Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > Compiled and Imp Scriptures > Glories of Lord Krishna > Vows, Worship, and Fasting on Shri Janmashtami > Shri Krishna Janma Vidhi by Shrila Rupa Goswami

Shri Krishna Janma Vidhi
by Shrila Rupa Goswami


On the day before Janmastami (ie the saptami) one should build the snana vedi (altar on which the deity will be bathed) in the courtyard, to the accompaniment of devotional songs and instrumental
music.

One should then have some holes dug at the four corners of the mandapa area and place in the holes banana trunks. The area should be surrounded seven times with red string and covered with a newly painted canopy.

In the four directions one should then plant poles with flags on them and place there all sorts of auspicious items, such as durba, kusa, lamps, nima fruit, mustard seeds and a svastika (made of raw rice mixed with kumkum). Over the doors strings of leaves should be hung. (According to Hayasirsa Pancaratra the flags in the eight directions should be colored as follows:

east:red
south east:fiery
south:black
south west:white
west:yellow
north west:coppery red
north:white
north east:multicolored
In the early morning of the astami, groups of devotees, to the accompaniment of singing, dancing
and instrumental music, should complete the decoration of the vedi with lamps, auspicious pots etc.
One should perform all the purvanga karmas such as suci, nyasa, etc for the purification of the
body, mind, place and materials.
(see puja manual)
Having completed the construction and decoration of the mandapa (pavilion) and the vedi (altar),
and having purified the place according to the rules of puja, one should then bring the Lord onto the
vedi while waving camaras and sheltering him with an umbrella.
Svasti Vacana (Invocation of Auspiciousness):
One should recite:
punantu ma devajanah punantu manasa diyah
punantu visva bhutani jatavedah punihi mam
One brahmana should say:
asya karmana punyaham bhavanto bruvantu
Three (or the rest) brahmanas should throw rice from their right hands saying:
om punyaham om punyaham om punyaham
udgateva sakune sama gayasi
brahma putra iva savanesu samsasi
vrseva vaji sisu matir apitya
sarvato nah sakune bhadrama vada
visvato nah sakune punyama vada
A brahmana should say:
asya karmana svasti bhavanto bruvantu ayusmate svasti
Three (or the rest) brahmanas should throw rice from their right hands saying:
om svasti om svasti om svasti
svasti na indro vrddha sravah
svasti nah pusa visva vedah
svasti nah tarksyo aristanemih
svasti no brhaspatir dadhatu
A brahmana should say:
asya karmano rddhim bhavanto bruvantu
Three (or the rest) brahmanas should throw rice from their right hands saying:
om rdhyatam om rdhyatam om rdhyatam
rdhyama stomam sanuyama vaja
ma no mantra sarathehopa yatan
yaso na pakkam madhu gosvanta
ra bhutamso asvinoh kamam aprah
Dig Bandhana (Binding the Directions):
One should then perform dig bandhana, or protecting oneself in all ten directions by throwing
white mustard seeds in the directions starting from the east, going clockwise, while saying:
(east) pracyai dise svaha
(southeast) arvacyai dise svaha
(south) daksinayai dise svaha
(southwest) arvacyai dise svaha
(west) praticyai dise svaha
(northwest) arvacyai dise svaha
(north) udicyai dise svaha
(northeast) arvacyai dise svaha
(upwards) urdhvayai dise svaha
(downwards) arvacyai dise svaha
disah pradisa adiso vidisa uddiso digbhyah svaha
apasarpantu te bhuta ye bhuta bhuvi samsthitah
ye bhuta vighnakartaras te nasyantu sivajnaya
Ghata Sthapana (Establishing the pot):
One should then perform ghat stapana, establishing the pot beside the central vedi.
