Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vedas > devisukta

devisukta

 

|| atha devisuktam||

 

rgveda 10.125

 

aham rudrebhirityadimantrasya brahmadya rsayo gayatryadini chandamsi

adya devi devata devisuktajape viniyogah |

 

om aham rudrebhirbasubhiscaramyahamaditairuta visvadevaih |

aham mitravarunobha vibharmyahamindragni ahamasvinobha || 1||

 

aham somamahanasam vibharmyaham tvastaramuta pusanam bhagam |

aham dadhami dravinam havismate supravye yajamanaya sunvate || 2||

 

aham rastri sangamani vasunam cikitusi prathama yajniyanam |

tam ma deva vyadadhuh purutra bhuristhatram bhuryavesayantim || 3||

 

maya so annamatti yo vipasyati yah praniti ya im srnotyuktam |

amantavo mam ta upa ksiyanti srudhi sruta sradvivam te vadami || 4||

 

ahameva svayamidam vadami justam devebhiruta manusebhih |

yam kamaye tam tamugram krnomi tam brahmanam tamrsim tam sumedham || 5||

 

aham rudraya dhanuratanomi brahmadvise sarave hantava u |

aham janaya samadam krnomyaham  dyavaprthivi a vivesa || 6||

 

aham suve pitaramasya murdhan mama yonirapsvantah samudre |

tato vitisthe bhuvananu visvotamum dyam varsmanopasprsami || 7||

 

ahameva vata iva pravamyarabhamana bhuvanani visva |

paro diva para ena prthivaitavati mahima sam vabhuva || 8||

 

        || iti rgvedokta devisuktam samaptam ||