Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vedas > taittiriyaranyakam

taittiriyaranyakam

 

om bha draO karoe'bhi  l ou y~ma' dev~ | bha draO pa'lyem~ klabhi ryaja'tr~ |

sthi rairadgai"stul u v~Dsa'sta n bhi' | vyale'ma de vahi'ta O yad~yu' |

sva sti na  indro' v  ddhalra'v~ | sva sti na'  p  l~ vi lvave'd~ |

sva sti na st~rklyo  ari'l anemi | sva sti no  b ha spati'rdadh~tu||

om l~nti   l~nti   l~nti'  ||

 

om bha draO karoe'bhi  l ou y~ma' dev~ | bha draO pa'lyem~ klabhi ryaja'tr~ |

sthi rairadgai"stul u v~Dsa'sta n bhi' | vyale'ma de vahi'ta O yad~yu' |

sva sti na  indro' v  ddhalra'v~ | sva sti na'  p  l~ vi lvave'd~ |

sva sti na st~rklyo  ari'l anemi | sva sti no  b ha spati'rdadh~tu|

~pa'm~p~ma pa  sarv~" | a sm~da sm~di to'muta'  || 1 ||

 

a gnirv~ yulca  s rya'lca| sa ha sa'scaska rarddhi'y~|

v~ yvalv~' ralmi pata'ya | marY"cy~tmano  adru'ha |

de vYrbhu'vana s va'rY | pu tra va tv~ya' me suta|

mah~n~mnYrma'h~m~ n~ | ma ha so ma'hasa ssva' |

de vY  pa'rjanya s va'rY | pu tra va tv~ya' me suta || 2 ||

 

a p~lnyu'loima p~ rakla' | a p~lnyu'loima p~ragham"|

ap~"ghr~ mapa' c~ vartim"| apa'de vYri to hi'ta|

vajra'O de vYrajY't~Dlca| bhuva'naO deva s va'rY |

~ di ty~nadi'tiO de vYm| yoni'nordhvamu dYla'ta |

li v~na llanta'm~ bhavantu| di vy~ ~pa  ola'dhaya |

su m  yY k~ sara'svatY| m~ te  vyo'ma sa nd li' || 3 ||

 

sm ti'  pra tyakla'maiti hyam"| anu'm~nalcatul a yam|

e tair~di'tyamaodalam| sarvai'reva  vidy~"syate|

s ryo  marY'ci m~da'tte| sarvasm~"dbhuva'n~da dhi|

tasy~  p~kavi'lele oa| sm  taO k~'lavi lela'oam|

na dYva  prabha'v~tk~ cit| a klayy~"tsyanda te ya'th~ || 4 ||

 

t~nnadyo'bhisa'm~ya nti| so russatY' na ni va'rtate e vann~ n~sa'mutth~ n~ |

k~ l~ssa'Ovatsa raD lri't~ | aoulalca ma'hala lca|

sarve' samava yantri'tam| satai'ssa rvaissa'm~vi l a |

  russa'nna ni varta'te adhisaOvatsa'raO vi dy~t| tadeva' lakla oe || 5 ||

 

aoubhilca ma'hadbhi lca| sa m~r 'yha  pra d lya'te|

saOvatsara  pra'tyakle oa| n~ dhisa'tva  pra d lya'te|

pa  aro' vikli'dha  pi dga | e tadva'ruoa lakla'oam|

yatraita'dupa d lya'te| sa hasra'O tatra  nYya'te|

ekaDhi liro n~'n~ mu khe| k  tsnam ta'd tu lakla'oam || 6 ||

 

ubhayatassapte"ndriy~ oi| ja lpita'O tveva  dihya'te|

luklak loe saOva'tsara sya| daklioav~ma'yo  p~ rlvayo |

tasyai l~ bhava'ti| lu kraO te' a nyadya'ja taO te' a nyat|

vilu'r pe  aha'nY  dyauri'v~si| vilv~  hi m~ y~ ava'si svadh~va |

bha dr~ te' p lanni ha r~ tira stviti'| n~tra  bhuva'nam| na p  l~|

na pa lava' | n~dityassaOvatsara eva prayakleoa priyata'maO vi dy~t|

etadvai saOvatsarasya priyata'maD r  pam| yo'sya mah~nartha utpatsyam~'no bha vati|

idaO puoyaO ku'rulve ti| tam~hara'oaO da dy~t || 7 ||

 

s~ ka sj~n~D' sa ptatha'm~hureka jam| layu'dya m~  la'yo deva j~ iti'|

tel~'mi l ~ni  vihi't~ni dh~ma la | sth~ tre re'jante  vik 't~ni r pa la

ko nu' mary~  ami'thita | sakh~  sakh~'yamabravYt|

jah~'ko a sma dY'late| yasti ty~ja' sakhi vida D  sakh~'y~m|

na tasya' v~ cyapi' bh~ go a'sti| yadYD' l  ootya lakaD' l ooti || 8 ||

 

na hi pra veda' suk  tasya  panth~ miti'|   tur 'tun~ nu dyam~'na |

vina'n~d~ bhidh~'va | lal ilca triDla'k~ va lg~ |

lu kak 'loau ca  lal i'kau| s~r~ ga va strairja rada'kla |

va sa nto vasu'bhissa ha sa Ova tsa rasya' savi tu |

prai la k tpra'tha ma  sm  ta | a m n~ daya'teetya ny~n || 9 ||

 

a m Dlca' pari rakla'ta | e t~ v~ ca  pra'yujya nte|

yatraita'dupa d lya'te| e tade va vi'j~nY y~t|

pra m~oa'O k~la pa'ryaye| vi le la oaO tu' vakly~ ma |

  t n~"O tanni bodha'ta| luklav~s~' rudra gaoa |

grY lmeo~'''varta te sa'ha| ni jaha'n p thi'vYD sa rv~m || 10 ||

 

jyo til~"'prati khyena' sa | vi lva r  paoi' v~s~ D si|

~ di ty~n~"O ni bodha'ta| saOvatsarYoa'O karma phalam|

varl~bhirda'dat~ D  saha| adu kho' du khaca'kluri va|

tadm~'''pYta iva  d lya'te| lYten~"vyatha'yanni va|

ru ruda'kla iva  d lya'te| hl~dayate" jvala'talcai va|

l~ myata'lc~sya  caklu'lY| y~ vai praj~ bhra'Dlya nte|

saOvatsar~tt~ bhra'Dlya nte| y~   prati'til ha nti|

saOvatsare t~  prati'til ha nti| va rl~bhya itya rtha  || 11 ||

 

akli'du  khotthi'tasyai va| vi prasa'nne ka nYni'ke|

~dktec~dga'oaO n~ sti|   bh o~"O tanni bodha'ta|

ka na k~ bh~ni' v~s~ D si| a hat~'ni ni bodhata|

annamalnYta' m jmY ta| a haO vo' jYva napra'da |

e t~ v~ ca  pra'yujya nte| la radya'tropa d lya'te || 12 ||

 

abhidh nvanto'bhighna'nta i va| v~ tava'nto ma rudga'o~ |

amuto jetumilumu'kh~mi va| sannaddh~ssaha da'd le  ha|

apadhvastairvastiva'roairi va| vi li kh~sa'  kapa rdina |

akruddhasya yotsya'm~na sya| kru ddhasye'va  lohi'nY|

hematalcaklu'lY vi dy~t| a kloayo"  klipa oori'va || 13 ||

 

durbhiklaO deva'loke lu| ma n n~'muda kaO g 'he|

e t~ v~ ca  pra'vada ntY | vai dyuto' y~nti  laili'rY |

t~ a gni  pava'man~  anvai"klata| i ha jY'vi k~mapa'ripalyan|

tasyai l~ bhava'ti| i heha'vassvata pasa |

maru'ta ss rya'tvaca | larma' sa prath~  ~v 'oe || 14 ||

 

ati't~ mr~oi' v~s~ D si| a l iva'jrila taghni' ca|

vilve dev~ vipra'hara nti| a gniji'hv~ a salca'ta|

naiva devo' na ma rtya | na r~j~ va'ruoo  vibhu |

n~gnirnendro na pa'vam~ na | m~ t kka'ccana  vidya'te|

di vyasyaik~  dhanu'r~rtni | p  thi vy~mapa'r~ lri t~ || 15 ||

 

tasyendro vamri'r pe oa| dha nurjy~'machi nathsva'yam|

tadi'ndra dhanu'ritya jyam| a bhrava'roelu  cakla'te|

etadeva laOyorb~rha'spatya sya| e tadru'drasya  dhanu |

ru drasya' tveva  dhanu'r~rtni | lira  utpi'pela|

sa pra'va rgyo''bhavat| tasm~ dyassapra'va rgyeoa' ya jsena  yaja'te|

ru drasya  sa lira   prati'dadh~ti| nainaD' ru dra ~ru'ko bhavati| ya e vaO veda' || 16 ||

