Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > Compiled and Imp Scriptures > Caitanya Chandrodaya > Act Ten

Act Ten

 

 

Text 1

 

     (tatah pravishati kashcid vaideshikah.)    

 

     vaideshikah:  shrutam maya praty-abdam eva gundica-samaye advaitacaryadayah sarve shri-krishna-chaitanya-darshanartham gacchanti. tesham abhibhavakataya shivananda-nama kashcit tasyaiva bhagavatah parshado vartmanah kantakayamananam ghatta-palanam ghatta-deyadi-ghna-vighna-nivaraka a-candalam api pratipalya nayati. tad aham api tam anusandadhami yatha tasya sanga eva gamyate. (iti katicit-padani gatva.) aye purato 'yam samicino jana alokyate tad ayam eva drashtavyah. (ity upasarpati.)

 

     tatah—then; pravishati—enters; kashcit—someone; vaideshikah—a foreigner; shrutam—heard; maya—by me; prati—every; abdam—year; eva—indeed; gundica—of the Gundica festival; samaye—at the time; advaitacarya-adayah—headed by Advaita Acarya; sarve—all; shri-krishna-chaitanya-darshanartham—to see Lord Chaitanya; gacchanti—go; tesam—of them; abhibhavakataya—as protector; shivananda-nama—named Sivananda; kashcit—someone; tasya—of him; eva—indeed; bhagavatah—of the Lord; parshadah—associate; vartmanah—of the path; kantakayamananam—of impediments; ghatta-palanam—protector; ghatöa-deya-adi-ghna-vighna-nivaraka—remover of various obstacles; a-candalam—down to the outcastes; api—even; pratipalya—protecting; nayati—leads; tat—that; aham—I; api—also; tam—that; anusandadhami—I search; yatha—as; tasya—of him; sanga—association; eva—indeed; gamyate—is gone; iti—thus; katicit—some; padani—steps; gatva—having gone; aye—O; puratah—in the presence; ayam—this; samicinah—right; janah—person; alokyate—is seen; tat—that; ayam—he; eva—indeed; drashöavyah—should be seen; iti—thus; upasarpati—approaches.

 

     (A foreigner enters.)

 

     Foreigner:  I heard every year, at the time of the Rathayatra festival, Advaita Acarya and the devotees in Bengal go to see Shri Krishna Chaitanya. A close associate of the Lord, named Shivananda, who is expert at dealing with the toll-collectors like great thorn bushes growing on the highways, guides and protects the devotees in these travels. I am very eager to find him. I will search for him. (He takes a few steps.)  Ah! I see an honest-looking man ahead. Let me ask him. (He approaches.)

 

 

Text 2

 

     (tatah pravishaty advaita-sevakah kashcid gandharva-nama.)

     gandharvah:  aye niyukto 'smi svaminadvaitena. yatha

ayatah purushottamasya gamane kalah shubho 'yam vayam

     yamah sa-tvaram eva samprati shivanandas tvaya bhanyatam

prasthanasya dinam vidhaya likhatu kvaikatra sarve vayam

     gacchantah sahasa bhavema militah pashcat puro-bhavatah

 

idam aham upaimi. (iti parikramati.)

 

     tatah—then; pravishati—enters; advaita-sevakah—a servant of Advaita Acarya; kashcit—someone; gandharva—Gandharva; nama—named; aye—Oh; niyuktah—engaged; asmi—I am; svamina advaitena—by Lord Advaita; yatha—as; ayatah—come; purushottamasya—in Purusottama—; gamane—going; kalah—time; shubhah—auspicious;  ayam—this; vayam—we; yamah—hours; sa-tvaram—quickly; eva—indeed; samprati—now; shivanandah—Sivananda; tvaya—by you; bhanyatam—may be said; prasthanasya—of the place; dinam—day; vidhaya—placing; likatu—may write; kva—where?; ekatra—one place; sarve—all; vayam—we; gacchantah—going; sahasa—at once; bhavema militah—may meet; pashcat—after; puro-bhavatah—before; idam—this; aham—I; upaimi—come; iti—thus; parikramati—walks.

 

     (Enter Advaita's servant named Gandharva.)

 

     Gandharva:  Lord Advaita sent me. He said: "Now is the auspicious time for us quickly to go to Purushottama-kshetra. Please speak this message to Shivananda: `Please decide on a day for our departure. Write a note to tell us and we will all assemble for the journey.'" (He walks.)

 

 

Text 3

 

     vaideshikah:  (upashritya)  bhratah kva yasi.

 

     vaideshikah—foreigner; upashritya—approaching; bhratah—brother; kva—where; yasi—are you going.

 

     Foreigner:  (approaching)  Brother, where are you going?

 

 

Text 4

 

     gandharvah:  (ayata ity adi pathati.)

 

     ayata ity adi—Text 2; pathati—recites.

 

     Gandharva:  Lord Advaita said to me: "Now is the auspicious time for us quickly to go to Purushottama-kshetra. Please speak this message to Shivananda: `Please decide on a day for our departure. Write a note to tell us and we will all assemble for the journey.'"

 

 

Text 5

 

     vaideshikah:  (sa-harsham atma-gatam)  yac chrutam maya tad avitatham eva. tathapi prcchami. (prakasham) bhratah. aparicitam pratipalya sa kim nayati.

 

     sa-harsham—happily; atma-gatam—aside; yat—what; shrutam—heard; maya—by me; tat—that; avitatham—not a lie; eva—indeed; tathapi—still; prcchami—I ask; prakasham—openly; bhratah—brother; aparicitam—inexperienced; pratipalya—protecting; sah—he; kim—whether?; nayati—brings.

 

     Foreigner:  (jubilant, he says to himself)  Then what I heard is not a lie. I will ask him. (openly)  Brother, will Shivananda give protection and guidance to an inexperienced traveler and lead him to Purushottama-kshetra?

 

 

Text 6

 

     gandharvah:  bhratah. kukkuro 'pi tena pratipalya nito 'sti kim punar manushah.

 

     bhratah—O brother; kukkurah—a dog; api—even; tena—by him; pratipalya—protected; nito asti—was brought; kim punah—how more?; manushah—a human.

 

     Gandharva:  Brother, Shivananda even protected a dog and led it to Purushottama-kshetra. Why should he not do the same for a human being?

 

 

Text 7

 

     vaideshikah:  bhratah. kathaya kidrisham tat.

 

     bhratah—brother; kathaya—tell; kidrisham—like what?; tat—that.

 

     Foreigner:  Brother, what are you saying?

 

 

Text 8

 

     gandharvah: bhagavato mathuragamanat purvam ekasminn abde sarveshu parah-sahasreshu lokeshu calitavatsu kashcit kukkuro 'pi ropita-yadricchikecchah shivananda-nika?te calitah. shivanando 'pi sange sange calantam alokya sa-shraddham evanusandhatte. prativasati samaye 'nucchishöam evannam tasmai prayacchati. yatra nady-adi-param tatra tad-artham prithag yatheshöam ataram datva navam arohayati. so 'pi tad-anupadam eva praty-aham calati. evam vartmanas tribhaga-paryantam gate kutrapi divase tad bhakshyam annam vismritya bhrityena na dattam. pashcat tam anavalokya aho adya shune bhakshyam na dattam ity anutapata svayam itas tato nama-graham ahvayatapi na tasya darshanam labdham. tad-avadhi purushottama-paryantam eva na drishöah. pashcan manah kashöataram evasya jatam. tad anu daiva-gatya purushottame samuttirnam tam eva svanam jaladhi-tiropakanöham ekakina upavishöasya bhagavatsh chaitanyasya samipe drishöva shivanandah saparadham iva pranamya dure sthito 'valokayati. bhagavan jagannatha-prasada-narikela-shashyam khandashah prakshipya dadati. krishnam bruhiti ca vadati. sa ca ekaikam bhakshayati krishna krishna krishnety api vadati. tad apurvam alokya shivanandah punas tam pranamya svaparadham kshamapayati sma. punas tad-avadhi so 'param na kenapy adrishyata. manye tenaiva sharirena svarupantaram labdhva lokantaram praptah.

 

     bhagavatah—of the Lord; mathura—to Mathura; agamanat—from the journey; purvam—before; ekasmin—one; abde—year; sarveshu—all; parah-sahasreshu—thousands; lokeshu—people; calitavatsu—going; kashcit—one; kukkurah—dog; api—also; ropita-yadrcchikecchah—followed; shivananda-nikaöe—near Sivananda; calitah—went; shivanandah—Sivananda; api—also; sange sange—in the company; calantam—going; alokya—seeing; sa-shraddham—with faith; eva—indeed; anusandhatte—followed; prativasati—every home; samaye—at the time; anucchishöam—not leftover; eva—indeed; annam—food; tasmai—to him; prayacchati—gives; yatra—where; nady-adi-param—across the river; tatra—there; tad-artham—for that purpose; prthag—specific; yatheshöam ataram—fare; datva—giving; navam—boat; arohayati—brought aboard; so api—he; tad-anupadam—following; eva—indeed; praty-aham—every day; calati—goes; evam—thus; vartmanah—of the path; tribhaga-paryantam—until Tribhaga; gate—gone; kutrapi—somewhere; divase—on a day; tat—his; bhakshyam—meal; annam—food; vismritya—forgetting; bhrityena—by the servant; na—not; dattam—given; pashcat—afterwards; tam—him; anavalokya—not seeing; ahah—aha; adya—today; shune—the dog; bhakshyam—meal; na—not; dattam—given; iti—thus; anutapatah—distressed; svayam—personally; itas tatah—here and there; nama—name; graham—calling; ahvayata—calling; api—also; na—not; tasya—of him; darshanam—the sight; labdham—attained; tad-avadhi—then; purushottama-paryantam—to Purusottama; eva—even; na—not; drishöah—seen; pashcat—then; manah—mind; kashöataram—distressed; eva—indeed; asya—of him; jatam—manifested; tad anu—then; daiva-gatya—by destiny; purushottame—in Purusotama; samuttirnam—appeared; tam—him; eva—indeed; svanam—the dog; jaladhi-tiropakanöham—by the waters shore; ekakina—alone; upavishöasya—sitting; bhagavatah—of the Lord; chaitanyasya—Chaitanya; samipe—near; drishöva—seeing; shivanandah—Sivananda; saparadham—offenses; iva—as if; pranamya—bowing down; dure—far away; sthitah—standing; avalokayati—sees; bhagavan—the Lord; jagannatha—of Lord Jagannatha; prasada—prasadam; narikela-shashyam—coconut; khandashah—breaking; prakshipya—throwing; dadati—gives; krishnam—Krishna; bruhi—say; iti—thus; ca—and; vadati—says; sah—he; ca—also; ekaikam—alone; bhakshayati—feeds; krishna krishna krishna—Krishna Krishna Krishna; iti—thus; api—also; vadati—says; tat—that; apurvam—unprecedented; alokya—seeing; shivanandah—Sivananda; punah—again; tam—to him; pranamya—ofering obeisances; svaparadham—own offenses; kshamapayati sma—nullified; punah—again; tad-avadhi—then; sah—he; aparam—then; na—not; kenapi—by anyone; adrishyata—was seen; manye—I think; tena—by him; eva—indeed; sharirena—by the body; svarupantaram—own original spiritual form; labdhva—attaining; lokantaram—the spiritual world; praptah—attained.

 

     Gandharva:  One year before Lord Chaitanya went to Mathura, as thousands of devotees were traveling to Purushottama-kshetra, a dog began faithfully to follow Shivananda. Seeing the dog faithfully following him, Shivananda began to look after it.

     At mealtime he fed the dog, not with leftovers, but with food especially cooked for it. When the travelers had to take a ferry across a river, Shivananda paid the boatman extra to carry the dog. In this way the dog faithfully followed Shivananda every day.      Then, one day, when the journey was already three-fourths over, Shivananda's servant forgot to give the dog its food. From that time on on one could find the dog anywhere. The grief-stricken Shivananda called out: "Alas! Today my dog was not fed!"

     Shivananda went here and there calling out the dog's name, but he could not find it anywhere.

     All the way to Purushottama-kshetra Shivananda could not find the dog. In his heart he became filled with grief. Then, by the will of providence, he again saw the dog. The dog was at Purushottama-kshetra, on the beach near Lord Chaitanya.

    When he saw the dog, Shivananda at once bowed down to become free from any offenses he had committed to it. Lord Chaitanya was then throwing pieces of Jagannatha-prasadam coconut-pulp to the dog, and ordering it, "Say the word Krishna.'".

     The dog was eating the pieces of coconut pulp one by one, and it was also chanting "Krishna, Krishna, Krishna". When Shivananda saw all this he again bowed down to the dog to become free from his offenses to it.

     After that incident no one could see the dog anywhere. I think the dog must have attained another body and entered the spiritual world.

 

 

Text 9

 

     vaideshikah:  bhratah. adya me shubho divasah. yad iyam shri-krishna-chaitanya-katha karnatithir jata. yo devah kukkuram api bhagavan-nama grahayam asa tasya nri-loke prati yat-kripa bhavishyati tat kim uta. tad bhratah. pathi gacchatam esham vartma-kanöaka-bhuta ghaööa-palah kidrisham vyavaharanti.

 

     bhratah—O brother; adya—today; me—of me; shubhah—auspicious; divasah—day; yad iyam—that; shri-krishna-chaitanya-katha—new of Lord Chaitanya; karna—in my ears; atithih—a guest; jata—manifested; yah—who; devah—the Lord; kukkuram—a dog; api—even; bhagavan-nama—the Lord's holy name; grahayam asa—chanted; tasya—of him; nri-loke prati—to the humans; yat-kripa—whose mercy; bhavishyati—will be; tat—that?; kim—what?; uta—indeed; tat—that; bhratah—O brother; pathi—on the pathway; gacchatam—going; esham—of them; vartma—on the path; kanöaka-bhuta—become thorns; ghaööa-palah—toll-collectors; kidrisham—like what?; vyavaharanti—do.

 

     Foreigner:  Brother, today is an auspicious day for me, for today the news of Shri Krishna Chaitanya's pastimes has become a guest in my ear. Lord Chaitanya made even a dog chant the holy name of the Supreme Lord. If this is Lord Chaitanya's mercy to dogs, I wonder what kind of mercy He bestows to human beings? O brother, how do the bramble-bush-like toll-collectors treat devotees when they travel on the roads?

 

 

Text 10

 

     gandharvah:  bhratah shruyatam

 

prabhavad eva devasya

     praty-abdam anugacchatam

yatayata-sukham bhuri

     sarvesham eva nishcitam

 

tatha kvacanabde kashöam ca bhavati.

 

     bhratah—O brother; shruyatam—listen; prabhavat—by the power; eva—certainly; devasya—of the Lord; praty-abdam—every year; anugacchatam—following; yatayata-sukham—easily coming and going; bhuri—many; sarvesham—all; eva—indeed; nishcitam—determined; tatha—so; kvacana—one; abde—year; kashöam—mishap; ca—and; bhavati—is.

 

     Gandharva:  Brother, listen. Every year, by the powerful influence of Lord Chaitanya, all the devotees easily travel to and from Purushottama-kshetra without any hindrance. Only one year was there any trouble.

 

 

Text 11

 

     vaideshikah:  kidrisham tat.

 

     kidrisham—like what?; tat—that.

 

     Foreigner:  What happened?

 

 

Text 12

 

     gandharvah:  kvacanabde sarveshu mad-ishvara-prabhritishu parah-sahasreshu janeshu caliteshu sakala-janabhibhavakena shivanandenapi sa-parikarena calitam. sa eva prati-ghaööam mad-ishvaradi-gana-varjam yavanto gacchanti tavatam eva ghaööa-deyasya pratibhavi-bhutva svayam eva janam prati yatra yal lagati tasya nirnayanurupam paricchedyam datva yati. lokah„ sukham gacchanti. evam gacchatsu satsu remuna-janapade ghaööa-palanam adhikari kashcid gajapater amatyo gajapati-maharaje dakshinam disham iyushi svatantrah san tatraivagatah. tena duratmana langhita-maryadena karam vardhayitva pratyekam janan viganayya gatanam abdanam api tat-kramenaiva lekhayitva punji-bhutam shulkam adatum shivanandah kastha-nigadena baddhah. tad-bandhane sarva eva mad-ishvaradayah paramodvigna akritahnika eva tasthuh.

 

     kvacanabde—one year; sarveshu—in all; mad-ishvara-prabhritishu—headed by my lord; parah-sahasreshu—thousands; janeshu—of people; caliteshu—going; sakala-jana—everyone; abhibhavakena—by the leader; shivanandena—Sivananda; api—also; sa-parikarena—with his associates; calitam—went; sah—he; eva—indeed; prati-ghaööam—every toll; mad-ishvara—by my lord; adi-gana-varjam—without hindrance; yavantah—as; gacchanti—go; tavatam—so; eva—indeed; ghaööa-deyasya—of toll; pratibhavi-bhutva—doing; svayam—personally; eva—indeed; janam prati—to the people; yatra—where; yal—what; lagatistays; tasya—of him; nirnaya—considering; anurupam—following; paricchedyam datva—giving the toll; yati—goes; lokah—people; sukham—easily; gacchanti—go; evam—thus; gacchatsu—going; satsu—as the people; remuna-janapade—in the town of Remuna; ghaööa-palanam adhikari—the leader of the toll-collectors;; kashcit—someone; gajapateh—of King Prataparudra; amatyah—the minister; gajapati-maharaje—King Prataparudra; dakshinam disham—to the south; iyushi—gone; svatantrah—independent; san—being; tatra—there; eva—indeed; agatah—came; tena—by him; duratmana—wicked; langhita—transgressed; maryadena—propriety; karam—the toll; vardhayitva—increasing; pratyekam—every one; janan—the people; viganayya—hindering; gatanam—gone; abdanam—of years; api—even; tat-kramena—in that way; eva—indeed; lekhayitva—writing; punji-bhutam—increasing; shulkam—toll; adatum—to collect; shivanandah—Sivananda; kastha-nigadena—by shackles of trouble; baddhah—was bound; tad-bandhane—in that bondage; sarve—all; eva—indeed; mad-ishvara-adayah—headed by my lord; paramodvigna—very distressed; akritahnika—without sign; eva—indeed; tasthuh—stood.

 

     Gandharva:  One year my master Advaita Acarya and the other devotees traveled on the path to Purushottama-kshetra, and as usual Shivananda led them and dealt with all the toll-collectors. One day, when King Prataparudra was in the south, the leader of the toll-collectors, an independent-minded minister in the king's cabinet, came to the town of Remuna. Counting all the devotees, that wicked fellow demanded a very large toll, far more than what had been asked in any previous year, and after all was said and and done he had Shivananda put in chains as a criminal. My master Advaita Acarya and the other devotees were so upset they could not do any of their regular activities that day.

 

 

Text 13

 

     vaideshikah:  tatah.

 

     tatah—then?

 

     Foreigner:  Then?

 

 

Text 14

 

     gandharvah:  tato ratrer yaqma-dvaye gate tenaiva pamarena shivanando yashöi-dharakena kenacid anucarenajuhuve. sa tadanim paramodvigna asit. kadacid ayam praharatiti chaitanya-caranam smritva vallabhena saha tat-purata iyivan. anantaram suptotthitam dipika-dharibhir bahubhih parivritam vikshya bibhayam cakara. anantaram amatyena prishöhah aye tvam sa-parikarah samayato 'si anenoktam atha kim. punah sa uce tvam kasya lokah. anenoktam shri-krishna-chaitanyasya. punas tenoktam tvam chaitanyasya. aham jagannathasya. jagannatha-chaitanyayoh ko mahan. anenoktam mama tu krishna-chaitanya eva mahan. ity akarnya priti-sumukho bhutva saparadha iva aye maya svapno drishöah. shri-krishna-caitanyo mam uktavan madiyo lokas tvaya baddho 'ti-tvaritam eva mucyatam iti. tad ayam aparadho me kshantavyah. tava kincid api datavyam nasti sukhena pratar utthaya sarvaih saha gamyatam ity uktva dipika-dharinau dvav uktavan asya parikaro yatra vartate tatrayam sthapyatam iti. tatha yate tada sarve 'smad-ishvaradaya ahnikam arabdhavantah.   

 

     tatah—then; ratreh—of night; yaqma-dvaye—two pairs; gate—gone; tena—by him; eva—indeed; pamarena—wretched; shivanandah—Sivananda; yashöi-dharakena—by the guard; kenacit—someone; anucarena—follower; ajuhuve—called; sah—he; tadanim—then; paramodvignah—very agitated; asit—was; kadacit—one time; ayam—he; praharati—struck; iti—thus; chaitanya-caranam—the feet of Lord Chaitanya; smritva—remembering; vallabhena saha—with vallabha; tat-puratah—before him; iyivan—went; anantaram—then; supta—from sleep; utthitam—risen; dipika—lamps; dharibhih—carrying; bahubhih—by many; parivritam—surrounded; vikshya—seeing; bibhayam cakara—frightened; anantaram—then; amatyena—by the minister; prishöhah—asked; aye—Oh; tvam—you; sa-parikarah—with associates; samayatah—come; asi—you are; anena—by him; uktam—said; atha kim—yes; punah—again; sah—he; uce—said; tvam—you; kasya—of whom?; lokah—the people; anena—by him; uktam—said; shri-krishna-chaitanyasya—of Lord Shri Krishna Chaitanya; punah—again; tena—by him; uktam—said; tvam—you; chaitanyasya—of Lord Chaitanya; aham—I; jagannathasya—of Lord Jagannatha; jagannatha-chaitanyayoh—of Lord Jagannatha or Lord Chaitanya; kah—who?; mahan—is greater; anena—by him; uktam—said; mama—my; tu—indeed; krishna-chaitanyah—Krishna Chaitanya; eva—certainly; mahan—greater; iti—thus; akarnya—hearing; priti-sumukhah—happy; bhutva—becoming; saparadhah—as if having committed an offense; iva—as if; aye—Oh; maya—by me; svapnah—dreamed; drishöah—saw; shri-krishna-chaitanyah—Shri Krishna Chaitanya; mam—to me; uktavan—said; madiyah—my; lokah—person; tvaya—by you; baddhah—bound; ati-tvaritam—quickly; eva—indeed; mucyatam—should be set free; iti—thus; tat—that; ayam—he; aparadhah—offense; me—to Me; kshantavyah—will be forgiven; tava—of you; kincit—something; api—also; datavyam—should be given; na—not; asti—is; sukhena—happily; pratah—in the morning; utthaya—rising; sarvaih saha—with everyone; gamyatam—come; iti—thus; uktva—having said; dipika-dharinau—holding lamps; dvau—two; uktavan—said; asya—of him; parikarah—associate; yatra—where; vartate—is; tatra—there; ayam—he; sthapyatam—may stay; iti—thus; tatha—so; yate—gone; tada—then; sarve—all; asmad-ishvara-adayah—headed by my Lord; ahnikam—daily activities; arabdhavantah—began.   

 

     Gandharva:  Then, when four hours of the night had passed, one of the guards called for Shivananda. Fearing that he was about to be beaten, Shivananda meditated on Lord Chaitanya's feet as he walked there with Vallabha Bhaööa. Seeing the minister risen from sleep and surrounded by many men bearing torches, Shivananda became afraid.

     The minister asked him, "You have come here with all these men?

     "Yes". Shivananda replied.

     "Who is your master?" The minister said.

     "Shri Krishna Chaitanya", Shivananda replied.

     The minister then said: "You are the servant of Shri Krishna Chaitanya, and I am the servant of Lord Jagannatha. Who is greater: Chaitanya or Jagannatha?

     "My Krishna Chaitanya is greater",  Shivananda replied.

     When he heard this, the minister became very happy. He was very humble, as if he had committed a grave offense. He said:  "I dreamed last night that I saw Shri Krishna Chaitanya and He said to me: `You have shackled my servant. Set him free at once'. I am a great offender. Please forgive me. There is no need for you to pay any toll. In the morning you may all happily rise and peacefully go on your way". Saying this, the minister turned to two torch-bearing guards and said, "Stay and protect this man and his friends from any harm". After that, on the following morning, my master Advaita Acarya and and all the devotees performed their morning duties and continued their journey.

 

 

Text 15

 

     vaideshikah:  aho vicitraiva chaitanyadevasya karuna prabhavah aishvaryam ca.

 

     ahah—oh; vicitra—wonderful; eva—indeed; chaitanyadevasya—of Lord Chaitanya; karuna—of the mercy; prabhavah—power; aishvaryam—opulence; ca—and.

 

     Foreigner:  Ah! Lord Chaitanya's mercy, power and opulence are very wonderful.

 

 

Text 16

 

     gandharvah:  tvam kuto 'si.

 

     tvam—you; kutah—from where?; asi—are.

 

     Gandharva:  Where are you from?

 

 

Text 17

 

     vaideshikah: aham uttara-radhatah.

 

     aham—I; uttara—northern; radhatah—from Radha-desa.

 

     Foreigner:  I am from northern Radha-desha.

 

 

Text 18

 

     gandharvah:  katham ekaki.

     katham—why?; ekaki—alone.

 

     Gandharva:  Why are you alone?

 

 

Text 19

 

     vaideshikah:  narahari-dasadibhir aham preshitah.

 

     narahari-dasadibhih—by Narahari dasa and the others; aham—I am; preshitah—sent.

 

     Foreigner:  I was sent by Narahari dasa and the other devotees there.

 

 

Text 20

 

     gandharvah:  kim artham.

 

     kim—what?; artham—purpose.

 

     Gandharva:  Why?

 

 

Text 21

 

     vaideshikah:  kadasau purushottamam ganteti jnatum.

 

     kada—when?; asau—he; purushottamam—to Purusottama; ganta—will go; iti—thus; jnatum—to know.

 

     Foreigner:  To learn when Shivananda will leave for Purushottama-kshetra.

