Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vedas > taittiriya samhita

taittiriya samhita

 

|| k loayajurvedYya taittirYya saOhit~ ||

|| prathamaO k~oyam| ||

i letvo rjetv~'v~ yava'ssthop~ yava'ssthade vova'ssavi t~pr~rpa'yatu lrel ha'tam~ya karma'oa 

~py~'yadhvamaghniy~devabh~ gam rja'svatY  paya'svatY pra j~va'tYranamY v~a a'ya klm~m~va'ste na Y'lata m~'ghalaD'soru drasya'he ti pari'vov oaktudhru v~a smingopa'tausy~taba hvYryaja'm~nasya pa l np~'hi || 1 || || 1.1.1 ||

 

ya jsasya'gho lada'si pratyu'l a Drakla  pratyu'l ~ ar~'taya  preyama'g~ddhi lao~' ba rhiracca manu'n~k  t~sva dhay~ vita'l ~ ta ~va'hantika vaya' pu rast~"dde vebhyo jul a'mi ha ba rhir~ sade'de v~n~"mparil  tama'siva rlav 'ddhamasi deva'barhi rm~tv~ nvadm~ti ryakparva'te r~dhy~sam~cche tt~te m~ri'la ndeva'barhilla tava'lla Oviro'hasa hasra'vall~  || 2|| viva yaD ru'hemap thi vy~ssa mp ca' p~hisusa mbh t~"tv~ sambha'r~ myadi'tyai r~sn~''sYndr~ oyai sa nnaha'namp  l~te"gra nthidgra'thn~tu sate m~''sth~ dindra'syatv~b~ hubhy~ mudya'cche  b ha spate"rm  rdhn~ha'r~myu rva'ntari'kla manvi'hidevadga mama'si || 3 || || 1.1.2 ||

 

lundha'dhva ndaivy~'ya karma'oedevaya jy~yai'm~ta rilva'nogha rmo''si dyaura'sip thi vya'si vi lvadh~'y~ asipara meoa dh~mn~ d D'hasva m~hv~ rvas 'n~mpa vitra'masila tadh~'ra O vas 'n~mpa vitra'masisa hasra'dh~raDhu tasto kohu todra pso"'gnaye'b ha ten~k~'ya sv~h~  dy~v~'p thi vYbhy~ Ds~vi lv~yu ss~vi lvavya'c~ ss~vi lvaka'rm~ samp 'cyadhvam t~varY r  rmioY rmadhu'mattam~ma ndr~dhana'syas~ taye so'mena tv~''ta'na cmYndr~'ya dadhi 

viloo'ha vyaDra'klasva || 4|| || 1.1.3 ||

 

karma'oev~nde vebhya'llakeya Ovel~'yatv~ pratyu'l a Drakla  pratyu'l ~ ar~'tayo dh ra'

si dh rva dh rva'nta ndh rva nyo"sm~ndh rva'ti tandh "rva yaOva yandh rv~'ma stvande v~n~'masi  sasni'tama mpapri'tama sjul a'tam Ovanhi'tama ndeva h ta'ma mahru'tamasihavi rdh~na nd Dha' sva  m~hv~"rmi trasya'tv~ caklu'l~ prekle m~bherm~saOvi'kth~ m~tv~'hiDsilamu ruv~ t~'yade vasya'tv~savi tu pra'sa ve"'lvino"rb~ hubhy~"mp  loohast~"bhy~ma gnaye jul a O nirva'p~mya gnYlom~"bhy~mi dande v~n~'mi damu'nassa hasph~ tyaitv~ n~'r~"tyai suva'ra bhi vikh'yelaOvailv~na rasjyoti rd Dha'nt~ ndury~ dy~v~'p thi vyoru rva'ntari'kla manvi hyadi'ty~s tvo pasthe's~day~ myagne'ha vyaDra'klasva || 1.1.4 ||

 

de vova' savi totpu'n~ tvacchi'dreoapa vitre'oa vaso ss rya'syara lmibhi r~po'devYragrepuvo'gre

gu vo'gra'i maOya jsanna'ya t~gre'ya jsapa'tindhattayu lm~nindro''v oYtav tra t rye' y  yamindra'mav oYdhvaOv tra t rye prokli't~sth~ 'gnaye'vo jul aO prokl~"mya gnYlom~" bhy~ D lundha'dhva ndaivy~'ya karma'oedevaya jy~y~ ava'dh ta D raklo'va'dh t~  ar~'ta yodi'ty~ stvaga'si prati'tv~p thi vYve"tvadhi lava'oamasiv~naspa tyampra'ti  tv~'di'ty~ stvagve"tva gnesta n ra'siv~ covi sarja'nande vavY'tayetv~g ho~ myadri'rasiv~naspa tyassa i dande vebhyo'ha vyaDsu lami'lami lvela m~va dorja m~va'dadyu madva'datava yaD sa'dgh~ tasje"lmava rlav 'ddhamasi prati'tv~va rlav 'ddhaOvettu par~'p ta D rakla   par~'p t~ ar~'tayo rakla's~mbh~ go''siv~ yurvo vivi'naktude vova'ssavi t~hira'oyap~oi  prati' g ho~tu || 1.1.5 ||

