Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > Compiled and Imp Scriptures > Caitanya Chandrodaya > Act Nine

Act Nine

 

 

 

Text 1

 

     (tatah pravishati kinnara-mithunam.)

     purushah:  priye gatagatebhyo 'pi samvatsarebhyah khalu jagannathasya gundicotsavah parama-ramaniyo drishtah.

 

     tatah—then; pravishati—enters; kinnara—a Kinnara; mithunam—couple; purushah—man; priye—dear; gata-agatebhyah—coming and going; api—also; samvatsarebhyah—than years; khalu—certainly; jagannathasya—of Lord Jagannatha; gundica—Gindica; utsavah—festival; parama-ramaniyah—very beautiful; drishtah—seen.

 

     (Enter a Kinnara couple)

 

     The Man:  Beloved, this year Lord Jagannatha's Gundica festival was more beautiful than any year before.

 

Text 2

 

     stri:  katham vi-a.

 

     katham—why?; vi-a—thus.

 

     The Woman:  Why is that?

 

Text 3

 

     purushah:  asminn abde tu murtimatanandenaiva kanaka-giri-gaurena yatindra-vesha-dharina bhaktavatarena shri-krishna-caitanyena mahotsavo 'yam surasatvena parama-ramaniyo vihitah.

 

     asmin—this; abde—year; tu—indeed; murtimata—in the form; anandena—with bliss; eva—indeed; kanaka-giri-gaurena—with the splendor of a golden mountain; yatindra—the great sannyasi; vesha—garments; dharina—wearing; bhakta—of a devotee; avatarena—in the incarnation; shri-krishna-caitanyena—by Lord Chaitanya; mahotsavah—greta festival; ayam—this; surasatvena—with sweetness; parama—very; ramaniyah—beautiful; vihitah—is.

 

     Man:  Because this year Shri Krishna Chaitanya, who is personified bliss, who is splendid as golden Mount Meru, who wears the garments of the geratest sannyasi, and who has descended to this world to accept the role of a devotee, has come, the festival was very sweet.

 

Text 4

 

     stri:  haddhi haddhi aham kadham sangena nida. ma-e datthu na paridam.

 

     haddhi—alas!; haddhi—alas!; aham—I; kadham—why?; sangena—with association; nida—attained; ma-e—by me; datthu—to see; na—not; paridam—attained.

 

     Woman:  Alas! Alas! Why did I not meet Him? Why did I not see Him?

 

Text 5

 

     purushah:  priye agaminy abde darshaniyo bhavatya.

 

     priye—beloved; agamini—coming; abde—year; darshaniyah—will be seen; bhavatya—by you.

 

     Man:  Beloved, next year you will see Him.

 

Text 6

 

     stri:  a-amini adde ha-i evam ho-i.

 

     a-amini—coming; adde—year; ha-i—of; evam—thus; ho-i—is.

 

     Woman:  If He is still in Jagannatha Puri next year.

 

Text 7

 

     purushah:  itah prabhriti tenatraiva sthatavyam.

 

     itah—thus; prabhriti—beginning; tena-by Him; atra—there; eva—indeed; sthatavyam—will stay.

 

     Man:  From now on He will stay there.

 

Text 8

 

     stri:  ettha ko ni-amo.

 

     ettha—there; kah—what?; ni-amah—reason.

 

     Woman:  How do you know that?

 

Text 9

 

     purushah:  janami tattvam.  

 

     janami—I know; tattvam—the truth.  

 

     Man:  I know.

 

Text 10

 

     stri:  kadham janidam.

 

     kadham—how?; janidam—known.

 

     Woman:  How do you know?

 

Text 11

 

     purushah:  parasparam kathayatam taj-jananam taj-jananancita-caritra-vidam kathayaiva.

 

     parasparam kathayatam—conversing; taj-jananam—of his followers; taj-jananancita-caritra-vidam—who know His pastimes; kathaya—by the talk; eva—indeed.

 

     Man:  By listening to the conversations of His followers. They know all about His pastimes.

 

Text 12

 

     stri:  kerisi sa kaha.

 

     kerisi—like what?; sa—that; kaha—talk.

 

     Woman:  What did they say?

 

Text 13

 

     purushah:  priye shruyatam. asya tri-vidha eva lokanugraha-prakarah.

 

     priye—beloved; shruyatam—listen; asya—of Him; tri-vidhah—three kinds; eva—certainly; loka—to the people; anugraha—of mercy; prakarah—method.

 

     Man:  Beloved, listen. The Lord grants His mercy to this world in three ways.

 

Text 14

 

     stri:  kerisi tinna-viho.

 

     kerisi—like what?; tinna—three; vihah—ways.

 

     Woman:  What three ways?

 

Text 15

 

     purushah:  ekah sakshat-kari. dvitiyah para-hridaya-pravesha-lakshanah. tritiyash cintana-matravirbhava-rupah.

 

     ekah—one; sakshat-kari—direct appearance; dvitiyah—second; para—of others; hridaya—the heart; pravesha—entering; lakshanah—characterized; tritiyah—the third; cintana-matra—by meditation; avirbhava—appearance; rupah—form.

 

     Man:  First, by directly appearing before His devotee. Second, by personally entering His devotee's heart. Third, by appearing in His devotee's thoughts.

 

Text 16

 

     stri:  vive-i-a kahehi.

 

     vive-i-a—distinguishing; kahehi—please tell.

 

     Woman:  Please explain.

 

Text 17

 

     purushah:  ye khalu purushottama-kshetragamana-samarthas tesham sakshat-kari. tatha hi prati-samvatsaram sarahamso nana-deshatah sarve jagannatha-darshanato 'pi tad-darshana-baddhotkantha adrishta-purva ashruta-purvah parah sahasrah pranina upavishtani.

 

     ye—who; khalu—indeed; purushottama-kshetra—to Purusaottama-kshetra; agamana—to come; samarthah—able; tesham—for them; sakshat-kari—direct appearance; tatha hi—further; prati-samvatsaram—every year; sarahamso nana-deshatah—from many different countries; sarve—all; jagannatha-darshanatah—than the sight of Lord Jagannatha; api—even; tad-darshana—to see Lord Chaitanya; baddhotkantha—more eager; adrishta—not seen; purvah—before; ashruta—not heard; purvah—before; parah—devoted; sahasrah—thousands; praninah—living entities; upavishtani—entered.

 

     Man:  The Lord directly appears before the pilgrims who come to Purushottama-kshetra. Each year many thousands of pilgrims, more than anyone has ever seen or heard of before, cross from many different countries to Purushottama-kshetra. They are more eager to see Lord Krishna Chaitanya then they are to see Lord Jagannatha Himself.

 

Text 18

 

     stri:  tado tado.

 

     tadah—then?; tadah—then?

 

     Woman:  Then? Then?

 

Text 19

 

     purushah:  tatas teshu gaudiyah priya gaudiyanam madhye ye 'ti-priyah shatasho drishtavantas te 'pi shubhadrishtavanto yathami.

 

     tatah—then; teshu—among them; gaudiyah—Bengalis; priyah—dear; gaudiyanam—to the Bengalis; madhye—in the midst; ye—who; ati-priyah—very dear; shatashah—hundreds; drishtavantah—saw; te—they; api—also; shubha—auspiciousness; adrishtavantah—not seeing; yatha—as; ami—they.

 

     Man:  Among all these people the pilgrims from Bengal are most dear to the Lord, and among these a few hundred Bengalis are especially dear to Him. They are very happy to see the Lord, but when they cannot see Him they cannot see happiness anywhere.

 

Text 20

 

narahari-raghunandana-pradhanah

     katicana khanda-bhuvo 'py akhanda-bhagyah

prathamam imam adrishtavanta ete

     prati-sharadam purushottamam labhante

 

     narahari—Narahari; raghunandana—Raghunandana; pradhanah—beginning with; katicana—some; khanda-bhuvah—from Khanda-grama; api—also; akhanda—very; bhagyah—fortunate; prathamam—first; imam—this; adrishtavantah—not seen; ete—they; prati-sharadam—eery autumn; purushottamam—Purushottama-kshetra; labhante—attain.

 

     Narahari, Raghunandana, and the other residents of Khanda-grama are very fortunate. Although at first they were not able to see the Lord, eventually they were able to come to Purushottama-kshetra every autumn.

 

Text 21

 

kulina-gramina api ca gunarajanvaya-bhuvo

     jana ramananda-prabhritaya ime deva-suhridah

tatha nyayacaryadaya upacita-prema-sarasa

     maha-vidvamso 'mi prati-sharada-matropagaminah

 

     kulina-graminah—the people of Kulina-grama; api ca—also; gunaraja—of Gunaraka Khan; anvaya-bhuvo janah—the family; ramananda-prabhritayah—headed by Ramananda; ime—they; deva-suhridah—friends of the Lord; tatha—so; nyayacarya—by Bhagavan Acarya; adayah—headed; upacita—proper; prema—love; sarasas-sweet; maha—very; vidvamsah—learned; ami—they; prati-sharada—every autumn; matra—only; upagaminah—come.

 

     The residents of Kulina-grama, the family of Gunaraja Khan, and the associates of Ramananda Vasu, are all very dear friends of the Lord. They, the philosopher Bhagavan Acarya, and the other wise devotees filled with the nectar of pure love, come to Purushottama-kshetra every autumn.

 

Text 22

 

     bhagavan-nama nyayacaryas tu purushottama eva bhagavac-chaitanya-darshanakankshi yavaj-jivam sthitah. evam esham sakshad-anugrahah. agamanasamarthanam tu para-hridayam aruhyanugrahah kriyate. hridayaroha-yogyas tv advaita-nakula-brahmacary-adayah.   

 

     bhagavan-nama—named Bhagavan; nyayacaryah—the philosopher; tu—indeed; purushottame—at Purushottama-kshetra; eva—indeed; bhagavat-chaitanya—Lord Chaitanya; darshana—to see; akankshi—eager; yavat—as; jivam—life; sthitah—situated; evam—thus; esham—of them; sakshat—direct; anugrahah—mercy; agamana—to come; asamarthanam—of they who are not able; tu—indeed; para-hridayam—in the heart; aruhya—ascending; anugrahah—mercy; kriyate—is; hridaya—the heart; aroha—ascent; yogyah—suitable; tu—but; advaita—Advaita; nakula-brahmacari—Nakula Brahmacari; adayah—beginning with.   

 

     The philosopher Bhagavan Acarya is so eager to see the Lord that he vowed to stay his whole life in Purushottama-kshetra. For those unable to come to see Him, the Lord gives His mercy by personally entering their hearts. In this way the Lord has entered the hearts of Advaita Acarya, Nakula Brahmacari, and others also.

 

Text 23

 

     stri: kimci kadhehi.

 

     kimci—something; kadhehi—please tell.

 

     Woman:  Tell me something about it.

 

Text 24

 

     purushah:  advaitaroha-varta tu prathiyasi. tat kathanam bahu-kala-sadhyam. nakula-brahmacari-hridayarohah shruyatam.

 

     advaita—in the heart of Advaita Acarya; aroha—of the ascent; varta—the story; tu—indeed; prathiyasi—is famous; tat—that; kathanam—telling; bahu—many; kala—times; sadhyam—done; nakula-brahmacari—of Nakula Brahmacari; hridaya—in the heart; arohah—the ascent; shruyatam—should be heard.

 

     Man:  The story of the Lord entering Advaita Acarya's heart is very famous. It has been told many times. Listen, I will tell you how the Lord entered Nakula Brahmacari's heart.

 

Text 25

 

     stri:  kadhehi avahidamhi.

 

     kadhehi—speak; avahidamhi—I am listening.

 

     Woman:  Tell. I am listening.

 

Text 26

 

     purushah:  asti kashcid ambu-grame parama-vaishnava ajanma-brahmacari nakulo nama. tasyaikasmin divase graha-grastasyeva kasyam api dashayam utpannayam anandasra-pulaka-nirbharasya darshana-matrenaiva sarvesham hridaya-kuhare shri-chaitanyavesho 'yam asya jata iti pratyayam utpadayata eva katicid aho-ratra gatah.

 

     asti—is; kashcit—someone; ambu-grame—in Ambu-grama; parama-vaishnavah—a great devotee; ajanma—from birth; brahmacari—a brahmacari; nakulah—Nakula; nama—named; tasya—of him; ekasmin—one; divase—day; graha-grastasya—a man possesed; iva—like; kasyam api—a certain; dashayam—state; utpannayam—attained; ananda—of bliss; asra—tears; pulaka-nirbharasya—hairs standing up; darshana—by seeing; matrena—only; eva—indeed; sarvesham—of all; hridaya-kuhare—in the core of the heart; shri-chaitanya—of Lord Chaitanya; aveshah—entrance; ayam—this; asya—of him; jatah—manifested; iti—thus; pratyayam—evidence; utpadayate—is manifested; eva—indeed; katicit—some; ahah—days; ratrah—and night; gatah—gone.

 

     Man:  In the village of Ambu-grama lives a great devotee and lifelong brahmacari named Nakula. One day he became like a man possessed. Tears of joy flowed from his eyes, and the hairs of his body stood erect. When they saw him, all the people became convinced that Shri Chaitanya had entered his heart. He passed many days and nights in this way.

 

Text 27

 

     stri: tado tado.

 

     tadah—then?; tadah—then?

 

     Woman:  Then? Then?

 

Text 28

 

     purushah:  tad anu

 

gaura-tvisha kapishayan kakubhah samantad

     ananda-bhoga-parilopita-bahya-vrittih

a-bala-vriddha-tarunair atha laksha-sankhyair

     lokair abhut pranayibhih paripujyamanah    

 

     tad anu—then; gaura—with a golden; tvisha—splendor; kapishayan—illuminating; kakubhah samantat—all the directions; ananda-bhoga—in experiencing bliss; parilopita—lost; bahya—external; vrittih—things; a—from; bala—children; vriddha—elderly; tarunaih—and young; atha—then; laksha-sankhyaih—by considering the qualities; lokaih—by the people; abhut—was; pranayibhih—affectionate; paripujyamanah—worshiped.    

 

     Man:  Filling the skies with a golden splendor, and so blissful he was not aware of external events, He was worshiped by countless affectionate people, both young and old.

 

Text 29

 

     stri: tado tado.

 

     tadah—then?; tadah—then?

 

     Woman:  Then? Then?

 

Text 30

    

     purushah:  tato daivat tasmin kale tatragatena bhagavac-chaitanya-parshadena shivanandena tam udantam atyanta-sandihyamanatayashrutya didrikshuna manasi kritam aho kim etasya darshanena sakshad eva maya drishto 'sti bhagavan. tadaloka-sukha-sadrisham kim asya darshanena bhavishyati sukham. naiva iti nivartamanena punar manasi kritam aho yady ayam sarva-loka-bahir-vartamanam mam svayam evahuya sva-samipam nitva mamakam ishta-mantram prakhyapayati tada satyam evatra tasyavesho jatah. iti cintayitva prasarino jana-samuhasya bahih sthitavati shivanande yavad avesham tusnim sthito 'py asau kah ko 'tra bhoh. dure vartamanah shivananda ahuyatam iti nidesha-matrena dhavadbhir eva katibhir itas tato a-graham vicinvadbhir ati-dure sthitam tam adaya tan-nikatam ayayau. anantaram ca tena shivananda bhavata manasi vicaritam yat tadakarnyatam bhavadiya ishta-mantash catur-aksharo gaura-gopaladevatakah ity akalyya tena nirnitam satyaiveyam pratheti.

