Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vishvanatha Chakravarti Thakura > Vraja-riti-cintamani > Chapter 3

Chapter 3

 

Text 1

 

vrindavaneshv idrisha-vaibhaveshu

     madhurya-dhurya-dhvajavad dhinoti

govardhano nama dharadhi-rajo

     rajopacarair yuvaraja-rajam

    

     vrindavaneshu—in the forest of Vrindavana; idrisa—like this; vaibhaveshu—with opulences; madhurya—of sweetness; dhurya—abundance; dhvaja—a flag; vat—like; hinoti—pleases; govardhanah—Govardhana; nama—named; dhara-adhi-rajah—the king; of mountains; raja—royal; upacaraih—with services; yuva-raja-rajam—Shri Krishna, the young prince of Vraja.

 

     Govardhana Hill is like a flag of intense sweetness placed in the opulent land of Vrindavana. As the king of mountains Govardhana Hill offers very pleasing royal service to the young prince of Vraja.

 

Text 2

 

nana-vidha ratna-varenya-varah

     shila yadiya vilasanti yatra

krishnasya simhasana-pitha-khatva-

     shayyadi-rupa rasa-raja-bhupah

 

     nana-vidhah—various; ratna-varenya-varah—excellent jewels; shilah—stones; yadiyah—like that; vilasanti—are splendidly manifest; yatra—where; krishnasya—of Krishna; simhasana—throne; pitha—place; khatva—shayya—couches; adi—geginning; rupah—in the forms; rasa-raja-bhupah—in relation to Shri Krishna, the supreme monarch of nectarean transcendental mellows.

 

     The rocks of Govardhana Hill are many kinds of splendid jewels that provide thrones, couches, and other kinds of furniture for Shri Krishna, the supreme monarch of all nectar mellows.

 

Text 3

 

yat-kandarah kunja-varenya-punjah

     shri-krishna-keli-rasa-mandirani

prithak prithak tat-parama-priyadeh

     saubhagya-bhagyottama-yogyatani

 

     yat—of whom; kandarah—the caves; kunja—groves; vare;nya—excellent; punjah—multitude; shri-krishna—of Shri Krishna; keli—of pastimes; rasa—nectarean mellows; mandirani—palaces; prithak prithak—various; tat—of Him; parama—supreme; priya—beloved; adeh—beginning; saubhagya—bhaghya—good fortune; uttama—supreme; yogyatani—appropriate.

 

     Govardhana Hill's beautiful forests and caves are Krishna's nectar pastime palaces, each one perfect for the supreme good fortune of His beloved and Her friends.

 

Text 4

 

paraga-pushpair madhubhir marandaih

     pravala-varair madhuraih phalaish ca

nana-vidhair yat-taravo latabhih

     krishnasya sevam racayanti tabhih

 

     paraga—pollen; pushpaih—with flowers; madhubhih—iwth honey; marandaih—with nectar; pravala—with blossoming twigs; varaih—excellent; madhuraih—with sweet;phalaih—fruits; ca—also; nana—various; vidhaih—kinds; yat—of which; taravahy—the trees. latabhih—with the creepers; krishnasya—of Shri Krishna; sevam—the service; racayanti—performs; tabhih—with them.

 

     Govardhana Hill's trees and vines serve Shri Krishna by offering Him blossoming branches with sweet fruits, and flowers filled with honey, nectar, and fragrant pollen.

 

Text 5

 

yad-dhatavo gairika-hinguladya

     manahshilakhya haritala-mukhyah

ati-priyah shyama-sharira-shobha

     lobhaya kurvanti vidhu-priyanam

 

     yat—of which; dhatavah—the minerals; gairika—red chalk; hingula—vermillion; adyah—beginning with; manahshila-akhyah—red arsenic; haritala—yellow pigment; mukhyah—beginning; ati—very; priyah—dear; shyama—of Lord Shyamasundara; sharira—of the body; shobha—beauty; lobhaya—for eagerness; kurvanti—do; vidhu—of Lord Krishna; priyanam—of the beloved gopis.

 

     The red, vermillion, yellow, and other-colored pigments of Govardhana Hill decorate Lord Krishna's transcendental body for the pleasure of His beloved gopis.

 

Text 6

 

kasturikas tad-dharinair nisrishta

     jatah svayam kunkuma-sara-jatah

karpura-purash ca sugandhayanti

     krishnaya krishnagurubhish ca yatra

 

     kasturikaih—with musk; tat-harinaih—be deer; nishrishtah—left; jatah—produced; svayam—personally; kunkuma—of kunkuma; sara—best; jatah—produced; karpura-purah—an abundance of camphor; ca—also; sugandhayanti—make fragrant; krishnaya—Shri Krishna; krishna-agurubhih—with aguru; ca—also; yatra—where.

 

     The musk left by deer, as well as the kunkuma, camphor, and aguru naturally produced by Govardhana Hill, were all used to give a sweet fragrance to the transcendental body of Lord Krishna.

 

Text 7

 

yatrasti sa candana-sara-jatir

     na tatra sarpah sa ca ced visham na

     visham ca cet kvapi na duhkhadam tad

dhareh sukhaikam hari-dasa-varye

 

     yatra—where; asti—there is; ca candana-sara-jatih—a grove of sandalwood trees; na—not; tatra—there; sarpah—a snake; sah—it; ca—and; cet—if; visham—poison; na—not; visham—poison; ca—and; cet—if; kvapi—at any time; na—not; duhkha—distress; dam—causing; tat—that; hareh—of Lord Hari; sukha—happiness; ekam—only; hari—of Lord Hari; dasa—of the servants; varye—on the best.

 

     There is a pleasant grove of sandalwood trees on Govardhana Hill. Although snakes generally flock to sandalwood trees, no snakes ever come here, or if sometimes a snake may come it is not poisonous, or if sometimes a poisonous snake may come its poison is automatically counteracted, and it can do no harm. As the best servant of Lord Hari, Govardhana Hill has made this wonderful arrangement for the Lord's pleasure.

 

Text 8

 

vyavartane vamya-vashan mrigakshyah

     sarpadi-vikshadibhir eva sadyah

svayam samashlesha-vishesha-labho

     hare raso 'sau hari-dasa-varye

 

     vyavartane—in the turning around; vamya-vashat—because of

contrariness; mriga-akshyah—of the fawn-eyed gopi; sarpa-a snake; adi—beginning with; viksha—with the sight; adibhih—beginning; eva—certainly; ; sadyah—at once; svayam-personally; samashlesha—embracing; vishesha—specific; labhah—attainment; hareh—of Lord Hari; rasah—nectarean transcendental mellows; asau—this; hari—of Lord Hari; dasa—of servants; varye—on the best.

