Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vishvanatha Chakravarti Thakura > Rupa-cintamani

Shri Rupa-cintamani

The Cintamani Jewel of Beauty

 

 

Text 1

 

 

 

candrardham kalasam tri-kona-dhanushi kham goshpadam proshthikam

shankham savya-pade 'tha dakshina-pade konashtakam svastikam

cakram chatra-yavankusham dhvaja-pavi jamburdhva-rekhambujam

bibhranam harim unavimshati-maha-lakshmy-arcitanghrim bhaje

 

 

     candrardham - half-moon; kalasam - waterpot; tri-kona-dhanushi - bow; kham - ether; goshpadam - cows hoofprint; proshthikam - fish; shankham - conchshell; savya-pade - on the left foot; atha - then; dakshina-pade - on the right foot; konashtakam - an eight - pointed star; svastikam - a svastika; cakram - a wheel; chatra - a parasol; yava - a barleycorn; ankusham - an elephant - goad; dhvaja - flag; pavi – a thunderbolt; jambu - jambu fruit; urdhva-rekha - urdhva - rekha; ambujam - lotus; bibhranam - holding; harim - Lord Hari; unavimshati - ;maha - great;lakshmi - opulence; arcita - endowed; anghrim - feet; bhaje - I worship.

 

 

     I worship Lord Hari, whose feet are endowed with the 19 great opulences of, on the left foot, the halfmoon, water-pot, triangle, bow, sky, cow's hoofprint, fish, conch, and on the right foot, the eight-pointed star, svastika, wheel, parasol, barleycorn, elephant-goad, flag, thunderbolt, jambu fruit, urdhva-rekha, and lotus.

 

 

Text 2

 

 

cchatrari-dhvaja-valli-pushpa-valayan padmordhva-rekhankushan

ardhendum ca yavam ca vamam anu ya shaktim gadam syandanam

vedi-kundala-matsya-parvata-daram datte 'nv asavyam padam

tam radham ciram unavimshati-maha-lakshmy-arcitanghrim bhaje

 

 

     cchatra - parasol; ari - ari; dhvaja - flag; valli - vine; pushpa - flowers; valayan - bracelets; padma - lotus; urdhva-rekha - urdhva - rekha; ankushan - elephant - goad; ardhendum - half - moon; ca - and; yavam - barleycorn; ca - and; vamam - left; anu - following; ya - which; shaktim - potency; gadam;club; syandanam - flowing; vedialtar; kundala - earrings; matsya - fish; parvata - mountain; daram - conchshell; datte - places; anu - following; asavyam - right; padam - foot; tam - Her; radham - Radha; ciram - eternally; unavimshati - 19;maha - great; lakshmi - opulence; arcita - endowed; anghrim - feet; bhaje - I worship.

 

 

     I worship Shri Radha, whose feet are endowed with the 19 great opulences of, on the left foot, the parasol, ari, flag, vine, flower, bracelet, lotus, urdhva-rekha, elephant-goad, halfmoon, and barleycorn, and on the right foot, the shakti, club, chariot, altar, earrings, fish, mountain, and conchshell.

 

Texts 3 and 4

 

 

kalindatmaja-veshtite manju-vrinda-

vane kunja-punjavrita-svarna-bhumau

mani-kutöimantar-maha-yoga-piöhe

sphurat-tunga-kalpa-dru-mule su-gandhau

 

ati-bhraji-ratnaravinda-cchadali-

sthitali-shritau yau kishorau vibhatah

tayor adimasyambudabhasya nityam

smara tvam mano manjulam manda-hasyam

 

