Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vedas > medhasukta

medhasukta

 

taittirYy~raoyakam - 4 prapa haka  10 - anuv~ka  41-44

 

om yalchanda's~m la bho vi lvar 'pa | chando bhyo'dhya m t~"thsamba bh va'|

sa mendro' me dhay~" sp ootu| a m ta'sya deva dh~ra'oo bh y~sam|

larY'raO me  vica'rlaoam| ji hv~ me  madhu'mattam~|

karo~"bhy~ O bh ri vilru'vam| brahma'oa  ko lo''si me dhay~ pi'hita |

lru taO me' gop~ya| om lanti   lanti   lanti'  ||

 

om me dh~de vY ju lam~'o~ na  ~g~"dvi lv~cY' bha dr~ su'mana syam~'n~|

tvay~  jul ~' nu dam~'n~ du rukt~"n b  hadva'dema vi dathe' su vYr~" |

tvay~  jul a'   lirbha'vati devi  tvay~  brahm~'''ga talrY'ru ta tvay~"|

tvay~  jul a'lci traO vi'ndate vasu  s~no' julasva  dravi'oo na medhe||

 

me dh~O ma  indro' dad~tu me dh~O de vY sara'svatY|

me dh~O me' a lvin~'vu bh~v~dha'tt~ O pulka'rasraj~|

a psa r~su' ca  y~ me dh~ ga'ndha rvelu' ca  yanmana' |

daivY"O me dh~ sara'svatY  s~ m~"O me dh~ su rabhi'rjulat~ D  sv~h~"||

 

~m~"O me dh~ su rabhi'rvi lvar 'p~  hira'oyavaro~  jaga'tY jaga my~|

 rja'svatY  paya's~  pinva'm~n~  s~ m~"O me dh~ su pratY'k~ julant~m|

mayi' me dh~O mayi' pra j~O mayya gnistejo' dadh~tu

mayi' me dh~O mayi' pra j~O mayYndra' indri yaO da'dh~tu

mayi' me dh~O mayi' pra j~O mayi  s ryo  bhr~jo' dadh~tu|

 

om ma h~ de vyai ca' vi dmahe' brahmapa tnY ca' dhYmahi| tanno' v~oY praco day~"t|

om ha Osa  ha Os~ya' vi dmahe' paramaha Os~ya' dhYmahi| tanno' haOsa  praco day~"t|

 

om l~nti   l~nti   l~nti'  ||