Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vedas > naksatrasutra

naksatrasutra

 

 

taittirYya brahmaoam | al akam - 3  pralna  1

taittirYya saOhita| k~nya 3 prapa haka  - 5 anuv~ka -1

 

om || a gnirna'  p~tu  k tti'k~ | nakla'traO de vami'ndri yam|

i dam~'s~O vicakla oam| ha vir~ saO ju'hotana|

yasya  bh~nti' ra lmayo  yasya' ke tava' | yasye m~ vilv~  bhuva'n~ni  sarv~"|

sa k tti'k~bhira bhisa Ovas~'na | a gnirno' de vassu'vi te da'dh~tu || 1||

 

pra j~pa'te rohi oYve'tu  patnY"| vi lvar 'p~ b ha tY ci trabh~'nu |

s~ no' ya jsasya' suvi te da'dh~tu| yath~  jYve'ma la rada ssavYr~' |

ro hi oY de vyuda'g~tpu rast~"t| vilv~' r  paoi' prati moda'm~n~|

pra j~pa'tiD ha vil~' va rdhaya'ntY| pri y~ de v~n~ mupa'y~tu ya jsam || 2||

 

somo  r~j~' m galY r leoa  ~gann'| li vaO nakla'traO pri yama'sya  dh~ma'|

~ py~ya'm~no bahu dh~ jane'lu| reta'  pra j~O yaja'm~ne dadh~tu|

yatte  nakla'traO m galY r lamasti'| pri yaD r~'jan pri yata'maO pri y~o~"m|

tasmai' te soma ha vil~' vidhema| lanna' edhi dvi pade  laO catu'lpade || 3||

 

~ rdray~' ru dra  pratha'm~ na eti| lrel ho' de v~n~ O pati'raghni y~n~"m|

nakla'tramasya ha vil~' vidhema| m~ na'  pra j~D rY'rila nmota vY r~n|

he ti ru drasya  pari'oo v oaktu| ~ rdr~ nakla'traO julat~D ha virna' |

pra mu scam~'nau duri t~ni  vilv~"| ap~ ghalaDsannudat~ mar~'tim| || 4||

 

puna'rno de vyadi'tisp ootu| puna'rvas na   puna ret~"O ya jsam|

puna'rno de v~ a bhiya'ntu  sarve"| puna'  punarvo ha vil~' yaj~ma |

e v~ na de vyadi'tirana rv~| vilva'sya bha rtrY jaga'ta  prati l h~|

puna'rvas  ha vil~' va rdhaya'ntY| pri yam de v~n~ mapye'tu  p~tha'  || 5||

 

b ha spati'  pratha maO j~ya'm~na | ti lya'O nakla'trama bhi samba'bh va|

lrel ho' de v~n~ O p ta'n~suji lou | di lo'nu  sarv~  abha'yanno astu|

ti lya'  pu rast~'du ta ma'dhya to na' | b ha spati'rna   pari'p~tu pa lc~t|

b~dhe't~ ndvelo  abha'yaO k out~m| su vYrya'sya  pata'yasy~ma || 6 ||

 

i daD sa rpebhyo' ha vira'stu  jul am"| ~ lre l~ yel~'manu yanti  ceta' |

ye a ntari'klaO p thi vYO kli yanti'| te na'ssa rp~so  hava m~ga'mil h~ |

ye ro'ca ne s rya sy~pi' sa rp~ | ye diva'O de vYmanu'sa scara'nti|

yela'malre l~ a'nu yanti  k~mam"| tebhya'ssa rpebhyo  madhu'majjuhomi || 7 ||

 

upa'h t~  pi taro  ye ma gh~su'| mano'javasassu k ta'ssuk  ty~ |

te no  nakla'tre  hava m~ga'mil h~ | sva dh~bhi'rya jsaO praya'taO julant~m|

ye a'gnida gdh~ ye'na'gnidagdh~ | ye''mullo kaO pi tara'  kli yanti'|

y~Dlca' vi dmay~D u' ca  na pra'vi dma| ma gh~su' ya jsaD suk 'tam julant~m || 8||

 

gav~ O pati   phalgu'nYn~masi  tvam| tada'ryaman varuoamitra  c~ru'|

taO tv~' va yaD sa'ni t~raD' sanY n~m| jY v~ jYva'nta mupa  saOvi'lema|

yene m~ vilv~  bhuva'n~ni  sasji't~| yasya' de v~ a'nusa Oyanti  ceta' |

a rya m~ r~j~ 'jara'stu vi'lm~n| phalgu'nYn~m la bho ro'ravYti || 9 ||

 

lrel ho' de v~n~"O bhagavo bhag~si| tattv~' vidu   phalgu'nY stasya  vitt~t|

a smabhya'O kla trama jaraD' su vYryam"| goma dalva'va dupa sannu'de ha|

bhago'ha d~ t~ bhaga itpra'd~ t~| bhago' de vY  phalgu'nY r~vi'vela|

bhaga syettaO pra'sa vaO ga'mema| yatra' de vaissa'dha m~da'O madema| || 10 ||

 