 

 

Text 22

 

     gandharvah:  tad ihaiva mad-ishvaralaya-nikaöe tishöhah. yavad aham jnatva samagacchami. anye kecid dasha-jana bhavan iva tatra calanto mad-ishvarenaiva sthapitah. mayaiva saha yuyam yasyatha iti.

 

     tat—that; iha—here; eva—indeed; mad-ishvara—of my Lord; alaya—the home; nikaöe—near; tishöhah—staying; yavat—as; aham—I; jnatva—understanding; samagacchami—I meet; anye kecit—some others; dasha—ten; jana—men; bhavan—you; iva—like; tatra—there; calantah—going; mad-ishvarena—with my Lord; eva—indeed; sthapitah—established; maya—by me; eva—indeed; saha—with; yuyam—you; yasyatha—will go; iti—thus.

 

     Gandharva:  For the time being stay here near my master's house. When I have learned the answer to your question I will return. Ten men like yourself are now staying at my master's house. He promised them, "You will all go with Me to Purushottama-kshetra".

 

Text 23

 

     vaideshikah:  katham teshu bhavad-ishvarasya tadrishanugraho jatah.

 

     katham—why?; teshu—to them; bhavad-ishvarasya—of your master; tadrisha—like that; anugrahah—mercy; jatah—manifested.

 

     Foreigner:  Why is your master so hospitable to them?

 

 

Text 24

 

     gandharvah:  tesv ekah parama-madhuro loka-locana-rasayanam iva navina-vaya ramaniya-rupah sahajavatirna-shri-krishna-prema-rasa-bahyantara-sarasah shrinatha-nama dvija-kulacandrah. tam ati-lobhaniyam drishöva  mad-ishvarah paramam pipriye. uktam ca maya rahasi shri-krishna-chaitanyam bhavan darshayishyate manya-sange gantavyam iti. grihatas tad-anurodhena masam arabhya dashanam eva yoga-kshemam karoti.

 

     tesv—among them; ekah—one; parama-madhurah—very charming; loka-locana-rasayanam—nectar for the eyes; iva—like; navina-vaya—youth; ramaniya-rupah—handsome; sahajavatirna—spontaneously come; shri-krishna—for Lord Chaitanya; prema—love; rasa—nectar; bahya—external; antara—within; sarasah—nectarean; shrinatha-nama—named Shrinatha; dvija-kulacandrah—a moon of the brahmanas; tam—him; ati-lobhaniyam—very charming; drishöva—seeing; mad-ishvarah—my Lord; paramam pipriye—became very affectionate; uktam—said; ca—and; maya—by Me; rahasi—in secret; shri-krishna-chaitanyam—Lord Chaitanya; bhavan—you; darshayishyate—will be seen; manya-sange—in glorious company; gantavyam—should be gone; iti—thus; grihatah—from home; tad-anurodhena—by His kindness; masam—the month; arabhya—beginning; dasanam—of ten; eva—indeed; yoga-kshemam—suitable; karoti—does.

 

     Gandharva:  Among them is a very charming and handsome youth youth named Shrinatha, who is like a brilliant moon shining in the community of brahmanas, or like a nectar-elixir that brings life to the eyes of the entire world, or like the personified nectar of pure devotional love for Lord Krishna descended to this world.

     When first He saw him, my master Advaita became at once very fond of him. He said to him: "Stay in My company and you will have a private audience with Shri Krishna Chaitanya. Don't go to see Him with anyone else". My master has kept him and ten others as guests for a whole month now. He is very happy to see that all their wishes are fulfilled.

 

 

Text 25

 

     vaideshikah:  bhavatv aham ihaiva sthitva bhavantam pratikshe.

     bhavatu—may be; aham—I; iha—here; eva—indeed; sthitva—staying; bhavantam—you; pratikshe—I wait.

 

     Foreigner:  So be it. I will stay here and wait for your return.

 

 

Text 26

 

     gandharvah:  aham api shivanandam anusarpami. (ity ubhau niskritantau. viskambhakah.)

 

     aham—I; api—also; shivanandam—Sivananda; anusarpami—will follow; iti—thus; ubhau—both; niskritantau—exit; viskambhakah—viskambhaka interlude.

 

     Gandharva:  And I will go to find Shivananda.

 

     (They both exit.)

 

     (Thus ends the Vishkambhaka interlude.)

 

 

Text 27

 

     (tatah pravishati shivanandas tat-sangeyiyasavah kiyanto 'nye ca.)

     shivanandah: (tatraikam prati) aye tvam kuto 'si.

 

     tatah—then; pravishati—enters; shivanandah—Sivananda; tat-sangeyiyasavah—in the company of ther pilgrims; kiyantah—how many?; anye—others; ca—and; tatra—there; ekam—one; prati—to; aye—oh; tvam—you; kutah—from where?; asi—are.

 

     (Shivananda enters accompanied by many other pilgrims.)

 

     Shivananda:  (to one person)  Ah! Where are you from?

 

 

Text 28

 

     sah:  mahatman govardhana-dasenaham tvat-samipam preshitah.

 

     mahatman—O great soul; govardhana-dasena—by Govardhana dasa; aham—I; tvat-samipam—to you; preshitah—am sent.

 

     Man:  O great one, Govardhana dasa sent me to you.

 

 

Text 29

 

     shivanandah:  am. jnatam. raghunathoddeshartham gamishyati bhavan.

 

     am—yes; jnatam—known; raghunatha—uddesha-artham—for Raghunatha dasa; gamishyati—will go; bhavan—you.

     Shivananda:  Yes. I understand. You have come for Raghunatha dasa.

 

 

Text 30

 

     sah:  atha kim.

 

     atha kim—yes.

 

     Man:  Yes.

 

 

Text 31

 

     shivanandah:  kim tad-uddeshena.

 

     kim—what?; tad-uddeshena—in relation to him.

 

     Shivananda:  What is the use of trying to find him?

 

 

Text 32

 

     anyah:  mahashaya sa tvaya pariciyate.

 

     mahashaya—O lord; sah—he; tvaya—by you; pariciyate—is known.

 

     Another Man:  Lord, do you know of him?

 

 

Text 33

 

     shivanandah:  shruyatam.

 

acaryo raghunandanah sa-madhurah shri-vasudeva-priyas

     tac-chishyo raghunatha ity adhi-gunah pranadhiko madrisham

shri-chaitanya-kripatireka-satata-snigdhah svarupanugo

     vairagyasya nidhir na kasya vidito nilacale tishöhitam

 

     shruyatam—should be heard; acaryah—Acarya; raghunandanah—Raghunandana; sa-madhurah—sweet; shri-vasudeva-priyah—dear to Shri Vasudeva; tat—his; sishyah—disciple; raghunathah—Raghunatha; iti—thus; adhi-gunah—virtuous; prana-adhikah—more dear than life; madrisham—of those like me; shri-chaitanya—of Lord Chaitanya; kripa—mercy; atireka—great; satata—always; snigdhah—affectionate; svarupa—of Svarupa Damodara; anugah—follower; vairagyasya—of renunciation; nidhih—treasure; na—not; kasya—of whom?; viditah—known; nilacale—in Nilacala; tishöhitam—situated.

 

     Shivananda:  Listen. Raghunatha dasa is a disciple of Yadunandana Acarya, who is very gentle and is extremely dear to Vasudeva Datta, a resident of Kancanapalli. Because of Raghunatha dasa's transcendental qualities, he is always more dear than life for all of us devotees of Shri Caitanaya Mahaprabhu. Since he has been favored by the abundant mercy of Shri Chaitanya Mahaprabhu, he is always pleasing. Vividly providing a superior example for the renounced order, this very dear follower of Svarupa Damodara Gosvami is the ocean of renunciation. Who among the residents of Nilacala [Jagannatha Puri] does not know him very well?*

 

 

Text 34

 

api ca

 

yah sarva-lokaika-mano 'bhirucya

     saubhagya-bhuh kacid akrshöa-pacya

yatrayam aropana-tulya-kalam

     tat-prema-shakhi phalavan atulyam

 

     api ca—furthermore; yah—who; sarva—all; loka—people; eka—sole; manah—hearts; abhirucya—pleasing; saubhagya—of good fortune; bhuh—realm; kacit—something; akrshöa-pacya—mature; yatra—where; ayam—he; aropana-tulya-kalam—the same time; tat-prema-shakhi—the tree fo love for Him; phalavan—bearing fruit; atulyam—incomparable.

 

     Because he is very pleasing to all the devotees, Raghunatha dasa Gosvami easily became like the fertile earth of good fortune in which it was suitable for the seed of Lord Chaitanya Mahaprabhu to be sown. At the same time that the seed was sown, it grew into a matchless tree of the love of Shri Chaitanya Mahaprabhu and produced fruit.*

 

 

Text 35

 

     tathapy agaccha mayaiva pratipalya netavyo 'si. yavad advaitadevajna na labhyate tavad eva vilambah. (iti cintayati.)

 

     tathapi—still; agaccha—come; maya—with me; eva—indeed; pratipalya—protectingl netavyah—will be brought; asi—you; yavat—as; advaitadeva—of Lord Advaita; ajna—the order; na—not; labhyate—is obtained; tavat—so; eva—indeed; vilambah—delay; iti—thus; cintayati—thinks.

 

     Still, I will guide you to Purushottama-kshetra. For the time being please wait. We have not yet received word from Advaita Acarya. (He thinks.)

 

 

Text 36

 

     (tatah pravishati gandharvah.)

     gandharvah:  aye ayam ayam shivanandah. tad yavad upasarpami. (ity upasarpati.)

 

     tatah—then; pravishati—enters; gandharvah—Gandharva; aye—oh; ayam—he; ayam—he; shivanandah—Sivanandaq; tat—that; yavat—as; upasarpami—I approach; iti—thus; upasarpati—approaches.

     (Gandharva enters)

 

     Gandharva:  Shivananda, I have come.

 

     (He approaches.)

 

 

Text 37

 

     shivanandah:  (puro 'valokya.) aye purato 'yam acarya-gosvamino bhritya iva lakshyate. tad bhadram jatam. yad-artham cintyate tad eva sampannam.

 

     purah—ahead; avalokya—looking; aye—oh; puratah—before; ayam—he; acarya-gosvaminah—of Acarya Gosvami; bhrityah—servantl; iva—as; lakshyate—is seen; tat—that; bhadram—goodness; jatam—manifested; yad-artham—for that purpose; cintyate—considered; tat—that; eva—indeed; sampannam—fulfilled.

 

     Shivananda:  (looking ahead)  Ah! I see a man that seems to be Lord Advaita's servant. Auspiciousness to you! May all your desires be fulfilled!

 

 

Text 38

 

     (upashritya)    

     gandharvah:  mahashaya ajnapayati bhagavan advaita-gosvami bhavantam.

 

     upashritya—approaching; mahashaya—O lord; ajnapayati—orders; bhagavan—the Lord; advaita-gosvami—Advaita Gosvami; bhavantam—you.

 

     Gandharva:  (approaching)  O great one, Lord Advaita Gosvami has a message for you.

 

 

Text 39

 

     gandharvah:  avihito 'smi. kathyatam.

 

     avihitah—attentive; asmi—I am; kathyatam—speak.

 

     Shivananda:  I am listening with attention. Please speak the message.

 

 

Text 40

 

     gandharvah:  (ayatah ity adi punah paöhati.)

 

     ayatah ity adi—Text  ; punah—again; paöhati-—recites.

 

     Gandharva:  Lord Advaita said to me: "Now is the auspicious time for us quickly to go to Purushottama-kshetra. Please speak this message to Shivananda: `Please decide on a day for our departure. Write a note to tell us and we will all assemble for the journey.'"

 

Text 41

 

     shivanandah:  aham api tad-ajnam pratikshamana evasmi.

 

     aham—I; api—also; tat—of Him; ajnam—the order; pratikshamanah—waiting; eva—indeed; asmi—I am.

 

     Shivananda:  I have been waiting for this message.

 

 

Text 42

 

     gandharvah:  visheshah kashcid asti.

 

     visheshah—specific; kashcit—something; asti—is.

 

     Gandharva:  There is something more.

 

 

Text 43

 

     shivanandah:  ko 'sau.

 

     kah—what?; asau—that.

 

     Shivananda:  What is it?

 

 

Text 44

 

     gandharvah:  asminn abde snana-yatra ca drashöavyeti.

 

     asmin—this; abde—year; snana-yatra—the snana-yatra; ca—also; drashöavya—will be seen; itit—thus.

 

     Gandharva:  "This year the devotees will see the snana-yatra festival".

 

 

Text 45

 

     shivanandah:  abhishöam evaitad akhilasya. tat-sadhaya bhagavanto jnapyantam. ayam aham dinani nirdhara caranantikam gacchann asmi. tavad aham shrivasa-pandita-prabhritibhir nirnetum tatra gacchami. tvam api sadhaya. (iti nishkrantah.)

 

     abhishöam—desired; eva—indeed; etat—this; akhilasya—by all; tat-sadhaya—for that; bhagavantah—of the Lord; jnapyantam—will be presented; ayam—he; aham—I; dinani—days; nirdhara—holding; caranantikam—to His feet; gacchan—going; asmi—I am; tavat—so; aham—I; shrivasa-pandita-prabhritibhih—headed by Shrivasa Pandita; nirnetum—concluded; tatra—there; gacchami—I go; tvam—you; api—also; sadhaya—for that; iti—thus; nishkrantah—exits.

     Shivananda:  All the devotees wish this. Accompanied by Shrivasa Pandita and the other devotees, I will approach the lotus feet of the Lord and ask His consent. You also come and ask Him.

 

     (They all exit.)

 

 

Text 46

 

     (tatah pravishaty apaöi-kshepena sarvabhaumah.)

 

     sarvabhaumah:  yadyapi bhagavato 'sminn arthe nanumatir jata. tathapi haöhad evaham varanasim gatva bhagavan-matam grahayam iti haöhad eva tatra gacchann asmi. na jane kim bhavati. yadyapi bhagavata acchadhinaiva karuna tathapi karuna-paratantratvam tasyeti kadacit karunapi svatantra bhavatiti karunaya eva sahayyena yad bhavati tad eva bhavishyati. (iti parikraman purato 'valokya.) aho yad ami ekatra samupacita anekasho nana-deshiya janah parato drishyante tad ami tairthika eva. (punar nibhalya) aye sarva eva gaudiyah. (punar nirupya.) ayam ayam advaitacaryah. ayam ayam nityanandavadhutah. ayam ayam shrivasah. ayam ayam haridasah. ayam gadadhara-dasah. ime govinda-ghoshadayah. esha makaradhvajah. esha kashinathah. ete narahari-pramukhah. ete kulina-gramina ramanandadayah. ete nityananda-parshada gauri-dasadayah. kim bahuna. sarve chaitanya-parshada eva samagacchanti. tad bhadram eva jatam adyatraiva sthitva pratyekam ete sambhashaniyah. (ity upasarpati.)

 

     tatah—then; pravishati—enters; apaöi-kshepena—tossing aside the curtain; sarvabhaumah—Sarvabhauma; yadyapi—although; bhagavatah—of the Lord; asmin—in this; arthe—matter; na—not; anumatih—permission; jata—manifested; tathapi—still; hathat—forcibly; eva—indeed; aham—I; varanasim—to Varanasi; gatvahaving gone; bhagavan-matam—the Lord's opinion; grahayam—tkae; iti—thus; haöhat—forcibly; eva—indeed; tatra—there; gacchan—going; asmi—I am; na—not; jane—I know; kim—what?; bhavati—is; yadyapi—although; bhagavata—by the Lord; acchadhina—covered; eva—indeed; karuna—mercy; tathapi—still; karuna—mercy; paratantratvam—untder the control; tasya—of him; iti—thus; kadacith—ometimes; karuna—mercy; iti—thus; svatantra—independent; bhavati—is; iti—thus; karunaya—of mercy; eva—indeed; sahayyena—by help; yat—what; bhavati—is; tat—that; eva—indeed; bhavishyati—will be; iti—thus; parikraman—walking; puratah—before; avalokya—looking; ahah—ah; yat—what; ami—they; ekatra—in one place; samupacita—right; anekashah—many; nana-deshiya—from many countries; janah—persons; paratah—from the other; drishyante—are seen; tad ami—they; tairthikah—pilgrims; eva—indeed; punah—again; nibhalya—looks; aye—Oh; sarve—all; eva—indeed; gaudiyah—Bengalis; punah—again; nirupya—looking; ayam ayam—He; advaitacaryah—Advaita Acarya; ayam ayam—He; nityanandavadhutah—Nityananda Avadhuta; ayam ayam—he; shrivasah—Shrivasa; ayam ayam—he; haridasah—Haridasa; ayam—he; gadadhara-dasah—Gadadhara dasa; ime—they; govinda-ghoshadayah—the group headed by Govinda Ghosa; eshah—he; makaradhvajah—Makaradhvaja; eshah—he; kashinathah+kasinatha; ete—they; narahari-pramukhah—the group headed by Narahari; ete—they; kulina-graminah—the people of Kulina-grama; ramanandadayah—the group headed by Ramananda; ete—they; nityananda-parshadah—the associates of Lord Nityananda; gauri-dasadayah—headed by Gauri-dasa; kim—what?; bahuna—more; sarve—all; chaitanya—of Lord Chaitanya; parshadah—associates; eva—indeed; samagacchanti—come; tat—that; bhadram—good; eva—indeed; jatam—manifested; adya—now; atra—here; eva—indeed; sthitva—being situated; pratyekam—every one; ete—they; sambhashaniyah—conversing; iti—thus; upasarpati—approaches.

 

     (Tossing the back-curtain aside, Sarvabhauma hurriedly enters.)

 

     Sarvabhauma:  Even if the Lord does not give permission, I will still go to Varanasi. I will convert the people there to the Lord's Vaishnava faith. If I rebel and go there, what will happen? I don't know. Even though the Lord's mercy is subject to His own wish, still, in one sense He is Himself the servant of His own mercy. In this way His mercy may be independent and not subject to His control. With the assistance of His mercy this may still be possible. (He takes a few steps and then looks ahead)  Ah! Here are many men from different countries. I see that they are all pilgrims.

     (He looks again)  Ah! They are Bengalis. (He looks again)  He is Advaita Acarya. He is Nityananda Avadhuta. He is Shrivasa. He is Haridasa. He is Gadadhara dasa. They are Govinda dasa and his friends. He is Makaradhvaja. He is Kashinatha. They are Narahari and his friends. They are Ramananda and the people of Kulina-grama. They are Gauri-dasa and the other associates of Lord Nityananda. What more need I say? All the associates of Lord Chaitanya have come.

     This is certainly very auspicious. I will go to them and speak with each one. (He approaches.)

 

 

Text 47

 

     (tatah pravishanti bhagavad-darshanartham prasthita advaitadayah.)

 

     advaitah:  aye puratah sarvabhauma iva drishyate ko 'rthah.

 

     tatah—then; pravishanti—enter; bhagavad-darshanartham—to see the Lord; prasthita—situated; advaitadayah—the devotees headed by Advaita; aye—oh; puratah—before; sarvabhaumah—Sarvabhauma; iva—as if; drishyate—is seen; kah—what?; arthah—the purpose..

 

     (Advaita Acarya and the other devotees, all very eager to see the Lord, enter.)

 

     Advaita:  Ah! I see Sarvabhauma. Why has he come?

 

 

Text 48

 

     sarvabhaumah:  (upashrityadvaitam pranamati. evam anyan api. dure haridasam vilokya.) kula-jaty-anapekshaya haridasaya te namah.

 

     upashritya—approaching; advaitam—to Advaita; pranamati—bows; evam—thus; anyan—others; api—also; dure—far away; haridasam—Haridasa; vilokya—seeing; kula-jati—noble birth; anapekshaya—not considering; haridasaya—to Haridasa; te—to you; namah—obeisances.

 

     Sarvabhauma:  (He approaches and offers obeisances to Advaita and the others. He also notices Haridasa staying far away.)  O Haridasa, without considering the family of your birth, I offer my respectful obeisances to you.

 

 

Text 49

 

     haridasah:  (dure 'pasarpan sa-sadhvasam pranamati.)

 

     dure—far away; apasarpan—going; sa-sadhvasam—with awe; pranamati—bows.

 

     (Haridasa is taken aback. He bows down with great awe and reverence.)

 

 

Text 50

 

     advaitah:  sarvabhauma bhavadbhih katham shri-krishna-chaitanya-padaravindasya viccheda uri-kritah.

 

     sarvabhauma—O Sarvabhauma; bhavadbhih—by you; katham—why?; shri-krishna-chaitanya—of Lord Chaitanya; pada—feet; aravindasya—of the lotus feet; vicchedah—separation; uri-kritah—accepted.

 

     Advaita:  Sarvabhauma, why have you left the lotus feet of Shri Krishna Chaitanya?

 

 

Text 51

 

     sarvabhaumah:  evam eva. (iti sarvam kathayati.)

 

     evam—thus; eva—indeed; iti—thus; sarvam—everything; kathayati—tells.

 

     Sarvabhauma:  It is like this. (He tells everything.)

 

 

Text 52

     advaitah:  hamho adyatraiva sarve vishramantu. bhaööacaryena saha goshöhi kartavya.

 

     hamhah—Oh; adya—now; atra-here; eva—indeed; sarve—all; vishramantu—should stop; bhaööacaryena saha—with the Bhattacarya; goshöhi—conversation; kartavya—should be.

 

     Advaita:  Now everyone should stop. We talk with Sarvabhauma.

 

 

Text 53

 

     sarve:  yatha rucitam bhavadbhyah.

 

     yatha—as; rucitam—pleass; bhavadbhyah—you.

 

     Everyone:  As it pleases You.

 

 

Text 54

 

     (iti yatha-yatham vasam kurvanti.)

 

     iti—thus; yatha-yatham—as appropriate; vasam—residence; kurvanti—do.

 

     (They each arrange their own residence at the campsite.)

 

 

Text 55

 

     shrikantah:  (shivanandam prati)  bho matula-mahashaya aham agre yami yadi vo 'numatir bhavati.

 

     shivanandam prati—to Sivananda; bhah—O; matula-mahashaya—noble maternal uncle; aham—I; agre—in the presence; yami—go; yadi—if; vah—of you; anumatih—permission; bhavati—is.

 

     Shrikanta:  (to Shivananda)  Noble maternal uncle, if you give permission, I will go ahead.

 

 

Text 56

 

     shivanandah:  yatha-sukham sadhaya.

 

     yatha—as; sukham—happiness; sadhaya—do.

 

     Shivananda:  Do as you please.

 

 

Text 57

 

     shrikantah:  (pranamya nishkramati.)

 

     pranamya—bows; nishkramati—exits.

     (Shrikanta offers obeisances and exits.)

 

 

Text 58

 

     advaitah:  ehi bhattacarya. ehi. vasam kritva samaye sarvam shrotavyam. (iti nishkrantah.)

 

     ehi—come; bhattacarya—Bhattacarya; ehi—come; vasam—residence; kritva—having made; samaye—at the time; sarvam—all; shrotavyam—may be heard; iti—thus; nishkrantah—exits.

 

     Advaita:  Come, Bhattacarya. Come. I will arrange my camp and then I will hear everything.

 

     (They all exit.)

 

 

Text 59

 

     (tatah pravishatah svarupa-govindau.)    

    

     svarupah:  shrutam gaudatah sarve 'dvaitadayah samagacchanti.

 

     tatah—then; pravishatah—enter; svarupa—Svarupa Damodara; govindau—and Govinda; shrutam—heard; gaudatah—from Gauda; sarve—everyone; advaita—by Advaita; adayah—headed; samagacchanti—somes.

 

     (Svarupa and Govinda enter.)

 

     Svarupa:  I heard Advaita Acarya and all the devotees have come from Bengal.

 

 

Text 60

 

     govindah:  samprati tan madhya-vartmani parityajya shrikanto 'dhunaiva samayatah.

 

     samprati—now; tan madhya-vartmani—on the path; parityajya—abandoning; shrikantah—Shrikanta; adhuna—now; eva—indeed; samayatah—come.

 

     Govinda:  Now they must be leaving the main highway. Shrikanta has already arrived.

 

 

Text 61

 

     svarupah:  kvasau.

 

     kva—where?; asau—he.

 

     Svarupa:  Where is he?

 

 

Text 62

     govindah:  mahaprabhuna saha sankathayann aste.

 

     mahaprabhuna—Lord mahaprabhu; saha—with; sankathayan—talking; aste—is.

 

     Govinda:  He is talking with Lord Chaitanya Mahaprabhu.

 

 

Text 63

 

     svarupah:  tad avam api shrinuvah. (ity upasarpatah.)

 

     tat—then; avam—we; api—also; shrinuvah—will hear; iti—thus; upasarpatah—they approach.

 

     Svarupa:  Let's listen.

 

     (They approach)

 

 

Text 64

 

     (tatah pravishati sukhopavishöah purishvarena saha sa mahaprabhuh kiyad-dure shrikantash ca.)

 

     tatah—then; pravishati—enters; sukha—comfortably; upavishöah—seated; purishvarena saha—with Paramananda Puri; sah—He; mahaprabhuh—Lord Chaitanya; kiyad-dure—a little distant; shrikantah—Shrikanta; ca—and.

 

     (Lord Chaitanya enters and sits on a comfortable seat. He is accompanied by Paramananda Puri, and, at small distance, by Shrikanta.)

 

 

Text 65

 

     mahaprabhuh:  shrikanta kathaya ke ke samayanti.

 

     shrikanta—O Shrikanta; kathaya—tell; ke ke—who?; samayanti—has come.

 

     Mahaprabhu:  Shrikanta, tell Me: Who has come?

 

 

Text 66

 

     shrikantah:  prabho sarva eva tvadiyah. asminn abde na ko 'pi tatra vartate. adrishöa-shri-caranash ca kecit.