 

     tatah—then; daivat—by providence; tasmin kale—at that time; tatra—there; agatena—come; bhagavat-chaitanya-parshadena—an associate of Lord Chaitanya; shivanandena—by Shivananda; tam—him; udantam—manifeted; atyanta-sandihyamanataya—with great doubt; ashrutya—hearing; didrikshuna—with a desire to see; manasi—in the heart; kritam—did; ahah—oh; kim—what?; etasya—of him; darshanena—by the sight; sakshat—directly; eva—indeed; maya—by me; drishtah—seen; asti—is; bhagavan—the Lord; tada—then; aloka—sight; sukha—happiness; sadrisham—like; kim—what?; asya—of him; darshanena—by the sight; bhavishyati—will be; sukham—happiness; na—not; eva—indeed; iti—thus; nivartamanena—being; punah—again; manasi—in the heart; kritam—did; ahah—oh; yadi—if; ayam—this; sarva—all; loka—worlds; bahih—outside; vartamanam—being; mam—me; svayam—personally; eva—indeed; ahuya—calling; sva-samipam—near him; nitva—being brought; mamakam—my; ishta—worshiped; mantram—mantra; prakhyapayati—names; tada—then; satyam—truth; eva—indeed; atra—here; tasya—of Him; aveshah—entrance; jatah—manifested; iti—thus; cintayitva—thinking; prasarinah—going; jana-samuhasya—the people; bahih—outside; sthitavati—situated; shivanande—Sivananda; yavat—as; avesham—entrance; tusnim—silent; sthitah—become; api—also; asau—he; kah kah—who? who?; atra—here; bhoh—oh; dure—far away; vartamanah—being; shivanandah—Sivananda; ahuyatam—called; iti—thus; nidesha-matrena—by that calling; dhavadbhih—running; eva—indeed; katibhih—how many?; itas tatah—here and there; agraham vicinvadbhih—calling; ati-dure—very far away; sthitam—situated; tam—him; adaya—taking; tan-nikatam—near him; ayayau—came; anantaram—then; ca—and; tena—by him; shivananda—Sivananda; bhavata—by you; manasi—in the heart; vicaritam—considered; yat—what; tada—then; akarnyatam—should be heard; bhavadiyah—your; ishta-mantah—mantra; catur-aksharah—four syllable; gaura-gopaladevatakah—Gaura-Gopala mantra; iti—thus; akalyya—seeing; tena—by him; nirnitam—concluded; satya—truth; eva—indeed; ayam—this; pratheti—is manifested.

 

     Man:  At that time, by the arrangement of providence, Shivananda Sena, a personal associate of Lord Chaitanya, came to that place. Hearing about Nakula Brahmacari, Shivananda felt doubt in his heart. He desired to see Nakula Brahmacari with his own eyes. He thought: "Why should I be eager to see Nakula Brahmacari, when I can directly see Lord Chaitanya Himself? Will I become like these people, overcome with happiness to see Nakula Brahmacari? I think not."   

     Again in his heart he thought: "If I stay far from the crowds around him, and he personally calls me to him and tells me my worshipable mantra, then I will know it is true that Lord Chaitanya has personally entered within him." Thinking this, he went there and stayed far away from the crowds. At the very moment Shivananda arrived at the outskirts of that place, Nakula Brahmacari suddenly became silent. He said: "Who, who has come here? At this moment Shivananda is in the outskirts of this place. He should be called here". On this order many men went searching for Shivananda and calling for him by name. They found huim and brought him tp Nakula Brahmacari. Nakula then said to him: "O Shivananda, please listen with all your heart. Your worshipable mantra is the four-syllable Gaura-Gopala mantra."  When Shivananda heard this he believed that it was true that Lord Chaitanya had entered Nakula Brahmacari's heart.

 

Text 31

 

     stri:  ajja-utta titta-o kerisi.

 

     ajja-utta—O noble husband; titta-ah—the third; kerisi—like what?

 

     Woman:  O noble husband, what is the third way the Lord appears before his devotees?

 

Text 32

 

     purushah:  tritiyas tu cintana-matravirbhavo yah so 'pi shruyatam. ekada tasyaiva shivanandasya bhagineyah shrikanta ekaka eva prathamam shri-purushottamam agatya bhagavac-chaitanya-caranau dadarsha. asminn eva samaye. kautuka-vashat purishvara-svarupadi-samaksham bhagavata kincij jagade jagad-eka-bandhuna shrikanta asminn abde 'dvaitadayo dayoddhura vaktavyas te yatha nayanti. mayaiva tatra gantavyam iti. api ca shivanando 'pi bhagavan-matulo vaktavyah paushe masi tatropasannena maya bhavitavyam. tatra jagadanando 'sti tatraiva bhiksha kartavya iti nivrittena shrikantena bhagavat-sandeshe kathite sati sarve 'dvaitadayash calanodyamac chitili-babhuvah. shivanandas tu bhagavad-agamanam abhililashishur bhagavad-bhikshayam idam lagishyatiti kritva bhagavat-priyatvena vastukavastu-kadali-garbhotthaka-nishadi-samagri-samavadhanaya sthitavan.

 

     tritiyah—the third way; tu—indeed; cintana-matra—in meditation; avirbhavah—appearance; yah—which; so 'pi—that; shruyatam—should be heard; ekada—one day; tasya—of him; eva—indeed; shivanandasya—Sivananda; bhagineyah—nephew; shrikanta—Shrikanta; ekaka—one by one; eva—indeed; prathamam—first; shri-purushottamam—at Purusottama-ksetra; agatya—arriving; bhagavat-chaitanya—of Lord Chaitanya; caranau—the feet; dadarsha—saw; asmin—in this; eva—indeed; samaye—time; kautuka-vashat—out of curiousity; purishvara-svarupadi-samaksham—before Paramananda Puri, Damodara Svarupa, and others; bhagavata—by the Lord; kincit—something; jagade—was said; jagad-eka-bandhuna—the only friend of the world; shrikanta\O Shrikanta; asmin—this; abde—year; advaita-adayah—those headed by Advaita Acarya; daya-uddhura—filled with mercy; vaktavyah—should be said; te—they; yatha—as; nayanti—lead; maya—by me; eva—indeed; tatra—there; gantavyam—should be gone; iti—thus; api ca—also; shivanandah—Sivananda; api—also; bhagavan—of the Lord; matulah—maternal uncle; vaktavyah—should be said; paushe masi—in the month of Pausa; tatra—there; upasannena—worshiped; maya—by me; bhavitavyam—will be; tatra—there; jagadanandah—Jagadananda; asti—is; tatra—there; eva—indeed; bhiksha—meal; kartavya—should be; iti—thus; nivrittena—done; shrikantena—by Shrikanta; bhagavat-sandeshe—in the Lord's message; kathite—said; sati—when; sarve—all; advaita—by Advaita; adayah—headed; calanodyamat—out of eagerness; shitili-babhuvah—overcome; shivanandah—Sivananda; tu—indeed; bhagavat—of the Lord; agamanam—the arrival; abhililashishuh—desiring; bhagavad-bhikshayam—a meal for the Lord; idam—this; lagishyati—does; iti—thus; kritva—having done; bhagavat—to the Lord; priyatvena—because of being dear; vastukavastu-kadali-garbhotthaka-nishadi—beginning with plantrains and other things; samagri—ingreditents; samavadhanaya—for assembling; sthitavan—did.

 

     Man:  The third way is when the Lord appears in the meditation of his devotees. Please listen. Shivananda's nephew Shrikanta once went to Purushottama-kshetra, where he saw the feet of Lord Chaitanya. At that time, in the company of Paramananda Puri, Svarupa Damodara, and the other devotees, Lord Chaitanya, the only friend of the entire world, cheerfully said to Shrikanta: "Please tell Advaita Acarya and the other great devotees they should not come to see Me this year. I will go to see them. Tell your uncle Shivananda that I will come to see him in the month of December. Jagadananda is there and he will give Me offerings of food". When Shrikanta repeated the Lord's orders to them, Advaita Acarya and all the other devotees immediately stopped all arrangements to travel to see the Lord. When he heard the Lord wished to come, Shivananda gathered shaka, moca, and other ingredients for cooking the Lord's favorite foods, and patiently waited for the Lord's arrival.

 

Text 33

 

     stri: tado tado.

 

     tadah—then?; tadah—then?

 

     Woman:  Then? Then?

 

Text 34

 

     purushah:  tato daivad godavaritah samayatena ramananda-rayenopabodhito bhagavan na gantum ishte.

 

     tatah—then; daivat—by providence; godavaritah—on the Godavari; samayatena—met; ramananda-rayena—Ramananda Raya; upabodhitah—known; bhagavan—the Lord; na—not; gantum—to go; ishte—wished.

 

     Man:  When the appointed time came, by the arrangement of providence the Lord was staying on the bank of the Godavari River with Ramananda Raya, and the Lord had no wish to leave.

 

Text 35

 

     stri:  tado tado.

 

     tadah—then?; tadah—then?

 

     Woman:  Then? Then?

 

Text 36

 

     purushah:  tato 'sau shivanandah shri-nrisimha-brahmacariti prathitam parama-yogindram sakshan nrisimham iva pradyumna-brahmacaritvena purva-khyatav api bhagavataiva nrisimhopasana-siddhatvena nrisimhananda iti karita-samjnam samaye samuvaca svamin ayasyami iti kritva bhagavan nayatah. vastuka-shakam avalokya mano-duhkham eva jayate.

 

     tatah—then; asau—he; shivanandah—Sivananda; shri-nrisimha-brahmacari—Shri Nrsimha Brahmacari; iti—thus; prathitam—called; parama-yogindram—great yogi; sakshat—directly; nrisimham—Lord Nrsimha; iva—like; pradyumna-brahmacaritvena—as Pradyumna Brahmacari; purva—previously; khyatau—known; api—also; bhagavata—by the Lord; eva—indeed; nrisimha—of Lord Nrsimha; upasana—worship; siddhatvena—by perfection; nrisimhananda—Nrsimhananda; iti—thus; karita-samjnam—named; samaye—at the time; samuvaca—said; svamin—O Lord; ayasyami—I will come; iti—thus; kritva—doing; bhagavan—the Lord; nayatah—bringing; vastuka-shakam—saka; avalokya—seeing; manah—in his heart; duhkham—suffering; eva—indeed; jayate—is born.

 

     Man:  There is a great yogi named Nrisimhananda Brahmacari, who is like Lord Nrisimhadeva Himself. He had been named Pradyumna Brahmacari, but because of his perfect worship of Lord Nrisimha, he was given the name "Nrisimhananda" by Lord Chaitanya Himself. At that time Shivananda went to Nrisimhananda Brahmacari and said: "O Lord, although Lord Chaitanya promised "I will come to visit", He has not come. When I see the vegetables I have gathered for Him, my heart becomes filled with grief."

 

Text 37

 

     stri:  tado tado.

 

     tadah—then?; tadah—then?

 

     Woman:  Then? Then?

 

Text 38

 

     purushah:  tatas tenoktam. mayaivanetavyo dina-dvayam apekshatam iti tat-prabhava-jno 'sau tathaiva shraddadhe. sa ca nrisimhanando nrisimhanando 'pi tam samayam arabhya samadhi-stho dina-dvayantare shivanandam ahuya aye bhagavac-caitanyo raghavalaye samanito 'sti. pratar atragamishyati mayaiva paktavyam bhiksha ca datavya iti shrutva tasminn api tathodyukte sati svayam ushasi krita-snanah sucitaro bhutva pake pravrittah sveccha-purvam yatheshtam eva pacitavan. anantaram tasminn eva samaye shri-chaitanyasya jagannathasya nrisimhasya ca prithak trayo bhoga vibhajya nispanditah. anantaram tat-tan-namna samarpya bahir bhuya nimilita-cakshur antarena cakshusha pashyati trina eva bhogan eka eva bhagavan bhunkte. anantaram sanjata-mahanando galad-ashru-dharah saravam uccaIh pranayamarsha-kritakshepam iva bhadram bho bhadram jagannathena saha tavaikyam ato jagannathasya bhogo bhujyatam nama. mama nrisimhasya bhogah katham bhujyate. nrisimho 'dya mayayam uposhita ity uccair akrandan shivanandenoktam svamin katham akrushyate iti.

 

     tatah—then; tena—by him; uktam—said; maya—by me; eva—indeed; anetavyah—will be brought; dina—days; dvayam—for two; apekshatam—wait; iti—thus; tat-prabhava—his power; jnah—knowing; asau—he; tatha—then; eva—indeed; shraddadhe—had faith; sah—he; ca—also; nrisimhanandah—Nrsimhananda; nrisimhanandah—Nrsimhananda; api—also; tam—him; samayam—time; arabhya—beginning; samadhi-sthah—in trance; dina-dvayantare—after two days; shivanandam—Sivananda; ahuya—calling; aye—oh; bhagavat-chaitanyah—Lord Chaitanya; raghavalaye—at Raghava's house; samanito\brought; asti—is; pratah—in the morning; atra—here; agamishyati—will come; maya—by me; eva—indeed; paktavyam—should be cooked; bhiksha—meal; ca—also; datavya—should be given; iti—thus; shrutva—hearing; tasmin—in this; api—also; tatha—then; udyukte sati—being so; svayam—personally; ushasi—at dawn; krita-snanah—bathed; sucitarah—clean; bhutva—being; pake—in cooking; pravrittah—engaged; sveccha-purvam—on his desire; yatheshtam—as desired; eva—indeed; pacitavan—cooked; anantaram—then; tasmin—in that; eva—indeed; samaye—time; shri-chaitanyasya—of Lord Chaitanya; jagannathasya—of Lord Jagannatha; asya—of Him; ca—and; prithak—kinds; trayah—three; bhoga—foods; vibhajya—dividing; nispanditah—stood; anantaram—then; tat-tan-namna—by name; samarpya—offering; bahih—outside; bhuya—being; nimilita-cakshuh—with closed eyes; antarena—without; cakshusha—eyes; pashyati—sees; trina—three; eva—indeed; bhogan—meals; ekah—one; eva—indeed; bhagavan—Lord; bhunkte—ate; anantaram—then; sanjata—born; mahanandah—great bliss; galat—flowing; ashru—of tears; dharah—stream; saravam—flowing; uccaIh—greatly; pranaya—of love; amarsha—anger; krita—did; akshepam—rebuke; iva—as if; bhadram—good; bhah—oh; bhadram—good; jagannathena saha—with Lord Jagannatha; tava—of You; aikyam—oneness; atah—therefore; jagannathasya—of Lord Jagannatha; bhogah—the meal; bhujyatam—may be eaten; nama—certainly; mama—my; nrisimhasya—of Lord Nrisimha; bhogah—the meal; katham—why?; bhujyate—is eaten; nrisimhah—Lord Nrisimha; adya—today; maya—by me; ayam—He; uposhitah—fasts; iti—thus; uccaih—loudly; akrandan—crying; shivanandena—by Sivananda; uktam—said; svamin—lord; katham—why?; akrushyate—is being cried; iti—thus.

 

     Man:  Then Nrisimhananda said: "Please wait patiently. In two days I will bring Him here". Aware of Nrisimhananda's spiritual potency, Shivananda believed him. From that time Nrisimhananda, who was very pleasing to Lord Nrisimhadeva, became absorbed in meditation on Lord Chaitanya. After two days he called for Shivananda and said to him: "I have now brought Lord Chaitanya to Raghava Pandita's home. Tomorrow morning He will come here. I will personally cook for Him. Please give to me all kinds of cooking ingredients. Hearing this, Shivananda gave him all kinds of cooking ingredients. The next day Nrisimhananda arose at dawn, bathed, and being very pure and clean, cooked Lord Chaitanya's favorite foods. When the cooking was completed, he divided it in three parts for his Deities of Lord Chaitanya, Lord Jagannatha and Lord Nrisimha. After he had offered the food to the three Deities, he left the Deity room. He then closed his eyes in meditation and saw Lord Chaitanya eat all three offerings. At that moment Nrisimhananda became full of bliss and tears flowed from his eyes.

      Filled with the anger of love, he then loudly rebuked the Lord, saying, "Well done! Oh well done! You are one with Jagannatha, so You may eat His offering, but why do You eat the food I offered to Lord Nrisimha? Now Lord Nrisimha must fast!" Then he began to cry loudly. Shivananda approached him and said, “My lord, why are you crying?"        

 

Text 39

 

     stri: tado tado.

 

     tadah—then?; tadah—then?

 

     Woman:  Then? Then?

 

Text 40

 

     purushah:  tatas tenoktam tava gosvamina caitanyena bhoga-trayam eva bhuktam nrisimhasyopavaso jatah iti.

