Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > Compiled and Imp Scriptures > Caitanya Chandrodaya > Act Eight

Act Eight

 

 

 

Text 1

 

     (tatah pravishati sarvabhaumadibhir damodara-jagadanandadbhish canugamyamanah shri-krishna-chaitanyah.)

 

     tatah—then; pravishati—enters; sarvabhauma-adibhir—headed by Sarvabhauma; damodara-jagadananda-adbhih—headed by Damodara and Jagadananda; ca—also; anugamyamanah—followed; shri-krishna-chaitanyah—Lord Chaitanya.

 

     (Enter Shri Krishna Chaitanya, accompanied by Sarvabhauma, Damodara, Jagadananda, and others.)

 

Text 2

 

     shri-krishna-chaitanyah:  sarvabhauma etavad duram paryatitam bhavat-sadrishah ko 'pi na drishtah. kevalam eva ramananda-rayah. sa tv alaukika eva bhavati.

 

     sarvabhauma—Sarvabhauma; etavat—thus; duram—far; paryatitam—wandered; bhavat-sadrishah—like the Lord; ko 'pi—someone; na—not; drishtah—seen; kevalam—only; eva—certainly; ramananda-rayah—Ramananda Raya; sah—he; tu—indeed; alaukikah—extraordinary; eva—indeed; bhavati—is.

 

     Shri Krishna Chaitanya:  Sarvabhauma, although I have traveled for a great distance, I have not seen anyone like you. Only Ramananda Raya is like you. He is extraordinary.

 

Text 3

 

     sarvabhaumah:  deva ata eva niveditam so 'vashyam eva drashtavya iti.

 

     deva—O Lord; ata eva—therefore; niveditam—requested; sah—he; avashyam—necessarily; eva—indeed; drashtavyah—should be seen. iti.

 

     Sarvabhauma:  Lord, that is why I said You should see him.

 

Text 4

 

     shri-krishna-chaitanyah:  kiyanta eva vaishnava drishtas te 'pi narayanopasaka eva. apare tattvavadinas te tatha-vidha eva. niravadyam na bhavati tesham matam. apare tu saiva eva bahavah. pashandas tu maha-prabala bhuyamsha eva. kintu bhattacarya ramananda-matam eva me rucitam.

 

     kiyantah—how many?; eva—indeed; vaishnavah—Vaishnavas; drishtah—seen; te 'pi—they; narayanopasakah—worshipers of Lord Narayana; eva—indeed; apare—others; tattvavadinah—followers of Madhvacarya; te—they; tatha-vidhah—in that way; eva—indeed; niravadyam—pure; na—not; bhavati—is; tesham—of them; matam—the conception; apare—others; tu—indeed; shaivah—Shaivites; eva—certainly; bahavah—many; pashandah—offenders; tu—indeed; maha-prabala—very strong; bhuyamshah—numerous; eva—indeed; kintu—however; bhattacarya—O Bhattacarya; ramananda-matam—the opinion of ramananda; eva—indeed; me—Me; rucitam—pleased.

 

     Shri Krishna Chaitanya:  I have seen many Vaishnavas who are worshippers of Lord Narayana. In the same way I have seen others who are tattvavadis. Their opinions are not faultless. I have seen many others who are worshipers of Lord Shiva. I have seen many very powerful atheists. Bhattacarya, I only liked the opinions of Ramananda.

 

Text 5

 

     sarvabhaumah:  bhavan-mata eva pravishto 'sau na tasya mata-kartrita. svamin atah param asmakam apy etad eva matam bahu-matam sarva-shastra-pratipadyam caitad iti.

 

     bhavat—of You; matah—opinion; eva—indeed; pravishtah—entered; asau—that; na—not; tasya—his; mata-kartrita—who made the opinion; svamin—O Lord; atah param—then; asmakam—of us; api—also; etat—this; eva—indeed; matam—thought; bahu-matam—many opinions; sarva-shastra-pratipadyam—proved in all scriptures; ca—also; etat—this; iti—thus.

 

     Sarvabhauma:  His opinions are not his own. He has accepted Your opinions. I also accept all Your opinions. Your opinions are perfectly supported by all the scriptures.

 

Text 5

 

     gopinathacaryah:  bhatöacarya bhagavato 'vasthana-sthanam cintitam asti.

 

     bhaööacarya—O Bhattacarya; bhagavatah—of the Lord; avasthana-sthanam—residence; cintitam—considered; asti—is.

 

     Gopinathacarya:  Bhaööacarya, has someone arranged a residence where the Lord will stay?

 

Text 6

 

     bhaööacaryah:  (apavarya)  acarya rajnaiva cintitam.

 

     apavarya—aside; acarya—acarya; rajna—by the king; eva—indeed; cintitam—planned.

 

     Bhaööacarya:  (aside)  Acarya, the king has arranged it.

 

Text 7

 

     gopinathacaryah:  (janantikam) kidrisham tat.

 

     janantikam—aside; kidrisham tat—what kind?

 

     Gopinathacarya:  (aside)  What residence?

 

Text 8

 

     bhaööacaryah: kashimishrasyalayah.

 

     kashimishrasya—of Kasi Misra; alayah—the home.

 

     Bhaööacarya:  Kashi Mishra's house.

 

Text 9

 

     gopinathacaryah:  sadhu sadhu. simha-dvara-nikaöa-varti bhavati. yatah sakashat sukhenaiva jagannatha-darshanam bhavishyati. (iti samudra-kulat purushottama-gramam vishanti.)

 

     sadhu sadhu—well done! well done!; simha-dvara-nikaöa-varti—near the Simha-dvara gate; bhavati—is; yatah—which; sakashat—then; sukhena—happily; eva—indeed; jagannatha—of Lord Jagannatha; darshanam—the sight; bhavishyati—will be; iti—thus; samudra-kulat—from the ocean shore; purushottama-gramam—the tome of Purushottama; vishanti—enters.

 

     Gopinathacarya:  Well done! Well done! It is near the Simha-dvara gate. He may very easily see Lord Jagannatha.

     (They leave the ocean shore and enter the town of Jagannatha Puri.)

 

Text 10

 

     (tatah pravishanti bhagavaj-jagannatha-prasada-mala-panayo jagannathadeva-pashupalakah kashimishrah pariksha-maha-patram ca.)

 

     tatah—then; pravishanti—enter; bhagavat-jagannatha—of Lord Jagannatha; prasada—prasadam; mala—garlands; panayah—in their hands; jagannathadeva-pashupalakah—the servants of Lord Jagannatha; kashimishrah—Kasi Misra; pariksha-maha-patram—the superintendent of the temple; ca—and.

 

     (Enter Kashi Mishra, some servants of Lord Jagannatha, and the superintendent of the temple. The servants of Jagannatha carry in their hands prasadam garlands worn by Lord Jagannatha.)

 

Text 11

 

     sarve:  ayam ayam shri-krishna-chaitanyah svami. (iti sotkanöham upasarpanti.)

 

     ayam—He; ayam—He; shri-krishna-chaitanyah svami—Shri Krishna Chaitanya Svami; iti—thus; sotkanöham—eagerly; upasarpanti—approach.

 

     Everyone:  There He is! There is Shri Krishna Chaitanya Svami! (They eagerly approach.)

 

Text 12

 

     sarvabhaumah:  bhagavan ete bhagavatah pashupalah. esha kashimishra-nama. esha sarvadhikari pradvivako bhagavatah.

 

     bhagavan—O Lord; ete—these; bhagavatah—of the Lord; pashupalah—servants; eshah—he; kashimishra-nama—named Kasi Misra; eshah—he; sarvadhikari pradvivako bhagavatah—the superintendent of the Lord's temple.

 

     Sarvabhauma:  My Lord, these are the servants of Lord Jagannatha. This person is named Kashi Mishra. This is the superintendent of the temple.

 

Text 13

 

     (kashimishra-pariksha-maha-patre upashritya dandavan nipatatah.          pashupalah: (malam kanöhe datva pranamanti.)

 

     kashimishra—Kasi Misra; pariksha-maha-patre—the superintendent of the temple; upashritya—apporaching; dandavat—as sticks; nipatatah—fall down; malam—a garland; kanöhe—on the neck; datva—placing; pranamanti—bows down.

 

     (Kashi Mishra and the superintendent approach and offer dandavat obeisances. The servants of Lord Jagannatha place the garland around Lord Chaitanya's neck, and then they also offer obeisances.)

 

Text 14

 

     bhagavan:  aho kim etat. bhagavat-parshada bhavanto mad aradhya eva katham ayogyam etat kriyate. (iti sarvan pranamyalingati.)

 

     ahah—oh; kim—what?; etat—this; bhagavat-parshada—the associates of the Lord; bhavantah—being; mat—Me; aradhya—worshiping; eva—indeed; katham—why?; ayogyam—improper; etat—thing; kriyate—is done; iti—thus; sarvan—all; pranamya—bowing down; alingati—embraces.

 

     Bhagavan:  Ah! Why do Lord Jagannatha's servants worship Me? Why is this wrong action done? (Lord Chaitanya offers obeisances to everyone and embraces them.)

 

Text 15

 

     pashupalah: sarvabhauma bhagavato divasvapna-samayah samprati jatah. kim idanim tatraiva gatva svamina sthatavyam kim va vishramya snanadi kritva samagantavyam.

 

     sarvabhauma—O Sarvabhauma; bhagavatah—of the Lord; diva-day; svapna—nap; samayah—time; samprati—now; jatah—manifested; kim—whether?; idanim—now; tatra—there; eva—indeed; gatva—having gone; svamina—by the Svami; sthatavyam—to be stayed; kim—whether?; va—or; vishramya—resting; snanaa—bath; adi—beginning; kritva—having done; samagantavyam—gone.

 

     The Servants of Lord Jagannatha:  Sarvabhauma, now is the time of Lord Jagannatha's midday nap. Will the svami go now to Lord Jagannatha, or first rest and bathe and then go to Him?

 

Text 16

 

     sarvabhaumah:  snatva deva-darshanam kartavyam.

 

     snatva—having bathed; deva—of the Lord; darshanam—the sight; kartavyam—will be done.

 

     Sarvabhauma:  First He will bathe and then go to see the Lord.

 

Text 17

 

     kashimishrah:  tad ita evagacchantu. (iti svalayam upasarayati.)

 

     tat—then; itah—this way; eva—indeed; agacchantu—He may come; iti—thus; sva—own; alayam—to teh home; upasarayati—approaches.

 

     Kashi Mishra:  Please come this way. (He leads them to his house.)

 

Text 18

 

     sarvabhaumah:  bhagavann idam khalv asyaiva mishrasya puram shri-carananam krite sodhayitva sthapitam asti. tad atraiva pravishantu bhagavantah.

 

     (iti pravesham naöayanti. pashupaladayah pranamya nishkrantah.)

 

     bhagavan—O Lord; idam—this; khalu—indeed; asya—of him; eva—indeed; mishrasya—of Kasi Misra; puram—the house; shri-carananam—feet; krite—done; sodhayitva—purified; sthapitam—placed; asti—is; tat—then; atra—here; eva—indeed; pravishantu—may enter; bhagavantah—the Lord; iti—thus; pravesham naöayanti—enters; pashupaladayah—headed by teh sewrvants of Lord Jagannatha; pranamya—bowing; nishkrantah—exit.

 

     Sarvabhauma:  Lord, this is Kashi Mishra's house. It was specially cleaned and prepared for You. The Lord may enter now.

 

     (He enters. The servants of Lord Jagannatha offer obeisances and exit.)

 

Text 19

 

     (tatah pravishanti bahava evotkala-vasino mahashayah.)

 

     tatah—then; pravishanti—enter; bahavah—many; eva—indeed; utkala—of Orissa; vasinah—residents; mahashayah—exalted.

 

     (Many exalted residents of Jagannatha Puri then enter.)

 

Text 20

 

     kecit:

 

tadanim asmakam samajani na tadrik-subhagata

     gatas tenasmakam parama-karuna nekshana-patham

idanim no bhagyam samaghaöata yaj-jangamam imam

     svayam niladrisham bata nayana-patair vicinumah

 

(ity upasarpanti.)

 

     tadanim—then; asmakam—of us; samajani—was; na—not; tadrik—like this; subhagata—auspiciousness; gatah—gone; tena—by this; asmakam—of us; parama-karuna—supreme mercy; na—not; ikshana—of the eyes; patham—the pathway; idanim—now; nah—of us; bhagyam—good fortune; samaghaöata—is; yaj-jangamam—moving entities; imam—this; svayam—personally; niladrisham—the master of Nilacala; bata—indeed; nayana-pataih—with glances; vicinumah—we perceive; iti—thus; upasarpanti—approach.

 

     Some People:  O Lord, when You first came here we were not fortunate, for we remained unable to see You, the supremely merciful. Now we have become fortunate, for now with our own eyes we see the master of Jagannatha Puri. (They approach.)

 

Text 21

 

     sarvabhaumah:  bhagavann ayam bhagavato 'navasara-kalanga-sevako 'ntarango janardana-nama. ayam svarna-vetra-dhari parshadah krishna-dasa-nama. ayam lekhanadhikari shikhi-mahati bhratarau tasya cetau. ayam dasa-maha-so-ara-nama mahanasadhikari. ete nisarga-bhaktah shri-jagannathasya. ime candaneshvara-murari-simheshvara brahmanottama raja-maha-patrani svabhava-vaishnavah. ayam prahara-raja-maha-patram paramo bhagavad-bhaktah. ayam pradyumna-mishrah. ayam vishnu-dasah. ime ramananda-raya-sahodarah. tan-madhye 'yam vaninatha-bhaööanayakah. ayam tasya janako bhavananda-rayah. ime canye gaudotkala-vasinah sarve tvac-cittas tvad-gata-prana dandavat pranamanti. etan atmiyatvenanugrahitum arhati.

 

     bhagavan—Lord; ayam—this; bhagavatah—of the Lord; anavasara—of anavasara; kala—at the time; anga—the body; sevakah—servant; antarangah—personal; janardana-nama—named janardana; ayam—this; svarna—golden; vetra—staff; dhari—holding; parshadah—personal associate; krishna-dasa-nama—named Krishna dasa; ayam—he; lekhanadhikari—scribe; shikhi-mahati—Sikhi Mahiti; bhratarau—brothers; tasya—of him; cetau—servants; ayam—he; dasa-maha-so-ara-nama—named Dasa-maha-so-ara; mahanasadhikari—the head cook of the Deity kitchen; ete—they; nisarga—natural; bhaktah—devotees; shri-jagannathasya—of Lord Jagannatha; ime—they; candaneshvara—Candaneshvara; murari—Murari; simheshvara—Simheshvara; brahmanottama—exalted brahmanas; raja-maha-patrani—the king's advisors; svabhava-vaishnavah—by nature devotees; ayam—this; prahara raja-maha-patram—the king's advisor; paramo bhagavad-bhaktah—a great devotee of the Lord; ayam—this; pradyumna-mishrah—Pradyumna Misra; ayam—this; vishnu-dasah—Vishnu dasa; ime—they; ramananda-raya-sahodarah—Ramananda Raya's brothers; tan-madhye—among them; ayam—this; vaninatha-bhaööanayakah—Vaninatha Bhattanayaka; ayam—this; tasya—of him; janakah—the father; bhavananda-rayah—Bhavananda Raya; ime—they; ca—and; anye—others; gauda—of Bengal; utkala—and Orissa; vasinah—residents; sarve—all; tvac-cittah—their hearts fixed on You; tvad-gata-prana—their lives dedicated to You; dandavat—like a stick; pranamanti—bow; etan—they; atmiyatvena—as ownm; anugrahitum—to be kind; arhati—should be.

 

     Sarvabhauma:  Lord, here is the devotee named Janardana. At the time of anavasara he becomes the personal servant of Lord Jagannatha's golden staff. His name is Krishna dasa. Here is Lord Jagannatha's scribe, Shikhi Mahiti. These two men are his brothers. This is Dasa-mahaso-ara, the head cook of the Deity-kitchen. All these men are sincere devotees of Lord Jagannatha. These exalted brahmanas are Candaneshvara, Murari, and Simheshvara. They are the advisors of the king.

     They are all sincere Vaishnavas. Here is Praharaja. He is the chief minister of the king. He is a great devotee of the Lord. Here is Pradyumna Mishra. Here is Vishnu dasa.

     These are Ramananda Raya's brothers. In their midst here is Vaninatha Paööanayaka. This is Ramananda's father, Bhavananda Raya. These men offering dandavat obeisances are residents of Bengal and Orissa. They have surrendered their hearts and lives to You. It is right that You be merciful to them all and accept them as Your devotees.

 

Text 22

 

     bhagavan:  atmana evami. katham esham atmiyatvam visheshato jagannatha-sevakah.

 

     atmanah—Mine; eva—indeed; ami—they; katham—how; esham—of them; atmiyatvam—Mine; visheshatah—specifically; jagannatha-sevakah—servants of Lord Jagannatha.

 

     Bhagavan:  How can they be My devotees? They are servants of Lord Jagannatha.

 

Text 23

 

     sarvabhaumah:  bhagavan jagannathasya bhavatash ca krishna-chaitanyatvam avishishöam eva. tathapy asti kashcid bhedah. asau daru-brahma bhavan nara-brahma.

 

     bhagavan—O Lord; jagannathasya—of Lord Jagannatha; bhavatah—of You; ca—and; krishna-chaitanyatvam—being Krishna Chaitanya; avishishöam—without difference; eva—indeed; tathapi—still; asti—is; kashcit—something; bhedah—difference; asau—He; daru—of wood; brahma—Brahman; bhavan—You; nara—human; brahma—Brahman.

 

     Sarvabhauma:  Lord, Lord Jagannatha and You are not different. You are both Krishna. There is only one difference between You: He is the Supreme Personality of Godhead in the form of a wooden Deity, and You are the Supreme Personality of Godhead in a humanlike form.

 

Text 24

 

     bhagavan:  (karnau pidhaya)

 

atyuktir esha tava sarvabhauma

     tanoti kamam shravasoh kaöutvam

tikshno hi gaudasya rasasya pakas

     tiktatvam ayati na caiti randham

 

     karnau—both ears; pidhaya—covering; atyuktih—wrong; esha—this; tava—of you; sarvabhauma—O Sarvabhauma; tanoti—extends; kamam—desire; shravasoh—of the ears; kaöutvam—bitterness; tikshnah—bitter; hi—indeed; gaudasya rasasya pakah—gauda-rasa-paka juice; tiktatvam—bitterness; ayati—attains; na—not; ca—and; eti—attains; randham—sweetness.

 

     Bhagavan:  (Covering His ears)  Sarvabhauma, that is a lie. It is bitter for the ears. It is bitter as gauda-rasa-paka juice. It is not sweet.

 

Text 25

 

     sarvabhaumah:  bhagavan gauda-deshasya rasasya pakah surasa eva yatravirasid bhagavan.

 

     bhagavan—Lord; gauda-deshasya rasasya pakah—gauda-rasa-paka juice; surasah—sweet; eva—indeed; yatra—where; avirasit—descended; bhagavan—the Lord.

 

     Sarvabhauma:  Lord, You appeared in Gauda-desha (Bengal), so now the rasa-paka juice of Gauda-desha is very sweet.

 

Text 26

 

     bhagavan:  virama virama. atah param shri-pundarikaksha-darshanasya samayo jatah.

 

     virama—stop!; virama—stop!; atah param—then; shri-pundarikaksha—of the lotus-eyed Lord; darshanasya—of seeing; samayah—the time; jatah—is manifest.

 

     Bhagavan:  Stop! Stop! Now it is time to see lotus-eyed Lord Jagannatha.

 

Text 27

 

     sarvabhaumah:  evam eva. tad upasarpantu bhagavantah. (iti bhagavantam agre kritva parikramanti.)

 

     evam—thus; eva—indeed; tat—then; upasarpantu—may go; bhagavantah—the Lord; iti—thus; bhagavantam—the Lord; agre—in front; kritva—placing; parikramanti—they walk.

 

     Sarvabhauma:  The Lord may go now. (He makes the Lord go first, and then follows behind Him.)

 

Text 28

 

     nepathye: 

 

ayam esha drisho rasayanam

     paramananda-purishvarah purastat

damanartham aghaugha-karinam

     dhrita-dandah samaye samujjihite

 

     ayam esha—He; drishah—of the eyes; rasayanam—nectar; paramnanda-purishvarah—Paramananda Puri; purastat—in the presence; damana-artham—to punish; aghaugha-karinam—the sinful; dhrita-dandah—holding a rod; samaye—at the time; samujjihite—is manifeedst

 

     A Voice From Behind the Scenes:  Holding a sannyasi danda to punish the sinful, Paramananda Puri has now come before us. The sight of him is nectar for the eyes.

 

Text 29

 

     sarvabhaumah:  (akarnya) aho. avasarah samvritta eva devasya yad ayam prastauti.

 

     akarnya—hearing; ahah—ah!; avasarah—time; samvrittah—come; eva—indeed; devasya—of the Lord; yad ayam—this; prastauti—prays.

 

     Sarvabhauma:  Ah! This person declares it is time to see Lord Jagannatha.

 

Text 30

 

     shri-krishna-chaitanyah:  (svagatam) aho paramananda-purishvaras tavan munindra-madhava-purishvarasya shishyah. yatra khalv agrajasya vishvarupasya samagram aishvaram tejah pravishöam sa eva va samagatah. bhavatu devam vilokya tattvam asya jneyam.

