Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > Compiled and Imp Scriptures > Glories of Lord Balarama > 15. Short 1000 Names

Short 1000 Names

 

 

TEXT NUMBERS OF LORD BALARAMA'S THOUSAND NAMES

 

(The name is placed first and the Text Number follows.)

 

Abhijit, 79 ; Acchedya, 69 ; Acyuta, 5 ; Acyutagraja, 6 ; Adahya, 69 ; Adbhuta, 93 ; Adhibhuta, 70 ; Adhidaiva, 70 ; Adhyatmaka, 70 ; Adi, 67 ; Advitiya, 14 ; Agha-nasaka, 106 ; Aghari, 36 ; Agni-pana, 37 ; Agraga, 126 ; Ahankara, 13 ; Ahuka, 114 ; Aila-vamsa-vivardhana, 94 ; Aindra, 80 ; Ajasra-sukha, 68 ; Ajata-satru, 56 ; Akledya, 69 ; Aksara, 68 ; Aksauhini-vrta, 122 ; Alankara, 92 ; Alpa-vigraha, 66 ; Ambarisanga, 94 ; Amlana-pankaja-dhara, 58 ; Amrta, 68 ; Amsamsa, 72 ; Anadi, 67 ; Anagha, 74 ; Ananda, 40, 67 ; Ananta, 11 ; Andhaka, 113 ; Andhaka-nivasa-krt, 113 ; Angira, 123 ; Aniruddha, 48 ; Antaratma, 12 ; Antra-mali, 85 ; Anuvisaya, 114 ; Apurna, 69 ; Arista-ha, 37 ; Asankhya-brahmanda-pati, 82 ; Asosya, 69 ; Asthita, 100, 124 ; Asupta, 109 ; Asurari, 30 ; Asvatantra, 130 ; Asvattha, 93 ; Atali, 17 ; Atiratha, 124 ; Atta-hasa, 128 ; Atyantika-maya, 73 ; Aupagavi-priya, 43 ; Avatara, 72 ; Avrta, 13 ; Avyaya, 12 ; Ayodhyadhipati, 34 ; ; Baddha-godhanguli-trana, 29 ; Bakari, 36 ; Bala, 8 ; Bala-keli, 2 ; Balabhadra, 5 ; Baladeva, 6 ; Bali, 7 ; Balistha-pusta-sarvanga, 50 ; Bana-varsi, 126 ; Bandha-moksi, 55 ; Bhagavan, 11 ; Bhagirathi, 62 ; Bhagna-danta, 128 ; Bhairava-sasana, 112 ; Bhairavakhya, 108 ; Bhakta-paradhina, 129 ; Bhakta-vatsala, 47 ; Bharata, 28 ; Bhargavottama, 25 ; Bhaskarodaya, 79 ; Bhata, 126 ; Bhavad, 66 ; Bhavisyat, 66 ; Bhavya, 38 ; Bhayanaka, 93 ; Bhimarthi, 60 ; Bhisak, 115 ; Bhogitala, 17 ; Bhoja, 113 ; Bhoja-vrsny-andhakesvara, 114 ; Bhu, 72 ; Bhumi-vaikuntha-deva, 82 ; Bhupari-sthita, 72 ; Bhuta, 66 ; Bhuta-sangha, 85 ; Bhutesa, 55 ; Bhuva, 72 ; Bibhatsi, 84 ; Bimbostha, 54 ; Bindu, 62 ; Bindu-sarovara, 62 ; Bodhaka, 71 ; Bodhi, 71 ; Brahma, 70 ; Brahma-dhara, 70 ; Brahma-pada-nisevaka, 120 ; Brahma-pada-rajah-sparsi, 120 ; Brahma-pada-rajo-dadhat, 119 ; Brahmaloka, 80 ; Brahmanya, 119 ; Brahmanya-deva, 