 

     tatah—then; tena—by him; uktam—said; tava—your; gosvamina caitanyenaby the Chaitanya Gosvami; bhoga-trayam—the three meals; eva—indeed; bhuktam—eaten; nrisimhasya—Lord Nrisimha; upavasah—fast; jatah—manifested; iti—thus.

 

     Man: Nrisimhananda then rpelied: "Your Chaitanya Gosvami ate all three offerings and left Lord Nrisimhadeva to fast."

 

Text 41

 

     stri:  tado tado.

 

     tadah—then?; tadah—then?

 

     Woman:  Then? Then?

 

Text 42

 

     purushah:  tatah shivanandenoktam svamin nrisimhartham anya bhoga-samagri kartavyeti. tatha-krite svastho babhuveti sthite shivanandasya samshayo jatah kim anenavesha-vashad evoktam atha va satyam eva iti manasi kritva punar anyasmin samvatsare purushottamam asadya bhagavac-chaitanya-savidhe gatah. prasangato nrisimhanandasya tan-mahima-kathane 'vantara-bhuta paka-kriya tasyati-samicinety api vadati. bhagavati sarveshu sandihaneshu maya gate samvatsare paushe masi tasya bhiksha kritva. tatra tasya paka-kaushalam jnatam ity ukte punah sarve sandigdha eva sthitah. shivanandas tu nihsandeho babhuveti vyakhyatas te tri-vidho 'nugraha-prakarah.

 

     tatah—then; shivanandena—by Sivananda; uktam—said; svamin—O lord; nrisimha-artham—for Lord Nrisimha; anya—another; bhoga-samagri—set of cooking ingredients; kartavya—should be done; iti—thus; tatha—in that way; krite—done; svasthah—happily situated; babhuva—became; iti—thus; sthite—situated; shivanandasya—of Sivananda; samshayah—doubt; jatah—born; kim—whether?; anena—by him; avesha-vashat—because of having entered; eva—indeed; uktam—said; atha va—or; satyam—truth; eva—indeed; iti—thus; manasi—in the heart; kritva—having done; punah—again; anyasmin—in another; samvatsare—year; purushottamam—Purusottama-ksetra; asadya—going; bhagavat-chaitanya—Lord Chaitanya; savidhe—near; gatah—gone; prasangatah—from association; nrisimhanandasya—of Nrsimhananda; tan-mahima-kathane—in the description of his glories; avantara-bhuta—manifested; paka-kriya—coking; tasya—of him; ati-samicina—right; iti—thus; api—also; vadati—says; bhagavati—in the Lord; sarveshu—in all; sandihaneshu—in doubts; maya—by me; gate—gone; samvatsare—in the year; paushe masi—in the Pausa month; tasya—of him; bhiksha—meal; kritva—having done; tatra—there; tasya—of him; paka—cooking; kaushalam—skill; jnatam—known; iti—thus; ukte—said; punah—again; sarve—all; sandigdhe—in doubt; eva—indeed; sthitah—situated; shivanandah—Sivananda; tu—also; nihsandehah—free of doubt; babhuva—became; iti-thus; vyakhyatah—said; te—they; tri—three; vidhah—kinds; anugraha-prakarah—mercy.

 

     Man:  Then Shivananda said to him, "Please cook again for Lord Nrisimha."  Nrisimhananda did that, and became happy and cheerful again. At that time Shivananda in his heart began to doubt, "Is this appearance of Lord Chaitanya simply a story made up by Nrisimhananda, or is it the truth?" 

     In another year Shivananda went to Purushottama-kshetra and again met Lord Chaitanya. When Nrisimhananda was present, Lord Chaitanya praised him and specifically mentioned his excellent cooking. Before the doubting devotees Lord Chaitanya praised the offering Nrisimhananda gave Him during December of the previous year.

     Lord Chaitanya insisted that He had gone to Nrisimhananda's home to see how expert he was in the art of cooking. When everyone heard this, they doubted that Lord Chaitanya had actually gone to Nrisimhananda's home. At that moment Shivananda became free from all doubts. He believed the Lord. In this way I have described the three ways the Lord shows His mercy.

 

Text 43

 

     stri:  accari-am accari-am. ta edam pi kadhehi. ramanandena kaham tattha gandum niseho kido.

 

     accari-am accari-am—wonderful! wonderful!; ta edam—this; pi—also; kadhehi—tell; ramanandena—by Ramananda; kaham—why?; tattha—thus; gandum—to go; nisehah—forbidden; kidah—was.

 

     Woman:  Wonderful! Wonderful! Now tell me why Ramananda forbade Lord Chaitanya to go to Bengal.

 

Text 44

 

     purushah:  priye sa tavad bhagavato 'ti-pranayi tad-vicchedam na sahate. tena tad-uparodhan mathuram jigamishur api varsha-dvayam adya sva iti kritva vilambito bhagavan.

 

     priye—beloved; sah—he; tavat—then; bhagavatah—to the Lord; ati—very; pranayi—affectionate; tat—from Him; vicchedam—separation; na—not; sahate—tolerates; tena—by him; tad-uparodhan—stopping; mathuram—to Mathura; jigamishuh—wishing to go; api—also; varsha—years; dvayam—two; adya—now; svah—personally; iti—thus; kritva—doing; vilambitah—delayed; bhagavan—the Lord.

 

     Man:  Beloved, because he is full of love for the Lord, Ramananda cannot tolerate any separation from Him. Even though for a long time the Lord wished to go to Vrindavana, he delayed His departure for two years on Ramananda's account.

 

Text 45

 

     stri: ado varam etthajjeva vattissadi. ahava mahuram gamissadi.

 

     adah—then; varam—after; etthajjeva—there; vattissadi—will stay; ahava—or; mahuram—to Mathura; gamissadi—will go.

 

     Woman:  Will the Lord stay here or go to Mathura?

 

Text 46

 

     purushah:  priye adhuna tu ciram anuniya tam eva ramanandam tenanumatam gauda-vartmany eva gantum udyato 'sti.

 

     priye—O beloved; adhuna—now; tu—indeed; ciram—for a long time; anuniya—requested; tam—him; eva—indeed; ramanandam—Ramananda; tena—by him; anumatam—permitted; gauda-vartmani—on the path to Bengal; eva—indeed; gantum—to go; udyatah—risen; asti—is.

 

     Man:  Beloved, repeatedly requested by the Lord, Ramananda finally gave his permission. The Lord is now traveling on the path to Bengal.

 

Text 47

 

     stri:  ajja-utta puno ettha a-amissadi.

 

     ajja-utta—O noble husband; punah—again; ettha—here; a-amissadi—will come.

 

     Woman:  O noble husband, will the Lord again come here?

 

Text 48

 

     purushah:  atha kim.

 

     atha kim—yes.

 

     Man:  Yes.

 

Text 49

 

     stri:  ettha tthi sandeho. jado mahura kkhu edassa pi-a-tthanam.

 

     ettha—here; tthi—is; sandehah—doubt; jadah—because; mahura—Mathura; kkhu—indeed; edassa—of Him; pi-a—the favorite; tthanam—place.

 

     Woman:  Because He is most fond of Mathura, I doubt He will return here.

 

Text 50

 

     purushah:  yadyapy evam tathapi

 

a-pamaram pranina uddidirshor

     nilacalendor ati-bharam etam

laghu-karishyan purushottama-stho

     bhuyo 'pi bhavi purushottamo 'yam

 

     yadyapi—although; evam—thus; tathapi—still; a-pamaram—down to the most fallen; praninah—the living entities; uddidirshoh—desiring to deliver; nilacalendoh—of the moon of Nilacala; ati-bharam—great burden; etam—this; laghu-karishyan—making light; purushottama-sthah—in Purusottama-ksetra; bhuyah—further; api—also; bhavi—may be; purushottamah—the Supreme Person; ayam—He.

 

     Man:  That may be so, but still, to lighten the burden of Lord Jagannatha, who descended to this world to deliver the fallen souls, the Supreme Person Shri Chaitanya will again return to Purushottama-kshetra.

 

Text 51

 

     stri:  am ho-i evam ho-i.

 

     am—yes; ho-i—is; evam—thus; ho-i—is.

 

     Woman:  Yes. He will come here again.

 

Text 52

 

     nepathye: bhattacarya katham ramanandenasmin karmani kritanumatih.

 

     bhattacarya—O Bhattacarya; katham—why?; ramanandena—by Ramananda; asmin—in this; karmani—work; krita—done; anumatih—permission.

 

     A Voice From Behind the Scenes:  Bhattacarya, why did Ramananda allow Him to do this?

 

Text 53

 

     purushah:  priye shrutam idam yad abhihitam maya tad evadhuna tad-viccheda-vidhuro gajapatir api sarvabhaumena saha sankathayann aste. tad avam api bhagavantam nilacala-candram ganenopasthatum gacchava. (iti nishkrantau.)

 

     priye—beloved; shrutam—heard; idam—this; yat—what; abhihitam—done; maya—by me; tat—that; eva—indeed; adhuna—now; tad-viccheda—by separation from Him; vidhurah—suffering; gajapatih—King Prataparudra; api—also; sarvabhaumena saha—with Sarvabhauma; sankathayan—talking; aste—is; tat—that; avam—of us; api—also; bhagavantam—the Lord; nilacala-candram—the moon of Nilacala; ganena—by the multitude; upasthatum—to place; gacchava—let us go; iti—thus; nishkrantau—exit.

 

     Man:  Beloved, listen to this. It is as I said. King Prataparudra, distressed by separation form the Lord, is talking with Sarvabhauma. Let us go sing and offer prayers to Lord Jagannatha.

 

     (They both exit.)

 

Text 54

 

     (tatah pravishaty asana-stho raja sarvabhaumash ca.)

 

     raja:  bhatöacarya ramanandasyanugraha-pasha-granthi-shaithilyenaiva bhagavan grathitah.

 

     tatah—then; pravishati—enters; asana-sthah—sitting on a throne; raja—the king; sarvabhaumah—Sarvabhauma; ca—also; bhaööacarya—O Bhattacarya; ramanandasya—of Ramananda; anugraha—of mercy; pasha—ropes; granthi—knot; shaithilyena—by loosening; eva—indeed; bhagavan—the Lord; grathitah—gone.

 

     (The King enters and sits on a throne. Sarvabhauma also enters.)

     King:  Bhaööacarya, untying the knot in the rope of His mercy to Ramananda, the Lord has escaped.

 

Text 55

 

     sarvabhaumah:  ishvarena sardham kim adhikaro haöhah kartum shakyate. tathapi varsha-dvayam eva vilambitah.

 

     ishvarena—the Lord; sardham—with; kim—what?; adhikarah—able; haöhah—force; kartum—to do; shakyate—is able; tathapi—still; varsha-dvayam—for two years; eva—indeed; vilambitah—delayed.

 

     Sarvabhauma:  Who can force the Supreme Personality of Godhead to do anything? Still, He delayed his departure for two years.

 

Text 56

 

     raja:  bhaööacarya ramanandena me mahan evopakarah kritah. tatha hi

 

anito rajadhanyah pathi puru-karunah karitam cekshanam me

     sparshah padambujasya vyadhita mama durapo 'pi samyak-sukhapah

vak-piyusham ca sanugraham ati-madhuram payitam shriotra-peyam

     yan nabhud bhuri-yatnais tad ajani sahasa shunyam antas tathapi

 

     bhaööacarya—O Bhattacarya; ramanandena—by Ramananda; me—my; mahan—great; eva—indeed; upakarah—help; kritah—done; tatha hi—still; anitah—brought; rajadhanyah—of the capitol; pathi—on the path; puru-karunah—great mercy; karitam—done; ca—and; ikshanam—the eyes; me—of me; sparshah—the touch; padambujasya—of the lotus feet; vyadhita—done; mama—for me; durapah—difficult to attain; api—although; samyak- sukhapah—easily attained; ca—and; sa—eith; anugraham—mercy; ati-madhuram—very sweet; payitam—drunk; shriotra—by teh ears; peyam—drunk; yat—what; na—not; abhut—was; bhuri—great; yatnaih—with efort; tat—that; ajani—manifested; sahasa—suddenly; shunyam—void; antah—within; tathapi—still.

 

     King:  Bhaööacarya, Ramananda did me a great favor. He led the merciful Supreme Lord to the pathway of my eyes. He made the very-difficult-to-attain touch to the Lord's lotus feet very easy for me to attain. He mercifully gave the sweet nectar of the Lord's words to my ears to drink. Still, now that the Lord has gone, my heart has become a barren desert.

 

Text 57

 

     sarvabhaumah:  maharaja ramanando hi bhagavatottama eva. tatha hi pranaya-rasanaya dhritanghri-padmah sa bhavati bhagavata-pradhana uktah. tenasya bhagavan vasa eva. atas tad-uparodhena bhagavata tvayy etadrisho 'nugrahah kritah.

 

     maharaja—O king; ramanandah—Ramananda; hi—indeed; bhagavata-uttama—great devotee; eva—indeed; tatha hi—furthermore; pranaya—of love; rasanaya—for the nectar; dhrita—placed; anghri—feet; padmah—lotus; sah—he; bhavati—is; bhagavata-pradhanah—the best of devotees; uktah—said; tena—by him; asya—of him; bhagavan—the Lord; vasah—the residence; eva—certainly; atah—therefore; tad-uparodhena—control; bhagavata—by the Lord; tvayi—in you; etadrishah—like this; anugrahah—kindness; kritah—done.

 

     Sarvabhauma:  O king, Ramananda is a great devotee of the Lord. He is described in the Bhagavatam verse that says: “He who with the rope of love ties his heart to the lotus feet of the Lord, is the best of devotees".

     A devotee like him brings the Supreme Personality of Godhead under his control. It is because of Ramananda's mercy that Lord Chaitanya has been merciful to you.

 

Text 58

 

     raja: ramanandena kiyad duram anuvrajitavyam.

 

     ramanandena—by Ramananda; kiyat—how?; duram—far; anuvrajitavyam—followed.

 

     King:  How far did Ramananda travel looking for Him?

 

Text 59

 

     sarvabhaumah:  bhadraka-paryantam iti shrutam.

 

     bhadraka—Bhadraka; paryantam—as far; iti—thus; shrutam—heard.

 

     Sarvabhauma:  I heard He traveled as far as Bhadraka.

 

Text 60

 

     raja:  svaminah sange kiyantash calitah.

 

     svaminah—of the Lord; sange—in the company; kiyantah—how many?; calitah—went.

 

     King:  How many went with the Lord?

 

Text 61

 

     sarvabhaumah:  purishvara-damodara-jagadananda-gopinatha-govindadyah pancasha eva.

 

     purishvara—Paramananda Puri; damodara—Damodara; jagadananda—Jagadananda; gopinatha—Gopinatha; govinda—and Govinda; adyah—beginning with; pancasha—five; eva—indeed.

 

     Sarvabhauma:  Paramananda Puri, Damodara, Jagadananda, Gopinatha, and Govinda. Those five.

 

Text 62

 

     raja:  hanta

 

yad api jagad-adhisho nila-shailasya nathah

     prakaöa-parama-tejo bhati simhasana-sthah

tad api ca bhagavac-chri-krishna-chaitanyadevo

     calati punar udicim hanta shunyo tri-loki

 

     hanta—indeed; yat—what; api—also; jagad-adhishah—Lord Jagannatha; nila-shailasya nathah—the Lord of Nilacala; prakaöa—manifested; parama—great; tejah—power; bhati—shines; simhasana-sthah—on the throne; tad api—still; ca—also; bhagavat-shri-krishna-chaitanyadevah—Lord Chaitanya; calati—goes; punah—again; udicim—north; hanta—indeed; shunyah—void; tri-loki—the three worlds;

 

     King:  Even though the almightly Supreme Personality of Godhead, Lord Jagannatha, the master of Nilacala, remains sitting on His throne, if Lord Caitanay has again gone north, then all the three worlds are now a barren desert.

 

Text 63

 

     sarvabhaumah:  rajan nirupadhi-premno hidrishah prakashah.

 

     rajan—O king; nirupadhi—limitless; premnah—of love; hi—indeed; idrishah—like this; prakashah—manifestation.

 

     Sarvabhauma:  King, real, unlimited love is like this.

 

Text 64

 

     raja:  asmadiyah ko 'pi na gatah prabhor anupadam.

