Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > Compiled and Imp Scriptures > Krishna Chaitanya Charita Mahakavya > Prakrama 1 > Sarga13

 Thirteenth Sarga

sanatana-vimohana-lila

Gaura Causes Bewilderment to Shri Sanatana Panita

 athavasan ghe ramye / matra sajjana-bandhubhih

 mumoda ca suraih sardha / yathaditya purandarah 1

   atha - then; avasan - dwelling; ghe - in his home; ramye - charming; matra - with mother; sajjana-bandhubhih - with friends and kinsmen; mumoda - enjoyed; ca - and; suraih - with the demigods; sardham - with; yatha - as; aditya - the Adityas; puram-darah - Lord Indra.

  Thereafter Shri Gaura dwelt in His charming home, enjoying life with His mother, friends and relatives, like Indra amongst the sons of Aditi.

 tatah shaci cintayitva / vivahartha sutasya sa

 kashinatha dvija-sretha / praha gacchasva sampratam 2

 shrimat-sanatana vipra / pandita dharmina varam

 vadasva mama putraya / suta datu yatha-vidhi 3

   tatah - then; shaci - Shaci Devi; cintayitva - thought; vivaha-artham - the purpose of marriage; sutasya - of her son; sa - she; kashi-natham dvija-sretham - an exalted brahmana of the name Kashinatha; praha - said; gacchasva - go; sampratam - now; shrimat-sanatanam - Shri Sanatana; vipram - mystic; panditam - scholar; dharminam - of virtuous men; varam - best; vadasva - say; mama - my; putraya - to my son; sutam - daughter; datum - to give; yatha-vidhi - according to scriptural injunctions.

  After consideration, Shaci Devi deemed it necessary that her son marry again. Thus addressing an elevated brahmana named Kashinatha, she said to him, "Kindly approach the best among dharmic brahmana-panits Shri Sanatana, and request him to offer his daugher to my son in sanctified marriage."

 tac chrutva vacana tasyah / kashi-natha-dvijottamah

 nyavedayat tat sakala / panditaya mahatmane 4

   tat - that; shrutva - having heard; vacanam - words; tasyah - her; kashi-natha-dvija-uttamah - Kashinatha, the excellent brahmana; nyavedayat - told; tat - that; sakalam - all; panditaya - to the scholar; mahatmane - to the great soul.

  That exalted brahmana, Kashinatha Mishra, after hearing the instructions of Shaci Devi, went and told all this to that panit-mahatma, Shri Sanatana.

 gaccha tva dvija-sharddula / kartavya yat prayojanam

 samaya nirnaya ktva / praheyamo dvijottamam 5

   gaccha - go; tvam - you; dvija-sharddula - O eminent brahmana; kartavyam - ought to be done; yat - what; prayojanam - necessity; samayam - time; nirnayam - determination; ktva - done; praheyamah - we shall send; dvija-uttamam - the great brahmana.

  Kashinatha Mishra said, "O tiger amongst the twice-born. Go. Arrange whatever is necessary to be done, and when you fix the date, we shall send forth dvijottama Shri Gauranga."

 tac chrutva sakala patnya / vimya bandhubhih saha

 kartavyam etan nishcitya / kashinatham athabravit 6

   tat - that; shrutva - hearing; sakalam - all; patnya - with his wife; vimya - considering; bandhubhih - with his kinsmen; saha - with; kartavyam - should be done; etat - that; nishcitya - having determined; kashi-natham - to Kashinatha; atha - then; abravit - said.

  Hearing all this, Sanatana deliberated amongst his wife and kinsmen. After deciding that it was indeed a worthy proposal, he informed Kashinatha Mishra.

 shrutvettha vacana tasya / samagamya yathoditam

 shacyai nyavedayat sarva / tatah sa haritabhavat 7

   shrutva - hearing; ittham - thus; vacanam - words; samagamya - came; yatha - as; uditam - it happened; shacyai - to Shaci Devi; nyavedayat - told; sarvam - all; tatah - then; sa - she; harita - joyous; abhavat - became.

  Kashinatha heard about the proposed arrangements, then returned and reported all to Shaci. This news made her very happy.

 tatah kalena kiyata / panditah shri-sanatanah

 shuddhah svacara-nirato / vainavo loka-palakah 8

   tatah - then; kalena kiyata - after some time; panditah - the scholar; shri-sanatanah - Shri Sanatana; shuddhah - pure; su-acara-niratah - attached to good conduct; vainavah - devotee of Vishnu; loka-palakah - protector of the people.