 

     One time a contrary fawn-eyed gopi left Shri Krishna. A short time afterwards She saw a snake on the road. Frightened, She took shelter of Lord Krishna, embracing Him and begging for protection. As Lord Hari's best servant, Govardhana Hill made all these nectarean arrangements for His pastimes.

 

     Note: This verse may also be translated in the following way:

 

     Rejected by a certain contrary fawn-eyed gopi, Shri Krishna said: "I have just been bitten by one of Govardhana Hill's snakes." When the gopi heard this, She became repentant, and came before the Lord with many apologies. As Lord Hari's best servant, Govardhana Hill made all these arrangements for His pastimes.

 

Text 9

 

kvacic chila nilamani-pravinah

     kutrapi ta marakataika-tanah

tah padmaragah sphatikash ca kashcid

     govardhanadrau vidhu-keli-kalpah

 

     kvacit—somewhere; silah—rocks; nilamani—sapphires; pravinah—excellent; kutrapi—somewhere; tah—they; marakata—emeralds; eka—sole; tanah—manifestation; tah—they; padmaragah—rubies; sphatikah—crystal; ca—and; kashcit—some; govardhana-adrau—on govardhana Hill; vidhu—of Lord Krishna; keli—for the pastimes; kalpah—suitable.

 

     The rocks of Govardhana Hill are all precious gems. Some are sapphires, some emeralds, some rubies or crystals. They provide the perfect backdrop for Lord Krishna's pastimes.

Text 10

 

jambunada-grava-varan nirikshya

     krishnagrajo 'ram vrishabhanuja dhih

duram prayati sphatikoccayantat

     krishnagrajo 'trety api sapi yatra

 

     jambunada—golden; grava-stones; varan—excellent; nirikshya—seeing k krishna-agrajah—Krishna's elder brother Balarama; aram—for a long time; vrishabhanuja—of Shrimati Radharani; dhih—the conception; duram—a great distance; prayati—goes; sphatika-uccaya-antat—from the crystals; krishna-agrajah—Krishna's elder brother; atra—here; iti—thus; api—also; sa api—she; yatra—where.

 

     If, while walking on Govardhana Hill, Krishna's elder brother Balarama sees a series of golden stones, He thinks: "the daughter of King Vrishabhanu must have just now walked before Me," and He changes course to avoid an awkward situation. In the same way, if She sees a series of crystal stones, She thinks: "Balarama must have just now walked before Me," and She changes Her course.

Text 11

 

krishnas tu jambunada-madhyam eti

     muhuh sva-kanta-dyuti-viddha-buddhih

kantapi tasyendramani-shilantam

     kanta-bhramac chri-hari-dasa-varye

 

     krishnah—Krishna; tu—indeed; jambunada-madhyam—golden stones; eti—approaches; muhuh—repeatedly; sva—His own; kanta—of the beloved; dyuti—luster; viddha—pierced; buddhih—with the conception; kanta—His beloved; api—also; tasya—of Him; indramani-shila-antam—sapphire; kanta—her lover; bhramat—from the false conception; shri-hari—of Shri Hari; dasa—of the servants; varye—on the best.

 

     If, on Govardhana Hill, which is the best of Lord Hari's servants, Shri Krishna sees a golden stone, He takes it to be His beloved. In the same way, His beloved sees a sapphire, She assumes it is Her lover.

 

Text 12

 

yasyanga-shobha na vilobhayanti

     kam va nikunjeshu darishu drishtah

krishnasya kanta-nivahasya hara-

     dibhih padalaktaka-carvitadyaih

 

yasya—of whom; anga—of the form; shobhah—beauty; na—does not; vilobhayanti—enchant; kam va—whom? nikunjeshu—in the groves; darishu—in the caves; drishtah—seen krishnasya—of Shri Krishna; kanta—the beloved gopis; nivahasya—of the multitude; hara-adibhih—with necklaces and other ornaments; pada-alakta—with red lac to decorate the soles; carvita—with betel-nuts; adyaih—and other articles.

 

     The gopis' necklaces, ornaments, red foot cosmetic, betelnuts, and other paraphernalia gaze on the beauty of Govardhana Hill's groves and caves. Who would not become enchanted by the beauty of Govardhana Hill?

 

Text 13

 

yasyendranila-manir eva krishno

     jambunadany eva tadiya-kantah

tat-kelayo yasya kutumba-bhava

     govardhanam tam kavayantu ke va

    

     yasya—of whom; indranilah manih—sapphire; eva—certainly; ; krishnah—Krishna; jambunadani—golden ornaments; eva—certainly;  tadiya—His; kantah—beloved gopis; tat—of Them; kelayah—pastimes; yasya—of whom; kutumba—bhavah—family; govardhanam—-Govardhana; tam—this; kavayantu—may describe; ke—who?; va—or.

 

     Shri Krishna is the sapphire, and the gopis the golden necklaces ornamenting Gorvadhana Hill. The pastimes of Krishna and the gopis are the sons and daughters of Govardhana Hill. Who is able to describe the glories of Govardhana Hill?

 

Text 14

 

sat tandavam tandavinash caranti

     gayanti bhringash ca pikash ca vikshya

tanvanti talam bahu-pakshino 'nye

     hares tu seva hari-dasa-varye

 

     sat—transcendental; tandavam—dancing; tandavinah—peacocks; caranti-performs; gayanti—sing; bhringah—bees; ca—and; pikah—cuckoos; ca—also; vikshya—having seen; tanvanti—do; talam—rhythmic accompaniment; bahu—many; pakshinah—birds; anye—other; hareh—for Lord Hari; tu—indeed; sevah—services; hari—of Lord Hari; dasa—of the servants;. varye—on the best.

 

     The peacocks dance enthusiastically, the bees and cuckoos sing melodiously, and many other birds chirp a rhythmic accompaniment, as they all gaze on the service to Lord Hari done by Govardhana Hill, the best of Lord Hari's servants.