 

a ty  rdhv~ klo'ti'ralc~t| lili'ra  pra d lya'te|

naiva r paO na' v~s~ D si| na caklu'  prati d lya'te|

a nyonya O tu na' hiDsr~ ta | sa tasta'ddeva lakla'oam|

lohito'kloi l~'ralY rloi | s  ryasyo'daya naO pra'ti|

tvaO kareli'nyasja lik~m| tva O karo'li ni j~nu'k~m || 17 ||

 

nij~nuk~me"nyasja lik~| amY v~camup~sa't~mi ti|

tasmai sarva  tavo' nama nte| mary~d~karatv~tpra'puro dh~m|

br~hmaoa' ~pno ti| ya e'vaO ve da| sa khalu saOvatsara etaissen~nY'bhissa ha|

indr~ya sarv~nkam~na'bhiva hati| sa dra psa | tasyai l~ bhava'ti || 18 ||

 

ava'dra pso aD'lu matY'matil hat| i y~ na  k  loo da labhi'ssa hasrai" |

~va rtamindra   lacy~  dhama'ntam| upsnuhi taO  n mao~matha'dr~mi tY|

etayaivendra  sal~v 'ky~ sa ha| asur~n pa'riv  lcati|

p thi'vya D luma'tY| t~ma nvava'sthita  saOvatsa ro di vaO ca'|

naivaO vidul~''c~ry~"ntev~ sinau| anyonyasmai" druhy~ t~m| yo dru hyati|

bhralyate sva'rg~llo k~t| ity tuma'oyal~ ni|

s ryamaoyal~"ny~khy~ yik~ | ata  rdhvaD sani'rva can~  ||19 ||

 

~rogo bhr~ja  pa ara'  pata dga | svaroaro jyotilim~n' vibh~ sa |

te asmai sarve divam~'tapa nti|  rjaO duh~n~ anapasphura'nta i ti|

kalya'po'l a ma | sa mah~meruO na' jah~ ti|

tasyai l~ bhava'ti| yatte  lilpaO'kalyapa roca n~va't|

i ndri y~va'tpulka laO ci trabh~a'nu| yasmi nts ry~  arpi't~ssa pta s~ kam || 20 ||

 

tasmin r~j~namadhivilraye'mami ti| te asmai sarve kalyap~jjy oti'rlabha nte|

t~ntsoma  kalyap~dadhi'nirddha mati| bhrast~karmak 'divai vam|

pr~oo jYv~nYndriya'jYv~ ni| sapta lYrla'oy~  pr~ o~ |

s ry~ i'ty~c~ ry~ | apalyamahametantsapta s "ry~ni ti|

pascakaroo' v~tsy~ yana | saptakaroa'lca pl~ kli  || 21 ||

 

~nulr~vika eva nau kalya'pa i ti| ubhau' veda yite|

na hi lekumiva mah~me'ruO  ga ntum| apalyamahamets ryamaoyalaO pariva'rtam~ nam|

g~ rgya  pr~oatr~ ta | gacchanta ma'h~me rum| eka'O c~ja hatam|

bhr~japa arapata'dg~ ni hane| til hann~'tapa nti| tasm~'di ha taptri'tap~  || 22 ||

 

a mutre tare| tasm~'di h~taptri'tap~ | tel~'mel~  bhava'ti|

sa pta s ry~  diva manu pravi'l ~ | t~na nveti' pa thibhi'rdakli o~v~n'|

te asmai sarve gh tam~'tapa nti|  rjaO duh~n~ anapasphura'nta i ti|

saptartvijass ry~ i'ty~c~ ry~ |  tel~'mel~  bhava'ti| sa pta dilo  n~n~'s ry~  || 23 ||

 

sa pta hot~'ra   tvija' | dev~ ~dity~' ye sa pta|

tebhissom~"bhYrakla'oa i ti| tada'py~mn~ ya |

digbhr~ja  t "n karo ti| eta'yaiv~ v t~ sahasras ryat~y~ iti vai'lamp~ yana |

tasyai l~ bhava'ti| yaddy~va' indra te la taD'la taO bh mY" |

u tasyu | natv~' vajrin sa hasra D  s ry~'  || 24 ||

 

anunaj~tamal a roda'sY i ti| n~n~lidgatv~d t n~O n~n~'s rya tvam|

al au tu vyavasi't~ i ti| s ryamaoyal~nyal ~'ta   rdhvam|

tel~'mel~  bhava'ti| ci traO de v~n~ muda'g~ danY'kam|

caklu'rmi trasya  varu'oasy~ gne| ~pr~  dy~v~'p thi vY a ntari'klam|

s rya ~tm~ jagatastasthu'lalce ti ||25 ||

 

kvedamabhra'nnivi late| kv~yaD' saOvatsa ro mi'tha |

kv~ha  kveyande'va r~ trY| kva m~s~  'tava   lrit~ |

arddham~s~' muh  rt~ | nimel~stu' ibhi ssaha|

kvem~ ~po ni'vila nte| ya dYto' y~nti  sampra'ti|

k~l~ apsuni'vila nte| ~ pass rye' sa m~hi't~  || 26 ||

 

abhr~"oyapa  pra'padya nte| vi dyuts rye' sa m~hi't~|

anavaroe i'me bh  mY| i yaO c~''sau ca  roda'si|

kiDsvidatr~nta'r~ bh  tam| ye neme vi'dh te  ubhe|

vi loun~' vidh 'te bh  mY| i ti va'tsasya  veda'n~|

ir~'vatY dhenu matY  hi bh  tam| s  ya va sinY  manu'le dala sye" || 27 ||

 

vya'l abhn~ droda'sY  viloa've te| d~ dhartha' p thi vYma bhito' ma y khai" |

kintadviloorba'lam~ hu | k~  dYpti'  kiO pa r~ya'oam|

eko' ya ddh~ra'yadde va | re jatY' roda sY u'bhe|

v~t~dviloorba'lam~ hu | a klar~"ddYpti rucya'te|

tri pad~ ddh~ra'yadde va | yadviloo'reka mutta'mam || 28 ||

 

a gnayo' v~ya'valcai va| e tada'sya pa r~ya'oam|

p cch~mi tv~ pa'raO m  tyum| a vama'O madhya masca'tum|

lo ksca  puoya'p~p~ n~m| e tatp 'cch~mi  sampra'ti|

a mum~'hu  pa'raO m  tyum| pa vam~'naO tu  madhya'mam|

a gnire v~va'mo m  tyu | ca ndram~"lcatu rucya'te || 29 ||

 

a n~ bho g~  pa'raO m  tyum| p~ p~ssa'Oyanti  sarva'd~|

~bhog~stveva' saOya nti| ya tra pu'oyak  to ja'n~ |

tato' ma dhyama'm~ya nti| ca tuma'gniO ca  sampra'ti|

p cch~mi tv~' p~pa k ta | ya tra y~'taya te ya'ma |

tvannastadbrahma'n prabr  hi| ya di ve"tth~'sa to g 'han || 30 ||

 

ka lyap~'dudi't~ss  ry~ | p~ p~nni'rghnanti  sarva'd~|

rodasyonta'rdele lu| tatra nyasyante' v~sa vai |

te'larYr~  pra'padya nte| ya th~'pu'oyasya  karma'oa |

ap~"oya p~da'kel~ sa | ta tra te'yoni j~ ja'n~ |

m tv~ punarm tyum~'padya nte| a dyam~'n~ssva karma'bhi  || 31 ||

 

