Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vedas > samaveda samhita

samaveda samhita

kauthuma sakha

 

      purvarcikah

      chanda arcikah

 

     agneyam kandam

     prathamah prapathakah |  prathamo'rdhah

     1 1 1 0101a  agna a yahi vitaye grnano havyadataye |

     1 1 1 0101c  ni hota satsi barhisi || 1

     1 1 1 0101a  tvamagne yajnanam hota visvesam hitah |

     1 1 1 0102c  devebhirmanuse jane || 2

     1 1 1 0103a  agnim dutam vrnimahe hotaram visvavedasam |

     1 1 1 0103c  asya yajnasya sukratum || 3

     1 1 1 0104a  agnirvrtrani janghanaddravinasyurvipanyaya |

     1 1 1 0104c  samiddhah sukra ahutah || 4

     1 1 1 0105a  prestham vo atithim stuse mitramiva priyam |

     1 1 1 0105c  agne ratham na vedyam || 5

     1 1 1 0106a  tvam no agne mahobhih pahi visvasya arateh |

     1 1 1 0106c  uta dviso martyasya || 6

     1 1 1 0107a  ehyu su bravani te'gna itthetara girah |

     1 1 1 0107c  ebhirvardhasa indubhih || 7

     1 1 1 0108a  a te vatso mano yamatparamaccitsadhasthat |

     1 1 1 0108c  agne tvam kamaye gira || 8

     1 1 1 0109a  tvamagne puskaradadhyatharva niramanthata |

     1 1 1 0109c  murdhno visvasya vaghatah || 9

     1 1 1 0110a  agne vivasvada bharasmabhyamutaye mahe |

     1 1 1 0110c  devo hyasi no drse || 10

 

     1 1 1 0201a  namaste agna ojase grnanti deva krstayah |

     1 1 1 0201c  amairamitramardaya || 11

     1 1 1 0202a  dutam vo visvavedasam havyavahamamartyam |

     1 1 1 0202c  yajisthamrnjase gira || 12

     1 1 1 0203a  upa tva jamayo giro dedisatirhaviskrtah |

     1 1 1 0203c  vayoranike asthiran || 13

     1 1 1 0204a  upa tvagne divedive dosavastardhiya vayam |

     1 1 1 0204c  namo bharanta emasi || 14

     1 1 1 0205a  jarabodha tadvividdhi visevise yajniyaya |

     1 1 1 0205c  stomam rudraya drsikam || 15

     1 1 1 0206a  prati tyam carumadhvaram gopithaya pra huyase |

     1 1 1 0206c  marudbhiragna a gahi || 16

     1 1 1 0207a  asvam na tva varavantam vandadhya agnim namobhih |

     1 1 1 0207c  samrajantamadhvaranam || 17

     1 1 1 0208a  aurvabhrguvacchucimapnavanavada huve |

     1 1 1 0208c  agnim samudravasasam || 18

     1 1 1 0209a  agnimindhano manasa dhiyam saceta martyah |

     1 1 1 0209c  agnimindhe vivasvabhih || 19

     1 1 1 0210a  aditpratnasya retaso jyotih pasyanti vasaram |

     1 1 1 0210c  paro yadidhyate divi || 20

 

     1 1 1 0301a  agnim vo vrdhantamadhvaranam purutamam |

     1 1 1 0301c  accha naptre sahasvate || 21

     1 1 1 0302a  agnistigmena socisa yamsadvisvam nya3trinam |

     1 1 1 0302c  agnirno vamsate rayim || 22

     1 1 1 0303a  agne mrda maham asyaya a devayum janam |

     1 1 1 0303c  iyetha barhirasadam || 23

     1 1 1 0304a  agne raksa no amhasah prati sma deva risatah |

     1 1 1 0304c  tapisthairajaro daha || 24

     1 1 1 0305a  agne yunksva hi ye tavasvaso deva sadhavah |

     1 1 1 0305c  aram vahantyasavah || 25

     1 1 1 0306a  ni tva naksya vispate dyumantam dhimahe vayam |

     1 1 1 0306c  suviramagna ahuta || 26

     1 1 1 0307a  agnirmurdha divah kakutpatih prthivya ayam |

     1 1 1 0307c  apam retamsi jinvati || 27

     1 1 1 0308a  imamu su tvamasmakam sanim gayatram navyamsam |

     1 1 1 0308c  agne devesu pra vocah || 28

     1 1 1 0309a  tam tva gopavano gira janisthadagne angarah |

     1 1 1 0309c  sa pavaka srudhi havam || 29

     1 1 1 0310a  pari vajapatih kaviragnirhavyanyakramit |

     1 1 1 0310c  dadhadratnani dasuse || 30

     1 1 1 0311a  udu tyam jatavedasam devam vahanti ketavah |

     1 1 1 0311c  drse visvaya suryam || 31

     1 1 1 0312a  kavimagnimupa stuhi satyadharmanamadhvare |

     1 1 1 0312c  devamamivacatanam || 32

     1 1 1 0313a  sam no devirabhistaye sam no bhavantu pitaye |

     1 1 1 0313c  sam yorabhi sravantu nah || 33

     1 1 1 0314a  kasya nunam parinasi dhiyo jinvasi satpate |

     1 1 1 0314c  josata yasya te girah || 34

 

     1 1 1 0401a  yajnayajna vo agnaye giragira ca daksase |

     1 1 1 0401c  prapra vayamamrtam jatavedasam priyam mitram na samsisam || 35

     1 1 1 0402a  pahi no agna ekaya pahyu3ta dvitiyaya |

     1 1 1 0402c  pahi girbhistisrbhirurjam pate pahi catasrbhirvaso || 36

     1 1 1 0403a  brhadbhiragne arcibhih sukrena deva socisa |

     1 1 1 0403c  bharadvaje samidhano yavisthya revatpavaka didihi || 37

     1 1 1 0404a  tve agne svahuta priyasah santu surayah |

     1 1 1 0404c  yantaro ye maghavano jananamurvam dayanta gonam || 38

     1 1 1 0405a  agne jaritarvispatistapano deva raksasah |

     1 1 1 0405c  aprosivangrhapate maham asi divaspayurduronayuh || 39

     1 1 1 0406a  agne vivasvadusasascitram radho amartya |

     1 1 1 0406c  a dasuse jatavedo vaha tvamadya devam usarbudhah || 40

     1 1 1 0407a  tvam nascitra utya vaso radhamsi codaya |

     1 1 1 0407c  asya rayastvamagne rathirasi vida gadham tuce tu nah || 41

     1 1 1 0408a  tvamitsapratha asyagne tratarrtah kavih |

     1 1 1 0408c  tvam viprasah samidhana didiva a vivasanti vedhasah || 42

     1 1 1 0409a  a no agne vayovrdham rayim pavaka samsyam |

     1 1 1 0409c  rasva ca na upamate purusprham suniti suyasastaram || 43

     1 1 1 0410a  yo visva dayate vasu hota mandro jananam |

     1 1 1 0410c  madhorna patra prathamanyasmai pra stoma yantvagnaye || 44

 

     1 1 1 0501a  ena vo agnim namasorjo napatama huve |

     1 1 1 0501c  priyam cetisthamaratim svadhvaram visvasya dutamamrtam || 45

     1 1 1 0502a  sese vanesu matrsu sam tva martasa indhate |

     1 1 1 0502c  atandro havyam vahasi haviskrta adiddevesu rajasi || 46

     1 1 1 0503a  adarsi gatuvittamo yasminvratanyadadhuh |

     1 1 1 0503c  upo su jatamaryasya vardhanamagnim naksantu no girah || 47

     1 1 1 0504a  agnirukthe purohito gravano barhiradhvare |

     1 1 1 0504c  rca yami maruto brahmanaspate deva avo varenyam || 48

     1 1 1 0505a  agnimidisvavase gathabhih sirasocisam |

     1 1 1 0505c  agnim raye purumidha srutam naro'gnih suditaye chardih || 49

     1 1 1 0506a  srudhi srutkarna vahnibhirdevairagne sayavabhih |

     1 1 1 0506c  a sidatu barhisi mitro aryama prataryavabhiradhvare || 50

     1 1 1 0507a  pra daivodaso agnirdeva indro na majmana |

     1 1 1 0507c  anu mataram prthivim vi vavrte tasthau nakasya sarmani || 51

     1 1 1 0508a  adha jmo adha va divo brhato rocanadadhi |

     1 1 1 0508c  aya vardhasva tanva gira mama jata sukrato prna || 52

     1 1 1 0509a  kayamano vana tvam yanmatrrajagannapah |

     1 1 1 0509c  na tatte agne pramrse nivartanam yaddure sannihabhuvah || 53

     1 1 1 0510a  ni tvamagne manurdadhe jyotirjanaya sasvate |

     1 1 1 0510c  didetha kanva rtajata uksito yam namasyanti krstayah || 54

 

      prathama prapathakah |  dvitiyo'rdhah

     1 1 2 0601a  devo vo dravinodah purnam vivastvasicam |

     1 1 2 0601c  udva sinjadhvamupa va prnadhvamadidvo deva ohate || 55

     1 1 2 0602a  praitu brahmanaspatih pra devyetu sunrta |

     1 1 2 0602c  accha viram naryam panktiradhasam deva yajnam nayantu nah || 56

     1 1 2 0603a  urdhva u su na utaye tistha devo na savita |

     1 1 2 0603c  urdhvo vajasya sanita yadanjibhirvaghadbhirvihvayamahe || 57

     1 1 2 0604a  pra yo raye ninisati marto yaste vaso dasat |

     1 1 2 0604c  sa viram dhatte agna ukthasamsinam tmana sahasraposinam || 58

     1 1 2 0605a  pra vo yahvam purunam visam devayatinam |

     1 1 2 0605c  agnim suktebhirvacobhirvrnimahe yamsamidanya indhate || 59

     1 1 2 0606a  ayamagnih suviryasyese hi saubhagasya |

     1 1 2 0606c  raya ise svapatyasya gomata ise vrtrahathanam || 60

     1 1 2 0607a  tvamagne grhapatistvam hota no adhvare |

     1 1 2 0607c  tvam pota visvavara praceta taksi yasi ca varyam || 61

     1 1 2 0608a  sakhayastva vavrmahe devam martasa utaye |

     1 1 2 0608c  apam napatam subhagam sudamsasam supraturtimanehasam || 62

 

     1 1 2 0701a  a juhota havisa marjayadhvam ni hotaram grhapatim dadhidhvam |

     1 1 2 0701c  idaspade namasa ratahavyam saparyata yajatam pastyanam || 63

     1 1 2 0702a  citra icchisostarunasya vaksatho na yo mataravanveti dhatave |

     1 1 2 0702c  anudha yadajijanadadha cida vavaksatsadyo mahi dutya3m caran || 64

     1 1 2 0703a  idam ta ekam para u ta ekam trtiyena jyotisa sam visasva |

     1 1 2 0703c  samvesanastanve3 caruredhi priyo devanam parame janitre || 65

     1 1 2 0704a  imam stomamarhate jatavedase rathamiva sam mahema manisaya |

     1 1 2 0704c  bhadra hi nah pramatirasya samsadyagne sakhye ma risama vayam tava || 66

     1 1 2 0705a  murdhanam divo aratim prthivya vaisvanaramrta a jatamagnim |

     1 1 2 0705c  kavim samrajamatithim jananamasannah patram janayanta devah || 67

     1 1 2 0706a  vi tvadapo na parvatasya prsthadukthebhiragne janayanta devah |

     1 1 2 0706c  tam tva girah sustutayo vajayantyajim na girvavaho jigyurasvah || 68

     1 1 2 0707a  a vo rajanamadhvarasya rudram hotaram satyayajam rodasyoh |

     1 1 2 0707c  agnim pura tanayitnoracittaddhiranyarupamavase krnudhvam || 69

     1 1 2 0708a  indhe raja samaryo namobhiryasya pratikamahutam ghrtena |

     1 1 2 0708c  naro havyebhiridate sabadha agniragramusasamasoci || 70

     1 1 2 0709a  pra ketuna brhata yatyagnira rodasi vrsabho roraviti |

     1 1 2 0709c  divascidantadupamamudanadapamupasthe mahiso vavardha || 71

     1 1 2 0710a  agnim naro didhitibhiranyorhastacyutam janayata prasastam |

     1 1 2 0710c  duredrsam grhapatimathavyum || 72

 

     1 1 2 0801a  abodhyagnih samidha jananam prati dhenumivayatimusasam |

     1 1 2 0801c  yahva iva pra vayamujjihanah pra bhanavah sasrate nakamaccha || 73

     1 1 2 0802a  pra bhurjayantam maham vipodham murairamuram puram darmanam |

     1 1 2 0802c  nayantam girbhirvana dhiyam dha harismasrum na varmana dhanarcim || 74

     1 1 2 0803a  sukram te anyadyajatam te anyadvisurupe ahani dyaurivasi |

     1 1 2 0803c  visva hi maya avasi svadhavanbhadra te pusanniha ratirastu|| 75

     1 1 2 0804a  idamagne purudamsam sanim goh sasvattamam havamanaya sadha |

     1 1 2 0804c  syannah sunustanayo vijavagne sa te sumatirbhutvasme || 76

     1 1 2 0805a  pra hota jato mahannabhovinnrsadma sidadapam vivarte |

     1 1 2 0805c  dadhadyo dhayi sute vayamsi yanta vasuni vidhate tanupah || 77

     1 1 2 0806a  pra samrajamasurasya prasstam pumsah krstinamanumadyasya |

     1 1 2 0806c  indrasyeva pra tavasaskrtani vandadvara vandamana vivastu || 78

     1 1 2 0807a  aranyornihito jataveda garbha ivetsubhrto garbhinibhih |

     1 1 2 0807c  divediva idyo jagrvadbhirhavismadbhirmanusyebhiragnih || 79

     1 1 2 0808a  sanadagne mrnasi yatudhananna tva raksamsi prtanasu jigyuh |

     1 1 2 0808c  anu daha sahamurankayado ma te hetya muksata daivyayah || 80

 

     1 1 2 0901a  agna ojisthama bhara dyumnamasmabhyamadhrigo |

     1 1 2 0901c  pra no raye paniyase ratsi vajaya pantham || 81

     1 1 2 0902a  yadi viro anu syadagnimindhita martyah |

     1 1 2 0902c  ajuhvaddhavyamanusaksarma bhaksita daivyam || 82

     1 1 2 0903a  tvesaste dhuma rnvati divi sam cchukra atatah |

     1 1 2 0903c  suro na hi dyuta tvam krpa pavaka rocase || 83

     1 1 2 0904a  tvam hi ksaitavadyaso'gne mitro na patyase |

     1 1 2 0904c  tvam vicarsane sravo vaso pustim na pusyasi || 84

     1 1 2 0905a  prataragnih purupriyo visa stavetatithih |

     1 1 2 0905c  visve yasminnamartye havyam martasa indhate || 85

     1 1 2 0906a  yadvahistham tadagnaye brhadarca vibhavaso |

     1 1 2 0906c  mahisiva tvadrayistvadvaja udirate || 86

     1 1 2 0907a  visoviso vo atithim vajayantah purupriyam |

     1 1 2 0907c  agnim vo duryam vacah stuse susasya manmabhih || 87

     1 1 2 0908a  brhadvayo hi bhanave'rca devayagnaye |

     1 1 2 0908c  yam mitram na prasastaye martaso dadhire purah || 88

     1 1 2 0909a  aganma vrtrahantamam jyesthamagnimanavam |

     1 1 2 0909c  ya sma srutarvannarkse brhadanika idhyate || 89

     1 1 2 0910a  jatah parena dharmana yatsavrdbhih sahabhuvah |

     1 1 2 0910c  pita yatkasyapasyagnih sraddha mata manuh kavih || 90

 

     1 1 2 1001a  somam rajanam varunamagnimanvarabhamahe |

     1 1 2 1001c  adityam visnum suryam brahmanam ca brhaspatim || 91

     1 1 2 1002a  ita eta udaruhandivah prsthanya ruhan |

     1 1 2 1002c  pra bhurjayo yatha pathodyamangiraso yayuh || 92

     1 1 2 1003a  raye agne mahe tva danaya samidhimahi |

     1 1 2 1003c  idisva hi mahe vrsam dyava hotraya prthivi || 93

     1 1 2 1004a  dadhanve va yadimanu vocadbrahmeti veru tat |

     1 1 2 1004c  pari visvani kavya nemiscakramivabhuvat || 94

     1 1 2 1005a  pratyagne harasa harah srnahi visvataspari |

     1 1 2 1005c  yatudhanasya raksaso balam nyubjaviryam || 95

     1 1 2 1006a  tvamagne vasumriha rudram adityam uta |

     1 1 2 1006c  yaja svadhvaram janam manujatam ghrtaprusam || 96

 

      dvitiya prapathakah |  prathamo'rdhah

     1 2 1 0101a  puru tva dasivam voce'riragne tava svida |

     1 2 1 0101c  todasyeva sarana a mahasya || 97

     1 2 1 0102a  pra hotre purvyam vaco'gnaye bharata brhat |

     1 2 1 0102c  vipam jyotimsi bibhrate na vedhase || 98

     1 2 1 0103a  agne vajasya gomata isanah sahaso yaho |

     1 2 1 0103c  asme dhehi jatavedo mahi sravah || 99

     1 2 1 0104a  agne yajistho adhvare devam devayate yaja |

     1 2 1 0104c  hota mandro vi rajasyati shridhah || 100

     1 2 1 0105a  jajnanah sapta matrbhirmedhamasasata shriye |

     1 2 1 0105c  ayam dhruvo rayinam ciketada || 101

     1 2 1 0106a  uta sya no diva matiraditirutyagamat |

     1 2 1 0106c  sa santata mayaskaradapa shridhah || 102

     1 2 1 0107a  idisva hi prativya3m yajasva jatavedasam |

     1 2 1 0107c  carisnudhumamagrbhitasocisam || 103

     1 2 1 0108a  na tasya mayaya ca na ripurisita martyah |

     1 2 1 0108c  yo agnaye dadasa havyadataye || 104

     1 2 1 0109a  apa tyam vrjinam ripum stenamagne duradhyam |

     1 2 1 0109c  davisthamasya satpate krdhi sugam || 105

     1 2 1 0110a  srustyagne navasya me stomasya vira vispate |

     1 2 1 0110c  ni mayinastapasa raksaso daha || 106

 

     1 2 1 0201a  pra mamhisthaya gayata rtavne brhate sukrasocise |

     1 2 1 0201c  upastutaso agnaye || 107

     1 2 1 0202a  pra so agne tavotibhih suvirabhistarati vajakarmabhih |

     1 2 1 0202c  yasya tvam sakhyamavitha || 108

     1 2 1 0203a  tam gurdhaya svarnaram devaso devamaratim dadhanvire |

     1 2 1 0203c  devatra havyamuhise || 109

     1 2 1 0204a  ma no hrnitha atithim vasuragnih puruprasasta esah |

     1 2 1 0204c  yah suhota svadhvarah || 110

     1 2 1 0205a  bhadro no agnirahuto bhadra ratih subhaga bhadro adhvarah |

     1 2 1 0205c  bhadra uta prasastayah || 111

     1 2 1 0206a  yajistham tva vavrmahe devam devatra hotaramamartyam |

     1 2 1 0206c  asya yajnasya sukratum || 112

     1 2 1 0207a  tadagne dyumnama bhara yatsasaha sadane kam cidatrinam |

     1 2 1 0207c  manyum janasya dudhyam || 113

     1 2 1 0208a  yadva u vispatih sitah suprito manuso vise |

     1 2 1 0208c  visvedagnih prati raksamsi sedhati || 114

 

      || ityagneya parvam kandam ||

 

     aindra kandam

     1 2 1 0301a  tadvo gaya sute saca puruhutaya satvane |

     1 2 1 0301c  sam yadgave na sakine ||  115

     1 2 1 0302a  yaste nunam satakratavindra dyumnitamo madah |

     1 2 1 0302c  tena nunam made madeh || 116

     1 2 1 0303a  gava upa vadavate mahi yajnasya rapsuda |

     1 2 1 0303c  ubha karna hiranyaya || 117

     1 2 1 0304a  aramasvaya gayata srutakaksaram gave |

     1 2 1 0304c  aramindrasya dhamne || 118

     1 2 1 0305a  tamindram vajayamasi mahe vrtraya hantave |

     1 2 1 0305c  sa vrsa vrsabho bhuvat || 119

     1 2 1 0306a  tvamindra baladadhi sahaso jata ojasah |

     1 2 1 0306c  tvam sanvrsanvrsedasi || 120

     1 2 1 0307a  yajna indramavardhayadyadbhumim vyavartayat |

     1 2 1 0307c  cakrana opasam divi || 121

     1 2 1 0308a  yadindraham tatha tvamisiya vasva eka it |

     1 2 1 0308c  stota me gosakha syat || 122

     1 2 1 0309a  panyampanyamitsotara a dhavata madyaya |

     1 2 1 0309c  somam viraya suraya || 123

     1 2 1 0310a  idam vaso sutamandhah piba supurnamudaram |

     1 2 1 0310c  anabhayinrarima te || 124

 

     1 2 1 0401a  uddhedabhi srutamagham vrsabham naryapasam |

     1 2 1 0401c  astaramesi surya || 125

     1 2 1 0402a  yadadya kacca vrtrahannudaga abhi surya |

     1 2 1 0402c  sarvam tadindra te vase || 126

     1 2 1 0403a  ya anayatparavatah suniti turvasam yadum |

     1 2 1 0403c  indrah sa no yuva sakha || 127

     1 2 1 0404a  ma na indrabhya''3 disah suro aktusva yamata |

     1 2 1 0404c  tva yuja vanema tat || 128

     1 2 1 0405a  endra sanasim rayim sajitvanam sadasaham |

     1 2 1 0405c  varsisthamutaye bhara || 129

     1 2 1 0406a  indram vayam mahadhana indramarbhe havamahe |

     1 2 1 0406c  yujam vrtresu vajrinam || 130

     1 2 1 0407a  apibatkadruvah sutamindrah sahasrabahve |

     1 2 1 0407c  tatradadista paumsyam || 131

     1 2 1 0408a  vayamindra tvayavo'bhi pra nonumo vrsan |

     1 2 1 0408c  viddhi tva3sya no vaso || 132

     1 2 1 0409a  a gha ye agnimindhate strnanti barhiranusak |

     1 2 1 0409c  yesamindro yuva sakha || 133

     1 2 1 0410a  bhindhi visva apa dvisah pari badho jahi mrdhah |

     1 2 1 0410c  vasu sparham tada bhara || 134

 

