Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > Compiled and Imp Scriptures > Krishna Chaitanya Charita Mahakavya > Prakrama 3 > Sarga10

 Tenth Sarga

puruottama-darshanam

Vision of the Ultimate Person

 punah shnuva devasya / chaitanyasya mahatmanah

 katha manohara punya / nutanamta-varinah 1

   punah - again; shnuva - please hear; devasya - of the divine Lord; chaitanyasya - of the embodiment of the living force; maha-atmanah - of the magnanimous; katham - narration; mana-haram - mind-stealing; punyam - purifying; nutana - fresh; amta - of immortal nectar; varinah - of He who causes a shower.

  Now hear further the charming and pure history of the magnanimous Shri Chaitanya Mahaprabhu, whose association is like a refreshing shower of nectar.

 tatah prayato bhagavan mudanvito / nijair ajah sadhu-janaika-bandhuh

 kapota-sampujita-lingam uttama / dtva pranamyashu punar yayau harih 2

   tatah - then; prayata - set forth; bhagavan - the all-opulent Lord; muda-anvita - filled with joy; nijaih - with His intimate followers; aja - the unborn; sadhu-jana - saintly men; eka-bandhuh - the only friend; kapota - the Kapota lingam; sampujita - well worshipped; lingam - phallus; uttamam - transcendental; dtva - seeing; pranamya - offering obeisances; ashu - at once; puna - again; yayau - went away; harih - destroyer of sin.

  Thereafter the unborn all-opulent Personality of Godhead, Shri Hari, the sole friend of the sadhu, went forth with a glad heart, accompanied by His associates. He saw the transcendental Kapota-lingam, He immediately offered obeisances and again departed.

 punyan shivasyanyatamash ca lingan / vilokya harena naman punar yayau

 nadi maha-viryyavati sa bhargavi / tasya kta-snana-vidhih punar yayau 3

   punyan - sanctified; shivasya - of Shiva; anyataman - many other; ca - and; lingan - phallic forms; vilokya - glancing; harena - with joy; naman - bowing down; puna - again; yayau - He went; nadim - river; maha-viryavatim - a very swiftly flowing river; sa - He; bhargavim - named Bhargavi; tasyam - in her; kta-snana - took bath; vidhih - according to etiquette; puna - again; yayau - He went.

  He also saw with gladness many other holy lingams of Shiva, and after bowing down before them, again proceeded on until He came to the swift flowing river named Bhargavi. After taking bath according to the vaishnava precept, He continued traveling onwards.

 tato 'valokyashu hareh su-mandira / sudhanulipta sharad-indu-su-prabham

 rathanga-yukta pavanoddhutashuka / vibhuana nila-girer mahojjvalam 4

   tata - then; avalokya - looking; ashu - suddenly; hareh - of Hari (Lord Jagannatha); su-mandiram - beautiful temple; sudha - nectar; anuliptam - anointed; sharat-indu - autumn moon; su-prabham - sublime effulgence; ratha-anga-yuktam - with a chariot wheel (cakra); pavana - wind; uddhuta - blown; ashukam - flag; vibhuanam - ornament; nila-gire - of the blue mountain; maha-ujjvalam - very brilliant.

  Suddenly Shri Chaitanya glimpsed the beautiful temple of Shri jagannatha Hari. It appeared like a blue mountain anointed with nectar, and was effulgent as the autumn moon of Sharat. Crowned by a very dazzling cakra, its flag was unfurled and blew in the breeze.

 kailasa-shnga muhur akipac ca / kantya samuccheataya sudhamna

 prabhanjanakalpita-cela-hastair / ahuyamana kamalekana tam 5

 kailasa-shngam - the peak of Kailasha; muhu - repeatedly; akipat - it humbled; ca - and; kantya - by its luster; samuccheataya - by its height; sudhamna - by its influence; prabhanjana - the wind; akalpita - directed; cela - flags; hastai - by the hands; ahuyamanam - calling; kamala-ikanam - the lotus-eyed; tam - Him.

