Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vedas > sri sukta||

shri sukta||

 

hira'oyavaro~O  hari'oYO su varoaraja tasra'j~m |

ca ndr~O hi raoma'yYO la klmYO j~ta'vedo ma  ~va'ha || 1||

 

t~O ma  ~va'ha  j~ta'vedo la klmYmana'pag~ mi''nYm |

yasy~O  hira'oyaO vi ndeyaO  g~malvaO  puru'l~na ham || 2 ||

 

a lva p  rv~O ra'thama dhy~O ha stin~''dapra modi'nYm |

lriyaO'' de vYmupa'hvaye  lrYrm~ de vY julat~m || 3 ||

 

k~O so smi  t~O hira'oyapr~ k~r~'m~ rdr~O jvala'ntYO t  pt~O ta rpaya'ntYm |

pa dme sthi t~O pa dmava'ro~O  t~mi hopa'hvaye  lriyam || 4 ||

 

ca ndr~O pra'bh~ s~O ya las~  jvala'ntYO  lriyaO' lo ke de vaju'l ~mud~ r~m |

t~O pa dminY'mYO  lara'oama haO prapa'dye'la klmYrme nalyat~O  tv~O v 'oe || 5 ||

 

~ di tyava'roe tapa so'dhi'j~ to vana spati stava' v  klo'tha bi lva  |

tasya  phal~''ni  tapa s~nu'dantum~ y~'ntar~ y~lca' b~ hy~ ala klmY  || 6 ||

 

upai'tu  m~O de'vasa kha  kY rtilca  maoi'n~ sa ha |

pr~ du rbh  to'smi' r~l re 'sminkY rtim 'ddhiO da d~tu' me || 7 ||

 

klutpi'p~ s~ma'l~O jye l h~ma'la klmYO n~lay~ myaham |

abh 'ti masa'm ddhiO  ca sarv~O  niroudame  g h~''t || 8 ||

 

gaO dhadv~ r~O du'r~dha rl~O  ni tyapu'l ~O karY lioY''m |

Y lvarYO' sarvabh t~ n~O  t~mi hopa'hvaye  lriyam || 9 ||

 

mana'sa   k~ma m~k 'tiO' v~ ca  sa tyama'lYmahi |

pa l  n~O r  pamanna'sya  mayi  lrY  lra'yat~O  yala ' || 10 ||

 

ka rdame'na pra'j~bh  t~ ma yi  sambha'vaka rdama |

lriyaO' v~ saya' me ku le m~ taraO' padma m~li'nYm || 11 ||

 

~pa ' s  jantu sni gdh~ ni  ci klY tava'same  g he |

nica'de vYO m~ taraO  lriyaO' v~ saya' me ku le || 12 ||

 

~ rdr~O pu lkari'oYO pu l iO su varo~O hema m~li'nYm |

s  ry~O hi raoma'yYO la klmYO j~ta'vedo ma  ~vaha || 13 ||

 

~ rdr~O ya   kari'oYO ya l iO pi dgal~O pa'dma m~li'nYm |

ca ndr~O hi raoma'yYO la klmYO j~ta'vedo ma  ~va'ha || 14 ||

 

t~O ma  ~va'ha  j~ta'vedo la klmYmana'pag~ mi''nYm |

yasy~O  hi'raoyaO  prabh 'taO  g~vo'd~ syo'lv~''nvi ndeyaO  puru'l~na ham || 15 ||

 

ya  luci   praya'to bh  tv~ ju huy~''d~jya manva'ham |

s ktaO' pa scada'larcaO  ca lrY k~ma ' sata taO ja'pet || 16 ||

 

padm~'na ne pa'dma  r   pa dm~ klY pa'dma sambhave |

tanme''bha jasi pa dm~ klY  ye na sau''khyaO la bh~m'yaham || 17 ||

 

alva'd~ yY go'd~ yY  dha nad~'yY ma h~dha'ne |

dhanaO me  julat~O de vi  sa rva k~'m~Olca  dehi' me || 18 ||

 

padm~'nane padmavipadmapatre padma'priye padmadal~ya't~kli |

vilva'priye vilvamanonuk  le tvatp~'dapa dmaO mayi' sannidhatsva || 19 ||

 

putrapautraO dhanaO dh~nyaO hastyalv~digaveratham |

praj~n~O bhavasi m~t~ ~yulmantaO karotu me || 20 ||

 

dhanamagnirdhanaO v~yurdhanaO s ryo dhanaO vasu  |

dhanamindro b haspatirvaruoaO dhanamastu te || 21 ||

 

vainateya somaO piba somaO pibatu v trah~ |

somaO dhanasya somino mahyaO dad~tu somina  || 23 ||

 

na krodho na ca m~tsaryaO na lobho n~lubh~ mati  | |

bhavanti k tapuoy~n~O bhakt~n~O lrYs ktaO japet || 24 ||

 

sarasijanilaye sarojahaste dhavalatar~Olukagandham~lyalobhe |

bhagavati harivallabhe manojse tribhuvanabh tikari prasYda mahyam || 25 ||

 

viloupatnYO klam~devYO m~dhavYO m~dhavapriy~m |

laklmYO priyasakhYO devYO nam~myacyutavallabh~m || 26 ||

 

mah~laklmY ca vidmahe viloupatnY ca dhYmahi |

tanno laklmY  pracoday~t || 27 ||

 

lrYvarcasvam~yulyam~rogyam~vidh~cchobham~naO mahYyate |

dh~nyaO dhanaO paluO bahuputral~bhaO latasaOvatsaraO dYrgham~yu  || 28 ||

 

 oarog~di d~ridya p~padkludapam tyava  |

bhayalokamanast~p~ nalyantu mama sarvad~ ||

 

lriye j~ta lriya ~niry~ya lriyaO vayo janit bhyo dadh~tu |

lriyaO vas~n~ am tatvam~yan bhajanti sadya  savit~ vidadhy n ||

lriya evainaO tacchriy~m~dadh~ti |

santatam c~vala  k tyaOsandhattaO sadhYyate prajay~ palubhi  ||

ya evaO veda |

 

om mah~laklmY ca vidmahe viloupatnY ca dhYmahi |

tanno laklmY  pracoday~t ||

 

|| om l~nti  l~nti  l~nti  ||