 

     svagatam—aside; ahah—ah!; paramananda-purishvarah—Paramananda Puri; tavat—then; munindra-madhava-purishvarasya—of Madhavendra Puri; shishyah—disciple; yatra—where; khalu—indeed; agrajasya—elder brother; vishvarupasya—of Vishvarupa; samagram aishvaram—opulence; tejah—power; pravishöam—entered; sah—he; eva—indeed; va—or; samagatah—arrived; bhavatu—may be; devam—the Lord; vilokya—seeing; tattvam-the truth; asya—of Him; jneyam—may be known.

 

     Shri †Krishna Chaitanya: (aside)  Ah! This is Paramananda Puri, the disciple of the great sage Madhavendra Puri. All the transcendental potency of My elder brother Visvarupa has entered the body of Paramananda Puri. He has now come. When he sees Lord Jagannatha, he will understand the truth.

 

Text 31

 

     sarvabhaumah:  iyam puro bhagavatah paramananda-puri. tad enam pravishanti.

(iti sarve bhagavata saha shri-jagannatha-darshanartham nishkrantah.)

 

     iyam—this; purah—before; bhagavatah—the Lord; paramananda-puri—Paramananda Puri; tat—therefore; enam—it; pravishanti—enter; iti—thus; sarve—all; bhagavatah—the Lord; saha—with; shri-jagannatha-darshanartham—to see Lord Jagannatha; nishkrantah—enter.

 

     Sarvabhauma:  This is Paramananda Puri who has come into the Lord's presence. These people have come to enter the temple of Lord Jagannatha.

 

     (Accompanied by the Lord, everyone exits to see Lord Jagannatha.)

 

Text 32

 

     (tatah pravishati paramananda-puri.)

     paramananda-puri:  (sotkanöham)

 

kadasau drashöavyah sa khalu bhagavan bhakta-tanuman

     iti praudhotkanöha-vilulitam aho manasam idam

cirad adya pratah sa khalu phala-kalo mama punar

     na jane kidriksham janayati phalam bhagya-viöapi

 

     iti parikraman bhagavan shri-jagannatha kshamyatam. tvam analokya yad-agre tam upasarpami tat-tadrishim utkanöham sarvjna jananty eva (puro 'valokya) aho ihaiva bhavitavyam bhagavata tena. yatah

 

jagannatha-dvarad api bahula-kolahala-kritam

     samuho lokanam iha sarati naivapasarati

ato manye dhanye dharani tava punyena militah

     sa evayam devah kanaka-rucir atraiva bhavita

 

tad aham upasarpami. (ity upasarpati.)

 

     tatah—then; pravishati—enters; paramananda-puri—Paramananda Puri; sa—with; utkanöham—longing; kada—when?; asau—He; drashöavyah—will be seen; sah—He; khalu—indeed; bhagavan—the Lord; bhakta-tanuman—in the form of a devotee; iti—thus; praudha—great; utkanöha—with longing; vilulitam—overcome; ahah—oh; manasam—heart; idam—this; cirat—for a long time; adya—now; pratah—this morning; sah—He; khalu—indeed; phala—fruit; kalah—time; mama—my; punah—again; na—not; jane—I know; kidriksham—like what?; janayati—creates; phalam—fruit; bhagya—of good fortune; viöapi—tree; iti—thus; parikraman—walking; bhagavan—Lord; shri-jagannatha—Jagannatha; kshamyatam—may forgive; tvam—You; analokya—not seeing; yad-agre—before whom; tam—Him; upasarpami—I approach; tat-tadrishim—like that; utkanöham—longing; sarvjna—all-knowing; jananti—knows; eva—certainly; purah—ahead; avalokya—seeing; ahah—oh; iha—here; eva—indeed; bhavitavyam—may be; bhagavata tena—with the Lord; yatah—because; jagannatha—of Lord Jagannatha; dvarat—by the door; api—also; bahula—great; kolahala—tumult; kritam—made; samuhah—multitude; lokanam—of people; iha—here; sarati—goes; na—not; eva—indeed; apasarati—goes; atah—then; manye—I think; dhanye—fortunate; dharani—earth; tava—your; punyena—by piety; militah—met; sah—He; eva—indeed; ayam—He; devah—the Lord; kanaka—as gold; rucih—splendid; atra—here; eva—indeed; bhavita—will be; tat—that; aham—I; upasarpami—will approach; iti—thus; upasarpati—approaches.

 

     (Paramananda Puri enters.)

 

     Paramananda Puri:  (with longing)  "When will I see the Supreme Personality of Godhead appear in the form of a devotee?"  My heart yearns for this. Perhaps, after a long time, the time will come when this desire will bear fruit. I do not know what kind of fruit the tree of auspiciousness will bear for me then.

     (He walks.)  O Lord Jagannatha, please forgive me. Without seeing You first, I immediately went to see Shri Krishna Chaitanya. You know everything, so You also know the very strong desire in my heart.

     (He looks ahead.)  Ah! The Lord will be coming to this place. A great tumultuous sound has risen from the direction of the gate to Lord Jagannatha's temple.

     A crowd has gathered. It does not disperse.

     O fortunate earth planet, because of your many pious deeds, the Supreme Personality of Godhead in a golden form will appear on your surface. I will follow. (He follows.)

 

Text 33

 

     (tatah pravishati parijanaih sardham shri-jagannatha-darshanananda-nishpandah shri-krishna-chaitanya.)

 

     shri-krishna-chaitanyah:  (smritim abhiniya)  aho paramananda-purishvarah sampratam agamishyativa lakshyate. yatah

 

bhagavad-darshana-sukham anu

     sukhantaram kim api sampratam bhavi

asanna-sharma-shamsi

     prasadaka akasmiko manasah

 

(iti sotkanöham tishöhati.)

 

     tatah—then; pravishati—enters; parijanaih—associates; sardham—with; shri-jagannatha—of Lord Jagannatha; darshana—from the sight; ananda—with bliss; nishpandah—stunned; shri-krishna-chaitanya—Shri Krishna Chaitanya; smritim abhiniya—remembering; ahah—oh; paramananda-purishvarah—Paramananda Puri; sampratam—now; agamishyati—will come; iva—as if; lakshyate—is seen; yatah—because; bhagavat—of the Lord; darshana—from the sight; sukham—happiness; anu—following; sukha—happiness; antaram—other; kim api—something; sampratam—now; bhavi—is; asanna-sharma—great auspiciousness; shamsi—proclaiming; prasadakah—auspiciousness; akasmikah—unexpected; manasah—of the heart; iti—thus; sa—with; utkanöham—longing; tishöhati—stands.

 

     (Accompanied by His associates, and overwhelmed with bliss from seeing Lord Jagannatha, Shri Krishna Chaitanya enters.) 

 

     Shri Krishna Chaitanya:  (remembering)  Ah! I see Paramananda Puri is coming here. First I felt the happiness of seeing Lord Jagannatha. Now I feel a different happiness. My heart suddenly feels very happy. This delcares that something auspicious will now come. (He eagerly waits.)

 

Text 34

 

     paramananda-puri:  (agrato 'valokya) aho ayam asau

 

jayati kalita-nila-shaila-candre-

     kshana-rasa-carvana-ranga-nistarangah

kanaka-mani-shila-vilasa-vakshah-

     sthala-galad-asram ajasra-roma-harshah

 

     agratah—ahead; avalokya—looking; ahah—oh; ayam asau—He; jayati—glories; kalita-nila-shaila-candra—the moon of Nilacala; ikshana—eyes; rasa—nectar; carvana—tasting; ranga—happiness; nistarangah—overcome; kanaka—gold; mani—jewel; shila—rock; vilasa—pastimes; vakshah-sthala—on the chest; galat—flowing; asram—tears; ajasra-roma-harshah—bodily hairs standing erect.

 

     Paramananda Puri:  (looking ahead)  Ah! It is He! Glories to Him, overwhelmed with bliss by drinking the nectar of the sight of Nilacala's Jagannatha-moon, the hairs of His body erect with bliss, and His splendid chest a great wall of gold and jewels flooded with streams of tears!

 

Text 35

 

     shri-krishna-chaitanyah:  (agrato 'valokya)  ayam evasau yad idam akasmikam agamanam ihaitasya, (ity utthaya pranamya) svamin purishvaro 'si.

 

     agratah—ahead; avalokya—looking; ayam—he; eva—indeed; asau—he; yat—what; idam—this; akasmikam—sudden; agamanam—arrival; iha—here; etasya—of him; iti—thus; utthaya—rising; pranamya—bowing down; svamin—O lord; purishvarah—Purisvara; asi—you are.

 

     Shri Krishna Chaitanya:  (looking ahead)  Suddenly he comes this way. (The Lord bows down and then stands up.)  Lord, are you Paramananda Puri?

 

Text 36

 

     paramananda-puri:  (sa-sambhramam) bhagavan tvad-darshanartham evayam aham utkanöhito varanasita agacchann asmi.

 

     sa-sambhramam—respectful; bhagavan—Lord; tvad-darshanartham—to see You; eva—indeed; ayam—this; aham—I; utkanöhitah—yearning; varanasitah—from Varanasi; agacchan—coming; asmi—I am.

 

     Paramananda Puri:  (with reverence)  Because I have a great desire to see You I have come here from Varanasi.

 

Text 37

 

     shri-krishna-chaitanyah:  anugrihito 'smi.

 

     anugrihitah—the object of kindness; asmi—I am.

 

     Shri Krishna Chaitanya:  You are very kind to Me.

 

Text 38

 

     (upashritya)

 

     jagadanandah:  svamin, ita itah. (iti vishramayati.)

 

     upashritya—approaching; svamin—Lord; itah itah—this way. This way; iti—thus; vishramayati—stops.

 

     Jagadananda:  (approaching)  Lord, here, here. . . (He stops.)

 

Text 39

 

     sarvabhaumah:  bhoh svaminn idam ati-citram

 

ye ke 'pi yah kashcana sampravaha

     nadash ca nadyash ca bhavanti bhumau

kasyapi ratnakaram antarena

     kutrapi nastha na ca sanniveshah

 

     bhoh—O; svaminn—Lord; idam—this; ati-citram—very wonderful; ye ke 'pi yah kashcana—whatever; sampravaha—streams; nadash ca nadyash ca—and rivers; bhavanti—are; bhumau—on the earth; kasyapi—of which; ratnakaram—the ocean; antarena—without; kutrapi—somewhere; na—not; astha—situation; na—not; ca—also; sanniveshah—entrance.

 

     Sarvabhauma:  Lord, this is very wonderful. All streams and rivers of the earth must enter the ocean. They cannot go to any other place.

 

Text 40

 

     nepathye:

 

aho rasa-kalavato bhagavato rasacaryakam

     grahitum iva murtatam vyadhita bhikshu-vesham vapuh

yad etad avani-tale sakala eva damodara-

     svarupam iti bhashate tad-aprithaktaya prematah

 

     ahah—Oh; rasa—in rasas; kalavatah—because of expert knowledge; bhagavatah—of the Lord; rasacaryakam—the teacher of rasas; grahitum—to accept; iva—as if; murtatam—the form; vyadhita—manifested; bhikshu-vesham—in the appearance of a sannyasi; vapuh—form; yat—what; etat—that; avani-tale—on the surface of the earth; sakala—all; eva—certainly; damodara-svarupam—Damodara Svarupa; iti—thus; bhasate—is spledidly manifested; tad-aprithaktaya—because of not being different; prematah—from love.

 

     A Voice From Behind the Scenes:  On the order of the Lord, who is the most learned in rasas, he has assumed this form of a sannyasi to become the teacher of transcendental rasas. Because he is not different from the Lord in his feelings of love for Krishna, he is called Damodara-svarupa (the form of Lord Krishna)  in this world.

 

Text 41

 

     sarvabhaumah:  aho lokanam atra bhagavati naisargiki ratih. yad idam parokshe 'pi sarve bhagavattam evasya gayanti.

 

     ahah—ah; lokanam—of the world; atra—here; bhagavati—in the Lord; naisargiki—natural; ratih—love; yat—what; idam—this; parokshe—invisible; api—even; sarve—everyone; bhagavattam—glorious qualities; eva—certainly; asya—of Him; gayanti—sing.

 

     Sarvabhauma:  Ah! The entire world is naturally attracted to the Supreme Personality of Godhead. Even when they cannot see Him, everyone still sings His glories.

 

Text 42

 

     shri-krishna-chaitanyah:  (shrutim abhiniya)  aho damodara-svarupam iti namakarnitam kaccid ayam api samagamishyativa lakshyate.

 

     shrutim abhiniya—-listening; ahah—oh; damodara-svarupam iti—Damodara Svarupa; nama—name; akarnitam—heard; kaccit—that; ayam—he; api—also; samagamishyati—comes; iva—as. lakshyate.

 

     Shri Krishna Chaitanya:  (listening)  Ah! I hear the name “Damodara Svarupa"  and I see someone coming towards Me.

 

Text 43

 

     sarvabhaumah:  svamin prayasho bhavad-avatare kecit purvam kecit pashcac ca bhavadiya eva sarve 'vateruh. samaye sarvair eva militair bhavitavyam. ata eva sa-pravaha ity uktam.

 

     svamin—Lord; prayashah—mostly; bhavad-avatare—Your incarnation; kecit—some; purvam—before; kecit—some; pashcat—after; ca—and; bhavadiya—Your; eva—indeed; sarve—some; avateruh—descended; samaye—at the time; sarvaih—by all; eva—indeed; militaih—met; bhavitavyam—will be; ata eva—therefore; sa-pravaha—with streams; iti—thus; uktam—said.

 

     Sarvabhauma:  O Lord, when You descend to this world Your eternal associates also descend, some preceding and some following You. This time they have also descended to this world. They are like many streams and rivers entering the ocean.

 

Text 44

 

     (tatah pravishati damodara-svarupah.)

     damodara-svarupah: (akashe lakshyam baddhva)

 

heloddhukita-khedaya vishadaya pronmilad-amodaya

     samyac chastra-vivadaya rasadaya cittarpitonmadaya

shashvad-bhakti-vinodaya samadaya madhurya-maryadaya

     shri-chaitanya daya-nidhe tava daya bhuyad amandodaya

 

(ity upasarpati.)

 

     tatah—then; pravishati—enters; damodara-svarupah—Damodara-svarupa; akashe—in the sky; lakshyam baddhva—looking; heloddhukita-khedaya—driving away material lamentation; vishadaya—pure; pronmilad-amodaya—blissful; samyat—pacificed; sastra—scriptures; vivadaya—debate; rasadaya—sweet; citta—heart; arpita—placed; unmadaya—bliss; shashvat—eternal; bhakti—of devotion; vinodaya—pastimes; samadaya—giving; madhurya—of sweetness; maryadaya—the limit; shri-chaitanya—Shri Chaitanya; daya-nidhe—O ocean of mercy; tava—Your; daya—mercy; bhuyat—may be; amandodaya—great; iti—thus; upasarpati—approaches.

 

     (Damodara Svarupa enters.)

 

     Damodara Svarupa:  (looking up to the sky)  O ocean of mercy, Shri Chaitanya Mahaprabhu! Let there be an awakening of Your auspicious mercy, which easily drives away all kinds of material lamentation. By Your mercy, everything is made pure and blissful. It awakens transcendental bliss and covers all gross material pleasures. By Your auspicious mercy, quarrels and disagreements arising among different scriptures are vanquished. Your auspicious mercy causes the heart to jubilate by pouring forth transcendental mellows. Your mercy always stimulates devotional service, which is full of joy. You are always glorifying the conjugal love of God. May transcendental bliss be awakened within my heart by Your causeless mercy.* (He approaches)

 

Text 45

 

     gopinathacaryah: (puro 'valokya svagatam) aye shrutam maya chaitanyananda-shishyah parama-virakto bhagavad-bhakto 'ti-vidvan kashcid damodara-svarupam nama. yah khalu guruna bahutaram abhyarthito 'pi vedantam adhityadhyapayeti na ca tac ca kritavan. api tu

 

samasta-hanaya turiyam ashramam

     jagraha vairagya-vashena kevalam

shri-krishna-padabja-paraga-ragatas

     tucchi-cakarainam aho vahann api

 

     sa evayam tad-bhagavate nivedayami. (ity upashritya) bhavan, ayam ayam shruta-caro damodara-svarupah.

 

     purah—ahead; avalokya—looking; svagatam—aside; aye—oh; shrutam—heard; maya—by me; chaitanya—of Lord Chaitanya; ananda—bliss; shishyah—the student; parama-viraktah—very renoucned; bhagavad-bhaktah—devotee of the Lord; ati-vidvan—very learned; kashcit—someone; damodara-svarupam nama—named Damodara Svarupa; yah—who; khalu—indeed; guruna—with guru; bahutaram—many; abhyarthitah—appealed; api—even; vedantam—Vedanta; adhitya—studying; adhyapaya—study; iti—thus; na—not; ca—and; tat—that; ca—and; kritavan—did; api—also; tu—indeed; samasta-hanaya—renouncing everything; turiyam—the fourth; ashramam—asrama; jagraha—accepted; vairagya-vashena—by renunciation; kevalam—only; shri-krishna-padabja-paraga-ragatah—out of lkove for the pollen of the Lord's feet; tucchi-cakara—made insignificant; enam—this; ahah—oh; vahan—carying; api—also; sa eva ayam—he; tad-bhagavate—the Lord; nivedayami—I will request; iti—thus; upashritya—approaching; bhavan—you; ayam ayam—this; shruta-carah—heard; damodara-svarupah—Damodara Svarupa.

 

     Gopinathacarya:  (looking ahead, he says to himself)  I have heard of this person named Damodara Svarupa. He is very renounced and learned, and he is a devotee of the Lord. He is a disciple of Chaitanyananda. Even though his guru repeatedly ordered him to study Vedanta-sutra and teach Vedanta to his disciples, Damodara Svarupa would not do it. Thinking the world unimportant, he renounced everything. I will tell the Lord. (He approaches.)  Lord, the learned scholar Damodara Svarupa is here.

 

Text 46

 

     bhagavan:  kva sah. kva sah. (iti sotkanöham upasarpati.)

 

     kva—where?; sah—is he; kva—where?; sah—is he; iti—thus; sotkanöham—eagerly; upasarpati—approaches.

 

     Bhagavan:  Where is he? Where is he? (He eagerly approaches.)

 

Text 47

 

     svarupa-damodarah: (upashritya padayoh pranamati.)

 

     shri-krishna-chaitanyah:  (bahubhyam utthapyalingati.)

 

     upashritya—approaching; padayoh—at the feet; pranamati—bows; bahubhyam—with both arms; utthapya—lifting; alingati—embraces.

 

     (Svarupa Damodara approaches and bows down before His feet. Shri Krishna Chaitanya lifts him up and embraces him with both arms.)

    

Text 48

 

     nepathye:

 

ishvara-puri-nishevana-

     ratah svatah krishna-bhaktash ca

ayam eti vishada-hridayo

     viraktiman sakala-vishayeshu

 

     ishvara-puri-nishevana-ratah—devoted to the service of Isvara Puri; svatah—personally; krishna-bhaktah—devotee of Krishna; ca—and; ayam—he; eti—goes; vishada-hridayah—pure heart; viraktiman—renounced; sakala-vishayeshu—from all worldly pleasures.

 

     A Voice from Behind the Scenes:  He is a devotee of Lord Krishna and a sincere servant of Ishvara Puri. His heart is pure and he is renounced, detached from the objects of material sense-gratification.)

 

Text 49

 

     sarvabhaumah:  (akarnya)  aye bhagavat-pura-paricarakah ko 'pi samayati. kas tavad asau pariksha-maha-patrasya pratinidhir va nasau tatha viraktah.

 

     akarnya—listening;  aye—oh; bhagavat-pura-paricarakah—a servant of the Lord; ko 'pi—someone; samayati—comes; kah—who?; tavat—then; asau—he; pariksha-maha-patrasya—of the temple superintendent; pratinidhih—messenger; va—or; na—not; asau—he; tatha—so; viraktah—renounced.

 

     Sarvabhauma:  (listening)  Ah! One of Lord Jagannatha's servants approaches. Who is he? Is he an assistant of the temple-superintendent? No. He is in the renounced order.

 

Text 50

    shri-krishna-chaitanyah:  aho purishvarasya sakashat kashcid ayativa.

 

   ahah—ah; purishvarasya—of Isvara Puri; sakashat—from then; kashcit—someone; ayati—comes; iva—as if.

 

     Shri Krishna Chaitanya:  Ah! This person seems to have come from Ishvara Puri.

 

Text 51

 

     sarvabhaumah:  (alokya) janimah. (iti nirupayati.)

 

     alokya—seeing; janimah—we know; iti—thus; nirupayati—looks.

 

     Sarvabhauma:  (looking)  I know him. (He looks very carefully.)

 

Text 52

 

     (tatah pravishati govinda-nama kashcit.)