  The learned scholar Shri Sanatana was a man of pure consciousness, attached to good behavior, and devoted to Lord Vishnu. He provided charitable maintenance to all people.

 dayalur atitheyash ca / sushilah priya-vak shucih

 prahinod brahmana kincit / samagatyanamat shacim 9

   dayaluh - merciful; atitheyah - hospitable to guests who arrived at any hour; ca - and; su-shilah - virtuous; priya-vak - who spoke in kind words; shucih - clean; prahinot - sent; brahmanam - one who understands brahman; kincit - a certain; samagatya - having arrived; anamat - bowed; shacim - to Shaci.

  He was mercifully hospitable to guests, wheher expected or not, no matter what hour they might arrive. He was virtuous, gentle of speech and clean. After some time he sent a certain brahmana who came before Shaci Devi and bowed to her.

 praha ta tava putraya / panditaya mahatmane

 suta sarva-gunair yukta / rupaudarya-samanvitam 10

 datu prarthayate sadhvi / panditah shri-sanatanah

 tatah pramudita sadhvi / shaci vakyam athadade 11

   praha - he said; tam - to her; tava - your; putraya - to your son; panditaya - the scholar; maha-atmane - to the great soul; sutam - daughter; sarva-gunaih - with all good qualities; yuktam - endowed; rupa - beauty; audarya - magnanimity; samanvitam - filled with; datum - to give; prarthayate - prays; sadhvi - O saintly lady; panditah - the scholar; shri-sanatanah - Shri Sanatana; tatah - then; pramudita - overjoyed; sadhvi - the saintly lady; shaci - Shaci Mata; vakyam - words; atha - then; adade - accepted.

  That brahmana said to her, "O saintly lady, the learned scholar named Shri Sanatana prays that he may present his daughter Shrimati Vinu-priya to your son, the great soul and learned scholar, Shri  Vishvambhara. She is endowed with all fine qualities, filled with beauty and magnanimity." Then the saintly Shaci, overjoyed, consented to Shri Sanatana's request.

 mamaiva sammato nitya / sambandhah sad-gunashrayah

 kartavyam etan niyata / shubha-kalam athaha tam 12

 mama - my; eva - certainly; sammatah - approved; nityam - always; sambandhah - relationship; sat-guna-ashrayah - the shelter of pure qualities; kartavyam - should be done; etat - this; niyatam - with restraint; shubha-kalam - at an auspicious time; atha - then; aha - she said; tam - him.

  She replied, "This relationship has the shelter of all divine qualities and will always have my approval. It should be performed with restraint at an auspicious moment."

 tato hto dvija-shretho / 'vadan madhuraya gira

 vinu-priya pati prapya / tava putra shriyanvitam 13

   tatah - thus; htah - jubilant; dvija-shrethah - the best of brahmanas; avadat - said; madhuraya - with sweet; gira - words; vinu-priya - Shrimati Vinu-priya; patim - husband; prapya - getting; tava - your; putram - son; shriya - with beauty; anvitam - filled.

  Then the jubilant and exalted brahmana spoke sweetly, "By attaining your son as her husband, Vishnu-priya's beauty will be complete.

 yathartha-namni bhavatu / shrimad-vishvambharah prabhuh

 tam uvahya yatha kno / rukmini prapya nirvtah 14

 tatha nirvtim apnotu / satyam etad vadami te

 iti dvijendra-vacana / shrutva haranvita shaci 15

   yatha - as it is; artha - meaning; namni - in the name; bhavatu - it must be; shrimat-vishvambharah - the resplendent Vishvambhara; prabhuh - Lord; tam - her; uvahya - marrying; yatha - just as; knah - Shri Krishna; rukminim - Rukmini Devi; prapya - getting; nirvtah - happy; tatha - so; nirvtim - happiness; apnotu - must get; satyam - truth; etat - this; vadami - I say; te - to you; iti - thus; dvija-indra - excellent brahmana; vacanam - words; shrutva - hearing; hara - joy; anvita - filled with; shaci - Shaci Devi.

