Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > Compiled and Imp Scriptures > Glories of Lord Krishna > Vows, Worship, and Fasting on Shri Janmashtami > Hari Bhakti Vilasa

Hari Bhakti Vilasa

Shri Janmashtami Vow

Hari Bhakti Vilasa: Shri Janmashtami Vrata

Fifteenth Vilasa, Volume Two

Text 246
atha bhadra-krityam
bhadre bhagavato janma-
dine karyo mahotsavah
visheshena maha-pujam
vrata-purnena vaishnavaih

atha-now; bhadra-krityam-the duties of Bhadra; bhadre-in Bhadra; bhagavatah-of the Supreme Personality of Godhead; janma-of ther birth; dine-the day; karyah-to be done; mahotsavah-great festival; visheshena-specifically; maha-pujam-great worship; vrata-purnena-with a a vow fulfilled; vaishnavaih-by the Vaishnavas.

Duties in the Month of Bhadra (August-September)

In the month of Bhadra the Vaishnavas should celebrate a great festival on the birthday of the Supreme Personality of Godhead. They should perform great worship and fulfill a vow.

Text 247
atha janmashtami-vratam
sarvair avashyam kartavyam
janmashtami-vratam naraih
nityatvat papa-haritvat
sarvartha-prapanad api

atha-now; janmashtami-vratam-the vow of Janmashtami; sarvaih-by all; avashyam-compulsory; kartavyam-to be done; janmashtami-vratam-the vow of Janmashtami; naraih-by people; nityatvat-because of regularity; papa-haritvat-because of removing sins; sarvartha-all benefirs; prapanat-because of attainment; api-also.

The Vow of Janmashtami

The vow of Janmashtami is compulsory for everyone. This is because it is a regular observance, it removes sins, and it grants all benefits.

Text 248

atha shri-janmashtami-vratotpattih

bhavishyottare shri-yudhishthira uvaca

janmashtami-vratam- bruhi

vistarena mamacyuta

kasmin kale samutpannam

kim punyam ko vidhih smritah

atha-now; shri-janmashtami-vratotpattih-the creation of the Janmashtami vow; bhavishyottare-in the Bhavisya Purana, Uttara-khanda; shri-yudhishthira uvaca-Shri Yudhishthira said; janmashtami-vratam-the vow of Janmashtami; bruhi-please tell; vistarena-elaborately; mama-to me; acyuta-O infallible Lord; kasmin-at what; kale-time; samutpannam-manifested; kim-what; punyam-piety; kah-what; vidhih-rules; smritah-considered.

The Origin of Shri Janmashtami

In the Bhavishya Purana, Uttara-khanda, Shri Yudhishthira says:

O infallible Lord, please describe to me the vow of Janmashtami in great detail. When did this vow begin? What piety does it grant? How is it performed?

Text 249

shri-krishna uvaca

hate kamsasure dushte

mathurayam yudhishthira

devaki mam parishvajya

kritvotsange ruroda ha

shri-krishna uvaca-Shri Krishna said; hate-killed ; kamsasure-the demon Kamsa; dushte-wicked; mathurayam-in Mathura; yudhishthira-O Yudhishthira; devaki-Devaki; mam-Me; parishvajya-embracing; kritva-placing; utsange-on the lap; ruroda-wept; ha-indeed.

Shri Krishna said: O Yudhishthira, after I had killed the demon Kamsa, Devaki embraced Me, placed Me on her lap, and wept.

Text 250

tatraiva ranga-vate sa

mancarudha janotsave

malla-yuddhe pura vritte

samstuta kukurandhakaih

tatra-there; eva-indeed; ranga-vate-in teh arena; sa-she; manca-on the grandstand; arudha-high; janotsave-in the festival; malla-yuddhe-in the wrestling; pura-before; vritte-done; samstuta-praised; kukurandhakaih-by the Kukuras and Andhakas.

When the wrestling was over she stood up in the grandstand. The Kukuras and Andhakas praised her.

Text 251

svajanair bahubhih snigdhais

tesham stribhih samavrita

vasudevo 'pi tatraiva

vatsalyat praruroda me

samagamya parishvajya

putra putrety uvaca ha

svajanaih-own people; bahubhih-many; snigdhaih-affectionate; tesham-of them; stribhih-by the women; samavrita-surrounded; vasudevah-Vasudeva; api-also; tatra-there; eva-indeed; vatsalyat-out of parental affection; praruroda-wept; me-Me; samagamya-approaching; parishvajya-embracing; putra-son!; putra-son!; iti-thus; uvaca-said; ha-indeed;.

Her affectionate kinsmen and their wives surrounded her. Vasudeva came, embraced me, said, "Son! Son!" and wept with a father's love.

Text 252

sa gadgada-svaro dino

bashpa-paryakulekshanah

balabhadram ca mam caiva

parishvajyedam abravit

sa-he; gadgada-svarah-his voice choked up; dinah-poor; bashpa-paryakulekshanah-his eyes filled with tears; balabhadram-Balarama; ca-and; mam-Me; ca-and; eva-indeed; parishvajya-embracing; idam-this; abravit-said.

His eyes filled with tears, he embraced Balarama and Me. In a choked voice he said:

Text 253

adya me saphalam janma

jivitam ca sujivitam

yadu-bhabhyam sutabhyam me

samudbhutah samagamah

adya-today; me-of me; saphalam-fruitful; janma-birth; jivitam-lived; ca-and; sujivitam-well lived; yadu-bhabhyam-the two lights of the Yadus; sutabhyam-with the sons; me-of me; samudbhutah-born; samagamah-met.

Today my birth has born fruit. Today my life is lived well. Now I have met my sons, the two glories of the Yadu dynasty.

Text 254

evam harshena dam-patyor

hrishtam sarvam tada nripa

pranipatya janah sarve

mam ucus te praharshitah

evam-thus; harshena-with joy; dam-patyoh-of the husband and wife; hrishtam-happy; sarvam-all; tada-then; nripa-O king; pranipatya-bowing down; janah-people; sarve-all; mam-to Me; ucuh-said; te-they; praharshitah-happy.

O king, seeing My parents' happiness, everyone else became happy. Bowing before Me, everyone spoke these words:

Text 255

adya praharsho hy asmakam

adya jato janardanah

adya mallanga-yuddhena

dushtah kamso nipatitah

adya-today; praharshah-happiness; hi-indeed; asmakam-of us; adya-today; jatah-born; janardanah-Krishna; adya-today; mallanga-yuddhena-in the wrestling battle; dushtah-wicked; kamsah-Kamsa; nipatitah-fallen.

Today we are happy. Today Krishna is born. Today the demon Kamsa has fallen in a wrestling match.

Text 256

evam mahotsavam drishtva

samaje madhusudana

prasadah kriyatam asya

lokasyanyo 'pi shighratah

evam-thus; mahotsavam-a great festival; drishtva-seeing; samaje-in the assembly; madhusudana-O Krishna; prasadah-mercy; kriyatam-should be done; asya-of him; lokasya-of the people; anyah-another; api-also; shighratah-quickly.

O Lord Krishna, please glance at the people in this festival. Please give Your mercy to them and to others also.

Text 257

yasmin dine prasuyeta

devaki tvam janardana

tad-dinam dehi vaikuntha

kurmas te tatra cotsavam

samyag-bhakti-prapannanam-

prasadam- kuru keshava

yasmin-in which; dine-day; prasuyeta-gave birth; devaki-Devcaki; tvam-to You; janardana-O Krishna; tad-dinam-that day; dehi-please give; vaikuntha-O Lord who destroys all sufferings; kurmah-we will do; te-for You; tatra-there; ca-and; utsavam-a festival; samyag-bhakti-prapannanam-of Your sincere devotees; prasadam-mercy; kuru-please do; keshava-O Krishna.

O Krishna, O Lord who removes all sufferings, please give to us the day when Devaki gave birth to You. We will celebrate a festival in Your honor. O Krishna, please be kind to Your sincere devotees.

Text 258

evam ukte janaughena

vasudevo 'pi vismitah

vilokya balabhadram tam

samprahrishta-tanuruhah

evam-thus; ukte-spoken; janaughena-by the multitude of people; vasudevah-Vasudeva; api-also; vismitah-surprised; vilokya-seeing; balabhadram-Balarama; tam-Him; samprahrishta-tanuruhah-the hairs of his body erect in ecstasy.

Filled with wonder to hear the people speak these words, and the hairs of his body now erect in ecstasy, Vasudeva glanced at Balarama and said:

Text 259

evam astt iti lokanam

kathayasva yatha-tatham

evam-so; astv-be it; iti-thus; lokanam- -of the people; kathayasva'please tell; yatha-tatham-as it is.

It should be so. Please tell the people.

Text 260

tatas tata-samadeshan

maya janmashtami-vratam

mathurayam janaughaya

partha samyak prakashitam

tatah-then; tata-of father; samadeshat-because of the instruction; maya-by Me; janmashtami-vratam-Janmashtami; mathurayam-in Mathura; janaughaya-to the people; partha-O son of Pritha; samyak-properly; prakashitam-revealed.

O son of Pritha, then, on My father's order, I revealed the vow of Janmashtami to the people of Mathura.

Text 261

paurash ca taj-janma-dinam

varshe garbhashtame gate

punar janmashtamim lokah

kurvantu brahmanadayah

kshatriya vaishya-jatiyah

shudra ye 'nye 'pi dharminah

paurah-the people of the city; ca-and; taÍ-janma-dinam-on the borthday; varshe-in the year; garbhashtame-the eighth; gate-had come; punah-again; janmashtamim-Janmashtami; lokah-the people; kurvantu-should do; brahmanadayah-beginning with the brahmanas; kshatriya-the ksatriyas; vaishya-jatiyah-the vaisyas; shudra-the sudras; ye-who; anye-others; api-also; dharminah-pious.

The brahmanas, kshatriyas, vaishyas, shudras, and all others who are pious, from the age of eight years and older, should observe this vow of Janmashtami.

Shrila Sanatana Gosvami comments:

The same is true for observing ekadashi. In the scriptures it is said:

ashta-varshadhiko balah

"Children eight years and older should also observe ekadashi."

Text 262

simha-rashi-gate surye

gagane jaladagame

masi bhadra-pade 'shtamyam

krishna-pakshe 'rdha-ratrake

shashanke vrisha-rashi-sthe

prajapatyarksha-samyute

vasudevena devakyam

aham jato janah svayam

simha-rashi-gate-in Leo; surye-when the sun; gagane-in the sky; jalada-of clouds; agame-at the arrival; masi-in the month; bhadra-pade-of Bhadra; ashtamyam-on the ashtami; krishna-pakshe-on the dark fortnight; ardha-ratrake-in the middle of the night; shashanke-the moon; vrisha-rashi-sthe-in Taurus; prajapatyarksha-samyute'with the star Rohini; vasudevena-by Vasudeva; devakyam-in Devaki; aham-I; jatah-born; janah-O people; svayam-personally.

O people, during the monsoon season, on the ashtami of the dark fortnight (krishna-paksha, of the month of Bhadra, when the sun was in Leo and the moon and the star Rohini were both in Taurus, in the middle of the night I was born as the son of Vasudeva and Devaki.

Text 264

evam etat samakhyatam

loke janmashtami-vratam

bhagavatyash ca tatraiva

kurudhvam su-mahotsavam

mathurayam tatah pashcal

loke khyatim gamishyati

evam-thus; etat-that; samakhyatam-called; loke-in the world janmashtami-vratam-the vow of Janmashtami; bhagavatyah-of the goddess; ca-also; tatra-there; eva-indeed; kurudhvam-should do; su-mahotsavam-a great festival; mathurayam-in Mathura; tatah-then; pashcat-after; loke-in the world; khyatim-fame; gamishyati-will go.

This day will be known in this world as the vow of Janmashtami. On this day celebrate a great festival honoring both Me and the goddess. First this festival will be celebrated in Mathura. Later it will become famous in the whole world.

Shrila Sanatana Gosvami comments:

The word "bhagavatyah" (goddess, here refers to Devaki. It may also refer to Durga.

Text 265

ity akarnya yathakhyatam

tatha lokair anushthitam

shantir astu sukham castu

lokah santu niramayah. iti.

iti-thus; akarnya-hearing; yathakhyatam-as called; tatha-so; lokaih-by the people; anushthitam-established; shantih-peace; astu-may be; sukham-happiness; ca-also; astu-may be; lokah-people; santu-may be; niramayah.-free of disease; iti.-thus.

Hearing of this festival, the people began to observe it. May there be peace amongst them. May they be happy. May they have good health.

Text 266

nityatvam ca param tasya

bhagavat-prinanan matam

vidhi-vakya-visheshac ca-

karane pratyavayatah

nityatvam-regularity; ca-and; param-then; tasya-of that; bhagavat-prinanat-because of pleasing the Lord; matam-considered; vidhi-method; vakya-statement; visheshat-specifically; ca-and; akarane-in non-performance; pratyavayatah-because of obstacles.

This festival should be observed every year, for that is pleasing to the Lord. The scriptures also describe some offenses in its observance.

Text 267

atha shri-janmashtami-vrata-nityatvam

tatra shri-bhagavat-prinanam- vidhis" ca skande

prahladadyaish ca bhu-palaih

krita janmashtami shubha

shraddhaya paraya vishnoh

pritaye krishna-vallabha

atha-now; shri-janmashtami-vrata-nityatvam.-the regular performance of this vow; tatra-there; shri-bhagavat-the Supreme Personality of Godhead; prinanam-pleasing; vidhih-method; ca-and; skande-in the Skanda Purana; prahladadyaih-beginning with Prahlada; ca-and; bhu-palaih-by kings; krita-done; janmashtami-Janmashtami; shubha-auspicious; shraddhaya-with faith; paraya-great; vishnoh-of Lord Vishnu; pritaye-for the pleasure; krishna-vallabha-dear to Lord Krishna.

Shri Janmashtami Should Be Observed Every Year

The Observance of Shri Janmashtami Is Pleasing to the Supreme Personality of Godhead

In the Skanda Purana it is said:

Prahlada and other great kings very faithfully observe the auspicious vow of Janmashtami, which is dear to Lord Krishna. Their purpose is to please Lord Vishnu,

Text 268

kim ca

prajapatyarksha-samyukta

shravanasyasitashtami

varshe varshe tu kartavya

tushty-artham cakra-paninah

kim- ca-furthermore; prajapatyarksha-samyukta-with the star Rohini; shravanasya-of Sravana; asita-dark; ashtami-astami; varshe-in year; varshe-after year; tu-indeed; kartavya-to be done; tushty-artham-for the pleasure; cakra-paninah-of Lord Krishna, who holds the cakra in His hand.

It is also said:

To please Lord Krishna, who holds a cakra in His hand, the ashtami of the dark fortnight in the month of Shravana, when the star Rohini is conjoined with the moon, should be observed year after year.

Text 269

athakarana-pratyavaye

prathamam- bhojane pratyavayah

shri-vishnu-rahasye brahma-narada-samvade

shudrannena tu yat papam

shava-hasta-stha-bhojane

tat papam labhate pumbhir

jayantyam bhojane krite

atha-now; akarana-pratyavaye-obstacles; prathamam-first; bhojane-in eating; pratyavayah-obstacles; shri-vishnu-rahasye-in Shri Vishnu-rahasya; brahma-narada-samvade-in a conversdation of Brahma and Narada; shudra-of sudras; annena-by food; tu-but; yat-what; papam-sin; shava-of a corpse; hasta-in the hand; stha-situated; bhojane-in food; tat-that; papam-sin; labhyate-is attained; pumbhih-by the people; jayantyam-on Jayanti; bhojane-eating; krite-done.

Offenses in This Vow

First, the Offense of Eating

In the Shri Vishnu-rahasya, Brahma' tells Narada:

By eating on Jayanti one commits a sin equal to the sin of eating a shudra's food or eating the food in the hand of a corpse.

Text 270

grihdhra-mamsam kharam kakam

syenam va muni-sattama

mamsam ca dvipadam bhuktam

bhuktam janmashtami-dine

grihdhra-of a vulture; mamsam-flesh; kharam-heron; kakam-crow; syenam-hawk; va-or; muni-sattama-O best of sages; mamsam-flesh; ca-and; dvipadam-of two-legged creatures; bhuktam-eated; bhuktam-eaten; janmashtami-dine-on Janmashtami day.

A person who eats on Janmashtami day commits the sin of eating the flesh of a vulture, heron, crow, or hawk, or the flesh of a human being.

Text 271

janmashtami-dine prapte

yena bhuktam dvijottama

trailokya-sambhavam papam

bhuktam eva na samshayah

janmashtami-dine-on Janmashtami day; prapte-attained; yena-by whom; bhuktam-eaten; dvijottama-O best of brahmanas; trailokya-in the three worlds; sambhavam-born; papam-sin; bhuktam-eaten; eva-indeed; na-not; samshayah-doubt.

O best of brahmanas, one who eats on Janmashtami day commits all the sins in the three worlds. Of this there is no doubt.

Text 272

kim ca

jayanti-vasare prapte

karoty udara-puranam

pidyate tila-matram tu

yama-dutaih kalevaram

kim- ca-furthermore; jayanti-vasare-on Jayanti day; prapte-attained; karoti-does; udara-puranam-filling the belly; pidyate-is tortured; tila-matram-only a sesamum seed; tu-indeed; yama-dutaih-by the messengers of Yama; kalevaram-the body.

It is also said:

A person who fills his belly in the Jayanti day is tortured by the messengers of Yamaraja. They will not allow him to eat anything more than a single sesamum seed.

Text 273

yo bhunkte yo vimudhatma

jayanti-vasare nripa

na tasya narakottaro

dvadashim ca prakurvatah

yah-who; bhunkte-eats; yah-who; vimudhatma-bewildered; jayanti-vasare-in Jayanti day; nripa-O king; na-not; tasya-of him; naraka-from hell; uttarah-deliverance; dvadashim-dvadasi; ca-and; prakurvatah-doing.

O king, a fool who eats on the Jayanti day will not easily be delivered from hell, even if he observes the vow of dvadashi.

Text 274

atitanagatam tena

kulam ekottaram shatam

patitam narake ghore

bhunjata krishna-vasare

atita-passed; anagatam-not yet arrived; tena-by him; kulam-family; eka-une; uttaram-more; shatam-hundred; patitam-fallen; narake-into hell; ghore-horrible; bhunjata-eating; krishna-vasare-on Lord Krishna's day.

A person who eats on Lord Krishna's holy day pushes into a horrible hell a hundred and one generations of his relatives past and yet to come.

Text 275

athopavasa-purvaka-puja-vishesha-mahotsavadi-vrata-tyaga-pratyavayah

tatraiva

ye na kurvanti janantah

krishna-janmashtami-vratam

te bhavanti maha-prajna

vyala mahati kanane

atha-now; upavasa-fasting; purvaka-first; puja-worship; vishesha-specific; mahotsava-great festuval; adi-beginning with; vrata-vow; tyaga-abandoning; pratyavayah-offense; tatra-there; eva-indeed; ye-who; na-not; kurvanti-do; janantah-knowing; krishna-janmashtami-vratam-the vow of Krishna Janmashtami; te-they; bhavanti-are; maha-prajna-O wise one; vyala-beasts of prey; mahati-in the great; kanane-jungle.

The Offense of Failing to Follow the Vow by Fasting, Worshiping, Observing a Great Festival, and Performing Other Duties

In the Shri Vishnu-rahasya it is said:

O wise sage, they who knowingly neglect the vow of Shri Krishna-janmashtami become ferocious beasts in the jungle.

Text 276

brahma-hatya sura-panam

go-vadhah stric-vadho 'pi va

na loko muni-shardula

jayanti-vimukhasya ca

brahma-hatya-killing a brahmana; sura-panam-drinking liquor; go-vadhah-killing a cow; stri...-vadhah-killing a woman; api-even; va-or; na-not; lokah-world; muni-shardula-O tiger of the sages; jayanti-vimukhasya-averse to Jayanti; ca-and.

O tiger of the sages, a person averse to observing the holy day of Jayanti will not find happiness in this life or the next. His sin is equal to that of killing a brahmana, a cow, or a woman, or drinking liquor.

Text 277

varshe varshe tu ya nari

krishna-janmashtami-vratam

na karoti maha-prajna

vyali bhavati kanane

varshe varshe-year aftyer year; tu-indeed; ya-who; nari-woman; krishna-janmashtami-vratam-the vow of Krishna Janmashtami; na-not; karoti-does; maha-prajna-O wise onme; vyali-a ferocious beast; bhavati-is; kanane-in the jungle.

O wise sage, a woman who year after year declines to observe the vow of Shri Krishna-janmashtami becomes in her next birth a ferocious beast in the jungle.

Text 278

shravane bahule pakshe

krishna-janmashtami-vratam

na karoti naro yas tu

sa bhavet krura-rakshasah

shravane-in Sravana; bahule-great; pakshe-side; krishna-janmashtami-vratam-the vow of Shri Krishna-Janmashtami; na-not; karoti-does; narah-a man; yah-who; tu-indeed; sa-he; bhavet-becomes; krura-rakshasah-a cruel raksasa.

A man who does not observe Shri Krishna-janmashtami in the bahula-paksha of the month of Shravana becomes in his next life a cruel rakshasa.

Text 279

shravane bahule pakshe

na karoti yadashtamim

krurayudhah krura-mukha

himsanti yama-kinkarah

shravane-in Sravana; bahule pakshe-in the bahula-paksa; na-not; karoti-does; yada-when; ashtamim-astami; krurayudhah-with cruel weapons; krura-mukhah-with cruel faces; himsanti-torture; yama-kinkarah-the servants of Yamaraja.

With cruel faces and cruel weapons the servants of Yamaraja torture whoever does not observe the ashtami day in the bahula-paksha of the month of Shravana.

Text 280

na karoti yada vishnor

jayanti-sambhavam vratam

yamasya vasham apannah

sahate narakim vyatham

na-not; karoti-does; yada-when; vishnoh-of Lord Vishnu; jayanti-sambhavam-the Jayanti day; vratam-vow; yamasya-of Yama; vasham-the abode; apannah-attains; sahate-suffers; narakim-of hell; vyatham-the torments.

Whoever does not observe the vow of Lord Vishnu's Jayanti day goes to Yama's world where he suffers the torments of hell.

Text 281

kim ca tatraiva

krishna-janmashtamim tyaktva

yo 'nya-vratam upasate

napnoti sukritam kincid

drishtam shrutam athapi va

kim- ca-furthermore; tatra-there; eva-indeed; krishna-janmashtamim-Krishna-Janmashtami; tyaktva-abandoning; yah-who; anya-another; vratam-vow; upasate-observes; na-not; apnoti-attains; sukritam-piety; kincit-something; drishtam-seen; shrutam-heard; atha-then; api-even; va-or.

In that scripture it is also said:

A person who neglects the vow of Shri Krishna-janmashtami and observes another vow instead does not attain any pious benefit seen or heard anywhere.