 

Text 15

 

paryanta-bhumim parito yadiyam

     krishnasya khelavali-lalitani

kundani kunjani padani bhanti

     san-nirjharas te paritah sravanti

 

     paryanta-bhumim—the adjoining area; paritah—in all directions; yadiyam—in relation to which; krishnasya—of Lord Krishna; khela—of pastimes; avali—of a host lalitani—charming; kundani—lakes; kunjani—groves; padani—and other places; bhanti—are splendidly manifest; sat—transcendental; nirjharah—streams; te—they; paritah—in all directions; sravanti—flow.

 

     The land around Govardhana Hill in all directions is filled with many lakes, groves, and other charming places of Lord Krishna'spastimes. Many lovely streams flow from Govardhana Hill onto these lands in all directions.

 

Text 16

 

tat-purvato dana-nivartanakhyam

     kundam yadiya-smaranena sadyah

shri-radhika-tad-dayito 'py udancad-

     romanca-kampancita-sundarah syat

 

     tat—of that; purvatah—to the east; dana-nivartana—Dana-nivartana; akhyam—named; kundam—lake; yadiya—of which; smaranena—by the remembrance; sadyah—at once; shri-radhika—of Shrimati Radharani; tat-dayitah—and her lover; api—also; udancat—manifesting; romanca—hairs standing up; kampa-ancita—trembling sundarah—beautiful; syat—are.

 

     To the east is Dana-nivartana-kunda. When Shri Radhika's handsome beloved remembers it, He begins to tremble, and the hairs on His body stand erect.

 

Text 17

 

tato 'pi purve para-rasa-lila-

     vali-sthali shati-baliyasi ya

smritapi tam tam natayaty akande

     sviye rase candra-sarovaram ca

 

     tatah—of this; api—also; purve—to the east; para—Radha; rasa—rasa-dance; lila—of pastimes; avali—of a host; sthali—the place; sha—that; ati—very; baliyasi—full of transcendental potencies; ya—which; smrita—remembered; api—even; tam—her; tam—Him; natayati—cause to dance; akande—suddenly; sviye—in Their own; rase—transcendental mellows; candra-sarovaram—Candra—sarovara; ca—and.

 

     To the east of that is Candra-sarovara, where the divine couple enjoyed many rasa-dances. The memory of this place makes Them dance in ecstatic love.

 

Text 18

 

govardhana-prag-dishi dakshinamshe

     sankarshanananda-sarovaram tat

tat-purvato rajati tac ca gauri-

     tirtham na gauri-patir eti yat tu

 

     govardhana—of Govardhana Hill; prak-dishi—to the east; dakshina—in the southern; amse—part; sankarshana-ananda-sarovaram—Sankarshanananda-sarovara; tat—that; tat—of that; purvatah—to the east; rajati—is splendidly manifest; tat—that; ca—also; gauri-tirtham—Gauri—tirtha; na—not; gauri—of gauri; patih—the husband; eti—goes; yat—to which; tu—indeed.

 

     Southeast of Govardhana Hill is Sanksarshanananda-sarovara, and to the east of that is Gauri-tirtha, which is scrupulously avoided by Gauri's husband, Lord Shiva.

 

Text 19

 

sada taya tasya vihara-hetoh

     saubhagya-bhagyamrita-bhuri-bharah

tasyah priyam yatra samasta-vidya-

     patim cakarashu nikunja-vidyam

 

     sada—eternally; taya—with Her; tasya—of Him; vihara—pastimes; hetoh—on account of; saubhagya—during the full moon night of the mont of Shravana; bhagya—of good fortune; amrita—nectar; bhuri-bharah—great abundance; tasyah—of Her; priyam—beloved; yatra—where; samasta—all; vidya—of knowledge; ya-patim—the master; cakara—made; asu—quickly; nikunja—of the grove; vidyam—the knowledge.

 

     The nectar flood of supreme good fortune rising from His eternal pastimes with Her has made Her beloved supremely learned in the philosophy of forest-pastimes.

 

Text 20

 

sankarshanam dana-nivartanam ca

     kunda-dvayam yat-tad-ubhe tu madhye

mahanna-kutotsavam atanoti

     ananda-rajo yuvaraja-ranji

    

     sankarshanam—Sankarshana-sarovara; dana-nivartanam—Dana-nivartana-kunda; ca—and; kunda—of lakes; dvayam—pair; yat-tat-ubhe tu madhye—between which; maha—anna-kuta-utsavam—the mahanna-kuta-festival; atanoti—performs; ananda-rajah—Anandaraja-tirtha; yuvaraja—the young prince of Vraja; ranji—delighting.

 

     In between Sankarshana-sarovara and Dana-nivartana-kunda is Anandaraja-tirtha, where the Mahanna-kuta festival delighted the young prince of Vraja.

 

Text 21

 

pashcac ca tasyollasitaspadeshu

     krishnasya keli-kavali-kriteshu

shri-dana-ghatöe sumani-su-ghaööe

     yatrobhayo rasa-vaco vilash

 

     pashcat—to the west; ca—also; tasya—of that; ullasita—splendid; aspadeshu—place; krishnasya—of Shri Krishna; keli—of pastimes; kavali—kriteshu—mouthfuls; shri-dhana-ghatte—Shri Dhana-ghaöa; sumani-sughaööe—sumani-ghata; yatra—where; ubhayoh—of both; rasa-vacah—playful conversation; vilasah—pastime.

 

     West of that are two splendid places in the mouth of Krishna's pastimes. They are Shri Dhana-ghaöa and Shri Sumani-ghaöa, where the divine couple playfully talked and joked.

 

Text 22

 

tad-dana-keli-kali-vag vilaso

     vismapayam asa na kam janam yah

tayor api shrota-tatim aöanna-

     naöi-karoty ashu manas tanumsh ca

 

      tat—of them; dana-keli—the dana-keli pastime; kali-vak—quarrel; vilasah—pastime; vismapayam asa—astonished; na—not; kam—what?; janam—person; yah—which; tayoh—of the divine couple; api—also; shrota—of the ear; tatim—the surface; atan—travelling; naöi-karoti—causes to dance; ashu—immediately; manah—the mind; tanum—body; ca—and.

 

     At this place the divine couple enjoyed the playful quarrel pastime known as dana-keli. Who would not be astonished by this pastime?  When this pastime enters the ears it makes both the body and mind dance.