  The luster, height, and influence of Jagannatha's transcendental abode mocked the peak of Mount Kailasha. Using the temple's flags as his hands, the wind god beckoned welcomingly the lotus-eyed Gauranga .

 papata bhumau sahasa hatarir / harir gata-spandanam antaratma

 vilokya sarvve mumuhus tadiyah / pranena hinas tanavo yatharyah 6

   papata - He fell; bhumau - on the earth; sahasa - suddenly; hata-ari - struck by a foe; hari - the dispeller of evil; gata-spandanam - without motion; antara-atma - internal Self; vilokya - observing; sarve - all; mumuhu - they became faint; tadiyah - His associates; pranena - lifeforce; hina - without; tanava - bodies; yatha - like; aryah - the noble persons.

   Then, having embraced Lord Jagannatha in His heart, suddenly Gaura Hari tumbled to the earth as if struck by a foe, and becoming utterly motionless. When His noble associates saw this, all of them became faint, like bodies without life.

 tatah kanenotthitam isham utsuka / vilokya jiva parivavrur indriyah

 tathaivam atmanam atad-vido janah / svabhavatas tan bhagavan athabravit 7

   tatah - then; kanena - after a moment; utthitam - arising; isham - the Lord; utsuka - enlivened; vilokya - seeing; jivam - the living entity; parivavru - they surrounded; indriyah - the senses; tatha - so; evam - thus; atmanam - His Self; a-tat-vida - unaware of that; janah - the people; sva-bhavata - according with His own nature; tan - them; bhagavan - the Lord; atha - then; abravit - He said.

  A moment later, seeing that the Lord was arising, they all also became animate and surrounded Him, just as the body's senses awaken by the connection of the soul. Those persons were unaware of His true Self. Then, in His characteristic blissful mood, the Lord addressed them:

 bhavanta evatra harer ghopari / sthita maha-nila-mani-prabha prabhum

 bala prapashyantu tato na dtva / dta tathocuh pratima prabhor dvijah 8

   bhavanta - your honors; eva - indeed; atra - there; hare - of Hari; gha-upari - above the abode; sthitam - situated; maha - great; nila-mani - blue jewel; prabham - effulgent; prabhum - the Lord; balam - boy; prapashyantu - behold; tata - then; na - not; dtva - seeing; dta - seen; tatha - yes; ucuh - they said; pratima - the form; prabho - of the Lord; dvijah - the brahmanas.

  "My dear devotees, Look and see! Just above the abode of Shri Hari! There our Prabhu is shining magnificently like a great effulgent blue sapphire. Behold that youth!" Although they were actually unable to see anything, those brahmanas replied, "Yes! Yes! We see the Lord's form."

 mohah punah syad iti shankyamanas / tan abravit pashya harer gha-dhvajam

 alakya bala punar akipanta / vaktrena purnamta-rashmi-kotim 9

   mohah - delusion; punah - again; syat - it may be; iti - thus; shankyamana - anxious; tan - them; abravit - He said; pashya - see!; hare - of Hari; gha-dhvajam - the temple flag; alakya - visible; balam - the youth; puna - more and more; akipantam - casting; vaktrena - with His face; purna - full; amta - nectar; rashmi-kotim - millions of rays.

  They spoke thus because they were anxious, lest Gaura should again lose consciousness. Then He said to them, "Look! That youth is visible just near the flag of the temple of Shri Hari. Thousands of rays of pure nectar constantly emanate from His face.

 alola-raktanguli-shona-padma- / talena mam akramati sma panina

 dakena savyena ca venu-randhra- / vinyasta-vaktrangulinati-shobhitah 10

   alola - moving; rakta - red; anguli - fingers; shona-padma - red lotus; talena - with the palm; mam - Me; akramati - He takes possession; sma - did; panina - with the hands; dakena - with the right; savyena - with the left; ca - and; venu-randhra - flute-holes; vinyasta - placed; vaktra - mouth; angulina - with the finger; ati-shobhitah - very attractive.