Touching the earth one should say:
bhur asi bhmir asy aditir asi
visvadhaya visvasya bhuvanasya dhatri
prthivim yaccha prthivim drmha prthivim ma himsih
Touching rice paddy one should say:
dhanyam asi dhinuhi devan
pranaya tvodanaya tva vyanaya tva
dirghamanu prasitim ayuse dham
devo vah savita hiranyapanih
pratigrbhnatv acchidrena panina
caksuse tva mahinam payo'si
Placing the pot on the rice paddy one should say:
ajighra kalasam mahya tva visantv indavah
punarurja nivartasva sa nah sahasram dhuksvorudhara
payasvati punarmavi satadrayih
Pouring water into the pot one should say:
varunasyottanbhanam asi
varunasya skambhasarjani stho
varunasya rta sadany asi
varunasya rta sadanam asi
varunasya rta sadanam asida
One should place five leaves on the pot saying:
asvathe vo nisadanam parne vo vasatih krta
gobhaja it kilasatha yat sanavatha purusam
One should place a coconut or banana on top saying:
yah phalinir ya aphala apuspa yas ca puspinih
brhaspatiprasutas ta no muncantv amhasah
One should place flowers on the pot saying:
shris ca te laksmis ca patnyavahoratre
parsve naksatrani rupam asvinau vyattam
isnann isanamum ma isana sarvalokam ma isana
One should worship Ganesa in the pot saying:
gananam tva ganapati'gum havamahe
priyanam tva priyapati'gum havamahe
nidhinam tva nidhipati'gum havamahe vaso mama
ahamajani garbhadhama tvam ajasi garbhadham
Sankalpa (Ceremonial Vow):
One should then perform sankalpa:
om visnu
om tat sad
asya bhadre masi
krsne pakse
astamyam tithau
acyuta gotrah
........ dasa (name of person)
shri krishna priti kamah
shri krishnasya janma mahotsave
mahapuja purvaka mahabhisekam aham karisye
One should pray:
avatara sahasrani karosi madhusudana
na te sankyavataranam kascij janati vai bhuvi
deva brahmadayo vapi svarupam na vidus tava
atas tvam pujayisyami matur utsanga samsthitam
vanchitam kuru devesa duskrtam caiva nasaya
kurusva me dayam deva samsararti bhayapaha
Upacara Dana (offering the articles of puja):
One should offer each article saying the appropriate mantras:
Asana (seat):
purusam evedam sarvam yad bhutam yac ca bhavyam
utamrtat vaseysano tad annenatirohati
om yajnesvaraya yajnaya sambhavaya yajnapataye
govindaya namo namah
idam asanam + mula mantra
Svagatam (welcome):
One should welcome the Lord:
tasya te paramesana svagatam svagatam bhavet
krtartho'nugrhito'smi sakalam jivitum tu me
yad agato'si devesa cidananda mayavyaya
svagatam su svagatam shri krishna + mula mantra
Padyam (footwash):
One should offer water mixed with millet, durba, and visnukranta herb.
etavan asya mahima ato jyayams ca purusah
pado'sya visva bhutani tripadasyamrtam divi
om yajnesvaraya yajnaya sambhavaya yajnapataye
govindaya namo namah
etat padyam + mula mantra
Arghyam (offering of auspicious articles):
One should offer water mixed with sesame, mustard seeds, flowers, sandalwood paste, barley and
kusa tips over the Lord's hands, (or head) saying:
tripad urddhva udait purusah pado'syeha bhavat punah
tato visvan vyakramata sasananasane abhi
om yajnesvaraya yajnaya sambhavaya yajnapataye
govindaya namo namah
idam arghyam + mula mantra
Acamaniyam (mouthwash):
One should offer water, with nutmeg, cloves and kakkola to the Lord's mouth, (three times) saying:
tato virad ajayata virajo adhi purusa
sa jato atyaricyata pascad bhumim atho purah
om yajnesvaraya yajnaya sambhavaya yajnapataye
govindaya namo namah
idam punar acamaniyam + mula mantra
Madhuparka (edible offering):
One should offer ghee, yoghurt and honey in proportions of 1:3:1 for the Lord to eat, saying:
om yajnesvaraya yajnaya sambhavaya yajnapataye
govindaya namo namah
esa madhuparka + mula mantra
Punar Acamaniyam (mouthwash):
One should offer acamana again to Lord's mouth, saying:
tato virad ajayata virajo adhi purusa
sa jato atyaricyata pascad bhumim atho purah
om yajnesvaraya yajnaya sambhavaya yajnapataye
govindaya namo namah
idam punar acamaniyam + mula mantra
One should make a stiff dough from flour, sugar and water and fashion into receptacles for holding
wicks and ghee (pista dipa).