 

     asmadiyah—like me; ko 'pi—someone; na—not; gatah—gone; prabhoh—of the Lord; anupadam—following.

 

     King:  Persons like myself are not allowed to follow the Lord?

 

Text 65

 

     sarvabhaumah:  rajan premnaivedam ucyate kva tasya tvadiya-janapeksha. tathapi tavadhikaram yavat tava lekham adaya purvam eva kashcid gato 'sti. karishyati ca sa eva sarva-samadhanam.

 

prati-vasati navina vasam agre vidhaya

     prati-grihan upacarair bhutibhih purayitva

krita-suracanam uccais tatra tatrabhiyuktaih

     pada-viharana-khedam dhunvate te vishantah

 

bhagavams tu ramanandasya kritir iyam ity eva janati.

 

     rajan—O king; premna—with love; eva—indeed; idam—this; ucyate—is said; kva—where?; tasya—of him; tvadiya-janapeksha—a person like you; tathapi—still; tava—of you; adhikaram—qualification; yavat—as; tava—of you; lekham—writing; adaya—taking; purvam—previous; eva—indeed; kashcit—someone; gatah—gone; asti—is; karishyati—will do; ca—also; sah—he; eva—indeed; sarva-samadhanam—every place; prati-vasati—every home; navina—new; vasam—residence; agre—before; vidhaya—placing; prati-grihan—every home; upacarair bhutibhih purayitva—filling; krita-suracanam—writing; uccaih—greatly; tatra tatra—here and there; abhiyuktaih—engaged; pada—feet; viharana—taking; khedam—suffering; dhunvate—shakes; te—of you; vishantah—entering; bhagavan—the Lord; tu—indeed; ramanandasya—of Ramananda; kritih—deeds; iyam—this; iti—thus; eva—indeed; janati—knows.

 

     Sarvabhauma:  O king, these are the words of love. Where is there anyone like you? Here comes someone carrying a message for you. He will answer all your questions. Your men have already entered every home. They fill each house with sweet words. Now their feet have become tired. They tremble with fatigue. Lord Chaitanya knows what Ramananda has done.

 

Text 66

 

     (pravishya)

     dauvarikah:  deva ramananda-rayo dvaram adhitishöhati.

 

     pravishya—enters; dauvarikah—doorkeeper; deva—lord; ramananda-rayah—Ramananda; dvaram—at the door; adhitishöhati—waits.

 

     (A dookeeper enters.)

 

     Doorkeeper:  My lord, Ramananda Raya stands at the door.

 

Text 67

 

     raja:  tvaritam aniyatam.

 

     tvaritam—quickly; aniyatam—should be brought.

 

     King:  Bring him at once.

 

Text 68

 

     dauvarikah:  yathajnapayasi.

     (iti nishkramya tam adaya pravishati.)

     ramanandah:  (upashritya pranamati.)

 

     yatha—as; ajnapayasi—you order; iti—thus; nishkramya—exiting; tam—him; adaya—bringing; pravishati—enters; upashritya—approaching; pranamati—bows.

 

     Doorkeeper:  As you command. (He exits and returns with Ramananda. Ramananda approaches and offers respectful obeisances.)

 

Text 69

 

     raja:  (sadaram upaveshya)  kathaya kiyad duram bhavan anugato devam.

 

     sa—with; adaram—respect; upaveshya—offering a seat; kathaya—tell; kiyat—how?; duram—far; bhavan—you; anugatah—followed; devam—the Lord.

 

     King:  (respectfully offering Ramananda a seat)  Tell me, how far did you go searching for the Lord.

 

Text 70

 

     ramanandah:  ita ito nivartasveti prati-padam ukto 'pi bhadraka-paryantam anugatavan asmi. maharaja dustyajo hi vyavahara-margah. yatah

 

tam api parama-dinoddhari-karunya-sindhum

     shiva shiva parihaya tvad-bhiyaivagato 'ham

katham ahaha na jatas tatra me deha-patah

     kulisha-kaöhina-murter ha yato 'ham nivrittah

 

(ity ashruni muncati.)

 

     ita itah—here and there; nivartasva—go; iti—thus; prati-padam—every step; uktah—said; api—even; bhadraka-paryantam—up to Bhadraka; anugatavan—followed; asmi—I; maharaja—O king; dustyajah—difficult to abandon; hi—certainly; vyavahara-margah—path; yatah—because; tam—Him; api—also; parama—very; dina—poor; uddhari—lifting up; karunya—of mercy; sindhum—ocean; shiva shiva—alas! alas!; parihaya—abandoning; tvad-bhiya—afraid of you; eva—indeed; agatah—come; aham—I; katham—hpw?; ahaha—alas!; na—not; jatah—born; tatra—there; me—my; deha—of the body; patah—fall; kulisha—thunderbolt; kaöhina—hard; murteh—body; ha—alas!; yatah—because; aham—I; nivrittah—have returned; iti—thus; ashruni—tears; muncati—sheds.

 

     Ramananda:  Even though at every step I was begged "Let us stop going from here to there", I went as far as Bhadraka. O king, it was very hard to leave the search. Alas! Alas! I am afraid Lord Chaitanya, the ocean of mercy, the deliverer of the fallen, has left. I don't know why I have not died yet. It is only because my body is hard and strong as a thunderbolt I can return. (He sheds tears.)

 

Text 71

 

     sarvabhaumah:  ramananda tvam ati-dhiro 'si. katham evam uttamyasi. ishvaro hi tatha-vidha-lila eva vraja-vasino vihaya mathuram gatah. punas tato 'pi dvaravatyam. punas tato 'pi kvacit kvacit. tatratyah katham sahanti sma tad-viraham. yadyapi duhsaha eva bhagavad-virahas tathapi sa eva tam sahayate. tad alam anushocanena. rajanam adhuna shantvayitum arhasi na punah sa-kheda-prakaöanena khedayitum.

 

     ramananda—Ramananda; tvam—you; ati-dhirah—very intelligent; asi—are; katham—why?; evam—thus; uttamyasi—you are unhappy; ishvarah—the Supreme Lord; hi—indeed; tatha-vidha—like that; lilah—pastimes; eva—indeed; vraja-vasinah—the residents of Vraja; vihaya—abandoning; mathuram—to Mathura; gatah—went; punah—again; tatah—then; api—even; dvaravatyam—in Dvaraka; punah—again; tatah—then; api—also; kvacit kvacit—in many places; tatratyah—staying there; katham—how?; sahanti sma—were able; tad-viraham—separation from Him; yadyapi—still; duhsahah—unbearable; eva—indeed; bhagavat—from the Lord; virahah—separation; tathapi—still; sah—He; eva—indeed; tam—that; sahayate—tolerates; tat—that; alam—enough; anushocanena—with lamentation; rajanam—the king; adhuna—now; shantvayitum—to comfort; arhasi—should do; na—not; punah—again; sa-kheda-prakaöanena—with ddisplaying grief; khedayitum—to make unhappy.

 

     Sarvabhauma:  Ramananda, you are intelligent. Why do you lament? The Supreme Lord always performs pastimes like this. He left the people of Vraja and went to Mathura, and He left Mathura and went to Dvaraka, and then He left Dvaraka and went here and there.   

     How can the devotees bear separation from the Lord? Even though separation from Him is intolerable, still the Lord gives the devotees stregnth somehow to tolerate it. What is the use of this lament? You should be comforting the king. You should not make him unhappy with this lament.

 

Text 72

 

     raja: kathaya.

 

     kathaya—speak.

 

     King:  Speak.

 

Text 73

 

     ramanandah:  bhavad-adhikaram yavad bhavadiya eva gacchanti. tad-urdhvam madiyah pathi prajna eva gauda-rashöram yavad yasyanti kecit tesham kiyad durata evagamishyanti. kecid durataram yasyanti.

 

     bhavad-adhikaram—yours; yavat—as; bhavadiya—your men; eva—indeed; gacchanti—go; tad-urdhvam—above; madiyah—my; pathi—on the road; prajna—intelligence; eva—indeed; gauda-rashöram—to the kingdom of Bengal; yavat—as; yasyanti—will go; kecit—some; tesham—of them; kiyat—how?; duratah—far; eva—indeed; agamishyanti—will come; kecit—some; durataram—very far; yasyanti—will go.

 

     Ramananda:  My most intelligent men have traveled all over your kingdom searching for the Lord. Some have gone as far as the Bengali border. Some are returning now from far away, and some are still searching in distant places.

 

Text 74

 

     (pravishya)

     dauvarikah:  deva mahaprabhum anuvrajanto ye rayasya manujash calitah santi tesham kim antah samayatah.

 

     pravishya—enters; deva—lord; mahaprabhum—Lord Mahaprabhu; anuvrajantah—returned; ye—who; rayasya—of Ramananda Raya; manujah—men; calitah santi—gone; tesham—of them; kim—what?; antah—within; samayatah—come.

 

     (Doorkeeper enters.)

 

     Doorkeeper:  My lord, the men Ramananda Raya sent to search for the Lord have now returned.

 

Text 75

 

     raja:  praveshyatam acirenaiva.

 

     praveshyatam—should enter; acirena—quickly; eva—indeed.

 

     King:  Have them come in at once.

 

Text 76

 

     dauvarikah:  (tatha karoti.)

     (pravishya)

     purushah: jayati jayati devah.

 

     tatha—so; karoti—does; pravishya—entering; jayati jayati—glories, glories; devah—to the king.

 

     (The Doorkeeper does that. The men enter.)

     Men:  Glory! Glory to the king!

 

Text 77

 

     ramanandah:  kathayata re kiyad duram bhagavanto gatah.

 

     kathayata—tell; re—oh; kiyat—how?; duram—far; bhagavantah—the Lord; gatah—has gone.

 

     Ramananda:  Tell us:  How far did the Lord go?

 

Text 78

 

     purushah:  kuliya-gramam yavat.

 

     kuliya-gramam—Kuliya-grama; yavat—as far as.

 

     A Man:  As far as Kuliya-grama.

 

Text 79

 

     (sarvabhauma-mukham nirikshate.)

     sarvabhaumah:  deva navadvipa-pare pare-gangam kashcana tan-nama gramo 'sti.

 

     sarvabhauma-mukham—Sarvabhauma's face; nirikshate—sees; deva—lord; navadvipa-pare—past navadvipa; pare-gangam—on the other side of the Ganga; kashcana—a certain; tan-nama—named that; gramah—town; asti—is.

 

     (The king glances at Sarvabhauma.)

     Sarvabhauma:  My lord, Kuliya is the name of a town on the farther shore of the Ganges, past Navadvipa.

 

Text 80

 

     raja:  amulam kathaya.

 

     a—from; mulam—the beginning; kathaya—tel.

 

     King:  Tell the whole story from the beginning.

 

Text 81

 

     purushah:  deva ito devadhikaram yavat tavat tava prabhavenaiva nirvahita-vartma-saukarya acankramanenaiva sarve gatavantah. gauda-simni praveshöum trayah panthanah. dvayam ruddham ekas tu jala-durgah. tam evoddishya calite sati tat-simadhikari tu rushko 'rushkosha-kara iva sarvesham marma-ha maha-madya-po durvritta-cakra-cuda-manih. itodeshad ye gacchanti tesham durgatih kriyate iti shrutva sarvesham eva bhayam utpannam. maha-prabhavo ko 'pi na shravayati. asmat-simadhikarinoktam atra kiyan vilambah kriyatam yavan mayanena sandhi sandhiyate ity etavat kathana-sama-kalam eva tasyaiva kashcid asmat-simadhikarinah samipam agatah.

 

     deva—lord; itah—then; devadhikaram—the kingdom; yavat—as far as; tavat—that far; tava—of you; prabhavena—by the power; eva—indeed; nirvahita-vartma-saukarya—the roads are closed; acankramanena—by not going; eva—indeed; sarve—all; gatavantah—have gone; gauda-simni—in the boundary of Bengal; praveshöum—to enter; trayah—three; panthanah—roads; dvayam—two; ruddham—blocked; ekah—one; tu—indeed; jala—with water; durgah—impassable; tam—that; eva—indeed; uddishya—in relation; calite sati—gone; tat-simadhikari—on the border; tu—indeed; rushko 'rushkosha-kara—frightened; iva—as if; sarvesham—of all; marma-ha—wounding the heart; maha-madya-pah—maddening; durvritta-cakra—of bad roads; cuda-manih—the crest-jewel; itah—thus; deshat—from the country; ye—who; gacchanti—go; tesham—of them; durgatih—a difficult path; kriyate—is; iti—thus; shrutva—hearing; sarvesham—of all; eva—indeed; bhayam—fear; utpannam—manifested; maha-prabhavah—great power; ko 'pi—something; na—not; shravayati—tells; asmat-simadhikarina—by the birder guard; uktam—said; atra—here; kiyan—how many?; vilambah—delay; kriyatam—is done; yavan—as; maya—by me; anena—with him; sandhi sandhiyate—is met; iti—thus; etavat—in that way; kathana—telling; sama—same; kalam—time; eva—indeed; tasya—of Him; eva—indeed; kashcit—someone; asmat-simadhikarinah—the border guard; samipam—near; agatah—came.

 

     Man:  My lord, by your power all the roads in your kingdom are now closed. No one is traveling on them. Three roads lead to the Bengali border. Two are closed and one is flooded with water. This last road is the crest jewel of all bad roads. It tortures anyone who tries to travel on it. It is very difficult for anyone now to leave the country. Everyone is afraid to travel on this road. No one has spoken any news of Lord Chaitanya Mahaprabhu. The border guards have not seen anyone. No one has approached the border.

 

Text 82

 

     raja: tatas tatah.

 

     tatah—then?; tatah—then?

 

     King:  Then? Then?

 

Text 83

 

     purushah:  agatya kathitam. yadi tvam anumanyase tada bhavad-deshad agacchantam shri-krishna-chaitanyadevam aham vilokaye.

 

     agatya—approaching; kathitam—said; yadi—if; tvam—you; anumanyase—allow; tada—then; bhavad-deshat—from your country; agacchantam—coming; shri-krishna-chaitanyadevam—Lord Chaitanya; aham—I; vilokaye—search.

 

     Man:  Then I approached one of the guards and said, “If you allow me, I will leave your kingdom to search for Shri Krishna Chaitanya".

 

Text 84

 

     raja: tatas tatah.

 

     tatah—then?; tatah—then?

 

     King:  Then? Then?

 

Text 85

 

     purushah:  tato 'nenoktam. tri-chaturaish ced ayati tadayatu nameti shrutva tathaivagato bhagavat-pada-samipa-bhumau nipatitash ciram prananama. tata sarvair uktam bhagavann asya sahayyenaiva sukhena gantum shakyate. enam prati kripavalokah kriyatam iti tad anurodhena tam prati krita-drik-pate bhagavati sah yavanah pulakashru-gadgada-svaro bhavan graha-grasta iva jatah. tato gopinathacaryenoktam aye mahaprabhur ayam sukhena katham calati.

 

     tatah—then; anena—by him; uktam—said; tri-chaturaih—three or four; cet—if; ayati—come; tada—then; ayatu—may come; nama—name; iti—thus; shrutva—hearing; tatha—then; eva—indeed; agatah—come; bhagavat-pada-samipa-bhumau—near the Lord's feet; nipatitah—fallen; ciram—fro a long time; prananama—bowed; tatah—then; sarvaih—by all; uktam—said; bhagavan—the Lord; asya—of him; sahayyena—by help; eva—indeed; sukhena—easily; gantum—to go; shakyate—is able; enam—him; prati—to; kripa—of mercy; avalokah—glance; kriyatam—is done; iti—thus; tat—that; anurodhena—easily; tam—him; prati—to; krita—done; drik-pate—glance; bhagavati—on the Lord; sah—he; yavanah—yavana; pulaka—hairs standing up; ashru—tears; gadgada-svarah—a choked voice; bhavan—being; graha-grastah—possesed; iva—as if; jatah—manifested; tatah—then; gopinathacaryena—by Gopinatha Acarya; uktam—said; aye—O; mahaprabhuh—Mahaprabhu; ayam—he; sukhena—easily; katham—how?; calati—goes.

