Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Verses > Gaudiya Kanthahara > Verse Index

Verse Index

abhagavata bujhi heno yara acche jnana: 2.25

abhyarthitas tada tasmai sthanani kalaye dadau: 13.107

achaitanyam-idam visvam yadi chaitanyam-isvaram: 3.79

aara pracara namera karaha dui karya: 1.25

acara, pracara namera karaha dui karya: 17.113

acaryavan puruso veda: 1.2

acarya dharmam paricarya visnum: 3.73

acarya kahena,tumi na vasiho bhaya: 14.104

acaryas tena kirtitah: 1.23

acaryam mam vijaniyam 1.28

acaryam mam vijaniyam: 15.6

acchedyo' yam adahyo 'yam: 10.5

acinoti yah sastrartham: 1.23

acintya khalu ye bhava: 7.103

adarah paricaryayam sarvangair:13.59

adau krta-yuge varno nrnam hamsa iti smrtah: 14.19

adhana api te dhanyah sadhavo grhamedhinah: 15.21

adhyapayati no sisyan nadhite vedam uttamam: 14.84

adhyo'vatarah purusah parasya kalah svabhavah:7.79

adi catur-vyuha keha nahi in'hara sama:7.61

adi-madhya-antye bhagavate ei kaya 2.19

advaita-acarya gosani saksat-isvara: 6.8

advaita-acarya, nityanandadui anga: 5.1

advaitanghryabhabhrngamstan sarasarabhrto: 6.10

advaya-jnana-tattava-vastu krsnera svarupa: 7.2

advaya-jnana-tattvasvayam bhagavan:7.22

adyapi vacaspatayas-tapo-vidya-samadhibhih:12.35

adyapiha chaitanya ei saba lila kare: 4.34

aghaccit-smaranam visnorvahbvayasena : 17.19

aghadamana-yasodanandanau nandasuno: 17.47

ahaituky apratihata yayatma suprasidati: 15.45

aham eva dvija-srestha nityam pracchana 4.10

aham eva kvacid brahman sannyas-asramam: 4.9

aham bhakta-paradhino hyasvatantra iva dvija 3.29

aham hi sarva-yajnanam bhokta ca prabhur eva ca:7.17

aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate:7.48

aham vedmi suko vetti vyaso vetti na vetti va   2.27

ahe danda, ami yare bahiye hrdaye: 15.54

aho bata svapaco 'to gariyan 3.58

aho bata svapaco 'to gariyan: 14.103

aho bhagyam aho bhagyam nandagopa :13.65

aisvaryasya samagrasya viryasya yasasah shriyah:7.28

ajam-ekam lohita-gukla-krishnam: 8.11

ajnana timirandhasya  1.37

ajnanatamera nama bhaiye kaitava:13.131

ajnayaivam gunan dosan mayadisthan api: 15.52

ajo nityah sasvato'yam purano:10.3

ajo'pi sann avyayatma bhutanam isvaro'pi san: 8.7

ajo'pi sannavyayatma bhutanam-isvaro'pi san:7.101

aksatriyanam kule jato visvamitro'sti matsamah: 14.61

aksnoh phalam tvadrsa-darsanam hi 3.47

akrsthih krta-cetasam sumanasa-muccatanam: 17.15

alabhde vinasthe va bhaksyacchadana-sadhane:13.102

alingi lingivesena yo-vrttim-upajivati: 14.87

alpa kari' na maniha dasa hena nama:9.12

amanina manadena kirtaniyah sada harih: 17.57

amantra-yajno hyasteyam satyam go-vipra 14.11

amara ajnaya guru haina tara' ei desa: 17.114

amara prabhura prabhu shri gaurasundara  1.60

amnayah praha tattvam harim:  Preamble 1

amnayah srutayah saksad  1.62

amuni panca sthanai hyad-dharama-prabhavah:13.109

amunyadhanyani dinantarani hare: 18.21

anadir-adir-govindah sarva-karana-karanam:7.26

ananda-chinmaya-rasa-pratibhavitabhis-:18.15

ananda-tirtha-nama sukha-maya-dhama yatir jiyat  1.64

anandam-buddhi-vardhanam pratipadam: 17.49

ananta-sakti-madhye krsnera tina sakti pradhana:8.3

ananyas-cintayanto mam ye janah paryupasate:13.144

anarpitacarim cirat karunayavatirnah kalau: 4.31

anartho-pasamam-saksad-bhakti-yogam-adhoksaje  2.5

anasaktasya visayan yatharham-upayunjatah:13.80

anathabandho karunika-sindho ha hasta ha : 18.21

anayaradhito nunam bhagavan harir-isvarah:9.22

anasitah karmaphalam karyam karma karoti yah:12.44

andham tamah pravisanti ye'vidyamupasate:12.26

anera ki katha, baladeva mahasaya:7.30

antarayan vadambhyato munato yogamuttamam:12.43

antaranga,bahiranga, tatastha kahi yare: 8.4

antah krishnam bahir-gauram darsitangadi-: 4.10

anubhavasmita, nrtya-gitadi udbhasvara:9.24

anukulyasya sankalpah pratikulya-vivarjanam:13.139

anumana pramana nahe isvara-tattva-jnane:7.106

anyabhilasta-sunyam jnana-karmady-anavrtam:13.6

apadyapi ca kasthayam bhito va durgato'po va: 14.92

apane acare keha na kare pracara  1.25

apane acare keha, na kare pracara: 17.113

apane purusavisvera "nimitta"karana: 6.3

apani acari' bhakti sikhamu sabare  1.26

apani na kaile dharma sikhana na yaya  1.27

apani-padahsruti varje "prakrta"gocara:7.100

apare tu "tarko-pratisthanat" bhede'pya-bhede'pi:11.8

apareyam-itas-tvanyam prakrtim viddhi me param: 8.10

aparimita dhruvas-tanu-bhrto yadi sarvagata-:10.40

apayayam mam anabhipsum andham

apasyam gopamani-padyamanama ca para ca:7.45

api cacaratas-tesam abrahmanyam pratiyate: 14.89

aprakrta vastu nahe prakrta-gocara:7.102

ara dui janma ei sankirtanarambhe: 4.40

aradhyo bhagavan brajesa-tanayas-tad-dhama: 4.41

arcayam-eva haraye yah pujam sraddhayehate 3.6

arcye visnau siladhir-gurusu naramatir-vaisnave:13.94

arjvavam brahmane syaksat sudro'narjava 14.46

artha-pancakavid vipro mahabhagavatah smrtah 3.5

arthaitani na seveta bubhusuh purusah kvacit:13.110

artho'yam brahma-sutranam bharatartha 2.7

asa maho carana-renu-jusamaham syam 3.69

asadhu-sange bhai "krishna-nama" nahi haya: 17.55

asaktis-tad gunakhyane pritis-tad-vasati sthale: 18.8

asan varnastrayo'hyasya grhnato'nuyugam tanuh: 4.5

asat-sanga-tyaga ei vaishnava-acara:13.99

asatyam apratistham te jagad ahur anisvaram: 14.3

asau maya hatah sakrur-harisye caparanapi: 14.4

asau sva-putra-mitra-kalatra: 15.53

asamkhya brahmara gana aila tataksane:7.40

astikyam-udyamo nityam naipunyam: 14.10

asurim yonim apanna mudha janmani janmani: 14.6

ata atyantikam ksemam prcchamo:13.150

ata eva ta'ra mukhe na aise krishna-nama: 17.107

ata eva vaisnavera janma mrtyu nai 3.55

ataeva bhagavata karaha vicara  2.12

ataeva bhagavatasutrera 'artha' rupa  2.11

ataeva brahma-sutrera bhasyashri bhagavata  2.9

atapastvanadhiyanah pratigraha-rucir-dvijah: 14.86

atah shri krishna namadi na bhaved grahyam : 17.56

atah shri krishna-namadi na bhaved grahyam-:13.28

athapi te deva padambujadvaya-:12.37

athapi te deva padambujadvaya:7.105

athapi yat-padanakhavasrstham:7.37

athava bahunaitena kim jnatena tavaruna:7.15

ati-visvasta-cittasya vasedeve sukhambudhau:13.62

atmaramas ca munayo nirgrantha apyurukrame:13.34

atyaharah prayasas ca prajalpo niyamagrahah:13.85

aula, baula, karttabhaja, neda, daravesa,sani:13.111

avaitam harinadvaitadacaryam bhaktisamsanat: 6.2

avaishnava mukhodgirnam putam harikathamrtam  2.39

avaisnavo guru na syad  1.17

avaisnavopadistena  1.54

avajananti mam mudha manusim tanum-ashritam:7.112

avatara haya krsnera prakara:7.67

avatara hyasamkhyoya hareh sattva-nidhe-dvijah:7.75

avatara sabapurusera kala-amsa:7.33

avatara sara, gaura-avatara: 4.39

avatari krishna yaiche kare avatara:8.23

avidya karma-samjnanya trtiya saktir-isyate: 8.20

avidyayamantare vartamanah:12.23

avidyayamastare varttamanah, svayam dhirah:10.30

avidyayam bahudha vartamana:12.24

avismitam tam paripurna-kamam: 17.97

avismrtih krishna-padaravindayoh:13.40

ayam svastyayanah pantha-dvijater-13.51