Text 282

kim ca

tushty-artham devaki-sunor

jayanti-sambhavam vratam

kartavyam vitta-shathyena

bhaktya bhakta-janair api

akurvan yati nirayam

yavad indrash caturdasa

kim- ca-furthermore; tushty-artham-for satisfaction; devaki-sunoh-of the son of DEvaki; jayanti-sambhavam-in the day of Jayanti; vratam-the vow; kartavyam-to be done; vitta-shathyena-by cheating on wealth; bhaktya-with devotion; bhakta-janaih-by devotees; api-even; akurvan-not doing; yati-goes; nirayam-to hell; yavat-as long as; indrah-Indras; caturdasa-fourteen.

It is also said:

One should observe the vow of Jayanti to please Lord Krishna, the son of Devaki. If one does not devotedly observe this vow with the devotees, or if one does not observe it in a way appropriate to his financial situation, he will go to hell for as long as the fourteen Indras rule in their posts.

Text 283

atha janmashtami-mahatmyam

bhavishyottare shri-krishna-yudhishthira-samvade janmashtami-vrata-kathane

ekenaivopavasena

kritena kuru-nandana

sapta-janma-kritat papan

mucyate natra samshayah

atha-now; janmashtami-mahatmyam-the glories of Janmashtami; bhavishyottare-in the Bhavisya Purana, Uttara-khanda; shri-krishna-yudhishthira-samvade-in a conversatuon of Shri Krishna and King Yudhisthira; janmashtami-vrata-kathane-in the description of the vow of Janmashtami; ekena-by one; eva-indeed; upavasena-fasting; kritena-done; kuru-nandana-O delioght of the Kurus; sapta-janma-kritat-done in seven births; papan-from the sins; mucyate-released; na-not; atra-here; samshayah-doubt.

The Glories of Janmashtami

In the Bhavishya Purana, Uttara-khanda, Lord Krishna tells King Yudhishthira:

O delight of the Kurus, by once fasting during Janmashtami a person becomes free from the sins of seven births. Of this there is no doubt.

Text 284

putra-santanam arogyam

saubhagyam atulam labhet

satya-dharma-rato bhutva

mrito vaikuntham apnuyat

putra-santanam-descendents; arogyam-healthy; saubhagyam-fortune; atulam-peerless; labhet-attains; satya-dharma-ratah-devoted to religion and truth; bhutva-becoming; mritah-dead; vaikuntham-Vaikuntha; apnuyat-attains.

His descendants are righteous. He attains health and peerless good fortune. He becomes devoted to truth and religion, and when he dies he goes to Vaikuntha.

Text 285

tatra nityam vimanena

varsha-laksham yudhishthira

bhogan nana-vidhan bhuktva

punya-sheshad ihagatah

tatra-there; nityam-always; vimanena-by airplane; varsha-laksham-a hundred thousand years; yudhishthira-O Yudhisthira; bhogan-enjoyments; nana-vidhan-many kinds; bhuktva-enjoying; punya-sheshat-with the remnants of his piety; iha-here; agatahcome.

O Yudhishthira, that person travels on an airplane, sightseeing the universe and enjoying many pleasures. This he does for a hundred thousand years. Then, with what remains of his pious credits, he returns here, to this earth.

Texts 286 and 287

sarva-kama-samriddhe tu

sarvasukha-vivarjite

sarva-dharma-yute partha

sarva-gokula-sankule

tasmin rashtre prabhur bhunkte

dirghayur manasepsitan

bhogan ante ca paramam

padam yaty apunar-bhavam

sarva-kama-samriddhe-filled with all desires; tu-indeed; sarvasukha-vivarjite-without any sufferings; sarva-dharma-all piety; yute-with; partha-O Partha; sarva-gokula-sankule-filled with many cows; tasmin-in that; rashtre-kingdom; prabhuh-master; bhunkte-enjoys; dirghayuh-long life; manasa-by the mind; ipsitan-desired; bhogan-enjoyment; ante-at the end; ca-and; paramam-the supreme; padam-abode; yati-goes; apunar-bhavam-where there is no repeated birth.

Here on this earth He becomes the ruler of a great kingdom, a kingdom filled with all desirable things, all pious deeds, and many cows, and free of any sufferings. There he lives for a long time and enjoys whatever his heart desires. At the end he goes to the spiritual world, where there is no repetition of birth and death.

Text 288

tat-kule rupa-vikhyata

jayante hridayangamah

tat-kule-in his family; rupa-handsome; vikhyata-famous; jayante'born; hridayangamah-dear to the heart.

His descendants are famous for their handsome forms. They are all saintly and pleasing to everyone's hearts.

Text 289

yasmin sadaiva deshe tu

likhitam vapi carcitam

mama janma-dinam punya-

sarvalankara-shobhitam

pujyate pandava-shreshtha

janair utsava-samyutam

yasmin-in which; sada-always; eva-indeed; deshe-country; tu-indeed; likhitam-written; va-or; api-indeed; carcitam-anointed; mama-of Me; janma-dinam-the birthday; punya-piety; sarva-all; alankara-ornaments; shobhitam-decorated; pujyate-worshiped; pandava-shreshtha-O best of the Pandavas; janaih-by people; utsava-samyutam-with a festival.

A country where the day of My birth is always shown in pictures and anointed with sandal paste becomes beautiful with all the ornaments of spiritual life. It becomes a great festival. It is worshiped by all.

Shrila Sanatana Gosvami comments

If the word "likhitam" is interpreted to mean "written" and "carcitam" to mean "studied", then the first phrase of this verse may be interpreted to mean, "a country where the day of My birth is always written in many books and studied with care".

Text 290

para-cakra-bhayam tatra

na kadacid bhavaty uta

parjanyah kama-varshi syad

itibhyo na bhayam bhavet

para-cakra-bhayam-fear of others; tatra-there; na-not; kadacit-ever; bhavati-is; uta-indeed; parjanyah-rain; kama-as desired; varshi-raining; syat-is; itibhyah-from plagues and calamities; na-not; bhayam-fear; bhavet-is.

In that country there is no fear of others and no fear of plagues or other calamities. There the rain falls as much as could be desired.

Shrila Sanatana Gosvami comments

There are siÝ kinds of calamities (iti): 1. excessive rain, 2. drought, 3. plague of locusts, 4. plague of rats, 5. plague of birds, and 6. invasion of foreign armies.

Text 291

grihe va pujyate yasmin

devakyash caritam mama

tatra sarva-samriddhih syan

nopasargadikam bhayam

grihe-in the home; va-or; pujyate-is worshiped; yasmin-in which; devakyah-of Devaki; caritam-pastimes; mama-of Me; tatra-there; sarva-samriddhih-all opulences; syat-are; na-not; upasarga-with disease; adikam-beginning; bhayam-fear.

All opulences come to a home where My pastimes with Devaki are worshiped. Fearful diseases and other calamities can never enter there.

Text 292

pashuto nakulad vyalat

papa-rogac ca patakat

rajatash caurato vapi

na kadacid bhayam bhavet

pashutah-from a bull; nakulat-from a mongoose; vyalat-from a snake or a tiger; papa-rogat-from sinful diseases; ca-and; patakat-from sins; rajatah-from a king; cauratah-from a thief; va-or; api-also; na-not; kadacit-ever; bhayam-fear; bhavet-is.

In that home there is no fear of bulls, a mongoose, snakes, tigers, sinful diseases, sins, thieves, or the king.

Text 293

kim ca

yasmin grihe pandu-putra

likhyate devaki-vratam

na tatra mrita-nishkrantir

na garbha-patanam tatha

kim- ca-furthermore; yasmin-in which; grihe-home; pandu-putra-O son of Pandu; likhyate-is written; devaki-vratam-the vow of Devaki; na-not; tatra-there; mrita-dead; nishkrantih-birth; na-not; garbha-patanam-miscarriage; tatha-so.

The Lord also said:

O son of Pandu, in a home where there is a book describing this vow of worshiping Devaki-devi, there will never be a miscarriage. Nor will any child be born dead.

Text 294

na ca vyadhi-bhayam tatra

bhaved iti matam mama

na vaidhavyam na daurbhagyam

na dambhah kalaho grihe

na-nor; ca-and; vyadhi-bhayam-fear of disease; tatra-there; bhavet-is; iti-thus; matam-considered; mama-by Me; na-not; vaidhavyam-widowhood; na-not; daurbhagyam-misfortune; na-not; dambhah'deception; kalahah-quarrel; grihe-in the home.

In that home there need be no fear of disease. That is My opinion. In that home no woman will become a widow. In that home there will be no misfortune, deception, or quarrel.

Text 295

samparkenapi yah kuryat

kashciÍ janmashtami-vratam

vishnulokam avapnoti

so 'pi partha na samshayah

samparkena-by contact; api-even; yah-who; kuryat-does; kashcit-someone; janmashtami-vratam-the Janmashtami vow; vishnulokam-Vishnukloka; avapnoti-attains; so 'pi-that person; partha-O Partha; na-no; samshayah-doubt.

Even a person who accidentally observes the vow of Janmashtami will go to the spiritual world of Lord Vishnu. Of this there is no doubt.

Text 296

janmashtami jana-mano-nayanotsavadhya

papapaha sapadi nandita-nanda-gopa

yo devakim sadayitam yajatiha tasyam

putran avapya samupaiti padam sa vishnoh

janmashtami-Janmashtami; jana-of the people; manah-of the mind; nayana-of the eyes; utsava-festival; adhya-enriched; papa-sins; apaha-removing; sapadi-at once; nandita-delighted; nanda-gopa-the gopa Nanda; yah-who; devakim-Devaki; sadayitam-with her dear husband; yajati-worships; iha-here; tasyam-on this; putran-good children; avapya-attaining; samupaiti-attains; padam-the abode; sa-he; vishnoh-of Lord Vishnu.

Janmashtami is a festival of happiness for the eyes and the heart. It delights Nanda Maharaja. It removes all sins. A person who on Janmashtami worships Devaki and her husband Vasudeva attains many good children and at the end goes to the spiritual world of Lord Vishnu.

Text 297

vishnu-dharme

rohini ca yada krishna-

pakshe 'shtamyam dvijottama

jayanti nama sa prokta

sarva-papa-hara tithih

vishnu-dharme-in the Vishnu-dharma Purana; rohini-Rohini; ca-and; yada-when; krishna-pakshe-in the krishna-paksha; ashtamyam-on thwe astami; dvijottama-O best of brahmanas; jayanti-Jayanti; nama-named; sa-that; prokta-called; sarva-papa-hara-removing all sins; tithih-the day.

In the Vishnu-dharma Purana it is said:

O best of brahmanas, when the star Rohini is conjoined with the moon on the ashtami of the dark fortnight, that day is called Jayanti, a day that removes all sins.

Text 298

yad balye ya ca kaumare

yauvane vardhake 'pi yat

sapta-janma-kritam papam

st-alpam va yadi va bahu

tat kshalayati govindam

tasyam abhyarcya bhaktitah

yat-what; balye-in balya; yat-what; ca-also; kaumare-in kaumara; yauvane-in yauvana; vardhake-in vardhaka; api-also; yat-what; sapta-janma-kritam-done in seven births; papam-sins; st-alpam-slight; va-even; yadi-if; va-or; bahu-great; tat-that; kshalayati-washes away; govindam-Lord Krishna; tasyam-onnthat day; abhyarcya-worshiping; bhaktitah-with devotion.

A person who on that day worships Lord Govinda washes away his sins, either great or small, or performed in childhood, youth, or maturity, in seven births.

Text 299

homa-yajnadi-dananam

phalam ca shata-sammitam

samprapnoti na sandeho

ya canyan manasepsitam

homa-yajnadi-dananam-of homa, yajna, and charity; phalam-the result; ca-and; shata-sammitam-a hundred times; samprapnoti-attains; na-no; sandehah-doubt; yat-what; ca-and; anyat-others; manasa-by the mind; ipsitam-desired.

He attains the results of homas, yajnas, and charity multiplied a hundred times. He attains whatever his heart desires.

Text 300

upavasash ca tatrokto

maha-pataka-nashanah

upavasah-fasting; ca-and; tatrqa-there; uktah-said; maha-pataka-nashanah-destroying the greatest sins.

A person who fasts on that day becomes freed from the greatest sins.

Text 301

vishnu-rahasye

jayantyam upavasam tu

kritva yo 'rcayate harim

tasya janma-shatodbhutam

papam nashyati sarvatha

vishnu-rahasye-in the Vishnu-rahasya; jayantyam-on Jayanti; upavasam-fasting; tu-indeed; kritva-doing; yah-who; arcayate-worships; harim-Lord Hari; tasya-of him; janma-shatodbhutam-created in a hundred births; papam-sin; nashyati-destroys; sarvatha-completely.

In the Vishnu-rahasya it is said:

A person who on Jayanti fasts and worships Lord Hari completely destroys the sins of a hundred births.

Text 302

kaumare yauvane balye

vardhakye yad uparjitam

tat papam shamayet krishnas

tithav asyam su-pujitah

kaumare-in kumara years; yauvane-in youth; balye-in childhood; vardhakye-in maturity; yat-what; uparjitam-gained; tat-that; papam-sin; shamayet-pacifies; krishnah-Lord Krishna; tithau-day; asyam-on that; su-pujitah-nicely worshiped.

Lord Krishna forgives the sins of a child, youth, or adult who carefully worships Him on this day.

Text 303

snanam danam tatha homah

svadhyayo 'tha japas tapah

sarvam shata-gunam proktam

jayantyam yat kritam hareh

snanam-bathign; danam-charity; tatha-so; homah-homa; svadhyayah-Vedi study; atha-then; japah-japa; tapah-austerity; sarvam-all; shata-gunam-multiplied a hundred times; proktam-said; jayantyam-on Jayanti; yat-what; kritam-done; hareh-of Lord Hari.

When they are done to please Lord Hari, bathing, charity, homa, Vedi study, japa, and austerity are multiplied a hundred times when performed on Jayanti.

Text 304

dhana-dhanya-vaha punya

sarva-papa-hara shubha

samuposhya janair yatnaj

jayanti krishna-bhakti-da

dhana-wealth; dhanya-and grain; vaha-bringing; punya-piety; sarva-papa-hara-removing all sins; shubha-auspicious; samuposhya-to be fasted; janaih-by the people; yatnat-carefully; jayanti-Jayanti; krishna-bhakti-da-bringing devotion to Lord Krishna.

Jayanti is sacred and auspicious. It brings wealth and grains. It brings devotion to Lord Krishna. On Jayanti the people should carefully observe a fast.

Text 305

brahma-purane purva-khande janmashtami-mahatmye shri-sutoktau

ya tu krishnashtami nama

vishruta vaishnavi tithih

tasyah prabhavam ashritya

putah sarve kalau janah

brahma-purane-in the Brahma Purana; purva-khande-Purva-khanda; janmashtami-mahatmye-Janmashtami-mahatmya; shri-sutoktau-in the words of Shri Suta Gosvami; ya-which; tu-indeed; krishnashtami-Krishna Janmashtami; nama-named; vishruta-famous; vaishnavi-Vaishnava; tithih-day; tasyah-of that; prabhavam-power; ashritya-taking shelter; putah-purified; sarve-all; kalau-in kali-yuga; janah-people.

In the Brahma Purana, Purva-khanda, Janmashtami-mahatmya, Shrila Suta Gosvami explains:

Krishna Janmashtami is a famous Vaishnava holy day. They who in Kali-yuga take shelter of the glory of that day become purified of all sins.

Text 306

shravane masi bahula

rohini-samyutashtami

jayantiti samakhyata

sarvaghaugha-vinashini

shravane-of Shravana; masi-in the month; bahula-great; rohini-samyutashtami-the astami with Rohini; jayanti-Jayanti; iti-thus; samakhyata-called; sarva-all; agha-of sins; augha-a flood; vinashini-destroying.

When the star Rohini is conjoined with the moon on the ashtami of the Shravana month, that day is called Jayanti. That day destroys a flood of sins.

Texts 307 and 308

tasyam vishnu-tithau kecid

dhanyah kali-yuge janah

ye 'bhyarcayanti devesham

jagratah samuposhitah

na tesham vidyate kvapi

samsara-bhayam ulbanam

yatra tishthanti te deshe

kalis tatra na tishthati

tasyam-on that; vishnu-tithau-day holy to Lord Vishnu; kecit-some; dhanyah-fortunate; kali-yuge-in Kali-yuga; janah-people; ye-who; abhyarcayanti-worship; devesham-the master of the demigods; jagratah-keeping a vigil; samuposhitah-fasting; na-not; tesham-of them; vidyate-is; kvapi-anywhere; samsara-bhayam-fear of the material world; ulbanam-great; yatra-where; tishthanti-stay; te-they; deshe-in the country; kalih-Kali; tatra-there; na-not; tishthati-stays.

The fortunate persons who on that day sacred to Lord Vishnu fast, keep an all-night vigil, and worship Lord Hari, the master of the demigods, never fear having to take birth again in this world. Wherever they stay, Kali-yuga cannot enter.

Text 309

tatraiva shri-shuka-janamejaya-samvade

ya esha bhagavan vishnur

devakyam vasudevatah

jatah kamsa-vadhartham hi

tad-dinam mangalayanam

tatra-there; eva-indeed; shri-shuka-janamejaya-samvade-in a conversation of Shri Sukadeva Gosvami and King Janamejaya; ya-who; esha-He; bhagavan-Lord; vishnuh-Vishnu; devakyam-in Devaki; vasudevatah-from Vasudeva; jatah-born; kamsa-vadhartham-to kill Kamsa; hi-indeed; tad-dinam-that day; mangalayanam-auspicious.

In that scripture Shrila Shukadeva Gosvami tells King Janamejaya:

Then, in order to kill Kamsa, Lord Vishnu took birth as the son of Vasudeva and Devaki. That day is the abode of auspiciousness.

Text 310

ya sa praty-abdam ayati

shravane bahulashtami

sangata rohinyarkshena

nrinam mukti-phala-prada

ya-which; sa-that; praty-abdam-every year; ayati-comes; shravane-in Sravana; bahulashtami-Bahulashtami; sangata-meeting; rohinyarkshena-with the star Rohini; nrinam-of people; mukti-phala-prada-giving liberation.

When, as happens every year, there is a day when the star Rohini is conjoined with the moon during the month of Shravana, that day is called Bahulashtami. That day brings liberation to the people.

Text 311

yasyam sanatanah sakshat

puranah purushottamah

avatirnah kshitau saisha

mukti-deti kim adbhutam

yasyam-on which; sanatanah-eternal; sakshat-directly; puranah-ancient; purushottamah-Supreme Personality of Godhead; avatirnah-descended; kshitau-to the earth; sa esha-that; mukti-da-giving liberation; iti-thus; kim-what?; adbhutam-wonder.

On that day the eternal and primeval Supreme Personality of Godhead descended to the earth. Why should it be a source of wonder that this day brings liberation?

Text 312

tatraivagre vrata-vidhi-kathane

idam eva param shreya

idam eva param tapah

idam eva paro dharmo

yad-vishnu-vrata-dharanam

tatra-there; eva-indeed; agre-in the presence; vrata-vidhi-kathane-description of the vow; idam-this; eva-indeed; param-supreme; shreya-good; idam-this; eva-indeed; param-supreme; tapah-austerity; idam-this; eva-indeed; parah-supreme; dharmah-religion; yad-vishnu-vrata-dharanam-following this vow for Lord Vishnu.

In that scripture this vow is described in these words:

Following this vow for Lord Vishnu is the greatest good, the greatest austerity, and the greatest religious duty.

Text 313

skande brahma-narada-samvade

krishna-janmashtami loke

prasiddha papa-nashini

kratu-koti-sama tt esha

tirthayuta-shataih sama

skande-in the Skanda Purana; brahma-narada-samvade-in a conversation of Brahma and Narada; krishna-janmashtami-Krishna Janmashtami; loke-in the world; prasiddha-famous; papa-nashini-destroying sins; kratu-koti-sama-equal to ten million yajnas; tv-indeed; esha-this; tirthayuta-shataih-to many millions of pilgrimages; sama-equal.

In the Skanda Purana, Brahma' tell Narada:

Krishna Janmashtami is famous in this world. It destroys sins. It is equal to many millions of yajnas. It is equal to many millions of pilgrimages.

Text 314

kapila-go-sahasram tu

yo dadati dine dine

tat-phalam samavapnoti

jayantyam samuposhane

kapila-go-sahasram-a thousand cows; tu-indeed; yah-who; dadati'gives; dine-day; dine-after day; tat-phalam-that result; samavapnoti-attains; jayantyam-on Jayanti; samuposhane-in fasting.

By fasting on Jayanti one attains the same pious result attained by giving a thousand cows in charity day after day.

Text 315

hema-bhara-sahasram tu

kurukshetre prayacchati

tat phalam samavapnoti

jayantyam samuposhane

hema-bhara-sahasram-a thousand bharas of gold; tu-indeed; kurukshetre'at Kuruksetra; prayacchati-gives; tat-that; phalam-result; samavapnoti-attains; jayantyam-on Jayanti; samuposhane-by fasting.

By fasting on Jayanti one attains the same pious result attained by giving a thousand bharas of gold in charity at Kurukshetra.

Text 316

ratna-koti-sahasrani

yo dadati dvijottama

tat-phalam samavapnoti

jayantyam samuposhane

ratna-koti-sahasrani-many billions opf jewels; yah-who; dadati'gives; dvijottama-O best of brahmanas; tat-that; phalam-result; samavapnoti-attains; jayantyam-on Jayanti; samuposhane-by fasting.

O best of brahmanas, by fasting on Jayanti one attains the same pious result attained by giving many millions of jewels in charity.

Text 317

vapi-kupa-sahasrani

devatayatanani ca

kanya-koti-pradanena

yat-phalam- kavibhih smritam

mata-pitror gurunam- ca

bhaktim udvahatam phalam

vapi-kupa-sahasrani-thousands of lakes and ponds; devatayatanani-temples; ca-and; kanya-girls; koti-millions; pradanena-by giving; yat-phalam-which result; kavibhih-by philosophers; smritam-considered; mata-pitroh-of father and mother; gurunam-of gurus; ca-and; bhaktim-devotion; udvahatam-carring; phalam-the result.

By fasting on Jayanti one attains the same pious result attained by digging thousands of wells and ponds, building many temples, giving millions of daughters in charity to their prospective bridegrooms, and devotedly serving parents and gurus.

Text 318

gurv-arthe brahmanarthe va

svamy-arthe va tyajet tanum

paropkara-yuktanam

tirtha-seva-ratatmanam

satya-vratanam yat punyam

jayantyam samuposhane

gurt-arthe-for the sake of the guru; brahmanarthe-for the sake of the brahmanas; va-or; svamy-arthe-fro the sake of the master; va-or; tyajet-should abandon; tanum-body; paropkara-yuktanam-of they who are engaged in helping others; tirtha-seva-ratatmanam-of they who devotedly go on pilgrimages; satya-vratanam-of they who follow a vow of truthfulness; yat-what; punyam-piety; jayantyam-on Jayanti; samuposhane-fasting.

By fasting on Jayanti one attains the same pious result attained by one who gives up his body for the sake of his guru, or for the sake of the brahmanas, or for the sake of his master, or the same pious result attained by they who have dedicated their lives to helping others, or by they who devotedly go on pilgrimages, or by they who follow a vow of truthfulness.