 

ava'dh ta D raklo'va'dh t~ ar~'ta yo'di'ty~ stvaga'si prati'tv~p thi vYve"ttudi vaska'mbha nira'si  prati tv~'di'ty~ stvagve"ttudhi lao~''siparva ty~prati'tv~di vasska'mbha nirve"ttu dhi lao~''sip~rvate yYprati'tv~parva tirve"ttude vasya'tv~savi tu pra'sa ve"'lvino"rb~ hubhy~"O p  loohast~"bhy~ madhi'vap~midh~ nya'masidhinu hide v~npr~ o~ya'tv~'p~ naya'tv~vy~ n~ya' tv~dY rgh~manu prasi'ti m~yu'ledh~nde vova'ssavi t~hira'oyap~oi  prati'g ho~tu || 1.1.6 ||

 

dh l i'rasi brahma'ya cch~p~"gne 'gnim~ m~daOjahi nilkra vy~da'Dse dh~''de'va yaja'm

vaha nirda'gdha D raklo nirda'gdh~ ar~'tayodhru vama'sip thi vYnd  Dh~''yu'rd Dha pra j~nd D'hasaj~ t~na smaiyaja'm~n~ya pary 'hadha rtrama'sya ntari'kland Dhapr~ oaO d D'h~p~ nand D'hasaj~ t~na smaiyaja'm~n~ya pary 'hadha ruoa'masi diva'nd Dha  caklu'd Dha lrotraO'd Dhasaj~ t~na smaiyaja'm~n~ya pary 'ha dharm~'si dilo'd Dha  yoni'nd Dhapra j~nd D'hasaj~ t~na smaiyaja'm~n~ya pary 'ha cita'ssthapra j~ma smai ra yima smaisa'j~ t~na smaiyaja'm~n~ya pary 'ha bh g 'o~ madgi'ras~ ntapa's~tapyadhva Oy~ni' gha rmeka p~l~'nyupaci nvanti've dhasa' | p  loast~nyapi'vra tai'ndrav~ y vimu'scat~m || 1.1.7 ||

 

saOva'p~mi sam~po'a dbhira'gmata samola'dhayo rase'na saDre vatY rjaga'tYbhi rmadhu matY r

madhu'matYbhiss jyadhvama dbhya pari praj~'t~sstha sama dbhi p 'cyadhva sjana'yatyaitv~ saOyau"

mya gnaye'tv~ gnYlom~"bhy~mma khasya liro'si gharmo''sivi lv~yu'ru rupra'thasvo rute'ya jsapa'ti  prathat~ ntvaca'dg hoYlv~ ntari'ta D raklo 'ntari't~ ar~'tayode vastv~'savi t~lrapa'yatu  varli'l he adhi n~ke 'gniste'ta nuva mm~'ti'dh~ gagne'ha vyaDra'klasva sambrahma'o~ p cyasvaika t~ya sv~h~'dvi t~ya sv~h~'tri t~ya sv~h~" || 1.1.8 ||

 

~da'da indra'syab~ hura'si dakli'oassa hasra'bh l illa tate'j~v~ yura'siti gmate'j~  p thi'vi devayaja nyola'dhy~ste m la mm~hiD'sila mapa'hato 'raru' p thi vyaivra jadga'cchago sth~naO  varla'tute dyaurba'dh~ nade'vasavita para masy~"mpar~ vati'la tena p~lai ryo"'sm~ndvel i  yasca'va yandvi lmastamato m~mau gapa'hato 'raru' p thi vyaide'va yaja'nyaivra jadga'cchago sth~na mvarla'tute dyaurba'dh~ nade'vasavita para masy~"mpar~ vati'la tena p~lai ryo"'sm~ndvel i  yasca'va yandvi lmastamato m~mau gapa'hato 'raru' p thi vy~ ade'va yaja'novra jadga'ccha go sth~na Ovarla'tute dyaorba'dh~ nade'vasavita para masy~"mpar~ vati'la tena p~lai ryo"'sm~n dvel i yasca'va yandvi lmastamato m~mau'ga raru'ste diva mm~sk~ n vasa'vastv~ pari'g hoantu g~ya treoa chanda's~ru drastv~ pari'g hoantu trail u'bhena chanda's~''di ty~stv~ pari'g hoantu  j~ga'tena chanda's~de vasya'savi tussa vekarma'k ovantive dhasa'  tama'sy ta sada'namasy ta lrY

ra'si dh~ a'sisva dh~ a'syu rvY'c~si vasvY'c~sipu r~kr  rasya'vi s po'viraphlinnud~ d~ya'p thi vYO jY rad~'nu ry~maira'yasca ndrama'sisva dh~bhi st~ndhYr~'so anu d lya'yajante || 1. 1. 9 ||

