Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vedas > Rig Veda > Rig Veda 5

Rg Veda  5

 

RV_05.001.01.1  abodhy agnih samidha jananam prati dhenum ivayatim usasam

RV_05.001.01.2  yahva iva pra vayam ujjihanah pra bhanavah sisrate nakam acha

RV_05.001.02.1  abodhi hota yajathaya devan urdhvo agnih sumanah pratar asthat

RV_05.001.02.2  samiddhasya rusad adarsi pajo mahan devas tamaso nir amoci

RV_05.001.03.1  yad im ganasya rasanam ajigah sucir ankte sucibhir gobhir agnih

RV_05.001.03.2  ad daksina yujyate vajayanty uttanam urdhvo adhayaj juhubhih

RV_05.001.04.1  agnim acha devayatam manamsi caksumsiva surye sam caranti

RV_05.001.04.2  yad im suvate usasa virupe sveto vaji jayate agre ahnam

RV_05.001.05.1  janista hi jenyo agre ahnam hito hitesv aruso vanesu

RV_05.001.05.2  dame-dame sapta ratna dadhano 'gnir hota ni sasada yajiyan

RV_05.001.06.1  agnir hota ny asidad yajiyan upasthe matuh surabha uloke

RV_05.001.06.2  yuva kavih purunistha rtava dharta krstinam uta madhya iddhah

RV_05.001.07.1  pra nu tyam vipram adhvaresu sadhum agnim hotaram ilate namobhih

RV_05.001.07.2  a yas tatana rodasi rtena nityam mrjanti vajinam ghrtena

RV_05.001.08.1  marjalyo mrjyate sve damunah kaviprasasto atithih sivo nah

RV_05.001.08.2  sahasrasrngo vrsabhas tadoja visvam agne sahasa prasy anyan

RV_05.001.09.1  pra sadyo agne aty esy anyan avir yasmai carutamo babhutha

RV_05.001.09.2  ilenyo vapusyo vibhava priyo visam atithir manusinam

RV_05.001.10.1  tubhyam bharanti ksitayo yavistha balim agne antita ota durat

RV_05.001.10.2  a bhandisthasya sumatim cikiddhi brhat te agne mahi sarma bhadram

RV_05.001.11.1  adya ratham bhanumo bhanumantam agne tistha yajatebhih samantam

RV_05.001.11.2  vidvan pathinam urv antariksam eha devan haviradyaya vaksi

RV_05.001.12.1  avocama kavaye medhyaya vaco vandaru vrsabhaya vrsne

RV_05.001.12.2  gavisthiro namasa stomam agnau divnva rukmam uruvyancam asret

 

RV_05.002.01.1  kumaram mata yuvatih samubdham guha bibharti na dadati pitre

RV_05.002.01.2  anikam asya na minaj janasah purah pasyanti nihitam aratau

RV_05.002.02.1  kam etam tvam yuvate kumaram pesi bibharsi mahisi jajana

RV_05.002.02.2  purvir hi garbhah sarado vavardhapasyam jatam yad asuta mata

RV_05.002.03.1  hiranyadantam sucivarnam arat ksetrad apasyam ayudha mimanam

RV_05.002.03.2  dadano asma amrtam viprkvat kim mam anindrah krnavann anukthah

RV_05.002.04.1  ksetrad apasyam sanutas carantam sumad yutham na puru sobhamanam

RV_05.002.04.2  na ta agrbhrann ajanista hi sah paliknir id yuvatayo bhavanti

RV_05.002.05.1  ke me maryakam vi yavanta gobhir na yesam gopa aranas cid asa

RV_05.002.05.2  ya im jagrbhur ava te srjantv ajati pasva upa nas cikitvan

RV_05.002.06.1  vasam rajanam vasatim jananam aratayo ni dadhur martyesu

RV_05.002.06.2  brahmany atrer ava tam srjantu ninditaro nindyaso bhavantu

RV_05.002.07.1  sunas cic chepam niditam sahasrad yupad amunco asamista hi sah

RV_05.002.07.2  evasmad agne vi mumugdhi pasan hotas cikitva iha tu nisadya

RV_05.002.08.1  hrniyamano apa hi mad aiyeh pra me devanam vratapa uvaca

RV_05.002.08.2  indro vidvam anu hi tva cacaksa tenaham agne anusista agam

RV_05.002.09.1  vi jyotisa brhata bhaty agnir avir visvani krnute mahitva

RV_05.002.09.2  pradevir mayah sahate durevah sisite srnge raksase vinikse

RV_05.002.10.1  uta svanaso divi santv agnes tigmayudha raksase hantava u

RV_05.002.10.2  made cid asya pra rujanti bhama na varante paribadho adevih

RV_05.002.11.1  etam te stomam tuvijata vipro ratham na dhirah svapa ataksam

RV_05.002.11.2  yadid agne prati tvam deva haryah svarvatir apa ena jayema

RV_05.002.12.1  tuvigrivo vrsabho vavrdhano 'satrv aryah sam ajati vedah

RV_05.002.12.2  itimam agnim amrta avocan barhismate manave sarma yamsad dhavismate manave sarma yamsat

 

RV_05.003.01.1  tvam agne varuno jayase yat tvam mitro bhavasi yat samiddhah

RV_05.003.01.2  tve visve sahasas putra devas tvam indro dasuse martyaya

RV_05.003.02.1  tvam aryama bhavasi yat kaninam nama svadhavan guhyam bibharsi

RV_05.003.02.2  anjanti mitram sudhitam na gobhir yad dampati samanasa krnosi

RV_05.003.03.1  tava shriye maruto marjayanta rudra yat te janima caru citram

RV_05.003.03.2  padam yad visnor upamam nidhayi tena pasi guhyam nama gonam

RV_05.003.04.1  tava shriya sudrso deva devah puru dadhana amrtam sapanta

RV_05.003.04.2  hotaram agnim manuso ni sedur dasasyanta usijah samsam ayoh

RV_05.003.05.1  na tvad dhota purvo agne yajiyan na kavyaih paro asti svadhavah

RV_05.003.05.2  visas ca yasya atithir bhavasi sa yajnena vanavad deva martan

RV_05.003.06.1  vayam agne vanuyama tvota vasuyavo havisa budhyamanah

RV_05.003.06.2  vayam samarye vidathesv ahnam vayam raya sahasas putra martan

RV_05.003.07.1  yo na ago abhy eno bharaty adhid agham aghasamse dadhata

RV_05.003.07.2  jahi cikitvo abhisastim etam agne yo no marcayati dvayena

RV_05.003.08.1  tvam asya vyusi deva purve dutam krnvana ayajanta havyaih

RV_05.003.08.2  samsthe yad agna iyase rayinam devo martair vasubhir idhyamanah

RV_05.003.09.1  ava sprdhi pitaram yodhi vidvan putro yas te sahasah suna uhe

RV_05.003.09.2  kada cikitvo abhi caksase no 'gne kadam rtacid yatayase

RV_05.003.10.1  bhuri nama vandamano dadhati pita vaso yadi taj josayase

RV_05.003.10.2  kuvid devasya sahasa cakanah sumnam agnir vanate vavrdhanah

RV_05.003.11.1  tvam anga jaritaram yavistha visvany agne duritati parsi

RV_05.003.11.2  stena adrsran ripavo janaso 'jnataketa vrjina abhuvan

RV_05.003.12.1  ime yamasas tvadrig abhuvan vasave va tad id ago avaci

RV_05.003.12.2  nahayam agnir abhisastaye no na risate vavrdhanah para dat

 

RV_05.004.01.1  tvam agne vasupatim vasunam abhi pra mande adhvaresu rajan

RV_05.004.01.2  tvaya vajam vajayanto jayemabhi syama prtsutir martyanam

RV_05.004.02.1  havyaval agnir ajarah pita no vibhur vibhava sudrsiko asme

RV_05.004.02.2  sugarhapatyah sam iso didihy asmadryak sam mimihi sravamsi

RV_05.004.03.1  visam kavim vispatim manusinam sucim pavakam ghrtaprstham agnim

RV_05.004.03.2  ni hotaram visvavidam dadhidhve sa devesu vanate varyani

RV_05.004.04.1  jusasvagna ilaya sajosa yatamano rasmibhih suryasya

RV_05.004.04.2  jusasva nah samidham jataveda a ca devan haviradyaya vaksi

RV_05.004.05.1  justo damuna atithir durona imam no yajnam upa yahi vidvan

RV_05.004.05.2  visva agne abhiyujo vihatya satruyatam a bhara bhojanani

RV_05.004.06.1  vadhena dasyum pra hi catayasva vayah krnvanas tanve svayai

RV_05.004.06.2  piparsi yat sahasas putra devant so agne pahi nrtama vaje asman

RV_05.004.07.1  vayam te agna ukthair vidhema vayam havyaih pavaka bhadrasoce

RV_05.004.07.2  asme rayim visvavaram sam invasme visvani dravinani dhehi

RV_05.004.08.1  asmakam agne adhvaram jusasva sahasah suno trisadhastha havyam

RV_05.004.08.2  vayam devesu sukrtah syama sarmana nas trivaruthena pahi

RV_05.004.09.1  visvani no durgaha jatavedah sindhum na nava duritati parsi

RV_05.004.09.2  agne atrivan namasa grnano 'smakam bodhy avita tanunam

RV_05.004.10.1  yas tva hrda kirina manyamano 'martyam martyo johavimi

RV_05.004.10.2  jatavedo yaso asmasu dhehi prajabhir agne amrtatvam asyam

RV_05.004.11.1  yasmai tvam sukrte jataveda ulokam agne krnavah syonam

RV_05.004.11.2  asvinam sa putrnam viravantam gomantam rayim nasate svasti

 

RV_05.005.00.11  susamiddhaya socise ghrtam tivram juhotana

RV_05.005.00.12  agnaye jatavedase

RV_05.005.00.21  narasamsah susudatimam yajnam adabhyah

RV_05.005.00.22  kavir hi madhuhastyah

RV_05.005.00.31  ilito agna a vahendram citram iha priyam

RV_05.005.00.32  sukhai rathebhir utaye

RV_05.005.00.41  urnamrada vi prathasvabhy arka anusata

RV_05.005.00.42  bhava nah subhra sataye

RV_05.005.00.51  devir dvaro vi srayadhvam suprayana na utaye

RV_05.005.00.52  pra-pra yajnam prnitana

RV_05.005.00.61  supratike vayovrdha yahvi rtasya matara

RV_05.005.00.62  dosam usasam imahe

RV_05.005.00.71  vatasya patmann ilita daivya hotara manusah

RV_05.005.00.72  imam no yajnam a gatam

RV_05.005.00.81  ila sarasvati mahi tisro devir mayobhuvah

RV_05.005.00.82  barhih sidantv ashridhah

RV_05.005.00.91  sivas tvastar iha gahi vibhuh posa uta tmana

RV_05.005.00.92  yajne-yajne na ud ava

RV_05.005.01.01  yatra vettha vanaspate devanam guhya namani

RV_05.005.01.02  tatra havyani gamaya

RV_05.005.01.11  svahagnaye varunaya svahendraya marudbhyah svaha devebhyo havih |

RV_05.006.01.1  agnim tam manye yo vasur astam yam yanti dhenavah

RV_05.006.01.2  astam arvanta asavo 'stam nityaso vajina isam stotrbhya a bhara

RV_05.006.02.1  so agnir yo vasur grne sam yam ayanti dhenavah

RV_05.006.02.2  sam arvanto raghudruvah sam sujatasah suraya isam stotrbhya a bhara

RV_05.006.03.1  agnir hi vajinam vise dadati visvacarsanih

RV_05.006.03.2  agni raye svabhuvam sa prito yati varyam isam stotrbhya a bhara

RV_05.006.04.1  a te agna idhimahi dyumantam devajaram

RV_05.006.04.2  yad dha sya te paniyasi samid didayati dyavisam stotrbhya a bhara

RV_05.006.05.1  a te agna rca havih sukrasya socisas pate

RV_05.006.05.2  suscandra dasma vispate havyavat tubhyam huyata isam stotrbhya a bhara

RV_05.006.06.1  pro tye agnayo 'gnisu visvam pusyanti varyam

RV_05.006.06.2  te hinvire ta invire ta isanyanty anusag isam stotrbhya a bhara

RV_05.006.07.1  tava tye agne arcayo mahi vradhanta vajinah

RV_05.006.07.2  ye patvabhih saphanam vraja bhuranta gonam isam stotrbhya a bhara

RV_05.006.08.1  nava no agna a bhara stotrbhyah suksitir isah

RV_05.006.08.2  te syama ya anrcus tvadutaso dame-dama isam stotrbhya a bhara

RV_05.006.09.1  ubhe suscandra sarpiso darvi shrinisa asani

RV_05.006.09.2  uto na ut pupurya ukthesu savasas pata isam stotrbhya a bhara

RV_05.006.10.1  evam agnim ajuryamur girbhir yajnebhir anusak

RV_05.006.10.2  dadhad asme suviryam uta tyad asvasvyam isam stotrbhya a bhara

 

RV_05.007.01.1  sakhayah sam vah samyancam isam stomam cagnaye

RV_05.007.01.2  varsisthaya ksitinam urjo naptre sahasvate

RV_05.007.02.1  kutra cid yasya samrtau ranva naro nrsadane

RV_05.007.02.2  arhantas cid yam indhate samjanayanti jantavah

RV_05.007.03.1  sam yad iso vanamahe sam havya manusanam

RV_05.007.03.2  uta dyumnasya savasa rtasya rasmim a dade

RV_05.007.04.1  sa sma krnoti ketum a naktam cid dura a sate

RV_05.007.04.2  pavako yad vanaspatin pra sma minaty ajarah

RV_05.007.05.1  ava sma yasya vesane svedam pathisu juhvati

RV_05.007.05.2  abhim aha svajenyam bhuma prstheva ruruhuh

RV_05.007.06.1  yam martyah purusprham vidad visvasya dhayase

RV_05.007.06.2  pra svadanam pitunam astatatim cid ayave

RV_05.007.07.1  sa hi sma dhanvaksitam data na daty a pasuh

RV_05.007.07.2  hirismasruh sucidann rbhur anibhrstatavisih

RV_05.007.08.1  sucih sma yasma atrivat pra svadhitiva riyate

RV_05.007.08.2  susur asuta mata krana yad anase bhagam

RV_05.007.09.1  a yas te sarpirasute 'gne sam asti dhayase

RV_05.007.09.2  aisu dyumnam uta srava a cittam martyesu dhah

RV_05.007.10.1  iti cin manyum adhrijas tvadatam a pasum dade

RV_05.007.10.2  ad agne aprnato 'trih sasahyad dasyun isah sasahyan nrn

 

