardha bhakta-ganah / kurvvanti jala-kautukam 17

   sarve - all; jananti - knew; kridati - He sports; gaurangah - the Golden Lord; hi - certainly; maya - with me; samam - with; tena - with Him; sardham - with; bhakta-ganah - the groups of bhaktas; kurvvanti - they do; jala-kautukam - water sports.

  Each of them knew that, "Gauranga sports only with me." Thus did the entire group of bhaktas perform water sports with Shri Chaitanya.

 gopibhih saha govindo / yamunaya yatha pura

 akarod vividha krida / shri-rasa-rasa-kautuki 18

 yatha gopi-janah kna / jala-krida-parayanam

 sukhayanti nija-prema-vilasa-nava-vibhramaih 19

   gopibhih - with the milkmaids; saha - in company with; govindah - the awarder of joy to the cows, the land and the senses; yamunayam - in Yamuna; yatha - as; pura - before; akarot - He performed; vividham - various; kridam - sports; shri-rasa - relationships with many girls; rasa-kautuki - eager for the rasa; yatha - as; gopi-janah - the gopis; knam; jala-krida - water sports; parayanam - absorbed in; sukhayanti - give pleasure; nija-prema - His own love; vilasa - diversions; nava - novel; vibhramaih - with amorous gestures.

  In a former time within Yamuna's waters Shri Govinda eagerly relished the mellows of rasa-lila, and He played a variety of games with the milkmaids of Vraja. And the gopis also gave pleasure to Krishna, who was enthusiastic for water sports, through their feminine gestures and novel amorous dalliances to provoke His love.

 eva jala-vihara ca / karayitva yathocitam

 gaurango rama-knau shri-yatra-govinda eva ca 20

 utthithanti jala-hradad / bhuita bhuanottamaih

 pujitash copaharaish ca / sva-sva-bhtya-samanvitah 21

   evam - so; jala-viharam - water sports; ca - and; karayitva - having enacted; yatha-ucitam - suitably; gaurangah; rama-knau - the divine duo; shri-yatra-govinda - the moveable Deity of Jagannatha-deva; eva - indeed; ca - and; utthithanti - they rose; jala-hradat - from the waters of the lake; bhuitah - decorated; bhuana-uttamaih - by excellent ornaments; pujitah - worshipped; ca - and; upaharaih - by offerings; ca - and; sva-sva-bhtya - Their personal servitors; samanvitah - together with.

  In the same way, Shri Gauranga enacted water-sports with His bhaktas in a manner just suitable to His different relationships with them. Thereafter, the festival Deity of Govinda in the company of Rama and Krishna rose from the waters of the lake. They were then decorated by exquisite ornaments and honored by valuable presentations, being cared for by Their personal servitors.

 ntya-vadya-su-ganadyair / mandira prayayuh sukham

 rama-knau ca shri-yatra-govindah sva-janaih saha 22

 ntya - dancing; vadya - music; su-gana - fine songs; adyai - and so on; mandiram - temple; prayayuh - they went forward; sukham - happily; rama-knau - Gaura and Nitai; ca - and; shri-yatra-govindah - the festival Deity of Govinda; sva-janaih - with His servants; saha - together.

  Rama and Krishna with Shri-Yatra-Govinda proceeded happily towards Their temple, accompanied by Their servants, who danced, played musical instruments and sang sweetly.

 gaurangash ca nijair bhaktaih / kna-sankirttanaih paraih

 sama bhaktaveshataya / yayau shri-hari-mandiram 23

   gaurangah; ca - and; nijaih bhaktaih - with His own devotees; kna-sankirtanaih - congregational chanting of Krishna's names; paraih - who were absorbed; samam - in the company; bhakta-aveshataya - with absorption in the mood of a devotee; yayau - He went; shri-hari-mandiram - to the temple of Hari.

   Absorbed in the mood of a devotee, Gauranga went towards the mandira of Shri Hari along with His own devotees, who were absorbed in Krishna-sankirtana.

 jagannatha-mukha dtva / sa-bhaktah prema-vihvalah

 garuda-stambham ashritya / sthito darshana-lalasah 24

   jagannatha-mukham - the face of Jagannatha; dtva - seeing; sa-bhaktah - with His devotees; prema-vihvalah - overwhelmed by love; garuda-stambham - the pillar of Garuda; ashritya - taking shelter; sthitah - standing; darshana-lalasah - eager for the vision.

  Then taking shelter behind the pillar of Garua-deva, He stood amongst His devotees, eager to get a glimpse of the Lord, and when He saw the face of Jagannatha, He became overwhelmed with love.

 nityananda-sukhollasi / bhakta-varga-samanvitah

 dvau parshve pashyati gaura-candro rama-janarddanau 25

   nityananda-sukha-ullasi - Nityananda, shining with happiness; bhakta-varga-samanvitah - with His group of devotees; dvau - the two; parshve - on the sides; pashyati - He gazes; gaura-candra - the Golden Moon; rama-janardanau - Balariama and Jagannatha.

  In the company of the bhaktas, Gaura Candra shone in perpetual bliss as He gazed at Balarama and Jagannatha on both sides of the altar.

   Thus ends the Eighteenth Sarga entitled "Pleasure Pastimes in Narendra Sarovara," in the Fourth Prakrama of the great poem Shri Chaitanya Carita.