 

     Man:  Then the guard said: "A group of three of four men recently crossed the border. One of them bowed down before the feet of the leader and said, `O Lord, with this person's help we can travel very easily. Please glance mercifully on him.' When the leader glanced, this yavana became like a man possessed. His hairs stood up, his voice became choked, and he shed tears." At that moment Gopinatha Acarya said,   "Ah! How will Shri Chaitanya Mahaprabhu travel here?

 

Text 86

 

     raja:  tatas tatah.

 

     tatah—then?; tatah—then?

 

     King:  Then? Then?

 

Text 87

 

     purushah:  tatas tenoktam kiyad duram bhavadbhir gantavyam. tad anu gopinathenoktam gantavyam tavat paniyahati-paryantam idanim.

 

     tatah—then; tena—by him; uktam—said; kiyad duram—how far?; bhavadbhih—by you; gantavyam—should be gone; tad anu—then; gopinathena—by Gopinatha; uktam—said; gantavyam—should be gone; tavat—then; paniyahati-paryantam—as far as Panihati; idanim—then.

 

     Man:  Then the yavana asked, "How far would you like to go?" Gopinatha Acarya replied, "We will go as far as Panihaöi".

 

Text 88

 

     raja:  tatas tatah.

 

     tatah—then?; tatah?

 

     King:  Then? Then?

 

Text 89

 

     purushah:  tatah

 

praphulla-roma galad-ashru-dharah

     sa-gadgadam kincid asau jagada

aho madiyam mahad eva bhagyam

     devasya sahayya-vidhau bhaveyam

 

     iti. sakala-saj-jana-navikair vahyamana navina taranir madhya-griha-shalini punah prakshalita kshanenadhinadi-samanayita. anantaram naukantaramshvayam apy aruhya  bhagavanta enam adhirohantv iti nigadite devena saha sarve tam aruruhah. atha sa eva jala-cara-dasyu-bhaya-nivaranaya svayam agre-saro bhutva mantreshvaram uttirya picchanada-grama-paryantam agatavan. nivritti-samaye bhagavata jagannatha-prasada-manoharakhya-modakah prasadi-kritah. tan avapya harim vadety avishöo bhutva maha-bhagavata-dasham apannah.

 

     tatah—then; praphulla-roma—with hairs erect; galad-ashru-dharah—shedding streams of tears; sa-gadgadam—with a choked voice; kincit—something; asau—he; jagada—said; ahah—oh; madiyam—my; mahat—great; eva—indeed; bhagyam—good fortune; devasya—of the Lord; sahayya-vidhau—in help; bhaveyam—may be; iti—thus; sakala—all; saj-jana—devotees; navikaih—by boat; vahyamana—carried; navina—new; taranih—boat; madhya-griha-shalini—with a cabit in the middle; punah—again; prakshalita—washed; kshanena—in a moment; adhinadi-samanayita—carried; anantaram—then; nauka—boat; antaramshvayam—another; api—also; aruhya—climbing;  bhagavantah—the Lord; enam—this; adhirohantu—may climb; iti—thus; nigadite—said; devena saha—with the Lord; sarve—all; tam—that; aruruhah—climbed; atha—then; sah—He; eva—indeed; jala-cara-dasyu—of pirates; bhaya—fear; nivaranaya—to dispel; svayam—personally; agre-sarah—in front; bhutva—being; mantreshvaram—the best of mantras; uttirya—rising; picchanada-grama-paryantam—up to Picchanada—grama; agatavan—came; nivritti-samaye—at the time of stopping; bhagavata—by the Lord; jagannatha-prasada—Lord Jagannatha-prasadam; manoharakhya-modakah—candies named manohara laddus; prasadi-kritah—being merciful; tan—that; avapya—attaining; harim vada—Hari bol!; iti—thus; avishöah—entered; bhutva—becoming; maha-bhagavata-dasham—the condition of a great devotee; apannah—attained.

 

     Man:  Then, the hairs of His body standing erect, and tears flowing from His eyes, this person said in a voice choked with emotion, "I am very fortunate. Now I will be able to serve the Supreme Lord". At that moment a boat equipped with a cabin and carrying some honest men as passengers, arrived at that place on the shore.

     The passengers disambarked, the pilot washed the boat, and when the boat was cleansed, he said to the passengers, "Now you may come aboard again". Then the Lord and the other passangers entered the boat.

     Concerned about the presence of pirates on the river, the Lord personally stayed at the boat's prow chanting various mantras for protection. When they reached the village of Picchanada, the Lord called out "Hari bol!" and distributed Lord Jagannatha's manohara-laddu prasadam to everyone. In this way the Lord manifested the symptoms of a pure devotee.

 

Text 90

 

     (raja vismayam naöayati.)

     sarvabhaumah: evam eveshvarasya lila. tatha hi

 

asthane 'pi prathayati kripam ishvaro 'sau sva-tantrah

     sthane 'py uccair janayatitaram nunam audasyam eva

ramo devah sa guham akarod atmaniyam sakhayam

     krishnah stotraih pranamati vidhau hanta mauni babhuva

 

     raja—the king; vismayam naöayati—is filled with wonder; evam—thus; eva—indeed; ishvarasya—of the Lord; lila—the pastimes; tatha hi—furthermore; asthane—without a place; api—even; prathayati—gives; kripam—mercy; ishvaro asau—the Lord; sva-tantrah—independent; sthane—in a place; api—also; uccaih—greatly; janayatitaram—gives greatly; nunam—indeed; audasyam—generosity; eva—indeed; ramo devah—Lord Rama; sah—He; guham—to Guha; akarot—did; atmaniyam—own; sakhayam—friend; krishnah—Lord Krishna; stotraih—by prayers; pranamati—bows; vidhau—Brahma; hanta—indeed; mauni—silent; babhuva—became.

 

     (The king is struck with wonder.)

 

     Sarvabhauma:  These are the pastimes of the Lord. The independent Lord may shower His mercy on a person who seems to be unqualified, and again He may completely ignore a person who seems very qualified. Lord Ramacandra befriended the candala Guhaka, and Lord Krishna remained silent and indifferent to the Lord Brahma who was bowing before Him and speaking many prayers.

 

Text 91

 

     purushah:  tad-ajnaya bhagavat-kirtanam kurvantas te navikas tatha taranim avahayanta yathaikenahna paniyahati-grame samuttirnah sma.

 

     tad-ajnaya—by His order; bhagavat-kirtanam—Bhagavat-kirtana; kurvantah—doing; te—they; navikah—traveling by boat; tatha—then; taranim—the boat; avahayanta—leaving; yatha—as; ekena—in one; ahna—day; paniyahati-grame—at Panihati; samuttirnah sma—arrived.

 

     Man:  By the Lord's order everyone on the boat chanted the names of Lord Krishna. Within one day the boat carried them to Panihaöi, where they disembarked.

 

Text 92

 

     raja:  tatra ko vartate.

 

     tatra—there; kah—who?; vartate—is.

 

     King:  Who is in Panihaöi?

 

Text 93

 

     sarvabhauma:  raghava-panditah.

 

     raghava-panditah—Raghava Pandita.

 

     Sarvabhauma:  Raghava Pandita.

 

Text 94

 

     purushah:  tato yad abhut tad ashcaryam.

 

     tatah—then; yat—what; abhut—happened; tat—that; ashcaryam—wonderful.

 

     Man:  Then a wonderful thing happened.

 

Text 95

 

     raja:  katham iva.

 

     katham—what?; iva—ike.

 

     King:  What was that?

 

Text 97

 

     purushah:  deva

 

yavad devo na sura-saritas tira-simanam aptas

     tavat sarvam janam ayam abhud dhanta kim tad bravimi

kim tatrasid ahaha dharani-dhulayo loka-rupah

     kim tara va manuja-vapushah petur urvyam nabhastah

 

evam ganga-taöatah kashöenaiva tad-vaöim abhyayayau devah.

 

     deva—O lord; yavat—as; devah—the Lord; na—not; sura-saritah—from the Ganges; tira-simanam—to the shore; aptah—attained; tavat—then; sarvam janam ayam—everyone; abhut—became; hanta—indeed; kim—what?; tat—that; bravimi—I say; kim—what?; tatra—there; asit—was; ahaha—aha; dharani—of the ground; dhulayah—dust; loka-rupah—the people; kim—what?; tarah—stars; va—or; manuja-vapushah—human forms; petuh—fell; urvyam—to the ground; nabhastah—from the sky; evam—thus; ganga-taöatah—from thre Ganges' shore; kashöena—greatly; eva—indeed; tad-vaöim—to his home; abhyayayau—went; devah—the Lord.

 

     Man:  My lord, when Shri Chaitanya alighted on the shore of the Ganges, He was immediately surrounded by a great crowd. How will I describe it? Will I say there were as many people as grains of dust on the earth? Will I say the people were like the host of stars fallen from the sky to the ground? Then, with great difficulty, the Lord made His way from the shore of the Ganges to the home of Raghava Pandita.

 

Text 98

 

     raja:  tatas tatah.

 

     tatah—then?; tatah—then?

    

     King:  Then? Then?

 

Text 99

 

     purushah:  tatas tam rajanim tatraiva gamayitva paredyavi nauka-vartmanaiva calitavan.

 

atho avicchinna-subha-pravaha

     nirantaraya capalor mahas ta

nirantaram vishnu-padavataria

     gangeva dirgha jana-panktir asit

 

     tatah—then; tam—that; rajanim—night; tatra—there; eva—indeed; gamayitva—having brought; paredyavi nauka-vartmanaiva calitavan—traveled by boat; athah—then; avicchinna-subha-pravaha—the auspicious stream; nirantaraya—always; capaloh—moving; mahah—splendor; tah—that; nirantaram—always; vishnu—of Lord Vishnu; pada—of the feet; avatara—descent; ganga—the Ganges; iva—like; dirgha—long; jana-panktih—line of people; asit—was.

 

     Man:  The Lord spent the night there and then on the following day continued His boat journey.

     On the way He was followed by a great crowd of people. Their hands moving like waves, the people seemed like a very long, pure and splendid, Ganges river that had just descended from the feet of Lord Vishnu.

 

Text 100

O

     tatah kumara-haööe shrivasa-pandita-vaöim abhyayau. tatra ca ganga-tirad vaöi-paryanta-gamane yatra yatra padam arpayatishas tatra pada-rajasam grahanaya pani-pani-patanena sa pantha hanta gartamaya eva babhuva. tatrottirna eva bhagavati jagadanandah shivanandalaye bhagavad-agocara eva gatavan. tatra tena ciram eva sthitam iti tad-asaktya bhagavan atranetavya iti racana-vaishishöhyam api kritavan.

 

     tatah—then; kumara-haööe—in Kumara-hatta; shrivasa-pandita-vaöim—the house of Shrivasa Pandita; abhyayau—went; tatra—there; ca—and; ganga-tirat—from the Ganges' shore; vaöi-paryanta-gamane—going to the house; yatra yatra—wherever; padam—foot; arpayati—places; ishah—the Lord; tatra—there; pada-rajasam—the dust of the feet; grahanaya—to take; pani-pani-patanena—in hands; sah—that; pantha—path; hanta—indeed; gartamaya—for holes; eva—indeed; babhuva—became; tatra—there; uttirnah—risen; eva—indeed; bhagavati—the Lord; jagadanandah—Jagadananda; shivanandalaye—at Sivananda's house; bhagavad-agocara—unseen by the Lord; eva—indeed; gatavan—went; tatra—there; tena—by Him; ciram—for a long time; eva—indeed; sthitam—stayed; iti—thus; tad-asaktya—by attachment to Him; bhagavan—the Lord; atra—there; anetavya—to bring; iti—thus; racana-vaishishöhyam—specific arrangements; api—even; kritavan—made.

 

     Then the Lord arrived Shrivasa Pandita's house in Kumarahaööa. As the Lord walked from house to house on the Ganges' shore, the people, eager to gather the dust of His feet with their hands, made great holes in the path.

     When the Lord disembarked, Jagadananda, unseen by Him, went to Shivananda's house. The Lord then entered Shrivasa's house, and, out of great love for His devotee, stayed there a very long time.

 

Text 101

 

atha

 

pracirasyopari viöapinam sarva-shakhasu bhumau

     rathyam rathyam anu pathi pathi pranishu praptavatsu

uccair uccair vada harim iti praudha-ghosheshu devo

     ratri-sheshe tarim adhi shivananda-nitah pratasthe

 

     atha—then; pracirasyopari viöapinam sarva-shakhasu—on the branches of the trees; bhumau—on the ground; rathyam rathyam anu pathi pathi—on the roads; pranishu—the people; praptavatsu—met; uccair uccaih—loudly; vada harim iti—Hari bol; praudha-ghosheshu—in loud sounds; devah—the Lord; ratri-sheshe—in the night; tarim adhi shivananda-nitah pratasthe—went to Sivananda's house.

 

     Then the Lord began to travel again. At night He slept on the ground under a tree, and during the day He traveled, followed by great crowds chanting "Hari bol!", on the roads. In this way He gradually reached Shivananda's house.

 

Text 102

 

     tato jagadanandenobhayoh parshvayoh kadali-stambha-purna-kumbha-mukula-dipavalibhih su-racana-visheshena shivananda-vaöi-paryantam abhimanditam vartmaruddhah smita-su-madhura-vadano jagadananda-kritam iti manyamano vame vasudeva-vaöi-patham api tatha-vidham alokya kim ito 'gre gantavyam kim iti iti sandihano vasudevenoce. bhagavan. agratah shivananda-vaöim evalankuru iti. tatha kurvano jagadanandena dharita-caranambujas tadiya-bhagavad-griham pravishöah. anantaram tac-caranodakam griha-patalopari kincid vikirya kiyad antah-pure parijanebhyo jagadanandenaiva dattam. anantaram muhurtam sthitva vasudeva-vaöim agatya kshanam avasthaya punas taranim aruhya calitavati bhagavati carana-jala-grahanartham a-kanöha-magnanam jananam yad-vaiyagryam jatam tad avalokya bhagavatas tatha na ke 'pi nivavritire.

 

     tatah—then; jagadanandena—by Jagadananda; ubhayoh—both; parshvayoh—sides; kadali-stambha—plantain trunks; purna-kumbha—full pots; mukula—flower buds; dipavalibhih—lamps; su-racana-visheshena—by the nice arrangement; shivananda-vaöi-paryantam—to Sivananda's house; abhimanditam—decorated; vartma—on the path; aruddhah—going; smita-su-madhura-vadanah—with a sweet smile; jagadananda-kritam—by Jagadananda done; iti—thus; manyamanah—considering; vame—on the left; vasudeva-vaöi-patham—the path to Vasudeva's home; api—also; tatha-vidham—in that way; alokya—seeing; kim—what?; itah—then; agre—before; gantavyam—should be gone; kim—what?; iti—thus; iti—thus; sandihanah—doubting; vasudevena—by Vasudeva; uce—said; bhagavan—O Lord; agratah—ahead; shivananda-vaöim—Sivananda's house; eva—indeed; alankuru—please decorate; iti—thus; tatha—so; kurvanah—doing; jagadanandena—by Jagadananda; dharita—held; caranambujah—lotus feet; tadiya-bhagavad-griham—the house; pravishöah—entered; anantaram—then; tac-carana—of the feet; udakam—water; griha-patalopari—on the people of the house; kincit—something; vikirya—sprinkling; kiyat—how much?; antah-pure—in the house; parijanebhyah—to friends; jagadanandena—by jagadananda; eva—indeed; dattam—given; anantaram—then; muhurtam—a moment; sthitva—situated; vasudeva-vaöim—Vasudeva's house; agatya—ariving; kshanam—a moment; avasthaya—staying; punah—again; taranim—the boat; aruhya—entering; calitavati—went; bhagavati—the Lord; carana—feet; jala—water; grahanartham—to take; a-kanöha-magnanam—immersed up to the neck; jananam—of people; yad-vaiyagryam—a circle; jatam—manifested; tat—that; avalokya—seeing; bhagavatah—of the Lord; tatha—then; na—not; ke 'pi—anyone; nivavritire—returned.