RV_05.008.01.1  tvam agna rtayavah sam idhire pratnam pratnasa utaye sahaskrta

RV_05.008.01.2  puruscandram yajatam visvadhayasam damunasam grhapatim varenyam

RV_05.008.02.1  tvam agne atithim purvyam visah sociskesam grhapatim ni sedire

RV_05.008.02.2  brhatketum pururupam dhanasprtam susarmanam svavasam jaradvisam

RV_05.008.03.1  tvam agne manusir ilate viso hotravidam vivicim ratnadhatamam

RV_05.008.03.2  guha santam subhaga visvadarsatam tuvisvanasam suyajam ghrtashriyam

RV_05.008.04.1  tvam agne dharnasim visvadha vayam girbhir grnanto namasopa sedima

RV_05.008.04.2  sa no jusasva samidhano angiro devo martasya yasasa suditibhih

RV_05.008.05.1  tvam agne pururupo vise-vise vayo dadhasi pratnatha purustuta

RV_05.008.05.2  puruny anna sahasa vi rajasi tvisih sa te titvisanasya nadhrse

RV_05.008.06.1  tvam agne samidhanam yavisthya deva dutam cakrire havyavahanam

RV_05.008.06.2  urujrayasam ghrtayonim ahutam tvesam caksur dadhire codayanmati

RV_05.008.07.1  tvam agne pradiva ahutam ghrtaih sumnayavah susamidha sam idhire

RV_05.008.07.2  sa vavrdhana osadhibhir uksito 'bhi jrayamsi parthiva vi tisthase

 

RV_05.009.01.1  tvam agne havismanto devam martasa ilate

RV_05.009.01.2  manye tva jatavedasam sa havya vaksy anusak

RV_05.009.02.1  agnir hota dasvatah ksayasya vrktabarhisah

RV_05.009.02.2  sam yajnasas caranti yam sam vajasah sravasyavah

RV_05.009.03.1  uta sma yam sisum yatha navam janistarani

RV_05.009.03.2  dhartaram manusinam visam agnim svadhvaram

RV_05.009.04.1  uta sma durgrbhiyase putro na hvaryanam

RV_05.009.04.2  puru yo dagdhasi vanagne pasur na yavase

RV_05.009.05.1  adha sma yasyarcayah samyak samyanti dhuminah

RV_05.009.05.2  yad im aha trito divy upa dhmateva dhamati sisite dhmatari yatha

RV_05.009.06.1  tavaham agna utibhir mitrasya ca prasastibhih

RV_05.009.06.2  dvesoyuto na durita turyama martyanam

RV_05.009.07.1  tam no agne abhi naro rayim sahasva a bhara

RV_05.009.07.2  sa ksepayat sa posayad bhuvad vajasya sataya utaidhi prtsu no vrdhe

 

RV_05.010.01.1  agna ojistham a bhara dyumnam asmabhyam adhrigo

RV_05.010.01.2  pra no raya parinasa ratsi vajaya pantham

RV_05.010.02.1  tvam no agne adbhuta kratva daksasya mamhana

RV_05.010.02.2  tve asuryam aruhat krana mitro na yajniyah

RV_05.010.03.1  tvam no agna esam gayam pustim ca vardhaya

RV_05.010.03.2  ye stomebhih pra surayo naro maghany anasuh

RV_05.010.04.1  ye agne candra te girah sumbhanty asvaradhasah

RV_05.010.04.2  susmebhih susmino naro divas cid yesam brhat sukirtir bodhati tmana

RV_05.010.05.1  tava tye agne arcayo bhrajanto yanti dhrsnuya

RV_05.010.05.2  parijmano na vidyutah svano ratho na vajayuh

RV_05.010.06.1  nu no agna utaye sabadhasas ca rataye

RV_05.010.06.2  asmakasas ca surayo visva asas tarisani

RV_05.010.07.1  tvam no agne angira stuta stavana a bhara

RV_05.010.07.2  hotar vibhvasaham rayim stotrbhya stavase ca na utaidhi prtsu no vrdhe

 

RV_05.011.01.1  janasya gopa ajanista jagrvir agnih sudaksah suvitaya navyase

RV_05.011.01.2  ghrtapratiko brhata divisprsa dyumad vi bhati bharatebhyah sucih

RV_05.011.02.1  yajnasya ketum prathamam purohitam agnim naras trisadhasthe sam idhire

RV_05.011.02.2  indrena devaih saratham sa barhisi sidan ni hota yajathaya sukratuh

RV_05.011.03.1  asammrsto jayase matroh sucir mandrah kavir ud atistho vivasvatah

RV_05.011.03.2  ghrtena tvavardhayann agna ahuta dhumas te ketur abhavad divi shritah

RV_05.011.04.1  agnir no yajnam upa vetu sadhuyagnim naro vi bharante grhe-grhe

RV_05.011.04.2  agnir duto abhavad dhavyavahano 'gnim vrnana vrnate kavikratum

RV_05.011.05.1  tubhyedam agne madhumattamam vacas tubhyam manisa iyam astu sam hrde

RV_05.011.05.2  tvam girah sindhum ivavanir mahir a prnanti savasa vardhayanti ca

RV_05.011.06.1  tvam agne angiraso guha hitam anv avindan chishriyanam vane vane

RV_05.011.06.2  sa jayase mathyamanah saho mahat tvam ahuh sahasas putram angirah

 

RV_05.012.01.1  pragnaye brhate yajniyaya rtasya vrsne asuraya manma

RV_05.012.01.2  ghrtam na yajna asyQ suputam giram bhare vrsabhaya praticim

RV_05.012.02.1  rtam cikitva rtam ic cikiddhy rtasya dhara anu trndhi purvih

RV_05.012.02.2  naham yatum sahasa na dvayena rtam sapamy arusasya vrsnah

RV_05.012.03.1  kaya no agna rtayann rtena bhuvo naveda ucathasya navyah

RV_05.012.03.2  veda me deva rtupa rtunam naham patim sanitur asya rayah

RV_05.012.04.1  ke te agne ripave bandhanasah ke payavah sanisanta dyumantah

RV_05.012.04.2  ke dhasim agne anrtasya panti ka asato vacasah santi gopah

RV_05.012.05.1  sakhayas te visuna agna ete sivasah santo asiva abhuvan

RV_05.012.05.2  adhursata svayam ete vacobhir rjuyate vrjinani bruvantah

RV_05.012.06.1  yas te agne namasa yajnam itta rtam sa paty arusasya vrsnah

RV_05.012.06.2  tasya ksayah prthur a sadhur etu prasarsranasya nahusasya sesah

 

RV_05.013.01.1  arcantas tva havamahe 'rcantah sam idhimahi

RV_05.013.01.2  agne arcanta utaye

RV_05.013.02.1  agne stomam manamahe sidhram adya divisprsah

RV_05.013.02.2  devasya dravinasyavah

RV_05.013.03.1  agnir jusata no giro hota yo manusesv a

RV_05.013.03.2  sa yaksad daivyam janam

RV_05.013.04.1  tvam agne sapratha asi justo hota varenyah

RV_05.013.04.2  tvaya yajnam vi tanvate

RV_05.013.05.1  tvam agne vajasatamam vipra vardhanti sustutam

RV_05.013.05.2  sa no rasva suviryam

RV_05.013.06.1  agne nemir aram iva devams tvam paribhur asi

RV_05.013.06.2  a radhas citram rnjase

 

RV_05.014.01.1  agnim stomena bodhaya samidhano amartyam

RV_05.014.01.2  havya devesu no dadhat

RV_05.014.02.1  tam adhvaresv ilate devam marta amartyam

RV_05.014.02.2  yajistham manuse jane

RV_05.014.03.1  tam hi sasvanta ilate sruca devam ghrtascuta

RV_05.014.03.2  agnim havyaya volhave

RV_05.014.04.1  agnir jato arocata ghnan dasyun jyotisa tamah

RV_05.014.04.2  avindad ga apah svah

RV_05.014.05.1  agnim ilenyam kavim ghrtaprstham saparyata

RV_05.014.05.2  vetu me srnavad dhavam

RV_05.014.06.1  agnim ghrtena vavrdhu stomebhir visvacarsanim

RV_05.014.06.2  svadhibhir vacasyubhih

 

RV_05.015.00.11  pra vedhase kavaye vedyaya giram bhare yasase purvyaya

RV_05.015.00.12  ghrtaprasatto asurah susevo rayo dharta dharuno vasvo agnih

RV_05.015.00.21  rtena rtam dharunam dharayanta yajnasya sake parame vyoman

RV_05.015.00.22  divo dharman dharune seduso nnn jatair ajatam abhi ye nanaksuh

RV_05.015.00.31  anhoyuvas tanvas tanvate vi vayo mahad dustaram purvyaya

RV_05.015.00.32  sa samvato navajatas tuturyat sinham na kruddham abhitah pari sthuh

RV_05.015.00.41  mateva yad bharase paprathano janam-janam dhayase caksase ca

RV_05.015.00.42  vayo-vayo jarase yad dadhanah pari tmana visurupo jigasi

RV_05.015.00.51  vajo nu te savasas patv antam urum dogham dharunam deva rayah

RV_05.015.00.52  padam na tayur guha dadhano maho raye citayann atrim aspah

 

RV_05.016.01.1  brhad vayo hi bhanave 'rca devayagnaye

RV_05.016.01.2  yam mitram na prasastibhir martaso dadhire purah

RV_05.016.02.1  sa hi dyubhir jananam hota daksasya bahvoh

RV_05.016.02.2  vi havyam agnir anusag bhago na varam rnvati

RV_05.016.03.1  asya stome maghonah sakhye vrddhasocisah

RV_05.016.03.2  visva yasmin tuvisvani sam arye susmam adadhuh

RV_05.016.04.1  adha hy agna esam suviryasya mamhana

RV_05.016.04.2  tam id yahvam na rodasi pari sravo babhuvatuh

RV_05.016.05.1  nu na ehi varyam agne grnana a bhara

RV_05.016.05.2  ye vayam ye ca surayah svasti dhamahe sacotaidhi prtsu no vrdhe

 

RV_05.017.01.1  a yajnair deva martya ittha tavyamsam utaye

RV_05.017.01.2  agnim krte svadhvare purur ilitavase

RV_05.017.02.1  asya hi svayasastara asa vidharman manyase

RV_05.017.02.2  tam nakam citrasocisam mandram paro manisaya

RV_05.017.03.1  asya vasa u arcisa ya ayukta tuja gira

RV_05.017.03.2  divo na yasya retasa brhac chocanty arcayah

RV_05.017.04.1  asya kratva vicetaso dasmasya vasu ratha a

RV_05.017.04.2  adha visvasu havyo 'gnir viksu pra sasyate

RV_05.017.05.1  nu na id dhi varyam asa sacanta surayah

RV_05.017.05.2  urjo napad abhistaye pahi sagdhi svastaya utaidhi prtsu no vrdhe

 

RV_05.018.01.1  pratar agnih purupriyo visa stavetatithih

RV_05.018.01.2  visvani yo amartyo havya martesu ranyati

RV_05.018.02.1  dvitaya mrktavahase svasya daksasya mamhana

RV_05.018.02.2  indum sa dhatta anusak stota cit te amartya

RV_05.018.03.1  tam vo dirghayusocisam gira huve maghonam

RV_05.018.03.2  aristo yesam ratho vy asvadavann iyate

RV_05.018.04.1  citra va yesu didhitir asann uktha panti ye

RV_05.018.04.2  stirnam barhih svarnare sravamsi dadhire pari

RV_05.018.05.1  ye me pancasatam dadur asvanam sadhastuti

RV_05.018.05.2  dyumad agne mahi sravo brhat krdhi maghonam nrvad amrta nrnam

 

RV_05.019.01.1  abhy avasthah pra jayante pra vavrer vavris ciketa

RV_05.019.01.2  upasthe matur vi caste

RV_05.019.02.1  juhure vi citayanto 'nimisam nrmnam panti

RV_05.019.02.2  a drlham puram vivisuh

RV_05.019.03.1  a svaitreyasya jantavo dyumad vardhanta krstayah

RV_05.019.03.2  niskagrivo brhaduktha ena madhva na vajayuh

RV_05.019.04.1  priyam dugdham na kamyam ajami jamyoh saca

RV_05.019.04.2  gharmo na vajajatharo 'dabdhah sasvato dabhah

RV_05.019.05.1  krilan no rasma a bhuvah sam bhasmana vayuna vevidanah

RV_05.019.05.2  ta asya san dhrsajo na tigmah susamsita vaksyo vaksanesthah

 

RV_05.020.01.1  yam agne vajasatama tvam cin manyase rayim

RV_05.020.01.2  tam no girbhih sravayyam devatra panaya yujam

RV_05.020.02.1  ye agne nerayanti te vrddha ugrasya savasah

RV_05.020.02.2  apa dveso apa hvaro 'nyavratasya sascire

RV_05.020.03.1  hotaram tva vrnimahe 'gne daksasya sadhanam

RV_05.020.03.2  yajnesu purvyam gira prayasvanto havamahe

RV_05.020.04.1  ittha yatha ta utaye sahasavan dive-dive

RV_05.020.04.2  raya rtaya sukrato gobhih syama sadhamado viraih syama sadhamadah

 