~l~tik~  krima'ya i va| tata  p yante' v~sa vai  apai'taO m  tyuO ja'yati|

ya e vaO veda'| sa khalvaivaO' vidbr~ hmaoa | dY rghalru'ttamo  bhavati|

kalya'pa sy~ti'thi ssiddhaga'mana ssiddhaga'mana | tasyai l~ bhava'ti|

~yasmi"nthsa pta v~'sa v~ | roha'nti p  rvy~' ruha'  || 32 ||

 

 li'r ha dYrgha lrutta'ma | indrasya gharmo ati'thiri ti|

kalyapa  palya'ko bha vati| yatsarvaO paripalyatY'ti sau klmy~t|

ath~gne'ral apu'rula sya| tasyai l~ bhava'ti|

agne  naya' su path~' r~ ye a sm~n| vilv~'ni deva va yun~'ni vi dv~n|

yu yo dhya'smajju'hur~ oamena' | bh yil hante nama uktiO vi'dheme ti || 33 ||

 

agnilca j~ta'ved~ lca| sahoj~ a'jir~ prabhu | vailv~naro na'ry~p~ lca|

pa dktir~'dh~lca  sapta'ma  visarpev~'l a'mo'gnY n~m|

ete'l au vasava  kli't~ i ti| yathartvev~gnerarcirvaroa'vile l~ |

nYl~rcilca pYtak~"rcilce ti| atha v~yorek~dalapurulasyaik~dala'strYka sya|

prabhr~jam~n~ vya'vad~ t~  || 34 ||

 

y~lca v~su'kivai dyut~ | rajat~  paru'l~  ly~ m~ | kapil~ a'tilo hit~ |

 rdhv~ avapa'tant~ lca| vaidyuta i'tyek~ dala| nainaO vaidyuto' hina sti|

ya e'vaO ve da| sa hov~ca vy~sa  p~'r~la rya |

vidyudvadhamev~haO m tyumai"cchami ti| na tvak~'maDha nti || 35 ||

 

ya e'vaO ve da| atha ga'ndharva gao~ | sv~ana bhr~ |

adgh~'ri rbambh~'ri | hasta ssuha'sta | k l~'nurvi lv~va'su |

m rdhanv~nths "ryava rc~ | k tirityek~dala ga'ndharva gao~ |

dev~lca ma'h~de v~ | ralmayalca dev~' gara gira  ||36 ||

 

nainaO giro' hina sti| ya e'vaO ve da|

gau rY mi'm~ya sali l~ni  takla'tY| eka'padY dvi padY  s~ catu'lpadY|

a l ~pa'dY  nava'padY babh  vulY"| sasr~klar~ parame vyo'manni ti|

v~co' vile laoam| atha nigada'vy~khy~ t~ |

t~nanukra'mily~ ma | va r~hava'ssvata pasa  || 37 ||

 

vi dyunma'haso  dh pa'ya | lv~payo g hamedh~"lcetye te|

ye  ceme'li'mivi dvila | parjany~ssapta p thivYmabhiva'rlanti|

v l i'bhiri ti| etayaiva vibhaktivi'parY t~ | sa ptabhi rv~ tai'rudY rit~ |

am nlok~nabhiva'rla nti| tel~'mel~  bhava'ti| sa m~ name taduda'kam || 38 ||

 

u ccaitya'va c~ha'bhi | bh mi'O pa rjany~  jinva'nti| divaO jinvantyagna'ya i ti|

yadakla'raO bh  tak tam| vilve' dev~ u p~sa'te| maha rli'masya go pt~ram"|

ja mada'gni maku'rvata| ja mada'gni r~py~'yate|

chando'bhilcaturutta rai | r~jsa ssoma'sya t  pt~sa'  || 39 ||

 

brahma'o~ vY ry~'vat~| li v~ na'  pra dilo  dila' |

taccha O yor~v 'oYmahe| g~ tuO ya js~ya'| g~ tuO ya jsapa'taye|

daivY"ssva stira'stu na | sva stirm~nu'lebhya |   rdhvaO ji'g~tu bhela jam|

lanno' astu dvi pade"| laO catu'lpade|

somap~ ( 3 ) asomap~ ( 3 ) iti nigada'vy~khy~ t~  || 40 ||

 

sa ha sra v di'yaO bh  mi | pa raO vyo'ma sa hasra'v t| a lvin~' bhujy 'n~sa ty~|

vi lvasya' jaga taspa'tY| j~y~ bh mi  pa'tirvyo ma| mi thuna'nt~ a turya'thu |

putro b haspa'tY ru dra | sa ram~' iti' strYpu mam|

lu kran v~'ma nyadya'ja O v~'ma nyat| vilu'r pe  aha'nY  dyauri'va stha  || 41 ||

 

vilv~  hi m~ y~ ava'tha  svadh~vantau|

bha dr~ v~"O p lao~vi har~ tira'stu v~s~"tyau ci trau jaga'to ni dh~nau"|

dy~v~'bh mY ca ratha'  sa D  sakh~'yau| t~va lvin~' r~ sabh~"lv~  hava'O me|

lu bha spa tY  ~ gataD' s  ryay~' sa ha| tyugro'ha bhu jyuma'lvinodame ghe|

ra yinna kalci'nmam  v~O ( 2 ) av~'h~ | tam 'hathurnau bhir~"tma nvatY'bhi |

a nta ri kla pruybhi rapo'dak~bhi  || 42

 

ti sra  klapa strirah~'ti vraja'dbhi | n~sa'ty~ bhu jyum 'hathu  pata dgai |

sa mu drasya  dhanva'nn~ rdrasya' p~ re| tri bhYrathai"lla tapa'dbhi   laya'lvai |

sa vi t~ra O vita'nvantam| anu'badhn~ti l~mba ra | ~pap rlamba'ralcai va|

sa vit~'repa so''bhavat| tyaD sut ptaO vi'ditvai va| ba huso'ma gi raO va'lY || 43 ||

 

anveti tugro va'kriy~ ntam| ~yas y~ntsoma't psu lu| sa sadgr~mastamo"dyo'tyo ta |

v~co g~  pi'p~ti  tat| sa tadgobhisst~"'tyetya nye| ra klas~'nanvi t~lca' ye|

a nveti  pari'v ty~ 'sta | e vame taustho' alvin~|

te e te dyu' p thi vyo | aha'raha rgarbha'ndadh~the || 44 ||

 

tayo're tau va ts~va'hor~ tre| p  thi vy~ aha' | di vo r~tri' |

t~ avi's ltau| dampa'tY e va bha'vata | tayo're tau va tsau|

a gnilc~'ditya lca'| r~ trerva tsa | lve ta ~'di tya | aho 'gni  || 45 ||

 

t~ mro a'ru oa | t~ avi's l au| dampa'tY e va bha'vata |

tayo're tau va tsau| v  tralca' vaidyu talca'| a gnerv  tra | vai dyuta' ~di tyasya'|

t~ avi's l au| dampa'tY e va bha'vata | tayo're tau va tsau || 46 ||

 

u lm~ ca' nYh~ ralca'| v trasyo lm~| vai dyu tasya' nYh~ ra |

tau t~ve va prati'padyete| seyaDr~trY' ga rbhioY' pu treoa  saOva'sati|

tasy~  v~ e tadu lbaoam"| yadr~trau' ra lmaya' |

yath~  gorga rbhioy~' u lbaoam"| e vame tasy~' u lbaoam"|

prajayilou  prajay~ ca palubhi'lca bha vati|

ya e'vaO ve da| etamudyantamapiya'ntaO ce ti|

~ditya  puoya'sya va tsa | atha pavi'tr~dgi rasa  || 47 ||

 

pa vitra'vanta   pari v~ja m~sa'te| pi tail~"O pra tno a bhira'klati vra tam|

ma hassa'mu draO varu'oasti roda'dhe| dhYr~' iccheku rdharu'oelv~ rabham" |

pa vitra'O te  vita'ta O brahma'oa spate"| prabhu rg~tr~oi  parye'livi lvata' |

ata'ptatan  rna tad~ mo a'lnute| l  t~sa  idvaha'nta statsam~'lata|

bra hm~ de v~n~"m| asa'tassa dye tata'klu  || 48 ||

 

 la'yassa pt~tri'lca  yat| sarve'trayo a'gastya lca|

nakla'trai lladk 'to'vasan| atha' savitu   ly~v~lva sy~'varti'k~masya|

a mY ya  kl~  nihi't~sa u cc~| nakta O dad 'lre  kuh~'ci ddive'yu |

ada'bdh~ni  varu'oasya vra t~ni'| vi c~ kalacca ndram~  nakla'trameti|

tatsa'vi turvare"oyaO| bhargo' de vasya' dhYmahi || 49 ||

 

dhiyo  yo na'  praco day~"t| tatsa'vi turv 'oYmahe|

va yande vasya  bhoja'nam| lrel haD'sarva dh~ta'mam|

tura O bhaga'sya dhYmahi| ap~'g hata savit~  t bhYn'|

sarv~"di vo andha'sa | nakta nt~nya'bhavand  le|

asthya sthn~ sambha'vily~ma | n~ma  n~mai va n~ ma me" || 50 ||

 

napuDsa'ka O pum~ D strya'smi| sth~va'ro'smyatha  jadga'ma |

ya je'yakli  yal ~ he ca'| may~' bh  t~nya'yaklata|

pa lavo' mama' bh t~ ni| an bandhyo'smya'haO vi bhu |

striya'ssa tY | t~ u'me pu D sa ~'hu |

palya'dakla ov~nnavice'tada ndha | ka virya  pu trasya i m~ ci'keta || 51 ||

 