ayi dina-dayardra-natha he mathuranatha: 18.23

asabandhah samut-kantha namagane sada rucih: 18.7

aslisya va padaratam pinasthu mam: 18.22

asramapasada hyete kalvasrama-vidamvanah: 15.49

asrupulakaveva cit-tadravalingamityapi na : 17.68

asucir-vapyanacaro manasa-papa-macaran:13.91

asuddhah sudra-kalpa hi brahmanah: 14.63

asvamedham gavalambham sannyasam pala-: 15.28

anurhyeya atmayam va ete sinitah punyam ca :10.9

amhah samhara-dakhila sakrdudayadeva: 17.13

bahih sutram tyajed-vidvan yogam: 14.77

bahu-janma kare yadi sravana-kirtana: 17.104

bahu-vakya-virodhena sandeho jayate yada:13.84

bahya, abhyantara, ihara dui ta' sadhana: 18.10

bahunam janmanam-ante jnanavan mam: 3.43

balagra-sata bhagasya satadha kalpitasya ca:10.8

barhayite te nayane naranam:13.136

bhagavad-bhakti-hinasya jatih sastram japas-: 3.77

bhagavat uru-vikramanghri-sakha 3.17

bhagavata ye na mane, se yavana sama  2.34

bhagavata, tulasi gangaya, bhaktajane  2.18

bhagavata-bharata-sastra agama purana: 4.14

bhagavata-sastre se bhaktir tattva kahe 2.19

bhagavate acintya isvara-buddhi  y'ara  2.26

bhajanti ye yatha devan deva api tahaiva tan 3.53

bhaktavatara acaryo'dvaito yah shri sadasiva: 6.4

bhakti-misra-krta punye kona jivottama:7.85

bhakti-tattva prema kahe raye kari vakta: 4.26

bhakti-yoge bhakta paya yanhara darsana: 7.3

bhakti-yogena manasi samyak pranihite'male:10.18

bhaktirevainam nayati bhaktirevainam 13.8

bhaktistvayi sthiratara bhagavan yadi syad-:17.50

bhaktya sanataya bhaktya vibhraty utpulakam: 18.6

bharata bhumite haila manusya janma ya'ra: 17.115

bharah param pattkiritajustha-:13.135

bhasvan yathasma-sakalesu nijesu tejah:7.86

bhavad-vidha bhagavatas-tirthi-bhutah svayam:3.31

bhavisyam brahmavaivarttam markandeyam 2.40

bhayam dvitiya-bhinivesatah syad-:13.152

bhejur mukunda-padavim srutibhir-vimrgyam 3.69

bhukti mukti vanje yei kanha dunhara gati:12.53

bhrtakadhyapako yas ca bhrtakadhyapitas-tatha: 14.88

bhrtyasya-bhrtya iti mam smara lokanatha 3.36

bhumir-apo'nalo vayuh kham mano-buddhir eva: 8.9

bhutani bhagavaty-atmany-esu bhagavatottamah 3.9

bile bator-ukrama-vikraman ye na snvatah:13.134

brahma devanam prathamah sa-svabhuva  1.63

brahma tan'ra angakanti nirvisesa-prakase: 7.10

brahma, visnu, sivatan'ra "gunavatara":7.83

brahma, sivaajnakari bhakta-avatara:7.96

brahma-bhutah prasannatma na socati na : 13.1

brahma-tattvam na janati brahma-sutrena: 14.78

brahmacaryam tapah saucam santoso bhuta:  15.11

brahmavan-nirvikaram hi yatha visnus tathaiva :13.88

brahmana-ksatriya-visam sudranan ca parantapa: 14.12

brahmananam sahasrebhyah satrayaji visisate 3.41

brahmananam sahasrebhyah satrayaji visisyate: 14.105

brahmanah ksatriya vaisyah sudrah papa: 14.23

brahmano hi pratistaham amrtas avyayasya ca: 7.8

brahmanyataprasadas ca satyan ca ksatra- 14.9

brahmanda bhramite kona bhagyava jiva 1.10

brahmam padmam vaishnavansca saivam laingam: 2.40

brahmeti paramatmeti bhagavan iti sabdyate: 7.1

chaitanya krishna-avatara prakata pramana: 4.14

chaitanya lilamrta pura, krishna lila sukarpura, 1.12

chaitanya na manile taiche daitya ta're jani: 4.35

chaitanya nityanande nahi ei' saba vicara: 4.37

chaitanya-simhera nabadipe avatara: 4.30

chaitanyavatare bahe premarta-vanya: 4.38

caitanyera adi-bhakta nityananda-raya: 5.13

caksur unmilitam  yena 1.37

cari varnasrami yadi krishna nahi bhaje: 14.18a

carijanera punah prthak tin tin murti:7.65

cariveda-upanisade yata kicchu haya  2.9

catur-varnyam maya srstham guna-karma: 14.16

caudda-bhuvanera guru chaitanya gosani: 4.17

ceto darpana-marjanam bhava-maha-davagni: 17.49

channah kalau yad-abhavas tri-yugo 'tha sa tvam: 4.7

cic-chakti, mayasakti, jiva-sakti-nama: 8.4

daiva hy esa gunamayi mama maya duratyaya:13.142

daivam na tat syan na patis ca sa syat  1.43

daivena nah phalati divya-kisora-murtih: 17.50

damanam dandam yasya van-manah-kayanam: 15.30

dante nidhaya trnakam padayor-nipatya13.148

dasye khalu nimajjanti sarva eva hi bhaktayah:13.57

dasame dasamam laksyam-ashritasraya-vigraham:7.32

danda-bhanga-lilaei parama gambhira: 15.55b

dehadhindrayavak ceto-dharma-kamartha:13.56

dehendriya prana-mano-dhiyam yo 3.12

devakosopajivi yah sa devalaka ucyate: 14.90

devarsi-bhutapta-nrnam pitrnam na kinkaro:13.68

devata-pratimam drsthva yatim caiva: 15.41

dhana-sisyadibhir-dvarair ya bhaktir: 17.110

dharma svanusthitah pumsam visvaksena:12.19

dharma-mulam hi bhagavan:17.1

dharma-vrata-tyagahutadi-sarva-subha-kriya-:17.72

dharmartha-kama-gatayah samaya-pratiksah:17.50

dharmasya hyapavargasya nartho'rthayopa:12.20

dharmah-projhita-kaitavo 'tra paramo:2.1

dhautatma purusah krishna-pada-mulam na:13.43

dhig janma nastrivrd-vidyam dhig bratam: 14.7

dhyanavasthita-tad-gatena manasa pasyanti:7.39

dhyayan krte jagan yajnais-tretayam dvapare:13.31

dhyayan krte yajan yajnais-tretayam dvapare: 17.11

divyam jnanam yato dadyat kuryat papasya 14.64

dugdha yena amlayoge dadhi-rupa dhare:7.89

dui bhagavata dvara diya bhaktirasa  2.23

dui bhai eka tanusamana-prakasa: 5.15

dui sthane bhagavata nama suni matra  2.21

durapa hyalpatapasah seva vaikuntha-vartmasu:13.155

durdaivam idrsam ihajani nanuragah: 17.44

durlabhah sad-gurur devi  1.48

durvara indriya kare visya-grahana:13.114

dusta mana! tumi kisera vaishnava? 3.24

duhsanga kahiye "kaitava" atmavancana:13.97

dva suparna sayuja sakhaya samanam vrksam:10.28

dva suparna yayuja sakhaya samanam vrksam :9.13

dvaite bhadrabhadra jnana saba manodharma:13.127

dvau bhuta-sargau loke'sminn daiva asura eva ca: 14.1

dvedha hi bhagavata-sampradaya-pravrttih.3.2

dvibhujah sarvada so'tra na kadacit caturbhujah:7.43

dvitiyam prapyanupurvaj-janmopanayanam : 15.5

dvividha "vibhava"alambana, uddipana:9.19

drstha sarvam samalokya jnanam samprapya: 2.47

dipa haite yaiche bahu dipera jalana:7.69

diparcireva hi dasantaramabhyupetya:7.95

ei bara karuna kara, vaishnava gosani 3.40

ei cari haite cabisa-murti-parakasa:7.63

ei mata chaitanya-krishna purna bhagavan: 4.29

ei mata capalya karena saba sane: 4.36

ei rupa nama, karma-jnana-kanda-gata: 17.46

ei sakala raksasa "brahmana" nama matra: 14.29

eitaih karma-phalair-devi nyuna-jati: 14.67

eka "mahaprabhu," ara "prabhu"duijana: 6.9

eka bhagavata haya bhagavata-sastra  2.22

eka-krishna-nama kare sarva-papanasa: 17.105

ekam eva sac-cid-ananda-rasadi-rupam tattvam: 17.6

ekam eva tat parama-tattvam:11.7

ekasmad-isvaran-nityac-cetana-tadrsa mithah:10.21

ekavasadvidvasatha sikhi yajnopavitavan: 15.39

ekamsena sthito jagat:7.15

eko basi sarvabhutastaratma: 11.1

esva-santesu mudhesu shanditatma-sva-sadhusu:13.116

etadshri tava krpa bhagavan mamapi: 17.44

etan me samsayam deva vada bhutapate'nagha: 14.39

etan-nirvidyamananam-icchatam-akutobhayam: 17.42

etavad eva jijnasyam tattva-jijnasun-atmanah: 18.16

etavaj-janma-saphalyam dehinam iha dehisu: 17.111

etavan eva loke 'smin pumsam dharmah:17.3

etavan samkhya-yogabhyam sva-dharma:13.38