RV_05.021.01.1  manusvat tva ni dhimahi manusvat sam idhimahi

RV_05.021.01.2  agne manusvad angiro devan devayate yaja

RV_05.021.02.1  tvam hi manuse jane 'gne suprita idhyase

RV_05.021.02.2  srucas tva yanty anusak sujata sarpirasute

RV_05.021.03.1  tvam visve sajosaso devaso dutam akrata

RV_05.021.03.2  saparyantas tva kave yajnesu devam ilate

RV_05.021.04.1  devam vo devayajyayagnim ilita martyah

RV_05.021.04.2  samiddhah sukra didihy rtasya yonim asadah sasasya yonim asadah

 

RV_05.022.01.1  pra visvasamann atrivad arca pavakasocise

RV_05.022.01.2  yo adhvaresv idyo hota mandratamo visi

RV_05.022.02.1  ny agnim jatavedasam dadhata devam rtvijam

RV_05.022.02.2  pra yajna etv anusag adya devavyacastamah

RV_05.022.03.1  cikitvinmanasam tva devam martasa utaye

RV_05.022.03.2  varenyasya te 'vasa iyanaso amanmahi

RV_05.022.04.1  agne cikiddhy asya na idam vacah sahasya

RV_05.022.04.2  tam tva susipra dampate stomair vardhanty atrayo girbhih sumbhanty atrayah

 

RV_05.023.01.1  agne sahantam a bhara dyumnasya prasaha rayim

RV_05.023.01.2  visva yas carsanir abhy rsa vajesu sasahat

RV_05.023.02.1  tam agne prtanasaham rayim sahasva a bhara

RV_05.023.02.2  tvam hi satyo adbhuto data vajasya gomatah

RV_05.023.03.1  visve hi tva sajosaso janaso vrktabarhisah

RV_05.023.03.2  hotaram sadmasu priyam vyanti varya puru

RV_05.023.04.1  sa hi sma visvacarsanir abhimati saho dadhe

RV_05.023.04.2  agna esu ksayesv a revan nah sukra didihi dyumat pavaka didihi

 

RV_05.024.01.1  agne tvam no antama uta trata sivo bhava varuthyah

RV_05.024.02.1  vasur agnir vasusrava acha naksi dyumattamam rayim dah

RV_05.024.03.1  sa no bodhi srudhi havam urusya no aghayatah samasmat

RV_05.024.04.1  tam tva socistha didivah sumnaya nunam imahe sakhibhyah |

RV_05.025.00.11  acha vo agnim avase devam gasi sa no vasuh

RV_05.025.00.12  rasat putra rsunam rtava parsati dvisah

RV_05.025.00.21  sa hi satyo yam purve cid devasas cid yam idhire

RV_05.025.00.22  hotaram mandrajihvam it suditibhir vibhavasum

RV_05.025.00.31  sa no dhiti varisthaya sresthaya ca sumatya

RV_05.025.00.32  agne rayo didihi nah suvrktibhir varenya

RV_05.025.00.41  agnir devesu rajaty agnir martesv avisan

RV_05.025.00.42  agnir no havyavahano 'gnim dhibhih saparyata

RV_05.025.00.51  agnis tuvisravastamam tuvibrahmanam uttamam

RV_05.025.00.52  aturtam sravayatpatim putram dadati dasuse

RV_05.025.00.61  agnir dadati satpatim sasaha yo yudha nrbhih

RV_05.025.00.62  agnir atyam raghusyadam jetaram aparajitam

RV_05.025.00.71  yad vahistham tad agnaye brhad arca vibhavaso

RV_05.025.00.72  mahisiva tvad rayis tvad vaja ud irate

RV_05.025.00.81  tava dyumanto arcayo gravevocyate brhat

RV_05.025.00.82  uto te tanyatur yatha svano arta tmana divah

RV_05.025.00.91  evam agnim vasuyavah sahasanam vavandima

RV_05.025.00.92  sa no visva ati dvisah parsan naveva sukratuh

 

RV_05.026.01.1  agne pavaka rocisa mandraya deva jihvaya

RV_05.026.01.2  a devan vaksi yaksi ca

RV_05.026.02.1  tam tva ghrtasnav imahe citrabhano svardrsam

RV_05.026.02.2  devam a vitaye vaha

RV_05.026.03.1  vitihotram tva kave dyumantam sam idhimahi

RV_05.026.03.2  agne brhantam adhvare

RV_05.026.04.1  agne visvebhir a gahi devebhir havyadataye

RV_05.026.04.2  hotaram tva vrnimahe

RV_05.026.05.1  yajamanaya sunvata agne suviryam vaha

RV_05.026.05.2  devair a satsi barhisi

RV_05.026.06.1  samidhanah sahasrajid agne dharmani pusyasi

RV_05.026.06.2  devanam duta ukthyah

RV_05.026.07.1  ny agnim jatavedasam hotravaham yavisthyam

RV_05.026.07.2  dadhata devam rtvijam

RV_05.026.08.1  pra yajna etv anusag adya devavyacastamah

RV_05.026.08.2  strnita barhir asade

RV_05.026.09.1  edam maruto asvina mitrah sidantu varunah

RV_05.026.09.2  devasah sarvaya visa

 

RV_05.027.01.1  anasvanta satpatir mamahe me gava cetistho asuro maghonah

RV_05.027.01.2  traivrsno agne dasabhih sahasrair vaisvanara tryarunas ciketa

RV_05.027.02.1  yo me sata ca vimsatim ca gonam hari ca yukta sudhura dadati

RV_05.027.02.2  vaisvanara sustuto vavrdhano 'gne yacha tryarunaya sarma

RV_05.027.03.1  eva te agne sumatim cakano navisthaya navamam trasadasyuh

RV_05.027.03.2  yo me giras tuvijatasya purvir yuktenabhi tryaruno grnati

RV_05.027.04.1  yo ma iti pravocaty asvamedhaya suraye

RV_05.027.04.2  dadad rca sanim yate dadan medham rtayate

RV_05.027.05.1  yasya ma parusah satam uddharsayanty uksanah

RV_05.027.05.2  asvamedhasya danah soma iva tryrsirah

RV_05.027.06.1  indragni satadavny asvamedhe suviryam

RV_05.027.06.2  ksatram dharayatam brhad divi suryam ivajaram

 

RV_05.028.01.1  samiddho agnir divi socir asret pratyann usasam urviya vi bhati

RV_05.028.01.2  eti praci visvavara namobhir devam ilana havisa ghrtaci

RV_05.028.02.1  samidhyamano amrtasya rajasi havis krnvantam sacase svastaye

RV_05.028.02.2  visvam sa dhatte dravinam yam invasy atithyam agne ni ca dhatta it purah

RV_05.028.03.1  agne sardha mahate saubhagaya tava dyumnany uttamani santu

RV_05.028.03.2  sam jaspatyam suyamam a krnusva satruyatam abhi tistha mahamsi

RV_05.028.04.1  samiddhasya pramahaso 'gne vande tava shriyam

RV_05.028.04.2  vrsabho dyumnavam asi sam adhvaresv idhyase

RV_05.028.05.1  samiddho agna ahuta devan yaksi svadhvara

RV_05.028.05.2  tvam hi havyaval asi

RV_05.028.06.1  a juhota duvasyatagnim prayaty adhvare

RV_05.028.06.2  vrnidhvam havyavahanam

 

RV_05.029.01.1  try aryama manuso devatata tri rocana divya dharayanta

RV_05.029.01.2  arcanti tva marutah putadaksas tvam esam rsir indrasi dhirah

RV_05.029.02.1  anu yad im maruto mandasanam arcann indram papivamsam sutasya

RV_05.029.02.2  adatta vajram abhi yad ahim hann apo yahvir asrjat sartava u

RV_05.029.03.1  uta brahmano maruto me asyendrah somasya susutasya peyah

RV_05.029.03.2  tad dhi havyam manuse ga avindad ahann ahim papivam indro asya

RV_05.029.04.1  ad rodasi vitaram vi skabhayat samvivyanas cid bhiyase mrgam kah

RV_05.029.04.2  jigartim indro apajarguranah prati svasantam ava danavam han

RV_05.029.05.1  adha kratva maghavan tubhyam deva anu visve adaduh somapeyam

RV_05.029.05.2  yat suryasya haritah patantih purah satir upara etase kah

RV_05.029.06.1  nava yad asya navatim ca bhogan sakam vajrena maghava vivrscat

RV_05.029.06.2  arcantindram marutah sadhasthe traistubhena vacasa badhata dyam

RV_05.029.07.1  sakha sakhye apacat tuyam agnir asya kratva mahisa tri satani

RV_05.029.07.2  tri sakam indro manusah saramsi sutam pibad vrtrahatyaya somam

RV_05.029.08.1  tri yac chata mahisanam agho mas tri saramsi maghava somyapah

RV_05.029.08.2  karam na visve ahvanta deva bharam indraya yad ahim jaghana

RV_05.029.09.1  usana yat sahasyair ayatam grham indra jujuvanebhir asvaih

RV_05.029.09.2  vanvano atra saratham yayatha kutsena devair avanor ha susnam

RV_05.029.10.1  pranyac cakram avrhah suryasya kutsayanyad varivo yatave 'kah

RV_05.029.10.2  anaso dasyumr amrno vadhena ni duryona avrnan mrdhravacah

RV_05.029.11.1  stomasas tva gauriviter avardhann arandhayo vaidathinaya piprum

RV_05.029.11.2  a tvam rjisva sakhyaya cakre pacan paktir apibah somam asya

RV_05.029.12.1  navagvasah sutasomasa indram dasagvaso abhy arcanty arkaih

RV_05.029.12.2  gavyam cid urvam apidhanavantam tam cin narah sasamana apa vran

RV_05.029.13.1  katho nu te pari carani vidvan viryr maghavan ya cakartha

RV_05.029.13.2  ya co nu navya krnavah savistha pred u ta te vidathesu bravama

RV_05.029.14.1  eta visva cakrvam indra bhury aparito janusa viryena

RV_05.029.14.2  ya cin nu vajrin krnavo dadhrsvan na te varta tavisya asti tasyah

RV_05.029.15.1  indra brahma kriyamana jusasva ya te savistha navya akarma

RV_05.029.15.2  vastreva bhadra sukrta vasuyu ratham na dhirah svapa ataksam

 

RV_05.030.01.1  kva sya virah ko apasyad indram sukharatham iyamanam haribhyam

RV_05.030.01.2  yo raya vajri sutasomam ichan tad oko ganta puruhuta uti

RV_05.030.02.1  avacacaksam padam asya sasvar ugram nidhatur anv ayam ichan

RV_05.030.02.2  aprcham anyam uta te ma ahur indram naro bubudhana asema

RV_05.030.03.1  pra nu vayam sute ya te krtanindra bravama yani no jujosah

RV_05.030.03.2  vedad avidvan chrnavac ca vidvan vahate 'yam maghava sarvasenah

RV_05.030.04.1  sthiram manas cakrse jata indra vesid eko yudhaye bhuyasas cit

RV_05.030.04.2  asmanam cic chavasa didyuto vi vido gavam urvam ushriyanam

RV_05.030.05.1  paro yat tvam parama ajanisthah paravati srutyam nama bibhrat

RV_05.030.05.2  atas cid indrad abhayanta deva visva apo ajayad dasapatnih

RV_05.030.06.1  tubhyed ete marutah suseva arcanty arkam sunvanty andhah

RV_05.030.06.2  ahim ohanam apa asayanam pra mayabhir mayinam saksad indrah

RV_05.030.07.1  vi su mrdho janusa danam invann ahan gava maghavan samcakanah

RV_05.030.07.2  atra dasasya namuceh siro yad avartayo manave gatum ichan

RV_05.030.08.1  yujam hi mam akrtha ad id indra siro dasasya namucer mathayan

RV_05.030.08.2  asmanam cit svaryam vartamanam pra cakriyeva rodasi marudbhyah

RV_05.030.09.1  striyo hi dasa ayudhani cakre kim ma karann abala asya senah

RV_05.030.09.2  antar hy akhyad ubhe asya dhene athopa praid yudhaye dasyum indrah

RV_05.030.10.1  sam atra gavo 'bhito 'navanteheha vatsair viyuta yad asan

RV_05.030.10.2  sam ta indro asrjad asya sakair yad im somasah susuta amandan

RV_05.030.11.1  yad im soma babhrudhuta amandann aroravid vrsabhah sadanesu

RV_05.030.11.2  puramdarah papivam indro asya punar gavam adadad ushriyanam

RV_05.030.12.1  bhadram idam rusama agne akran gavam catvari dadatah sahasra

RV_05.030.12.2  rnamcayasya prayata maghani praty agrabhisma nrtamasya nrnam

RV_05.030.13.1  supesasam mava srjanty astam gavam sahasrai rusamaso agne

RV_05.030.13.2  tivra indram amamanduh sutaso 'ktor vyustau paritakmyayah

RV_05.030.14.1  auchat sa ratri paritakmya yam rnamcaye rajani rusamanam

RV_05.030.14.2  atyo na vaji raghur ajyamano babhrus catvary asanat sahasra

RV_05.030.15.1  catuhsahasram gavyasya pasvah praty agrabhisma rusamesv agne

RV_05.030.15.2  gharmas cit taptah pravrje ya asid ayasmayas tam v adama viprah

 

RV_05.031.01.1  indro rathaya pravatam krnoti yam adhyasthan maghava vajayantam

RV_05.031.01.2  yutheva pasvo vy unoti gopa aristo yati prathamah sisasan

RV_05.031.02.1  a pra drava harivo ma vi venah pisangarate abhi nah sacasva

RV_05.031.02.2  nahi tvad indra vasyo anyad asty amenams cij janivatas cakartha

RV_05.031.03.1  ud yat sahah sahasa ajanista dedista indra indriyani visva

RV_05.031.03.2  pracodayat sudugha vavre antar vi jyotisa samvavrtvat tamo 'vah

RV_05.031.04.1  anavas te ratham asvaya taksan tvasta vajram puruhuta dyumantam

RV_05.031.04.2  brahmana indram mahayanto arkair avardhayann ahaye hantava u

RV_05.031.05.1  vrsne yat te vrsano arkam arcan indra gravano aditih sajosah

RV_05.031.05.2  anasvaso ye pavayo 'ratha indresita abhy avartanta dasyun

RV_05.031.06.1  pra te purvani karanani vocam pra nutana maghavan ya cakartha

RV_05.031.06.2  saktivo yad vibhara rodasi ubhe jayann apo manave danucitrah

RV_05.031.07.1  tad in nu te karanam dasma viprahim yad ghnann ojo atramimithah

RV_05.031.07.2  susnasya cit pari maya agrbhnah prapitvam yann apa dasyumr asedhah

