Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vedas > narayanasukta

narayanasukta

 

taittirYy~raoyakam - 4 prap~ haka  - 10  anuv~ka  13

 

om sa ha n~'vavatu| sa ha nau' bhunaktu| sa ha vY rya'O karav~vahai|

 te ja svin~ vadhY'tamastu  m~ vi'dvil~ vahai"|| om l~nti   l~nti   l~nti'  ||

 

om|| sa ha sra lYr'laO de va O vi lv~kla'O vi lvala'mbhuvaO|

vilva'O n~ r~ya'oaO de va ma klara'O para maO pa dam|

vi lvata   para'm~nni tya O vi lvaO n~'r~ya oaD ha'rim|

vilva'me vedaO puru'la stadvi lvamupa'jYvati|

pati O vilva'sy~ tmelva'ra D  l~lva'taD li vama'cyutam|

n~ r~ya oaO ma'h~jse ya O vi lv~tm~'naO pa r~ya'oam|

n~ r~ya oapa'ro jyo ti r~ tm~ n~'r~ya oa  pa'ra |

n~ r~ya oa pa'raO bra hma  ta tvaO n~'r~ya oa  pa'ra |

n~ r~ya oapa'ro dhy~ t~  dhy~ nam n~'r~ya oa  pa'ra |

yacca' ki scijja'gatsa rva O d  lyate" lr ya te'pi' v~||

 

anta'rba hilca' tatsa rva O vy~ pya n~'r~ya oa  sthi'ta |

ana'nta mavya'yaO ka viD sa'mu dre'nta'O vi lvala'mbhuvam|

pa dma ko la pra'tYk~ la D  h  daya'O c~pya dhomu'kham|

adho' ni l ay~ vi'tasy~ nte  n~ bhy~mu'pari  til ha'ti|

jv~ la m~ l~ku'laO bh~ ti  vi lvasy~'yata naO ma'hat|

santa'taD li l~bhi'stu lamba'ty~kola sanni'bham|

tasy~nte' suli raD s  klmaO tasmi"n sa rvaO prati'l hitam|

tasya  madhye' ma hana'gagnirvi lv~rci'rvi lvato'mukha |

so'gra'bhu gvibha'janti l ha nn~ah~'ramaja ra  ka vi |

ti rya g  rdhvama'dhall~ yY  ra lmaya'stasya  santa't~|

sa nt~ paya'ti svaO de ham~p~'datala masta'ka |

tasya  madye  vahni'likh~ a oYyo"rdhv~ vya vasthi'ta |

nY lato'yada'madhya sth~ dvi dyulle'kheva  bh~sva'r~|

nY v~ra l ka'vatta nvY  pY t~ bh~'svatya o pa'm~|

tasy~"  likh~ y~ ma'dhye pa ram~"tm~ vya vasthi'ta |

sa brahma  sa liva   sa hari   sendra   so'kla'ra  para ma  sva r~ ||

 

  taD sa tyaO pa'raO bra hma  pu rula'O k loa pidga'lam|

  rdhvare'taO vi'r p~ kla O vi lvar 'p~ya  vai namo  nama' |

 

om n~ r~ ya o~ya' vi dmahe' v~sude v~ya' dhYmahi| tanno' vilou  praco day~"t|