Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vishvanatha Chakravarti Thakura > Bhakti-rasamrta-sindhu-bindu > Contents

Contents

 

Preface                                                                                                             i

Introduction                                                                                                     xv

Waves of Bhakti-rasamrita-sindhu                                                                      xviii

 

 

Purva-vibhaga (Eastern Division)

Bhagavad-bhakti-bheda-nirupakah

Divisions of Bhagavad-bhakti

 

First Wave—Samanya-bhakti

General Characteristics of Bhakti

 

Mangalacaranam                                                                                             2

 

(1) Uttama-bhakti                                                                                           3

Symptoms of Uttama-bhakti                                                                                       6

(1) Svarupa-lakshana

    Anushilanam                                                                                              6

    Krishna                                                                                                    11

    Anukulyena                                                                                              11

(2) Tatastha-lakshana                                                                                               13

    Anyabhilashita-shunyam                                                                              14

    Jnana-karmadi-anavritam                                                                                      15

Three Types of Jnana:

    Tat-padartha-jnana                                                                                    15

    Tvam-padartha-jnana                                                                                 15

    Jiva-brahma-aikya-jnana                                                                             16

Three Types of Bhakti:                                                                                    17

    Aropa-siddha-bhakti                                                                                   17

    Sanga-siddha-bhakti                                                                                   18

    Svarupa-siddha-bhakti                                                                                18

    Karma                                                                                                     19

    Adi                                                                                                                   19

    Anavrita                                                                                                   19

Second Wave—Sadhana-bhakti

Bhakti in the Stage of Cultivation

 

(2) Sadhana-bhakti                                                                                          21

     Types of Uttama-bhakti                                                                                      24

     Sadhana-bhakti                                                                                        24

         Bhava-bhakti as Nitya-siddha                                                                          26

 

(3) Stages Leading to the Appearance of Prema                                                   29

Three types of Siddha-mahapurushas

    (1) Bhagavat-parshada-deha-prapt                                                                         37

    (2) Nirdhuta-kashaya                                                                                  37

    (3) Murcchita-kashaya                                                                                37

 

(4) The Sixty-four Angas of Bhajana                                                                             42

(1) Shri Guru-padashraya                                                                                  43

Three Types of Gurus:

    Shravana-guru                                                                                           46

    Shiksha-guru                                                                                                      46

    Diksha-guru                                                                                                        47

(2) Shri Krishna-diksha-shikshadi                                                                                  48

(3) Pritipurvaka-guru-seva                                                                                 53

(4) Sadhu-marganusarah                                                                                  54

(5) Bhajana-riti-niti-prashna                                                                               56

(6) Krishnarthe-akhila-bhoga-tyaga                                                                     56

(7) Tirtha-vasah                                                                                              57

(8) Svabhakti-nirvahanurupa-bhojanadi-svikaram                                                  59

(9) Shri Ekadashi-vrata                                                                                               59

(10) Ashvattha, Tulasi, Dhatri, Go, Brahmana, Vaishnava-sammanam                       63

(11) Asadhu-sanga-tyagah                                                                                69

(12) Bahu-shishya-karana-tyagah                                                                       69

(13) Bahu-arambha-tyagah                                                                               70

(14) Bahu-shastra-vyakhya-vivadadi-tyagah                                                                   70

(15) Vyavahare-karpanya-tyaga                                                                         71

(16) Shoka-krodhadi-tyagah                                                                              72

(17) Devatantara-ninda-tyagah                                                                          72

(18) Pranimatre-udvega-tyagah                                                                          73

(19) Sevaparadha-namaparadha-tyagah                                                              73

(20) Guru Krishna Bhakta-ninda-sahana-tyagah                                                     73

(21) Vaishnava-cihna-dharanam                                                                         74

(22) Harinamakshara-dharanam                                                                         76

(23) Nirmalya-dharanam                                                                                   76

(24) Nrityam                                                                                                  77

(25) Dandavat-pranamam                                                                                 77

(26) Abhyutthanam                                                                                         78

(27) Anuvrajya                                                                                               78

(28) Shri-murti-sthane-gamanam                                                                        79

(29) Parikrama                                                                                               79

(30) Puja                                                                                                       80

(31) Paricarya                                                                                                 80

