Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > Compiled and Imp Scriptures > Krishna Chaitanya Charita Mahakavya > Prakrama 1 > Sarga14

 Fourteenth Sarga

shri-vishnu-priya-vivaha

The Marriage of Vishnu with Vishnu-priya

 tatash ca bhagavan knah / karunapara-manasah

 tayor duhkham anusmtya / prapayya nija-brahmanam 1

   tatah - then; ca - and; bhagavan - the Supreme Lord; knah - Shri Krishna; karuna - merciful; apara - incomparable; manasah - mind; duhkham - grief; anusmtya - recalling; prapayya - obtaining; nija-brahmanam - His own brahmana.

  The boundlessly merciful Lord Krishna, feeling sympathy for sorrow of the brahmana couple, and engaged another brahmana to be His messenger.

 vanya madhuraya vipra-mukhena prakto yatha

 anuniya tayoh kanyam / udvahartha mano dadhe 2

   vanya - by the words; madhuraya - sweet; vipra-mukhena - by the mouth of the brahmana; praktah - ordinary; yatha - as if; anuniya - soliciting; tayoh - of the couple; kanyam - daughter; udvaha-artham - the object of marriage; manah - mind; dadhe - set.

  Resolving to marry their daughter, Shri Hari conciliated them with sweet words just like an ordinary man, through the mouth of that brahmana.

 tatah shubhe vilagnendu-nakatra-shubha-sayute

 adhivasa-dine sadhu-vipra-sanga-samagate 3

   tatah - then; shubhe - at the auspicious; vilagna - rising of constellations; indu - moon; nakatram - stars; shubha-sayute - at the auspicious conjunction; adhivasa-dine - on the day of purifying household frough vasa (fragrances); sadhu - saintly persons; vipra - brahmanas; sanga - association; samagate - at the assembly.

   Then on the new day selected for the Lord's adhivasa, when in the sky arose an auspicious conjunction of the stars and moon, when saintly brahmanas assembled...

 mrdanga-panavadhmane / veda-dhvani-ninadite

 dhupa-dipa-patakabhir / alankta-dig-antare 4

   mrdanga - mdanga; panava - karatalas; adhmane - sounds; veda-dhvani-ninadite - when the sounds of Vedic mantras; dhupa - incense; dipa - ghee lamps; patakabhih - with flags; alankta - decorated; dik-antare - when all directions.

  ...when mdanga and karatalas were sounded, when Vedic hymns were vibrated, when all directions were decorated with flags and banners, when lamps and fragrant incense were lit...

 svasti-vacana purva hi / sapujya pit-devatah

 adhivasa-kriya cakre / brahmanaih saha sa prabhuh 5

   svasti-vacanam - words of benediction; purvam - accompanied; hi - indeed; sapujya - worshipped; pit - forefathers; devatah - demigods; adhivasa-kriyam - the activities of entering household; cakre - made; brahmanaih - with brahmanas; saha - with; sah - He; prabhuh - the Lord.

  ...when the controlling deities of the universe and the Lord's forefathers were offered oblations accompanied by auspicious utterances of svasti!, then the Lord performed the ceremonial rituals of to purify the household, as conducted by brahmana priests.

 tato dadau dvijatibhyah / sajjanebhyash ca candanam

 gandha-tambula-malya ca / bhuri bhuri-yasha harih 6

   tatah - then; dadau - He gave; dvi-jatibhyah - to the twice-born brahmanas; sajjanebhyah - to the pure; ca - and; candanam - sandalwood; gandha - scented; tambula - betel nut; malyam - garlands; ca - and; bhuri - plentiful; bhuri-yasha - with broad fame; harih - Shri Hari.

  Shri Hari of wide-spread fame then presented profuse pulp of sandal, scented chewing spices with pana, and garlands to those saintly twice-born men.

 tasmin kale panditaryah / shri-yutah shri-sanatanah

 abhyayac chraddhaya yuktah / prahtenantaratmana 7

   tasmin - at that; kale - time; pandita-aryah - noble scholar; shri-yutah - with the goddess of fortune; shri-sanatanah - Shri Sanatana; abhyayat - arrived; shraddhaya - with faith; yuktah - engaged; prahtena - with joy; antara-atmana - inside himself.