     1 2 1 0501a  iheva srnva esam kasa hastesu yadvadan |

     1 2 1 0501c  ni yamam citramrnjate || 135

     1 2 1 0502a  ima u tva vi caksate sakhaya indra sominah |

     1 2 1 0502c  pustavanto yatha pasum || 136

     1 2 1 0503a  samasya manyave viso visva namanta krstayah |

     1 2 1 0503c  samudrayeva sindhavah || 137

     1 2 1 0504a  devanamidavo mahattada vrnimahe vayam |

     1 2 1 0504c  vrsnamasmabhyamutaye || 138

     1 2 1 0505a  somanam svaranam krnuhi brahmanaspate |

     1 2 1 0505c  kaksivantam ya ausijah || 139

     1 2 1 0506a  bodhanmana idastu no vrtraha bhuryasutih |

     1 2 1 0506c  srnotu sakra asisam || 140

     1 2 1 0507a  adya no deva savitah prajavatsavih saubhagam |

     1 2 1 0507c  para duhsvapnyam suva || 141

     1 2 1 0508a  kva3sya vrsabho yuva tuvigrivo ananatah |

     1 2 1 0508c  brahma kastam saparyati || 142

     1 2 1 0509a  upahvare girinam sangame ca nadinam |

     1 2 1 0509c  dhiya vipro ajayata || 143

     1 2 1 0510a  pra samrajam carsaninamindram stota navyam girbhih |

     1 2 1 0510c  naram nrsaham mamhistham || 144

 

      dvitiya prapathakah |  dvitiyo'rdhah

     1 2 2 0601a  apadu siprayandhasah sudaksasya prahosinah |

     1 2 2 0601c  indrorindro yavasirah || 145

     1 2 2 0602a  ima u tva puruvaso'bhi pra nonavurgirah |

     1 2 2 0602c  gavo vatsam na dhenavah || 146

     1 2 2 0603a  atraha goramanvata nama tvasturapicyam |

     1 2 2 0603c  ittha candramaso grhe || 147

     1 2 2 0604a  yadindro anayadrito mahirapo vrsantamah |

     1 2 2 0604c  tatra pusabhuvatsaca || 148

     1 2 2 0605a  gaurdhayati marutam sravasyurmata maghonam

     1 2 2 0605c  yukta vahni rathanam || 149

     1 2 2 0606a  upa no haribhih sutam yahi madanam pate |

     1 2 2 0606c  upa no haribhih sutam || 150

     1 2 2 0607a  ista hotra asrksatendram vrdhanto adhvare |

     1 2 2 0607c  acchavabhrthamojasa || 151

     1 2 2 0608a  ahamiddhi pituspari medhamrtasya jagraha |

     1 2 2 0608c  aham surya ivajani || 152

     1 2 2 0609a  revatirnah sadhamada indre santu tuvivajah |

     1 2 2 0609c  ksumanto yabhirmadema || 153

     1 2 2 0610a  somah pusa ca cetaturvisvasam suksitinam |

     1 2 2 0610c  devatra rathyorhita || 154

 

     1 2 2 0701a  pantama vo andhasa indramabhi pra gayata |

     1 2 2 0701c  visvasaham satakratum mamhistham carsaninam || 155

     1 2 2 0702a  pra va indraya madanam haryasvaya gayata |

     1 2 2 0702c  sakhayah somapavne || 156

     1 2 2 0703a  vayamu tva tadidartha indra tvayantah sakhayah |

     1 2 2 0703c  kanva ukthebhirjarante || 157

     1 2 2 0704a  indraya madvane sutam pari stobhantu no girah |

     1 2 2 0704c  arkamarcantu karavah || 158

     1 2 2 0705a  ayam ta indra somo niputo adhi barhisi |

     1 2 2 0705c  ehimasya drava piba || 159

     1 2 2 0706a  surupakrtnumutaye sudughamiva goduhe |

     1 2 2 0706c  juhumasi dyavidyavi || 160

     1 2 2 0707a  abhi tva vrsabha sute sutam srjami pitaye |

     1 2 2 0707c  trmpa vyasnuhi madam || 161

     1 2 2 0708a  ya indra camasesva somascamusu te sutah |

     1 2 2 0708c  pibedasya tvamisise || 162

     1 2 2 0709a  yogeyoge tavastaram vajevaje havamahe |

     1 2 2 0709c  sakhaya indramutaye || 163

     1 2 2 0710a  a tveta ni sidatendramabhi pra gayata |

     1 2 2 0710c  sakhayah stomavahasah || 164

 

     1 2 2 0801a  idam hyanvojasa sutam radhanam pate |

     1 2 2 0801c  piba tva3sya girvanah || 165

     1 2 2 0802a  maham indrah purasca no mahitvamastu vajrine |

     1 2 2 0802c  dyaurna prathina savah || 166

     1 2 2 0803a  a tu na indra ksumantam citram grabham sam grbhaya |

     1 2 2 0803c  mahahasti daksinena || 167

     1 2 2 0804a  abhi pra gopatim girendramarca yatha vide |

     1 2 2 0804c  sunum satyasya satpatim || 168

     1 2 2 0805a  kaya nascitra a bhuvaduti sadavrdhah sakha |

     1 2 2 0805c  kaya sacisthaya vrta || 169

     1 2 2 0806a  tyamu vah satrasaham visvasu girsvayatam |

     1 2 2 0806c  a cyavayasyutaye || 170

     1 2 2 0807a  sadasaspatimadbhutam priyamindrasya kamyam |

     1 2 2 0807c  sanim medhamayasisam || 171

     1 2 2 0808a  ye te pantha adho divo yebhirvyasvamairayah |

     1 2 2 0808c  uta srosantu no bhuvah || 172

     1 2 2 0809a  bhadrambhadram na a bharesamurjam satakrato |

     1 2 2 0809c  yadindra mrdayasi nah || 173

     1 2 2 0810a  asti somo ayam sutah pibantyasya marutah |

     1 2 2 0810c  uta svarajo asvina || 174

 

     1 2 2 0901a  inkhayantirapasyuva indram jatamupasate |

     1 2 2 0901c  vanvanasah suviryam || 175

     1 2 2 0902a  na ki deva inimasi na kya yopayamasi |

     1 2 2 0902c  mantrasrutyam caramasi || 176

     1 2 2 0903a  doso agadbrhadgaya dyumadgamannatharvana |

     1 2 2 0903c  stuhi devam savitaram || 177

     1 2 2 0904a  eso usa apurvya vyucchati priya divah |

     1 2 2 0904c  stuse vamasvina brhat || 178

     1 2 2 0905a  indro dadhico asthabhirvrtranyapratiskutah |

     1 2 2 0905c  jaghana navatirnava || 179

     1 2 2 0906a  indrehi matsyandhaso visvebhih somaparvabhih |

     1 2 2 0906c  maham abhistirojasa || 180

     1 2 2 0907a  a tu na indra vrtrahannasmakamardhama gahi |

     1 2 2 0907c  mahanmahibhirutibhih || 181

     1 2 2 0908a  ojastadasya titvisa ubhe yatsamavartayat |

     1 2 2 0908c  indrascarmeva rodasi || 182

     1 2 2 0909a  ayamu te samatasi kapota iva garbhadhim |

     1 2 2 0909c  vacastaccinna ohase || 183

     1 2 2 0910a  vata a vatu besajam sambhu mayobhu no hrde |

     1 2 2 0910c  pra na ayumsi tarisat || 184

 

     1 2 2 1001a  yam raksanti pracetaso varuno mitro aryama |

     1 2 2 1001c  na kih sa dabhyate janah || 185

     1 2 2 1002a  gavyo su no yatha purasvayota rathaya |

     1 2 2 1002c  varivasya mahonam || 186

     1 2 2 1003a  imasta indra prsnayo ghrtam duhata asiram |

     1 2 2 1003c  enamrtasya pipyusih || 187

     1 2 2 1004a  aya dhiya ca gavyaya purunamanpurustuta |

     1 2 2 1004c  yatsomesoma abhuvah || 188

     1 2 2 1005a  pavaka nah sarasvati vajebhirvajinivati |

     1 2 2 1005c  yajnam vastu dhiyavasuh || 189

     1 2 2 1006a  ka imam nahusisva indram somasya tarpayat |

     1 2 2 1006c  sa no vasunya bharat || 190

     1 2 2 1007a  a yahi susuma hi ta indra somam piba imam |

     1 2 2 1007c  edam barhih sado mama || 191

     1 2 2 1008a  mahi trinamavarastu dyuksam mitrasyaryamnah |

     1 2 2 1008c  duradharsam varunasya || 192

     1 2 2 1009a  tvavatah puruvaso vayamindra pranetah |

     1 2 2 1009c  smasi sthatarharinam || 193

 

      trtiya prapathakah |  prathamo'rdhah

     1 3 1 0101a  uttva mandantu somah krnusva radho adrivah |

     1 3 1 0101c  ava brahmadviso jahi || 194

     1 3 1 0102a  girvanah pahi nah sutam madhordharabhirajyase |

     1 3 1 0102c  indra tvadatamidyasah || 195

     1 3 1 0103a  sada va indrascarkrsada upo nu sa saparyan |

     1 3 1 0103c  na devo vrtah sura indrah || 196

     1 3 1 0104a  a tva visantvindavah samudramiva sindhavah |

     1 3 1 0104c  na tvamindrati ricyate || 197

     1 3 1 0105a  indramidgathino brhadindramarkebhirarkinah |

     1 3 1 0105c  indram vaniranusata || 198

     1 3 1 0106a  indra ise dadatu na rbhuksanamrbhum rayim |

     1 3 1 0106c  vaji dadatu vajinam || 199

     1 3 1 0107a  indro anga mahadbhayamabhi sadapa cucyavat |

     1 3 1 0107c  sa hi sthiro vicarsanih || 200

     1 3 1 0108c  ima u tva sutesute naksante girvano girah |

     1 3 1 0108a  gavo vatsam na dhenavah || 201

     1 3 1 0109a  indra nu pusana vayam sakhyaya svastaye |

     1 3 1 0109c  huvema vajasataye || 202

     1 3 1 0110a  na ki indra tvaduttaram na jyayo asti vrtrahan |

     1 3 1 0110c  na kyevam yatha tvam || 203

 

     1 3 1 0201a  taranim vo jananam tradam vajasya gomatah |

     1 3 1 0201c  samanamu pra samsisam || 204

     1 3 1 0202a  asrgramindra te girah prati tvamudahasata |

     1 3 1 0202c  sajosa vrsabham patim || 205

     1 3 1 0203a  sunitho gha sa martyo yam maruto yamaryama |

     1 3 1 0203c  mitraspantyadruhah || 206

     1 3 1 0204a  yadvidavindra yatsthire yatparsane parabhrtam |

     1 3 1 0204c  vasu sparham tada bhara || 207

     1 3 1 0205a  srutam vo vrtrahantamam pra sardham carsaninam |

     1 3 1 0205c  asise radhase mahe || 208

     1 3 1 0206a  aram ta indra sravase gamema sura tvavatah |

     1 3 1 0206c  aram sakra paremani || 209

     1 3 1 0207a  dhanavantam karambhinamapupavantamukthinam |

     1 3 1 0207c  indra pratarjusasva nah || 210

     1 3 1 0208a  apam phenena namuceh sira indrodavartayah |

     1 3 1 0208c  visva yadajaya sprdhah || 211

     1 3 1 0209a  ime ta indra somah sutaso ye ca sotvah |

     1 3 1 0209c  tesam matsva prabhuvaso || 212

     1 3 1 0210a  tubhyam sutasah somah stirnam barhirvibhavaso |

     1 3 1 0210c  stotrbhya indra mrdaya || 213

 

     1 3 1 0301a  a va indra krvim yatha vajayantah satakratum |

     1 3 1 0301c  mamhistham sinca indubhih || 214

     1 3 1 0302a  atascidindra na upa yahi satavajaya |

     1 3 1 0302c  isa sahasravajaya || 215

     1 3 1 0303a  a bundam vrtraha dade jatah prcchadvi mataram |

     1 3 1 0303c  ka ugrah ke ha srnvire || 216

     1 3 1 0304a  brbaduktham havamahe srprakarasnamutaye |

     1 3 1 0304c  sadhah krnvantamavase || 217

     1 3 1 0305a  rjuniti no varuno mitro nayati vidvan |

     1 3 1 0305c  aryama devaih sajosah || 218

     1 3 1 0306a  duradiheva yatsato'runapsurasisvitat |

     1 3 1 0306c  vi bhanum visvathatanat || 219

     1 3 1 0307a  a no mitravaruna ghrtairgavyutimuksatam |

     1 3 1 0307c  madhva rajamsi sukratu || 220

     1 3 1 0308a  udu tye sunavo girah kastha yajnesvatnata |

     1 3 1 0308c  vasra abhijnu yatave || 221

     1 3 1 0309a  idam visnurvi cakrame tredha ni dadhe padam |

     1 3 1 0309c  samudhamasya pamsule || 222

 

     1 3 1 0401a  atihi manyusavinam susuvamsamuperaya |

     1 3 1 0401c  asya ratau sutam piba || 223

     1 3 1 0402a  kadu pracetase mahe vaco devaya sasyate |

     1 3 1 0402c  tadidhyasya vardhanam || 224

     1 3 1 0403a  uktham ca na sasyamanam nago rayira ciketa |

     1 3 1 0403c  na gayatram giyamanam || 225

     1 3 1 0404a  indra ukthebhirmandistho vajanam ca vajapatih |

     1 3 1 0404c  harivantsutanam sakha || 226

     1 3 1 0405a  a yahyupa nah sutam vajebhirma hrniyathah |

     1 3 1 0405c  maham iva yuvajanih || 227

     1 3 1 0406a  kada vaso stotram haryata a ava smasa rudhadvah |

     1 3 1 0406c  dirgham sutam vatapyaya || 228

     1 3 1 0407a  brahmanadindra radhasah piba somamrtum ranu |

     1 3 1 0407c  tavedam sakhyamastrtam || 229

     1 3 1 0408a  vayam gha te api smasi stotara indra girvanah |

     1 3 1 0408c  tvam no jinva somapah || 230

     1 3 1 0409a  endra prksu kasu cinnrmnam tanusu dhehi nah |

     1 3 1 0409c  satrajidugra paumsyam || 231

     1 3 1 0410a  eva hyasi virayureva sura uta sthirah |

     1 3 1 0410c  eva te radhyam manah || 232

 

     1 3 1 0501a  abhi tva sura nonumo'dugdha iva dhenavah |

     1 3 1 0501c  isanamasya jagatah svardrsamisanamindra tasthusah || 233

     1 3 1 0502a  tvamiddhi havamahe satau vajasya karvah |

     1 3 1 0502c  tvam vrtresvindra satpatim narastvam kasthasvarvatah || 234

     1 3 1 0503a  abhi pra vah suradhasamindramarca yatha vide |

     1 3 1 0503c  yo jaritrbhyo maghava puruvasuh sahasreneva siksati || 235

     1 3 1 0504a  tam vo dasmamrtisaham vasormandanamandhasah |

     1 3 1 0504c  abhi vatsam na svasaresu dhenava indram girbhirnavamahe || 236

     1 3 1 0505a  tarobhirvo vidadvasumindram sabadha utaye |

     1 3 1 0505c  brhadgayantah sutasome adhvare huve bharam na karinam || 237

     1 3 1 0506a  taraniritsisasati vajam purandhya yuja |

     1 3 1 0506c  a va indram puruhutam name gira nemim tasteva sudruvam || 238

     1 3 1 0507a  piba sutasya rasino matsva na indra gomatah |

     1 3 1 0507c  apirno bodhi sadhamadye vrdhe3'smam avantu te dhiyah || 239

     1 3 1 0508a  tvam hyehi cerave vida bhagam vasuttaye |

     1 3 1 0508c  udvavrsasva maghavangavistaya udindrasvamistaye || 240

     1 3 1 0509a  na hi vascaramam ca na vasisthah parimamste |

     1 3 1 0509c  asmakamadya marutah sute saca visve pibantu kaminah || 241

     1 3 1 0510a  ma cidanyadvi samsata sakhayo ma risanyata |

     1 3 1 0510c  indramitstota vrsanam saca sute muhuruktha ca samsata || 242

 

      trtiya prapathakah |  dvitiyo'rdhah

     1 3 1 0601a  na kistam karmana nasadyascakara sadavrdham |

     1 3 1 0601c  indram na yajnairvisvagurtamrbhvasamadhrstam dhrsnumojasa || 243

     1 3 2 0602a  ya rte cidabhishrisah pura jatrubhya atrdah |

     1 3 2 0602c  sandhata sandhim maghava puruvasurniskarta vihrutam punah || 244

     1 3 2 0603a  a tva sahasrama satam yukta rathe hiranyaye |

     1 3 2 0603c  brahmayujo haraya indra kesino vahantu somapitaye || 245

     1 3 2 0604a  a mandrairindra haribhiryahi mayuraromabhih |

     1 3 2 0604c  ma tva ke cinni yemurinna pasino'ti dhanveva tam ihi || 246

     1 3 2 0605a  tvamanga pra samsiso devah savistha martyam |

     1 3 2 0605c  na tvadanyo maghavannasti marditendra bravimi te vacah || 247

     1 3 2 0606a  tvamindra yasa asyrjisi savasaspatih |

     1 3 2 0606c  tvam vrtrani hamsyapratinyeka itpurvanuttascarsanidhrtih || 248

     1 3 2 0607a  indramiddevatataya indram prayatyadhvare |

     1 3 2 0607c  indram samike vanino havamaha indram dhanasya sataye || 249

     1 3 2 0608a  ima u tva puruvaso giro vardhantu ya mama |

     1 3 2 0608c  pavakavarnah sucayo vipascito'bhi stomairanusata || 250

     1 3 2 0609a  udu tye madhumattama gira stomasa irate |

     1 3 2 0609c  satrajito dhanasa aksitotayo vajayanto ratha iva || 251

     1 3 2 0610a  yatha gauro apa krtam trsyannetyaverinam |

     1 3 2 0610c  apitve nah prapitve tuyama gahi kanvesu su saca piba || 252

 

     1 3 2 0701a  sagdhyu3su sacipata indra visvabhirutibhih |

     1 3 2 0701c  bhagam na hi tva yasasam vasuvidamanu sura caramasi || 253

     1 3 2 0702a  ya indra bhuja abharah svarvam asurebhyah |

     1 3 2 0702c  stotaraminmaghavannasya vardhaya ye ca tve vrktabarhisah || 254

     1 3 2 0703a  pra mitraya praryamne sacathyamrtavaso |

     1 3 2 0703c  varuthye3 varune chandyam vacah stotram rajasu gayata || 255

     1 3 2 0704a  abhi tva purvapitaya indra stomebhirayavah |

     1 3 2 0704c  samicinasa rbhavah samasvaranrudra grnanta purvyam || 256

     1 3 2 0705a  pra va indraya brhate maruto brahmarcata |

     1 3 2 0705c  vrtram hanati vrtraha satakraturvajrena sataparvana || 257

     1 3 2 0706a  brhadindraya gayata maruto vrtrahantamam |

     1 3 2 0706c  yena jyotirajanayannrtavrdho devam devaya jagrvi || 258

     1 3 2 0707a  indra kratum na a bhara pita putrebhyo yatha |

     1 3 2 0707c  siksa no asminpuruhuta yamani jiva jyotirasimahi || 259

     1 3 2 0708a  ma na indra para vrnagbhava nah sadhamadye |

     1 3 2 0708c  tvam na uti tvaminna apyam ma na indra para vrnak || 260

     1 3 2 0709a  vayam gha tva sutavanta apo na vrktabarhisah |

     1 3 2 0709c  pavitrasya prasravanesu vrtrahanpari stotara asate || 261

     1 3 2 0710a  yadindra nahusisva ojo nrmnam ca krstisu |

     1 3 2 0710c  yadva panca ksitinam dyumnama bhara satra visvani paumsya || 262

 

     1 3 2 0801a  satyamittha vrsedasi vrsajutirno'vita |

     1 3 2 0801c  vrsa hyugra srnvise paravati vrso arvavati srutah || 263

     1 3 2 0802a  yacchakrasi paravati yadarvavati vrtrahan |

     1 3 2 0802c  atastva girbhirdyugadindra kesibhih sutavam a vivasati || 264

     1 3 2 0803a  abhi vo viramandhaso madesu gaya gira maha vicetasam |

     1 3 2 0803c  indram nama srutyam sakinam vaco yatha || 265

     1 3 2 0804a  indra tridhatu saranam trivarutham svastaye |

     1 3 2 0804c  chardiryaccha maghavadbhyasca mahyam ca yavaya didyumebhyah || 266

     1 3 2 0805a  srayanta iva suryam visvedindrasya bhaksata |

     1 3 2 0805c  vasuni jato janimanyojasa prati bhagam na didhimah || 267

     1 3 2 0806a  na simadeva apa tadisam dirghayo martyah |

     1 3 2 0806c  etagva cidya etaso yuyojata indro hari yuyojate || 268

     1 3 2 0807a  a no visvasu havyamindram samatsu bhusata |

     1 3 2 0807c  upa brahmani savanani vrtrahanparamajya rcisama || 269

     1 3 2 0808a  tavedindravamam vasu tvam pusyasi madhyamam |

     1 3 2 0808c  satra visvasya paramasya rajasi na kistva gosu vrnvate || 270

     1 3 2 0809a  kveyatha kvedasi purutra ciddhi te manah |

     1 3 2 0809c  alarsi yudhma khajakrtpurandara pra gayatra agasisuh || 271

     1 3 2 0810a  vayamenamida hyopipemeha vajrinam |

     1 3 2 0810c  tasma u adya savane sutam bhara nunam bhusata srute || 272

 

     1 3 2 0901a  yo raja carsaninam yata rathebhiradhriguh |

     1 3 2 0901c  visvasam taruta prtananam jyestham yo vrtraha grne || 273

     1 3 2 0902a  yata indra bhayamahe tato no abhayam krdhi |

     1 3 2 0902c  maghavanchagdhi tava tanna utaye vi dviso vi mrdho jahi || 274

     1 3 2 0903a  vastospate dhruva sthunam satram somyanam |

     1 3 2 0903c  drapsah puram bhetta sasvatinamindro muninam sakha || 275

     1 3 2 0904a  banmaham asi surya badaditya maham asi |

     1 3 2 0904c  mahaste sato mahima panistama mahna deva maham asi || 276

     1 3 2 0905a  asvi rathi surupa idgomam yadindra te sakha |

     1 3 2 0905c  svatrabhaja vayasa sacate sada candrairyati sabhamupa || 277

     1 3 2 0906a  yaddyava indra te satam satam bhumiruta syuh |

     1 3 2 0906c  na tva vajrintsahasram surya anu na jatamasta rodasi || 278

     1 3 2 0907a  yadindra pragapagudagnyagva huyase nrbhih |

     1 3 2 0907c  sima puru nrsuto asyanave'si prasardha turvase || 279

     1 3 2 0908a  kastamindra tva vasava martyo dadharsati |

     1 3 2 0908c  sraddha hi te maghavanparye divi vaji vajam sisasati || 280

     1 3 2 0909a  indragni apadiyam purvagatpadvatibhyah |

     1 3 2 0909c  hitva siro jihvaya rarapaccarattrimsatpada nyakramit || 281

     1 3 2 0910a  indra nediya edihi mitamedhabhirutibhih |

     1 3 2 0910c  a sam tama sam tamabhirabhistibhira svape svapibhih || 282

 