(32) Gitam                                                                                                     81

(33) Sankirtanam                                                                                            81

(34) Japa                                                                                                      82

(35) Stava-patha                                                                                             83

(36) Mahaprasada-seva                                                                                    83

(37) Vijnapti                                                                                                   83

(38) Caranamrita-panam                                                                                  85

(39) Dhupa-malyadi-saurabha-grahanam                                                             85

(40) Shri Murti-darshanam                                                                                 86

(41) Shri Murti-sparshanam                                                                               86

(42) Aratrika-darshanam                                                                                   86

(43) Shravanam                                                                                              86

(44) Tat-kripapekshanam                                                                                 87

(45) Smaranam                                                                                              87

(46) Dhyanam                                                                                                88

(47) Dasyam                                                                                                  89

(48) Sakhyam                                                                                                89

(49) Atma-nivedanam                                                                                      90

(50) Nija-priya-vastu-samarpanam                                                                     91

(51) Krishnarthe-samasta-karma-karanam                                                            91

(52) Sarvatha-sharanapattih                                                                              91

(53) Tulasi-seva                                                                                              92

(54) Vaishnava-shastra-seva                                                                             92

(55) Mathura-mandale-vasah                                                                             93

(56) Vaishnava-seva                                                                                        94

(57) Yatha-shakti Doladi-mahotsava-karanam                                                       94

(58) Karttika-vratam                                                                                        95

(59) Sarvada Harinama-grahanam, Janmashtami-yatradi-kanca                                96

(60) Shraddha-purvaka Shri Murti-seva                                                                97

(61) Rasikaih-saha Shri Bhagavatarthasvadah                                                       98

(62) Sajatiya-snigdha-mahattara-sadhu-sanga                                                       98

(63) Nama-sankirtanam                                                                                    100

(64) Shri Vrindavana-vasa                                                                                 109

(5) Sevaparadha                                                                                            111

 

(6) The severity of Namaparadha                                                                      115

 

(7) Namaparadha                                                                                            116

 

(8) Vaidhi-bhakti                                                                                             118

         

(9) Raganuga-bhakti                                                                                        121

 

(10) Further Discussion on Raganuga-bhakti                                                         130

 

(11) Five Types of Raganuga-sadhana                                                                133

    (1) Bhavamaya                                                                                         134

    (2) Bhava-sambandhi                                                                                 134

    (3) Bhava anukula                                                                                               135

    (4) Bhava-aviruddha-sadhana                                                                       135

    (5) Bhava-pratikula                                                                                    135

 

Third Wave—Bhava-bhakti

Bhakti in the Budding Stage of Ecstatic Love

 

(12) Bhava-bhakti                                                                              136

Nine Symptoms of Bhava                                                                     139

Two Types of Ratyabhasa:

    (1) Pratibimba-ratyabhasa                                                                        142

    (2) Chaya-ratyabhasa                                                                    144

 

Fourth Wave—Prema-bhakti

Bhakti in the Mature Stage of Ecstatic Love

 

(13) Prema-bhakti                                                                              145

 

 

 

Dakshina-vibhaga (Southern Division)

Samanya-bhagavad-bhakti-rasa-nirupakah

General Characteristics of Bhagavad-bhakti-rasa

 

 

(14) Overview of Bhakti-rasa                                                               150

Components of Bhakti-rasa                                                                  151

Vibhava                                                                                                      154

Anubhava                                                                                                   155

Sattvika-bhava                                                                                             155

Sattvikabhasa                                                                                    156

   Ratyabhasa                                                                                             156

   Sattvabhasa                                                                                            157

   Nihsattva                                                                                      157

   Pratipa                                                                                                   157

 

First Wave—Vibhava

The Causes of Tasting Bhakti-rasa

 

Vishayalambana-vibhava

    Krishna’s 64 Qualities as Vishayalambana                                                    158

    Four Kinds of Nayakas or Heroes                                                     162

       (1) Dhirodatta                                                                                    162

       (2) Dhira-lalita                                                                                    162

       (3) Dhira-shanta                                                                                 162

       (4) Dhiroddhata                                                                                  162

   The Causes of Tasting Rati                                                                         163

Uddipana-vibhava                                                                              164

    Qualities                                                                                                165

