Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > Compiled and Imp Scriptures > Krishna Chaitanya Charita Mahakavya > Prakrama 2 > Sarga3

 Third Sarga

megha-nivaranam

Shri Chaitanya Disperses the Thunder-clouds

 atha pravito nija-veshmani prabhur / babhau nisha-natha-sahasra-rocia

 uvaca catraitya vasanti ke janash / catur-mukhah an-mukha-panca-vaktrinah 1

   atha - then; pravitah - entered; nija-veshmani - in His own home; prabhuh - the Master; babhau - He shone; nisha-natha - lord of the night; sahasra-rocia - with a thousand rays; uvaca - He said; ca - and; atra - here; etya - coming; vasanti - they dwell; ke - who?; janah - people; catu-mukhah - four-faced; at-mukha - six-faced; panca-vaktrinah - five-faced.

   Prabhu entered His home shining with a thousand rays like the lord of the night. Then He inquired, "Who are these people who have come to reside here, they who are four-faced, six-faced and five-faced?"

 shrivasa-nama dvija-varyya-sattamah / shrutvavadat ta vibudhah samagatah

 brahmeshvarau ad-vadanadayah prabho / tva sevitu prema-rasamtabdhim 2

   shrivasa nama - of the name Shrivasa; dvija-varya-sattamah - best of the brahmanas; shrutva - hearing; avadat - he said; tam - to Him; vibudhah - gods; samagatah - have come; brahma-ishvarau - Brahma and Shiva; ad-vadana - Karttikeya; adayah - headed by; prabho - O Master; tvam - You; sevitum - to serve; prema-rasa - mellows of love; amta-abdhim - ocean of nectar.

  That most pure of pure-hearted brahmanas named Shrivasa replied, "Prabhu, the gods headed by Brahma, Karttikeya and Shiva have come to render service to You, who resemble a mellifluous ambrosial ocean of prema."

 tatah para-dine prapte / shuddha-devo varasane

 upavishya sva-bhaktasya / gatre padbhya samaspshat 3

   tatah - then; para-dine - on the next day; prapte - came; shuddha-deva - the god of purity; vara-asane - on a fine seat; upavishya - sitting; sva-bhaktasya - of His own devotees; gatre - on the body; padbhyam - with His feet; samaspshat - touched.

  When the morrow came, the Lord of pure devotional service sat on an exalted seat amidst His bhaktas and touched His feet to their bodies.

 shrivasa-panditadyas te / pranamya shirasa harim

 babrus tac-carane bhakti / prema-rupa su-durlabham 4

   shrivasa-pandita-adyah - headed by Shrivasa; te - they; pranamya - bowing down; shirasa - with the head; harim - to Hari; babruh - they prayed; tat-carane - to those feet; bhaktim - devotion; prema-rupam - loving nature; su-durlabham - most rarely achieved.

  Beginning with Shrivasa Panita, all of them bowed their heads to the ground before Shri Hari and prayed for loving devotion to those same feet, for such devotion is the treasure most rarely obtained in this world.

 dadau tebhyo varan devo / yathetan bhakta-vatsalah

 shuklambara-brahmacari / tam uce puruarabham 5

   dadau - He gave; tebhyah - to them; varan - boons; devah - the Lord; yatha-itan - as desired; bhakta-vatsalah - affectionate to the devotees; shuklambara-brahmacari; tam - Him; uce - he said; purua-abham - best of persons.

  The Lord, feeling affectionate to His devotees, awarded to each of them the boons which they coveted. Then Shuklambara Brahmacari addressed that best of persons:

 bhagavan mathura dvaravati gatvati-duhkhitam

 ma jnatva dehi me prema-bhakti ta praha sa prabhuh 6

   bhagavan - O all opulent Lord; mathuram; dvaravatim - Dvaraka; gatva - gone; atiduhkhitam - very unhappy; mam - me; jnatva - knowing; dehi - give; me - to me; prema-bhaktim - loving devotion; tam - to him; praha - He said; sah - He; prabhuh - the Master.