 

pratyu'l a D  rakla  pratyu'l ~  ar~'tayo 'gnerva steji'l hena teja's~ nil a'p~migo l haO m~nirm 'klaOv~ jina'ntv~sapatnas~ haDsaO m~"rjmi v~ca'mpr~ oascaklu llrotra'mpra j~O yoni mm~nirm 'klaOv~ jinY"ntv~sapatnas~ hYDsamma"rjmy~ l~s~'n~saumana sampra j~D saubh~"gyanta n m' gneranu'vrat~bh  tv~sanna'hyesuk  t~ya kam ||

su pra jasa'stv~va yaDsu patnY rupa'sedima| agne'sapatna dambha'na mada'bdh~so ad~"bhyam ||

i maOvily~'mi varu'oasya p~la Oyamaba'dhnYtasavi t~su keta' |

dh~ tulca yonau'suk  tasya'lo kesyo namme'sa hapaty~'karomi ||

sam~yu'l~ sampra jay~ sama'gne varca's~ puna' |

sampatnY paty~ 'hadga'cche sam~ tm~ta nuv~ mama' ||

ma hY n~mpayo 'syola'dhYn~ D rasa stasya te'klY'ym~oasya nirva'p~mimahY n~O payo 'syola'dhYn~ D raso'da'bdhenatv~ caklu l~'ve"klesupraj~ stv~ya tejo''si  tejo'nu prehya gniste tejo m~vinai'da gnerji hv~'si'su bh rde v~n~ ndh~mne'dh~mnede vebhyo  yaju'leyajulebhavalu krama'si jyoti'rasi tejo''side vova'ssavi totpu'n~ tvacchi'dreoapa vitre'oa vaso   s rya'syara lmibhi'llu krantv~'lu kr~y~ ndh~mne'dh~mnede vebhyo yaju'leyajuleg ho~mi  jyoti'stv~ jyoti'lya rcistv~ 'rcili dh~mne'dh~mnede vebhyo yaju'leyajuleg ho~mi || 1. 1. 10 ||

 

k loo''sy~khare l ho 'gnaye"tv~ sv~h~ vedi'rasiba rhilie"tv~ sv~h~'ba rhira'sisru gbhyastv~  sv~h~'di vetv~ 'ntari'kl~yatv~p thi vyaitv~"sva dh~pi t bhya  rgbha'vabarhi ladbhya'  rj~ p 'thi vYdga'cchata viloo st po 'sy ro~"mradasantv~st o~misv~sa sthande vebhyo'gandha rvo''si vi lv~va'su rvilva'sm~ dYla'to yaja'm~nasyapari dhiri ya Y'yi ta indra'syab~ hura'si dakli'oo  yaja'm~nasyapari dhiri ya Y'yi tomi tr~varu'oautvottara ta pari'dhatt~ndhru veoa dharma'o~ yaja'm~nasya pari dhiri ya Y'yi tass rya'stv~pu rast~"tp~tu kasy~"lcida bhila'sty~vY tiho'trantv~kavedyu manta D  sami'dhYma hyagne'b  hanta'madhva revi loya ntrestho vas 'n~Dru dr~o~'m~di ty~n~ D sada'si sYdaju h ru'pa bh ddhru v~'si'gh  t~cY n~mn~"pri yeoa n~mn~"pri yesada'sisYdai t~ a'sadan thsu'k  tasya'lo ket~vi'loop~hip~ hiya jsamp~ hiya jsapa'timp~ him~Oya'jsa niya"m || 1. 1. 11 ||

 

bhuva'namasi vipra'tha sv~'gne yal a'ri dannama' | juhvehya gnistv~"hvayatidevaya jy~y~  upa'bh  dehi' de vastv~'savi t~hva'yatidevaya jy~y~ agn~'vilo  m~v~ mava'kramila O viji'h~th~ mm~m~ saO t~"ptaOlo kamme'lokak tauk outaOviloo sth~na'masY ta indro'ak oodvY ry~'oisam~ rabhyo rdhvo a'dhva rodi'vi sp la mahru'toya jsoya jsapa'te rindr~'v~ nthsv~h~'b  hadbh~ p~ him~"'gne  dulca'rit~ d~m~ suca'ritebhajama khasya liro''si samyoti'l~ jyoti'radkt~m || 1. 1. 12 ||