Text 319

nirashrayeshu vasatam

tapasanam tu yat phalam

rajasuya-sahasreshu

shata-varshagnihotratah

ekenaivopavasena

jayantyam- tat phalam smritam

nirashrayeshwithout a shelter; vasatam-residing; tapasanam-of austerities; tu-indeed; yat-what; phalam-result; rajasuya-of rajasuya-yajnas; sahasreshu-in thousands; shata-varsha-a hundred years; agnihotratah-from an agnihotra-yajna; ekena-by one; eva-indeed; upavasena-fasting; jayantyam-on Jayanti; tat-that; phalam-result; smritam-considered.

By once fasting on Jayanti one attains the result of performing austerities and remaining homeless, of performing a thousand rajasuya-yajnas, or of performing an agnihotra-yajna of a hundred years.

Text 320

kritva rajyam mahim bhuktva

prapya kirtim ca shasvatim

jayantyam copavasena

vishnor bhumau layam gatah

kritva-doing; rajyam-a kingdom; mahim-the earth; bhuktva-enjoying; prapya-attaining; kirtim-fame; ca-and; shasvatim-eternal; jayantyam-on jayanti; ca-and; upavasena-by fasting; vishnoh-of Lord Vishnu; bhumau-in the realm; layam-liberation; gatah-attained.

By fasting on Jayanti one attains a great kingdom and eternal fame, enjoys the pleasures of the earth, and at the end enters the spiritual world of Lord Vishnu.

Text 321

dharmam artham ca kamam ca

muktim ca muni-pungava

dadati vanchitan kaman

shravane masi cashtami

dharmam-piety; artham-wealth; ca-and; kamam-sense gratification; ca-and; muktim-liberation; ca-and; muni-pungava-O best of sages; dadati-gives; vanchitan-desires; kaman-pleasures; shravane-in Sravana; masi-month; ca-and; ashtami-the ashtami.

O best of sages, the ashtami day of the month of Shravana brings piety, wealth, sense gratification, and liberation. It fulfills all desires.

Text 322

janmashtami-vratam ye vai

prakurvanti narottamah

karayanti ca viprendra

lakshmis tesham sada sthira

janmashtami-vratam-the vow of Janmashtami; ye-who; vai-indeed; prakurvanti-do; narottamah-the best of people; karayanti-cause to do; ca-and; viprendra-O king of brahmanas; lakshmih-the goddess of fortune; tesham-of them; sada-always; sthira-steady.

O king of brahmanas, Goddess Lakshmi always stays among those great souls who observe the vow of Janmashtami.

Text 323

na vedair na puranaish ca

maya drishtam maha-mune

yat-samam cadhikam vapi

krishna-janmashtami-vratat

na-not; vedaih-by the Vedas; na-not; puranaih-by the Puranas; ca-and; maya-by me; drishtam-seen; maha-mune-O great sage; yat-samam-equal to that; ca-and; adhikam-better; va-or; api-also; krishna-janmashtami-vratat-than the vow of Krishna-janmashtami.

O great sage, I have not seen anything in the Vedas or the Puranas equal to or better than the vow of Shri Krishna-janmashtami.

Text 324

niyama-stham naram drishtva

janmashtamyam dvijottama

vivarna-vadano bhutva

tal-lipim marjayed yamah

niyama-stham-restraining the senses; naram-a person; drishtva-seeing; janmashtamyam-on Janmashtami; dvijottama-O best of brahmanas; vivarna-without color; vadanah-face; bhutva-becopming; tal-lipim-the writing of him; marjayet-wipes away; yamah-Yamaraja.

O best of brahmanas, when he sees a self-controlled person observing the vow of Janmashtami, Yamaraja, his face turned white, at once erases what is written of him.

Text 325

kim ca

vratenaradhya tam devam

devaki-sahitam harim

tyaktva yama-patham ghoram

yati vishnoh param padam

kim- ca-furthermore; vratena-with a vow; aradhya-worshiping; tam-Him; devam-the Supreme Personality of Godhead; devaki-sahitam-with Devaki; harim-Lord Krishna; tyaktva-leaving; yama-patham-the path to Yama; ghoram-horrible; yati-goes; vishnoh-of Lord Vishnu; param-to the supreme; padam-abode.

It is also said:

A person who with a vow worships Lord Krishna and Devaki leaves the horrible path to Yamaloka and goes to the supreme abode of Lord Vishnu.

Text 326

smaranam vasudevasya

mrityu-kale bhaven mune

sidhyanti sarva-karyani

krite janmashtami-vrate

mamajnaya kurudhvam

taÍ-jayantim muktaye tatha

smaranam-remembering; vasudevasya-of Lord Krishna; mrityu-kale-at the moment of death; bhavet-does; mune-O sage; sidhyanti-becomes perfect; sarva-karyani-all duties; krite-done; janmashtami-vrate-in the vow of Janmashtami; mama-of Me; ajnaya-by the order; kurudhvam-please do; taÍ-jayantim-Janmashtami; muktaye-for liberation; tatha-so.

O sage, a person who at the moment of his death remembers Lord Krishna, attains perfection. In the same way when a person follows the vow of Janmashtami, all he has done becomes perfect. Therefore, by my order, please observe the vow of Janmashtami and thus attain liberation from this world of birth and death.

Text 327

brahma-khande shri-sutoktau ca tad-vrata-mahimanuvarnanante

ity etat kathitam ashesha-shastra-guhyam

shri-krishna-vrata-mahimanuvarnanam yat

shrutvaitat sakrid api patakair vimukto

dehante vrajati naro murari-lokam

brahma-khande-in the Brahma-khanda; shri-suta-of Shri Suta; uktau-in the statement; ca-and; tad-vrata-mahimanuvarnanante-after describing the glories of that vow; iti-thsu; etat-this; kathitam-said; ashesha-shastra-guhyam-hidden in all the scriptures; shri-krishna-vrata-mahimanuvarnanam-the descriptionÍ of the glories of this vow to please Lord Krishna; yat-what; shrutva-hearing; etat-this; sakrit-once; api-even; patakaih-by sins; vimuktah-freed; dehante-at the end of the body; vrajati-goes; narah-a pwerson; murari-lokam-to the world of Lord Krishna.

In the Brahma-khanda, after describing the glories of this vow, Shri Suta Gosvami says:

Thus I have described the glories of the Shri Krishna-Janmashtami vow, which is very confidential and hidden in all the scriptures. By once hearing this description a person becomes free from all his sins. At the end of his body he goes to the world of Lord Krishna.

Text 328

atha shri-janmashtami-vrata-nirnayah

krishnopasyashtami bhadre

rohiny-adhya maha-phala

nishithe 'trapi kim cendau

jne vapi navami-yuta

atha-now; shri-janmashtami-vrata-nirnayah-following the vow of Janmashtami; krishna-Lord Krishna; upasya-to be worshiped; ashtami-the astami; bhadre-in the month of Bhadra; rohiny-adhya-opulent with the star Rophini; maha-phala-a great result; nishithe-in the middle of the night; atra-here; api-also; kim-what?; ca-and; indau-in the moon; jne-knowing; va-or; api-also; navami-yuta-with the navami.

The Method of Observing Janmashtami

When at midnight of Janmashtami in the month of Bhadra the star Rohini is conjoined with the moon, that Janmashtami brings a specially great result. Janmashtami also brings a great result when it falls on a Monday or a Wednesday, or when there is a navami-yoga.

Text 329

atha rohini-yukta-janmashtami

vishnu-rahasye

prajapatyarksha-samyukta

krishna nabhasi cashtami

muhurtam api labhyeta

saivoposhya maha-phala

atha-now; rohini-yukta-janmashtami-Janmashtami with Rohini; vishnu-rahasye-in the Vishnu-rahasya; prajapatyarksha-the star Rohini; samyukta-with; krishna-dark; nabhasi-in the sky; ca-and; ashtami-astami; muhurtam-moment; api-even; labhyeta-is attained; sa-that; eva-indeed; uposhya-to be fasted; maha-phala-a greta result.

Janmashtami When Rohini Is Conjoined With the Moon

In the Vishnu-rahasya it is said:

When on the ashtami of the dark fortnight the star Rohini is conjoined with the moon for even a single muhurta, fasting on that ashtami day brings a great result.

Text 330

muhurtam apy aho-ratre

yasmin yuktam tu labhyate

ashtamya rohini-riksham

tam su-punyam upavaset

muhurtam-a muhurta; api-even; aho-ratre-day and night; yasmin-in which; yuktam-joined; tu-indeed; labhyate-is obtained; ashtamya-of the astami; rohini-riksham-the star Rohini; tam-that; su-punyam-very sacred; upavaset-should fast.

When on the ashtami the star Rohini is conjoined with the

moon for even a single muhurta of the day or night, that time is

very sacred. On that day one should observe a fast.

Text 331

kim ca tatraiva

ashtami krishna-pakshasya

rohini-riksha-samyuta

bhavet praushtha-pade masi

jayanti nama sa smrita

kim- ca-furthermore; tatra-there; eva-inded; ashtami-ashtami; krishna-pakshasya-of the krishna-paksa; rohini-riksha-samyuta-with the star Rohini; bhavet-is; praushtha-pade-Bhadra; masi-in the month; jayanti-Jayanti; nama-named; sa-that; smrita-considered.

In that scripture it is also said:

When the star Rohini is conjoined with the moon on the Krishna-paksha ashtami of the month of Bhadra, that day is called Jayanti.

Text 332

vishnu-dharmottare

rohiny-riksham yada krishna-

pakshe 'shtamyam dvijottama

jayanti nama sa prokta

sarva-papa-hara tithih

vishnu-dharmottare-in the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda; rohiny-riksham-with the star Rohini; yada-when; krishna-pakshe-in the Krishna-paksa; ashtamyam-on the ashtami; dvijottama-O best of brahmanas; jayanti-Jayanti; nama-named; sa-that; prokta-said; sarva-papa-hara-removing all sins; tithih-say.

In the Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda it is said:

O best of brahmanas, when the star Rohini is conjoined with the moon on the Krishna-paksha ashtami of the month of Bhadra, that day is called Jayanti. That day removes all sins.

Text 333

yad balye ya ca kaumare

yauvane vardhake tatha

bahu-janma-kritam papam

hanti soposhita tithih

yat-what; balye-in childhoopd; yat-what; ca-and; kaumare-in kumara; yauvane-in youth; vardhake-in maturity; tatha-so; bahu-many; janma-births; kritam-done; papam-sin; hanti-kills; sa-with; uposhita-fasting; tithih-day.

By fasting on that day one destroys many births' sins of

childhood, youth, and maturity.

Text 334

skande

prajapatyena samyukta

ashtami tu yada bhavet

shravane bahule pakshe

sarva-papa-pranashini

skande-in the Skanda Purana; prajapatyena-the star Rohini; samyukta-with; ashtami-ashtami; tu-indeed; yada-when; bhavet-is; shravane-in the month of Sravana; bahule pakshe-in the Krishna-paksa; sarva-papa-pranashini-destroying all sins.

In the Skanda Purana it is said:

When the star Rohini is conjoined with the moon on the krishna-paksha of the Shravana month, that day destroys all sins.

Text 335

jayam punyam ca kurute

jayantim tena tam viduh

jayam-victory; punyam-piety; ca-and; kurute-does; jayantim-Jayanti; tena'by that; tam-that; viduh-they know.

Because it brings victory (jaya, and piety, the wise call

that day "Jayanti".

Text 336

vishnu-purane

krishnashtamyam bhaved yatra

kalaika rohini nripa

jayanti nama sa jneya

uposhya sa prayatnatah

vishnu-purane-in the Vishnu Purana; krishnashtamyam-on krishnashtami; bhavet-is; yatra-where; kala-phase; eka-one; rohini-Rohini; nripa-O king; jayanti-Jayanti; nama-called; sa-that;

jneya-to be known; uposhya-to be fasted; sa-that;

prayatnatah-carefully.

In the Vishnu Purana it is said:

O king, when, on the ashtami of the krishna-paksha, the star Rohini is conjoined with the moon for even a single kala, that day is called Jayanti. One should carefully fast on that day.

Text 337

sapta-janma-kritam papam

rajan yat tri-vidham nrinam

tat phalayati govindas

titthau tasyam tu bhavitah

sapta-janma-kritam-done in seven births; papam-sin; rajan-O king; yat-what; tri-vidham-three kinds; nrinam-of the people; tat-that; phalayati-gives result; govindah-Lord Krishna; tithau-day; tasyam-on that; tu-indeed; bhavitah-meditated upon.

O king, Lord Govinda destroys seven births of the three

kinds of sins for one who worships Him or meditates on Him during

that day.

Text 338

upavasash ca tatrokto

maha-pataka-nashanah

jayantyam jagati-pala

vidhinatra na samshayah

upavasah-fasting; ca-and; tatra-there; uktah-said; maha-pataka-nashanah-destroying the greatest sins; jayantyam-on Jayanti; jagati-the world; pala-protector; vidhina-by rules; atra-here; na-no; samshayah-doubt.

O king, proper fasting on Jayanti destroys the greatest

sins. Of this there is no doubt.

Text 339

tretayam dvapare caiva

rajan krita-yuge tatha

rohini-samyuta ceyam

vidvadbhih samuposhita

tretayam-in Treta-yuga; dvapare-in Dvapara-yuga; ca-and; eva-indeed; rajan-O king; krita-yuge-in Satya-yuga; tatha-so; rohini-samyuta-with Rohini; ca-and; iyam-this; vidvadbhih-by the wise; samuposhita-to be fasted.

O king, wise persons in Satya, Treta, and Dvapara yuga fast

on that day, when Rohini is conjoined with the moon.

Text 340

agni-purane

ardha-ratrad adhash cordhvam

kalaya va yada bhavet

jayanti nama sa prokta

sarva-papa-pranashini

agni-purane-in the Agni Purana; ardha-ratrat-from half the

night; adhah-below; ca-and; urdhvam-above; kalaya-by a kala; va-or;

yada-when; bhavet-is; jayanti-Jayanti; nama-named; sa-that;

prokta-said; sarva-papa-pranashini-destroying all sins.

In the Agni Purana it is said:

When for one kala' before or after the middle of the night the star Rohini is conjoined with the moon, that day is called Jayanti, a day that destroys all sins.

Text 341

atha ardha-ratra-yuta janmashtami

bhavishya-vishnudharmayoh

rohinyam ardha-ratre ca

yada krishnashtami bhavet

tasyam abhyarcanam shaure

hanti papam tri-janma-jam

atha-now; ardha-ratra-yuta-with the middle of the night; janmashtami-Janmashtami; bhavishya-vishnudharmayoh-in the Bhavisya and Vishnu-dharma Puranas; rohinyam-when Rohini; ardha-ratre-in the middle of the night; ca-and; yada-when; krishnashtami-Janmashtami; bhavet-is; tasyam-then; abhyarcanam-worship; shaure-O descendent of King Durasena; hanti-kills; papam-sin; tri-janma-jam-created in three births.

Janmashtami When the Star Rohini Is Conjoined With the Moon

in the Middle of the Night

In both the Bhavishya and Vishnu-dharma Puranas it is said:

O descendant of Shurasena, when one worships Lord Krishna on a Krishnashtami day when the star Rohini is conjoined with the moon in the middle of the night, that worship destroys the sins of three births.

Text 342

prajapatyarksha-samyukta

krishna nabhasi cashtami

sopavaso hareh pujam

tatra kritva na sidati

ardha-ratre ca yoge 'yam

tarapaty-udaye sati

prajapatyarksha-samyukta-with the star Rohini; krishna-Krishna; nabhasi-in the sky; ca-and; ashtami-ashtami; sopavasah-with fasting; hareh-of Lord Krishna; pujam-worship; tatra-there; kritva-doing; na-not;

sidati-stays; ardha-ratre-in the middle of the night; ca-and; yoge-in yoga; ayam-this; tarapati-of the moon; udaye-the rising;

sati-being.

When the star Rohini is conjoined with the moon on the

Krishna-paksha ashtami, one should fast and worship Lord Hari.

This is so even if the rising moon is not conjoined with Rohini

in the middle of the night.

Texts 343 and 344

kim ca

rohini-sahita krishna

masi bhadra-pade 'shtami

ardha-ratrad adhash cordhvam

kalayapi yada bhavet

tatra jato jagan-nathah

kaushtubhi harir avyayah

tam evopavaset kalam

kuryat tatraiva jagaram

kim- ca-furthermore; rohini-sahita-with Rohini; krishna-Krishna; masi-in the month; bhadra-pade-of Bhadra; ashtami-ther ashtami; ardha-half; ratrat-night; adhah-below; ca-and; urdhvam-above; kalaya-by a kala; api-also; yada-when; bhavet-may be; tatra-there; jatah-born; jagan-nathah-the master ofn the universes; kaushtubhi-who wears a Kaustubha jewel; harih-Lord Krishna; avyayah-eternal and infallible; tam-that; eva-indeed; upavaset-should fast; kalam-time; kuryat-should do; tatra-there; eva-indeed; jagaram-vigil.

It is also said:

When for one kala' before or after the middle of the night the star Rohini is conjoined with the moon on the krishna-paksha ashtami of the month Bhadra, that is the moment of the birth of Lord Hari, the infallible Supreme Personality of Godhead, who is the master of the universes, and who is decorated with the Kaustubha jewel. On that day one should fast and keep an all-night vigil.

Text 345

jayanti nama sa ratris

tatra jato janardanah

niyatatma shucih snatva

pujam tatra pravartayet

jayanti-Jayanti; nama-named; sa-that; ratrih-night; tatra-there; jatah-born; janardanah-Lord Krishna; niyatatma-self-controlled; shucih-pure; snatva-bathing; pujam-worship; tatra-then; pravartayet-should perform.

On that night, which bears the name Jayanti, Lord Krishna was born. At that time a self-controlled and pure-hearted person

should bathe himself and then worship Lord Krishna.

Text 346

vahni-purane

sama-yoge tu rohinyac

nishithe raja-sattama

samajayata govindo

bala-rupi catur-bhujah

tasmat tam- pujayet tatra

yatha-vittanusaratah

vahni-purane-in the Agni Purana; sama-yoge-conjoined; tu-indeed; rohinyac-with Rohini; nishithe-in the middle of the night; raja-sattama-O best of kings; samajayata-was born; govindah-Krishna; bala-rupi-in the form of a child; catur-bhujah-with four arms; tasmat-then; tam-Him; pujayet-should worship; tatra-there; yatha-vittanusaratah-as one has the wealth.

In the Agni Purana it is said:

O best of kings, in the middle of the night, at a time when the star Rohini was conjoined with the moon, Lord Govinda was born as a four-armed infant. At that time one should worship the ć Lord in a way appropriate to one's own wealth.

Text 347

bhavishyottare

masi bhadra-pade 'shtamyam

krishna-pakshe 'rdha-ratrake

shashanke vrisha-rashi-sthe

prajapatyarksha-samyute

uposhito 'rcayet krishnam

yashodam devakim tatha

bhavishyottare-in the Bhavisya Purana, Uttara-khanda; masi-in the month; bhadra-pade-of Bhadra; ashtamyam-on the ashtami; krishna-pakshe-on the Krishna-paksa; ardha-ratrake-in the middle of the night; shashanke-the moon; vrisha-rashi-sthe-in Taurus; prajapatyarksha-samyute-withthe star Rohini; uposhitah-fasting; arcayet-should worship; krishnam-Lord Krishna; yashodam-Yashoda; devakim-Devaki; tatha-so.

In the Bhavishya Purana, Uttara-khanda it is said:

On the krishna-paksha ashtami of the month of Bhadra, in the middle of the night, when the moon is with the star Rohini in Taurus, one should fast and worship Lord Krishna along with Yashoda' and Devaki.

Text 348

kim ca

masi bhadra-pade 'shtamyam

nishithe krishna-pakshake

shashanke vrisha-rashi-sthe

rikshe rohini-samjnake

yoge 'smin vasudevad dhi

devi devam ajijanat

kim- ca-furthermore; masi-in the month; bhadra-pade-of Bhadra; ashtamyam-on the astmami; nishithe-in the middle of the night; krishna-pakshake'in the Krishna-paksa; shashanke-the moon; vrisha-rashi-sthe-in taurus; rikshe-the star; rohini-samjnake-named Rohini; yoge-in conjunction; asmin-in this; vasudevat-from Vasudeva; hi-indeed; devi-Devaki; devam'the Supreme Personality of Godhead; ajijanat-gave birth.

It is also said:

On the krishna-paksha ashtami of the month of Bhadra, in the middle of the night, when the moon was with the star Rohini in Taurus, Devaki gave birth to the Supreme Personality of Godhead, who was begotten by Maharaja Vasudeva.

Text 349

tasmat sampujayed atra

shucih samyag-uposhitah

tasmat-therefore; sampujayet-one should worship; atra-then; shucih'pure; samyag-uposhitah-properly fasting.

On that day a pure-hearted person should properly fast and

worship Lord Krishna.

Text 350

padme

preta-yonim gatanam tu

pretatvam nashitam naraih

yaih kritva shravane masi

ashtami rohini-yuta

padme-in the Padma Purana; preta-yonim-birth as a preta; gatanam-attained; tu-indeed; pretatvam-status as a preta; nashitam-dcestroyed; naraih-by people; yaih-who; kritva-doing; shravane-of Sravabna; masi-in the month; ashtami-the ashtami; rohini-yuta-with Rohini.

In the Padma Purana it is said:

Ghosts who observe the ashtami when Rohini is conjoined with the moon in the month of Shravana become free from having to be ghosts.

Text 351

kim punar budha-varena

somenapi visheshatah

kim punar navami-yukta

kula-kotyas tu mukti-da

kim-what?; punah-more; budha-varena-by Wednesday; somena-by the moon; api-also; visheshatah-especially; kim-what?; punah-more; navami-navami; yukta-with; kula-kotyah-ten million relatives; tu-indeed; mukti-da-giving liberation.

How much more is this true when this day falls on a Wednesday

or Monday? How much more is this true when this day is joined

with the navami? At that time this day brings liberation to ten

million of one's kinsmen.

Text 352

skande

udaye cashtami kincin

navami sa-kala yadi

bhavate budha-samyukta

prajapatyarksha-samyuta

api varsha-shatenapi

labhyate va na va vibho

skande-Skanda; udaye-rising; ca-and; ashtami-ashtami; ki.sy 241cit-something; navami-navami; sa-kala-with the kala; yadi-if; bhavate-is; budha-samyukta-with mercury; prajapatyarksha-samyuta-with Rohini; api-also; varsha-shatena-with a hundred years; api-also; labhyate-is attained; va-or; na-not; va-or; vibhah-O almighty Lord.

In the Skanda Purana it is said:

If a kala' of the navami is present in the ashtami, and if both Mercury and Rohini are conjoined with the moon, that is a very rare occurrence. Such a time may come after a hundred years, or then, O almighty Lord, it may not come, even after a hundred years.

Text 353

bhavishye ca

navamyam yoga-nidraya

janmashtamyam hares tatah

navamya sahitoposhya

rohini-budha-samyuta. iti.

bhavishye-in the Bhavisya Purana; ca-and; navamyam-on the navami; yoga-nidraya-with yoga-nidra; janmashtamyam-on Janmashtami;

hareh-of Lord Krishna; tatah-then; navamya-by the navami;

sahitoposhya-to be fasted; rohini-budha-samyuta-with Rohini and

Mercury; iti-thus.