 

     prabhah—Lord; sarve—all; eva—indeed; tvadiyah—Your devotees; asmin—in this; abde—year; na—not; ko 'pi—anyone; tatra—there; vartate—stays; adrishöa—who have not seen; shri-caranah—Your feet; ca—also; kecit—some.

 

     Shrikanta:  Lord, all Your devotees have come. This year not a single person stayed behind. Some of the devotees have never see Your lotus feet before.

 

 

Text 67

     svarupah:  (upashritya) jayati jayati mahaprabhuh.

 

     upashritya—approaching; jayati—glories; jayati—glories; mahaprabhuh—to Lord Mahaprabhu.

 

     Svarupa:  (approaching)  Glory, glory to Lord Mahaprabhu!

 

 

Text 68

 

     mahaprabhuh:  ehy ehi svarupa. (iti sva-samipam upaveshayati.)

     shrikantah:  (svarupam pranamati.)

 

     ehi—come; ehi—come; svarupa—Svarupa; iti—thus; sva-samipam—near Himself; upaveshayati—gives a seat; svarupam—to Svarupa; pranamati—bows.

 

     Mahaprabhu:  Come, come here Svarupa. (He gives him a seat nearby.)

 

     (Shrikanta offers obeisances to Svarupa.)

 

 

Text 69

 

     mahaprabhuh:  shrikanta tatas tatah ke te 'drishöa-purvah.

 

     shrikanta—O Shrikanta; tatas tatah—then; ke—who?; te—they; adrishöa-purvah—not seen before.

 

     Mahaprabhu:  Shrikanta, of those who have come, who has not seen Me before?

 

 

Text 70

 

     shrikantah:  prabho advaitacaryasya putra vishnu-dasa-gopala-dasadayah. anyash cadvaita-sange kashcid akhila-jana-priyah shrinatha-nama.

 

     prabhah—Lord; advaitacaryasya—of Advaita Acarya; putrah—the sons; vishnu-dasa—Vishnu dasa; gopala-dasa—Gopala dasa; adayah—beginning with; anyah—others; ca—also; advaita-sange—in the company of Advaita Prabhu; kashcit—someone; akhila-jana-priyah—dear to all; shrinatha-nama—named Shrinatha.

 

     Shrikanta:  Lord, Advaita Acarya's sons, beginning with Vishnu dasa and Gopala dasa. Also there is Advaita's friend Shrinatha, who is loved by all the devotees.

 

 

Text 71

 

     mahaprabhuh:  katham asau shivananda-sangam tyaktva tat-sange ayati.

     katham—why?; asau—he; shivananda-sangam—the company of Sivananda; tyaktva—leaving; tat-sange—in His company; ayati—come.

 

     Mahaprabhu:  Why did Shrinatha leave Shivananda's group and instead become one of Advaita's group?

 

 

Text 72

 

     shrikantah:  tenoktam maya nibhrite bhavan mahaprabhoh samipe nitva tad-visheshanugraho grahayitavya iti tad-ashvasena.

 

     tena—by him; uktam—said; maya—by me; nibhrite—in secret; bhavan—you; mahaprabhoh—Lord Chaitanya; samipe—near; nitva—bringing; tad-vishesha-anugrahah—His special mercy; grahayitavyah—will be given; iti—thus; tad-ashvasena—by the assurance.

 

     Shrikanta:  Advaita said to him: "I will give you a private audience with Lord Mahaprabhu, and He will be especially merciful to you." That was Advaita's promise to him.

 

 

Text 73

 

     mahaprabhuh:  (vihasya svarupam prati)  shruyatam

 

advaitopayanam idam iti svadu-bhaviti karyam

     premaitasmin kim api bhavatapy atra maitri-svarupe

tvam casmin shankara su-madhuram bhavam udbhavayethah

     sarvesham hi prakriti-madhuro hanta tulyena yogah

 

     (vihasya svarupam prati)  shruyatam advaitopayanam idam iti svadu-bhaviti karyam premaitasmin kim api bhavatapy atra maitri-svarupe tvam casmin shankara su-madhuram bhavam udbhavayethah sarvesham hi prakriti-madhuro hanta tulyena yogah

 

     Mahaprabhu:  (laughs and says to Svarupa)  Listen, Advaita's strategy is charming. Svarupa, become Shrinatha's dear friend. Shankara,  you also become Shrinatha's dear friend. He is the most gentle and soft-hearted of all the devotees.

 

 

Text 74

 

     ubhau:  yathajnapayati devah.

 

     yatha—as ajnapayati—orders; devah—the Lord.

 

     Both:  As the Lord orders.

 

 

Text 75

 

     mahaprabhuh:  punah ke.

 

     punah—again; ke—wgo?

     Mahaprabhu:  Who else?

 

 

Text 76

 

     shrikantah:  vasudevapatyam matulasya putrau.

 

     vasudeva—of Vasudeva; apatye—the son; matulasya—of the maternal uncle; putrau—two sons.

 

     Shrikanta:  Vasudeva's son. And then there are the two sons of my maternal uncle.

 

 

Text 77

 

     mahaprabhuh:  tau drishöa-purvau.

 

     tau—they; drishöa—seen; purvau—before.

 

     Mahaprabhu:  The two sons have seen Me before.

 

 

Text 78

 

     shrikantah:  kaniyams tu yah so 'drishöa-shri-caranah.

 

     kaniyan—the younger; tu—but; yah—who; sah—he; adrishöa—not seen; shri-caranah—Your feet.

 

     Shrikanta:  The younger one has not yet seen Your feet.

 

 

Text 79

 

     mahaprabhuh:  (purishvaram prati)  svamin tava dasah.

 

     purishvaram prati—to Paramananada Puri; svamin—O Svami; tava—your; dasah—servant.

 

     Mahaprabhu:  (to Paramananda Puri)  Svami, this person is your servant?

 

 

Text 80

 

     shrikantah:  prabho evam eva.

 

     prabhah—Lord; evam—thus; eva—certainly.

 

     Shrikanta:  Lord, it is the same person.

 

 

Text 81

 

     mahaprabhuh:  tatas tatah.

 

     tatah—then?; tatah—then?

 

     Mahaprabhu:  Then? Then?

 

Text 82

 

     shrikantah:  ramananda-vasor apatyam. evam anye 'pi.

 

     ramananda-vasoh—of Ramananda Vasu; apatyam—the son; evam—thus; anye—others; api—also.

 

     Shrikanta:  There is Ramananda Vasu's son, and then again there are also many others.

 

 

Text 83

 

     mahaprabhuh:  svamin purishvara hamho svarupa asminn abde etesham krite khalv ami mad-darshanam lapsyante.

 

     svamin—O Svami; purishvara—Paramananda; hamhah—O; svarupa—O Svarupa; asmin abde—this year; etesham—of them; krite—done; khalu—indeed; ami—they; mat—of Me; darshanam—the sight; lapsyante—will attain.

 

     Mahaprabhu:  O Paramananda Puri Svami, O Svarupa, this year, for the sake of all these people, they will all see Me.

 

 

Text 84

 

     ubhau:  (svagatam)  aho kah sandarbho 'sya vacasah. bhavatu. svayam eva sphutishyati.

 

     svagatam—aside;  ahah—oh; kah—what?; sandarbhah—the meaning; asya—of Him; vacasah—of the words; bhavatu—is; svayam—personally; eva—indeed; sphutishyati—will become clear.

 

     Both:  (aside)  What do these words mean? The meaning will become clear in due course of time.

 

 

Text 85

 

     mahaprabhuh:  asminn abde bhupala-darshanam acaryasya bhavishyati.

 

     asmin—this; abde—year; bhupala—of the king; darshanam—the sight; acaryasya—of the Acarya; bhavishyati—will be.

 

     Mahaprabhu:  This year Advaita Acarya will meet with the king.

 

 

Text 86

 

     shrikantah:  deva maya durad avagatam tena tad-anabhijno 'smi.

 

     deva—O Lord; maya—by me; durat—from far; avagatam—understood; tena—by this; tad-anabhijnah—not knowing; asmi—I am.

 

     Shrikanta:  Lord, I came from far away. I do not understand these things.

 

 

Text 87

 

     purishvarah:  (svagatam) aho avagatam gate 'bde advaitacaryena yad bhupalah sambhashitas tena sa ekakroshasho 'dyapi bhagavato manasi jagarti.

 

     svagatam—aside; ahah—oh; avagatam—understood; gate—past; abde—year; advaitacaryena—by Advaita Acarya; yat—what; bhupalah—the king; sambhashitah—conversed; tena—with Him; sah—that; ekakroshashah—anger; adya—now; api—even; bhagavatah—of the Lord; manasi—in the mind; jagarti—awakens.

 

     Paramananda Puri:  (aside)  Ah! I understand. Last year Advaita Acarya had a conversation with the king. Criticism for this action is now awakening in Lord Chaitanya's mind.

 

 

Text 88

 

     mahaprabhuh:  purishvara vasudeva-caritam eva me rocate.

 

     purishvara—O Paramananda Puri; vasudeva—of Vasudeva; caritam—the character; eva—indeed; me—Me; rocate—pleases.

 

     Mahaprabhu:  Paramananda Puri, Vasudeva's character is very pleasing to Me.

 

 

Text 89

 

     purishvarah:  bhagyavan evasau yasya parokshe 'pi bhagavantah prashamsanti.

 

     bhagyavan—the Lord; eva—indeed; asau—He; yasya—of whom; parokshe—not visible; api—even; bhagavantah—the Lord; prashamsanti—praises.

 

     Paramananda Puri:  He is very fortunate. Even when he is not present the Lord praises him.

 

 

Text 90

 

     (nepathye kalakalah.)

     purishvarah:  (akarnya)  deva upasanna evami. yad ayam kolahalah shruyate.

 

     nepathye—from behind the scenes; kalakalah—tumult; akarnya—hearing; deva—O Lord; upasannah—come; eva—indeed; ami—they; yat—what; ayam—this; kolahalah—tumult; shruyate—is heard.

     (There is a tumultuous sound from behind the scenes.)

 

     Paramananda Puri:  (listening)  Lord, they have come. I hear the tumultuous sounds of their arrival.

 

 

Text 91

 

     mahaprabhuh:  govinda bhagavat-prasada-malam grihitvopasarpatu bhavan.

 

     govinda—O Govinda; bhagavat-prasada-malam—the Lord's parasadam garlands; grihitva—taking; upasarpatu—approach; bhavan—you.

 

     Mahaprabhu:  Govinda, go and fetch Lord Jagannatha's prasadam garlands.

 

 

Text 92

 

     govindah:  yathajnapayasi. (iti nishkrantah.)

 

     yatha—as; ajnapayasi—You order; iti—thus; nishkrantah—exits.

 

     Govinda:  As You order. (He exits.)

 

 

Text 93

 

     (pravishya)

     vaninathah:  (pranamyanjalim baddhva)  deva maha-prasadannadini bhagavatah shri-jagannathasya.

 

     pravishya—enters; pranamya—bowing; anjalim baddhva—folding his hands;  deva—Lord; maha-prasada—maha-prasadam; anna—food; adini—beginning with; bhagavatah shri-jagannathasya—of Lord Jagannatha.

    

     Vaninatha:  (enters and offers obeisances with folded hands)  Lord, here are maha-prasadam foods and other things offered to Lord Jagannatha.

 

 

Text 94

 

     mahaprabhuh:  vaninatha sadhu samaya-jno 'si. yad adhunadvaitadinam agamanam akalayyaivam kritavan. yavad govinda eti tavat kvapi samaveshaya.

      vaninathah:  (tatha karoti.)

 

     vaninatha—Vaninatha; sadhu—good; samaya—what is right; jnah—know; asi—you are; yat—what; adhuna—now; advaita—by Advaita; adinam—headed; agamanam—arrival; akalayya—seeing; evam—thus; kritavan—did; yavat—as; govindah—Govinda; eti—goes; tavat—then; kvapi—somewhere; samaveshaya—bring in; tatha—so; karoti—does.

     Mahaprabhu:  Vaninatha, you know what is appropriate. Govinda has left, and, as you can see, Advaita and all the others devotees are now arriving. Please make arrangements for their reception.

 

     (Vaninatha does that.)

 

 

Text 95

 

     (pravishya)

     kashimishrah:  bhagavan svah khalu bhagavatah snana-mahotsavah.

 

     pravishya—entering; bhagavan—O Lord; svah—tomorrow; khalu—indeed; bhagavatah—of the Lord; snana-mahotsavah—the bathing festival.

 

     Kashi Mishra:  (enters)  Lord, tomorrow will be Lord Jagannatha's bathing festival.

 

 

Text 96

 

     mahaprabhuh:  am janami. kintu bho mishra yathasminn abde a-pamaram api snana-mahotsavam madiya-gaudiyah sukhena pashyanti tatha kartavyam.

 

     am—yes; janami—I know; kintu—but; bhah—O; mishra—Misra; yatha—as; asmin abde—this year; a-pamaram—down to the most fallen; api—even; snana-mahotsavam—the bathing festival; madiya—My; gaudiyah—Bengali followers; sukhena—easily; pashyanti—see; tatha—so; kartavyam—should be done.

 

     Mahaprabhu:  Yes, I know. Mishra, this year please arrange that all My Bengali followers, including even the least among them, will be able to see the bathing festival of Lord Jagannatha.

 

 

Text 97

 

     kashimishrah:  svamin bhupatinadishöo 'smi asminn abde madiyavarodhadayah ke 'pi deva-snanam na drakshyanti. te yatra cakra-veshöopari sthitva purvam deva-snanam pashyanti tatraiva sarve gaudiya arohaniyah.

 

     svamin—O Lord; bhupatina—by the king; adishöah—ordered; asmi—I am; asmin abde—this year; madiya—by me; avarodhadayah—stopped; ke 'pi—someone; deva-snanam—the Lord's bathing; na—not; drakshyanti—will see; te—they; yatra—where; cakra-veshöopari—on the cakra-vesta; sthitva—staying; purvam—before; deva-snanam—the Lord's bathing; pashyanti—will see; tatra—there; eva—indeed; sarve—all; gaudiyah—the Bengalis; arohaniyah—climbed.

     Kashi Mishra:  Lord, the king ordered me that this year no one should see the bathing festival from within the Deity room. However, all Your Bengali followers may easily see the bathing festival from the cakra-veshöa.

 

 

Text 98

 

     mahaprabhuh:  svasti tasmai.

 

     svasti—good; tasmai—for that.

 

     Mahaprabhu:  That will be good.

 

 

Text 99

 

     (punar nepathye sankirtana-dhvanih.)

 

     punah—again; nepathye—behind the scenes; sankirtana—of sankirtana; dhvanih—sounds.

 

     (Sounds of Sankirtana behind the scenes.)

 

 

Text 100

 

     purishvarah:  svamin cara-ganesham prapta ami.

 

     svamin—Lord; cara-ganesham—Cara-ganesa; prapta—attained; ami—they.

 

     Paramananda Puri:  My Lord, they have now reached the place known as Cara-ganesha.

 

 

Text 101

 

     mahaprabhuh: svarupa tvam agrato 'bhigaccha pashcad aham api.

 

     svarupa—O Svarupa; tvam—you; agratah—ahead; abhigaccha—go; mr1pashcat—behind; aham—I; api—also.

 

     Mahaprabhu:  Svarupa, you go ahead. I will stay behind.

 

 

Text 102

 

     svarupah:  yathajnapayasi. (iti nishkrantah.)

 

     yatha—as; ajnapayasi—You order; iti—thus; nishkrantah—exits.

 

     Svarupa:  As You order. (He exits.)

 

 

Text 103

 

     purishvarah:  (svagatam)

akshepo 'pi mahan asau prakaöitah sampraty ayam cadaro

     bhuyan eva vikasyate bhagavatadvaitam prati snihyata

sauhardasya sa evam eva mahima deva sva-bhavat svator

     bandhunam guna-doshayor api gune drishöir na dosha-grahah

 

     svagatam—aside; akshepah—tossed; api—although; mahan—great; asau—he; prakaöitah—manifest; samprati—now; ayam—this; ca—and; adarah—respect; bhuyan—great; eva—indeed' vikasyate—is manifested; bhagavata—by the Lord; advaitam—Advaita; prati—to; snihyata—is affectionate; sauhardasya—of friendship; sah—this; evam—thus; eva—indeed; mahima—the glory; deva—O Lord; sva-bhavat—by the nature; svatoh—of Him; bandhunam—of friends; guna—virtues; doshayoh—and faults; api—also; gune—in the virtues; drishöih—sight; na—not; dosha—of faults; grahah—acceptance.

 

     Paramananda Puri:  (aside)  Lord Chaitanya is very affectionate and respectful to Advaita Acarya. This is the glory of true friendship: although the befriended person has both faults and virtues the friend sees only the virtues. He has no power to see the faults.

 

 

Text 104

 

     mahaprabhuh:  purishvara uttishöha. vayam apy abhigacchamah.

 

     purishvara—O Paramananda Puri; uttishöha—rise; vayam—We; api—also; abhigacchamah—will go.

 

     Mahaprabhu:  Paramananda, rise. Let us go now.

 

 

Text 105

 

     purishvarah:  uttishöhantu gosvaminah. (iti purad abhyupagacchanti.)

 

     uttishöhantu—rises; gosvaminah—the Gosvami; iti—thus; purat—from the building; abhyupagacchanti—they go.

 

     Paramananda Puri:  The Gosvami rises.

 

     (They all leave the building.)

 

 

Text 106

 

     (tatah pravishati bhagavat-prasada-mala-lambhana-labdha-dvi-guna-harsho nrityananda-nirbhrito 'dvaitah paritah kirtayantash cabhitah shivanandadayash ca. advaito durad agacchantam mahaprabhum alokya nrityann eva bhumau patati.)

 

     tatah—then; pravishati—enters; bhagavat-prasada-mala—bhagavat-prasadam garlands; lambhana—hanging; labdha—attained; dvi-guna—doubled; harshah—happiness; nritya—of dancing; ananda—bliss; nirbhritah—filled; advaitah—Advaita; paritah—everywhere; kirtayantah—chanting; ca—and; abhitah—everywhere; shivananda-adayah—the devotees headed by Sivananda; ca—also; advaitah—Advaita; durat—from far away; agacchantam—coming; mahaprabhum—Lord Chaitanya; alokya—seeing; nrityan—dancing; eva—indeed; bhumau—on the ground; patati—falls.

 

     (Enter Advaita Acarya, dancing in great bliss, and doubly happy because He is wearing the flower-garland prasadam of Lord Jagannatha. The place if filled with devotees, headed by Shivananda, and all performing kirtana. Although having come a great distance, and although in the midst of dancing, Lord Advaita at once falls to the ground to offer respectful obeisances as soon as He sees Lord Chaitanya.)

 

 

Text 107

 

     shivanandah:  sva-tanayam prati sarvan shravayitva.) pashya pashya ayam ayam.

 

vidyud-dama-dyutir atishayotkanöha-kanöhi-ravendra-

     kridagami kanaka-parigha-draghimoddama-bahuh

simha-grivo nava-dinakara-dyota-vidyoti-vasah

     shri-gaurangah sphurati purato vandyatam vandyatam bhoh

 

     sva—his; tanayam—son; prati—to; sarvan—all; shravayitva—explains; pashya pashya—look! look!; ayam—He; ayam—He; vidyud-dama-dyutih—splendid as lightning; atishaya—great; utkanöha—longings; kanöhi—throat; rava—sounds; indra—king; krida—pastimes; agami—approaching; kanaka—golden; parigha—clubs; draghima—great; uddama—great; bahuh—arms; simha—lion; grivah—neck; nava—new; dinakara—sun; dyota-vidyoti—splendor; vasah—garments; shri-gaurangah—Lord Chaitanya; sphurati—is manifested; puratah—before; vandyatam—should offer obeisances; vandyatam—shjould offer obeisances; bhoh—oh.

 

     Shivananda:  (describing everything to his son)  Look! Look! His complexion splendid as lightning, His graceful motions a regal lion's motions, His long arms golden clubs, His neck a lion's neck, and His garments glorious as the sunrise, Lord Gauranga is now present before us. Oh, offer obeisances to Him again and again!

 

 

Text 108

 

     (iti sarve bhumau pranamya punar yavad uttishöhanti tavad evadvaita-goshöhi-pravishöam bhagavantam punar digbhir anveshayanti.)

 

     iti—thus; sarve—everyone; bhumau—to the ground; pranamya—falling; punah—again; yavat—as; uttishöhanti—rises; tavat—then; eva—indeed; advaita—of Lord Advaita; goshöhi—group; pravishöam—entered; bhagavantam—the Lord; punah—again; digbhih—with the directions; anveshayanti—seek.

 

     (Everyone falls to the ground to offer obeisances. When they rise they all fix their gaze on Lord Chaitanya, who has come in the midst of Lord Advaita's followers.)

 

 

Text 109

 

     shivanandah: (nirvarnya)

 

advaita-chaitanya-dridhopaguhane

     no ko 'pi kincit paricetum ishvarah

chaitanyam advaitam itikshate jano

     'dvaitam ca chaitanyam itikshate kshanam

 

     nirvarnya—looking; advaita—Lord Advaita; chaitanya—and Lord Chaitanya; dridha—firm; upaguhane—embrace; ko 'pi—someone; kincit—something; paricetum—to think; ishvarah—the Lord; chaitanyam—Chaitanya; advaitam—Advaita; itikshate—sees; janah—people; advaitam—Advaita; ca—and; chaitanyam—Chaitanya; itikshate—sees; kshanam—moment.

 

     Shivananda:  (looking)  Now Lord Chaitanya and Lord Advaita are firmly embracing each other. One moment the people think one is Chaitanya and the other Advaita, and the next moment they think the former one is Advaita and the other is Chaitanya.

 

 

Text 110

 

pashyata bhoh

 

advaitam agre vinidhaya devo

     didrikshaya tasya gatah purastat

praveshayaty eva nijashramantar

     vilambya sarve kramato vishantu

 

     pashyata—look; bhoh—oh; advaitam—Advaita; agre—before; vinidhaya—placing; devah—the Lord; didrkshaya—with the desire to see; tasya—of Him; gatah—gone; purastat—from the presence; praveshayati—causes to enter; eva—indeed; nija—own; ashrama—asrama; antah—within; vilambya—delaying; sarve—all; kramatah—one after another; vishantu—enter.

 

     Oh look! Eager to see Lord Advaita, Lord Chaitanya takes Him to His ashrama. After pausing for a moment everyone enters the ashrama one by one.

 

 

Text 111

 

     (iti sarvan nivarya kramat praveshayanti. mahaprabhur upavishya pratyekam advaitadin yatha-yatham alingana-sambhashanavalokanadibhir anandayitva bhagavat-prasadannam shri-hastena mushöi-prapuram dadati. advaitadayo yatha-kramam grihnanti.)

 

     iti—thus; sarvan—all; nivarya—opening; kramat—gradually; praveshayanti—they enter; mahaprabhuh—Lord Chaitanya; upavishya—sitting; pratyekam—to each; advaitadin—beginning with Advaita; yatha-yatham—one by one; alingana—embracing; sambhashana—talking; avalokana—seeing; adibhih—beginning; anandayitva—pleasing; bhagavat-prasadannam—bhagavat-prasadam food; shri-hastena—with His own hand; mushöi—fist; prapuram—full; dadati—gives; advaitadayah—the devotees headed by Advaita; yatha-kramam—one by one; grihnanti—accept.

 

     (One by one, everyone enters. Lord Chaitanya sits down. He pleases Advaita and each of the other devotees with embraces, words of conversation, glances, and other exchanges of affection. With His own hand He gives them bhagavat-prasadam. One by one, Advaita and the others eat the prasadam.)

 

 

Text 112

 

     bhagavan:  bho bho adya naparam bhoktavyam cakra-veshöopari sarvair eva rajani-mukhe samarodhavyam. yatha sukhena snana-mahotsavo drishyate.

 

     bho bhah—oh! oh!; adya—now; na—not; aparam—more; bhoktavyam—to be eaten; cakra-veshöopari—above the cakra-vesta; sarvaih—by all; eva—indeed; rajani-mukhe—in the beginning of night; samarodhavyam—should be climbed; yatha—as; sukhena—easily; snana-mahotsavah—the great bathing festival; drishyate—is seen.

 

     Bhagavan:  For now let us not eat any more prasadam. At sunset we will go up to the cakra-veshöa and from there we will easily see the great bathing festival of Lord Jagannatha.

 

 

Text 113

 

     sarve:  yathajnapayanti. (iti nishkrantah.)

 

     yatha—as; ajnapayanti—He orders; iti—thus; nishkrantah—exit.

 

     Everyone:  As the Lord orders. (They exit.)

 

 

Text 114

 

     svarupah:  bhagavan svayam api yatha-samayahnikam kartum arhanti.

 

     bhagavan—O Lord; svayam—personally; api—also; yatha-samayahnikam—daily duties; kartum arhanti—should do.

 

     Svarupa:  Lord, now You should perform Your regular duties.

 

Text 115

 

     bhagavan:  yatha rucitam vah. (iti puri-svamina saha nishkrantah.)

 

     yatha—as; rucitam—pleases; vah—you; iti—thus; puri-svamina saha—with Paramananda Puri; nishkrantah—exits.

 

     Bhagavan:  As it pleases you. (Accompanied by Paramananda Puri, He exits.)

 

 

Text 116

 

     svarupah:  kashimishra bhupalo rajadhanitah sampratam aganta kim gundica-nikaöe.

 

     kashimishra—O Kasi Misra; bhupalah—the king; rajadhanitah—from the capitol; sampratam—now; aganta—will come; kim—whether; gundica-nikaöe—to Gundica.

 

     Svarupa:  Kashi Mishra, has the king left the capitol and come to Gundica?

 

 

Text 117

 

     nepathye:  ayatah.

 

     ayatah—come.

 

     A Voice From Behind the Scenes:  He has come!

