Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vedas > Sri sukta

Shri sukta

 

   

hiranyavarnam harinim suvarnarajatasrajam |

candram hiranmayim laksmim jatavedo mamavaha || 1||

 

tam ma avaha jatavedo laksmimanapagaminim |

yasyam hiranyam vindeyam gamasvam purusanaham || 2 ||

 

asvapurvam rathamadhyam hastinadapramodinim |

shriyam devimupahvaye shrirma devi jusatam || 3 ||

 

kamsosmi tam hiranyaprakaramardram jvalantim trptam tarpayantim |

padmesthitam padmavarnam tamihopahvaye shriyam || 4 ||

 

candram prabhasam yasasa jvalantim shriyam loke devajustamudaram |

tam padminimim saranamaham prapadye'laksmirme nasyatam tvam vrne || 5 ||

 

adityavarne tapaso'dhijato vanaspatistava vrkso'tha bilvah |

tasya phalani tapasanudantumayantarayasca bahya alaksmih || 6 ||

 

upaitu mam devasakhah kirtisca manina saha |

pradurbhuto'smi rastresminkirtimrddhim dadatu me || 7 ||

 

ksutpipasamalam jyesthamalaksmim nasayamyaham |

abhutimasamrddhim ca sarvam nirnudame grhat || 8 ||

 

gandhadvaram duradharsam nityapustam karisinim |

isvarim sarvabhutanam tamihopahvaye shriyam || 9 ||

 

manasah kamamakutim vacah satyamasimahi |

pasunam rupamannasya mayi shrih srayatam yasah || 10 ||

 

kardamena prajabhutamayi sambhavakardama |

shriyam vasaya me kule mataram padmamalinim || 11 ||

 

apah srjantu snigdhani ciklitavasame grhe |

nicadevim mataram shriyam vasaya me kule || 12 ||

 

ardram puskarinim pustim suvarnam hemamalinim |

suryam hiranmayim laksmim jatavedo ma avaha || 13 ||

 

ardram yahkarinim yastim pingalam padmamalinim |

candram hiranmayim laksmim jatavedo ma avaha || 14 ||

 

tam ma avaha jatavedo laksmimanapagaminim |

yasyam hiranyam prabhutam gavodasyosvanvindeyam purusanaham || 15 ||

 

yah sucih prayato bhutva juhuyadajyamanvaham |

suktam pancadasarcam ca shrikamah satatam japet || 16 ||

 

padmanane padma uru padmaksi padmasambhave |

tanmebhajasi padmaksi yena saukhyam labhamyaham || 17 ||

 

asvadayi godayi dhanadayi mahadhane |

dhanam me jusatam devi sarvakamamsca dehi me || 18 ||

 

padmanane padmavipadmapatre padmapriye padmadalayataksi |

visvapriye visvamanonukule tvatpadapadmam mayi sannidhatsva || 19 ||

 

putrapautram dhanam dhanyam hastyasvadigaveratham |

prajanam bhavasi mata ayusmantam karotu me || 20 ||

 

dhanamagnirdhanam vayurdhanam suryo dhanam vasuh |

dhanamindro brhaspatirvarunam dhanamastu te || 21 ||

 

vainateya somam piba somam pibatu vrtraha |

somam dhanasya somino mahyam dadatu sominah || 23 ||

 

na krodho na ca matsaryam na lobho nasubha matih | |

bhavanti krtapunyanam bhaktanam shrisuktam japet || 24 ||

 

sarasijanilaye sarojahaste dhavalataramsukagandhamalyasobhe |

bhagavati harivallabhe manojne tribhuvanabhutikari prasida mahyam || 25 ||

 

visnupatnim ksamadevim madhavim madhavapriyam |

laksmim priyasakhim devim namamyacyutavallabham || 26 ||

 

mahalaksmi ca vidmahe visnupatni ca dhimahi |

tanno laksmih pracodayat || 27 ||

 

shrivarcasvamayusyamarogyamavidhacchobhamanam mahiyate |

dhanyam dhanam pasum bahuputralabham satasamvatsaram dirghamayuh || 28 ||

 

rnarogadi daridya papanksudapamrtyavah |

bhayasokamanastapa nasyantu mama sarvada ||

 

shriye jata shriya aniryaya shriyam vayo janitrbhyo dadhatu |

shriyam vasana amrtatvamayan bhajanti sadyah savita vidadhyun ||

shriya evainam tacchriyamadadhati |

santatamrcavasat krtyamsandhattam sadhiyate prajaya pasubhih ||

ya evam veda |

 

om mahalaksmi ca vidmahe visnupatni ca dhimahi | tanno laksmih pracodayat ||

 

|| om santih santih santih ||