     1 3 2 1001a  ita uti vo ajaram prahetaramaprahitam |

     1 3 2 1001c  asum jetaram hetaram rathitamamaturtam tugriyavrdham || 283

     1 3 2 1002a  mo su tva vaghatasca nare asmanni riraman |

     1 3 2 1002c  arattadva sadhamadam na a gahiha va sannupa srudhi || 284

     1 3 2 1003a  sunota somapavne somamindraya vajrine |

     1 3 2 1003c  pacata paktiravase krnudhvamitprnannitprnate mayah || 285

     1 3 2 1004a  yah satraha vicarsanirindram tam humahe vayam |

     1 3 2 1004c  sahasramanyo tuvinrmna satpate bhava samatsu no vrdhe || 286

     1 3 2 1005a  sacibhirnah sacivasu divanaktam disasyatam |

     1 3 2 1005c  ma vam ratirupa dasatkada ca nasmadratih kada ca na || 287

     1 3 2 1006a  yada kada ca midhuse stota jareta martyah |

     1 3 2 1006c  adidvandeta varunam vipa gira dharttaram vivratanam || 288

     1 3 2 1007a  pahi ga andhaso mada indraya medhyatithe |

     1 3 2 1007c  yah sammislo haryoryo hiranyaya indro vajri hiranyayah || 289

     1 3 2 1008a  ubhayam srnavacca na indro arvagidam vacah |

     1 3 2 1008c  satracya maghavantsomapitaye dhiya savistha a gamat || 290

     1 3 2 1009a  mahe ca na tvadrivah para sulkaya diyase |

     1 3 2 1009c  na sahasraya nayutaye vajrivo na sataya satamagha || 291

     1 3 2 1010a  vasyam indrasi me pituruta bhraturabhunjatah |

     1 3 2 1010c  mata ca me chadayathah sama vaso vasutvanaya radhase || 292

 

      caturtha prapathakah |  prathamo'rdhah

     1 4 1 0101a  ima indraya sunvire somaso dadhyasirah |

     1 4 1 0101c  tam a madaya vajrahasta pitaye haribhyam yahyoka a || 293

     1 4 1 0102a  ima indra madaya te somascikitra ukithanah |

     1 4 1 0102c  madhoh papana upa no girah srnu rasva stotraya girvanah || 294

     1 4 1 0103a  a tva3dya sabardugham huve gayatravepasam |

     1 4 1 0103c  indram dhenum sudughamanyamisamurudharamarankrtam || 295

     1 4 1 0104a  na tva brhanto adrayo varanta indra vidavah |

     1 4 1 0104c  yacchiksasi stuvate mavate vasu na kistada minati te || 296

     1 4 1 0105a  ka im veda sute saca pibantam kadvayo dadhe |

     1 4 1 0105c  ayam yah puro vibhinatyojasa mandanah sipryandhasah || 297

     1 4 1 0106a  yadindra saso avratam cyavaya sadasaspari |

     1 4 1 0106c  asmakamamsum maghavanpurusprham vasavye adhi barhaya || 298

     1 4 1 0107a  tvasta no daivyam vacah parjanyo brahmanaspatih |

     1 4 1 0107c  putrairbhratrbhiraditirnu patu no dustaram tramanam vacah || 299

     1 4 1 0108a  kada ca na starirasi nendra sascasi dasuse |

     1 4 1 0108c  upopennu maghavanbhuya innu te danam devasya prcyate || 300

     1 4 1 0109a  yunksva hi vrtrahantama hari indra paravatah |

     1 4 1 0109c  arvacino maghavantsomapitaya ugra rsvebhira gahi || 301

     1 4 1 0110a  tvamida hyo naro'pipyanvajrinbhurnayah |

     1 4 1 0110c  sa indra stomavahasa iha srudhyupa svasarama gahi || 302

 

     1 4 1 0201a  pratyu adarsyayatyu3cchanti duhita divah |

     1 4 1 0201c  apo mahi vrnute caksusa tamo jyotiskrnoti sunari || 303

     1 4 1 0202a  ima u vam divistaya usra havante asvina |

     1 4 1 0202c  ayam vamahve'vase sacivasu visamvisam hi gacchathah || 304

     1 4 1 0203a  ku sthah ko vamasvina tapano deva martyah |

     1 4 1 0203c  ghnata vamasmaya ksapamanomsunetthamu adunyatha || 305

     1 4 1 0204a  ayam vam madhumattamah sutah somo divistisu |

     1 4 1 0204c  tamasvina pibatam tiro ahnyam dhattam ratnani dasuse || 306

     1 4 1 0205a  a tva somasya galdaya sada yacannaham jya |

     1 4 1 0205c  bhurnim mrgam na savanesu cukrudham ka isanam na yacisat || 307

     1 4 1 0206a  adhvaryo dravaya tvam somamindrah pipasati |

     1 4 1 0206c  upo nunam yuyuje vrsna hari a ca jagama vrtraha || 308

     1 4 1 0207a  abhi satastada bharendra jyayah kaniyasah |

     1 4 1 0207c  puruvasurhi maghavanbabhuvitha bharebhare ca havyah || 309

     1 4 1 0208a  yadindra yavatastvametavadahamisiya |

     1 4 1 0208c  stotaramiddadhise radavaso na papatvaya ramsisam || 310

     1 4 1 0209a  tvamindra praturtisvabhi visva asi sprdhah |

     1 4 1 0209c  asastiha janita vrtraturasi tvam turya tarusyatah || 311

     1 4 1 0210a  pra yo ririksa ojasa divah sadobhyaspari |

     1 4 1 0210c  na tva vivyaca raja indra parthivamati visvam vavaksitha || 312

 

     1 4 1 0301a  asavi devam gorjikamandho nyasminnindro janusemuvoca |

     1 4 1 0301c  bodhamasi tva haryasva yajnairbodha na stomamandhaso madesu || 313

     1 4 1 0302a  yonista indra sadane akari tama nrbhih puruhuta pra yahi |

     1 4 1 0302c  aso yatha no'vita vrdhasciddado vasuni mamadasca somaih || 314

     1 4 1 0303a  adardarutsamasrjo vi khani tvamarnavanbadbadhanam aramnah |

     1 4 1 0303c  mahantamindra parvatam vi yadvah srjaddhara ava yaddanavanhan || 315

     1 4 1 0304a  susvanasa indra stumasi tva sanisyantascittuvinrmna vajam |

     1 4 1 0304c  a no bhara suvitam yasya kona tana tmana sahyama tvotah || 316

     1 4 1 0305a  jagrhma te daksinamindra hastam vasuyavo vasupate vasunam |

     1 4 1 0305c  vidma hi tva gopatim sura gonamasmabhyam citram vrsanam rayindah || 317

     1 4 1 0306a  indram naro nemadhita havanti yatparya yunajate dhiyastah |

     1 4 1 0306c  suro nrsata sravasasca kama a gomati vraje bhaja tvam nah || 318

     1 4 1 0307a  vayah suparna upa sedurindram priyamedha rsayo nadhamanah |

     1 4 1 0307c  apa dhvantamurnuhi purdhi caksurmumugdhya3smannidhayeva baddhan || 319

     1 4 1 0308a  nake suparnamupa yatpatantam hrda venanto abhyacaksata tva |

     1 4 1 0308c  hiranyapaksam varunasya dutam yamasya yonau sakunam bhuranyum || 320

     1 4 1 0309a  brahma jajnanam prathamam purastadvi simatah suruco vena avah |

     1 4 1 0309c  sa budhnya upama asya visthah satasca yonimasatasca vivah || 321

     1 4 1 0310a  apurvya purutamanyasmai mahe viraya tavase turaya |

     1 4 1 0310c  virapsine vajrine santamani vacamsyasmai sthaviraya taksuh || 322

 

     1 4 1 0401a  ava drapso amsumatimatisthadiyanah krsno dasabhih sahasraih |

     1 4 1 0401c  avattamindrah sacya dhamantamapa snihitim nrmana adhadrah || 323

     1 4 1 0402a  vrtrasya tva svasathadisamana visve deva ajahurye sakhayah |

     1 4 1 0402c  marudbhirindra sakhyam te astvathema visvah prtana jayasi || 324

     1 4 1 0403a  vidhum dadranam samane bahunam yuvanam santam palito jagara |

     1 4 1 0403c  devasya pasya kavyam mahitvadya mamara sa hyah samana || 325

     1 4 1 0404a  tvam ha tyatsaptabhyo jayamano'satrubhyo abhavah satrurindra |

     1 4 1 0404c  gudhe dyavaprthivi anvavindo vibhumadbhyo bhuvanebhyo ranam dhah || 326

     1 4 1 0405a  medim na tva vajrinam bhrstimantam purudhasmanam vrsabham sthirapsnum |

     1 4 1 0405c  karosyaryastarusirduvasyurindra dyuksam vrtrahanam grnise || 327

     1 4 1 0406a  pra vo mahe mahevrdhe bharadhvam pracetase pra sumatim krnudhvam |

     1 4 1 0406a  visah purvih pra cara carsaniprah || 328

     1 4 1 0407a  sunam huvema maghavanamindramasminbhare nrtamam vajasatau |

     1 4 1 0407c  srnvantamugramutaye samatsu dhnantam vrtrani sanjitam dhanani || 329

     1 4 1 0408a  udu brahmanyairata sravasyendram samarye mahaya vasistha |

     1 4 1 0408c  a yo visvani sravasa tatanopasrota ma ivato vacamsi || 330

     1 4 1 0409a  cakram yadasyapsva nisattamuto tadasmai madhviccacchadyat |

     1 4 1 0409c  prthivyamatisitam yadudhah payo gosvadadha osadhisu || 331

 

     1 4 1 0501a  tyamu su vajinam devajutam sahovanam tarutaram rathanam |

     1 4 1 0501c  aristanemim prtanajamasum svastaye tarksyamiha huvema || 332

     1 4 1 0502a  trataramindramavitaramindram havehave suhavam suramindram |

     1 4 1 0502c  huve nu sakram puruhutamindramidam havirmaghava vetvindrah || 333

     1 4 1 0503a  yajamaha indram vajradaksinam harinam rathya3m vivratanam |

     1 4 1 0503c  pra smasrubhirdodhuvadurdhvadha bhuvadvi senabhirbhayamano vi radhasa || 334

     1 4 1 0504a  satrahanam dadhrsim tumramindram mahamaparam vrsabham suvajram |

     1 4 1 0504c  hanta yo vrtram sanitota vajam data maghani maghava suradhah || 335

     1 4 1 0505a  yo no vanusyannabhidati marta ugana va manyamanasturo va |

     1 4 1 0505c  ksidhi yudha savasa va tamindrabhi syama vrsamanastvotah || 336

     1 4 1 0506a  yam vrtresu ksitaya spardhamana yam yuktesu turayanto havante |

     1 4 1 0506c  yam surasatau yamapamupajmanyam vipraso vajayante sa indrah || 337

     1 4 1 0507a  indraparvata brhata rathena vamirisa a vahatam suvirah |

     1 4 1 0507c  vitam havyanyadhvaresu deva vardhetham girbhiridaya madanta || 338

     1 4 1 0508a  indraya giro anisitasarga apah prairayatsagarasya budhnat |

     1 4 1 0508c  yo akseneva cakriyau sacibhirvisvaktastambha prthivimuta dyam || 339

     1 4 1 0509a  a tva sakhayah sakhya vavrtyustirah puru cidarnavam jagamyah |

     1 4 1 0509c  piturnapatama dadhita vedha asminksaye prataram didyanah || 340

     1 4 1 0510a  ko adya yunkte dhuri ga rtasya simivato bhamino durhrnayun |

     1 4 1 0510c  asannesamapsuvaho mayobhunya esam bhrtyamrnadhatsa jivat || 341

 

      caturtha prapathakah |  dvitiyo'rdhah

     1 4 2 0601a  gayanti tva gayatrino'rcantyarkamarkinah |

     1 4 2 0601c  brahmanastva satakrata udvamsamiva yemire || 342

     1 4 2 0602a  indram visva avivrdhantsamudravyacasam girah |

     1 4 2 0602c  rathitamam rathinam vajanam satpatim patim || 343

     1 4 2 0603a  imamindra sutam piba jyesthamamartyam madam |

     1 4 2 0603c  sukrasya tvabhyaksarandhara rtasya sadane || 344

     1 4 2 0604a  yadindra citra ma iha nasti tvadatamadrivah |

     1 4 2 0604c  radhastanno vidadvasa ubhayahastya bhara || 345

     1 4 2 0605a  srudi havam tirascya indra yastva saparyati |

     1 4 2 0605c  suviryasya gomato rayaspurdhi maham asi || 346

     1 4 2 0606a  asavi soma indra te savistha dhrsnava gahi |

     1 4 2 0606c  a tva prnaktvindriyam rajah suryo na rasmibhih || 347

     1 4 2 0607a  endra yahi haribhirupa kanvasya sustutim |

     1 4 2 0607c  divo amusya sasato divam yaya divavaso || 348

     1 4 2 0608a  a tva giro rathirivasthuh sutesu girvanah |

     1 4 2 0608c  abhi tva samanusata gavo vatsam na dhenavah || 349

     1 4 2 0609a  eto nvindram stavama suddham suddhena samna |

     1 4 2 0609c  suddhairukthairvavrdhvamsam suddhairasirvanmamattu || 350

     1 4 2 0610a  yo rayim vo rayintamo yo dyumnairdyumnavattamah |

     1 4 2 0610c  somah sutah sa indra te'sti svadhapate madah || 351

 

     1 4 2 0701a  pratyasmai pipisate visvani viduse bhara |

     1 4 2 0701c  arangamaya jagmaye'pascadadhvane narah || 352

     1 4 2 0702a  a no vayovayahsayam mahantam gahvarestham mahantam purvinestham |

     1 4 2 0702c  ugram vaco apavadhih || 353

     1 4 2 0703a  a tva ratham yathotaye sumnaya vartayamasi |

     1 4 2 0703c  tuvikurmimrtisahamindram savistha satpatim || 354

     1 4 2 0704a  sa purvyo mahonam venah kratubhiranaje |

     1 4 2 0704c  yasya dvara manuh pita devesu dhiya anaje || 355

     1 4 2 0705a  yadi vahantyasavo bhrajamana rathesva |

     1 4 2 0705c  pibanto madiram madhu tatra sravamsi krnvate || 356

     1 4 2 0706a  tyamu vo aprahanam grnise savasaspatim |

     1 4 2 0706c  indram visvasaham naram sacistham visvavedasam || 357

     1 4 2 0707a  dadhikravno akarisam jisnorasvasya vajinah |

     1 4 2 0707c  surabhi no mukha karatpra na ayumsi tarisat || 358

     1 4 2 0708a  puram bhinduryuva kaviramitauja ajayata |

     1 4 2 0708c  indro visvasya karmano dhartta vajri purustutah || 359

 

     1 4 2 0801a  prapra vastristubhamisam vandadvirayendave |

     1 4 2 0801c  dhiya vo medhasataye purandhya vivasati || 360

     1 4 2 0802a  kasyapasya svarvido yavahuh sayujaviti |

     1 4 2 0802c  yayorvisvamapi vratam yajnam dhira nicayya || 361

     1 4 2 0803a  arcata prarcata narah priyamedhaso arcata |

     1 4 2 0803c  arcantu putraka uta puramiddhrsnvarcata || 362

     1 4 2 0804a  ukthamindraya samsyam vardhanam purunihsidhe |

     1 4 2 0804c  sakro yatha sutesu no raranatsakhyesu ca || 363

     1 4 2 0805a  visvanarasya vaspatimananatasya savasah |

     1 4 2 0805c  evaisca carsaninamuti huve rathanam || 364

     1 4 2 0806a  sa gha yaste divo naro dhiya martasya samatah |

     1 4 2 0806c  uti sa brhato divo dviso amho na tarati || 365

     1 4 2 0807a  vibhosta indra radhaso vibhvi ratih satakrato |

     1 4 2 0807c  atha no visvacarsane dyumnam sudatra mamhaya || 366

     1 4 2 0808a  vayascitte patatrino dvipaccatuspadarjuni |

     1 4 2 0808c  usah prarannrtumranu divo antebhyaspari || 367

     1 4 2 0809a  ami ye deva sthana madhya a rocane divah |

     1 4 2 0809c  kadva rtam kadamrtam ka pratna va ahutih || 368

     1 4 2 0810a  rcam sama yajamahe yabhyam karmani krnvate |

     1 4 2 0810c  vi te sadasi rajato yajnam devesu vaksatah || 369

 

     1 4 2 0901a  visvah prtana abhibhutaram narah sajustataksurindram jajanusca rajase |

     1 4 2 0901c  kratve vare sthemanyamurimutogramojistham tarasam tarasvinam || 370

     1 4 2 0902a  sratte dadhami prathamaya manyave'hanyaddasyum naryam viverapah |

     1 4 2 0902c  ubhe yatva rodasi dhavatamanu bhyasatte susmatprthivi cidadrivah || 371

     1 4 2 0903a  sameta visva ojasa patim divo ya eka idbhuratithirjananam

     1 4 2 0903c  sa purvyo nutanamajigisam tam varttaniranu vavrta eka it || 372

     1 4 2 0904a  ime ta indra te vayam purustuta ye tvarabhya caramasi prabhuvaso |

     1 4 2 0904c  na hi tvadanyo girvano girah saghatksoniriva prati taddharya no vacah || 373

     1 4 2 0905a  carsanidhrtam maghavanamukthya3mindram giro brhatirabhyanusata |

     1 4 2 0905c  vavrdhanam puruhutam suvrktibhiramartyam jaramanam divedive || 374

     1 4 2 0906a  accha va indram matayah svaryuvah sadhricirvisva usatiranusata |

     1 4 2 0906c  pari svajanta janayo yatha patim maryam na sundhyum maghavanamutaye || 375

     1 4 2 0907a  abhi tyam mesam puruhutamrgmiyamindram girbhirmadata vasvo arnavam |

     1 4 2 0907c  yasya dyavo na vicaranti manusam bhuje mamhisthamabhi vipramarcata || 376

     1 4 2 0908a  tyam su mesam mahaya svarvidam satam yasya subhuvah sakamirate |

     1 4 2 0908c  atyam na vajam havanasyadam rathamendram vavrtyamavase suvrktibhih || 377

     1 4 2 0909a  ghrtavati bhuvananamabhishriyorvi prthvi madhudughe supesasa |

     1 4 2 0909c  dyavaprthivi varunasya dharmana viskabhite ajare bhuriretasa || 378

     1 4 2 0910a  ubhe yadindra rodasi apaprathosa iva |

     1 4 2 0910c  mahantam tva mahinam samrajam carsaninam |

     1 4 2 0910e  devi janitryajijanadbhadra janitryajijanat || 379

     1 4 2 0911a  pra mandine pitumadarcata vaco yah krishnagarbha nirahannrjisvana |

     1 4 2 0911c  avasyavo vrsanam vajradaksinam marutvantam sakhyaya huvemahi || 380

 

     1 4 2 1001a  indra sutesu somesu kratum punisa ukthyam |

     1 4 2 1001c  vide vrdhasya daksasya maham hi sah || 381

     1 4 2 1002a  tamu abhi pra gayata puruhutam purustutam |

     1 4 2 1002c  indram girbhistavisama vivasata || 382

     1 4 2 1003a  tam te madam grnimasi vrsanam prksu sasahim |

     1 4 2 1003c  u lokakrtnumadrivo harishriyam || 383

     1 4 2 1004a  yatsomamindra visnavi yadva gha trita aptye |

     1 4 2 1004c  yadva marutsu mandase samindubhih || 384

     1 4 2 1005a  edu madhormadintaram sincadhvaryo andhasah |

     1 4 2 1005c  eva hi virastavate sadavrdhah || 385

     1 4 2 1006a  endumindraya sincata pibati somyam madhu |

     1 4 2 1006c  pra radhamsi codayate mahitvana || 386

     1 4 2 1007a  eto nvindram stavama sakhayah stomyam naram |

     1 4 2 1007c  krstiryo visva abhyastyeka it  || 387

     1 4 2 1008a  indraya sama gayata vipraya brhate brhat |

     1 4 2 1008c  brahmakrte vipascite panasyave || 388

     1 4 2 1009a  ya eka idvidayate vasu martaya dasuse |

     1 4 2 1009c  isano apratiskuta indro anga || 389

     1 4 2 1010a  sakhaya a sisamahe brahmendraya vajrine |

     1 4 2 1010c  stusa u su vo nrtamaya dhrsnave || 390

 

      pancama prapathakah |  prathamo'rdhah

     1 5 1 0101a  grne tadindra te sava upamam devatataye |

     1 5 1 0101c  yaddhamsi vrtramojasa sacipate || 391

     1 5 1 0102a  yasya tyacchambaram made divodasaya randhayan |

     1 5 1 0102c  ayam sa soma indra te sutah piba || 392

     1 5 1 0103a  endra no gadhi priya satrajidagohya |

     1 5 1 0103c  girirna visvatah prthuh patirdivah || 393

     1 5 1 0104a  ya indra somapatamo madah savistha cetati |

     1 5 1 0104c  yena hamsi nya3trinam tamimahe || 394

     1 5 1 0105a  tuce tunaya tatsu no dradhiya ayurjivase |

     1 5 1 0105c  adityasah samahasah krnotana || 395

     1 5 1 0106a  vettha hi nirrtinam vajrahasta parivrjam |

     1 5 1 0106c  aharahah sundhyuh paripadamiva || 396

     1 5 1 0107a  apamivamapa stridhamapa sedhata durmatim |

     1 5 1 0107c  adityaso yuyotana no amhasah || 397

     1 5 1 0108a  piba somamindra mandatu tva yam te susava haryasvadrih |

     1 5 1 0108c  soturbahubhyam suyato narva || 398

 