     kalindatmaja - the Yamuna; veshöite - surrounded;manju - charming; vrindavane - in Vrindavana; kunja - forest groves; punja - many;avrita - filled; svarna - golden;bhumau - on the ground; mani - jeweled; kuööima - pavement; antar - within; maha-yoga-piöhe - spiritual abode; sphurat - manifested; tunga - tall; kalpa-dru - kalpa - druma trees; mule - at the base; su-gandhau - fragrant; ati - very; bhraji - splendid; ratnaa - jewel; aravinda - lotus; chadali - petals; sthita - situated; ali-shritau - sheltered; yau - which; kishorau - the youthful couple; vibhatah - splendidly manifested; tayoh - of Them; adimasya - lightning; ambudabhasya - splendid as a monsoon cloud; nityam - eternally; smara - remember; tvam - you; manah - O mind; manjulam - charming; manda - gentle; hasyam - smile.

 

 

     Decorated with splendid jewel lotus petals, the youthful and fragrant divine couple are splendid as a monsoon cloud and lightning as They stand on a jeweled golden pavement under a tall kalpa-druma tree by the Yamuna in Vrindavana Forest. O mind, please always remember Their charming, gentle smile.

 

 

Texts 5-10

 

 

lasad-barha-gunjancitam caru-cudam

suvakralakam citrakarcir lalaöam

bhruvau locane nasikam svaccha-gandau

shruti-dvandvam udyan-mani-kundaladhyam

 

sushonadharau vamshikam asya-vrittam

tri-rekhanci-kanöham mridu-skandha-yugmam

bhujav ayatau sangadau bhushanadhyau

karav angulih sormika-lakshma-rekhah

 

urah-kaustubha-vanya-muktadi-malah

shriyam dharma-rekham stanordhve pradiptam

lasat-tunda-romavalir nabhi-padmam

krisham madhyamam kinkinim pita-vasah

 

su-pinor uru-janu-janghanta-gumpha-

dvayadho ranan-nupurau pada-padmam

manojnangulih shveta-shonan nakhams tat-

talarunyam aparshni-bibhranamanam

 

athangushöha-mule yavaryata-patram

tanum tarjani-sandhi-bhag urdhva-rekham

padardhavadhim kuncitam madhyam adho-

'mbujam tat-tala-stham dhvajam sat-patakam

 

kanishöha-tale tv ankusham vajram esham

tale svastikanam catushkam caturbhih

yutam jambubhir madhya-bhatashöa-konam

mano re smara shri-harer dakshinanghrau

 

     lasat - glistening; barha - peacock feather; gunja - gunja; ancitam - decorated; caru - beautiful; cudam - crown; suvakraa - curling; alakam - hair; citrakarcih - colorful tilaka marking; lalaöam - forehead; bhruvau - eyebrows; locane - eyes;  nasikam - nose; svaccha - splendid; gandau - cheeks;  shruti-dvandvam - ears; udyan-mani - splendid jewels; kundala - earrings; adhyam - enriched; sushona - red; adharau - lips; vamshikam - flute; asya - to the mouth;  vrittam - placed; tri-rekha - with three lines; anci - arching; kanöham - neck; mridu - soft; skandha-yugmam - shoulders; bhujau - arms; ayatau - broad; sangadau - with armlets; bhushanadhyau - decorated with ornaments; karau - hands; angulih - fingers; sormika-lakshma-rekhah - with lines of waves; urah - on the chest; kaustubha - Kustubha jewel; vanya - forest flowers; mukta - pearls; adi - beginning with; malah - garlands; shriyam - beauty;  dharma-rekham - the line of dharma; stanordhve - on the breast; pradiptam - splendid; lasat - splendid; tunda - on the abdomen; romavalih - line of hairs; nabhi - navel; padmam - lotus; krisham - slender; madhyamam - waist; kinkinim - bells; pita - yellow; vasah - garments; su-pinoh - broad; urularge; januknees; janghanta - ankles; gumpha - tied; dvaya - two; adhah - beneath; ranan - tinkling; nupurau - anklets; pada - feet; padmam - lotus; manojna - beautiful; angulih - toes; shveta - white; shonan - and red; nakhan - nails; tat - of that; tala - the surface; arunyam - redness; aparshni - to the heel; bibhranamanam - manifesting; atha - then; angushöha - of the big toe; mule - at the base; yavaryata-patram - barleycorn; tanum - body; tarjani - the fore-toe; sandhi-bhak - meeting; urdhva-rekham - urdhva-rekha; padardhavadhim - to half the foot; adhah - beneath; ambujamlotus flower; tat-tala-stham - on the surface; dhvajam - flag; sat-patakam - flag; kanishöha -  - of the smallest toe; tale - on the surface; tu - indeed; ankusham - elephant-goad; vajram - thunderbolt; esham - of them; tale - on the surface; svastikanam - of svastikas; catushkam - four;  caturbhih - with four; yutam - endowed; bhata - manifested; ashöa-konam - eight-pointed star; manah - O mind; re - O; smara - please remember; shri-hareh - of Lord Hari; dakshina - left; anghrau - on the foot.