RV_05.031.08.1  tvam apo yadave turvasayaramayah sudughah para indra

RV_05.031.08.2  ugram ayatam avaho ha kutsam sam ha yad vam usanaranta devah

RV_05.031.09.1  indrakutsa vahamana rathena vam atya api karne vahantu

RV_05.031.09.2  nih sim adbhyo dhamatho nih sadhasthan maghono hrdo varathas tamamsi

RV_05.031.10.1  vatasya yuktan suyujas cid asvan kavis cid eso ajagann avasyuh

RV_05.031.10.2  visve te atra marutah sakhaya indra brahmani tavisim avardhan

RV_05.031.11.1  suras cid ratham paritakmyayam purvam karad uparam jujuvamsam

RV_05.031.11.2  bharac cakram etasah sam rinati puro dadhat sanisyati kratum nah

RV_05.031.12.1  ayam jana abhicakse jagamendrah sakhayam sutasomam ichan

RV_05.031.12.2  vadan gravava vedim bhriyate yasya jiram adhvaryavas caranti

RV_05.031.13.1  ye cakananta cakananta nu te marta amrta mo te amha aran

RV_05.031.13.2  vavandhi yajyumr uta tesu dhehy ojo janesu yesu te syama

 

RV_05.032.01.1  adardar utsam asrjo vi khani tvam arnavan badbadhanam aramnah

RV_05.032.01.2  mahantam indra parvatam vi yad vah srjo vi dhara ava danavam han

RV_05.032.02.1  tvam utsam rtubhir badbadhanam aramha udhah parvatasya vajrin

RV_05.032.02.2  ahim cid ugra prayutam sayanam jaghanvam indra tavisim adhatthah

RV_05.032.03.1  tyasya cin mahato nir mrgasya vadhar jaghana tavisibhir indrah

RV_05.032.03.2  ya eka id apratir manyamana ad asmad anyo ajanista tavyan

RV_05.032.04.1  tyam cid esam svadhaya madantam miho napatam suvrdham tamogam

RV_05.032.04.2  vrsaprabharma danavasya bhamam vajrena vajri ni jaghana susnam

RV_05.032.05.1  tyam cid asya kratubhir nisattam amarmano vidad id asya marma

RV_05.032.05.2  yad im suksatra prabhrta madasya yuyutsantam tamasi harmye dhah

RV_05.032.06.1  tyam cid ittha katpayam sayanam asurye tamasi vavrdhanam

RV_05.032.06.2  tam cin mandano vrsabhah sutasyoccair indro apagurya jaghana

RV_05.032.07.1  ud yad indro mahate danavaya vadhar yamista saho apratitam

RV_05.032.07.2  yad im vajrasya prabhrtau dadabha visvasya jantor adhamam cakara

RV_05.032.08.1  tyam cid arnam madhupam sayanam asinvam vavram mahy adad ugrah

RV_05.032.08.2  apadam atram mahata vadhena ni duryona avrnan mrdhravacam

RV_05.032.09.1  ko asya susmam tavisim varata eko dhana bharate apratitah

RV_05.032.09.2  ime cid asya jrayaso nu devi indrasyaujaso bhiyasa jihate

RV_05.032.10.1  ny asmai devi svadhitir jihita indraya gatur usativa yeme

RV_05.032.10.2  sam yad ojo yuvate visvam abhir anu svadhavne ksitayo namanta

RV_05.032.11.1  ekam nu tva satpatim pancajanyam jatam srnomi yasasam janesu

RV_05.032.11.2  tam me jagrbhra asaso navistham dosa vastor havamanasa indram

RV_05.032.12.1  eva hi tvam rtutha yatayantam magha viprebhyo dadatam srnomi

RV_05.032.12.2  kim te brahmano grhate sakhayo ye tvaya nidadhuh kamam indra

 

RV_05.033.01.1  mahi mahe tavase didhye nrn indrayettha tavase atavyan

RV_05.033.01.2  yo asmai sumatim vajasatau stuto jane samaryas ciketa

RV_05.033.02.1  sa tvam na indra dhiyasano arkair harinam vrsan yoktram asreh

RV_05.033.02.2  ya ittha maghavann anu josam vakso abhi praryah saksi janan

RV_05.033.03.1  na te ta indrabhy asmad rsvayuktaso abrahmata yad asan

RV_05.033.03.2  tistha ratham adhi tam vajrahasta rasmim deva yamase svasvah

RV_05.033.04.1  puru yat ta indra santy uktha gave cakarthorvarasu yudhyan

RV_05.033.04.2  tatakse suryaya cid okasi sve vrsa samatsu dasasya nama cit

RV_05.033.05.1  vayam te ta indra ye ca narah sardho jajnana yatas ca rathah

RV_05.033.05.2  asman jagamyad ahisusma satva bhago na havyah prabhrthesu caruh

RV_05.033.06.1  paprksenyam indra tve hy ojo nrmnani ca nrtamano amartah

RV_05.033.06.2  sa na enim vasavano rayim dah prarya stuse tuvimaghasya danam

RV_05.033.07.1  eva na indrotibhir ava pahi grnatah sura karun

RV_05.033.07.2  uta tvacam dadato vajasatau piprihi madhvah susutasya caroh

RV_05.033.08.1  uta tye ma paurukutsyasya sures trasadasyor hiranino raranah

RV_05.033.08.2  vahantu ma dasa syetaso asya gairiksitasya kratubhir nu sasce

RV_05.033.09.1  uta tye ma marutasvasya sonah kratvamaghaso vidathasya ratau

RV_05.033.09.2  sahasra me cyavatano dadana anukam aryo vapuse narcat

RV_05.033.10.1  uta tye ma dhvanyasya justa laksmanyasya suruco yatanah

RV_05.033.10.2  mahna rayah samvaranasya rser vrajam na gavah prayata api gman

 

RV_05.034.01.1  ajatasatrum ajara svarvaty anu svadhamita dasmam iyate

RV_05.034.01.2  sunotana pacata brahmavahase purustutaya prataram dadhatana

RV_05.034.02.1  a yah somena jatharam apipratamandata maghava madhvo andhasah

RV_05.034.02.2  yad im mrgaya hantave mahavadhah sahasrabhrstim usana vadham yamat

RV_05.034.03.1  yo asmai ghramsa uta va ya udhani somam sunoti bhavati dyumam aha

RV_05.034.03.2  apapa sakras tatanustim uhati tanusubhram maghava yah kavasakhah

RV_05.034.04.1  yasyavadhit pitaram yasya mataram yasya sakro bhrataram nata isate

RV_05.034.04.2  vetid v asya prayata yatamkaro na kilbisad isate vasva akarah

RV_05.034.05.1  na pancabhir dasabhir vasty arabham nasunvata sacate pusyata cana

RV_05.034.05.2  jinati ved amuya hanti va dhunir a devayum bhajati gomati vraje

RV_05.034.06.1  vitvaksanah samrtau cakramasajo 'sunvato visunah sunvato vrdhah

RV_05.034.06.2  indro visvasya damita vibhisano yathavasam nayati dasam aryah

RV_05.034.07.1  sam im paner ajati bhojanam muse vi dasuse bhajati sunaram vasu

RV_05.034.07.2  durge cana dhriyate visva a puru jano yo asya tavisim acukrudhat

RV_05.034.08.1  sam yaj janau sudhanau visvasardhasav aved indro maghava gosu subhrisu

RV_05.034.08.2  yujam hy anyam akrta pravepany ud im gavyam srjate satvabhir dhunih

RV_05.034.09.1  sahasrasam agnivesim grnise satrim agna upamam ketum aryah

RV_05.034.09.2  tasma apah samyatah pipayanta tasmin ksatram amavat tvesam astu

 

RV_05.035.00.11  yas te sadhistho 'vasa indra kratus tam a bhara

RV_05.035.00.12  asmabhyam carsanisaham sasnim vajesu dustaram

RV_05.035.00.21  yad indra te catasro yac chura santi tisrah

RV_05.035.00.22  yad va panca ksitinam avas tat su na a bhara

RV_05.035.00.31  a te 'vo varenyam vrsantamasya humahe

RV_05.035.00.32  vrsajutir hi jajnisa abhubhir indra turvanih

RV_05.035.00.41  vrsa hy asi radhase jajnise vrsni te savah

RV_05.035.00.42  svaksatram te dhrsan manah satraham indra paumsyam

RV_05.035.00.51  tvam tam indra martyam amitrayantam adrivah

RV_05.035.00.52  sarvaratha satakrato ni yahi savasas pate

RV_05.035.00.61  tvam id vrtrahantama janaso vrktabarhisah

RV_05.035.00.62  ugram purvisu purvyam havante vajasataye

RV_05.035.00.71  asmakam indra dustaram puroyavanam ajisu

RV_05.035.00.72  sayavanam dhane-dhane vajayantam ava ratham

RV_05.035.00.81  asmakam indrehi no ratham ava puramdhya

RV_05.035.00.82  vayam savistha varyam divi sravo dadhimahi divi stomam manamahe

 

RV_05.036.01.1  sa a gamad indro yo vasunam ciketad datum damano rayinam

RV_05.036.01.2  dhanvacaro na vamsagas trsanas cakamanah pibatu dugdham amsum

RV_05.036.02.1  a te hanu harivah sura sipre ruhat somo na parvatasya prsthe

RV_05.036.02.2  anu tva rajann arvato na hinvan girbhir madema puruhuta visve

RV_05.036.03.1  cakram na vrttam puruhuta vepate mano bhiya me amater id adrivah

RV_05.036.03.2  rathad adhi tva jarita sadavrdha kuvin nu stosan maghavan puruvasuh

RV_05.036.04.1  esa graveva jarita ta indreyarti vacam brhad asusanah

RV_05.036.04.2  pra savyena maghavan yamsi rayah pra daksinid dharivo ma vi venah

RV_05.036.05.1  vrsa tva vrsanam vardhatu dyaur vrsa vrsabhyam vahase haribhyam

RV_05.036.05.2  sa no vrsa vrsarathah susipra vrsakrato vrsa vajrin bhare dhah

RV_05.036.06.1  yo rohitau vajinau vajinivan tribhih sataih sacamanav adista

RV_05.036.06.2  yune sam asmai ksitayo namantam srutarathaya maruto duvoya

 

RV_05.037.01.1  sam bhanuna yatate suryasyajuhvano ghrtaprsthah svancah

RV_05.037.01.2  tasma amrdhra usaso vy uchan ya indraya sunavamety aha

RV_05.037.02.1  samiddhagnir vanavat stirnabarhir yuktagrava sutasomo jarate

RV_05.037.02.2  gravano yasyesiram vadanty ayad adhvaryur havisava sindhum

RV_05.037.03.1  vadhur iyam patim ichanty eti ya im vahate mahisim isiram

RV_05.037.03.2  asya sravasyad ratha a ca ghosat puru sahasra pari vartayate

RV_05.037.04.1  na sa raja vyathate yasminn indras tivram somam pibati gosakhayam

RV_05.037.04.2  a satvanair ajati hanti vrtram kseti ksitih subhago nama pusyan

RV_05.037.05.1  pusyat kseme abhi yoge bhavaty ubhe vrtau samyati sam jayati

RV_05.037.05.2  priyah surye priyo agna bhavati ya indraya sutasomo dadasat

 

RV_05.038.01.1  uros ta indra radhaso vibhvi ratih satakrato

RV_05.038.01.2  adha no visvacarsane dyumna suksatra mamhaya

RV_05.038.02.1  yad im indra sravayyam isam savistha dadhise

RV_05.038.02.2  paprathe dirghasruttamam hiranyavarna dustaram

RV_05.038.03.1  susmaso ye te adrivo mehana ketasapah

RV_05.038.03.2  ubha devav abhistaye divas ca gmas ca rajathah

RV_05.038.04.1  uto no asya kasya cid daksasya tava vrtrahan

RV_05.038.04.2  asmabhyam nrmnam a bharasmabhyam nrmanasyase

RV_05.038.05.1  nu ta abhir abhistibhis tava sarman chatakrato

RV_05.038.05.2  indra syama sugopah sura syama sugopah

 

RV_05.039.01.1  yad indra citra mehanasti tvadatam adrivah

RV_05.039.01.2  radhas tan no vidadvasa ubhayahasty a bhara

RV_05.039.02.1  yan manyase varenyam indra dyuksam tad a bhara

RV_05.039.02.2  vidyama tasya te vayam akuparasya davane

RV_05.039.03.1  yat te ditsu praradhyam mano asti srutam brhat

RV_05.039.03.2  tena drlha cid adriva a vajam darsi sataye

RV_05.039.04.1  mamhistham vo maghonam rajanam carsaninam

RV_05.039.04.2  indram upa prasastaye purvibhir jujuse girah

RV_05.039.05.1  asma it kavyam vaca uktham indraya samsyam

RV_05.039.05.2  tasma u brahmavahase giro vardhanty atrayo girah sumbhanty atrayah

 

RV_05.040.01.1  a yahy adribhih sutam somam somapate piba

RV_05.040.01.2  vrsann indra vrsabhir vrtrahantama

RV_05.040.02.1  vrsa grava vrsa mado vrsa somo ayam sutah

RV_05.040.02.2  vrsann indra vrsabhir vrtrahantama

RV_05.040.03.1  vrsa tva vrsanam huve vajrin citrabhir utibhih

RV_05.040.03.2  vrsann indra vrsabhir vrtrahantama

RV_05.040.04.1  rjisi vajri vrsabhas turasat chusmi raja vrtraha somapava

RV_05.040.04.2  yuktva haribhyam upa yasad arvan madhyamdine savane matsad indrah

