Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vishvanatha Chakravarti Thakura > Radhika-dhyanamrta > Text 1 to Text 32

Text 1

 

 

tadic-campaka-svarna-kashmira-bhasah

     sva-kantya bhrisham dandayitrya vilasah

sva-rupasya tasyas tu kasyas tu varnyah

     subodha-dravo nama-varno 'pi karnyah

 

     tadit - lightning; campaka - campaka flower; svarna - gold; kashmira - kunkuma; bhasah - splendor; sva-kantya - own splendor; bhrisham - greatly; dandayitrya - of the ruler; vilasah - pastimes;sva-rupasya - own form; tasyah - of Her; tu - certainly; kasyah - of whom?; tu - certainly; varnyah - to be described; subodha-dravah - spiritual; nama - of the name;varnah - syllables; api - also; karnyah - to be heard.

 

 

     Her bodily splendor, which chastises lightning, campaka flowers, gold, and kunkuma, should be described. The nectar of Her name should be heard.

 

Text 2

 

 

praphullali-pushpa-prabha-dyotitanam

     lasac-candrika-prota-meghopamanam

kacanam sa-caturya-bandheyam eni-

     drishah sac-camary-agrima bhati veni

 

     praphulla - blossoming; ali-pushpa - ali flowers; prabha-dyotitanam - splendid; lasat - splendid; candrika - moonlight; prota - woven; megha - clouds; upamanam - comparison; kacanam - hair; sa-caturya - expertly; bandha - braided; iyam - this; eni-drishah - doe-eyed; sat - beautiful; camari - new sprout; agrima - at the end; bhati - shines; veni - braided hair.

 

 

     Expertly tied, with a beautiful flower blossom at its end, and the glory of its ali flowers making it seem like a dark monsoon cloud embroidered with glittering moonlight, doe-eyed Radha's braided hair shines with great splendor.

 

 

Text 3

 

 

mahanargha-cudamanih kama-lekha-

     pluta rajate caru-simanta-rekha

udu-dyoti-muktaika-panktim vahanti

     kim asyendu-saudhaika-dharocchalanti

 

     mahanargha - priceless; cudamanih - crest jewel; kama-lekhapluta - bearing the mark of Kamadeva; rajate - shines; caru - beautiful; simanta-rekha - line in the part of the hair; udu - of stars; dyoti - splendor; mukta - of pearls; eka-panktim - line;  vahanti - carrying; kim - whether?; asya - of the face; indu - of the moon; saudha-eka-dhara - flood;  ucchalanti - rising.

 

 

     She wears a priceless crest-jewel. She bears the mark of Kamadeva. A line gracefully marks the part in Her hair. Her pearl necklace is splendid as a line of stars. Is this a flood of nectar flowing from the moon of Her face?

 

Text 4

 

 

navendupame patrapashya-prabhale

     su-lilalalakali-vrite caru-bhale

madenantara citritam citrakam tat

     vibhaty acyutatripta-netraika-sampat

 

     nava-indu - new moon; upame - like; patrapashya - decorated with colorful lines; prabhale - forehead; su-lila - graceful; alalakali - with hair; vrite -  - covered; caru - beautiful; bhale - forehead; madena - with musk; antara - within;  citritam - colorful; citrakam - picture; tat - that;  vibhati - shines; acyuta - Krishna; atripta - not satiated; netra - of the eyes; eka - one; sampat - opulence.

 

 

     Her beautiful forehead is like a crescent moon and is decorated with graceful curly locks of hair, colorful designs, and wonderful pictures drawn in musk. The wealth of Her eyes leaves Krishna always unsatiated.

 

Text 5

 

 

ati-shyamala vijya-kandarpa-capa-

     prabha-jishnutam bhru-dvayi kuncitapa

mukhambhoja-madhvika-panad abhishtad

     aceshtali-panktih kim esha nivishta

 

     ati-shyamala - very beautiful; vijya - without a bowstring;  kandarpa - of Kamadeva; capa - of the bow; prabha - splendor; jishnutam - victory; bhru-dvayi - eyebrows; kuncita - curling; apa - attained; mukha - face; ambhoja - lotus flower; madhvika - honey; panat - from drinking; abhishtat - desired; aceshta - inactive ali - of bees; panktih - the swarm; kim - whether?; esha - She; nivishta - entered.

