Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > Compiled and Imp Scriptures > Krishna Chaitanya Charita Mahakavya > Prakrama 1 > Sarga4

Fourth Sarga

avataranukrama

Descriptions of the Avataras

 atha shrutva tu tat sarva / shri-damodara-panditah

 uvaca parama-pritah / kathyata n-hareh katham 1

   atha - so; shrutva - hearing; tu - indeed; tat - that; sarvam - all; shri-damodara-panditah - Shri Damodara Panita; uvaca - said; parama-pritah - very pleased; kathyatam - tell; n-hareh - of the Lord Hari in His form like a nri (man); katham - the story.

  After hearing this extraordinary narration in its entirety, Shri Damodara Panita's heart was much enlivened, and he said to Murari Gupta, "Now kindly relate the epic of Nrihari.

 ke ke tatravatareu / svavatirna mahi-tale

 avatarash ca katidha / tan vadasvanupurvashah 2

   ke ke - which; tatra - there; avatareu - amongst the avataras; su-avatirnah - avataras of note; mahi-tale - on the earth planet; avatarah - the Lord's descents to the material world; ca - and; katidha - what kinds; tan - those; vadasva - speak of; anupurvashah - consecutively.

  "Amongst the avataras of Shri Hari who have graced the earth planet, which of them are especially famous by virtue of their unique pastimes? Also, what are the various kinds of avataras? Please describe them in order."


 iti shrutva dvijagryasya / vacana shri-murarikah

 uvaca parama-pritya / shruyatam iti sadaram 3

   iti - thus; shrutva - having heard; dvija-agryasya - of the exalted brahmana; vacanam - words; shri-murarikah - Shri Murari Gupta; uvaca - said; parama-pritya - with great love; shruyatam - hear; iti - thus; sa-adaram - with attention.

  Hearing the words of the eminent brahmana, Shri Murari was greatly satisfied and replied, "Kindly hear me attentively."

 atha te kathayamy anyat / svashavatarana hareh

 shuddha-bhaktataya khyatan / bhaktan ishvara-rupinah 4

   atha - so; te - to you; kathayami - I shall tell; anyat - other; sva-asha - plenary portions; avataranam - of the descents of the Lord; hareh - of Shri Hari; shuddha - pure; bhaktataya - by their devotional quality; khyatan - known; bhaktan - devotees; ishvara-rupinah - forms of the Lord.

  Now I shall describe the plenary  avataras of Shri Hari who due to their pure devotional qualities are celebrated as devotional forms of ishvara.

 adau jato dvija-shrethah / shri-madhava-puri prabhuh

 ishvarasho dvidha bhutvadvaitacaryash ca sad-gunah 5

   adau - the first of them all; jatah - born; dvija-shrethah - best of brahmanas; shri-madhava-puri - Shri Madhavendra Puri; prabhuh - the Lord; ishvara-ashah - a plenary portion of the Lord; dvidha - second; bhutva -became; advaita-acaryah - Shri Advaita _carya; ca - and; sat-gunah - a model of good qualities.

  The first to appear among them was the best of the twice-born, Shri Madhava Puri Prabhu. The second expansion of the Lord, named Shri Advaita _carya, was a model of all saintly qualities.

 tayoh shiyo 'bhavad devash / candrashash candra-shekharah

 sa acarya-ratna iti / khyato bhuvi maha-yashah 6

   tayoh - of those two; shiyah - the disciple; abhavat - became; devah - devotee; candra-ashah - a plenary portion of the moon-god; candra-shekharah - named Candra Shekhara; sah - He; acarya-ratnah - the jewel teacher; iti - thus; khyatah - known; bhuvi - on the earth; maha-yashah - of great renown.

  Shri Candra Shekhara _carya was a ray of the moon-god. He became the disciple of both Shri Madhavendra Puri and Shri Advaita _carya, and was widely renowned on earth as _carya Ratna, the jewel-like teacher.

 shri-naradasha-jato 'sau / shrimat-shrivasa-panditah

 gandharvasho 'bhavad vaidyah / shri-mukunda-sugayanah 7

   shri-narada-asha - an expansion of Shri Narada Muni; jatah - was born; asau - he; shrimat-shrivasa-panditah - Shri Shrivasa Panita; gandharva-ashah - expansion of a Gandharva; abhavat - became; vaidyah - _yurvedic physician; shri-mukundah - Shri Mukunda; su-gayanah - the excellent singer.