 

v~ja'syam~prasa veno'dgr~ bheooda'grabhYt | ath~'sa patn~ Dindro'menigr~ bheo~dha'r~Daka  |

u dgr~ bhasca'nigr~ bhasca brahma'de v~ a'vYv dhann| ath~'sa patn~'nindr~ gnYme'vil  cYn~ n vya'syat~m| vasu'bhyastv~ru drebhya'stv~''di tyebhya'stv~ 'ktaDrih~'o~vi yantu vaya'  |

pra j~Oyoni mm~nirm 'kla m~py~'yant~ m~pa ola'dhayoma rut~ mp lata'yastha diva'ngaccha  tato'no v sl i'mera'ya| ~ yu lp~ a'gne 'sy~yu'rmep~hicaklu lp~''gne'si caklu'rmep~hidhru v~' si yampa'ri dhimpa ryadha'tth~  agne'devapa oibhi'rvY yam~'oa | tanta'e tamanu jola'mbhar~mi  nede latvada'pace tay~'taiya jsasya p~tha upa sami'taDsaDsr~ vabh~'g~sthe l~b  hanta'  prastare l h~ba'rhi lada'lcade v~ i m~Ov~ca'ma bhivilve'g  oanta' ~ sady~ sminba rhili' m~dayadhvama gnerv~ mapannag hasya sada'sis~day~misu mn~ya'sumninYsu mnem~'dadhdvandhu ridhuryo'p~tha magne''dbdh~yo'lYtatanop~ him~'dyadi va p~ hiprasi'tyaip~ hiduri'l yaip~ hidu'radma nyaip~ hi dulcari't~ davi'lanna pi tudk 'ou su lad~ yoni D sv~h~ dev~'g~tuvidog~ tuO vi ttv~g~ tumi'ta  mana'saspata i manno'devade velu'ya jsaDsv~h~'v~ cisv~h~ v~te'dh~  || 1 . 1. 13 ||

 

u bh~v~'mindr~gnY~hu vadhy~'u bh~r~dha'sassa ham~'da yadhyai" |

u bh~d~ t~r~'vi l~Dra'yY o~mu bh~v~ja'syas~ taye'huvev~m ||

alra'va D hibh 'ri d~va'ttar~ v~ O vij~'m~turu tav~'gh~sy~ l~t | ath~ soma'sya pra ya'tY yu vabhy~ mindr~"gnY stoma'sjanay~mi navya"m ||

indr~"gnYnava timpuro'd~ sapa'tnYradh nutam| s~ kameke na karma'o~ ||

luci nnustoma nnava'j~tama dyendr~"gnYv trahao~ju leth~"m |

u bh~hiv~D'su hav~  joha'vYmi t~v~ja'Dsa dya u'la tedhel h~" ||

va yamu'tv~pathaspate'ratha nna v~ja's~taye | dhi yep 'lannayujmahi ||

pa thaspa'tha  pari'patiO vaca sy~k~me'na k  to a bhy~'naya rkam|

sano'r~sacchu rudha'lca ndr~gr~ dhiya'ndhiyaDsYladh~ti prap  l~ ||

kletra'sya pati'n~va yaDhi tene'vajay~masi |

g~malva'mpolayi ntv~sano'm y~tY d le" ||

kletra'syapate madhu'mantam  rmindhe nuri'va payo'a sm~su'dhuklva |

ma dhu lcuta'O gh  tami'vasup 'tam  tasya'na  pata'yom yayantu ||

agne naya'su path~'r~ ye a sm~nvilv~'nidevava yun~'nivi dv~n |

yu yodhya'smajju'hur~ oameno bh yi'l h~nte nama'uktiOvidhema ||

~de v~n~ mapi  panth~'maganma yaccha knav~'ma tadanu pravoyhum |

a gnirvi dv~ntsaya'j~ tsedu hot~ so a'dhva r~nthsa  t nka'lpay~ti ||

yadv~hi'l ha tada gnaye'b  hada'rcavibh~vaso | mahi'lYva tvadra yistvadv~j~ udY'rate ||

agne tvamp~'ray~ navyo'a sm~nthsva stibhi rati'du rg~oi vilv~" |

p lca'p  thivYba'hu l~na'u rvYbhav~'to k~ya tana'y~ya laOyo  ||

tvama'gnevrata p~ a'side va ~martye lv~| tvaOya jselvYyya'  ||

yadvo'va yampra'mi n~ma'vra t~ni'vi dula"ndev~  avi'dul ar~sa  |

a gnil advilva m~p o~tivi dv~n yebhi'rde v~D  tubhi' ka lpay~'ti || 1. 1. 14 ||

 

|| iti prathamak~oye prathama  prap~ haka  (pralna )