    Dress and Ornaments                                                                     166

    Flutes                                                                                                   167

 

Second Wave—Anubhava

External Symptoms of Ecstacy

 

Anubhava                                                                                                    168

 

Third Wave—Sattvika-bhava

Symptoms of Ecstacy Arising from Sattva

 

General Description                                                                             169

Eight External Symptoms of Ecstacy                                                       170

How the Sattvika-bhavas Manifest                                                         171

 

Fourth Wave—Vyabhicari-bhava

Internal Transitory Emotions

 

(15) Description of Vyabhicari-bhavas                                          172

 

Types of Vyabhicari-bhavas                                                                  179

Vyabhicari-bhavabhasa                                                                                  180

Various Conditions of Vyabhicari-bhavas                                                 181

 

(16) Gradation in the Manifestation of Bhavas                      182

 

Various Conditions of the Heart                                                             186

Corresponding Emotions                                                                      187

Meltability of the Heart                                                                        188

 

Fifth Wave—Sthayibhava

Permanent or Dominant Emotions

 

(17) General Description of Sthayibhava                             189

Samanya                                                                                                    191

Svaccha                                                                                                      191

Five types of Sthayibhava                                                                    191

Mukhya-rati                                                                                       192

Gauna-rati                                                                                                   194

 

Divisions of the Sthayibhava                                                                 196

Presiding Deities and Colors of Bhakti-rasa                                     197

Bhakti-rasa Tasted in Five Ways                                                            198

 

 

 

Pashcima-vibhaga (Western Division)

Mukhya-bhakti-rasa-nirupakah

Primary Divisions of Bhakti-rasa

 

First Wave—Shanta-bhakti-rasa

Tranquility

 

(18) Shanta-rasa                                                                                200

Vibhava

   Vishayalambana                                                                                       201

   Ashrayalambana                                                                                      201

      (1) Atmarama                                                                            201

      (2) Tapasvi-gana                                                                                 201

   Uddipana

       Asadharana-uddipana                                                                          202

       Sadharana-uddipana                                                                  202

 

Anubhava

   Asadharana-anubhava                                                                     202

   Sadharana-anubhava                                                                                 203

 

Sattvika-bhava                                                                                  203

Vyabhicari-bhava                                                                               203

Sthayibhava                                                                                      203

Rasa                                                                                                         204

 

Second Wave—Prita-bhakti-rasa

Servitude

 

(19) Dasya-rasa                                                                                 206

 

Sambhrama-prita-rasa                                                                        207

Vibhava

   Vishayalambana                                                                                       208

   Ashrayalambana:                                                                            208

      (1) Adhikrita                                                                                        209

      (2) Ashrita                                                                                          209

      (3) Parishada                                                                                       210

      (4) Anuga                                                                                           210

 

      (1) Dhurya                                                                                          210

      (2) Dhira                                                                                            211

      (3) Vira                                                                                     212

 

Uddipana

       Asadharana-uddipana                                                                          213

       Sadharana-uddipana                                                                  213

 

Anubhava

       Asadharana-uddipana                                                                          213

       Sadharana-uddipana                                                                  214

 

Sattvika-bhava                                                                                  214

Vyabhicari-bhava                                                                               214

Sthayibhava                                                                                      214

    Prema                                                                                                   215

    Sneha                                                                                                   215

    Raga                                                                                                    215

    Prema, Sneha, and Raga Manifest in Different Devotees                       216

Ayoga

    (1) Utkanthitva                                                                             216

    (2) Viyoga                                                                                             216

    Ten Conditions of Viyoga                                                                         217

 

Yoga

    (1) Siddhi                                                                                     217

    (2) Tushthi                                                                                            217

    (3) Sthiti                                                                                      217

 

Gaurava-prita-rasa                                                                             217

Vibhava

   Vishayalambana                                                                                       218

   Ashrayalambana                                                                                      218

   Uddipana                                                                                      218

Anubhava                                                                                         219

Sattvika-bhava                                                                                  219

Vyabhicari-bhava                                                                               219

Sthayibhava                                                                                      219

 

Third Wave—Preyo-bhakti-rasa

Friendship

 

(20) Sakhya-rasa                                                                               221

 

Vibhava

   Vishayalambana                                                                                       222