 

 

Text 118

 

     kashimishrah:  gosvamin yathayam prastauti tathagata iva lakshyate.

 

     gosvamin—O Gosvami; yatha—as; ayam—he; prastauti—says; tatha—so agatah—come; iva—as if; lakshyate—is seen.

 

     Kashi Mishra:  Gosvami, hearing these words is like seeing him come.

 

 

Text 119

 

     svarupah:  tarhi snana-darshanam sukhena bhavi.

 

     tarhi—then; snana—bathing; darshanam—sight; sukhena—easily; bhavi—will be.

 

     Svarupa:  Then we will easily see the bathing festival.

 

 

Text 120

     kashimishrah:  tattvam janami. (iti nishkrantah.)

 

     tattvam—truth; janami—I know; iti—thus; nishkrantah—exits.

 

     Kashi Mishra:  I know. (He exits.)

 

 

Text 121

 

     svarupah:  govinda ehi bhagavantam anugacchava. (iti nishkrantah.)

 

     govinda—O Govinda; ehi—come; bhagavantam—the Lord; anugacchava—let us follow; iti—thus; nishkrantah—exit.

 

     Svarupa: Govinda, come. Let us follow the Lord.

     (They exit.)

 

 

Text 122

 

     (tatah pravishati vadabhi-stho raja purohitash ca.)

 

     raja:  purohita asminn abde maya iha sthitenaiva snanam drashöavyam. anyatha bhagavato gaurangasya sankoco bhavishyati.

 

     tatah—then; pravishati—enters; vadabhi-sthah—on the roof; raja—the king; purohitah—priest; ca—also; purohita—O priest; asmin—this; abde—year; maya—by me; iha—here; sthitena—staying; eva—indeed; snanam—bathing; drashöavyam—would be seen; anyatha—otherwise; bhagavato gaurangasya—of Lord Chaitanya; sankocah—reluctance; bhavishyati—will be.

 

     (Enter the king and his chief priest. They are standing on the palace roof.

 

     King:  O priest, this year I will see the bathing festival from this place. Otherwise Lord Gauranga will be reluctant to come and see it.

 

 

Text 123

 

     purohitah:  ucitam evaitat.

 

     ucitam—proper; eva—indeed; etat—that.

 

     Chief Priest:  That is proper.

 

 

Text 124

 

     raja:  kah ko 'tra bhoh. ahuyatam kashimishrah.

 

     kah kah—who? who?; atra—here; bhoh—oh; ahuyatam—called; kashimishrah—Kasi Misra.

 

     King:  Who, who is there? Call for Kashi Mishra.

 

Text 125

 

     (pravishya)

     kashimishrah:  ayam asmi. ajnapayatu devah.

 

     pravishya—enters; ayam—he; asmi—I am; ajnapayatu—may order; devah—the king.

 

     Kashi Mishra:  (entered)  Here I am. The king may give me his order.

 

 

Text 126

 

     raja:  mishra

 

ye gaudiya iha bhagavatah parshadas taj-jana va

     tesham ye va tad-anugamino hanta ye va sa-bhrityah

sarve 'smat-stri-tanaya-suhrido yatra yatropavishya

     snanam pashyanty ati-sukham ami santu tatropavishöah

 

     mishra—O Misra; ye—who; gaudiyah—Bengalis; iha—here; bhagavatah—of the Lord; parshadah—associates; tat-janah—His people; va—or; tesham—of them; ye—who; va—or; tad-anugaminah—following Him; hanta—indeed; ye—who; va—or; sa-bhrityah—with servants; sarve—all; asmat—our; stri—wives; tanaya—children; suhridah—friends; yatra yatra—wherever; upavishya—sitting; snanam—the bathing; pashyanti—they see; ati-sukham—easily; ami—they; santu—may be; tatra—there; upavishöah—seated.

 

     King:  O Kashi Mishra, let all of Lord Chaitanya's Bengali friends, associates, followers, and servants enter the special viewing boxes otherwise used by my wives, children, and friends, and from these places let them all see the bathing festival with great happiness.

 

 

Text 127

 

     kashimishrah:  maharaja bhagavad-ajnaya purvam eva tathaiva sampaditam asti.

 

     maharaja—O great king; bhagavat—of the Lord; ajnaya—by the order; purvam—previously; eva—certainly; tatha—as; eva—indeed; sampaditam—confirmed; asti—is.

 

     Kashi Mishra:  King, you have confirmed the order already given by Lord Chaitanya.

 

 

Text 128

 

     raja:  su-vihitam.

     su-vihitam—so be it.

 

     King:  Very good. So be it.

 

 

Text 129

 

     (pravishya kashcit-padantikah.)

     kancuki:  deva devyo vijnapayanti asmabhir deva-snanam drashöum agatam tan nabhud iti.

 

     pravishya—entering; kashcit-padantikah—palace guard; deva—O king; devyah—the queens; vijnapayanti—inform; asmabhih—by us; deva—of the Lord; snanam—the bathing; drashöum—to see; agatam—come; tat—that; na—not; abhut—was; iti—thus.

 

     Palace Guard:  (enters)  O king, the queens send this message: "We have come to see the Lord's bathing festival, but now we find that we cannot see it!"

 

 

Text 130

 

     raja:  katham no bhavishyati. ihaiva sthitva tabhir api drashöavyam. pashyayam tat-prakaro 'sti kalpitah.

 

     katham—how?; nah—of you; bhavishyati—will be; iha—here; eva—indeed; sthitva—staying; tabhih—by them; api—also; drashöavyam—may be seen; pashya—look; ayam—that; tat-prakarah—activity; asti—is; kalpitah—done.

 

     King:  How is that? Bring them here and they will see very easily. See what is happening now!

 

 

Text 131

 

     kashimishrah:  deva pashya pashya

 

snanalayasyabhimukham su-saudham

     attam gatash candra-karabhiguptam

deva ivaite vilasanti bhaktah

     sarve nabho-madhya ivopavishöah

 

     deva—O king; pashya—look; pashya—look; snana—of bathing; alayasya—of the room; abhimukham—facing; su-saudham—palace; attam—gone; gatah—gone; candra-kara—by the moonlight; abhiguptam—illuminated; devah—demigods; iva—like; ete—they; vilasanti—shine; bhaktah—the devotees; sarve—all; nabho-madhye—in the sky; iva—as if; upavishöah—entered.

 

     Kashi Mishra:  O king, look! Look! Illuminated by the moonlight as they stand on the cakra-veshöa above the bathing-room, the devotees are splendid as demigods in the sky.

 

 

Text 132

     raja:  sadhu praveshita ime shri-krishna-chaitanya-parshadah. tad adhuna sadhayatu bhavan. jagannatha vijaya-samayo nediyan iva jatas tad-ucita-karmane naparam vilambasva.

 

     sadhu—well; praveshitah—entered; ime—they; shri-krishna-chaitanya—of Lord Chaitanya; parshadah—the associates; tat—that; adhuna—now; sadhayatu—may be; bhavan—you; jagannatha—of Lord Jagannatha; vijaya—victory; samayah—time; nediyan—is near; iva—as if; jatah—manifest; tad-ucita—appropriate for that; karmane—work; na—not; aparam—further; vilambasva—delay.

 

     King:  The associates of Shri Krishna Chaitanya are in their places. Now is the time for the appearance of Lord Jagannatha. Go and do whatever is needed for the festival. Don't delay.

 

 

Text 133

 

     kashimishrah:  yathajnapayati. (iti nishkrantah.)

 

     yatha—as; ajnapayati—orders; iti—thus; nishkrantah—exits.

 

     Kashi Mishra:  As it is ordered. (He exits.)

 

 

Text 134

 

     (tatah pravishanti mahishyah.)

     mahishyah:  jayadu jayadu maha-ra-o.

 

     tatah—then; pravishanti—enter; mahishyah—the queens; jayadu—glories; jayadu—glories; maha-ra-ah—to the king.

 

     (The queens enter.)

     Queens:  Glory, glory to the king!

 

 

Text 135

 

     raja:  (devim prati)  ehi devi. ehi. kritarthi-kuru janah. (iti sa-shlagham upaveshya.) devi pashya pashya

 

ime chaitanyadevasya

     parshada vishva-pavanah

kiyataiva vilambena

     tam apy alokayishyasi

 

tad etan pranama. (devi pranamati.)

 

     devim prati—to the queen; ehi—come; devi—O queen; ehi—come; kritarthi-kuru—make successful; janah—birth; iti—thus; sa-shlagham—with praise; upaveshya—gives a seat; devi—O queen; pashya—look; pashya—look; ime—they; chaitanyadevasya parshadah—the associates of Lord Chaitanya; vishva-pavanah—purifying the world; kiyata—how long; eva—indeed; vilambena—with a delay; tam—that; api—also; alokayishyasi—you will see; tat—that; etan—to them; pranama—bow; devi—the queen; pranamati—bows down.

 

     King:  (to a queen)  Queen, come. Come. Make your life all-successful and perfect. (With great respect he offers her a seat.) Queen, look! Look! There are the associates of Shri Chaitanya. These men purify the entire world. Soon you will see them more closely. Bow down to offer respect to them.

 

     (The queen bows down.)

 

 

Text 136

 

     raja:  pashya pashya mahad idam ashcaryam.

 

maha-jyaishöhi-yoge bhavati bhagavad-deva-kulaga

     patakodancantity ati-suvidito 'yam jana-ravah

iti shraddhonnetra yugapad abhipashyanti ta imam

     lihanti taj-jihvam iva tuhina-bhanor iva vapuh

 

     pashya—look; pashya—look; mahat—great; idam—this; ashcaryam—wonder; maha-jyaishöhi-yoge]great; bhavati—is; bhagavad-deva-kulaga—demigods; pataka—flag; udancanti—rises; iti—thus; ati-suviditah—known; ayam—this; jana—of the people; ravah—the sound; iti—thus; shraddha—with faith; unnetrah—with raised eyes; yugapat—at the same moment; abhipashyanti—see; te—they; imam—this; lihanti—livk; taj-jihvam—tongue; iva—as if; tuhina-bhanoh—of the moon; iva—like; vapuh—the form.

 

     King:  Look! Look! This is wonderful. Lord Chaitanya's followers are like so many demigods standing by the flag atop the temple. As, their eyes wide open with devotional faith, they gaze at Lord Jagannatha, the cooling moon seems to be licking them with a tongue that is the flag moving in the breeze.

 

 

Text 137

 

     mahisi:  de-a saccam jjeva esa janassu-i.

 

     de-a—O king; saccam—truth; jjeva—indeed; esa—this; janassu-i—speak.

 

     Queen:  Lord, do you speak the truth?

 

 

Text 138

 

     raja:  pashya svayam api. (ity utpatantim patakam darshayati.)

 

     pashya—see; svayam—yourself; api—also; iti—thus; utpatantim—manifest; patakam—the flag; darshayati—shows.

     King:  See for yourself. (He shows her the moving flag.)

 

 

Text 139

 

     (nepathye kahala-dhvanih.)

     raja:  (akarnya)  devi pashya pashya jagannathadevasya vijaya-samayo jatas tad akalayami shri-krishna-chaitanyasyagamanam. (iti tatha kritva sa-harsham.) ayam ayam shri-krishna-chaitanyah. pashya pashya.

 

avirala-jana-sanghe sarvam urdhvordhva-varti

     sphurati bhagavato 'yam mandalah shri-mukhasya

tarad-uru-vidha-hamse vari-rashav ivoccaih

     kalaya kim api hemnah padmam uddanda-nalam

 

     nepathye—from behind the scenes; kahala-dhvanih—tumult; akarnya—listening;  devi—O queen; pashya—look; pashya—look; jagannathadevasya—of Lord Jagannatha; vijaya-samayah—the glorious moment; jatah—manifested; tat—that; akalayami—I show; shri-krishna-chaitanyasya agamanam—the arrival of Lord Chaitanya; iti—thus; tatha—so; kritva—doing; sa-harsham—happily; ayam—He; ayam—He; shri-krishna-chaitanyah—Lord Chaitanya; pashya—look; pashya—look; avirala-jana-sanghe—in the multitudes of people; sarvam—all; urdhvordhva-varti—going higher and higher; sphurati—manifested; bhagavatah—of the Lord; ayam—this; mandalah—circle; shri-mukhasya—of the face; tarad-uru-vidha-hamse—like a swan; vari-rashau—in water; iva—as; uccaih—greatly; kalaya—look; kim api—something; hemnah—of gold; padmam—lotus; uddanda-nalam—raised stem.

 

     (Tumultuous sounds from behind the scenes.)

 

     King:  (listening)  Queen, look! Look! Lord Jagannatha has come! Now I can see Shri Krishna Chaitanya coming. (He becomes jubilant.)  It is He! It is He! It is Shri Krishna Chaitanya! Look! Look! His handsome face is above the crowd of devotees surrounding Him. Look! His face is like a blossoming, many-petalled golden lotus growing in a lake and surrounded by the flock of swans that are His devotees.

 

 

Text 140

 

     devi:  ajja-utta ahmanam ussavado ussavantaramapadidam. jado ja-annaha-damsana-tthininam goracanda-damsanam jadam.

 

     ajja-utta—noble husband; ahmanam—I; ussavado ussavantaramapadidam—the greatest of festivals; jadah—manifested; ja-annaha—of Lord Jagannatha; damsana-tthininam—the sight; goracanda—of Lord Chaitanya; damsanam—the sight; jadam—manifested.

 

     Queen:  Noble husband, now we have attained the greatest of all festivals. Although we originally came only to see Lord Jagannatha, now we have attained the splendid glory of seeing Shri Gaurachandra.

 

Text 141

 

(sanskritena)

 

mahah-purah sadyo vishaya-rasa-samshoshana-vidhau

     pracando martanda-vyatikara ivasya prashrimarah

aharyam madhuryam bhagavad-anuragamrita-kiro

     maha-varshma ko 'yam kanaka-nidhir akshnoh pathi gatah

 

     sanskritena—in Sanskrit; mahah—of splendor; purah—flood; sadyah—at once; vishaya—of material desire; rasa—the waters; samshoshana—drying up; vidhau—manifest; pracando martanda-vyatikarah—a powerful sun; iva—like; asya—of Him; prashrimarah—manifesting; aharyam—eternal; madhuryam—sweetness; bhagavad-anuraga—of love for the Supreme Lord; amrita—nectar; kirah—showering; maha-varshma—great rain; kah—who?; ayam—He; kanaka—of gold; nidhih—treasure; akshnoh—of the eyes; pathi—on the path; gatah—gone.

 

     Who is this golden treasure walking on the pathway of our eyes? He is like a brilliant sun that dries up the waters of material desire in the heart. He is eternal. He is very sweet and charming. He showers the nectar of pure love for the Supreme Personality of Godhead in all directions.

 

 

Text 142

 

api ca nirmanchayani vidhubhir mukha-bimbam asya

     nirajayani ca rucam kanaka-pradipaih

sampujayani pada-padmam ashu-prasunaih

     pratyadadani karunam api laksha-dehaih

 

(iti pranamati.)

 

     api ca—furthermore; nirmanchayani—I will offer arati; vidhubhih—with moons; mukha-bimbam—face; asya—of Him; nirajayani—I will offer arati; ca—also; rucam—splendor; kanaka—golden; pradipaih—with lamps; sampujayani—I will worship; pada—feet; padmam—lotus; ashu—of breaths; prasunaih—with flowers; pratyadadani—I will take; karunam—mercy; api—even; laksha—with thousands; dehaih—of bodies; iti—thus; pranamati—bows down.

 

     With a host of moons I will offer arati to His face. With a host of golden lamps I will offer arati to the luster of His transcendental form. With the flowers of my breaths I will offer arati to His lotus feet. In many thousands of bodies I will aspire for His mercy.

 

     (She bows down to offer respects.)

 

 

Text 143

 

     raja:  yathartho 'yam anubhavo bhavatyah. tad akalaya shri-jagannatho 'pi snanalaya-madhya-rudhah.     devi:  (alokya pranamati.)

 

     yatharthah—proper; ayam—this; anubhavah—devotion; bhavatyah—your; tat—that; akalaya—look; shri-jagannathah—Lord Jagannatha; api—also; snanalaya-madhya—to the bathing place; rudhah—come; alokya—looking; pranamati—bows.

 

     King:  Your devotion is perfectly proper. Look! Lord Jagannatha has come to the bathing place.

 

     (The Queen looks and then offers obeisances.)

 

 

Text 144

 

     (nepathye punah kahala-dhvanih.)

     raja:  devi pashya pashya shri-jagannatha-snanam.

 

     nepathye—behind the scenes; punah—again; kahala-dhvanih—tumult; devi—O queen; pashya—look; pashya—look; shri-jagannatha-snanam—the bathing of Lord Jagannatha.

 

     (Tumultuous sounds from behind the scenes.)

 

     King:  Queen, look! Look! Lord Jagannatha is being bathed.

 

 

Text 145

 

     devi:  (ubhayato drishöim adhaya)  ajja-utta mahaj jeva koduhalam.

 

     ubhayatah—at both; drishöim—glance; adhaya—placing; ajja-utta—O noble husband; mahaj—great; jeva—indeed; koduhalam—wonder.

 

     Queen:  (looking back and forth)  Noble husband, this is very unusual.

 

 

Text 146

 

     raja:  kim tat.

 

     kim—what?; tat—that.

 

     King:  Why is it?

 

 

Text 147

 

     devi:  (sankshrtena)

 

anyonyabhimukha-sthitau vinimishav anyonya-sandarshane

     snanambhonayanambhasoh pluta-tanu durvaraya dharaya

karunyaika-maha-nidhi bhava-bhaya-pradhvamshanaikaushadhi

     devau tulya-ruci puro vilasatah prashyama-gaurav api

     sankshrtena—in Sanskrit; anyonya—each other; abhimukha-sthitau—facing; vinimishau—with unblinking eyes; anyonya—each other; sandarshane—gaze; snana—bathing; ambho-nayana-ambhasoh—with tears; pluta—flooded; tanu—bodies; durvaraya—great; dharaya—with streams; karunya—of mercy; eka-maha-nidhau—great ocean; bhava—of repeated birth and death; bhaya—the fear; pradhvamshana—destroying; eka—sole; aushadhi—medicine; devau—Lords; tulya—equal; ruci—splendor; purah—before; vilasatah—shining; prashyama—dark; gaurau—and fair; api—also.

 

     Queen:  Facing each other, gazing at each other with unblinking eyes, Their bodies flooded, one with bathing water and the other with a stream of tears, two great oceans of mercy that are two medicines to cure the fears of repeated birth and death, though one is black and the other fair, both shine with the same splendor.

 

 

Text 148

 

     raja:  satyam etat.

 

     satyam—the truth; etat—that.

 

     King:  This is the truth.

 

 

Text 149

 

     devi:  ajja-utta nivvudho sinana-mahusavo de-assa. jado dakshina-muha-vilo-ana-kkhane ado sara-i goracandama.

 

     ajja-utta—O noble husband; nivvudhah—over; sinana-mahusavah—the  bathing festival; de-assa—of the Lord; jadah—manifested; dakshina—to the right; muha-vilo-ana-kkhane—gaze; adah—then; sara-i—direction; goracandama—Lord Chaitanya.

 

     Queen:  Noble husband, the Lord's bathing festival is now over. Lord Gaurachandra no longer gazes to the right. Now He looks in another direction.

 

 

Text 150

 

     raja:  evam eva.

 

agrato 'sya viralayate janah

     prishöhatas tv aviralayate punah

parshadas tu parito bhujabhuji

     shraddhaya vidadhati sma mandalam

 

     evam—so; eva—indeed; agratah—before; asya—of Him; viralayate—stands; janah—people; prishöhatah—behind; tu—indeed; aviralayate—stands; punah—again; parshadah—company; tu—certainly; paritah—everywhere; bhuja-abhuji—arm in arm; shraddhaya—with faith; vidadhati sma—made; mandalam—a circle.

     King:  It is true. Now no one stands in front of the Lord. Everyone has assembled behind Him. Linking arms, the devotees have made a circle around Him.

 

 

Text 151

 

     nepathye:

 

anavasaratam abhyayate prabhur jagadishvare

     viraha-vidhuram hantavastham jagama yatishvarah

bhavati vishada-premanandavatarataya yada

     hy abhinivishate yasmims tasmims tadaiva sa tan-mayah

 

     anavasaratam abhyayate—now is manifest; prabhuh—Lord Chaitanya; jagadishvare—in Lord Jagaannatha; viraha-vidhuram—the pain of separation; hanta—indeed; avastham—situation; jagama—attained; yatishvarah—the king of sannyasis; bhavati—is; vishada—pure; prema—love; ananda—bliss; avatarataya—with the descent; yada—as; hi—indeed; abhinivishate—enters; yasmin—where; tasmin—there; tada—then; eva—indeed; sah—He; tan-mayah—like that.

 

     A Voice From Behind the Scenes:  Now Lord Chaitanya, the king of sannyasis, is overcome with grief because of His separation from Lord Jagannatha. He is filled with the anguish of love. He is rapt in thought of Lord Jagannatha.

 

 

Text 152

 

     raja:  (akarnya)  aye nishcitam idam uktam kashimishrena. tat punar akalayami vakya-shesham. (iti savadhanas tishöhati punas tatraiva.)

 

     akarnya—hearing; aye—Oh; niscitam—decided; idam—this; uktam—said; kashimishrena—by Kasi Misra; tat—that; punah—again; akalayami—I hear; vakya—of words; sesam—the remainder; iti—thus; savadhanah—carefully; tisthati—stands; punah—again; tatra—there; eva—indeed.

 

     King:  (listening)  Ah! These words must have been spoken by Kashi Mishra. Let me listen to what he says next. (He listens with great attention.)

 

 

Text 153

 

snanam no tulasi-nisecana-vidhir no cakra-sandarshanam

     no nama-grahanam ca no nati-tatir no hanta bhikshapi no

shri-nilacala-candramo 'navasara-vyajat tvayaivecchaya

     svi-kritya sa-viyoga-duhkham anisham nihspandam akrandati

 

     snanam—bathing; na—not; u—indeed; tulasi—tulasi; nisecana-vidhih—bathing; na—not; u—indeed; cakra—cakra; sandarshanam—seeing; na—not; u—indeed; nama-grahanam—chanting the name; ca—and; na—not; u—indeed; nati-tatih—obeisances; na—not; u—indeed; hanta—indeed; bhiksha—food; api—also; na—not; u—indeed; shri-nilacala-candramah—the moon of Nilacala; anavasara-vyajat—on the pretext of a festival; tvaya—by You; eva—indeed; icchaya—by the desire; svi-kritya—accepting; sa-viyoga-duhkham—the pain of separation; anisham—day and night; nihspandam—motionless; akrandati—cries.

 

     A Voice From Behind the Scenes:  He no longer bathes Himself, waters tulasi, gazes at the temple's cakra, chants the holy name, bows down to offer obeisances, or even eats. Anguished by separation from Lord Jagannatha, He is stunned. Day and night He sheds tears.

 

 

Text 154

 

     raja:  aho pramado yavad anavasaram tavad eva ced evam syat tada kim bhavati.

 

     ahah—oh; pramadah—madman; yavat—as; anavasaram—the anavasara period; tavat—so; eva—indeed; cet—if; evam—thus; syat—is; tada—then; kim—what?; bhavati—will be.

 

     King:  Ah! What will become of Him if during the entire anavasara period He is a madman like this?

 

 

Text 155

 

(punas tatraiva)

 

nanyo 'py upayah priya-kirtanasya

     sankirtananandathum antarena

rasantarayeti yad eva kartum

     svarupa evodyamam atanoti

 

     punah—again; tatra—there; eva—indeed; na—not; anyah—another; api—even; upayah—means; priya—dear; kirtanasya—kirtana; sankirtana—sankirtana; anandathum—bliss; antarena—without; rasa—mellow; antarayeti—another; yat—what; eva—indeed; kartum—to do; svarupah—Svarupa; eva—indeed; udyamam atanoti—does.

 

     Again a Voice From Behind the Scenes:  Svarupa said: “Although He is naturally very attached to kirtana, now His kirtana has become joyless. Now He cannot taste the nectar of transcendental happiness". Svarupa has now begun to sing a different kind of kirtana.

 

 

Text 156

     raja:  bhadram bho bhadram. (devim prati) priye tvam ito 'pasara. akarayami tavad enam kashimishram iti.

     bhadram—good; bhah—Oh; bhadram—good; devim prati—to the queen; priye—beloved; tvam—you; itah—from here; apasara—should go; akarayami—I will call; tavat—then; enam—for him; kashimishram—Kasi Misra; iti—thus.

 

     King:  Well done! Oh well done! (to his queen)  Beloved, please go now. Now I will call for Kashi Mishra.

 

 

Text 157

 

     devi:  jaha anavedi. (iti nishkranta.)

 

     jaha—as; anavedi—ordered; iti—thus; nishkranta—exits.

 

     Queen:  As it is ordered. (She exits.)

 

 

Text 158

 

     (tatah pravishati kashimishrah.)

     kashimishrah:  jayati jayati devah.

 

     tatah—then; pravishati—enters; kashimishrah—Kasi Msra; jayati—glory; jayati—glory; devah—to the king.

 

     (Kashi Mishra enters.)

     Kashi Mishra:  Glory, glory to the king!

 

 

Text 159

 

     raja:  mishra kathaya kim uktam bhavata.

 

     mishra—Misra; kathaya—tell; kim—what?; uktam—said; bhavata—by you.

 

     King:  Mishra, did you tell him?

 

 

Text 160

 

     kashimishrah:  yad uktam tathaiva tat.

 

     yat—what; uktam—said; tatha—so; eva—indeed; tat—that.

 

     Kashi Mishra:  I did what you asked.

 

 

Text 161

 

     raja:  kathaya svarupa-gosvamina kim mantritam asti.