 

 

     O mind, please remember Lord Hari's splendid crown decorated with peacock feathers and gunja, His wavy locks of hair, His forehead splendid with tilaka, His eyebrows, eyes, nose, splendid cheeks, ears, glittering jewel earrings, red lips, flute, face, arching neck marked with three lines, soft shoulders, broad arms decorated with armlets and other ornaments, hands, fingers marked with wavy lines, chest decorated with kaustubha jewel and garlands of pearls and forest flowers and the splendid mark of the goddess of fortune, the line of hairs on His splendid abdomen, His lotus navel, slender waist, tinkling bells, yellow garments, large knees, ankles decorated with tinkling ankle-bells, lotus feet, graceful toes, pink toenails, the redness that extends across the soles of His feet up to His heels, and on His right foot: the barleycorn-mark at the base of His big toe, the urdhva-rekha by His fore-toe, the curved lotus in the middle of His foot, the flag on the surface of His foot, the elephant-goad and thunderbolt at the base of His little-toe, the four svastikas, the jambus, and the eight-pointed star in the middle.

 

Texts 11-16

 

 

viyan-madhyamadhah smarangushöha-mule

daram tad-dvayadho dhanur jya-vihinam

tato goshpadam tat-tale tu tri-konam

catush-kumbham ardhendu-minau ca vame

 

talam shonimaktam nakhan shveta-raktan

mridu-shona-parshni pade nupuradhye

lasad-gulpha-janghoru-parvoru-yugmam

tadit-pita-vaso mani-kinkini-yuk

 

krisham madhyamam nabhi-padmam gabhiram

tanum roma-rajim dalabhodara-stham

uro vistritam kaustubham lambi-haran

srajam shri-tulasyah stanordhve tu vame

 

shriyam dakshine brahma-lakshma tri-rekham

svaranam januh sadma-kanöham suvrittam

mriduttunga-mamsa-dvayam sthula-phullau

bhujau sangadau kanti-purnau kaphoni

 

mani-bandha-bhushancitam hasta-yugmam

maha-lakshma-rekhati-raktau tu pani

suvarnormika angulis tan-nakhendun

mukham dipta-dantadharaushöhakshi-gandam

 

su-nasa-bhru-gorocana-citrakarcir

lalaöam shruti sancalat-kundaladhye

kacan kuncitan piccha-gunja-prasunaih

shritam caru-cudam sphuran-manda-hasyam

 