     1 5 1 0201a  abhratrvyo ana tvamanapirindra janusa sanadasi |

     1 5 1 0201c  yudhedapitvamicchase || 399

     1 5 1 0202a  yo na idamidam pura pra vasya aninaya tamu va stuse |

     1 5 1 0202c  sakhaya indramutaye || 400

     1 5 1 0203a  a ganta ma risanyata prasthavano mapa sthata samanyavah |

     1 5 1 0203c  drdha cidyamayisnavah || 401

     1 5 1 0204a  a yahyayamindave'svapate gopata urvarapate |

     1 5 1 0204c  somam somapate piba || 402

     1 5 1 0205a  tvaya ha svidyuja vayam prati svasantam vrsabha bruvimahi |

     1 5 1 0205c  samsthe janasya gomatah || 403

     1 5 1 0206a  gavasciddha samanyavah sajatyena marutah sabandhavah |

     1 5 1 0206c  rihate kakubho mithah || 404

     1 5 1 0207a  tvam na indra bhara ojo nrmnam satakrato vicarsane |

     1 5 1 0207c  a viram prtanasaham || 405

     1 5 1 0208a  adha hindra girvana upa tva kama imahe sasrgmahe |

     1 5 1 0208c  udeva gmanta udabhih || 406

     1 5 1 0209a  sidantaste vayo yatha goshrite madhau madire vivaksane |

     1 5 1 0209c  abhi tvamindra nonumah || 407

     1 5 1 0210a  vayamu tvamapurvya sthuram na kaccidbharanto'vasyavah |

     1 5 1 0210c  vajrincitram havamahe || 408

 

     1 5 1 0301a  svadorittha visuvato madhoh pibanti gauryah |

     1 5 1 0301c  ya indrena sayavarirvrsna madanti sobhatha vasviranu svarajyam || 409

     1 5 1 0302a  ittha hi soma inmado brahma cakara vardhanam |

     1 5 1 0302c  savistha vajrinnojasa prthivya nih sasa ahimarcannanu svarajyam || 410

     1 5 1 0303a  indro madaya vavrdhe savase vrtraha nrbhih |

     1 5 1 0303c  taminmahatsvajisutimarbhe havamahe sa vajesu pra no'visat || 411

     1 5 1 0304a  indra tubhyamidadrivo'nuttam vajrinviryam |

     1 5 1 0304c  yaddha tyam mayinam mrgam tava tyanmayayavadhirarcannanu svarajyam || 412

     1 5 1 0305a  prehyabhihi dhrsnuhi na te vajro ni yamsate |

     1 5 1 0305c  indra nrmnam hi te savo hano vrtram jaya apo'rcannanu svarajyam || 413

     1 5 1 0306a  yadudirata ajayo dhrsnave dhiyate dhanam |

     1 5 1 0306c  yunksva madacyuta hari kam hanah kam vasau dadho'smam indra vasau dadhah || 414

     1 5 1 0307a  aksannamimadanta hyava priya adhusata |

     1 5 1 0307c  astosata svabhanavo vipra navisthaya mati yoja nvindra te hari || 415

     1 5 1 0308a  upo su srnuhi giro maghavanmatatha iva |

     1 5 1 0308c  kada nah sunrtavatah kara idarthayasa idyoja nvindra te hari || 416

     1 5 1 0309a  candrama apsva3ntara suparno dhavate divi |

     1 5 1 0309c  na vo hiranyanemayah padam vindanti vidyuto vittam me asya rodasi || 417

     1 5 1 0310a  prati priyatamam ratham vrsanam vasuvahanam |

     1 5 1 0310c  stota vamasvinavrsi stomebhirbhusati prati madhvi mama srutam havam || 418

 

     1 5 1 0401a  a te agna idhimahi dyumantam devajaram |

     1 5 1 0401c  yuddha sya te paniyasi samiddidayati dyavisam stotrbhya a bhara || 419

     1 5 1 0402a  agnim na svavrktibhirhotaram tva vrnimahe |

     1 5 1 0402c  siram pavakasocisam vi vo made yajnesu stirnabarhisam vivaksase || 420

     1 5 1 0403a  mahe no adya bodhayoso raye divitmati |

     1 5 1 0403c  yatha cinno abodhayah satyasravasi vayye sujate asvasunrte || 421

     1 5 1 0404a  bhadram no api vataya mano daksamuta kratum |

     1 5 1 0404c  atha te sakhye andhaso vi vo made rana gavo na yavase vivaksase || 422

     1 5 1 0405a  kratva maham anusvadham bhima a vavrte savah |

     1 5 1 0405c  shriya rsva upakayorni sipri harivam dadhe hastayorvajramayasam || 423

     1 5 1 0406a  sa gha tam vrsanam rathamadhi tisthati govidam |

     1 5 1 0406c  yah patram hariyojanam purnamindra ciketati yoja nvindra te hari || 424

     1 5 1 0407a  agnim tam manye yo vasurastam yam yanti dhenavah |

     1 5 1 0407c  astamarvanta asavo'stam nityaso vajina isam stotrbhya a bhara || 425

     1 5 1 0408a  na tamamho na duritam devaso asta martyam |

     1 5 1 0408c  sajosaso yamaryama mitro nayati varuno ati dvisah || 426

 

     1 5 1 0501a  pari pra dhanvendraya soma svadurmitraya pusne bhagaya || 427

     1 5 1 0502a  paryu su pra dhanva vajasataye pari vrtrani saksanih |

     1 5 1 0502c  dvisastaradhya rnaya na irase || 428

     1 5 1 0503a  pavasva soma mahantsamudrah pita devanam visvabhi dhama || 429

     1 5 1 0504a  pavasva soma mahe daksayasvo na nikto vaji dhanaya || 430

     1 5 1 0505a  induh pavista carurmadayapamupasthe kavirbhagaya || 431

     1 5 1 0506a  anu hi tva sutam soma madamasi mahe samaryarajye |

     1 5 1 0506c  vajam abhi pavamana pra gahase || 432

     1 5 1 0507a  ka im vyakta narah sanida rudrasya marya atha svasvah || 433

     1 5 1 0508a  agne tamadyasvam na stomaih kratum na bhadram hrdisprsam |

     1 5 1 0508c  rdhyama ta ohaih || 434

     1 5 1 0509a  avirmarya a vajam vajino agmam devasya savituh savam |

     1 5 1 0509c  svargam arvanto jayata || 435

     1 5 1 0510a  pavasva soma dyumni sudharo maham avinamanupurvyah || 436

 

      pancama prapathakah |  dvitiyo'rdhah

     1 5 2 0601a  visvatodavanvisvato na a bhara yam tva savisthamimahe || 437

     1 5 2 0602a  esa brahma ya rtviya indro nama sruto grne || 438

     1 5 2 0603a  brahmana indram mahayanto arkairavardhayannahaye hantava u || 439

     1 5 2 0604a  anavaste rathamasvaya taksustvasta vajram puruhuta dyumantam || 440

     1 5 2 0605a  sam padam magham rayisino na kamamavrato hinoti na sprsadrayim || 441

     1 5 2 0606a  sada gavah sucayo visvadhayasah sada deva arepasah || 442

     1 5 2 0607a  a yahi vanasa saha gavah sacanta varttanim yadudhabhih || 443

     1 5 2 0608a  upa prakse madhumati ksiyantah pusyema rayim dhimahe ta indra || 444

     1 5 2 0609a  arcantyarkam marutah svarkka a stobhati sruto yuva sa indrah || 445

     1 5 2 0610a  pra va indraya vrtrahantamaya vipraya gatham gayata yam jujosate || 446

 

     1 5 2 0701a  acetyagniscikitirhavyavadna sumadrathah || 447

     1 5 2 0702a  agne tvam no antama uta trata sivo bhuvo varuthyah || 448

     1 5 2 0703a  bhago na citro agnirmahonam dadhati ratnam || 449

     1 5 2 0704a  visvasya pra stobha puro va sanyadi veha nunam || 450

     1 5 2 0705a  usa apa svasustamah sam varttayati varttanim sujatata || 451

     1 5 2 0706a  ima nu kam bhuvana sisadhemendrasca visve ca devah || 452

     1 5 2 0707a  vi srutayo yatha patha indra tvadyantu ratayah || 453

     1 5 2 0708a  aya vajam devahitam sanema madema satahimah suvirah || 454

     1 5 2 0709a  urja mitro varunah pinvatedah pivarimisam krnuhi na indra || 455

     1 5 2 0710a  indro visvasya rajati || 456

 

     1 5 2 0801a  trikadrukesu mahiso yavasiram tuvisusmastrmpatsomamapibadvisnuna sutam yathavasam |

     1 5 2 0801c  sa im mamada mahi karma karttave mahamurum sainam sascaddevo devam satya induh satyamindram || 457

     1 5 2 0802a  ayam sahasramanavo drsah kavinam matirjyotirvidharma |

     1 5 2 0802c  bradhnah samicirusasah samairayadarepasah socetasah svasare manyumantascita goh || 458

     1 5 2 0803a  endra yahyupa nah paravato nayamaccha vidathaniva satpatirasta rajeva satpatih |

     1 5 2 0803c  havamahe tva prayasvantah sutesva putraso na pitaram vajasataye mamhistham vajasataye || 459

     1 5 2 0804a  tamindram johavimi maghavanamugram satra dadhanamapratiskutam sravamsi bhurih |

     1 5 2 0804c  mamhistho girbhira ca yajniyo vavartta raye no visva supatha krnotu vajri || 460

     1 5 2 0805a  astu sraustpuro agnim dhiya dadha a nu tyacchardho divyam vrnimaha indravayu vrnimahe |

     1 5 2 0805c  yaddha krana vivasvate nabha sandaya navyase |

     1 5 2 0805e  adha pra nunamupa yanti dhitayo devamaccha na dhitayah || 461

     1 5 2 0806a  pra vo mahe matayo yantu visnave marutvate girija evayamarut |

     1 5 2 0806c  pra sardhaya pra yajyave sukhadaye tavase bhandadistaye dhunivrataya savase || 462

     1 5 2 0807a  aya ruca harinya punano visva dvesamsi tarati sayugvabhih suro na sayugvabhih |

     1 5 2 0807c  dhara prsthasya rocate punano aruso harih |

     1 5 2 0807e  visva yadrupa pariyasyrkvabhih saptasyebhirrkvabhih || 463

     1 5 2 0808a  abhi tyam devam savitaramonyoh kavikratumarcami satyasavam ratnadhamabhi priyam matim

     1 5 2 0808c  urdhva yasyamatirbha adidyutatsavimani hiranyapaniramimita sukratuh krpa svah || 464

     1 5 2 0809a  agnim hotaram manye dasvantam vasoh sunum sahaso jatavedasam vipram na jatavedasam |

     1 5 2 0809c  ya urdhvaya svadhvaro devo devacya krpa |

     1 5 2 0809c  ghrtasya vibhrastimanu sukrasocisa ajuhvanasya sarpisah || 465

     1 5 2 0810a  tava tyannaryam nrto'pa indra prathamam purvyam divi pravacyam krtam |

     1 5 2 0810c  yo devasya savasa prarina asu rinannapah |

     1 5 2 0810e  bhuvo visvamabhyadevamojasa videdurjam satakraturvidedisam || 466

 

      || ityaindram parva kandam ||

 

     pavamana kandam

     1 5 2 0901a  ucca te jatamandhaso divi sadbhumya dade |

     1 5 2 0901c  ugram sarma mahi sravah || 467

     1 5 2 0902a  svadisthaya madisthaya pavasva soma dharaya |

     1 5 2 0902c  indraya patave sutah || 468

     1 5 2 0903a  vrsa pavasva dharaya marutvate ca matsarah |

     1 5 2 0903c  visva dadhana ojasa || 469

     1 5 2 0904a  yaste mado varenyastena pavasvandhasa |

     1 5 2 0904c  devaviraghasamsaha || 470

     1 5 2 0905a  tisro vaca udirate gavo mimanti dhenavah |

     1 5 2 0905c  harireti kanikradat || 471

     1 5 2 0906a  indrayendo marutvate pavasva madhumattamah |

     1 5 2 0906c  arkasya yonimasadam || 472

     1 5 2 0907a  asavyamsurmadayapsu dakso giristhah |

     1 5 2 0907c  syeno na yonimasadat || 473

     1 5 2 0908a  pavasva daksasadhano devebhyah pitaye hare |

     1 5 2 0908c  marudbhyo vayave madah || 474

     1 5 2 0909a  pari svano giristhah pavitre somo aksarat |

     1 5 2 0909c  madesu sarvadha asi || 475

     1 5 2 0910a  pari priya divah kavirvayamsi naptyorhitah |

     1 5 2 0910c  svanairyati kavikratuh || 476

 

     1 5 2 1001a  pra somaso madacyutah sravase no maghonah |

     1 5 2 1001c  suta vidathe akramuh || 477

     1 5 2 1002a  pra somaso vipascito'po nayanta urmayah |

     1 5 2 1002c  vanani mahisa iva || 478

     1 5 2 1003a  pavasvendo vrsa sutah krdhi no yasaso jane |

     1 5 2 1003c  visva apa dviso jahi || 479

     1 5 2 1004a  vrsa hyasi bhanuna dyumantam tva havamahe |

     1 5 2 1004c  pavamana svardrsam || 480

     1 5 2 1005a  induh pavista cetanah priyah kavinam matih |

     1 5 2 1005c  srjadasvam rathiriva || 481

     1 5 2 1006a  asrksata pra vajino gavya somaso asvaya |

     1 5 2 1006c  sukraso virayasavah || 482

     1 5 2 1007a  pavasva deva ayusagindram gacchatu te madah |

     1 5 2 1007c  vayuma roha dharmana || 483

     1 5 2 1008a  pavamano ajijanaddivascitram na tanyatum |

     1 5 2 1008c  jyotirvaisvanaram brhat || 484

     1 5 2 1009a  pari svanasa indavo madaya barhana gira |

     1 5 2 1009c  madho arsanti dharaya || 485

     1 5 2 1010a  pari prasisyadatkavih sindhorurmavadhi shritah |

     1 5 2 1010c  karum bibhratpurusprham || 486

 

      sastha prapathakah |  prathamo'rdhah

     1 6 1 0101a  upo su jatamapturam gobhirbhangam pariskrtam |

     1 6 1 0101c  indum deva ayasisuh || 487

     1 6 1 0102a  punano akramidabhi visva mrdho vicarsanih |

     1 6 1 0102c  sumbhanti vipram dhitibhih || 488

     1 6 1 0103a  avisankalasam suto visva arsannabhi shriyah |

     1 6 1 0103c  indurindraya dhiyate || 489

     1 6 1 0104a  asarji rathyo yatha pavitre camvoh sutah |

     1 6 1 0104c  karsmanvaji nyakramit || 490

     1 6 1 0105a  pra yadgavo na bhurnayastvesa ayaso akramuh |

     1 6 1 0105c  ghnantah krishnamapa tvacam || 491

     1 6 1 0106a  apaghnanpavase mrdhah kratuvitsoma matsarah |

     1 6 1 0106c  nudasvadevayum janam || 492

     1 6 1 0107a  aya pavasva dharaya yaya suryamarocayah |

     1 6 1 0107c  hinvano manusirapah || 493

     1 6 1 0108a  sa pavasva ya avithendram vrtraya hantave |

     1 6 1 0108c  vavrivamsam mahirapah || 494

     1 6 1 0109a  aya viti pari srava yasta indo madesva |

     1 6 1 0109c  avahannavatirnava || 495

     1 6 1 0110a  pari dyuksam sanadrayim bharadvajam no andhasa |

     1 6 1 0110c  svano arsa pavitra a || 496

 

     1 6 1 0201a  acikradadvrsa harirmahanmitro na darsatah |

     1 6 1 0201c  sam suryena didyute || 497

     1 6 1 0202a  a te daksam mayobhuvam vahnimadya vrnimahe |

     1 6 1 0202c  pantama purusprham || 498

     1 6 1 0203a  adhvaryo adribhih sutam somam pavitra a naya |

     1 6 1 0203c  punihindraya patave || 499

     1 6 1 0204a  taratsa mandi dhavati dhara sutasyandhasah |

     1 6 1 0204c  taratsa mandi dhavati || 500

     1 6 1 0205a  a pavasva sahashrinam rayim soma suviryam |

     1 6 1 0205c  asme sravamsi dharaya || 501

     1 6 1 0206a  anu pratnasa ayavah padam naviyo akramuh |

     1 6 1 0206c  ruce jananta suryam || 502

     1 6 1 0207a  arsa soma dyumattamo'bhi dronani roruvat |

     1 6 1 0207c  sidanyonau yonesva || 503

     1 6 1 0208a  vrsa soma dyumam asi vrsa deva vrsavratah |

     1 6 1 0208c  vrsa dharmani dadhrise || 504

     1 6 1 0209a  ise pavasva dharaya mrjyamano manisibhih |

     1 6 1 0209c  indo rucabhi ga ihi || 505

     1 6 1 0210a  mandraya soma dharaya vrsa pavasva devayuh |

     1 6 1 0210c  avyo varebhirasmayuh || 506

     1 6 1 0211a  aya soma sukrtyapa mahantsannabhyavardhathah |

     1 6 1 0211c  hindana idvrsayase || 507

     1 6 1 0212a  ayam vicarsanirhitah pavamanah sa cetati |

     1 6 1 0212c  hinvana apyam brhat || 508

     1 6 1 0213a  pra na indo mahe tu na urmim na bibhradarsasi |

     1 6 1 0213c  abhi devam ayasyah || 509

     1 6 1 0214a  apaghnanpavate mrdho'pa somo aravnah |

     1 6 1 0214c  gacchannindrasya niskrtam || 510

 

     1 6 1 0301a  punanah soma dharayapo vasano arsasi |

     1 6 1 0301c  a ratnadha yonimrtasya sidasyutso devo hiranyayah || 511

     1 6 1 0302a  parito sincata sutam somo ya uttamam havih |

     1 6 1 0302c  dadhanvam yo naryo apsva3ntara susava somamadribhih || 512

     1 6 1 0303a  a soma svano adribhistiro varanyavyaya |

     1 6 1 0303c  jano na puri camvorvisaddharih sado vanesu dadhrise || 513

     1 6 1 0304a  pra soma devavitaye sindhurna pipye arnasa |

     1 6 1 0304c  amsoh payasa madiro na jagrviraccha kosam madhuscutam || 514

     1 6 1 0305a  soma u svanah sotrbhiradhi snubhiravinam |

     1 6 1 0305c  asvayeva harita yati dharaya mandraya yati dharaya || 515

     1 6 1 0306a  tavaham soma rarana sakhya indo divedive |

     1 6 1 0306c  puruni babhro ni caranti mamava paridhimrati tam ihi || 516

     1 6 1 0307a  mrjyamanah suhastya samudre vacaminvasi |

     1 6 1 0307c  rayim pisangam bahulam purusprham pavamanabhyarsasi || 517

     1 6 1 0308a  abhi somasa ayavah pavante madyam madam |

     1 6 1 0308c  samudrasyadhi vistape manisino matsaraso madacyutah || 518

     1 6 1 0309a  punanah soma jagrviravya varaih pari priyah |

     1 6 1 0309c  tvam vipro abhavo'ngirastama madhva yajnam mimiksa nah || 519

     1 6 1 0310a  indraya pavate madah somo marutvate sutah |

     1 6 1 0310c  sahasradharo atyavyamarsati tami mrjantyayavah || 520

     1 6 1 0311a  pavasva vajasatamo'bhi visvani varya |

     1 6 1 0311c  tvam samudrah prathame vidharmam devebhyam soma matsarah || 521

     1 6 1 0312a  pavamana asrksata pavitramati dharaya |

     1 6 1 0312c  marutvanto matsara indriya haya medhamabhi prayamsi ca || 522

 

     1 6 1 0401a  pra tu drava pari kosam ni sida nrbhih punano abhi vajamarsa |

     1 6 1 0401c  asvam na tva vajinam marjayanto'ccha barhi rasanabhirnayanti || 523

     1 6 1 0402a  pra kavyamusaneva bruvano devo devanam janima vivakti |

     1 6 1 0402c  mahivratah sucibandhuh pavakah pada varaho abhyeti rebhan || 524

     1 6 1 0403a  tisro vaca irayati pra vahnirrtasya dhitim brahmano manisam |

     1 6 1 0403c  gavo yanti gopatim prcchamanah somam yanti matayo vavasanah || 525

     1 6 1 0404a  asya presa hemana puyamano devo devebhih samaprkta rasam |

     1 6 1 0404c  sutah pavitram paryeti rebhanmiteva sadma pasumanti hota || 526

     1 6 1 0405a  somah pavate janita matinam janita divo janita prthivyah |

     1 6 1 0405c  janitagnerjanita suryasya janitendrasya janitota visnoh || 527

     1 6 1 0406a  abhi triprstham vrsanam vayodhamangosinamavavasanta vanih |

     1 6 1 0406c  vana vasano varuno na sindhurvi ratnadha dayate varyani || 528

     1 6 1 0407a  akrantsamudrah prathame vidharmam janayanpraja bhuvanasya gopah |

     1 6 1 0407c  vrsa pavitre adhi sano avye brhatsomo vavrdhe svano adrih || 529

     1 6 1 0408a  kanikranti harira srjyamanah sidanvanasya jathare punanah |

     1 6 1 0408c  nrbhiryatah krnute nirnijam gamato matim janayata svadhabhih || 530

     1 6 1 0409a  esa sya te madhumam indra somo vrsa vrsnah pari pavitre aksah |

     1 6 1 0409c  sahasradah satada bhuridava sasvattamam barhira vajyasthat || 531

     1 6 1 0410a  pavasva soma madhumam rtavapo vasano adhi sano avye |

     1 6 1 0410c  ava dronani ghrtavanti roha madintamo matsara indrapanah || 532

 

     1 6 1 0501a  pra senanih suro agre rathanam gavyanneti harsate asya sena |

     1 6 1 0501c  bhadrankrnvannindrahavantsakhibhya a somo vastra rabhasani datte || 533

     1 6 1 0502a  pra te dhara madhumatirasrgranvaram yatputo atyesyavyam |

     1 6 1 0502c  pavamana pavase dhama gonam janayantsuryamapinvo arkaih || 534

     1 6 1 0503a  pra gayatabhyarcama devantsomam hinota mahate dhanaya |

     1 6 1 0503c  svaduh pavatamati varamavyama sidatu kalasam deva induh || 535

     1 6 1 0504a  pra hinvano janita rodasyo ratho na vajam sanisannayasit |

     1 6 1 0504c  indram gacchannayudha samsisano visva vasu hastayoradadhanah || 536

     1 6 1 0505a  taksadyadi manaso venato vagjyesthasya dharmam dyuksoranike |

     1 6 1 0505c  adimayanvarama vavasana justam patim kalase gava indum || 537

     1 6 1 0506a  sakamukso marjayanta svasaro dasa dhirasya dhitayo dhanutrih |

     1 6 1 0506c  harih paryadravajjah suryasya dronam nanakse atyo na vaji || 538

     1 6 1 0507a  adhi yadasminvajiniva subhah spardhante dhiyah sure na visah |

     1 6 1 0507c  apo vrnanah pavate kaviyanvrajam na pasuvardhanaya manma || 539

     1 6 1 0508a  indurvaji pavate gonyogha indre somah saha invanmadaya |

     1 6 1 0508c  hanti rakso badhate paryaratim varivaskrnvanvrjanasya raja || 540

     1 6 1 0509a  aya pava pavasvaina vasuni mamscatva indro sarasi pra dhanva |

     1 6 1 0509c  braghnascidyasya vato na jutim purumedhascittakave naram dhat || 541

