Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > Compiled and Imp Scriptures > Krishna Chaitanya Charita Mahakavya > Prakrama 2 > Sarga12

  Twelfth Sarga

maha-prakasha-abhiekah

Gauranga Reveals His Great Glories and Receives the Sacred Bath

 tato vatya murares te / jhatityagatya seshvarah

 upavishya kana sthitva / vijayasyashrama yayuh 1

   tatah - then; vatyam - in the dwelling; murareh - of Murari; te - they; jhatitya - speedily; agatya - came; sa-ishvarah - with the Lords; upavishya - sitting; kanam - a moment; sthitva - staying; vijayasya - of Vijaya; ashramam - the spiritual shelter; yayuh - they went.

  Then all the bhaktas together with the Lords Gaura, Nityananda and Advaita hastily assembled in the home of Murari Gupta. After sitting down there and resting a short time, they departed for the ashrama of Vijaya.

 uitva rajani tatra / prabhate bhagavan parah

 jagamottaraka kula / sa jahnavyabhramad drutam 2

   uitva - resided; rajanim - the night; tatra - there; prabhate - at dawn; bhagavan - the Lord; parah - supreme; jagama - He went; uttarakam - northern; kulam - bank; sah - He; jahnavyah - of the Ganga; abhramat - He wandered; drutam - freely.

  After resting there the night, the Supreme Lord got up at dawn and went to the northern bank of the Jahnavi and wandered about freely.

 brahmanah sadhavah shanta / vinayena dvijottamah

 ucuh prasida bhagavan / agaccha sva-gha punah 3

   brahmanah - those who know brahma (spirit); sadhavah - saints; shantah - peaceful; vinayena - with humility; dvija-uttamah - exalted twice-born men; ucuh - they said; prasida - be merciful; bhagavan - O Lord; agaccha - come; sva-gham - to Your own home; punah - again.

  The saintly and peaceful twice-born brahmanas humbly addressed Him, saying, "Be merciful, O Lord. Kindly return to Your home."

 tat shrutva vinaya tea / karunardro nyavartata

 sva-bhakta-hdayananda / shriman vishvambharah prabhuh 4

   tat - that; shrutva - hearing; vinayam - humility; team - their; karuna-ardrah - melting with mercy; nyavartata - returned; sva-bhakta - of His devotees; hdaya-ananda - joy to the hearts; shriman - glorious; vishvambharah; prabhuh - Master.

  When He heard their mood of humility, the resplendent Vishvambhara Prabhu, who brings delight to the hearts of His devotees, and whose heart melts with compassion for all beings, returned home.

 tatas te hta-manasas / tyakta-shoka mudanvitah

 ajagmur harina sarvve / shrivasasyalaya punah 5

   tatah - then; te - they; hta-manasah - joyous hearts; tyakta-shokah - abandoned lamentation; muda-anvitah - filled with gladness; ajagmuh - they came; harina - with Hari; sarve - all; shrivasasya - of Shrivasa; alayam - abode; punah - again.

  Then with joyous hearts the bhaktas abandoned lamentation and returned happily with Gaura Hari to the abode of Shrivasa.

 provaca bhagavas tatra / sarvveam eva sannidhau

 shnudhva vacana mahya / yuya kna-rasa-pradah 6

   provaca - declared; bhagavan - the Lord; tatra - then; sarveam - of all; eva - surely; sannidhau - in the presence; shnudhvam - please hear; vacanam - words; mahyam - to Me; yuyam - you; kna-rasa-pradah - the bestower of Krishna's mellows.

  In the presence of them all, the Blessed Lord said, "O bestowers of Krishna-rasa, hear My words.

 matara saparityajya / gate mayi dig-antaram

 sarvve ma savadiyanti / viruddha ktavan asau 7

   mataram - mother; saparityajya - totally abandoning; gate - gone; mayi - by Me; dik-antaram - another country; sarve - everyone; mam - Me; savadiyanti - they will say; viruddham - wrong; ktavan - done; asau - He.

  "If I abandon My mother and depart for another country, everyone will say that I have done wrong."

 murarih praha ta shrutva / maiva natha vadiyati

 kashcij jano na shaknoti / jivo vaktu sanatanam 8

   murarih - the devotee physician; praha - declared; tam - to Him; shrutva - hearing; ma - not; evam - thus; natha - O Lord; vadiyati - he will say; kashcit - anyone; janah - person; na - not; shaknoti - he can; jivah - living being; vaktum - to say; sanatanam - eternal Lord.

  Hearing the Lord speak thus, Murari Gupta declared, "He Natha! No living being could speak in that way of their eternal Lord."

 tasya tad vacana shrutva / bhagavas ta murarikam

 alingya vara-bahubhya / haritah pravishad gham 9

   tasya - his; tat-vacanam - these words; shrutva - hearing; bhagavan - the Lord; tam - him; murarikam - the familiar Murari; alingya - embracing; vara-bahubhyam - with His beautiful arms; haritah - with joy; pravishat - He entered; gham - the house.