  Shri Narada descended as Shri Shrivasa Panita, and a Gandharva descended as Shri Mukunda, the physician and superlative singer.

 shrimat-shri-haridaso 'bhun / muner ashah shnuva tat

 kathita naga-datena / brahmanena yatha-pura 8

   shrimat-shri-haridasah - Shri Haridasa hakura; abhut - was; muneh - of a sage; ashah - expansion; shnuva - hear; tat - that; kathitam - it is described; naga-datena - named Naga-data; brahmanena - by a brahmana; yatha - as; pura - in ancient times.

  As described by the brahmana Nagadashta, Shri Haridasa hakura was the expansion of a sage from an ancient time. Please hear of this.

 adau muni-varah shriman / ramo nama maha-tapah

 dravide vaishnava-ketre / so 'vatsit putra-vatsalah 9

   adau - formerly; muni-varah - elevated sage; shriman rama nama - named Shriman Rama; maha-tapah - great ascetic; dravide - in southern India; vainava-ketre - in a pigrimage place for vaishnavas; sah - he; avatsit - dwelt; putra-vatsalah - affectionate to his son.

  The exalted sage and great ascetic of the name Shriman Rama was very affectionate to his son. He lived in a place of pilgrimage for vaishnavas in the southern part of Bharata.

 tasya putrena tulasim / prakalya bhojane shubhe

 sthapita sa 'patad bhumav / aprakalya punash ca tam 10

 pitre 'dadat punah so 'pi / shri-ramakhyo maha-munih

 dadau bhagavate tena / jato 'sau yavane kule 11

   tasya - his; putrena - by his son; tulasim - a tulasi leaf; prakalya - after washing; bhojane - on the foodstuffs for offering to the Lord; shubhe - auspicious; sthapita - placed; sa - that leaf; apatad - it fell; bhumau - on the earth; aprakalya - without washing; punah - again; ca - and; tam - that leaf; pitre - to his father; adadat - he gave; punah - again; sah - he; api - and; shri-rama - Shri Rama; akhyah - named; maha-munih - the great sage; dadau - he offered; bhagavate - unto the Lord; tena - for this reason; jatah - born; asau - he; yavane - amongst people fallen from Vedic culture (Muslims); kule - in the family.

   Once, his son washed a tulasi leaf and placed it on the auspicious foodstuffs which had been prepared for offering to the family Deity. That leaf fell to the ground, but without washing it, the boy replaced it on the offering and gave it to his father. Shri Rama Mahamuni then offered it to the Supreme Lord. For this reason the muni was later obliged to take birth in  . a family of Yavanas.


  sa dharmatma sudhih shantah / sarva-dharma-vicakanah

 brahmasho 'pi tatah shriman / bhakta eva sunishcitah 12

   sah - he; dharma-atma - the very heart of virtuous life; su-dhih - extremely intelligent; shantah - peaceful; sarva-dharma - all spiritual matters; vicakanah - learned; brahma-ashah - an expansion of Lord Brahma; api - and; tatah - therefore; shriman - glorious; bhakta - devotee; eva - certainly; su-nishcitah - positively ascertained.

  Shri Haridasa was the very breath of dharma. He was extremely intelligent, peaceful, perceptive and learned in all spiritual matters. Moreover, it is positively ascertained that this glorious devotee was also a plenary portion of Lord Brahma.

 avadhuto maha-tejo / nityanando mahattamah

 baladevashato jato / maha-yogi svaya prabhuh 13

   avadhuta - an ascetic aloof from worldly conventions; maha-tejah - very powerful; nityanandah - personified perpetual bliss; mahat-tamah - greatest of the great; baladeva-ashatah - from an expansion of Shri Baladeva; jatah - born; maha-yogi - great mystic; svayam - in person; prabhuh - the Lord.

  Shri Nityananda Prabhu is the plenary portion of Shri Baladeva. Although the greatest of the great, he appears as an avadhuta, and a great mystic. But He is actually the Supreme Lord Himself, the origin of all emanations.

 na tasya kula-shilani / karmani vaktum utsahe

 api vara-shatenapi / bhaspatir api svayam 14

   na - not; tasya - His; kula-shilani - family and character; karmani - activities; vaktum - to speak of; utsahe - attempt; api - even; vara-shatena - with a hundred years; api - even; bhaspatih - the priest of the demigods; api - even; svayam - Himself.