     1 6 1 0510a  mahattatsomo mahisascakarapam yadgarbho'vrnita devan |

     1 6 1 0510c  adadhadindre pavamana ojo'janayatsurye jyotirinduh || 542

     1 6 1 0511a  asarji vakva rathye yathajau dhiya manota prathama manisa |

     1 6 1 0511c  dasa svasaro adhi sano avye mrjanti vahnim sadanesvaccha || 543

     1 6 1 0512a  apamivedurmayastartturanah pra manisa irate somamaccha |

     1 6 1 0512c  namasyantirupa ca yanti sam caca visantyusatirusantam || 544

 

      sastha prapathakah |  dvitiyo'rdhah

     1 6 2 0601a  purojiti vo andhasah sutaya madayitnave |

     1 6 2 0601c  apa svanam snathistana sakhayo dirghajihvyam || 545

     1 6 2 0602a  ayam pusa rayirbhagah somah punano arsati |

     1 6 2 0602c  patirvisvasya bhumano vyakhyadrodasi ubhe || 546

     1 6 2 0603a  sutaso madhumattamah soma indraya mandinah |

     1 6 2 0603c  pavitravanto aksarandevangacchantu vo madah || 547

     1 6 2 0604a  somah pavanta indavo'smabhyam gatuvittamah |

     1 6 2 0604c  mitrah svana arepasah svadhyah svarvidah || 548

     1 6 2 0605a  abhi no vajasatamam rayimarsa satasprham |

     1 6 2 0605c  indo sahasrabharnasam tuvidyumnam vibhasaham || 549

     1 6 2 0606a  abhi navante adruhah priyamindrasya kamyam |

     1 6 2 0606c  vatsam na purva ayuni jatam rihanti matarah || 550

     1 6 2 0607a  a haryataya dhrsnave dhanustanvanti paumsyam |

     1 6 2 0607c  sukra vi yantyasuraya nirnije vipamagre mahiyuvah || 551

     1 6 2 0608a  pari tyam haryatam harim babhrum punanti varena |

     1 6 2 0608c  yo devanvisvam itpari madena saha gacchati || 552

     1 6 2 0609a  pra sunvanasyandhaso marto na vasta tadvacah |

     1 6 2 0609c  apa svanamaradhasam hata makham na bhrgavah || 553

 

     1 6 2 0701a  abhi priyani pavate canohito namani yahvo adhi yesu vardhate |

     1 6 2 0701c  a suryasya brhato brhannadhi ratham visvancamaruhadvicaksanah || 554

     1 6 2 0702a  acodaso no dhanvantvindavah pra svanaso brhaddevesu harayah |

     1 6 2 0702c  vi cidasnana isayo aratayo'ryo nah santu sanisantu no dhiyah || 555

     1 6 2 0703a  esa pra kose madhumam acikradadindrasya vajro vapuso vapustamah |

     1 6 2 0703c  abhyr3tasya sudugha ghrtascuto vasra arsanti payasa ca ghenavah || 556

     1 6 2 0704a  pro ayasidindurindrasya niskrtam sakha sakhyurna pra minati sangiram |

     1 6 2 0704c  marya iva yuvatibhih samarsati somah kalase satayamana patha || 557

     1 6 2 0705a  dharta divah pavate krtvyo raso dakso devanamanumadyo nrbhih |

     1 6 2 0705c  harih srjano atyo na satvabhirvrtha pajamsi krnuse nadisva || 558

     1 6 2 0706a  vrsa matinam pavate vicaksanah somo ahnam prataritosasam divah |

     1 6 2 0706c  prana sindhunam kalasam acikradadindrasya hardyavisanmanisibhih || 559

     1 6 2 0707a  trirasmai sapta dhenavo duduhrire satyamasiram parame vyomani |

     1 6 2 0707c  catvaryanya bhuvanani nirnije caruni cakre yadrtairavardhata || 560

     1 6 2 0708a  indraya soma susutah pari sravapamiva bhavatu raksasa saha |

     1 6 2 0708c  ma te rasasya matsata dvayavino dravinasvanta iha santvindavah || 561

     1 6 2 0709a  asavi somo aruso vrsa hari rajeva dasmo abhi ga acikradat |

     1 6 2 0709c  punano varamatyesyavyayam syeno na yonim ghrtavantamasadat || 562

     1 6 2 0710a  pra devamaccha madhumanta indavo'sisyadanta gava a na dhenavah |

     1 6 2 0710c  barhisado vacanavanta udhabhih parisrutamushriya nirnijam dhire || 563

     1 6 2 0711a  anjate vyanjate samanjate kratum rihanti maghvabhyanjate |

     1 6 2 0711c  sindhoru'cchvase patayantamuksanam hiranyapavah pasumapsu grbhnate || 564

     1 6 2 0712a  pavitram te vitatam brahmanaspate prabhurgatrani paryesi visvatah |

     1 6 2 0712c  ataptatanurna tadamo asnute srtasa idvahantah sam tadasata || 565

 

     1 6 2 0801a  indramaccha suta ime vrsanam yantu harayah |

     1 6 2 0801c  sruste jatasa indavah svarvidah || 566

     1 6 2 0802a  pra dhanva soma jagrvirindrayendo pari srava |

     1 6 2 0802c  dyumantam susmama bhara svarvidam || 567

     1 6 2 0803a  sakhaya a ni sidata punanaya pra gayata |

     1 6 2 0803c  sisum na yajnaih pari bhusata shriye || 568

     1 6 2 0804a  tam vah sakhayo madaya punanamabhi gayata |

     1 6 2 0804c  sisum na havyaih svadayanta gurtibhih || 569

     1 6 2 0805a  prana sisurmahinam hinvannrtasya didhitim |

     1 6 2 0805c  visva pari priya bhuvadadha dvita || 570

     1 6 2 0806a  pavasva devavitaya indo dharabhirojasa |

     1 6 2 0806c  a kalasam madhumantsoma nah sadah || 571

     1 6 2 0807a  somah punana urminavyam varam vi dhavati |

     1 6 2 0807c  agre vacah pavamanah kanikradat || 572

     1 6 2 0808a  pra punanaya vedhase somaya vaca ucyate |

     1 6 2 0808c  bhrtim na bhara matibhirjujosate || 573

     1 6 2 0809a  gomanna indo asvavatsutah sudaksa dhaniva |

     1 6 2 0809c  sucim ca varnamadhi gosu dharya || 574

     1 6 2 0810a  asmabhyam tva vasuvidamabhi vaniranusata |

     1 6 2 0810c  gobhiste varnamabhi vasayamasi || 575

     1 6 2 0811a  pavate haryato harirati hvaramsi ramhya |

     1 6 2 0811c  abhyarsa stotrbhyo viravadyasah || 576

     1 6 2 0812a  pari kosam madhuscutam somah punano arsati |

     1 6 2 0812c  abhi vanirrsinam sapta nusata || 577

 

     1 6 2 0901a  pavasva madhumattama indraya soma kratuvittamo madah |

     1 6 2 0901c  mahi dyuksatamo madah || 578

     1 6 2 0902a  abhi dyumnam brhadyasa isaspate didihi deva devayum |

     1 6 2 0902c  vi kosam madhyamam yuva || 579

     1 6 2 0903a  a sota pari sincatasvam na stomamapturam rajasturam |

     1 6 2 0903c  vanapraksamudaprutam || 580

     1 6 2 0904a  etamu tyam madacyutam sahasradharam vrsabham divoduham |

     1 6 2 0904c  visva vasuni bibhratam || 581

     1 6 2 0905a  sa sunve yo vasunam yo rayamaneta ya idanam |

     1 6 2 0905c  somo yah suksitinam || 582

     1 6 2 0906a  tvam hya3nga daivya pavamana janimani dyumattamah |

     1 6 2 0906c  amrtatvaya ghosayan || 583

     1 6 2 0907a  esa sya dharaya suto'vyo varebhih pavate madintamah |

     1 6 2 0907c  kridannurmirapamiva || 584

     1 6 2 0908a  ya ushriya api ya antarasmani nirga akrntadojasa |

     1 6 2 0908c  abhi vrajam tatnise gavyamasvyam varmiva dhrsnava ruja |

     1 6 2 0908e  om varmiva dhrsnava ruja || 585

 

      || iti saumyam pavamanam parva kandam ||

      || iti purvarcikah ||

 

      aranya arcikah

     aranya kandam

     2 0 0 0101a  indra jyestham na a bhara ojistham pupuri sravah |

     2 0 0 0101c  yaddidhrksema vajrahasta rodasi obhe susipra paprah || 586

     2 0 0 0102a  indro raja jagatascarsaninamadhiksama visvarupam yadasya |

     2 0 0 0102c  tato dadati dasuse vasuni codadradha upastutam cidarvak || 587

     2 0 0 0103a  yasyedama rajoyujastuje jane vanam svah |

     2 0 0 0103c  indrasya rantyam brhat || 588

     2 0 0 0104a  uduttamam varuna pasamasmadavadhamam vi madhyamam srathaya |

     2 0 0 0104c  athaditya vrate vayam tavanagaso aditaye syama || 589

     2 0 0 0105a  tvaya vayam pavamanena soma bhare krtam vi cinuyama sasvat |

     2 0 0 0105c  tanno mitro varuno mamahantamaditih sindhuh prthivi uta dyauh || 590

     2 0 0 0106a  imam vrsanam krnutaikaminmam || 591

     2 0 0 0107a  sa na indraya yajyave varunaya marudbhyah |

     2 0 0 0107c  varivovitparisrava || 592

     2 0 0 0108a  ena visvanyarya a dyumnani manusanam |

     2 0 0 0108c  sisasanto vanamahe || 593

     2 0 0 0109a  ahamasmi prathamaja rtasya purvam devebhyo amrtasya nama |

     2 0 0 0109c  yo ma dadati sa idevamavadahamannamannamadantamadmi || 594

 

     2 0 0 0201a  tvametadadharayah krishnasu rohinisu ca |

     2 0 0 0201c  parusnisu rusatpayah || 595

     2 0 0 0202a  arurucadusasah prsniragriya uksa mimeti bhuvanesu vajayuh |

     2 0 0 0202c  mayavino mamire asya mayaya nrcaksasah pitaro garbhamadadhuh || 596

     2 0 0 0203a  indra iddharyoh saca sammisla a vacoyuja |

     2 0 0 0203c  indro vajri hiranyayah || 597

     2 0 0 0204a  indra vajesu no'va sahasrapradhanesu ca |

     2 0 0 0204c  ugra ugrabhirutibhih || 598

     2 0 0 0205a  prathasca yasya saprathasca namanustubhasya haviso haviryat |

     2 0 0 0205c  dhaturdyutanatsavitusca visno rathantarama jabhara vasisthah || 599

     2 0 0 0206a  niyutvanvayava gahyayam sukro ayami te |

     2 0 0 0206c  gantasi sunvato grham || 600

     2 0 0 0207a  yajjayatha apurvya maghavanvrtrahatyaya |

     2 0 0 0207c  tatprthivimaprathayastadastabhna uto divam || 601

 

     2 0 0 0301a  mayi varco atho yaso'tho yajnasya yatpayah |

     2 0 0 0301c  paramesthi prajapatirdivi dyamiva drmhatu || 602

     2 0 0 0302a  sam te payamsi samu yantu vajah sam vrsnyanyabhimatisahah |

     2 0 0 0302c  apyayamano amrtaya soma divi sravamsyuttamani dhisva || 603

     2 0 0 0303a  tvamima osadhih soma visvastvamapo ajanayastvam gah |

     2 0 0 0303c  tvamatanorurva3ntariksam tvam jyotisa vi tamo vavartha || 604

     2 0 0 0304a  agnimide purohitam yajnasya devamrtvijam |

     2 0 0 0304c  hotaram ratnadhatamam || 605

     2 0 0 0305a  te manvata prathamam nama gonam trih sapta paramam nama janan |

     2 0 0 0305c  ta janatirabhyanusata ksa avirbhuvannaruniryasasa gavah || 606

     2 0 0 0306a  samanya yantyupayantyanyah samanamurvam nadyasprnanti |

     2 0 0 0306c  tamu sucim sucayo didivamsamapannapatamupa yantyapah || 607

     2 0 0 0307a  a pragadbhadra yuvatirahnah ketuntsamirtsati |

     2 0 0 0307c  abhudbhadra nivesani visvasya jagato ratri || 608

     2 0 0 0308a  praksasya vrsno arusasya nu mahah pra no vaco vidatha jatavedase |

     2 0 0 0308c  vaisvanaraya matirnavyase sucih soma iva pavate caruragnaye || 609

     2 0 0 0309a  visve deva mama srnvantu yajnamubhe rodasi apam napacca manma |

     2 0 0 0309c  ma vo vacamsi paricaksyani vocam sumnesvidvo antama madema || 610

     2 0 0 0310a  yaso ma dyavaprthivi yaso mendrabrhaspati |

     2 0 0 0310c  yaso bhagasya vindatu yaso ma pratimucyatam |

     2 0 0 0310e  yasasvya3syah sam sado'ham pravadita syam || 611

     2 0 0 0311a  indrasya nu viryani pravocam yani cakara prathamani vajri |

     2 0 0 0311c  ahannahimanvapastatarda pra vaksana abhinatparvatanam || 612

     2 0 0 0312a  agnirasmi janmana jataveda ghrtam me caksuramrtam ma asan |

     2 0 0 0312c  tridhaturarko rajaso vimano'jasram jyotirhavirasmi sarvam || 613

     2 0 0 0313a  patyagnirvipo agram padam veh pati yahvascaranam suryasya |

     2 0 0 0313c  pati nabha saptasirsanamagnih || 614

 

     2 0 0 0401a  bhrajantyagne samidhana didivo jihva caratyantarasani |

     2 0 0 0401c  sa tvam no agne payasa vasuvidrayim varco drse'dah || 615

     2 0 0 0402a  vasanta innu rantyo grisma innu rantyah |

     2 0 0 0402c  varsanyanu sarado hemantah sisira innu rantyah || 616

     2 0 0 0403a  sahasrasirsa purusah sahasraksah sahasrapat |

     2 0 0 0403c  sa bhumim sarvato vrtvatyatisthaddasangulam || 617

     2 0 0 0404a  tripadurdhva udaitpurusah pado'syehabhavatpunah |

     2 0 0 0404c  tatha visvan vyakramadasananasane abhi || 618

     2 0 0 0405a  purusa evedam sarvam yadbhutam yacca bhavyam |

     2 0 0 0405c  pado'sya sarva bhutani tripadasyamrtam divi || 619

     2 0 0 0406a  tavanasya mahima tato jyayamsca purusah |

     2 0 0 0406c  utamrtatvasyesano yadannenatirohati || 620

     2 0 0 0407a  tato viradajayata virajo adhi purusah |

     2 0 0 0407c  sa jato atyaricyata pascadbhumimatho purah || 621

     2 0 0 0408a  manye vam dyavaprthivi subhojasau ye aprathethamamitamabhi yojanam |

     2 0 0 0408c  dyavaprthivi bhavatam syone te no muncatamamhasah || 622

     2 0 0 0409a  hari ta indra smasrunyuto te haritau hari |

     2 0 0 0409c  tam tva stuvanti kavayah purusaso vanargavah || 623

     2 0 0 0410a  yadvarco hiranyasya yadva varco gavamuta |

     2 0 0 0410c  satyasya brahmano varcastena ma sam srjamasi || 624

     2 0 0 0411a  sahastanna indra daddhyoja ise hyasya mahato virapsin |

     2 0 0 0411c  kratum na nrmnam sthaviram ca vajam vrtresu satruntsuhana krdhi nah || 625

     2 0 0 0412a  saharsabhah sahavatsa udeta visva rupani bibhratirdvyudnih |

     2 0 0 0412c  uruh prthurayam vo astu loka ima apah suprapana iha sta || 626

 

     2 0 0 0501a  agna ayumsi pavasa asuvorjamisam ca nah |

     2 0 0 0501c  are badhasva ducchunam || 627

     2 0 0 0502a  vibhranbrhatpibatu somyam madhvayurdadhadyajnapatavavihrutam |

     2 0 0 0502c  vatajuto yo abhiraksati tmana prajah piparti bahudha vi rajati || 628

     2 0 0 0503a  citram devanamudagadanikam caksurmitrasya varunasyagneh |

     2 0 0 0503c  apra dyavaprthivi antariksam surya atma jagatastasthusasca || 629

     2 0 0 0504a  ayam gauh prsnirakramidasadanmataram purah |

     2 0 0 0504c  pitaram ca prayantsvah || 630

     2 0 0 0505a  antascarati rocanasya pranadapanati |

     2 0 0 0505c  vyakhyanmahiso divam || 631

     2 0 0 0506a  trimsaddhama vi rajati vakpatangaya dhiyate |

     2 0 0 0506c  prati vastoraha dyubhih || 632

     2 0 0 0507a  apa tye tayavo yatha naksatra yantyaktubhih |

     2 0 0 0507c  suraya visvacaksase || 633

     2 0 0 0508a  adrsrannasya ketavo vi rasmayo janam anu |

     2 0 0 0508c  bhrajanto agnayo yatha || 634

     2 0 0 0509a  taranirvisvadarsato jyotiskrdasi surya |

     2 0 0 0509c  visvamabhasi rocanam || 635

     2 0 0 0510a  pratyan devanam visah pratyannudesi manusan |

     2 0 0 0510c  pratyan visvam svardrse || 636

     2 0 0 0511a  yena pavaka caksasa bhuranyantam janam anu |

     2 0 0 0511c  tvam varuna pasyasi || 637

     2 0 0 0512a  uddyamesi rajah prthvaha mimano aktubhih |

     2 0 0 0512c  pasyanjanmani surya || 638

     2 0 0 0513a  ayukta sapta sundhyuvah suro rathasya naptryah |

     2 0 0 0513c  tabhiryati svayuktibhih || 639

     2 0 0 0514a  sapta tva harito rathe vahanti deva surya |

     2 0 0 0514c  sociskesam vicaksana || 640

      || ityaranyam parva kandam ||

 

      mahanamnya arcikah

     3 0 0 0001a  vida maghavan vida gatumanusamsiso disah |

     3 0 0 0001c  siksa sacinam pate purvinam puruvaso || 641

     3 0 0 0002a  abhistvamabhistibhih sva'3rnnamsuh |

     3 0 0 0002c  pracetana pracetayendra dyumnaya na ise || 642

     3 0 0 0003a  eva hi sakro raye vajaya vajrivah |

     3 0 0 0003c  savistha vajrinnrnjase mamhistha vajrinnrnjasa |

     3 0 0 0003e  a yahi piba matsva || 643

     3 0 0 0004a  vida raye suviryam bhavo vajanam patirvasam anu |

     3 0 0 0004c  mamhistha vajrinnrnjase yah savisthah suranam || 644

     3 0 0 0005a  yo mamhistho maghonammsurnna socih |

     3 0 0 0005c  cikitvo abhi no nayendro vide tamu stuhi || 645

     3 0 0 0006a  ise hi sakrastamutaye havamahe jetaramaparajitam |

     3 0 0 0006c  sa nah svarsadati dvisah kratuschanda rtam brhat || 646

     3 0 0 0007a  indram dhanasya sataye havamahe jetaramaparajitam |

     3 0 0 0007c  sa nah svarsadati dvisah sa nah svarsadati dvisah || 647

     3 0 0 0008a  purvasya yatte adrivom'surmadaya |

     3 0 0 0008c  sumna a dhehi no vaso purtih savistha sasyate |

     3 0 0 0008e  vasi hi sakro nunam tannavyam sannyase || 648

     3 0 0 0009a  prabho janasya vrtrahantsamaryesu bravavahai |

     3 0 0 0009c  suro yo gosu gacchati sakha susevo advayuh || 649

     atha panca purisapadani

     3 0 0 0010a  evahyo'3'3'3va | eva hyagne | evahindra |

     3 0 0 0010c  eva hi pusan | eva hi devah om evahi devah || 650

      || iti panca purisapadani ||

 

      || iti mahanamnyarcikah ||

 

      uttara arcikah

      prathama prapathakah |  prathamo'rdhah

      asitah kasyapo devalo va| gayatri| pavamanah somah|

     4 1 1 01 01a  upasmai gayata narah pavamanayendave |

     4 1 1 01 01c  abhi devam iyaksate || 651

     4 1 1 01 02a  abhi te madhuna payo'tharvano asisrayuh |

     4 1 1 01 02c  devam devaya devayu || 652

     4 1 1 01 03a  sa nah pavasva sam gave sam janaya samarvate |

     4 1 1 01 03c  sam rajannosadhibhyah || 653

 

      kasyapo maricah| gayatri| pavamanah somah|

     4 1 1 02 01a  davidyutatya ruca paristobhantya krpa |

     4 1 1 02 01c  somah sukra gavasirah || 654

     4 1 1 02 02a  hinvano hetrbhirhita a vajam vajyakramit |

     4 1 1 02 02c  sidanto vanuso yatha || 655

     4 1 1 02 03a  rdhaksoma svastaye sanjagmano diva kave |

     4 1 1 02 03c  pavasva suryo drse || 656

 

      satam vaikhanasah gayatri pavamanah somah|

     4 1 1 03 01a  pavamanasya te kave vajintsarga asrksate |

     4 1 1 03 01c  arvanto na sravasyavah || 657

     4 1 1 03 02a  accha kosam madhuscutamasrgram vare avyaye |

     4 1 1 03 02c  avavasanta dhitayah || 658

     4 1 1 03 03a  accha samudramindavo'stam gavo na dhenavah |

     4 1 1 03 03c  agmannrtasya yonima || 659

 

      bharadvajo barhaspatyah gayatri agnih|

     4 1 1 04 01a  agna a yahi vitaye grnano havyadataye |

     4 1 1 04 01c  ni hota satsi barhisi || 660

     4 1 1 04 02a  tam tva samidbhirangiro ghrtena vardhayamasi |

     4 1 1 04 02c  brhacchoca yavisthya || 661

     4 1 1 04 03a  sa nah prthu sravayyamaccha deva vivasasi |

     4 1 1 04 03c  brhadagne suviryam || 662

 

      visvamitro gathinah jamadagnirva gayatri mitravarunau|

     4 1 1 05 01a  a no mitravaruna ghrtairgavyutimuksatam |

     4 1 1 05 01c  madhva rajamsi sukratu || 663

     4 1 1 05 02a  urusamsa namovrdha mahna daksasya rajathah |

     4 1 1 05 02c  draghisthabhih sucivrata || 664

     4 1 1 05 03a  grnana jamadagnina yonavrtasya sidatam |

     4 1 1 05 03c  patam somamrtavrdha || 665

 

      irimbithih kanvah| gayatri| indrah|

     4 1 1 06 03a  a yahi susuma hi ta indra somam piba imam |

     4 1 1 06 03c  edam barhih sado mama || 666

     4 1 1 06 03a  a tva brahmayuja hari vahatamindra kesina |

     4 1 1 06 03c  upa brahmani nah srnu || 667

     4 1 1 06 03a  brahmanastva yuja vayam somapamindra sominah |

     4 1 1 06 03c  sutavanto havamahe || 668

 

      visvamitro gathinah| gayatri| indragni|

     4 1 1 07 01a  indragni a gatam sutam girbhirnabho varenyam |

     4 1 1 07 01c  asya patam dhiyesita || 669

     4 1 1 07 02a  indragni jarituh saca yajno jigati cetanah |

     4 1 1 07 02c  aya patamimam sutam || 670

     4 1 1 07 03a  indramagnim kavicchada yajnasya jutya vrne |

     4 1 1 07 03c  ta somasyeha trmpatam || 671

 

      amahiyurangirasah| gayatri| pavamanah somah|

     4 1 1 08 01a  ucca te jatamandhaso divi sadbhumya dade |

     4 1 1 08 01c  ugram sarma mahi sravah || 672

     4 1 1 08 02a  sa na indraya yajyave varunaya marudbhyah |

     4 1 1 08 02c  varivovitpari srava || 673

     4 1 1 08 03a  ena visvanyarya a dyumnani manusanam |

     4 1 1 08 03c  sisasanto vanamahe || 674

 

