Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vedas > pavamanasukta

pavamanasukta

 

 

                ( puoy~hav~canam )

 

taittirYya saOhit~ | k~oyam - 5, prap~ haka  - 6,  anuv~ka  - 1

taittirYya br~hmaoam | al akam - 1, pralna  - 4, anuv~ka  - 8

 

om taccha O yor~v 'oYmahe| g~ tuO ya js~ya'| g~ tuO ya jsapa'taye| daivY"ssva stira'stu na |

sva stirm~nu'lebhya |   rdhvaO ji'g~tu bhela jam| lanno' astu dvi pade"| laO catu'lpade|

om l~nti ll~nti ll~nti' |

 

om || hira'oyavaro~   luca'ya  p~va k~ y~su' j~ ta  ka lyapo  y~svindra' |

a gniO y~ garbha'O dadhi re vir 'p~ st~ na  ~pa llaD syo n~ bha'vantu||

 

y~s~ D  r~j~  varu'oo  y~ti  madhye' saty~n  te a'va palya O jan~'n~m|

ma dhu lcuta lluca'yo  y~  p~'va k~st~ na  ~pa llaD syo n~ bha'vantu||

 

y~s~"O de v~ di vi k  ovanti' bha klaO y~ a ntari'kle bahu dh~ bhava'nti|

y~  p 'thi vYO paya'so ndanti lu kr~st~ na  ~pa llaD syo n~ bha'vantu||

 

li vena' m~  caklu'l~ palyat~''palli vay~' ta nuvopa' sp lata  tvaca'O me|

sarv~D' a gnYD ra'psu lado' huvo vo  mayi  varco  bala mojo  ni dha'tta||

 

pava'm~na ssuva rjana'  | pa vitre'oa  vica'rlaoi | ya  pot~  sa pu'n~tu m~| pu nantu' m~ devaja n~ |

pu nantu  mana'vo dhi y~| pu nantu  vilva' ~ yava' | j~ta'veda  pavitra'vat| pa vitre'oa pun~hi m~|

lu kreoa' deva dYdya't| agne  kratv~  krat  D  ranu'| yatte' pa vitra'ma rcili'| agne  vita'tamanta r~|

brahma  tena' punYmahe| u bh~bhy~"O devasavita | pa vitre'oa sa vena' ca| i daO brahma' punYmahe|

vai lva de vY pu'na tY de vy~g~"t| yasyai' ba hvYsta nuvo' vY tap 'l h~ |

tay~  mada'nta  sadha m~dye'lu| va yaD sy~'ma  pata'yo rayY o~m|

vai lv~ na ro ra lmibhi'rm~ pun~tu| v~ta'  pr~ oene'li ro ma'yo  bh  |

dy~v~'p thi vY paya's~  payo'bhi |   t~va'rY ya jsiye' m~ punYt~m|

b  hadbhi'  savita st bhi' | varli'l hairdeva manma'bhi |

agne  daklai"  pun~hi m~| yena' de v~ apu'nata|

yen~po' di vyadkala' | tena' di vyena  brahma'o~| i daO bramha' punYmahe| ya  p~'vam~ nYra dhyeti'|

 li'bhi ssambh 'ta D  rasam"| sarva D  sa p  tama'ln~ti|

sva di taO m~'ta rilva'n~| p~ va m~nYryo a dhyeti'|

 li'bhi ssambh 'ta D  rasam"| tasmai  sara'svatY duhe| klY raD sa rpirmadh 'da kam||

p~ va m~ nYssva styaya'nY | su dugh~ hi paya'svatY |

 li'bhi ssambh 'to  rasa' | br~ hma oelva m taD' hi tam|

p~ va m~ nYrdi'lantu na | i maO lo kamatho' a mum|

k~m~ nthsama'rdhayantu na | de vYrde vai  sa m~bh 't~ |

p~ va m~ nYssva styaya'nY | su dugh~ hi gh 'ta lcuta' |

 li'bhi ssambh 'to  rasa' | br~ hma oelva m taD' hi tam|

yena' de v~  pa vitre'oa| ~ tm~na'O pu nate  sad~"|

tena' sa hasra'dh~reoa| p~ va m~ nya  pu'nantu m~|

pr~ j~ pa tyaO pa vitram"| la todhy~'maD hira omayam"|

tena' brahma  vido' va yam| p  taO brahma' punYmahe|

indra'ssunY tY sa ham~' pun~tu| soma'ssva sty~ va'ruoassa mYcy~"|

yamo  raj~" pram  o~bhi'  pun~tu m~| j~ tave'd~ mo rjaya'nty~ pun~tu| bh rbhuva ssuva' |

 

om taccha O yor~v 'oYmahe| g~ tuO ya js~ya'| g~ tuO yajsapa'taye| daivY"ssva stira'stu na |

sva stirm~nu'lebhya |   rdhvaO ji'g~tu bhela jam| lanno' astu dvi pade"| laO catu'lpade|

om l~nti ll~nti ll~nti' |