  "The fingers of His left and right hands are placed upon the holes of the bamboo flute, and they hold it to His mouth in a very attractive manner. Those deftly moving fingers of His hands, whose palms resemble the red-lotus, have captivated My mind.

 asau sudha-rashmi-sahasra-kantih / ko va mano mohayati smitena

 sa evam utkatitara jagama / druta druta-svarna-rucih sa-bhtyaih 11

   asau - He; sudha - nectar; rashmi-sahasra - thousand rays; kantih - effulgence; ka va - who indeed?; mana - mind; mohayati - illusion; smitena - by his smile; sa - He; evam - thus; utka - eagerness; atitaram - intense; jagama - He went; drutam - running; druta-svarna - melted gold; rucih - luster; sa-bhtyaih - with His servants.

   "His sun-like effulgence radiates thousands of nectarean beams. Who is He, who thus enchants My mind with His smile?" In this mood, Shri Gaura, whose luster resembles molten gold, ran in a mood of intense eagerness for Krishna and was swiftly pursued by His servitors.

 prasadam alokya jagat-pater muhur / muhuh skhalan netraja-vari-dharaya

 shngah sumeror iva nirjharanvitas / tirtha mkandor agamat sutasya 12

   prasadam - palace; alokya - glancing; jagat-pate - the protector of the cosmos; muhu muhuh - repeatedly; skhalan - stumbling; netra-ja-vari - tears; dharaya - by a torrent; shngah - peak; sumero - of Mount Meru; iva - like; nirjhara-anvita - covered by waterfalls; tirtham - holy place; mkando - of Mrikenu; agamat - He went; sutasya - of the son.

   Again and again He glanced up at the palace of the universal Lord, at times stumbling because of the streams of tears which gushed from His eyes. Thus, He appeared like the peak of Mount Sumeru covered by waterfalls. On the way, He visited the tirtha of Markendeyash i, the son of Mkendu.

 cakrena cakre svayam ugra-cakrina / tirtha maheshaya sudiptimat tatam

 snatva ca yasmin shiva-lokam aptas / tatrashu gatva vidhivac cakara 13

 snatva tatah shankara-lingam ishvaro / japann aghora prananama dandavat

 stutva mahesha-stutibhih su-mangalair / jagama yajnesha-mahalaya prabhuh 14

   cakrena - with His disc; cakre - He made; svayam - by His own will; ugra-cakrina - with His terrible disc; tirtham - a holy place; maha-ishaya - for Shiva; sudiptimat - very brilliant; tatam - bank; snatva - having bathed; ca - and; yasmin - in which; shiva-lokam - the planet of Shiva; apta - attained; tatra - there; ashu - quicky; gatva - going; vidhi-vat - according to the principles of shastra; cakara - He made; snatva - having bathed; tatah - then; shankara-lingam - the sacred phallus of the peace-maker; ishvara - the Supreme Lord; japan - meditating; aghoram - not terrible (gentle); prananama - bowed down; danda-vat - like a rod; stutva - praising; maha-isha-stutibhih - with hymns of the great controller, Shiva; su-mangalai - very auspicious; jagama - He went; yajna-isha - the Lord of sacrifice; maha-alayam - the great abode; prabhuh - the Lord.

  For the sake of Mahadeva, Lord Vishnu, used His terrible cakra to make a tirtha in that spot. Those who bathe there attain the planet of Shiva. Quickly Gaura Hari entered that place and He took bath in accordance with the vaishnava-vidhi. Then the Supreme Lord meditated upon the lingam of the gentle Shiva. He did japa  of Shri Shiva-naa and fallin before the lingam like a rod, He offered praise to Mahesha by chanting auspicious verses composed in his glorification. Then our Prabhu departed for the great abode of Jagannatha, the Lord of all sacrifice.

    prahta-roma nayanabja-varibhih / parita-vakah paramatma-cintaya

 vivesha devesha-gha mahotsava / nanama dtva jagata pati prabhum 15

   prahta-roma - hairs erect; nayana - from His eyes; abja-varibhih - with tears; parita - covered; vakah - chest; parama-atma-cintaya - because of thinking of the Supreme Soul; vivesha - He entered; devesha-gham - abode of the Lord of godly men; maha-utsavam - great festival; nanama - He bowed down; dtva - having seen; jagatam - of all sentient beings; patim - the master; prabhum - the Master.