 

Text 23

 

puccham mayurakriti kasya tasya

     govinda-kundasya ca dakshinamshe

gala-sthali-manasa-jahnavi sa

     nau-khelanam yatra tayoh sada syat

 

     puccham—father; mayura—of a peacock; akritikasya—from the body; tasya—of that; govinda-kundasya—of Govinda-kunda; ca—also; dakshina—amshe—in the south; gala—on the neck; sthali—placed; manasa—jahnavi—the Manasa-ganga river; sa—that; nau—boat; khelanam—pastimes; yatra—where; tayoh—of the divine couple; sada—eternally; syat—are.

 

     Govardhana Hill resembles a gigantic peacock that has Govinda-kunda as its tail. The Manasa-ganga, where the divine couple eternally enjoys boat-sailing pastimes, enters into the waters of Govinda-kunda.

 

Text 24

 

nau-khelanam yatra tayoh shrutinam

     patham kathancid yadi tat prayati

tadaiva ruddham kurute balena

     balena ca tyajayitum na shakyam

    

     nau—boat; khelanam—pastimes; yatra—where; tayoh—of the divine couple; shrutinam—of the ears; patham—the path; kathancit—somewhat; yadi—if; tat—that; prayati—goes; tada—then; eva—certainly; ruddham—stopped; kurute—balena—by force; balena—by force; ca—also; tyajayitum—to abandon; na—not; shakyam—is possible.

 

     If one hears about the divine couple's boat-sailing pastimes, he will become stunned in ecstasy, and it will not be possible for him to stop hearing about them.

 

Text 25

 

yasyas taöe pundraka-mandapani

     trailokya-shobha-rasa-mandapani

tayor dvayor ujjvala-bhavitani

     bhavanti nityam hridi bhavitani

    

     yasyah—of which; taöe—on the shore; pundraka—of madhavi creepers; mandapani—froves; trailokya—of the three worlds; shobha—beauty; rasa—nectar; mandapani—cottages; tayoh—of Them; dvayoh—both; ujjvala-bhavitani—splendid transcendental loving pastimes; bhavanti—are; nityam—eternally; hridi—in the heart; bhavitani—manifest.

 

     On the Manasa-ganga's shores are many madhavi-vine pavilions with nectar beauty that shines in the three worlds. There the divine couple enjoys splendid pastimes that are eternally remembered in the world's hearts.

 

Text 26

 

jala-sthala-sthaih kusumair asimaih

     saran-marandaih kusumakarakhyah

padmakaro rajati kunja-punjair

     girindra-varyananam eva kim sah

 

     jala—of water; sthala—place; sthaih—situated; kusumaih—with flowers; asimaih—without limit; sharat—trickling; marandaih—nectar; kusuma—flowers; akara—form; akhyah—named; padmakarah—lake; rajati—is splendidly manifested; kunja-punjaih—with many groves; giri-indra—of Govardhana, the king of mountains; varya—excellent; ananam—face; eva—certainly; kim—is it?; sah—this.

 

     With its nearby forest groves and the limitless nectar-trickling flowers in its waters, Kusuma-sarovara shines with great splendor. Is it the handsome face of Govardhana Hill, the king of mountains?

 

Text 27

 

gopi-svarupapti-para-prasuna-

     praphullatayai kusumakaro 'yam

shri-narado yatra babhuva gopi

     snanaika-matrad iti mohanoktih

 

     gopi—gopi; svarupa—form; apti—attainment; para—best; prasuna—flowers; praphullatayai—for blossoming; kusumakarah—Kusuma sarovara; ayam—this; shri-naradah—Narada Muni; yatra—where; babhuva—became; gopi—a gopi; snana—by bathing; eka—once; matrat—only; iti—thus; mohana—of the charming Supreme Personality of Godhead; uktih—the statement.

 

     This lake is known as kusuma-sarovara because of the many blossoming flowers, destined to become gopis in the future, that grow in its waters. Simply by once bathing in this Kusuma-sarovara, Narada Muni attained a gopi-form. This fact is directly confirmed in the words of the enchanting Supreme Personality of Godhead.

 

Text 28

 

yam paninapalayad isha eva

     yo 'palayat tat-parivaram eva

kridaty ajasram svayam eva yatra

     sa kena varnyo hari-dasa-varyah

 

     yam—which; panina—with His hand; apalayat—protected; ishah— the Supreme Personality of Godhead; eva—certainly; yam—who; apalayat—protected; tat-parivaram—the Lord's associates; eva—certainly; kridati—performs pastimes; ajasram—eternally; svayam—personally; eva—certainly; ; yatra—where; sah—this; kena—by whom?; varnyah—may be described; hari—of Lord Hari; dasa—of the servants; varyah—the best.

 

     The Supreme Personality of Godhead eternally enjoys pastimes on Govardhana Hill. He personally lifted Govardhana Hill with His own hand to protect His cowherd associates. Who is able to describe the glories of Govardhana Hill, the best of Lord Hari's servants?

 

Text 29

 

shri-radhika-krishna-sarovare te

     tat-prema-purne kila yasya netre

govardhano bhati sa-gopa-gopi-

     go-vardhano madhava-madhuribhyah

 

     shri-radhika—of Shrimati Radharani; krishna—of Shri Krishna; sarovare—the two lakes; te—they; tat—of Them; prema—with the love; purne—filled; kila—indeed; yasya—of which; netre—the two eyes; govardhanah—Govardhana Hill; bhati-is splendidly manifest; sa—with; gopa—gopas; gopi—gopis; go—the cows; vardhanah—nourishing; madhava—of Lord Madhava madhuribhyah—because of the transcendental sweetness.

 

     Radha-kunda and Shyama-kunda are Govardhana's two love-filled eyes. Because it nourishes the gopas, gopis, and surabhi cows with Lord Madhava's sweetness, it shines with the name "go-vardhana".

 

Text 30

 

lavanya-vanyamrita-shuddha-kando

     shobha-samudratishayashayau ye

madhurya-carya-caya-caru-mule

     shri-radhika-kunda-mukunda-kunde

 

     lavanya—of beauty; vanya—of the flood; amrita—nectar; shuddha—pure; kandah—origin; shobha—of splendor; samudra—ocean; atishaya—great; asayau—reservoirs; ye—which; madhurya—in madhurya-rasa; carya—devotional service; caya—abundance; caru—charming; mule—roots; shri—radhika—kunda—Radha-kunda; mukunda-kunde—and Shyama-kunda.