yast~ vi'j~ n~thsa'vi tu  pi t~sa't| a ndho maoima'vindat|

tama'nadguli r~va'yat| a grY va  pratya'muscat|

tamaji'hv~ a salca'ta|  rdhvam lama'v~kch~ kham|

v  klaO yo' veda  sampra'ti| na sa j~tu jana'  lradda dhy~t|

m  tyurm~' m~ra y~di'ti | hasitaDrudi'tadgY tam || 52 ||

 

vYo~'paoava l~si'tam| m  tasjY vaO ca' yatki scit

a dg~ni' sneva  viddhi' tat| at 'lya D st lya'dhy~yat|

a sm~jj~ t~ me' mith   carann'| putro nir ty~' vaide ha |

a cet~' yalca  ceta'na | sa  taO maoima'vindat|

so''nadguli r~va'yat| so 'grY va  pratya'muscat || 53 ||

 

so'ji'hvo a salca'ta| naitam liO viditv~ naga'raO pra vilet|

ya'di pra vilet| mi thau cari'tv~ pra vilet|

tathsambhava'syaO vra tam| ~ tama'gne ra thanti'l ha|

ek~"lvameka yoja'nam| ekacakra'meka dhuram|

v~ tadhr~'jiga tiO vi'bho| na  ri lyati' na vya thate || 54 ||

 

n~ sy~klo' y~tu  sajja'ti| yacchvet~"nrohi't~Dlc~ gne |

ra the yu'ktv~'dhi til ha'ti| ekay~ ca dalabhilca' svabh  te|

dv~bhy~mil aye viD'laty~  ca| tis bhilca vahase triDlat~  ca|

niyudbhirv~yavihit~' vimusca || 55 ||

 

~ta'nulva  prata'nulva| u ddham~''dha'ma  sandha'ma|

~ditye candra'varo~ n~m| garbha m~dhe'hi  ya  pum~n'|

i tassi ktaDs rya'gatam| ca ndrama'se  rasa'dk dhi|

v~r~dasjana'y~gre 'gnim| ya eko' rudra  ucya'te|

a sa dkhy~ t~ssa'hasr~ oi| sma ryate' na ca  d lya'te || 56 ||

 

e vame tanni'bodhata| ~ma ndrairi'ndra  hari'bhi |

y~ hi ma y ra'romabhi | m~ tv~ kecinniyemuri'nna p~ lina |

da dha nveva  t~ i'hi| m~ ma ndrairi'ndra  hari'bhi |

y~ mi ma y ra'romabhi | m~ m~ kecinniyemuri'nna p~ lina |

ni dha nveva  t~O ( 2 ) i'mi| aoubhilca ma'hadbhi lca || 57 ||

 

ni gh lvai'rasa m~yu'tai | k~lairharitva'm~pa nnai |

indr~y~'hi sa hasra'yuk| a gnirvi bhr~l i'vasana |

v~ yullveta'sikdru ka | sa Ova thsa ro vi'l  varoai" |

nitya ste'nuca'r~sta va|  subrahmaoyoD subrahmaoyoD su'brahma oyom|

indr~gaccha hariva ~gaccha me'dh~ti the | mela v laoalva'sya me ne || 58 ||

 

gaur~vaskandinnahaly~'yai j~ ra| kaulikabrahmaoa gautama'bruv~ oa|

a ru o~lva' i h~ga't~ | vasa'va  p thivi klita' |

a l audi gv~sa'so 'gnaya' | agnilca j~taved~"lcetye te|

tamr~lv~"st~mra rath~ | t~mravaro~"stath~ 'sit~ |

daodahast~"  khy~da gdata | ito rudr~"  par~ dgat~  || 59 ||

 

uktaDsth~naO pram~oasca' pura  ita| b ha spati'lca savi t~ ca'|

vi lvar 'pairi h~ga't~m| ratho'nodakavartma'n~|

a psul~' iti  taddva'yo | ukto velo' v~s~ D si ca|

k~l~vayav~n~mita'  pratY jy~| v~s~ty~' itya lvino |

ko'ntarikle lbdadka'rotY ti| vasil o rauhioo mYm~D's~sca kre|

tasyai l~ bhava'ti| v~ lreva' vi dyuditi'|

brahma'oa u dara'oamasi| brahma'oa udY raoa'masi|

brahma'oa ~ stara'oamasi| brahma'oa upa stara'oamasi || 60 ||

 

[ apa'kr~mata garbhi oya'  ]

 

a l ayo'nYma l apu'tr~m| a l apa'tnYmi m~O mahY"m|

a haO veda  na me' m tyu | nac~m 'tyura gh~ha'rat|

a l ayo"nya l apu'tram| a l apa'di dama ntari'klam|

a haO veda  na me' m tyu | nac~m 'tyura gh~ha'rat|

a l ayo'nYma l apu'tr~m| a l apa'tnYma m ndivam" || 61 ||

 

a haO veda  na me' m tyu | nac~m 'tyura gh~ha'rat|

su tr~m~'o~O ma hYm  lu| adi'ti rdyaurdi'tira ntari'klam|

adi'tirm~ t~ sa pi t~ sa pu tra | vilve' de v~ adi'ti   pasca jan~" |

adi'tirj~ tamadi'ti jani'tvam| a l au pu tr~so  adi'te |

ye j~ t~sta nva'  pari'| de vaO ( 2 ) upa'praitsa ptabhi'  || 62 ||

 

pa r~  m~ rt~ oyam~sya't| sa ptabhi'  pu trairadi'ti |

upa praitp  rvya'O yugam"| pra j~yai' m  tyave ta't|

pa r~  m~ rt~ oyam~bha'ra diti'| t~nanukra'mily~ ma |

mi tralca  varu'oalca| dh~ t~ c~"rya m~ ca'|

aDla'lca  bhaga'lca| indralca vivasv~D'lcetye te|

hi ra oya  ga rbho ha D sallu'ci lat|

brahma'jajs~ naO taditpa damiti' ga rbha pr~'j~pa tya |

atha  puru'la  sa pta puru'la  || 63 ||

 

[ ya th~ sth~ naO ga'rbhi oya'  ]

 

yo'sau' ta pannu deti'| sa sarve'l~O bh  t~n~"O pr~ o~n~ d~yo deti'|

m~ me" pra jay~  m~ pa'l  n~m| m~ mama' pr~ o~n~ d~yoda'g~ |

a sau yo"'sta meti'| sa sarve'l~O bh  t~n~"O pr~ o~n~ d~y~ 'stameti'|

m~ me" pra jay~  m~ pa'l n~m| m~ mama' pr~ o~n~ d~y~'sta'dg~ |

a sau ya ~ p rya'ti| sa sarve'l~O bh  t~n~"O pr~ oair~ p rya'ti || 64 ||

 

m~ me" pra jay~  m~ pa'l n~m| m~ mama' pr~ oair~ p ri'l h~ |

a sau yo''pa klYya'ti| sa sarve'l~O bh  t~n~"O pr~ oairapa'klYyati|

m~ me" pra jay~  m~ pa'l n~m| m~ mama' pr~ oairapa'klel h~ |

a m ni  nakla'tr~oi| sarve'l~O bh  t~n~"O pr~ oairapa'prasarpanti  cotsa'rpanti  ca|

m~ me" pra jay~  m~ pa'l n~m| m~ mama' pr~ oairapa'pras pata  mots 'pata || 65 ||

 

i me m~s~"lc~rdham~ s~lca'| sarve'l~O bh  t~n~"O pr~ oairapa'prasarpanti  cotsa'rpanti  ca|

m~ me" pra jay~  m~ pa'l n~m| m~ mama' pr~ oairapa'pras pata  mots 'pata|

i ma   tava' | sarve'l~O bh  t~n~"O pr~ oairapa'prasarpanti  cotsa'rpanti  ca|

m~ me" pra jay~  m~ pa'l n~m| m~ mama' pr~ oairapa'pras pata  mots 'pata|

a yaD sa'Ovatsa ra | sarve'l~O bh  t~n~"O pr~ oairapa'prasarpati  cotsa'rpati  ca || 66 ||