 

     govindah: 

 

prahito 'smishvara-purya

     mahaprabhoh sa-vidha eva yahiti

upasannam tad idam atho

     na vedmi nija-bhagya-mahimanam

 

(ity upashritya pranamya canjalim baddhva.) svamin

 

drishöam maya prathamam asya yad eva rupam

     tenaiva nirvritir aho mama nanya-vesham

pashyami tam tvam upayahi tam ity aham te

     sampreshitash carana-simni purishvarena

 

     tatah—then; pravishati—enters; govinda-nama—named Govinda; kashcit—someone; prahitah—sent; asmi—I am; ishvara-purya—by Isvara Puri; mahaprabhoh—of Lord Mahaprabhu; sa-vidhah—like that; eva—indeed; yahi—go; iti—thus; upasannam—worshiped; tad idam—that; athah—then; na—not; vedmi—I know; nija-bhagya-mahimanam—the glory of my good fortune; iti—thus; upashritya—approaches; pranamya—bowing; ca—and; anjalim baddhva—with folded hands; svamin—O Lord; drishöam—seen; maya—by me; prathamam—first; asya—of him; yat—what; eva—indeed; rupam—form; tena—by that; eva—indeed; nirvritih—happiness; ahah—oh; mama—my; na—not; anya-vesham—another; pashyami—I see; tam—him; tvam—You; upayahi—go; tam—him; iti—thus; aham—I; te—You; sampreshitah—sent; carana-simni—to the feet; purishvarena—by Isvara Puri.

 

     (The person named Govinda enters.)

 

     Govinda:  (aside)  Ishvara Puri sent me here, saying, "Go to Chaitanya Mahaprabhu". I cannot understand the limits of my great good fortune. (He approaches and offer obeisances with folded hands.)

     My Lord, Isvara Puri said to me:  "When I first saw Krishna

Chaitanya I became filled with happiness. I do not see any other place for you. Go to Him". In this way Ishvara Puri has sent me to Your feet.

 

Text 53

 

     shri-krishna-chaitanyah:  asti tathaiva mayi tesham akhandam eva vatsalyam,

 

     asti—is; tatha—so; eva—indeed; mayi—to Me; tesham—of them; akhandam—unbroken; eva—indeed; vatsalyam—affection.

 

     Shri Krishna Chaitanya:  This is Ishvara Puri's great fatherly love for Me.

 

Text 54

 

     sarvabhaumah: tvam tasya paricarakah.

 

     tvam—you; tasya—his; paricarakah—servant.

 

     Sarvabhauma:  You were Ishvara Puri's disciple and servant?

 

Text 55

 

     govindah:  atha kim.

 

     atha kim—yes.

 

     Govinda:  Yes.

 

Text 56

 

     sarvabhaumah:  svamin katham asau brahmanetaram paricarakatvenanugrihitavan.

 

     svamin—O Lord; katham—how?; asau—him; brahmana—brahmana; itaram—another; paricarakatvena—as a servant; anugrihitavan—accepted.

 

     Sarvabhauma:  My Lord, how can You accept another brahmana as Your servant?

 

Text 57

 

     shri-krishna-chaitanyah:  bhaööacarya maivam vadih

 

hareh svatantrasya kripapi tadvad

     dhatte na sa jati-kulady-apeksham

suyodhanasyannam apohya harshaj

     jagraha devo vidurannam eva

 

     bhaööacarya—O Bhattacarya; ma—don't; evam—in this way; vadih—speak; hareh—of Lord Hari; svatantrasya—independent; kripa—mercy; api—also; tadvat—then; dhatte—places; na—not; sa—this; jati—birth; kula—family; adi—beginning with; apeksham—consideration; suyodhanasya—of Duryodhana; annam—the meal; apohya—rejecting; harshat—happily; jagraha—accepted; devah—the Lord; vidura—of Vidura; annam—the meal; eva—indeed.

 

     Shri Krishna Chaitanya:  Bhaööacarya, don't talk in that way. The independent Supreme Personality of Godhead bestows His mercy without thinking of birth, caste, or any other external thing. Although He would not eat the food offered by the kshatriya Duryodhana, Lord Krishna happily accepted the food offered by the shudra Vidura.

 

Text 58

 

     sarvabhaumah:  evam eva

 

     evam—in that way; eva—indeed.

 

     Sarvabhauma:  That is true.

 

Text 59

 

     shri-krishna-chaitanyah:  bhavatu. yadyapi pujyanam paricarakena sva-paricarya karayitum na yujyate. tathapi tad-ajnaya tathaiva kartavyam. (iti tam anugrihnati.)

 

     bhavatu—so be it; yadyapi—although; pujyanam—worshipable; paricarakena—by servant; sva-paricarya—own service; karayitum—to do; na—not; yujyate—is proper; tathapi—nevertheless; tad-ajnaya—by his order; tatha—in that way; eva—indeed; kartavyam—should be done; iti—thus; tam—him; anugrihnati—is kind.

 

     Shri Krishna Chaitanya:  So be it. Although it is not right to accept service from the servant of a worshipable superior, if the superior orders, one must accept. (He accepts Govinda and shows kindness to him.)

 

Text 60

 

     (pravishya sa-tvaram.)

     mukundah:  svamin brahmananda-bharati bhavantam didrikshamana agato 'sti. yady ajnapayasi tad ihaivanayamah.

 

     pravishya—entering; sa-tvaram—hastily; svamin—Lord; brahmananda-bharati—Brahmananda Bharati; bhavantam—You; didrikshamana—wishing to see; agato asti—has come; yadi—if; ajnapayasi—You order; tat—then; iha—here; eva—indeed; anayamah—we will bring.

 

     (Mukunda hastily enters.)

     Mukunda:  Lord, Brahmananda Bharati has come. He is very eager to see You. Give the order and we will bring him here.

 

Text 61

 

     shri-krishna-chaitanyah:  shantam. manyah khalu bhavanty ami. tan manyaiva gantavyam.

 

     shantam—peace; maanyah—worshiupable; khalu—indeed; bhavanti—is; ami—he; tat—therefore; manya—to the worshipable; eva—indeed; gantavyam—should be gone.

 

     Shri Krishna Chaitanya:  Quiet! He is My superior. I should go to him.

 

Text 62

 

     sarvabhaumah: 

 

alaukikanam api laukikatvam

     alaukikatva-prathanaya nunam

bhuvah prayanam kila vishnu-padya

     divam nayaty eva sharira-bhajah

 

     (iti bhagavantam agre kritva parikramanti.)

 

     alaukikanam—of they who are extraordinary; api—even; laukikatvam—ordinariness; alaukikatva—beyond the world; prathanaya—to spread; nunam—indeed; bhuvah—on the earth; prayanam—gone; kila—indeed; vishnu-padya—the water that washed Lord Vishnu's feet; divam—heaven; nayati—brings; eva—indeed; sharira-bhajah—they who have material bodies; iti—thus; bhagavantam—the Lord; agre—before; kritva—placing; parikramanti—walks.

 

     Sarvabhauma:  When exalted persons act humbly as if they were ordinary men, the result is extraordinary. For example, even though the goddess Ganges naturally resides at the lotus feet of Lord Vishnu, she voluntarily descends to this material world and carries the conditioned souls back to the spiritual world.

 

     (Placing the Lord in front, they walk.)

 

Text 63

 

     (tatah pravishati carmambaro brahmanandah.)

     brahmanandah:  (puro 'valokya) ayam eva shri-krishna-chaitanyah. tatha hi

 

kanaka-parigha-dirgha-dirgha-bahuh

     sphuöatara-kancana-ketaki-dalabhah

nava-damanaka-malya-lalyamana-

     dyutir ati-caru-gatih samujjihite

 

     tatah—then; pravishati—enters; carma—of skin; ambarah—garment; brahmanandah—Brahmananda; purah—ahead; avalokya—looking; ayam—He; eva—indeed; shri-krishna-chaitanyah—Lord Chaitanya; tatha hi—furthermore; kanaka—golden; parigha—staff; dirgha—long; dirgha—long; bahuh—arms; sphuöatara—blossoming; kancana—golden; ketaki—krtaki; dala—petal; abhah—splendor; nava—new; damanaka—of damanaka flowers; malya—garland; lalyamana-dyutih—splendor; ati-caru-gatih—graceful; samujjihite—is manifested.

 

     (Wearing a deerskin garment, Brahmananda enters.)

 

     Brahmananda:  (looking ahead)  Here is Shri Krishna Chaitanya. His arms like long golden clubs, His complexion like glistening golden ketaki flowers, and His transcendental form splendidly decorated with a garland of fresh damanaka flowers, gracefully walking Shri Krishna Chaitanya has now appeared before me.

 

Text 64

 

     shri-krishna-chaitanyah:  (upashritya tam avalokyapi carma-celatvam atmano 'nabhimatam iti bodhayan savahittham.)  mukunda kvasau.

 

     upashritya—approaching; tam—him; avalokya—seeing; api—also; carma-celatvam—wearing a deersking garment; atmanah—self; anabhimatam—not recognizing; iti—thus; bodhayan—knowing; savahittham—with pretense; mukunda—O Mukunda; kva—where?; asau—he.

 

     Shri Krishna Chaitanya:  (noticing the deerskin garment, He pretends not to see him.)  Mukunda where is he?

 

Text 65

 

     mukundah:  ayam ayam.

 

     ayam—he; ayam—he.

 

     Mukunda:  This is he.

 

Text 66

 

     shri-krishna-chaitanyah: na hi sa ced abhavishyat tada katham carma-celatvena bahya-veshavesha-vasatvam asyabhavishyat.

 

     na—not; hi—indeed; sah—he; cet—if; abhavishyat—were; tada—then; katham—why?; carma-celatvena—with a deerskin garment; bahya-veshavesha-vasatvam—as external garment; asya—of him; abhavishyat—would be.

 

     Shri Krishna Chaitanya:  This is not he. If this were Brahmananda, then why would he wear this outer garment of deerskin?

 

Text 67

 

     brahmanandah:  (akarnya svagatam)  aho asmai carma-celatvena na rocata iva. bhavati hi

 

dambhaika-matra-prathanaya kevalam

     carmambaradi na vastu-sadhanam

caladbhir urvim rijunaiva vartmana

     sukhena gamyasya samapy ato 'vadhih

 

kim etena. (iti carma jihasati.)

 

     akarnya—hearing; svagatam—aside; ahah—oh; asmai—to Him; carma-celatvena—having a deerskin garment; na—not; rocate—pleases; iva—as if; bhavati—is; hi—indeed; dambhaika—false pride; matra—only; prathanaya—to expand; kevalam—only; carma—deerskin; ambara—garment; adi—beginning with; na—not; vastu—real; sadhanam—spiritual practice; caladbhih—by they who move; urvim—on the earth; rijuna—properly; eva—indeed; vartmana—on the path; sukhena—easily; gamyasya—going; samapyatah—attained; avadhih—that; kim—what?; etena—with this; iti—thus; carma—the skin; jihasati—rejects.

 

     Brahmananda:  (listening)  Ah! He is not pleased with my deerskin. This deerskin garment is simply a way to flaunt my false pride. It is not useful. They who live a simple, honest life are actually in a good position to attain advancement in spiritual realization. What is the use of this thing? (He discards the deerskin outer-garment.)

 

Text 68

 

    shri-krishna-chaitanyah:  (damodaram nirikshate.)

     damodarah:  (i6ngitam baddhva sa-tvaram bahir-vasah prayacchati.)

     brahmanandah:  (paridadhati.)

     shri-krishna-chaitanyah:  (upasaripya pranamati.)

 

     damodaram—Damodara; nirikshate—sees; i6ngitam—hinted; baddhva—giving; sa-tvaram—quickly; bahir-vasah—outer garments; prayacchati—gives; paridadhati—places; upasaripya—approaching; pranamati—bows.

 

     (Shri Krishna Chaitanya glances at Damodara. Understanding Lord Chaitanya's hint, Damodara at once gives Brahmananda an outer garment of cloth. Brahmananda dresses himself in the cloth outer-garment. Shri Krishna Chaitanya approaches Brahmananda and then bows down before him.)

 

Text 69

 

     brahmanandah:  (sa-sadhvasadaram)  svamin loka-shikshartham yadyapi bhavatam idam ucitam eva tathapi no 'ti-bhaya-janakam etat. tad aparam naitad anustheyam. pashya pashya

 

nilacalasya mahima na hi madrishena

     shaktyo nirupayitum evam alaukikatvat

ete cara-sthirataya pratibhasamane

     dve brahmani yad iha samprati gaura-nile

 

     sa-sadhvasa—with fear; adaram—and respect; svamin—O Lord; loka—the world; shiksha-artham—to teach; yadyapi—although; bhavatam—of You; idam—this; ucitam—proper; eva—indeed; tathapi—still; nah—of us; ati-bhaya-janakam—making external; etat—this; tad aparam—then; na—not; etat—this; anustheyam—to be situated; pashya pashya—look! look!; nilacalasya—of Nilacala; mahima—glory; na—not; hi—indeed; madrishena—like me; shaktyah—powers; nirupayitum—to describe; evam—thus; alaukikatvat—because of extraordinariness; ete—they; cara—moving; sthirataya—an inert; pratibhasamane—reflected; dve—two; brahmani—Brahmans; yat—which; iha—here; samprati—now; gaura—fair; nile—and dark.

 

     Brahmananda:  (both frightened and struck with awe)  Lord, although in order to teach the people of this world what You have done is proper, still it fills me with fear. Therefore it is not right to do this. The glories of this city of Nilacala are so great and wonderful that it is not possible for a person like me to properly describe them. In Nilacala the Supreme Personality of Godhead now is manifest in two forms: one a dark stationary form, and the other a moving form with a fair complexion.

 

Text 70

 

     shri-krishna-chaitanyah:  samprati-shabdasya vartamanatvad aciragate bhavaty eva gaura-brahmata namaika-desha-varti-brahma-shabdatvac ca

 

     samprati-shabdasya—the word now; vartamanatvat—because of meaning the present; acira—quickly; agate—arived; bhavati—is; eva—indeed; gaura-brahmata—the conception of a fair Brahman; nama—name; eka-desha-varti-brahma-shabdatvat—because the word brahman is in one place; ca—also.

 

     Shri Krishna Chaitanya:  You say "now". That means at this moment the Supreme Personality of Godhead is present here in a golden form. Because in your name the word "brahma"  refers to the Supreme Personality of Godhead, therefore you are that golden form of the Lord.

 

Text 71

 

     brahmanandah:  vyapya-vyapaka-bhavatvenaiva tad anumiyate. vyapyatvam ca carma-tyagenaiva jnayatam.

 

     vyapya—limited; vyapaka—unlimited; bhavatvena—because of the nature; eva—indeed; tat—that; anumiyate—is considered; vyapyatvam—the state of being limited; ca—and; carma—of deerskin; tyagena—by renunciation; eva—certainly; jnayatam—is understood.

 

     Brahmananda:  There are a difference between the limited and the unlimited. Because I have now rejected my deerskin garment, it should be understood that I am a limited jiva soul.

 

Text 72

 

     sarvabhaumah:  samyag ahuh shripadah.

 

     samyag—rightly; ahuh—speaks; shripadah—Shripada.

 

     Sarvabhauma:  Shripada Brahmananda speaks the truth.

 

Text 73

 

     brahmanandah:  sarvabhauma pashya pashya

 

suvarna-varno hemango

     varangash_ candanangadi

 

     sarvabhauma—Sarvabhauma; pashya—look!; pashya—look!; suvarna—of gold; varnah—color; hema—of gold; angah—body; varangah—handsome; candanangadi—anointed with sandal paste.

 

     Brahmananda:  Sarvabhauma, see! See! The Vishnu-sahasra-nama describes the golden form of the Supreme Personality of Godhead in the words:

 

suvarna-varno hemango

     varangash candanangadi

 

Text 74

 

     iti namany etenaiva sanvayatvam pratipedire. candanangaditvam samprasada-candanakta-dorenaiva bhagavadbhih shri-jagannathadevair eva kriyamanam asti. pashya pashya bhagavad-rupa-matrasya paramananda-pradatvam kim punah svayam bhagavatah shri-krishnasya. aho citram.

 

     iti—thus; namani—names; etena—by this; eva—indeed; sanvayatvam—with the meaning; pratipedire—explains; candanangaditvam—the word candanangadi; samprasada—decoration; candana—sandal paste; akta—anointed; dorena—with lines; eva-indeed; bhagavadbhih shri-jagannathadevaih—by Lord Jagannatha; eva—indeed; kriyamanam—being done; asti—is; pashya pashya—look! Look!; bhagavad-rupa-matrasya—of the Lord's form; paramananda-pradatvam—giving transcendental bliss; kim—what?; punah—more; svayam bhagavatah shri-krishnasya—of Lord Krishna Himself; ahah—Oh; citram—wonderful.

 

     The name "candanangadi" refers to Lord Jagannatha when He is decorated with lines drawn in sandalwood paste. See! See! The appearance of the Lord in His Deity form brings supreme transcendental bliss. What can be said of Lord Krishna? Ah! This is all very wonderful.

 

Text 75

 

anandanubhavaika-sadhanam aho rupam ghanananda-cid-

     bahyantahkaranormi-vritti-virahasyapadakam pashyatam

hitvanandathu-labdhaye hridi nirakaram tu yaish cintyate

     manye tan bhramayaty aho bhagavato sa kapi durvasana     

 

     ananda—of bliss; anubhava—perception; eka—one; sadhanam—method; ahah—oh; rupam—the form; ghana—intense; ananda—bliss; cit—spirit; bahya—external; antahkarana—in the heart; urmi—waves; vritti—actions; virahasya—separation; apadakam—to His sandals; pashyatam—should be seen; hitva—placing; anandathu—of bliss; labdhaye—for the attainment; hridi—in the heart; nirakaram—without form; tu—indeed; yaih—by whom; cintyate—considered; manye—I think; tan—they; bhramayaty—bewilder; ahah—indeed; bhagavatah—of the Lord; sah—he; kapi—something; durvasana—material desires.     

 

     When one sees the blissful, all knowing form of the Supreme Personality of Godhead, one's senses, heart, and mind all become stunned with transcendental bliss. They who reject the Lord's personal form and instead meditate on something formless in their hearts are bewildered. They do not understand the truth of the Personality of Godhead. Their hearts are filled with material desires.

 

Text 76

 

api ca

 

amurtatvam tattvam yadi bhagavatas tat katham aho

     madasuyadinam api na bhagavat-tattva-ganana

na murtamurtatve bhavati niyamah kim tu paramo

     ya anando yasmad api sa ca sa isho mama matam

 

     api ca—furthermore; amurtatvam—formlessness; tattvam—truth; yadi—if; bhagavatah—of the Lord; tat—then; katham—why?; ahah—oh; madasuyadinam—of they who are proud and envious; api—also; na—not; bhagavat—of the Lord; tattva—the truth; ganana—considered; na—not; murta—form; amurtatve—formlessness; bhavati—is; niyamah—origin; kim—whether?; tu—certainly; paramah—supreme; yah—what; anandah—bliss; yasmat—from which; api—also; sah—He; ca—and; sah—He; ishah—the Lord; mama—my; matam—opinion.

 

     If the Supreme Personality of Godhead is the formless totality of existance, then why are not the proud and envious demons also the Supreme Spirit? In tuth, the Supreme is not limited by either form or formlessness. He has a feature with form and He also has a feature without form. He is Himself full of transcendental bliss, and He is the source of transcendental bliss for others. That is my opinion.

 

Text 77

 

     sarvabhaumah:  svamin evam eva. anandamayo 'bhyasat ity atra vyakhyatam caitat. svayam anandah paran apy anandayati. yatha pracura-dhanah parebhyo 'pi dhanam dadatiti pracuryarthe mayad iti. kintu tat-kripa ced bhavati tada nirakara-bhavanato 'pi punah shri-vigraha-madhurya eva nipatati. uktam cabhiyuktaih

 

     svamin—O lord; evam—thus; eva—certainly; anandamayah—full of bliss; abhyasat—from constant existence; iti—thus; atra—here; vyakhyatam—explained; ca—and; etat—this; svayam—personally; anandah—bliss; paran—others; api—also; anandayati—delights; yatha—as; pracura-dhanah—a wealthy man; parebhyah—to others; api—also; dhanam—wealth; dadati—gives; iti—thus; pracuryarthe—for increasing; mayat—the affix maya; iti—thus; kintu—however; tat—His; kripa—mercy; cet—if; bhavati—is; tada—then; nirakara-bhavanatah—being formless; api—also; punah—again; shri-vigraha—of the Lord's form; madhurye—sweetness; eva—indeed; nipatati—falls; uktam—said; ca—also; abhiyuktaih—with reasons.

 

     Sarvabhauma:  Lord, that is right. What you have said is confirmed by the Vedanta-sutra, which says: "anandamayo 'bhyasat" (The Supreme is full of bliss, and He gives bliss to others.) 

     The affix "maya" in "anandamaya" means both "possessor"  and "giver", just as wealthy philanthropist possesses wealth and also gives it to others. If one attains the Supreme Lord's mercy, he becomes able to give up the impersonalist idea of the Supreme and understand the transcendental sweetness of Supreme Person's spiritual form. This is explained in these words of Bilvamangala Thakura:

 

Text 78

 

advaita-vithi-pathikair upasyah

     svananda-simhasana-labdha-dikshah

shaöhena kenapi vayam haöhena

     dasi-krita gopa-vadhu-viöena

 

     advaita—of monism; vithi-pathikaih—on the path; upasyah—worshiped; svananda-simhasana-labdha-dikshah—initiated into impersonalism; shaöhena—by a cheater; kenapi—someone; vayam—we; haöhena—forcibly; dasi-krita—made into a maidservant; gopa-vadhu-viöena—by He who jokes with the gopis.

 

     "Although I was worshiped by those on the path of monism and initiated into self-realization through the yoga system, I am nonetheless forcibly turned into a maidservant by some cunning boy who is always joking with the gopis."*

 

Text 79

 

     damodarah:  (brahmanandam prati)  shripada maya nimantritah stha. tad idanim ananta-karaniyaya gacchantu.