One should wave the lamps before the Lord saying:
om hiranya garbhah samvartatagre
bhutasya jatah patir eka asit
sa dadhara prthivim dyam utemam
kasmi devaya havisa vidhema
ya atmad abalada yasa mrtyuh
upkasate prasisam yasya devah
yasya chayamrtam yasya mrtyuh
kasmai devaya havisa vidhema
ya pranito nimisato mahitvai
kaidraja jagato babhuva
ya ise asya dvipada catuspadah
kasmai devaya havisa vidhema]
yasyema himavanto mahitva
yasya samudra rsaya sanahuh
yasyemah pradiso yasya bahu
kasmai devaya havisa vidhema
yena dyaur ugra prithivi ca driha
yena svah stabhitamyena nakah
yo antarikse rajaso vimanah
kasmai devaya havisa vidhema
yam krandasi avasa tastabhane
abhyaiksetam manasa rejamane
yatra dhi sura udito vibhati
kasmai devaya havisa vidhema
apo ha tad brhatir visvamayan
garbham dadhana janayantir agnim
tato devanam samavartatasurekah
kasmai devaya havisa vidhema
yascid apo mahina paryapasyad
daksom dadhana janayanti yajnam
yo devesvadhi deva eka asit
kasmai devaya havisa vidhema
ma no himsij janita ya prthivya
yo va divam satyadharma jajana
yas capas candra brhatir jajana
kasmai devaya havisa vidhema
om yajnesvaraya yajnaya sambhavaya yajnapataye
govindaya namo namah
esa dipah + mula mantra
One should rub sesame powder on the Lord's body saying:
murdhanam divo aratim prthivya
vaisvanaramrta a jatam agnim
kavim samrajam atithim jananam
asanna patra janayanta devah
om yajnesvaraya yajnaya sambhavaya yajnapataye
govindaya namo namah
idam tila udvartanam + mula mantra
Snana (bath):
One should bathe the Lord in water mixed with sesame seed paste, saying:
tilo'si soma devatyo
gosavo eva nirmitah
prayatnam adbhih prktah sudhaya
pustva pitrn lokan prnahi nah svaha
One should change the Lord's cloth and bathe him again in pure water, saying:
varunasyottanbhanam asi
varunasya skambhasarjani stho
varunasya rta sadany asi
varunasya rta sadanam asi
varunasya rta sadanam asida
tat tva yami brahmana vandamanas
tada saste yajamano havirbhih
ahedamano varuneh bodhyu
rusamsa ma na ayuh pra moshih
varunah pravita bhuvan
mitro visvabhir utibhih
karatam nah suradhasah
om yajnesvaraya yajnaya sambhavaya yajnapataye
govindaya namo namah
idam snaniyam + mula mantra
Panca Gavya Snana:
Cow urine:
Om bhur bhuvah svah
tat savitur varenyam
bhargo devasya dhimahi
dhiyo yo nah pracodayat
Cow dung:
gandha dvaram duradharsam nitya pustam karisinim
isvarim sarva bhutanam tvam ihopa hvaye shriyam
Milk:
apyayasva sametu te visvatah soma vrsnyam
bhava vajasya samgathe
Yoghurt:
dadhi kravno akarisam jisnor asvasya varjinah
surabhi no mukha karat pranayu'gum si tarisat
Ghee:
tejo'si sukram asi amrta asi dhamanam asi
priyam devanam anadhrstam deva yajanam asi
Kusa water:
devasya tva savituh prasave
'svino bahubhyam psrno hastabhyam
sarasvatyai vaco yantur yantirye dadhami
brhaspates tva samrajyenabhisincmi
anaye justam grhnami
agni somabyam justam grhnami
Pancamrta Snana:
Milk:
payah prthivyam paya osadisu
payo divy antarikse payo dhah
payasvatih pradisah santu mahyam
Yoghurt:
dadhi kravno akraisam jisnor asvasya vajinah
surabhi no mukha karat pra na ayumsi tarisat
Ghee:
ghrtam ghrtapavanah pibata
vasam vasapavanah pibata
antariksasya havir asi svaha
disah pradisa adiso vidisa uddhiso digbhyah svaha
Honey:
madhu vata rtayate madhu ksaranti sindhavah
madhvir nah santvosadhih
madhu naktam utosaso mahdumat parthivam rajah
madhu dyaur astu nah pita
madhuman no vanaspati madhuma stu suryah
madhvir gavo bhavantu nah
Sugar:
apam rasam udvaya samsurye santam samahitam
apam rasasya yo rasa tam vo grhnamy uttamam
upayama grhito' sindraya tva justam