 

     kathaya—tell; svarupa-gosvamina—by Svarupa Gosvami; kim—what?; mantritam—advised; asti—is.

 

     King:  Tell me:  What did Svarupa Gosvami advise?

 

 

Text 162

     kashimishrah:  bhagavata svi-krite tatha-vidha viraha-vaikalyanubhave tad-apanodartham sakalair eva suhridbhih saha mantritam. adya sayam yadi gopinatha-vijaya-darshananantaram bhagavata madhuratara-bhagavat-kirtanam shruyate tada rasantaram bhavati. tasmimsh ca sati virahaveshah shlathata iti sammantrya rohini-kunda-vidhe paramaptais tadiya-hridaya-jnair eva katipayair madhura-madhuram kirtanam arabdhitam asti.

 

     bhagavata—by the Lord; svi-krite—accepted; tatha-vidha—in that way; viraha-vaikalyanubhave—the pain of separation; tad-apanodartham—to remove that; sakalaih—by all; eva—indeed; suhridbhih saha—with friends; mantritam—advised; adya—this; sayam—evening; yadi—if; gopinatha-vijaya-darshananantaram—after seeing the Gopinatha-vijaya; bhagavata—by the Lord; madhuratara—very sweet; bhagavat-kirtanam—bhagavat-kirtana; shruyate—is heard; tada—then; rasa—mellow; antaram—another; bhavati—is; tasmin—in that; ca—and; sati—being; viraha-aveshah—separation; shlathate—become loosened; iti—thus; sammantrya—advising; rohini-kunda-vidhe—in Rohini-kunda; paramaptaih—attained; tadiya-hridaya-jnaih—by they who understand His heart; eva—indeed; katipayaih—by some; madhura-madhuram—very sweet; kirtanam—kirtana; arabdhitam—to begin; asti—is.

 

     Kashi Mishra:  He said Lord Chaitanya is now overcome with grief because of separation from Lord Jagannatha. He said all Lord Chaitanya's friends should help to drive away His grief. If at sunset the vijaya Deity of Lord Gopinatha is brought out,  and the devotees sing kirtana very sweetly, then Lord Chaitanya will enter the nectar mellows of devotional happiness, and His feelings of grief will become slackened.

     Hearing this advice, some of the devotees have gone to Rohini-kunda and begun a very melodious kirtana.

 

 

Text 163

 

     raja:  mishra katham idam alokyate.

 

     mishra—Misra; katham—whether?; idam—this; alokyate—is seen.

 

     King:  Mishra, is it possible to see this kirtana?

 

 

Text 164

 

     kashimishrah:  jagatim ced arohasi.

 

     jagatim—wall; cet—if; arohasi—you climb.

 

     Kashi Mishra:  If you climb this wall.

 

 

Text 165

     raja:  tathaiva kriyate. (iti tena saha tad-aroham naöayati.)

 

     tatha—so; eva—indeed; kriyate—is done; iti—thus; tena saha—with him; tad-aroham naöayati—climbs.

 

     King:  It will be done.

 

     (They both climb the wall.)

 

 

Text 166

 

     (nepathye madhuratara-sankirtana-kalakalah.)

     kashimishrah:  (nirupya)  bho maharaja pashya pashya

 

viraha-vyathaiva murta

     karuno rasa eva murtiman divasam

asid ya esha samprati

     kirtana-kalato 'yam anyatha jatah

 

     nepathye—behind the scenes; madhuratara—very sweet; sankirtana—of sankirtana; kalakalah—tumult; nirupya—seeing; bhah—oh; maharaja—king; pashya—look; pashya—look; viraha-vyatha—the pain of separation; eva—indeed; murtah—personified; karunah—pathos; rasah—mellow; eva—indeed; murtiman—personified; divasam—day; asit—was; yah—what; eshah—this; samprati—now; kirtana-kalatah—from the sounds of kirtana; ayam—that; anyatha—otherwise; jatah—manifested.

 

     (Sounds of a very sweet kirtana from behind the scenes.)

 

     Kashi Mishra:  (looking)  O king, look! Look! During the day He is the personification of anguish in separation from His beloved, but now this sweet kirtana has changed Him entirely.

 

 

Text 167

 

     raja:  bhavati hi

 

ananda-kandalitam asya vapur yadayam

     bhavam sprishaty atha tam eva bahir vyanakti

yaih puryate sphaöikaja ghaöika rasais tais

     tad-varna-bhag bhavati tan upadarshayanti

 

     bhavati—is; hi—indeed; ananda—by bliss; kandalitam—touched; asya—of Him; vapuh—the body; yada—when; ayam—He; bhavam—love; sprishati—touches; atha—then; tam—that; eva—indeed; bahih—outside; vyanakti—manifests; yaih—by which; puryate—is filled; sphaöikaja—crystal; ghaöika—manifested; rasais taih—by that mellows; tad-varna-bhak—that color; bhavati—is; tan—that; upadarshayanti—shows.

     King:  As soon as the blissful mellows of devotional love touch His heart, they are at once shown for all to see. He is like a clear crystal that at once shows whatever color is placed before it.

 

 

Text 168

 

     (punar nepathye gana-dhvanih.)

     raja:  (akarnya)  kim etad gitam.

 

     punah—again; nepathye—behind the scenes; gana-dhvanih—sounds of singing; akarnya—hearing; kim—what?; etat—this; gitam—singing.

 

     (The sound of a song is heard from behind the scenes.)

 

     King:  (listening)  What is this song?

 

 

Text 169

 

     kashimishrah:  bhagavad-vamshi-nada-madhuri-pratipadakam idam {gaudiya-bhashopanibaddham iti devena nakalayyate.

 

     bhagavat—of the Lord; vamshi—of the flute; nada—of the sound; madhuri—the sweetness; pratipadakam—description; idam—this; gaudiya-bhasha-upanibaddham—in the Bengali language; iti—thus; devena—by the Lord; na—not; akalayyate—is heard.

 

     Kashi Mishra:  It is a song in Bengali describing the sweetness of Lord Krishna's flute music. His majesty cannot hear this song?

 

 

Text 170

 

     raja:  aho citram yad eshah

 

gaurah krishna iti svayam pratiphalan punyatmanam manase

     niladrau natatiha samprathayate vrindavaniyam rasam

adyah ko 'pi puman navotsuka-vadhu-krishnanuraga-vyatha-

     svadi citram aho vicitram ahaho chaitanya-lilayitam

 

(punar nirupya) aye cira-kalam ekasyaiva gita-padasya dhruvam eva giyate.

 

     ahah—oh; citram—wonderful; yat—what; eshah—this; gaurah—fair; krishnah—Krishna; iti—thus; svayam—personally; pratiphalan—reflecting; punyatmanam—of the saintly devotees; manase—in the heart; niladrau—in Nilacala; natati—dances; iha—here; samprathayate—is prayed; vrindavaniyam—of Vrndavana; rasam—the mellows; adyah—first; ko 'pi—someone; puman—person; nava—young; utsuka—eager; vadhu—girl; krishna—for Krishna; anuraga—of love; vyatha—agitation; asvadi—experiencing; citram—wonderful; ahah—oh; vicitram—wonderful; ahahah—oh; chaitanya—of Lord Chaitanya; lilayitam—pastimes; punah—again; nirupya—looks; aye—oh; cira-kalam—for a long time; ekasya—of one; eva—indeed; gita—of the song; padasya—verse; dhruvam—refrain; eva—indeed; giyate—is sung.

 

     King:  Oh! it is wonderful. Fair complexioned Lord Chaitanya is now reflected as dark complexioned Lord Krishna in the hearts of the saintly devotees. As He dances in Nilacala He manifests the nectar mellows of Vrindavana forest. He is the Supreme Personality of Godhead, who is now eager to taste the transcendental mellows of love the passionate young gopis feel for Lord Krishna. These pastimes of Lord Chaitanya are wonderful. They are very wonderful. (He looks again.)  Ah! He has spent a very long time singing this one song.

 

 

Text 171

 

     kashimishrah:  prathamato yasyam lilayam manah pravivesha na tatah punar avartate.

 

     prathamatah—first; yasyam—in which; lilayam—pastime; manah—heart; pravivesha—enters; na—not; tatah—then; punah—again; avartate—leaves.

 

     Kashi Mishra:  Once Lord Chaitanya's mind enters a certain pastime it is very difficult for it to depart.

 

 

Text 172

 

     raja:  bhavaty evam eva. (iti punar alokya. sa-harsham.) aho kidrisham asya madhuryam. pashya pashya.

 

janutkshepa-bhujav adhunana-pada-nyasakshi-vikshepanair

     hantanandayato manamsi suhridam vishvam jadi-kurvatah

nishöhevair mukham asya bhati subhaga-smeram sahanandatah

     phenair hema-saroruham vritam iva stryanair ivendur himaih

 

     bhavati—is; evam—thus; eva—certainly; iti—thus; punah—again; alokya—looking; sa-harsham—happily; ahah—oh; kidrisham—like what?; asya—of Him; madhuryam—the sweetness; pashya—look; pashya—look; janu—knees; utkshepa—shaking; bhujau—arms; adhunana—shaking; pada—feet; nyasa—placing; akshi—eyes; vikshepanaih—with tossing; hanta—indeed; anandayatah—bliss; manamsi—hearts; suhridam—of friends; vishvam—the world; jadi-kurvatah—making stunned; nishöhevaih—with foam; mukham—the mouth; asya—of Him; bhati—is manifest; subhaga—handsome; smeram—smile; saha—with; anandatah—bliss; phenaih—by foam; hema—gold; saroruham—lotus; vritam—covered; iva—as if; stryanair iva—like; induh—the moon; himaih—with mist;

 

     King:  It is so. (He looks again and becomes joyful.)  Ah! How sweet it is! Look! Look! With the shaking of His knees, the trembling of His arms, the movements of His feet, and the restless glances of His eyes, He fills the hearts of His friends with bliss and makes the whole world stunned with wonder.

     His handsome smiling mouth is covered with foam produced from His ecstatic bliss. In this way His mouth is like a golden lotus flower covered with drops of dew, or like the moon shrouded in a heavy mist.

 

 

Text 173

 

     (punar alokya. sa-vismayam.) aye

 

ka esha nihsadhya-samasya-mandalan

     nishöhevam akrishya piban pramodate

candrad bahir bhutam ivamrita-drava-

     syollasinam phenam aho cakorakah

 

     punah—again; alokya—looking; sa-vismayam—with wonder; aye—oh; kah—who?; eshah—this; nihsadhya-samasya-mandalan—fearlessly; nishöhevam—the foam; akrishya—taking; piban—drinking; pramodate—delights; candrat—the moon; bahih—outside; bhutam—manifested; iva—like; amrita—nectar; dravasya—flowing; ullasinam—happy; phenam—foam; ahah—oh; cakorakah—calora bird.

 

     (He looks again and become struck with wonder.)

 

     Who is this person happily and fearlessly drinking the foam fallen from Lord Chaitanya's mouth? This person is like a cakora bird drinking the sweet nectar moonlight.

 

 

Text 174

 

     kashimishrah:  shubhananda-namayam vaishnavah.

 

     shubhananda-nama—named Subhananada; ayam—this; vaishnavah—devotee.

 

     Kashi Mishra:  He is a devotee named Shubhananda.

 

 

Text 175

 

     raja:  aho ekam eva gita-dhruva-padam. eka eva tara-svarah. eka evollaso gathakanam. yama-dvayam yavad bhagavato 'pi samana evananda-prakasha-camatkarah. tad amibhi rasantarena virahavesha-tarango duri-kritah. prakrita-rasantaram kenantarayantu. ubhayathaiva bhagavata ahnika-vigamah.

 

     ahah—oh; ekam—one; eva—indeed; gita-dhruva-padam—the refrain; ekah—one; eva—indeed; tara-svarah—sound; ekah—one; eva—indeed; ullasah—happiness; gathakanam—of the singers; yama-dvayam—for two yamas; yavat—as; bhagavatah—of the Lord; api—also; samana—equal; eva—indeed; ananda—of bliss; prakasha—manifestation; camatkarah—wonder; tat—that; amibhih—by them; rasa-antarena—by another mellow; viraha—of separation; avesha—entrance; tarangah—waves; duri-kritah—far away; prakrita—natural; rasa—mellows; antaram—different; kena—by whom?; antarayantu—enters; ubhayatha—both; eva—indeed; bhagavata—by the Lord; ahnika—daily activites; vigamah—stop.

 

     King:  For six hours now the singers have been singing a single line from the refrain of a single song, and all this time Lord Chaitanya has been absorbed in very wonderful feelings of ecstatic bliss. By giving the Lord this nectar of transcendental bliss, these singers have chased far away the grief of the Lord's feelings of separation. Whether He is grief-stricken out of feelings of separation, or whether He is filled with transcendental bliss by the remedies presented by these devotees, the Lord still ignores all His ordinary daily activities.

 

 

Text 176

 

     kashimishrah:  tathapi virahavesho bhaktanam duhsahah. (iti punar nibhalya.) deva nirvyudho 'yam nrityotsavah. yad ami bhagavantam dhritva sva-vasam prati gacchanti.

 

     tathapi—still; virahaveshah—separation; bhaktanam—of the devotees; duhsahah—unbearable; iti—thus; punah—again; nibhalya—looking; deva—O Lord; nirvyudhah—separation; ayam—what; nrityotsavah—festival of dancing; yat—what; ami—they; bhagavantam—the Lord; dhritva—holding; sva-vasam prati—to His own home; gacchanti—they go.

 

     Kashi Mishra:  The Lord's anguish in separation is very hard for the devotees to bear. (He looks again.)  Now the festival of dancing is over. Now the devotees are taking Lord Chaitanya to His home.

 

 

Text 177

 

     raja:  bhadram sambhavyate kadacid ahnikam api tad adhuna mishra. bhagavat-samipam gamyatam. aham ihaiva kshanam nidrami.

 

     bhadram—good; sambhavyate—will be; kadacit—sometimes; ahnikam—daily activities; api—also; tat—that; adhuna—now; mishra—O Misra; bhagavat-samipam—near the Lord; gamyatam—should be gone; aham—I; iha—here; eva—indeed; kshanam—for a moment; nidrami—sleep.

 

     King:  Now all will be well. At some time the Lord will perform His regular activites. O Mishra, now you may go to the Lord. I will stay here and sleep for a moment.

 

 

Text 178

 

     kashimishrah:  yathajnapayasi. (iti nishkrantah.)

 

     yatha—as; ajnapayasi—you order; iti—thus; nishkrantah—exits.

     Kashi Mishra:  As you order. (He exits.)

 

 

Text 179

 

     raja:  gato mishras tad iha nidrami. (iti nidram naöayitva punar utthaya.) aho vibhateyam vibhavari. yatah.

 

     gatah—gone; mishrah—Misra; tat—then; iha—here; nidrami—I will sleep; iti—thus; nidram naöayitva—sleeping; punah—again; utthaya—rising; ahah—oh; vibhata—manifested; iyam—this; vibhavari—sunrise; yatah—because.

 

     King:  Mishra has gone. Now I may sleep. (He sleeps and then wakes up.)  Ah! Now it is sunrise.

 

 

Text 180

 

ashöacalodaya-mahi-dharayos tatantam

     shitamshu-candakiranav upasedivamsau

tulya-tvishau mridutaya vahatah pragasya

     varshiyasah kshanam ivopari locanatvam

 

(iti parito vilokayati.)

 

     ashöacalodaya-mahi-dharayos tatantam—on the eastern horizon; shitamshu—the moon; candakiranau—and the sun; upasedivamsau—rising; tulya-tvishau—equally splendid; mridutaya—withe sweetness; vahatah—carry; prag—before; asya—of that; varshiyasah—showering; kshanam—for a moment; iva—as if; upari—above; locanatvam—the eyes; iti—thus; paritah—everywhere; vilokayati—looks.

 

     The sun and moon are now rising together on the eastern horizon. Shining very sweetly and splendidly, they have both appeared before my eyes. (He looks in all directions.)

 

 

Text 181

 

     nepathye:  aho mahat kautukam

 

pratah praty-aham arghya-gandha-tulasi-pushpadibhih pujayaty

     advaite bhagavantam antara-sukhaveshollasad-romani

smitva tair haöhato hritair ati-rasenadvaitam abhyarcayan

     devo vurvuritair mukhe 'nguli-dalair udvadya-vadyam vyadhat

 

api ca

 

yasya nyasya karabja-kosha-kuhare pujopacaram prabhoh

     pujam kartu-manah prayati kutukad advaitadevo 'nv-aham

shrinathah sa sada prabhor guna-nidheh sandarshana-sparshana-

     premalapa-kripakaöaksha-kalaya purnantaro 'jayata

 

     ahah—oh; mahat—great; kautukam—wonder; pratah—in the morning; praty-aham—every day; arghya—arghya; gandha—scents; tulasi—tulasi; pushpa—flowers; adibhih—beginning with; pujayati—worships; advaite—Advaita; bhagavantam—the Lord; antara-sukha-avesha-ullasad-romani—His bodily hairs standing up with bliss; smitva—smiling; taih—with them; haöhatah—by force; hritaih—taken; ati-rasena—very sweetly; advaitam—Advaita; abhyarcayan—worshiping; devah—the Lord; vurvuritair mukhe—on the face; anguli-dalaih—with fingers; udvadya-vadyam—speaking; vyadhat—done; api ca—also; yasya—of whom; nyasya—places; karabja-kosha-kuhare—in the hollow of His lotus hand; pujopacaram—instruments of worship; prabhoh—of the Lord; pujam—worship; kartu—to do; manah—heart; prayati—goes; kutukat—happily; advaitadevah—Advaita; anv-aham—every day; shrinathah—Shrinatha; sah—he; sada—always; prabhoh—of the Lord; guna-nidheh—an ocean of virtues; sandarshana—sight; sparshana—touch; prema—of love; alapa—talking; kripa—of mercy; kaöaksha-kalaya—with sidelong glances; purnantarah—filled; ajayata—is manifested.

 

     A Voice From Behind the Scenes:  Ah! it is very wonderful. His bodily hairs standing erect in transcendental bliss, each morning Lord Advaita worships Lord Chaitanya with arghya, scents, tulasi leaves, flowers, and other offerings. Smiling, Lord Chaitanya forcilbly takes the articles of worship in His own hands and, speaking sweet words, worships Advaita's face. Advaita then takes the articles of worship back in His lotus hands. In this way, day after day, Advaita comes, eager to worship Lord Chaitanya. By the sight, touch, friendly words, and merciful sidelong glance of Lord Chaitanya, who is an ocean of transcendental virtues, all of Shrinatha's desires become fulfilled.

 

 

Text 182

 

     raja:  aye. katham ayam tulasi-mishrah pariksha-maha-patram kim api prastauti. tac chrotavyam yat sa-tvaram ita evabhigacchati.

 

     katham—whether?; ayam—this; tulasi-mishrah—Tilasi Misra; pariksha-maha-patram—the temple-superintendent; kim api—something; prastauti—says; tat—that; shrotavyam—to be heard; yat—what; sa-tvaram—quickly; itah—from here; eva—indeed; abhigacchati—goes.

 

     King:  Is it Tulasi Mishra, the temple-superintendent, speaking these words? He walks very quickly. Let me listen to what he says.

 

 

Text 183

 

     (pravishya)

     tulasimishrah:  deva jagannathasya rathayatra nediyasiti gundica-mandira-marjana-kshalanartham svayam eva mahaprabhus tatrodyatah.

 

     pravishya—entering; deva—O Lord; jagannathasya—of Lord jagannatha; rathayatra—the Rathayatra; nediyasi—near; iti—thus; gundica-mandira—of the Gundica temple; marjana-kshalanartham—to cleanse; svayam—personally; eva—indeed; mahaprabhuh—Lord Chaitanya; tatra—there; udyatah—eager.

 

     Tulasi Mishra:  (enters)  O king, Lord Jagannatha's Rathayatra festival is near. Lord Chaitanya Mahaprabhu is now very eager to clean the Gundica temple.

 

 

Text 184

 

     raja:  priyam me priyam. kincid ajnaptam asti.

 

     priyam—pleasing; me—to me; priyam—dear; kincit—something; ajnaptam—ordered. asti.

 

     King:  Very good. That makes me very happy. What is the Lord's order?

 

 

Text 185

 

     tulasi:  yathajnaptam tat kashimishrenaiva sampaditam.

 

     yatha—as; ajnaptam—ordered; tat—that; kashimishrena—by Kasi Misra; eva—indeed; sampaditam—fulfilled.

 

     Tulasi:  Kashi Mishra has already carried out His order.

 

 

Text 186

 

     raja:  kim tat.

 

     kim—what?; tat—that.

 

     King: What was that?

 

 

Text 187

 

     tulasi:  yavantas tal-lokas tavatya eva sammarjanyo ghaöas tu tato 'dhikah.

 

     yavantah—as; tal-lokah—people; tavatyah—that many; eva—indeed; sammarjanyah—for cleaning; ghaöah—waterpots; tu—indeed; tatah—than that; adhikah—more.

 

     Tulasi:  His order is there should be more water-pots than men cleaning.

 

 

Text 188

     raja:  etavan matram

 

     etavan—that; matram—only.

 

     King:  That is all?

 

 

Text 189

 

     tulasimishrah:  kim anyena tat-prayojanam.

 

     kim—what?; anyena—else; tat-prayojanam—need.

 

    Tulasi Misra:  What else would He need?

 

 

Text 190

 

     (nepathye kalakalah.)

     tulasimisrah:  deva pashya pashya

 

shri-hastena vilipya candana-rasaih pratyekam esham vapur

     nikshipyapy adhikam dharam bhagavato nirmalya-malyani ca

ullasa-druma-manjarir iva karam sangrahayan shodhini

     madyat-tunga-matanga-jalasa-gatir gauro vinishkramati

 

     nepathye—behind the scenes; kalakalah—tumult; deva—king; pashya—look; pashya—look; shri-hastena—with His hand; vilipya—anointing; candana-rasaih—with sandal paste; pratyekam—each one; esham—of them; vapuh—form; nikshipya—placing; api—also; adhikam—more; dharam—placed; bhagavatah—of the Lord; nirmalya—scents; malyani—garlands; ca—and; ullasa—of happiness; druma—of the tree; manjarih—flowers; iva—as if; karam—hand; sangrahayan—taking; shodhini—purifying; madyat—maddened;  tunga—great; matanga—elephant; jalasa-gatih—gracefulness; gaurah—Lord Gaura; vinishkramati—walks.

 

     (Tumultuous Sounds from Behind the Scenes:)

 

     Tulasi Mishra:  O king, look! Look! With His own hand Lord Chaitanya anoints each devotee with sandal paste and places a Jagannatha-prasadam flower-garland on each pair of shoulders. Holding the cleaning instruments, His hands are like new sprouts on the tree of transcendental bliss. He walks with the gracefulness of a maddened elephant.

 

 

Text 191

 

api ca

 

nirgacchanti muda manoratha-rathaih santosha-dantavalair

     aty-ullasa-turangamair bhava-jaye jaitra ivami bhaöah

romancavali-kancukadhya-vapusho 'shranta-sravair bibhrato

     bashpair varunam astram eva sa-madam hunkara-jhankarinah

 

     api ca—furthermore; nirgacchanti—go; muda—happily; manoratha-rathaih—on the chariots of desire; santosha-dantavalaih—with happiness; aty-ullasa-turangamaih—with the horses of transcendental happiness; bhava-jaye—in the conquest of repeated birth and death; jaitra—victorious; iva—as if; ami—they; bhaöah—soldiers; romancavali—hairs erect; kancuka-adhya—with the armor; vapushah—bodies; ashranta-sravaih—tireless; bibhratah—holding; bashpaih—with tears; varunam astram—wateh—weapon; eva—indeed; sa-madam—blissfully; hunkara-jhankarinah—making loud sounds.

 

     Blissfuly shouting, armored with bodily hairs erect in ecstasy, carrying water-weapons of their tears, victorious in their war with repeated birth and death, and riding on chariots of desire pulled by horses of transcendental bliss, the soldiers have come.

 

 

Text 192

 

     raja:  dhig u bhupatvam. kadaham esham madhye yah kashcid eva bhavan bhagavantam anuvrajami. tulasimishra katham idam kautukam amulam akarnyate.

 

     dhig—fie; u—indeed; bhupatvam—the status of being a king; kada—when?; aham—I; esham—of them; madhye—in the midst; yah kashcit—someone; eva—indeed; bhavan—being; bhagavantam—the Lord; anuvrajami—I will follow; tulasimishra—O Tulasi Misra; katham—how?; idam—this; kautukam—wonder; amulam—from the beginning; akarnyate—is heard.

 

     King:  Fie on my being a king! When will I become one of these followers of Lord Chaitanya? O Tulasi Mishra, how will I hear all about these blissful pastimes?

 

 

Text 193

 

     tulasimishrah:  asti kashcin madiyah purushah sa eva sarvam samakalayyagata-prayah.

 

     asti—is; kashcit—someone; madiyah—my; purushah—man; sah—he; eva—indeed; sarvam—all; samakalayya—seeing; agata-prayah—about to come.

 

     Tulasi Misra:  I have a servant who will see all these pastimes and soon return here.

 

 

Text 194

 

     raja:  priyam me priyam.

 

     priyam—happiness; me—my; priyam—happiness.

 

     King:  This will give me great happiness, great happiness.

 

 

Text 195

     (pravishya sa-tvarah kashcid rajanam pranamya)

     purushah:  maharaja sarvam avalokyagatam.

 

     pravishya—entering; sa-tvarah—hastily; kashcit—someone; rajanam—to the king; pranamya—bowing; maharaja—O great king; sarvam—all; avalokya—having seen; agatam—come.

 

     (A man hastily enters and bows down before the king.)

 

     Man:  O king, I saw everything, and now I have come.