 

m~ me" pra jay~  m~ pa'l n~m| m~ mama' pr~ oairapa'pras pa  mots 'pa|

i damaha' | sarve'l~O bh  t~n~"O pr~ oairapa'prasarpati  cotsa'rpati  ca |

m~ me" pra jay~  m~ pa'l n~m| m~ mama' pr~ oairapa'pras pa  mots 'pa|

i yaDr~tri' | sarve'l~O bh  t~n~"O pr~ oairapa'prasarpati  cotsa'rpati  ca|

m~ me" pra jay~  m~ pa'l n~m| m~ mama' pr~ oairapa'pras pa  mots 'pa|

om bhurbhuva ssva' | etadvo mithunaO m~ no mithu'naDrY yhvam || 67 ||

 

ath~dityasy~l apu'rula sya|

vas n~m~dity~naDsth~ne svateja's~ bh~ ni|

rudr~o~m~dity~naDsth~ne svateja's~ bh~ ni|

~dity~n~m~dity~naDsth~ne svateja's~ bh~ ni|

sat~D'saty~ n~m| ~dity~naDsth~ne svateja's~ bh~ ni|

abhidh nvat~'mabhi ghnat~m| v~tava't~O ma rut~m|

~dity~naDsth~ne svateja's~ bh~ ni|

 bh o~m~dity~naDsth~ne svateja's~ bh~ ni|

vilvel~"ndev~ n~m| ~dity~naDsth~ne svateja's~ bh~ ni|

saOvatsara'sya sa vitu | ~dityasya svateja's~ bh~ ni|

om bhurbhuva ssva' | ralmayo vo mithunaO m~ no mithu'naDrY yhvam || 68 ||

 

~rogasya sth~ne svateja's~ bh~ ni| bhr~jasya  sth~ne svateja's~ bh~ ni|

pa arasya sth~ne svateja's~ bh~ ni| patadgasya sth~ne svateja's~ bh~ ni|

svaroarasya sth~ne svateja's~ bh~ ni| jyotilYmatasya sth~ne svateja's~ bh~ ni|

vibh~sasya sth~ne svateja's~ bh~ ni| kalyapasya sth~ne svateja's~ bh~ ni|

om bhurbhuva ssva' | ~po vo mithunaO m~ no mithu'naDrY yhvam || 69 ||

 

atha vayorek~dalapurulasyaik~dala'strYka sya|

prabhr~jam~n~n~D rudr~o~Dsth~ne svateja's~ bh~ ni|

vyavad~t~n~D rudr~o~Dsth~ne svateja's~ bh~ ni|

v~sukivaidyut~n~D rudr~o~Dsth~ne svateja's~ bh~ ni|

rajat~n~D rudr~o~Dsth~ne svateja's~ bh~ ni|

parul~o~D rudr~o~Dsth~ne svateja's~ bh~ ni|

ly~m~n~D rudr~o~Dsth~ne svateja's~ bh~ ni|

kapil~n~D rudr~o~Dsth~ne svateja's~ bh~ ni|

atilohit~n~D rudr~o~Dsth~ne svateja's~ bh~ ni|

 rdhv~n~D rudr~o~Dsth~ne svateja's~ bh~ ni || 70 ||

 

avapatant~n~D rudr~o~Dsth~ne svateja's~ bh~ ni|

vaidyut~n~D rudr~o~Dsth~ne svateja's~ bh~ ni|

prabhr~jam~nYn~D rudr~oYn~Dsth~ne svateja's~ bh~ ni|

vyavad~tYn~D rudr~oYn~Dsth~ne svateja's~ bh~ ni|

v~sukivaidyutYn~D rudr~oYn~Dsth~ne svateja's~ bh~ ni|

rajat~n~D rudr~oYn~Dsth~ne svateja's~ bh~ ni|

parul~o~D rudr~oYn~Dsth~ne svateja's~ bh~ ni|

ly~m~n~D rudr~oYn~Dsth~ne svateja's~ bh~ ni|

kapil~n~D rudr~oYn~Dsth~ne svateja's~ bh~ ni|

atilohitYn~D rudr~oYn~Dsth~ne svateja's~ bh~ ni|

 rdhv~n~D rudr~oYn~Dsth~ne svateja's~ bh~ ni|

avapatantYn~D rudr~oYn~Dsth~ne svateja's~ bh~ ni|

vaidyutYn~D rudr~oYn~Dsth~ne svateja's~ bh~ ni|

om bhurbhuva ssva' | r p~oi vo mithunaO m~ no mithu'naDrY yhvam || 71 ||

 

ath~gne'ral apu'rula sya|

agne  p rvadilyasya sth~ne svateja's~ bh~ ni|

j~tavedasa upadilyasya sth~ne svateja's~ bh~ ni|

sahojaso daklioadilyasya sth~ne svateja's~ bh~ ni|

ajir~prabhava upadilyasya sth~ne svateja's~ bh~ ni|

vailv~narasy~'paradilyasya sth~ne svateja's~ bh~ ni|

nary~pasa upadilyasya sth~ne svateja's~ bh~ ni|

padktir~dhasaudagdilyasya sth~ne svateja's~ bh~ ni|

visarpioa upadilyasya sth~ne svateja's~ bh~ ni|

om bhurbhuva ssva' | r p~oi vo mithunaO m~ no mithu'naDrY yhvam || 72 ||

 

daklioap rvasy~ndili visa'rpY na raka | tasm~nna  pa'rip~ hi|

daklio~parasy~O dilyavisa'rpY na raka | tasm~nna  pa'rip~ hi|

uttarap rvasy~ndili vil~'dY na raka | tasm~nna  pa'rip~ hi|

uttaraparasy~ndilyavil~'dY na raka | tasm~nna  pa'rip~ hi|

~ yasmintsapta v~sav~ indriy~oi latakrata'vitye te || 73 ||

 

i ndra gho l~ vo  vasu'bhi  pu rast~ dupa'dadhat~m|

mano'javaso va  pi t bhi'rdaklioa ta upa'dadhat~m|

prace't~ vo ru drai  pa lc~dupa'dadhat~m|

vi lvaka'rm~ va ~di tyaru'ttara ta upa'dadhat~m|

tval ~' vo r  pairu pari'l ~ dupa'dadhat~m|

sasjs~naO va  pa'lc~di ti| ~ di tyassarvo 'gni  p 'thi vy~m|

v~ yura ntari'kle| s ryo' di vi| ca ndram~' di klu|

nakla'tr~oi  svalo ke| e v~ hye'va| e v~ hya'gne|

e v~ hi v~'yo| e v~ hY"ndra| e v~ hi p 'lan| e v~ hi de'v~  || 74 ||

 

~pa'm~p~ma passarv~" | a sm~da sm~di to'muta' 

a gnirv~ yulca  s rya'lca| sa ha sa'scaska rarddhi'y~|

v~ yvalv~' ralmi pata'ya | marY"cy~tmano  adru'ha |

de vYrbhu'vana s va'rY | pu tra va tv~ya' me suta|

mah~n~mnYrma'h~m~ n~ | ma ha so ma'hasa ssva'  ||75 ||

 

de vY  pa'rjanya s va'rY | pu tra va tv~ya' me suta|

a p~'lnyu'loima p~ rakla' | a p~''lnyu'loima p~ragham"|

ap~"ghr~ mapa'c~ 'vartim"| apa'de vYri to hi'ta|

vajra'nde vYrajY't~Dlca| bhuva'nandeva s va'rY |

~ di ty~nadi'tinde vYm| yoni'nordhvamu dYla'ta || 76 ||

 

bha draO karoe'bhi  l ou y~ma' dev~ | bha draO pa'lyem~ klabhi ryaja'tr~ |

sthi rairadgai"stul u v~Dsa'sta n bhi' | vyale'ma de vahi'ta O yad~yu' |

sva sti na  indro' v  ddhalra'v~ | sva sti na'  p  l~ vi lvave'd~ |

sva sti na st~rklyo  ari'l anemi | sva sti no  b ha spati'rdadh~tu|

ke tavo  aru'o~salca|   la yo v~ta'rala n~ |

pra ti l h~Dla tadh~' hi| sa m~hi't~so sahasra dh~ya'sam|

li v~ na llanta'm~ bhavantu| di vy~ ~pa  ola'dhaya |

su m  yY k~ sara'svati| m~ te  vyo'ma sa nd li' || 77 ||

 

yo''p~O pulpa O veda'| pulpa'v~n pra j~v~"n palu m~n bha'vati |

ca ndram~  v~ a p~O pulpam"| pulpa'v~n pra j~v~"n palu m~n bha'vati |

ya e vaO veda' | yo''p~m~ yata'na O veda'|

~ yata'nav~n bhavati| a gnirv~ a p~m~ yata'nam|

~ yata'nav~n bhavati| yo"'gner~ yatana O veda' || 78 ||

 

~ yata'nav~n bhavati| ~po  v~ a gner~ yata'nam | 

~ yata'nav~n bhavati| ya e vaO veda'|

yo''p~m~ yata'na O veda'| ~ yata'nav~n bhavati|

v~ yurv~ a p~m~ yata'nam| ~ yata'nav~n bhavati|

yo v~ yor~ yata'na O veda'| ~ yata'nav~n bhavati || 79 ||

 