In the Bhavishya Purana it is said:

One should fast on Krishna-janmashtami when there is navami and yoga-nidra' and when Rohini and Mercury are conjoined with the moon.

Text 354

induh purve 'hani jne va

pare ced rohini-yuta

kevala cashtami vriddha

soposhya navami-yuta

induh-the moon; purve-on the previous; ahani-day; j.sy 241e-Mercury; va-or; pare-on the nexct; cet-if; rohini-yuta-with Rohini; kevala-alone; ca-and; ashtami-ashtami; vriddha-increased; soposhya-increased; navami-yuta-with the navami.

One should fast on the ashtami when on the previous day

the moon is conjoined with Mercury, or when on the following day

the moon is conjoined with Rohini, or when the ashtami is

joined with the navami.

Text 355

tatha ca padme

muhurtenapi samyukta

sampurna cashtami bhavet

kim punar navami-yukta

kula-kotyas tu mukti-da

tatha-so; ca-and; padme-in the Padma Purana; muhurtena-with a muhurta; api-even; samyukta-conjpined; sampurna-full; ca-and; ashtami-ashtami; bhavet-is; kim-what?; punah-more; navami-yukta-with the navami; kula-kotyah-ten million relatives; tu-indeed; mukti-da-giving liberation.

How much more is this true when on the ashtami even for a

muhuta the moon is conjoined with Rohini and this day is joined

with the navami? At that time this day brings liberation to ten

million of one's kinsmen.

Text 356

sutoktau ca

masi bhadra-pade krishna

ashtami navami bhavet

pujyashtami tatah pumbhih

stribhish capi visheshatah

suta-of Suta Gosvami; uktau-in the statement; ca-and; masi-in the month; bhadra-pade-of Bhadra; krishna-Krishna; ashtami-ashtami; navami-navami; bhavet-is; pujya-to be worshiped; ashtami-ashtami; tatah-then; pumbhih-by men; stribhih-by women; ca-and; api-and; visheshatah-especially.

Shri Suta Gosvami explains:

When in the month of Bhadra the krishna-paksha ashtami is joined with the navami, that ashtami should be worshiped by all men and women.

Text 357

rohiny-ader viyuktapi

soposhya kevalashtami

tat-tad-yogas tu vaisishtye

vrata-lopo 'nyatha bhavet

rohiny-adeh-beginning with Rohini; viyukta-separtaed; api-even; soposhya-tpo be fasted; kevala-only; ashtami-ashtami; tat-tad-yogah-conjoined to that; tu-but; vaisishtye-specifically; vrata-of the vow; lopah-omission; anyatha-otherwise; bhavet-should be.

Even if the auspicious conjunction of Rohini and other

luminaries are not present, one should still fast on Janmashtami.

However, in the absence of these especially auspicious situations

it is possible not to observe the vow.

Text 358

ittham shuddhaiva likhita

yogad bahu-vidhashtami

tyajya viddha ca saptamya

sa viddhaikadashi yatha

ittham-thus; shuddha-pure; eva-indeed; likhita-written; yogat-from yoga; bahu-vidha-many kinds; ashtami-ashtamis; tyajya-to be abandoned; viddha-wounded; ca-and; saptamya-by the saptami; sa-and; viddha-wounded; ekadashielkadasi; yatha-as.

In this way the many different kinds of pure ashtamis are

described in the writing of the scriptures. However, when it is

mixed with the saptami, the ashtami should not be observed. This

is like an ekadashi that should not observed.

Text 359

atha saptami-viddha-janmashtami-nishedhah

brahma-vaivarte

varjaniya prayatnena

saptami-sahitashtami

sa-rkshapi na kartavya

saptami-samyutashtami

atha-; saptami-viddha-viddha by the saptami; janmashtami-Janmashtami; nishedhah-forbidden; brahma-vaivarte-in Brahma-vaivarta Purana; varjaniya-to be avoided; prayatnena-carefully; saptami-sahitashtami-the saptami; sa-rksha-with the star; api-even; na-not; kartavya-to be done; saptami-samyuta-with the saptami; ashtami-the ashtami.

When It Is Viddha by the Saptami, Janmashtami Should Not Be

Observed

In the Brahma-vaivarta Purana it is said:

One should carefully avoid the ashtami that is viddha by the saptami. Even if Rohini is conjoined with the moon, one should not observe an ashtami that is viddha by the saptami.

Text 360

padme

panca-gavyam yatha shuddham

na grahyam madya-samyutam

ravi-viddha tatha tyajya

rohini-sahita yadi

padme-in the Padma Purana; panca-gavyam-pancay-gavya; yatha-as; shuddham-pure; na-not; grahyam-to be ataken; madya-with wine; samyutam-mixed; ravi-viddha-wounded by the saptami; tatha-so; tyajya-to be rejected; rohini-sahita-with Rohini; yadi-if.

In the Padma Purana it is said:

As one should not accept pure panca-gavya if it is mixed with wine, so one should not observe Janmashtami if it is viddha by the saptami. This is so even if Rohini is conjoined with the moon.

Text 361

purva-viddha yatha nanda

varjita shravananvita

tathashtamim purva-viddham

sa-riksham ca vivarjayet

purva-viddha-prteviously wounded; yatha-as; nanda-ekadashi; varjita'avoided; shravananvita-with Sravana; tatha-so; ashtamim-ashtami; purva-viddham-wounded by the previous; sa-riksham-with the star; ca-and; vivarjayet-should avoid.

As ekadashi should not observed when it is viddha by the

previous day, so Janmashtami should not be observed when it is

viddha by the previous day. This is so even when the star Rohini

is conjoined with the moon.

Text 362

varjaniya prayatnena

saptami-samyutashtami

vina rikshena kartavya

navami-samyutashtami

varjaniya-to be avoided; prayatnena-carefully; saptami-samyutashtami-Janmashtami viddha by the saptami; vina-with;

rikshena-the star; kartavya-to be done; navami-

samyutashtami-Janmashtami viddha by the navami.

One should take care not to observe Janmashtami when it is

viddha by the saptami. However one should observe Janmashtami when

it is viddha by the navami. This is true even if the star Rohini

is not conjoined with the moon.

Text 363

aviddhayam sa-rikshayam

jato devaki-nandanah

aviddhayam-not viddha; sa-rikshayam-with the star; jatah-born; devaki-nandanah-the son of Devaki.

Lord Krishna, the son of Devaki, was born when the ashtami

was not viddha and when the star Rohini was conjoined with the

moon.

Text 364

vasare va nishardhe va

saptamyam ca yadashtami

purva-mishra tada tyajya

prajapatyarksha-samyuta

vasare-in the day; va-or; nishardhe-in the middle of the night; va-or; saptamyam-on the saptami; ca-and; yada-when; ashtami-the ashtami; purva-mishra-mixed with the previous day; tada-then; tyajya-to be rejected; prajapatyarksha-samyuta-with the star Rohini.

If, during the day or in the middle of the night, the

ashtami is mixed with the saptami, that ashtami should not be

observed, even if the star Rohini is conjoined with the moon.

Text 365

padme

janmashtamim purva-viddham

sa-riksham sa-kalam api

vihaya navamim shuddham

uposhya vratam acaret

padme-in the Padma Purana; janmashtamim-Janmashtami; purva-viddham-viddha by the previous day; sa-riksham-with the star; sa-kalam-with a kala; api-even; vihaya-rejecting; navamim-navami; shuddham-pure; uposhya-fasting; vratam-vow; acaret-should observe.

In the Padma Purana it is said:

If it is viddha by the previous day, Janmashtami should not be observed. This is true even if it is sa-kala' and even if the star Rohini is conjoined with the moon. In that situation one should fast and observe the vow on the pure navami instead of on the ashtami.

Text 366

sa-kalapi sa-rikshapi

navami-samyutapi ca

janmashtami purva-viddha

na kartavya kadacana

sa-kala-with kala; api-even; sa-riksha-with the star; api-even; navami-samyuta-with the navami; api-even; ca-and; janmashtami'Janmashtami; purva-by the previous day; viddha-viddhq; na-not; kartavya-to be done; kadacana-ever.

Even if it is sa-kala' and even if the star Rohini is

conjoined with the moon, Janmashtami should never be observed on

an ashtami that is viddha by the previous day.

Text 367

palavedhe tu viprendra

saptamya cashtamim tyajet

suraya binduna sprishtam

gangambhah-kalasam yatha

palavedhe-for a moment; tu-but; viprendra-O king of brahmanas; saptamya-with the saptami; ca-and; ashtamim-ashtami; tyajet-sghould abandon; suraya-with wine; binduna-with adrop; sprishtam-touched; gangambhah-kalasam-a pot of Ganges water; yatha-as.

As one should reject a pitcher of Ganges water that has been

touched by a single drop of liquor, so one should reject a

Janmashtami touched for even a moment by the saptami.

Text 368

vina rkshena kartavya

navami-samyutashtami

sa-rikshapi na kartavya

saptami-samyutashtami

vina-without; rkshena-the star; kartavya-to be done; navami-samyuta-with the navami; ashtami-ashtami; sa-riksha-with the star; api-even; na-not; kartavya-to be done; saptami-samyuta-with the saptami; ashtami-ashtami.

Even if the star Rohini is not conjoined with the moon, one

should observe the Janmashtami that is touched by the navami. But,

even if the star Rohini is conjoined with the moon, one should

not observe the Janmashtami that is touched by the saptami.

Text 369

tasmat sarva-prayatnena

tyajyam evashubham budhaih

vedhe punya-kshayam yati

tamah suryodaye yatha

tasmat-there; sarva-prayatnena-with all care; tyajyam-to be avoided; eva-in deed; ashubham-inauspicious; budhaih-by the wise; vedhe-a moment; punya-of piety; kshayam-destruction; yati-attains; tamah-darkness; surya-of the sun; udaye-in the rising; yatha-as.

Therefore the wise should carefully avoid celebrating

Janmashtami at that inauspicious time. By celebrating at that time

all one's piety is at once destroyed in the same way the darkness

of night is destroyed when the sun rises.

Text 370

yajnavalkya-smritau

sampurna cardha-ratre tu

rohini yadi labhyate

kartavya sa prayatnena

purva-viddham vivarjayet. iti.

yajnavalkya-smritau-in the Yajnavalkya-smrti; sampurna-full; ca-and; ardha-ratre-in the middle of the night; tu-indeed; rohini-Rohini; yadi-if; labhyate-is attained; kartavya-to be done; sa-that; prayatnena-with care; purva-viddham-viddha by the previous day; vivarjayet-should avoid; iti-thus.

In the Yajnavalkya-smriti it is said:

Even if the star Rohini is perfectly conjoined with the moon in the middle of the night, an ashtami that is viddha by the previous day should not be celebrated.

Text 371

ya ca vahni-puranadau

proktam viddhashtami-vratam

avaishnava-param ta ca

kritam tad deva-mayaya

yat-what; ca-aznd; vahni-puranadau-in the Agni Purana and other scriptures; proktam-said; viddhashtami-vratam-an ashtami that is viddha;; avaishnava-param-not dear to the Vaishnavas; tat-that; ca-and; kritam-done; tat-that; deva-mayaya-by the illusory potency of the Lord.

In the Agni Purana and other scriptures it is said that the

ashtami that is viddha in this way is not dear to the

Vaishnavas. Such an ashtami is a creation of the Lord's illusory

potency, maya.

Text 372

tatha ca skande

pura devair rishi-ganaih

sva-pada-cyuti-shankaya

saptami-vedha-jalena

gopitam hy ashtami-vratam

tatha-so; ca-and; skande-in the Skanda Purana; pura-previously; devaih-by the demigods; rishi-ganaih-by the sages; sva-pada-from the status; cyuti-falling; shankaya-by the fear; saptami-of the spatami; vedha-of moments; jalena-by the network; gopitam-hidden; hi-indeed; ashtami-vratam-the vow odf the ashtami.

In the Skanda Purana it is said:

Fearing that they would fall from their exalted posts, in ancient times the demigods and sages carefully avoided observing this vow on an ashtami viddha by the saptami.

Text 373

iyam pramanikaih krishna-

devacaryadi-vaishnavaih

vyavasthanya ca nirnita

likhitacaratah satam

iyam-this; pramanikaih-by the evidence; krishna-devacarya-Krishnadevacarya; adi-beginning with; vaishnavaih-by the Vaishnavas; vyavastha-situation; anya-another; ca-and; nirnita-concluded; likhita-written; acaratah-from the activities; satam-of the saintly devotees.

In this way, following the evidence presented by Shri

Krishnadevacarya and other saintly Vaishnavas and also following the

practical actions of the great devotees, the way of observing

Janmashtami and other holy days is described in this book.

Text 374

shuddha ca rohini-yukta

purve 'hani paratra ca

ashtamy uposhya purvaiva

tithi-bhante ca paranam

shuddha-pure; ca-and; rohini-yukta-with Rohini; purve-on the previous; ahani-day; paratra-on the next; ca-and; ashtami-the ashtami; uposhya-to be fasted; purva-previous; eva-indeed; tithi-of the day; bha-of the star; ante-after; ca-and; paranam-breaking the fast.

On a pure ashtami, when the star Rohini is conjoined with

the moon and when the previous and following days are also pure,

one should fast. One should break the fast after both the tithi

and conjunction of the star Rohini have ended.

Texts 375 and 376

kevala-krishnopasana-shastre gautamiya-tantre tantra-diksham

uddishya yathoktam

atha bhadrasitashtamyam

pradurasit svayam harih

brahmana prarthitah purvam

devakyam kripaya vibhuh

rohiny-rikshe shubha-tithau

daityanam nasha-hetave

mahotsavam prakurvita

yatnatas tad-dine shubhe

kevala-krishnopasana-shastre-scripture describing pure devotional service to Lord Krishna; gautamiya-tantre-in the Gautamiya Tantra; tantra-Tantric; diksham-initiation; uddishya-in relation to; yatha-as; uktam-said; atha-then; bhadra-of the month of Bhadra; asita-in the Krishna-paksa; ashtamyam-on the ashtami; pradurasit-appeared; svayam-personally; harih-Lord Krishna; brahmana-by Brahma; prarthitah-requested; purvam-previously; devakyam-in Devaki; kripaya-mercifully; vibhuh-the Supreme Personality of Godhead; rohiny-rikshe-the star Rohini; shubha-tithau-on the auspicious day; daityanam-of the demigopds; nasha-hetave-for destructionm; mahotsavam-a great festival; prakurvita-should do; yatnatah-carefully; tad-dine-on that day; shubhe-auspicious.

In the Gautamiya Tantra, which describes pure devotional

service to Lord Krishna, in the course of describing Vaishnava

tantri initiation, it is said:

On the demigod Brahma's request, Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, mercifully appeared in the wom‚ of Devaki on the krishna-paksha ashtami of the month Bhadra, an auspicious day when the star Rohini was conjoined with the moon. The Lord's mission then was to kill the demons. One should carefully celebrate a great festival on that auspicious day.

Text 377

rajanyair brahmanair vaishyaih

shudraish caiva sva-shaktitah

upavasah prakartavyo

na bhoktavyam kadacana

rajanyaih-by ksatriyas; brahmanaih-by brahmanas; vaishyaih-by vaisyas; shudraih-by sudras; caiva-and; sva-shaktitah-according to therir ability; upavasah-fasting; prakartavyah-to be done; na-not; bhoktavyam-to beeaten; kadacana-ever.

On that day brahmanas, kshatriyas, vaishyas, and shudras

should all observe a fast, each according to his own ability. At

no time on that day should anything be eaten.

Text 378

krishna-janma-dine yas tu

bhunkte sa tu naradhamah

nivasen narake ghore

yavad ahuta-samplavam

krishna-janma-dine-on the day of Lord Krishna's birth; yah-who; tu-indeed; bhunkte-eats; sa-he; tu-indeed; naradhamah-the lowest of men; nivaset-will reside; narake-in hell; ghore-horrible; yavat-as long as; ahuta-samplavam-the time of cosmi devastation.

One who eats on the day of Lord Krishna's birth is the lowest

of men. He will live in a horrible hell until the time when the

material universe is destroyed.

Text 379

ashtami rohini-yukta

cardha-ratram yada sprishet

uposhya tam tithim vidvan

koti-yajna-phalam labhet

ashtami-the ashtami; rohini-yukta-with Rohini; ca-and; ardha-half; ratram-the night; yada-when; sprishet-touches; uposhya-fasting; tam-that; tithim-day; vidvan-the wise; koti-yajna-phalam-the result of ten million yajnas; labhet-attains.

A wise devotee who fasts on the ashtami when the star

Rohini is conjoined with the moon at the middle of the night

attains the result of performing ten million yajnas.

Text 380

somahni budha-vare va

cashtami rohini-yuta

jayanti nama sa khyata

tam labhet punya-sancayaih

somahni-Monday; budha-vare-on Wednesday; va-or; ca-and; ashtami-the ashtami; rohini-yuta-with Rohini; jayanti-Jayanti; nama-named; sa-that; khyata-called; tam-that; labhet-attains; punya-sancayaih-with great piety.

When the ashtami falls on a Monday or Wednesday when the

star Rohini is conjoined with the moon, that day is called

Jayanti. That day brings great piety.

Text 381

tasyam uposhya yat papam

lokah koti-bhavodbhavam

vimucya nivased vipra

vaikunthe viraje pure

tasyam-on that day; uposhya-fastring; yat-what; papam-sin; lokah-the people; koti-bhavodbhavam-in ten million births; vimucya-becoming free; nivaset-resides; vipra-O brahmanas; vaikunthe-in the spiritual world; viraje-pure; pure-in the city.

One who fasts on that day becomes free from the sins of ten

million births. He resides in the pure spiritual world.

Text 382

ashtami navami-viddha

uma-maheshvari-tithih

saivoposhya sada punya-

kankshibhi rohinim vina

ashtami-ashtami; navami-viddha-viddha by the navami; uma-maheshvari-tithih-the day of Goddess Uma; sa-that; eva-indeed; uposhya-to be fasted; sada-always; punya-piety; kankshibhih-by they who desire; rohinim-Rohini; vina-without.

The ashtami viddha by the navami is also sacred to Goddess

Uma. They who desire piety should fast on that day, even if the

star Rohini is not conjoined with the moon.

Text 383

para-viddha sada karya

purva-viddham tu varjayet

ashtami saptami-viddha

hanyat punyam pura-kritam

para-viddha-viddha by the following day; sada-always; karya-to be observed; purva-viddham-viddha by the previous day; tu-but; varjayet'should avoid; ashtami-ashtami; saptami-viddha-viddha by the saptami; hanyat-destroys; punyam-piety; pura-kritam-previous acquired.

One should observe the Janmashtami that is viddha by the

following day and one should not observe it when it is viddha by

the previous day. When it is viddha by the previous day, the

ashtami destroys one's previously acquired piety.

Text 384

brahma-hatya-phalam dadyad

dhari-vaimukhya-karanat

kevalas tt arksha-yogena

upavasa-sthitim- vina

na yacchati shubham- karyam-

munibhih parikirtitam

brahma-hatya-phalam-the result of killing a brahmana; dadyat-gives; hari-vaimukhya-karanat-from being averse to Lord Krishna; kevalah-only; tu-indeed; arksha-yogena-with the star; upavasa-sthitim-fasting; vina-without; na-not; yacchati-gives; shubham-auspoiciousness; karyam-to be done; munibhih-by the sages; parikirtitam-glorified.

One who, because he is averse to Lord Krishna, does not

observe a fast on the Janmashtami when the star Rohini is

conjoined with the moon attains the sinful reaction of murdering

a brahmana. He does not attain the pious benefits described by

the sages.

Text 385

pare 'hni paranam kuryat

tithy-ante vatha rikshatah

pare-on the following; ahni-day; paranam-breaking the fast; kuryat-should do; tithy-ante-at the end of the tithi; va-or; atha-then; rikshatah-from the star.

On the following day one should break his fast. The fast

should be broken either at the end of the tithi or at the end of

the time when the star Rohini is conjoined with the moon.

Text 386

yad-riksham va tithir vapi

ratrim vyapya vyavasthita

divase paranam kuryad

anyatha patanam bhavet. iti

yad-riksham-the star; va-or; tithih-the tithi; va-or; api-also; ratrim-the night; vyapya-extending; vyavasthita-situated; divase-in the day; paranam-breaking the fast; kuryat-should do; anyatha-otherwise; patanam-falling down; bhavet-may be; iti-thus.

If either the tithi or the Rohini-moon conjunction extend

through the entire night, then one should break his fast on the following day. By failing to do this one falls down.

Text 387

uma-maheshvari-tithih. iti tat-samjnety arthah.

uma-maheshvari-tithih-Uma-maheshvari-tithih; iti-thus; tat-samjna-named that; iti-thus; arthah-the meaning.

This day is also called Uma-maheshvari-tithi.

Text 388

atra karanam yathoktam bhoja-rajiye

ashtamyam pujayec chambhum

navamyam shaktir ijyate

tayor yoge tu samprapte

dvayoh puja maha-phala. iti.

atra-here; karanam-the reason; yatha-as; uktam-said; bhoja-rajiye-in the Bhoja-rajiya; ashtamyam-on the ashtami; pujayet-should worship; shambhum-Shambhu; navamyam-on the navami; shaktih-Shakti; ijyate-is worshiped; tayoh-of them; yoge-in the meeting; tu-indeed; samprapte-attained; dvayoh-of them both; puja-worship; maha-phala-great result; iti-thus.

The reason this is so is given in the following words of the

Bhoja-rajiya:

On the ashtami one should worship Lord Shiva, and on the navami one should worship his potency. When these two holy days meet, the performance of worship brings a great result.

Text 389

atra kevalam ity adav

uma-maheshvari tithih

tithih prokta saiva yasmad

uposhyatvena nishcita

atra-here; kevalam-only; iti-thus; adau-beginning; uma-maheshvari-Uma-maheshvari; tithih-day; tithih-day; prokta-said; sa-that; eva-indeed; yasmat-from which; uposhyatvena-because of being suitable for fasting; nishcita-is considered.

The passage beginning with the word "kevalam"

declares that this day is also called Uma'-maheshvari-tithi.

Therefore one should fast on this day (the ashtami that is

viddha by the navami).

Text 390

api-shabdas tu tatra syad

yad-uktam rohinim vina

tasmad atrapi saptamya

viddhashtamy eva varjita

api-shabdah-the word api; tu-indeed; tatra-there; syat-is; yad-uktam-said; rohinim-Rohini; vina-without; tasmat-therefore; atra-here; api-even; saptamya-by the saptami; viddha-viddha; ashtami-the ashtami; eva-indeed; varjita-to be avoided.

The word "api" here means "even if the star

Rohini is not conjoined with the moon." However, the ashtami

should not be observed when it is viddha by the saptami.

Text 391

yad-riksham ceti yad-vakyam

tat tu samanya-tad-yutau

prasangad uktam asmin hi

viddha tyaktaiva sagraham

yad-riksham-the star; ca-and; iti-thus; yad-vakyam-which statement; tat-that; tu-indeed; samanya-tad-yutau-with that; prasangat-from contact; uktam-said; asmin-in that; hi-indeed;

viddha-viddha; tyakta-to be avoided; eva-indeed;

sagraham-carefully.