     4 1 1 09 01a  punanah soma dharayapo vasano arsasi |

     4 1 1 09 01c  a ratnadha yonimrtasya sidasyutso devo hiranyayah || 675

     4 1 1 09 02a  duhana udhardivyam madhu priyam pratnam sadhasthamasadat |

     4 1 1 09 02c  aprcchyam dharunam vajyarsasi nrbhirdhauto vicaksanah || 676

 

     4 1 1 10 01a  pra tu drava pari kosam ni sida nrbhih punano abhi vajamarsa |

     4 1 1 10 01c  asvam na tva vajinam marjayanto'ccha barhi rasanabhirnayanti || 677

     4 1 1 10 02a  svayudhah pavate deva indurasastiha vrjana raksamanah |

     4 1 1 10 02c  pita devanam janita sudakso vistambho divo dharunah prthivyah || 678

     4 1 1 10 03a  rsirviprah puraeta jananamrbhurdhira usana kavyena |

     4 1 1 10 03c  sa cidviveda nihitam yadasamapicya3m guhyam nama gonam || 679

 

     4 1 1 11 01a  abhi tva sura nonumo'dugdha iva dhenavah |

     4 1 1 11 01c  isanamasya jagatah svardrsamisanamindra tasthusah || 680

     4 1 1 11 02a  na tvavam anyo divyo na parthivo na jato na janisyate |

     4 1 1 11 02c  asvayanto maghavannindra vajino gavyantastva havamahe || 681

 

     4 1 1 12 01a  kaya nascitra a bhuvaduti sadavrdhah sakha |

     4 1 1 12 01c  kaya sacisthaya vrta || 682

     4 1 1 12 02a  kastva satyo madanam mamhistho matsadandhasah |

     4 1 1 12 02c  drdha cidaruje vasu || 683

     4 1 1 12 03a  abhi su nah sakhinamavita jaritrnam |

     4 1 1 12 03c  satam bhavasyutaye || 684

 

     4 1 1 13 01a  tam vo dasmamrtisaham vasormandanamandhasah |

     4 1 1 13 01c  abhi vatsam na svasaresu dhenava indram girbhirnavamahe || 685

     4 1 1 13 02a  dyuksam sudanum tavisibhiravrtam girim na purubhojasam |

     4 1 1 13 02c  ksumantam vajam satinam sahashrinam maksu gomantamimahe || 686

 

     4 1 1 14 01a  tarobhirvo vidadvasumindram sabadha utaye |

     4 1 1 14 01c  brhadgayantah sutasome adhvare huve bharam na karinam || 687

     4 1 1 14 02a  na yam dudhra varante na sthira muro madesu sipramandhasah |

     4 1 1 14 02c  ya adrtya sasamanaya sunvate data jaritra ukthyam || 688

 

     4 1 1 15 01a  svadisthaya madisthaya pavasva soma dharaya |

     4 1 1 15 01c  indraya patave sutah || 689

     4 1 1 15 02a  raksoha visvacarsanirabhi yonimayohate |

     4 1 1 15 02c  drone sadhasthamasadat || 690

     4 1 1 15 03a  varivodhatamo bhuvo mamhistho vrtrahantamah |

     4 1 1 15 03c  parsi radho maghonam || 691

 

     4 1 1 16 01a  pavasva madhumattama indraya soma kratuvittamo madah |

     4 1 1 16 01c  mahi dyuksatamo madah || 692

     4 1 1 16 02a  yasya te pitva vrsabho vrsayate'sya pitva svarvidah |

     4 1 1 16 02c  sa supraketo abhyakramidiso'ccha vajam naitasah || 693

 

     4 1 1 17 01a  indramaccha suta ime vrsanam yantu harayah |

     4 1 1 17 01c  sruste jatasa indavah svarvidah || 694

     4 1 1 17 02a  ayam bharaya sanasirindraya pavate sutah |

     4 1 1 17 02c  somo jaitrasya cetati yatha vide || 695

     4 1 1 17 03a  asyedindro madesva grabham grbhnati sanasim |

     4 1 1 17 03c  vajram ca vrsanam bharatsamapsujit || 696

 

     4 1 1 18 01a  purojiti vo andhasah sutaya madayitnave |

     4 1 1 18 01c  apa svanam snathistana sakhayo dirghajihvyam || 697

     4 1 1 18 02a  yo dharaya pavakaya pariprasyandate sutah |

     4 1 1 18 02c  indurasvo na krtvyah || 698

     4 1 1 18 03a  tam durosamabhi narah somam visvacya dhiya |

     4 1 1 18 03c  yajnaya santvadrayah || 699

 

     4 1 1 19 01a  abhi priyani pavate canohito namani yahvo adhi yesu vardhate |

     4 1 1 19 01c  a suryasya brhato brhannadhi ratham visvancamaruhadvicaksanah|| 700

     4 1 1 19 02a  rtasya jihva pavate madhu priyam vakta patirdhiyo asya adabhyah |

     4 1 1 19 02c  dadhati putrah pitrorapicya3m nama trtiyamadhi rocanam divah || 701

     4 1 1 19 03a  ava dyutanah kalasam acikradannrbhiryemanah kosa a hiranyaye |

     4 1 1 19 03c  abhi rtasya dohana anusatadhi triprstha usaso vi rajasi || 702

 

     4 1 1 20 01a  yajnayajna vo agnaye giragira ca daksase |

     4 1 1 20 01c  prapra vayamamrtam jatavedasam priyam mitram na samsisam || 703

     4 1 1 20 02a  urjo napatam sa hinayamasmayurdasema havyadataye |

     4 1 1 20 02c  bhuvadvajesvavita bhuvadvrdha uta trata tanunam || 704

 

     4 1 1 21 01a  ehyu su bravani te'gna itthetara girah |

     4 1 1 21 01c  ebhirvardhasa indubhih || 705

     4 1 1 21 02a  yatra kva ca te mano daksam dadhasa uttaram |

     4 1 1 21 02c  tatra yonim krnavase || 706

     4 1 1 21 03a  na hi te purtamaksipadbhuvannemanam pate |

     4 1 1 21 03c  atha duvo vanavase || 707

 

     4 1 1 22 01a  vayamu tvamapurvya sthuram na kaccidbharanto'vasyavah |

     4 1 1 22 01c  vajrincitram havamahe || 708

     4 1 1 22 02a  upa tva karmannutaye sa no yuvograscakrama yo dhrsat |

     4 1 1 22 02c  tvamidhyavitaram vavrmahe sakhaya indra sanasim || 709

 

     4 1 1 23 01a  adha hindra girvana upa tva kama imahe sasrgmahe |

     4 1 1 23 01c  udeva gmanta udabhih || 710

     4 1 1 23 02a  varna tva yavyabhirvardhanti sura brahmani |

     4 1 1 23 02c  vavrdhvamsam cidadrivo divedive || 711

     4 1 1 23 03a  punjanti hari isirasya gathayorau ratha uruyuge vacoyuja |

     4 1 1 23 03c  indravaha svarvida || 712

 

      prathama prapathakah |  dvitiyo'rdhah

     4 1 2 01 01a  pantama vo andhasa indramabhi pra gayata |

     4 1 2 01 01c  visvasaham satkratum mamhistham carsaninam || 713

     4 1 2 01 02a  puruhutam purustutam gathanya3m sanasrutam |

     4 1 2 01 02c  indra iti bravitana || 714

     4 1 2 01 03a  indra inno mahonam data vajanam nrtuh |

     4 1 2 01 03c  maham abhijnva yamat || 715

 

     4 1 2 02 01a  pra va indraya madanam haryasvaya gayata |

     4 1 2 02 01c  sakhayah somapavne || 716

     4 1 2 02 02a  samseduktham sudanava uta dyuksam yatha narah |

     4 1 2 02 02c  cakrma satyaradhase || 717

     4 1 2 02 03a  tvam na indra vajayustvam gavyuh satakrato |

     4 1 2 02 03c  tvam hiranyayurvaso || 718

 

     4 1 2 03 01a  vayamu tva tadidartha indra tvayantah sakhayah |

     4 1 2 03 01c  kanva ukthebhirjarante || 719

     4 1 2 03 02a  na ghemanyada papana vajrinnapaso navistau |

     4 1 2 03 02c  tavedu stomaisciketa || 720

     4 1 2 03 03a  icchanti devah sunvantam na svapnaya sprhayanti |

     4 1 2 03 03c  yanti pramadamatandrah || 721

 

     4 1 2 04 01a  indraya madvne sutam pari stobhantu no girah |

     4 1 2 04 01c  arkamarccantu karavah || 722

     4 1 2 04 02a  yasminvisva adhi shriyo rananti sapta samsadah |

     4 1 2 04 02c  indram sute havamahe || 723

     4 1 2 04 03a  trikadrukesu cetanam devaso yajnamatnata |

     4 1 2 04 03c  tamidvardhantu no girah || 724

 

     4 1 2 05 01a  ayam ta indra somo niputo adhi barhisi |

     4 1 2 05 01c  ehimasya drava piba || 725

     4 1 2 05 02a  sacigo sacipujanayam ranaya te sutah |

     4 1 2 05 02c  akhandala pra huyase || 726

     4 1 2 05 03a  yaste srngavrso napatpranapatkundapayyah |

     4 1 2 05 03c  nyasmim dadhra a manah || 727

 

     4 1 2 06 01a  a tu na indra ksumantam citram grabham sam grbhaya |

     4 1 2 06 01c  mahahasti daksinena || 728

     4 1 2 06 02a  vidma hi tva tuvikurmim tuvidesnam tuvimagham |

     4 1 2 06 02c  tuvimatramavobhih || 729

     4 1 2 06 03a  na hi tva sura deva na martaso ditsantam |

     4 1 2 06 03c  bhimam na gam varayante || 730

 

     4 1 2 07 01a  abhi tva vrsabha sute sutam srjami pitaye |

     4 1 2 07 01c  trmpa vyasnuhi madam || 731

     4 1 2 07 02a  ma tva mura avisyavo mopahasvana a dabhan |

     4 1 2 07 02c  ma kim brahmadvisam vanah || 732

     4 1 2 07 03a  iha tva goparinasam mahe mandantu radhase |

     4 1 2 07 03c  saro gauro yatha piba || 733

 

     4 1 2 08 01a  idam vaso sutamandhah piba supurnamudaram |

     4 1 2 08 01c  anabhayinrarima te || 734

     4 1 2 08 02a  nrbhirdhautah suto asnairavya varaih pariputah |

     4 1 2 08 02c  asvo na nikto nadisu || 735

     4 1 2 08 03a  tam te yavam yatha gobhih svadumakarma shrinantah |

     4 1 2 08 03c  indra tvasmintsadhamade || 736

 

     4 1 2 09 01a  idam hyanvojasa sutam radhanam pate |

     4 1 2 09 01c  piba tva3sya girvanah || 737

     4 1 2 09 02a  yaste anu svadhamasatsute ni yaccha tanvam |

     4 1 2 09 02c  sa tva mamattu somyam || 738

     4 1 2 09 03a  pra te asnotu kuksyoh prendra brahmana sirah |

     4 1 2 09 03c  pra bahu sura radhasa || 739

 

     4 1 2 10 01a  a tveta ni sidatendramabhi pra gayata |

     4 1 2 10 01c  sakhaya stomavahasah || 740

     4 1 2 10 02a  purutamam purunamisanam varyanam |

     4 1 2 10 02c  indram some saca sute || 741

     4 1 2 10 03a  sa gha no yoga a bhuvatsa raye sa purandhya |

     4 1 2 10 03c  gamadvajebhira sa nah || 742

 

     4 1 2 11 01a  yogeyoge tavastaram vajevaje havamahe |

     4 1 2 11 01c  sakhaya indramutaye || 743

     4 1 2 11 02a  anu pratnasyaukaso huve tuvipratim naram |

     4 1 2 11 02c  yam te purvam pita huve || 744

     4 1 2 11 03a  a gha gamadyadi sravatsahashrinibhirutibhih |

     4 1 2 11 03c  vajebhirupa no havam || 745

 

     4 1 2 12 01a  indra sutesu somesu kratum punisa ukthyam |

     4 1 2 12 01c  vide vrdhasya daksasya maham hi sah || 746

     4 1 2 12 02a  sa prathame vyomani devanam sadane vrdhah |

     4 1 2 12 02c  suparah susravastamah samapsujit || 747

     4 1 2 12 03a  tamu huve vajasataya indram bharaya susminam |

     4 1 2 12 03c  bhava nah sumne antamah sakha vrdhe || 748

 

     4 1 2 13 01a  ena vo agnim namasorjo napatama huve |

     4 1 2 13 01c  priyam cetisthamaratim svadhvaram visvasya dutamamrtam || 749

     4 1 2 13 02a  sa yojate arusa visvabhojasa sa dudravatsvahutah |

     4 1 2 13 02c  subrahma yajnah susami vasunam devam radho jananam || 750

 

     4 1 2 14 01a  pratyu adarsyayatyu3cchanti duhita divah |

     4 1 2 14 01c  apo mahi vrnute caksusa tamo jyotiskrnoti sunari || 751

     4 1 2 14 02a  udushriyah srjate suryah saca udyannaksatramarcivat |

     4 1 2 14 02c  taveduso vyusi suryasya ca sam bhaktena gamemahi || 752

 

     4 1 2 15 01a  ima u vam divistaya usra havante asvina |

     4 1 2 15 01c  ayam vamahve'vase sacivasu visamvisam hi gacchathah || 753

     4 1 2 15 02a  yuvam citram dadathurbhojanam nara codetham sunrtavate |

     4 1 2 15 02c  arvagratham samanasa ni yacchatam pibatam somyam madhu || 754

 

     4 1 2 16 01a  asya pratnamanu dyutam sukram duduhre ahrayah |

     4 1 2 16 01c  payah sahasrasamrsim || 755

     4 1 2 16 02a  ayam surya ivopadrgayam saramsi dhavati |

     4 1 2 16 02c  sapta pravata a divam || 756

     4 1 2 16 03a  ayam visvani tisthati punano bhuvanopari |

     4 1 2 16 03c  somo devo na suryah || 757

 

     4 1 2 17 01a  esa pratnena janmana devo devebhyah sutah |

     4 1 2 17 01c  harih pavitre arsati || 758

     4 1 2 17 02a  esa pratnena manmana devo devebhyaspari |

     4 1 2 17 02c  kavirviprena vavrdhe || 759

     4 1 2 17 03a  duhanah pratnamitpayah pavitre pari sicyase |

     4 1 2 17 03c  krandam devam ajijanah || 760

 

     4 1 2 18 01a  upa siksapatasthuso bhiyasama dhehi satrave |

     4 1 2 18 01c  pavamana vida rayim || 761

     4 1 2 18 02a  uso su jatamapturam gobhirbhangam pariskrtam |

     4 1 2 18 02c  indum deva ayasisuh || 762

     4 1 2 18 03a  upasmai gayata narah pavamanayendave |

     4 1 2 18 03c  abhi devam iyaksate || 763

 

     4 1 2 19 01a  pra somaso vipascito'po nayanta urmayah |

     4 1 2 19 01c  vanani mahisa iva || 764

     4 1 2 19 02a  abhi dronani babhravah sukra rtasya dharaya |

     4 1 2 19 02c  vajam gomantamaksaran || 765

     4 1 2 19 03a  suta indraya vayave varunaya marudbhyah |

     4 1 2 19 03c  soma arsantu visnave || 766

 

     4 1 2 20 01a  pra soma devavitaye sindhurna pipye arnasa |

     4 1 2 20 01c  amsoh payasa madiro na jagrviraccha kosam madhuscutam || 767

     4 1 2 20 02a  a haryato arjuno atke avyata priyah sunurna marjyah |

     4 1 2 20 02c  tamim hinvantyapaso yatha ratham nadisva gabhastyoh || 768

 

     4 1 2 21 01a  pra somaso madacyutah sravase no maghonam |

     4 1 2 21 01c  suta vidathe akramuh || 769

     4 1 2 21 02a  adim hamso yatha ganam visvasyavivasanmatim |

     4 1 2 21 02c  atyo na gobhirajyate || 770

     4 1 2 21 03a  adim tritasya yosano harim hinvantyadribhih |

     4 1 2 21 03c  indumindraya pitaye || 771

 

     4 1 2 22 01a  aya pavasva devayu rebhanpavitram paryesi visvatah |

     4 1 2 22 01c  madhordhara asrksata || 772

     4 1 2 22 02a  pavate haryato harirati hvaramsi ramhya |

     4 1 2 22 02c  abhyarsa stotrbhyo viravadyasah || 773

     4 1 2 22 03a  pra sunvanasyandhaso marto na vasta tadvacah |

     4 1 2 22 03c  apa svanamaradhasam hata makham na bhrgavah || 774

 

      dvitiya prapathakah |  prathamo'rdhah

     4 2 1 01 01a  pavasva vaco agriyah soma citrabhirutibhih |

     4 2 1 01 01c  abhi visvani kavya || 775

     4 2 1 01 02a  tvam samudriya apo'griyo vaca irayan |

     4 2 1 01 02c  pavasva visvacarsane || 776

     4 2 1 01 03a  tubhyema bhuvana kave mahimne soma tasthire |

     4 2 1 01 03c  tubhyam dhavanti dhenavah || 777

 

     4 2 1 02 01a  pavasvendo vrsa sutah krdhi no yasaso jane |

     4 2 1 02 01c  visva apa dviso jahi || 778

     4 2 1 02 02a  yasya te sakhye vayam sasahyama prtanyatah |

     4 2 1 02 02c  tavendo dyumna uttame || 779

     4 2 1 02 03a  ya te bhimanyayudha tigmani santi dhurvane |

     4 2 1 02 03c  raksa samasya no nidah || 780

 

     4 2 1 03 01a  vrsa soma dyumam asi vrsa deva vrsavratah |

     4 2 1 03 01c  vrsa dharmani dadhrise || 781

     4 2 1 03 02a  vrsnaste vrsnyam savo vrsa vanam vrsa sutah |

     4 2 1 03 02c  sa tvam vrsanvrsedasi || 782

     4 2 1 03 03a  asvo na cakrado vrsa sam ga indo samarvatah |

     4 2 1 03 03c  vi no raye duro vrdhi || 783

 

     4 2 1 04 01a  vrsa hyasi bhanuna dyumantam tva havamahe |

     4 2 1 04 01c  pavamana svardrsam || 784

     4 2 1 04 02a  yadadbhih parisicyase marmrjyamana ayubhih |

     4 2 1 04 02c  drone sadhasthamasnuse || 785

     4 2 1 04 03a  a pavasva suviryam mandamanah svayudha |

     4 2 1 04 03c  iho svindava gahi || 786

 

     4 2 1 05 01a  pavamanasya te vayam pavitramabhyundatah |

     4 2 1 05 01c  sakhitvama vrnimahe || 787

     4 2 1 05 02a  ye te pavitramurmayo'bhiksaranti dharaya |

     4 2 1 05 02c  tebhirnah soma mrdaya || 788

     4 2 1 05 03a  sa nah punana a bhara rayim viravatimisam

     4 2 1 05 03c  isanah soma visvatah || 789

 

     4 2 1 06 01a  agnim dutam vrnimahe hotaram visvavedasam |

     4 2 1 06 01c  asya yajnasya sukratum || 790

     4 2 1 06 02a  agnimagnim havimabhih sada havanta vispatim |

     4 2 1 06 02c  havyavaham purupriyam || 791

     4 2 1 06 03a  agne devam iha vaha jajnano vrktabarhise |

     4 2 1 06 03c  asi hota na idyah || 792

 

     4 2 1 07 01a  mitram vayam havamahe varunam somapitaye |

     4 2 1 07 01c  ya jata putadaksasa || 793

     4 2 1 07 02a  rtena yavrtavrdhavrtasya jyotisaspati |

     4 2 1 07 02c  ta mitravaruna huve || 794

     4 2 1 07 03a  varunah pravita bhuvanmitro visvabhirutibhih |

     4 2 1 07 03c  karatam nah suradhasah || 795

 

     4 2 1 08 01a  indramidgathino brhadindramarkebhirarkinah |

     4 2 1 08 01c  indram vaniranusata || 796

     4 2 1 08 02a  indra iddharyoh saca sammisla a vacoyuja |

     4 2 1 08 02c  indro vajri hiranyayah || 797

     4 2 1 08 03a  indra vajesu no'va sahasrapradhanesu ca |

     4 2 1 08 03c  ugra ugrabhirutibhih || 798

     4 2 1 08 04a  indro dirdhaya caksasa a suryam rohayaddivi |

     4 2 1 08 04c  vi gobhiradrimairayat || 799

 

     4 2 1 09 01a  indre agna namo brhatsuvrktimerayamahe |

     4 2 1 09 01c  dhiya dhena avasyavah || 800

     4 2 1 09 02a  ta hi sasvanta idata ittha viprasa utaye |

     4 2 1 09 02c  sabadho vajasataye || 801

     4 2 1 09 03a  ta vam girbhirvipanyuvah prayasvanto havamahe |

     4 2 1 09 03c  medhasata sanisyavah || 802

 

     4 2 1 10 01a  vrsa pavasva dharaya marutvate ca matsarah |

     4 2 1 10 01c  disva dadhana ojasa || 803

     4 2 1 10 02a  tam tva dharttaramonyo3h pavamana svardrsam |

     4 2 1 10 02c  hinve vajesu vajinam || 804

     4 2 1 10 03a  aya citto vipanaya harih pavasva dharaya |

     4 2 1 10 03c  yujam vajesu codaya || 805

 