     viyat - slender; madhyama - waist; adhah - beneath; smara - remember; angushöha - of the big-toe; mule - at the root; daram - conchshell; tad-dvaya - both; adhah - beneath; dhanuh - bow; jya-vihinam - without a bowstring; tatah - then; goshpadam - cow's hoofprint;  tat-tale - on the surface; tu - indeed; tri-konam - triangle; catuh - four; kumbham - waterpots; ardhendu - half-mon; minau - fish; ca - also; vame - on the left; talam - surface; shonima - with kunkuma; aktam - anointed; nakhan - toenails; shveta-raktan - pink; mridu - soft; shona - red; parshni - hel; pade - foot; nupuradhye - withankle-bells;  lasat - splendid; gulpha - ankle; janghoru-parvoru-yugmam - legs; tadit - lightning; pita - yelow; vasah - garments; mani - jewel; kinkini - bells; yuk - endowed; krisham - slender; madhyamam - waist; nabhi - navel; padmam - lotus; gabhiram - deep; tanum - body; roma-rajim - line of hairs; dala - flower petal; abha - splendid; udara - abdomen; stham - situated; urah - chest; vistritamexpanded; kaustubham - kaustubha jewel; lambi-haran - necklaces; srajam - garland; shri-tulasyah - of Tulasi; stanordhve - on the breast; tu - indeed; vame - left; shriyam - beauty; dakshine - on the right; brahma-lakshma - the sign of Brahma; tri-rekham - three lines; svaranam - of sounds; januh - knee; sadhma - abode; kanöham - throat; suvrittam - graceful; mridu - soft; uttunga - raised; mamsa - flesh; dvayam - two; sthula - large; phullau - blossoms; bhujau - arms; sangadau - with armlets; kanti - with handsomeness; purnau - filled; kaphoni - elbows; mani - jewels; bandha - bound; bhushancitam - with ornaments; hasta-yugmam - hands; maha-lakshma-rekha - marked with auspicious lines; ati-raktau - very red; tu - indeed; pani - hands; suvarna - golden; urmika - with urmikas;   angulih - fingers; tan-nakha - fingernails; indun - moons; mukham - face; dipta - splendid; danta - teeth; adharaushöha - lips; akshi - eyes; gandam - cheeks; su - handsome; nasa - nose; bhru - eyebrows; gorocana-citrakarcih - splendid tilaka made with yellow gorocana; lalaöam - forehead; shruti - ears; sancalat - swinging; kundaladhye - with earings; kacan - hair; kuncitan - curley; piccha - peacock feather; gunja - gunja; prasunaih - with flowers; shritam - resting; caru - handsome; cudam - crown; sphurat - splendid; manda - gentle; hasyam - smile;

 

     Please remember youthful Krishna's conchshell-mark at the base of His big-toe, beneath it the archer's bow without a bowstring, then the cow's hoofprint, the triangle, the four waterpots, the half-moon, and the fish, the soles of His feet anointed with red kunkuma, His pink toenails, soft red heels, feet decorated with anklets, splendid ankles and legs, garments as yellow as lightning, jewel bells, slender waist, deep lotus-navel, the line of hairs on His flower-petal abdomen, the kaustubha jewel, necklaces, and tulasi garland on His handsome chest, the mark  of Brahma and the three lines on the handsome neck that gives birth to melodious singing, the large, blossoming flowers on His splendid, broad chest, His armlet-decorated arms flooded with glory, His ankles, His reddish hands marked with auspicious lines and decorated with jewel ornaments, His fingers decorated with golden rings, His face, His splendid teeth, lips, eyes, and cheeks, His handsome nose, eyebrows, and forehead decorated with gorocana tilaka, His ears decorated with swinging earrings, His wavy hair, His handsome crown decorated with peacock feathers, gunja, and flowers, and His glittering, gentle smile.

 

Text 17

 

vrindavane yau rasikau vibhatah

paraspara-prema-sudha-rasadrau

tayos tadin-nindi-rucah kishorya

nilamshu-kantah smara manda-hasyam

 

     vrindavane - in Vrindavana; yau - who; rasikau - expert at enjoying transcendental pastimes; vibhatah - splendidly manifest; paraspara - mutual; prema - love; sudha-rasa - nectar; adrau - mountains; tayoh - of Them; tadit - lightning; nindi - rebuking; rucah - splendor;  kishoryah - of the young girl; nila - blue; amshuka - garments; antah - within; smara - please remember; manda - gentle; hasyam - the smile.