 

 

     She is very beautiful. Her curved eyebrows defeat Kamadeva's unstringed bow. Is this a line of bumblebees motionless from having drunk the nectar they desired from these lotus eyes?

 

 

Text 6

 

 

sapharyav iva preshtha-lavanya-vanye-

     psite rajatas te drishau hanta dhanye

lasat-kajjalakte tayoh shyama-pakshe

     kvacid vindate kanta-tambula-lakshma

 

     sapharyau - saphari fishes; iva - like; preshtha - beloved;lavanya - of handsomeness; vanya - flood; ipsite - desired; rajatah - shines; te - they; drishau - eyes; hanta - indeed; dhanye - beautiful; lasat - splendid; kajjala - with mascara; akte - anointed; tayoh - of them; shyama - dark; pakshe - side; kvacit - somewhere; vindate - finds; kanta - ofHer beloved; tambula - of the betelnuts; lakshma - the mark.

 

 

     Her beautiful, glistening, mascara-anointed eyes are like two saphari fishes shining with the desire to sport in the ocean of Her beloved's handsomeness. She finds the betel-mark of Her beloved.

 

 

Text 7

 

 

tadit-kandali murdhni nakshatra-yukta

     sthiradhah sudha-budbuda-dvandva-sakta

yadi syat sarojantare tam ca bhasa

     mrigakshyas tiraskurvati bhati nasa

 

     tadit - lightning; kandali - plantain tree; murdhni - on the head; nakshatra - with stars; yukta - endowede; sthira - stationary; adhah - beneath;  sudha - of nectar; budbuda - bubbles; dvandva - two;  sakta - attached; yadi - if; syat - may be; saroja - lotus flower; antare - within; tam - that; ca - also; bhasa - splendor; mrigakshyah - of the doe-eyed girl; tiraskurvati - eclipsing; bhati - shines; nasa - nose.

 

 

     If a stationary flash of lightning were decorated with stars, two bubbles of nectar placed beneath it, and the whole thing placed within a lotus flower, it would be defeated by doe-

eyed Radha's splendid nose.

 

 

Text 8

 

 

kapolakshi-bimbadhara-shri-vishaktam

     bhaven mauktikam pina-nilati-raktam

smitodyat-putodirna-madhurya-vrishtir

     lasaty acyuta-svanta-tarshaika-srishtih    

     kapola - cheeks; akshi - eyes; bimba - bimba fruit;  adhara - lips; shri-vishaktam - beautiful; bhavet - may be; mauktikam - pearl; pina - large; nila - blue;  ati - very; raktam - red; smita - a smile; udyat - rising; puta - opening; udirna - manifested; madhurya - of sweetness; vrishtih - shower; lasati - shines; acyuta - of Krishna; svanta - in the heart; tarsha - of thirst; eka - sole; srishtih - creation.    

 

     Her cheeks, eyes, and bimba-fruit lips are beautiful. She wears a pearl beautiful with a large sapphire. The rain of sweetness from Her smile makes Krishna's heart thirst.

 

 

Text 9

 

 

lasat-kundale kundali-bhuya manye

     sthite kama-pashayudhe hanta dhanye

shruti ratna-cakri-shalakancitagre

     drishau karshatah shri-harer ye samagre

 

     lasat - glistening; kundale - earrings; kundali-

bhuya - becoming round; manye - I think; sthite - situated; kama - of Kamadeva; pashayudhe - noose; hanta - indeed; dhanye - opulent; shruti - ears; ratna - jewel; cakri-shalakancitagre - hoops;drishau - eyes; karshatah - attracting; shri-hareh - of Krishna; ye - who;  samagre - whole.

 

 

     I think Her glistening jewel hoop-earrings are Kamadeva's nooses to catch Krishna's eyes.