 

     brahmanandam prati—to Brahmananda; shripada—O Shripada; maya—by me; nimantritah stha—reminded; tat—that; idanim—now; ananta-karaniyaya—for the duties; gacchantu—should go.

 

     Damodara:  (to Brahmananda)  Shripada, may I remind you it is time to go and attend to your duties.

 

Text 80

 

     shri-krishna-chaitanyah:  svamin evam eva yujyate.

 

     svamin—lord; evam—thus; eva—indeed; yujyate—is right.

 

     Shri Krishna Chaitanya:  Lord, it is right.

 

Text 81

 

     brahmanandah:  yad abhirucitam bhavate. (iti damodaradibhih katibhih saha nishkrantah.)

 

     yat—what; abhirucitam—pleases; bhavate—should be; iti—thus; damodara-adibhih—headed by Damodara; katibhih saha—with some; nishkrantah—exits.

 

     Brahmananda:  As it please Your Lordship. (Accompanied by Damodara and some others, he exits.)

 

Text 82

 

     shri-krishna-chaitanyah:  sarvabhauma tvam api gantum arhasi.

 

     sarvabhauma—O Sarvabhauma; tvam—you; api—also; gantum arhasi—should go.

 

     Shri Krishna Chaitanya:  Sarvabhauma, you also should go.

 

.fn 1

Text 83

 

     sarvabhaumah: deva kincin nivedaniyam asti.

 

     deva—O Lord; kincin—something; nivedaniyam—to be asked; asti—is.

 

     Sarvabhauma:  Lord, I have something to ask.

 

Text 84

 

     shri-krishna-chaitanyah:  kim tat.

 

     kim—what?; tat—that.

 

     Shri Krishna Chaitanya:  What is it?

 

Text 85

 

     sarvabhaumah:  svamin abhayam ced diyate tada nivedyate.

 

     svamin—O Lord; abhayam—fearlessness; cet—if; diyate—is given; tada—then; nivedyate—it may be asked.

 

     Sarvabhauma:  Lord, if You assure me that I may speak without fear, then I will speak my request.

 

Text 86

 

     shri-krishna-chaitanyah:  asadhvasam eva kathyatam.

 

     asadhvasam—without fear; eva—indeed; kathyatam—may be spoken.

 

     Shri Krishna Chaitanya:  You may speak without fear.

 

Text 87

 

     sarvabhaumah:  bhupalah shri-caranavalokanaya samutkanöhate. yady anumanyase tada tam anayama.

 

     bhupalah—the king; shri-carana—Your feet; avalokanaya—to see; samutkanöhateyearns; yady—if; anumanyase—you permit; tada—then; tam—him; anayama—we will bring.

 

     Sarvabhauma:  The king is very eager to see Your feet. If You give permission, we will bring him here.

 

Text 88

 

     shri-krishna-chaitanyah:  (karnau pidhaya)  sarvabhauma bhavatapidam ucyate.

 

nishkincanasya bhagavad-bhajanonmukhasya

     param param jigamshor bhava-sagarasya

sandarshanam vishayinam atha yoshitam ca

     ha hanta hanta visha-bhakshanato 'py asadhu

 

     karnau—ears; pidhaya—covering; sarvabhauma—O Sarvabhauma; bhavata—by you; api— also; idam—this; ucyate—is said; nishkincanasya—of one who has nothing; bhagavat—of the Lord; bhajana—the service; unmukhasya—eager; param param—the far shore; jigamshoh—wishing to cross; bhava-sagarasya—of the ocean of birth and death; sandarshanam—the sight; vishayinam—of materialists; atha—and; yoshitam—of women; ca—and; ha—oh; hanta—oh; hanta—oh; visha—of poison; bhakshanatah—than eating; api—even; asadhu—worse.

 

     Shri Krishna Chaitanya:  (covers His ears)  Sarvabhauma, what are you saying? Alas, for a person who is seriously desiring to cross the material ocean and engage in the transcendental loving service of the Lord without material motives, seeing a materialist engaged in sense gratification, and seeing a woman who is similarly interested, is more abominable than drinking poison willingly.*

 

Text 89

 

     sarvabhaumah:  svamin satyam evaitat. kintv asau shri-jagannatha-sevakah.

 

     svamin—O Lord; satyam—true; eva—indeed; etat—this; kintu—however; asau—he; shri-jagannatha-sevakah—a servant of Lord Jagannatha.

 

     Sarvabhauma:  My Lord, what You say is true. Still, the king is a sincere servant of Lord Jagannatha.

 

Text 90

 

     shri-krishna-chaitanyah:

 

akarad api bhetavyam

     strinam vishayinam api

yathaher manasah kshobhas

     tatha tasyakriter api

 

yady evam punar ucyate tadatra na punar aham drashöavyah.

 

     akarat—from the form; api—even; bhetavyam—frightened; strinam—of a woman; vishayinam—of a hedonist; api—also; yatha—as; aheh—of a snake; manasah—of the mind; kshobhah—agitation; tatha—so; tasya—of him; akriteh—from the form; api—even; yadi—if; evam—thus; punah—again; ucyate—is said; tada—then; atra—here; na—not; punah—again; aham—I; drastavyah—will be seen.

 

     Shri Krishna Chaitanya:  Just as one is immediately frightened by seeing a live serpent or even the form of a serpent, one endeavoring for self-realization should similarly fear a materialistic person and a woman. Indeed, he should not even glance at their bodily features.* If you say this once more, you will never see Me again.

 

Text 91

 

     sarvabhaumah: (tusnim tishöhati.)

 

     tusnim tishöhati—becomes silent.

 

     (Sarvabhauma is silent.)

 

Text 92

 

     shri-krishna-chaitanyah:  bhaööacarya ati-kalo babhuva.

 

     bhaööacarya—O Bhattacary; ati-kalah—late; babhuva—it is.

 

     Shri Krishna Chaitanya:  Bhaööacarya, it is late.

 

Text 93

 

     sarvabhaumah:  yatha-rucitam svamine. (iti nishkrantah.)

 

     yatha—as; rucitam—it pleases; svamine—the Lord; iti—thus; nishkrantah—exits.

 

     Sarvabhauma:  As it pleases my Lord. (He exits.)

 

Text 94

 

     shri-krishna-chaitanyah:  mukunda yadi dakshinashyam dishi gate sati shripada-nityanandena kva gatam.

 

     mukunda—O Mukunda; yadi—if; dakshinashyam dishi—in the south; gate—gone; sati—when; shripada-nityanandena—by Lord Nityananda; kva—where?; gatam—gone.

 

     Shri Krishna Chaitanya:  Mukunda, when I was in the south, where did Shripada Nityananda go?

 

Text 95

 

     mukundah:  gaude uktam cedam bhagavad-agamana-samayam anumaya punah sarvair advaita-pramukhaih saha mayatragantavyam iti.

 

     gaude—in Bengal; uktam—said; ca—and; idam—this; bhagavat—of the Lord; agamana—arival; samayam—time; anumaya—following; punah—again; sarvaih—by all; advaita-pramukhaih—the devotees headed by Advaita; saha—with; maya—by Me; atra—here; agantavyam—should be gone. iti.

 

     Mukunda:  To Bengal. He said: "When the Lord returns I will go to Him with Advaita and all the devotees."

 

Text 96

 

     gopinathah:  sampratam dvairajyadikam api nasti. panthash ca sugamah. gundica-yatra ca nediyasi. tadagamana-samagri sarvaivasti. kintu svaminam pratyagamana-varta tavad dura-gamini ced bhavati. athava kritam sandehena

 

dhvantam vidhuya kiranair uditasya bhanos

     candrasya va jagati ke kathayanti vartam

lokottarasya kila vastuna eva seyam

     shaili svayam svam abhitah prakaöi-karoti

 

tat svamin jagannathadevasya sayahna-dhupa-samayo jatah. yady anumanyase. (ity ardhokte sadhvasam naöayati.)

 

     sampratam—now; dvairajyadikam—war between the two countries; api—also; na—not; asti—is; panthah—the roads; ca—and; sugamah—easy to travel; gundica-yatra—the journey to Gundica; ca—and; nediyasi—near; tada—then; agamana-samagri—return; sarva—all; eva—indeed; asti—is; kintu—but; svaminam—the Lord; pratyagamana—of the return; varta—news; tavat—then; dura—slow; gamini—going; cet—if; bhavati—is; athava—or; kritam—done; sandehena—with doubt; dhvantam—destroyed; vidhuya—shaking; kiranaih—with light; uditasya—risen; bhanoh—of the sun; candrasya—of the moon; va—or; jagati—in the universe; ke—who?; kathayanti—tells; vartam—the news; lokottarasya—of the extraordinary; kila—indeed; vastuna—in truth; eva—indeed; sa—that; iyam—this; shaili—mountain; svayam—personally; svam abhitah—around; prakaöi-karoti—manifests; tat—that; svamin—O Lord; jagannathadevasya—of Lord Jagannatha; sayahna—evening; dhupa—arati; samayah—time; jatah—is manifest; yadi—if; anumanyase—You permit; iti—thus; ardha—half; ukte—spoken; sadhvasam—with timidness; natayati—dramatizes.

 

     Gopinatha:  For now there is no war between the two countries and the roads are easy to travel. The journey to Gundica is short. All the devotees have made arrangements to come. However, if there were news that Your Lordship were returning to them, then what would be the use of their taking the trouble to come here?

     With their rays of light the sun and moon dispel the darkness of the world. Who disputes it? It is the nature of very exalted personalities to manifest themselves by their own will. My Lord, now it is time for Lord Jagannatha's dhupa-arati. If You give Your permission. . . (Frightened, he stops himself in mid-sentence.)

 

Text 97

 

     shri-krishna-chaitanyah:  acarya gamyatam dhupavalokanaya. aham api purishvara-svarupabhyam saha sankathanaya gacchami. (iti bhagavan nishkrantah.)

 

     acarya—acarya; gamyatam—it may be gone; dhupa—the dhupa-arati; avalokanaya—to see; aham—I; api—also; purishvara-svarupabhyam—with Purisvara and Savrupa; saha—with; sankathanaya—to talk; gacchami—I go; iti—thus; bhagavan—the Lord; nishkrantah—exits.

 

     Shri Krishna Chaitanya:  Acarya, you may go to see the dhupa-arati. I will go to speak with Paramananda Puri and Damodara Svarupa. (The Lord exits.)

 

Text 98

 

     gopinathah:  aho nishkranta eva bhagavan. tad aham api dhupam drishöva punas tatraiva milishyami. (iti katicit-padany adadhati.)

 

     ahah—ah; nishkrantah—left; eva—indeed; bhagavan—the Lord; tat—then; aham—I; api—also; dhupam—the dhupa-arati; drishöva—having seen; punah—again; tatra—there; eva—indeed; milishyami—I will meet; iti—thus; katicit—some; padani—steps; adadhati—takes.

 

     Gopinatha:  Ah! The Lord has gone. After I see the dhupa-arati I will meet with Him again. (He takes a few steps.)

 

Text 99

 

     nepathye: 

 

asanne ratha-vijaye 'khileshvarasya

     prapto 'yam dharini-patih prataparudrah

bhuyo 'yam yati-vrishabhasya gaura-murteh

     pratyakshi-karana-krite prayatna-krit syat

 

     asanne—manifested; ratha-vijaye—in the Rathayatra festival; akhileshvarasya—of the Supreme Lord; praptah—attained; ayam—this; dharini-patih—the king; prataparudrah—Prataparudra; bhuyah—again; ayam—He; yati-vrishabhasya—greatest sannyasi; gaura-murteh—golden form; pratyakshi-karana-krite—for a direct meeting; prayatna-krit—endeavor; syat—will be.

 

     A Voice From Behind the Scenes:  There is King Prataparudra, come for the Rathayatra festival of Lord Jagannatha, and there is Lord Chaitanya, the golden-complexioned leader of the sannyasis. I will try to arrange for Them to meet.

 

Text 100

 

     gopinathah:  aho ayam bhaööacaryasyalapah shruyate. tan mahipalena gajapatina samagatam iva. bhavaty api abhyarno 'yam ratha-mahotsavah. tad aham shri-jagannatham alokya yavad agacchami. (iti nishkrantah.)

 

     ahah—oh; ayam—he; bhaööacaryasya—of the Bhattacarya; alapah—words; shruyate—are heard; tan—that; mahipalena—by the king; gajapatina—Prataparudra; samagatam—come; iva—as if; bhavati—is; api—also; abhyarnah—near; ayam—the; ratha-mahotsavah—ratha festival; tat—that; aham—I; shri-jagannatham—Lord Jagannatha; alokya—having seen; yavat—as; agacchami—I come; iti—thus; nishkrantah—exits.

 

     Gopinatha:  Ah! I hear the words of the Bhaööacarya. He has come must have come here with King Prataparudra. It is almost time for for the Rathayatra festival. For now I will see Lord Jagannatha, and then I will return. (He exits.)

 

Text 101

 

     (tatah pravishati bhaööacaryah.)

 

     bhaööacaryah:  agamana-sama-kalam eva yad aham ahuto 'smi gajapatina tenonnitam shri-krishna-chaitanya-darshanartham ayam utkanöhate. (iti parikramyavalokya ca.) aho ayam ayam avanipatih. yavad upasarpami. (ity upasarpati.)

 

     tatah—then; pravishati—enters; bhaööacaryah—Bhattacarya; agamana-sama-kalam—arrival; eva—indeed; yat—what; aham—I; ahuto asmi—am called; gajapatina—by King Prataparudra; tena—by him; unnitam—raised; shri-krishna-chaitanya-darshanartham—to see Lord Chaitanya; ayam utkanöhate—he yearns; iti—thus; parikramya—walking; avalokya—looking; ca—and; ahah—aha; ayam ayam—he; avanipatih—the king; yavat—as; upasarpami—I approach iti—thus; upasarpati—approaches.

 

     (Bhaööacarya enters.)

         

     Bhaööacarya:  As I was coming, King Prataparudra called for me. He is very eager to see Shri Krishna Chaitanya. (He walks and looks.)  Ah! This, this is the king! Let me approach him. (He approaches.)

 

Text 102

 

     (tatah pravishaty asana-stho raja maha-patrani ca.)

     raja:  (sotkanöham atma-gatam)

 

abhun na ceshöa mama rajya-ceshöa

     sukhasya bhogash ca babhuva rogah

atah param cet sa na vikshate mam

     na dharayishye bata jivanam ca

 

     tatah—then; pravishati—enters; asana-sthah—on a throne; raja—the king; maha-patrani—ministers; ca—also; sa-utkanöham—with longing; atma-gatam—aside; abhut—was; na—not; ceshöa—action; mama—of me; rajya—royal; ceshöa—action; sukhasya—of happiness; bhogah—enjoyment; ca—and; babhuva—is; rogah—disease; atah param—then; cet—if; sah—He; na—not; vikshate—sees; mam—me; na—not; dharayishye—I will maintain; bata—indeed; jivanam—life; ca—and.

 

     (The king enters and sits on a throne. His ministers also enter.)

   

     King:  (Filled with longings, he says to himself)  I no longer wish to perform my royal duties. For me, the enjoyment of happiness has become a disease. If He will not see me, I will not maintain my life.

 

Text 103

 

     sarvabhaumah:  athah sa-cintita iva lakshyate maha-rajah. yad upanatam api mam na gocari-karoti tat svayam eva pariciye. jayatu jayatu maha-rajah.

 

     athah—then; sa-cintitah—thoughtful; iva—as if; lakshyate—is seen; maha-rajah—the king; yat—what; upanatam—approached; api—although; mam—me; na—not; gocari-karoti—makes in the range of perception; tat—that; svayam—personally; eva—certainly; pariciye—I examine; jayatu—all glories; jayatu—all glories; maha-rajah—to the king.

 

     Sarvabhauma:  I see the king is absorbed in thought. Even thought I am right before him, he still does not see me. I will examine him. All glories, all glories to the king!

 

Text 104

 

     raja:  (avadhanam naöayitva)  katham. bhaööacaryo 'si. ehi. ehi. (iti pranamati.)

 

     avadhanam naöayitva—pays attention; katham—what?; bhaööacaryah—Bhattacarya; asi—you are; ehi—come. ehi—come; iti—thus; pranamati—bows.

 

     King:  (notices Sarvabhauma)  What is it? You are Sarvabhauma Bhaööacarya. Come here. Come. (He bows down.)

 

Text 105

 

     sarvabhaumah:  (ashirbhir abhinandyopavishati.)

 

     ashirbhir abhinandya—offering blessings; upavishati—sits.

 

     (Sarvabhauma offers blessings and then sits down.)

 

Text 106

 

     raja:  bhaööacarya niveditam bhavata bhagavate shri-krishna-chaitanyaya.

 

     bhaööacarya—O Bhattacarya; niveditam—requested; bhavata—by you; bhagavate shri-krishna-chaitanyaya—to Lord Chaitanya.

 

     King:  Bhaööacarya, did you place my request before Lord Shri Krishna Chaitanya?

 

Text 107

 

     sarvabhaumah:  atha kim.

 

     atha kim—yes.

 

     Sarvabhauma:  Yes.

 

Text 108

 

     raja:  kim ajnaptam.

 

     kim—what?; ajnaptam—ordered.

 

     King:  What did he say?

 

Text 109

 

     sarvabhaumah:  kim kathayami.

 

     kim—what?; kathayami—will I say.

 

     Sarvabhauma:  What will I say?

 

Text 110

 

     raja:  (sa-vishadam)  tadaiva maya jnatam asti yad bhavata svayam upetya sa-harshollasam na kathitam. ha dhik.

 

     sa-vishadam—unhappy; tada—then; eva—indeed; maya—by me; jnatam—known; asti—is; yat—what; bhavata—by you; svayam—personally; upetya—approaching; sa-harsha-ullasam—with happiness; na—not; kathitam—said; ha dhik—alas.

 

     King:  (unhappily)  I know. You happily come to me, but you will not tell me what He said. Alas!

 

Text 111

 

adarshaniyan api nica-jatin

     samvikshate hanta tathapi no mam

mad-eka-varjam kripayishyatiti

     nirniya kim so 'vatatara devah

 

     adarshaniyan—not to be seen; api—even; nica-jatin—low—class people; samvikshate—sees; hanta—alas; tathapi—nevertheless; nah—not; mam—me; mad-eka-varjam—the only exception; kripayishyati—will be merciful; iti—thus; nirniya—concluding; kim—what?; sah—He; avatatara—appeared; devah—Lord.

 

     Alas, has Shri Chaitanya Mahaprabhu made His advent deciding that He will deliver all others with the exception of me? He bestows His merciful glance upon many lower-class men who are usually not even to be seen.*

 

Text 112

 

     (kshanam sancintya) aye shruyatam.

 

jnataiva tasya kila satya-girah pratijna

     sampraty aho kriyata esha mayapi pakshah

pranams tyajami kim u va kim u va karomi

     tat-pada-pankaja-yugam nayanadhvaninam

 

(iti sa-bashpam tishöhati.)

 

     kshanam—for a moment; sancintya—thinking; aye—oh; shruyatam—listen; jnata—known; eva—indeed; tasya—of Him; kila—indeed; satya-girah—truthful words; pratijna—promise; samprati—now; ahah—ah; kriyate—is done; eshah—He; maya—by me; api—also; pakshah—side; pranan—life; tyajami—I renounce; kim u—indeed; va—or; kim u—indeed; va—or; karomi—I do; tat-pada-pankaja-yugam—His lotus feet; nayana—of the eyes; adhvaninam—on the path; iti—thus; sa-bashpam—with tears; tishöhati—stays.

 

     (He reflects for a moment.)  Listen. I know what He must have said. What He has said is the truth. Now I will say something. I say that either His lotus feet enter the pathway of my eyes, or I will give up my life. (He sheds tears.)

 

Text 113

 

     sarvabhaumah:  (svagatam) atibhumim gato 'yam asyanuraga-para-bhagah. kim karomi.

 

punar gatva bruyam ahaha tad idam naiva ghaöate

     na nirbandhas tasya dradhima-garima-draghima-ghanah

su-durvaro 'py asya prathita-patima-praudhima-vaho

     maha-ragah kashcit kam api na vijetum prabhavati

 

     tad adhuna yuktih kriyate. (prakasham) maha-raja samashvasihi samashvasihi. asty upayah ko 'pi bhavan-manoratha-taroh phala-prasavaya.

 

     svagatam—aside; atibhumim—to the limit; gatah—gone; ayam—this; asya—of him; anuraga- para-bhagah—love; kim—what?; karomi—will I do; punah—again; gatva—gone; bruyam—I will say; ahaha—aha; tad idam—this; na—not; eva—indeed; ghaöate—is; na—not; nirbandhah—bound; tasya—of him; dradhima-garima-draghima-ghanah—very intense; su-durvarah—insurmountable; api—even; asya—of him; prathita-patima-praudhima-vahah—expanded; maha-ragah—great love; kashcit—something; kam api—somehow; na—not; vijetum—to conquer; prabhavati—is able; tat—that; adhuna—now; yuktih—method; kriyate—is; prakasham—openly; maha-raja—O great king; samashvasihi—be calm; samashvasihi—be calm; asti—is; upayah—means; ko 'pi—something; bhavan-manoratha-taroh—of the tree of your desire; phala—the fruit; prasavaya—for bringing.