 

 

     A charming couple, two mountainous oceans of the nectar of the love they bear for each other, shines in Vrindavana Forest. The young girl, whose splendor rebukes the lightning flash, hides a gentle smile under Her blue sari. Please remember that smile.

 

 

Texts 18-25

 

 

veni-kritan kuncita-sukshma-keshan

cuda-manim ujjvala-patra-pashyam

vakralakan sat-tilakam lalaöam

bhruvau drshav anjana-ranjitabhe

 

shruti-dvayam kundala-manju cakri-

shalakike ganda-tale makaryau

nasam sa-muktam arunadharoshöhau

dantarcishah sac-cibukam sa-bindum

 

kanöham tri-rekham krama-lambamanan

haran natamsau bhuja-sangadatvam

kaphonike kankana-cudikadhye

sulakshma-rekharuna-pani-padme

 

ratnormika angulika nakha-shri-

shritah kucau kanculikarunabhau

nishkam dalabhodara-roma-panktir

nabhim krisham madhyam utam tri-valya

 

citrantariyopari nila-shaöim

uru-dvayam janu-yugam ca janghe

gulpha-dvayam hamsaka-nupura-shri-

bhutormika angulika nakhamsh ca

 

are manash cintaya radhikaya

vame pade 'ngushöha-tale yavari

pradeshini-sandhi-bhag-urdhva-rekham

akuncitam acaranardham eva

 

madhyatale 'bja-dhvaja-pushpa-vallih

kanishöhikadho 'nkusham ekam eva

cakrasya mule valayatapatre

parshnau tu candrardham athanya-pade

 

parshnau jhasham syandana-shailam urdhve

tat-parshvayoh shakti-pade ca shankham

angushöha-mule 'tha kanishöhikadho

vedim adhah kundalam eva tasyah

 

     veni-kritan - braided; kuncita - curly; sukshma - fine; keshan - hair; cuda-manim - crest jewel;  ujjvala - splendid; patra-pashyam - a golden leaf; vakra - curly; alakan - hair; sat-tilakamyilaka; lalaöam - forehead; bhruvau - eyebrows; drshau - eyes; anjana-ranjitabhe - decorated with mascara; shruti-dvayam - ears; kundalaearrings; manju - beautiful;cakri-shalakike - round; ganda-tale - on the cheeks; makaryau - sharks; nasam - nose; sa-muktam - with a pearl; aruna - red; adharoshöhau - lips;  dantarcishah - splendid teeth; sac-cibukam - beautiful chin; sa-bindum - with a dot of musk; kanöham - neck;  tri-rekham - with three lines; krama - one after another;  lambamanan - suspended; haran - necklaces; nata - gracefully sloping; amsau - shoulders; bhuja - arms; sangadatvam - with armlets; kaphonike - elbows; kankana-cudikadhye - decorated with bracelets; sulakshma-rekha - beautiful;  and auspicious lines; aruna - red; panihands; padme - lotus;  ratnormika - jewel urmikas; angulika - rings; nakha - fingernails; shri - beauty; shritah - shltered; kucau - breasts; kanculika - bodice; arunabhau - red; nishkam - locket; dalabha - like a flower petal; udara - abdomen; roma-panktih - line of hairs;  nabhim - navel; krisham - slender; madhyam - waist; utam tri-valya - with three lines; citra - colorful; antariya - undergarment; upari - above; nila - blue; shaöim - petticoat; uru-dvayam - thighs; janu-yugam - knees; ca - and; janghe - legs; gulpha-dvayam - ankles; hamsaka - anklets; nupura - ankle-bells; shri - beauty; bhutormika - urmikas; angulika - rings; nakhan - fingernails; ca - and; are - O; manah - mind; cintaya - please meditate; radhikayah - of Radha; vame - on the left; pade - foot;  angushöha-tale - on the big toe; yavari - barleycorn; pradeshini - the fore-toe; sandhi-bhag - meeting; urdhva-rekham - an urdhva-rekha; akuncitam - small; acaranardham - small chariot; eva - indeed; madhyatale - in the middle; abja - lotus; dhvaja - flag; puspa - flower; vallih - vine; kanishöhikadho - beneath the smallest toe; ankusham - elephant-goad; ekam - one; eva - indeed; cakrasya - of a wheel; mule - the hub; valaya - bracelet; atapatre - parasol; parshnau - on the heel; tu - indeed; candrardham - half-moon; atha - then; anya-pade - on the other foot; parshnau - on the heel; jhasham - fish; syandana - chariot; shailam - mountain; urdhve - above; tat-parshvayoh - of that side; shakti-pade - shakti; ca - and; shankham - conch; angushöha-mule - at thebase of the big toe;  atha - then; kanishöhikadhah - beneath the little toe; vedim - altar; adhah - beneath; kundalam - earing; eva - indeed; tasyah - of Her.