etavatalamabha nirharanaa pumsam: 17.25

etam sa asthaya paratma-nistha-:13.45

ete camsakalah pumsah krishnastu bhagavan svayam:7.25

evam ekam samkhyayogam vedaranakameva ca  2.45

evan ca satyadikam yadi: 14.37

evam bahudakadi-dharman uktva  15.3

evam brhad-vratadharo brahmano'gniriva jvalan: 15.10

evam gurupasanayaika-bhaktya  1.59

evam grhasayaksipta-hrdayo mudhirayam: 15.18

evam manah karma-vasah prayunkte:13.64

evam vipratvamagamadvitahavyo naradhipah: 14.50

evam vratah svapriya-nama-kirtya jatanurago: 15.57

evam vrtto gurukule vasedbhaga-vivarjitah: 15.9

esam vamsakramadeva devarcavrttito bhavet: 14.91

eso'nuratma cetasa veditavya:10.10

garbhadhan adibhir yuktas tatho panayanena ca: 14.83

gatasvarthamimam deham virakto mukta-: 15.26

gauranga nagara hena staqva nahi bale: 4.36

gaurangera du'ti pada, ya'ra dhana sampada,3.76

gayatrir arthe ei grantha-arambhana  2.8

ghrtacyam tasya putrastu rururnamodapadyata: 14.56

gopibhartuh pada-kamalayor-dasa-dasanudasah: 15.58

govindam adi purusam tam aham bhajami: 18.15

govindam adi purusam tam aham bhajami:7.90

govindam adi purusam tam aham bhajami:8.15

govindam adi purusam tamaham bhajami:7.95

govindam adi-purusam tam aham bhajami: 18.14

govindam adi-purusam tam aham bhajami:7.7

govindam adi-purusam tam aham bhajami:7.80

guravo bahavah santih  1.48

guror apy avaliptasya  1.49

guroravajna sruti-sastra-nindanam: 17.71

guru-krishna-prasade paya bhakti-lata-bija 1.10

guru-krishna-rupa hana sastrera pramane  1.31

guru-parampara-prapta  1.62

gurur na sa syat sva-jano na sa syat  1.43

gurus nara-matir yssya va naraki sah  1.56

gunadvalokavat:10.12

gunavatara, ara manvantaravatara:7.67

grhasthasya kriya-tyago vrata-tyago vatorapi: 15.48

grhasramojaghanato brahmacaryam hrdo mama: 15.2

grhita-visnudiksako visnu-pujaparo narah 3.1

grhitvap-indriyair-arthan yo na dvesthi na hrsyati 3.11

gita-nrtyani kurvita dvija-devadi tisthaye: 17.108

hanti nindati vai dvesthi vaishnavan-nabhi-: 17.82

hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare: 17.31

hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare: 17.38

hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare: 17.40

hare krsnety-uccyaih sphuirta-rasano:17.29

hare krneti mantra-pratika-grahanam:17.30

hare rama hare rama rama rama hare hare: 17.31

hare rama hare rama rama rama hare hare: 17.38

hare-krsnetucchaih sphurita-rasano namaganana-:4.28

harer nama harer nama harer nama eva kevalam:13.36

hari-dasa kahena,yaicche suryera udaya: 17.64

haridasa-dvara nama-mahatmya-prakasa: 4.26

haripade mano yesam tebhyo nityam namo: 14.100

harir arhi nirgunah saksat purusah prakrtah parah:7.93

harir eva sadaradhyah sarva-devesvaresvarah:13.104

harir eva sadaradhyah sarvadevesvaresvarah:7.47

harir hi nirgunah saksat purusah prakrteh parah: 17.88

harih purata-sundara-dyuti-kadamba-sandipitah: 4.31

harimstvakam tattvam viddhi-siva-suresa-: 7.36

hasya, adbhuta, vira, karuna, raudra, vibhatsa,:9.4

he visno te tava nama cita cit-svarupam: 17.7

hena bhagavata kona duskrti padiya  2.19

hena krishna nama yadi laya bahuvara: 17.106

hena vaisnavera ninda kare yai jana: 17.78

hiranmayena patrena satyasyapihitam mukham: 7.5

hiranyagarbhera antaryamigarbhodakasayi:7.83

himsanrta-priya lubdhah sarva-karmopajivinah: 14.42

hladinya samvidaslisthah sac-cid-ananda isvarah:10.36

hladini sandhini samvit tvayeka sarva samsthitau: 8.17

hrdaye dharaye ye chaitanya nityananda: 4.25

idam hi pumsas-tapasah srutasya va:13.32

idam jnanam upashritya mama sadharmyam agatah:10.23

ihara madhye mali-pache kona sakhagana: 6.12

itham nr-tiryag-rsi-deva-jhasavataraair: 4.7

itham parimrsan-mukto gahesvatithivadvasan: 15.15

itham satam brahma-sukhanu-bhutya, dasyam:9.10

iti jata-sunirvedah ksana-sangena sadhusu: 17.53

iti pumsarpita visnau bhaktis cen nava-laksana:13.17

istham dattam tapo japtam vrttam yac-catmanah :13.75

iva nistarila krishna-bhakti kari' dana: 6.7

isvara parama krishna, svayam bhagavan:7.27

isvarah paramah krishnah saccidananda-vigrahah:7.26

isvarah sarva-bhutanam hrd-dese'rjuna tisthati:7.14

isvare tadadhinesu balisesu dvisatsu ca 3.7

isvarera krpalesa haya ta' yahare:12.38

isvarera sakti haya trividha prakara: 8.21

isvarera shri vigraha sac-cid-anandakara:7.110

isvaro'ham aham bhogi siddho'ham balavan:14.4

isthe svarasiki ragah paramavisthata tavet:13.13

istheha davata yajnaih svarlokam yati yajnikah:12.14

isvarera tattva yena bujhane na yaya  2.19

jagai madhai haite muni se papistha: 5.11

jagat mataya nitai premera malasate: 5.9

jagrhe paurusam rupam bhagavan mahadadibhih:7.78

janana-maranadi-samsaranala 1.6

janasya krishnad-vimukhasya daivadadharmasilasya:3.52

janati tattvam bhagavan-mahimno na caya eko:7.105

janma karma ca me divyam evam yo vetti :7.98

janma sarthaka kari' kara para-upakara: 17.115

janmadyasya yato'nvayaditaratas carthesvabhijnah 7.23

janmaisvarya-sruta-shribhir edhamana madah17.43

japato harinamani sthane sata-gunadhikah: 17.27

jata-karmadibhir-yastu samkaraih samskrtah: 14.95,96

jata-sraddha mat-kathasu-nirvinnah sarva:13.77

jate namaparadhe tu pramade tu kathancana: 17.74

jatiratra mahasarpa manusyatve mahamate: 14.30

jaya jaya nityananda, nityananda-rama: 5.10

jayati jayati namananda-rupam murare-:17.20

jadakrtira paricaye nama yata: 17.45

jihvaikato'cyuta vikarsti mavi-trpta:13.122

jihvara lalase yei iti-uti dhaya:13.124

jnana-nistho virakto va mad bhakto va: 3.19

jnana-sannyasinah kecid-veda-sannyasino'pare: 15.25

jnana-svarupans ca hareradhinam sarira-yoga:10.35

jnanamanti tulatanca tulayam prema naiva: 17.14

jnanam paramatattvams ca janma-mrtyu: 2.46

jnanam vijnanam-astikyam brahma-karma: 14.13

jnane prayasam udapasya namanta eva:12.28

jnatva devam sarva-pasapahanih:10.32

jiva nitya krishna-dasa, taha bhuli' gela  1.7

jiva-tattva haya, nahe krsnera svarupa:7.88

jivan-mukta api punarvandhanam yanti: 12.32

jivan-muktah prapadyante kvacit samsara:12.33

jivanchavo bhagavatamghri-renun na jatu: 13.137

jive saksat nahi, tate guru caittya-rupe: 1.34

jivera  nistara lagi' sutra kaila vyasa:  2.14

jivera "svarupa" haya krsnera "nityadasa":10.14

kabhu na vadhibe tomaya visaya-taranga: 17.114

kaivalayam narakayate tridasapur-akasa-puspayate 3.74

kalau yuge bhavisanti brahmanah sudra: 14.27

kalau yuge maha-mantrah sammato jivatarane: 17.32

kalah karlirbalina indriya-vairivargah:13.138

kaler dosa-nidhe rajan asti hy eko mahan gunah:17.9

kali-kale nama-rupe krishna avatara: 17.12

kali-kale nama-rupe krishna-avatara:13.37

kalo'sti dane yajne ca snane kalo'sti saj-jape: 17.23

kamadinam kati na katidha palita-durnidesas-:13.61

kamasya nendriya-pritir-labho jiveta yavata:12.21

kanta phute yei mukhe, sei mukhe yaya: 17.86

karma-sannyasi-nas-tvanye trividhah parikititah: 15.25

karmabhir-grhamedhiyair-istha mameva: 15.16

karmakarma vikarmeti vedavado na laukikah:12.9

karmana manasa vacatad eva matiman bhajet: 17.112