RV_05.040.05.1  yat tva surya svarbhanus tamasavidhyad asurah

RV_05.040.05.2  aksetravid yatha mugdho bhuvanany adidhayuh

RV_05.040.06.1  svarbhanor adha yad indra maya avo divo vartamana avahan

RV_05.040.06.2  gulham suryam tamasapavratena turiyena brahmanavindad atrih

RV_05.040.07.1  ma mam imam tava santam atra irasya drugdho bhiyasa ni garit

RV_05.040.07.2  tvam mitro asi satyaradhas tau mehavatam varunas ca raja

RV_05.040.08.1  gravno brahma yuyujanah saparyan kirina devan namasopasiksan

RV_05.040.08.2  atrih suryasya divi caksur adhat svarbhanor apa maya aghuksat

RV_05.040.09.1  yam vai suryam svarbhanus tamasavidhyad asurah

RV_05.040.09.2  atrayas tam anv avindan nahy anye asaknuvan

 

RV_05.041.01.1  ko nu vam mitravarunav rtayan divo va mahah parthivasya va de

RV_05.041.01.2  rtasya va sadasi trasitham no yajnayate va pasuso na vajan

RV_05.041.02.1  te no mitro varuno aryamayur indra rbhuksa maruto jusanta

RV_05.041.02.2  namobhir va ye dadhate suvrktim stomam rudraya milhuse sajosah

RV_05.041.03.1  a vam yesthasvina huvadhyai vatasya patman rathyasya pustau

RV_05.041.03.2  uta va divo asuraya manma prandhamsiva yajyave bharadhvam

RV_05.041.04.1  pra saksano divyah kanvahota trito divah sajosa vato agnih

RV_05.041.04.2  pusa bhagah prabhrthe visvabhoja ajim na jagmur asvasvatamah

RV_05.041.05.1  pra vo rayim yuktasvam bharadhvam raya ese 'vase dadhita dhih

RV_05.041.05.2  suseva evair ausijasya hota ye va eva marutas turanam

RV_05.041.06.1  pra vo vayum rathayujam krnudhvam pra devam vipram panitaram arkaih

RV_05.041.06.2  isudhyava rtasapah puramdhir vasvir no atra patnir a dhiye dhuh

RV_05.041.07.1  upa va ese vandyebhih susaih pra yahvi divas citayadbhir arkaih

RV_05.041.07.2  usasanakta vidusiva visvam a ha vahato martyaya yajnam

RV_05.041.08.1  abhi vo arce posyavato nrn vastos patim tvastaram raranah

RV_05.041.08.2  dhanya sajosa dhisana namobhir vanaspatimr osadhi raya ese

RV_05.041.09.1  tuje nas tane parvatah santu svaitavo ye vasavo na virah

RV_05.041.09.2  panita aptyo yajatah sada no vardhan nah samsam naryo abhistau

RV_05.041.10.1  vrsno astosi bhumyasya garbham trito napatam apam suvrkti

RV_05.041.10.2  grnite agnir etari na susaih sociskeso ni rinati vana

RV_05.041.11.1  katha mahe rudriyaya bravama kad raye cikituse bhagaya

RV_05.041.11.2  apa osadhir uta no 'vantu dyaur vana girayo vrksakesah

RV_05.041.12.1  srnotu na urjam patir girah sa nabhas tariyam isirah parijma

RV_05.041.12.2  srnvantv apah puro na subhrah pari sruco babrhanasyadreh

RV_05.041.13.1  vida cin nu mahanto ye va eva bravama dasma varyam dadhanah

RV_05.041.13.2  vayas cana subhva ava yanti ksubha martam anuyatam vadhasnaih

RV_05.041.14.1  a daivyani parthivani janmapas cacha sumakhaya vocam

RV_05.041.14.2  vardhantam dyavo giras candragra uda vardhantam abhisata arnah

RV_05.041.15.1  pade-pade me jarima ni dhayi varutri va sakra ya payubhis ca

RV_05.041.15.2  sisaktu mata mahi rasa nah smat suribhir rjuhasta rjuvanih

RV_05.041.16.1  katha dasema namasa sudanun evaya maruto achoktau prasravaso maruto achoktau

RV_05.041.16.2  ma no 'hir budhnyo rise dhad asmakam bhud upamativanih

RV_05.041.17.1  iti cin nu prajayai pasumatyai devaso vanate martyo va a devaso vanate martyo vah

RV_05.041.17.2  atra sivam tanvo dhasim asya jaram cin me nirrtir jagrasita

RV_05.041.18.1  tam vo devah sumatim urjayantim isam asyama vasavah sasa goh

RV_05.041.18.2  sa nah sudanur mrlayanti devi prati dravanti suvitaya gamyah

RV_05.041.19.1  abhi na ila yuthasya mata sman nadibhir urvasi va grnatu

RV_05.041.19.2  urvasi va brhaddiva grnanabhyurnvana prabhrthasyayoh

RV_05.041.20.1  sisaktu na urjavyasya pusteh |

RV_05.042.01.1  pra samtama varunam didhiti gir mitram bhagam aditim nunam asyah

RV_05.042.01.2  prsadyonih pancahota srnotv aturtapantha asuro mayobhuh

RV_05.042.02.1  prati me stomam aditir jagrbhyat sunum na mata hrdyam susevam

RV_05.042.02.2  brahma priyam devahitam yad asty aham mitre varune yan mayobhu

RV_05.042.03.1  ud iraya kavitamam kavinam unattainam abhi madhva ghrtena

RV_05.042.03.2  sa no vasuni prayata hitani candrani devah savita suvati

RV_05.042.04.1  sam indra no manasa nesi gobhih sam suribhir harivah sam svasti

RV_05.042.04.2  sam brahmana devahitam yad asti sam devanam sumatya yajniyanam

RV_05.042.05.1  devo bhagah savita rayo amsa indro vrtrasya samjito dhananam

RV_05.042.05.2  rbhuksa vaja uta va puramdhir avantu no amrtasas turasah

RV_05.042.06.1  marutvato apratitasya jisnor ajuryatah pra bravama krtani

RV_05.042.06.2  na te purve maghavan naparaso na viryam nutanah kas canapa

RV_05.042.07.1  upa stuhi prathamam ratnadheyam brhaspatim sanitaram dhananam

RV_05.042.07.2  yah samsate stuvate sambhavisthah puruvasur agamaj johuvanam

RV_05.042.08.1  tavotibhih sacamana arista brhaspate maghavanah suvirah

RV_05.042.08.2  ye asvada uta va santi goda ye vastradah subhagas tesu rayah

RV_05.042.09.1  visarmanam krnuhi vittam esam ye bhunjate aprnanto na ukthaih

RV_05.042.09.2  apavratan prasave vavrdhanan brahmadvisah suryad yavayasva

RV_05.042.10.1  ya ohate raksaso devavitav acakrebhis tam maruto ni yata

RV_05.042.10.2  yo vah samim sasamanasya nindat tuchyan kaman karate sisvidanah

RV_05.042.11.1  tam u stuhi yah svisuh sudhanva yo visvasya ksayati bhesajasya

RV_05.042.11.2  yaksva mahe saumanasaya rudram namobhir devam asuram duvasya

RV_05.042.12.1  damunaso apaso ye suhasta vrsnah patnir nadyo vibhvatastah

RV_05.042.12.2  sarasvati brhaddivota raka dasasyantir varivasyantu subhrah

RV_05.042.13.1  pra su mahe susaranaya medham giram bhare navyasim jayamanam

RV_05.042.13.2  ya ahana duhitur vaksanasu rupa minano akrnod idam nah

RV_05.042.14.1  pra sustuti stanayantam ruvantam ilas patim jaritar nunam asyah

RV_05.042.14.2  yo abdimam udanimam iyarti pra vidyuta rodasi uksamanah

RV_05.042.15.1  esa stomo marutam sardho acha rudrasya sunumr yuvanyumr ud asyah

RV_05.042.15.2  kamo raye havate ma svasty upa stuhi prsadasvam ayasah

RV_05.042.16.1  praisa stomah prthivim antariksam vanaspatimr osadhi raye asyah

RV_05.042.16.2  devo-devah suhavo bhutu mahyam ma no mata prthivi durmatau dhat

RV_05.042.17.1  urau deva anibadhe syama

RV_05.042.18.1  sam asvinor avasa nutanena mayobhuva supraniti gamema

RV_05.042.18.2  a no rayim vahatam ota viran a visvany amrta saubhagani

 

RV_05.043.01.1  a dhenavah payasa turnyartha amardhantir upa no yantu madhva

RV_05.043.01.2  maho raye brhatih sapta vipro mayobhuvo jarita johaviti

RV_05.043.02.1  a sustuti namasa vartayadhyai dyava vajaya prthivi amrdhre

RV_05.043.02.2  pita mata madhuvacah suhasta bhare-bhare no yasasav avistam

RV_05.043.03.1  adhvaryavas cakrvamso madhuni pra vayave bharata caru sukram

RV_05.043.03.2  hoteva nah prathamah pahy asya deva madhvo rarima te madaya

RV_05.043.04.1  dasa ksipo yunjate bahu adrim somasya ya samitara suhasta

RV_05.043.04.2  madhvo rasam sugabhastir giristham caniscadad duduhe sukram amsuh

RV_05.043.05.1  asavi te jujusanaya somah kratve daksaya brhate madaya

RV_05.043.05.2  hari rathe sudhura yoge arvag indra priya krnuhi huyamanah

RV_05.043.06.1  a no mahim aramatim sajosa gnam devim namasa ratahavyam

RV_05.043.06.2  madhor madaya brhatim rtajnam agne vaha pathibhir devayanaih

RV_05.043.07.1  anjanti yam prathayanto na vipra vapavantam nagnina tapantah

RV_05.043.07.2  pitur na putra upasi prestha a gharmo agnim rtayann asadi

RV_05.043.08.1  acha mahi brhati samtama gir duto na gantv asvina huvadhyai

RV_05.043.08.2  mayobhuva saratha yatam arvag gantam nidhim dhuram anir na nabhim

RV_05.043.09.1  pra tavyaso nama ktim turasyaham pusna uta vayor adiksi

RV_05.043.09.2  ya radhasa coditara matinam ya vajasya dravinoda uta tman

RV_05.043.10.1  a namabhir maruto vaksi visvan a rupebhir jatavedo huvanah

RV_05.043.10.2  yajnam giro jarituh sustutim ca visve ganta maruto visva uti

RV_05.043.11.1  a no divo brhatah parvatad a sarasvati yajata gantu yajnam

RV_05.043.11.2  havam devi jujusana ghrtaci sagmam no vacam usati srnotu

RV_05.043.12.1  a vedhasam nilaprstham brhantam brhaspatim sadane sadayadhvam

RV_05.043.12.2  sadadyonim dama a didivamsam hiranyavarnam arusam sapema

RV_05.043.13.1  a dharnasir brhaddivo rarano visvebhir gantv omabhir huvanah

RV_05.043.13.2  gna vasana osadhir amrdhras tridhatusrngo vrsabho vayodhah

RV_05.043.14.1  matus pade parame sukra ayor vipanyavo raspiraso agman

RV_05.043.14.2  susevyam namasa ratahavyah sisum mrjanty ayavo na vase

RV_05.043.15.1  brhad vayo brhate tubhyam agne dhiyajuro mithunasah sacanta

RV_05.043.15.2  devo-devah suhavo bhutu mahyam ma no mata prthivi durmatau dhat

RV_05.043.16.1  urau deva anibadhe syama

RV_05.043.17.1  sam asvinor avasa nutanena mayobhuva supraniti gamema

RV_05.043.17.2  a no rayim vahatam ota viran a visvany amrta saubhagani

 

RV_05.044.01.1  tam pratnatha purvatha visvathematha jyesthatatim barhisadam svarvidam

RV_05.044.01.2  praticinam vrjanam dohase girasum jayantam anu yasu vardhase

RV_05.044.02.1  shriye sudrsir uparasya yah svar virocamanah kakubham acodate

RV_05.044.02.2  sugopa asi na dabhaya sukrato paro mayabhir rta asa nama te

RV_05.044.03.1  atyam havih sacate sac ca dhatu caristagatuh sa hota sahobharih

RV_05.044.03.2  prasarsrano anu barhir vrsa sisur madhye yuvajaro visruha hitah

RV_05.044.04.1  pra va ete suyujo yamann istaye nicir amusmai yamya rtavrdhah

RV_05.044.04.2  suyantubhih sarvasasair abhisubhih krivir namani pravane musayati

RV_05.044.05.1  samjarbhuranas tarubhih sutegrbham vayakinam cittagarbhasu susvaruh

RV_05.044.05.2  dharavakesv rjugatha sobhase vardhasva patnir abhi jivo adhvare

RV_05.044.06.1  yadrg eva dadrse tadrg ucyate sam chayaya dadhire sidhrayapsv a

RV_05.044.06.2  mahim asmabhyam urusam uru jrayo brhat suviram anapacyutam sahah

RV_05.044.07.1  vety agrur janivan va ati sprdhah samaryata manasa suryah kavih

RV_05.044.07.2  ghramsam raksantam pari visvato gayam asmakam sarma vanavat svavasuh

RV_05.044.08.1  jyayamsam asya yatunasya ketuna rsisvaram carati yasu nama te

RV_05.044.08.2  yadrsmin dhayi tam apasyaya vidad ya u svayam vahate so aram karat

RV_05.044.09.1  samudram asam ava tasthe agrima na risyati savanam yasminn ayata

RV_05.044.09.2  atra na hardi kravanasya rejate yatra matir vidyate putabandhani

RV_05.044.10.1  sa hi ksatrasya manasasya cittibhir evavadasya yajatasya sadhreh

RV_05.044.10.2  avatsarasya sprnavama ranvabhih savistham vajam vidusa cid ardhyam

RV_05.044.11.1  syena asam aditih kaksyo mado visvavarasya yajatasya mayinah

RV_05.044.11.2  sam anyam-anyam arthayanty etave vidur visanam paripanam anti te

RV_05.044.12.1  sadaprno yajato vi dviso vadhid bahuvrktah srutavit taryo vah saca

RV_05.044.12.2  ubha sa vara praty eti bhati ca yad im ganam bhajate suprayavabhih