  Even Brihaspati himself with a hundred years at his disposal could hardly attempt to describe Shri Nityananda's character and activities.

 vaktu neshe 'pare kimva / vaya hi kudra-jantavah

 shri-kna-dvitiyash capi / gauranga-prana-vallabhah 15

   vaktum - to speak; na - not; ishe - when the great controller; apare - unrivalled; kimva - what to speak of; vayam - we; hi - certainly; kudra - insignificant; jantavah - living entities; shri-kna-dvitiyah - a second only to Lord Krishna; ca - and; api - even; gauranga-prana - life of Gauranga; vallabhah - lover.

  When Brihaspati, the matchless master of the art of eloquence, is unable to delineate the qualities of Lord Nityananda, then what to speak of insignificant living beings such as ourselves. He is second only to Shri Krishna, and is more dear to Lord Gauranga than His own life-breath.

 anye ca shatasho jata / devash ca muni-pungavah

 pthivyam asha-bhavena / tan na sankhyatum utsahe 16

   anye - others; ca - and; shatashah - hundreds; jatah - born; devah - demigods; ca - and; muni-pungavah - powerful sages; pthivyam - on the earth; asha-bhavena - in the manner of plenary expansions; tan - them; na - not; sankhyatum - to count; utsahe - venture.

  Hundreds of other demigods took birth on the earth as powerful philosopher-sages, descending as plenary portions of their original forms . One cannot even venture to count them.

 athavataro dvi-vidhah / puruasya prakirtitah

 yugavatarah prathamah / karyarthe 'para-sambhavah 17

   atha - now; avatarah - of descents of the Lord; dvi-vidhah - two kinds; puruasya - of the Lord; prakirtitah - declared; yuga-avatarah - avataras for the age; prathamah - first; karya-arthe - for a mission; apara - others (lila-avataras); sambhavah - come forth.

  There are two other classes of avataras declared in the shastras. The former are the yuga-avataras, who appear to teach the process of self-realization for the four ages; the latter are the karya-avataras, who appear to accomplish a specific mission.

 yugavatarah kathyante / ye bhavanti yuge yuge

 dharma sasthapayanti ye / tan shnuva yatha-kramam 18

   yuga-avatarah - the avataras for the four ages; kathyante - are described; ye - which; bhavanti - appear; yuge yuge - age to age; dharmam - spiritual practices; sasthapayanti - establish; ye - which; tan - those; shnuva - now hear; yatha-kramam - in order.

  The yuga-avataras are described as those who appear from age to age in order to establish the principles of religion. Now hear of them in the order in which they appear.

 satye yuge dhyana ekah / puruasyartha-sadhakah

 tad arthe 'vatarat shuklas / catur-bahur jata-dharah 19

   satye yuge - in the age of truthfulness; dhyanah - meditation; ekah - alone; puruasya - of man; artha - the goal of life; sadhakah - the means for attaining; tat - that; arthe - for the purpose; avatarat -He descended; shuklah - white; catur-bahuh - four-armed; jata-dharah - with matted locks.

  In Satya-yuga, the age of truthfulness, meditation was the sole means for mankind to execute self-realization. For that purpose, the white avatara, Shukla, descended in a four-armed form with matted locks.

 sahasra-candra-sadshah / sada dhyana-rato munih

 sarveam eva jantuna / dhyanacaryo babhuva ha 20

   sahasra-candra - a thousand moons; sa-dshah - like; sada - always; dhyana-ratah - attached to meditation; munih - the sage; sarveam - for everyone; eva - surely; jantunam - for men; dhyana-acaryah - a teacher of meditation; babhuva - became; ha - indeed.

  Appearing as bright and as cooling as a thousand moons, the sage, absorbed in constant trance, showed through His example the path of meditation for all men.

 tretaya yajna evaiko / dharma-sarvartha-sadhakah

 tatra yajnah svaya jatah / shruk-shruvadi-samanvitah 21

   tretayam - in the age of Treta; yajna - fire sacrifice; eva - surely; ekah - one; dharma - spiritual benefits; sarva-artha - all purposes; sadhakah - accomplisher; tatra - at that time; yajnah - sacrifice personified; svayam - Himself; jatah - was born; shruk-shruva-adi-samanvitah - holding the spoons for sacrifice named Shruk and Shruva and other implements.