119 ; Brahmastri, 124 ; Brhat, 66 ; Brhat-sanu, 77 ; Buddhi-sakha, 13 ; ; Caidya-satru, 56 ; Cala-jhankara-nupura, 88 ; Calat-khanjana-locana, 100 ; Candra-vamsi, 34 ; Canurari, 1; Carisnuman, 15 ; Catu, 123 ; Catur-bhuja, 43 ; Catur-murti, 12 ; Catur-veda, 12 ; Catur-vyuha, 12 ; Catus-pada, 12 ; Cesta-rupa-tanu-sthita, 71 ; Ceta, 13 ; Chanda, 90 ; Citkara, 16 ; Citra-kutaranya-nivasa-krt, 31 ; ; Dadhi-caurya-krta-srama, 101 ; Dadhi-harta, 101 ; Daksa-yajna-vighataka, 87 ; Dami, 102 ; Damodara, 102 ; Danadhyaksa, 46 ; Dandaka-mandalu, 85 ; Dandakesa, 31 ; Dandi, 21 ; Dani, 10 ; Dantavakra-nisudaka, 56 ; Dari-bhrn, 77 ; Dasarathi, 27 ; Dasarha, 113 ; Dattatreya, 25 ; Daya-nidhi, 52 ; Deva, 5 ; Deva-giri, 75 ; Deva-mangala, 25 ; Deva-sarma, 52 ; Devadatta, 18 ; Devaloka, 78 ; Devamaya, 80 ; Devasura-bhayankara, 125 ; Devatatma, 14 ; Dhanada, 59 ; Dhanadhyaksa, 46 ; Dhananjaya, 18 ; Dhanesvara, 46 ; Dhanvantari, 26 ; Dhanvi, 28 ; Dhanvinam, 48 ; Dhara, 15 ; Dharma-sastri, 90 ; Dhauta-vastra-samavrta, 97 ; Dhenukari, 36 ; Dhrta-natha, 46 ; Dhrtarasta, 18 ; Dhruva, 12, 80 ; Dhuli-dhusara-sarvanga, 103 ; Dhuri, 83 ; Dig-ambara, 98 ; Dipaka, 107 ; Divya-loka-vilokita, 99 ; Divya-racana, 9 ;Divyanga, 99 ; Dravayu, 22 ; Drsta, 66 ; Dugdha-hara, 101 ; Dugdha-pana, 37 ; Dundubhi, 113 ; Duryodhana-guru, 47 ; Dvaraka-duhkha-samharta, 118 ; Dvaraka-durga-sancari, 117 ; Dvaraka-graha-vigraha, 117 ; Dvaraka-jana-mangala, 118 ; Dvarakesa, 10 ; Dvipari-ha, 111 ; Dvitiya, 14 ; Dvividanga-nisudana, 51 ; Dyota, 113 ; ; Gada, 65 ; Gada-siksa-kara, 47 ; Gadagraja, 65 ; Gadhinam, 94 ; Gadya, 65 ; Gairisa, 75 ; Gaja-carma-dhara, 84 ; Gaja-hanta, 42 ; Gaja-koti-prayayi, 123 ; Gaji, 84 ; Gana, 71 ; Gana-natha, 75 ; Gandaki-snana-van, 58 ; Gandivi, 49 ; Ganga, 62 ; Ganga-sagara-sangarthi, 60 ; Garjita-svana, 129 ; Gata-sadhvasa, 105 ; Gatadhi, 94 ; Gauna, 68 ; Gautama, 89 ; Gavam-pati, 82 ; Gaya-sira, 59 ; Ghana-kancuka-sanghavan, 98 ; Gharghara-svana, 84 ; Giri, 75 ; Giri-dhara, 83 ; Giri-gahvara, 75 ; Girisa, 75 ; Go-ganasraya, 35 ; Goda, 60 ; Gokulesa, 35 ; Goloka-dhama-dhisana, 83 ; Golokanki-krtam-gana, 99 ; Golokesa, 82 ; Gomati-tira-vasa-krt, 57 ; Gopa, 35 ; Gopa-putra, 35 ; Gopa-vrndesa, 35 ; Gopala, 35; Gpati, 35 ; Gopika-kantha-bhusana, 83 ; Gopika-sata-yutharthi, 39 ; Gopisatavrta, 35 ; Govardhana-samuddharta, 39 ; Gudha-vyudha, 68 ; Guna, 68 ; Guna-nidhi, 65 ; Guna-patra, 65 ; Gunabhasa, 68 ; Gunakara, 65 ; Gunarnava, 65 ; Gunatita, 67 ; Gunavrta, 68 ; Gurvi, 47 ; ; Halayudha, 5 ; Hali, 7 ; Hamsa, 24 ; Hanumat-prita-manasa, 32 ; Hari, 7, 23 ; Hari-dasa-sahaya-krt, 56 ; Harina, 23 ; Harsi, 30 ; Hasta, 79 ; Hastinapura-sankarsi, 52 ; Hasya, 93 ; Hemarcita, 75 ; Hindola, 108 ; Hrsta, 50 ; Hunkara, 129 ; Hy, 12 ; ; Ilvalatmaja-hanta, 64 ; Indriyesa, 14 ; ; Jagad-bandhu, 119 ; Jagad-bharta, 118 ; Jagad-bhrata, 119 ; Jagan-mata, 118 ; Jagan-mitra, 119 ; Jagara, 109 ; Jagat-pita, 118 ; Jagat-sakha, 119 ; Jagat-trata, 118 ; Jaitram, 124 ; Jala-kolahali, 104 ; Jamadagnya, 63 ; Jambavan, 111 ; Jambu, 63 ; Jambudvipa, 111 ; Jambukasanki, 111 ; Jana, 72 ; Janaki-virahatura, 33 ; Janesvara, 57 ; Jarudhi, 76 ; Jayakula, 78 ; Jayanta-krt, 78 ; Jayantanga, 78 ; Jayanti-dig, 78 ; Jayi, 64 ; Jita-pada, 81 ; Jivatma, 2 ; nanam, 14 ; Jnapaka, 70 ; Jvara, 110 ; Jvara-jit, 110 ; Jvara-karta, 110 ; Jvara-varjita, 110 ; Jvara-yuk, 110 ; Jyahata-kosthaka, 28 ; Jyoti, 46 ; Jyotismati-bharta, 46 ; ; Kabandhaha, 31 ; Kairavesvara, 49 ; Kaka-paksa-dhara, 103 ; Kakutstha, 27 ; Kala, 21, 129 ; Kala-hanta, 42 ; Kalagni, 22 ; Kalaksara, 108 ; Kalanjara, 77 ; Kalanka-ha, 42 ; Kali, 21 ; Kali-priya, 21 ; Kalindi-bhedana, 8 ; Kalindi-kula-viksana, 103 ; Kaliyantaka, 40 ; Kalki, 26 ; Kalpa-vrksa, 48 ; Kalpa-vrksa-vana-prabhu, 48 ; Kalpa-vrksi, 48 ; Kalpanta-bhairava, 86 ; Kama-pala, 5 ; Kamatha, 25 ; Kambalasva, 18 ; Kamsa-bhratr-nihanta, 42 ; Kamsa-hanta, 42 ; Kamsa-kodanda-bhanjana, 41 ; Kamsari, 40 ; Kana-nama-bhak, 89 ; Kanadi, 89 ; Kanakangadi, 20 ; Kanka, 76 ; Kapata-vaksa, 55 ; Kapila, 25 ; Kari-karna-marut-prejat-kuntala-vyapta-kundala, 125 ; Karindra-kara-kodanda, 54 ; Karma, 14 ; Karuna-sindhu, 27 ; Kasi-natha, 112 ; Kataki, 20 ; Katisutri, 20 ; Katyayana, 23 ; Kaurava-pujita, 52 ; Kausalyananda-vardhana, 27 ; Kausi, 97, 112 ; ausik, 112 ; Kavaci, 28 ; Kaveri, 61 ; Kavi, 70 ; Kavya-krn, 91 ; Kesi-satru, 37 ; Khadga-khadnita-sarvanga, 127 ; Khadgi, 28 ; Khanda-mandali, 21 ; Kharparasi, 87 ; Kiranasa, 54 ; Klista-vapu, 127 ; Kosalendra, 26 ; Koti-brahmanda-karaka, 82 ; Koti-kandarpa-lavanya, 20 ; Krishna, 24, 62 ; Krta-svotsanga-ga, 100 ; Krtamala, 61 ; Krtanta-kala-sanghari, 86 ; Kruddha, 51 ; Ksami, 47 ; Kuli, 104 ; Kumbhanda-khandana-kara, 49 ; Kumuda-bandhava, 78 ; Kundali, 21 ; Kundali-bhuta, 100 ; Kunta-dhari, 84 ; Kupakarna-prahara-krt, 49 ; Kurma, 24 ; Kuruksetra-pati, 63 ; Kusa, 112 ; Kusa-dhari, 112 ; Kusa-vigraha, 112 ; Kusasthali-pati, 112 ; Kusmanda-gana-samvrta, 85 ; Kuta, 86 ; Kuta-hanta, 41 ; ; Lagudi, 7 ; Laksanartha, 92 ; Lanka-dahana-tat-para, 33 ; Lavanari, 34 ; Laya, 22, 73 ; Lila-dhara, 83 ; Lohargala-vanadhipa, 105 ; Loka, 100 ; Lokalokacalashrita, 81 ; ; Mada-ghurnita-locana, 19 ; Madana, 48 ; Madhava, 9 ; Madhu-madhava-sevita, 50 ; Madhusrava, 19 ; Madotkata, 125 ; Magadhari, 43 ; Maha, 72 ; Maha-bhuja, 18 ; aha-maa, 10, 13 ; Maha-muni, 63 ; Maha-punya, 61 ; Maha-raja-cchatra-dhara, 53 ; Maha-rajopalaksana, 53 ; Maha-vayu, 71 ; Maha-vibhuti, 55 ; Maha-vira, 6, 71 ; Maha-visnu, 24 ; Mahahi, 22 ; Maharatha, 124 ; Mahatala, 17 ; Mahaugha, 15 ; Mahavana-nivasi, 105 ; Mahogra-vak, 114 ; Mainaka, 76 ; Maithilarcita-padabja, 47 ; Mala-kosaka, 107 ; Malla-yuddha-pravartaka, 42 ; Mana-pramana, 108 ; Manada, 47 ; Manak, 130 ; Manda, 48 ; Mandara, 77 ; Mani, 10 ; Mani-dhara, 16 ; Mani-hara, 16 ; Mantra-visarada, 44 ; Mantri, 44 ; Manu, 74 ; Manu-suta, 74 ; Manvantaravatara, 74 ; Manya, 49 ; Mardala, 126 ; Marica-vadha-karaka, 29 ; Matanga-vana-sancari, 32 ; Mathura, 100 ; Mathura-darsi, 100 ; Mathuresa, 10 ; Matsya, 25 ; Megha-mallara, 107 ; Megha-mandala, 54 ; Meru, 75 ; Mimamsi, 89 ; Mrda, 86 ; Mrdanisa, 86 ; Mrdu, 108 ; Mrga, 79 ; Mukta-kesa, 103 ; Mukti-natha, 106 ; Mukuti, 21 ; Munda-mali, 85 ; Muni, 24, 31 ; Muni-priya, 31 ; Murari, 48 ; Musali, 7 ; Mustikari, 41 ; ; Nadi, 62 ; Naga-kanya-samarcita, 20 ; Naimisarany-yatrarhi, 57 ; Naimittika, 73 ; Naiyayika, 89 ; Naksatresa, 79 ; Nana-candana-gandhadhya, 96 ; Nana-kauseya-vesa-dhrk, 97 ; Nana-mani-samakirna, 95 ; Nana-padma-kara, 97 ; Nana-puspa-dhara, 95 ; Nana-puspa-rasarcita, 96 ; Nana-ratna-vibhusana, 95 ; Nana-varna-maya, 96 ; Nana-vastra-dhara, 96 ; Nanda, 40 ; Nanda-raja-suta, 40 ; Nanda-vardhana, 40 ; Nandikesvara, 77 ; Nara, 26 ; Nara-narayanasrama, 63 ; Narada, 24 ; Naravesa, 72 ; Narayana, 26 ; Narayanastri, 124 ; Narmada, 62 ; Nataka-prada, 91 ; Navanita-sitasana, 101 ; Naya, 89 ; Neta, 32 ; Nilambara, 6 ; Nirakara, 14 ; Niranjana, 14 ; Nirantara, 67 ; Nirguna, 66 ; Nirjara, 110 ; Nirodha, 73 ; Nirupama, 99 ; Nirvikalpaka, 67 ; Nirvikara, 68 ; Nisangi, 28 ; Nitya, 68 ; Nivartaka, 69 ; Nivata-kavacesvara, 21 ; Nrsimha, 26 ; Nupuri, 20 ; ; Pada-sphota, 92 ; Padma-mali, 19 ; Padma-pada-sphurad-dyuti, 55 ; Padma-pani, 7 ; Padma-varti, 123 ; Padmaksa, 19 ; Pakvimabha, 23 ; Pampa, 62 ; Pancavati-pati, 32 ; Pandita, 88 ; Pandu-putra-sahaya-krt, 43 ; Panini, 22 ; anka-pragana-lepaka, 104 ; Papa-ghna, 56 ; Para, 11 ; Parama, 11 ; Paramatma, 12 ; Paramesvara, 10 ; Parasari-samhita-vit, 91 ; Paresa, 10 ; Paribhadraka, 76 ; Parijataka, 77 ; Paripurnatama, 11 ; Parna, 98 ; Parya, 115 ; Pasu-pati, 86 ; Pataha-vaditra, 129 ; Patala, 17 ; Patanga, 76 ; Patanjali, 22 ; Patta-dhara, 128 ; Patta-rajni-pati, 128 ; Patu, 128 ; Paulastya, 59 ; Paundraka-ghataka, 51 ; Pauranika, 91 ; Payasvini, 61 ; Phani, 16 ; Phani-raja, 15 ; Phanindra, 15 ; Phanisvara, 16 ; Phutkari, 16 ; Pinaka-tankara-kara, 88 ; Pinamsa, 55 ; Pitosnisa, 98 ; Pitr-vakya-kara, 30 ; Plaksa, 111 ; Plaksavanesvara, 111 ; Prabala, 8 ; Prabhasa, 62 ; Prabhavati-baddha-kara, 102 ; Prabhavisnu, 24 ; Prabhu, 16 ; Pracanda, 54 ; Pradhanam, 13 ; Pradyota, 113 ; Praharsita, 50 ; Prahlada-raksaka, 94 ; Praja-bharta, 117 ; Praja-palana-tat-para, 117 ; Prajarthada, 117 ; Prakrte, 11 ; Prakrti, 13, 90 ; Prakrtika, 73 ; Pralambaghna, 6 ; Pralambari, 36 ; Pralaya, 22 ; Pramathesa, 86 ; Prarthya, 115 ; Pratapavan, 6 ; Pratibhata,126 ; Praici, 61 ; Pratima-panca-samyuta, 122 ; Pratyag-dhama, 67 ; Prayaga-tirtha-raja, 59 ; Preraka, 71 ; Priyatama, 105 ; Procya, 126 ; Prthu, 25 ; Pulahasrama, 59 ; Punarvasu, 79 ; Purana, 10 ; Purna, 10 ; Purusa, 10 ; Purusottama, 11 ; Puskara, 63 ; Puspa-dhanva, 95 ; Puspakastha, 33 ; Puspi, 95 ; Pusta, 50 ; Pusya, 79 ; Putanari, 36 ; ; Raga-putra, 107 ; Raga-satka, 107 ; Raghavendra, 26 ; Raghudvaha, 26 ; Ragini-ramanotsuka, 107 ; Raivata-jamata, 50 ; Raivati-harsa-vardhana, 45 ; Rajakari, 41 ; Rajendra, 27 ; Rajiva-locana, 31 ; Raktosnisa, 98 ; Rama, 5, 31, 63, 81 ; Ramabhadra, 5 ; Ramacandra, 26 ; Rana-durmada, 126 ; Rana-slaghi, 124 ; Ranga-natha, 106 ; Ranga-ranjana, 106 ; Rangavalli-jalakara, 66 ; Ranodbhata, 124 ; Rasa-mandala-madhya-stha, 38 ; Rasa-mandala-mandana, 38 ; Rasatala, 17 ; Ratha-koti-jaya-dhvaja, 123 ; Rathi, 52 ; Ratna-kambala-dhari, 97 ; Rauhineya, 6 ; Ravanari, 33 ; Ravanyari, 33 ; Revatadri-vihara-krt, 46 ; Revati-citta-harta, 45 ; Revati-prana-natha, 45 ; Revati-priya-karaka, 5 ; Revatiramana, 5 ; Rodha, 73 ; Rohini-lalita, 38 ; Rsabha, 25 ; Rugna-vajra, 128 ; ; Sabha-bhasa, 116 ; Sabha-candra, 116 ; Sabha-deva, 116 ; Sabha-dipa, 116 ; Sabha-pati, 116 ; Sabha-ravi, 116 ; Sabha-sila, 116 ; Sabhagni, 116 ; Sad-aksara, 127 ; Sad-anana, 87 ; Sada, 96 ; Sadhu, 105, 129 ; Sadhu-bhusana, 129 ; Sadhu-cari, 131 ; Sadhu-citta, 131 ; Sadhu-dhana, 130 ; Sadhu-grasta-mana, 130 ; Sadhu-jnati, 130 ; Sadhu-priya, 130 ; Sadhu-vasi, 131 ; Sadhumaya, 130 ; Sadht-isa, 105 ; Sadhya, 80, 105 ; Saguna, 66 ; Sahasra-phana-mandita, 15 ; Sahasra-vadana, 8 ; Saila-sattama, 76 ; Saindhava, 63 ; Sakhi, 13 ; Sakra-jid, 39 ; Saksat, 11 ; Saksi, 13 ; Sakti-hasta, 87 ; Sala-bahu, 57 ; Salari, 41 ; Salmali, 111 ; Salmali-dvipa, 111 ; Salva-hanta, 57 ; Sama, 67 ; Sama-buddhi, 69 ; Sama-drn, 67 ; Sama-prabha, 69 ; Samantoddhrta-paduka, 123 ; Sambhava, 74 ; Sambhu-kodanda-bhanjana, 29 ; Samhara-kadru, 22 ; Sami, 109 ; Samiksana, 55 ; Samrat, 15 ; Samya, 67 ; Sanaka, 25 ; Sanghata, 13 ; Sanghavan, 13 ; Sankarsana, 5; Sankha-cara-gada-dhara, 44 ; Sankhacuda-vadhodyata, 39 ; Sankhacudabha, 18 ; Sankhya-sastri, 89 ; Sanku, 74 ; Santana, 77 ; Sapta-godavari-pati, 60 ; Sarayu, 59 ; Sarayupama, 61 ; Sarga, 73 ; Sargadi, 73 ; Sari, 28 ; Sarma, 14 ; Sartha, 69 ; Sartha-vit, 92 ; Sarva, 51 ; Sarva-laksana, 27 ; Sarva-niti-jna, 114 ; Sarva-sastrartha-tattva-ga, 90 ; Sarvaga, 69 ; Sarvavit, 69 ; Sarvopama, 99 ; Sasi, 78 ; Sastra-bhasya-kara, 22 ; Sasvata, 11 ; Sata-kratu, 109 ; Sata-yama, 109 ; Satananda, 109 ; Satru-nirbhartsanodyata, 128 ; Satru-sandha, 56 ; Satru-tapana, 28 ; Satrughna, 28 ; Sattvam, 115 ; Satvata, 113 ; Satvatam-pati, 113 ; Satyam, 72 ; Saumitri, 28 ; Saumya, 43 ; Sesa, 11 ; Setu-bandhana, 59 ; Setubandha, 33 ; Sevya, 50 ; Siddha-gita, 53 ; Siddha-katha, 53 ; Siddhasrama, 62 ; Sikata-bhumi-cari, 102 ; Sikhandi, 21 ; Sikhari, 51 ; Silpi, 51 ; Sira-pani, 7 ; Sisira, 76 ; Sisu, 38 ; Sisumara, 80 ; Sita, 80 ; Sitosnisa, 98 ; Sivarthada, 87 ; Smrti-kara, 91 ; Snigdha, 94 ; Sodasabda, 127 ; Sona-sampluta, 58 ; Sphia, 106 ; Sphta-vrtti, 92 ; Sphotayana, 23 ; Sphurad-danta, 17 ; Sphurja, 110 ; Sphurti, 16 ; Sragvi, 58 ; Sravana, 79 ; Shri-raga, 107 ; Shri-vrndavana-sancari, 104 ; Shridhara, 83 ; Shrimal, 34 ; Shrisa, 40 ; Srngara, 93 ; Sruta, 66 ; Srutisvara, 88 ; Sthanu, 15 ; Su-kirti, 106 ; Su-puspita, 95 ; Su-smita-cchavi, 54 ; Su-yasa, 106 ; Subala, 76 ; Subha, 80 ; Subhaspada, 131 ; Sudama-saukhya-dayaka, 64 ; Sudha-ghana, 130; Sudha-sindhu, 79; Sudharmadhipati, 115 ; Sudhi, 103 ; Sugriva, 32 ; Sugriva-sakha, 32 ; Sukla, 80 ; Sukla-camara-vijita, 53 ; Sula-sucy-arpita-gaja, 84 ; Sunandi, 51 ; Suprabha, 61 ; Supta, 109 ; Sura, 27 ; Suralaya, 75 ; Surarcita, 34 ; Surasena, 114 ; Surya-vamsi, 34 ; Susupta, 109 ; Sutalesa, 17 ; Sutali, 16 ; Sutoyada, 126 ; Sva, 72 ; Svaccha, 93 ; Svapna, 109 ; Svara-gamya, 108 ; Svara-jati-smara, 108 ; Svarat, 8 ; Svasrayasraya, 70 ; Svatantra, 129 ; Svayambhu, 74 ; Svayambhuva-sahaya-krt, 74 ; Sveta-varna, 6 ; Svetadvipa, 81 ; Syamalanga, 43 ; Syami, 109 ; Syandanam, 124 ; Symantaka-mani, 9 ; ; Takra-huk, 101 ; Takra-hari, 101 ; Tala, 108 ; Talanka, 7 ; Talatala, 17 ; Tali, 16 ; Tamraparni, 60 ; Tapa, 72 ; Taraksa, 54 ; Tarka-vidvan, 88 ; Taru-raja, 77 ; Tatakari, 30 ; Tirtha-yayi, 57 ; Tosalantaka, 41 ; Trata, 27 ; Trayo-vimsatika, 71 ; Tri-jvara, 110 ; Tridha, 72 ; Trikuta, 76 ; Triloka-vijayi, 64 ; Trisuli, 84 ; Triveni, 61 ; Trnavarta-nipataka, 36 ; ; Uddhava-sakha, 44 ; Ugrasena, 114 ; Ugrasena-priya, 115 ; Ujjvala, 93 ; Urangama, 23 ; Urdhvaga, 8 ; Urja, 110 ; Urvara, 109 ; Utiman, 73 ; Uttariya-dhara, 98 ; ; Vaca, 90 ; Vada, 89 ; Vadi, 89 ; Vai, 88 ; Vaidhrti, 79 ; Vaidya, 91 ; Vaijayanti-virajita, 58 ; Vaikuntha, 23 ; Vaikuntha-natha, 81 ; Vaikuntha-nayaka, 81 ; Vaisesika, 90 ; Vaiyakarana-krt, 90 ; Vaiyyasa, 90 ; Vajra-bhedana, 127 ; Vajranga, 127 ; Vakya-sphota, 92 ; Vamana, 23 ; Vamsi-vadya-visarada, 34 ; Vamsivata-tata-sthita, 104 ; Vanamali, 19 ; Vanecara, 30 ; Vara, 48, 94 ; Varaha, 24 ; Varanasi-gata, 51 ; Varna, 96 ; Varuni-mada-mattanga, 19 ; Vasanta-malati-karsi, 65 ; Vas, 9 ; Vasudeva 9 ; Vasudeva-kalananta, 8 ; Vasuki, 18 ; Vasumati-bharta, 9 ; Vasuttama, 9 ; Vatodaka, 60 ; Vatsa-vrnda, 103 ; Veda-pathi, 88 ; Vedanta-krt, 89 ; Vegatara, 18 ; Veni, 60, 61 ; Venu-vadana, 7 ; Vetala-bhrd, 85 ; Vibhisana-sahaya-krt, 30 ; Vidya-visarada, 91 ; Vigadhi, 94 ; Vijvara, 110 ; Vilaksana, 80 ; Vindhya, 76 ; Vipasi, 58 ; Vipra, 122 ; Vipra-bhakta, 122 ; Vipra-gita-maha-katha, 121 ; Vipra-guru, 122 ; Vipra-hita, 121 ; Vipra-mukhya, 121 ; Vipra-pada-jalardranga, 121 ; Vipra-padanuga, 122 ; Vipra-padodaka-priya, 121 ; Vipra-seva-parayana, 120 ; Vipranghri-jala-putanga, 120 ; Vira, 8 ; Vira-bhadra, 87 ; Vira-ghosa, 127 ; Vira-ha, 44 ; Vira-mathana, 44 ; Vira-sammarda, 126 ; Viradhari, 30 ; Virat, 15 ; Visarga, 73 ; Visasi, 87 ; Visesa-vit, 24 ; Vishnu, 24 ; Visva-dharma, 52 ; Visva-jid, 64 ; Visva-karma, 52 ; Visva-natha, 64 ; Vitali, 16 ; Vittalesa, 106 ; Vraja-raksaka, 39 ; Vrajarbhaka, 102 ; Vrajesvara, 36 ; Vrddha, 25 ; Vrndavana-latashrita, 37 ; Vrsa, 86 ; Vrsabhanu-vara, 40 ; Vrsni, 11 ; Vrsni-cakravta, 115 ; Vrsni-vallabha, 9 ; Vrtra-ha, 78 ; Vyali, 85 ; Vyangya-viddhanavad-dhvani, 92 ; Vyapaka, 70 ; Vyapi, 81 ; Vyatipata, 80 ; Vyomasura-vinasa-krt, 37 ; ; Yadavendra, 9 ; Yadu-sabha-pati, 115 ; Yadu-vara, 7 ; Yaduttama, 9 ; Yajna, 23 ; Yajna-bharta, 29 ; Yajna-trata, 29 ; Yajnika, 23 ; Yasasvi, 106 ; Yasomati-suta, 38 ; Yava-bhoji, 93 ; Yava-krita, 93 ; Yavana-ha, 43 ; Yavasana, 93 ; Yoddha, 122 ; Yogesvara, 24 ; Yuddha-bhrd, 44 ; Yuddha-vira, 125