~po  vai v~ yor~ yata'nam|  ~ yata'nav~n bhavati |

ya e vaO veda' | yo''p~m~ yata'na O veda' |

~ yata'nav~n bhavati| a sau vai tapa'nna p~m~ yata'nam|

~ yata'nav~n bhavati| yo''mulya  tapa'ta ~ yata'na O veda'|

~ yata'nav~n bhavati| ~po  v~ a mulya  tapa'ta ~ yata'nam || 80 || 

 

~ yata'nav~n bhavati| ya e vaO veda'|

yo''p~m~ yata'na O veda'| ~ yata'nav~n bhavati|

ca ndram~  v~ a p~m~ yata'nam | ~ yata'nav~n bhavati |

yalca ndrama'sa ~ yata'na O veda' |  ~ yata'nav~n bhavati |

~po  vai ca ndrama'sa ~ yata'nam| ~ yata'nav~n bhavati || 81 ||

 

ya e vaO veda'| yo''p~m~ yata'na O veda'|

~ yata'nav~n bhavati| nakla'tr~oi  v~ a p~m~ yata'nam|

~ yata'nav~n bhavati| yo nakla'tr~o~m~ yata'na O veda'| 

~ yata'nav~n bhavati| ~po  vai nakla'tr~o~m~ yata'nam|

~ yata'nav~n bhavati| ya e vaO veda' || 82 ||

 

yo''p~m~ yata'na O veda '| ~ yata'nav~n bhavati

pa rjanyo  v~ a p~m~ yata'nam| ~ yata'nav~n bhavati |

ya  pa rjanya'sy~ yata'na O veda' |  ~ yata'nav~n bhavati |

~po  vai pa rjanya'sy~ ''yata'nam| ~ yata'nav~n bhavati |

ya e vaO veda' | yo''p~m~ yata'na O veda' || 83 ||

 

~ yata'nav~n bhavati| sa Ova tsa ro v~ a p~m~ yata'nam|

~ yata'nav~n bhavati| yassa'Ovatsa rasy~ yata'na O veda'|

~ yata'nav~n bhavati| ~po  vai sa'Ovatsa rasy~ yata'nam|

~ yata'nav~n bhavati| ya e vaO veda'|

yo"'psu n~va O prati'l hit~ O veda'| pratye va ti'l hati || 84 ||

 

i me vai lo k~ a psu prati'l hit~ | tade l~'bhyan "kt~|

a p~Drasa muda'yaDsann| s rye' lu kraDsa m~bh 'tam|

a p~Drasa'sya  yo rasa' | taO vo' g ho~myutta mamiti'|

i me vai lo k~ a p~Drasa' | te''mulmi'nn~di tye sa m~bh 't~ |

j~ nu da ghnYmu'ttarave dYdkh~ tv~| a p~O p 'rayi tv~ gu'lphada ghnam || 85 ||

 

pulkaraparoai  pulkaradaoyai  pulkarailca' saDstY rya| tasmi'nvih~ yase|

a gniO pra oYyo'pasam~ dh~ya'| bra hma v~ dino' vadanti|

kasm~"tpraoY te'yama gnilcY yate"| s~pra'oY te'yama psu hyaya'scY yate"|

a sau bhuva'ne pyan~'hit~gnire t~ | tama bhita' e t~ a bYl a'k~  upa'dadh~ti|

a gni ho tre da'rlap roam~ sayo" | pa lu ba ndhe c~'turm~ syelu' || 86 ||

 

atho' ~hu | sarve'lu yajsakra tulviti'|

e taddha' sma  v~ ~'hullaoyi l~ | kama gnisci'nute|

sa tri yama gnisci'nv~ na | sa Ova tsa raO pra tyakle'oa|

kama gnisci'nute| s~ vi trama gnisci'nv~ na |

a mum~'di tyaO pra tyakle'oa| kama gnisci'nute || 87 ||

 

n~ ci ke tama gnisci'nv~ na |

pr~ o~npra tyakle'oa| kama gnisci'nute| c~ tu ho tri yama gnisci'nv~ na |

brahma' pra tyakle'oa| kama gnisci'nute| vai lva s  jama gnisci'nv~ na |

larY'raO pra tyakle'oa| kama gnisci'nute| u p~ nu v~ kya'm~ luma gnisci'nv~ na  || 88 ||

 

i m~n lo k~npra tyakle'oa| kama gnisci'nute| i mam~'ruoaketukama gnisci'nv~ na |

ya e v~sau| i talc~ 'muta'lc~'vyatYpa tY| tamiti'|

yo"'gnermi'th  y~ veda'| mi thu na v~nbha'vati|

~po  v~ a gnermi'th  y~ | mi thu na v~nbha'vati| ya e vaO veda' || 89 ||

 

~po  v~ i dam~'santsali lame va| sa pra j~pa'ti reka'  pulkarapa roe sama'bhavat|

tasy~nta rmana'si k~ma ssama'vartata| i daDs 'jeya miti'|

tasm~ dyatpuru'lo  ma'sabhi gaccha'ti| tadv~ c~ va'dati|

tatkarma'o~ karoti| tade l~'bhyan "kt~|

k~ma stadagre  sama'varta t~dhi'| mana'so  reta'  pratha maO yad~sY"t || 90 ||

 

sa to bandhu masa'ti  ni'ravindann| h  di pra tYly~' ka vayo' manY leti'|

upai'na ntadupa'namati| yatk~'mo  bhava'ti| ya e vaO veda'|

sa tapo''tapyata| sa tapa'sta ptv~| larY'ramadh nuta| tasya  yanm~ D sam~sY"t|

tato''ru o~  ke tavo  v~ta'rala n~  la'ya  uda'til hann || 91 ||

 

ye nakh~" | te vai'kh~na s~ | ye v~l~" | te v~'lakhi ly~ |

yo rasa' | so''p~m| a nta ra ta  k  rmaO bh  taDsarpa'ntam|

tama'bravYt| mama  vaitvadm~ D s~| sama'bh t || 92 ||

 

netyabravYtp rva'me v~hami h~sa niti'|

tatpuru'lasya purula tvam| sa sa hasra'lYrl~  puru'la |

sa has sr~ klassa hasra'p~t| bh  tvoda'til hat|

tama'bravYt|tvaO vai p rvaD'sama'bh  |

tvami daO p rva'  kuru lveti'| sa i ta ~ d~y~pa' | || 93 ||

 

a sja lin~' pu rast~'du p~da'dh~t| e v~hye veti'|

tata' ~di tya uda'til hat| s~ pr~cY  dik|

ath~''ru oa | ke turda'klioa ta u p~da'dh~t|

e v~hyagna  iti'| tato' v~ a gniruda'til hat|

s~ da'kli o~ dik| ath~'ru oa  ke tu  pa lc~du pada'dh~t|

e v~hi v~yo  iti' || 94 ||

 

tato' v~ yuruda'til hat| s~ pra tYcY  dik|

ath~'ru oa  ke turu'ttara ta u p~da'dh~t| e v~hYndreti'|

tato  v~ indra  uda'til hat| sodY'cY  dik|

ath~'ru oa  ke turma'dhya u p~da'dh~t|  e v~hi p la nniti'|

tato  vai p  loda'til hat| seyandik || 95 ||

 

ath~'ru oa  ke turu pari'l ~du p~da'dh~t| e v~hi de v~ hati'|

tato' devamanu ly~  pi tara' | ga ndha rv~ psa rasa lcoda'til hann|

sordhv~ dik| y~ vi prulo' vi par~'patann|

t~bhyo'su'r~  rakl~D'si pil~ c~lcoda'til hann| tasm~ tte par~'bhavann|

vi pruybhyo  hi te sama'bhavann| tade l~bhyan "kt~ || 96 ||

 