 

Text 10

 

 

ati-svaccham antahstha-tambula-raga-

     cchatodgari-shobhambudhau kim lalaga

kapola-dvayam lola-tatanka-ratna-

     dyumac-cumbitam preyaso yatra yatnah          

     ati-svaccham - very splendid; antahstha - within; tambulabetelnuts; raga - red; chata - splendor; udgari - rising; shobha - of beauty; ambudhau - in the ocean; kim - whether?; lalaga - touches; kapola-

dvayam - cheeks; lola - moving; tatanka - earrings; ratna - jewel; dyumat - splendid; cumbitam - kissed; preyasah - of the beloved; yatra - where; yatnah - effort.         

 

     Did Her beloved touch the ocean of beauty flowing from a red betelnut spot on Her glorious cheeks kissed by the splendor of Her swinging jewel earrings?

 

 

Text 11

 

 

sphutad-bandhujiva-prabha-hari-danta-

     cchadad-dvandvam abhati tasya yad-antah

smita-jyotsnaya kshalitam ya sa-trishnam

     cakori-karoty anv-aham hanta krishnam

 

     sphutad - blossoming; bandhujiva - bandhujiva flower;  prabha - splendor; hari - eclipsing; danta-cchadad-dvandvam - lips; abhati - shines; tasyah - of Her; yad-antah - within which; smita - of the smile; jyotsnaya - by the moonlight; kshalitam - washed; ya - She; sa-trishnam - thirsty; cakori-karoti - transforms into a cakora bird; anv-aham - daily; hanta - indeed;  krishnam - Krishna.

 

 

     Her splendid lips eclipse the glory of the blossoming bandhujiva flowers. With the moonlight of Her smile day by day She transforms thirsty Krishna into a cakora bird.

 

Text 12

 

 

na sa vindate pakim arunya-bhaji-

     cchavir yat-tulam dadimi-bija-rajih

katham varnayatam yatv iyam danta-panktir

     mukundadhare paurusham ya vyanakti

 

     na - not; sa - She; vindate - finds; pakim - ripe; arunya - redness; bhaji - possessing; chavih - splendor; yat-tulam - equal to which; dadimi - pomegranate; bija-rajih - seeds; katham - whether?; varnayatam - may be described; yatu - may go; iyam - this; danta - of teeth; panktih - row;  mukunda - of Krishna; adhare - on the lips; paurusham - power; ya - who; vyanakti - manifests.

 

 

     How can the teeth that show their power on Mukunda's lips be described? The splendid red pomegranate seeds are certainly not their equal.

 

 

Text 13

 

 

mukhambhoja-madhurya-dhara vahanti

     yad-antah kiyan nimnatam prapayanti

kim eshapi kasturika-bindu-bhrit tam

     harim kim dadhanam vibhaty asya-vrittam

 

     mukha - face; ambhoja - lotus; madhurya - of sweetness; dhara - flood; vahanti - carrying; yat - which; antah - within; kiyat - how many times?; nimnatam - depth; prapayanti - causing to attain; kim - whether?; esha - She; api - also; kasturika - of musk; bindu - drops; bhrittam - holding; harim - Krishna; kim - whether; dadhanam - manifesting; vibhati - is splendidly manifest; asya - of the face; vrittam - activity.

 

 

     How deep is the ocean of sweetness at Her lotus face? Is She decorated with dots of musk? What does Her face do in Krishna's presence?

 

 

Text 14

 

 

sa kanthas tadit-kambu-saubhagya-hari

     tri-rekhah pika-stavya-sausvarya-dhari

srajam malikam malikam mauktikanam

     dadhaty eva yah preyasa gumphitanam

 

     sah - that; kanthah - neck; tadit - lightning; kambu - conchshell;saubhagya - beauty; hari - removing; tri-rekhah - three lines; pika - by the cuckoos; stavya - glorified; sausvarya-dhari - music;  srajam - necklace; malikam - of malika flowers; malikamnecklace; mauktikanam - of pearls; dadhati - places; eva - indeed; yah - who; preyasa - by Her beloved; gumphitanam - strung.