~y~ tu de vassa'vi topa'y~tu| hi ra oyaye'na su v t~  rathe'na|

vaha n  hastaD' subhagaO' vidma n~pa'sam| prayaccha'nta O papu'ri O puoya maccha'|

hasta   praya'ccha tva m ta O vasY'ya | dakli'oena  prati'g bhoYma enat|

d~ t~ra'ma dya sa'vi't~ vi'deya| yo no  hast~'ya prasu v~ti' ya jsam ||11 ||

 

tval ~  nakla'trama bhye'ti ci tr~m| su bhaD sa'saOyuva tiD roca'm~n~m|

ni ve laya'nna m t~ nmarty~D'lca| r  p~oi' pi D lan bhuva'n~ni  vilv~"|

tanna stval ~  tadu' ci tr~ vica'l ~m| tannakla'traO bh ri d~ a'stu  mahyam"|

tanna'  pra j~O vY rava'tYD sanotu| gobhi'rno  alvai ssama'naktu yajsam || 12 ||

 

v~ yurnakla'trama bhye'ti  nil y~"m| ti gmal 'dgo v la bho roru'v~oa |

sa mY raya n bhuva'n~ m~ta rilv~"| apa  dvel~D'si nudat~ mar~'tY |

tanno' v~ yastadu  nil y~' l ootu| tannakla'traO bh ri d~ a'stu  mahyam"|

tanno' de v~so  anu'j~nantu  k~mam"| yath~  tare'ma duri t~ni  vilv~" || 13 ||

 

d  rama smacchatra'vo yantu bhY t~ | tadi'ndr~ gnY k 'out~ O tadvil~'khe|

tanno' de v~ anu'madantu ya jsam| pa lc~t pu rast~ dabha'yanno astu|

nakla'tr~o~ madhi'patnY  vil~'khe| lrel h~'vindr~ gnY bhuva'nasya go pau|

vil 'ca llatr 'napa b~dha'm~nau| apa kludha'nnudat~ mar~'tim| || 14 ||

 

p  ro~ pa lc~du ta p  ro~ pu rast~"t| unma'dhya ta  pau"roam~ sY ji'g~ya|

tasy~"O de v~ adhi'sa Ovasa'nta | u tta me n~ka' i ha m~'dayant~m|

p  thvY su varc~' yuva ti  sa jol~" pau roa m~ syuda'g~ cchobha'm~n~|

~ py~ yaya'ntY duri t~ni  vilv~"| u ruO duh~ O yaja'm~n~ya ya jsam|

 

  ddhy~sma' ha vyairnama'so pasadya'| mi traO de vaO mi'tra dheya'O no astu|

a n  r~ dh~n ha vil~' va rdhaya'nta | la taO jY'vema  la rada   savY'r~ |

ci traO nakla'tra muda'g~tpu rast~"t| a n  r~ dh~ sa  iti  yadvada'nti|

tanmi tra e'ti pa thibhi'rdeva y~nai" | hi ra oyayai rvita'taira ntari'kle || 16 ||

 

indro" jye l h~manu  nakla'trameti| yasmi'n v  traO v 'tra  t ryo' ta t~ra'|

tasmi'nva yama m ta O duh~'n~ | kludha'ntarema  duri'ti O duri'l im|

pu ra nda r~ya' v la bh~ya' dh  loave"| al~'yh~ya  saha'm~n~ya mY yhule"|

indr~'ya jye l h~ madhu'ma dduh~'n~|u ruO k 'ootu  yaja'm~n~ya lo kam| || 17 ||

 

m la'O pra j~O vY rava'tYO videya| par~"cyetu  nir 'ti  par~ c~|

gobhi rnakla'traO pa lubhi ssama'ktam| aha'rbh y~ dyaja'm~n~ya  mahyam"|

aha'rno a dya su'vi te da'd~tu| m la O nakla'tra miti  yadvada'nti|

par~'cYO v~ c~ nir 'tiO nud~mi| li vaO pra jayai' li vama'stu  mahyam" || 18 ||

 

y~ di vy~ ~pa   paya's~ sambabh  vu | y~ a ntari'kla u ta p~rthi'vY ry~ |

y~s~'mal~ yh~ a'nu yanti  k~mam"| t~ na  ~pa   laD syo n~ bha'vantu|

y~lca  k py~  y~lca' n~ dy~"ssamu driy~" | y~lca' vaila ntYruta pr~'sa cYry~ |

y~s~'mal~ yh~ madhu' bha klaya'nti| t~ na  ~pa   laD syo n~ bha'vantu ||19 ||

 

tanno  vilve  upa' l ovantu de v~ | tada'l~ yh~ a bhisaOya'ntu ya jsam|

tannakla'traO prathat~O pa lubhya' | k  lirv  l iryaja'm~n~ya kalpat~m|

lu bhr~  ka ny~' yuva taya'ssu pela'sa | ka rma k ta'ssu k to' vY ry~'vatY |

vilv~"n de v~n ha vil~' va rdhaya'ntY | a l~ yh~  k~ma mup~'yantu ya jsam || 20 ||