   Ashrayalambana                                                                                      223

      (1) Pura-sambandhi                                                                    223

      (2) Vraja-sambandhi                                                                   223

      (1) Suhrida                                                                                          224

      (2) Sakha                                                                                           224

      (3) Priya-sakha                                                                                    224

      (4) Priyanarma-sakha                                                                  225

   Uddipana                                                                                      225

      (1) Vayasa                                                                                          225

Anubhava

   Sadharana-anubhava                                                                                 226

   Asadharana-anubhavas of the Suhrit-sakhas                                        226

   Asadharana-anubhavas of the Sakhas                                                 227

   Asadharana-anubhavas of the Priya-sakhas                                         227

   Asadharana-anubhavas of the Priyanarma-sakhas                                 227

 

Sattvika-bhava                                                                                  227

Vyabhicari-bhava                                                                               227

Sthayibhava

    Pranaya                                                                                                228

 

Fourth Wave—Vatsalya-bhakti-rasa

Parental Affection

 

(21) Vatsalya-rasa                                                                              229

 

Vibhava

   Vishayalambana                                                                                       229

   Ashrayalambana                                                                                      230

   Uddipana                                                                                      230

 

Anubhava                                                                                         230

Sattvika-bhava                                                                                  231

Vyabhicari-bhava                                                                               231

Sthayibhava                                                                                      231

 

(22) Mixture of Bhavas                                                                       232

 

Fifth Wave—Madhura-bhakti-rasa

Conjugal love

 

(23) Madhura or Shringara-rasa                                                   233

 

Vibhava

   Vishayalambana                                                                                       233

   Ashrayalambana                                                                                      234

   Uddipana                                                                                      234

 

Anubhava                                                                                         234

Sattvika-bhava                                                                                  234

Vyabhicari-bhava                                                                               234

Sthayibhava                                                                                      234

 

Meeting and Separation

   Vipralambha

      (1) Purva-raga                                                                           235

      (2) Mana                                                                                            235

      (3) Pravasa                                                                                         235

   Sambhoga                                                                                     235

 

 

 

 

Uttara-vibhaga (Northern Division)

Gauna-bhakti-rasa-nirupakah

Secondary Divisions of Bhakti-rasa

 

 

(24) Overview of Gauna-rasa                                                               240

 

First Wave—Hasya-bhakti-rasa

Laughter

Vibhava

   Alambana                                                                                      242

   Uddipana                                                                                      242

 

Anubhava                                                                                         243

Sattvika-bhava                                                                                  243

Vyabhicari-bhava                                                                               243

Sthayibhava                                                                                      243

   (1) Smita                                                                                                243

   (2) Hasita                                                                                      243

   (3) Vihasita                                                                                             243

   (4) Avahasita                                                                                           244

   (5) Apahasita                                                                                          244

   (6) Atihasita                                                                                            244

 

 

Second Wave—Adbhuta-bhakti-rasa

Astonishment

 

Vibhava

     Vishayalambana                                                                                    245

     Ashrayalambana                                                                                    245

     Uddipana                                                                                             245

 

Anubhava                                                                                         245

Sattvika-bhava                                                                                  245

Vyabhicari-bhava                                                                               245

Sthayibhava                                                                                      245

Third Wave—Vira-bhakti-rasa

Heroism

 

Yuddha-Vira—Heroism in Fighting

 

Vibhava

     Alambana                                                                                            247

     Uddipana                                                                                             247

 

Anubhava                                                                                         247

Sattvika-bhava                                                                                  248

Vyabhicari-bhava                                                                               248

Sthayibhava

   (1) Svashaktya aharya                                                                              248

   (2) Svashaktya sahaja                                                                               248

   (3) Sahayenaharya                                                                                   248

   (4) Sahayena sahaja                                                                                 248

 

Dana-Vira—Heroism in Giving Charity

 

(I) Bahuprada—Giver of Great Wealth

 

Vibhava

    Alambana                                                                                    249

    Uddipana                                                                                     249

 

Anubhava                                                                                         249

Vyabhicari-bhava                                                                               249

Sthayibhava                                                                                      249

   (1) Abhyudayika                                                                             250

   (2) Tat-sampradanaka                                                                     250