karmibhyas cadhiko yogi tasma yogi bhavarjuna

karmibhyah parito hareh priyataya vyaktim yayur:3.72

karpanya-doso-pahata-svabhavah:13.141

karnau pidhaya niriyat yad-kalpa ise: 17.83

kathanciddhanaikakamanaya yadi karmi vakta   2.37

katumlalavanatyusna-tiksna-ruksavidahinah:13.118

kasyah kuso grtsamada iti grtsamadadabhut: 14.59

kamsarirapi samsara-vasana baddha-srnkhalam:9.23

kecit svadehantar-hrdayavakase pradesa-matram7.19

kevala "svarupa-jnana" haya santa-rase:9.9

khanda khanda hai' deha yaya yadi prana: 17.59

kiba varni, kiba srami, kiba varnasrama hina  1.20

kiba vipra, kiba nyasi, sudra kene naya  1.19

kimva, donnha na maniya hao ta' pasanda: 5.16

kintu prabhor yah priya  eva tasya  1.41

kim janmabhi-stribhirrveha saukra-savitra: 17.96

kim vidyaya parama-yoga-pathais ca kintai-:13.53

kleso'dhikataras-tesam-avyaktasakta-cetasam:12.27

kriyasaktan dig dig vikatatapaso dhik ca yamena 3.78

kukkurasya mukhad bhrastham tad annam patate:13.90

kulluka-bhatta-tikayo brahmanah kriya-rahita: 14.85

kutah punar-grnato nama tasya mahat-tamaikanta:8.1

kusthavyadhisamayuktah putradara-vivarjitah:13.89

kutumbesu na sajjeta na pramadyet kutumbyapi: 15.13

kvacin-nivarttateo'bhadrat kvacic-carati tat: 17.99

kvacit kadacidapi jivanaya nijavrttyartham 17.109

kvaham rajah prabhava isa! tamo'dhike'smin 3.64

ksantiravyartha kalatvam viraktirsmana sunyata: 18.7

ksatriyatvavagatesca uttaratra: 14. 48

ksiram yatha dadhi-vikara-visesa-yogat:7.90

krpa-sindhuh su-sampurnah 1.15

krpambudhhir yah para-duhkha-dukhi   1.21

krte yad dhyayato visnum tretayam yajato: 17.10

krte yad-dhyayato visnum tretayam yajato :13.29

krsi-goraksya-vanjyam vaisya-karma-svab 14.15

krishna bhuli' sei jiva anadi-bahir-mukha 1.8

krishna bhuli' yei jivaanadi-bhahir-mukha:10.31

krishna haite catur-mukha, haya krishna:1.66

krishna nahi mane ta'te daitya kari' mani: 4.35

krishna prema, krishna-bhakte maitri-acarana 3.8

krishna yadi krpa karena kona bhagyavane  1.36

krishna saucaparibhrasthaste dvijah sudratam gatah

krishna, guru-dvaya, bhakta, avatara, prakasa  1.30

krishna, gurudvaya, bhakta, avatara prakasa: 4.15

krishna-bahir-mukha haiya bhoga vancha kare  1.9

krishna-bhakti-rasa-svarupa shri bhagavata  2.2

krishna-bhakti-sudhapanad-deha-daihika: 13.145

krishna-mantra haite habe samsara-mocana: 17.16

krishna-nama dhare kata bala: 17.60

krishna-nama haite pabe krsnera carana: 17.16

krishna-nama kare aparadhera vicara: 17.102

krishna-nama nirantara yanhara vadane 3.22

krishna-nama," "krishna-svarupa"dui ta' "samana":17.107

krishna-varnam tvisa-'krishnam sangopangastra: 4.3

krishnatulya bhagavatavibhu, sarvasraya  2.17

krishnaya krishna-chaitanya-namne gaura-tvise namah: 4.19

krishnayarpita-dehasya nirmamasya-pahankrteh:13.66

krishnaei dui varna sada yan'ra mukhe: 4.4

krishnaeka sarvasraya, krishnasarvadhama:7.33

krishnas ca krishna-bhaktas ca buddhairalambana: 9.20

krsne-svadhamopagate. dharma-jnanadibhih saha : 2.4

krsnera "tatastha sakti" bhedabheda-prakasa:10.14

krsnera anasta-sakti, ta'te tina pradhana:8.4

krsnera ei cari prabhava-vilasa:7.62

krsnera svarupa-vicara, suno, sanatana:7.44

krsnera ucchistha haya mahaprasada nama:13.86

krsnera sarire sarva-visvera visrama: 7.33

krsno'nyo yadu-sambhuto yah purnah so'styatah:7.42

kita janma hau yatha tuwa dasa 3.35

labdha-sudurlabham idam bahu sambhavante:12.2

laukiki vaidiki vapi yakriyakriyate mune:13.82

loka-dharma, veda-dharma, deha-dharma-karma:13.14

loke vyavayamisa-madya-sevanityastu jantor: 15.12

mac-citta mad-gata-prana bodhayantah: 12.54

mad-arthesvanga-cestha ca vacasa mad:13.60

madhura rase krishna-nistha, seva atisaya:9.17

madhura-madhuram-etan-mangalam : 17.41

maha-kula-prasuto 'pi  1.46

mahacintya bhagavata sarvasastre gaya  2.25

mahad-vicalanam nrnam grnam dinacetasam 3.50

mahan-prabhur vai purusah sattvasyesu: 4.1

mahanta-svabhava ei tarite pamara 3.51

mahat-sevam dvaram-ahur-vimuktes 3.27

mahavisnur-jagatkarta mayaya yah srjatyadah: 6.1

mahavisnura amsaadvaita gunadhama: 6.5

mahisi-vivahe haila bahuvidha murti:7.52

maj janmanah phalamidam madhu-kaitabhare 3.36

mallanam-asa-nirnram naravarah strinam smaro: 9.1

mamaham iti dehadau hitva mithyartha- 17.52

mamaivamso jivaloke jivabhutah sanatanah:10.2

mantratas-tatratas-chidram desa-kalar: 17.51

manusyanam sahasresu kascid yatati siddhaye 3.44

manye dhanabhi-jana-rupa-tapah srutaujas-: 17.98

markendeyo'mbarisas ca vasurvyaso vibhisnah 3.63

mata-pita yuvatayas tanaya vibhutih 3.61

matir na krsne paratah svato vamitho'bhipadyeta:13.92

matra svasra duhita va na viviktasano bhavet:13.112

matura-grehadhi-jananam dvitiyam: 14.72

mauna-vrata-sruta-tapo'dhyayanam svadharma-:13.130

mauna-vrata-sruta-tapo'dhyayanam svadharma  2.35

maya tatam idam sarvam jagad avyakta-murtina:11.5

maya-mugdha jivere nahi krishna-smrti-jnana  2.24

mayabhartajanda-sanghasrayangah: 5.4

mayadhyaksena prakrtih suyate sacaracaram: 8.13

mayadhyaksena prakrtih suyate sacaracaram:7.16

mayadhisa, "mayavasa"isvare jive bheda:10.17

mayasange vikare rudra bhinnabhinna rupa:7.88

mayatite vyapi-vaikuntha-loke: 53

mayavadi karma-nistha kutarkikagana: 4.23

mora arca-murti mata, tumi se dharani: 4.40

mui, mora bhakta, ara grantha-bhagavate  2.32

mukha-bahur-upadebhyah purusasyasamaih saha: 14.17

mukta api lilaya vigraham krtva bhagavantam: 10.38

muktanam api siddhanam narayana-parayanah 3.45

muktih svayam mukulitanjali sevate'sman: 17.50

mukunda-presthatve smara paramajasram nanu: 18.24

munayo vatavasanah sramana urdhvamanthinah:9.6

mukam karoti vacalam 1.11

na ca mat sthani bhutani pasa me yogam aisvaram:11.6

na ca sankarsano na shrir-naivatmaca yatha bhavan 3.67

na caitadvidmo brahmanah smo: 14.32

na desa-niyamas tasmin na kala-niyamas-tatha: 17.24

na desa-niyamo rajan na kalaniyamas tatha: 17.22

na dhanam na janam na sundarim:13.158

na dharmam nadharamam sruti-gana: 1.40

na dharmam nadharmam sruti-gana: 18.24

na hyasmayani tirthani na deva-mrcchilamayah 3.38

na jayate mriyate va kadacin-:10.3

na kama-karma-bijanam yasya cetasi sambhavah 3.13

na karma-bandhanam janma vaishnavanams ca: 3.54

na martya buddhyasuyeta  1.28

na martya-buddhya-suyeta sarva-devamayo guruh: 15.6

na mayy-ekanta-bhaktanam guna-dosodbhava: 3.42

na me 'bhaktas caturvedi mad-bhaktah svapacah: 3.59

na me'bhaktas caturvedi mad-bhaktah: 14.102

na prema-gandho'sti darapi me harau:13.149

na sahayati mam yogo na samkhyam dharma :12.48

na tad-bhaktesu canyesu sa bhaktah prakrtah: 3.6

na tasya karyam karanans ca vidyate:8.2

na tasya karyam karanansca vidyate:7.20

na tatha me priyatama atmayonir na sankarah 3.67

na tatha me priyatamo brahma rudras ca parthiva 3.70

na tatra suryo bhati candra-tarakam: 7.4

na te viduh svartha-gatim hi visnum durasaya ye:13.93

na tu prahladasya grhe param brahma vasati, 3.65

na vai vaco na caksumsi na srotani na manamsityacaksate:10.25

