Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vedas > sanjnana suktam rgveda mandala 10 1912-3-4

sanjnana suktam

rgveda mandala 10  1912-3-4

  

|| om ||

|| sanjnana suktam ||

 

sam gacchadhvam sam vadadhvam sam vo manamsi janatam |

deva bhagam yatha purve sanjanana upasate ||

 

samano mantrah samitih samani

samanam manah saha cittamesam |

samanam mantramabhimantraye vah

samanena vo havisa juhomi ||

 

samani va akutih samana hrdayani vah |

samanamastu vo mano yatha vah susahasati ||

 

                              rgveda  mandala 10   1912-3-4