  "And Vishvambhara will now fulfill His name's meaning as the sustainer of the universe. Just as Shri Krishna became content to receive Rukmini as His bride, so will Vishvambhara taste delight. I assure you that this is the truth!" Shaci Devi became filled with joy to hear this statement by that great brahmana, .

 dvijash ca gatva tat sarvam / panditaya nyavedayat

 tato haranvito bhutva / panditah shri-sanatanah 16

   dvijah - the brahmana; ca - and; gatva - having departed; tat - that; sarvam - all; panditaya - to the scholar; nyavedayat - told; tatah - then; hara-anvitah - filled with bliss; bhutva - became; panditah - the scholar; shri-sanatanah - Shri Sanatana.

  The brahmana returned and told all that had happened to the Panita, who also became filled with delight.

 sarva-dravyady-alankaram / aharat satvara kti

 tatah sa samaya jnatva / 'dhivasa kartum udyate 17

   sarva-dravya - all materials; adi - and so forth; alankaram - decorations; aharat - fetched; sa-tvaram - with speed; kti - who had accomplished his desire; tatah - then; sah - he; samayam - time; jnatva - knowing; adhivasam - preliminary marriage rituals; kartum - to do; udyate - prepared.

  Considering that all his desires were fufilled, Sanatana quickly assembled all necessary paraphernalia and ornaments. Then having determined an auspicious moment, he prepared for the adhivasa ceremony.

 tato ganaka agatya / provaca vinayanvitah

 mayabhyetya pathi muda / shrimad-vishvambharah prabhuh 18

 dtah ptash ca bhagavan / adhivasas tavanagha

 vivahasyadya ki tatra / vilambas tata dshyate 19

   tatah - then; ganakah - the astrologer; agatya - arriving; provaca - declared; vinaya-anvitah - filled with humility; maya - by me; abhyetya - coming; pathi - on the path; muda - happily; shrimat-vishvambharah - beautiful Vishvambhara; prabhuh - Lord; dtah - seen; ptah - questioned; ca - and; bhagavan - O Lord; adhivasah - household-making; tava - Your; anagha - O sinless one; vivahasya - of the marriage; adya - today; kim - why?; tatra - there; vilambah - delay; tata - dear boy; dshyate - it is seen.

  Then the astrologer arrived and spoke in a submissive tone, "As I was coming here, I saw handsome Vishvambhara on the path and I inquired from him, `O sinless Lord, what of the adhivasa ceremony today? My dear boy, It appears that You are making some delay.'

 tac chrutva praha ma devo / rajat-smera-mukhambujah

 kutah kasya vivahas te / viditas tad vadasva me 20

   tat - that; shrutva - hearing; praha - He said; mam - me; devah - the Lord; rajat - shining; smera - Cupid; mukha - face; ambu-jah - lotus; kutah - where?; kasya - whose?; vivahah - marriage; te - your; viditah - known; tat - that; vadasva - tell; me - to me.

  "Hearing that, He whose shining lotus face resembles Cupid, replied, `Where will this marriage of which you speak take place, and with whom? Please tell me if you know.'

 iti shrutva maya tasya / vacana tava sannidhau

 samagata nishamyaitad / yad yukta tat samacara 21

   iti - thus; shrutva - hearing; maya - by my; tasya - His; vacanam - words; tava - your; sannidhau - in your presence; samagatam - come; nishamya - hearing; etat - this; yat - what; yuktam - appropriate; tat - that; samacara - do.

  "After hearing these words of His, I have come to you. Now that you have heard this, please do what is necessary."

 iti shrutva vacas tasya / ganakasya su-duhkhitah

 shrimat-sanatano dhairyam / avalambyabravid vacah 22

   iti - thus; shrutva - hearing; vacah - words; tasya - his; ganakasya - of the astrologer; su-duhkhitah - very pained; shrimat-sanatanah - Shri Sanatana; dhairyam - patience; avalambya - summoning; abravit - said; vacah - words.

  Hearing these words from the astrologer, Shri Sanatana became very pained. Clinging to his patience, he said:

 kta mayaitat sakala / dravyalankaranani ca

 tathapi tasya na tatradaro bhu-daiva-doatah 23

   ktam - done; maya - by me; etat - this; sakalam - all; dravya - materials; alankaranani - decorations; ca - and; tathapi - however; tasya - His; na - not; tatra - there; adarah - respect; bhu-daiva-doatah - by faults of my brahminical qualities.