grhnamy esa te yonir indraya tva justatamam
Usnodaka Snana (warm water bath):
One should bathe the Lord in warm water, saying:
sapta te agne samidhah sapta jihvah sapta rsayah
sapta dhama priyani
sapta hotrah saptadha tva yajanti sapta yonir
aprnasva grtena svaha
Sarvausadhi Snana (herbal bath):
One should bathe the Lord in water with mura, mamsi, vaca, kustham, saila, tumeric, daru haridra,
sati, campaka and musta, saying:
ya osadhih purva jata devbhyas triyugam pura
manainu babhrunam aham satam dhamani sapta ca
Mahausadhi Snana (second herbal bath):
One should bathe the Lord in water mixed with sahadevi, vaca, vyaghri, bala, atibala, akhapuspa,
simhi and suryavarta, saying:
ya osadhi somarajni vahvih sata vicaksanah
ta mahyam asinnasane'cchidrah sarma yachata
Mangala Snana (auspicious bath):
One should bathe the Lord in water mixed with auspicious elements.
sumangalir iyam vadhur imam sameta pasyata
saubhagyam asyai dattvaya'thas tam vi paretana
Bija-astaka Snana (eight-seed bath):
One should bathe the Lord in water mixed with eight seeds, barley, wheat, wild rice, sesame,
millet, rice paddy, panic seed, and rice which grows in sixty days, saying:
Gandhodaka Snana (scented bath water):
One should bathe the Lord in water mixed with scents such as musk and aguru, over which has
been chanted the savitri gayatri.
Gandha (sandalwood):
One should smear the Lord's body with sandalwood pulp, saying:
drupadad iva mumucanah svinnah santomalad iva
putam pavirenavajyam apah suddhantu mainasah
om yajnesvaraya yajnaya sambhavaya yajnapataye
govindaya namo namah
esa gandhah + mula mantra
Candanodaka Snana (Sandalwood water):
One should bathe the Lord in water mixed with sandalwood paste, saying:
samudram gaccha svaha antariksa gaccha svaha
devam savitaram gaccha svaha mitra varunau gaccha svaha
ahoratre gaccha svaha chandamsi gaccha svaha
deva savitaram gaccha svaha yajnam gaccha svaha
somam gaccha svaha divyam nabho gaccha svaha
agnim vaisvanaram gaccha svaha
mano me hardi yaccha divam te dhumo gacchatu
svar jyotih prthivim bhasmanaprna svaha
Sahasra Dhara Snana (shower):
One should bathe the Lord with pure water showered from the sahasra dhara (pot with holes in the
bottom), saying:
tam savitur varenyaysacitram
aham vrne sumatim visvajanyam
yamasya kanvo aduhat prapinam
sahasradharam payasa mahim gam
One should bathe the Lord with maha osadhi from the sahasra dhara, saying:
ya osadhih purva jata devabhyas triyuga pura
manai mu babhrunam aham satam dahmani sapta ca
One should bathe the Lord with gandhah water from the sahasra dhara, saying:
gandhah dvaram duradharsam nityapustam karisinam
isvarim sarva bhutanam tvam ihopa hvaye shriyam
One should bath the Lord with astaka bija water from the sahasra dhara, saying:
a brahman brahmano brahmavarcasi
jayatama rastre rajanyah sura
isvyo'tivyadhi mahratho jayatam
dogdhri dhenur bodhanadvanasuh
saptih purandhir yosa jisnu rathesthah
sabheyoyuvasya yajamansya viro jayatam
nikame nikame nah parjanyo varsatu
phalavatyo na osadhyah pacyantam
yogaksemo nah kalpatam
One should bathe the Lord in water mixed with flowers from the sahasra dhara, saying:
osadhdaya prati grbhnita puspavaith supippalah
ayam vo garbha rtviyah pratnam sadhastham asadat
One should bath the Lord in fruit water from the sahasra dhara, saying the same mantra as for the
flower flower:
osadhdaya prati grbhnita puspavaith supippalah
ayam vo garbha rtviyah pratnam sadhastham asadat
One should bathe the Lord in jewel water from the sahasra dhara, saying:
asuh sisano vrsabho na bhimo
ghanaghanah ksobhanas carsaninam