 

 

Text 196

 

     raja:  kathaya.

 

     kathaya—tell.

 

     King:  Speak.

 

 

Text 197

 

     purushah:  deva avadhiyatam

 

panau kritva madhura-mridule shodhanim urdhvam urdhvam

     sarvaih sardham svayam ayam asau gundica-mandapantah

tula-tantun malina-rajasah sarayann eva tais tair

     vyapto gaurah shashadhara iva vyakta-lakshma babhuva

 

     deva—O king; avadhiyatam—be attentive; panau—hands; kritva—doing; madhura-mridule—sweet; shodhanim—cleaning; urdhvam urdhvam—higher and higger; sarvaih sardham—with everyone; svayam—personally; ayam asau—He; gundica-mandapantah—in the Gindica temple; tula-tantun—webs; malina-rajasah—dust; sarayan—tossing out; eva—indeed; tais taih—with them; vyaptah—covered; gaurah—Lord Chaitanya; shashadharah—moon; iva—like; vyakta-lakshma—manifested signs; babhuva—became.

 

     Man:  O king, listen carefully. After with His own soft hands personally cleaning the Gundica temple with all His devotees, and after sweeping out all the dust and cobwebs, spotted with dirt, Lord Chaitanya seemed like a golden, spotted moon.

 

 

Text 198

 

anantaram

 

hastaprapye kam api samuparopya kasyapi camse

     ma bhaishir ity ahaha nigadan megha-gambhirayoktya

abhyun-netrah sa-rajasa-tanur marjayitvordhvam urdhvam

     bhittih simhasanam atha talam shodhayam asa devah

     anantaram—then; hasta—of the hand; aprapye—unattainable; kam api—something; samuparopya—climbing; kasyapi—of someone; ca—and; amse—on the shoulder; ma—don't; bhaishih—fear; iti—thus; ahaha—aha; nigadan—saying; megha-gambhiraya—like thunder; uktya—with words; abhyut—lifted; netrah—eyes; sa-rajasa-tanuh—body; marjayitva—washing; urdhvam urdhvam—higher and higher; bhittih—the wall; simhasanam—the altar; atha—then; talam—the surface; shodhayam asa—cleaned; devah—the Lord.

 

     When a place on the wall was beyond the reach of His hands,  He climbed on the shoulder of a devotee, saying, with a voice like thunder, "Don't be afraid". Lifting his eyes, in this way He washed the walls and the altar.

 

 

Text 199

 

api ca

 

bahir-vaso 'ncalyam avakara-cayam shodhanikaya

     samahrityapurya svayam atha bahih sarayati sah

kvacid hastaprapyavadhi sa-rabhasam marshöi ca kalam

     suhrid-vargair gayaty api sa kutukam gapayati ca

 

     api ca—furthermore; bahir-vasah—outer garment; ancalyam—in the edge; avakara-cayam—multitude; shodhanikaya—cleaning; samahritya—gathering; apurya—filling; svayam—personally; atha—then; bahih—outside; sarayati—throws; sah—He; kvacit—somewhere; hasta—hand; aprapya—not attaining; avadhi—until; sa-rabhasam—enthusiastically; marshöi—cleaned; ca—and; kalam—part; suhrid-vargaih—by friends; gayati—made to sing; api—also; sah—He; kutukam—happily; gapayati—made to sing; ca—also.

 

     Gathering it in the upturned edge of His outer garment, He threw dirt and dust outside. He earnestly cleaned where other hands could not reach. His friends encouraged Him to sweetly sing and He also encouraged them to sing with great joy.

 

 

Text 200

 

     raja:  tatas tatah.

 

     tatah—then?; tatah—then?

 

     King:  Then? Then?

 

 

Text 201

 

     purushah:  evam mula-mandapa-jaganmohana-bhogamandapanam marjananantaram.

 

kupat ke 'pi samuddharanti katarah kasyapi haste dadau

     so 'py anyasya kare sa capara-kare so 'mbhah kare kasyacit

ittham shrinkhalaya ghaöan atha nayan purnan apurnams tyajan     purnapurna-parigraha-tyajanayoh shiksham vyatanij janah

 

     evam—thus; mula-mandapa—Mula-mandapa; jaganmohana—jagan-mohana; bhogamandapanam—bhoga-mandapa; marjana—cleaning; anantaram—then; kupat—from a well; ke 'pi—some; samuddharanti—bringing; katarah—some; kasyapi—of some; haste—in the hand; dadau—gave; sah—he; api—also; anyasya—of another; kare—in the hand; sah—he; ca—and; apara—of another; kare—in the hand; sah—he; ambhah—water; kare—in the hand; kasyacit—of someone; ittham—thus; shrinkhalaya—by a chain; ghaöan—waterpots; atha—then; nayan—bringing; purnan—full; apurnan—empty; tyajan—rejecting; purna—full; apurna—and empty; parigraha—taking; tyajanayoh—and sending back; shiksham—instruction; vyatanit—did; janah—the people.

 

     Man:  Then the Lord cleaned the Mula-mandapa, Bhoga-mandapa, and Jagan-mohana rooms. Some devotees drew buckets of water from a well. They handed the buckets to others, who handed them to others, who handed them still others. In this way the devotees formed a chain by which full buckets traveled in one direction and empty buckets in the other.

 

 

Text 202

 

api ca

 

kecid gaura-gira manojna-matayah sincanti simhasanam

     bhittih kecana ke 'pi tasya karayor vary-arpanam kurvate

kecit tat-pada-pankajopari ghaöaih sincanti santoshatas

     tat ke 'py anjalina pibanti dadate kecic ca murdhany api

 

     api ca—furthermore; kecit—some; gaura—of Lord Chaitanya; gira—by the words; manojna—desire; matayah—thoughts; sincanti—sprinkled; simhasanam—the altar; bhittih—walls; kecana—some; ke 'pi—some; tasya—of Him; karayoh—on the feet; vari—water; arpanam—placed; kurvate—do; kecit—some; tat-pada-pankajopari—on His lotus feet; ghaöaih—with pots; sincanti—sprinkle; santoshatah—happily; tat—that; ke 'pi—some; anjalina—with cupped hands; pibanti—drink; dadate—place; kecit—some; ca—and; murdhani—on the head; api—and.

 

     By the order of the Lord some intelligent devotees poured water on the altar. Some poured water on the wall with their hands, some poured pots of water on the Lord's lotus feet, with cupped hands some drank that water, and some poured that water over their heads.

 

 

Text 203

 

     raja:  tatas tatah.

 

     tatah—then?; tatah—then?

 

     King:  Then? Then?

 

Text 204

 

     purushah:  tat purvavat kramena prakshalya dhauta-pada eva sarve sva-sva-vasobhis tat-kramena salilany apasarayam babhuvuh. tatha kritva anganam uttirya tac-chodhanarambhe.

     tat—that; purvavat—as before; kramena—one after another; prakshalya—washing; dhauta-pada—washed; eva—indeed; sarve—everything; sva-sva-vasobhih—with their own clothes; tat-kramena—one by one; salilani—water; apasarayam babhuvuh—removed; tatha—then; kritva—having done; anganam—courtyard; uttirya—going; tac-sodhanarambhe—in the cleaning.

 

     Man:  When everything had been washed perfectly clean, the devotees dried everything inside the temple with their own clothing. When the inside of the temple was clean the devotees began to clean the courtyard.

 

 

Text 205

 

pankti-bhuyopavishöe nija-jana-nikare kautukan madhya-varti

     cinvan vasah-prapuram cira-samupacitah sarkaras catvarasya

pashyamah ke katima vidadhati vicita ity avocad yadeshas

     tarhy evami pramodad aham ahamikaya cetum udyogam iyuh

 

     evam sva-caritam iva niravakaram sva-hridayam iva snigdham ca sarvatash catvara-talam kritva te 'mi bhagavat-kirtanam arebhire.

     pankti-bhuya—forming a line; upavishöe—entered; nija-jana-nikare—His own people; kautukat—enthusiastiaclly; madhya-varti—in the midst; cinvan—collecting; vasah-prapuram—filling the cloth; cira-samupacitah—placed in the cloth; sarkarah—dust; catvarasya—of the courtyard; pashyamah—we see; ke—who?; katima—how much; vidadhati—places; vicita—collected; iti—thus; avocat—said; yada—when; ishah—the Lord; tarhi—then; eva—indeed; ami—they; pramodat—happily; aham—I; ahamikaya—personally; cetum—to count; udyogam iyuh—endeavor; evam—thus; sva-caritam—pastimes; iva—like; niravakaram sva-hridayam—in the heart; iva—like; snigdham—affectionate; ca—also; sarvatah—everywhere; catvara-talam—the courtyard; kritva—doing; te ami—they; bhagavat-kirtanam—bhagavat-kirtana; arebhire—did.

 

     Accompanied by the devotees, the Lord began accumulating pebbles and grains of dirt, placing it all on His cloth. When the Lord said, "Let us see who can collect the most dirt", everyone began to work with great enthusiasm. As they worked in this way, everyone's heart became filled with devotional love, and they began a great kirtana chanting Lord Krishna's holy name.

 

 

Text 206

 

tatha hi

 

kshobham kshoni-mrigakshyah sthaganam iha raveh kampam asha-vadhunam

     stambham vatasya kurvann amara-parivridhasyashram akshnam sahasre

cedam saptarshi-goshthyah parama-rasamayollasam auttanapader

     dhyana-dhvamsham virinceh sa jayati bhagavat-kirtanananda-nadah

 

     tatha hi—furthermore; kshobham—agitation; kshoni—on earth; mrigakshyah—doe-eyed girls; sthaganam—stopping; iha—here; raveh—the sun; kampam—trembling; asha-vadhunam—the demigoddesses of the directions; stambham—stopping; vatasya—of the wind; kurvan—doing; amara-parivridhasya—of King Indra; ashram—tears; akshnam—eyes; sahasre—thousand; ca—and; idam—this; saptarshi-goshthyah—the seven sages; parama-rasamaya—sweet; ullasam—joy; auttanapadeh—of Dhruva; dhyana—meditation; dhvamsham—breaking; virinceh—of Brahma; sah—that; jayati—glories; bhagavat-kirtana—of bhagavat-kirtana; ananda—bliss; nadah—the sound.

 

     Glory to the blissful sounds of the chanting of the holy name, which agitated all beautiful doe-eyed girls on earth, stopped the sun in its course, made the demigoddesses of the four direction tremble, stopped the wind, made King Indra shed tears from his thousands of eyes, made the seven sages perspire, filled Dhruva Maharaja with joy, and interrupted the meditations of Lord Brahma!

 

 

Text 207

 

tatash ca

 

nartitva kshanam eva caru madhuram gauro harir nartayam

     cakre 'dvaita-tanujam eka-madhuram gopala-dasabhidham

nrityann eva sa murcchitah sukha-vashad dehantaram yann iva-

     dvaite khidyati pani-padma-valanad devah sa tam pranayat

 

tato hari-dhvanir uccair uccacara.

 

     tatah—then; ca—and; nartitva—dancing; kshanam—for a moment; eva—indeed; caru—beautiful; madhuram—sweet; gauro harih—Lord Chaitanya; nartayam cakre—made to dance; advaita-tanujam—Advaita's son; eka-madhuram—sweet; gopala-dasabhidham—named Gopala dasa; nrityan—dancing; eva—indeed; sah—he; murcchitah—fainted; sukha-vashat—with ecstasy; dehantaram—another body; yan—which; iva—like; advaite—Advaita; khidyati—distressed; pani-padma-valanat—from the lotus hand; devah—the Lord; sah—He; tam—him; pranayat—gace; tatah—then; hari—of Hari; dhvanih—the sound; uccaih—loudly; uccacara—called.

 

     Then Lord Gaura Hari began gracefully to dance and He induced Lord Advaita's good son Gopala dasa to dance also. As He danced, Gopala became overcome with ecstatic happiness, and He suddenly fell to the ground dead. Lord Advaita began to lament bitterly, but when Lord Chaitanya placed His hand on Gopala dasa and brought him back to life, the kirtana suddenly exploded with a great tumult of the chanting of the holy name.

 

 

Text 208

 

     raja:  aho me dura-drishöam yad etad api na drishöam.

 

     ahah—alas; me—my; dura-drishöam—misfortune; yad etat—that; api—also; na—not; drishöam—seen.

 

     King:  Alas! I am very unfortunate. I did not see any of these pastimes.

 

 

Text 209

 

     purushah:  tato narasimha-natha-mandapam ca samskarya dhavayitvendradyumna-sarasi krita-jala-viharah sarvair eva tad-abhyarna-vartini kusumodyane vishashrama. tad anu vaninatha-paööanayakenopanitani bhagavat-prasadadini sarvair eva sevitani.

 

     tatah—then; narasimha-natha-mandapam—the Nr_simha temple; ca—also; samskarya—cleaning; dhavayitva—dived; indradyumna-sarasi—in Indradyumna Lake; krita-jala-viharah—enjoyed water pastimes; sarvaih—with all; eva—indeed; tad-abhyarna-vartini—near; kusumodyane—in a flower garden; vishashrama—rested; tad anu—then; vaninatha-paööanayakena—by Vaninatha Pattanayaka; upanitani—brought; bhagavat-prasadadini—bhagavat-prasadam; sarvaih—by all; eva—indeed; sevitani—honored.

 

     Man:  Then the Lord cleansed the Nrsimha temple, then He enjoyed water sports with the devotees in the Indradyumna Lake,  and then they all rested in a nearby flower-garden. After that Vaninatha Paööanayaka brought Bhagavat-prasadam and they all honored it.

 

 

Text 210

 

     nepathye:

 

netrotsavah sarva-janasya bhavi

     svah shri-pateh shri-mukha-darshanena

itiva cittotsava esha jato

     mahotsavasyapi mahotsavo yah

 

     netra—for the eyes; utsavah—a festival; sarva-janasya—of everyone; bhavi—will be; svah—tomorrow; shri-pateh—of the Lord; shri-mukha-darshanena—by seeing His face; iti—this; iva—like; citta—of the heart; utsavah—festival; eshah—this; jatah—manifest; mahotsavasya—of the great festival; api—also; mahotsavah—great festival; yah—which.

 

     A Voice From Behind the Scenes: Tomorrow, Lord Jagannatha will create a great festival for everyone's eyes by again revealing His handsoem face. This thought has created a great festival of happiness in everyone's heart.

 

Text 211

 

     raja:  maha-patra kashimishro 'yam yatha lapati tatha manye bhavantam eva shravayati. tad adhuna netrotsavasya kritakritavekshanam acaratu bhavan.

 

     maha-patra—O maha-patra; kashimishrah—Kasi Misra; ayam—this; yatha—as; lapati—speaks; tatha—so; manye—I think; bhavantam—you; eva—indeed; shravayati—tells; tat—then; adhuna—now; netra—for the eyes; utsavasya—of a festival; krita—done; akrita-avekshanam acaratu—may do; bhavan—you.

 

     King:  O maha-patra, this must be Kashi Mishra speaking to Lord Chaitanya. Please go now and see that this great festival for the eyes is nicely performed.

 

 

Text 212

 

     tulasimishrah:  yathajnapayasi. (iti nishkrantah.)

 

     yatha—as; ajnapayasi—you order; iti—thus; nishkrantah—exits.

 

     Tulasi Mishra:  As you order. (He exits.)

 

 

Text 213

 

     (tatah pravishati kashimishrah.)

     kashimishrah:  aho ati-madhuram bhavi

 

kashishvara-kshapita-loka-cayah purastad

     govinda-palita-vilasa-gatih purastat

parshva-dvaye ca sa-purishvara-sa-svarupau

     netrotsavaya sa bhavishyati gaura-candrah

 

     tatah—then; pravishati—enters; kashimishrah—Kashi Mishra; ahah—Oh; ati-madhuram—very sweet; bhavi—will be; kashishvara—Kasisvara; kshapita—cleared; loka-cayah—the crowd; purastat—before; govinda—Govinda; palita-vilasa-gatih purastat—followingg behind; parshva-dvaye—on the two sides; ca—and; sa-purishvara-sa-svarupau—Puri and Svarupa; netrotsavaya—a festival for the eyes; sah—He; bhavishyati—will be; gaura-candrah—Lord Chaitanya.

 

     (Kashi Mishra enters.)

 

     Kashi Mishra:  Ah! It will be very sweet. With Kasishvara clearing a way through the crowd in front, with Govinda happily following behind, and with Paramananda Puri and Svarupa at His sides, Lord Chaitanya will go to what will be a great festival for His eyes.

 

 

Text 214

     raja:  aho manasa saha sankathayan mam api navalokate mishra.

 

     ahah—Oh; manasa saha—with the mind; sankathayan—conversing; mam—me; api—also; na—not; avalokate—sees; mishra—Misra.

 

     King:  Ah, Mishra is now talking to his own mind. That is why he does not even see me here.

 

 

Text 215

 

     kashimishrah:  (dakshine 'kshi nikshipya)  aho nishpanda- mandanaivaratha-trayi visheshato 'yam shri-jagannathasya rathah.

 

utsarpi-darpana-sahasra-vibhavita-shrih

     sac-caru-camara-sucina-cayaih paritah

tejomayah samayam etya virajamana

     anandayan nayanam eva ratho vibhati

 

     dakshine—right; akshi—eye; nikshipya—tossing; ahah—oh; nishpanda- mandanaivaratha-trayi—three decorated chariots; visheshatah—specifically; ayam—this; shri-jagannathasya—of Lord jagannatha; rathah—the chariot; utsarpi-darpana-sahasra-vibhavita-shrih—beautiful with thousands of mirrors; sac-caru-camara-sucina-cayaih—glorious with beautiful camara wisks; paritah—everywhere; tejomayah—splendid; samayam—time; etya—attaining; virajamanah—shining; anandayan—delighting; nayanam—the eyes; eva—indeed; rathah—the chariot; vibhati—is manifested.

 

     Kashi Mishra:  (looking to the left)  Ah, here are the three decorated chariots. Here is Lord Jagannatha's chariot. Beautifully decorated with thousands of mirrors and camara wisks, Lord Jagannatha's great splendid chariot delights the eyes.

 

 

Text 216

 

     (sammukham avalokya)  aye katham ihaiva raja. (upashritya) jayati jayati maharajah. maharaja iha sthitenaiva tvaya ratharohanam bhagavato 'valokaniyam. pashcat snanottaram sva-seva vidheya.

 

     sammukham—ahead; avalokya—looking; aye—oh; katham—why?; iha—here; eva—indeed; raja—the king; upashritya—approaching; jayati jayati—glories, glories; maharajah—to the king; maharaja—O king; iha—here; sthitena—styaing; eva—indeed; tvaya—by you; ratha—the chariot; arohanam—climbing; bhagavatah—of the Lord; avalokaniyam—to be seen; pashcat—from behind; snana—the bathing; uttaram—after; sva-seva—service; vidheya—should be done.

 

     (Looking ahead)  Ah! How has the king come here? (He approaches.) Glory, glory to the king! O king, here you will see Lord Jagannatha ascend His chariot. Then, when the bathing of Lord Jagannatha is ended, you will directly serve Him.

 

 

Text 217

 

     raja:  ratha-vijaya-seva me niyatapi tatha mam notkanöhayati yatha mahaprabhor nritya-darshana-spriha.

 

     ratha-vijaya-seva—serving the Lord on His chariot; me—by me; niyata—brought; api—even; tatha—so; mam—me; na—not; utkanöhayati—attracts; yatha—as; mahaprabhoh—of Lord Chaitanya; nritya—dancing; darshana—the sight; spriha—desire.

 

     King:  I do not desire to serve Lord Jagannatha on His chariot as much as I yearn to see the dancing of Shri Chaitanya Mahaprabhu.

 

 

Text 218

 

     kashimishrah:  ratharohane jate sati yamardhantarita eva mahaprabhor nrityarambho bhavi.

 

     ratharohane jate sati—when the Lord has ascended the chariot; yamardhantarita—an hour and a half; eva—indeed; mahaprabhoh—of Lord Chaitanya; nrityarambhah—dancing; bhavi—will be.

 

     Kashi Mishra:  An hour and a half after Lord Jagannatha has ascended the chariot, Lord Chaitanya will begin to dance.

 

 

Text 219

 

     raja:  (sa-vitarkam)

 

itash cet pashyeyam bhavati paritosho na manasas

     tato va pashyeyam tad api sulabham naiva bhavati

praveshas tad-goshöhyam mama na ghaöate tad-vritataya

     tad-antar-vartitvat katham u kalaye tasya naöanam

 

tathapi yavan naöanam tavad eva tatraiva stheyam. tat-kripa-devy  eva sharanam

 

     sa-vitarkam—reflecting; itah—then; cet—if; pashyeyam—I see; bhavati—is; paritoshah—happiness; na—not; manasah—of the heart; tatah—then; va—or; pashyeyam—I see; tad api—then; sulabham—easily attainable; na—not; eva—indeed; bhavati—is; praveshah—entrance; tad-goshöhyam—in His company; mama—my; na—not; ghaöate—is; tad-vritataya—by that; tad-antar-vartitvat—because of being within; katham—why?; u—indeed; kalaye—I see; tasya—of Him; naöanam—dancing; tathapi—still; yavat—as; naöanam—dancing; tavat—so; eva—indeed; tatra—there; eva—indeed; stheyam—should be stayed; tat-kripa-devi—the goddess of His mercy; eva—indeed; sharanam—shelter.

 

     King:  (reflecting) If I am able to see the bliss of Lord Chaitanya's dancing my heart will never tire of seeing it. It will not be very easy for me to see it. He is surrounded by His devotees, and I have no power to enter among them. How will I see Lord Chaitanya's dancing? If I take shelter of His mercy, I will be able to see His pastimes of dancing.

 

 

Text 220

 

     kashimishrah:  maharaja kancuki-dvara mahishibhir abhyarthitam asti bhagavato gauracandrasya nritya-darshanartham ihavasthanam.

 

     maharaja—O king; kancuki-dvara—by the guard; mahishibhih—by the queens; abhyarthitam asti—prayed; bhagavato gauracandrasya—of Lord Chaitanya; nritya-darshanartham—to see the dancing; iha—here; avasthanam—place.

 

     Kashi Mishra:  O king, the palace guard says the queens ask to see the dancing of Lord Chaitanya.

 

 

Text 221

 

     raja:  sukhena pashyantu. kritarthayantu locane janush ca.

 

     sukhena—easily; pashyantu—may see; kritarthayantu—make successful; locane—eyes; januh—life; ca—and.

 

     King:  They may easily see it. It will make their eyes and life successful.

 

 

Text 222

 

     kashimishrah:  tat tvarasva. bhagavato ratharohana-kalah sannikrishöa eva.

 

     tat—then; tvarasva—hurry; bhagavatah—of the Lord; ratha—chariot; arohana—ascent; kalah—time; sannikrishöah—come; eva—indeed;.

 

     Kashi Mishra:  Hurry. The tumultuous sounds mean Lord Jagannatha has ascended His chariot..

 

 

Text 223

 

     raja:  evam eva.

 

     evam—so; eva—indeed.

 

     King:  So be it.

 

 

Text 224

 

     kashimishrah:  aham api bhagavan-nikaöe eva gacchami. (ity ubhau nishkrantau.)

 

     aham—I; api—also; bhagavat—the Lord; nikaöe—near; eva—indeed; gacchami—go; iti—thus; ubhau—both; nishkrantau—exit.

 

     Kashi Mishra:  Now I must go to the Lord. (They both exit.)

 

 

Text 225

 

     (tatah pravishanti kancukinopagamyamanas tam eva vadabhim arudha mahishyah.)

     kancuki:  devyah pashyantu

 

samprapto ratha-kandharam tanu-bhritam netrair manobhih samam

     shri-nilacala-candrama ratha-patham samprapa gauri harih

bhavakrantatayaiva netra-manasi tesham varam muncatah

     purvam naiva param tu purva-parayoh satyam baliyan parah

 

     tatah—then; pravishanti—enter; kancukina—the palace uard; upagamyamanah—following; tam—that; eva—indeed; vadabhim—roof; arudhah—climbed; mahishyah—queens; devyah—queens; pashyantu—may see; sampraptah—attained; ratha-kandharam—chariot; tanu-bhritam—of the living entities; netraih—with eyes; manobhih—with minds; samam—with; shri-nilacala-candrama—the moon of Nilacala; ratha—of the chariot; patham—the pathway; samprapa—attained; gauri harih—Lord Chaitanya; bhavakrantataya—by overwhelming; eva—indeed; netra—eyes; manasi—and hearts; tesham—of them; varam—better; muncatah—freeing; purvam—former; na—not; eva—indeed; param—latter; tu—indeed; purva-parayoh—of former and latter; satyam—truth; baliyan—stronger; parah—latter.

 

     (Accompanied by the palace guard, the queens enter the palace roof.)

 

     Palace Guard:  O queens, look! Taking the eyes and minds of everyone with Him, Lord Jagannatha has now ascended His chariot as Lord Gaura Hari stands on the path before Him. Everyone's eyes and minds have at once turned from Lord Jagannatha to Lord Chaitanya. This proves the statement of shastra "baliyan parah" (The second one is stronger).

 

 

Text 226

 

api ca

 

mandalais tribhir asau sva-jananam

     avrito jayati kancana-gaurah

bija-kosha iva vari-ruhasya

     prollasat-tara-sahasra-dalasya

 

     api ca—furthermore; mandalaih—circles; tribhih—by three; asau—He; sva-jananam—of His own people; avritah—surrounded; jayati—glories; kancana-gaurah—Lord Chaitanya; bija-koshah—the whorl; iva—like; vari-ruhasya—growing in the water; prollasat-tara—blossoming; sahasra-dalasya—thousand-petalled lotus.

 

     Glory to golden-complexioned Lord Chaitanya who, surrounded by three rings of devotees, is like the whorl of a blossoming thousand-petalled lotus flower.