 

     Jagadananda had decorated the sides of the path to Shivananda's house with banana tree, full water pots, flower buds, and lamps. When Lord Chaitanya saw all this, He smiled, thinking,  "Jagadananda has done this". Seeing Vasudeva's house on the left, the Lord became doubtful of what to do, and He asked,   "Should I continue on?"

     Vasudeva then replied, "Lord, Shivananda's nicely decorated house is ahead". When the Lord entered the house, Jagadananda washed His feet, and sprinkled the water on his family and friends. Then, after staying for a moment at Vasudeva's house, the Lord again entered a boat and continued His journey. In order to obtain the water touched by the Lord's feet, the people then entered the water up to their necks.

     Seeing them, the Lord became merciful. In this way they all obtained the water that touched the Lord's feet. As He traveled everyone followed Him on the shore and no one turned back.

 

Text 103

 

     raja:  tatas tatah.

 

     tatah—then?; tatah—then?

 

     King:  Then? Then?

 

Text 104

 

     purushah:  tato 'dvaita-vaöim abhyetya hari-dasenabhivanditas tathaiva tarani-vartmana navadvipasya pare kuliya-nama-grame madhava-dasa-vaöyam uttirnavan. navadvipa-lokanugraha-hetoh sapta-dinani tatra sthitavan. tatra ca navadvipat para-gamane.

 

     tatah—then; advaita-vaöim—to Advaita's house; abhyetya—going; hari-dasena—by Haridasa; abhivanditah—offered obeisances; tatha—thus; eva—indeed; tarani-vartmana—by boat; navadvipasya—of Navadvipa; pare—on the far shore; kuliya-nama-grame—Kuliya-grama; madhava-dasa-vaöyam—the home of Madhava dasa; uttirnavan—went; navadvipa-loka—to the people of Navadvipa; anugraha—mercy; hetoh—for the purpose; sapta—seven; dinani—days; tatra—there; sthitavan—stayed; tatra—there; ca—and; navadvipat—from navadvipa; para—to the farther shore; gamane—in going.

 

     Man:  Then the Lord went to Advaita's house, where Haridasa offered obeisances to His feet. Then the Lord went to Kuliya-grama on the shore opposite from Navadvipa. In Kuliya-grama, the Lord stayed at the house of Madhava dasa. The Lord was very kind to the people of Navadvipa. He stayed there for seven days. Then He left Navadvipa and went to the other side of the Ganges.

 

Text 105

 

ya atarah kakinikaika-matra

     asit prativyakti sa tu kramena

bamhiyasishv apy atha naushu so 'bhut

     karshapananam adhikadhiko 'pi

 

     ye—who; atarah kakinikaika-matra—every day; asit—was; prativyakti—many people; sah—that; tu—indeed; kramena—in due course; bamhiyasishu api atha naushu—many boats; sah—that; abhut—were; karshapananam—carring; adhikadhikah—many; api—also.

 

     Each day many boats carried the people of Navadvipa across the Ganges to where Lord Chaitanya was.

 

Text 106

 

api ca

 

durgam badhnati vamshair dridhatara-vipulair madhavo yan nishayam

     tat pratash curna-bhavam vrajati jana-ghaöaghaööanena kramena

saptahany evam eva vyajani janimatam darshanotkanöhya-bhajam

     sanghaööo yatra devah svayam amaradhunim snatum isho 'pi neshah

 

     api ca—and; durgam—fort; badhnati—creates; vamshaih—with bamboo; dridhatara-vipulaih—big and strong; madhavah—Madhava; yan—what; nishayam—at night; tat—that; pratah—in the morning; curna-bhavam—turned to dust; vrajati—goes; jana-ghaöaghaööanena—many people;  kramena—in due course; saptahani—seven days; evam—thus; eva—indeed; vyajani—manifested; janimatam—of people; darshana—to see; utkanöhya-bhajam—eager; sanghaööah—done; yatra—where; devah—the Lord; svayam—personally; amaradhunim—the Ganges; snatum—to bathe; ishah—able; api—although; na—not; ishah—the Lord.

 

     Every night Madhava dasa built around his house a strong bamboo fence, and every morning the crowds of people tore the fence apart. The crowds of people eager to see the Lord were so great that He was not even able to bathe in the Ganges.

 

Text 107

 

evam sapta-dinani tatra sthitva punas taöa-vartmanaiva calitavan

 

sa yatra yatropasasara devo

     vrittantah prak taöa eva lokah

tatas tato bhur api bhuri bhugna

     vishishya vismapayate phanindram

 

     evam—thus; sapta—seven; dinani—days; tatra—there; sthitva—staying; punah—again; taöa-vartmana—on the shore; eva—indeed; calitavan—went; sah—He; yatra yatra—wherever; upasasara—went; devah—the Lord; vrittantah—doing; prak—before; taöe—on teh shore; eva—indeed; lokah—people; tatas tatah—then; bhuh—the ground; api—also; bhuri—greatly; bhugna—broke; vishishya vismapayate—filling with wonder; phanindram—Ananta Shesha.

 

     After seven days to Lord continued His journey on the Ganges shore. Wherever the Lord went the crowds of people were so great that the earth planet became bent. This greatly surprised the serpent king Ananta.

 

Text 108

 

     shrutam ca gaudeshvarasya rajadhanyah pare-gangam calate bhagavatah pashcad ubhayoh parshvayosh calantim loka-ghaöam alokya gaudeshvaro ganga-taöa-ghaöamanopakarikam arudho vismitah kim idam iti yada prishöavams tada keshava-vasu-namna tad-amatyena kathitam sura-trana shri-krishna-caitanyo nama ko 'pi maha-purushah purushottaman mathuram prayati tad-didrikshaya ami loka sancaranti iti. tatas tenapy uktam ayam ishvaro bhavati yasyaivam-vidham lokakarshanam iti. atah param ca shrutam. tatah kiyad duram gatva punah pratyavritto na tena patha mathuram gamishyati api tu purushottamam agatya vana-pathenaiveti na janimah satyam asatyam vadati.

 

     shrutam—heard; ca—and; gauda—of Bengal; ishvarasya—of the king; rajadhanyah—of the capitol; pare-gangam—on the other shore of the Ganges; calate—goes; bhagavatah—the Lord; pashcat—behind; ubhayoh—both; parshvayoh—of sides; calantim—going; loka-ghaöam—people; alokya—seeing; gaudeshvarah—the king of Bengal; ganga-taöa—on the Ganges' shore; ghaöamanopakarikam—done; arudhah—climbed; vismitah—surprised; kim—what?; idam—this; iti—thus; yada—when; prishöavan—asked; tada—then; keshava-vasu-namna—by the person named Kesava Vasu; tad-amatyena—his minister; kathitam—said; sura-trana—the protector of the demigods; shri-krishna-caitanyo nama—named Lord Chaitanya; ko 'pi—someone; maha-purushah—a great person; purushottaman—from Purusottama-ksetra; mathuram—to Mathura; prayati—goes; tad-didrikshaya—desiring to see Him; ami loka—these people; sancaranti—go; iti—thus; tatah—then; tena—by Him; api-—also; uktam—said; ayam—He; ishvarah—the Supreme Lord; bhavati—is; yasya—of whom; evam-vidham—like this; loka—the people; akarshanam—attracts; iti—thus; atah param—then; ca—and; shrutam—heard; tatah—then; kiyad duram—how far?; gatva—having gone; punah—again; pratyavrittah—returned; na—not; tena—by Him; patha—the path; mathuram—to Mathura; gamishyati—will go; api—also; tu—indeed; purushottamam—Purusottama-ksetra; agatya—arriving; vana-pathena—by the forest path; eva—indeed; iti—thus; na—not; janimah—we know; satyam—truth; asatyam—not truth; vadati—tells.

 

     Then, followed by a large crowd, the Lord entered the capitol of the king of Bengal on the farther shore of the Ganges. When the king of Bengal saw this he became struck with wonder. He asked, "What is this?" His minister Keshava Vasu replied, "O king, this is an exalted personality named Shri Krishna Chaitanya. He is now traveling from Purushottama-kshetra to Mathura. The people following Him are very eager to see Him". Then the king said,  "He must be the Supreme Personality of Godhead to have so many people following Him".

     I heard that after traveling a little further, the Lord turned back and did not continue His journey by that path, but, after returning to Purushottama-kshetra, went to Mathura by the forest path. I don't know whether that story is true or not.

 

Text 109

 

     nepathye:  satyam bhoh satyam.

 

agatash ca sahasa sa ekako

     nila-shaila-tilakam vilokya ca

loka-sankula-bhiya vanadhvana

     nihnutah sa mathuram jagama ca

 

     satyam—true; bhoh—oh; satyam—true; agatah—arrived; ca—and; sahasa—suddenly; sah—He; ekakah—alone; nila-shaila-tilakam—the tilaka decoration of Nilacala; vilokya—seeing; ca—and; loka-sankula-bhiya—afraid of the crowds of people; vanadhvana—by the forest path; nihnutah—hidden; sah—He; mathuram—to Mathura; jagama—went; ca—also.

 

     A Voice From Behind the Scenes:  It's true,  Oh, it's true. Lord Chaitanya returned alone and gazed at Lord Jagannatha, the tilaka decoration of Nilacala. Fearing great crowds, Lord Chaitanya then went to Mathura by the forest path.

 

Text 110

 

     raja:  (sa-vismayam)  kashimishrasya svara iva shruyate tad ahuyatam.

 

     sa-vismayam—with wonder; kashimishrasya—of Kasi Misra; svarah—the sound; iva—as if; shruyate—is heard; tat—that; ahuyatam—should be called.

 

     King: (struck with wonder)  I hear the sound of Kashi Mishra's voice. Call for him.

 

Text 111

 

     (pravishya sa-tvaram.)

     kashimishrah:  deva ayam ayam anahuta evagatah.

 

     pravishya—enters; sa-tvaram—hastily; deva—lord; ayam ayam—He; anahutah—without being called; eva—indeed; agatah—come.

 

     (Kashi Mishra hastily enters.)

     Kashi Mishra:  My lord, even without being called I have come.

 

Text 112

 

     raja:  kathaya kim tattvam idam.

 

     kathaya—tell; kim—whether?; tattvam—truth; idam—this.

 

     King:  Tell me: Is it the truth?

 

Text 113

 

     kashimishrah:  satyam eva loka-bhiya tato 'pi nivrittah. tato 'pi kenapy avidita eva calitavan.

 

     satyam—true; eva—indeed; loka—of the people; bhiya—with fear; tatah—then; api—also; nivrittah—turned; tatah—then; api—also; kenapi—with someone; avidita—not known; eva—indeed; calitavan—went.

 

     Kashi Mishra:  It is true. Afraid of so many followers, He secretly left with another person.

 

Text 114

 

     raja:  sarvabhauma. asmakam tu samah panthah viccheda-duhkhasya tulya-phalatvat. ekakinas tasya nirvahah katham bhavatu.

 

     sarvabhauma—O Sarvabhauma; asmakam—of us; tu—indeed; samah—same; panthah—path; viccheda—of separation; duhkhasya—of the suffering; tulya—same; phalatvat—because of having the fruit; ekakinah—alone; tasya—of Him; nirvahah—gone; katham—how?; bhavatu—is.

 

     King:  Sarvabhauma, because we all taste the same fruit of the pain of separation, we all now walk on the same path. How could He have left us and gone all alone?

 

Text 115

 

     kashimishrah:  bhikshayogyah kiyanto viprah preshitah santi. bhagavata tu tan na jnayate.

 

     bhikshayogyah—sannyasis; kiyantah—how many; viprah—brahmanas; preshitah—sent; santi—are; bhagavata—by the Lord; tu—indeed; tat—that; na—not; jnayate—is known.

 

     Kashi Mishra:  How many brahmanas and sannyasis have left this place? This one sannyasi, however, is the Supreme Personality of Godhead.

 

Text 116

 

     raja: sadhu mishra sadhu kim apy uktva gatam.

 

     sadhu—well said; mishra—O Misra; sadhu—well said; kim api—something; uktva—having said; gatam—went.

 

     King:  Well said, O Mishra. Well said. Did He say anything before He left?

 

Text 117

 

     kashimishrah:  agata-prayo 'ham iti.

 

     agata—return; prayah—soon; aham—I; iti—thus.

 

     Kashi Mishra:  He said. "I will return soon."

 

Text 118

 

     raja:  tat kim dinam bhavishyati. bhaööacarya janghajivinah kiyanto yatha bhagavato vartam prapayanti.

 

     tat—that; kim—whether?; dinam—day; bhavishyati—will be; bhaööacarya—O Bhattacarya; janghajivinah—messengers; kiyantah—how many?; yatha—as; bhagavatah—of the Lord; vartam—news; prapayanti—may attain.

 

     King:  Will the day of His return ever come? Bhaööacarya, how many messengers do we have? They should gather news of the Lord.

 

Text 119

 

     sarvabhaumah:  ucitam evaitat.

 

     ucitam—proper; eva—indeed; etat—that.

 

     Sarvabhauma:  That is a good plan.

 

Text 120

 

     raja:  kashimishra mahapatram candaneshvaram mad-ajnaya samadisha yathaivam karoti.

 

     kashimishra—O Kasi Misra; mahapatram—the temple-superintendent; candaneshvaram—Vandanesvara; mad-ajnaya—by my order; samadisha—tell; yatha—as; evam—so; karoti—does.

 

     King:  Kashi Mishra, tell Candaneshvara Mahapatra by my order he should arrange for that.

 

Text 121

 

     kashimishra:  deva pariksha-mahapatram nivedya mayaiva tat-karitam asti. katicid agata-praya eva.

 

     deva—lord; pariksha-mahapatram—the mahapatra; nivedya—telling; maya—by me; eva—indeed; tat-karitam—done; asti—is; katicit—something; agata—returned; prayah—almost; eva—certainly.

 

     Kashi Mishra:  I have already spoken with the Mahapatra. He will do it. He has already sent out some men.

 

Text 122

 

     (pravishya)

     dauvarikah:  deva mahaprabhor varta-harino dvari vartante.

 

     pravishya—entering; deva—O lord; mahaprabhoh—of Lord Chaitanya; varta—news; harinah—carriers; dvari—at the door; vartante—are.

 

     (Enter doorkeeper)

 

     Doorkeeper:  Lord, some men bringing news of the Lord Chaitanya Mahaprabhu are waiting at the door.

 

Text 123

 

     raja:  praveshyantam.

 

     praveshyantam—should enter.

 

     King: Have them enter.

 

Text 124

 

     dauvarikah:  (tatha karoti.)

     (pravishya)

     varta-harinah:  jayati jayati devah.

 

     tatha—so; karoti—does; pravishya—entering; jayati—glory; jayati—glory; devah—to the king.

 

     (The Doorkeeper does that. The men bringing news enter.)

     Men Bringing News:  Glory, glory to the king!

 

Text 125

 

     raja:  kathayata kim janitha.

 

     kathayata—tell; kim—what?; janitha—you know.

 

     King:  Tell what you know.

    

Text 126

 

     varta-harinah:  sarvam eva janimah.

 

pratyavrittah sa madhu-purato drishöa-vrindavana-shrih

     kunje kunje tarani-tanya-kulatah klpta-kelih

gatva govardhana-giri-vare kanane kanane ca

     bhrantva bhrantva dina-katipayam vartmanisho vyaloki

 

     sarvam—everything; eva—indeed; janimah—we know; pratyavrittah—returned; sah—He; madhu-puratah—from Mathura; drishöa—seen; vrindavana—of Vrindavana; shrih—the beauty; kunje kunje—in grove after grove; tarani-tanya—of the Ymauna; kulatah—from the shore; klpta-kelih—enjoyed pastimes; gatva—going; govardhana-giri-vare—to Govardhana Hill; kanane kanane—in forest after forest; ca—also; bhrantva bhrantva—wandering and wandering; dina-katipayam—for some days; vartmani—on the path; ishah—the Lord; vyaloki—was seen.

 

     Men Bringing News:  We know everything. The Lord left Mathura City and saw the beauty of Vrindavana. He enjoyed pastimes in every forest grove and every place by the Yamuna's shore. He went to Govardhana Hill, and for some days He was seen wandering in forest after forest.