  Then the noble scholar Sanatana faithfully arrived accompanied by his daughter who appeared like the goddess of fortune. He was attired opulently and his heart immersed in jubilation.

 brahmanan vipra-sadhvish ca / preayitva yatha-vidhi

 karayam asa jamatur / adhivasa mahatmanah 8

   brahmanan - brahmanas; vipra-sadhvih - brahmanis; ca - and; preayitva - summoned; yatha-vidhi - according to precept; karayam asa - did; jamatuh - of his son-in-law; adhivasam - marriage rite; maha-atmanah - of the magnanimous person.

  He summoned together the brahmanas and their saintly wives and then performed the adhivasa of his great son-in-law according to Vedic vidhi.

 svaya cakre sva-duhitur / adhivasa yatha-vidhi

 mahananda-rase magne / navindad bhava-vedanam 9

   svayam - himself; cakre - made; sva-duhituh - of his own daughter; adhivasam - household; yatha-vidhi - according to precept; maha-ananda - the great joy; rase - in the mellow; magne - merged; na - not; avindat - he experienced; bhava-vedanam - the torture of material existence.

  Having performed the adhivasa ceremony of his daughter according to Vedic precept, he ceased to experience the tribulations of material misery, and merged in a great ocean of bliss.

 athapara-dine pratar / bhagavan jahnavi-jalam

 avagahyahnika ktva / prayat sadhubhir anvitah 10

 nandi-mukhan pit-ganan / sapujya susamahitah

 sthitanta sahasabhyetya / dvija-putra mahaujasah 11

 vastralankara-malabhir / gandhadyaih samabhuayan

 shrimad-vishvambhara deva / kama-koti-sama-prabham 12

   atha - then; apara-dine - on the following day; pratah - early; bhagavan - the Supreme Lord; jahnavi-jalam - the water of the Ganga; avagahya - having bathed; ahnikam - daily; ktva - done; prayat - went forth; sadhubhih - with saintly persons; anvitah - together; nandi-mukhan - ancestors in suffering; pit-ganan - hosts of forefathers; sapujya - having worshipped; su-samahitah - with great attention; sthitantam - standing; sahasa - suddenly; abhyetya - arriving; dvija-putra - the sons of brahmanas; maha - great; ojasah - vigorous; vastra - garments; alankara - ornaments; malabhi - with garlands; gandha-adyaih - with scented oils and other pleasing articles; samabhuayan - fully ornamented; shrimat-vishvambharam - beautiful Vishvambhara; devam - Supreme Personality of Godhead; kama - Cupids; koti - ten million; sama-prabham - equal effulgence.

  Early on the following day, after taking His daily bath in the waters of the Jahnavi, Bhagavan Shri Gaura went forth, and assisted by saintly persons He attentively worshipped His ancestors to release them from any suffering. Just then, powerful young sons of brahmanas suddenly arrived and completely decorated beautiful Vishvambharadeva, whose effulgence was like millions of Cupids, with silken garments, ornaments, garlands, scented oils and so forth.

 tasmin kane cakarashu / shri-sanatanah panditah

 vastralankara-malabhir / gandhadyair samalanktam 13

 kanya vaivahika kala / viditva brahmanottaman

 preayam asa jamatur / adaran ayanaya sah 14

   tasmin - at that; kane - moment; cakara - he did; ashu - quickly; shri-sanatanah - Shri Sanatana; panditah - the scholar; vastra - garments; alankara - ornaments; malabhih - with garlands; gandha-adyaih - with scents and so forth; samalanktam - fully ornamented; kanyam - daughter; vaivahikam kalam - marriage time; viditva - knowing; brahmana-uttaman - elevated brahmanas; preayam asa - he sent; jamatuh - for his son-in-law; adarat - with respect; ayanaya - for the coming; sah - he.