 

 

     Her neck marked with three lines eclipses the beauty of lightning and the conchshell. The music it sings is praised by the cuckoos. It wears necklaces of pearls and garlands of jasminme flowers strung by Her beloved.

 

 

Text 15

 

 

uroja-dvayam tungata-pinatabhyam

     samam sakhya-yuk krishna-pany-ambujabhyam

nakhendur yadodetum iccham vidhatte

     tada kancukah kalika napi dhatte

 

     uroja-dvayam - breasts; tungata - with the quality of being raised; pinatabhyam - and the quality of being full; samam - with; sakhya-yuk - friends; krishna - fof Krishna;  pany - hand; ambujabhyam - of the two lotus flowers; nakha - of the fingernails; induh - the moon; yada - when; udetum - to rise; iccham - the desire; vidhatte - manifests; tada - then; kancukah - bodice;ka - what?; alika - gopi friend; na - not; api - indeed; dhatte - places.

 

 

     Her breasts are high and full. They are friends of Krishna's lotus hands. When the moon of His fingernails wishes to rise, what gopi friend will not remove Her bodice?

 

 

Text 16

 

 

mradimna shirishasya saubhagya-saram

     kshipantya vahantya bhujabhoga-bharam

tula-shunya-saundarya-simam dadhatya

     nija-preyase 'jasra-saukhyam dadatyah

 

     mradimna - with the softness; shirishasya - of a shirisha flower; saubhagya - of beauty; saram - the essence;  kshipantyah - throwing; vahantyah - carrying; bhujabhoga-bharam - the weigth of the arms; tula - equal; shunya - without; saundarya - of beauty; simam - the limit; dadhatyah - placing; nija-preyase - for Her beloved; ajasra - eternal; saukhyam - happiness; dadatyah - giving.

 

 

     Moving Her graceful arms soft as a shirisha flower and situated in the unparalleled pinnacle of beauty, She gives eternal happiness to Her beloved.

 

 

Text 17

 

 

shritayah sva-kanta-svatam kamra-gatryah

     shriyah shri-vilasan bhrisham kharvayantyah

gatamsa-dvayi saubhagaikantakantam

     yada paninotkramayet salakantam

 

     shritayah - resting; sva-kanta-svatam - on Her lover; kamra - beautiful; gatryah - limbs; shriyah - of the goddess of fortune; shri-vilasan - beautiful pastimes; bhrisham - greatly; kharvayantyah - dwarfing; gata - attained; amsa-dvayi - arms; saubhaga-ekantaka-

antam - the pinnacle of beauty; yada - when; panina - with Her hand; utkramayet - mat brush aside; sa - She; alaka-antam - Her hair.

 

 

     As She rests Her beautiful limbs on Her beloved, She dwarfs the beautiful pastimes of the goddess of fortune. When with Her hand She pushes back Her hair, Her shoulders attain the pinnacle of beauty.

 

 

Text 18

 

 

tadid-vama-bhrit-kankananaddha-sima

     ghana-dyota-cudavali sastra-sima

cakasti prakoshtha-dvaye ya svananti

     smarajau sukhabdhau sakhih plavayanti

 

     tadit - lightning; vama - beautiful; bhrit - holding; kankana - bracelets; anaddha - unclear;  sima - limit; ghana - of a monsoon cloud; dyota - splendid; cuda-avali - bracelets; sa - She astra - of weapons; sima - limit; cakasti - shines; prakoshtha-dvaye - on the forearms; ya - who; svananti - causing to sound; smara-ajau - of Kamadeva; sukha - of happiness; abdhau - in the ocean; sakhih - friends; plavayanti - plunging.

 

 

     Tinkling on Her wrists kankana bracelets with the unlimited splendor of lightning and cuda bracelets with the unlimited power of a host of weapons and splendid as monsoon clouds, She plunges Her gopi friends in the amorous-gesture ocean of happiness.