 

Text 127

 

     raja:  aye vrindavane kim kim kritam bhagavata taj janasi.

     varta-harinah:  atha kim. tat-sange samagatanam keshancid bhagya-bhajam mukhatah shrutam.

     raja:  kathyatam.

 

     aye—oh; vrindavane—in Vrndavana; kim kim—what?; kritam—done; bhagavata—by the Lord; tat—that; janasi—you know; atha kim—yes; tat-sange—in His company; samagatanam—come; keshancit—some; bhagya-bhajam—fortunate; mukhatah—from the mouth; shrutam—heard; kathyatam—tell.

 

     King:  Ah! What, what did the Lord do in Vrindavana? Do you know?

     Men Bringing News:  Yes. We heard from the mouths of fortunate people who met Him there.    

     King:  Tell.

 

Text 128

 

     varta-harinah:

 

avirbhavad avadhi sa nijananda-vrindaika-kando

     yadyapy uccaih prathayatitaram tad-vikara-prakaran

vrindaranyopagama-samaye hanta te te taranga

     vriddhim prapur yad upari vacash-cittayor na niveshah

 

     avirbhavat—from the appearance; avadhi—until; sah—He; nija—own; ananda—bliss; vrinda—abundance; eka-kandah—only source; yadyapi—although; uccaih—greatly; prathayatitaram—manifesting; tad-vikara-prakaran—transformations of ecstasy; vrindaranya—in Vrndavana; upagama-samaye—at the time of entering; hanta—indeed; te te—they; taranga—waves; vriddhim—increase; prapuh—attained; yat—what; upari—above; vacah—words; cittayoh—and thoughs; na—not; niveshah—entrance.

 

     Men Bringing News:  Since the Lord first appeared on this earth, He has been filled with transcendental bliss. But now that He has entered the forest of Vrindavana, the waves of that ecstatic bliss have increased many times. Neither my mind or words have the power to enter into an understanding of that bliss.

 

Text 129

 

kvacana ca yamuna-vananta-lakshmim

     avakalayann anuraktim ukta-kanöham

vilapati parirabhya lobhya-bahuh

     prati-latikam prati-shakhi so 'khileshah

 

     kvacana—somewhere; ca—and; yamuna—of the Yamuna; vana—forest; anta—end; lakshmim—beauty; avakalayan—seeing; anuraktim—love; ukta-kanöham—saying; vilapati—says; parirabhya—embraces; lobhya-bahuh—with eager arms; prati-latikam—every vine; prati-shakhi—every tree; sah—He; akhileshah—the Lord of all.

 

     When the Supreme Lord saw the beauty of the Yamuna River or of Vrindavana forest, He became filled with ecstatic love. He cried without restraint, and He eagerly embraced each tree and vine with His arms.

 

Text 130

 

api ca

 

naiciki-nicaya-vikshana-modad

     unmadah skhalitavan galad-ashruh

syandamana-surasindhur ivasid

     vata-bhagna iva meru-taöantah

 

     api ca—furthermore; naiciki-nicaya—surabhi cows; vikshana—seeing; modat—by happiness; unmadah—maddened; skhalitavan—fell; galad-ashruh—flowing tears; syandamana—flowing; surasindhuh—Ganges; iva—like; asit—was; vata—by the wond; bhagnah—broken; iva—as; meru-taöantah—Mount Meru.

 

     When He saw the surabhi cows in Vrindavana He became wild with happiness. The tears flowed from His eyes as a celestial Ganger River and He fell to the ground as the top of golden Mount Meru blown to the earth by a great wind.

 

Text 131

 

     raja: tatah.

 

     tatah—then?

 

     King:  Then?

 

Text 132

 

     varta-harinah:  tatas taih kathitam

 

mada-mudita-mayura-kanöhakanta-

     dyutim abhivikshya kutashcid apy akasmat

skhalati luöhati vepate virauti

     dravati vishidati hanta murcchatishah

 

     tatah—then; taih—by them; kathitam—said; mada-mudita—overcome with happiness; mayura—peacocks; kanöha—of the neck; kanta-dyutim—splendor; abhivikshya—seeing; kutashcit—somewhere; api—also; akasmat—suddenly; skhalati—falls; luöhati—rolls about; vepate—trembles; virauti—calls out; dravati—runs; vishidati—laments; hanta—indeed; murcchati—faints; ishah—the Lord.

 

     Men Bringing News:  They told us that when He saw a peacock feather He fell down, rolled about on the ground, trembled, cried out, ran to and fro, wept, and fainted unconcious.  

 

Text 133

 

api ca

 

kvapi vatsa-kulam uccala-puccham

     dhavamanam anuvikshya vanantah

kanöakavalini vartmani sadyo

     vikshitangam abhitah skhalatishah

 

     api ca—furthermore; kvapi—somewhere; vatsa-kulam—calves; uccala-puccham—with tails raised; dhavamanam—running; anuvikshya—seeing; vanantah—in the forest; kanöakavalini—in brambles; vartmani—by the road; sadyah—at once; vikshita—seeing; angam—body; abhitah—near; skhalati—fell; ishah—the Lord.

 

     Once when the Lord saw calves running in Vrindavana forest with tails raised He fainted in ecstasy and fell into brambles by the roadside.

 

Text 134

 

     raja:  tatah.

 

     tatah—then?

 

     King:  Then?

 

Text 135

 

     varta-harinah:

 

kunja-simani kadapi yadriccha

     murchaya nipatitasya dharanyam

alihanti harina mukha-phenan

     apibanti shakuna nayanambhah

 

     kunja-simani—in the forest; kadapi—once; yadriccha—spontaneously; murchaya—fainting; nipatitasya—fell; dharanyam—to the gorund; alihanti—licked; harina—by a deer; mukha—of the mouth; phenan—foam; apibanti—drank; shakuna—by birds; nayana—of the eyes; ambhah—tears.

 

     One time in the forest He fainted and fell to the ground in ecstasy. Then the deer licked the foam from His mouth and the birds drank the tears that had fallen from His eyes.

 

Text 136

 

api ca

 

patayalur asav upatyakayam

     api govardhana-bhudharasya devah

anuraga-sudhabdhi-madhya-bhagno

     na hi bhagno 'pi bahir vyatham viveda

 

     api ca—furthermore; patayaluh—fell; asau—He; upatyakayam—from a great height; api—also; govardhana-bhudharasya—of Govardhana Hill; devah—the Lord; anuraga—of love; sudha—nectar; abdhi—ocean; madhya—in the midst; bhagnah—broken; na—not; hi—indeed; bhagnah—broken; api—also; bahih—outside; vyatham—hurt; viveda—knew.

 

     Once, at Govardhana Hill He fell from a great height. Although His body became broken, because He was drowing in the ocean of ecstatic love. He was not aware that He was hurt.

 

Text 137

 

anuvanam anukunja-vikshamane

     rudati vibhav anurakti-mukta-kanöham

rurudur iva latash ca shakhinash ca

     dvija-mriga-rajir abhaji murchayaiva

 

     anuvanam—the forests; anukunja—and the groves; vikshamane—seeing; rudati—cries; vibhau—the Lord; anurakti—of love; mukta—without restraint; kanöham—throat; rurudur-cried; iva—as if; latah—vines; ca—and; shakhinah—trees; ca—and; dvija—birds; mriga—deer; rajih—multitude; abhaji—worshiped; murchaya—fainted; eva—indeed.

 

     When He saw the forest groves of Vrindavana He became overwhelmed with love and He cried without restraint. Seeing this, the trees and vines also cried, and the deer fainted in ecstasy.

 

Text 138

 

vilapati karuna-svarena deve

     jaladhara-dhira-gabhira-nihsvane 'pi

ciram anuvilapanti bashpa-kanöhah

     kvacana ca lasyam apasya nilakanöhah

 

     vilapati—cries; karuna—of grief; svarena—with sounds; deve—the Lord; jaladhara—clouds; dhira-gabhira-nihsvane—deep thundering sounds; api—also; ciram—a long time; anuvilapanti—laments; bashpa—with tears; kanöhah—in His throat; kvacana—somewhere; ca—and; lasyam—dancing; apasya—attaining; nilakanöhah—peacock.

 

     When the Lord, overcome with grief, roared like a thunderbolt, the peacocks stopped dancing, and they also cried for a long time without restraint.

 

Text 139

 

     evam aty-anuraga-vaikalyad ishvaratvenaiva dharyamana-deham tam alokayadbhih punyavadbhir balabhadra-bhaööacaryadibhir aho anartho 'yam apatita iti cintayadbhir balad iva vrindavanan niskasito bhagavan iti na cira-kalavasthitis tatra tasyeti.

 

     evam—thus; aty-anuraga-vaikalyat—overcome with great love; ishvaratvena—as the Supreme Lord; eva—indeed; dharyamana—maintaining; deham—body; tam—that; alokayadbhih—seeing; punyavadbhih—pious; balabhadra-bhaööacarya-adibhih—devotees headed by Balabhadra Bhattacarya; ahah—ah; anarthah—not good; ayam—he; apatita—fell; iti—thus; cintayadbhih—thinking; balat—forcibly; iva—as if; vrindavanat—from Vrndavana; niskasitah—taken; bhagavan—the Lord; iti—thus; na—not; cira-kala—a long time; avasthitih—stayed; tatra—there; tasya—of Him; iti—thus.

 

     In this way the Lord was always overwhelmed with ecstatic love. Balabhadra Bhaööacarya and the other devotees began to worry about the Lord's welfare. They thought: "This is not good." Then they forced the Lord to leave Vrindavana.

 

Text 140

 

yah prag eva priya-guna-ganair gadha-baddho 'pi mukto

     gehadhyasad rasa iva paro murta evapy amurtah

premalapair dridhatara-parishvanga-rangaih prayage

     tam shri-rupam samam anupame nanujagraha devah

 

     yah—who; prak—before; eva—indeed; priya—dear; guna—qualities; ganaih—multitudes; gadha-baddhah—tightly bound; api—also; muktah—freed; gehadhyasat—from the bondage of family life; rasah—nectar; iva—as if; parah—transcendental; murtah—form; eva—indeed; api— also; amurtah—formless; prema—of love; alapaih—with words; dridhatara—very firm; parishvanga-rangaih—with blissful embaces; prayage—in Prayaga; tam—him; shri-rupam—Rupa Gosvami; samam—with; anupamena—Anupama; anujagraha—was kind; devah—the Lord.

 

     The Lord then left Vrindavana and went to Prayaga, where He met Shrila Rupa Gosvami. From the very beginning Shrila Rupa Gosvami was deeply attracted by the transcendental qualities of Shri Chaitanya Mahaprabhu. Thus he was permanently relieved from family life. Shrila Rupa Gosvami and his younger brother, Vallabha, were blessed by Shri Chaitanya Mahaprabhu. Althought the Lord was transcendentally situated in His transcendental eternal form, at Prayaga, He told Rupa Gosvami about trancendental ecstatic love of Krishna. The Lord then embraced him very fondly and bestowed all His mercy upon him.*

 

Text 141

 

     raja:  sarvabhauma. ati-prestha-vrindavano 'pi katham asau svalpam eva kalam tatravatasthe.

 

     sarvabhauma—O Sarvabhauma; ati-prestha—very dear; vrindavanah—Vrndavana; api—although; katham—why?; asau—He; svalpam—short; eva—indeed; kalam—time; tatra—there; avatasthe—stayed.

 

     King:  Sarvabhauma, Vrindavana is the place most dear to the Lord. Why did He stay there such a short time?

 

Text 142

 

     sarvabhaumah:  jagannathena tad-viraham asahamanena samakrishöa iva.

 

     jagannathena—of Lord Jagannatha; tad-viraham—the separation; asahamanena—by intolerance; samakrishöah—pulled; iva—as if.

 

     Sarvabhauma:  He was drawn back because He could not bear the separation of Lord Jagannatha.

 

Text 143

 

priya-svarupe dayita-svarupe

     prema-svarupe sahajabhirupe

nijanurupe prabhur eka-rupe

     tatana rupe sva-vilasa-rupe

 

     priya—dear; svarupe—Svarupa; dayita—dear; svarupe—Svarupa; prema-svarupe—the form of love; sahaja—naturally; abhirupe—beautiful; nija—own form; anurupe—like; prabhuh—the Lord; eka—one; rupe—form; tatana—manifested; rupe—Rupa; sva-vilasa—own pastimes; rupe—form.

 

     Indeed, Shrila Rupa Gosvami, whose dear friend was Svarupa Damodara, was the exact replica of Shri Chaitanya Mahaprabhu, and he was very, very dear to the Lord. Being the embodiment of Shri Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic love, Rupa Gosvami was naturally very beautiful. He very carefully followed the principles enunciated by the Lord, and he was a competent person to explain properly the pastimes of Lord Krishna. Shri Chaitanya Mahaprabhu expanded His mercy to Shrila Rupa Gosvami just so he could render service by writing transcendental literatures.*

 

Text 144

 

     raja:  tatas tatah.

 

     tatah—then?; tatah—then?

 

     King:  Then? Then?

 

Text 145

 

     varta-harinah:  tatash ca varanasyam

 

candrashekhara iti prathitasya

     kshmasurasya bhavane bhuvaneshah

praktanaih sukrita-rashibhir asya

     pratyapadyata tada sa yatindrah

 

     tatah—then; ca—and; varanasyam—in Varanasi; candrashekharah—Candrasekhara; iti—thus; prathitasya—manifested; kshmasurasya—of the brahmana; bhavane—in the home; bhuvanesah—the Lord of the worlds; praktanaih—previous; sukrita-rashibhih—with the abundance of pious deeds; asya—of him; pratyapadyata—stayed; tada—then; sah—He; yati—of sannyasis; indrah—the king.

 

     Men Bringing News:  At Varanasi the Supreme Personality of Godhead, the leader of the sannyasis, stayed at the home of a brahmana named Candrashekhara because that brahmana had performed many pious deeds in his previous births.

 

Text 146

 

     raja:  tatas tatah.

 

     tatah—then? tatah—then?

 

     King:  Then? Then?

 

Text 147

 

     varta-harinah: 

 

tam etya pashyety anuraga-purvam

     vishveshvaro vishvam iha nyayunkta

kuto 'nyatha tavati tulya-kale

     tulya-kriyah sarva-jano babhuva

 

     tam—Him; etya—attaining; pashya—see; iti—thus; anuraga—love; purvam—before; vishveshvarah—the master of the universe; vishvam—the universe; iha—here; nyayunkta—engaged; kutah—where?; anyatha—otherwise; tavati—so; tulya-kale—another time; tulya-kriyah—equal action; sarva-janah—everyone; babhuva—was

 

     Men Bringing News:  Full of love, the Supreme Personality of Godhead, the Supersoul in everyone's heart, commanded everyone:  "Go to Shri Chaitanya Mahaprabhu and gaze at His transcendental form."  What other opportunity would the people of this world have to see the Supreme Personality of Godhead Himself?

 

Text 148

 

brahmacari-grihi-bhikshu-vanastha

     yajnika vrata-parash ca tam iyuh

matsaraih katipayair yati-mukhyair

     eva tatra na gatam na sa drishöah

 

     brahmacari—brahmacaris; grhi—householders; bhikshu—sannyasis; vanasthah—vanaprasthas; yajnika—performers of Vedic sacrifices; vrata-parah—followers of vows; ca—also; tam—to Him; iyuh—went; matsaraih—envious; katipayaih—by some; yati-mukhyaih—headed by sannyasis; eva—indeed; tatra—there; na—not; gatam—gone; na—not; sah—He; drishöah—was seen.

 

     Brahmacaris, householders, sannyasis, vanaprasthas, performers of Vedic sacrifices, and followers of austere vows,  all went to see the Lord. Only some envious sannyasis and others did not go to see Him.

 

Text 149

 

     raja:  sarvabhauma kim iti tatha-vidhanam api tadrisham matsaryam.

 

     sarvabhauma—O Sarvabhauma; kim—why?; iti—thus; tatha-vidhanam—like that; api—also; tadrisham—like that; matsaryam—envy.

 

     King:  Sarvabhauma, why were they envious?