 

     Sarvabhauma:  (aside)  This is the greatest love. What will I do now? Will I talk with Him again? Nothing will come of it. Although the king's love is very great, it does no have the power to defeat the unshakeable resolve of Shri Chaitanya. Ah! Now there is a solution. (Openly)  King, take heart. Take heart. There is a way the tree of your desire can bear fruit.

 

Text 114

 

     raja:  janasi ced ucyatam.

 

     janasi—you know; cet—if; ucyatam—say.

 

     King:  If you know a way say it.

 

Text 115

 

     sarvabhaumah:  yadyapi bhavato 'yam anuraga-duta eva tat-sangam asya karayita tathapy asmad yuktir vartani jivanopayi-bhavitum arhati.

 

     yadyapi—although; bhavatah—of you; ayam—thisd; anuraga—of love; dutah—messenger; eva—certainly; tat-sangam—His company; asya—of Him; karayita—will do; tathapi—still; asmat—from that; yuktih—method; vartani—news; jivana—life; upayi-bhavitum—to do; arhati—deserves.

 

     Sarvabhauma:  Although the messenger that is Your love for Him will make the actual arrangement for Your meeting with Shri Chaitanya Mahaprabhu, still my advice can give some help.

 

Text 116

 

     raja:  ucyatam ka yuktih.

 

     ucyatam—say; ka—what?; yuktih—the plan.

 

     King:  What is your plan? Tell it.

 

Text 117

 

     sarvabhaumah:  (janantikam) kevalam anuragam eva dutam kritvadvitiya eva raja-vesham vihaya kenapy avidita eva bhagavato jagannathadevasya rathotsava-vasare nritya-vinoda-shramam apanetum vijanam aramam avagahamanam anandasvada-viratabahir-vritikam akasmad upetya vilokayantu bhagavantam bhavanta iti ito 'nyatha na tad ghaöate.

 

     janantikam]to him; kevalam—alone; anuragam—love; eva—indeed; dutam—messenger; kritva—making; advitiyah—without a second; eva—indeed; raja—royal; vesham—garments; vihaya—abandoning; kenapi—somehow; aviditah—unknown; eva—indeed; bhagavato jagannathadevasya—of Lord Jagannatha; rathotsava-vasare—in the Rathayatra festival; nritya—dancing; vinoda—pastimes; shramam—exaustion; apanetum—to remove; vijanam—solitary; aramam—garden; avagahamanam—entering; ananda—bliss; asvada—tasting; virata—gone; bahih—external; vritikam—acts; akasmat—suddenly; upetya—attaining; vilokayantu—may see; bhagavantam—the Lord; bhavanta—you; iti—thus; itah—then; anyatha—otherwise; na—not; tat—that; ghaöate—may be.

 

     Sarvabhauma:  (to the king alone)  During the Rathayatra festival of Lord Jagannatha there will be a great festival of dancing. To relieve the fatigue of dancing, Shri Chaitanya will enter a solitary garden. Remove your royal robes and opulent external garments. Dressed simply, and accompanied only by the messenger of your spiritual love, enter that garden. In that way you can approach the Lord and personally see Him.

 

Text 118

 

     raja:  (sashvasam apavarya)  evam eva. kintu yathedam bhavantam vina ko 'pi na janati tatha vidheyam.

 

     sashvasam—with relief; apavarya—to him alone; evam—thus; eva—certainly; kintu—however; yatha—as; idam—this; bhavantam—you; vina—except; ko 'pi—someone; na—not; janati—knows; tatha—so; vidheyam—should be.

 

     King:  (relieved, he says to Sarvabhauma alone)  So be it. No one but will know this plan.

 

Text 119

 

     bhaööacaryah:  evam eva.

 

     evam—thus; eva—indeed.

 

     Bhaööacarya:  So be it.

 

Text 120

 

     (pravishya dauvarikah.)

     dauvarikah:  deva rajadhanitah kashcid ekah sa-tvaram upasanno 'sti pranidhih.

 

     pravishya—enters; dauvarikah—a doorkeeper; deva—O king; rajadhanitah—from the capitol; kashcid ekah—someone; sa-tvaram—quickly; upasannah—come; asti—is; pranidhih—a messenger.

 

     (The doorkeeper enters.)

 

     Doorkeeper:  Lord, a messanger has just come in great haste from the capitol.

 

Text 121

 

     raja:  praveshyatam.

 

     praveshyatam—may enter.

 

     King:  He may enter.

 

Text 122

 

     dauvarikah:  (sa-tvaram nishkramya tam adaya pravishya ca.)  deva ayam ayam.

 

     sa-tvaram—quickly; nishkramya—exiting; tam—him; adaya—taking; pravishya—enters; ca—and; deva—Lord; ayam—he; ayam—he.

 

     Doorkeeper:  (hastily exits and then returns with the messenger)  My Lord, this is he.

 

Text 123

 

     raja:  pranidhe kathaya sambhramasya karanam.

 

     pranidhe—O messenger; kathaya—tell; sambhramasya—of haste; karanam—the reason.

 

     King:  Messenger, tell the reason you have come in such haste.

 

Text 124

 

     pranidhih:  deva

 

parah sahasrah sahasaiva pare

     citrotpalam ye manujah sa-mudhah

kim tairthikas te para-cakrajah kim

     shrutvaiva kolahalam agato 'smi

 

     deva—Lord; parah sahasrah—many thousands; sahasa—suddenly; eva—indeed; pare—on the other shore; citrotpalam—of the Citrotpala River; ye—who; manujah—people; sa-mudhah—with confusion; kim—whether?; tairthikah—pilgrims; te—they; para—enemy; cakrajah—soldiers; kim—whether?; shrutva—hearing; eva—indeed; kolahalam—tumult; agatah—come; asmi—I am.

 

     Messenger:  Lord, thousands of men have come to the far shore of the Citrotpala River. Whether they are pilgrims or the enemy soldiers I do not know. I heard the tumultuous sounds they are making and I immediately ran here.

 

Text 125

 

     sarvabhaumah:  tairthika eva. anyatha puraiva vartabhavishyat. tad anumiyate gaudiya evaite bhagavatah shri-krishna-chaitanyasya priya-parshadah. bhavatu. mahaty evasau madhura-goshöhi garishöhanam bhavishyati bhagavata saha kapi goshöhi.

 

     tairthikah—pilgrims; eva—indeed; anyatha—otherwise; pura—before; eva—indeed; varta—news; abhavishyat—would have been; tat—that; anumiyate—is considered; gaudiyah—Bengalis; eva—indeed; ete—they; bhagavatah shri-krishna-chaitanyasya—of Lord Chaitanya; priya—the dear; parshadah—associates; bhavatu—may be; mahati—great; eva—indeed; asau—this; madhura—sweet; goshöhi—words; garishöhanam—great; bhavishyati—will be; bhagavata saha—with the Lord; kapi—some; goshöhi—conversation.

 

     Sarvabhauma:  They are pilgrims. If not, then we would have heard about them. I can guess they are the Bengalis who are dear associates of Lord Shri Krishna Chaitanya. They will meet the Lord and speak sweet words with Him.

 

Text 126

 

     (nepathye kalakalah.)

     sarvabhaumah:  maharaja satyam evami narendra-saras-tiram samayatah. yad ayam ananda-kolahalah shruyate.

 

     kalakalah—tumult; maharaja—O king; satyam—truth; eva—indeed; ami—they; narendra-saras-tiram—the shore of Narendra-sarovara; samayatah—assembled; yat—what; ayam—this; ananda—of bliss; kolahalah—tumult; shruyate—is heard.

 

     (A tumultuous sound comes from behind the scenes.)

 

     Sarvabhauma:  O king, they must have come at the shore of the Narendra-sarovara lake. I hear the tumultuous sounds of their happiness.

 

Text 127

 

     raja:  satyam evaitat.

 

     satyam—true; eva—indeed; etat—this.

 

     King:  It is true.

 

Text 128

 

     sarvabhaumah:  maharaja yadi rocate tada valabhim aruhya pashyantu kautukam.

 

     maharaja—O king; yadi—if; rocate—pleases; tada—then; valabhim—the topmost parapet; aruhya—climbing; pashyantu—may see; kautukam—the wonder.

 

     Sarvabhauma:  O king, if you like, climb to the topmost parapet and look at the wonderful scene.

 

Text 129

 

     raja:  yatha-rucitam bhavate. (iti valabhim aruhya panthanam avalokya ca.)  sarvabhauma ka esha bhagavan-nirmalya-malam adaya tvaramanas tairthikanam abhimukham dhavati.

 

     yatha—as; rucitam—pleases; bhavate—you; iti—thus; valabhim—the parapet; aruhya—climbing; panthanam—the pathway; avalokya—seeing; ca—and; sarvabhauma—O Sarvabhauma; kah—who?; eshah—he; bhagavat—of the Lord; nirmalya—prasadam; malam—garland; adaya—taking; tvaramanah—hurrying; tairthikanam—the pilgrims; abhimukham—to; dhavati—runs.

 

     King:  As you please. (They climb to the parapet and look at the path.)  Sarvabhauma, who is this carrying Lord Jagannatha's prasadam-garlands and hurrying to meet the pilgrims?

 

Text 130

 

     sarvabhaumah:  ayam damodaro bhagavac-chaitanyasya priya-parshadah. bhagavata advaitadi-priya-suhridam agamanam shrutva bhagavat-prasada-malaya puras-kritya tan eva samanetum ayam preshita iva lakshyate.

 

     ayam—he; damodarah—Damodara; bhagavac-chaitanyasya—of Lord Chaitanya; priya—the dear; parshadah—associate; bhagavata—with the Lord; advaita-adi—beginning with Advaita; priya—dear; suhridam—friends; agamanam—arrival; shrutva—hearing; bhagavat-prasada-malaya—with the Lord's prasadam garlands; puras-kritya—before; tan—them; eva—indeed; samanetum—to meet; ayam—he; preshitah—sent; iva—as if; lakshyate—is seen.

 

     Sarvabhauma: It is Lord Chaitanya's dear associate Damodara. When the Lord heard that Advaita Acarya and His other dear friends had come, He sent Damodara to meet them, offer them Lord Jagannatha's prasadam garlands, and bring them to Himself.

 

Text 131

 

     raja:  evam asti ko 'pi tatra bhagavac-chaitanyanugraha-patram.

 

     evam—thus; asti—is; ko 'pi—someone; tatra—there; bhagavac-chaitanya—of Lord Chaitanya; anugraha-patram—the object of mercy.

 

     King:  So it is. He must have received Lord Chaitanya's mercy.

 

Text 132

 

     sarvabhaumah:  atha kim. anyatha katham evam syat. tad ajnapaya gopinathacaryahvanaya tenaiva sarve pariciyante.

 

     atha kim—yes; anyatha—otherwise; katham—how?; evam—thus; syat—may be; tat—then; ajnapaya—give the order; gopinathacarya—Gopinathha Acarya; ahvanaya—to call; tena—by him; eva—indeed; sarve—all; pariciyante—are counted.

 

     Sarvabhauma:  Yes. Otherwise how could this be. Order that Gopinatha Acarya be called. He knows all these devotees.

 

Text 133

 

     (pravishyapaöi-kshepena)

 

     acaryah:  esho 'ham asmi. tad ajnapayatu devah kim vidheyam iti.   

 

     pravishya—entering; apaöi-kshepena—tossing aside the curtain; eshah—he; aham—I; asmi—am; tat—then; ajnapayatu—may order; devah—the lord; kim—what?; vidheyam—to be done; iti—thus.   

 

     (Tossing the curtain aside, Gopinatha hastily enters.)

 

     Acarya:  I am he. The king may order me. What is to be done?

 

Text 134

 

     raja: sarvabhauma adisha.

 

     sarvabhauma—Sarvabhauma; adisha—tell.

 

     King:  Sarvabhauma, tell him.

 

Text 135

 

     sarvabhaumah:  bhavatami sarve pariciyante tad asman api pratyekam paricayyantam.

 

     bhavata—by  you; ami sarve—all these; pariciyante—are known; tat—that; asman—them; api—also; pratyekam—each one; paricayyantam—identify.

 

     Sarvabhauma:  You know all these devotees. Please identify them one by one.

 

Text 136

 

     gopinathacaryah:  badham. (ity upavishati.)

 

     badham—certainly; iti—thus; upavishati—sits.

 

     Gopinatha Acarya:  Certainly. (He sits down.)

 

Text 137

 

     (nepathye hari-sankirtana-dhvanih.)

     sarvabhaumah: (akarnya)

 

sankirtana-dhvanir ayam purato vibhakta-

     shabdartha eva samabhuc chravana-pramodi

shabda-grahena tad-anantaram anya-rupo

     labdhartha eva punar anya-vidho babhuva

 

     nepathye—behind the scenes; hari-sankirtana-dhvanih—sounds of hari-sankirtana; akarnya—listens; sankirtana-dhvanih—sound of sankirtana; ayam—this; puratah—before; vibhakta-shabdarthah—the clear meanings of the words; eva—indeed; samabhut—is; sravana-pramodi—for th ears; shabda-grahena—by taking the sounds; tad-anantaram—then; anya-rupah—another form; labdha—obtained; arthah—meaning; eva—certainly; punah—again; anya-vidhah—another way; babhuva—is.

 

     (A tumultuous sound of Hari-sankirtana from behind the scenes.)

 

     Sarvabhauma:  (listens)  This sankirtana delights the ear, but it is difficult to understand the words. First they seem to be one group of words, and then again another, and then again another.

 

Text 138

 

     raja:  (nirupya)  idrisham kirtana-kaushalam kvapi na drishöam.

 

     nirupya—looking; idrisham—like this; kirtana—kirtana; kaushalam—auspicious; kvapi—anywhere; na—not; drishöam—seen.

 

     King:  (looking)  I have never seen a kirtana wonderful as this.

 

Text 139

 

     sarvabhaumah:  iyam iyam bhagavac-chaitanya-shrishöih.

 

     iyam—He; iyam—He; bhagavac-chaitanya—Lord Chaitanya; shrishöih—the cause.

 

     Sarvabhauma:  Lord Chaitanya is the cause of this kirtana.

 

Text 140

 

     raja:  acarya yasmai bhagavan-malam ayam arpitavan ayam kah.

 

     acarya—O acarya; yasmai—to whom; bhagavan-malam—the Lord's garland; ayam—He; arpitavan—given; ayam—Him; kah—who?

 

     King:  Acarya, to whom is Damodara giving the Lord's garlands?

 

Text 141

 

     gopinathacaryah:  kathayami pratyekam. ayam advaitah. ayam nityanandah.

 

     kathayami—I will tell; pratyekam—each one; ayam—He; advaitah—Advaita; ayam—He; nityanandah—Nityananda.

 

     Gopinatha Acarya:  I will tell you one by one. He is Advaita. He is Nityananda.

 

Text 142

 

     sarvabhaumah:  ayam pariciyate.

 

     ayam—him; pariciyate—is known.

 

     Sarvabhauma:  Do you know that person?

 

Text 143

 

     raja:  katham asau katicij-janaih saha prthag ayati.

 

     katham—why?; asau—he; katicij-janaih saha—from the others; prthag—apart; ayati—goes.

 

     King:  Why does he stand apart from the others?

 

Text 144

 

     sarvabhaumah:  sarvadritatvad anya-sangam nehate.

 

     sarva—for all; adritatvat—out of respect; anya—with the others; sangam—company; na—not; ihate—keeps.

 

     Sarvabhauma:  Out of deep respect for everyone he does not associate with the others.

 

Text 145

 

     gopinathacaryah:  ayam shrivasah. ayam ayam vakreshvarah. ayam acaryaratnah. ayam ayam vidyanidhih.

 

     ayam—he; shrivasah—Shrivasa; ayam—he; ayam—he; vakreshvarah—Vakresvara; ayam—he; acaryaratnah—Acaryaratna; ayam—he; ayam—he; vidyanidhih—Vidyanidhi.

 

     Gopinatha Acarya:  He is Shrivasa. He is Vakreshvara. He is Acaryaratna. He is Vidyanidhi.

 

Text 146

 

     sarvabhaumah:  balye maya drishöav etau.

 

     balye—in childhood; maya—by me; drishöau—seen; etau—they.

 

     Sarvabhauma:  I saw those two in childhood.

 

Text 147

 

     gopinathacaryah:  ayam haridasah. ayam ayam gadadharah. ayam murarih. ime shrivasasya sahodarah. ayam gangadasah. ayam nrisimhacaryah. ime canye navadvipa-vasinah. ete mamapy apurvah. ajna ced bhavati tada jnatvagacchami.

 

     ayam—he; haridasah. ayam ayam—he; gadadharah—Gadadhara; ayam—he; murarih—Murari; ime—they; shrivasasya sahodarah—the brothers of Shrivasa; ayam—he; gangadasah—Gangadasa; ayam—he; nrisimhacaryah—Nrsimha Acarya; ime—they; ca—and; anye—others; navadvipa—of Navadvipa; vasinah—residents; ete—they; mama—of me; api—also; apurvah—not before; ajna—order; cet—if; bhavati—is; tada—then; jnatva—knowing; agacchami—I come.

 

     Gopinatha Acarya:  He is Haridasa. He is Gadadhara. He is Murari. They are Shrivasa's two brothers. He is Gangadasa. He is Nrisimha Acarya. These others are all residents of Navadvipa. These are people I have never seen before. If you give the order I will learn who they are and return.

 

Text 148

 

     raja:  tathaiva kriyatam.

 

     tatha—thus; eva—indeed; kriyatam—should be done.

 

     King:  Please do it.

 

Text 149

 

     gopinathacaryah:  yatha-rucitam devaya. (iti sa-tvaram parikramya nepathya-stho bhutva tvaritam punah pravishya ca.) sarvabhauma esha acarya-purandarah. esha hari-bhaööah. esha raghavah. esha narayanah. esha kamalanandah. esha kashishvarah. esha vasudevo mukundasya jyayan. ayam sivanandah. esha ca narayanah. esha vallabhah. esha shrikantah. kim bahuna sarva evami shri-chaitanya-parshadah naiko 'py atra tairthikah.

 

     yatha—as; rucitam—it pleases; devaya—the lord; iti—thus; sa-tvaram—quickly; parikramya—walking; nepathya-sthah—behind the scenes; bhutva—being; tvaritam—quickly; punah—again; pravishya—entering; ca—also; sarvabhauma—O Sarvabhauma; eshah—he; acarya-purandarah—Acarya Purandara; eshah—he; hari-bhaööah—Hari Bhatta; eshah—he; raghavah—Raghava; eshah—he; narayanah—Narayana; eshah—he; kamalanandah—Kamalananda; eshah—he; kashishvarah—Kasisvara; eshah—he; vasudevah—Vasudeva; mukundasya—of Mukunda; jyayan—the older brother; ayam—he; sivanandah—Sivananda; eshah—he; ca—also; narayanah—Narayana; eshah—he; vallabhah—Vallabha; eshah—he; shrikantah—Shrikanta; kim—what?; bahuna—more; sarve—all; eva—indeed; ami—they; shri-chaitanya-parshadah—Lord Chaitanya's associates; na—not; ekah—one; api—evem; atra—here; tairthikah—is a pilgrim.

 

     Gopinatha Acarya:  As it pleases the king. (He quickly walks, stays for a short time behind the scenes, and quickly enters again.)  Sarvabhauma, he is Acarya Purandara. He is Hari Bhaööa. He is Raghava. He is Narayana. He is Kamalananda. He is Kashishvara. He is Mukunda's older brother Vasudeva. He is Shivananda. He is Narayana. He is Vallabha. He is Shrikanta. How can I describe them all? They are all Shri Chaitanya's associates. Not one of them is an ordinary pilgrim.

 

Text 150

 

     raja:  katham ami jagannathalayam prishöhatah kritva agratash chaitanya-krishnalayam eva pravishanti.

 

     katham—why?; ami—they; jagannatha-alayam—Lord Jagannatha's temple; prishöhatah kritva—placing at the beack; agratah—ahead; chaitanya-krishna—of Lord Chaitanya; alayam—the home; eva—indeed; pravishanti—enter.

    

     King:  Why do they turn from Lord Jagannatha's temple and enter Shri Krishna Chaitanya's home?

 

Text 151

 

     sarvabhaumah:  esha eva naisargikasya premno mahima.

 

     eshah—this; eva—certainly; naisargikasya—natural; premnah—of love; mahima—the glory.

 

     Sarvabhauma:  That is the glory of their natural love for Him.

 

Text 152

 

     raja:  (punar anyato 'valokya.)  aye katham ayam vaninatho ramanandanujah sa-tvarah pracuratarair maha-prasadannadibhir upasarati.

 

     punah—again; anyatah—in another direction; avalokya—looking; aye—oh; katham—why?; ayam—he; vaninathah—Vaninatha; ramananda—of Ramananda; anujah—the younger brother; sa-tvarah—quickly; pracurataraih—with abundant; maha-prasada-anna-adibhih—with maha-prasadam food and other things; upasarati—approaches.

 

     King:  (again looking in another direction)  Why is Ramananda's younger brother Vaninatha running with a great quantity of maha-prasadam food and other things?

 

Text 153

 

     sarvabhaumah: hridaya-jno 'yam shri-chaitanya-bhagavatah. tad-anukta eva maha-prasadair upacaritum etan anusarpati.

 

     hridaya—the heart; jnah—knowing; ayam—he; shri-chaitanya-bhagavatah—of Lord Chaitanya; tat—by Him; anukta—not said; eva—crtainly; maha-prasadaih—with maaha-prasadam; upacaritum—to serve; etan—them; anusarpati—approaches.