  "I have arranged all the paraphernalia, ingredients and ornaments. However, it appears that because of some fault in my qualities as a brahmana, the Lord is not honoring His agreement.

 mamatra ki maya karya / naparadhyami kutracit

 tatah santrasta-hdaya / patni tasya shuci-vrata 24

 kulaja vinu-bhakta ca / pati-seva-parayana

 abravid duhkhita duhkha-yukta pandita-sattamam 25

   mama - my; atra - here; kim - what?; maya - by me; karyam - duty; na - not; aparadhyami - I offend; kutracit - in any way; tatah - then; santrasta-hdaya - frightened heart; patni - wife; tasya - his; shuci-vrata - devoted to cleanliness; kula-ja - born of a pure family; vinu-bhakta - devotee of Lord Vishnu; ca - and; pati-seva-parayana - dedicated to her husband's service; abravit - said; duhkhita - sorrowfully; duhkha-yuktam - absorbed in grief; pandita - scholar; sattamam - noble.

  "What duty have I not performed? Have I offended Him in some way?" Then trembling with alarm, his wife, who was virtuous in conduct, born of a pure family, devoted to Lord Vishnu and dedicated to the service of her husband, spoke sadly to that noble scholar who was afflicted with grief:

 pati pati-vrata vakya / na karoti yada svayam

 shrimad-vishvambharo natra / 'paradho me katha bhavan 26

   patim - husband; pati-vrata - faithful to her husband; vakyam - words; na - not; karoti - he does; yada - when; svayam - of His own accord; shrimat-vishvambhara - the resplendent maintainer of the universe; na - not; atra - here; aparadhah - offense; me - of me; katham - how?; bhavan - your good self.

  "If Shrimad Vishvambhara does not wish to marry of His own accord, then there is no offense made on the part of your honor.

 duhkhitah kintu nasmabhir / vaktavya kincid anv api

 karyam etan na kartavya / tyaja duhkha sukhi bhava 27

   duhkhitah - distressed; kintu - however; na - not; asmabhih - by us; vaktavyam - to be spoken; kincit - something; anu - very small; api - even; karyam - proper to be done; etat - this; na - not; kartavyam - should be done; tyaja - give up; duhkham - sorrow; sukhi - happy; bhava - become.

  "My lord, although we are distressed, still we should not say even a word in protest. This is not the proper thing to do. Give up your sorrow and be satisfied."

 iti tasya vacah shrutva / priyayah pritim avahan

 uvaca bandhubhih sardham / etad eva sunishcitam 28

 nakarod yadi viprendro / na kariyama eva hi

 tato 'sau bhagavan jnatva / duhkhitau dvija-dampati 29

 roena lajjaya yuktau / vinu-bhaktau vimatsarau

 brahmanyo bhagavan devas / tayor duhkham avaharat 30

   iti - thus; tasya - her; vacah - words; shrutva - hearing; priyayah - of his dear wife; pritim - love; avahan - bore; uvaca - said; bandhubhih - with his kinsmen; sardham - together; etat - this; eva - surely; su-nishcitam - very clear; na - not; akarot - He did; yadi - if; vipra-indrah - the best of vipras; na - not; kariyamah - we shall do; eva - certainly; hi - indeed; tatah - then; asau - He; bhagavan - the Lord; jnatva - knew; duhkhitau - the sorrowful couple; dvija-dam-pati - brahmana wife and husband; roena - by anger; lajjaya - by shame; yuktau - engaged; vinu-bhaktau - the two devotees of Lord Vishnu; vimatsarau - non-envious; brahmanyah - inclined to the brahmanas; bhagavan - the all-opulent Lord; devah - God; tayoh - of the two; duhkham - grief; avaharat - took away.

   Hearing these words from his dear wife, which brought him increased love for her, he counseled with his kinsmen, saying, "It is very clear that if this great vipra does not accept my daughter in marriage, then we shall certainly not offer her to Him." Then, knowing that the non-envious vaishnava-brahmana couple were grief-stricken and afflicted with anger and shame, the all-opulent Personality of Godhead, who is always favorably inclined toward brahmanas, took away the grief of that devoted couple.

   Thus ends the Thirteenth Sarga entitled "Gaura Causes Bewilderment to Shri Sanatana Panita," in the First Prakrama of the great poem Shri Chaitanya Carita.