 

Text 150

 

     sarvabhaumah:  maharaja yavan mano-jayo na bhavati tavad eva bhagavati matsarata na kincid api muncati.

 

     maharaja—O great king; yavat—as; manah—of the mind; jayah—conquest; na—not; bhavati—is; tavat—so; eva—indeed; bhagavati—for the Supreme Lord; matsarata—envy; na—not; kincit—anything; api—even; muncati—renounces.

 

     Sarvabhauma:  O king, as long as one has not conquered the mind, he will not become free from envy to the Supreme Personality of Godhead.

 

Text 151

 

     raja:  tatas tatah.

 

     tatah—then?; tatah—then?

 

     King:  Then? Then?

 

Text 152

 

     varta-harinah:  tatash ca

 

gaudendrasya sabha-vibhushana-manis tyaktva ya riddham shriyam

     rupasyagraja esha eva tarunim vairagya-lakshmim dadhe

antar-bhakti-rasena purna-hridayo bahye 'vadhutakritih

     saivalaih pihitam maha-sara iva priti-pradas tad-vidam

 

     tatah—then; ca—and; gaudendrasya—ofg the king of Bengal; sabha—of the assembly; vibhushana—ornament; manih—jewel; tyaktva—abandoning; yah—who; riddham shriyam—opulence; rupasya—of the form; agrajah—younger brother; eshah—he;  eva—indeed; tarunim—young; vairagya—of renunciation; lakshmim—goddess; dadhe—placed; antah—within; bhakti—of devotional service; rasena—with the nectar; purna—full; hridayah—heart; bahye—outside; avadhutakritih—the form of an avadhuta; shaivalaih—with moss; pihitam—covered; maha-sarah—great lake; iva—as if; priti-pradah—delighting; tad-vidam—they who know.

 

     Men Bringing News:  Shrila Sanatana Gosvami, the elder brother of Shrila Rupa Gosvami, was a most important minister in the government of Hussain Shah, the ruler of Bengal, and he was considered a most brilliant gem in that assembly. He possessed all the opulences of a royal position, but he gave up everything just to accept the youthful goddess of renunciation. Although he externally appeared to be a mendicant who had renounced everything, he was filled with the pleasure of devotional service within his heart. Thus he can be compared to a deep lake covered with moss. He was the object of pleasure for all the devotees who knew the science of devotional service.*

 

Text 153

 

     raja:  tatas tatah.

 

     tatah—then?; tatah—then?

 

     King:  Then? Then?

 

Text 152

 

     varta-harinah:

 

tam sanatanam apagatam akshnor

     drishöi-matram atimatra-dayardrah

alilinga parighayata-dorbhyam

     sanukampam atha campaka-gaurah

 

     tam—him; sanatanam—Sanatana Gosvami; apagatam—arrived; akshnoh—of the eyes; drishöi-matram—a glance; atimatra-dayardrah—full of compassion; alilinga—embraced; parighayata-dorbhyam—with great arms; sanukampam—with mercy; atha—then; campaka—as a campaka flower; gaurah—fair.

 

     Men Bringing News:  As soon as Sanatana Gosvami arrived in front of Lord Chaitanya, the Lord, seeing him, became merciful to him. The Lord, who has the complexion of a golden campaka flower, opened His arms and embraced him while expressing great affection.*

 

Text 153

 

     raja:  katham iva tasya darshanam jatam.

 

     katham—how?; iva—like; tasya—of Him; darshanam—sight; jatam—manifested.

 

     King:  How did he come to see the Lord?

Text 154

 

     varta-harinah:  shrutam idam tan-mukhad eva.

 

     shrutam—heard; idam—this; tat—of him; mukhat—from the mouth; eva—indeed.

 

     Men Bringing News:  We heard of that from his own mouth.

 

Text 155

 

     raja:  kathyatam.

 

     kathyatam—speak.

 

     King:  Please speak.

 

Text 156

 

     varta-harinah: 

 

autkanöhyaika-purah-sarah prathamato ye yanti nathagrato

     nishkramanti na isha-nama-niratah sasrah sa-romodgamah yatayatavatam kramam viganayams tat-pada-dhulir jushan

     sarvajnena bahih sthito bhagavata kair apy ayam nayitah

 

     autkanöhyaika—with eagerness; purah-sarah—flooded; prathamatah—first; ye—who; yanti—are; natha—the Lord; agratah—before; nishkramanti—go; na—not; isha—of the Lord; nama—the name; niratah—engaged; sasrah—with tears; sa-romodgamah—with hairs erect; yatayatavatam—coming and going; kramam—one after another; viganayamh—considering; tat-pada—of His feet; dhulih—the dust; jushan—taking; sarvajnena—all-knowing; bahih—outside; sthitah—standing; bhagavata—by the Lord; kair apy—by someone; ayam—he; nayitah—brought.

 

     Men Bringing News:  Sanatana thought to himself: "So many people are flooded with eagerness to see the Lord. They who return from having seen the Lord, are absorbed in chanting the holy names. They shed tears and the hairs of their bodies stand erect in ecstasy. I see these people going to and from the Lord, but I myself remain outside. I will now approach the Lord and obtain the dust of His feet.

 

Text 157

 

     raja:  tatas tatah.

 

     tatah—then?; tatah—then?

 

     King:  Then? Then?

 

Text 158

 

     varta-harinah:  tatash ca na me priyash catur-vedity adi pathitva sa-tvaram avatiryayam dorbhyam parirabdha iti.

 

     tatah—then; ca—and; na—not; me—me; priyah—dear; catur-vedi—the four Vedas; iti—thus; adi—the verse beginning with; pathitva—reciting; sa-tvaram—hastily; avatirya—descending; ayam—He; dorbhyam—with both arms; parirabdhah—embraced; iti—thus.

 

     Men Bringing News:  When He saw Sanatana, the Lord recited the verse: "The most learned brahmana is not as dear to Me as a pure devotee of the Lord", and at once embraced him with both arms.

 

Text 159

 

     raja:  tatas tatah.

 

     tatah—then?; tatah—then?

 

     King:  Then? Then?

 

Text 160

 

     varta-harinah:  tatas tatraiva kapi kim-vadanti shruta.

 

     tatah—then; tatra—there; eva—certainly; kapi—something; kim-vadanti—rumor; shruta—heard.

 

     Men Bringing News:  About that I heard a rumor.

 

Text 161

 

     raja:  kasau.

 

     ka—what?; asau—that.

 

     King:  What is that?

 

Text 162

 

     varta-harinah: 

 

purushottamam etya taih punar

     gamayitva katicid-dinany api

ramitaih prabhunaiva tad-giro 'py

     atha vrindavanam eva gamsyate

 

     purushottamam—Purusottama-ksetra; etya—attaining; taih—by them; punah—again; gamayitva—going; katicid-dinani—some days; api—also; ramitaih—enjoying; prabhuna—with the Lord; eva—indeed; tad-girah—His words; api—also; atha—then; vrindavanam—Vrndavana; eva—indeed; gamsyate—will be attained.

 

     Men Bringing News:  The rumor is that the Lord will return to Purushottama-kshetra, stay for a few days, and again go to Vrindavana.

 

Text 163

 

     raja:  kim devena sahaiva va kim pashcat.

 

     kim—why?; devena saha—with the Lord; eva—indeed; va—or; kim—what?; pashcat—then.

 

     King:  What did the Lord do then? Who was He with?

 

Text 164

 

     varta-harinah:  pashcad eva bhavishyati. yato varanasita ekakinaiva bhagavata calitam iti drishöam. anyad api tatra kim api shrutam.

 

     pashcat—after; eva—indeed; bhavishyati—will be; yatah—because; varanasitah—from Varanasi; ekakina—alone; eva—indeed; bhagavata—with the Lord; calitam—gone; iti—thus; drishöam—seen; anyat—another; api—also; tatra—there; kim api—something; shrutam—heard.

 

     Men Bringing News:  The Lord was last seen leaving Varanasi alone. But there is something else I heard.

 

Text 165

 

     sarvabhaumah:  kim tat.

 

     kim—what?; tat—that.

 

     Sarvabhauma:  What is it?

 

Text 166

 

     varta-harinah: 

 

kalena vrindavana-keli-varta

     lupteti tam khyapayitum vishishya

kripamritenabhishisheca devas

     tatraiva rupam ca sanatanam ca

 

     kalena—in time; vrindavana—of Vrndavana; keli—of the pastimes; varta—the news; lupta—lost; iti—thus; tam—that; khyapayitum—to make known; vishishya—specifically; kripa—of compassion; amritena—with the nectar; abhishisheca—sprinkled; devah—the Lord; tatra—there; eva—indeed; rupam—Rupa; ca—and; sanatanam—Sanatana; ca—also.

 

     Men Bringing News:  In the course of time, the transcendental news of Krishna's pastimes in Vrindavana was almost lost. To enunciate those transcendental pastimes, Shri Chaitanya Mahaprabhu, at Prayaga, empowered Shrila Rupa Gosvami and Sanatana Gosvami with the nectar of His mercy to carry out this work in Vrindavana.*

 

Text 167

 

     ramanandah:  samucitam evaitat.

 

     samucitam—appropriate; eva—certainly; etat—this.

 

     Ramananda:  That is appropriate.

 

Text 168

 

     (nepathye durato jaya-jayety uccaih kolahalah.)

 

     nepathye—behind the scenes; duratah—from far away; jaya-jaya iti—jaya jaya; uccaih kolahalah—great tumult.

 

     (From behind the scenes, in the distance, are tumultuous sounds of "Jaya! Jaya!")

 

Text 169

 

     sarvabhaumah:  (akarnya)  aye samagata iva bhagavan shri-krishna-chaitanyah. yad ayam apurva eva kolahalah shruyate.

 

     akarnya—hearing; aye—oh; samagatah—arrived; iva—as if; bhagavan—the Lord; shri-krishna-chaitanyah—Lord Chaitanya; yad ayam—He; apurvah—not before; eva—indeed; kolahalah—tumult; shruyate—is heard.

 

     Sarvabhauma:  (listening)  Ah! Lord Shri Krishna Chaitanya has come! Never have such loud calls been heard.

 

Text 170

 

     punar nepathye:

 

adyasmakam sa-phalam abhavaj janma netre kritarthe

     sarvas tapah sapadi virato nirvritim prapa cetah

kim va brumo bahulam aparam pashya janmantaram no

     vrindaranyat punar upagato nila-shailam yatindrah

 

     adya—now; asmakam—our; sa-phalam—fuitful; abhavat—is janma—birth; netre—eyes; kritarthe—successful; sarvah—all; tapah—austerities; sapadi—at once; virato nirvritim—happiness; prapa—attained; cetah—heart; kim—whether?; va—or; brumah—we say; bahulam—great; aparam—supreme; pashya—look!; janma—birth; antaram—another; nah—of us; vrindaranyat—from Vrndavana; punah—again; upagatah—arrived; nila-shailam—to Nilacala; yatindrah—the leader of the sannyasis.

 

     Again a Voice From Behind the Scenes:  Again our lives have meaning! Now our eyes have attained their goal! Now our hearts, long burning in pain, are filled with happiness! What more can we say? Look! We are brought back to life! Lord Chaitanya, the leader of the sannyasis, has left Vrindavana and returned to Nilacala!

 

Text 171

 

     raja:  kim aparam vilambadhve tatraiva gacchama. (iti sarve nishkrantah.)

 

     kim—what?; aparam—more; vilambadhve—we should delay; tatra—there; eva—indeed; gacchama—we will go; iti—thus; sarve—all; nishkrantah—exit.

 

     King:  Why should we hesitate? Let us go there at once!

 

     (Everyone exits.)

 

Text 172

 

     (tatah pravishati shri-krishna-chaitanyas tat-kalopanatau paramananda-puri-svarupau ca parito didrikshopanatah kashimishradayash ca.)

 

     tatah—then; pravishati—enters; shri-krishna-chaitanyah—Lord Chaitanya; tat-kalopanatau—then; paramananda-puri-svarupau—Paramananda Puri and Svarupa Damodara; ca—also; paritah—everywhere; didrikshopanatah—eager to see; kashimishra-adayah—the devotees headed by Kasi Misra. ca.)

 

     (Shri Krishna Chaitanya enters. He is followed by Paramananda Puri and Svarupa Damodara. Eager to see the Lord, Kashi Mishra and other devotees follow.)

 

Text 173

 

     shri-chaitanyah:  (purishvaram prati svamin

 

tirtha-dvayam yad api tulyam idam mahantah

     kashy-adayo 'pi puratah kalushapahari

ananda-dah kila tathapi mahanta eva

     yad yushmad-ikshana-sukham hi sukhaya tena

 

ato hitvadrisham sangas tirthantara-sevanad api param ramya iti shighram evayatam.

 

     purishvaram—Paramananda Puri; prati—to; svamin—O lord; tirtha-dvayam—two holy places; yat—what; api—also; tulyam—equal; idam—this; mahantah—great; kashy-adayah—beginning with Varanasi; api—also; puratah—before; kalusha—sins; apahari—removing; ananda-dah—giving bliss; kila—indeed; tathapi—still; mahantah—great; eva—indeed; yat—what; yushmat—of you; ikshana—of the glance; sukham—happiness; hi—indeed; sukhaya—for happiness; tena—by that; atah—then; hitva—giving; drisham—eyes; sangah—company; tirtha—holy place; antara—another; sevanat—from serving; api—even; param—better; ramya—delightful; iti—thus; shighram—for a long time; eva—indeed; ayatam—come.

 

     Shri Chaitanya:  (to Paramananda Puri)  Lord, Purushottama-kshetra and Shri Vrindavana are both very exalted places of pilgrimage. Varanasi and other pilgrimage places purify the sins of the conditioned souls and bring them great bliss. Still, the night of you is what brings happiness to Me. The sight of you is my pilgrimage place. I will stay with you always.

 

Text 174

 

     purishvarah:  asti tadrisham no bhagadheyam. yad ati-kalam bhagavad-viraha-dava-dahanena na dagdhah smah.

 

     asti—is; tadrisham—like this; nah—our; bhagadheyam—good fortune; yat—what; ati-kalam—for a long time; bhagavad-viraha—of separation from the Lord; dava-dahanena—by the forest fire; na—not; dagdhah smah—were burned.

 

     Paramananda Puri: These words are our great good fortune. Now no longer will we be burned by the forest fire of the Lord's separation, which tormented us for such a long time.

 

Text 175

 

     (sa-tvaram upashritya sarvabhauma-ramanandau dandavat pranamatah shri-chaitanyas tav alingati.)   

 

     sa-tvaram—quickly; upashritya—approaching; sarvabhauma—Sarvabhauma; ramanandau—and Ramananda; dandavat—like a stick; pranamatah—falling down; shri-chaitanyah—Lord Chaitanya; tau—them both; alingati—embraces.   

 

     (Sarvabhauma and Ramananda quickly enter and offer dandavat obeisances. Shri Chaitanya embraces them.)

 

Text 176

 

     kashimishrah:  svamin jagannatha-vallabhavakashanantaram shri-jagannathah shisayishur api bhagavantam pratikshate tat tvaritam eva tam avalokayantu.

 

     svamin—Lord; jagannatha—Lord Jagannatha; vallabhavakashana—eating the vallabha-bhoga meal; antaram—after; shri-jagannathah—Lord Jagannatha; shisayishuh—wishing to sleep; api—even; bhagavantam—the Lord; pratikshate—waits; tat—that; tvaritam—quickly; eva—indeed; tam—Him; avalokayantu—may see.

 

     Kashi Mishra:  Lord, now that He has finished His vallabha-bhoga meal, Lord Jagannatha is taking His nap. Let us wait for Him to wake and then at once we will go to see Him.

 

Text 177

 

     shri-chaitanyah:  ehi purishvara. ehi.

     (iti sarvaih saha nishkrantah.)

     (iti nishkrantah sarve.)

 

     ehi—come; purishvara—Paramananda; ehi—come; iti—thus; sarvaih saha—with everyone; nishkrantah—exits; iti—thus; nishkrantah—exit; sarve—all.

 

     Shri Chaitanya:  Come! Paramananda, come!

     (Accompanied by everyone, He exits.)

     (Everyone exits.)