RV_05.044.13.1  sutambharo yajamanasya satpatir visvasam udhah sa dhiyam udancanah

RV_05.044.13.2  bharad dhenu rasavac chishriye payo 'nubruvano adhy eti na svapan

RV_05.044.14.1  yo jagara tam rcah kamayante yo jagara tam u samani yanti

RV_05.044.14.2  yo jagara tam ayam soma aha tavaham asmi sakhye nyokah

RV_05.044.15.1  agnir jagara tam rcah kamayante 'gnir jagara tam u samani yanti

RV_05.044.15.2  agnir jagara tam ayam soma aha tavaham asmi sakhye nyokah

 

RV_05.045.00.11  vida divo visyann adrim ukthair ayatya usaso arcino guh

RV_05.045.00.12  apavrta vrajinir ut svar gad vi duro manusir deva avah

RV_05.045.00.21  vi suryo amatim na shriyam sad orvad gavam mata janati gat

RV_05.045.00.22  dhanvarnaso nadyah khadoarna sthuneva sumita drmhata dyauh

RV_05.045.00.31  asma ukthaya parvatasya garbho mahinam januse purvyaya

RV_05.045.00.32  vi parvato jihita sadhata dyaur avivasanto dasayanta bhuma

RV_05.045.00.41  suktebhir vo vacobhir devajustair indra nv agni avase huvadhyai

RV_05.045.00.42  ukthebhir hi sma kavayah suyajna avivasanto maruto yajanti

RV_05.045.00.51  eto nv adya sudhyo bhavama pra duchuna minavama variyah

RV_05.045.00.52  are dvesamsi sanutar dadhamayama pranco yajamanam acha

RV_05.045.00.61  eta dhiyam krnavama sakhayo 'pa ya matam rnuta vrajam goh

RV_05.045.00.62  yaya manur visisipram jigaya yaya vanig vankur apa purisam

RV_05.045.00.71  anunod atra hastayato adrir arcan yena dasa maso navagvah

RV_05.045.00.72  rtam yati sarama ga avindad visvani satyangiras cakara

RV_05.045.00.81  visve asya vyusi mahinayah sam yad gobhir angiraso navanta

RV_05.045.00.82  utsa asam parame sadhastha rtasya patha sarama vidad gah

RV_05.045.00.91  a suryo yatu saptasvah ksetram yad asyorviya dirghayathe

RV_05.045.00.92  raghuh syenah patayad andho acha yuva kavir didayad gosu gachan

RV_05.045.01.01  a suryo aruhac chukram arno 'yukta yad dharito vitaprsthah

RV_05.045.01.02  udna na navam anayanta dhira asrnvatir apo arvag atisthan

RV_05.045.01.11  dhiyam vo apsu dadhise svarsam yayataran dasa maso navagvah

RV_05.045.01.12  aya dhiya syama devagopa aya dhiya tuturyamaty amhah

RV_05.046.01.1  hayo na vidvam ayuji svayam dhuri tam vahami prataranim avasyuvam

RV_05.046.01.2  nasya vasmi vimucam navrtam punar vidvan pathah puraeta rju nesati

RV_05.046.02.1  agna indra varuna mitra devah sardhah pra yanta marutota visno

RV_05.046.02.2  ubha nasatya rudro adha gnah pusa bhagah sarasvati jusanta

RV_05.046.03.1  indragni mitravarunaditim svah prthivim dyam marutah parvatam apah

RV_05.046.03.2  huve visnum pusanam brahmanas patim bhagam nu samsam savitaram utaye

RV_05.046.04.1  uta no visnur uta vato ashridho dravinoda uta somo mayas karat

RV_05.046.04.2  uta rbhava uta raye no asvinota tvastota vibhvanu mamsate

RV_05.046.05.1  uta tyan no marutam sardha a gamad diviksayam yajatam barhir asade

RV_05.046.05.2  brhaspatih sarma pusota no yamad varuthyam varuno mitro aryama

RV_05.046.06.1  uta tye nah parvatasah susastayah suditayo nadyas tramane bhuvan

RV_05.046.06.2  bhago vibhakta savasavasa gamad uruvyaca aditih srotu me havam

RV_05.046.07.1  devanam patnir usatir avantu nah pravantu nas tujaye vajasataye

RV_05.046.07.2  yah parthivaso ya apam api vrate ta no devih suhavah sarma yachata

RV_05.046.08.1  uta gna vyantu devapatnir indrany agnayy asvini rat

RV_05.046.08.2  a rodasi varunani srnotu vyantu devir ya rtur janinam

 

RV_05.047.01.1  prayunjati diva eti bruvana mahi mata duhitur bodhayanti

RV_05.047.01.2  avivasanti yuvatir manisa pitrbhya a sadane johuvana

RV_05.047.02.1  ajirasas tadapa iyamana atasthivamso amrtasya nabhim

RV_05.047.02.2  anantasa uravo visvatah sim pari dyavaprthivi yanti panthah

RV_05.047.03.1  uksa samudro arusah suparnah purvasya yonim pitur a vivesa

RV_05.047.03.2  madhye divo nihitah prsnir asma vi cakrame rajasas paty antau

RV_05.047.04.1  catvara im bibhrati ksemayanto dasa garbham carase dhapayante

RV_05.047.04.2  tridhatavah parama asya gavo divas caranti pari sadyo antan

RV_05.047.05.1  idam vapur nivacanam janasas caranti yan nadyas tasthur apah

RV_05.047.05.2  dve yad im bibhrto matur anye iheha jate yamyr sabandhu

RV_05.047.06.1  vi tanvate dhiyo asma apamsi vastra putraya mataro vayanti

RV_05.047.06.2  upaprakse vrsano modamana divas patha vadhvo yanty acha

RV_05.047.07.1  tad astu mitravaruna tad agne sam yor asmabhyam idam astu sastam

RV_05.047.07.2  asimahi gadham uta pratistham namo dive brhate sadanaya

 

RV_05.048.01.1  kad u priyaya dhamne manamahe svaksatraya svayasase mahe vayam

RV_05.048.01.2  amenyasya rajaso yad abhra am apo vrnana vitanoti mayini

RV_05.048.02.1  ta atnata vayunam viravaksanam samanya vrtaya visvam a rajah

RV_05.048.02.2  apo apacir apara apejate pra purvabhis tirate devayur janah

RV_05.048.03.1  a gravabhir ahanyebhir aktubhir varistham vajram a jigharti mayini

RV_05.048.03.2  satam va yasya pracaran sve dame samvartayanto vi ca vartayann aha

RV_05.048.04.1  tam asya ritim parasor iva praty anikam akhyam bhuje asya varpasah

RV_05.048.04.2  saca yadi pitumantam iva ksayam ratnam dadhati bharahutaye vise

RV_05.048.05.1  sa jihvaya chaturanika rnjate caru vasano varuno yatann arim

RV_05.048.05.2  na tasya vidma purusatvata vayam yato bhagah savita dati varyam

 

RV_05.049.01.1  devam vo adya savitaram ese bhagam ca ratnam vibhajantam ayoh

RV_05.049.01.2  a vam nara purubhuja vavrtyam dive-dive cid asvina sakhiyan

RV_05.049.02.1  prati prayanam asurasya vidvan suktair devam savitaram duvasya

RV_05.049.02.2  upa bruvita namasa vijanan jyestham ca ratnam vibhajantam ayoh

RV_05.049.03.1  adatraya dayate varyani pusa bhago aditir vasta usrah

RV_05.049.03.2  indro visnur varuno mitro agnir ahani bhadra janayanta dasmah

RV_05.049.04.1  tan no anarva savita varutham tat sindhava isayanto anu gman

RV_05.049.04.2  upa yad voce adhvarasya hota rayah syama patayo vajaratnah

RV_05.049.05.1  pra ye vasubhya ivad a namo dur ye mitre varune suktavacah

RV_05.049.05.2  avaitv abhvam krnuta variyo divasprthivyor avasa madema

 

RV_05.050.01.1  visvo devasya netur marto vurita sakhyam

RV_05.050.01.2  visvo raya isudhyati dyumnam vrnita pusyase

RV_05.050.02.1  te te deva netar ye cemam anusase

RV_05.050.02.2  te raya te hy rprce sacemahi sacathya h

RV_05.050.03.1  ato na a nnn atithin atah patnir dasasyata

RV_05.050.03.2  are visvam pathestham dviso yuyotu yuyuvih

RV_05.050.04.1  yatra vahnir abhihito dudravad dronyah pasuh

RV_05.050.04.2  nrmana virapastyo 'rna dhireva sanita

RV_05.050.05.1  esa te deva neta rathaspatih sam rayih

RV_05.050.05.2  sam raye sam svastaya isastuto manamahe devastuto manamahe

 

RV_05.051.01.1  agne sutasya pitaye visvair umebhir a gahi

RV_05.051.01.2  devebhir havyadataye

RV_05.051.02.1  rtadhitaya a gata satyadharmano adhvaram

RV_05.051.02.2  agneh pibata jihvaya

RV_05.051.03.1  viprebhir vipra santya prataryavabhir a gahi

RV_05.051.03.2  devebhih somapitaye

RV_05.051.04.1  ayam somas camu suto 'matre pari sicyate

RV_05.051.04.2  priya indraya vayave

RV_05.051.05.1  vayav a yahi vitaye jusano havyadataye

RV_05.051.05.2  piba sutasyandhaso abhi prayah

RV_05.051.06.1  indras ca vayav esam sutanam pitim arhathah

RV_05.051.06.2  tan jusetham arepasav abhi prayah

RV_05.051.07.1  suta indraya vayave somaso dadhyasirah

RV_05.051.07.2  nimnam na yanti sindhavo 'bhi prayah

RV_05.051.08.1  sajur visvebhir devebhir asvibhyam usasa sajuh

RV_05.051.08.2  a yahy agne atrivat sute rana

RV_05.051.09.1  sajur mitravarunabhyam sajuh somena visnuna

RV_05.051.09.2  a yahy agne atrivat sute rana

RV_05.051.10.1  sajur adityair vasubhih sajur indrena vayuna

RV_05.051.10.2  a yahy agne atrivat sute rana

RV_05.051.11.1  svasti no mimitam asvina bhagah svasti devy aditir anarvanah

RV_05.051.11.2  svasti pusa asuro dadhatu nah svasti dyavaprthivi sucetuna

RV_05.051.12.1  svastaye vayum upa bravamahai somam svasti bhuvanasya yas patih

RV_05.051.12.2  brhaspatim sarvaganam svastaye svastaya adityaso bhavantu nah

RV_05.051.13.1  visve deva no adya svastaye vaisvanaro vasur agnih svastaye

RV_05.051.13.2  deva avantv rbhavah svastaye svasti no rudrah patv amhasah

RV_05.051.14.1  svasti mitravaruna svasti pathye revati

RV_05.051.14.2  svasti na indras cagnis ca svasti no adite krdhi

RV_05.051.15.1  svasti pantham anu carema suryacandramasav iva

RV_05.051.15.2  punar dadataghnata janata sam gamemahi

 

RV_05.052.01.1  pra syavasva dhrsnuyarca marudbhir rkvabhih

RV_05.052.01.2  ye adrogham anusvadham sravo madanti yajniyah

RV_05.052.02.1  te hi sthirasya savasah sakhayah santi dhrsnuya

RV_05.052.02.2  te yamann a dhrsadvinas tmana panti sasvatah

RV_05.052.03.1  te syandraso noksano 'ti skandanti sarvarih

RV_05.052.03.2  marutam adha maho divi ksama ca manmahe

RV_05.052.04.1  marutsu vo dadhimahi stomam yajnam ca dhrsnuya

RV_05.052.04.2  visve ye manusa yuga panti martyam risah

RV_05.052.05.1  arhanto ye sudanavo naro asamisavasah

RV_05.052.05.2  pra yajnam yajniyebhyo divo arca marudbhyah

RV_05.052.06.1  a rukmair a yudha nara rsva rstir asrksata

RV_05.052.06.2  anv enam aha vidyuto maruto jajjhatir iva bhanur arta tmana divah

RV_05.052.07.1  ye vavrdhanta parthiva ya urav antariksa a

RV_05.052.07.2  vrjane va nadinam sadhasthe va maho divah

RV_05.052.08.1  sardho marutam uc chamsa satyasavasam rbhvasam

RV_05.052.08.2  uta sma te subhe narah pra syandra yujata tmana

RV_05.052.09.1  uta sma te parusnyam urna vasata sundhyavah

RV_05.052.09.2  uta pavya rathanam adrim bhindanty ojasa

RV_05.052.10.1  apathayo vipathayo 'ntaspatha anupathah

RV_05.052.10.2  etebhir mahyam namabhir yajnam vistara ohate

RV_05.052.11.1  adha naro ny ohate 'dha niyuta ohate

RV_05.052.11.2  adha paravata iti citra rupani darsya

RV_05.052.12.1  chandastubhah kubhanyava utsam a kirino nrtuh

RV_05.052.12.2  te me ke cin na tayava uma asan drsi tvise

RV_05.052.13.1  ya rsva rstividyutah kavayah santi vedhasah

RV_05.052.13.2  tam rse marutam ganam namasya ramaya gira

RV_05.052.14.1  acha rse marutam ganam dana mitram na yosana

RV_05.052.14.2  divo va dhrsnava ojasa stuta dhibhir isanyata

RV_05.052.15.1  nu manvana esam devam acha na vaksana

RV_05.052.15.2  dana saceta suribhir yamasrutebhir anjibhih

RV_05.052.16.1  pra ye me bandhvese gam vocanta surayah prsnim vocanta mataram

RV_05.052.16.2  adha pitaram isminam rudram vocanta sikvasah

RV_05.052.17.1  sapta me sapta sakina ekam-eka sata daduh

RV_05.052.17.2  yamunayam adhi srutam ud radho gavyam mrje ni radho asvyam mrje

 