  "O all-opulent Lord, You know that although I have visited Mathura and Dvaravati, I remain very unhappy. Therefore please award prema-bhakti unto me to free me from this misery." Prabhu replied to him:

 jambukah ki na gacchanti / tatra ki tena me bhavet

 tac chrutvaivapatad bhumau / tam uvaca janarddanah 7

   jambukah - jackals; kim - do they?; na - not; gacchanti - are going; tatra - in this case; kim - why?; tena - by this; me - for Me; bhavet - it should be; tat - that; shrutva - hearing; eva - indeed; apatat - he fell; bhumau - on the ground; tam - to him; uvaca - said; jana-ardanah - He who inspires the hearts of all people.

  "Jackals also travel to those places, do they not? Then for Me what is the value of your journeying ?" Hearing this, Shuklambara fell to the ground and Janardana Chaitanya said to him:

 bhavatv adyaiva te prema / tada tat kanam eva hi

 ruroda carane vinor / nipatya prema-vihvalah 8

   bhavatu - let it be; adya eva - this very day; te - your; prema - love; tada - then; tat - that; kanam - instant; eva - very; hi - indeed; ruroda - he wept; carane - at the feet; vinoh - of Vishnu; nipatya - falling; prema-vihvalah - overwhelmed by love.

  "So be it! May you attain prema this very day!" The brahmacari instantly became overwhelmed by the influence of ecstatic love of God and again fell weeping at the feet of Vishnu.

 tatas te hta-manasas / tena sarddha mudanvitah

 jaguh knasya gitani / namani ca muhur muhuh 9

   tatah - then; te - they; hta-manasah - jubilant minds; tena - with Him; sardham - in company; muda-anvitah - filled with joy; jaguh - they sang; knasya - of Krishna; gitani - songs; namani - names; ca - and; muhuh muhuh - again and again.

  Then, in the company with Gaura Hari, the bhaktas sang songs made of Shri Krishna's names, and as they repeated them again and again their hearts filled with exultation.

 gadadharo maha-prajno / brahmanah sat-kulodbhavah

 prema-bhaktash ca tat-pada-sannikare 'bhitithati 10

   gadadharah; maha-prajnah - very wise; brahmanah - transcendentalist; sat-kula-udbhavah - born of pure lineage; prema-bhaktah - devotee in pure love; ca - and; tat-pada-sannikare - nearby His feet; abhitithati - remained.

  Born of pure lineage, the very wise brahmana named Gadadhara was a devotee absorbed in pure love for the Lord and always remained near His feet.

 tena sarddha rajanya sa / tithann uce shubhakaram

 datavya bhavata pratar / vainavebhyah prasadakam 11

   tena - with him; sardham - in company; rajanyam - in the night; sah - he; tithan - staying; uce - He said; shubha-akaram - pleasing words; datavyam - should be given; bhavata - by your honor; pratah - early; vainavebhyah - to the vaishnavas; prasadakam - a little mercy.

  Once as he stayed in company with Shri Gaura by night, the Lord spoke pleasantly to Him, "At sunrise, your grace should distribute a little prasada to all the vaishnavas."

 ity uktva gatra-malyani / dadau tasya kare harih

 tatah prabhate vimale / te sarvve samupagatah 12

 yasmai yasmai ca yad datta / tat tasmai sampradattavan

 tatas te hta-manasah / snatva sura-nadi-jale 13

   iti - thus; uktva - saying; gatra-malyani - the garlands on His body; dadau - He gave; tasya - his; kare - in the hand; harih - the remover of sin; tatah - then; prabhate - at dawn; vimale - spotless; te - they; sarve - all; samupagatah - came; yasmai yasmai - unto each of whom; ca - and; yat - what; dattam - given; tat - that; tasmai - to him; sampradattavan - bestowed; tatah - then; te - they; hta-manasah - of joyous hearts; snatva - bathed; sura-nadi - of the river of sages; jale - in the water.

  So saying, Shri Hari placed the garlands from His body in Gadadhara's hand. Then in the pure light of dawn, when the bhaktas all arrived, Gadadhara distributed to each of them whatever the Lord had given him. Next, with joyous hearts they bathed in the water of the river of the gods.

 pujayitva jagannatha / naivedya viniyujya ca

 punas ta deva-devesham / ajagmur muditashayah 14

   pujayitva - having worshipped; jagat-natham - the Lord of the universe; naivedyam - eatables; viniyujya - offering; ca - and; punah - again; tam - Him; deva-deva-isham - controller of the God of gods; ajagmuh - they became; mudita-ashayah - took shelter of joy.