Therefore, even if the star Rohini is conjoined with the

moon, one should take care not to observe an ashtami that is

viddha by the saptami.

Text 392

shruti-lingadika-nyayac

chruter eva hi mukhyata

tad evam ashtami-hanau

vrata-lopah prasajyate

tan-nirastam- purvam eva

skanda-vakyanusaratah

shruti-lingadika-nyayat-from the indications of Sruti-sastra; chruteh-from Sruti; eva-indeed; hi-indeed; mukhyata-predominence; tat-that; evam-thus; ashtami-ashtami; hanau-destroying; vrata-lopah-breaking the ow; prasajyate-is attached; tan-nirastam-leaving that; purvam-before; eva-indeed; skanda-vakyanusaratah-accroding to the words of Skanda Purana.

Both the Shruti-shastra and the Skanda Purana affirm that one

should not observe the ashtami that is viddha by the saptami.

Text 393

janmashtamim purva-viddham

ity adyam yad-udiritam

nrisimha-paricaryayam

drishtantash ca pradarsh#itah

janmashtamim-Janmashtami; purva-viddham-viddha by the previous

day; iti-thus; adyam-beginning; yad-udiritam-said; nrisimha-

paricaryayam-in the Nrisimha-paricarya; drishtantah-an example;

ca'and; pradarsh#itah-shown.

This is described in the passage beginning with the words

"Janmashtamim- purva-viddham". The Nrisimha-paricarya also

gives an example to show this.

Text 394

dashami-vedha-yogena

shuddham hi dvadashi-vratam

saptamy-avedha-vedhokti-

vyavastha ya krita paraih

nirasta sa pura devair

ity adi vacaso balat

dashami-vedha-yogena-with the touch of the dasami; shuddham-pure; hi-indeed; dvadashi-vratam-dvadasi vow; saptamy-a-not; vedha-vedhokti-vyavastha-with the saptami; ya-which; krita-done; paraih-by thers; nirasta-rejected; sa-that; pura-in ancient times; devaih-by the devas; iti-thus; adi-beginning; vacasah-of words; balat-by the power.

A dvadashi that is viddha by the dashami is still pure.

However, an ashtami that is viddha by the saptami is rejected.

This is confirmed by the passage beginning with the words .sy

168nirasta sa pura devaih".

Text 395

vaishnavavaishnava-dvaidhad

dvyasthaiva tad arhati

vaishnava-of Vaishnavas; avaishnava-and non-Vaishnavas; dvaidhat-because of the difference; dvyastha-two positions; eva-indeed; tat-that; arhati-should be.

It is because the Vaishnavas and non-Vaishnavas are different

that there are two opinions about this.

Text 396

yata uktam agneya-vishnudharmayoh

dvau bhuta-sargau loke 'smin

daiva asura eva ca

vishnu-bhaktah smrito daiva

asuras tad-viparyayah

yatah-because; uktam-said; agneya-vishnudharmayoh-in the Agni

Purana and Vishnu-dharma Purana, Uttara-khanda; dvau-two; bhuta' of

the living beings; sargau-dispositions; loke-in the world; asmin-in this; daiva-godly; asura-demonic; eva-certainly; ca-and;

vishnu-bhaktah-a devotee of Lord Vishnu; smritah-remembered;

daiva-godly; asurah-demoni tad-viparyayah-the oppoiste of that.

In both the Agni Purana and the Vishnu-dharma Purana, Uttara-

khanda, it is said:

There are two classes of men in the created world. One

consists of the demonia and the other of the godly. The devotees

of Vishnu are the godly, whereas those who are just the opposite

are called demons.*

Text 397

atha janmashtami-parana-kala-nirnayah

shuddhayah kevalayash ca-

shtami-vriddhau tu paranam

tithy-ante bhe 'dhike bhante

dvi-vriddhau caika-bhedatah

atha-now; janmashtami-parana-kala-nirnayah-the time of breaking the fast after Janmashtami; shuddhayah-pure; kevalayah-only; ca-and; ashtami-ashtami; vriddhau-in maturity; tu-indeed; paranam-breaking the fast; tithy-ante-at the end of the tithi; bhe-at the star; adhike-more; bhante-at rthe star; dvi-two; vriddhau-mature; ca-and; eka-one; bhedatah-because of the difference.

The Time of Breaking the Janmashtami Fast

When the pure ashtami comes to an end, one should break the fast. The fast may be broken at the end of the tithi or at the end of the Rohini-moon conjunction.

Text 398

tatha ca vahni-purane

bhante kuryat tither vapi

shastam bharata paranam

tatha-so; ca-and; vahni-purane-in the Agni Purana; bhante-the star; kuryat-should do; titheh-of the tithi; va-or; api-also; shastam-renjoined; bharata-O Bharata; paranam-breaking the fast.

In the Agni Purana it is said:

O descendant of Bharata, one may break the fast at the end of the tithi or at the end of the Rohini-moon conjunction.

Text 399

kim ca

rohini-samyuta ceyam

vidvadbhih samuposhita

viyoge paranam kuryur

munayo brahma-vadinah

kim- ca-furthermore; rohini-samyuta-with Rohini; ca-and; iyam-this; vidvadbhih-bythe wise; samuposhita-fasted; viyoge-in separation; paranam-breaking the fast; kuryuh-should do; munayah-the sages; brahma-vadinah-who speak of Brahman.

It is also said:

The wise fast during the Rohini-moon conjunction. When the conjunction is over, the brahmavadi sages break their fast.

Text 400

samyaugike tu samprapte

yatra ko 'pi viyujyate

tatraiva paranam kuryad

evam veda-vido viduh

samyaugike-conjunction; tu-indeed; samprapte-attained; yatra-where; ko 'pi-something; viyujyate-is separated; tatra-there; eva-indeed; paranam-breaking the fast; kuryat-should do; evam-thus; veda-vidah-the knowers of the Vedas; viduh-wise.

The wise fast during the Rohini-moon conjunction. When the

conjunction is over, the knowers of the Vedas should break their fast.

Text 401

yad va

tithy-rikshayor eva

dvayor ante tu paranam

samarthanam ashaktanam

dvayor eka-viyogatah

yat-what; va-or; tithy-rikshayoh-of the tithi or the star; eva-indeed; dvayoh-both; ante-at the end; tu-indeed; paranam-breaking the fast; samarthanam-able; ashaktanam-unable; dvayoh-of both; eka-viyogatah-because of bthe absence of one.

It is also said:

They who are able should break their fast after both the tithi and the Rohini-moon conjunction have come to an end. They who are not able may break their fast after one of these comes to an end.

Text 402

ata evoktam yajnavalkyena

ya kashcit tithayah proktah

punya-nakshatra-samyutah

rikshante paranam kuryad

vina shravana-rohini

ata eva-therefore; uktam-said; yajnavalkyena-by Yajnavalkya; ya-which; kashcit-some; tithayah-tithis; proktah-said; punya-nakshatra-samyutah-wioth the star; rikshante-at the end of the star; paranam-fasting; kuryat-should do; vina-without; shravana-rohini-the star Rohini.

Yajnavalkya explains:

When auspicious tithis are connected to auspicious stars one should break his fast at the time when the star's conjunction with the moon ends. The star Rohini is an exception to this rule.

Text 403

ata eva brahma-vaivarte

ashtamyam atha rohinyam

na kuryat paranam kvacit

hanyat pura-kritam karma

upavasarjitam phalam

ata eva-therefore; brahma-vaivarte-in the Brahma-vaivarta Purana; ashtamyam-on the ashtami; atha-then; rohinyam-in Rohini; na-not; kuryat-should do; paranam-breaking the fast; kvacit-sometime; hanyat-destroys; pura-kritam-previously done; karma-pious deeds; upavasa-by fasting; arjitam-earned; phalam-result.

In the Brahma-vaivarta Purana it is said:

One should break his fast after both the ashtami and the Rohini-moon conjunction come to an end. If he does not, he destroys the pious merit he earned by fasting.

Text 404

tithir ashta-gunam hanti

nakshatram ca catur-gunam

tasmat prayatnatah kuryat

tithi-bhante ca paranam

tithih-day; ashta-gunam-eight times; hanti-kills; nakshatram-star; ca-and; catur-gunam-four times; tasmat-therefore; prayatnatah-with care; kuryat-should do; tithi-bhante-at the end of the tithi and the star; ca-and; paranam-breaking the fast.

By breaking the fast before the tithi's end one destroys his

piety eight times over. By breaking the fast before the Rohini-moon conjunction's end one destroys his piety four times over.

Text 405

keci ca bhagavaj-janma-

mahotsava-dine shubhe

bhaktyotsavante kurvanti

vaishnava vrata-paranam

kecit-some; ca-and; bhagavaÍ-janma-of the birtth of the Supreme Personality of Godhead; mahotsava-dine-onm the day opf the festival; shubhe-auspicious; bhaktya-with devotion; utsava-the festival; ante-at the end; kurvanti-do; vaishnava-Vaishnavas; vrata-paranam-breaking the fast.

The Vaishnavas observe a great festival on the birthday of

the Supreme Personality of Godhead. At the festival's end, the

devotees break their fast.

Text 406

tatha coktam garude

tithy-ante cotsavante va

vrati kurvita paranam

tatha-so; ca-and; uktam-saisd; garude-in the Garuda Purana; tithy-ante-at the tithi's end; ca-and; utsavante-at the festuival's end; va-or; vrati-observing the vow; kurvita-should do; paranam-breaking the fast.

In the Garuda Purana it is said:

At the tithi's end or the festival's end, one should break his fast.

Text 407

vayu-purane ca

yadicchet sarva-papani

hantum niravasheshatah

utsavante sada vipra

jagannathannam ashayet. iti.

vayu-purane-in the Vayu Purana; ca-and; yadi-if; icchet-desires; sarva-papani-all sins; hantum-to destroy; niravasheshatah-completely; utsavante-at the festival's end; sada-always; vipra-O brahmana; jagannathannam-the prasadam remnant's of Lord Jagannatha; ashayet-should eat; iti-thus.

In the Vayu Purana it is said:

If one desires to destroy all his sins, without a single sin remaining alive, one should, at the festival's end, break his

fast by eating the prasada remnants from Lord Jagannatha.

Text 408

atha janmashtami-vrata-vidhih

vrata-sadharanatvac ca

saptamy-adi-dina-traye

kartavya niyamah sarve

dashamy-adi-dinesht iva

atha -now;janmashtami-vrata-vidhih vrata-sadharanatvac-the method to observe the vow of Janmashtami; ca-and; saptamy-adi-beginning with the saptami; dina-days; traye-three; kartavya-to be done; niyamah-self control; sarve-all; dashamy-adi-begionning with the dasami; dineshu-in days; iva-like.

The Method of Observing the Janmashtami Vow

As one should be austere and self-controlled during the three-day period of dashami, ekadashi, and dvadashi, so one should also be austere and self-controlled during the three-day period of saptami, Janmashtami, and navami.

Text 409

atha vidhi-visheshah

bhavishyottare shri-yudhishthira uvaca

tad vratam kidrisham deva

lokai sarvair anushthitam

janmashtami-vratam nama

pavitram purushottama

atha-now; vidhi-visheshah-the sepcifi method; bhavishyottare-in the Bhavisya Purana, Uttara-khanda; shri-yudhishthira-Shri Yudhishthira; uvaca-said; tat-that; vratam-vow; kidrisham-like what?; deva-O Lord; lokai-by the people; sarvaih-all; anushthitam-established; janmashtami-vratam-Janmashtami vow; nama-named; pavitram-purifying; purushottama-O Supreme Personality of Godhead.

The Method of Observing the Vow

In the Bhavishya Purana, Uttara-khanda, Shri Yudhishthira said:

O Supreme Person, what is the nature of this vow named Janmashtami-vrata, which should be observed by all people?

Text 410

tena tvam tushtim ayasi

lokanam prabhavavyaya

etan me bhagavan bruhi

prasadan madhusudana

tena-by this; tvam-You; tushtim-happiness; ayasi-attained; lokanam-of the people; prabhavavyaya-O Lord whose power is limitless; etat-this; me-to me; bhagavan-O Lord; bruhi-please tell; prasadat-mercifully; madhusudana-O Krishna.

This vow pleases You. O all-powerful Lord Krishna, please

kindly describe this vow to me.

Text 411

shri-krishna uvaca

partha tad-divase prapte

danta-dhavana-purvakam

upavasasya niyamam

grhniyad yata-manasah

shri-krishna uvaca-Shri Krishna; partha-O Partha; tad-divase-on the day; prapte-attaineed; danta-dhavana-purvakam-first brushing the teeth; upavasasya-of fasting; niyamam-rule; grhniyat-should accept; yata-manasah-with a controlled mind.

Shri Krishna said: O Partha, on that day one should first brush

one's teeth, and then, with a controlled mind, follow the rules

of fasting.

Text 412

ekenaivopavasena

kritena kuru-nandana

sapta-janma-kritan papan

mucyate natra samshayah

ekena-once; eva-indeed; upvasena-by fasting; kritena-done; kuru-nandana-O delight of the Kurus; sapta-janma-kritan-done in seven births; papat-from sins; mucyate-freed; na-not; atra-here; samshayah-doubt.

O delight of the Kurus, by once fasting on this day a person

becomes freed from the sins of seven births. Of this there is no

doubt.

Text 413

upavrittasya papebhyo

yas tu vaso gunaih saha

upavasah sa vijneyo

nopavasas tu langhanam

upavrittasya-freed; papebhyah-from sins; yah-who; tu-indeed;

vasah-the home; gunaih-virtues; saha-wiuth; upavasah-fasting;

sa-he; vijneyah-known; na-not; upavasah-fasting; tu-but;

langhanam-rebellion.

One who fasts on this day becomes free from sin. He becomes

the home of many virtues. One who does not fast jumps over the

rules of religion.

Text 414

atha tatra mantrah

adya sthitva niraharah

sarva-bhoga-vivarjitah

bhokshye 'ham pundarikaksha

sharanam me bhavacyuta

atha-now; tatra-there; mantrah-situated; adya-today; sthitva-standing; niraharah-fasting; sarva-bhoga-vivarjitah-without eating any food; bhokshye-will eat; aham-I; pundarikaksha'O lotus-eyed one; sharanam-shelter; me-to me; bhava-please become; acyuta-O infallible.

The Mantra For That

Today I stand before You. I am fasting. I have not eaten anything. Only tomorrow will I eat. O infallible, lotus-eyed Lord, please become my shelter.

Text 415

tatah snatva tu madhyahne

nady-adau vimale jale

devakyah shobhanam kuryat

su-guptam sutika-griham

tatah-then; snatva-bathing; tu-indeed; madhyahne-at midday; nady-adau-in a river or other like place; vimale-pure; jale-in water; devakyah-of Devaki; shobhanam-decoration; kuryat-should do; su-guptam-hidden; sutika-griham-maternity-room.

Then, at midday, one should bathe in the pure water of a

river or other appropriate place. Then one should decorate the

prison maternity-room of Devaki.

Text 416

atha sutika-griha-nirmana-vidhih

padmaragair patair netrair

manditam carcitam shubhaih

ramyam vandana-malabhi

raksha-mani-vibhushitam

atha-now; sutika-griha-nirmana-vidhih-the method of

constructing the maternity room; padmaragaih-with rubies;

pataih-with cloth; netraih-fine silk; manditam-decorated;

carcitam-anointed; shubhaih-with auspicious ointments;

ramyam-beautiful; vandana-malabhih-with garlands strung across

the entrances; raksha-mani-with jewel amulets;

vibhushitam-decorated.

The Method of Constructing the Maternity-room

The maternity-room should be decorated with rubies, fine silk, and jewel-amulets. Garlands should be strung across the entrances. The room should be anointed with auspicious ointments.

Text 417

sarvam gokula-vat karyam

gopijana-samakulam

ghanta-mardula-sangitam

mangalya-kalasanvitam

sarvam-all; gokula-vat-like Gokula; karyam-to be done; gopijana-samakulam-filled with gopis; ghanta-bells; mardula-sweet; sangitam-singing and music; mangalya-kalasanvitam-with auspicious waterpots.

Everything should be like Gokula. There should be many

gopis. There should be auspicious waterpots. There should be

sweet singing and the sounds of bells.

Text 418

yavardra-svastikabjadyaih

shankha-vaditra-sankulam

bandhakari-loha-khadgair

dipa-chaga-samanvitam

yava-barelycorns; adra-moistened; svastika-svastikas; abja-lotus flowers; adyaih-beginning with; shankha-vaditra-sankulam'filled with the sounds of conchshells; bandhakari-shackles; loha-iron; khadgaih-with swords; dipa-lamps; chaga-a chaga; samanvitam-with.

There should be moistened barleycorns, svastikas, lotus

flowers, and other like things. There should be the sounds of

conchshells. There should be shackles, an iron sword, a lamp, and

a chaga.

Text 419

manthana-vari-yupaish ca

bhuti-sarshapa-vahnibhih

dvari vinasta-mushalam

rakshitam raksa-palakaih

manthana-churnig rod; vari-water; yupaih-yupa; ca-and;

bhuti-bhuti; sarshapa-sarsapa; vahnibhih-with fire;

dvari-at the door; vinasta-placed; mushalam-a club;

rakshitam-guarded; raksa-palakaih-by guards.

There should be a churning rod, water, a yupa, a bhuti, a

sarshapa, and a fire. A clu‚ should be placed at the door. the

room should be protected by guards.

Text 420

shashthya devyash ca tatraiva

vidhanam vidhi-vat tatha

evam-vidham yatha-shakti

kartavyam sutika-griham

shashthya devyah-of Goddess Shashthi; ca-and; tatra-there; eva-indeed; vidhanam-establihsment; vidhi-vat-properly; tatha-so; evam-vidham-in this way; yatha-shakti-as one is able; kartavyam-should be done; sutika-griham-the maternity room.

Goddess Shashthi should also be placed there. Thus, as far as

one is able, one should construct the maternity-room.

Text 421

tan-madhye pratima sthapya

sa capy ashta-vidha smrita

kancani rajati tamri

paittali mrinmayi tatha

varkshi manimayi caiva

varnika likhitathava

tan-madhye-in the midts of that; pratima-a Deity; sthapya-should be placed; sa-that; ca-and; api-also; ashta-vidha-eight kinds; smrita-considered; kancani-golden; rajati-silver; tamri-copper; paittali-brass; mrinmayi-clay; tatha-so; varkshi-wood; manimayi-jewel; ca-and; eva-indeed; varnika likhita-a picture; athava-or.

In the midst of that room a Deity should be placed. The

Deity may be made of one of these eight substances: 1. gold, 2.

silver, 3. copper, 4. brass, 5. clay, 6. wood, or 7. jewels, or

8. the Deity may be a picture.

Text 422

sarva-lakshana-sampanna

paryanke cardha-suptika

pratapta-kancanabhasa

krita sa tu tapasvini

prasuta ca prasnuta ca

tat-kshanac ca praharshita

sarva-lakshana-sampanna-endowed with all virtues;

paryanke-on the bed; ca-also; ardha-suptika-half asleep;

pratapta-kancanabhasa-splendid like molten gold; krita-done;

sa-she; tu-indeed; tapasvini-austere; prasuta-mother; ca-and;

prasnuta-affectionate; ca-and; tat-kshanat-from that moment;

ca-and; praharshita-joyful.

Devaki should should be resting, half-asleep, on the bed.

She should be splendid like molten gold, filled with all virtues,

austere, filled with maternal love, and, at that moment, joyful.

Texts 423 and 424

mam capi balakam suptam

paryanke stana-payinam

shrivatsa-vakshasam devam

nilotpala-dala-prabham

shankha-cakra-gada-sharnga-

vana-mala-vibhushitam

catur-bhujam mahah-purnam

sthapayet tatra bhaktitah

mam-Me; ca-and; api-also; balakam-child; suptam-asleep; paryanke-on the bed; stana-payinam-drinking from the breast; shrivatsa-vakshasam-chest marked with Shrivatsa; devam-the Supreme Personality of Godhead; nilotpala-dala-prabham-splendid like a blue lotus petal shankha-cakra-gada-sharnga-vana-mala-vibhushitam-decorated with conchshell, cakra, club, Sharnga bow, and forest garland; catur-bhujam-with four arms; mahah-purnam-effulent; sthapayet-should place; tatra-there; bhaktitah-with devotion.

With devotion one should place Me there on the bed. I should

be a sleeping infant splendid like a blue lotus petal, My chest

marked with Shrivatsa, effulgent, decorated with a forest garland,

and in My four hands a conchshell, cakra, clu‚, and Sharnga bow.

Text 425

yashodam capi tatraiva

prasuta-vara-kanyakam

yashodam-Yasoda; ca-and; api-also; tatra-there; eva-indeed; prasuta-vara-kanyakam-the recently born beautiful infant girl.

Yashoda' and her beautiful newborn daughter should also be

there.

Text 426

tatra deva graha naga

yaksha-vidyadharoragah

pranatah pushpa-malabhir

vyagra-hastah surasurah

sancaranta ivakashe

prakarair muditoditaih

tatra-there; deva-the demigods; graha-the rulers of the planets; naga-the divine serpents; yaksha-vidyadharoragah-the yaksas, vidyadharas, and uragas; pranatah-bowing down; pushpa-malabhih-with flower garlands; vyagra-hastah-in their hands; surasurah-the demigods and demons; sancarantah-flying;

iva-as if; akashe-in the sky; prakaraih-in ways;

muditoditaih-filled with happiness.

The devas, rulers of the planets, nagas, yakshas,

vidyadharas, uragas, suras, and asuras should be happily flying

in the sky. They should be offering respectful obeisances and

carrying presents of flower-garlands in their hands.

Text 427

vasudevo 'pi tatraiva

khadga-carma-dhara-sthitah

vasudevah-Vasudeva; api-also; tatra-there; eva-indeed; khadga-sword; carma-and shielf; dhara-sthitah-holding.

Vasudeva should be holding a sword and shield.

Text 428

kashyapo vasudevo 'yam

aditis capi devaki

shesha-nago hali catra

yasodaditir eva ca

kashyapah-Kashyapa; vasudevah-Vasudeva; ayam-he; aditih-Aditi; ca-and; api-and; devaki-Devaki; shesha-nagah-Shesha-naga; hali-Balarama; ca-and; atra-here; yasoda-Yashoda; aditih-Aditi; eva'indeed; ca-also.

Vasudeva was Kashyapa, Devaki was Aditi, Balarama was Shesha-

naga, and Yashoda' was also Aditi. They should all be there.

Text 429

nandah prajapatir daksho

gargash capi catur-mukhah

esho 'vataro rajendra

kamso vai kalinemi-jah

nandah-Nanda; prajapatih-Prajapati; dakshah-Daksha; gargah-Garga; ca-and; api-also; catur-mukhah-the demigod Brahma; eshah-he; avatarah-incarnation; rajendra-O king of kings; kamsah-Kamsa; vai-indeed; kalinemi-jah-prteviously bron as Kalanemi.

O king of kings, Nanda was Prajapati Daksha, Garga Muni was the demigod Brahma, and Kamsa was Kalanemi. They should all be

there.