 

 

Text 227

 

     devyah:  (sotkanöham nirikshya pranamanti.)

 

     sotkanöham—eagerly; nirikshya—looking; pranamanti—bow.

 

     (The queens gze at Him and then bow down to offer respect.)

 

 

Text 228

 

     kancuki:  devyah pashyantu pashyantu.

 

kashishvaro 'jani bahir valayasya mukhyo

     govinda uttamatamo 'jani madhyamasya

abhyantarasya manivaj jayati svarupah

     samajikah kila purishvara ishvaragre

 

     devyah—the queens; pashyantu—look; pashyantu—look; kashishvarah—Kasisvara; ajani—is; bahih—outside; valayasya—the circle; mukhyah—head; govinda—Govinda; uttamatamah—highest; ajani—is; madhyamasya—in the middle; abhyantarasya—within that; manivat—like a jewel; jayati—glorious; svarupah—Svarupa; samajikah—group; kila—indeed; purishvarah—Paramananda Puri; ishvara—the Lord; agre—before.

 

     Palace Guard:  O queens, look! Look! Kasishvara is the leader of the devotees outside the three circles, Govinda is the leader of the devotees who comprise the circles, in the center of the circles Svarupa shines like a glistening jewel, and Paramananda Puri stands right before Lord Chaitanya.

 

 

Text 229

 

     (punar nibhalya) aho mahat-kautukam.

 

sankocad virali-karoti na janash chaitanya-padashrayams

     tais tair gadha-nirantaravritataya gauram ca no pashyati

sotkanöham nayana-dvayim tata ito vyaparayann antaram

     samprepsur haricandanamsa-vilasad-bahur nripo bhramyati

 

     punah—again; nibhalya—looking; ahah—oh; mahat-kautukam—great wonder; sankocad virali-karoti—tightening the circle; na—not; janah—a person; chaitanya-padashrayan—they who have taken shelter of Lord Chaitanya's feet; tais taih—by them; gadha-nirantaravritataya—by tightly covering; gauram—Lord Gaura; ca—and; na—not; u—indeed; pashyati—sees; sotkanöham—eagerly; nayana-dvayim—two eyes; tatas itah—there; vyaparayan—placing; antaram—in; samprepsuh—attained; haricandana—Haricandana; amsa—shoulder; vilasat—shining; bahuh—arm; nripah—the king; bhramyati—pushes aside.

 

     (Looks again)  Ah! It is very wonderful. The devotees have woven the circles so tightly around Lord Chaitanya that the king cannot see Him. The king yearns to see Lord Chaitanya with his own eyes. With his arms the king now pushes Haricandana's shoulder.

 

 

Text 230

 

     devyah:  assa jadisi ukkanöha tadisam jjeva vavaharadi.

 

     assa—of him; jadisi ukkanöha—longing; tadisam—this; jjeva—indeed; vavaharadi—is.

 

     Queens:  This king hopes in this way to see the Lord.

 

 

Text 231

 

     kancuki:  aho pramadah

 

rajakshi-vartma-bhiduram haricandano 'sau

     shrivasam antarayati sva-karena mandam

rushöo jaghana tam asau pratirushöam enam

     rajaiva shantvayati sanunayam nayena

 

     ahah—oh; pramadah—madness; raja—of the king; akshi—eyes; vartma—path; bhiduram—blocking; haricandanah—Haricandana; asau—he; shrivasam—Shrivasa; antarayati—pushes; sva-karena—with his hand; mandam—gently; rushöah—angry; jaghana—hits; tam—him; asau—he; pratirushöam—angry; enam—him; raja—king; eva—indeed; shantvayati—pacifies; sanunayam nayena—speaking sweet words.

    

     Palace Guard:  (looks for a moment)  Oh! This is madness! Shrivasa was blocking the path before the king's eyes. Haricandana gently pushed Shrivasa with his hand, and then Shrivasa became angry and slapped Haricandana. Now the king is speaking sweet words to pacify them both.

 

 

Text 232

 

     devyah:  tadisanam niravecchanam ko vara-o haricandano.

 

     tadisanam niravecchanam—of these great devotees; kah—who?; vara-ah—insignificant; haricandanah—Haricandana.

 

     Queens:  Who is Haricandana in comparison to these great devotees?

 

 

Text 233

 

     kancuki:  pashyantu pashyantu

uddama-tandava-vidhau jagad-ishvarasya

     sarve paraspara-kara-grahanam vidhaya

bahu prasarya paritah pradishanti shashvad

     bhumau skhalattara-tanoh kshata-shankayaiva

 

     pashyantu—look; pashyantu—look; uddama-tandava-vidhau—in enthusiastic dancing; jagad-ishvarasya—of Lord jagannatha; sarve—all; paraspara-kara-grahanam—taking hands; vidhaya—placing; bahu—arms; prasarya—moving; paritah—everywhere; pradishanti—point; shashvat—always; bhumau—arms; skhalattara—fallen; tanoh—body; kshata-shankaya—tossed; eva—indeed.

 

     Palace Guard:  Look! Look! Lord Chaitanya dances enthusiastically. Now He has fallen to the ground. Now the anxious devotees surround Him. They extend their arms to pick Him up.

 

 

Text 234

 

     devyah:  danim suhena disa-i.

 

     danim—now; suhena—easily; disa-i—see.

 

     Queens:  Now we see it.

 

 

Text 235

 

     kancuki:  pashyantu.

 

kshanam utplutena mrigendra-

     kalpam kshanam adhavati matta-naga-tulyam

bhramati kshanam apy alata-

     cakra-prabham ananda-tarangato yatindrah

 

     pashyantu—look; kshanam—a moment; utplutena—leaping; mrigendra- kalpam—as a lion; kshanam—another moment; adhavati—runs; matta-naga-tulyam—as a maddened elephant; bhramati—circles; kshanam api—another moment; alata-cakra-prabham—a circling firebrand; ananda—of bliss; tarangatah—by the waves; yatindrah—the king of sannyasis.

 

     Palace Guard:  Look! One moment Lord Chaitanya leaps as a lion, the next moment He runs as a maddened elephant, and the next moment, tossed by the waves of transcendental bliss, He dances as a circling firebrand.

 

 

Text 236

 

api ca

 

antar-bhava-vidam udara-manasam adyah svarupo yada

     yad gatum dishatidam eva sakalah priyaiva tad gayati

tasyarthas tanuman iva pratiphalan gauro narinrityate

     stambhashru-svara-bhanga-kampa-pulaka-prasveda-murccha-smitaih

     api ca—furthermore; antar-bhava-vidam—of they who know His heart; udara-manasam—great hearts; adyah—first; svarupah—Svarupa; yada—when; yat—which; gatum—to sing; dishati—shows; idam—this; eva—indeed; sakalah—all; priya—dear; eva—indeed; tat—that; gayati—sings; tasya—of that; arthah—the meaning; tanuman—possessing the body; iva—like; pratiphalan—reflecting; gaurah—Lord Chaitanya; narinrityate—dances without stopping; stambha—stunned; ashru—tears; svara-bhanga—choked voice; kampa—trembling; pulaka—hairs erect; prasveda—perspiration; murccha—fainting; smitaih—smiles.

 

     Now Svarupa, the leader of the close devotees who know the Lord's heart, sings a song about the intense love in the Lord's heart. Now golden Lord Chaitanya has become like the personification of Svarupa's song. Shedding tears, his voice choked, his body trembling, perspiring, and fainting, and His bodily hairs standing up, the Lord dances without stopping.

 

 

Text 237

 

     devyah:  accari-am kkhu edam pemmananda-camakkarassa.

 

     accari-am—wonderful; kkhu—indeed; edam—this; pemma—of love; ananda—of ecstasy; camakkarassa—wonder.

 

     Queens:  These symptoms of ecstatic love are a great wonder.

 

 

Text 238

 

     kancuki:  pashyantu.

 

anandambunidher na vedmi katamair uccavacair urmibhir

     nrityonmada-madena gaura-bhagavaty ananda-murccham gate

nishöhevah kaöhino 'shram asravad abhuc chvaso na samlakshyate

     kantih kevalam ujjvalaiva suhridam ashvasa-bijayate

 

     pashyantu—look; ananda—of bliss; ambunidheh—of the ocean; na—not; vedmi—I know; katamaih—how many; ucca-avacaih—high and low; urmibhih—by waves; nritya—dancing; unmada-madena—with madness; gaura-bhagavati—Lord Chaitanya; ananda—in bliss; murccham—fainting; gate—gone; nishöhevahmucuous; kaöhinah—hard; ashram—tears; asravat—flowed; abhut—was; svasah—sighing; na—not; samlakshyate—is seen; kantih—splendor; kevalam—only; ujjvala—splendid; eva—indeed; suhridam—of friends; ashvasa—hope; bijayate—fans.

 

     Palace Guard:  Look! Lord Chaitanya is tossed by the high waves of the bliss of ecstatic love. Now He falls unconcious. Tears and mucuous stream from Him. He seems to have stopped breathing. Only the sight of His splendid golden form keeps the hopes of His friends alive.

 

Text 239

 

     devyah:  isaro tti samvittijje-a no ji-anam dharedi. annadha edam kim damsidum sakki-adi.

 

     isarah—the Lord; tti—thus; samvittijje-a—died; nah—not; ji-anam—life; dharedi—maintains; annadha—otherwise; edam—this; kim—how?; damsidum sakki-adi—are able.

 

     Queens:  The Lord has not died. He is alive. Otherwise how could the devotees peacefully gaze upon Him?

 

 

Text 240

 

     kancuki:  (punar nibhalya)  aho jivitam aho jivitam.

 

romancah punar unmishanti nayane bhuyo 'pi parashruni

     nishöhevash ca punah prarohati punah shvaso 'dharam dhavati

sarvesham abhito 'bhitah samudayaty ahlada-kolahalo

     devo jagarayam cakara hridayam svananda-murccham tyajan

 

     punah—again; nibhalya—looking; ahah—oh; jivitam—alive; ahah—oh; jivitam—alive; romancah—hairs; punah—again; unmishanti—open; nayane—eyes; bhuyo api—again; parashruni—tears; nishöhevah—saliva; ca punah—again; prarohati—flows; punah—again; shvasah—sighs; adharam—lips; dhavati—run; sarvesham—everyone; abhito abhitah—there; samudayati—arises; ahlada—of happiness; kolahalah—tumult; devah—the Lord; jagarayam cakara—awakens; hridayam—the heart; svananda—of bliss; murccham—fainting; tyajan—abandoning.

 

     Palace Guard:  (looking for a moment)  Ah! He is alive! He is alive! The hairs on His body stand erect, tears stream from His eyes, saliva flows from His mouth, and the breath again runs to His lips. In all directions everyone shouts with joy. The Lord has given up His unconciousness. He has again awakened His heart.

 

 

Text 241

 

     devyah:  ammahe jividamha jividamha.

 

     ammahe—ah; jividamha—we are alive; jividamha—we are alive.

 

     Queens:  Wonderful! Now we are brought back to life! Now we are alive again!

 

 

Text 242

 

     kancuki:  (punar nibhalya)  aho. adbhutam.

 

yenaiva gitena babhuva murccha

     tenaiva bhutyo 'jani samprabodhah

kim eka evaisha sa ko 'pi mantrah     prayoga-samhara-vidhau svatantrah

 

     punah—again; nibhalya—looking; ahah—oh; adbhutam—wonderful; yena—by which; eva—indeed; gitena—by the song; babhuva—was; murccha—fainting; tena—by that; eva—indeed; bhutyah—being; ajani—was; samprabodhah—awakening; kim—what?; ekah—alone; eva—indeed; eshah—he; sah—he; kah—who?; api—indeed; mantrah—mantra; prayoga-samhara-vidhau svatantrah—able to make conscious and unconscious.

 

     Palace Guard:  (looking again)  Ah! It is wonderful! The same song that made the Lord unconcious has now awakened Him. What is this mantra-song that makes Him both conscious and unconscious?

 

 

Text 243

 

api ca

 

nrityonmada-tranginir balavatir anandavatya kramad

     atyullasayati sma tatra janito vici-taranga-kramah

kashcit kashcid aninasat tam aparas tam caparas tam parash

     cety ananda-tarangajaiva vividha vrittir na gitartha-ja

 

     api ca—furthermore; nritya—of dancing; unmada—of madness; tranginih—waves; balavatih—strong; anandavatya—with bliss; kramat—gradually; atyullasayati sma—fills with bliss; tatra—there; janitah—manifest; vici-taranga-kramah—waves; kashcit kashcit—some; aninasat—led; tam—Him; aparah—beyond; tam—Him; ca—and; aparah—beyond; tam—Him; parah—this side; ca—and; iti—thus; ananda—of bliss; tarangaja—produced from the waves; eva—indeed; vividha—various; vrittih—actions; na—not; gita—of the song; artha—from the meaning; ja—produced.

 

     The Lord was violently tossed by the great waves of the bliss of ecstatic love produced by His wild dancing. It is these waves, and not the song, that caused Lord Chaitanya to faint and then awaken.

 

 

Text 244

 

aho svarupasya prema-madhuryam. tatha hi

 

utthaya mandam upavishya sukhormi-vega-

     nighnasya tarjanikaya likhato dharitrim

ashankitah kshati-krite sa-dayam svarupo

     devasya panim arunan nija-paninaishah

 

     ahah—ah; svarupasya—of Svarupa; prema—of the love; madhuryam—the sweetness; tatha hi—furthermore; utthaya—rising; mandam—slowly; upavishya—sitting; sukha—of happiness; urmi—of waves; vega—power; nighnasya—stopping; tarjanikaya—with a finger; likhatah—scratching; dharitrim—the ground; ashankitah—fearless; kshati-krite—for that; sa-dayam—mercifully; svarupah—Svarupa; devasya—of the Lord; panim—the hand; arunan—red; nija-panina—own hand; eshah—he.

 

     Ah! Now sweet is the pure love of Svarupa! Seeing that Lord Chaitanya has become unconscious, overcome by waves of ecstasy, anxious Svarupa sits beside Him, places his hand in the Lord's hand, and lifts Him up.

 

 

Text 245

 

(punar nibhalya)  aho kashöam.

 

gacchaty esha jagat-pati ratha-gato bahu prasarya svayam

     priyotthapayitum rathodaram iva shri-gauracandram purah

nrityann eva sa capasarpati param vashyodayenatmano

     dvav evakshi-patham vyatiyatur aho bhagyam vishashrama nah

 

(iti devir avatarya tabhih saha nishkrantah.)

 

     punah—again; nibhalya—seeing; ahah—ah; kashöam—ah; gacchati—goes; eshah—He; jagat-pati—Lord Jagannatha; ratha—on the chariot;gatah—going; bahu—arms; prasarya—moving; svayam—personally; priya—beloved; utthapayitum—to raise up; ratha-udaram—the chariot; iva—as if; shri-gauracandram—Lord Chaitanya; purah—again; nrityan—dancing; eva—indeed; sah—He; ca—also; apasarpati—goes; param—then; vashyodayenatmanah—overcome; dvau—both; eva—indeed; akshi—of the eyes; patham—the path; vyatiyatuh—goes; ahah—oh; bhagyam—good fortune; vishashrama—we rest; nah—of us; iti—thus; devih—the queens; avatarya—bringing down; tabhih saha—with them; nishkrantah—exits.

 

     (Looking again)  Ah! Ah! Lord Jagannatha rides in His chariot so He can display His love for Lord Gaurachandra. Tears streaming from His eyes, Lord Chaitanya dances in ecstasy before Lord Jagannatha. Alas! I am very unfortunate, for at that moment these two Lords did not directly enter the pathway of my eyes. The king is coming now. Let us go. (The Palace Guard exits with the queens.)

 

 

Text 246

 

     (tatah pravishati raja kashimishrash ca.)

     raja:  aho nirvyudho rathotsavah.

 

gundica-griham avasthita ekah

     praptavan upavanantaram anyah

deva-yugmam idam eva jananam

     cittam eva yugapat pravivesha

 

     tatah—then; pravishati—enters; raja—the king; kashimishrah—Kasi Misra; ca—and; ahah—ah; nirvyudhah—completed; rathotsavah—Rathayatra; gundica-griham—the Gundica temple; avasthitah—situated; ekah—alone; praptavan—attained; upavanantaram—in a garden; anyah—another; deva-yugmam—two Lords; idam—this; eva—indeed; jananam—of the people; cittam—the heart; eva—indeed; yugapat—at the same moment; pravivesha—entered.

 

     (The King and Kashi Mishra enter.)

 

     King:  Now the Rathayatra festival is completed. One Lord is seated in the Gundica temple, and the other Lord is sitting a nearby garden. In a single moment these two Lords have both entered the hearts of the devotees.

 

 

Text 247

 

    kashimishra hora-pancamyam bhagavatyah shriyo devyah prayana-yatra sarvatash camatkarini yatha bhavati tatha karya. chatra-camaradini bhagavad-bhandaragare yavanti santi yavanti va. mama koshagareshu santi tavanty eva samaneyani. yatha rathotsavad api locana-camatkara-karakatvena murta evadbhuta-raso bhavati.

 

    kashimishra—O Kasi Misra; hora-pancamyam—in Hera-pancami; bhagavatyah shriyo devyah—goddess Laksmi; prayana-yatra—journey; sarvatah—everywhere; camatkarini—wonderful; yatha—as; bhavati—is; tatha—so; karya—should be done; chatra—parasols; camara—camaras; adini—beginning with; bhagavad-bhandaragare—from the Deity store-room; yavanti—as; santi—are; yavanti—as; va—or; mama—my; koshagareshu—in the treasury; santi—are; tavanti—they; eva—indeed; samaneyani—should be brought; yatha—as; rathotsavat—from the Rathayatra; api—also; locana—for the eyes; camatkara—wonder; karakatvena—bringing; murtah—form; eva—indeed; adbhuta—of wonder; rasah—the mellow; bhavati—is.

 

     O Kashi Mishra, on the day of Hera-pancami, goddess Lakshmi-devi will celebrate a very wonderful prayana-yatra. Now that Rathayatra is over, please take the camaras and parasols from the Deity's storehouse, and take whatever is needed from my treasury, and make this hera-pancami festival a great sweet nectar to fill the devotees' eyes with wonder.

 

 

Text 248

 

     kashimishrah:  yathajnapayati.

 

     yatha—as; ajnapayati—order.

 

     Kashi Mishra:  As you order.

 

 

Text 249

 

     raja:  tvam adyarabhya tatha kuru. aham api puram pravishami. (iti nishkrantah.)

     tvam—you; adya—npw; arabhya—beginning; tatha—so; kuru—do; aham—I; api—also; puram—the palace; pravishami—enter; iti—thus; nishkrantah—exits.

 

     King:  Please begin at once. I am going to the palace. (He exits.)

 

 

Text 250

 

     kashimishrah:  (svagatam)  aramantaram agateshu bhagavat-parshadeshv advaitadi ca samasteshu mahatsu kim vrittam iti nibhalayami. (iti jagannatha-vallabhakhyam upavanam sa-harsham alokya) aho bhagavatah shri-krishna-chaitanyasyaiva sakshat.

 

     svagatam—aside; aramantaram—in the garden; agateshu—come; bhagavat-parshadeshu—the Lord's associates; advaita-adi—beginning with Advaita; ca—also; samasteshu—all; mahatsu—great; kim—what?; vrittam—done; iti—thus; nibhalayami—I see; iti—thus; jagannatha-vallabhakhyam—named Jagannatha-vallabha; upavanam—garden; sa-harsham—happily; alokya—seeing; ahah—oh; bhagavatah shri-krishna-chaitanyasya—of Lord Chaitanya; eva—indeed; sakshat—directly.

 

     Kashi Mishra:  (aside)  I wonder what pastimes Advaita Acarya and all the great devotees of the Lord have been enjoying in the garden? Let me see. (He happily looks into the garden named Jagannatha-vallabha.)  Ah! Here is Shri Krishna Chaitanya Himself.

 

 

Text 251

 

shvo me parashvo mama tat-pare 'hni

     mamapradeyur mama capare 'hni

mameti bhikshadi-ninirnayena-

     dvaitadayah kautukino babhuvuh

 

     tad adhunatra mama pravesho 'yogyas tad aham asannasya hora-mahotsavasya samagri-samavadhanaya gacchami. (iti nishkrantah.)

 

     shvah—tomorrow; me—my; parashvah—the day after; mama—my; tat-pare ahni—the day after that; mama—my; apradeyuh—accept; mama—my; ca—and; apare ahni—the day after that; mama—my; iti—thus; bhikshadi-ninirnayena—by accepting prasadam; advaita-adayah—the devotees headed by Advaita; kautukinah—happy; babhuvuh—become; tat—then; adhuna—now; atra—here; mama—my; pravesah—entrance; ayogyah—unsuitable; tat—that; aham—I; asannasya—come; hora-mahotsavasya—of the hera-pancami festival; samagri-samavadhanaya—to make arrangements; gacchami—I go; iti—thus; nishkrantah—exits.

 

     Tomorrow, the day after, the day after that, the day after that, and the day after that. Advaita and the other devotees will happily accept alms at my home. Still, now I must go and make arrangements for the hera-pancami festival. (He exits.)

 

Text 252

 

     (tatah pravishati shri-krishna-chaitanyah parito 'dvaitadayash ca.)

 

     shri-krishn-chaitanyah:  svarupa yadyapi jagannatho dvaraka-lilam anukaroti tathapi gundica-vyajena vrindavana-smarakeshv eteshupavaneshu vihartum praty-abdam eva nilacalam parityajya sundaracalam agacchati. katham devim shriyam parityajati.

 

     tatah—then; pravishati—enters; shri-krishna-chaitanyah—Lord Chaitanya; paritah—everywhere; advaita-adayah—the devotees headed by Advaita; ca—and; svarupa—O Svarupa; yadyapi—although; jagannathah—Lord Jagannatha; dvaraka—Dvaraka; lilam—pastimes; anukaroti—does; tathapi—still; gundica-vyajena—on the pretext of going to Gundica; vrindavana—Vrndavana; smarakeshu—remembering; eteshu—in them; upavaneshu—gardens; vihartum—to enjoy pastimes; praty-abdam—every day; eva—indeed; nilacalam—Nilacala; parityajya—leaving; sundaracalam—to Sundaracala; agacchati—goes; katham—why?; devim shriyam—goddess Laksmi; parityajati—abandons.

 

     (Enter Shri Krishna Chaitanya, accompanied by Advaita Acarya and the other devotees.)

 

     Shri Krishna Chaitanya:  Svarupa, although Lord Jagannatha enjoys pastimes in Dvaraka, on the pretext of going to Gundica to enjoy pastimes in these garndens, which are all replicas of Shri Vrindavana, every year He leaves Nilacala and goes to Sundaracala. Why does He leave goddess Lakshmi behind?

 

 

Text 253

 

     svarupah:  svamin vrindavana-smarakeshv iti yad uktam svayam eva. tad eva siddhantah. na hi vrindavane shriya saha viharah. api tu gopanganabhir eva.

 

     svamin—O Svami; vrindavana-smarakeshu—replicas of Vrndavana; iti—thus; yat—which; uktam—said; svayam—personally; eva—indeed; tat—that; eva—indeed; siddhantah—the conclusion; na—not; hi—indeed; vrindavane—in Vrndavana; shriya—the goddess of fortune; saha—with; viharah—pastimes; api—also; tu—indeed; gopanganabhih—with the gopis; eva—indeed.

 

     Svarupa:  Lord, the answer to Your question is: In Vrindavana He does not enjoy pastimes with goddess Lakshmi. In Vrindavana He enjoys pastimes with the gopis.

 

 

Text 254

 

     shri-krishna-chaitanyah:  tathapy esha kopini bhavati.

 

     tathapi—nevertheless; esha—she; kopini—angry; bhavati—becomes.

 

     Shri Krishna Chaitanya:  Still, Lakshmi-devi becomes very angry.

 

Text 255

 

     svarupah:  pranayininam prakritir eveyam yat svayogyatam nekshante.

 

     pranayininam—of women in love; prakritih—nature; evea—indeed; iam—this; yat—which; svayogyatam—wrongness; na—not; ikshante—sees.

 

     Svarupa:  That is the nature of a woman in love. I don't see anything wrong there.

 

 

Text 256

 

     (nepathye maha-vaditra-nirghoshah.)

     sarve:  (akarnya)  aho nimesha-matram iva dina-catushöayam jatam. yad ayam hora-pancami-mahotsavah pratyavartate.

 

     nepathye—behind the scenes; maha-vaditra-nirghoshah—loud sound of musical instruments; akarnya—hearing;  ahah—oh; nimesha-matram—for only a moment; iva—as if; dina-catushöayam—four days; jatam—manifested; yad ayam—what; hora-pancami-mahotsavah—hera-pancami festival; pratyavartate—is.

 

     (From Behind The Scenes comes the sound of a large band playing.)

 

     Everyone:  (listening)  Ah! These four days have passed like a single moment. This is the Hera-pancami festival.

 

 

Text 257

 

     shri-krishna-chaitanyah:  yatha-prastavam evayam bhagavatyah shri-devyah kopa-prayana-mahotsavah. tad ayam alokaniyo bhavati.

 

     yatha-prastavam—as; eva—indeed; ayam—this; bhagavatyah shri-devyah—of the goddess of fortune; kopa-prayana—jealous anger; mahotsavah—great festival; tad ayam—that; alokaniyah—seen; bhavati—is.

 

     Shri Krishna Chaitanya:  This is the festival of goddess Lakshmi's jealous anger. Let us see it.

 

 

Text 258

 

     sarve:  evam eva. (ity alokana-samucitam sthalam upasarpanti.)

 

     evam—so; eva—indeed; iti—thus; alokana-samucitam—suitbale to see; sthalam—place; upasarpanti—go.

 

     Everyone:  So be it.

     (Everyone goes to a place where they can easily see the festival.)