  As He entered the great festival within the temple of the God of gods, all the hairs of His body thrilled due to great ecstasy, and His chest became covered with tears because of He was thinking of the Lord who resides in the hearts of all. Then beholding that Master of all worlds, our Prabhu bowed down.

    papata bhumau punar eva dandavan / naman muhuh prema-bharakulananah

 tatah kanan muti-kara vibhavayan / jagat-pati so 'tiruroda vihvalah 16

   papata - He fell; bhumau - to the earth; puna - again; eva - indeed; danda-vat - like a rod; naman - bowing; muhuh - again; prema-bhara - holding His love; akula - preoccupied; ananah - face; tatah - then; kanat - after a moment; muti-karam - hands clenched; vibhavayan - showing ecstacy; jagat-patim - the master of the universe; sa - He; ati-ruroda - He wept loudly; vihvalah - overwhelmed.

  Falling again like a rod to the ground, He then arose and fell again and again. His face showed the struggle of holding back the symptoms of prema, but after a moment He displayed His overwhelming ecstatic feelings for the Lord of the universe. His fists clenched and He wept loudly.

 dtva tam ittha puruottamo harih / prasaryya pani kamalanga-komalam

 adarshayad rakta-tala tato muda / chaitanya-devo hriito jahasa 17

   dtva - seeing; tam - Him; ittham - thus; puruottama - the ultimate Personality; harih - the remover of sin; prasarya - spread; panim - His hand; kamala - lotus; anga - limb; komalam - soft; adarshayat - He showed; rakta-talam - reddish palm; tata - then; muda - in bliss; chaitanya-deva - Chaitanya-deva; hriita - thrilled; jahasa - laughed.

  Seeing Him thus affected, Shri Purushottama Hari extended His soft lotus hand, revealing His ruddy palm, and Chaitanya-deva laughed with gladness.

 uvaca caiva karunambudhe tva / prasida devesha mahesha-vandita

 punar na dtva kara-pallavanguli / ruroda tasmin dvi-guna sa vihvalah 18

   uvaca - He said; ca - and; evam - thus; karuna-ambudhe - O ocean of mercy; tvam - You; prasida - have mercy; deva-isha - Lord of the demigods; maha-isha-vandita - who are praised by Shiva; puna - again; na - not; dtva - seeing; kara - the hand; pallava-angulim - with its fingers like blossoms; ruroda - He wept; tasmin - there; dvi-gunam - with twice the strength; sa - He; vihvalah - overwhelmed.

  He said, "O ocean of mercy! God of gods, who are offered prayers by Mahesha! Please show Your mercy to Me!" Then being unable to see again the blossom-like fingers of Lord Jagannatha's hand, Gaura felt begrieved and wept with redoubled strength.

 punash ca dtvati-mahotsavanvito / harashru-dharapluta-deha-yatih 19

   puna - again; ca - and; dtva - seeing; ati-maha-utsava-anvita - filled with great festivity; hara-ashru - tears of joy; dhara - flood; apluta - immersed; deha-yatih - slender body.

  Again seeing Jagannatha's hand, Gaura became filled with immense exultation, and His slender body became flooded by streams formed of tears of joy.

 eva tayor udbhata-cetita janah / shnvanti gayanti para vrajanti te

 pada murareh paramartha-darshino / na yatra bhuyah patana kvacid bhavet 20

   evam - thus; tayo - of those two; udbhata - magnanimous; cetitam - behavior; janah - people; shnvanti - they hear; gayanti - sing; param - Supreme; vrajanti - they go; te - they; padam - abode; mura-areh - of the enemy of the Mura demon; parama-artha - the ultimate goal; darshina - seers; na - not; yatra - where; bhuyah - again; patanam - falling; kvacit - ever; bhavet - it may be.

  Those who hear and sing of the exalted and magnanimous behavior of Jagannatha Svami and Shri Chaitanya Mahaprabhu can see the ultimate goal of life and thus enter the supreme abode of Murari, wherefrom one never again falls.

   Thus ends the Tenth Sarga entitled "Vision of the Ultimate Person," in the Third Prakrama of the great poem Shri Chaitanya Carita.