Text 430

tatra kamsa-niyukta ye

danava vividhayudhah

te ca praharikah sarve

supta nidra-vimohitah

arishto dhenukah keshi

danavah shastra-panayah

tatra-there; kamsa-by Kamsa; niyukta-employed; ye-which; danava-demons; vividhayudhah-with various weapons; te-they; ca-and; praharikah-guards; sarve-all; supta-asleep; nidra-vimohitah-bewildered by sleep; arishtah-Arista; dhenukah-Dhenuka; keshi-Kesi; danavah-demons; shastra-panayah-with weapons in their hands.

There also should be demon-guards sent by Kamsa. Holding

various weapons in their hands, they should all be asleep. Their

names are: Arishta, Dhenuka, and Keshi.

Text 431

nrityanto 'psaraso hrishtah

gandharva gita-tatparah

lekhaniyash ca tatraiva

kaliyo yamuna-jale

nanda-gopash ca gopash ca

yashoda ca prasutika

nrityantah-dancing; apsarasah-apsaras; hrishtah-joyful; gandharva-gandharvas; gita-tatparah-singing; lekhaniyah-to be drawn; ca-and; tatra-there; eva-indeed; kaliyah-Kaliya; yamuna-jale-in the Yamuna's waters; nanda-gopah-the gopa Nanda; ca-and; gopah-the gopas; ca-and; yashoda-Yasoda; ca-and; prasutika-who has recently given birth.

In this picture should also be drawn or painted happily

dancing apsaras, singing gandharvas, Kaliya in the Yamuna's

waters, Nanda-gopa, many other gopas, and Yashoda' soon after she

gave birth.

Texts 432-434

tatah pujopakramah

ramyam evam-vidham kritva

devakim nava-sutikam

tam partha pujayed bhaktya

gandha-pushpakshataih phalaih

kushmandair narikelaish ca

kharjurair dadimi-phalaih

vija-puraih puga-phalair

narangaih panasais tatha

desha-kalodbhavair mishtaih

pushpaish capi su-gandhibhih

dhyatvavataran prag-uktan

mantrenanena pujayet

tatah-then; puja-of worship; upakramah-beginning; ć ramyam-beautiful; evam-vidham-like this; kritva-doing; devakim-Devaki; nava-sutikam-recently given birth; tam-her; partha-O son of Prtha; pujayet-should worship; bhaktya-with devotion; gandha-pushpakshataih-with fragrances, flowers, and unbroken grains of rice; phalaih-with fruits; kushmandaih-with kushmandas; narikelaih-coconuts; ca-and; kharjuraih-kharjuras; dadimi-phalaih-pomegranates; vijapuraih-vijapuras; puga-phalaih-betelnuts; narangaih-oranges; panasaih-panasas; tatha-so; desha-kalodbhavaih-born in that place and time; mishtaih-sweet; pushpaih-with flowers; ca-and; api-also; su-gandhibhih-very fragrant; dhyatva-meditating; avataran-on the incarnations; prag-uktan-previously described; mantrena-mantra; anena-with this; pujayet-should worship.

The Worship Begins

Thus one should make a beautiful picture. Then one should devotedly worship Devaki, who has recently given birth to Lord Krishna. One should worship her with fragrances, flowers, fruits, unbroken grains, kushmandas, coconuts, kharjuras, pomegranates, vijapuras, betelnuts, oranges, panasas, with sweet and delicious fruits in season, and with fragrant flowers. Then one should meditate on the previously described incarnations. Then one should worship Devaki with the following mantra.

Shrila Sanatana Gosvami comments

The phrase "previously described incarnations"

refers to Devaki's incarnation as Aditi, and the other like

incarnations already described.

Text 435

atha puja-mantrah

aditir deva-mata tvam

sarva-papa-pranashini

atas tvam pujayishyami

bhaya-bhito bhavasya ca

atha-now; puja-mantrah-the mantra for worship; aditih-Aditi; deva-mata-the mother of the demigods; tvam-you; sarva-papa-all sins; pranashini-destroying; atah-therefore; tvam-you; pujayishyami-I will worship; bhaya-bhitah-afraid; bhavasya-of repeated birth and death; ca-and.

The Mantra For Worshiping Devaki

You are Aditi, the mother of the demigods. You destroy all sins. Therefore I, who am afraid of this world of birth and death, will now worship You.

Text 436

pujitasi yada devaih

prasanna tvam varanane

tatha me pujita bhaktya

prasadam kuru su-vrate

pujita-worshiped; asi-you are; yada-when; devaih-by the demigods; prasanna-pleased; tvam-you; varanane-with the beautiful face; tatha-so; me-by me; pujita-worshiped; bhaktya-with devotion; prasadam-mercy; kuru-please do; su-vrate-O saintly one.

O girl with the beautiful face, You were pleased when the

demigods worshiped you. Now I worship you with devotion. O

saintly one, please be merciful to me.

Text 437

yatha putram priyam labdhva

prapta te nirvritih para

tatha me nirvritim devi

sa-putra tvam dadasva me

yatha-as; putram-to a son; priyam-dear; labdhva-attaining; prapta-attained; te-of you; nirvritih-happiness; para-great; tatha-so; me-of me; nirvritim-happiness; devi-O goddess; sa-putra-with a son; tvam-you; dadasva-please give; me-to me.

You are very happy to have a dear son. O goddess, please

give a like happiness to me.

Text 438

gayadbhih kinnaradyaih satata-parivrita venu-vinadi-nadair

bhringaradarsha-kumbha-prakara-hrita-karaih kinnaraih sevyamana

paryanke tvastrite ya muditatara-mukhi putrini samyag aste

sa devi deva-mata jayati su-vadana devaki kanta-rupa

gayadbhih-singing; kinnaradyaih-beginning with the kinnaras; satata-parivrita-always surrounded; venu-vinadi-beginning with flutes and vinas; nadaih-with sounds; bhringara-golden pitchers; adarsha-mirrors; kumbha-waterpots; prakara-multitudes; hrita-held; karaih-in their hands; kinnaraih-by kinnaras; sevyamana-beings served; paryanke-on the bed; tu-indeed; astrite-covered; ya-who; muditatara-mukhi-happy face; putrini-with a son; samyag-properly; aste-stays; sa-she; devi-goddess; deva-mata-the mother of the demigods; jayati-all glories; su-vadana-beautiful face; devaki-Devaki; kanta-beautiful; rupa-form.

All glories to beautiful, beautiful-faced Devaki, the mother

of the demigods. The happy-faced mother of a newborn son, she

rests on her great bed. She is served by many kinnaras and other

demigods, who sing songs, play musi on flutes, vinas, and other

instruments, and carry in their hands gifts of golden vases,

waterpots, and glistening mirrors.

Text 439

padat abhyanjayanti shrir

devakyash caranantike

nishanna pankaje pujya

namo devyai shriye iti

padau-feet; abhyanjayanti-anointing; shrih-the goddess of fortune; devakyah-of Devaki; caranantike-the feet; nishanna-resting; pankaje-on a lotus flower; pujya-to be worshiped; namah-obeisances; devyai-to the goddess; shriye-Shri; iti-thus.

Goddess Lakshmi anoints Devaki's feet with sweet fragrances.

Reciting the mantra "namo devyai shriye" (Obeisances to

Goddess Lakshmi), one should also worship Goddess Lakshmi, who sits

on a lotus flower.

Text 440

avatara-sahasram vai

kritam te madhusudana

na sankhyam avataranam

kashciÍ janati vai bhuvi

avatara-of incarnations; sahasram-thousands; vai-indeed; kritam-done; te-of You; madhusudana-O Lord Krishna; na-not; sankhyam-counting; avataranam-of incarnations; kashcit-someone; janati-knows; vai-indeed; bhuvi-in this world.

O Lord Krishna, You descend to this world in the forms of many

thousands of incarnations. No one can count all Your incarnations

in this world.

Text 441

brahma shivadayo vapi

svarupam na vidus tava

atas tvam pujayamy adya

matur utsanga-shayinam

brahma-Brahma; shivadayah-beginning withShiva; va-or; api-also; svarupam-transcendental form; na-not; viduh-understand; tava-of You; atah-then; tvam-You; pujayami-I worship; adya-now; matuh-of Your mother; utsanga-shayinam-sittting on the lap.

Brahma, Shiva, and all the demigods cannot understand the

truth of Your transcendental form. O Lord, I worship You as You

sit on Your mother's lap.

Text 442

sva-namabhish caturthyam taih

pranavadi-namo-'ntakaih

pujayeyur dvijah sarve

stri-shudra mantra-varjitah

sva-namabhih-with Your names; caturthyam-in the datuve case; taih-by them; pranavadi-namo-'ntakaih-with Om- in the beginning and namah at the end; pujayeyuh-should worship; dvijah-the devas; sarve-all; stri-shudra-women and sudras; mantra-varjitah-without mantras.

All the brahmanas, and even the women and shudras, who are

not eligible to chant Vedi mantras, worship You by chanting your

names in the dative case, names preceded by om- and followed by

namah.

Shri Sanatana Gosvami comments:

An example of this is the the mantra "om- vasudevaya

namah".

Text 443

vidhy-antaram apicchanti

kecid atra dvijottamah

candrodaye shashankaya

dadyad arghyam harim smaran

vidhi-rule; antaram-another; api-even; icchanti-desire; kecit-some; atra-here; dvijottamah-the best fo brahmanas; candrodaye-at moonrise; shashankaya-to the moon-god; dadyat-should offer; arghyam-arghya; harim-Lord Hari; smaran-remembering.

If some exalted brahmanas desire to perform more rituals,

they may offer arghya to the moon-god at moonrise. As they thus

offer arghya, they should meditate on Lord Hari, . . .

Text 444

anagham vamanam shaurim

vaikuntham purushottamam

aparajitam vasudevam

madhavam madhusudanam

anagham-sinless; vamanam-Vamana; shaurim-who appeared in the surya-vamsha; vaikuntham-the master of Vaikuntha; purushottamam'the supreme person;

aparajitam-invincible; vasudevam-Vasudeva; madhavam-Madhava;

madhusudanam-the killer of the Madhu demon.

. . . who is sinless, Vamana, the descendant of the sun-god, the

master of Vaikuntha, the supreme person, invincible, the son of

Vasudeva, the husband of the goddess of fortune, the killer of

the Madhu demon, . . .

Text 445

varaham pundarikaksham

nrisimham dharani-dharam

damodaram padmanabham

keshavam garuda-dhvajam

varaham-Lord Varaha; pundarikaksham-lotus-eyed; nrisimham-Lord Nrisimha; dharani-dharam-the maintainer of the earth; damodaram-whose waist was tied with a rope; padmanabham-lotus-navel; keshavam-the master of Brahma' and Shiva; garuda-dhvajam-who carries the flag of Garuda.

. . . Lord Varaha, lotus-eyed, Lord Nrisimha, the maintainer of the

earth, the Lord whose waist was tied with a rope, the Lord whose

navel is a lotus flower, the master of Brahma' and Shiva, the Lord

who carries the flag of Garuda, . . .

Text 446

govindam acyutam krishnam

anantam purushottamam

adhokshajam jagad-bijam

sarga-sthity-anta-karanam

govindam-the pleasure of the cows, land, and senses; acyutam-infallible; krishnam-all-attractive; anantam-limitless; purushottamam-the supreme person; adhokshajam-beyond the perception of material senses; jagad-bijam-the seed of the universes; sarga-sthity-anta-karanam-the creator, maintainer, and destroyer.

. . . the pleasure of the cows, land, and senses, infallible,

all-attractive, limitless, the supreme person, beyond the perception

of material senses, the seed of the universes, the creator, maintainer, and

destroyer, . . .

Text 447

anadi-nidhanam vishnum

trilokesham trivikramam

narayanam caturbahum

shankha-cakra-gada-dharam

anadi-nidhanam-without beginning or end; vishnum-all-pervading; trilokesham-the master of the three worlds; trivikramam-who took three steps; narayanam-the resting place of all living entities; caturbahum-four-armed; shankha-cakra-gada-dharam-who holds a conch, disc, and club.

. . . without beginning or end, all-pervading, the master of the

three worlds, the Lord who took three steps, the resting place of

all living entities, four-armed, the Lord who holds a conch,

disc, and club, . . .

Text 448

pitambara-dharam nityam

vana-mala-vibhushitam

shrivatsankam jagat-setum

shri-patim shri-dharam harim

pitambara-dharam-who wears yellow garments; nityam-eternal; vana-mala-vibhushitam-decorated with a forest garland; shrivatsankam-marked with Shrivatsa; jagat-setum-the ruler of the universes; shri-patim-the husband of the goddess of fortune; shri-dharam-the maintainer of the goddess of fortune; harim-the Lord who removes all that is inauspicious.

. . . the Lord who wears yellow garments, who is eternal,

decorated with a forest garland, marked with Shrivatsa, the ruler

of the universes, the husband of the goddess of fortune, the

maintainer of the goddess of fortune, the Lord who removes all

that is inauspicious, . . .

Text 449

devaki-garbha-sambhutam

daitya-sainya-vinashanam

grihanarghyam idam deva

govindaya namo namah

ity arghya-mantrah

devaki-garbha-sambhutam-born in the wom‚ of Devaki; daitya-sainya-vinashanam-destroying the armies of demons; grihana-please accept; arghyam-arghya; idam-this; deva-O Lord; govindaya-to Lord Govinda; namah-obeisances; namah-obeisnaces; iti-thus; arghya-the arghya; mantrah-mantra.

. . . who was born from Devaki's womb, and who destroyed the demon

armies. The arghya mantra is, "grihanarghyam idam- deva

govindaya namo namah" (O Lord, please accept this arghya.

Obeisances, obeisances to Lord Govinda.).

Text 450

atha snana-mantrah

yogeshvaraya yoga-sambhavaya yoga-pataye govindaya namo namah

atha-now; snana-mantrah-the bathing mantra; yogesvaraya-to

the master of yoga; yoga-sambhavaya-to the father of yoga; yoga-pataye-to the master of yoga; govindaya-to Lord Govinda;

namah-obeisances; namah-obeisances.

The bathing mantra is, "yogeshvaraya yoga-sambhavaya

yoga-pataye govindaya namo namah" (Obeisances, obeisances to Lord

Govinda, who is the controller of yoga, the father of yoga, and

the master of yoga).

Text 451

atha vastra-dana-mantrah

yajnesvaraya yajna-sambhavaya yajna-pataye govindaya namo

namah

atha-now; vastra-garments; dana-offering; mantrah-mantra; yajnesvaraya-to the controller of yajnas; yajna-sambhavaya-to the father of yajnas; yajna-pataye-to the mater of yajnas; govindaya-to Lord Govinda; namah-obeisances; namah-obeisances.

The mantra for offering garments is, "yajnesvaraya

yajna-sambhavaya yajna-pataye govindaya namo namah" (Obeisances,

obeisances to Lord Govinda, who is the controller of yajna, the

father of yajna, and the master of yajna).

Text 452

atha dhupa-dana-mantrah

vishveshvaraya vishva-sambhavaya vishva-pataye govindaya namo namah.

atha-now; dhupa-dana-mantrah-the mantra for offering incense; vishveshvaraya-to the controller of the universe; vishva-sambhavaya'the father of the universe; vishva-pataye-the master of the universe; govindaya-to Lord Govinda; namah-obeisances; namah-obeisances.

The mantra for offering incense is, "vishveshvaraya

vishva-sambhavaya vishva-pataye govindaya namo namah"

(Obeisances, obeisances to Lord Govinda, who is the controller of

the universes, the father of the universes, and the master of the

universes.

Text 453

atha naivedyarpana-mantrah

dharmeshvaraya dharma-sambhavaya dharma-pataye govindaya namo namah

atha-now; naivedyarpana-mantrah-the mantra for offering food; dharmeshvaraya-to the controller of religion; dharma-sambhavaya-the father of religion; dharma-pataye-the master of religion; govindaya-to Lord Govinda; namah-obeisances; namah-obeisances.

The mantra for offering food is, "dharmeshvaraya

dharma-sambhavaya dharma-pataye govindaya namo namah"

(Obeisances, obeisances to Lord Govinda, who is the controller

of religion, the father of religion, and the master of religion).

Text 454

atha candrarghya-dana-mantrah

kshirodarnava-sambhuta

atri-netra-samudbhava

grihanarghyam shashankemam

rohini-sahito mama

atha-now; candra-to the moon-god; arghya-arghya; dana-offering; mantrah-mantra; kshirodarnava-sambhuta-born from the milk-ocean; atri-netra-samudbhava-born from Atri Muni's eye; grihana-please accept; arghyam-arghya; shashanka-O moon-god; imamthis; rohini-Rohini; sahitah-with; mama-of me.

The mantra for offering arghya to the moon-god:

O moon-god born from the milk-ocean and from Atri Muni's eye, O moon-god now associating with Rohini, please accept this arghya I offer to you.

Text 455

sthandile sthapayed devam

shashankam rohinim tatha

devakim vasudevam ca

yashodam nandam eva ca

sthandile-on the altar; sthapayet-should place; devam-the Lord; shashankam-the moon-god; rohinim-Rohini; tatha-so; devakim-Devaki; vasudevam-Vasudeva; ca-and; yashodam-Yashoda; nandam-Nanda; eva-indeed; ca-and.

Then one should place on the altar Lord Krishna, the moon-god,

Rohini, Devaki, Vasudeva, Yashoda, Nanda, . . .

Text 456

balabhadram tatha gopan

gopi-gokulam eva ca

evam krite na sandeho

narah papat pramucyate

balabhadram-Balarama; tatha-so; gopan-the gopas; gopi-gokulam-the cows and gopis; eva-indeed; ca-and; evam-thus; krite-done; na-no; sandehah-doubt; narah-person; papat-from sin; pramucyate-is freed.

. . . Balarama, the gopas, the gopis, and the cows. One who does

this becomes free from sins. Of this there is no doubt.

Text 457

ardha-ratre vasor dharam

patayed guda-sarpisha

tato vardhapanam shashthi

namadi-karanam tatah

ardha-ratre-in the middle of the night; vasoh-of water; dharam-a stream; patayet-on eshould cause to fall; guda-with mollasses; sarpisha-and ghee; tatah-then; vardhapanam-the ceremony of cutting the umbilical cord; shashthi-Goddess Shashthi; namadi-karanam-the name giving ceremony; tatah-then.

In the middle of the night one should bathe Lord Krishna with

a stream of water and with molasses and ghee. Then one should

observe the ceremony for cutting the umbilical cord. Then one should

worship Goddess Shashthi. Then one should observe the name-giving

ceremony.

Text 458

kartavyam tat-kshanad ratrau

prabhate navami-dine

yatha mama tatha karyo

bhagavatya mahotsavah

kartavyam-to be done; tat-kshanat-from that moment; ratrau-in the night; prabhate-at sunrise; navami-dine-on the navami; yatha-as; mama-of me; tatha-so; karyah-duty; bhagavatya-of the goddess; mahotsavah-a festival.

Then, at daybreak of the navami, one should celebrate a great

festival honoring Goddess Durga.

Text 459

brahmanan bhojayed bhaktya

tebhyo dadyac ca dakshinam

hiranyam rajatam gavo

vasamsi vividhani ca

brahmanan-brahmanas; bhojayet-should feed; bhaktya-with devotion; tebhyah-to them; dadyat-should give; ca-and; dakshinam-daksina; hiranyam-gold; rajatam-silver; gavah-cows; vasamsi-garmewnts; vividhani'various; ca-and.

Then one should offer a great feast to the brahmanas and

also offer them dakshina' of gold, silver, cows, and many kinds of

exquisite garments.

Text 460

yad yad ishtatmam tena

krishno me priyatam iti

yad yat-whatever; ishtatmam-desired; tena-by that; krishnah-Lord KrisĄna; me-with me; priyatam-may be pleased; iti-thus.

One should give the brahmanas whatever they desire. At this

time one should pray, "May Lord Krishna be pleased with

me".

Text 461

yam devam devaki devi

vasudevad ajijanat

bhaumasya brahmano guptyai

tasmai brahmatmane namah

yam-which; devam-the Supreme Personality of Godhead; devaki-Devaki; devi-goddess; vasudevat-from Vasudeva; ajijanat-gave birth; bhaumasya-of the earth; brahmanah-of Brahma; guptyai-for protection; tasmai-to Him; brahmatmane-the Supreme Personality of Godhead; namah-obeisances.

I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality

of Godhead, who, in order to give protection to Brahma' and all

other living entities in this world, was born as the son of

Vasudeva and Devaki.

Text 462

su-janma-vasudevaya

go-brahmana-hitaya ca

shantir astu shivam castu

ity uktva tam visarjayet

su-good; janma-birth; vasudevaya-to the son of Vasudeva; go-brahmana-hitaya-who protects the welfare of the cows and brahmanas; ca-and; shantih-peace; astu-may be; shivam-auspiciousness; ca-and; astu-may be; iti-thus;

uktva-speaking; tam-Him; visarjayet-should allow to go.

Obeisances to the Supreme Personality of Godhead, who is the

son of Vasudeva and the auspiciousness of the cows and brahmanas.

May there be peace. May there be auspiciousness.

After speaking these words, one should take one's leave of the Deity.

Text 463

evam yah kurute devya

devakyah su-mahotsavam

varshe varshe tu mad-bhakto

dharmarthi dharma-nandana

naro va yadi va nari

yathoktam phalam apnuyat

evam-thus; yah-who; kurute-does; devya-goddess; devakyah-of Devaki; su-mahotsavam-great festival; varshe-year; varshe-after year; tu-indeed; mad-bhaktah-My devotee; dharmarthi-desiring piety; dharma-nandana-O son of Dharma; narah-a man; va-or; yadi-if; va-or; nari-a woman; yatha-as; uktam-said; phalam-result; apnuyat-will obtain.

O son of Dharma, a man or a woman who is devoted to Me,

desires piety, and in this way year after year celebrates a great

festival in honor of Goddess Devaki, will attain the pious

results described here.

Text 464

bhavishye

ghriniyan niyamam purvam

danta-dhavana-purvakam

niyamat phalam apnoti

na shreyo niyamam vina

bhavishye-in the Bhavishya Purana; ghriniyat-may accept; niyamam-the sankalpa mantra; purvam-before; danta-dhavana-brushing the teeth; purvakam-before; niyamat-from the sankalpa mantra; phalam-the result; apnoti-attains; na-not; shreyah-better; niyamam-the sankalpa mantra; vina-without.

In the Bhavishya Purana it is said:

One should brush one's teeth and then recite the sankalpa-mantra. It is the sankalpa-mantra that brings results. Without first reciting the sankalpa-mantra one does not obtain the most auspicious result.

Text 465

niyama-mantrah

adya sthitva niraharah

shvo-bhute parameshvara

bhokshyami devaki-putra

asmin janmashtami-vrate

niyama-mantrah-the sankalpa-mantra; adya-now; sthitva-standing; niraharah-without eating; shvo-bhute-tomorrow; parameshvara-O Supreme Personality of Godhead; bhokshyami-I will eat; devaki-putra-O son of Devaki; asmin-on this; janmashtami-vrate-the vow of Janmashtami.

The Sankalpa-mantra

O Supreme Personality of Godhead, O son of Devaki, now I stand before You. Today I will not eat. Only tomorrow will I eat. Today I will observe the vow of Janmashtami.