     4 2 1 11 01a  vrsa sono abhikanikradadga nadayannesi prthivimuta dyam |

     4 2 1 11 01c  indrasyeva vagnura srnva ajau pracodayannarsasi vacamemam || 806

     4 2 1 11 02a  rasayyah payasa pinvamana irayannesi madhumantamamsum |

     4 2 1 11 02c  pavamana santanimesi krnvannindraya soma parisicyamanah || 807

     4 2 1 11 03a  eva pavasva madiro madayodagrabhasya namayanvadhasnum |

     4 2 1 11 03c  pari varnam bharamano rusantam gavyurno arsa pari soma siktah || 808

 

     4 2 1 12 01a  tvamiddhi havamahe satau vajasya karavah |

     4 2 1 12 01c  tvam vrtresvindra satpatim narastvam kasthasvarvatah || 809

     4 2 1 12 02a  sa tvam nascitra vajrahasta dhrsnuya maha stavano adrivah |

     4 2 1 12 02c  gamasvam rathyamindra sam kira satra vajam na jigyuse || 810

 

     4 2 1 13 01a  abhi pra vah suradhasamindramarca yatha vide |

     4 2 1 13 01c  yo jaritrbhyo maghava puruvasuh sahasreneva siksati || 811

     4 2 1 13 02a  satanikeva pra jigati dhrsnuya hanti vrtrani dasuse |

     4 2 1 13 02c  gireriva pra rasa asya pinvire datrani purubhojasah || 812

 

     4 2 1 14 01a  tvamida hyo naro'pipyanvajrinbhurnayah |

     4 2 1 14 01c  sa indra stomavahasa iha srudhyupa svasarama gahi || 813

     4 2 1 14 02a  matsva susiprinharivastamimahe tvaya bhusanti vedhasah |

     4 2 1 14 02c  tava sravamsyupamanyukthya sutesvindra girvanah || 814

 

     4 2 1 15 01a  yaste mado varenyastena pavasvandhasa |

     4 2 1 15 01c  devaviraghasamsaha || 815

     4 2 1 15 02a  jaghnirvrtramamitriyam sasnirvajam divedive |

     4 2 1 15 02c  gosatirasvasa asi || 816

     4 2 1 15 03a  sammislo aruso bhuvah supasthabhirna dhenubhi |

     4 2 1 15 03c  sidam cchyeno na yonima || 817

 

     4 2 1 16 01a  ayam pusa rayirbhagah somah punano arsati |

     4 2 1 16 01c  patirvisvasya bhumano vyakhyadrodasi ubhe || 818

     4 2 1 16 02a  samu priya anusata gavo madaya ghrsvayah |

     4 2 1 16 02c  somasah krnvate pathah pavamanasa indavah || 819

     4 2 1 16 03a  ya ojisthastama bhara pavamana sravayyam |

     4 2 1 16 03c  yah panca carsanirabhi rayim yena vanamahe || 820

 

     4 2 1 17 01a  vrsa matinam pavate vicaksanah somo ahnam prataritosasam divah |

     4 2 1 17 01c  prana sindhunam kalasam acikradadindrasya hardyavisanmanisibhih || 821

     4 2 1 17 02a  manisibhih pavate purvyah kavirnrbhiryatah pari kosam asisyadat |

     4 2 1 17 02c  tritasya nama janayanmadhu ksarannindrasya vayum sakhyaya vardhayan || 822

     4 2 1 17 03a  ayam punana usaso arocayadayam sindhubhyo abhavadu lokakrt |

     4 2 1 17 03c  ayam trih sapta duduhana asiram somo hrde pavate caru matsarah || 823

 

     4 2 1 18 01a  eva hyasi virayureva sura uta sthirah |

     4 2 1 18 01c  eva te radhyam manah || 824

     4 2 1 18 02a  eva ratistuvimagha visvebhirdhayi dhatrbhih |

     4 2 1 18 02c  adha cidindra nah saca || 825

     4 2 1 18 03a  mo su brahmeva tadindrayurbhuvo vajanam pate |

     4 2 1 18 03c  matsva sutasya gomatah || 826

 

     4 2 1 19 01a  indram visva avivrdhantsamudravyacasam girah |

     4 2 1 19 01c  rathitamam rathinam vajanam satpatim patim || 827

     4 2 1 19 02a  sakhye ta indra vajino ma bhema savasaspate |

     4 2 1 19 02c  tvamabhi pra nonumo jetaramaparajitam || 828

     4 2 1 19 03a  purvirindrasya ratayo na vi dasyantyutayah |

     4 2 1 19 03c  yada vajasya gomata stotrbhyo mamhate magham || 829

 

      dvitiya prapathakah |  dvitiyo'rdhah

     4 2 2 01 01a  eta asrgramindavastirah pavitramasavah |

     4 2 2 01 01c  visvanyabhi saubhaga || 830

     4 2 2 01 02a  vighnanto durita puru suga tokaya vajinah |

     4 2 2 01 02c  tmana krnvanto arvatah || 831

     4 2 2 01 03a  krnvanto varivo gave'bhyarsanti sustutim |

     4 2 2 01 03c  idamasmabhyam samyatam || 832

 

     4 2 2 02 01a  raja medhabhiriyate pavamano manavadhi |

     4 2 2 02 01c  antariksena yatave || 833

     4 2 2 02 02a  a nah soma saho juvo rupam na varcase bhara |

     4 2 2 02 02c  susvano devavitaye || 834

     4 2 2 02 03a  a na indo satagvinam gavam posam svasvyam |

     4 2 2 02 03c  vaha bhagattimutaye || 835

 

     4 2 2 03 01a  tam tva nrmnani bibhratam sadhasthesu maho divah |

     4 2 2 03 01c  carum sukrtyayemahe || 836

     4 2 2 03 02a  samvrktadhrsnumukthyam mahamahivratam madam |

     4 2 2 03 02c  satam puro ruruksanim || 837

     4 2 2 03 03a  atastva rayirabhyayadrajanam sukrato divah |

     4 2 2 03 03c  suparno avyathi bharat || 838

     4 2 2 03 04a  adha hinvana indriyam jyayo mahitvamanase |

     4 2 2 03 04c  abhistikrdvicarsanih || 839

     4 2 2 03 05a  visvasma itsvardrse sadharanam rajasturam |

     4 2 2 03 05c  gopamrtasya virbharat || 840

 

     4 2 2 04 01a  ise pavasva dharaya mrjyamano manisibhih |

     4 2 2 04 01c  indo rucabhi ga ihi || 841

     4 2 2 04 02a  punano varivaskrdhyurjam janaya girvanah |

     4 2 2 04 02c  hare srjana asiram || 842

     4 2 2 04 03a  punano devavitaya indrasya yahi niskrtam |

     4 2 2 04 03c  dyutano vajibhirhitah || 843

 

     4 2 2 05 01a  agninagnih samidhyate kavirgrhapatiryuva |

     4 2 2 05 01c  havyavadjuhvasyah || 844

     4 2 2 05 02a  yastvamagne havispatirdutam deva saparyati |

     4 2 2 05 02c  tasya sma pravita bhava || 845

     4 2 2 05 03a  yo agnim devavitaye havismam avivasati |

     4 2 2 05 03c  tasmai pavaka mrdaya || 846

 

     4 2 2 06 01a  mitram huve putadaksam varunam ca risadasam |

     4 2 2 06 01c  dhiyam ghrtacim sadhanta || 847

     4 2 2 06 02a  rtena mitravarunavrtavrdhavrtasprsa |

     4 2 2 06 02c  kratum brhantamasathe || 848

     4 2 2 06 03a  kavi no mitravaruna tuvijata uruksaya |

     4 2 2 06 03c  daksam dadhate apasam || 849

 

     4 2 2 07 01a  indrena sam hi drksase sanjagmano abibhyusa |

     4 2 2 07 01c  mandu samanavarccasa || 850

     4 2 2 07 02a  adaha svadhamanu punargarbhatvamerire |

     4 2 2 07 02c  dadhana nama yajniyam || 851

     4 2 2 07 03a  vidu cidarujatnubhirguha cidindra vahnibhih |

     4 2 2 07 03c  avinda ushriya anu || 852

 

     4 2 2 08 01a  ta huve yayoridam papne visvam pura krtam |

     4 2 2 08 01c  indragni na mardhatah || 853

     4 2 2 08 02a  ugra vighanina mrdha indragni havamahe |

     4 2 2 08 02c  ta no mrdata idrse || 854

     4 2 2 08 03a  hatho vrtranyarya hatho dasani satpati |

     4 2 2 08 03c  hatho visva apa dvisah || 855

 

     4 2 2 09 01a  abhi somasa ayavah pavante madyam madam |

     4 2 2 09 01c  samudrasyadhi vistape manisino matsaraso madacyutah || 856

     4 2 2 09 02a  taratsamudram pavamana urmina raja deva rtam brhat |

     4 2 2 09 02c  arsa mitrasya varunasya dharmana pra hinvana rtam brhat || 857

     4 2 2 09 03a  nrbhiryemano haryato vicaksano raja devah samudryah || 858

 

     4 2 2 10 01a  tisro vaca irayati pra vahnirrtasya dhitim brahmano manisam |

     4 2 2 10 01c  gavo yanti gopatim prcchamanah somam yanti matayo vavasanah || 859

     4 2 2 10 02a  somam gavo dhenavo vavasanah somam vipra matibhih prcchamanah |

     4 2 2 10 02c  somah suta rcyate puyamanah some arkastristubhah sam navante || 860

     4 2 2 10 03a  eva nah soma parisicyamana a pavasva puyamanah svasti |

     4 2 2 10 03c  indrama visa brhata madena vardhaya vacam janaya purandhim || 861

 

     4 2 2 11 01a  yaddyava indra te satamsatam bhumiruta syuh |

     4 2 2 11 01c  na tva vajrintsahasram surya anu na jatamasta rodasi || 862

     4 2 2 11 02a  a papratha mahina vrsnya vrsanvisva savistha savasa |

     4 2 2 11 02c  asmam ava maghavangomati vraje vajrincitrabhirutibhih || 863

 

     4 2 2 12 01a  vayam gha tva sutavanta apo na vrktabarhisah |

     4 2 2 12 01c  pavitrasya prasravanesu vrtrahanpari stotara asate || 864

     4 2 2 12 02a  svaranti tva sute naro vaso nireka ukthinah |

     4 2 2 12 02c  kada sutam trsana oka a gama indra svabdiva vamsagah || 865

     4 2 2 12 03a  kanvebhirdhrsnava dhrsadvajam darsi sahashrinam |

     4 2 2 12 03c  pisangarupam maghavanvicarsane maksu gomantamimahe || 866

 

     4 2 2 13 01a  taraniritsisasati vajam purandhya yuja |

     4 2 2 13 01c  a va indram puruhutam name gira nemim tasteva sudruvam || 867

     4 2 2 13 02a  na dustutirdravinodesu sasyate na sredhantam rayirnasat |

     4 2 2 13 02c  susaktirinmaghavam tubhyam mavate desnam yatparye divi || 868

 

     4 2 2 14 01a  tisro vaca udirate gavo mimanti dhenavah |

     4 2 2 14 01c  harireti kanikradat || 869

     4 2 2 14 02a  abhi brahmiranusata yahvirrtasya matarah |

     4 2 2 14 02c  marjayantirdivah sisum || 870

     4 2 2 14 03a  rayah samudramscaturo'smabhyam soma visvatah |

     4 2 2 14 03c  a pavasva sahashrinah || 871

 

     4 2 2 15 01a  sutaso madhumattamah soma indraya mandinah |

     4 2 2 15 01c  pavitravanto aksaram devangacchantu vo madah || 872

     4 2 2 15 02a  indurindraya pavata iti devaso abruvan |

     4 2 2 15 02c  vacaspatirmakhasyate visvasyesana ojasah || 873

     4 2 2 15 03a  sahasradharah pavate samudro vacaminkhayah |

     4 2 2 15 03c  somaspati rayinam sakhendrasya divedive || 874

 

     4 2 2 16 01a  pavitram te vitatam brahmanaspate prabhurgatrani paryesi visvatah |

     4 2 2 16 01c  ataptatanurna tadamo asnute srtasa idvahantah sam tadasata || 875

     4 2 2 16 02a  tapospavitram vitatam divaspade'rcanto asya tantavo vyasthiran |

     4 2 2 16 02c  avantyasya pavitaramasavo divah prsthamadhi rohanti tejasa || 876

     4 2 2 16 03a  arurucadusasah prsniragriya uksa mimeti bhuvanesu vajayuh |

     4 2 2 16 03c  mayavino mamire asya mayaya nrcaksasah pitaro garbhama dadhuh || 877

 

     4 2 2 17 01a  pra mamhisthaya gayata rtavne brhate sukrasocise |

     4 2 2 17 01c  upastutaso agnaye || 878

     4 2 2 17 02a  a vamsate maghava viravadyasah samiddho dyumnyahutah |

     4 2 2 17 02c  kuvinno asya sumatirbhaviyasyaccha vajebhiragamat || 879

 

     4 2 2 18 01a  tam te madam grnimasi vrsanam prksu sasahim |

     4 2 2 18 01c  u lokakrtnumadrivo harishriyam || 880

     4 2 2 18 02a  yena jyotimsyayave manave ca viveditha |

     4 2 2 18 02c  mandano asya barhiso vi rajasi || 881

     4 2 2 18 03a  tadadya citta ukthino'nu stuvanti purvatha |

     4 2 2 18 03c  vrsapatnirapo jaya divedive || 882

 

     4 2 2 19 01a  srudhi havam tirascya indra yastva saparyati |

     4 2 2 19 01c  suviryasya gomato rayaspurdhi maham asi || 883

     4 2 2 19 02a  yasta indra naviyasim giram mandramajijanat |

     4 2 2 19 02c  cikitvinmanasam dhiyam pratnamrtasya pipyusim || 884

     4 2 2 19 03a  tamu stavama yam gira indramukthani vavrdhuh |

     4 2 2 19 03c  purunyasya naumsya sisasanto vanamahe || 885

 

      trtiya prapathakah |  prathamo'rdhah

     4 3 1 01 01a  pra ta asvinih pavamana dhenavo divya asrgranpayasa dharimani |

     4 3 1 01 01c  prantariksatsthaviriste asrksata ye tva mrjantyrsisana vedhasah || 886

     4 3 1 01 02a  ubhayatah pavamanasya rasmayo dhruvasya satah pari yanti ketavah |

     4 3 1 01 02c  yadi pavitre adhi mrjyate harih satta ni yonau kalasesu sidati || 887

     4 3 1 01 03a  visva dhamani visvacaksa rbhvasah prabhoste satah pari yanti ketavah |

     4 3 1 01 03c  vyanasi pavase soma dharmana patirvisvasya bhuvanasya rajasi || 888

 

     4 3 1 02 01a  pavamano ajijanaddivascitram na tanyatum |

     4 3 1 02 01c  jyotirvaisvanaram brhat || 889

     4 3 1 02 02a  pavamana rasastava mado rajannaducchunah |

     4 3 1 02 02c  vi varamavyamarsati || 890

     4 3 1 02 03a  pavamanasya te raso dakso vi rajati dyuman |

     4 3 1 02 03c  jyotirvisvam svardrse || 891

 

     4 3 1 03 01a  pra yadgavo na bhurnayastvesa ayaso akramuh |

     4 3 1 03 01c  ghnantah krishnamapa tvacam || 892

     4 3 1 03 02a  suvitasya manamahe'ti setum durayyam |

     4 3 1 03 02c  sahyama dasyumavratam || 893

     4 3 1 03 03a  srnve vrsteriva svanah pavamanasya susminah |

     4 3 1 03 03c  caranti vidyuto divi || 894

     4 3 1 03 04a  a pavasva mahimisam gomadindo hiranyavat |

     4 3 1 03 04c  asvavatsoma viravat || 895

     4 3 1 03 05a  pavasva visvacarsana a mahi rodasi prna |

     4 3 1 03 05c  usah suryo na rasmibhih || 896

     4 3 1 03 06a  pari nah sarmayantya dharaya soma visvatah |

     4 3 1 03 06c  sara raseva vistapam || 897

 

     4 3 1 04 01a  asurarsa brhanmate pari priyena dhamna |

     4 3 1 04 01c  yatra deva iti bruvan || 898

     4 3 1 04 02a  pariskrnvannaniskrtam janaya yatayannisah |

     4 3 1 04 02c  vrstim divah pari srava || 899

     4 3 1 04 03a  ayam sa yo divaspari raghuyama pavitra a |

     4 3 1 04 03c  sindhorurma vyaksarat || 900

     4 3 1 04 04a  suta eti pavitra a tvisim dadhana ojasa |

     4 3 1 04 04c  vicaksano virocayan || 901

     4 3 1 04 05a  avivasanparavato atho arvavatah sutah |

     4 3 1 04 05c  indraya sicyate madhu || 902

     4 3 1 04 00a  samicina anusata harim hinvantyadribhih |

     4 3 1 04 00c  indumindraya pitaye || 903

 

     4 3 1 05 01a  hinvanti suramusrayah svasaro jamayaspatim |

     4 3 1 05 01c  mahamindum mahiyuvah || 904

     4 3 1 05 02a  pavamana rucaruca devo devebhyah sutah |

     4 3 1 05 02c  visva vasunya visa || 905

     4 3 1 05 03a  a pavamana sustutim vrstim devebhyo duvah |

     4 3 1 05 03c  ise pavasva samyatam || 906

 

     4 3 1 06 01a  janasya gopa ajanista jagrviragnih sudaksah suvitaya navyase |

     4 3 1 06 01c  ghrtapratiko brhata divisprsa dyumadvi bhati bharatebhyah sucih || 907

     4 3 1 06 02a  tvamagne angiraso guha hitamanvavindanchishriyanam vanevane |

     4 3 1 06 02c  sa jayase mathyamanah saho mahatvamahuh sahasasputramangirah || 908

     4 3 1 06 03a  yajnasya ketum prathamam purohitamagnim narastrisadhasthe samindhate |

     4 3 1 06 03c  indrena devaih saratham sa barhisi sidanni hota yajathaya sukratuh || 909

 

     4 3 1 07 01a  ayam vam mitravaruna sutah soma rtavrdha |

     4 3 1 07 01c  mamediha srutam havam || 910

     4 3 1 07 02a  rajanavanabhidruha dhruve sadasyuttame |

     4 3 1 07 02c  sahasrasthuna asate || 911

     4 3 1 07 03a  ta samraja ghrtasuti aditya danunaspati |

     4 3 1 07 03c  sacete anavahvaram || 912

 

     4 3 1 08 01a  indro dadhico asthabhirvrtranyapratiskutah |

     4 3 1 08 01c  jaghana navatirnava || 913

     4 3 1 08 02a  icchannasvasya yacchirah parvatesvapashritam |

     4 3 1 08 02c  tadvidaccharyanavati || 914

     4 3 1 08 03a  atraha goramanvata nama tvasturapicyam |

     4 3 1 08 03c  ittha candramaso grhe || 915

 

     4 3 1 09 01a  iyam vamasya manmana indragni purvyastutih |

     4 3 1 09 01c  abhradvrstirivajani || 916

     4 3 1 09 02a  srnutam jariturhavamindragni vanatam girah |

     4 3 1 09 02c  isana pipyatam dhiyah || 917

     4 3 1 09 03a  ma papatvaya no narendragni mabhisastaye |

     4 3 1 09 03c  ma no riradhatam nide || 918

 

     4 3 1 10 01a  pavasva daksasadhano devebhyah pitaye hare |

     4 3 1 10 01c  marudbhyo vayave madah || 919

     4 3 1 10 02a  sam devaih sobhate vrsa kaviryonavadhi priyah |

     4 3 1 10 02c  pavamano adabhyah || 920

     4 3 1 10 03a  pavamana dhiya hito3'bhi yonim kanikradat |

     4 3 1 10 03c  dharmana vayumaruhah || 921

 

     4 3 1 11 01a  tavaham soma rarana sakhya indo divedive |

     4 3 1 11 01c  puruni babhro ni caranti mamava paridhim rati tamihi || 922

     4 3 1 11 02a  tavaham naktamuta soma te diva duhano babhra udhani |

     4 3 1 11 02c  ghrna tapantamati suryam parah sakuna iva paptima || 923

 

     4 3 1 12 01a  punano akramidabhi visva mrdho vicarsanih |

     4 3 1 12 01c  sumbhanti vipram dhitibhih || 924

     4 3 1 12 02a  a yonimaruno ruhadgamadindram vrsa sutam |

     4 3 1 12 02c  dhruve sadasi sidatu || 925

     4 3 1 12 03a  nu no rayim mahamindo'smabhyam soma visvatah |

     4 3 1 12 03c  a pavasva sahashrinam || 926

 

     4 3 1 13 01a  piba somamindra madantu tva yam te susava haryasvadrih |

     4 3 1 13 01c  soturbahubhyam suyato narva || 927

     4 3 1 13 02a  yaste mado yujyascarurasti yena vrtrani haryasva hamsi |

     4 3 1 13 02c  sa tvamindra prabhuvaso mamattu || 928

     4 3 1 13 03a  bodha su me maghavanvacamemam yam te vasistho arcati prasastim |

     4 3 1 13 03c  ima brahma sadhamade jusasva || 929

 

     4 3 1 14 01a  visvah prtana abhibhutaram narah sajustataksurindram jajanusca rajase |

     4 3 1 14 01c  kratve vare sthemanyamurimutogramojistham tarasam tarasvinam || 930

     4 3 1 14 02a  nemim namanti caksasa mesam vipra abhisvare |

     4 3 1 14 02c  suditayo vo adruho'pi karne tarasvinah samrkvabhih || 931

     4 3 1 14 03a  samu rebhaso asvarannindram somasya pitaye |

     4 3 1 14 03c  svahpatiryadi vrdhe dhrtavrato hyojasa samutibhih || 932

 

     4 3 1 15 01a  yo raja carsaninam yata rathebhiradhriguh |

     4 3 1 15 01c  visvasam taruta prtananam jyestham yo vrtraha grne || 933

     4 3 1 15 02a  indram tam sumbhya puruhanmannavase yasya dvita vidharttari |

     4 3 1 15 02c  hastena vajrah prati dhayi darsato maham devo na suryah || 934

 

     4 3 1 16 01a  pari priya divah kavirvayamsi naptyorhitah |

     4 3 1 16 01c  svanairyati kavikratuh || 935

     4 3 1 16 02a  sa sunurmatara sucirjato jate arocayat |

     4 3 1 16 02c  mahanmahi rtavrdha || 936

     4 3 1 16 03a  prapra ksayaya panyase janaya justo adruhah |

     4 3 1 16 03c  vityarsa panistaye || 937

 