  At that moment, Shri Sanatana Panita, knowing that the auspicious time for the wedding had arrived, also had his daughter decorated with garments, ornaments, flower garlands, scented oils and so forth, and he sent elevated brahmanas to respectfully bring his son-in-law.

 tato gatva dvija-shrethah / procush ca vinayanvitah

 udvahartha tava shubhah / kalo 'ya samupasthitah 15

   tatah - then; gatva - having gone; dvija-shrethah - elevated brahmanas; procuh - declared; ca - and; vinaya-anvitah - filled with humility; udvaha-artham - the purpose of marriage; tava - Your; shubhah - auspicious; kalah - time; ayam - this; samupasthitah - arrived.

  Approaching Him, those excellent brahmanas submissively informed Shri Hari, "The auspicious moment for Your marriage has now arrived.

 vijayasva shubhaya tva / gamanaya mati kuru

 panditasya ghe tasya / bhagya ko vaktum arhati 16

   vijayasva - conquer; shubhaya - for welfare; tvam - You; gamanaya - for going; matim - mind; kuru - do; panditasya - of the scholar; ghe - in the home; tasya - his; bhagyam - fortune; kah - who?; vaktum - to speak; arhati - ought.

  "Conquer fortune and fix Your mind to enter the pandita's home. Who can describe Your good fortune?!"

 tac chrutva brahmana-vaco / bhagavan sadarananah

 jaya-ghoair brahma-ghoair / mdanga-pataha-svanaih 17

 vina-panava-kasyadi / nisvanair mudito yayau

 matara sapranamyashu / dolarohana-purvakam 18

   tat - that; shrutva - hearing; brahmana-vacah - the words of the brahmanas; bhagavan - the all-opulent Lord; sa-adara-ananah - with a respectful face; jaya-ghoaih - to cries of victory; brahma-ghoaih - with utterances of Vedic hymns; mdanga-pataha-svanaih - with the beating of the mdanga and pataha drums; vina-panava-kasya-adi-nisvanaih - with the sounds of the vina, cymbals and gongs, etc.; muditah - joyously; yayau - He went; mataram - mother; sapranamya - offering obeisances; ashu - swiftly; dola - palanquin; arohana - mounting; purvakam - together.

  Hearing these words of the brahmanas with a respectful face, the Lord happily went to His mother. He offered her His prostrated obeisances. and then at once sat down with her in a palanquin. The procession began accompanied by cries of "Jaya!" and utterances of Vedic hymns, along with the beating of mridanga and pataha drums, as well as the vibrations of the vina, cymbals, gongs,and various other instruments.

 

 dipavalibhir anyaish ca / nakatrair iva candramah

 sharac-candrashu-shubhraya / shibikaya raraja sah 19

   dipa-avalibhih - with rows of lamps; anyaih - with others; ca - and; nakatraih - with the stars; iva - like; candramah - moon; sharat-candra - autumn moon; ashu-shubhrayam - in the splendid rays; shibikayam - on the palanquin; raraja - He shone; sah - He.

  While the autumn moon shone with brilliant rays in the sky above, Lord Hari, together with the other palanquins with their rows of lamps, also shone like a moon amidst the stars.

 suvarna-gaura-kirabdhau / meru-shnga ivaparah

 jagan-mohana-lavanya / vyakti-ktya svaya harih 20

   su-varna - beautiful color; gaura-kira-abdhau - in the golden milk ocean; meru-shngah - the peak of mount Meru; iva - like; aparah - another; jagat-mohana - bewildering the all beings of the universe; lavanyam - in the beauty; vyakti-ktya - became manifest; svayam - personally; harih - Lord Hari.