na viseso'sti varnanam sarvam brahmam: 14.22

na yasya janma-karmabhyam na varnasrama: 3.14

na yasya svah para iti vittesv-atmani va bhida 3.15

na yat karma dharmaya na viragaya kalpate:12.18

na sisyan-anuvadhnita granthan naivab: 2.36

na sisyananubadhnita granthan naivabhyased: 13.101

na sudra bhavagad-bhakaste tu bhagavata matah: 14.76

nabhagadisthaputro dvau vaisyau:  14.49

nacared yastu vedoktam svayamajno 'jitendriyah:12.11

naham vande tava caranayor-dvandvam:13.55

naham vipro na ca narapatir napi vaisyo 15.58

nainam chindanti sastrani nainam dahati: 10.4

naiskarmyam-apy-acyuta-bhava-varjitam:12.17

naitat samacarej-jatu manasapi hyanisvarah: 18.19

naivarhaty abhidhatam vai tvam akincana: 17.43

naivedyam jagadisasya annapanadikans ca yat:13.87

naivopayanty apacitim kavayas tavesa  1.35

naisam matis-tavad-urukramanghrim:13.156

nama cintamanih krishnas chaitanya-rasa-vigraha 17.5

nama vina kali-kale nahi ara dharma: 17.12

nama," "vigraha," "svarupa"tina eka-rupa: 17.107

nama," "vigraha," "svarupa"tina eka-rupa:7.111

nama-lila-gunadinam-uccair-bhasa tu kirtanam:13.26

nama-sankirtana-prayam visuddham bhaktimacara

namaikam yasya vaci smarana-pathagabham: 17.65

namaksara" bahiraya bate nama kabhu naya: 17.55

namanyanantasya hatatrapah pathan: 17.26

namaparadha-yuktani namanyeva hares-: 17.75

namaskaram na kuryacced-upavasena suddhyati

namah praman-mulaya kavaye sastrayonaye: 17.92

namera ye mukhya-phala krishna-prema-dhana: 17.46

namnamakari bahudha nija-sarva-saktis: 17.44

namno balad yasya hi papa-buddhir: 17.71

namo maha-vadanyaya krishna-prema-pradaya te: 4.19

nanuvrajati yo mohadavrajantam jagadisvaram:12.34

narayanas tvam na hi sarva-dehinam:7.35

narayanongam nara-bhu-jalayanat-:7.35

nayam atma pravacanena labhyo 1.5

nayam-atma-pravacanena labhyo na medhaya:12.36

nayana bhariya dekcho dasera prabhava 3.34

nayanam galad asru-dharaya vadanam gadgada: 18.2

nascarsametad yada satsu sarvada 17.76

nigama-kalpataror galitam phalam 2.3

nijamsa-kalaya krishna tamo-guna angikari':7.87

nijendriyamanah-kayacestharupahna viddhitam:13.27

nikhila-sruit-mauli-ratna-mala-:17.4

nindaka pasandi yata paduya adhama: 4.23

nindam kurvanti ye mudha vaishnavanam  17.81

nirantara kahe, siva"muni krishna-dasa":7.30

nirveda-harsaditetrisa "vycari":9.25

nirvinnanam jnanayogo nyasimamiha karmasu:12.4

niskama haiyakare ye krishna-bhajana:12.45

niskincanasya bhagavan-bhajanon-mukhasya:13.98

nitai-pada-kamala, koti candra su-sitala  1.61

nitya-baddha"krishna-haite nitya-bahirmukha:10.13

nityamukta,shrinitya krishna-carane unmukha:10.13

nityananda-avadhuta sabate agala: 5.14

nityo nityanam cetanas-cetananam:10.20

nivrtta-tarsair-upagiyamanad-bhavausadac:13.21

no diksam na ca sat-kriyam na ca purascaryam: 17.15

noddhavo'nvapi mannyuno yad guno-narditah: 3.68

nr-deham adyam sulabham sudurlabham  1.55

nrsimho vamano ramo ramo ramah krsno:7.70

nica jati nahe krishna-bhajane ayogya 3.60

om amrtarupa ca:13.9

om asya jananto nama cid-viviktan mahante : 17.7a

om tad visno paramam padam sada pasanti suraya:7.21

om yal labdha puman siddho :13.10

om yat prapya na kincit vanchati na socati :13.11

padasevayam padasabdo bhakyaiva nirdisthah.13.44

padau yadiyau prathamadvitiyau trtiyaturyau:2.20

palanatha svamsa visnu-rupe avatara:7.94

pancaratrasya krtsnasya vakta tu bhagavan:2.49

parama-isvara-krishna sarva-sastre kaya:7.33

paramartha-gurvasrayo:  1.53

paramatma yinho, tinto krsnera eka amsa:7.18

parasparanukathanam pavanam bhagavad yasah: 18.5

parasya saktir-vividhaiva sruyate:7.20

parasya saktir-vividhaive-sruyate:8.2

paratma tasyamso jagadanugato visvajanakah:7.36

param bhavam-ajananto mama bhuta-7.112

param shrimat-padambhoja-sada-sangaty-apeksaya:13.35

paricarya-yaso-lipsuh sisyad gurur na hi  1.47

paricaryatmakam karma sudrasyapi svabhavajam: 14.15

paroksavado vedo 'yam balanamanusasanam:12.10

partitranaya sadhunam vinasaya ca duskrtam:7.73

parsada-tanu-nama-karmarabdam nityatvam::10.39

patrapatra-vicara nahi, nahi sthanasthana: 4.22

patram puspam phalam toyam yo me bhaktya :13.50

pasu-paksi-kita-adi balite na pare: 17.28

pandityante isvara-tattva-jnana kabhu nahe:7.107

pibanti ye bhagavata atmanahsatam kathamrtam:13.23

pibata bhagavatam rasamalayam  2.3

piteva putram karuno nodvejayati yo janam:13.105

pisaci paile yena mati-chhanna haya  1.9

plava hyete adrdha yajnarupa:12.22

prabhava, vaibhava-rupe dvividha prakase:7.51

prabhava-vilasavasudeva,sankarsana:7.58

prabhu bale,vaishnava nindaye yei jana: 17.80

prabhu kahe, vaishnava deha prakrta kabhu naya:13.147

prabhu kahe, yanra mukhe suni eka bara 3.21

prabhu kahe,"sadhu" ei bhiksuka-vacana: 15.37

prabhu kahe,sadhu ei bhiksuka-vacana:13.46

pracara karena keha, na karena acara: 17.113

prakasasya ca vagindro babhuva jayatam barah: 14.55

prakrtim svamadhisthaya sambhavamy:7.101

prakrtim svamavasthabhya visrjami punah punah: 8.12

pramanera madhye sruti-pramana pradhana:19.5

prapancikataya buddhya hari-sambandhi:13.106

prathame ta' ekamata acaryera gana: 6.11

pratyaksancanumananca sastranca vividhagamam: 19.2

pratyakse'ntarbhaved yasmad-aitihyam tena: 19.3

prayasah pundarikaksa yunjanto yogino manah:12.42

prayascittani cinani narayana-paranmukham: 17.94

prayen veda tad idam na mahajano'yam: 17.93

pranaikadhina-vrttitvad vagadeh pranatah yatha:10.24

prannam upakaraya yadeveha paratra ca: 17.112

prema-maitri-krpopeksa yah karoti sa madhyamah 3.7

prema-pracarana ara pasandadalana: 5.8

premadi sthayibhava samagri milane:9.18

premamaya bhagavatakrsnera shri anga  2.19

premanjana-cchurita-bhakti-vilocanena: 18.14

proktena bhakti-yogena bhajato mahasakrn13.79

pukkasah svapco vapi ye canye mleccha-jatayah: 14.101

punas ca yacamanaya jata-rupamadat prabhuh:13.108

punah krishna caturvyuha laina purva-rupe:7.64

purovamsam prarvaksyami jato'si bharata: 14.58

purusavatara eka, lilavatara ara:7.67

putradaraptavandunam sangamah: 15.14

putro grtsamadasyapi sucetaabhavad-dvijah: 14.52

purve yaiche kaila sarva-visera srjana: 6.6

purve yena jarasandha adi rajagana: 4.35

purnananda citsvarupa jagannatha-raya:7.113

purnasadaisvarya chaitanya svayam bhagavan:7.113

pusann akarye yama surya prajapatya-vyuha-rasmin: 7.6

radhapurna-sakti, krishnapurna-saktiman: 8.22

rahuganaitat tapasa na yati na cejyaya : 13.154

rajas tamas ca sattvena sattvancopasamena ca: 17.89

rajobhih samasamkhyatah parthivair-iha jantavah 3.45

raktavastra "vaisnavera" parite na yuyaya: 15.56

raksasam kalimashritya jayante brahmayonisu: 14.28

ramya kacid-upasana vraja-vadhu-vargena ya  4.41

rasenot-krsyate krishna-rupamesa rasasthitih: 9.2

raso vai sah. rasam hyevayam labdhanandi bhavati.:9.2

ratrams ca jnanavacanam jnanam pancavidham :2.44

rg-yajuh-samatharvansca bharatam pancaratrakam 2.43

rte'rtham yat pratiyeta na pratiyeta catmani: 8.14

rte'rtham yat pratiyeta na pratiyeta catmani:11.2

sa brahma-vidyam sarva-vidya-pratistham  1.63