 

     Shyama-kunda and Radha-kunda are two great floods of the nectar of beauty. They are two great oceans of splendor. They are two beautiful roots from which sweet devotional service grows.

 

Text 31

 

dvayos tayoh prema-mani khani ye

     vilasa-ratnavali-valli-bije

rasaika-rupe madhura-svarupe

     kim tau lasantau sarasi bhavantau

 

     dvayoh—both; tayoh—of them; prema—of pure love; mani—with the jewels; khani—two mines; ye—which; vilasa—of transcendental pastimes; ratna—of jewels; avali—series; valli—of the creeper; bije—the seed; rasa—nectarean mellows; eka—sole; rupe—forms; madhura—sweet; svarupe—forms; kim—how is it; tau—they; lasantau—splendidly manifest; sarasi—two lakes; bhavantau—are.

 

     They are two jewel-mines of love. They are two seeds from which grow the jewel-vines of transcendental pastimes. How did they become two splendid and nectar-sweet lakes?

 

Text 32

 

yayor vilokena tayoh pratitis

     tayor iva syad anubhuti-bhutih

sakshad-avaptish ca tathanavadya

     sadyo bhavaty eva vadanti vidyah

 

     yayoh—of whom; vilokena—by the sight; tayoh—of Them; pratitih—belief; tayoh—of Them; iva—like; syat—is; anubhuti—of direct perception; bhutih—manifestation; sakshat—direct; avaptih—attainment; ca—also; tatha—in that way; anavadya—perfect; sadyah—at once; bhavati—is; eva—certainly; vadanti—say; vidyah—the learned.

    

     By seeing these two lakes, Radha and Krishna believe They are present in them. It is as if They directly see each other there. The wise say that by approaching these lakes one directly approaches Radha and Krishna.

 

Text 33

 

dvayoh sudurlabhyataya yadi syat

     parasparotkanöhita-bhuri-bharah

dvav eva yad dvandva-samashrayatau

     paraspara-prapti-rasati-siktau

 

     dvayoh—of the divine couple; sudurlabhyataya—with the difficulty of meeting; yadi-if; syat—is; paraspara—mutual; utkanöhita-bhuri-bharah—the great burden of longings; dvau—both; eva—certainly; ; yat—because; dvandva—of the Couple; samashrayatau—shelters; paraspara—mutual; prapti—attainment; rasa—nectar; ati—much; siktau—sprinkled.

 

     Longing to meet, but forced to remain separate, Radha and Krishna assumed the forms of Radha-kunda and Shyama-kunda. In this way They become splashed with the nectar of meeting each other.

 

Text 34

 

radhaiva kundam dravatam gatabhut

     krishnekshanananda-bharena manye

krishno 'pi radhekshana-moda-bharat

     tenaiva tan-nama-gunad dvi-kundi

 

     radha—Shrimati Radharani; eva—certainly;  kundam—alake; dravatam—liquidity; gata—attained; abnhut—was; krishna—of Shri Krishna; ikshana-from the sight; ananda—of bliss; bharena—by the abundance; manye—I think krishnah—Shri Krishna; api—also; radha—of Shrimati Radharani; ikshana—from the sight; moda—of bliss; bharat—becaus of the abundance; tena—for this reason; eva—certainly; ; tat—of Them; nama—from the names; gunat—and qualities; vikundi—two lakes.

 

     I think that when Radha saw Krishna She melted with ecstasy and thus assumed the liquid state of the waters of Radha-kunda, and in the same way when Krishna saw Radha He also melted in ecstasy and became the waters of Shyama-kunda. In this way these two lakes bear the names and qualities of the divine couple.

 

Text 35

 

karunya-matratishayaj janeshu

     svakiya-madhurya-bharanubhutyai

tau sto dravantau sarasi bhavantau

     majjanti santas tad ihollasantah

 

     karunya—mercy; matra—only; atishayat—because of great; janeshu—on the living entites; svakiya—Their own; madhurya—sweetness; bhara—abundance; anubhutyai—for the direct perception; tau—they; stah—are; dravantau—liquid; sarasi—two lakes; bhavantau—become; majjanti—bathe; santah—the saintly devotees; tat—therefore; iha—here; ullasantah—jubilant.

 

     Out of great kindness to the people, so they could directly taste Their sweetness, Radha and Krishna have become these two lakes. Shining with happiness, the devotees bathe in these two lakes.

 

Text 36

 

premaiva tad yugma-varasya yugmam

     kundasya manye tad ihashu dhanyah

majjanti tan majjana-matram eva

     premniti namnapi tayor dvi-kundi

 

     prema—love; eva—certainly; tat—this; yugma-varasya—of the divine couple; yugmam—pair; kundasya—of lakes; manye—I think; tat—therefore; iha—her; ashu—immediately; dhanyah—fortunate personsl; majjanti—bathe; tat—therefore; majjana—bathing; matram—only; premni—in pure transcendental love; iti—thus; namna—by name; api—also; tayoh—of Them; dvi-kundi—the two lakes.

 

     I think these two lakes are the divine couple's love. They who are fortune bathe there. Because bathing there is like bathing in Their transcendental love, these two lakes bear the names of the divine couple.

 

Text 37

 

tayo raso yo madhurah sa eva

     varna-dvayady-anta-viparyayena

virajate 'tyanta-rahasya-bhavan

     majjanti taj-jnah sara ity udirya

 

     tahoh—of the divine couple; rasah—the nectarean mellows of love; hah—which; madhurah—sweet; sah—that; eva—certainly;  varna—of syllables; dvaya—pair; adi—beginning; anta—and end; viparyayena—by reverse order; virajate—is manifest; atyanta—great; rahasya—secret; bhavat—because of the nature;  majjanti—become immersed; tat—this; jnah—those who understand; sarah—lake; iti—thus; udirya—saying.

 

     Spelled backwards, the word sara (lake) becomes rasa (nectar). They who are aware of this great secret bathe in these two lakes.

 

Text 38

 

tayor dvayor eva nikunja-punje

     vilasya nana-vidha-rasya-bhavaih

nirikshitum kunda-yugam sa kunjam

     yugmam tayoh syat tu cakora-yugmam

 

     tayoh—of Them; dvayoh—both; eva—certainly; nikunja—groves; punje—in the many; vilasya—performing pastimes; nana—various; vidha—kinds; rasya—nectarean; bhavaih—with loving exchanges; nirikshitum—to see; kunda—of lakes; yugam—the pair; sah—this; kunjam—grove; yugmam—pair; tayoh—of them; syat—became; tu-indeed; cakora—of cakor birds; yugmam—pair.