~po' ha  yadb 'ha tYrgarma m~yann'| dakla ndadh~'n~ ja naya'ntYssvaya mbhum|

tata' i medhyas jyanta  sarg~" | adbhyo  v~ i daD sama'bh t|

tasm~'di daDsarva O brahma' svaya mbhviti'|

tasm~'di daDsarva D  lithi'lami v~'dhruva'miv~bhavat|

pra j~pa'ti rv~va tat| ~ tman~ tm~na'O vi dh~ya'|

tade v~nu pr~vi'lat|  tade l~bhyan "kt~ || 97 ||

 

vi dh~ya' lo k~n vi dh~ya' bh  t~ni'| vi dh~ya  sarv~"  pra dilo  dila'lca|

pra j~pa'ti  prathama j~   tasya'| ~ tman~ tm~na'ma bhi saOvi've leti'|

sarva'me vedam~ ptv~| sarva'mava ruddhya'|

tade v~nu pravi'lati| ya e vaO veda' || 98 ||

 

catu'l ayya  ~po' g ho~ti| ca tv~ri  v~ a p~Dr  p~oi'|

medho' vi dyut| sta na yi tnurv  l i | t~nye v~va'rundhe|

~tapa'ti  varly~' g ho~ti| t~  pu rast~ dupa'dadh~ti|

e t~ vai bra'hmavarca sy~ ~ pa | mu kha ta e va bra'hmavarca samava'rundhe|

tasm~"nmukha to bra'hmavarca sita'ra  || 99 ||

 

k py~' g ho~ti| t~ da'klioa ta upa'dadh~ti|

e t~ vai te'ja svinY r~pa' | teja' e 'v~sya' daklioa to da'dh~ti|

tasm~ ddakli oo'rdha'steja svita'ra | sth~ va r~ g 'ho~ti|

t~  pa lc~dupa'dadh~ti| prati'l hit~  vai sth~'va r~ |

pa lc~de va prati'til hati| vaha'ntYrg ho~ti ||100 ||

 

t~ u'ttara ta upa'dadh~ti|

oja's~  v~ e t~ vaha'ntYri vodga'tYri va ~k ja'tYri va dh~va'ntY |

oja' e v~syo"ttara to da'dh~ti| tasm~ dutta ro'rdha' oja svita'ra |

sa mbh~ ry~ g 'ho~ti| t~ madhya  upa'dadh~ti|

i yaO vai sa'mbh~ ry~ | a sy~me va prati'til hati|

pa lva ly~ g 'ho~ti| t~ u pari'l ~du p~da'dh~ti || 101 ||

 

a sau vai pa'lva y~ | a muly~'me va prati'til hati|

di kl pa'dadh~ti| di klu v~ ~pa' |

anna O v~ ~pa' | a dbhyo c~ anna'sj~yate|

yade vadbhyo'nna sj~ya'te| tadava'rundhe|

taO v~ e tama'ru o~  ke tavo  v~ta'rala n~ la'yo'cinvann|

tasm~'d~ruoake tuka'  || 102 ||

 

tade l~bhyan "kt~| ke tavo  aru'o~salca|

  la yo v~ta'rala n~ | pra ti l h~D la tadh~'hi|

sa m~hi't~so sahasra dh~ya'sa miti'| la tala'lcai va sa hasra'lalca  prati'til hati|

ya e tama gnisci'nu te ya u'cainame vaO veda' || 103 ||

 

j~ nu da ghnYmu'ttarave dYdkh~ tv~| a p~O p 'rayati|

~ paD sa'rva tv~ya'| pu lka ra pa roaDru kmaO  puru'la mityupa'dadh~ti|

tapo  vai pu'lkarapa roam| sa tyaDru kma | a m ta O puru'la |

e t~va dv~ v~"sti| y~va'de tat| y~va'de v~sti' || 104 ||

 

tadava'rundhe| k  rmamupa'dadh~ti|

a p~me va medha mava'rundhe| atho" sva rgasya' lo kasya  sama'l yai|

~pa'm~p~ma passarv~" | a sm~da sm~di to'muta' |

a gnirv~ yulca  s rya'lca| sa hasa'scaska rarddhi'y~  iti'|

v~ yvalv~' ralmi pata'ya | lo kaO p 'oacchi draO p 'oa || 105 ||

 

y~sti sra  pa'rama j~ | i ndra gho l~ vo  vasu'bhire v~hye veti'|

pasca cita'ya  upa'dadh~ti| p~dkto 'gni |

y~va'ne v~gni | tasci'nute|

lo kamp 'oay~ dvi tYy~ mupa'dadh~ti| pasca' pad~  vai vi r~ |

tasy~  v~ i yaO p~da' | a tnari'kla O p~da' | dyau  p~da' |

dila   p~da' | pa rora'j~   p~da' | vi r~jye va prati'til hati|

ya e tama gnisci'nu te| ya u'cainame vaO veda' || 106 ||

 

a gniO pra oYyo'pasam~ dh~ya'| tama bhita e t~ a bYl ak~  upa'dadh~ti|

a gni ho tre da'rlap roam~ sayo" | pa lu ba ndhe c~'turm~ syelu'|

atho' ~hu | sarvelu' yajsakra tulviti'|

atha' hasm~h~ru oassv~'ya mbhuva' | s~ vi tra  sarvo 'gnirityana'nuladgaO many~mahe|

n~n~  v~ e tel~"O vY ry~'oi| kama gnisci'nute || 107 ||

 

sa tri yama gnisci'v~ na | kama gnisci'nute|

s~ vi trama gnisci'v~ na | kama gnisci'nute|

n~ ci ke tama gnisci'v~ na | kama gnisci'nute|

c~ tu rho tri yama gnisci'v~ na | kama gnisci'nute|

vai lva s  jama gnisci'v~ na | kama gnisci'nute || 108

 

u p~ nu v~ kyam~ luma gnisci'v~ na | kama gnisci'nute|

i mam~'ruoaketukama gnisci'v~ na iti'| v l~  v~ a gni |

v l~'oo  saDsph~'layet| ha nyet~"sya ya jsa |

tasm~ nn~nu lajya' | sotta'rave dilu' kra tulu' cinvYta|

u tta ra ve dy~Dhya'gnilcY yate"| pra j~k~'malcinvYta || 109 ||

 

pr~ j~ pa tyo v~ e lo"'gni | pr~ j~ pa ty~  pra j~ |

pra j~v~"n bhavati| ya e vaO veda'|

pa luk~'malcinvYta| sa sjs~na O v~ e tat pa'l n~m|

yad~pa'  p l  n~me va sa sjs~ne 'gnisci'nute|

p lu m~n bha'vati|  ya e vaO veda' || 110 ||

 

v l i'k~malcinvYta| ~po  vai v l i' |

pa rjanyo  varlu'ko bhavati| ya e vaO veda'|

~ ma y~ vY ci'nvYta| ~po  vai bhe'la jam|

bhe la jame v~smai' karoti| sarva m~yu'reti|

a bhi caraD'lcinvYta| vajro  vai ~pa'  || 111 ||

 

vajra'me va bhr~t 'vyebhya   praha'rati|st  ou ta e'nam|

teja'sk~mo  yala'sk~ma | bra hma va rca sak~'massva rgak~'malcinvYta|

e t~va dv~ v~"sti| y~va'de tat|

y~va'de v~sti'| tadava'rundhe|

tasyai tad vra tam| varla'ti na dh~'vet || 112 ||

 

a m ta O v~ ~pa' | a m ta sy~na'ntarityai|

n~psu m tra'purY ladkury~t| na nil hY'vet|

na vi vasa'nassn~y~t| guhyo  v~ e lo"'gni |

e tasy~ gnerana'tid~h~ya| na pu'lkarapa ro~ni  hira'oya Ov~'dhi til he"t|

e tasy~ gnerana'bhy~roh~ya| na k rma sy~lnY'y~t|

noda kasy~ gh~tu'k~ nyena'moda k~ni' bhavanti| a gh~tu'k~  ~pa' |

ya e tama gnisci'nu te| ya u'cainame vaO veda' || 113 ||

 

i m~nu'ka O bhu'van~ sYladhema| indra'lca  vilve' ca de v~ |

ya jsalca' nasta nvasca' pra j~sca'| ~ di tyairindra'sssa ha sY'ladh~tu|

~ di tyairindra ssaga'oo ma rudbhi' | a sm~ka'O bh tvavi t~ ta n n~"m|

~pla'vasva  prapla'vasva| ~ oyYbha'vaja  m~ mu hu |

sukh~dYndu' khani dhan~m| prati'muscasva  sv~O pu ram || 114 ||

 

marY'cayassv~yambhu v~ | ye la'rY r~oya'kalpayann|

te te' de hadka'lpayantu| m~ ca' te  khy~sma' tYrilat|

utti'l hata  m~ sva'pta| a gnimi'cchadhva O bh~ra't~ |

r~jsa ssomasya t  pt~sa' | s rye'oa sa yujo'lasa |

yuv~' su v~s~" | a l ~ca'kr~  nava'dv~r~ || 115 ||

 

de v~n~ O p ra'yo dhy~| tasy~D'hiraoma'ya  ko la |

sva rgo lo ko jyoti l~''c 'ta | yo vai t~"O brahma'oo ve da|

a m te'n~''v  t~O pu'rYm| tasmai" brahma ca' brahm~  ca|

~ yu  kYrti'O pra j~nda'du | vi bhr~ja'm~n~ D hari'oYm|

ya las~' sampa rYv 't~m| puraD'hiraomayYO bra hm~ || 116 ||

 

