Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vedas > ratrisukta

ratrisukta

 

 

rgveda 10.10.127

 

ratriti suktasya kusika rsih ratrirdevata gayatricchandah

shrijagadamva prityarthe saptasatipathadau jape viniyogah |

 

om ratri vyakhyadayati purutra devyaksabhih |

visva adhi shriyo'dhita || 1||

 

orbapra amarttya nivato devyudvatah |

jyotisa vadhate tamah || 2||

 

niru svasaramskrtosasam devyayati |

apeduhasate tamah || 3||

 

sa no adya yasya vayam niteyamanyaviksmahi |

vrksen vasatim vayah || 4||

 

ni gramaso aviksata nipadvanto nipaksinah |

ni syenasascidarthinah || 5||

 

yavaya vrkyam vrkam yavayastenamurmmye |

atha nah sutara bhava || 6||

 

upa ma pepisattamah krishnam vyaktamasthita |

usa rneva yataya || 7||

 

upa te ga ivakaram vrnisva duhitarddivah |

ratri stomam na jigyuse || 8||

 

iti rgvedoktam ratrisuktam samaptam |

 

(samavidhana brahmana 3.8.2)

 

om ratrim prapadye punarbhum mayobhum kanyam

sikhandinim pasahastam yuvatim kumarinimadityah

shricaksuse vantah pranaya somo gandhaya apah

snehaya manah anujnaya prthivyai sariram||

 

|| iti samavidhanabrahmanoktam ratrisuktam||