 

 

 

 

 

(II) Upasthita-durapartha-tyagi

A Renouncer of Rare Wealth

 

Vibhava

   Alambana                                                                                       250

   Uddipana                                                                                       250

 

Anubhava                                                                                          251

Vyabhicari-bhava                                                                                251

Sthayibhava                                                                                       251

 

Daya-Vira—Heroism in Compassion

 

Vibhava

   Alambana                                                                                       251

   Uddipana                                                                                       251

 

Anubhava                                                                                          251

Vyabhicari-bhava                                                                                252

Sthayibhava                                                                                       252

 

Dharma-Vira—Heroism in Religious Activities

 

Vibhava

   Alambana                                                                                       252

   Uddipana                                                                                       252

Anubhava                                                                                          252

Vyabhicari-bhava                                                                               253

Sthayibhava                                                                                      253

 

Fourth Wave—Karuna-bhakti-rasa

Compassion

 

Vibhava

   Vishayalambana                                                                                       254

      (1) Shri Krishna                                                                                             254

      (2) Priya                                                                                             254

      (3) Sva-priya                                                                                       254

   Ashrayalambana                                                                                      254

   Uddipana                                                                                      255

 

Anubhava                                                                                         255

Sattvika-bhava                                                                                  255

Vyabhicari-bhava                                                                               255

Sthayibhava                                                                                      255

 

Fifth Wave—Raudra-bhakti-rasa

Anger

 

Vibhava

   Vishayalambana                                                                                       256

     (1) Shri Krishna                                                                                     256

     (2) Hita (a well-wisher)                                                                 256

          Anavahita (inattentive)                                                           256

          Sahasi (rash)                                                                                 256

          ˆrshyu (jealous)                                                                             256

     (3) Ahita (one who is hostile)                                                         256

          Svasyahita (hostile to oneself)                                                256

          Harer ahita (hostile to Krishna)                                                257

     Ashrayalambana                                                                                    257

     Uddipana                                                                                             257

 

Anubhava                                                                                        257

Sattvika-bhava                                                                                  257

Vyabhicari-bhava                                                                               257

Sthayibhava                                                                                      258

   (1) Kopa (fury)                                                                                        258

   (2) Manyu (indignation)                                                                   258

   (3) Rosha (pique)                                                                           258

 

 

 

 

 

 

Sixth Wave—Bhayanaka-bhakti-rasa

Fear

 

Vibhava

   Vishayalambana                                                                                       259

        (1) Shri Krishna                                                                                 259

        (2) Daruna—the wicked                                                            259

   Ashrayalambana                                                                                      259

        (1) Anukampya (fit to be favored)                                                       259

        (2) Bandhu (a relative or friend)                                                 259

                   Darshana (by seeing)                                                         259

                   Shravana (by hearing)                                                        259

                   Smarana (by remembrance)                                                259

   Uddipana                                                                                      260

 

Anubhava                                                                                         260

Sattvika-bhava                                                                                  260

Vyabhicari-bhava                                                                               261

Sthayibhava

     (1) Akriti—(dreadful form)                                                             261

     (2) Prakriti—(dreadful nature)                                                         261

     (3) Prabhava—(awesome power)                                                   261

 

Seventh Wave—Vibhatsa-bhakti-rasa

Disgust

 

Vibhava

     Alambana                                                                                            262

 

Anubhava                                                                                         262

Sattvika-bhava                                                                                  262

Vyabhicari-bhava                                                                               262

Sthayibhava                                                                                      262

     (1) Vivekaja (arising from discrimination)                                          263

     (2) Prayiki (general)                                                                     263

 

 

 

Eighth Wave—Rasanam-maitri-vaira-sthiti

Compatible and Incompatible Rasas

 

(25) Compatible and Incompatible Rasas                            264

     Mukhya-rasa                                                                                         264

     Gauna-rasa                                                                                           265

 

(26) Inclusion of Gauna-rasas within Mukhya-rasas               268

 

Ninth Wave—Rasabhasa

Semblance of Rasa

 

(27) Rasabhasa                                                                                 269

Uparasa                                                                                                      272

Anurasa                                                                                                      273

Aparasa                                                                                                      273

 

References                                                                                                  275

Verse Index                                                                                       279