RV_05.053.01.1  ko veda janam esam ko va pura sumnesv asa marutam

RV_05.053.01.2  yad yuyujre kilasyah

RV_05.053.02.1  aitan rathesu tasthusah kah susrava katha yayuh

RV_05.053.02.2  kasmai sasruh sudase anv apaya ilabhir vrstayah saha

RV_05.053.03.1  te ma ahur ya ayayur upa dyubhir vibhir made

RV_05.053.03.2  naro marya arepasa iman pasyann iti stuhi

RV_05.053.04.1  ye anjisu ye vasisu svabhanavah sraksu rukmesu khadisu

RV_05.053.04.2  sraya rathesu dhanvasu

RV_05.053.05.1  yusmakam sma ratham anu mude dadhe maruto jiradanavah

RV_05.053.05.2  vrsti dyavo yatir iva

RV_05.053.06.1  a yam narah sudanavo dadasuse divah kosam acucyavuh

RV_05.053.06.2  vi parjanyam srjanti rodasi anu dhanvana yanti vrstayah

RV_05.053.07.1  tatrdanah sindhavah ksodasa rajah pra sasrur dhenavo yatha

RV_05.053.07.2  syanna asva ivadhvano vimocane vi yad vartanta enyah

RV_05.053.08.1  a yata maruto diva antariksad amad uta

RV_05.053.08.2  mava sthata paravatah

RV_05.053.09.1  ma vo rasanitabha kubha krumur ma vah sindhur ni riramat

RV_05.053.09.2  ma vah pari sthat sarayuh purisiny asme it sumnam astu vah

RV_05.053.10.1  tam vah sardham rathanam tvesam ganam marutam navyasinam

RV_05.053.10.2  anu pra yanti vrstayah

RV_05.053.11.1  sardham-sardham va esam vratam-vratam ganam-ganam susastibhih

RV_05.053.11.2  anu kramema dhitibhih

RV_05.053.12.1  kasma adya sujataya ratahavyaya pra yayuh

RV_05.053.12.2  ena yamena marutah

RV_05.053.13.1  yena tokaya tanayaya dhanyam bijam vahadhve aksitam

RV_05.053.13.2  asmabhyam tad dhattana yad va imahe radho visvayu saubhagam

RV_05.053.14.1  atiyama nidas tirah svastibhir hitvavadyam aratih

RV_05.053.14.2  vrstvi sam yor apa ushri bhesajam syama marutah saha

RV_05.053.15.1  sudevah samahasati suviro naro marutah sa martyah

RV_05.053.15.2  yam trayadhve syama te

RV_05.053.16.1  stuhi bhojan stuvato asya yamani ranan gavo na yavase

RV_05.053.16.2  yatah purvam iva sakhimr anu hvaya gira grnihi kaminah

 

RV_05.054.01.1  pra sardhaya marutaya svabhanava imam vacam anaja parvatacyute

RV_05.054.01.2  gharmastubhe diva a prsthayajvane dyumnasravase mahi nrmnam arcata

RV_05.054.02.1  pra vo marutas tavisa udanyavo vayovrdho asvayujah parijrayah

RV_05.054.02.2  sam vidyuta dadhati vasati tritah svaranty apo 'vana parijrayah

RV_05.054.03.1  vidyunmahaso naro asmadidyavo vatatviso marutah parvatacyutah

RV_05.054.03.2  abdaya cin muhur a hradunivrta stanayadama rabhasa udojasah

RV_05.054.04.1  vy aktun rudra vy ahani sikvaso vy antariksam vi rajamsi dhutayah

RV_05.054.04.2  vi yad ajram ajatha nava im yatha vi durgani maruto naha risyatha

RV_05.054.05.1  tad viryam vo maruto mahitvanam dirgham tatana suryo na yojanam

RV_05.054.05.2  eta na yame agrbhitasociso 'nasvadam yan ny ayatana girim

RV_05.054.06.1  abhraji sardho maruto yad arnasam mosatha vrksam kapaneva vedhasah

RV_05.054.06.2  adha sma no aramatim sajosasas caksur iva yantam anu nesatha sugam

RV_05.054.07.1  na sa jiyate maruto na hanyate na sredhati na vyathate na risyati

RV_05.054.07.2  nasya raya upa dasyanti notaya rsim va yam rajanam va susudatha

RV_05.054.08.1  niyutvanto gramajito yatha naro 'ryamano na marutah kabandhinah

RV_05.054.08.2  pinvanty utsam yad inaso asvaran vy undanti prthivim madhvo andhasa

RV_05.054.09.1  pravatvatiyam prthivi marudbhyah pravatvati dyaur bhavati prayadbhyah

RV_05.054.09.2  pravatvatih pathyr antariksyah pravatvantah parvata jiradanavah

RV_05.054.10.1  yan marutah sabharasah svarnarah surya udite madatha divo narah

RV_05.054.10.2  na vo 'svah srathayantaha sisratah sadyo asyadhvanah param asnutha

RV_05.054.11.1  amsesu va rstayah patsu khadayo vaksassu rukma maruto rathe subhah

RV_05.054.11.2  agnibhrajaso vidyuto gabhastyoh siprah sirsasu vitata hiranyayih

RV_05.054.12.1  tam nakam aryo agrbhitasocisam rusat pippalam maruto vi dhunutha

RV_05.054.12.2  sam acyanta vrjanatitvisanta yat svaranti ghosam vitatam rtayavah

RV_05.054.13.1  yusmadattasya maruto vicetaso rayah syama rathyo vayasvatah

RV_05.054.13.2  na yo yuchati tisyo yatha divo 'sme raranta marutah sahashrinam

RV_05.054.14.1  yuyam rayim maruta sparhaviram yuyam rsim avatha samavipram

RV_05.054.14.2  yuyam arvantam bharataya vajam yuyam dhattha rajanam srustimantam

RV_05.054.15.1  tad vo yami dravinam sadyautayo yena svar na tatanama nrmr abhi

RV_05.054.15.2  idam su me maruto haryata vaco yasya tarema tarasa satam himah

 

RV_05.055.00.11  prayajyavo maruto bhrajadrstayo brhad vayo dadhire rukmavaksasah

RV_05.055.00.12  iyante asvaih suyamebhir asubhih subham yatam anu ratha avrtsata

RV_05.055.00.21  svayam dadhidhve tavisim yatha vida brhan mahanta urviya vi rajatha

RV_05.055.00.22  utantariksam mamire vy ojasa subham yatam anu ratha avrtsata

RV_05.055.00.31  sakam jatah subhvah sakam uksitah shriye cid a prataram vavrdhur narah

RV_05.055.00.32  virokinah suryasyeva rasmayah subham yatam anu ratha avrtsata

RV_05.055.00.41  abhusenyam vo maruto mahitvanam didrksenyam suryasyeva caksanam

RV_05.055.00.42  uto asmam amrtatve dadhatana subham yatam anu ratha avrtsata

RV_05.055.00.51  ud irayatha marutah samudrato yuyam vrstim varsayatha purisinah

RV_05.055.00.52  na vo dasra upa dasyanti dhenavah subham yatam anu ratha avrtsata

RV_05.055.00.61  yad asvan dhursu prsatir ayugdhvam hiranyayan praty atkam amugdhvam

RV_05.055.00.62  visva it sprdho maruto vy asyatha subham yatam anu ratha avrtsata

RV_05.055.00.71  na parvata na nadyo varanta vo yatracidhvam maruto gachathed u tat

RV_05.055.00.72  uta dyavaprthivi yathana pari subham yatam anu ratha avrtsata

RV_05.055.00.81  yat purvyam maruto yac ca nutanam yad udyate vasavo yac ca sasyate

RV_05.055.00.82  visvasya tasya bhavatha navedasah subham yatam anu ratha avrtsata

RV_05.055.00.91  mrlata no maruto ma vadhistanasmabhyam sarma bahulam vi yantana

RV_05.055.00.92  adhi stotrasya sakhyasya gatana subham yatam anu ratha avrtsata

RV_05.055.01.01  yuyam asman nayata vasyo acha nir amhatibhyo maruto grnanah

RV_05.055.01.02  jusadhvam no havyadatim yajatra vayam syama patayo rayinam

 

RV_05.056.01.1  agne sardhantam a ganam pistam rukmebhir anjibhih

RV_05.056.01.2  viso adya marutam ava hvaye divas cid rocanad adhi

RV_05.056.02.1  yatha cin manyase hrda tad in me jagmur asasah

RV_05.056.02.2  ye te nedistham havanany agaman tan vardha bhimasamdrsah

RV_05.056.03.1  milhusmativa prthivi parahata madanty ety asmad a

RV_05.056.03.2  rkso na vo marutah simivam amo dudhro gaur iva bhimayuh

RV_05.056.04.1  ni ye rinanty ojasa vrtha gavo na durdhurah

RV_05.056.04.2  asmanam cit svaryam parvatam girim pra cyavayanti yamabhih

RV_05.056.05.1  ut tistha nunam esam stomaih samuksitanam

RV_05.056.05.2  marutam purutamam apurvyam gavam sargam iva hvaye

RV_05.056.06.1  yungdhvam hy arusi rathe yungdhvam rathesu rohitah

RV_05.056.06.2  yungdhvam hari ajira dhuri volhave vahistha dhuri volhave

RV_05.056.07.1  uta sya vajy arusas tuvisvanir iha sma dhayi darsatah

RV_05.056.07.2  ma vo yamesu marutas ciram karat pra tam rathesu codata

RV_05.056.08.1  ratham nu marutam vayam sravasyum a huvamahe

RV_05.056.08.2  a yasmin tasthau suranani bibhrati saca marutsu rodasi

RV_05.056.09.1  tam vah sardham rathesubham tvesam panasyum a huve

RV_05.056.09.2  yasmin sujata subhaga mahiyate saca marutsu milhusi

 

RV_05.057.01.1  a rudrasa indravantah sajosaso hiranyarathah suvitaya gantana

RV_05.057.01.2  iyam vo asmat prati haryate matis trsnaje na diva utsa udanyave

RV_05.057.02.1  vasimanta rstimanto manisinah sudhanvana isumanto nisanginah

RV_05.057.02.2  svasva stha surathah prsnimatarah svayudha maruto yathana subham

RV_05.057.03.1  dhunutha dyam parvatan dasuse vasu ni vo vana jihate yamano bhiya

RV_05.057.03.2  kopayatha prthivim prsnimatarah subhe yad ugrah prsatir ayugdhvam

RV_05.057.04.1  vatatviso maruto varsanirnijo yama iva susadrsah supesasah

RV_05.057.04.2  pisangasva arunasva arepasah pratvaksaso mahina dyaur ivoravah

RV_05.057.05.1  purudrapsa anjimantah sudanavas tvesasamdrso anavabhraradhasah

RV_05.057.05.2  sujataso janusa rukmavaksaso divo arka amrtam nama bhejire

RV_05.057.06.1  rstayo vo maruto amsayor adhi saha ojo bahvor vo balam hitam

RV_05.057.06.2  nrmna sirsasv ayudha rathesu vo visva vah shrir adhi tanusu pipise

RV_05.057.07.1  gomad asvavad rathavat suviram candravad radho maruto dada nah

RV_05.057.07.2  prasastim nah krnuta rudriyaso bhaksiya vo 'vaso daivyasya

RV_05.057.08.1  haye naro maruto mrlata nas tuvimaghaso amrta rtajnah

RV_05.057.08.2  satyasrutah kavayo yuvano brhadgirayo brhad uksamanah

 

RV_05.058.01.1  tam u nunam tavisimantam esam stuse ganam marutam navyasinam

RV_05.058.01.2  ya asvasva amavad vahanta utesire amrtasya svarajah

RV_05.058.02.1  tvesam ganam tavasam khadihastam dhunivratam mayinam dativaram

RV_05.058.02.2  mayobhuvo ye amita mahitva vandasva vipra tuviradhaso nrn

RV_05.058.03.1  a vo yantudavahaso adya vrstim ye visve maruto junanti

RV_05.058.03.2  ayam yo agnir marutah samiddha etam jusadhvam kavayo yuvanah

RV_05.058.04.1  yuyam rajanam iryam janaya vibhvatastam janayatha yajatrah

RV_05.058.04.2  yusmad eti mustiha bahujuto yusmad sadasvo marutah suvirah

RV_05.058.05.1  ara ived acarama aheva pra-pra jayante akava mahobhih

RV_05.058.05.2  prsneh putra upamaso rabhisthah svaya matya marutah sam mimiksuh

RV_05.058.06.1  yat prayasista prsatibhir asvair vilupavibhir maruto rathebhih

RV_05.058.06.2  ksodanta apo rinate vanany avoshriyo vrsabhah krandatu dyauh

RV_05.058.07.1  prathista yaman prthivi cid esam bharteva garbham svam ic chavo dhuh

RV_05.058.07.2  vatan hy asvan dhury ryuyujre varsam svedam cakrire rudriyasah

RV_05.058.08.1  haye naro maruto mrlata nas tuvimaghaso amrta rtajnah

RV_05.058.08.2  satyasrutah kavayo yuvano brhadgirayo brhad uksamanah

 

RV_05.059.01.1  pra va spal akran suvitaya davane 'rca dive pra prthivya rtam bhare

RV_05.059.01.2  uksante asvan tarusanta a rajo 'nu svam bhanum srathayante arnavaih

RV_05.059.02.1  amad esam bhiyasa bhumir ejati naur na purna ksarati vyathir yati

RV_05.059.02.2  duredrso ye citayanta emabhir antar mahe vidathe yetire narah

RV_05.059.03.1  gavam iva shriyase srngam uttamam suryo na caksu rajaso visarjane

RV_05.059.03.2  atya iva subhvas carava sthana marya iva shriyase cetatha narah

RV_05.059.04.1  ko vo mahanti mahatam ud asnavat kas kavya marutah ko ha paumsya

RV_05.059.04.2  yuyam ha bhumim kiranam na rejatha pra yad bharadhve suvitaya davane

RV_05.059.05.1  asva ived arusasah sabandhavah sura iva prayudhah prota yuyudhuh

RV_05.059.05.2  marya iva suvrdho vavrdhur narah suryasya caksuh pra minanti vrstibhih