 

 

Text 19

 

 

tad bhati raktotpala-dvandva-shocis-

     tiraskari pani-dvayam yatra rocih

shubhankavaleh saubhagam yad vyanakti

     priyantar hridi sthapane yasya shaktih

     tat - that; bhati - shines; rakta - red; utpala - lotus; dvandva - pair; shocih - splendor; tiraskari - eclipsing;pani-dvayam - hands; yatra - where; rocih - splendor; shubha - auspicious; anka - marks; avaleh - of the series; saubhagam - beauty; yat - which; vyanakti - manifests;  priya - of Her beloved; antah hridi - on the chest; sthapane - in the placing; yasya - of whom; shaktih - the potency.

 

     Her hands, the splendor of which eclipses the glory of two red lotuses, and which are beautiful with auspicious marks, have the power to rest on Her beloved's chest.

 

 

Text 20

 

 

nakha-jyotisha bhanti tah pani-shakhah

     karoty urmikalankrita ya vishakha

samasajya krishnangulibhir vilasas

     tadasam yada rajate hanta rasah

 

     nakha - of Her fingernails; jyotisha - with the splendor; bhanti - shines; tah - they; pani-

shakhah - fingers; karoti - does; urmika - with urmikas;  alankritah - decorated; ya - which; vishakha - beautiful; samasajya - joining; krishna - of Krishna; angulibhih - with the fingers; vilasah - pastime; tada - then; asam - of them; yada - when; rajate - is splendidly manifest; hanta - indeed; rasah - the rasa dance.

 

 

     When the rasa-dance pastime is gloriously manifest, Her beautiful fingers, shining with the splendor of Her fingernails and decorated with urmika rings, join with the fingers of Krishna.

 

 

Text 21

 

 

janitvaiva nabhi-sarasy udgata sa

     mrinaliva romavalir bhati bhasa

stana-cchadmanaivambujate yad-agre

     mukhendu-prabha-mudrite te samagre

 

     janitva - giving birth; eva - indeed; nabhi - of the navel; sarasi - in the lake; udgata - risen; sa - it; mrinali - lotus root; iva - like; romavalih - line of hairs; bhati - shines; bhasa - with splendor; stana - breasts; chadmana - on the pretext; eva - indeed; ambujate - lotus; yad - of whom; agre - in front; mukha - face; indu - moon;  prabha - by the splendor; mudrite - marked; te - they; samagre - complete.

 

 

     Born from Her navel-lake, a line of hairs glistens like a stem bearing two lotus flowers disguised as breasts and splendid in the moonlight of Her face.

 

 

Text 22

 

 

krisham kim nu shokena mushti-prameyam

     na lebhe manir bhushanam yat-pidheyam

nibaddham balibhish ca madhyam tathapi

     sphutam tena su-stavya-saundaryam api

 

     krisham - slender; kim - whether?; nu - certainly; shokena - with grief; mushti - of a fist; prameyam - the measurement; na - not; lebhe - attained; manih - jewel; bhushanam - ornament; yat-pidheyam - placed on it; nibaddham - bound; balibhih - by folds of skin; ca - also; madhyam - waist; tathapi; still; sphutam - manifested; tena - by that; su-

stavya - glorious; saundaryam - beauty; api - attained.

 

 

     Is it out of grief that Her waist is slender as a fist? Although no jewel decorates it and it is bound by folds of skin, it has attained a very glorious beauty.

 

 

Text 23

 

 

kvanat-kinkini-manditam shroni-rodhah

     parisphari yad-varnane kvasti bodhah

kiyan va kaver hanta yatraiva nityam

     mukundasya drik-khanjano 'vapa nrityam

 

     kvanat - tinkling; kinkini - with bells; manditam - decorated; shroni-rodhah - hips; parisphari - broad; yat - of which; varnane - in the description; kva - where?; asti - is; bodhah - the person who knows; kiyan - how many;  va - or; kaveh - of the poet; hanta - certainly; yatra - where?;  eva - indeed; nityam - eternally; mukundasya - of Lord Mukunda; drik - of the eyes; khanjanah - the khanjana bird; avapa - attained; nrityam - dancing.