  When the illustrious Lord heard those words, He embraced this lowly Murari with His two beautiful arms and entered the house.

 tatah pramudito vaidyah / pulakavalim udvahan

 papatha shlokam eka ca / pracina yat shnuva tat 10

   tatah - then; pramuditah - very gladly; vaidyah - the physician; pulaka-avalim - rows of thrill bumps; udvahan - bore; papatha - he recited; shlokam - verse; ekam - one; ca - and; pracinam - ancient; yat - which; shnuva - please listen; tat - that.

  Because of his great gladness, that physician's body then bore rows of pulakas and he then recited one ancient verse in the Lord's presence, which you may kindly hear.

 "kvaha daridrah papiyan / kva knah shri-niketanah

 brahma-bandhur iti smaha / bahubhya parirambhitah" 11

   kva - whereas; aham - I; daridrah - poverty-stricken; papiyan - sinner; kva - whereas; knah - the all-attractive Lord; shri-niketanah - the shelter of the goddess of fortune; brahma-bandhuh - relative of brahmanas (fallen brahmana); iti - thus; sma - verily; aham - I; bahubhyam - with His arms; parirambhitah - fully embraced.

  "Whereas I am but a poverty-stricken sinner, a brahmana in name only, and whereas Shri Krishna is the shelter of goddess Lakshmi, still the Lord has embraced me with His two arms."

 tat shrutvashcaryyam akhila / bhava sandarshayan prabhuh

 raraja sahasa devah / sahasrarccih sama-prabhah 12

   tat - that; shrutva - hearing; ashcaryam - amazing; akhilam - completely; bhavam - ecstasy; sandarshayan - displaying; prabhuh - the Master; raraja - shone; sahasa - suddenly; devah - the Lord; sahasra-arcih - thousand-rayed; sama - equal; prabhah - effulgence.

  Hearing that wonderful shloka, our divine Prabhu displayed sublime bhava, and suddenly radiated effulgence like the thousand-rayed sun.

 upavishyasane devah / provaca madhurakaram

 ida deha vijanihi / sac-cid-ghanam anuttamam 13

   upavishya - sitting; asane - on a seat; devah - the Lord; provaca - spoke; madhura-akaram - in a sweet tone; idam - this; deham - body; vijanihi - you should know; sat-cit-ghanam - condensed eternity and cognizance; anuttamam - transcendental to transcendence.

  Seating Himself on an asana, the Lord spoke sweetly, "You should understand that this body of Mine, which is transcendental to transcendence, is composed of condensed eternity and cognizance."

 tatas te muditah sarvve / babhuvuh pulakancitah

 shrivasa-panditas tatra / snapayam asa ta prabhum 14

 svar-nadi-svaccha-salilaih / puja cakre yatha-vidhi

 nityanando maha-tejash / chatra shirasy adharayat 15

   tatah - then; te - they; muditah - glad; sarve - all; babhuvuh - they became; pulaka-ancitah - hairs erecting; shrivasa-panditah - the expansion of Narada Muni; tatra - then; snapayam asa - he bathed; tam - Him; prabhum - the Lord; svah-nadi - river of heaven; svaccha-salilaih - with crystalline waters; pujam - worship; cakre - made; yatha-vidhi - according to precept; nitya-anandah - the original form of a devotee; maha-tejah - of great power; chatram - umbrella; shirasi - on the head; adharayat - He held.

  Hearing that, all the devotees became immensely blissful and all of their bodies became covered with pulakas. At that time, Shrivasa bathed Prabhu with the crystalline waters of the sky-flowing Ganga and worshipped Him according to the vaishnava precept for guru-puja. Mighty Nityananda held an umbrella above Gaura's head.

 gadadharash ca tambula / dadati shri-mukhopari

 kecit sevante ta deva / camara-vyajanadibhih 16

   gadadharah - the energy of a devotee; ca - and; tambulam - betel; dadati - he offered; shri-mukha-upari - into His sacred mouth; kecit - some devotees; sevante - served; tam - Him; devam - the Lord; camara - yak-tail whisk; vyajana - fan; adibhih - headed by.

  Gadadhara dropped betel into Gaura's lovely mouth while all the other bhaktas served the divine Lord with various articles such as peacock fans and camara whisks.

 sankirttana-rase magna / hari gayanti sarvvatah

 eva kautuka apanna / vismita nanttur jaguh 17

   sankirtana-rase - in the mellows of congregational chanting; magnah - immersed; harim - the remover of sin; gayanti - they sing; sarvatah - in all directions; evam - thus; kautukam - eagerness; apannah - attained; vismitah - mystified; nantuh - they danced; jaguh - they sang.

  Immersed in sankirtana-rasa, they broadcast the names of Hari in all directions as they danced and sang, filled with wonder and eagerness.

   Thus ends the Twelfth Sarga entitled "Gauranga Reveals His Great Glories and Receives the Sacred Bath," in the Second Prakrama of the great poem Shri Chaitanya Carita.