Text 466

uposhitas tu madhyahne

snatva krishna-tilaih shubhaih

dhatri-phalam shiro dadyan

maha-punya-vivriddhaye

uposhitah-fasting; tu-indeed; madhyahne-at midday; snatva-bathing; krishna-tilaih-with Krishna oil; shubhaih-auspicious; dhatri-phalam-an amalaki fruit; shirah-to the head; dadyan-should place; maha-punya-vivriddhaye-to increase piety.

One should thus fast. At midday one should bathe, using

auspicious krishna-oil as soap. Then, to increase one's piety, one

should place a dhatri (amalaki, fruit to one's head.

Shrila Sanatana Gosvami comments

Because the amalaki fruit is very dear to the Supreme

Personality of Godhead, placing it to one's head brings one the

great piety of devotional service to the Lord.

Text 467

kritva madhyahnikam karma

sthapayed avranam ghatam

panca-ratna-samayuktam

pavitrodaka-puritam

kritva-doing; madhyahnikam-midday; karma-duty; sthapayet-should place; avranam-unbroken; ghatam-pot; panca-ratna-samayuktam-with five jewels; pavitrodaka-puritam-filled with pure water.

After performing one's midday duties one should take an

unbroken pot decorated with five jewels and filled with pure

water.

Text 468

tasyopari nyaset patram

karpuraguru-vasitam

su-dhupa-vasitam shubhram

pushpa-malabhishobhitam-

sauvarnam vittavan bhaktya

tad-abhave 'tha vainavam

tasya-that; upari-above; nyaset-should place; patram-a leaf; karpuraguru-vasitam-scented with camphor and aguru; su-dhupa-with fragrant incense; vasitam-scenbted; shubhram-beautiful; pushpa-malabhishobhitam-decorated with flower garlands; sauvarnam-gold; vittavan-wealthy; bhaktya-with devotion; tad-abhave-in the absence of that; atha-then; vainavam-bamboo leaf.

Above the pot one should devotedly place a beautiful leaf

scented with camphor, aguru, and incense and decorated with a

flower-garland. If one is wealthy one may place there a leaf of

gold. If that is not possible one may place a bamboo-leaf.

Text 469

tasyopari nyased devim

haimim lakshana-samyuktam

dadamanam# tu putrasya

stanam vai vismitananam

tasya-that; upari-over; nyaset-should place; devim-the goddess; haimim-golden; lakshana-samyuktam-with the features; dadamanam-offering; tu-indeed; putrasya-of the son; stanam-the breast; vai-indeed; vismita-surprised; ananam-face.

Over that one should place a golden Deity of Goddess Devaki.

Her face should have an expression of wonder. She should be

offering her breast to her infant son.

Text 470

piyamanah stanam so 'tha

kucagre panina sprishan

avalokamanah premna vai

mukham matur muhur muhuh

piyamanah-drinking; stanam-the breast; sah-He; atha-then; kucagre'the nipple; panina-with a hand; sprishan-touching; avalokamanah-looking; premna-with love; vai-indeed; mukham-face; matuh-of mother; muhuh-again; muhuh -and again.

Touching her nipple with one hand, the infant Krishna should

be drinking from her breast. With great love He should again and

again gaze at His mother's face.

Text 471

kritva caivam tu vaikuntham

matra saha jagat-prabhum

kshiradi-snapanam kritva

candanena vilepayet

kritva-doing; ca-and; evam-thus; tu-indeed; vaikuntham-the master of the spiritual world; matra-His mother; saha-with; jagat-prabhum-the master of the universes; kshira-milk; adi-beginning with; snapanam-bathing; kritva-doing; candanena-with sandal paste; vilepayet-should anoint.

Then with milk and other substances one should bathe Lord

Krishna and His mother, Lord Krishna who is the master of the

spiritual and material worlds. Then one should anoint Them both

with sandal paste.

Text 472

kunkumena maha-bhaga

karpuraguru-carcitam

padma-koshira-gandhaish ca

mriganabhi-vimishritam

kunkumena-with kunkuma; maha-bhaga-O very fortunate one; karpuraguru-carcitam'anointed with camphor and aguru; padma-koshira-gandhaih-with fragrance from the lotus whorl; ca-and; mriganabhi-vimishritam-mixed with musk.

O fortunate one, one should then anoint Them with kunkuma,

camphor, aguru, musk and the fragrance of lotus-whorls.

Text 473

shveta-vastra-yuga-cchannam

pushpa-mala-su-shobhitam

malati-mallika-pushpais

campakaih ketaki-dalaih

shveta-vastra-yuga-cchannam-with white garments; pushpa-mala-su-shobhitam'decorated with flower garlands; malati-mallika-pushpaih-with malati and mallika flowers; campakaih'with campaka flowers; ketaki-dalaih-with ketaki petals.

Then one should dress Them in white garments and decorate them

with flower garlands and with malati, mallika, and campaka

flowers and with ketaki petals.

Text 474

bilva-patrair akhandaish ca

tulasi-patra-komalaih

anyair nana-vidhaih pushpaih

karaviraih sitasitaih

bilva-with bilva; patraih-leaves; akhandaih-unbroken; ca-and; tulasi-patra-komalaih-with soft tulasi leaves; anyaih-other; nana-vidhaih-various; pushpaih-flowers; karaviraih-karavira; sitasitaih-light and dark colored.

Then one should also decorate Them with unbroken bilva

leaves, soft tulasi leaves, karavira flowers, and various kinds

of light-colored and dark-colored flowers.

Text 475

yuthika-shatapatraish ca

tathanyaih kala-sambhavaih

pujaniyo maha-bhaga

maha-bhaktya janardanah

yuthika-shatapatraih-with yuthika and shatapatra; ca-and; tatha-so; anyaih-with others; kala-sambhavaih-in season; pujaniyah-to be worshiped; maha-bhaga-O very fortunate one; maha-bhaktya'with great devotion; janardanah-Lord Krishna.

Then one should decorate Them with yuthika' and shatapatra

flowers and with other flowers in season. O fortunate one, in

this way one should worship Lord Krishna with great devotion.

Text 476

kushmandair narikelaish ca

kharjurair dadimi-phalaih

cuta-vrksha-samudbhutaih

phalai rambha-samudbhavaih

kushmandaih-with kushmanda; narikelaih-with coconut; ca-and; kharjuraih-with kharjura; dadimi-phalaih-with pomegranates; cuta-vrksha-samudbhutaih-born from the mango tree; phalaih-with fruits; rambha-samudbhavaih-with bananas.

Then one should offer Lord Krishna kushmandas, coconuts,

kharjuras, pomegranates, mangoes, and bananas.

Text 477

tat-kala-sambhavair divyaih

phalair nana-vidhair mune

naivedyair vividhaih shubhrair

ghrita-pakvair anekadha

tat-kala-sambhavaih-in season; divyaih-with splendid; phalaih-fruits; nana-vidhaih-many kinds; mune-O sage; naivedyaih-with foods; vividhaih-various; shubhraih-beautiful; ghrita-pakvaih-cooked in ghee; anekadha-many kinds.

O sage, in this way one should offer Lord Krishna many

kinds of splendid fruits that are in season. One should also

offer Him many kinds of delicious foods cooked in ghee.

Text 478

dipan vai karayec cagre

tatha kusuma-mandapam

gitam vadyam tatha nrityam

stotra-patham ca karayet

balasya caritam vishnoh

pathaniyam punah punah

dipan-lamps; vai-indeed; karayet-should cause to be; ca-and; agre-in His presence; tatha-so; kusuma-mandapam-a flower-pavilion; gitam-songs; vadyam-instrumental music; tatha-so; nrityam-dancing; stotra-patham-reciting prayers; ca-and; karayet-should cause to be; balasya-of the child; caritam-the pastimes; vishnoh-of Lord Vishnu; pathaniyam-to be recited; punah-again; punah-and again.

One should light many lamps before the Lord, and one should

also offer Him a flower-pavilion, singing, instrumental music,

dancing, and recitation of prayers. Again and again one should

recite Lord Vishnu's childhood pastimes.

Text 479

sva-gurum pujya shaktya vai

pujaniyas tatha harih

nishi puja vidhatavya

devakyah keshavasya ca

mantrenanena viprendra

purana-vihitena vai

sva-gurum-one's own spiritual master; pujya-worshiping; shaktya-with ability; vai-indeed; pujaniyah-to be worshiped; tatha-so; harih-Lord k; nishi-at night; puja-worship; vidhatavya-to be offered; devakyah-of Devaki; keshavasya-of Lord Krishna; ca-and; mantrena-mantra; anena-with this; viprendra-O king of brahmanas; purana-vihitena-given in the Puranas; vai-indeed.

Then, as far as one is able, one should worship one's

spiritual master, and then one should worship Lord Krishna. O king

of brahmanas, in the middle of the night one should worship Lord

Krishna and Devaki with the following mantra from the Puranas.

Text 480

atha devaki-puja-mantrah

adite deva-matas tvam

sarva-papa-pranashini

atas tvam pujayishyami

bhito bhava-bhayasya ca

atha-now; devaki-puja-mantrah-the mantras for worshiping Decvaki; adite-O Aditi; deva-matah-O mother of the demigods; tvam-You; sarva-papa-pranashini-destroying all sins; atah-therefore; tvam-You; pujayishyami-I will worship; bhitah-frightened; bhava-bhayasya-of the fear of repeated birth and death; ca-and.

The Mantras For Worshiping Devaki

O Aditi, O mother of the demigods, You destroy all sins. That is why I, who am afraid of taking birth again in this world, will now worship You.

Text 481

pujita tu yatha devaih

prasanna tvam varanane

pujita tu maya bhaktya

prasadam kuru su-vrate

pujita-worshiped; tu-indeed; yatha-as; devaih-by the devas; prasanna-pleased; tvam-You; varanane-O beautiful-faced one; pujita-worshiped; tu-indeed; maya-by me; bhaktya-with devotion; prasadam-mercy; kuru-please do; su-vrate-O saintly one.

O beautiful-faced one, you are pleased when the demigods

worship you. O saintly one, as they worship you with devotion so

will I. Please be merciful to me.

Text 482

yatha putram harim labdhva

prapta te nirivrtih para

nirvritim devi tam eva

sa-putra tvam prayaccha me

yatha-as; putram-son; harim-Lord Hari; labdhva-attained; prapta-attained; te-of you; nirivrtih-happiness; para-transcendental; nirvritim-happiness; devi-O goddess; tam-that; eva-indeed; sa-putra-with your son; tvam-you; prayaccha-please give; me-to me.

You became very happy to attain Lord Hari as your son. O

goddess, please give that same kind of happiness to me.

Text 483

shri-krishna-puja-mantrah

avataran sahasrani

karoshi madhusudana

na te sankhyavataranam

kashciÍ jatani vai bhuvi

shri-krishna-puja-mantrah-the mantras for worshiping Lord Krishna; avataran-incarnations; sahasrani-thousands; karoshi-You do; madhusudana-O k; na-not; te-of You; sankhya-number; avataranam-of incarnations; kashcij-something; jatani-born; vai-indeed; bhuvi-on the earth.

The Mantras For Worshiping Lord Krishna

O Lord Krishna, You descend to this world in many thousands of incarnations. No one can count the number of Your incarnations in this world.

Text 484

deva brahmadayo vapi

svarupam na vidus tava

atas tvam pujayishyami

matur utsanga-samsthitam

deva-the demigods; brahmadayah-headed by Brahma; va-or; api-even; svarupam-the form; na-not; viduh-know; tava-of You; atah-then; tvam-You; pujayishyami-I will worship; matuh-of the mother; utsanga-samsthitam-on the lap.

Brahma' and the demigods do not understand the true nature of

Your transcendental form. Now I will worship You as You sit on

Your mother's lap.

Text 485

vanchitam kuru me deva

dushkritam caiva nashaya

kurushva me dayam deva

samsararti-bhayapaha

vanchitam-desire; kuru-do; me-of me; deva-O Lord; dushkritam-sins; ca-and; eva-indeed; nashaya-destroy; kurushva-please do; me-of me; dayam-mercy; deva-O Lord; samsararti-bhayapaha-who removes the fearful sufferings of repeated birth and death.

O Lord please fulfill my desires and destroy my sins. O Lord

who removes the fears and sufferings of this world of birth and

death, please be merciful to me.

Text 486

evam sampujya govindam

patre tilamaye sthitam

tatash# ca dapayed arghyam

indor udayatah shucih

evam-thus; sampujya-worshiping; govindam-Lord Krishna; patre-in a bowl; tilamaye-made with sesame seeds; sthitam-situated; tatah-then; ca-and; dapayet-should offer; arghyam-arghya; indoh-of the moon; udayatah-rising; shucih-purity.

After worshiping Lord Govinda in this way, one should offer

Him arghya splendid and pure like the rising moon, arghya in a

bowl with sesame seeds.

Text 487

krishnaya prathamam dadyad

devaki-sahitaya vai

arghyam rishi-vara-shreshtha

sarva-kama-phala-pradam

krishnaya-to Lord Krishna; prathamam-first; dadyat-should offer; devaki-sahitaya-with Devaki; vai-indeed; arghyam-arghya; rishi-vara-shreshtha-O best of the sages; sarva-kama-phala-pradam-fulfilling all desires.

O best of sages, thus one should begin by offering arghya to

Lord Krishna and Devaki, arghya that brings the fulfillment of all

desires.

Text 488

atha arghya-dana-mantrah

jatah kamsa-vadharthaya

bhu-bharottaranaya ca

devatanam hitarthaya

dharma-samsthapanaya ca

kauravanam vinashaya

daitanyanam nidhanaya ca

atha-now; arghya-dana-mantrah-the mantras for offering arghya; jatah-born; kamsa-vadharthaya-to kill Kamsa; bhu-bharottaranaya-to remove the birden opf the earth; ca-and; devatanam-of the demigods; hitarthaya-to bring auspiciousness; dharma-samsthapanaya-to establish religion; ca-and; kauravanam-of the Kauravas; vinashaya-for destruction; daitanyanam-of the demons; nidhanaya-for destruction; ca-and.

The Mantras For Offering Arghya

O Lord Krishna, You took birth in this world to kill Kamsa, remove the earth's burden, establish religion, and kill the demons and the Kauravas.

Text 489

grihanarghyam maya dattam

devaki-sahito mama

grihana-please accept; arghyam-arghya; maya-by me; dattam-offered; devaki-sahitah-with Devaki; mama-of me.

O Lord who stays with Devaki, please accept this arghya I

offer to You.

Text 490

shri-krishnaya devaki-sahitaya sa-parivaraya lakshmi-

sahitaya arghyam namah

shri-krishnaya-to Shri Krishna; devaki-

sahitaya-accompanied by DFevaki; sa-parivaraya-with Your

associates; lakshmi-sahitaya-with Lakshmi; arghyam-arghyam;

namah-obeisances.

I offer this arghya to Lord Krishna, who is accompanied by Devaki, by Goddess Lakshmi, and by His other associates. I offer my respectful obeisances to Him.

Text 491

atha candrarghya-mantrah

dadhi-pushpakshatair mishram

tato 'rghyam shashine muda

kshirodarnava-sambhuta

atri-netra-samudbhava

arghyam indo grihana tvam

rohinya sahito mama

atha-now; candrarghya-mantrah-the mantras for offering arghya to the moon; dadhi-pushpakshataih-with yogurt, flowers, and unbroken grains; mishram-mixed; tatah-then; arghyam-arghya; shashine-to the moon; muda-happily; kshirodarnava-sambhuta-born from the ocean of milk; atri-netra-samudbhava-born from Atri's eye; arghyam-arghyam; indah-O moon; grihana-please accept; tvam-you; rohinya-Rohini; sahitah-with; mama-of me.

Mantras For Offering Arghya to the Moon-god

O Moon-god born from the milk-ocean and from Atri's eye, O

Moon-god now associating with Rohini, please accept this arghya

mixed with yogurt, flowers, and unbroken rice.

Text 492

narikelena shubhrena

dadyad arghyam vicakshanah

krishnaya paraya bhaktya

shankhe kritva vidhanatah

narikelena-with a coconut; shubhrena-splendid; dadyat-should give; arghyam-arghya; vicakshanah-wise; krishnaya-to Lord Krishna; paraya-with great; bhaktya-devotion; shankhe-in a conchshell; kritva'doing; vidhanatah-properly.

A wise devotee should first offer arghya in a coconut shell.

Then, with great devotion, he should offer arghya in a conchshell

to Lord Krishna.

Text 493

dadyad bhu-mandalam kritsnam

sa-sagara-naganvitam

arghya-danena tat punyam

labhate manavo bhuvi

dadyat-should offer; bhu-mandalam-the entire earth; kritsnam-entire; sa-sagara-naganvitam-with oceans and and mountaiuns; arghya-danena-by offering arghya; tat-that; punyam-piety; labhate-attains; manavah-a person; bhuvi-in this world.

By offering arghya in this way a person in this world

attains the same piety he would attain by offering the entire

earth, with all its seas and mountains.

Text 494

gita-shastra-kathalapaih

kuryaÍ jagaranam nishi

dhupa-dipam ca naivedyam

tambulam dapayed dhareh

gita-shastra-kathalapaih-with talk of Bhagavad-gita; kuryat-should do; jagaranam-all night vigil; nishi-at night; dhupa-incense; dipam-lamos; ca-and; naivedyam-food; tambulam-betelnuts; dapayet-should offer; hareh-to Lord Krishna.

Spending the time with talks of the scripture Bhagavad-gita,

one should keep an all-night vigil. To Lord Krishna one should

offer incense, lamps, food, and betelnuts.

Text 495

evam janmashtmim kritva

kartavyam navashishyate

sarvam punya-phalam prapya

ante yati padam hareh

evam-thus; janmashtmim-Janmashtami; kritva-doing; kartavyam-to bedone; na-not; avashishyate-remains; sarvam-all; punya-phalam-results of piety; prapya-attaining; ante-atthe end; yati'goes; padam-to the abode; hareh-of Lord Krishna.

When one observes Janmashtami in this way, nothing else

remains that he need do. He has already attained all pious

benefits. At the end of this lifetime he will go to the abode of

Lord Krishna.

Text 496

brahma-purane ca

atha bhadra-pade masi

krishnashtmyam kalau yuge

ashtovimshatime jatah

krishno 'sau devaki-sutah

brahma-purane-in the Brahma Purana; ca-and; atha-now; bhadra-pade-Bhadra; masi-in the month; krishnashtmyam-on Krishna-Janmashtami; kalau-in Kali; yuge-yuga; ashtovimshatime-28th; jatah-born; krishnah-Lord Krishna; asau-He; devaki-sutah-the son of Devaki.

In the Brahma Purana it is said:

In the twenty-eighth Kali-yuga, in the month of Bhadra, on the krishna-paksha ashtami, Lord Krishna was born as Devaki son.

Text 497

bharavataranarthaya

kshatriyanam kshayaya ca

tasmat sa tatra sampujyo

yashoda devaki tatha

bhara-the burden; avatarana-removing; arthaya-for the purpose; kshatriyanam-of the ksatriyas; kshayaya-for destruction; ca-and; tasmat-therefore; sa-He; tatra-there; sampujyah-to be worshiped; yashoda-Yasoda; devaki-Devaki; tatha-so.

Lord Krishna come to this world to remove the earth's burden

and kill a host of demoni kshatriyas. That is why Lord Krishna

should be worshiped on this day. Devaki and Yashoda' should also be

worshiped on this day.

Text 498

gandha-malyais tatha yavair

yava-godhuma-sambhavaih

sa-gorasair bhakysha-bhojyaih

phalais" ca vividhair api

ratrau prajagarah karyo

nritya-gita-samakulah. iti.

gandha-with scents; malyaih-with garlands; tatha-so; yavaih-with barley; yava-godhuma-sambhavaih-made from wheat; sa-gorasaih-with milk; bhakysha-bhojyaih-with foods; phalaih-with fruits; ca-and; vividhaih-various; api-also; ratrau-at night;

prajagarah-awake; karyah-to be done; nritya-gita-

samakulah-with singing and dancing; iti-thus.

One should keep an all-night vigil. One should glorify the

Lord with singing and dancing. One should offer Lord Krishna

fragrances, flower garlands, various kinds of fruits, and

delicious foods made with wheat, barley, milk, and other

substances.

Text 499

yo bhavishyottarady-ukto

vidhis tad-anusaratah

sarvam janmashtmi-krityam

eki-krityatra likhyate

yah-who; bhavishyottarady-uktah-said in Bhavisya Purana, Uttara-khanda and other scriptures; vidhih-rule; tad-anusaratah-by following that; sarvam-all; janmashtmi-krityam-duties of Janmashtami; eki-kritya-becoming one; atra-here; likhyate-is written.

In this book are gathered in one place all the Janmashtami

duties described in the Bhavishya Purana, Uttara-khanda and in

other scriptures also.

Text 500

eka-bhaktanantaram tu

danta-dhavana-purvakam

saptamyam athavashtmyam

pratah sankalpam acaret

eka-bhaktanantaram-devotee; tu-indeed; danta-dhavana-purvakam-previously brishing the teeth; saptamyam-on the saptami; athava-or; ashtmyam-on the astami; pratah-early in the morning; sankalpam-sankalpa; acaret-should do.

On the saptami, or in the early morning of the ashtami, a

devotee should brush his teeth and then recite the sankalpa-

mantra.

Text 501

atha tatra mantrah

adya sthitva niraharah

sarva-bhoga-vivarjitah

bhokshe 'ham pundarikaksha

sharanam me bhavacyuta

atha-then; tatra-there; mantrah-mantra; adya-now; sthitva-standing; niraharah-without eating; sarva-bhoga-all eating; vivarjitah-without; bhokshe-eat; aham-I; pundarikaksha-O lotus-eyed Lord; sharanam-shelter; me-of me; bhava-please be; acyuta-O infallible Lord.

The Sankalpa-mantra

Now I stand before You. Today I will not eat. I will not eat anything. Only tomorrow will I eat. O lotus-eyed one, O infallible Lord, please become my shelter.

Text 502

kurvita pratar ashtmyam

snapanadi tilaih prabhoh

arpayec ca navam sarvam

shishtacaranusaratah

kurvita-should do; pratah-in the early morning; ashtmyam-on the astami; snapanadi-beginning with bathing; tilaih-with oil; prabhoh-of the Lord; arpayet-should offer; ca-and; navam-new; sarvam-all; shishtacaranusaratah-by following the orders.

Early on the ashtami morning one should, using oil as

soap, bathe the Deity of the Lord. Then one should obediently

dress the Deity of the Lord in new garments.

Text 503

madhyahne ca shubhe tirthe

'nyatra va saj-jale vrati

murdhni dhatri-phalam dattva

snayat krishna-tilaih shubhaih

madhyahne-in midday; ca-and; shubhe-auspicious; tirthe-on a day; anyatra-another; va-or; sat-jale-in pure water; vrati-following the vow; murdhni-to the head; dhatri-phalam-amalaki fruit; dattva-placing; snayat-should bathe; krishna-tilaih-with Krishna-oil; shubhaih-auspicious.

A midday the person following this vow should touch an

amalaki fruit to his head and then, using krishna-oil as soap,

bathe in a holy river or in the pure water of an ordinary place.