 

     Sarvabhauma:  He knows Lord Chaitanya's heart. Lord Chaitanya did not ask him, but to serve them he comes with maha-prasadam anyaway.

 

Text 154

 

     raja:  bhaööacarya mundanam copavasash ca sarva-tirtheshv ayam vidhih iti vacanam ullanghyami adya maha-prasadam uri-karishyanti.

 

     bhaööacarya—O Bhattacarya; mundanam—shaving th head; ca—and; upavasah—fasting; ca—and; sarva—all; tirtheshu—in holy places; ayam—this; vidhih—the rule; iti—thus; vacanam—words; ullanghyami—transgressing; adya—today; maha-prasadam—maha-prasadam; uri-karishyanti—they will accept.

 

     King:  Bhaööacarya, the scriptures say: "When visiting any pilgrimage-place one must shave his head and fast for a day". Today these people will accept maha-prasadam and thus transgress the words of scripture.

 

oText 155

 

     sarvabhaumah:  bhaööaraka sa khalv anyah panthah. sa tu bhagavatah parokshiki hy ajna. iyam tu sakshat-karini. tatrapi bhagavata sva-hastena prasadi-kriyamanam jagannatha-prasadannam atra ka vipratipattih. tatha ca

 

     bhattaraka—O king; sah—this; khalu—indeed; anyah—another; panthah—path; sah—this; tu—indeed; bhagavatah—of the Lord; parokshiki—hidden; hi—indeed; ajna—order; iyam—this; tu—indeed; sakshat-karini—directly manifested; tatrapi—still; bhagavata—by the Lord; sva-hastena—with His won hand; prasadi-kriyamanam—giving prasadam; jagannatha-prasadannam—the prasadam of Lord Jagannatha; atra—here; ka—what: vipratipattih—fault; tatha—so; ca—and.

 

     Sarvabhauma: My king, they follow a different path. Lord Chaitanya has secretly given them His order, and thus they accept prasadam directly from the hand of the Supreme Personality of Godhead Himself. What is the fault in that? The scriptures say:

 

Text 156

 

yada yasyanugrihnati

     bhagavan atma-bhavitah

sa jahati matim loke

     vede ca parinishöhitam

 

     yada—when; yasya—of whom; anugrihnati—is merciful; bhagavan—the Lord; atma-bhavitah—devotee; sah—he; jahati—gives up; matim—conception; loke—in the world; vede—in the Vedas; ca—and; parinishöhitam—faith.

 

     "When a person is fully engaged in devotional service, he is favoured by the Lord, who bestows His causeless mercy. At such a time, the awakened devotee gives up all material activities and ritualistic performances mentioned in the Vedas."*

 

Text 157

 

     api ca tat karma hari-tosham yat ity ukter asya tosham evaisham uddeshyo na tirtha-yatra-phalam.

 

     api ca—furthermore; tat—that; karma—work; hari—of Lord Krishna; tosham—the pleasure; yat—what; iti—thus; ukteh—of the statement; asya—of Him; tosham—pleasure; eva—indeed; esham—of them; uddeshyah—to be indicated; na—not; tirtha—to a holy place; yatra—travel; phalam—fruit.

 

     The scriptures also say: "One should act only to please Lord Hari." Their wish is to please the Lord, not to gain some benediction by visiting a pilgrimage place.

 

Text 158

 

     raja:  evam eva. kintu kathaya rathayatria kadeti. tvad-upadishöo mantra eva me hridi lagnah. tad atra nimisha-matro 'pi kalah kalpayata iva me.

 

     evam—thus; eva—indeed; kintu—but; kathaya—tell; rathayatra—Rathayatra; kada—when?; iti—thus; tvad-upadishöah—said by you; mantrah—the plan; eva—indeed; me—my; hridi—in the heart; lagnah—rests; tat—that; atra—here; nimisha—a moment; matrah—only; api-also; kalah—time; kalpayate—becomes a kalpa; iva—like; me—for me.

 

     King:  So be it. Tell me. When will the Rathayatra festival be? The plan you told me waits in my heart. For me every moment has become long as a millenium.

 

Text 159

 

     sarvabhaumah:  parashvah.

 

     parashvah—day after tommorrow.

 

     Sarvabhauma:  The day after tomorrow.

 

Text 160

 

     raja:  kah ko 'tra bhoh. ahuyatam pariksha-maha-patram kashimishrash ca.

 

     kah—what!; kah—what!; atra—here; bhoh—oh!; ahuyatam—should be called; pariksha-maha-patram—the temple superintendent; kashimishrah—Kasi Misra; ca—and.

 

     King:  What! Call for Kashi Mishra and the temple-superintendent.

 

Text 161

 

     (pravishya kashcit pranamya.) deva yathajnapayasi. (iti niskramya tav adaya punah pravishya ca.) deva sampraptav etau.

 

     pravishya—enters; kashcit—someone; pranamya—bowing; deva—O lord; yatha—as; ajnapayasi—you order; iti—thus; niskramya—leaving; tau—both; adaya—taking; punah—again; pravishya—entering; ca—and; deva—lord; sampraptau—arrived; etau—both.

    

     (A certain person enters and bows downs.)

 

     Person:  Lord, as you have ordered. (He exits, and then, bringing them both, again enters.)  Lord here they are.

 

Text 162

 

     raja:  maha-patra jagannathadevasya yatra-vidhau bhagavac-chaitanya-hridaya-jnenamuna kashimishrena yad yad adishyate tad eva mad-adesha iti jnatva vyavahartavyam.

 

     maha-patra—temple-superintendent; jagannathadevasya—of Lord Jagannathadeva; yatra-vidhau—for the festival; bhagavat-chaitanya—of Lord Chaitanya; hridaya—the heart; jnena—knowing; amuna—by him; kashimishrena—Kasi Misra; yad yat—whatever; adishyate—is ordered; tat—that; eva—indeed; mat—my; adeshah—order; iti—thus; jnatva—understanding; vyavahartavyam—should be done.

 

     King:  O temple-superintendent, know that during the Rathayatra festival whatever is ordered by Kashi Mishra, who knows Lord Chaitanya's heart, is ordered by me. Do whatever he says.

 

Text 163

 

     maha-patrah  yathajnapayati devah.

 

     yatha—as; ajnapayati—rders; devah—the king.

 

     Superintendent:  As the king commands.

 

Text 164

 

     raja:  mishra tvayapi bhagavac-chaitanya-cittanuvrittir ahar-ahar eva karya.

 

     mishra—O Misra; tvaya—by you; api—also; bhagavat-chaitanya—of Lord Chaitanya; citta—the heart; anuvrittih—following; ahar-ahah—day by day; eva—indeed; karya—should be done.

 

     King:  Mishra, every day act according to the desires in Lord Chaitanya's heart.

 

Text 165

 

     mishrah:  madiyam abhishöam evaitat.

 

     madiyam—my; abhishöam—wish; eva—indeed; etat—that;.

 

     Mishra:  That is my wish.

 

Text 166

 

     raja:  api ca ye 'mi yavanto gaudah samayatah santi tesham api yatha svacchandyena bhagavad-darshanam bhavati tatha ca vidheyam.

 

     api—also; ca—and; ye—who; ami—they; yavantah—as; gaudah—Bengalis; samayatah—come; santi—are; tesham—of them; api—also; yatha—as; svacchandyena—as they wish; bhagavad-darshanam—the sight of the Lord; bhavati—is; tatha—so; ca—and; vidheyam—should be.

 

     King:  Also, please give all facility to the Bengali devotees that have come here. Arrange that they may see Lord Jagannatha whenever they wish.

 

Text 167

 

     ubhau:  yathajna devasya. (iti nishkrantau.)

 

     yatha—as; ajna—the order; devasya—of the king; iti—thus; nishkrantau—exit.

 

     Both:  As the king commands. (They both exit.)

 

Text 168

 

     raja:  bhaööacarya upashritya vilokayedam anynonya-sambhashana-kautuhalam. sati tadrishe 'dhikare mayeva tadrisha-paramananda-bhogad vancitena katham bhavitavyam. aham api bhavishyad-ratha-vijaya-karyakarya-parikalanayavahito bhavami. (iti nishkrantah.)

 

     bhaööacarya—O Bhattacarya; upashritya—approaching; vilokaya—looking; idam—this; anynonya-sambhashana-kautuhalam—great conversation; sati—being; tadrishe—in that way; adhikare—qualified; maya—by me; iva—as if; tadrisha—like that; paramananda-bhogat—out of great bliss;  vancitena—cheated; katham—how?; bhavitavyam—may be; aham—I; api—also; bhavishyat—about to take place; ratha-vijaya—Rathayatra festival; karya—should be done; akarya—should not be done; parikalanaya-considering; avahitah—placed; bhavami—I am; iti—thus; nishkrantah—exits.

 

     King:  Bhaööacarya, come here. See how they eagerly talk among themselves. I am king of this city. How am I cheated of the bliss they enjoy? Now I must carefully consider what should and should not be done during the Rathayatra festival about to take place. (He exits.)

    

Text 169

 

     sarvabhaumah:  mamabhishöam eva narapatir adishöavan. tad adhuna tathaiva karomi. (iti gopinathacaryena katicit-padani gatva) aho puratah.

 

ananda-hunkara-gabhira-ghosho

     harshanilollasita-tandavormih

lavanya-vahi hari-bhakti-sindhush

     calah sthiram sindhum adhah karoti

 

tad upasarpavah. (ity upasarpatah.)

 

     mama—of me; abhishöam—desire; eva—indeed; narapatih—the king; adishöavan—ordered; tat—that; adhuna—now; tatha—so; eva—indeed; karomi—I do; iti—thus; gopinathacaryena—by Gopinatha Acarya; katicit-padani—some steps; gatva—having gone; ahah—oh; puratah—in the presence; ananda—of bliss; hunkara—calls; gabhira—deep; ghoshah—sound; harsha—bliss; anila—breeze; ullasita—joyful; tandava—of dancing; urmih—waves; lavanya—salt-water ocean; vahi—carrying; hari—of Lord Hari; bhakti—devotional service; sindhuh—the ocean; calah—moving; sthiram—unmoving; sindhum—ocean; adhah—below; karoti—does; tat—that; upasarpavah—let us approach; iti—thus;  upasarpatah—they approach.

 

     Sarvabhauma:  The king's order is the same as my desire. Now will execute it. (He takes a few steps with Gopinathacarya). Ah! Making thunderous sounds of transcendental bliss, and its waves dancing in the winds of great happiness, this moving ocean of love for Lord Krishna eclipses the stationary ocean of salt-water, Let us approach. (They both approach.)

 

Text 170

 

     (tatah pravishanti ukta-prakarah sarve advaita-pramukhah.)

 

     tatah—then; pravishanti—enter; ukta-prakarah—as described; sarve—all; advaita—by Advaita; pramukhah—headed.

 

     (As described, the devotees, headed by Advaita, enter.)

 

Text 171

 

     advaitah:  (puro 'valokya)  damodara punar malantaram grihitva ko 'yam ayati.

 

     purah—ahead; avalokya—looking; damodara—O Damodara; punah—again; mala—garland; antaram—another; grihitva—holding; kah—who?; ayam—he; ayati—comes.

 

     Advaita:  (looking ahead)  Damodara, who is this coming to us with a garland?

 

Text 172

 

     damodarah:  ayam bhagavat-parshva-varti govindah. (pravishya sa-tvaram govindo malam arpayati.)

 

     advaitah: (sadaram grihnati.)

 

     ayam—he; bhagavat-parshva-varti—the Lord's constant companion; govindah—Govinda; pravishya—enters; sa-tvaram—quickly; govindah—Govinda; malam—garland; arpayati—gives; sadaram—respectfully; grihnati—accepts.

 

     Damodara:  It is the Lord's constant companion, Govinda.

 

     (Govinda hastily enters and offers the garland. Advaita respectfully accepts the garland.)

 

Text 173

 

     damodarah:  idam idam kashimishrashrama-padam tat pravishantu. (advaitadayah pravesham naöayanti.)

 

     idam—this; idam—this; kashimishra—of Kasi Misra; ashrama-padam—the asrama; tat—that; pravishantu—enter; advaita-adayah—headed by Advaita; pravesham naöayanti—they enter.

 

     Damodara:  This way. This way. Enter Kashi Mishra's ashrama .

 

     (Headed by Advaita, the devotees enter.)

 

Text 174

 

     sarvabhaumah:  aho ashcaryam

 

yugante 'ntah kuksher iva parisare pallava-laghor

     ami sarve brahmandaka-samudayad eva vapushah

yatha-sthanam labdhavasaram iha manti sma shatashah

     sahasram lokanam bata laghuni mishrashrama-pade

 

     ahah—ah; ashcaryam—wonderful; yuga—of the yuga; ante—at the end; antah—in; kuksheh—the belly; iva—as if; parisare—at the time; pallava-laghoh—on a banyan leaf; ami—they; sarve—all; brahmandaka-samudayat—from the rising of the universes; eva—indeed; vapushah—of the body; yatha-sthanam—in the places; labdha—attained; avasaram—opportunity; iha—here; manti sma—measured; shatashah—hundreds; sahasram—thousands; lokanam—of planets; bata—indeed; laghuni—light; mishrashrama-pade—in the home of Misra.

 

     Sarvabhauma:  Ah! Wonderful! At the end of the cosmic millenium the Supreme Personality of Godhead assumes the form of a small child resting on a banyan leaf. At that time the entire universe easily enters His small stomach. In the same way hundreds and thousands of planets have now entered the ashrama of Kashi Mishra.

 

Text 175

 

     (puro 'valokya) aye ayam asau

 

advaitendor udaya-janitollasa-simatishayi

     shri-chaitanyamrita-jala-nidhi ringativottarangah

purnanando 'py ayam avikritah shashvad uccair akhandah

     khandanandair api katham aho bhuyasim pushöim eti

 

     purah—ahead; avalokya—looking; aye—ah; ayam asau—he; advaitendoh—of the moon pf Advaita; udaya—rising; janita—p[roduced; ullasa—joy; sima—boundary; atishayi—beyond; shri-chaitanya—of Lord Chaitanya; amrita—nectar; jala-nidhi—ocean; ringati—crawls; iva—as if; uttarangah—waves; purna—full; anandah—bliss; api—also; ayam—He; avikritah—without change; shashvat—eternally; uccaih—greatly; akhandah—unbroken; khanda—broken; anandaih—with bliss; api—also; katham—how?; ahah—oh; bhuyasim pushöim—increase; eti—attains.

 

     (He looks ahead.)  Ah! There He is. The rising of the moon of Lord Advaita has caused a flood of great tidal waves in the nectar ocean of Shri Chaitanya. Shri Chaitanya is eternally filled with all possible transcendental bliss. How can His bliss suddenly increase so greatly?

 

Text 176

 

     (tatah pravishati yatha-nirdishöah shri-chaitanyah purishvara-svarupadayash ca.)

     shri-krishna-chaitanyah:  (upashritya nityanandam pranamyadvaitam parishvajate.)

     advaitah:  (pratiparishvajate.)

 

     tatah—then; pravishati—enters; yatha-nirdishöah—as described; shri-chaitanyah—Lord Chaitanya; purishvaraa—Paramananda Puri; svarupa—Damodara Svarupa; adayah—headed by; ca—also; upashritya—approaching; nityanandam—to Lord Nityananda; pranamya—offering obeisances; advaitam—Advaita; parishvajate—embraces; pratiparishvajate—returns the embrace.

 

     (As described, Shri Chaitanya, Paramananda Puri, Damodara Svarupa, and the others, enter. Shri Chaitanya approaches Nityananda and bows down to offer respects. Shri Chaitanya then embraces Advaita. Advaita returns the embrace.)

 

Text 177

 

     sarvabhaumah:  (nirupya)

 

premaranya-karindrayor iva mithah premna madotsiktayor

     anyonyam kara-ghaööana-caöulayos tara-svaram garjatoh

anynonyam galad-ashru-dana-payasa samsiktayor etayor

     anynonyam parirambha esha jayatad advaita-chaitanyayoh

 

     nirupya—looking; prema—of love; aranya—in the forest; karindrayoh—of two regal elephants; iva—like; mithah—together; premna—by love; mada-utsiktayoh—mad; anyonyam—together; kara-ghaööana-caöulayoh—wandering; tara-svaram—calling; garjatoh—roaring; anynonyam—together; galat—flowing; ashru—tears; dana—gift; payasa—with water; samsiktayoh—sprinkled; etayoh—of Them; anynonyam—together; parirambhah—embrace; eshah—this; jayatat—glories; advaita—of Lord Advaita; chaitanyayoh—and of Lord Chaitanya.

 

     Sarvabhauma:  (looking)  Glories to the embrace of Lord Advaita and Lord Chaitanya who, splashed with flowing streams of tears, flooded with love, and Their arms around each other, are like two regal elephants in the jungle of divine love!

 

Text 178

 

     sarve:  (itas tato bhuvi dandavan namanti.)

     bhagavan:  (sarvan evalingana-sambhashana-darshanadibhir anugrihnati.)

     advaitah:  (adrishöa-purvan paricayayati.)

     shri-krishna-chaitanyah:  (adrishöa-purvan api tan svayam eva nama-graham sambodhayati.)

 

     itas tatah—here and there; bhuvi—on the gorund; dandavat—like sticks; namanti—bow down; sarvan—all; eva—indeed; alingana—embraces; sambhashana—conversation; darshana—seeing; adibhih—beginning with; anugrihnati—are kind; adrishöa-purvan—not seen before; paricayayati—introduces; adrishöa-purvan—not seen before; api—also; tan—them; svayam—personally; eva—indeed; nama-graham sambodhayati—calls the names.

 

     (From all directions eveyone bows down to offer respects. They fall to the ground like sticks. By embracing, conversing, and greeting in various ways. Lord Chaitanya gives His mercy to eveyone. Advaita introduces those whom Lord Chaitanya has never seen before. These devotees whom He has never seen before, Shri Chaitanya addresses by name.)

 

Text 179

 

     gopinathah:  aho ati-citram

 

kshemam te raghava nanu shivam vasudeva priyam te

     hamho narayana nanu shivananda kalyanam asse

bhavyam he shankara nu kamalananda-kashishvarau vam

     bhadram shrikanta tava kushalam svasti narayanasya

 

api ca

 

iti priyoktya madhurardraya shanair

     adrishöa-purvan api drishöavat-prabhuh

sambodhayaty esha kim ishatathava

     premaiva va praktana esha sarva-vit

 

     ahah—oh; ati-citram—very wonderful; kshemam—auspicious; te—to you; raghava—O Raghava; nanu—indeed; shivam—auspiciopusness; vasudeva—O Vasudeva; priyam—dear; te—to you; hamhah—O; narayana—Narayana; nanu—indeed; shivananda—O Sivananda; kalyanam—auspicious; asse—is; bhavyam—good; he—O; shankara—Sankara; nu—indeed; kamalananda—Kamalananda; kashishvarau—and Kasisvara; vam—to you; bhadram—goodness; shrikanta—O Shrikanta; tava—your; kushalam—auspiciousness; svasti—auspiciousness; narayanasya—of Narayana; api ca—and; iti—thus; priyoktya—with sweet words; madhurardraya—melting with sweetness; shanaih—gradually; adrishöa—not seen; purvan—before; api—even; drishöavat—seen; prabhuh—the Lord; sambodhayati—calls; eshah—He; kim—what?; ishata—Lord; athava—or; prema—love; eva—indeed; va—or; praktanah—since time immemorial; eshah—this; sarva-vit—knowing everything.

 

     Gopinatha:  Ah! Wonderful! Lord Chaitanya addresses these devotees, saying: "Raghava, are you happy? Vasudeva, is everything auspicious for you? Narayana, is everything prosperous for you? Shivananda, is everything well for you? Shankara, are you happy? Kamalananda and Kashishvara, are you blessed with good fortune? Shrikanta, is everything well with you? Narayana, is everything auspicious for you?" Speaking these affectionate sweet words, Lord Chaitanya addresses these devotees He has never seen before, just as if they were old friends He had seen many times in the past. Is it that Lord Chaitanya knows everything, or is it that the bond of love between Him and these devotees has existed for countless lifetimes in the past?

 

Text 180

 

     shri-krishna-chaitanyah:

 

adyayam me samajani mahan utsavah shvah parashvah

     vanye nilacala-shashadharasyotsavo gundicakhyah

tulyau yadyapy ahaha hridayananda-nisyanda-hetu

     yatradvaita-prakaöanam asav utsavo me pramodah

 

     (iti pratyekam advaitadin bhagavaj-jagannatha-prasada-mala-candanabhyam bhushayitva shri-hastena prasadanam kincit kincid dadati.)

 

     adya—now; ayam—this; me—of me; samajani—is; mahan—great; utsavah—festival; shvah—tomorrow; parashvah—the next day; va—or; anye—others; nilacala—of Nilacala; shashadharasya—of the moon; utsavah—festival; gundica—Gundica; akhyah—named; tulyau—equal; yadyapi—although; ahaha—aha; hridaya—heart; ananda—bliss; nisyanda—flowing; hetu—cause; yatra—where; advaita—Advaita; prakaöanam—manifestation; asau—this; utsavah—festival; me—of Me; pramodah—happiness; iti—thus; pratyekam—to each one; advaita-adin—beginning with Advaita; bhagavat-jagannatha—of Lord Jagannatha; prasada—prasadam;  mala—garlands; candanabhyam—and sandal paste; bhushayitva—ornamenting; shri-hastena—with His own hand; prasadanam—anointing; kincit kincit—something; dadati—gives.