  Having first worshipped their family Deities of the Lord of the universe and having offered eatables to Him, everyone again joyously returned to Gaura Hari, who is the Master of even Vishnu, the God of gods.

 gadadharah pratyaha ta / candanenanulepanam

 ktva malyadi gatreu / dadati satata muda 15

   gadadharah - the devotional potency; prati-aham - daily; tam - Him; candanena - with sandal pulp; anulepanam - anointing; ktva - performing; malya - garlands; adi - beginning with; gatreu - on the limbs; dadati - he gave; satatam - continuously; muda - with joy.

  Every day Gadadhara happily anointed the Lord's limbs with pulp of sandal and frequently made presentations of pleasing articles such as flower-garlands.

 shayaniye ghe shayya / ktva tat-sannidhau sukham

 svapiti shraddhaya yukta / shnu tasyamta vacah 16

   shayaniye ghe - in the bedroom; shayyam - bed; ktva - made; tat-sannidhau - in front of Him; sukham - happily; svapiti - slept; shraddhaya - with faith; yuktam - imbued; shnu - please listen; tasya - his; amtam - nectarean; vacah - words.

  In the sleeping chamber, Gadadhara would faithfully prepare the Lord's bed in His presence and then happily sleep near Him. Now hear with faith the words of nectar (which he would sing).

 yatha kvacid vraje ratna-mandire kna-sannidhau

 shayya vidhaya shri-radha / svapiti prema-sampluta 17

   yatha - as; kvacit - sometime; vraje - in Vraja; ratna-mandire - in a jewel temple; kna-sannidhau - in front of Krishna; shayyam - bed; vidhaya - prepared; shri-radha; svapiti - She slept; prema-sampluta - immersed in love.

   As sometimes in the land of Vraja, within a jewelled mansion, Shri Radha prepared Shri Krishna's bed in His presence and then slept next to Him immersed in loving sentiments (thus in Navadvipa, Gadadhara does so for Shri Gauranga).

 sayahne mudito devais / taih sardha kirttanotsukah 18

   saya-ahne - at dusk; muditah - delighted; devaih - with those godly men; taih - with them; sardham - in company; kirtana-utsukah - eager for kirtana.

  Every day at sunset, the son of Shaci eagerly performed kirtana in the company of those divine personalities who were His associates.

 te 'pi sankirttanananda-mattash ca nantu jaguh

 shrimad-vishvambharenapi / paramananda-nirvtah 19

   te - they; api - also; sankirtana-ananda-mattah - mad with the joy of kirtana; ca - and; nantuh - they danced; jaguh - they sang; shrimat-vishvambharena - with resplendent Vishvambhara; api - also; parama-ananda - transcendental bliss; nirvtah - delight.

  And as they danced and sang, they also became intoxicated in the joy of sankirtana, and along with resplendent Vishvambhara, everyone tasted the delights of transcendental bliss.

 kadacid avte vyomni / ghanair gambhira-nisvanaih

 vidyotite tatas tavat / saka ca stanyitnubhih 20

   kadacit - once; avte - covered; vyomni - in the sky; ghanai - by clouds; gambhira-nisvanaih - with deep rumblings; vidyotite - illumined by lightning; tatah - then; tavat - so much; sakam - with; ca - and; stanyitnubhih - with thunderclaps.

  One day the sky became fully covered with clouds that made deep rumblings, and it was brightly illumined by lightning and accompanied by thunderclaps.

 vainava duhkhitah sarvve / vighno 'ya samupasthitah

 megha hareh kirttanake / 'bhavash cintapara iti 21

   vainavah - the devotees of Vishnu; duhkhitah - unhappy; sarve - all; vighna - obstacle; ayam - this; samupasthitah - come to be; megha - clouds; hareh - of Hari; kirtanake - in the glorification; abhavan - they became; cinta-para - absorbed in anxiety; iti - thus.