 

yasmi n brahm~ bhyaja'ya tsarva'me tat| a musca' lo kami dam 'ca  sarvam"|

tanno  nakla'tramabhi jidvi jitya'| lriya'O dadh~ tvah 'oYyam~nam|

u bhau lo kau brahma'o~  sasji'te mau| tanno  nakla'tramabhi jidvica'l ~m|

tasmi'nva yaO p ta'n~ ssasja'yema| tanno' de v~so  anu'j~nantu  k~mam" || 21 ||

 

l  ovanti' lro o~ma m ta'sya go p~m| puoy~'masy~  upa'l oomi  v~cam"|

ma hYO de vYO vilou'patnYmaj  ry~m| pra tYcY' men~D ha vil~' yaj~ma |

tre dh~ vilou'rurug~ yo vica'krame| ma hYO diva'O p thi vYma ntari'klam|

tacchro oaiti lrava' i ccham~'n~| puoya D  lloka O yaja'm~n~ya k ova tY || 22 ||

 

a l au de v~ vasa'vasso my~sa' | cata'sro de vYra jar~   lravi'l h~ |

te ya jsaO p~"ntu  raja'sa  pu rast~"t| sa Ova tsa rYoa'ma m taD' sva sti|

ya jsaO na'  p~ntu  vasa'va  pu rast~"t| da kli oa to''bhiya'ntu  lravi'l h~ |

puoya nnakla'trama bhi saOvi'l~ma| m~ no  ar~'tira ghala D s~'gann' || 23 ||

 

kla trasya  r~j~  varu'oo'dhir~ ja | nakla'tr~o~D la tabhi'la gvasi'l ha |

tau de vebhya'  k outi dY rgham~yu' | la taD sa hasr~' bhela j~ni' dhatta |

ya jsanno  r~j~  varu'oa  upa'y~tu| tanno  vilve' a bhi saOya'ntu de v~ |

tanno  nakla'traD la tabhi'lagjul~ oam| dY rgham~yu   prati'radbhela j~ni' || 24 ||

 

a ja eka'p~ duda'g~tpu rast~"t| vilv~' bh  t~ni' prati  moda'm~na |

tasya' de v~  pra'sa vaO ya'nti  sarve"| pro l ha pa d~so' a m ta'sya go p~ |

vi bhr~ja'm~nassamidh~  na u gra | ~'ntari'klamaruha daga ndy~m|

taD s rya'O de vama jameka'p~dam| pro l ha pa d~so  anu'yanti  sarve" || 25 ||

 

ahi'rbu dhniya   pratha'm~ na eti| lrel ho' de v~n~'mu ta m~nu'l~o~m|

taO br~"hma o~sso'ma p~sso my~sa' | pro l ha pa d~so' a bhira'klanti  sarve"|

ca tv~ra  eka'ma bhi karma' de v~ | pro l ha pa d~ sa  iti  y~n vada'nti|

te bu dhniya'O pari ladyaD' stu vanta' | ahiD' raklanti  nama'sopa sadya' || 26 ||

 

p  l~ re vatyanve'ti  panth~"m| pu l i patY' palu p~ v~ja'bastyau|

i m~ni' ha vy~ praya't~ jul~ o~| su gairno  y~nai rupa'y~t~O ya jsam|

klu dr~n pa l n ra'klatu re vatY' na | g~vo' no  alv~ D  anve'tu p  l~|

anna D  rakla'ntau bahu d~ vir 'pam| v~jaD' sanut~ O yaja'm~n~ya ya jsam || 27 ||

 

tada lvin~'valva yujopa'y~t~m| lubha dgami'l hau su yame'bhi ralvai" |

svaO nakla'traD ha vil~  yaja'ntau| madhv~ samp 'ktau  yaju'l~  sama'ktau|

yau de v~n~"O bhi lajau" havyav~ hau| vilva'sya d  tava m ta'sya go pau|

tau nakla traO jujul~ oopa'y~t~m| namo 'lvibhy~"O k oumo'lva yugbhy~"m || 28 ||

 

apa' p~ pm~na O bhara'oYrbharantu| tadya mo r~j~  bhaga'v~ n  vica'l ~m|

lo kasya  r~j~' maha to ma h~n hi| su gaO na   panth~ mabha'yaO k ootu|

yasmi nnakla'tre ya ma eti  r~j~"| yasmi'nnenama bhyali'scanta de v~ |

tada'sya ci traD ha vil~' yaj~ma| apa' p~ pm~na O bhara'oYrbharantu || 29 ||

 

ni vela'nY sa dgama'nY  vas 'n~ O vilv~' r  p~oi  vas "ny~ve laya'ntY|

sa ha sra po laD su bhag~  rar~'o~  s~ na  ~ga nvarca's~ saOvid~ n~||

yatte' de v~ ada'dhurbh~ga dheya mam~'v~sye sa Ovasa'nto mahi tv~|

s~ no' ya jsaO pi'p hi vilvav~re ra yinno' dhehi subhage su vYram"|

 

om l~nti   l~nti   l~nti'