 

     Shri Chaitanya:  Today there has been a great festival for Me, and tomorrow and the day after will be the Gundica festival of Lord Jagannatha, the moon of Nilacala. Although these are both great festivals, it is today's festival of seeing Advaita Acarya that fills my heart with bliss. (He decorates Advaita and each of the other devotees with flower garlands and sandalwood-paste prasadam of Lord Jagannatha, and He also, with His own hand, gives them prasadam-food.)

 

Text 181

 

     sarvabhaumah:  na mayedanim upasartavyam. mam alokya rasantaram bhavitum arhati. gata-prayam evaitad dina-dvayam yatrayah samagrisham avadhanaya rajna niyukto 'smi. tad adhuna tatraiva gacchami. acarya tvam atraiva tishöha (iti nishkrantah.)

 

     na—not; maya—by me; idanim—now; upasartavyam—should be approached; mam—me; alokya—seeing; rasa—rasa; antaram—different; bhavitum arhati—will be; gata-prayam—almost passed; eva—indeed; etat—this; dina—days; dvayam—two; yatrayah—of the festival; samagrisham—I arrange; avadhanaya—for the arrangements; rajna—by the king; niyuktah—arranged; asmi—I am; tat—that; adhuna—now; tatra—there; eva—indeed; gacchami—I go; acarya—O acarya; tvam—you; atra—here; eva—indeed; tishöha—stay; iti—thus; nishkrantah—exits.

 

     Sarvabhauma:  I should not stay here. Seeing me brings a different kind of rasa. Two days have almost passed since the king ordered me to arrange for the Rathayatra festival. For this I should now go. Acarya, you please stay. (He exits.)

 

Text 182

 

     gopinathah:  (upashritya) jayati jayati mahaprabhuh.

 

     upashritya—approaching; jayati—glories; jayati—glories; mahaprabhuh—to Lord Mahaprabhu.

 

     Gopinatha:  (approaching)  Glories! Glories to Lord Mahaprabhu!

 

Text 183

 

     shri-chaitanyah:  katham acaryo 'si. ehi pranamadvaitam.

     gopinathah: (tatha karoti.)

 

     katham—whether?; acaryah—acarya; asi—you are; ehi—come; pranama—bow down; advaitam—to Advaita; tatha—that; karoti—does.

 

     Shri Chaitanya:  Is this Gopinatha Acarya? Come. Offer respects to Advaita. (Gopinatha does that.)

 

Text 184

 

     advaitah:  (alingya) janami bhavantam visharadasya jamataram.

 

     alingya—embracing; janami—I know; bhavantam—you; visharadasya—of Visarada; jamataram—the son-in-law.

 

     Advaita:  (embracing him.)  I know you. You are the Visharada's son-in-law.

 

Text 185

 

     shri-chaitanyah:  svata eva mahattaro 'yam. acarya vaninathena saha yuktya sarvesham avasthanam kalpyatam.

 

     svatah—personally; eva—indeed; mahattarah—a great devotee; ayam—he; acarya—O acarya; vaninathena—with Vaninatha; saha—with; yuktya—properly; sarvesham—of all; avasthanam—residences; kalpyatam—should be arranged.

 

     Shri Chaitanya:  He is a great devotee. Acarya, You and Vaninatha please make arrangements to accomodate all the devotees.

 

Text 186

 

     gopinathah:  yathajnapayati bhavan. (iti nishkrantah.)

 

     yatha—as; ajnapayati—order; bhavan—You; iti—thus; nishkrantah—exits.

 

     Gopinatha:  As You order. (He exits.)

 

Text 187

 

     shri-chaitanyah:  vasudeva yadyapi mukundo me prak sahacaras tathapi tvam adya drishöo 'py ati-prak priyatamo 'si.

 

     vasudeva—O Vasudeva; yadyapi—although; mukundah—Mukunda; me—Me; prak—before; sahacarah—friend; tathapi—nevertheless; tvam—you; adya—now; drishöah—seen; api—also; ati-prak priyatamah—more dear; asi-you are.

 

     Shri Chaitanya:  Vasudeva, although Mukunda was My friend before I met you, now that I see you, you are more dear to Me than he.

 

Text 188

 

     vasudevah:  (sa-dainyam) bhagavan kvaham varako mukundas tu tavanugrihita eva ciram tena ishvaranugraha-kalasya. janmataya kaniyan apy asau mama jyayan eva.

 

     sa-dainyam—with humbleness; bhagavan—O Lord; kva—where; aham—am I; varakah—insignificant; mukundah—Mukunda; tu—but; tava—You; anugrihitah—object of mercy; eva—indeed; ciram—for a long time; tena—with him; ishvara—of the Lord; anugraha-kalasya—the mercy; janmataya—by birth; kaniyan—younger; api—akthough; asau—he; mama—my; jyayan—elder; eva—indeed.

 

     Vasudeva:  (humbly)  Lord, what am I? I am very fallen and insignificant. Mukunda, received Your mercy long before I did. Although he is younger by birth, he is older than me in the matter of receiving Your mercy.

 

Text 189

 

     shri-chaitanyah:  shivananda tvam apy ativa mayy anurakto 'siti janami.

 

     shivananda—O Sivananda; tvam—you; api—also; ativa—greatly; mayi—in Me; anuraktah—love; asi—you are; iti—thus;

janami—I know.

 

     Shri Chaitanya:  Shivananda! You love Me dearly. I know that.

 

Text 190

 

     shivanandah:

 

nimajjato 'nanta bhavarnavantas

     ciraya me kulam ivasi labdhah

tvayapi labdham bhagavann idanim

     anuttamam patram idam dayayah

 

     (iti bhumau nipatati.)

 

     nimajjatah—merged; ananta—O unlimited Lord; bhava—of the material world; arnavantah—in the ocean; ciraya—for a long time; me—my; kulam—seashore; iva—like; asi—You are; labdhah—obtained; tvaya—by You; api—also; labdham—attained; bhagavan—O Lord; idanim—now; anuttamam—the ultimate; patram—object; idam—this; dayayah—of mercy; iti—thus; bhumau—to the ground; nipatati—falls.

 

     Sivananda:  O my Lord! O unlimited one! Although I was merged in the ocean of nescience, I have now, after a long time, attained You, just as one may attain the seashore. My dear Lord, by getting me, You have attained the right person upon whom to bestow Your causeless mercy.* (He falls to the ground.)

 

Text 191

 

     shri-chaitanyah:  raghava tvam ati-prema-patram asi me.

 

     raghava—O Raghava; tvam—you; ati—great; prema—of love; patram—the object; asi—you are; me—of Me.

 

     Shri Chaitanya:  Raghava, I have great love for you.

 

Text 192

 

     raghavah:  (anuttarenaiva pratyuttarayan pranipatati.)

 

     anuttarena—without an answer; eva—indeed; pratyuttarayan—answering; pranipatati—bows down.

 

     (Without speaking any words, Raghava replies by bowing down.)

 

Text 193

 

     shri-chaitanyah:  svarupa yadyapy ayam shankaro damodaranujas tathapi me. (ity ardhokte damodaram nirikshate.)

 

     svarupa—O Svarupa; yadyapi—although; ayam—he; shankarah—Sankara; damodara—than Damodara; anujah—younger; tathapi—still; me—for me; iti—thus; ardha—half; ukte—spoken; damodaram—Damodara; nirikshate—sees.

 

     Shri Chaitanya: Svarupa, although Shankara is Damodara's younger brother, still, for Me. . . (Glancing at Damodara, He stops in mid-sentence.)

 

Text 194

 

     damodarah:  natha mamedam ati-saubhagyam etat. ayam samapyatam vak-sheshah.

 

     natha—O Lord; mama—of me; idam—this; ati-saubhagyam—more fortunate; etat—that; ayam—this; samapyatam—should be finished; vak—of the words; sheshah—the remainder.

 

     Damodara:  ". . . for Me he is more fortunate than his older brother." Lord, Your words should be completed in this way.

 

Text 195

 

     shri-chaitanyah:  damodare sadarah snehah. atra tu nirakaram prema. tad ayam atraiva bhavat-samipe tishöhatu. govinda tvayapy anukulyam vidheyam.

 

     damodare—in Damodara; sa—with; adarah—reverence; snehah—love; atra—here; tu—but; nirakaram—without limit; prema—love; tad ayam—that; atra—here; eva—indeed; bhavat—your; samipe—near; tishöhatu—may stay; govinda—O Govinda; tvaya—by you; api—also; anukulyam—kindness; vidheyam—should be given.

 

     Shri Chaitanya:  Damodara's love is mixed with feelings of awe and reverence, but Shankara's love is not mixed with anything. It is pure. That is way he may stay in My company. Govinda, you must always be very kind to Shankara.

 

Text 196

 

     ubhau:  yathajnapayati devah.

 

     yatha—as; ajnapayati—orders; devah—the Lord.

 

     Both of Them:  As the Lord orders.

 

Text 197

 

     (pravishya sa-tvaram)

     gopinathah:  svamin yathajnam eva sarvam su-sampaditam. visheshato gadadharasya yameshvarasya samipe samicinam eva sthalam sarva-kalikam jatam asti.

 

     pravishya—enters; sa-tvaram—quickly; svamin—O Lord; yatha—as; ajnam—the order; eva—indeed; sarvam—all; su-sampaditam—aranged; visheshatah—specifically; gadadharasya—of Gadadhara; yameshvarasya—Yamesvara; samipe—near; samicinam—proper; eva—indeed; sthalam—place; sarva-kalikam—permenant; jatam—manifest; asti—is.

 

     (Gopinatha hastily enters.)

 

     Gopinatha:  Lord, everything is arranged according to Your order. Especially a nice permanent residence has been arranged near Yameshvara for Gadadhara Pandita.

 

Text 198

 

     shri-chaitanya:  advaita ayam dvitiyo munindra iva purishvarah. yah kila tava guroh priya-shishyah. tadainam pranama.

 

     advaita—Advaita; ayam—this; dvitiyah—second; munindra—Vyasadeva; iva—like; purishvarah—Paramananda Puri; yah—who; kila—indeed; tava—your; guroh—of the guru; priya—the dear; shishyah—disciple; tada—now; enam—to him; pranama—bow.

 

     Shri Chaitanya:  Advaita, this is Paramananda Puri. He is like a second Vyasadeva. He is the dear disciple of Your own guru. You should offer respects to him.

 

Text 199

 

     advaitah:  (tatha karoti. sarve tathaiva pranamanti.)

 

     tatha—thus; karoti—does; sarve—all; tatha—thus; eva—certainly; pranamanti—bow.

 

     (Advaita does that. Everyone alse also bows down to offer respect.)

 

Text 200

 

     shri-chaitanyah:  advaitacarya ayam ayam svarupah. svarupam asyastiti nirukter avikrita evayam mama hridayam evayam iti janiyah.

 

     advaitacarya—O Advaita Acarya; ayam ayam—this; svarupah—Dvarupa; svarupam—form; asya—of him; asti—is; iti—thus; nirukteh—without telling; avikrita—not changed; eva—indeed; ayam—he; mama—My; hridayam—heart; eva—indeed; ayam—he; iti—thus; janiyah—is known.

 

     Shri Chaitanya:  Advaita Acarya, this is Svarupa. He is in his own original spiritual form. Even without My telling him, he always knows what is in My heart.

 

Text 201

 

     advaitah:  evam eva. (iti pranamti. sarve pranamanti.)

 

     evam—thus; eva—indeed; iti—thus; pranamati—bows down; sarve—all; pranamanti—bow down.

 

     Advaita:  It is so. (He bows down. Everyone bows down.)

 

Text 202

 

     gopinathah:  bhagavann ajnapyatam amisham vishramaya.

 

     bhagavan—O Lord; ajnapyatam—ordered; amisham—of them; vishramaya—please stop.

 

     Gopinatha:  Lord, simply give the order and everyone will leave to take rest.

 

Text 203

 

     shri-chaitanyah:  acarya svayam evocyatam yahiti maya katham vaktavyam.

 

     acarya—O acarya; svayam—personally; eva—indeed; ucyatam—is said; yahi—please go; iti—thus; maya—by me; katham—how?; vaktavyam—may be said.

 

     Shri Chaitanya:  Acarya, you have already said "Please go". What can I say now?

 

Text 204

 

     (advaitadayah:  (ingitam baddhva nishkrantah.)

 

     advaita-adayah—the devotees headed by Advaita; ingitam—the hint; baddhva—understanding; nishkrantah—exit.

 

     (The devotees headed by Advaita understand the hint and they all exit.)

 

Text 205

 

     shri-chaitanyah:  svamin purishvara pranayin svarupa adyaham purno 'smi.

 

     svamin—O Lord; purishvara—Paramananda Puri; pranayin—affectionate; svarupa—Svarupa; adya—today; aham—I; purnah—full; asmi—am.

 

     Shri Chaitanya:  Paramananda Puri Svami, dear Svarupa, today My life is a perfect success.

 

Text 206

 

     svarupah:  svamin

 

ishvaro yena purno 'pi

     parshadair eva puryate

purno 'pi rajaninatho

     rikta evamshubhir vina

 

     tadagacchantu. sayahno jatah. bhavantam antarena purishvaro 'py akrita-bhiksha eva.

 

     svamin—O Lord; ishvarah—the Supreme Personality of Godhead; yena—by whom; purnah—full; api— although; parshadaih—by associates; eva—certainly; puryate—is filled; purnah—full; api—although; rajaninathah—the moon; riktah—without; eva—indeed; amshubhih—rays of light; vina—without; tada—then; agacchantu—come; sayahnah—evening; jatah—is manifested; bhavantam—You; antarena—without; purishvarah—Paramananda Puri; api—also; akrita—not taken; bhikshah—meal; eva—certainly.

 

     Svarupa:  My Lord, although the Supreme Personality of Godhead is by Himself perfect and complete, still, it is the company of His devotees that makes Him perfect and complete. He is like the moon, which is complete and full in itself, but still incomplete without its rays of moonlight. It is now evening. They should go now. Out of respect for You, Paramananda Puri has not yet taken his meal.

 

Text 207

 

     shri-chaitanyah:  evam eva (iti nishkrantah.)

 

     evam—thus; eva—indeed; iti—thus; nishkrantah—they exit.

 

     Shri Chaitanya:  So be it.

 

     (They exit.)

 

Text 208

 

     nepathye:

 

shata-dhritir api dhriti-hinah

     sahasra-nayano 'pi paramandhah

nila-girindu-syandana-

     yatra-sandarshanotkanöhyat

 

     shata-dhritih—Lord Brahma; api—although; dhriti-hinah—without composure; sahasra-nayanah—thousand-eyed Lord Indra; api—also; paramandhah—blind; nila-girindu—of the moon of Nilacala; syandana-yatra—Rathayatra; sandarshana—to see; utkanöhyat—out of eagerness.

 

     A Voice From Behind the Scenes:  Yearning to see Lord Jagannatha's Rathayatra festival, the peaceful demigod Brahma has lost all composure, and Indra, who has a thousand eyes, has become blind.

 

Text 209

 

     gopinathah:  (akarnya)  aho muhurtam iva gatam dina-dvayam. yad ayam rathayatra-prasango bhaööacaryena prastuyate tan nibhalayami. (iti kiyad duram gatva) aho citram.

 

     akarnya—listening; ahah—oh; muhurtam—the moment; iva—as if; gatam—gone; dina-dvayam—two days; yat—what; ayam—this; rathayatra-prasangah—in the Rathayatra festival; bhaööacaryena—by Bhattacarya; prastuyate—is praised; tan—them; nibhalayami—I will see; iti—thus; kiyad duram—a small distance; gatva—going; ahah—ah!; citram—wonderful.

 

     Gopinatha: (listening)  Now Sarvabhauma's efforts in the past two days for Rathayatra are being praised. I will look. (He goes a short distance.)  Ah! Wonderful!

 

Text 210

 

murtas traya iva veda

     sambhos triniva nayanani

tisra ivamara-sarito

     dharah purato ratha-trayi sphurati

 

     murtah—forms; trayah—three; iva—like; vedah—Vedas; sambhoh—of Lord shiva; trini—three; iva—like; nayanani—the eyes; tisra—three; iva—like; amara-saritah—Ganges rivers; dharah—flowing; puratah—before; ratha—chariots; trayi—three; sphurati—are manifest.

 

     The Rathayatra carts are like three Personified Vedas, three eyes of Lord Shiva, or three celestial Ganges Rivers.

 

Text 211

 

     nepathye:

 

ayato 'dya rathotsavasya divaso devasya nilacala-

     dhishasyadya puro naöishyati nijanandena gauri harih

vishrantim naöanavasana-samaye kartadya jati-vane

     hantadyaiva manorathah saphalatam yasyaty ayam madrishah

 

     ayatah—arrived; adya—now; rathotsavasya—of the Rathayatra festival; divasah—the day; devasya nilacala- dhishasya—of Lord Jagannatha; adya—today; purah—in the presence; naöishyati—will dance; nijanandena—with bliss; gauri harih—Lord Gaura Hari; vishrantim—without fatigue; naöana—dancing; avasana-samaye—at the time of resting; karta—doinh; adya—today; jati-vane—in a jasmine garden; hanta—indeed; adya—today; eva—indeed; manorathah—the desire; saphalatam—fruitfulness; yasyati—will attain; ayam—this; madrishah—of one like me.

 

     Again a Voice From Behind the Scenes:  The day of Lord Jagannatha's Rathayatra festival has come. Today Lord Chaitanya will dance in transcendental bliss. Exhausted from dancing, today He will rest in this garden of jasmine flowers. Ah! Today my desire will bear fruit.

 

Text 212

 

     gopinathah:  aho gajapater maharajasyalapa iva shruyate tad-avadhatavyam avashyam idam. (iti nirupya) satyam evayam bhaööacaryena saha sankathayann utkanöhate maharajah. pashyami ko vilambo jagannatha-ratharohanasya. (iti pashyati. nepathye kohaladi-nirghoshah.)

 

     ahah—oh; gajapater maharajasya—of King Prataparudra; alapah—the words; iva—like; shruyate—are heard; tad-avadhatavyam—to be determined; avashyam—must be; idam—this; iti—thus; nirupya—looking; satyam—truth; eva—indeed; ayam—he; bhaööacaryena saha—with Bhattacarya; sankathayan—talking; utkanöhate—yearns; maharajah—the great king; pashyami—I see; kah—what?; vilambah—delay; jagannatha—of Lord Jagannatha; ratha—on the chariot; arohanasya—ascent; iti—thus; pashyati—sees; nepathye—behind the scenes; kohaladi-nirghoshah—tumultuous sounds.

 

     Gopinatha:  Ah! I hear what sounds like the voice of King Prataparudra. I must see. (He looks)  Ah! It is the king. He is eagerly talking with Sarvabhauma. What is the delay in Lord Jagannatha's ascending His chariot. I will see. (He looks.)

 

     (A tumultuous sound comes from behind the scenes.)

 

Text 213

 

     gopinathah:  (nirupya) aho

 

hridayam iva mahah samadhi-bhajam

     udaya-girer iva shirsham ushnarashmih

ayam akhila-drisham rasayana-shrih

     ratham adhirohati nila-shaila-nathah

 

     nirupya—looking; ahah—oh; hridayam—the heart; iva—like; mahah—splendor; samadhi-bhajam—of they who are in trance; udaya-gireh—of the eastern horizon; iva—like; shirsham—the head; ushnarashmih—the sun; ayam—this; akhila-drisham—of all eyes; rasayana—of nectar; shrih—the beauty; ratham—the chariot; adhirohati—ascends; nila-shaila-nathah—the Lord of Nilacala.

 

     Gopinatha:  (looks)  The Supreme Personality of Godhead, Lord Jagannatha, who appears as an efulgence in the hearts of yogis rapt in meditation, who appears as the Surya Narayana Deity rising on the eastern horizon, and whose handsome form is nectar for everyone's eyes, has now ascended His chariot.

 

Text 214

 

     (punar nirupya)

 

advaitadyair akhila-suhridam mandalair mandyamano

     gayadbhis taih katibhir aparaih shri-svarupa-pradhanaih

shrimad-vakreshvara-mukha-sukhavishöa-bhuyishöha-bandhuh

     sindhuh premnam ayam iha narinarti gauro yatindrah

 

     punah—again; nirupya—looking; advaita—by Advaita; adyaih—headed; akhila-suhridam—all friends; mandalaih—by the circles; mandyamanah—decorated; gayadbhih—singing; taih—by them; katibhih—by some; aparaih—others; shri-svarupa-pradhanaih—headed by Damodara Svarupa; shrimad-vakreshvara-mukha—headed by Vakresvara; sukha—happily; avishöa—entered; bhuyishöha—great; bandhuh—friend; sindhuh—ocean; premnam—of love; ayam—He; iha—here; narinarti—continually dances; gaurah—Lord Gaura; yati—of sannyasis; indrah—the monarch.

 

     (He looks again.) Surrounded by His close friends headed by Advaita Acarya, accompanied by Svarupa Damodara and many other devotees chanting the holy names, and delighting Vakreshvara Pandita and many other devotees, Lord Chaitanya, the ocean of divine love, the golden-complexioned king of sannyasis, dances without stopping.

 

Text 215

 

     (nepathye kalakalah.)