sankrandano'nimisa ekavirah
satam sena ajayat sakam indrah
Kalasa Snana (Waterpot bath):
One should bathe the Lord in water from eight kalasas. One kalasa should hold approximately
twelve kilograms (liters) of water. The kalasas should be unbroken with rounded bottoms and
graceful neck. One should bathe the Lord with the water, saying:
etonv indram stavama suddham suddhena amna
suddhadair uktair vavrddhamsam sudha asirvan mamattu
indrah suddha na a gahi suddhah suddhabhir utibhih
suddho rayim ni dharaya suddho mamaddhi somyah
indrah suddho hi no rayim suddho ratnani dasuse
suddho vrtani jighnase suddho vajam sisasasi
One should bathe the Lord in sixteen kalasas of tirtha water mixed with tulasi and sandalwood
paste, saying the purusa sukta:

Purusa Suktam (Hymn Describing the Supreme Lord):
Vastram (cloth):
One should wipe the Lord clean and dry Him and change His cloth. One should offer a pleasing
dress to the Lord saying:
abhi vastra suvasananyarsa
bhih denuh sudughah puyamanah
abhi candra bhartave no hiranya
bhiyasvan rathino deva soma
o yajshe?varriya yajsha sambhavriya yajsha pataye govindriya namo nama?
ida vastram + mula mantra
Yajshopavita (sacred thread):
One should offer a sacred thread to the Lord saying:
yajshopavitam paramam pavitram
prajapater yat sahajam purastat
ayusyam agryam pratimunca subhram
yajshopavitam balam astu tejah
o yajshe?varriya yajsha sambhavriya yajsha pataye govindriya namo nama?
idam yajshopavitam + mula mantra
Nirmancana (aratrika):
One should wave the herbs sahadeva, sadabhadra, suryavarta and kusa tips in circles before the
Lord, saying:
kandat kandat prarohanti purusah parusas pari
eva no durve pratanu sahasrena satena ca
One should offer sirisa and turmeric in the same way with the same mantra.
DLi Uttarana (deliverance from evil glances):
One should wave nima fruits, white and black mustard seeds and salt in front of the Lord to drive
away inauspicious entities.
Matsya Mocana:
One should throw a silver fish into a pot of water.
(This should be shown to the Lord)
Padyam (foot wash):
o yajshe?varriya yajsha sambhavriya yajsha pataye govindriya namo nama?
etat padyam + mula mantra
Acamaniyam (mouthwash):
o yajshe?varriya yajsha sambhavriya yajsha pataye govindriya namo nama?
idam acamaniyam + mula mantra
Kalasa Drsti (viewing an auspicious pot):
One should present a pot filled with water and topped with leaves and coconut to the Lord and place
it before him along with a variety of fruits.
o yajshe?varriya yajsha sambhavriya yajsha pataye govindriya namo nama?
idam mangala kalasam + mula mantra
Netronmilanam (opening the eyes):
One should then bless the Lords eyes by touching them with a golden wand, saying:
tac caksur devahitam purastac chukram uccarat
pasyema saradah satam jivema saradah satam
srnuyama saradah satam prabravama saradah satam
adinah syama saradah satam bhuyas ca saradah satat
Ashjana (ointment, kajal):
One should apply collyrium to the Lords eyes saying:
anjate vyanjate samanjate
kratum rihanti madhunabhyanjate
sindhor ucchvase patayantam uksanam
hiranya pavah pasum asu grbhnate
o yajshe?varriya yajsha sambhavriya yajsha pataye govindriya namo nama?
idam anjanam + mula mantra
Tilaka:
One should apply rocana (yellow pigment from the cow) tilaka to the Lords forehead saying:
yunjanti bradhnam arusam carantam apri tasthusah rocante rocana divi
o yajshe?varriya yajsha sambhavriya yajsha pataye govindriya namo nama?
esa tilakah + mula mantra
Ones mother or sister should then touch one hundred and eight blades of durba grass and puffs of
raw cotton to the Lords head.