 

 

     Where is someone able to describe Her broad hips decorated with tinkling bells? How many times has the khanjana bird of poeticMukunda's eyes danced on Her hips?

 

 

Text 24

 

 

priyananga-keli-bharaikanta-vati-

     pativa sphuraty ancita patöa-shaöi

vicitrantariyopari shri-bharena

     kshipanti navendivarabhambarena

 

     priya - with Her beloved; ananga - amorous; keli - pastimes; bhara - abundance; ekanta - sole; vaöi - cottage; paöi - cloth; iva - as if; sphurati - is manifested; ancita - curved; paööa - silk; shaöi - cloth; vicitra - colorful; antariya - upper garment; upari - above; shri-bharena - with great beauty; kshipanti - throwing; nava - new; indivara - of a blue lotus; abha - with the splendor; ambarena - by the garments.

 

 

     Her silk sari is like a cottage that houses Her amorous pastimes with Her beloved. Over Her colorful sari She places a very beautiful shawl splendid as a blue lotus.

 

 

Text 25

 

 

kadalyav ivananga-mangalya-siddhau

     samaropite shrimad-uru samriddhau

vibhatah param vrittata-pinatabhyam

     vilasair haresh cetanahari yabhyam

 

     kadalyau - two plantain trees; iva - like; ananga - for amorous pastimes; mangalya - of auspiciousness; siddhau - the perfection; samaropite - grown; shrimat - beautiful; uru - thighs; samriddhau - opulent;  vibhatah - shine; param - greatly; vrittata - with firmness; pinatabhyam - and fulness; vilasaih - with transcendental pastimes; hareh - of Hari; cetana - heart;ahari - charming; yabhyam - by which.

 

 

     Her splendid thighs are like two plantain trees. They are beautiful, opulent, and splendid with firmness and broadness. They are the perfection of amorous auspiciousness and with playful pastimes they enchant Lord Hari's heart.

 

 

Text 26

 

 

virajaty aho janu-yugmam paöantah

     samakarshati drag athapy acyutantah

yadalakshyate tatra lavanya-sampat

     su-vrittam lasat-kanakam sampuöam tat

 

     virajati - shines; aho - oh!; janu-yugmam - knees;  paöa - garments; antah - within; samakarshati - attracts; drak - at once; atha - then; api - also; acyuta - of Krishna; antah - the heart; yada - when; alakshyate - is seen; tatra - there; lavanya - of beauty; sampat - the treasure; su-vrittam - graceful; lasat - glittering; kanakam - golden;  sampuöam - treasure-box; tat - that.

 

 

     Under Her garments Her knees are splendidly manifest. When seen they at once attract Krishna's heart. They are a beautiful golden treasure-box that contains the treasure of transcendental beauty.

 

 

Text 27

 

 

tanutvam kraman mulatash caru-janghe

     prayatah pariprapta-saubhagya-sanghe

padambhojayor nalata-dharayantyau

     svabham antariyantare gopayantyau

 

     tanutvam - slenderness; kramat - gradually; mulatah - from the root; caru - beautiful; janghe - legs; prayatah - advanced; pariprapta - attained; saubhagya-sanghe - auspicious beauty;  padambhojayoh - lotus feet; nalata - the state of being a lotus stem; dharayantyau - manifesting; svabham - splendor; antariyantare - in teh undergarments; gopayantyau - hiding.

 

 

     From Her hips to Her lotus feet, Her gradually tapering lotus-stem legs are very beautiful. They carefully hide their own splendor under their garments.

 

 

Text 28

 

 

jayaty anghri-pankeruha-dvandvam ishöam

     dalagre nakhendu-vrajenapi hrishöam

kvanan-nupuram hamsakarava-bhaktam

     harim rajayaty eva laksha-rasaktam    

 

     jayati - all glories; anghri-pankeruha-dvandvam - to the lotus feet; ishöam - worshipable; dala - petal; agre - at the tip; nakha - nails; indu-vrajena - by the moons; api - also; hrishöam - jubilant; kvanat - tinkling; nupuram - ankle-bells; hamsaka - hamsakas; arava-bhaktam - with the sounds; harim - Krishna; rajayat-delights; eva - indeed; laksha-rasaktam - anointed with lac.    