sa brahmacari virprarsih shriman grtsamado'bhavam

sa brahmakah rudrasca sendra seva maharsibhih:10.15

sa chaitanyah kim me punarapi drsoryasyati : 17.29

sa hovaca yajnavalkyah. brahmacaryam: 15.1    

sa paranuraktirisvare:13.5

sa vai pumsam paro dharmo yato bhakti: 15.45

sa visvakrd visvavidatma-yonih,jnah kalakalo: 8.8

sabe purusartha 'bhakti'  bhagavate haya  2.16

sac-cit-anandamaya krsnera svarupa: 8.18

sacchratriyakule jato akriyo naiva pujitah: 14.60

sada hrdaya-kandare sphuratu vah sacinandanah: 4.31

sadati san-nikrsthatvat mamatadhikato hareh 3.66

sadhana-bhakti haite haya  "rati-"r udaya: 18.13

sadhavo hrdayam mahyam sadhunam hrdayas: 3.30

sadhu-sastra-krpaya yadi krsnonmukha haya:10.33

sadhubhir grasta hrdayo bhaktair-bhakta-jana: 3.2

sadhunam samacittanam sutaram mat-krtatmanam 3.37

sadhusanga-krpakimva krsnera krpaya:13.96

sahaje nirmala ei "brahmana"-hrdaya: 14.38

sahasra-patram kamalam gokulakhyam mahat:7.81

sahasra-sakhadhyayi ca 1.46

sakala janme pita-mata sabe paya  1.44

sakala vaishnava suna kari' ekamana: 4.15

saksad haritvena samasta sastrair  1.41

sakrd-uccaritam yena harir-ityaksar-advayam:13.30

sakrt pranami krishnasya matuh stanyam: 14.99

samane vrkse puruso nimagnohyanisya socati 10.29

samarpayitum-unnatojjvala-rasam sva-bhakti: 4.31

sampratan ca mato me'si brahmano natra: 14.40

sanatanam tam prabhum asrayami  1.21

sannasira dharma,nahe sannyasa karina: 15.50

sannyasa-krcchamah santo nistha-santi-parayanah: 4.8

sannyasi haiya niravadhi "narayana": 15.44

sannyasi panditaganera karite garvanasa: 4.26

sarabhutams ca sarvesam vedanam: 2.48

sarva sarvasva patyani janayanti sada narah: 14.31

sarva-bhaksyaratirnityam sarva-karmakaro 'sucih: 14.43

sarva-dharma partiyajya mamekam saranam vraja:13.69

sarva-vedanta saram hi  shri bhagavatam-isyate  2.15

sarva-vedanta-vit-kotya visnu-bhakto visisyate 3.41

sarva-vedanta-vit-kotya visnu-bhakto visisyate: 14.105

sarva-vedetihasanam  saram saram samuddhrtam  2.13

sarva-yajna haite krishna-nama sara: 4.20

sarvabhauma balen, "asrame bada tumi: 15.43

sarvabhauma-sange tomara "kalusu" kaila ksaya: 17.54

sarvabhutesu yah pasyed-bhagavad-bhavam: 3.9

sarvaisvarya-purna yanra golokanityadhama:7.44

sarvasya caham hrdi san-nivistho mattah smrtir: 7.24

sarvatma-snapanam param vijayate shri krishna: 17.49

sarvato manaso-sangam-adau sangansca sadhusu:13.70

sarvatratmesvarambiksam kaivalyamaniketatam:13.72

sarvam khalv idam brahma taj-jvalaniti sata upasita:9.5

sarvo'yam brahmano loke vrttena tu vidiyate: 14.69

sarvopadhi-vinirmuktam tat-paratvena nirmalam:13.7

satattvato'nyatha pratha vikara ityudiritah:11.10

satam ninda namnah parama-paradham vitanute: 17.69

satam prasangam mama virya-samvido:13.158

sattvikesu ca kalpesu mahatmyamadhikam hareh  2.42

satyam saucam daya maunam buddhih shrir hrir:13.115

saukhyancasya madanubhavatah kidrsam veti :4.32

saundarye kama-kotih sakala-jana samahladane: 4.18

savitram prajapatyan ca brahmancatha brhat : 15.3

sayam pratarupaniya bhaiksyam tasmai nivedayet: 15.7

sankarsana karanatoyasayi: 5.2

sankarsana-matsyadikadui bheda tan 'ra:7.66

sanketyam parihasyam va stobham helanam: 17.61

sankirtana-pravartaka shri krishna chaitanya: 4.20

samsarera para hai' bhaktira sagare: 5.12

samsarera para haiya bhaktira sagare  1.60

sat-karma nipuno vipro 1.17

sei krishna avatari vrajendra-kumara: 4.13

sei krishna avatirnachaitanya-isvara:7.30

sei radha-bhava laina chaitanya-avatara: 4.33

sei saba guna haya vaishnava-laksana 3.25

sei se parama bandhu, sei pita-mata  1.44

sei vapu bhinnabhase kicchu bhinnakara:7.56

sei vapu, sei akrti prthak yadi bhase:7.53

sei vibbhinamsa jivadui ta' prakara:10.13

seva sadhaka-rupena siddha-rupena catra hi: 18.9

sevon-mukhe hi jihvadau svayam eva: 17.56

siddhanta-tas-tva-bhedo'pi shri krishna-svarupapayoh:9.21

siddhanta-tas-tva-bhedo'pi shrisa-krishna-svarupayoh:7.34

smarantah smarayastas ca mitho'ghaugha-haram: 18.6

snehad va lobhato vapi  1.50

sthavara jangama dekhe, na dekhe ta'ra murti 3.10

stri-vrddha-balaka-yuva sakali dubaya: 4.21

sudurlabhah prasantatma kotisvapi mahamune 3.45

sukla, rakta, krishna, pitakrame cari varna: 4.6

surarse vihita sastre harimuddisa ya kriya:13.14

suvarna-varna hemango varangas-candanangadi: 4.8

sva-dharma-nisthah sata-janmabhih puman 3.33

sva-sukhanibhrta-cetatad-vyudas-tayabhavo-:12.39

svabhavika krsnera tina prakara sakti haya: 8.5

svadharme nidhanam sreyah paradharmo: 12.8

svadyo yenadbhuta-madhurima kidrso va madiyah:4.32

svarga, moksa krishna-bhakta "naraka" kari' mane:9.8

svarupa-sakti-rupe tan'ra haya avasthana:7.22

svayambhur naradah sambhuh kumarah kapilo: 3.62

svayasta-samyatisayastryadhisah svarajya:18.4

svayasta-samyatisayas-tryadhisah svarajya: 8.19

svayam bhagavan krishna, krishna sarvasraya:7.33

svayam bhagavan krishnasarva-avatamsa:7.33

svayam bhagavanera karma nahe bhara-harana:7.74

svayam brahmani niksaptan jatan eva hi: 14.66

svayam nihsreyasam vidvan na vaktyajnaya12.13

svayam rupah kada mahyam   1.38

svayam-bhagavan krishna, govinda "para" nama:7.44

svayam-rupa tad-ekatma-rupa, avesa nama:7.49

svayam-rupa," "svayam-prakasa,"dui rupe:7.50

svayam-rupera gopavesa, gopa abhimana:7.55

svayam-rupeeka "krishna" braje gopa-murti:7.50

svamsa-vibhinnamsa-rupe haina vistara:10.1

sve sve 'dhikare ya nisthasa gunah parikirtitah:12.7

syad-drdhayam ratih premna prodyan sneha:18.11

syat krishna-nama-caritadi-sitapyavidya-:17.58

srjami tan-niyukto'ham haro harati tad-vasah:7.97

srsthi-hetu yei murti prapance avatare:7.77

srsthi-sthiti-pralaya-sadhana-saktir-eka: 8.15

suryamsu kirana yena agni-jalaya: 8.5

sabda brahmani-nisnato  1.45

saci-sunum nandisvara-pati-statve guru-varam  1.40

saili darumayi lauhi lepya lekhya ca saikati:7.114

samo damas-tapah saucam ksantir-arjavam: 14.13

samo damas-tapah saucam santosah kantir: 14.8

samo man-nisthata-buddherdama indriyasam: 9.7

santa, dasya, sakhya, vatsalya, madhura-rasa naya:9.3

santera guna, dasera sevanasakhye dui haya:9.15

sarana laina kare krsne ama-sarpana:13.146

sastra padaiya sabe ei karma kare 2.33

sastroktaya prabalaya tat-tan-maryadayanvita:13.12

saucam papastitiksans ca maunam sadhyaam: 13.71

sauryam tejo dhrtir-daksyam yuddhe capy : 14.14

sankha-cakra-dyurddha pundra: 3.3

sikhi yajnopaviti syat tridandi sa-kamandaluh: 15.38

siksa guruke ta' jani krsnera svarupa  1.33

sivasya shri visnorya iha guna-namai sakalam: 17.70

sivamaya-sakti-sangi, tamo-gunavesa:7.91

sivah saktiyutah sasvat trilingo guna-samvrtah:7.92

sivah saktiyutah sasvat trilingo gunasamvrtah: 17.87

sna yonir napi samskaro na srutam na: 14.68

soka-maryadibhir-bhavair-akrantam yasya: 13.103

sraddhavan jana haya bhakti-adhikari: 3.20

sraddham bhagavate sastre'nindam anyatra  17.91

sraddham bhagavate satre'nindamanyatra capi hi:13.73

sramas tasya srama phalo 1.45

sravastasya sutascarsih sravasascabhavattamah: 14.54