 

 

     O mind, please meditate on Radha's fine, curly, braided hair, the jewel, golden leaf, tilaka, and curly hairs on Her forehead, Her eyebrows, mascara-anointed eyes, ears, the charming shark-shaped earings at Her cheeks, Her pearl-decorated nose, lips. splendid teeth, musk-dot-decorated chin, neck marked with three lines and decorated with many necklaces, gracefully sloping shoulders, armlet-decorated arms, elbows, lotus hands endowed with beautiful and auspicious lines and decorated with bracelets, jewel urmikas, rings, beautiful fingernails, breasts covered with a splendid red bodice, locket, flower-petal abdomen with a line of hairs, navel, slender waist marked with three lines, colorful undergarments, blue petticoat, thighs, knees, legs, ankles, anklets, ankle-bells, toe-urmikas, toe-rings, and toe-nails, the barleycorn and ari beneath Her left big-toe, the urdhva-rekha beneath Her fore-toe, the small chariot nearby, the lotus, flag, flower, and vine in the middle, the elephant-goad beneath Her little-toe, beneath that a bracelet and parasol, on the heel a half-moon, on the heel of the other foot a fish, above that a flying mountain, on the sides a shakti and pada, under the big-toe a conchshell, under the little toe an altar, and beneath that an earring.  

Texts 26-31

 

 

pados tale parshni-yugam ca shonam

ratnormika rakta-nakhangulish ca

manjira-yugmam tanu-gulpha-jangha-

januru-shobha jaghanam nitambam

 

vasah sa-sutram mani-mekhalam ca

nabhim dalabhodara-roma-vallyau

pinau kucau kanculikancitau ca

kanöham tri-rekham mani-hema-haran

 

skandhau natav angadinau bhujau shri-

bharau kaphoni mani-bandha-yugmam

vicitra-cuda-mani-kankanadhyam

shone karabje mridulangulish ca

 

ratnormikas tah su-nakhendu-khandan

sa-shyama-bindum cibukam mukhabjam

oshöhadharau ganda-yugam sa-citram

karnau lasat-kundala-candrikadhyau

 

nasam mani-mauktika-bhushitam drig-

dvayam lasat-kajjalam ucchalantau

bhruvau lalaöam tilakam ca patra-

pashyam su-vakralaka-lolimanam

 

simanta-rekham smara citra-cuda-

manim prasunavali-gumpha-citram

venim tri-venim iva bala-pashyam

virajad agram atha manda-hasyam

 