  Appearing like another Mount Meru amidst the golden milk ocean, the original Supreme Lord Shri Hari revealed the beauty which infatuates all living beings.

 prapta jamatara vikya / harotphulla-tanuruhah

 udyamyaniya vidhina / padyam asanam adarat 21

 dattva ta varayam asa / vastra-srag-anulepanaih

 druta-kancana-gauranga / malati-malya-vakasam 22

 meru-shnga yatha-ganga / dvidha-dhara-samanvitam

 udyat-purna-nisha-natha-vadana pankajekanam 23

   praptam - arrival; jamataram - son-in-law; vikya - seeing; hara - bliss; utphulla - fully erect; tanuruhah - hairs; udyamya - raising up; aniya - leading; vidhina - by precept; padyam - foot-wash; asanam - seat; adarat - with respect; dattva - having given; tam - Him; varayam asa - he covered; vastra - garments; srak - garlands; anulepanaih - anointed with sandalwood pulp; druta-kancana - molten gold; gaurangam - the Golden Lord; malati-malya - garlanded with malati flowers (jasmine); vakasam - chest; meru-shngam - the peak of Mount Meru; yatha - as; ganga - Ganga; dvidha-dhara - two waterfalls; samanvitam - together; udyat - rising; purna - full; nisha-natha - lord of the night; vadanam - face; panka-ja - mud-born (lotus); ikanam - eyes.

  When Shri Sanatana Panita saw that his son-in-law had arrived, his hairs stood erect with jubilation. He took the Lord by the hand and, lifting Him from the palanquin, ushered Him into his home. Then having respectfully bathed His feet and offered Him a seat as enjoined by shastra, he dressed Him with new garments and fresh flower-garlands, and anointed His brow with pulp of sandal. Gauranga's body glittered like molten gold, and the garland of malati flowers hanging upon His chest appeared like the Ganga forming two waterfalls as it falls from the peak of Mount Meru. His face shone like the rising full moon, and His eyes blossomed like lotuses.

 dtva jamatara shvashrur / mumoda susmitanana

 sa dipair svastikair lajair / mangalyais tad dvija-striyah 24

 cakrur nirmanchana prita / jamatur hdy akovidah

 paramananda-sampurnah / kautuhala-samanvitah 25

   dtva - having seen; jamataram - son-in-law; shvashruh - the mother-in-law; mumoda - took pleasure; su-smita-anana - nicely smiling face; sa - she; dipaih - with lamps; svastikaih - with bards; lajaih - with fried grains; mangalyaih - with auspicious; tat - that; dvija-striyah - the brahmana ladies; cakruh - they did; nirmancanam - lustration; pritah - with love; jamatuh - of the son-in-law; hdi - in the heart; akovidah - ignorant; parama-ananda - transcendental bliss; sampurnah - totally filled; kautuhala-samanvitah - filled with enthusiasm.

  As Sanatana's wife, whose face was sweetly smiling, saw her son-in-law, she felt much pleasure. Although ignorant of the heart of the son-in-law, the simple-hearted brahmana ladies with great joy and eagerness offered an arati ceremony to Him with lamps of clarified butter. They made presentations of sweets such as lau and halava, while bards played auspicious songs.

 samaniya suta divya / shri-sanatana-panditah

 nyavedayat pada-mule / jamatuh susamahitah 26

   samaniya - leading; sutam - daughter; divyam - divine; shri-sanatana-panditah - Shri Sanatana Panita; nyavedayat - offered; pada-mule - at His feet; jamatuh - of his son-in-law; su-samahitah - with great attention.

  Shri Sanatana Panita led out his divine daughter, and with much attention presented her to the feet of his son-in-law.

 tato jaya-jayair nadair / viprana veda-nisvanaih

 nana-vaditra-nirghoair / babhuva mahad-utsavah 27

   tatah - then; jaya-jayaih nadai - with sounds of "jaya" (victory); vipranam - of the vipras; veda-nisvanaih - with sounds of Vedic hymns; nana - many; vaditra - instruments; nirghoaih - with sounds; babhuva - there was; mahat-utsavah - a great festival.