     4 3 1 17 01a  tvam hya3mnga daivya pavamana janimani dyumattamah |

     4 3 1 17 01c  amrtatvaya ghosayan || 938

     4 3 1 17 02a  yena navagvo dadhyannapornute yena viprasa apire |

     4 3 1 17 02c  devanam sumne amrtasya caruno yena sravamsyasata || 939

 

     4 3 1 18 01a  somah punana urminavyam varam vi dhavati |

     4 3 1 18 01c  agre vacah pavamanah kanikradat || 940

     4 3 1 18 02a  dhibhirmrjanti vajinam vane kridantamatyavim |

     4 3 1 18 02c  abhi triprstham matayah samasvaran || 941

     4 3 1 18 03a  asarji kalasam abhi midhvantsaptirna vajayuh |

     4 3 1 18 03c  punano vacam janayannasisyadat || 942

 

     4 3 1 19 01a  somah pavate janita matinam janita divo janita prthivyah |

     4 3 1 19 01c  janitagnerjanita suryasya janitendrasya janitota visnoh || 943

     4 3 1 19 02a  brahma devanam padavih kavinam rsirvipranam mahisomrganam |

     4 3 1 19 02c  syeno grdhranam svadhitirvananam somah pavitramatyeti rebhan || 944

     4 3 1 19 03a  pravivipadvaca urmim na sindhurgira stomanpavamano manisah |

     4 3 1 19 03c  antah pasyanvrjanemavaranya tisthati vrsabho gosu janan || 945

 

     4 3 1 20 01a  agnim vo vrdhantamadhvaranam purutamam |

     4 3 1 20 01c  accha naptre sahasvate || 946

     4 3 1 20 02a  ayam yatha na abhuvattvasta rupeva taksya |

     4 3 1 20 02c  asya kratva yasasvatah || 947

     4 3 1 20 03a  ayam visva abhi shriyo'gnirdevesu patyate |

     4 3 1 20 03c  a vajairupa no gamat || 948

 

     4 3 1 21 01a  imamindra sutam piba jyesthamamartyam madam |

     4 3 1 21 01c  sukrasya tvabhyaksarandhara rtasya sadane || 949

     4 3 1 21 02a  na kistvadrathitaro hari yadindra yacchase |

     4 3 1 21 02c  na kistvanu majmana na kih svasva anase || 950

     4 3 1 21 03a  indraya nunamarcatokthani ca bravitana |

     4 3 1 21 03c  suta amatsurindavo jyestham namasyata sahah || 951

 

     4 3 1 22 01a  indra jusasva pra vaha yahi sura hariha |

     4 3 1 22 01c  piba sutasya matirna madhoscakanascarurmadaya || 952

     4 3 1 22 02a  indra jatharam navyam na prnasva madhordivo na |

     4 3 1 22 02c  asya sutasya sva3rnopa tva madah suvaco asthuh || 953

     4 3 1 22 03a  indrasturasanmitro na jaghana vrtram yatirna |

     4 3 1 22 03c  bibheda valam bhrgurna sasahe satrunmade somasya || 954

 

      trtiya prapathakah |  dvitiyo'rdhah

     4 3 2 01 01a  govitpavasva vasuviddhiranyavidretodha indo bhuvanesvarpitah |

     4 3 2 01 01c  tvam suviro asi soma visvavittam tva nara upa girema asate || 955

     4 3 2 01 02a  tvam nrcaksa asi soma visvatah pavamana vrsabha ta vi dhavasi |

     4 3 2 01 02c  sa nah pavasva vasumaddhiranyavadvayam syama bhuvanesu jivase || 956

     4 3 2 01 03a  isana ima bhuvanani iyase yujana indo haritah suparnyah |

     4 3 2 01 03c  taste ksarantu madhumadghrtam payastava vrate soma tisthantu krstayah || 957

 

     4 3 2 02 01a  pavamanasya visvavitpra te sarga asrksata |

     4 3 2 02 01c  suryasyeva na rasmayah || 958

     4 3 2 02 02a  ketum krnvam divaspari visva rupabhyarsasi |

     4 3 2 02 02c  samudrah soma pinvase || 959

     4 3 2 02 03a  jajnano vacamisyasi pavamana vidharmani |

     4 3 2 02 03c  krandam devo na suryah || 960

 

     4 3 2 03 01a  pra somaso adhanvisuh pavamanasa indavah |

     4 3 2 03 01c  shrinana apsu vrnjate || 961

     4 3 2 03 02a  abhi gavo adhanvisurapo na pravata yatih |

     4 3 2 03 02c  punana indramasata || 962

     4 3 2 03 03a  pra pavamana dhanvasi somendraya madanah |

     4 3 2 03 03c  nrbhiryato vi niyase || 963

     4 3 2 03 04a  indo yadadribhih sutah pavitram paridiyase |

     4 3 2 03 04c  aramindrasya dhamne || 964

     4 3 2 03 05a  tvam soma nrmadanah pavasva carsanidhrtih |

     4 3 2 03 05c  sasniryo anumadyah || 965

     4 3 2 03 06a  pavasva vrtrahantama ukthebhiranumadyah |

     4 3 2 03 06c  sucih pavako adbhutah || 966

     4 3 2 03 07a  sucih pavaka ucyate somah sutah sa madhuman |

     4 3 2 03 07c  devaviraghasamsaha || 967

 

     4 3 2 04 01a  pra kavirdevavitaye'vya varebhiravyata |

     4 3 2 04 01c  sahvanvisva abhi sprdhah || 968

     4 3 2 04 02a  sa hi sma jaritrbhya a vajam gomantaminvati |

     4 3 2 04 02c  pavamanah sahashrinam || 969

     4 3 2 04 03a  pari visvani cetasa mrjyase pavase mati |

     4 3 2 04 03c  sa nah soma sravo vidah || 970

     4 3 2 04 04a  abhyarsa brhadyaso maghavadbhyo dhruvam rayim |

     4 3 2 04 04c  isam stotrbhya a bhara || 971

     4 3 2 04 05a  tvam rajeva suvrato girah somavivesitha |

     4 3 2 04 05c  punano vahne adbhuta || 972

     4 3 2 04 06a  sa vahnirapsu dustaro mrjyamano gabhastyoh |

     4 3 2 04 06c  somascamusu sidati || 973

     4 3 2 04 07a  kridurmakho na mamhayuh pavitram soma gacchasi |

     4 3 2 04 07c  dadhatstotre suviryam || 974

 

     4 3 2 05 01a  yavamyavam no andhasa pustampustam pari srava |

     4 3 2 05 01c  visva ca soma saubhaga || 975

     4 3 2 05 02a  indo yatha tava stavo yatha te jatamandhasah |

     4 3 2 05 02c  ni barhisi priye sadah || 976

     4 3 2 05 03a  uta no govidasvavitpavasva somandhasa |

     4 3 2 05 03c  maksutamebhirahabhih || 977

     4 3 2 05 04a  yo jinati na jiyate hanti satrumabhitya |

     4 3 2 05 04c  sa pavasva sahasrajit || 978

 

     4 3 2 06 01a  yaste dhara madhuscuto'srgraminda utaye |

     4 3 2 06 01c  tabhih pavitramasadah || 979

     4 3 2 06 02a  so arsendraya pitaye tiro varanyavyaya |

     4 3 2 06 02c  sidannrtasya yonima || 980

     4 3 2 06 03a  tvam soma pari srava svadistho angirobhyah |

     4 3 2 06 03c  varivoviddhrtam payah || 981

 

     4 3 2 07 01a  tava shriyo varsyasyeva vidyutognescikitra usasamivetayah |

     4 3 2 07 01c  yadosadhirabhisrsto vanani ca pari svayam cinuse annamasani || 982

     4 3 2 07 02a  vatopajuta isito vasam anu trsu yadanna vevisadvitisthase |

     4 3 2 07 02c  a te yatante rathyo3 yatha prthaksardhamsyagne ajarasya dhaksatah || 983

     4 3 2 07 03a  medhakaram vidathasya prasadhanamagnim hotaram paribhutaram matim |

     4 3 2 07 03c  tvamarbhasya havisah samanamittavam maho vrnate nanyam tvat || 984

 

     4 3 2 08 01a  pururuna ciddhyastyavo nunam vam varuna |

     4 3 2 08 01c  mitra vamsi vam sumatim || 985

     4 3 2 08 02a  ta vam samyagadruhvanesamasyama dhama ca |

     4 3 2 08 02c  vayam vam mitra syama || 986

     4 3 2 08 03a  patam no mitra payubhiruta trayetham sutratra |

     4 3 2 08 03c  sahyama dasyum tanubhih || 987

 

     4 3 2 09 01a  uttisthannojasa saha pitva sipre avepayah |

     4 3 2 09 01c  somamindra camusutam || 988

     4 3 2 09 02a  anu tva rodasi ubhe spardhamanamadadetam |

     4 3 2 09 02c  indra yaddasyuhabhavah || 989

     4 3 2 09 03a  vacamastapadimaham navasraktimrtavrdham |

     4 3 2 09 03c  indratparitanvam mame || 990

 

     4 3 2 10 01a  indragni yuvamime3'bhi stoma anusata |

     4 3 2 10 01c  pibatam sambhuva sutam || 991

     4 3 2 10 02a  ya vam santi purusprho niyuto dasuse nara |

     4 3 2 10 02c  indragni tabhira gatam || 992

     4 3 2 10 03a  tabhira gacchatam naropedam savanam sutam |

     4 3 2 10 03c  indragni somapitaye || 993

 

     4 3 2 11 01a  arsa soma dyumattamo'bhi dronani roruvat |

     4 3 2 11 01c  sidanyonau yonesva || 994

     4 3 2 11 02a  apsa indraya vayave varunaya marudbhyah |

     4 3 2 11 02c  soma arsantu visnave || 995

     4 3 2 11 03a  isam tokaya no dadhadasmabhyam soma visvatah |

     4 3 2 11 03c  a pavasva sahashrinam || 996

 

     4 3 2 12 01a  soma u svanah sotrbhiradhi snubhiravinam |

     4 3 2 12 01c  asvayeva harita yati dharaya mandraya yati dharaya || 997

     4 3 2 12 02a  anupe gomangobhiraksah somo dugdhabhiraksah |

     4 3 2 12 02c  samudram na samvarananyagmanmandi madaya tosate || 998

 

     4 3 2 13 01a  yatsoma citramukthyam divyam parthivam vasu |

     4 3 2 13 01c  tannah punana a bhara || 999

     4 3 2 13 02a  vrsa punana ayumsi stanayannadhi barhisi |

     4 3 2 13 02c  harih sanyonimasadah || 1000

     4 3 2 13 03a  yuvam hi sthah svahpati indrasca soma gopati |

     4 3 2 13 03c  isana pipyatam dhiyah || 1001

 

     4 3 2 14 01a  indro madaya vavrdhe savase vrtraha nrbhih |

     4 3 2 14 01c  taminmahatsvajisutimarbhe havamahe sa vajesu pra no'visat || 1002

     4 3 2 14 02a  asi hi vira senyo'si bhuri paradadih |

     4 3 2 14 02c  asi dabhrasya cidvrdho yajamanaya siksasi sunvate bhuri te vasu || 1003

     4 3 2 14 03a  yadudirata ajayo dhrsnave dhiyate dhanam |

     4 3 2 14 03c  yunksva madacyuta hari kam hanah kam vasau dadho'smam indra vasau dadhah || 1004

 

     4 3 2 15 01a  svadorittha visuvato madhvah pibanti gauryah |

     4 3 2 15 01c  ya indrena sayavarirvrsna madanti sobhase vasviranu svarajyam || 1005

     4 3 2 15 02a  ta asya prsanayuvah somam shrinanti prsnayah |

     4 3 2 15 02c  priya indrasya dhenavo vajram hinvanti sayakam vasviranu svarajyam || 1006

     4 3 2 15 03a  ta asya namasa sahah saparyanti pracetasah |

     4 3 2 15 03c  vratanyasya sascire puruni purvacittaye vasviranu svarajyam || 1007

 

     4 3 2 16 01a  asavyamsurmadayapsu dakso giristhah |

     4 3 2 16 01c  syeno na yonimasadat || 1008

     4 3 2 16 02a  subhramandho devavatamapsu dhautam nrbhih sutam |

     4 3 2 16 02c  svadanti gavah payobhih || 1009

     4 3 2 16 03a  adimasvam na hetaramasusubhannamrtaya |

     4 3 2 16 03c  madho rasam sadhamade || 1010

 

     4 3 2 17 01a  abhi dyubhnam brhadyasa isaspate didihi deva devayum |

     4 3 2 17 01c  vi kosam madhyamam yuva || 1011

     4 3 2 17 02a  a vacyasva sudaksa camvoh suto visam vahnirna vispatih |

     4 3 2 17 02c  vrstim divah pavasva ritimapo jinvangavistaye dhiyah || 1012

 

     4 3 2 18 01a  prana sisurmahinam hinvannrtasya didhitim |

     4 3 2 18 01c  visva pari priya bhuvadadha dvita || 1013

     4 3 2 18 02a  upa tritasya pasyo3rabhakta yadguha padam |

     4 3 2 18 02c  yajnasya sapta dhamabhiradha priyam || 1014

     4 3 2 18 03a  trini tritasya dharaya prstesvairayadrayim |

     4 3 2 18 03c  mimite asya yojana vi sukratuh || 1015

 

     4 3 2 19 01a  pavasva vajasataye pavitre dharaya sutah |

     4 3 2 19 01c  indraya soma visnave devebhyo madhumattarah || 1016

     4 3 2 19 02a  tvam rihanti dhitayo harim pavitre adruhah |

     4 3 2 19 02c  vatsam jatam na matarah pavamana vidharmani || 1017

     4 3 2 19 03a  tvam dyam ca mahivrata prthivim cati jabhrise |

     4 3 2 19 03c  prati drapimamuncathah pavamana mahitvana || 1018

 

     4 3 2 20 01a  indurvaji pavate gonyogha indre somah saha invanmadaya |

     4 3 2 20 01c  hanti rakso badhate paryaratim varivaskrnvanvrjanasya raja || 1019

     4 3 2 20 02a  adha dharaya madhva prcanastiro roma pavate adridugdhah |

     4 3 2 20 02c  indurindrasya sakhyam jusano devo devasya matsaro madaya || 1020

     4 3 2 20 03a  abhi vratani pavate punano devo devantsvena rasena prncan |

     4 3 2 20 03c  indurdharmanyrtutha vasano dasa ksipo avyata sano avye || 1021

 

     4 3 2 21 01a  a te agna idhimahi dyumantam devajaram |

     4 3 2 21 01c  yuddha sya te paniyasi samiddidayati dyavisam stotrbhya a bhara || 1022

     4 3 2 21 02a  a te agna rca havih sukrasya jyotisaspate |

     4 3 2 21 02c  suscandra dasma vispate havyavattubhyam huyata isam stotrbhya a bhara || 1023

     4 3 2 21 03a  obhe suscandra vispate darvi shrinisa asani |

     4 3 2 21 03c  uto na utpupurya ukthesu savasaspata isam stotrbhya a bhara || 1024

 

     4 3 2 22 01a  indraya sama gayata vipraya brhate brhat |

     4 3 2 22 01c  brahmakrte vipascite panasyave || 1025

     4 3 2 22 02a  tvamindrabhibhurasi tvam suryamarocayah |

     4 3 2 22 02c  visvakarma visvadevo maham asi || 1026

     4 3 2 22 03a  vibhrajam jyotisa tva3ragaccho rocanam divah |

     4 3 2 22 03c  devasta indra sakhyaya yemire || 1027

 

     4 3 2 23 01a  asavi soma indra te savistha dhrsnava gahi |

     4 3 2 23 01c  a tva prnaktvindriyam rajah suryo na rasmibhih || 1028

      4 3 2 23 02a  a tistha vrtrahanratham yukta te brahmana hari |

     4 3 2 23 02c  arvacinam su te mano grava krnotu vagnuna || 1029

     4 3 2 23 03a  indramiddhari vahato'pratidhrstasavasam |

     4 3 2 23 03c  rsinam sustutirupa yajnam ca manusanam || 1030

 

      caturtha prapathakah |  prathamo'rdhah

     4 4 1 01 01a  jyotiryajnasya pavate madhu priyam pita devanam janita vibhuvasuh |

     4 4 1 01 01c  dadhati ratnam svadhayorapicyam madintamo matsara indriyo rasah || 1031

     4 4 1 01 02a  abhikrandankalasam vajyarsati patirdivah satadharo vicaksanah |

     4 4 1 01 02c  harirmitrasya sadanesu sidati marmrjano'vibhih sindhubhirvrsa || 1032

     4 4 1 01 03a  agre sindhunam pavamano arsatyagre vaco agriyo gosu gacchasi |

     4 4 1 01 03c  agre vajasya bhajase mahaddhanam svayudhah sotrbhih soma suyase || 1033

 

     4 4 1 02 01a  asrksata pra vajino gavya somaso asvaya |

     4 4 1 02 01c  sukraso virayasavah || 1034

     4 4 1 02 02a  sumbhamano rtayubhirmrjyamana gabhastyoh |

     rm 4 4 1 02 02c  pavante vare avyaye || 1035

     4 4 1 02 03a  te visva dasuse vasu soma divyani parthiva |

     4 4 1 02 03c  pavantamantariksya || 1036

 

     4 4 1 03 01a  pavasva devavirati pavitram soma ramhya |

     4 4 1 03 01c  indramindo vrsa visa || 1037

     4 4 1 03 02a  a vacyasva mahi psaro vrsendo dyumnavattamah |

     4 4 1 03 02c  a yonim dharnasih sadah || 1038

     4 4 1 03 03a  adhuksata priyam madhu dhara sutasya vedhasah |

     4 4 1 03 03c  apo vasista sukratuh || 1039

     4 4 1 03 04a  mahantam tva mahiranvapo arsanti sindhavah |

     4 4 1 03 04c  yadgobhirvasayisyase || 1040

     4 4 1 03 05a  samudro apsu mamrje vistambho dharuno divah |

     4 4 1 03 05c  somah pavitre asmayuh || 1041

     4 4 1 03 06a  acikradadvrsa harirmahanmitro na darsatah |

     4 4 1 03 06c  sam suryena didyute || 1042

     4 4 1 03 07a  girasta inda ojasa marmrjyante apasyuvah |

     4 4 1 03 07c  yabhirmadaya sumbhase || 1043

     4 4 1 03 08a  tam tva madaya ghrsvaya u lokakrtnumimahe |

     4 4 1 03 08c  tava prasastaye mahe || 1044

     4 4 1 03 09a  gosa indo nrsa asyasvasa vajasa uta |

     4 4 1 03 09c  atma yajnasya purvyah || 1045

     4 4 1 03 10a  asmabhyamindavindriyam madhoh pavasva dharaya |

     4 4 1 03 10c  parjanyo vrstimam iva || 1046

 

     4 4 1 04 01a  sana ca soma jesi ca pavamana mahi sravah |

     4 4 1 04 01c  atha no vasyasaskrdhi || 1047

     4 4 1 04 02a  sana jyotih sana sva3rvisva ca soma saubhaga |

     4 4 1 04 02c  atha no vasyasaskrdhi || 1048

     4 4 1 04 03a  sana daksamuta kratumapa soma mrdho jahi |

     4 4 1 04 03c  atha no vasyasaskrdhi || 1049

     4 4 1 04 04a  pavitarah punitana somamindraya patave |

     4 4 1 04 04c  atha no vasyasaskrdhi || 1050

     4 4 1 04 05a  tvam surye na a bhaja tava kratva tavotibhih |

     4 4 1 04 05c  atha no vasyasaskrdhi || 1051

     4 4 1 04 06a  tava kratva tavotibhirjyokpasyema suryam |

     4 4 1 04 06c  atha no vasyasaskrdhi || 1052

     4 4 1 04 07a  abhyarsa svayudha soma dvibarhasam rayim |

     4 4 1 04 07c  atha no vasyasaskrdhi || 1053

     4 4 1 04 08a  abhya3rsanapacyuto vajintsamatsu sasahih |

     4 4 1 04 08c  atha no vasyasaskrdhi || 1054

     4 4 1 04 09a  tvam yajnairavivrdhanpavamana vidharmani |

     4 4 1 04 09c  atha no vasyasaskrdhi || 1055

     4 4 1 04 10a  rayim nascitramasvinamindo visvayuma bhara |

     4 4 1 04 10c  atha no vasyasaskrdhi || 1056

 

     4 4 1 05 01a  taratsa mandi dhavati dhara sutasyandhasah |

     4 4 1 05 01c  taratsa mandi dhavati || 1057

     4 4 1 05 02a  usra veda vasunam marttasya devyavasah |

     4 4 1 05 02c  taratsa mandi dhavati || 1058

     4 4 1 05 03a  dhvasrayoh purusantyora sahasrani dadmahe |

     4 4 1 05 03c  taratsa mandi dhavati || 1059

     4 4 1 05 04a  a yayostrimsatam tana sahasrani ca dadmahe |

     4 4 1 05 04c  taratsa mandi dhavati || 1060

 

     4 4 1 06 01a  ete soma asrksata grnanah savase mahe |

     4 4 1 06 01c  madintamasya dharaya || 1061

     4 4 1 06 02a  abhi gavyani vitaye nrmna punano arsasi |

     4 4 1 06 02c  sanadvajah pari srava || 1062

     4 4 1 06 03a  uta no gomatiriso visva arsa paristubhah |

     4 4 1 06 03c  grnano jamadagnina || 1063

 

     4 4 1 07 01a  imam stomamarhate jatavedase rathamiva sam mahema manisaya |

     4 4 1 07 01c  bhadra hi nah pramatirasya samsadyagne sakhye ma risama vayam tava || 1064

     4 4 1 07 02a  bharamedhmam krnavama havimsi te citayantah parvanaparvana vayam |

     4 4 1 07 02c  jivatave prataram sadhaya dhiyo'gne sakhye ma risama vayam tava || 1065

     4 4 1 07 03a  sakema tva samidham sadhaya dhiyastve deva haviradantyahutam |

     4 4 1 07 03c  tvamadityam a vaha tanhyu3smasyagne sakhye ma risama vayam tava || 1066

 

     4 4 1 08 01a  prati vam sura udite mitram grnise varunam |

     4 4 1 08 01c  aryamanam risadasam || 1067

     4 4 1 08 02a  raya hiranyaya matiriyamavrkaya savase |

     4 4 1 08 02c  iyam vipramedhasataye || 1068

     4 4 1 08 03a  te syama deva varuna te mitra suribhih saha |

     4 4 1 08 03c  isam svasca dhimahi || 1069

 

     4 4 1 09 01a  bhindhi visva apa dvisah pari badho jahi mrdhah |

     4 4 1 09 01c  vasu sparham tada bhara || 1070