  All of the vaishnavas became unhappy, for the clouds were creating an impediment to the Hari-kirtana, and thus they became overwhelmed by anxiety.

 tada tasmin samayato / ghitva mandira harih

 svakan ktarthayan kna / jagau sa sva-janaih saha 22

   tada - then; tasmin - in that situation; samayatah - coming; ghitva - understanding; mandiram - temple; harih; svakan - own men; kta-arthayan - satisfying; knam - the all-attractive Lord; jagau - He sang; sah - He; sva-janaih - with His own people; saha - together.

  Understanding the situation, Shri Hari came to the temple and gave great satisfaction to His devotees as He sang the names of Shri Krishna in their company.

 tato marudbhir meghaughah / khanditas te dig-antaram

 bhejur babhuva vimala / nabhash candrashu-ranjitam 23

   tatah - then; marudbhih - by the winds; megha-aughah - multitude of clouds; khanditah - dispersed; te - they; dik-antaram - space; bhejuh - they distributed; babhuva - was; vimalam - spotless; nabhah - sky; candra-ashu - rays of the moon; ranjitam - pleasing.

  At that, the winds suddenly dispersed the thunderclouds and distributed them through outer space, and the pleasing rays of the moon then shone in a cloudless sky.

 tatah sankirttana-paraih / sadhubhih saha sa prabhuh

 nanarta pada-katakai / ranac-carana-pankajah 24

   tatah - then; sankirtana; paraih - absorbed in; sadhubhih - by the saints; saha - together; sah - He; prabhuh - the Master; nanarta - danced; pada-katakaih - with golden anklets; ranat - ringing; carana-pankajah - lotus feet.

  As the sadhus became absorbed in sankirtana, Mahaprabhu danced and the golden anklets upon His lotus feet rang.

 vipra-sadhvi-mukhambhoja-ghana-dhvani-ninadite

 nandayaty ati-pupaugha-gandhonmadita-din-mukhe 25

   vipra-sadhvi - brahmana ladies; mukha-ambhoja - lotus mouths; ghana-dhvani - loud sound; ninadite - resonant with; nandayati - delighted; ati-pushpa - many flowers; augha - flood; gandha - fragrance; unmadita - intoxicating; dik-mukhe - in all directions.

  From the lotus mouths of saintly brahmanis came a loud and resonant sound (ulu ulu), which engladdened everyone present while a great shower of delightfully fragrant flowers fluttered in all directions.

 khe 'vasthite sura-gane / babhuva mahad-utsavah

 shri-kna-kirtananandah / sarvva-shruti-manoharah 26

   khe - in outer space; avasthite - situated; sura-gane - the host of gods; babhuva - was; mahat-utsavah - great festival; shri-kna-kirtana-anandah - the joy of Krishna kirtana; sarva-shruti - all the Vedas; mana-harah - attractive to the mind.

  Amongst the host of suras situated above them in outer space, a great festival of Shri-Krishna-kirtana also took place, which is the most attractive spiritual practice to be found in all the Vedic literature.

 ye 'neka-janma-kta-punya-samudra-sankhyas / te kna-deva-samam eva nitanta-shantah

 ntyanti hara-pulakashrubhir avtanga / deva yathacala-bhida sukhino divithah 27

   ye - who; aneka-janma - many births; kta-punya - performed pious deeds; samudra - ocean; sankhyah - counted; te - they; kna-deva-samam - equality with Lord Krishna; eva - certainly; nitanta-shantah - unfathomably peaceful; ntyanti - dance; hara-pulaka - hairs erect, thrilled by rapture; ashrubhih - by the tears; avta - covered; angah - bodies; devah - gods; yatha - like; acala-bhida - Indra, the breaker of mountains; sukhinah - happy; divi-sthah - situated in heaven.

 

  While the demigods in heaven headed by Indra-deva, smasher of mountains felt bliss, so also did Gaura's bhaktas. They who throughout many births had accumulated pious deeds as numerous as the waves of the ocean now found themselves dancing in the company of Shri Krishna Himself. Thus they felt unfathomable peace. As they danced, their bodies became covered by tears and pulakas.

   Thus ends the Third Sarga entitled "Shri Chaitanya Disperses the Thunder-clouds," in the Second Prakrama of the great poem Shri Chaitanya Carita.