Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > Compiled and Imp Scriptures > Chaitanya Shataka > Sataka Texts: 61-80 > 78th Text

Shri Chaitanya Shataka

TEXT 78

TEXT

kalau shri-gaura-kripaya
nama matraika jalpaka
krishna-sannidhya-sampraptah
prema-bhakti-parayanah

SYNONYMS

kalau-in Kali-yuga; shri-gaura-kripaya-by the mercy of Shri Gaura; nama matra-simply by name; eka-once; jalpakah-chanting; krishna-sannidhya-personal association with Shrii Krishna; sampraptah-is fully obtained; prema-bhakti-devotional love of Krishna; parayanah-dedicated.

TRANSLATION

But, in Kali-yuga, people attain the association of Krishna simply by the merciful glance of Shri Gaurasundara and by chanting the holy names.