vi vel~''pa r~ji't~| par~dgetya'jy~ma yY|

par~dgetya'n~la kY| i hac~'mutra'c~nve ti|

vi dv~nde'v~su r~nu'bha y~n| yatku'm~ rY ma ndraya'te|

ya dyo ladyatpa'ti vrat~"| ari'l a O yatkisca' kri yate"|

a gnistadanu'vedhati| a l t~'sall 't~sa lca || 117 ||

 

ya jv~no  ye'pya'ya jvana' | sva'ryanto  n~pe"klante|

indra'ma gnilca' ye vi du | sika't~ iva sa Oyanti'|

ra lmibhi'ssamu dYri't~ | a sm~llo k~da'mulm~ cca|

  libhi'rad~tp  lnibhi'|

ape'ta  vYta  vi ca' sarpa t~ta'  ye'tra stha pu'r~ o~ ye ca  n ta'n~ |

aho'bhira dbhira ktubhi vya'ktam || 118 ||

 

ya mo da'd~tvava s~na'masmai| n  mu'oantu n p~ tvarya' |

a k  l ~ ye ca  k l a'j~ | ku m~rY'lu ka nYnY'lu|

j~ rioY'lu ca  ye hi t~ | reta' pYt~  ~oya'pYt~ |

adg~'relu ca  ye hu t~ | u bhay~"n putra'pautra k~n|

yu ve 'haO ya mar~ja'g~n| la taminnu la rada'  || 119 ||

 

ado  yadbrahma' vila bam| pi t  o~sca' ya masya' ca|

varu'oa sy~lvi'nora gne | ma rut~"sca vi h~ya's~m|

k~ ma pra yava'oaO me astu| sa hye'v~smi' sa n~ta'na |

iti n~ko brahmilravo' r~yo' dhanam| pu tr~n~po' de vYri h~''hi'ta || 120 ||

 

vilY"rloY dg dhra'lYrloYsca| apeto'nir  tiDha'tha |

parib~dhaDlve'taku klam| nijadghaD'laba loda'ram|

sa  t~n v~ cy~ya'y~ sa ha| agne  n~la'ya sa nd la' |

Y rly~ s  ye bu'bhu kl~m| ma nyuO k  ty~O ca' dYdhire|

rathe'na kiDlu k~va't~| agne  n~la'ya sa nd la'  || 121 ||

 

pa rjany~'ya  prag~'yata| di vaspu tr~ya' mY yhule"|

sa no' ya vasa'micchatu|i daO vaca'  pa rjany~'ya sva r~je"|

h  do a stvanta'ra ntadyu'yota| ma yo bh rv~to' vi lvak 'l ayassantva sme|

su pi ppa l~ ola'dhYrde vago'p~ | yo garbha mola'dhYnam|

gav~"dk  ootyarva't~m| pa rjanya'  pur  lYo~"m || 122 ||

 

puna'rm~maitvindri yam| puna r~yu   puna rbhaga' |

puna rbr~hma'oamaitu m~| puna rdravi'oamaitu m~|

yanme 'dya reta'  p thi vYmask~n'| yadola'dhYra pyasa'ra dyad~pa' |

i dantatpuna r~da'de| dY rgh~ yu tv~ya  varca'se|

yanme  reta   prasi'cyate| yanma  ~j~'yate  puna' |

tena' m~ma m ta'O kuru| tena' supra jasa'dkuru || 123 ||

 

a dbhyastiro dh~'j~'yata| tava' vailrava oassa'd~|

tiro'dhehi sapa tn~nna' | ye apo 'lnanti' keca na|

tv~ l rYO m~ y~O vai"lrava oa | rathaD'sahasra vandhu'ram|

pu ru lca kraDsaha'sr~lvam| ~sth~ y~y~'hi no ba lim|

yasmai' bh  t~ni' ba lim~va'hanti| dhana dg~vo  hasti hira'oya malv~n' || 124 ||

 

as~'ma suma tau ya jsiya'sya| lriya O bibhra ti'nna'mukhYO vi r~jam"|

su da rla ne ca' kro sce ca'| mai n~ ge ca' ma h~gi'rau|

la tadv~   ~ra'gama nt~| sa D h~rya nnaga'ra O tava'|

iti mantr~" | kalpo''ta   rdhvam| yadi  bali D  hare"t|

hi ra oya n~ bhaye' vitu daye' kaube r~y~ yaO ba'li  || 125 ||

 

sarvabh tadhipataye na'ma i ti| atha baliDh tvopa'til he ta|

kla traO kla traO vai"lrava oa | br~hmao~' vaya D sma |

nama'ste astu  m~ m~' hiDsY | asm~tpravily~nna'maddhY ti|

atha tamagnim~'dadhY ta| yasminnetatkarma pra'yusjY ta|

ti rodh~  bh  | ti rodh~  bhuva  || 126 ||

 

ti rodh~ ssva' | ti rodh~  bh rbhuva ssva' |

sarvel~O lok~n~m~dhipatye' sYde ti| atha tamagni'mindhY ta|

yasminnetatkarma pra'yusjY ta| ti rodh~  bh ssv~h~"|

ti rodh~  bhuva ssv~h~"| ti rodh~ ssva'ssv~h~"|

ti rodh~  bh rbhuva ssva'ssv~h~"|

yaminnasya k~le sarv~ ~hutYr hut~' bhave yu  || 127 ||

 

api br~hmaoa'mukhY n~ | tasminnahna  k~le pra'yunsjY ta|

para'ssu ptaja'n~dve pi| m~sma pram~dyanta'm~dhy~ payet|

sarv~rth~"ssiddhya nte| ya e'vaO ve da|

kludhyannida'maj~ nat~m| sarv~rth~ na' siddhya nte|

yaste' vi gh~tu'ko bhr~ t~| mam~ntarh 'daye  lrita  || 128 ||

 

tasm~' i mamagra pioya'sjuhomi| sa me"'rth~ nm~ viva'dhYt|

mayi  sv~h~"| r~ j~ dhi r~ j~ya' prasahyas~ hine"|

namo' va yaO vai"lrava o~ya' kurmahe| sa me  k~m~ nk~ma k~m~'ya  mahyam"|

k~ me lva ro vai"lrava oo da'd~tu| ku be r~ya' vailrava o~ya'|

ma h~ r~ j~ya  nama' | ke tavo  aru'o~salca|

  la yo v~ta'rala n~ | pra ti l h~Dla tadh~' hi|

sa m~hi't~so sahasra dh~ya'sam| li v~na llanta'm~ bhavantu|

di vy~ ~pa  ola'dhaya | su m  yY k~ sara'svati|

m~ te  vyo'ma sa nd li' || 129 ||

 

saOvatsarameta'd vrata O caret| dvau' v~ m~ sau|

niyamassa'm~se na| tasminniyama'vile l~ |

trilavaoamudako'paspa rlY| caturthak~lap~na'bhakta ssy~t|

aharaharv~ bhaikla'malnY y~t| audumbarYbhissamidbhiragni'O pari caret|

punarm~maittvindriyanityeten~'nu'v~ke na| uddh taparip t~bhiradbhi  k~rya'O kurvY ta || 130 ||

 

a'sasca yav~n| agnaye v~yave' s ry~ ya|

brahmaoe pra'j~pa taye| candramase na'klatre bhya |

 tubhyassa'Ovatsar~ ya| varuo~y~ruo~yeti vra'taho m~ |

pra va rgyava'd~de la | aruo~  k~"oya  laya |

araoye''dhYyY rann| bhadradkaroebhiriti dve' japi tv~ || 131 ||

 

mah~n~mnYbhirudakaD sa'Dspa rlya| tam~c~"ryo da dy~t|

liv~nallantametyoladhY'r~la bhate| sum yYke'ti bh  mim|

evama'pava rge| dhe'nurda klio~| kaDsaO v~sa'lca klau mam|

anya'dv~ lu klam| ya'th~la kti v~| evaDsv~dhy~ya'dharme oa|

araoye''dhYyY ta| tapasvY puoyo bhavati tapasvY pu'oyo bha vati || 132 ||

 

om bha dradkaroe'bhi  l ou y~ma' dev~ | bha draO pa'lyem~ klabhi ryaja'tr~ |

sthi rairadgai"stul u v~Dsa'sta n bhi' | vyale'ma de vahi'ta O yad~yu' |

sva sti na  indro' v  ddhalra'v~ | sva sti na'  p  l~ vi lvave'd~ |

sva sti na st~rklyo  ari'l anemi | sva sti no  b ha spati'rdadh~tu || 133 ||

|| om l~nti   l~nti   l~nti'  ||