Text 504

atha madhyahnikam nitya-

kritam anyat samapya hi

su-deshe racayed divyam

devakyah sutika-griham

atha-then; madhyahnikam-midday; nitya-regular; kritam-duties; anyat-other; samapya-completing; hi-indeed; su-deshe-in a good place; racayet-should make; divyam-transcendental; devakyah-of Devaki; sutika-griham-the delivery-room.

After completing his other midday duties, in an appropriate

place this person should then construct the transcendental

maternity-room of Devaki-devi.

Text 505

bhushitam manibhir vastra-

vitanais toranair api

abaddhaih phala-pushpaish ca

ghrita-pakvadibhis tatha

bhushitam-dedcorated; manibhih-with jewels; vastra-cloth; vitanaih-with curtains; toranaih-with arches; api-also; abaddhaih-tied; phala-pushpaih-with fruits and flowers; ca-and; ghrita-pakvadibhih-cooked in ghee; tatha-so.

He should then decorate the room with jewels, curtains,

archways, flowers, and fruits, and he should place in it

different foods cooked in ghee.

Text 506

yava-durdhvambujady-adhyam

vadya-gitadi-sankulam

dvare ca shrinkhala-loha-

khadga-cchagadi-samyutam

yava-barley; durdhva-durva grass; ambuja-lotus; adi-beginning; adyam-opulent; vadya-gitadi-sankulam-with singing and music; dvare-at the door; ca-and; shrinkhala-shackles; loha-iron; khadga-sword; chaga-chaga; adi-samyutam-beginning with.

In the room should be barley, durva grass, lotus

flowers, and other things. There should be singing and

instrumental music. At the door should be placed shackles, an

iron sword, a chaga, and other items.

Text 507

gokulam vilikhet tatra

gopa-gopijanavritam

raksha-palamsh ca gehasya

sarvato 'vasthitan likhet

gokulam-gokula; vilikhet-there; tatra-should draw; gopa-gopijanavritam-withgopas and gopi; raksha-palamh-guards;

ca-and; gehasya-of the house; sarvatah-everywhere;

avasthitan-situated; likhet-should draw.

There he should draw a picture of Gokula filled with many

gopas and gopis. He should also draw a picture of the prison with

guard's everywhere.

Text 508

tan-madhye sarvatobhadra-

mandale sthapayed ghatam

patram tad-upari nyased

dhaimam vainavam eva va

tan-madhye-in the middle of that; sarvatobhadra-mandale-a sarvatobhadra design; sthapayet-should place; ghatam-a waterpot; patram-leaf; tad-upari-above that; nyaset-should place; dhaimam-golden; vainavam-bamboo; eva-indeed; va-or.

In the middle of that he should place a sarvatobhadra

design, and there he should place a waterpot. Above the waterpot he

should place a leaf of gold, or if not of gold then a bamboo

leaf.

Text 509

devakim sthapayet tatra

svarnenanyena va kritam

sal-lakshanam su-paryanke

suptam snuta-payodharam

devakim-Devaki; sthapayet-should place; tatra-there; svarnena-gold; anyena-with another; va-or; kritam-make; sat-lakshanam-beautiful; su-paryanke-on the beautiful bed; suptam-asleep; snuta-payodharam-milk flowing from her breasts.

There one should place a beautiful deity of Devaki, a deity

made of gold, or of another material. Her breasts filled with

milk, beautiful Devaki should be asleep on the beautiful bed.

Text 510

tathaiva bhagavantam ca

tad-utsange stanan-dhayam

nija-lakshana-sampannam

sthapayec chayitam sukham

tatha-so; eva-indeed; bhagavantam-the Supreme Personality of Godhead; ca-also; tad-utsange-on her embrace; stanan-dhayam-an infant drinking milk; nija-lakshana-sampannam-with His own qualities; sthapayet-should place; shayitam-sleeping; sukham-happily.

So also one should place a Deity of Lord Krishna. Lord Krishna

should be an infant happily sleeping in his mother's embrace.

Text 511

tatha kvacit pradeshe ca

shri-yashodam sa-kanyakam

shri-nandam rohinim ramam

gopan gopish ca ga api

tatha-so; kvacit-somewhere; pradeshe-in the place; ca-and; shri-yashodam-Shri Yasoda; sa-kanyakam-with her daughter; shri-nandam-Shri Nanda; rohinim-Rohini; ramam-Balarama; gopan-gopas; gopih-gopis; ca-and; ga-cows; api-also.

There also one should place Shri Yashoda, her daughter, Shri

Nanda, Rohini, Balarama, and the gopas and gopis.

Text 512

vasudevam ca devakyah

samipe muditananam

khadga-panim stuvantam ca

vismayotphulla-locanam

vasudevam-vasudeva; ca-and; devakyah-Ddvaki; samipe-near; muditananam-with a happy expression on his face; khadga-panim-a sword in his hand; stuvantam-offering prayers; ca-and; vismayotphulla-locanam-his eyes wide-open with wonder.

Near Devaki should be Vasudeva, his face filled with

happiness. His eyes should be wide-open with wonder, he should be

holding a sword in his hand, and he should be offering prayers.

Text 513

devan munimsh ca tatrordhve

pranatan pushpa-varshinah

gandharvapsarasadimsh ca

gita-nrityadi-tatparan

devan-demigods; munimh-sages; ca-and; tatra-there; urdhve-a‚ove; pranatan-bowing; pushpa-varshinah-showering flowers; gandharvapsarasadimh-gandharvas, apsaras, and others; ca-and; gita-nrityadi-tatparan-singing and dancing.

In the sky should be demigods and sages. They should be

bowing down and showering flowers. There should also be

gandharvas, apsara's and others enthusiastically singing and dancing.

Text 514

kam#sam ca tat-parivaran

grihitastramsh ca nidraya

mohitan sthapayet kvapi

krishnayam kaliyam likhet

kam#sam-Kamsa; ca-and; tat-parivarat-his associates; grihita-taken; astramh-sword; ca-and; nidraya-with sleep; mohitan-bewildered; sthapayet-should place; kvapi-somewhere; krishnayam-in the Yamuna; kaliyam-Kaliya; likhet-should draw.

One should also draw Kamsa and his companions, sound asleep

and their swords in their hands. One should also draw Kaliya in

the Yamuna.

Text 515

ittham kritva yatha-shobham

sva-shaktya sutika-griham

tat-tan-murtish ca vinyasya

prarabhetarcanam nishi

ittham-thus; kritva-doing; yatha-shobham-beautiful; sva-shaktya-as far as one is able; sutika-griham-the maternity-room; tat-tan-murtih-various deities; ca-and; vinyasya-placing; prarabheta-should begin; arcanam-the worship; nishi-at night.

Thus one should make the deities and the room as beautiful

as one can. One should begin the worship at night.

Text 516

gandha-pushpakshatadini

vastralankaranani ca

naivedyani vicitrani

phalani sthapayet tatha

gandha-pushpakshatadini-beginning with scents, flowers, and unbroken grains; vastralankaranani-graments and ornaments; ca-and; naivedyani-food; vicitrani-variegated; phalani-fruits; sthapayet-should place; tatha-so.

There one should place fragrances, flowers, unbroken grains,

garments, ornaments, and a great variety of fruits and foods.

Text 517

tatah shastrokta-mantrena

vidhinavahya devakim

pratishthapya ca tasyai prak

pushpanjalim artharpayet

tatah-then; shastrokta-mantrena-with mantras spoken in the scriptures; vidhina-properly; avahya-invoking the presence; devakim-Devaki; pratishthapya-establishing; ca-and; tasyai-top her; prak-before; pushpa-of flowers anjalim-a handful; artha-thne; arpayet-should offer.

Reciting mantras from the scriptures, one should then invite

Devaki to appear in her deity-form. When the deity is thus

installed, one should offer her a handful of flowers.

Text 518

atha devaki-dhyanam

gayadbhih kinnaradyaih satata-parivrita venu-vinadi-nadair

bhringaradarsha-kumbha-prakara-hrita-karaih kinnaraih sevyamana

paryanke tvastrite ya muditatara-mukhi putrini samyag aste

sa devi deva-mata jayati su-vadana devaki kanta-rupa

atha-now; devaki-dhyanam-meditation on Devaki; gayadbhih-singing; kinnaradyaih-beginning with the kinnaras; satata-parivrita-always surrounded; venu-vinadi-beginning with flutes and vinas; nadaih-with sounds; bhringara-golden pitchers; adarsha-mirrors; kumbha-waterpots; prakara-multitudes; hrita-held; karaih-in their hands; kinnaraih-by kinnaras; sevyamana-beings served; paryanke-on the bed; tu-indeed; astrite-covered; ya-who; muditatara-mukhi-happy face; putrini-with a son; samyag-properly; aste-stays; sa-she; devi-goddess; deva-mata-the mother of the demigods; jayati-all glories; su-vadana-beautiful face; devaki-Devaki; kanta-beautiful; rupa-form.

Meditation on Devaki

All glories to beautiful, beautiful-faced Devaki, the mother of the demigods. The happy-faced mother of a newborn son, she rests on her great bed. She is served by many kinnaras and other demigods, who sing songs, play musi on flutes, vinas, and other instruments, and carry in their hands gifts of golden vases, waterpots, and glistening mirrors.

Text 519

tatha shri-krishnadevasya

pragvad avahanam budhah

pratishtham ca vidhayasmai

dadyat pushpanjalim tatah

tatha-so; shri-krishnadevasya-of Lord Krishna; pragvat-as before; avahanam-invocation; budhah-wise; pratishtham-establishment; ca-and; vidhaya-doing; asmai-to Him; dadyat-should gove; pushpanjalim-a handful fo flowers; tatah-then.

As he did before with Devaki, the wise devotee should then invite

Lord Krishna to appear in His Deity-form. When the Deity is thus

installed, the devotee should offer Him a handful of flowers.

Text 520

candrodaye bahir gehat

sammarjyabjoparindave

narikeladikam shankhe

kritva tenarghyam arpayet

candrodaye-in the moonrise; bahih-outside; gehat-the hoouse; sammarjya-cleaning; abja-lotus; upari-above; indave-to the moon; narikeladikam-beginning with a coconut; shankhe-in a conchshell; kritva'doing; tena-by that; arghyam-arghya; arpayet-should offer.

When the moon rises, one should go outside the house,

cleanse a place, put there a lotus flower, and there offer to the

moon-god arghya in a conchshell and a coconut-shell.

Text 521

atha tatra mantrah

kshirodarnava-sambhuta

atri-netra-samudbhava

grihanarghyam shashankesha

rohinya sahito mama

atha-now; tatra-there; mantrah-mantra; kshirodarnava-sambhuta'born from the milk-ocean; atri-netra-from Atri's eye; samudbhava-born; grihana-please accept; arghyam-arghya; shashankesha'O moon-god; rohinya-Rohinia; sahitah-with; mama-of me.

The Mantra For That

O moon-god born from the milk-ocean and from Atri Muni's eye, O moon-god now associating with Rohini, please accept this arghya I offer to you.

Text 522

jyotsna-pate namas tubhyam

namas te jyotisham pate

namas te rohini-kanta

arghyam me pratigrihyatam

jyotsna-pate-O master of moonlight; namah-obeisances; tubhyam-to you; namah-obeisances; te-to you; jyotisham-of moonlight; pate'O master; namah-obeisances; te-to you; rohini-kanta-O beloved of Rohini; arghyam-arghyam; me-from me; pratigrihyatam-may be accepted.

O master of moonlight, obeisances to You! O master of

moonlight, obeisances to You! O beloved of Rohini, obeisances to

You! Please accept the arghya I offer to you.

Text 523

tato grihantar agatya

kritva jaya-jaya-dhvanim

dhyatva shri-bhagavaj-janma

krishnayarghyam nivedayet

tatah-then; grihantah-within the house; agatya-arriving; kritva-doing; jaya-jaya-dhvanim-sounds of jaya jaya; dhyatva-meditating; shri-bhagavaÍ-janma-on the birth of the Supreme Personality of Godhead; krishnaya-to Lord Krishna; arghyam-arghya; nivedayet-should offer.

Returning inside the house, one should say "Jaya!

Jaya!", meditate on Lord Krishna's birth, and then offer arghya to

Lord Krishna.

Text 524

atha tatra mantrah

jatah kamsa-vadharthaya. ity adi.

atha-here; tatra-there; mantrah-the mantra; jatah-born; kamsa-vadharthaya'to kill Kamsa; iti-thus; adi-beginning.

The Mantra For that

The mantra for that is the mantra beginning with the words, "jatah kamsa-vadharthaya".

Text 525

tatah kshiradina shuddho-

dakena tu yatha-vidhi

devaki-sahitam bhaktya

shri-krishnam snapayet kriti

tatah-then; kshira-with milk; adina-beginning; shuddha-pure; udakena-with water; tu-indeed; yatha-vidhi-as proper; devaki-Devaki; sahitam-with; bhaktya-with devotion; shri-krishnam-Lord Krishna; snapayet-should bathe; kriti-devotee.

Then one should devotedly and properly bathe Lord Krishna and

Devaki with pure water, milk, and other substances.

Text 526

atha tatra mantrah

yogeshvaraya yoga-sambhavaya yoga-pataye govindaya namo namah

atha-now; tatra-there; mantrah-the mantra; yogeshvaraya-to the master of yoga; yoga-sambhavaya-to the father of yoga; yoga-pataye-to the master of yoga; govindaya-to Lord Govinda; namah-obeisances; namah-obeisances.

The mantra is, "yogeshvaraya yoga-sambhavaya

yoga-pataye govindaya namo namah" (Obeisances, obeisances to Lord

Govinda, who is the controller of yoga, the father of yoga, and

the master of yoga).

Text 527

kvaci ca

yogeshvaraya devaya

devaki-nandanaya ca

yogodbhavaya nityaya

govindaya namo namah

kvacit-somewhere; ca-also; yogeshvaraya-to the master of yoga; devaya-to the Supreme Personality of Godhead; devaki-nandanaya-to the son of Devaki; ca-and; yogodbhavaya-to the father of yoga; nityaya-eternal; govindaya-to Lord Krishna; namah-obeisnaces; namah-obeisnaces.

The following mantra may also be used:

Obeisances, obeisances to Lord Govinda, the eternal Supreme Personality of Godhead, the master of yoga, the father of yoga, the son of Devaki.

Text 528

adite deva-matas tvam

ity adi prarthya devakim

gandhadiny arpayet tasyai

namo devyai shriye iti

adite deva-matas tvam ity adi prarthya-witrh the prayer beginning with the words "adite deva-matas tvam; devakim-to Devaki; gandhadini-beginning with scents; arpayet-shoulkd offer; tasyai-to her; namah-obeisances; devyai-to the goddess; shriye-to the goddess; iti-thus.

Reciting the mantra beginning with the words "adite

deva-matas tvam", as well as the mantra "namo devyai

shriye", one should offer fragrances and other gifts to

Devaki.

Text 529

avatara-sahasranity-

adinabhyarcya ca prabhum

padyadi vastra-bhushadi

dhupa-dipadi carpayet

avatara-sahasrani iti adina-with the mantra beginning with the words "avatara-sahasrani; abhyarcya-worshiping; ca-and; prabhum-the Supreme Personality of Godhead; padyadi-beginning with padya; vastra-bhushadi-beginning with garments and ornaments; dhupa-dipadi-beginning with incense and lamps; ca-and; arpayet-should offer.

Reciting the mantra beginning with the words .sy

168avatara-sahasrani", one should worship Lord Krishna. One

should offer Him padya (water for washing the feet), garments,

ornaments, incense, lamps, and other gifts.

Text 530

atha tatra padyadi-dipanta-mantrah

om- yajneshvaraya yajna-sambhavaya yajna-

pataye govindaya namo namah

atha-now; tatra-there; padyadi-dipanta-mantrah-the mantra for

offering the gifts that begin with padya and conclude with lamps;

om-Om; yajnesvaraya-to the controller of yajnas;

yajna-sambhavaya-to the father of yajnas; yajna-pataye-to

the mater of yajnas; govindaya-to Lord Govinda;

namah-obeisances; namah-obeisances.

The mantra for offering these gifts, which begin with padya

and conclude with lamps, is, "om- yajnesvaraya

yajna-sambhavaya yajna-pataye govindaya namo

namah" (Om. Obeisances, obeisances to Lord Govinda, who is the

controller of yajna, the father of yajna, and the

master of yajna).

Text 531

atha naivedya-mantrah

om- vishveshvaraya vishva-sambhavaya vishva-pataye govindaya namo

namah

atha-now; naivedya-for offering food; mantrah-the mantra; om-Om; vishveshvaraya-to the controller of the universe; vishva-sambhavaya'the father of the universe; vishva-pataye-the master of the universe; govindaya-to Lord Govinda; namah-obeisances; namah-obeisances.

The mantra for offering food is, "om- vishveshvaraya

vishva-sambhavaya vishva-pataye govindaya namo namah" (Om.

Obeisances, obeisances to Lord Govinda, who is the controller of

the universes, the father of the universes, and the master of the

universes.

Text 532

vasudevam yashodam ca

nandam ramam ca rohinim

anyamsh ca pujayet tat-tan-

nama-mantrair yatha-vidhi

vasudevam-vasudeva; yashodam-Yasoda; ca-and; nandam-Nanda; ramam-Balarama; ca-and; rohinim-Rohini; anyamh-others; ca-and; pujayet-should worship; tat-tan-various; nama-names; mantraih-with mantra; yatha-vidhi-appropriately.

Then, reciting the proper mantras with the proper names, one

should worship Vasudeva, Yashoda, Nanda, Balarama, Rohini, and

others of the Lord's personal associates.

Text 533

pakvannani vicitrani

khadyani vividhani ca

tat-kalina-phalany atra

tambulam ca samarpayet

pakva-cooked; annani-food; vicitrani-many varieties;

khadyani'foods; vividhani-various; ca-and; tat-

kalina-in season; phalani-fruits; atra-here;

tambulam-betelnuts; ca-and; samarpayet-should offer.

Then one should offer many varieties of cooked grains, many

varieties of other delicious foods, and many varieties of fruits

in season, and one should also offer betelnuts.

Text 534

atha tatra mantrah

dharmeshvaraya dharma-sambhavaya dharma-pataye govindaya namo

namah

atha-now; tatra-there; mantrah-the mantra; dharmeshvaraya-to the

controller of religion; dharma-sambhavaya-the father of

religion; dharma-pataye-the master of religion;

govindaya-to Lord Govinda; namah-obeisances;

namah-obeisances.

The mantra for that offering is, "dharmeshvaraya

dharma-sambhavaya dharma-pataye govindaya namo namah"

(Obeisances, obeisances to Lord Govinda, who is the controller

of religion, the father of religion, and the master of religion).

Text 535

nishithe guda-sarpibhyam

vasor dharam ca patayet

nishithe-in the middle of the night; guda-sarpibhyam-with molasses and ghee; vasoh-of water; dharam-a stream; ca-and; patayet-should cause to fall.

Then, in the middle of the night, one should bathe the Lord

with a stream of water and with molasses and ghee.

Text 536

atha kuryad bhagavato

jata-karma-mahotsavam

shri-nala-vardhanam kuryat

shashthi-nihsaranam tatah

atha-then; kuryat-should do; bhagavatah-of the Supreme Personality of Godhead; jata-karma-mahotsavam-the jata-karma ceremony; shri-nala-vardhanam-the ceremony of cutting the umbilical cord; kuryat-should do; shashthi-nihsaranam-the worship of Goddess SĄashthi; tatah-then.

Then one should perform the jata-karma ceremony of the Lord,

then the ceremony of cutting the umbilical cord, and then the

worship of Goddess Shashthi.

Shrila Sanatana Gosvami comments:

The mantra for worshiping the goddess is, .sy

168shashthikayai namah".

Text 537

shri-nama-karana-tat-tal-

lilanukaranam tatha

athacaryam samabhyarcya

kuryaÍ jagaranam muda

gita-nrityadina balya≠

krida-shravana-purvakam

shri-nama-karana-the name giving ceremony; tat-tat-various; lila-of pastimes; anukaranam-imitation; tatha-so; atha-then; acaryam-the spiritual master; samabhyarcya-worshiping; kuryat-should do; jagaranam-vigil; muda-happily; gita-nrityadina-beginning weith singing and dancing; balya-childhood; krida-pastimes; shravana-hearing; purvakam-first.

Then one should perform the name-giving ceremony, then

perform dramas of various pastimes of the Lord, then worship the

spiritual master, then hear narrations of Lord Krishna's childhood

pastimes, and then keep an all-night vigil filled with happy

singing, dancing, and other like activities.

Shrila Sanatana Gosvami comments:

The pastimes depicted in dramas should begin with the

pastime of killing Putana' and end with the pastime of killing

Kamsa.

Text 538

skande brahma-narada-samvade

ajanmoparjitam papam

tat-kshanad eva liyate

ratrau jagarane vipra

drishte nashyati dehinam

skande-in thre Skanda Purana; brahma-narada-samvade-in a conversation of Brahma and Narada; ajanma-from birth; uparjitam-accumulated; papam-sins; tat-kshanat-from that moment; eva-indeed; liyate-are destroyed; ratrau-at night; jagarane-in a vigil; vipra-O brahmana; drishte-seen; nashyati-perishes; dehinam-of the conditioned souls.

In the Skanda Purana, Brahma' tells Narada:

O brahmana, when one observes such an all-night vigil, all his sins from the time of his birth are at once destroyed.

Text 539

prabhate sati nirvartya

nitya-karmani vaishnavah

devam abhyarcya samprarthya

pranamya ca visarjayet

prabhate-dawn; sati-being so; nirvartya-performing; nitya-karmani-regular duties; vaishnavah-a devotee; devam-the Lord; abhyarcya-worshiping; samprarthya-offering prayers; pranamya-bowing down; ca-and; visarjayet-should perform.

At dawn a Vaishnava should then perform his regular duties,

worship the Lord, offer prayers to the Lord, and offer obeisances

to the Lord.

Shrila Sanatana Gosvami comments:

The regular duties here are those duties that begin with the

early-morning bath.

Text 540

atha pranama-mantrah yam- devam. ity-adi-sardha-padyam

atha-now; pranama-mantrah-the mantra for offering

obneisances; yam devam ity-adi-sardha-padyam-the one-and-a-half

verses beginning with the words "yam devam"

The mantra for offering obeisances is the one-and-a-half-

verses prayer beginning with the words "yam- devam".

Text 541

atha prarthana-mantrah shantir astu ity-adi.

atha-now; prarthana-mantrah-the mantra for offering prayers; shantir astu ity-adi-the verse beginning with the words "shantir astu".

The mantra for offering prayers is the verse beginning with

the words "shantir astu".

Text 542

athacaryaya tat sarvam

shri-murty-adi sa-dakshinam

pradaya vipran sambhojya

vidadhyat paranotsavam

atha-then; acaryaya-to the spiritual master; tat-that; sarvam-evereything; shri-murty-adi-beginning with the Deity of the Lord; sa-dakshinam-with daksina; pradaya-offering; vipran-the brahmanas; sambhojya-feeding; vidadhyat-should do; paranotsavam-breaking the fast.

Then one should give the Deities and all the paraphernalia

employed in the festival, along with dakshina, to the spiritual

master, then one should feed the brahmanas, and then one should break the fast.