 

     Wishing to see Their sweet pastimes in the forest, the two lakes have become the divine couple's two pet cakora-birds.

 

Text 39

 

dvayor ati-priti-parasparam tac

     chri-radhika-kundam akhanda-shobham

samantato yasya nikunja-punjah

     sakhi-jananam bhramarali-gunjah

 

     dvayoh—of Them; ati—great; priti—love; parasparam—mutual; tat—that; shri-radhika-kundam—Shri Radha-kunda; akhanda—great; shobham—with beauty; samantatah—on all sides; yasya—of which; nikunja—groves; punjah—many; sakhi-jananam—of Radha's gopi-friends; bhramara-ali—of many bumble-bees; gunjah—filled with the sounds.

    

     Limitlessly beautiful Shri Radha-kunda is filled with the divine couple's great love. On every side are the groves of Radha's friends and the humming of many bees.

 

Text 40

 

tad-uttare shri-lalita pramodam

     nikunja-padmam mani-matra-sadmah

ishana-kone kusumaika-klptam

     kunjam vishakha-pramadam prabhati

 

     tat—of that; uttare—to the north; shri-lalita—of Shri Lalita; pramodam—the delight; nikunja—grove; padmam—lotus; mani—of jewels; matra—only; sadmah—abode; ishana-kone—to the north; kusuma-of flowers; eka—only; klptam—fashioned; kunjam—grove; vishakha—of Vishakha; pramadam—the delight; prabhati—is splendidly manifest.

 

     To the north is a jewel lotus-garden named Laltia-pramoda. To the north is a flower-garden named Vishakha-pramada.

 

Text 41

 

purve yadiye 'khila-citra-kunja-

     citra-pramoda-dala-pushpa-citram

purnendu-kunje 'nala-kona-mule

     ya indulekha-pramadah pragitah

 

     puirve—in the east; yadiye—in which; akhila—all; citra—wonderful; kunja—grove; citra—Citra-gopi; pramoda—delighting; dala-petals; pushpa—of flowers; citram—colorful; purna—full; indu—moon; kunje—in the grove; anala-kona-mule—in the southeast; yah—which; indulekha—Indulekha-gopi; pramadah—the delight; pragitah—described.

 

     To the east is Citra-pramoda, a wonderful garden of colorful flowers. To the southeast is Purnendu-kunja, the delight of Indulekha-gopi.

 

Text 42

 

yad-dakshine prema-nikunja-varyam

     shri-campavalli-sukhadam cakasti

yatra sthite radhikayapi krishne

     radham avikshyeva gataiva vriddha

 

     yat—of which; dakshine—to the south; prema—of love; nikunja—grove varyam—excellent; shri-campavalli—of Campakalata—gopi; sukha—happiness; dam—granting; cakasti—is manifested; yatra—where sthite—situated; radhikaya—with Shrimati Radharani; api—also; krishna—when Shri Krishna; radham—Shrimati Radharani; avikshya—not observing; iva—as if; gata—gone; eva—certainly;  vriddha—Jaöila.

 

     To the south is Prema-kunja, the delight of Campakalata-gopi. Shri Radha slips away from the protection of her mother-in-law Jaöila to meet Krishna in this grove.

 

Text 43

 

yan-nairrite nila-nikunja-kunje

     shri-rangadevi-sukhadendranile

shri-radhayasinam avekshya krishnam

     tam shlaghayitva jarati gataram

 

     yat—of which; nairrite—in the southwest; nila—blue; nikunja-kunje—-in the grove; shri-rangadevi—of Shri  Rangadevi-gopi; sikdhada—the delight; indranile—with sapphires; shri-radhaya—with Shrimati Radharani; asinam—seated avekshya—seeing; krishnam—Krishna; tam—her; shlaghayitva—praising; jarati—Jaöila; gata—left; aram—quickly.

 

     In the southwest is the sapphire-studded grove named Nila-nikunja, the delight of Shri Rangadevi-gopi. Once Radha's mother-in-law Jaöila happened upon the divine couple sitting together in this sapphire-grove. Jaöila could not see Krishna, whose bodily luster camouflaged Him against the background of sapphires. Jaöila thought Radha was sitting alone. She glorified Her daughter-in-law, and quickly left.

 

Text 44

 

shri-tungavidya-sukhadam nikunjam

     yatra pashcime bhaty arunam tad-akhyam

shyamam nikunjam kila vayu-kone

     sukhaya yan-marakatam sudevyah

 

     shri-tungavidya—of Shri Tungavidya-gopi; sukhadam—the delight; nikunjam—grove; yatra—where; pashcime—in the sest; bhati—is manifest; arunam—reddish; tat—of that; akhyam—the name shyamam—green; nikunjam—grove; kila—indeed; vayu-kone—in the northwest; sukhaya—for the delight; ya—which; marakatam—emerald; sudevyah—of sudevi-gopi.

 

     To the west is Aruna-kunja, the red-flower-filled grove that is the delight of Tungavidya-gopi. To the northwest is the green grove Marakata-kunja (grove of emeralds), which is the delight of Sudevi-gopi.

 

Text 45

 

shri-kunda-madhye 'pi jaloparishöham

     vicitra-sankhyam mani-mandiram yat

ananga-manjary-anuraga-bhagam

     bhagam vina kas tad avaitu lokah

 

     shri-kunda—of Radha-kunda; madhye—in the middle; api—also; jala—the water; upari—above; shöham—situated; vicitra-sankhyam—wonderful; mani—jewelled; mandiram—palace; yat—which; ananga-manjari—of Ananga-manjari; anuraga-bhagam—the place of the loving service; bhagam—opulence; vina—without; kah—what?; tat—this; avaitu—may understand; lokah—person.

 

     Placed over the waters in the middle of Radha-kunda is a wonderful jewel palace where Ananga-manjari with great love serves the divine couple. Without love and devotion who is able to know about this palace?