 

     All glories to Her worshipable lotus feet splendid with a host of toenail moons! Decorated with tinkling nupura and hamsaka anklets, and anointed with red lac, they delight Lord Hari.

 

 

Text 29

 

 

darambhoja-taöanka-valli-rathadyair

     maha-lakshanair bhavya-vrindabhivadyaih

yutam tat talam mardavarunya-shali

     smritam yad bhaved acyutabhishöa-pali

 

     dara - conchshell; ambhoja - lotus; taöanka - earrings; valli - vines; ratha - chariots; adyaih - beginning with; maha-lakshanaih - auspicious signs;  bhavya-vrindabhivadyaih - with respectful prayers; yutam - endowed; tat - that; talam - surface; mardava - softness;runya - redness; shali - possessing tyhe qualities; smritam - remembered; yat - which; bhavet - may be; acyuta - of Krishna; abhishöa-pali - desires.

 

 

     The soles of Her feet bear the auspicious marks of conchshell, lotus, earring, vine, and chariot. They are soft and red, they are worshiped with eloquent prayers, and they fulfill the desires of Lord Krishna. One should meditate on them in this way.

 

 

Text 30

 

 

priye shyamalo ledhu bhringo nalinya

     marandam param dandashiti kshudanya

yadettam batety acyutoktyancalantar

     mukhabje sitendum dadhe salakantah

 

     priye - O beloved; shyamalah - a black; ledhu - may lick; bhringah - bee; nalinyah - of a lotus flower; marandam - the honey; param - great; dandashiti - biting again and again; kshudanya - delicate; yada - when; itam - gone; bata - indeed; iti - thus; acyuta - of Krishna; uktya - by the words; ancalantahwithin Her sari; mukhabje - in Her lotus face; sita - cooling; indum - moon; dadhe - placed; salakantah - with curling locks of hair.

 

 

     "Beloved, let the black bee lick the honey of this delicate lotus flower." Because of these words of Lord Krishna, She made the cooling moonlight shine on Her lotus face and curling locks of hair.

 

 

Text 31

 

 

tam alambya labdhaujaso madhavasya

     spuöam pani-capalyam alpam nirasya

taya svadharah sadhu karpura-liptah

     krito neti nety aksharodgara-diptah

 

     tam - that; alambya - taking; labdhaujasah - strong; madhavasya - of Krishna; spuöam - manifested; pani - of His hands; capalyam - restlessness; alpam - slight; nirasya - abandoning; taya - with Her; svadharah - lips;  sadhu - nicely; karpura - with camphor; liptah - anointed; kritah - done; na - No!; iti - thus; na - No!; iti - thus; aksharodgara - with the words; diptah - shining.

 

 

     Pushing against Him, She stopped the advances of powerful Madhava's hands. Her beautiful camphor-anointed lips were splendid with the syllables "No! No!"

 

 

Text 32

 

 

sa jagarti tasyah parivara-cetas-

     taöe 'nukshanam ramya-lila-sametah

athapy ashöa-yamikya-mushyah saparya

     yatha-kalam acaryate tena varya

 

     sah - he; jagarti - remains awake; tasyah - of Her;  parivara - of being a member of the retinue; cetah-taöe - in the thought; anukshanam - at every moment; ramya - charming; lila - pastimes; sametah - assembled;  atha - then; api - also; ashöayamikya-mushyah - for eight nights; saparya - worship; yatha-kalam - at the appropriate time; acaryate - is done; tena - by him;  varya - to be chosen.

 

 

     He who keeps a vigil for eight nights, remaining awake and at every moment meditating on the divine couple's transcendental pastimes, at the proper time will attain the object of his worship.