 

     gopinathah:  (sa-harsham)

 

gaudakhyair atha karshibhir jana-cayair adaya vame kare

     helollasita-pina-rajju-paöali-sankarshana-vyajatah

sthayam sthayam aho kvacid drutataram dhavaty amandam kvacid

     dhavam dhavam aho sthitah sthirataram svecchavasah syandanah

 

     nepathye—behind thw scenes; kalakalah—tumult; sa-harsham—with joy; gauda—Gaudas; akhyaih—named; atha—then; karshibhih—by jubilant; jana-cayaih—people; adaya—taking; vame—in the left; kare—hand; hela—contempt; ullasita—jubilant; pina—fat; rajju-paöali—ropes; sankarshana—pulling; vyajatah—on the pretext; sthayam sthayam—stopping; ahah—oh; kvacit—somewhere; drutataram—quickly; dhavati—runs; amandam—quickly; kvacit—somewhere; dhavam dhavam—running and running; ahah—oh; sthitah—standing; sthirataram—motionless; svecchavasah—on His own desire; syandanah—moving.

 

     (Tumultuous sounds from behind the scenes.)

 

     Gopinatha:  (jubilant)  Pulled by men named Gaudas holding very stout ropes in their left hands, Lord Jagannatha's chariot sometimes stops and sometimes swiftly moves. The pulling of the Gaudas is only the superficial reason for the stopping and starting of Lord Jagannatha's chariot. In truth, Lord Jagannatha moves only by His own desire.

 

Text 216

 

     (punar nepathye sankirtana-kolahalah.)

 

     gopinathah:  (alokya sa-kautukam)

 

pracalati jagannathe gauro 'pasarpati sammukhat

     sthitavati jagannathe gaurah prasarpati tat-parah

ati-kutukinav eva devau parasparam utsukau

     kalayata iva kridam nilacalendra-munishvarau

 

     punah—again; nepathye—behind the scenes; sankirtana—of sankirtana; kolahalah—tumult; alokya—seeing; sa-kautukam—with wonder; pracalati—goes; jagannathe—Lord Jagannatha; gaurah—Lord Gaura; apasarpati—follows; sammukhat—from the front; sthitavati—standing; jagannathe—when Lord Jagannatha; gaurah—Lord Gaura; prasarpati—goes; tat-parah—then; ati-kutukinau—very eager; eva—indeed; devau—both Lords; parasparam—each other; utsukau—eager; kalayata—look; iva—like; kridam—pastimes; nilacalendra—of Lord jagannatha; munishvarau—and Lord Chaitanya.

 

     (Again a tumultuous sound of sankirtana from behind the scenes.

 

     Gopinatha:  (looks and becomes filled with wonder)  When Lord Jagannatha moves forward, then Lord Chaitanya also moves before Him. When Lord Jagannatha stops and stands still, then Lord Chaitanya also stand still in His presence. In this way the two Lords, the master of Nilacala and the greatest of the devotees, eagerly enjoy transcendental pastimes in each other's presence.

 

Text 217

 

    (punar nibhalya) aho

 

sthitavati balagandi-mandapasyopakanöham

     bhagavati jagadishe shanta-nrityo yatindrah

upavanam anugacchan parshadaih premavadbhih

     saha jayati nitanta-shrantito vishramaya

 

     punah—again; nibhalya—looking; ahah—aha; sthitavati—stopping; balagandi-mandapasya—of the balagandi temple; upakanöham—near; bhagavati—the Lord; jagadishe—Jagannatha; shanta—peace; nrityah—dancing; yatindrah—Lord Chaitanya; upavanam—a garden; anugacchan—entering; parshadaih—with associates; premavadbhih—affectionate; saha—with; jayati—all glories; nitanta-shrantitah—exhausted; vishramaya—for relief.

 

     (He looks again.)  Glory to Lord Chaitanya! Now that Lord Jagannatha has stopped near the Balagandi temple, with His loving associates Lord Chaitanya enters a garden to find relief from the great fatigue of dancing.

 

Text 218

 

     tad adhuna nara-patinapi gudha-veshena tatrabhisartavyam iti bhaööacaryasyengitena jnatam asti. tad aham api sa-tvaram upasarpami. (ity upasarpati.)

 

     tat—that; adhuna—now; nara-patin—the king; api—also; gudha-veshena—in disguise; tatra—there; abhisartavyam—should enter; iti—thus; bhaööacaryasya—of the Bhattacarya; ingitena—by the signal; jnatam—understood; asti—is; tat—then; aham—I; api—also; sa-tvaram—hastily; upasarpami—approach; iti—thus; upasarpati—approaches.

 

     King Prataparudra, not dressed in royal robes, understand's Sarvabhauma's signal to enter. Let me quickly go there. (He approaches.)

 

Text 219

 

     (tatah pravishati nrityanandanubhava-nishpando nimilita-nayano nayanabhirama upavana-mandapam adhyasya prasaryamana-lolac-carana-kamala-nala-danda-yugalo galal-locana-jala-dhauta-vakshah sakshad iva premanandah shri-krishna-chaitanyah prati-taru-mulam ekaikam upavishöas tushnika parshadash ca.

 

     tatah—then; pravishati—enters; nritya—dancing; ananda—bliss; anubhava—by the experience; nishpandah—stunned; nimilita—closed; nayanah—eyes; nayana—to the eyes; abhiramah—pleasing; upavana—of the garden; mandapam—the enclosure; adhyasya—placing; prasaryamana—going; lolat—rolling; carana—feet; kamala—lotus; nala-danda—stems; yugalah—pair; galat—moving; locana—eyes; jala—water; dhauta—washed; vakshah—chest; sakshat—directly; iva—like; prema—of love; anandah—bliss; shri-krishna-chaitanyah—Lord Chaitanya; prati-taru-mulam—at the root of every tree; ekaikam—on eby one; upavishöah—lying; tushnika—silent; parshadah—associates; ca—also.

 

     (Stunned with bliss from the pastimes of dancing, His eyes closed shut, bringing great delight to the eyes of those who see Him, walking into the garden with His two legs, which are more graceful than two moving lotus stems, tears from His eyes washing His chest, and seeming like the personified bliss of love for Krishna, Lord Chaitanya enters. His associates also enter and silently lie down, one by one, each under a different tree.)

 

Text 220

 

     bhagavan:

 

athata ananda-dugham padambujam

     hamsah shrayerann aravinda-locana

 

(iti shlokardham eva bhuyo bhuyah pramilita-nayana eva paöhati.)

 

     atha—then; atah—then; ananda—of bliss; dughamthe source; padambujam—lotus feet; hamsah—swan; shrayeran—take shetler; aravinda-locana—lotus eyes; iti—thus; shloka—the verse; ardham—half; eva—indeed; bhuyah—again; bhuyah—and again; pramilita—closed; nayanah—eyes; eva—indeed; paöhati—recites.

 

     Bhagavan: "O lotus-eyed Lord, for this reason the swanlike devotees take shelter of Your lotus feet, which are the source of all transcendental bliss."

 

     (His eyes closed, He recites this half-quatrain again and again.)

 

     Note: This is a verse from Shrimad-Bhagavatam (11.29.3).

 

Text 221

 

     gopinathah:  (alokya) aho premanandasvada-mahima devasya anubhutasya nritya-kalina bhagavat-krishna-sakshat-karanandasya brahmanandato 'pi camatkara-karanatvam carvanayasvadayati. atheti uccavaca-shastra-sakala-pratipadyavabodha-parisamaptau. ata iti brahmanandad api camatkara-karakatvat. hamsah sarasara-vivecana-chaturah padambujam shrayeran. kutah ananda-dugham iti svanubhutananda-mahatmya-sucanam idam.

 

     alokya—looks; ahah—aha; prema—of love; ananda—bliss; asvada—taste; mahima—the glory; devasya—of the Lord; anubhutasya—experienced; nritya—of dancing; kalina—at the time; bhagavat-krishna—Lord krishna; sakshat-kara—directly manifest; anandasya—of bliss; brahmanandatah—than the bliss of Brahman; api—even; camatkara—of wonder; karanatvam—the origin; carvanaya—to experience; asvadayati—taste; atha—then; iti—thus; uccavaca—high and low; shastra—scriptures; sakala—all; pratipadya—establishing; avabodha-parisamaptau—in the conclusion; atah—then; iti—thus; brahmanandat—than the bliss of Brahman; api—even; camatkara-karakatvat—because of being the source of wonder; hamsah—the swans; sarasara-vivecana-chaturah—expert at knowing what is important; pada—feet; ambujam—lotus flower; shrayeran—take shelter; kutah—where?; ananda-dugham—bliss; iti—thus; svanubhuta—experienced; ananda—of bliss; mahatmya—of the glory; sucanam—indication; idam—thus.

 

     Gopinatha: (looks) Ah! How glorious is Lord Chaitanya's tasting of the mellows of transcendental love! At the time of His dancing He directly saw Lord Jagannatha, and this sight of the Lord has brought Him a transcendental bliss far more wonderful than the brahmananda bliss of the impersonalitsts. In the two lines He quoted, the word "atha" (now) means "now that we have understood the conclusion of all revealed scriptures", "atah" (therefore) means "because this happiness is far more wonderful than the happiness experienced by the impersonalitsts, therefore. . ." and “hamsah" means "the great devotees who can distinguish what is valuable and what is not". These devotees take shelter (shrayeran) of Lord Krishna's lotus feet (padambujam). Why? Because the Lord's lotus feet are the source of all transcendental bliss (ananda-dugham).

 

Text 222

 

     (parito 'valokya) aho ita eva sarve para-bhagavatah. tatha hi

 

nihspandam ujjvala-rucah su-shikhah su-purna-

     snehas tamah-kshaya-kritah prati-shakhi-mulam

abhanti shobhana-dashas ta ime mahanto

     nirvata-mangala-mahotsava-dipa-kalpah

 

     bhavatu. atraiva kvapi nibhritam upavishya rajnah pravesham pratipalayami. (iti tatha karoti.)

 

     paritah—in all directions; avalokya—looking; ahah—ah; itah—thus; eva—indeed; sarve—all; para—great; bhagavatah—devotees; tatha—thus; hi—indeed; nihspandam—stunned; ujjvala-rucah—splendor; su-shikhah—lamps; su-purna—filled; snehah—love; tamah—darkness; kshaya-kritah—destroyed; prati—each shakhi—tree; mulam—root; abhanti—manifested; shobhana—auspicious; dashah—condition; te—they; ime—they; mahantah—great; nirvata—uninterrupted; mangala—of auspiciousness; maha-utsava—great festival; dipa—lamps; kalpah—like; bhavatu—are; atra—here; eva—indeed; kvapi—somewhere; nibhrtam—hidden; upavisya—entering; rajnah—of the king; pravesam—entrance; pratipalayami—I will wait; iti—thus; tatha—in that way; karoti—does.

 

     (He looks in all directions.)  Ah! Here are all the great devotees of the Lord. Here, under each tree, are the fortunate, exalted devotees of the Lord like so many auspicious, splendid, unflickering festival lamps burning in a windless place, their glorious flames the shikhas on their heads, their full reservoirs of oil great love for the Lord, and their light a light that destroys the darkness of material ignorance. I will wait for the king secretly to come here. (He does that.)

 

Text 223

 

     (tatah pravishati tyakta-raja-veshah parihita-dhauta-vasana-yugalo raja.)

 

     raja: (sotkanöham)

 

utkanöha bhaya-tarkayor balavator acchadanam kurvati

     mam uccais tarali-karoti caranau ha dhik katham stabhnutah

hamho deva parikshayadya bhavatah prayah pariksha mama

     prananam api bhavini na hi mama praneshu ko 'pi grahah

 

     (iti shanaih shanaih parikramati.)

 

     tatah—then; pravishati—enters; tyakta—abandoned; raja—king's; veshah—garments; parihita—accepted; dhauta—washed; vasana—garments; yugalah—two; raja—the king; sotkanöham—with longing; utkanöha—longinging; bhaya—of fear; tarkayoh—and logic; balavatoh—powerful; acchadanam—covering; kurvati—does; mam—me; uccaih—greatly; tarali-karoti—trembles; caranau—feet; ha dhik—alas!; katham—how?; stabhnutah—stunned; hamhah—O; deva—Lord; parikshaya—for searching; adya—now; bhavatah—of You; prayah—mostly; pariksha—search; mama—of me; prananam—of life-breath; api—also; bhavini—will be; na—not; hi—indeed; mama—my; praneshu—in breaths; ko 'pi—someone; grahah—taking; iti—thus; shanaih shanaih—very slowly; parikramati—walks.

 

     (Having abandoned His royal dress and clothed himself in simple, clean garments, the king enters.)

 

     King:  (Eager)  Stopping my strong doubt and fear, my eagerness has made me restless. Alas! Why are my legs are stunned? Ah! By searching for the Lord I have been also examining my own life. My life-breath is not my own property.

 

     (He walks slowly.)

 

Text 224

 

     gopinathah:  (rajanam nirvarnya) aho citram

 

prabhava-matraika-nrideva-cihno

     viro rasah supta ivayam agre

ananda-shankabhaya-tarka-mishrah

     kricchrena vinyasyati pada-padmam

 

     rajanam—the king; nirvarnya—observing; ahah—oh; citram—wonderful; prabhava—power; matra—only; eka—sole; nrideva—of the king; cihnah—sign; virah—heroic; rasah—rasa; suptah—asleep; iva—as if; ayam—he; agre—in the presence; ananda—bliss; shanka—doubt; bhaya—fear; tarka—thinking; mishrah—mixed; kricchrena—spontaneously; vinyasyati—places; pada-padmam—lotus feet.

 

     Gopinatha:  (Observing the king)  Ah! Wonderful! The king's heroic power seems to have fallen asleep. Overwhelmed by bliss, fear, and doubt, the king is able to move his feet only with great difficulty.

 

Text 225

 

     (paritah sarve atma-gatam)  aho mangala-sutra-mudrita-karo 'yam raja prataparudrah katham ayam grihita-tapasvi-vesho 'kasmad upasarpati svaminam udvego bhavi. tad avalokayama kim ayam karotiti.

 

     paritah—everywhere; sarve—everyone; atma-gatam—aside; ahah—ah; mangala-sutra—brahmana's thread; mudrita-karah—with the mark; ayam—the; raja—king; prataparudrah—Prataparudra; katham—why?; ayam—he; grihita-tapasvi-veshah—accepted the dress of a renunciant; akasmat—suddenly; upasarpati—approaches; svaminam—the Lord; udvegah—upset; bhavi—is; tat—that; avalokayama—let us see; kim—what?; ayam—this. karotiti.

 

     In all directions everyone says to themselves:  Ah! Why has King Prataparudra, wearing a brahmana's thread and dressed in the garments of an austere brahmana, suddenly come here? Our master will certainly be upset. Let us see what He does.

 

Text 226

 

     raja:  (shanair itas tato 'valokayan sahasaivopashritya dolayamanam bhagavac-carana-kamala-yugam parigha-dirghabhyam dorbhyam dridhataram alingati.)

 

     shanaih—slowly; itas tatah—this way and that way; avalokayan—looking; sahasa—suddenly; eva—indeed; upashritya—approaching; dolayamanam—swinging; bhagavat-carana-kamala-yugam—thew Lord's lotus feet; parigha-dirghabhyam—with his long; dorbhyam—arms; dridhataram—firmly; alingati—embraces.)

 

     (Carefully looking this way and that, the king quickly approaches Lord Chaitanya's lotus feet and firmly embraces them with his powerful arms.)

 

Text 227

 

     sarve:  (alokya)  aho mahan ayam anarthah. nimilita-nayana-kamalena svanandavesha-vivashena bhagavatayam alakshita eva yad-bhagavac-caranau dadhara tad asya na vidmah kim bhavi.

 

     alokya—looking; ahah—oh; mahan—great; ayam—this; anarthah—catastrophe; nimilita—closed; nayana—eyes; kamalena—lotus; sva—own; ananda—bliss; avesha-vivashena—overwhelmed; bhagavata—by the Lord; ayam—him; alakshitah—not seen; eva—indeed; yad-bhagavac-caranau—the Lord's feet; dadhara—held; tat—that; asya—of him; na—not; vidmah—we know; kim—what?; bhavi—will be.

 

     Everyone:  (looking)  Ah! A great catastrophe! The king holds the Lord's lotus feet. His eyes closed in transcendental bliss, the Lord does not recognize the king. How has this happened? We do not know.

 

Text 228

 

     bhagavan:  (svanandasya eva nimilitaksha eva nibhalanenaiva gadham parishvajya.)

 

ko nu rajann indriyavan

     mukunda-caranambujam

na bhajet sarvato-mrityur

     upasyam amarottamaih

 

(iti punah punah paöhati.)

 

     sva—own; anandasya—of bliss; eva—indeed; nimilita—closed; akshah—eyes; eva—indeed; nibhalanena—by seeing; eva—indeed;  gadham—firmly; parishvajya—embrtacing; kah—who?; nu—indeed; rajan—O king; indriyavan—possessing senses; mukunda-carana-ambujam—Lord Mukunda's lotus feet; na—not; bhajet—worships; sarvatah—everywhere; mrityuh—death; upasyam—worshiped; amarottamaih—by the demigods; iti—thus; punah—again; punah—and again; paöhati—recites.

 

     (His eyes closed in transcendental bliss, Lord Chaitanya does not see the king. The Lord firmly embraces him.)

 

     Lord:  "O king, what person who knows he will soon die will decline to worship Lord Mukunda's lotus feet, which are worshiped even by the demigods."

 

     (The Lord repeats this verse again and again.)

 

Text 229

 

     gopinathah:  aho kautukam

 

sahasam kva ca gunaya kalpate

     kvapi dushanataya ca siddhyati

sahasena yad akari bhubhuja

     tat tapobhir akhilaish ca napyate

 

     ahah—Oh; kautukam—wonderful; sahasam—suddenly; kva—where?; ca—and; gunaya—for qualities; kalpate—is qualified; kvapi—somewhere; dushanataya—by wickedness; ca—also; siddhyati—becomes perfect; sahasena—suddenly; yat—what; akari—does; bhubhuja—by the king; tat—that; tapobhih—austerities; akhilaih—by all; ca—also; na—not; apyate—is attained.

 

     Gopinatha:  Wonderful! Can recklessness be a virtue? The fault of recklessness sometimes brings the greatest perfection. By recklessness the king has attained what cannot be had even by the greatest austerities.

 

Text 230

 

     (punar nibhalya)

 

maha-mallair yasya prakaöa-bhuja-vakshah-sthala-tati-

     vinishpeshodbhagna-sthibhir iva vidadhre vikalata

sa evayam madyat-kari-vara-karakranta-kadali-

     taru-stambhakaro bhavati bhagavad-bahu-dulitah

 

     punah—again; nibhalya—looking; maha-mallaih—by great fighters; yasya—of whom; prakaöa—manifested; bhuja—arms; vakshah—chest; sthala—place; tati—expansion; vinishpeshodbhagna-sthibhih—crushed; iva—like; vidadhre—holds; vikalata—considered; sah—he; eva—indeed; ayam—he; madyat—mad; kari—elephant; vara—great; kara—trunk; akranta—crushed; kadali—plantain tree; taru—tree; stambhakarah—stunned; bhavati—is; bhagavat—of the Lord; bahu—in the arms; dulitah—embraced.

 

     (He looks again.)  Although he has the power to crush the arms and ribs of the strongest fighters, now that he is embraced by Lord Chaitanya's arms, the king is like a plantain tree crushed by the embrace of a mad elephant's trunk.

 

Text 231

 

     (nepathye kalakalah.)

     bhagavan:  (rajanam parishvajya tat-kalakalakalita-ratha-prasthana-satvarah punar jagannatha-didrikshaya tatha-vidha-sananda-stha eva nishkramati.)

     sarve:  (yatha-yatham tam anunishkramanti.)

 

     nepathye—behind the scenes; kalakalah—tumult; rajanam—the king; parishvajya—embracing; tat-kalakala—that tumult; akalita—hearing; ratha—of the chariot; prasthana—movement; satvarah—quickly; punah—again; jagannatha—Lord Jagannatha; didrikshaya—with a desire to see; tatha-vidha—in that way; sa—with; ananda—bliss; sthah—standing; eva—indeed; nishkramati—walks; yatha-yatham—as; tam—Him; anunishkramanti—follow.

 

     (Tumultuous sounds from behind the scenes. Hearing the tumultuous sounds of the Rathayatra chariot's beginning to move, and overwhelmed with bliss and with great desire to again see Lord Jagannatha, Lord Chaitanya leaves the king and exits. Everyone follows Him.)

 

Text 232

 

     gopinathah:  (upashritya)  maharaja jagannatha-darshanartham gato devah. samprati bhavanto 'pi calitum arhanti. (ity ananda-tandritam rajanam adaya nishkrantah. iti nishkrantah sarve.)

 

     upashritya—approaching; maharaja—O king; jagannatha-darshanartham—to see Lord Jagannatha; gatah—gone; devah—the Lord; samprati—now; bhavantah—you; api—also; calitum arhanti—should go; iti—thus; ananda-tandritam—overcome with bliss; rajanam—the king; adaya—taking; nishkrantah—they exit; iti—thus; nishkrantah—exit; sarve—all.

 

     Gopinatha:  My king, Lord Chaitanya has gone to see Lord Jagannatha. Now you should go there also.

 

     (Taking with him the king, who is now overcome with bliss, Gopinatha exits.)

     (Everyone exits.)