Homa (fire sacrifice):
On ones birthday one should perform six acts using sesame. Thus one the Lords appearance day
his body is rubbed with sesame, he is bathed in sesame water, and later he will be offered sesame
foods. One should also give gifts of sesame, sow sesame seeds and perform homa with sesame,
using the deity mula mantra.
Puspa, Mala (flowers and garlands):
One should give the Lord flowers and garlands.
o yajshe?varriya yajsha sambhavriya yajsha pataye govindriya namo nama?
etani puspani + mula mantra
o yajshe?varriya yajsha sambhavriya yajsha pataye govindriya namo nama?
idam malyam + mula mantra
Pratisarah (wrist band)
One should bind the right wrist of the Lord with a yellow thread saying:
dirghaytvaya balaya varcase suprajastvaya,
casas atho jiva saradah satam
o yajshe?varriya yajsha sambhavriya yajsha pataye govindriya namo nama?
esa pratisarah + mula mantra
Darpana (mirror):
One should offer a mirror to the Lord and let Him look at His reflection.
pratipad asi pratipade tvanupady asi anupade tva
sampad asi sampade tva tejo si tejase tva
o yajshe?varriya yajsha sambhavriya yajsha pataye govindriya namo nama?
esa darpanah + mula mantra
Ghrta Darsana:
One should show the auspicious element ghee to the Lord, saying:
ghrtavati bhuvananam abhi shriyor
vi prthivi madhu dughe supesasa
dyava prthivi varunasya dharmana
viskabhite ajare bhure retasa
o yajshe?varriya yajsha sambhavriya yajsha pataye govindriya namo nama?
idam ghrtam + mula mantra
Camara:
One should wave the camara over the Lord saying:
vato va mano va gandharvah sapta vimsatih
te agre svam ayunjams te asmin javam adadhuh
o yajshe?varriya yajsha sambhavriya yajsha pataye govindriya namo nama?
esa camara seva + mula mantra
Bhusana (ornaments):
One should decorate the Lord with ornaments saying:
hiranya purah sa hiranya samdrg
apam napat sedu hiranya varnah
hiranyayat pari yoner nisadya
hiranyada dadaty annam asmai
o yajshe?varriya yajsha sambhavriya yajsha pataye govindriya namo nama?
etany abharanani + mula mantra
Godana:
On the occasion of a birthday a cow may be given to a brahmana.
Vandapanam:
On an auspicious day one should worship auspicious items. One should bring forth the following
items and say the appropriate mantra.
earth:
bhur asi bhumirasy aditir asi
visvadhaya visvasya bhuvanasya dhatri
prthivim yaccha prthivim drmha prthivim ma himsih
gandha:
tvam gandharva akhanams tvam intras tvam brhaspatih
tvam osadhe samo raja vidvan yaksmadam ucyata
stone:
pra parvatasya vrsabhasya prsthan
navas caranti svasti ca iyanah
ta ava vrtrannadharag udakta
ahir budhnyam anu riyamanah
visnor vikramanam asi visnor vikrantam asi
visnoh krantam asi
rice paddy:
dhanyam asi dhinuhi devan
pranaya tvodanaya tva vyanaya tva
dirgham anu prasitim ayuse dham
devo vah savita hiranyapanih
pratigrbhnatv acchidrena panina
caksuse tva mahinam payo si
durba grass:
kandat kandat prarohanti purusah parusaspari
eva no durve pratanu sahasrena satena ca
flowers:
om shris ca te laksmis ca patnyav
aho ratre parsve naksatrani rupam asvinau vyattam
isnannisanamum ma isana
sarvalokam ma isana
fruit:
yah phalini ya aphala apuspa yasca puspinih
brhaspatiprasutas ta no muncantv amhasah
yoghurt:
dadhikravno akarisam jisnor asvasya vajinah
subabhi no mukha karat pra na ayumsi tarisat
ghee:
ghrtavati bhuvananam abhishriyor
vi prthvim madhudughe supesasa
dyava prthivi varunasya dharmana
viskabhite ajare bhuri retasa
svastikam:
svasti na indro vrddha sravah svasti nah pusa visvavedah
svasti nas tarksyo aristanemih svasti no brhaspatir dadhatu
sindhur (vermilion):
sindhor iva pradhvane sughanaso
vatapramiyah patayanti yahvah
ghrtasya dhara aruso na vaji
kastha bhindann urmibhih pinvamanah
conch:
agnir rsih pavamanah pancajanyah purohitah
tamimahe mahagayam
kajjala (collyrium):
samiddho anjan krdaram matinam
ghrtam agne madhumat pinvamanah
vaji vahanvajinam jatavedo
devanam vaksi priyama sadhastham
rocana:
yunjanti bradhnam arusam carantam pari tasthusah
rocante rocana divi
boiled rice:
annat parisruto rasam
brahmana vyapivat ksatram
payah somam prajapatih
rtena satyam indrayam
vipanam sukram andhasa
indrasyendriyam idam
payo mrtam madhu
gold:
hiranyarupah sa hiranyasamdrg apam napat sedu hiranyavarnah
hiranyayat pari yoner nisadya hiranya dadaty annam asmai
silver:
rupena vo rupam abhyagam tutho vo visvaveda vibhajatu
rtasyapatha pretacandra daksina visvah pasya
vyantariksam yatasva sadasyaih
copper:
asau yas tamro aruna uta babhruh sumangalah
ye cainam rudra abhito diksu shritah sahasraso'vaisam heda imahe
white mustard seed:
raksohanam balagahanam vaisnavim idam
aham tam balagam utkirami yam me nistyo yam amatyo nicakhanedam
aham tam balagam utkirami
yam me savandhur yam asavandhurnicakhanedam
aham tam balagam utkirami
yam me sajato yam asajato
nicakhanotkrtyam kirami
mirror:
pratipad asi pratipade tvanupadasy anupade tva
sampadasi sampade tva tejo si tejase tva
lamp:
shriye jatah shriyah a niriyaya shriyam vayo jaritrbhyo dadhatu
shriyam vasana amrtatvam ayan bhavantu satya samitha mitadrau
One should the place all the items on a beautiful plate, and holding the plate with ones hands one
should offer it three times to the Lord saying:
svasti na indro vrddha sravah svasti nah pusa visvavedah
svasti nas tarksyo aristanemih svasti no brhaspatir dadhatu
and:
mahi gandhah sila dhanyam durba puspam phala dadhi
ghrtam svastika sinduram sankha kajjala rocanah
siddhannam kanacanam raupyam tamram siddhartha darpanau
dipah prasasta patram ca vandaniyah subhe dine
Samskaras:
The samskaras ending with upanayanam (giving of the sacred thread) may then be performed for
the Lord. The performers of the rites should be worshiped by giving cloth, garlands, etc.
Dhupa (incense):
One should offer incense to the Lord, saying:
dhurasi dhrva dhurvantam
dhruva tam yo sman dhurati
devanam asi vahnitamam sasnitamam
papritamam justatamam devahutamam
o yajshe?varriya yajsha sambhavriya yajsha pataye govindriya namo nama?
esa dhupah + mula mantra
Dipa (lamps):
agnir jyotir jyotir agnih svrihri
suryo jyotir jyotir suryah svrihri
agnir varco jyotir varcah svrihri
suryo varco jyotir varcah svrihri
jyotir surya suryo jyotih svrihri
o yajshe?varriya yajsha sambhavriya yajsha pataye govindriya namo nama?
esa dipah + mula mantra
Naivedyam (food):
One should then offer nice food stuffs, such as sesame laddus, popped rice, rice boiled in milk and
sugar, various beverages, four types of rice with various times representing the six tastes. When
offering according to the standard method one may say the mantra:
o yajshe?varriya yajsha sambhavriya yajsha pataye govindriya namo nama?
idam naivedyam + mula mantra
Acamaniyam (mouthwash):
o yajshe?varriya yajsha sambhavriya yajsha pataye govindriya namo nama?
idam acamaniyam + mula mantra
Tambulam:
One should offer betel and spices, saying:
o yajshe?varriya yajsha sambhavriya yajsha pataye govindriya namo nama?