sravanayapi bahubhir yo na labhyah 1.13

sravanam kirtanam dhyana-padasevanam: 13.58

sravanam kirtanam dhyanam harer-adbhuta:13.74

sravanam kirtanam visnoh smaranam 13.16

sreyan svadharmo vigunah paradharmat:12.8

sreyas ca preyas ca manusyameta-:12.1

sreyah kairava-candrika vitaranam vidya 17.49

sreyah-srtim bhaktim udasya te vibho:12.29

srotavyah kirtitavyas ca smarttavyo bhagavan 17.100

srutam-apy-aupanisadam dure hari-kathamrtat: 17.17

srutasya pumsam sucir-asramasya:13.33

srutih pratyaksamaitihyam anumanam 19.1

srutvapi nama-mahatmyam yah pritirahito'dhamah:17.73

shri balarama-gosani mula-sankarsana: 5.7

shri chaitanya mahaprabhor-matam-idam tatradaro4.41

shri chaitanya mano 'bhistam  1.38

shri chaitanya prabhum vande balo'pi yad-anugrahat: 4.24

shri guru carana padma, kevala bhakati sadma, 1.39

shri krishna chaitanya ara prabhu nityananda: 4.27

shri radhayah pranaya-mahima kidrso vanayaiva-:4.32

shri sutra-karena krto vibhedo:10.26

shri visnoh sravane pariksidabhavad:13.18

shri-krishna-brahma-devarsi-badarayana-sanjnakan  1.65

shridhara-svami-prasade bhagavata jani  2.31

shridharanugata kara bhagavata-vyakhyana  2.31

shrimad-bhagavatam pramanam-amalam prema:4.41

shrimad-bhagavatam puranam-amalam yad: 2.6

shrimad-bhagavate mahamuni-krte kim: 2.1

suddha-bhaktah shri-guro shri sivasya ca: 1.42

suddha-sattva-visesatma prema suryamsu-: 18.1

suklo-raktas-tatha-pita idanim krishnatam gatah: 4.5

sunyayitam jagat sarvam govinda virahena me: 18.20

sutiya acchinu ksira-sagara-bhitare: 4.11

susruyamana acaryam sadopasita nicavat:15.8

sva-vid-varahosthrakharaih samtutah: 13.133

srnvatah saddhaya nityam grnatas ca:13.25

srnvatam svakathah krishnah punya-sravana:13.24

sudranam supakari ca yo harernama-vikriyi :  2.38

sudre caitad-bhavel-laksamam dvije tac ca na : 14.34

sulapani-sama yadi vaisnavere ninde: 17.79

ta vam vastunyusmasi gamadhyai yatra gavo:7.99

ta'ra madhye "sthavara," "jangama" dui bheda 3.46

ta'ra madhye sarva-srestha nama-sankirtana: 17.103

tac-ca nama-rupa-guna-lilamaya-sabdanam :13.22

tad brahma niskalam-anantam-asesa-bhutam:7.7

tad evam diksatah parastad eva tasya: 14.71

tad viddhi pranipatena  1.58

tad vijnanartham sa gurum evabhigacchet :  1.1

tad-asmasaram hrdayam vatedam yad: 17.67

tad-bhavadyah samajani saci-garbha-sindhau:4.32

tad-ekatma-rupe "vilasa," "svamsa,"dui bheda:7.57

taj-janma tani karmani tadayustan-mano vacah: 17.95

tam acaryam pracaksate: 1.22

tam eva dhiro vijnaya prajnam kurvita: 14.94

tan aham dvisatah kruran samsaresu naradhaman: 14.5

tan vai hya sad vrttibhir-iksbhirye parahrtantar: 3.48

tan're "nirvisesa" kahi, cicchakti na mani: 7.12

tan-mayi yabaved-bhaktih satra ragatmikodita

tanhara angera suddha-kirana-mandala: 7.11

tanra abhipryaya dasya tari mukhe kahe:10.27

tapadi-panca-samskai navejyakarma-karakah 3.5

tapastu tapaih prapatastu parvata-:17.2

tapasvibhyo'dhiko yogi jnanito'pi mato'dhikah:12.46

tapah pundram tatha nama mantro yagasca: 3.4

taravah kim na jivanti bhastrah kim sa: 13.132

tarkapratisthanat:7.104

tasmad gurum prapadyeta 1.14

tasmad-atmajnam hyarcared-bhutikamah:13.153

tasmat sarvatmana ragan harih sarvatra sarvada: 17.100

tasmat sarvatmana rajan harih sarvatra sarvada:13.19

tasmin gurau sa-sisye tu  1.50

tasya grtsamadah putro rupenendra ivaparah: 14.51

tasya va etasya purusasya dve eva sthane bhavata:10.16

tat-pada-padma-pravanaih kaya-manasa-bhastaih:13.52

tat-te'nukampam susamiksamano:13.54

tate krishna bhaje kare gurura sevana  1.10

tatha na te madhava tavakah kvacid:12.31

tato bhajeta mam pritah sraddhalu-drdha:13.78

tato duhsangam-utsrjya satsu sajjeta buddhiman:13.95

tatra jnana-viraga-bhakti-sahitam: 2.6

tatra paramahamsa nama samvartakaruni: 15.33

tatrarpita niyamitah smarane na kalah: 17.44

tattva yena isvarera jjalita jjalana:10.7

tav ubhau narakam ghoram  1.51

tava kathamrtam tapta-jivanam kavibhiriditam:13.20

tavad-bhayam dravina-deha-suhrn-nimittam:13.140

tavad-brahma-katha vimukti-padavi tavan: 3.80

tavaj-jitendriyo na syad-vijitanyendriyah puman:13.123

tavat karmani kuvirta na nirvidyate yavata:12.6

tavat sa maudate svarge yavat punyam samapyate:12.15

tam nirvyajam bhaja guna-nidhe pavanam: 17.62

te dhyana-yoganugata apasyan devatma-saktim:8.6

te tam bhukta svargalokam visalam:12.16

tenaiva hetu-bhutane vayam jata mahesvari:7.31

tesam satata-yuktanam bhajatam priti-purvakam:12.50

thakura-vaishnava-pada, avanira susampada,3.39

tika nrnam sarvesam eva dvijatvam "viprata": 14.65a

tina khanda kari' danda dilabhasaiya: 15.55a

tretayuga maha-bhaga pranan me hrdayat trayi: 14.20

tribhuvana-vibhava-hetave'py akuntha 3.16

tridanda-bhrd-yo hi prthak samacarecchanaih: 15.35

tridandam-eti-niksipya sarva-bhutesu manavah: 15.34

trivrt sotram savitram daiksamiti trigunitam : 14.73

tulasya-svakhadhatryadi-pujanam dhamanisthata:13.83

tulayama lavenapi na svargam na punarbhavam:13.151

tunde tandavini ratim vitanute tundavali-: 17.48

tvak-smasruromanakhakesa-pinaddhamantar: 15.19

tvam silarupacaritaih paraprakrsthaih:7.108

tyakta deham punar-janma naiti mameti so'rjuna:7.98

tyakta-vedastvanacarah sa vai sudra iti smrtah

trnad api sunicena taror iva sahisnuna: 17.57

tirthasramavanaranya-giri-parvata-sagarah: 15.40

uchalila premavanya caudike vedaya: 4.21

ullamgha-trividha-sima-samatisayi:7.109

upadeksyanti te jnanam  1.58

upaniya tu yah ssyam  1.22

urdha pundram rjum saumyam sacihnam: 14.98

utpatha-pratipannasya  1.49

utsahan-niscayad-dhairya tat-tat-karma13.76

uttisthata jasrata prapya varan nibodhata  1.3

uvaha krsno bhavagan shri damanam parajitah:9.14

va bhattacarya, cakravarti, misra saba  2.33

vaco vegam manasah krodha vegam  1.16

vaco-vegam manasa krodha-vegam: 15.31

vadanti tat tattva-vidas-tattvam yaj jnanam: 7.1

vag-dando'tha mano-dandah kaya-danda-: 15.29

vahni-surya-brahmanebhyas-tejiyan vaishnavah: 3.56

vaibhava-prakasa krsnerashri balarama:7.54

vaibhava-prakase ara prabhava-vilase:7.60

vaidhi bhaktiriyam kaiscin-maryadamarga ucyate: 13.12

vaikhanasa valikhilyau-dumbharah phenapa vane: 15.4

vaikuntha-nama-grahanam-asesagha-haram: 17.61

vairagya-yug bhakti-rasam prayatnair  1.21

vaite jayante naivaite mriyante naiyamavandho:7.71

vaishnava-pasa bhagavata kara adhyayana   2.29

vaishnava-vidvesi cet parityajya eva  1.52

vaishnavanam sahasrebhyah ekantyeko visisyate 3.41

vaishnavanindasavane 'pi dosa uktah":17.84

vaishnavam naradiyansca tatha bhagavatam :2.41

vaisnavera bhakti ei dekhana saksat:15.42

vanaprasthasamapadesvabhiksnam 15.23

vanam ca sattviko vaso gramo rajasa ucyate: 15.24

vande gurun isa-bhaktan 1.29

vapera dhana acche jane, dhana nahi paya:12.49

vapuradisu yo'pi ko'pi va:13.67

varam hutavahajala-panjarantar-vyavasthitih:13.100

varnasramacaravata purusena parah puman: 14.2

varnasramacaravata purusena parah puman:13.3

vastuno'mso jivah vastunah saktirmaya ca : 10.37

vasudevah sarvam iti sa mahatma sudurlabhah 3.43