   In the next age, Treta, the practice of fire sacrifice alone conferred all spiritual benefits on man. At that time the Lord appeared as Yajna, sacrifice personified. He held Shruk and Shruva, the sacrificial spoons, and other paraphernalia for sacrifice.

 yajnikair brahmanaih sardham / yajna-bhuk sa janardanah

 yajnam evakaroj jinur / janan sarvan ashikayat 22

   yajnikaih - sacrificing; brahmanaih - with the priests; sardham - together; yajna-bhuk - the enjoyer of sacrifice; sah - He; jana-ardanah - the Lord who inspires the hearts of people; yajnam - sacrfice; eva - indeed; akarot - performed; jinuh - the victorious one; janan - the people; sarvan - all; ashikayat - He taught.

  Together with the priests of the sacrifice, the victorious Lord Janardana, who is the enjoyer of the fruits of sacrifice, performed yajna Himself and thus taught that process to all people.

 dvapare tu yuge puja / puruarthaya kalpate

 iti jnatva svaya vishnuh / pthu-rupo babhuva ha 23

   dvapare - age of Dvapara; tu - but; yuge - in the age; puja - Deity worship; purua-arthaya - for the benefit of man; kalpate - is suitable; iti - thus; jnatva - so knowing; svayam - Himself; vishnuh - from vish (to pervade), the all-pervading one; pthu-rupah - King Prithu's form; babhuva - was; ha - indeed.

  In the age of Dvapara, puja, (worship of the Lord's arca-vigraha), was the appropriate process of self-realization for mankind. Knowing this, Shri Vishnu Himself incarnated as Maharaja Prthu.

 puja cakara dharmatma / lokana canushasanam

 karayam asa pujaya / sarveam abhavan manah 24

   pujam - worship; cakara - he performed; dharma-atma - virtuous soul; lokanam - of the people; ca - and; anushasanam - governing; karayam asa - did; pujayam - in worship; sarveam - of all men; abhavan - it became; manah - the mind.

   That virtuous soul regulated the people by His rule. He performed worship of the Lord and thereby engaged the minds of all men in this same worship.

 kalau tu kirtana shreyo / dharmah sarvopakarakah

 sarva-shakti-mayah sakat / paramananda-dayakah 25

   kalau - in the age of quarrel; tu - but; kirtanam - chanting the Lord's names; shreyah - highest benefit; dharmah - religious practice; sarva-upakarakah - causer of welfare for all; sarva-shakti-mayah - possessed of all potencies; sakat - directly the Lord; parama-ananda-dayakah - bestower of the highest transcendental bliss.

  But in the age of Kali which is filled with quarrel, the chanting of the names of Shri Hari confers all spiritual benefit. It showers welfare upon all living beings. The Lord's name is possessed of all His potencies. Shri Nama is the Lord, Himself, and in this form Lord Kna bestows the highest transcendental bliss.

 iti nishcitya manasa / sadhuna sukham avahan

 jatah svaya pthivya tu / shri-chaitanya-mahaprabhuh 26

   iti - thus; nishcitya - determining; manasa - with the mind; sadhunam - of the sadhus; sukham - happiness; avahan - bringing; jatah - born; svayam - in person; pthivyam - on the earth; tu - indeed; shri-chaitanya-mahaprabhuh - Shri Chaitanya Mahaprabhu.

   Thus considering the situation, Shri Chaitanya Mahaprabhu personally took birth on the earth, and thereby brought joy to men of virtue.

 kirtana karayam asa / svaya cakre mudanvitah

 yugavatara ete vai / karyarthe caparan shnu 27

   kirtanam - chanting; karayam asa - caused to do; svayam - in person; cakre - did; muda-anvitah - filled with happiness; yuga-avatarah - avataras for the ages; ete - these; vai - certainly; karya - mission; arthe - for the purpose; ca - and; aparan - others; shnu - hear.

  Filled with bliss, He chanted the names of Hari and thus induced others to also chant. These are the yuga-avataras for the four ages. Now hear of the others, the karya-avataras, who descend to perform specific missions.

 matsye tu vedoddharana / kaurme mandara-dharanam

 varahe dharana bhumer / nara-siha-vidaranam 28

   matsye - in His Fish avatara; tu - indeed; veda - Vedas; uddharanam - saving; kaurme - in the Tortoise avatara; mandara-dharanam - holding the Mandara mountain; varahe - in the Boar avatara; dharanam - holding; bhumeh - of the earth; nara-siha - Man-lion avataa; vidaranam - tearing asunder.