idam tambulam + mula mantra
Nirajana (aratrika):
On a plate made of gold, silver or bell metal one should draw an eight petalled lotus using kumkum
powder. One should make pista dipas (from barley and wheat flour mixed with sugar and milk),
fill them with ghee and place wicks in them. One should be placed in the center of the lotus and
one on each petal. After lighting the wicks one should chant the deity mula mantra over the flames
and offer the plate to the Lord nine times saying:
dyauh santir antariksam santih
prthivi santir apah santir
osadhayah santih vanaspataya santir
visve devah santir brahma santih
sarvam santih santir eva santih
sa ma santir edhi
o yajshe?varriya yajsha sambhavriya yajsha pataye govindriya namo nama?
esa dipah + mula mantra
Abhisincana:
One may then sprinkle the Lord with auspicious items such as durba grass, saying:
samudra jyesthah salilasya madhyat
punana yanty anivisamanah
indro ya vajri vrsabho rarada
ta apo devir iha mam avantu
ya apo divya uta va sravanti
khanitrima uta vayah svayamjah
samudrartha yah sucayah pavakas
ta apo devir iha mam avantu
yasam raja varuno yati madhye
satyanrte avapasyanjananam
madhuscutah sucayo yah pavakas
ta apo devir iha mam avantu
yasu raja varuno yasu somo
visve deva yas urjam madanti
vaisvanaro yasv agnih pravistas
ta apo devir iha mam avantu
Asirvada (blessings):
The brahmanas should give blessings saying:
addhindra prasthitema havimsi
cano dadhisva pacatota somam
prayasvantah prati haryam asi tva
satyah santu yajamanasya kamah
or
tam srvantam na sanasim arusam na divah sisum
marmrjyante dive dive
bodhadyanma haribhyam kumarah sahadevyah
accha na huta udaram
uta tya yajata hari kumarat sahadevyat
prayata sadya a dade
esa vam devav asvina kumarah sahadevyah
dirghayur astu somakah
tam yuvam devav asvina kumaram sahadevayam
dirghayusam krnotana
Stuti (verses of praise):
One should then recite verses of praise of Govinda from the vedas or puranas.
Vrata:
During the daylight hours of the astami one should observe the vow of fasting in the association of
devotees, and staying awake at night, at midnight one should perform abhiseka according to the
vidhi just described, accompanied by joyful singing and dancing. The next day one should
celebrate the Lords appearance with great festivity and respect mahaprasadam with the vaishnavas.
One who performs worship of the Lord on Janmastami day according to the method stated above,
and with the mood of service of the inhabitants of Vraja, will certainly gain the affection of KL?a.
Having gained that affection he will be blessed with deep love of KL?a (prema) and will directly
serve the Lord in Vrndavana eternally.
Notes:
The ingredients of padyam may be identified as follows:
syamaka: millet, Panicum frumentaceum
visnukranta: butterfly pea, Clitoria ternatea
durva: dub gras, Saccharum cylindricum
The ingredients of sarvaushadhi may be identified as follows:
mamsi: spieknard, Nardostachys jatamamsi
vaca: sweet flag roots, Acorus colamus
kustgyha: kuth (Hindi), saaussurea auriculata
saileyam: dill, Anethum graveolens
sati: ginger, Curcuma zedoaria
musta: nut grass, Cyperus rotrundas
campaak: fruit of a plantain tree
rajani dvaya: turmeric, Curcuma longa and a relative Curcuma aromatica
Mahausadhi:
sahadevi: Echites frutescus
simhi: Solanam melongena
sankhapuspi: dankuni (Bengali), Canscora decussata
vayghri: Solanum jacquini
bala: Sidonia cordifolia
atibala: Sidonia rhombifolia
suryavarta: Polanisia icosandra
vaca: Acorus colamus
Sarvamangala:
padmaka: wood from Cerasus puddum
jati: chameli, jasmin grandflora
kunda: jasmin multiflora
kusa grass
durbha: Saccharum cylindricum
rocana: a yellow pigment made from the bile from the cow
Nirmancana:
sahadeva (bala): Sida cordifolia
sadabhadra: gamari (Bengali), Gmelina arborea
suryavarta: Polanisis icosandra
sirisa: Acacia sirissa
rajani: turmeric, Curcuma longa