     padoh - of the feet; tale - on the surface; parshni-yugam - heels; ca - and; shonam - red; ratnormika - jewel urmikas; rakta - red; nakhangulih - toe-rings; ca - and; manjira-yugmam - ankle-bells; tanu-gulpha - ankles; jangha - legs; janu - knees; uru - thighs; shobha - beauty; jaghanam nitambam - hips;  vasah - garments; sa-sutram - with sash; mani-mekhalam - jewel belt; ca - and; nabhim - navel; dalabha - like a flower petal; udaraabdomen; roma-vallyau - line of hairs; pinau - full; kucau - breasts;  kanculikancitau - with a bodice; ca - and; kanöham - neck; tri-rekham - three lines; mani-hema-haran - necklaces of gold and jewels; skandhau - shoulders; natau - sloping; angadinau+with armlets; bhujau - arms; shri - beauty; bharau - filled with; kaphoni - elbows; mani-bandha-yugmam - with jewels; vicitra - colorful; cuda - crown; mani - jewels; kankana - bracelets; adhyam - enriched;  shone - red; karabje - lotus hands; mridula - delictae;  angulih - fingers; ca - and; ratnormikah - jewel urmikas; tah - them; su-nakhendu-khandan - fingernail half-moons; sa-shyama-bindum - with a musk-dot; cibukam - chin; mukhabjam - lotus face; oshöhadharau - lips; ganda-yugam - cheeks; sa-citram - wonderful; karnau - ears; lasat - glistening;  kundala - earings; candrika - by the moonlisght; adhyau - enriched;nasam - nose; mani - jewels; mauktika - pearls; bhushitam - decorated; drik-dvayam - eyes; lasat - splendid; kajjalam - mascara; ucchalantau - rising; bhruvau - eyebrows; lalaöam - forehead; tilakam - tilaka marking; ca - and;  patra-pashyam - a golden leaf; su-vakralakabeautiful curly hair; lolimanam - moving; simanta - in the part of the hair; rekham - the line; smara - please remember; citra - wonderful; cuda - crown; manim - jewel; prasunavali - flowers; gumpha-citram - wonderfully tied; venim - braids; tri-venim - the confluence of the Ganges Yamuna and Sarasvati; iva - like; bala-pashyam - a balapashya ornament; virajat - shining; agram - at thefront; atha - then; manda - gentle; hasyam - smile.

 

     Please remember Radha's red soles and heels, Her jewel urmika ornaments, red toes and toenails, ankle-bells, beautiful ankles, legs, knees, thighs, hips, garments, sash, jewel belt, navel, flower-petal abdomen with a line of hairs, full breasts gracefully covered by a bodice, neck marked with three lines, necklaces of jewels anbd gold, sloping shoulders, beautiful arms decorated with armlets, elbows, wonderful jewel bracelets and ornaments, red lotus hands with delicate fingers, jewel urmikas, beautiful half-moon fingernails, musk-dot-decorated chin, lotus face, lips, wonderful cheeks, ears with earings glistening in the moonlight, nose decorated with pearls and jewels, eyes splendid with mascara, raised eyebrows, forehead with tilaka, golden-leaf-ornament, and moving locks of hair, line in the parted hair, wonderful jewel crown, braids wonderfully tied with flowers so they appear like the confluence of the Ganges, Yamuna, and Sarasvati, balapashya ornament, and splendid, gentle smile.

 

Text 32

 

 

shri-radhika-madhava-rupa-cinta-

manau mano dvi-trir atho catur va

avartayed yo dhritiman paöhan sa

prapnoti tad-darshanam ashu sakshat

 

     shri-radhika-madhava - of Shri Radha-Krishna; rupa - of the beauty; cintamanau - the two cintamani jewels; manah - the mind; dvi - two; trih - three; atha - then; u - indeed; catuh - four; va - or; avartayet - reads; yah - who; dhritiman - a peaceful devotee; paöhan - reading; sah - he; prapnoti - attains; tat - of Them; darshanam - the sight;  ashu - quickly and easily; sakshat - directly.

 

 

     A peaceful devotee who, reading these verses, turns his heart two, three, or four times towards the cintamani jewel of the beauty of Shri Shri Radha-Madhava, will quickly and easily come to see them directly.