  Then there was a great festival as the assembly cried, "Jaya! Jaya!" Learned brahmanas intoned mantras from the Vedas while many musical instruments were sounded.

 vavara pupair anyonya / vinur vinu-priya ca sa

 sakad eva mahanando / 'vatatara svaya vibhuh 28

   vavara - rained; pupaih - with flowers; anyonyam - one another; vinuh - Lord Vinu; vinu-priya - the beloved of Vishnu; ca - and; sa - she; sakat - directly; eva - indeed; maha-anandah - supreme bliss; avatatara - descended; svayam - in person; vibhuh - the great.

  Vishnu and Vishnu-priya rained flowers upon one another, and then it appeared as if mahananda, the Lord's supreme bliss potency had personally descended on that spot.

 tatah sa asane shubhre / shuddhastarana-sayute

 upavito maha-bahur / harih sa ca shubha vadhuh 29

   tatah - then; sa - He; asane - on His seat; shubhre - resplendent; shuddha- pure; astarana - quilted throne; sayute - joined; upavitah - seated; maha-bahuh - mighty-armed; harih - the remover of sin; sa - she; ca - and; shubha - beautiful; vadhuh - bride.

   Then mighty-armed Shri Hari and His beautiful bride sat together upon a splendid spotless quilted throne.

 dvaravatya yatha kno / rukmini ruciranana

 vavdhe 'thanayoh kanti / rohini-shashinor iva 30

   dvaravatyam - in Dvaravati; yatha - as; knah - Shri Krishna; rukmini - and Shri Rukmini Devi; rucira - lovely; anana - face; vavdhe - increased; atha - then; anayoh - of those two; kanti - luster; rohini-shashinoh - of the star Rohini and the moon; iva - like.

  Combined together, their luster increased like Shri Krina in Dvaraka with lovely Rukmini, or like the star Rohini with the moon.

 agatya vidhivat kanyam / utsjya kara-pankaje

 dattva ktartham atmana / mene sa shri-sanatanah 31

   agatya - having received; vidhi-vat - by the precept; kanyam - daughter; utsjya - having released; kara-pankaje - in the lotus hand; dattva - given; kta-artham - fulfilled; atmanam - himself; mene - thought; sah - he; shri-sanatanah - Shri Sanatana.

  After begetting a daughter according to the principles of scripture and finally releasing her to the lotus hands of the Lord, Shri Sanatana Panita then considered his life fulfilled.

 tato vivahe nirvtte / ktva sa sumahotsavam

 ajagama nija geha / sa-bharya jagata guruh 32

   tata - then; vivahe - the wedding; nirvtte - completed; ktva - done; sah - He; su-maha-utsavam - a very great festival; ajagama - entered; nijam - own; geham - home; sa-bharya - with His wife; jagatam - of the universes; guruh - the spiritual master.

  Then when the wedding was finished and the great festival complete, the guru of the cosmic manifestation entered His dwelling accompanied by His wife.

 dtva tu ta kiti-surair abhinandyamana / vadhva sama sapadi geham upagata sa

 geha-praveshana-vidhi mudita cakara / sadhvibhir bandhura-mukhi janani murareh 33

   dtva - having seen; tu - and; tam - him; kiti-suraih - by the sages of the earth; abhinandyama-nam - being praised; vadhva - with His wife; samam - with; sapadi - suddenly; geham - household life; upagatam - arrived; sa - she; geha-praveshana - entering household life; vidhim - precept; mudita - joyful; cakara - did; sadhvibhih - with saintly ladies; bandhura-mukhi - charming face; janani - mother; mura-areh - of the enemy of the demon Mura.

  Seeing Gaura praised by the learned men of the earth as He abruptly again arrived together with His wife, on the threshhold of household life, the joyous sweet-faced mother of Murari together with other saintly ladies instructed the couple on the principles for practicing household life.

   Thus ends the Fourteenth Sarga entitled "The Marriage of Vishnu with Vishnu-priya," in the First Prakrama of the great poem Shri Chaitanya Carita.