 

 

Text 259

 

     (punar nepathye jaya-jaya-dhvanih.)

 

     punah—again; nepathye—behind the scenes; jaya-jaya—of jaya jaya; dhvanih—sounds.

 

     (Sounds of "jaya jaya" come from behind the scenes.)

 

 

Text 260

 

     svarupah:  (alokya) bhagavan

 

manasya krama esha naiva yad iyam svaishvarya-vikhyapakair

     nana-divya-paricchadaih svayam aho devam pratikramati

vyaktam raudra-raso 'yam ambudhi-bhuvah krodhasya yat-sthayino

     bhuyan eva vikara esha viditam vaidagdhyam asyah param

 

     alokya—looking; bhagavan—O Lord; manasya—of jealous anger; kramah—sequence; esha—this; na—not; eva—indeed; yad iyam—this; svaishvarya-vikhyapakaih—glorifying her opulences; nana-divya-paricchadaih—with transcendental addendents; svayam—personally; ahah—oh; devam—to the Lord; pratikramati—go; vyaktam—manifested; raudra-rasah—the mellow of anger; ayam—she; ambudhi-bhuvah—born from the ocean; krodhasya—of anger; yat-sthayinah—place; bhuyan—greater; eva—indeed; vikarah—transformation; esha—she; viditam—known; vaidagdhyam—expert intelligence; asyah—of her; param—superior.

 

     Svarupa:  (looking)  Lord, is this the deity of jealous anger personified? No. this is goddess Lakshmi who, surrounded by transcendental companions always chanting her many glories, now goes to see Lord Jagannatha. Her heart is filled with ferocious anger. She is very expert at pastimes of jealous anger.

 

 

Text 261

 

     purishvarah:  svarupa satyam eva kintu pashyatam punar adbhuta eva rasah. tatha hi

 

patakabhir devi kalaham anu bhogindra-rasana-

     sahasrasya dvabhyam yugapad iva lidha dasha-dishah

nabho vapi-hamsair iva mridu-calaish camara-cayaih

     sita-cchatraih phullad-dhavala-kamalaughair iva vrita

 

     svarupa—O Svarupa; satyam—truth; eva—indeed; kintu—but; pashyatam—should be seen; punah—again; adbhuta—wonderful; eva—indeed; rasah—mellow; tatha hi—furthermore; patakabhih—with flags; devi—the goddess; kalaham—quarrel; anu—following; bhogi-indra—of regal serpents; rasana—tongues; sahasrasya—thousands; dvabhyam—with two; yugapat—at that moment; iva—as if; lidhah—licked; dasha—the ten; dishah—directions; nabhah—the sky; vapi-hamsaih—with swans; iva—like; mridu—gently; calaih—moving; camara-cayaih—camaras; sita-cchatraih—white parasols; phullat—blossoming; dhavala—white; kamala—lotuses; aughaih—multitudes; iva—like; vrita—surrounded.

 

     Paramananda Puri:  Svarupa, it's true. Look! It's wonderful! Goddess Lakshmi is surrounded by a host of flags like two thousand regal serpents' tongues licking the ten directions. The sky is filled with a host of camaras like a flock of swans and white parasols like a forest of white lotuses.

 

 

Text 262

 

api ca

 

su-dhupanam dhumaih prati-disham udirnair upacite

     ghanaughe gambhiram dhvanati murajadi-vyatikare

balakanam shrenyam iva dhavala-sat-torana-tatau

     calantyam unmatta iva dadhati lasyani shikhinah

 

     api ca—furthermore; su-dhupanam—of incense; dhumaih—with smoke; prati-disham—every direction; udirnaih—filled; upacite—filled; ghanaughe—clouds; gambhiram—deep; dhvanati—thunders; murajadi-vyatikare—drums; balakanam—of cranes; shrenyam—flock; iva—like; dhavala—white; sat-torana-tatau—arches; calantyam—moving; unmatta—mad; iva—like; dadhati—place; lasyani—dances; shikhinah—peacocks.

 

     Now that there are clouds of incense smoke like monsoon clouds everywhere, deep thunder of many drums, and white arches standing as pairs of graceful cranes, the peacocks are madly dancing.

 

 

Text 263

 

     advaitah:

 

puro vara-stribhir guna-vijita-rambha-prabhritibhir

     lasal-lila-lasyam muhur abhinayantibhir abhitah

samantad dasibhir vyajana-caya-tambula-puöika-

     mani-bhringaradi-grahana-catulabhih parivrita

 

     purah—before; vara-stribhih—by beautiful women; guna—virtues; vijita—defeated; rambha-prabhritibhih—the apsaras headed by Rambha; lasal-lila-lasyam—splendid playful dancing; muhuh—at every moment; abhinayantibhih—performing; abhitah—everywhere; samantat—everywhere; dasibhih—by maidservants; vyajana-caya—fans; tambula-puöika—betel nut boxes; mani—jewel; bhringara—pitchers; adi—beginning with; grahana—holding; catulabhih—expert; parivrita—surrounded.

     Advaita:  Many heavenly damsels more qualified and beautiful than Rambha dance before Her, and many maidservants bearing fans, boxes of betel-nuts, and golden jewel pitchers, surround her.

 

 

Text 264

 

api ca

 

vimanasya mlanim iva vidadhatim mugdha-mahasa

     catur-dolim camikara-manimayim utthitavati

ati-krodhandhapi smara-bhara-samabhugna-hridaya

     payodheh putriyam pitri-janita-darpeva calate

 

     api ca—furthermore; vimanasya—jealousy; mlanim—withered; iva—as if; vidadhatim—manifestivg; mugdha—thwarted; mahasa—splendor; catur-dolim—palanquin; camikara-manimayim—jeweled; utthitavati—climbed; ati-krodha—with great anger; andha—blind; api—also; smara-bhara—withe great love; samabhugna—broken; hridaya—heart; payodheh—of the ocean; putri—the daughter; iyam—she; pitri—father; janita—born; darpa—pride; iva—like; calate—moves.

 

     She rides on jewelled golden palanquin. Her natural beauty is now twisted with jealousy. She is blind with anger and her heart is broken. She is proud and arrogant as her father, the ocean of milk.

 

 

Text 265

 

     svarupah:  (sopahasam)  aho mana-vaidagdhyam asyah.

 

     sopahasam—joking; ahah—aha; mana—in jealous anger; vaidagdhyam—expertise; asyah—of her.

 

     Svarupa:  (joking)  Ah! She is expert in the art of jealous anger.

 

 

Text 266

 

     shri-chaitanyah:  svarupa kidrisham pranaya-kopa-vaidagdhyam.

 

     svarupa—O Svarupa; kidrisham—like what?; pranaya—of love; kopa—anger; vaidagdhyam—skill.

 

     Shri Chaitanya:  What is her skill in jealous anger?

 

 

Text 267

 

     svarupah:  ya yadrishi tasyah khalu tatha-vidham vaidagdhyam.

 

     ya—what; yadrishi—like what; tasyah—of her; khalu—indeed; tatha-vidham—like that; vaidagdhyam—skill.

 

     Svarupa:  Whatever skill in jealous anger exists, she possesses it.

 

 

Text 268

 

     shri-chaitanyah:  tathapi shrinumah.

 

     tathapi—still; shrinumah—let us hear.

 

     Shri Chaitanya:  That may be, still we will hear about it.

 

 

Text 269

 

     svarupah:  kadacit kritaparadhe pranayini shri-vraja-raja-kishore sa-vidham agatya samucitam vyavaharati sati

 

kim padantam upaishi nasmi kupito naivaparaddho bhavan

     nirhetur na hi jayate krita-dhiyam kopo 'paradho 'thava

yogya eva hi bhogyatam dadhati te tat kim mayayogyaya

     tenadyavadhi gokulendra-tanaya svacchandyam evastu te

 

idam kopa-vaidagdhyam.

 

     kadacit—one time; kritaparadhe—offended; pranayini—lover; shri-vraja-raja-kishore—the young prince of Vraja; sa-vidham—like that; agatya—coming; samucitam—proper; vyavaharati sati—doing; kim—what; padantam—step; upaishi—goes; na—not; asmi—I am; kupitah—angry; na—not; eva—indeed; aparaddhah—offended; bhavan—You; nirhetuh—without cause; na—not; hi—indeed; jayate—is born; krita-dhiyam—given thought; kopah—angry; aparadhah—offense; athava—or; yogya—proper; eva—indeed; hi—indeed; bhogyatam—to eb enjoyed; dadhati—places; te—they; tat—that; kim—what?; maya—by me; ayogyaya—improper; tena—by Him; adya—now; avadhi—then; gokulendra-tanaya—the prince of Gokula; svacchandyam—independent; eva—indeed; astu—is; te—of You; idam—this; kopa—in anger; vaidagdhyam—skill.

 

     Svarupa:  Once, when Lord Krishna, the prince of Vraja, had offended His beloved, she replied: "Why do You fall at my feet? I am not angry. You have not offended me. There is no reason for me to be angry with You, for You have not offended me. O prince of Gokula, I am not really qualified to be Your beloved. You should find a more qualified girl. You are now free to find her." This is skill in jealous anger.

 

 

Text 270

 

prakarantaram ca

 

durad utthitam antikam mayi gate piöham karenapi tam

     smitva bhashini bhashitam mridu-sudha-nihsyandi mandam vacah

arudhe 'rdham athasanam prakaöito harshas tayashlishyati

     pratyashlishöam avamayaiva manaso vamyam tayavishkritam

 

     prakara—example; antaram—another; ca—also; durat—far away; utthitam—risen; antikam—last; mayi—me; gate—gone; piöham—place; karena—with His hand; api—also; tam—her; smitva—smiling; bhashini—words; bhashitam—spoken; mridu—sweet; sudha—nectar; nihsyandi—flowing; mandam—gently; vacah—words; arudhe—risen; ardham—half; atha—then; asanam—seat; prakaöitah—manifest; harshah—joy; taya—by her; ashlishyati—embraces; pratyashlishöam—embraced in return; avamaya—without duplicity; eva—indeed; manasah—of the heart; vamyam—duplicity; taya—by her; avishkritam—manifest

 

     In the following words Lord Krishna Himself describes His beloved's jealous anger: "I had come from far away. With her own hand she gave Me a seat. I smiled and conversed with her and she spoke very sweetly in reply. I partially rose from My seat. I embraced her. She embraced Me in return. Even though she was angry with Me, because she is so gentle she concealed the anger in her heart."

 

 

Text 271

 

     shri-chaitanyah:  purvato 'pi su-rasam idam.

 

     purvatah—than the first; api—also; su-rasam—sweeter; idam—this.

 

     Shri Chaitanya:  This second example is sweeter than the first.

 

 

Text 272

 

     shrivasah:  (sa-parihasam)  gopala-lalananam kvaitadrisham aishvaryam. aishvaryam hi mada-hetuh.

 

asyah pashyata bho madasya mahima dasi-kuleneshvari-

     garvotseka-madoddhurena yad ami baddhah kaöi-rodhasi

mukhya eva jagat-pateh parijanah pratyekam akarshata

     paty ante sma nijeshvari-pada-purah prapayya caura iva

 

     bhrityaparadhe svamino danda ity eva shrutam. idam tu tad-viparitam evety aho aty-adbhutam.

 

     sa-parihasam—joking; gopala-lalananam—of the gopis; kva—where?; etadrisham—like this; aishvaryam—opulence; hi—indeed; mada—of joy; hetuh—cause; asyah—of her; pashyata—see; bhah—oh; madasya—of pride; mahima—glory; dasi-kulena—by maidservants; ishvari—the queen; garva—pride; utseka—eager; mada—pride; uddhurena—great; yat—what; ami—they; baddhah—bound; kaöi-rodhasi—on the waist; mukhya—best; eva—indeed; jagat-pateh—of the Lord; parijanah—associates; pratyekam—each one; akarshatah—attracted; patyante sma—were protected; nijeshvari—queen; pada—feet; purah—before; prapayya—giving; caurah—thief; iva—as if; bhritya—of the wife; aparadhe—offense; svaminah—of the husband; dandah—punishment; iti—thus; eva—indeed; shrutam—is heard in Sruti-sastra; idam—this; tu—indeed; tad-viparitam—opposite; eva—indeed; iti—thus; ahah—oh; ati—very; adbhutam—wonderful.

 

     Shrivasa:  (joking)  How can the gopis ever possess opulence like this? Her opulence makes her proud. Ah! Look at the glory of her pride! Lakshmi's maidservants have now arrogantly arrested the principal servants of Lord Jagannatha, bound them at the waist, dragged them along, and thrown them at the feet of their queen as of they were common thieves. I have heard of a master being punished for the crime of his servant, but this, the opposite, is very wonderful and surprising.

 

 

Text 273

 

     svarupah:  (shrivasam prati)  bhoh pandita pashya pashya tava devya vaidagdhyam.

 

acetanasyasya rathasya ko va

     mantuh katham tadyata esha bhrityaih

yasyamy adure 'ham itishvarena

     prokte katham vasami dirgha-kopah

 

     shrivasam—Shrivasa; prati—to; bhoh—O; pandita—pundit; pashya—look; pashya—look; tava—your; devya—of the queen; vaidagdhyam—skill; acetanasya—unconscious; asya—of the; rathasya—chariot; kah—who?; va—or; mantuh—anger; katham—why?; tadyate—is beaten; eshah—this; bhrityaih—by the servants; yasyami—I will go; adure—not far; aham—I; iti—thus; ishvarena—by the Lord; prokte—said; katham—why?; va—or; asami—I enjoy; dirgha—long; kopah—anger.

 

     Svarupa:  (To Shrivasa)  O pandita, look! Look at the skill of your queen! Why do Lakshmi's servants beat the inanimate chariot? Lord Jagannatha said, "I will return before long". Why is Lakshmi so angry? 

 

 

Text 274

 

     shrivasah:  svamin ishvarya hiyam eva ritih.

 

     svamin—O Svami; ishvarya—of a queen; hi—indeed; iyam—this; eva—indeed; ritih—the way.

 

     Shrivasa:  Svami, that is a queen's nature.

 

 

Text 275

 

     shri-chaitanyah:  shrivasa naradatvena bhavan dvaraka-vilasa-priya eva. tena tubhyam aishvaryamsha eva rocate. svarupasya vrindavana-priyatvat tatha-vidhananda-vaidagdhyamsha eva preyan.

 

     shrivasa—O Shrivasa; naradatvena—with the nature of Narada; bhavan—you; dvaraka—in Dvaraka; vilasa—pastimes; priyah—fond; eva—indeed; tena—by that; tubhyam—to you; aishvarya—of opulence; amshah—part; eva—indeed; rocate—pleases; svarupasya—of Svarupa; vrindavana—of Vrndavana; priyatvat—because of being fond; tatha-vidha—like that; ananda—bliss; vaidagdhya—skill; amshah—part; eva—indeed; preyan—dear.

 

     Shri Chaitanya:  Shrivasa, you are like Narada, and therefore you like the Lord's pastimes at Dvaraka, and the opulences there please you. You, Svarupa, are fond of Vrindavana. and the blissful pastimes there please you.

 

 

Text 276

 

     advaitah:  bhagavan

 

bhavat-padambhoruhayor anugrahad

     asmadrisham idrisham idrisham mahat

babhuva saubhagya-maho-mahotsava

     murta ivami vivishur drishoh pathi

 

     bhagavan—O Lord; bhavat-padambhoruhayoh—of Your lotus feet; anugrahat—by the mecy; asmadrisham—of those like us; idrisham idrisham—like this; mahat—great; babhuva—was; saubhagya—good fortune; mahah—splendor; maha—great; utsava—festival; murta—personified; iva—like; ami—these; vivishuh—enter; drishoh—of the eyes; pathi—on the pathway.

 

     Advaita:  Lord, it is only by the mercy of Your lotus feet that persons like Myself are fortunate that these great festivals enter the pathwy of our eyes.

 

 

Text 277

 

     shri-chaitanyah:  kim te bhuyah priyam upakaromi.

 

     kim—what?; te—of You; bhuyah—more; priyam—pleasing; upakaromi—I may do.

 

     Shri Chaitanya:  What more may I do to please You?

 

 

Text 278

 

     advaitah:  kim bhuyah priyam upakarishyasi.

 

hela-khelayitenatani kali-mathanam khyapito bhakti-yogo

     vyaktam tatrapi nitah parama-su-nibhritah prema-nama padarthah

kvapi kvapi prakirina purutara-su-bhavuka bhavukanam

     tatrapy abhira-nari-mukuöa-mani-maha-bhava-vidyanavadya

 

     kim—what?; bhuyah—more; priyam—dear; upakarishyasi—I may do; hela-khelayitenatani—confidential pastimes; kali—kali; mathanam—crushed; khyapitah—famous; bhakti-yogah—devotional service; vyaktam—manifested; tatrapi—still; nitah—led; parama-su-nibhritah—very confidential; prema-nama—named pure love; padarthah—the meaning of the word; kvapi kvapi—wherever; prakirina—distributed; purutara—more; su-bhavuka—sweet; bhavukanam—of they who relish it; tatrapi—still; abhira-nari—of the gopis; mukuöa—crown; mani—jewel; maha-bhava—greta love; vidya-anavadya—with knowledge.

 

     Advaita:  What more may You do to please Me? Lord, You have revealed the most confidential pastimes of Lord Krishna. You have crushed the age of Kali, and You have described the secret meaning of devotional service in pure love of Krishna. You have brought all auspiciousness to the devotees expert at relishing the mellows of transcendental pastimes. You have openly  revealed the ecstatic, pure devotional love felt by Shri Radha, the crest jewel of all the gopis.

 

 

Text 279

 

asmakam tu

 

dharmartha-kameshu paraiva kutsa

     lipsa na mokshasya ca karhicin nah

ebhih samastais tava deva lokair

     lokantare 'py astu mahaiva vasah

 

     asmakam—of us; tu—but; dharma—of material piety; artha—economic development; kameshu—and sense gratification; para—great; eva—indeed; kutsa—insignificant; lipsa—desire; na—not; mokshasya—for impersonal liberation; ca—also; karhicit—somehow; nah—of us; ebhih—with these; samastaih—all; tava—Your; deva—O Lord; lokaih—people; lokantare—in another life; api— also; astu—may be; saha—with; eva—indeed; vasah—residence.

 

     I have one request, I think material piety, economic development and sense-gratification worthless and insignificant. I don't want impersonal liberation. I only want that in the next life I may have the association of Your devotees.

 

 

Text 280

 

     shri-chaitanyah:  evam eva.

 

vrindaranyantara-sthah sa-rasa-vilasitenatmanatmanam uccair

     ananda-syanda-vandi-krita-manasam uri-kritya nitya-pramodah

vrindaranyaika-nishöhan sva-ruci-sama-tanun karayayishyami yushman

     ity evaste 'vashishöam kim api mama mahat karma tac catanishye

 

     evam—so; eva—indeed; vrindaranyantara-sthah—in Vrndavana; sa-rasa-vilasitena—with sweet pastimes; atmana atmanam—My own form; uccaih—greatly; ananda-syanda—filled with bliss; vandi-krita—worshiped; manasam—whose heart; uri-kritya—accepting; nitya—eternal; pramodah—happiness; vrindaranyaika-nishöhan—they who have faith in Vrndavana; sva-ruci-sama-tanun—splendid forms like My own; karayayishyami—I will do; yushman—you; iti—thus; eva—indeed; aste—is; avashishöam—all; kim api—something; mama—My; mahat—great; karma—act; tat—that; ca—and; atanishye—I will give.

 

     Shri Chaitanya:  So be it. I will go to Vrindavana and there I will accept you as My associates and with My sweet pastimes I will fill your hearts with bliss. To you who have faith in Vrindavana I will give splendid spiritual forms like My own. That is what I will do for you.

 

 

Text 281

 

api ca

 

dasye kecana kecana pranayinah sakhye ta evobhaye

     radha-madhava-nishöhaya katipaye shri-dvarakadhishituh

sakhyadav ubhayatra kecana pare ye vavatarantare

     mayy abaddha-hrido 'khilan vitanavai vrindavanasanginah

 

     api ca—furthermore; dasye—in servitorship; kecana kecana—whoever; pranayinah—loving; sakhye—in friendship; te—they; eva—indeed; ubhaye—both; radha-madhava-nishöhaya—with faith in Shri Radha-Madhava; katipaye—some; shri-dvarakadhishituh—of Lord Dvarakadhisha; sakhya—with friendship; adau—beginning with; ubhayatra—in both; kecana—some; pare—others; ye—who; vavatarantare—in Vrndavana; mayi—in Me; abaddha—bound; hridah—hearts; akhilan—all; vitanavai—I give; vrindavana—in Vrndavana; asanginah—association.

 

     Those of you whose hearts are bound to Me in this form of Shri Chaitanya Mahaprabhu, even if your rasas are friendship or servitude to Shri Shri Radha-Madhava or Lord Dvarakadhisha,  or if your rasas are friendship or servitude to any of My other incarnations, I will make into My eternally liberated associates in Goloka Vrindavana.

 

 

Text 282

 

     advaitah:  tathastu.

 

nijecchaya prapaya yad yad eva

     sthalantaram no vapur antaram va

tavaitad ashcarya-caritram eva

     jati-smara eva ciram smaramah

 

     tatha—so; astu—be it; nija—own; icchaya—by the desire; prapaya—giving; yad yat—whatever; eva—indeed; sthala—place; antaram—another; nah—of us; vapuh—form; antaram—another; va—or; tava—of You; etat—this; ashcarya—wonderful; caritram—pastimes; eva—indeed; jati—past life; smarah—remembering; eva—indeed; ciram—long; smaramah—we remember.

 

     Advaita:  So be it. By Your desire may You give us all different eternal forms and different eternal residences. We will eternally remember Your wonderful transcendental pastimes.

 

 

Text 283

 

tathapidam astu

 

akalpam kavayantu nama kavayo yushmad-vilasavalim

     tam evabhinayantu nartaka-ganah shrinvantu pashyantu tam

santo matsaratam tyajantu kujanah santoshavantah sada

     santu kshoni-bhujo bhavac-caranayor bhaktya prajah pantu ca

 

     tathapi—furthermore; idam—this; astu—may be; akalpam—until the end of the kalpa; kavayantu—may write poems; nama—indeed; kavayah—potes; yushmat—Your; vilasavalim—pastimes; tam—that; eva-—indeed; abhinayantu—may play; nartaka-ganah—actors; shrinvantu—may hear; pashyantu—may see; tam—that; santah—devotees; matsaratam—envy; tyajantu—may abandon; kujanah—wicked; santoshavantah—happy people; sada—always; santu—may be; kshoni-bhujah—kings; bhavat—Your; caranayoh—to the feet; bhaktya—with devotion; prajah—citizens; pantu—may protect; ca—also.

 

     I pray that until the end of the kalpa poets may write books about Your transcendental pastimes, actors may act in plays narrating Your pastimes. May the saintly devotees see and hear these plays. When the wicked see and hear these plays may they become free of envy and filled with happiness, and when the kings of this world see and hear them may they become filled with devotion for Your lotus feet and inspired to always protect their subjects.

 

 

Text 284

 

     bhagavan:  tathaivastu.

     (nishkrantah sarve.)

 

     tatha—so; eva—indeed; astu—is; nishkrantah—exits; sarve—everyone.

 

     The Lord:  So be it.

 

     (Exit all.)Act Ten

 

 

Text 1

 

     (tatah pravishati kashcid vaideshikah.)    

 

     vaideshikah:  shrutam maya praty-abdam eva gundica-samaye advaitacaryadayah sarve shri-krishna-chaitanya-darshanartham gacchanti. tesham abhibhavakataya shivananda-nama kashcit tasyaiva bhagavatah parshado vartmanah kanöakayamananam ghaööa-palanam ghaööa-deyadi-ghna-vighna-nivaraka a-candalam api pratipalya nayati. tad aham api tam anusandadhami yatha tasya sanga eva gamyate. (iti katicit-padani gatva.) aye purato 'yam samicino jana alokyate tad ayam eva drashöavyah. (ity upasarpati.)

 

     tatah—then; pravishati—enters; kashcit—someone; vaideshikah—a foreigner; shrutam—heard; maya—by me; prati—every; abdam—year; eva—indeed; gundica—of the Gundica festival; samaye—at the time; advaitacarya-adayah—headed by Advaita Acarya; sarve—all; shri-krishna-chaitanya-darshanartham—to see Lord Chaitanya; gacchanti—go; tesam—of them; abhibhavakataya—as protector; shivananda-nama—named Sivananda; kashcit—someone; tasya—of him; eva—indeed; bhagavatah—of the Lord; parshadah—associate; vartmanah—of the path; kanöakayamananam—of impediments; ghaööa-palanam—protector; ghaööa-deya-adi-ghna-vighna-nivaraka—remover of various obstacles; a-candalam—down to the outcastes; api—even; pratipalya—protecting; nayati—leads; tat—that; aham—I; api—also; tam—that; anusandadhami—I search; yatha—as; tasya—of him; sanga—association; eva—indeed; gamyate—is gone; iti—thus; katicit—some; padani—steps; gatva—having gone; aye—O; puratah—in the presence; ayam—this; samicinah—right; janah—person; alokyate—is seen; tat—that; ayam—he; eva—indeed; drashöavyah—should be seen; iti—thus; upasarpati—approaches.

 

     (A foreigner enters.)

 

     Foreigner:  I heard every year, at the time of the Rathayatra festival, Advaita Acarya and the devotees in Bengal go to see Shri Krishna Chaitanya. A close associate of the Lord, named Shivananda, who is expert at dealing with the toll-collectors like great thorn bushes growing on the highways, guides and protects the devotees in these travels. I am very eager to find him. I will search for him. (He takes a few steps.)  Ah! I see an honest-looking man ahead. Let me ask him. (He approaches.)

 

 

Text 2