vasudevah sankarsanah pradyumno:7.70

vatsalya santera guna, dasyera sevana:9.16

vayopa-bhukta-srg-gandha-vaso'lankara-carcitah:9.11

veda-dharma kari' kare visnura pujana: 4.35

veda-nindakaras caiva dyutacaurya karas tatha: 14.25

vedair-vihinas ca pathanti sastram sastrena:13.129

vedais ca sarvair aham eva vedyo vedanta-krt: 7.24

vede ramayane caiva purane bharate tatha:17.8

vedoktam eva kurvano nihsango'rpitam isvare:12.12

vidhina devadevesah sankha-cakra-dharo harih:13.48

vidya-vinaya sampanne brahmane gavi hastini 3.26

vihavasya tu putrastu vita-tasya catmajah: 14.53

vilajjamanaya yasya sthatumiksapathe'muya: 8.16

vipra kahe, murkha ami sabdartha na  jani  2.30

vipra ksatriya vaisas ca  1.18

vipra veda-vihinas ca pratigraha-parayanah: 14.24

vipra-ksatriya-vita-sudra mukha-vahurupadajah: 14.21

viprad-dvisad guna yutad aravaindanabha- 3.57

viprah samskara-yukto na nityam  14.81

virata vyasthi-jivera tinho antaryami:7.84

visrjati  hrdayam na yasya saksad-dharir 3.18

visaya vinivarttante niraharasya dehinah:13.81

visayan dhyayatas-cittam visayesu visajjate:13.39

visthabhyaham idam krtsnam

visnor-mayam-idam pasyan sa vai: 3.12

visnorayam yato hyasit tasmad-vaishnava ucyate: 14.97

visnostu trini rupani purusakhyanyatho viduh:7.76

visnu-saktih para prokta kstretrajnakhya: 8.20

visnur-mahan sa iha yasya kalaviseso:7.80

visnuraradhate pantha nanyat tat-tosa-karanam: 14.2

visvaso mitravrttis ca sakhyam dvividhim-iritiam:13.63

vraje gopa-tava ramera pure ksatriya-bhavana:7.59

vraje ye vihare purve krishna-balarama: 4.27

vyalalayadrumavai te'pyariktakhilasampadah: 15.22

vyasera-sutrete kahe parinamavada: 11.9

vyatitya bhavanavartma yascamatkara: 18.17

vyavaharika-gurvadi  parityagenapi kartavyah 1.53

vyanjite bhagavat-tattve brahma ca vyajyate:7.13

vrndavanam partiyajya sa kvacit naiva gacchati: 7.42

vrndavane kim api gulma-latausadhinam 3.69

vrtyartham brahmanah kecit mahakapata 14.26

ya dustyajam svajanam arya-pathans ca hitva 3.69

ya etad aksaram gargi viditvyasmal-lokat praiti sa : 14.93

ya esam purusam saksad-atma-prabhavam: 14.18

yac-chaucanihsrtasarit-pravarodakena:7.38

yad advaitam brahmopanisadi tad-apy-asya:  4.16

yad yad acarati sestas  1.24

yad-abhaso'pyudyan kavalita-bhavadhvanta: 17.63

yad-brahma-saksat-krti-nisthayapi vinasamayati: 17.18

yada pasyah pasyate rukma-varnam kartaram isam 4.2

yada yada hi dharmasya glanir-bhavati bharata:7.72

yada yasanugrhnati bhagavan-atma-bhavitah: 15.51

yadavadhi mama cetah krishna-padaravinde:13.113

yadi hari-smarane sarasam manah yadi vilasa 18.18

yadi vaishnava-aparadha uthe hati mata:13.125

yadyapanya bhaktih kalau kartavya :13.41

yadyapi amara gurucaitanyera dasa  1.31

yadyapi pratyaksanumana-sabdaryo:19.4 

yadrcchaya mat kathadau jatasraddhastu yah:12.5

yaha bhagavata pada vaisnavera sthane  2.28

yaih svadehah smrto'natma martyo vit-krmi: 15.47

yajnarthat karmanno'nyatra loko'yam karma:13.4

yamadibhir-yoga-pathaih kama-lobha-hato:12.40

yan martya-lilaupayikam svayoga-mayavalm:18.3

yan nama-sruti-matrena puman bhavati: 3.32

yan'ra bhagavatta haite anyera bhagavatta:7.29

yan'ra bhagavatta haite anyera bhagavatta:7.68

yan-maithunadi-grhamedhi-sukham hi tuccham:13.117

yanhara darasane mukhe aise "krishna-nama" 3.23

yanti deva-vrata devan pitrn yanti pitr-vratah:12.52

yara bheda acche tara nasa bhalamate

yare dekha, tare kaha "krishna"upadesa: 17.114

yas-tvasaktamatirgehe putravittaisanaturah: 15.17

yastu sudro dame satye darhme ca satatothitah: 14.41

yasya brahmeti samjnam kvacidapi nigame:7.9

yasya deve para bhaktir  1.4

yasya prabha prabhavato jagadandakoti-7.7

yasya saksad bhagavati  1.57

yasya saksad-bhagavati jnanaprade gurau: 17.90

yasya tasya kule jato gunavaneva tairgunaih: 14.62

yasya yal laksanam proktam pumso: 14.35

yasyaikanihsvasita-kalam-athavalambya:7.80

yasyaite'sthacatvarimsat-samskarah: 14.74

yasyasti bhaktir-bhagavaty-akincana:13.157

yasyatma-buddhih kunape tridhatuke: 17.101

yasyavaya-vasamsthanaih kalpito loka-vistarah:7.82

yasyam vai sruyamanayam krsne parama-puruse 2.5

yasyamsamsah shrila garbhodasayi: 5.5

yasyamsamsamsa-bhagena visvot-pattilayodayah:7.41

yasyamsamsamsah paratmakhilanam: 5.6

yat karosi yad-asnasi yaj-juhosi dadasi yat:13.2

yat tirtha buddhih salile na karhicij-:17.101

yat-pada-savabhirucis-tapasvina:13.42

yata dekha vaisnvera vyavahara-dukhah 3.49

yatasamam gatarasam puti paryusitanca ca:13.119

yatha kancanatam yati kamsyam rasa: 14.65

yatha kasthamayo hasti yatha carma-mayo: 14.79

yatha mahanti bhutani bhutesuccavacesvanu:11.3

yatha nanahasavalenajamilo duracaro'pi  17.66

yatha prakasyatvektah krtsnam lokam imam :10.11

yatha radha priya visnos-tasyah kundam priyam : 3.71

yatha samudre bahavas-taranga statha vayam:10.22

yatha taror-mula-niscanena trpyanti tat-skandha:13.47

yatha taror-mula-nisecanena trptyanti tat skandha:7.45

yatha yatha gaura-padaravinde 3.75

yathagneh ksudra visphulinga vyuccarantyevam:10.6

yatra yena yato yasya yasmai yad yad yatha yada:11.4

yatraital-laksyate sarpa vrttam sa brahmanah: 14.44

yavat pado tavat pao krishna-darasana  2.30

yaviyasamekasitirjayaneyah pituradesakara: 14.57

yaya sammohito jiva atmanam trigunatmakam:10.19

yah pravrajya grhat purvam trivargavapana ta: 15.46

yah sarvesu bhutesu tisthan sarvabhyo:10.34

yah svakat parato veha jatanirveda atmavan: 15.27

yah sambhutam api tatha samupaiti karyat:7.90

yam brahma varunendra-rudra-marutah-stunvanti:7.39

ye go-gardabhadaya iva visayesvevendriyani: 17.77

ye kale dvibhuja, namavaibhava prakasa:7.55

ye mam bhajanti danpatye tapasa vratacaryaya: 15.20

ye sutra-karta, se yadi karaye vyakhyana  2.10

ye te kule vaisnavera janma kene naya:13.126

ye tu sampattimanto grhasthastesam13.49

ye tvenevam vido'santah stabdhah :13.120

ye va mayise krta sauhrdartha  3.28

ye vaisnva-sthane aparadha haya yara: 17.85

ye'nye'ravindaksa vimukta-maninas:12.30

ye'py anya-devata-bhakta yajante :12.25

yeba bhattacarya, cakravarti, misra saba:13.128

yei krishna-tattva-vetta, sei guru haya  1.19

yei mudha kahe"jiva" "isvara" haya sama:10.41

yei sutre yei rk visaya vacana  2.9

yena janmasatiah purvam vasudevah sanarcitah: 17.21

yena rupa matsya-kurma-adi avatara  2.19

yesam sa esa bhagavan dayayed-anantah:13.143

yo vakti nyaya rahitam  1.51

yo yasya mamsam-asnati sa tan mamsada ucyate:13.121

yo'nadhitya dvijo vedam anyatra kurute sramam: 14.80

yo'ntar bahis tanu-bhrtam asubham vidhunvann  1.35

yogastrayo maya prokta nrnam seyo vidhitsaya:12.3

yogasya tapasas caiva nyasasya :12.51

yoginam api sarvesam mad-gatenantaratmana:12.47

yoginam nrpa nirnitam harer-namanukirtanam: 17.42

yuga-dharma nama-prema kaila paracara: 4.33

yuga-dharma-pravartana nahe tan'ra kama: 4.29

yugavatara, ara saktyavesavatara:7.67

yugayitam nimesena caksusa pravrsayitam: 18.20

yuktah syat sarva-samskarair-dvijastu: 14.82

yunjananamabhaktanam pranayam12.41