 

Text 46

 

shri-kundam etan nikhilash ca kunja

     padam ca panthash ca yatha yathaisham

govinda-lilamrita eti sarvam

     govinda-lilamrita-manya-garvam

 

     shri-kundam—Radha-kunda; etat—this nikhilah—all; ca—also; kunjah—the groves; padam—the place; ca—also; panthah—the paths; ca—also; yatha yatha—just as; esham—them; govinda-lilamrite—in the Govinda-lilamrita; eti—goes; sarvam—all; govinda-lila-amrta-manya-garvam—filled with the nectar of Lord Govinda's pastimes.

 

     All the groves, paths, and various places around Radha-kunda are filled with the nectar of Lord Govinda's pastimes. All these places are elaboratedly described in Shrila  Krishnadasa Kaviraja Gosvami's book Shri Govinda-lilamrita.

 

Text 47

 

rahasya-lilavali-valgu-nadah

     pramatta-radhakhya-yad-adi-padah

nandishvarad dakshina-pashcimadau

     yan-madhyatah kamyavanady-anadau

 

     rahasya—confidential; lila—of pastimes; avali—multitude; valgu-nadah—beautiful; pramatta-maddened with love; radha—Shrimati Radharani; akhya—named; yat—which; adi—beginning with; padah—places. nandishvarat—from Nandishvara Hill; dakshina—to the south; pashcima—and west; adau—beginning with; yat—of which; madhyatah—in the middle; kamyavana—Kamyavana; adi—beginning with; anadau—beginningless.

 

     To the south and west of Nandishvara Hill are Kamyavana Forest and many other beautiful places, such as Pramatta-radha-tirtha, where the divine couple enjoy many confidential pastimes.

 

Text 48

 

yatrakhilaishvarya-maharya-lila-

     vali baliyasy abaleva lina

madhurya-carya-caya-caru-varya-

     caryasya padambuja-saurabheshu

 

     yatra—where; akhila—all; aishvarya—opulences; maha-arya—transcendental; lila—of pastimes; avali—multitude; baliyasi—powerful; abala— a woman; iva—like; lina—entered; madhurya—of sweetness; carya—of pastimes; caya—multitude; caru—beautiful; varya—best; acaryasya—of the performer; pada—feet; ambuja—of the lotus; saurabheshu—in the fragrance.

 

     When the fragrance of the divine couples' pastimes of sweetness enter this place, the powerful goddess of the pastimes of supreme opulence hides. 

 

Text 49

 

shri-rama-lilavali-sakshi-lanka-

     kundam mahoddanda-rasabdhi-tundam

yatrodita shrila-mukunda-keli

     shri-radhika-ranjana-manju-panji

    

     shri-rama—of Shri  Ramacandra; lila—of pastimes; avali—multitude; sakshi—directly lanka-kundam—Lanka-kunda; maha-uddanda—great; rasa-abdhi—ocean; tundam—face; yatra—where; udita—arose; shrila-mukunda—of Lord Mukunda; keli—the pastimes; shri-radhika— of Shrimati Radharani; ranjana—the delight; manju—beautiful; panji—narration.

 

     At the place known as Lanka-kunda, Lord Mukunda delighted Shri Radhika by narrating Lord Ramacandra's pastimes of bridging the great ocean and travelling to Lanka.

 

Text 50

 

lukayana-khyati-vicitra-kelau

     shri-radhaya madhava-madhuri sa

yatrodita-citra-tad-ali-malam

     alapane citrayativa yatau

    

     lukayana-khyati—named likayana; vicitra—wonderful; kelau—in the pastime; shrti-radhaya—with Shrimati Radharani; madhava—of Lord  Madhava; madhuri—sweetness; sa—that; yatra—where; udita—risen; citra—wonder; tat—of her; ali-malam—the goi-friends; alapane—in the conversation; citrayati—astonishes; iva—like; yatau—gone.

 

     As Shri Shri Radha-Madhava converse during the wonderful lukayana pastimes in Kamyavana, They manifest a great transcendental sweetness that astonishes Their gopi-friends.

 

Text 51

 

evam-vidhaneka-rasaspadani

     kundani kunjani lasanti yatra

krishnasya kamyani vanani yatra

     santiti tat kamyavanam vadanti

 

     evam-vidha—in this way; aneka—many; rasa—of transcendental mellows; aspadani—places; kundani—lakes; kunjani—groves; lasanti—are splendidly manifest; yatra—where; krishnasya—of Shri Krishna; kamyani—charming; vanani—forest; yatra—where; santi—are; iti—thus; kamyavanam—Kamyavana; vadanti—they say.

 

     Because of its many charming (kamya) forests, groves, and lakes, where Lord Krishna relishes the sweetness of His pastimes, this place is known as Kamyavana.

 

Text 52

 

suryasya murtih sarasi ca yatra

     shri-radhikayash ca tad-arcanayah

vadanti yac-chantvanu-vasa-samjnam

     tad-ikshananiva tad-ikshanani

 

     suryasya—of the sun-god; murtih—the diety; sarasi—lake; ca—also; yatra—where; shri-radhikayah—of Shrimati Radharani; ca—also; tat—the diety; arcanayah—worshipping; vadanti—say; which; santanu—of Santanu Muni; vasa—the residence; samjnam—named; tat—of the diety; ikshani—seeing; iva—as if; tat—of Shrimati Radharani; ikshanani—seeing.

 

     By a lake there, at the place the people call Shantanu-vasa, is a sun-god deity Shri Radha worships. On the pretext of seeing that deity She gives him a chance to see Her.

 

Text 53

 

chadih shila yatra tad-ahva-shaile

     krishnasya nana-kutukaspadani

krishnasya kautuhala-bashpadani

     krishnasya kau tuha-lavaspadani

 

     chadih—roof; shila—rock; yatra—where; tat—of that; avha—name; shaile—on the mountain; krishnasya—of Lord Krishna; nana—various; kutuka—of wonderful pastimes; aspadani—abodes; krishnasya—of Lord Krishna; kautuhala—of joy; bashpa—tears; dani—giving; krishnasya—of Lord Krishna; kau—on the earth; tu—indeed; uha-lava—of playful guessing and speculation; aspadani—abodes.

 

     In Kamyavana is a mountain named Chadi-shila (roof of rocks). There Krishna enjoyed many wonderful pastimes. There Krishna wept tears of joy. There Krishna played guessing games and spoke many playful words.

