Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vedas > Selected verses from Rigveda

Selected verses from Rigveda

Verses 1.89.15.1 through 1.90.18.9.

 

108915011 a no bhadrah kratavo yantu visvato'dabdhaso aparitasa udbhidah |

108915012 deva no yatha sadamid vrdhe asannaprayuvo raksitaro dive-dive ||

108915021 devanam bhadra sumatirrjuyatam devanam ratirabhi noni vartatam |

108915022 devanam sakhyamupa sedima vayam deva na ayuh pra tirantu jivase ||

108915031 tan purvaya nivida humahe vayam bhagam mitramaditim daksamashridham |

108915032 aryamanam varunam somamasvina sarasvatinah subhaga mayas karat ||

108915041 tan no vato mayobhu vatu bhesajam tan mata prthivi tatpita dyauh |

108915042 tad gravanah somasuto mayobhuvastadasvina srnutam dhisnya yuvam ||

108915051 tamisanam jagatastasthusas patim dhiyanjinvamavase humahe vayam |

108915052 pusa no yatha vedasamasad vrdhe raksita payuradabdhah svastaye ||

108916061 svasti na indro vrddhasravah svasti nah pusa visvavedah |

108916062 svasti nastarksyo aristanemih svasti no brhaspatirdadhatu ||

108916071 prsadasva marutah prsnimatarah subhamyavano vidathesujagmayah |

108916072 agnijihva manavah suracaksaso visve no deva avasa gamanniha ||

108916081 bhadram karnebhih srnuyama deva bhadram pasyemaksabhiryajatrah |

108916082 sthirairangaistustuvamsastanubhirvyasemadevahitam yadayuh ||

108916091 satamin nu sarado anti deva yatra nascakra jarasam tanunam |

108916092 putraso yatra pitaro bhavanti ma no madhya ririsatayurgantoh ||

108916101 aditirdyauraditirantariksamaditirmata sa pita sa putrah |

108916102 visve deva aditih panca jana aditirjatamaditirjanitvam ||

109017011 rjuniti no varuno mitro nayatu vidvan |

109017012 aryama devaih sajosah ||

109017021 te hi vasvo vasavanaste apramura mahobhih |

109017022 vrata raksante visvaha ||

109017031 te asmabhyam sarma yamsannamrta martyebhyah |

109017032 badhamanaapa dvisah ||

109017041 vi nah pathah suvitaya ciyantvindro marutah |

109017042 pusa bhago vandyasah ||

109017051 uta no dhiyo goagrah pusan visnavevayavah |

109017052 karta nah svastimatah ||

109018061 madhu vata rtayate madhu ksaranti sindhavah |

109018062 madhvirnah santvosadhih ||

109018071 madhu naktamutosaso madhumat parthivam rajah |

109018072 madhu dyaurastu nah pita ||

109018081 madhuman no vanaspatirmadhumanastu suryah |

109018082 madhvirgavo bhavantu nah ||

109018091 sam no mitrah sam varunah sam no bhavatvaryama |

109018092 sam na indro brhaspatih sam no visnururukramah ||

 

Verses 1.89.15.1 through 1.90.18.9.