  Descending in the form of Shri Matsya, the Fish avatara, the Lord saved the Vedas from the waters of universal devastation. In His form of Shri Kurma, the Tortoise avatara, He held up the Mandara mountain in order to award nectar to the demigods. In His form of Shri Varaha-deva, the Boar avatara, the Lord lifted up the earth and replaced it in its position in the universe. And in His form of Shri Narasiha, the Man-lion avatara, the Lord tore asunder the chest of the demon Hiranyakashipu, thus protecting the devoted Prahlada.

 cakre danuja-shakrasya / vamane bhuvana-shriyam

 jigye tu bhargavah kauni / jitva rajnah sudurmadan 29

 dadau ga brahmanayaiva / vinur lokaika-taranah

 shri-rame ravana hatva / yashasa purita jagat 30

   cakre - took; danuja-sakrasya - of the powerful demon, Bali; vamane - during Lord Vamana's avatara; bhuvana-shriyam - the opulence of the world; jigye - He won; tu - and; bhargavah - the descendant of Bhgu, Parashurama ("axe-delighter"); kaunim - the earth; jitva - having defeated; rajnah - the kings; su-durmadan - very arrogant; dadau - He gave; gam - earth; brahmanaya - to the brahmana Kashyapa; eva - indeed; vinuh -the all-pervading One; loka-eka-taranah - the sole uplifter of the world; shri-rame - during the avatara of Shri Rama; ravanam - the ten-headed king of the man-eaters; hatva - having killed; yashasa - by His fame; puritam - filled; jagat - the universe.

  Descending as Shri Vamana-deva, a child brahmana, the Lord took away the opulence of the three worlds from the powerful demon Bali. As Shri Parashurama, He descended in the lineage of the sage Bhrigu. Delighting in fighting with an axe, He won the earth by defeating the arrogant kings and then gave it in charity to the brahmana Kashyapa. Next Shri Vishnu, sole savior of the universe, descended as Shri Rama and slew the ten-headed man-eating rakshasa named Ravana. Thus all of the worlds became filled with Vishnu's fame.

 shrimat-knavatare tu / bhumer bharavataranam

 svayam eva haris tatra / sarva-shakti-samanvitah 31

   shrimat-kna-avatare - by the avatara of Shri Krishna; tu - and; bhumeh - of the earth; bhara - burden; avataranam - taking away; svayam - original; eva - indeed; harih - one who takes away evil; tatra - then; sarva-shakti-samanvitah - possessing all potencies.

  When Lord Shri Krishna descended, He removed the heavy burden of warring armies from the earth. He is the original form of Shri Hari, replete with all potencies.

 bauddhe tu mohana cakre / vedana bhagavan parah

 mlecchana nidhana caiva / kalki-rupena so 'karot 32

   bauddhe - upon the avatara of Shri Buddha-deva; tu - and; mohanam - illusion; cakre - He made; vedanam - for the followers of the Vedas; bhagavan - the Supreme Lord; parah - transcendental; mlecchanam - of those fallen from the Vedas; nidhanam - destruction; ca - and; eva - surely; kalki-rupena - by the form of Kalki; sah - He; akarot - performed.

  As Shri Buddha-deva, the Lord made an illusion to bewilder the so-called followers of the Vedas, and in the form of Shri Kalki, He annihilated the degraded mleccha populace, who had fallen from the path of the Vedas.

 eva vidhany anekani / karmani bahu-rupinah

 karyavatara n-hareh / kathitah paramaribhih 33

   evam - thus; vidhani - kinds; anekani - many; karmani - activities; bahu-rupinah - who have many forms; karya-avatarah - the avataras for specific missions; n-hareh - of Shri Gaura Hari; kathitah - are spoken of; parama-ibhih - by the topmost sages.

  Thus do the greatest of sages describe the karya-avataras of Nhari, who are of many kinds, who perform many activities and appear in many forms.

   Thus ends the Fourth Sarga entitled "Descriptions of the Avataras," in the First Prakrama of the great poem Shri Chaitanya Carita.