 

Text 54

 

nandasya navyo nilayo 'sti yatra

     ratnakaro ratna-sarash-chalena

lilavaloke yutayaiva lino

     lalitya-lalyam lalitadi-kundam

 

     nandasya—of Nanda Maharaja; navyah—new; nilayah—home; asti—is; yatra—where; ratna-akarah—the jewel-filled ocean; ratna-sarah—a jewel filled lake; chalena—on the pretext; lila—of pastimes; avaloke—in the sight; yutaya—endowed; eva—certainly; linah—entered; lalitya-lalyam—charming; lalita-adi-kundam—Lalita-kunda, and the lakes of the other gopis.

 

     Nanda Maharaja made his new home at Kamyavana. disguised as a small lake, the ocean of jewels stood at his doorstep. Nearby were Lalita-kunda and other charming lakes where the Lord enjoyed pastimes.

 

Text 55

 

parasparalapa-madam nipiya

     parasparangalasa-lagna-mattau

vilokya tau lokayitum tad-alyo

     viccheda-ga yatra tad-ahvayam tat

 

     parapara—mutual; alapa—conversation; madam—nectar; nipiya—drinking; paraspara—mutual; anga—limbs; alasa—indolent; lagna—touch; mattau—madened; vilokya—seeeing; tau—Them; lokayitum—to see; tat-alyah—the gopis; viccheda—from various places; gah—arriving; yatra—where; tat-ahvayam—named that; tat—that.

 

     In Kamyavana there is a place where the gopis drank the nectar of the divine couple's playful conversation, and say the divine couple maddened by Their mutual touch. The gopis came fromall directions (viccheda-ga) to see the divine couple, and therefore this place became known as vicchedata-tirtha.

 

Text 56

 

taptva na yad-bhavam avapa lakshmir

     lakshmi-svabhavam kutukena nitva

sa kantam alapayad eva yatra

     kim va na kautuhalam asti tatra

 

     taptva—having performed austerities; na—not; yat—of whom; bhavam—the condition; avapa—attained; lakshmih—Lakshmi; laksmi—of Lakshmi; sva-bhavam—nature; kutukena—with desire; nitva—having led; sa—she; kantam—with her beloved; alapayat—spoke; eva—certainly; ; yatra—where; kim va—is it?; na—not; kautuhalam—desire; asti—is; tatra—there.

 

     In Kamyavana there is a place where Lakshmidevi performed severe austerities to become a gopi. Although she remained Lakshmi and did not attain her goal, she nevertheless had the opportunity to speak with her beloved Krishna.

 

Text 57

 

kshirodadhih shesha-vishesha-rupam

     sa shesha-shayi svayam asti sapi

tat-pada-samvahana-bhakti-namra

     sakhi-jananam kutukaya kamra

    

     kshira—of milk; udadhih—ocean; shesha—of Shesha; vishesha—specific; rupam—form; sah—He; shesha-shayi—Lord Vishnu—who rests on Shesha; svayam—personally; asti—is; sa—she; api—also; tat—of Him; pada—the lotus feet; samvahana—massaging; bhakti—with devotion; namra—with humbly bowed head; sakhi—friend; jananam—of the people; kutukaya—for the desire; kamra—beautiful.

 

     In Kamyavana there is a place where Lord Krishna manifested the milk ocean, expanded Himself as Ananta Shesha, transformed Himself into Kshirodakashayi Vishnu, and then sat down on the body of Ananta. Shrimati Radharani then became the beautiful Lakshmidevi, who with humbly bowed head began to massage Lord vishnu's lotus feet. This sight greatly delighted Shrimati Radharani's onlooking gopi-friends.

 

Text 58

 

mukhyeshv iha dvadasha-kananeshu

     vrindavanendor akhila-priyanam

kunjani nana-kutukaspadani

     lakshmyapi lakshmya hridi bashpadani

 

     mukhyeshu—in the principal; iha—here; dvadasha—twelve; kananeshu—forests; vrindavana-indoh—of Lord Krishna, the moon of Vrindavana; akhila—of all; priyanam—the dear associates; kunjani—groves; nana—various; kutuka—of pastimes; aspadani—places; lakshmya—with opulence; api—also; lakshmyah—of Laksmi-devi; hridi—in the ehart; baspa—tears; dani—giving.

 

     In the twelve forests of Vraja there are many groves filled with charming palces where Lord Krishna, the moon of Vrindavana, performs pastimes with His dear associates. These places are filled with such transcendental opulence that they cause the goddess of fortune, Lakshmi-devi, to weep with envy.

 

Text 59

 

shruti-prasiddhany upakananani

     haresh catur-vimshatir asti tatra

tat kokila-kanana-nama yatra

     sanketitah kokila-nada asit

 

     shruti—in the Vedas; prasiddhani—celebrated; upakananani—gardens; hareh—of Lord Hari; catuh-vimshatih—24; asti—is; tatra—there; tat—that; kokila—of cuckoos; kanana—the forest; nama—named; yatra—where; sanketitah—indicated; kokila—of cuckoos; nadah—the sound; asit—was.

 

     The Veda's explain that there are 24 imprtant gardens in Lord Hari's Vraja. among them is Kokila-kanana, which is filled with the singing of cuckoos.

 

Text 60

 

sarvanandathu-mulam ekam atulam lilaiva tasya api

     rupam tasya ca dhama tatra paramam madhurya-matram param

shri-vrindavanam eva devata iha shri-riti-cintamanau

     tasyoddesha-vishesha-lesha-kathane sargas tritiyottamah

 

     sarva—of all; anandathu—transcendental bliss; mulam—the root; ekam—sole; atulam—incomparable; lila—pastimes; eva—certainly; ; tasyah—of Shrimati Radharani; api—also; rupam—the form; tasya—of Shri Krishna; ca—also; dhama—abode; tatra—there; paramam—supreme; madhurya-matram—sweetness; param—transcendental; shri-vrindavanam—Shri Vrindavana; eva—certainly; devatah—from the Supreme Lord; iha—here; shri-riti-cintamanau—in this book, Shri  Vraja-riti-cintamani; tasya—of that; uddesha—in relation; vishesha—specific; lesha—a little; kathane—in the talk; sargah—chapter; triitya—third; uttamah—last.

 

     The supremely sweet and incomparable land of Vrindavana is the blissful abode where the Supreme Personality of Godhead performs His pastimes. This Vrindavana is the incarnation of the Lord's form and is non-different from Him. I have briefuly described this land of Vrindavana in this book, Shri  Vraja-riti-cintamani, which is completed in this, the last verse of the Third chapter.