RV_05.059.06.1  te ajyestha akanisthasa udbhido 'madhyamaso mahasa vi vavrdhuh

RV_05.059.06.2  sujataso janusa prsnimataro divo marya a no acha jigatana

RV_05.059.07.1  vayo na ye srenih paptur ojasantan divo brhatah sanunas pari

RV_05.059.07.2  asvasa esam ubhaye yatha viduh pra parvatasya nabhanumr acucyavuh

RV_05.059.08.1  mimatu dyaur aditir vitaye nah sam danucitra usaso yatantam

RV_05.059.08.2  acucyavur divyam kosam eta rse rudrasya maruto grnanah

 

RV_05.060.01.1  ile agnim svavasam namobhir iha prasatto vi cayat krtam nah

RV_05.060.01.2  rathair iva pra bhare vajayadbhih pradaksinin marutam stomam rdhyam

RV_05.060.02.1  a ye tasthuh prsatisu srutasu sukhesu rudra maruto rathesu

RV_05.060.02.2  vana cid ugra jihate ni vo bhiya prthivi cid rejate parvatas cit

RV_05.060.03.1  parvatas cin mahi vrddho bibhaya divas cit sanu rejata svane vah

RV_05.060.03.2  yat krilatha maruta rstimanta apa iva sadhryanco dhavadhve

RV_05.060.04.1  vara ived raivataso hiranyair abhi svadhabhis tanvah pipisre

RV_05.060.04.2  shriye sreyamsas tavaso rathesu satra mahamsi cakrire tanusu

RV_05.060.05.1  ajyesthaso akanisthasa ete sam bhrataro vavrdhuh saubhagaya

RV_05.060.05.2  yuva pita svapa rudra esam sudugha prsnih sudina marudbhyah

RV_05.060.06.1  yad uttame maruto madhyame va yad vavame subhagaso divi stha

RV_05.060.06.2  ato no rudra uta va nv asyagne vittad dhaviso yad yajama

RV_05.060.07.1  agnis ca yan maruto visvavedaso divo vahadhva uttarad adhi snubhih

RV_05.060.07.2  te mandasana dhunayo risadaso vamam dhatta yajamanaya sunvate

RV_05.060.08.1  agne marudbhih subhayadbhir rkvabhih somam piba mandasano ganashribhih

RV_05.060.08.2  pavakebhir visvaminvebhir ayubhir vaisvanara pradiva ketuna sajuh

 

RV_05.061.01.1  ke stha narah sresthatama ya eka-eka ayaya

RV_05.061.01.2  paramasyah paravatah

RV_05.061.02.1  kva vo 'svah kvrbhisavah katham seka katha yaya

RV_05.061.02.2  prsthe sado nasor yamah

RV_05.061.03.1  jaghane coda esam vi sakthani naro yamuh

RV_05.061.03.2  putrakrthe na janayah

RV_05.061.04.1  para virasa etana maryaso bhadrajanayah

RV_05.061.04.2  agnitapo yathasatha

RV_05.061.05.1  sanat sasvyam pasum uta gavyam satavayam

RV_05.061.05.2  syavasvastutaya ya dor virayopabarbrhat

RV_05.061.06.1  uta tva stri sasiyasi pumso bhavati vasyasi

RV_05.061.06.2  adevatrad aradhasah

RV_05.061.07.1  vi ya janati jasurim vi trsyantam vi kaminam

RV_05.061.07.2  devatra krnute manah

RV_05.061.08.1  uta gha nemo astutah pumam iti bruve panih

RV_05.061.08.2  sa vairadeya it samah

RV_05.061.09.1  uta me 'rapad yuvatir mamandusi prati syavaya vartanim

RV_05.061.09.2  vi rohita purumilhaya yematur vipraya dirghayasase

RV_05.061.10.1  yo me dhenunam satam vaidadasvir yatha dadat

RV_05.061.10.2  taranta iva mamhana

RV_05.061.11.1  ya im vahanta asubhih pibanto madiram madhu

RV_05.061.11.2  atra sravamsi dadhire

RV_05.061.12.1  yesam shriyadhi rodasi vibhrajante rathesv a

RV_05.061.12.2  divi rukma ivopari

RV_05.061.13.1  yuva sa maruto ganas tvesaratho anedyah

RV_05.061.13.2  subhamyavapratiskutah

RV_05.061.14.1  ko veda nunam esam yatra madanti dhutayah

RV_05.061.14.2  rtajata arepasah

RV_05.061.15.1  yuyam martam vipanyavah pranetara ittha dhiya

RV_05.061.15.2  srotaro yamahutisu

RV_05.061.16.1  te no vasuni kamya puruscandra risadasah

RV_05.061.16.2  a yajniyaso vavrttana

RV_05.061.17.1  etam me stomam urmye darbhyaya para vaha

RV_05.061.17.2  giro devi rathir iva

RV_05.061.18.1  uta me vocatad iti sutasome rathavitau

RV_05.061.18.2  na kamo apa veti me

RV_05.061.19.1  esa kseti rathavitir maghava gomatir anu

RV_05.061.19.2  parvatesv apashritah

 

RV_05.062.01.1  rtena rtam apihitam dhruvam vam suryasya yatra vimucanty asvan

RV_05.062.01.2  dasa sata saha tasthus tad ekam devanam srestham vapusam apasyam

RV_05.062.02.1  tat su vam mitravaruna mahitvam irma tasthusir ahabhir duduhre

RV_05.062.02.2  visvah pinvathah svasarasya dhena anu vam ekah pavir a vavarta

RV_05.062.03.1  adharayatam prthivim uta dyam mitrarajana varuna mahobhih

RV_05.062.03.2  vardhayatam osadhih pinvatam ga ava vrstim srjatam jiradanu

RV_05.062.04.1  a vam asvasah suyujo vahantu yatarasmaya upa yantv arvak

RV_05.062.04.2  ghrtasya nirnig anu vartate vam upa sindhavah pradivi ksaranti

RV_05.062.05.1  anu srutam amatim vardhad urvim barhir iva yajusa raksamana

RV_05.062.05.2  namasvanta dhrtadaksadhi garte mitrasathe varunelasv antah

RV_05.062.06.1  akravihasta sukrte paraspa yam trasathe varunelasv antah

RV_05.062.06.2  rajana ksatram ahrniyamana sahasrasthunam bibhrthah saha dvau

RV_05.062.07.1  hiranyanirnig ayo asya sthuna vi bhrajate divy asvajaniva

RV_05.062.07.2  bhadre ksetre nimita tilvile va sanema madhvo adhigartyasya

RV_05.062.08.1  hiranyarupam usaso vyustav ayasthunam udita suryasya

RV_05.062.08.2  a rohatho varuna mitra gartam atas caksathe aditim ditim ca

RV_05.062.09.1  yad bamhistham natividhe sudanu achidram sarma bhuvanasya gopa

RV_05.062.09.2  tena no mitravarunav avistam sisasanto jigivamsah syama

 

RV_05.063.01.1  rtasya gopav adhi tisthatho ratham satyadharmana parame vyomani

RV_05.063.01.2  yam atra mitravarunavatho yuvam tasmai vrstir madhumat pinvate divah

RV_05.063.02.1  samrajav asya bhuvanasya rajatho mitravaruna vidathe svardrsa

RV_05.063.02.2  vrstim vam radho amrtatvam imahe dyavaprthivi vi caranti tanyavah

RV_05.063.03.1  samraja ugra vrsabha divas pati prthivya mitravaruna vicarsani

RV_05.063.03.2  citrebhir abhrair upa tisthatho ravam dyam varsayatho asurasya mayaya

RV_05.063.04.1  maya vam mitravaruna divi shrita suryo jyotis carati citram ayudham

RV_05.063.04.2  tam abhrena vrstya guhatho divi parjanya drapsa madhumanta irate

RV_05.063.05.1  ratham yunjate marutah subhe sukham suro na mitravaruna gavistisu

RV_05.063.05.2  rajamsi citra vi caranti tanyavo divah samraja payasa na uksatam

RV_05.063.06.1  vacam su mitravarunav iravatim parjanyas citram vadati tvisimatim

RV_05.063.06.2  abhra vasata marutah su mayaya dyam varsayatam arunam arepasam

RV_05.063.07.1  dharmana mitravaruna vipascita vrata raksethe asurasya mayaya

RV_05.063.07.2  rtena visvam bhuvanam vi rajathah suryam a dhattho divi citryam ratham

 

RV_05.064.01.1  varunam vo risadasam rca mitram havamahe

RV_05.064.01.2  pari vrajeva bahvor jaganvamsa svarnaram

RV_05.064.02.1  ta bahava sucetuna pra yantam asma arcate

RV_05.064.02.2  sevam hi jaryam vam visvasu ksasu joguve

RV_05.064.03.1  yan nunam asyam gatim mitrasya yayam patha

RV_05.064.03.2  asya priyasya sarmany ahimsanasya sascire

RV_05.064.04.1  yuvabhyam mitravarunopamam dheyam rca

RV_05.064.04.2  yad dha ksaye maghonam stotnam ca spurdhase

RV_05.064.05.1  a no mitra suditibhir varunas ca sadhastha a

RV_05.064.05.2  sve ksaye maghonam sakhinam ca vrdhase

RV_05.064.06.1  yuvam no yesu varuna ksatram brhac ca bibhrthah

RV_05.064.06.2  uru no vajasataye krtam raye svastaye

RV_05.064.07.1  uchantyam me yajata devaksatre rusadgavi

RV_05.064.07.2  sutam somam na hastibhir a padbhir dhavatam nara bibhratav arcananasam

RV_05.065.00.11  yas ciketa sa sukratur devatra sa bravitu nah

RV_05.065.00.12  varuno yasya darsato mitro va vanate girah

RV_05.065.00.21  ta hi sresthavarcasa rajana dirghasruttama

RV_05.065.00.22  ta satpati rtavrdha rtavana jane-jane

RV_05.065.00.31  ta vam iyano 'vase purva upa bruve saca

RV_05.065.00.32  svasvasah su cetuna vajam abhi pra davane

RV_05.065.00.41  mitro amhos cid ad uru ksayaya gatum vanate

RV_05.065.00.42  mitrasya hi praturvatah sumatir asti vidhatah

RV_05.065.00.51  vayam mitrasyavasi syama saprathastame

RV_05.065.00.52  anehasas tvotayah satra varunasesasah

RV_05.065.00.61  yuvam mitremam janam yatathah sam ca nayathah

RV_05.065.00.62  ma maghonah pari khyatam mo asmakam rsinam gopithe na urusyatam

 

RV_05.066.01.1  a cikitana sukratu devau marta risadasa

RV_05.066.01.2  varunaya rtapesase dadhita prayase mahe

RV_05.066.02.1  ta hi ksatram avihrutam samyag asuryam asate

RV_05.066.02.2  adha vrateva manusam svar na dhayi darsatam

RV_05.066.03.1  ta vam ese rathanam urvim gavyutim esam

RV_05.066.03.2  ratahavyasya sustutim dadhrk stomair manamahe

RV_05.066.04.1  adha hi kavya yuvam daksasya purbhir adbhuta

RV_05.066.04.2  ni ketuna jananam cikethe putadaksasa

RV_05.066.05.1  tad rtam prthivi brhac chravaesa rsinam

RV_05.066.05.2  jrayasanav aram prthv ati ksaranti yamabhih

RV_05.066.06.1  a yad vam iyacaksasa mitra vayam ca surayah

RV_05.066.06.2  vyacisthe bahupayye yatemahi svarajye

 

RV_05.067.01.1  bal ittha deva niskrtam aditya yajatam brhat

RV_05.067.01.2  varuna mitraryaman varsistham ksatram asathe

RV_05.067.02.1  a yad yonim hiranyayam varuna mitra sadathah

RV_05.067.02.2  dhartara carsaninam yantam sumnam risadasa

RV_05.067.03.1  visve hi visvavedaso varuno mitro aryama

RV_05.067.03.2  vrata padeva sascire panti martyam risah

RV_05.067.04.1  te hi satya rtasprsa rtavano jane-jane

RV_05.067.04.2  sunithasah sudanavo 'mhos cid urucakrayah

RV_05.067.05.1  ko nu vam mitrastuto varuno va tanunam

RV_05.067.05.2  tat su vam esate matir atribhya esate matih

 

RV_05.068.01.1  pra vo mitraya gayata varunaya vipa gira

RV_05.068.01.2  mahiksatrav rtam brhat

RV_05.068.02.1  samraja ya ghrtayoni mitras cobha varunas ca

RV_05.068.02.2  deva devesu prasasta

RV_05.068.03.1  ta nah saktam parthivasya maho rayo divyasya

RV_05.068.03.2  mahi vam ksatram devesu

RV_05.068.04.1  rtam rtena sapantesiram daksam asate

RV_05.068.04.2  adruha devau vardhete

RV_05.068.05.1  vrstidyava rityrpesas pati danumatyah

RV_05.068.05.2  brhantam gartam asate

 

RV_05.069.01.1  tri rocana varuna trimr uta dyun trini mitra dharayatho rajamsi

RV_05.069.01.2  vavrdhanav amatim ksatriyasyanu vratam raksamanav ajuryam

RV_05.069.02.1  iravatir varuna dhenavo vam madhumad vam sindhavo mitra duhre

RV_05.069.02.2  trayas tasthur vrsabhasas tisrnam dhisananam retodha vi dyumantah

RV_05.069.03.1  pratar devim aditim johavimi madhyamdina udita suryasya

RV_05.069.03.2  raye mitravaruna sarvatatele tokaya tanayaya sam yoh

RV_05.069.04.1  ya dhartara rajaso rocanasyotaditya divya parthivasya

RV_05.069.04.2  na vam deva amrta a minanti vratani mitravaruna dhruvani

 

RV_05.070.01.1  pururuna cid dhy asty avo nunam vam varuna

RV_05.070.01.2  mitra vamsi vam sumatim

RV_05.070.02.1  ta vam samyag adruhvanesam asyama dhayase

RV_05.070.02.2  vayam te rudra syama

RV_05.070.03.1  patam no rudra payubhir uta trayetham sutratra

RV_05.070.03.2  turyama dasyun tanubhih

RV_05.070.04.1  ma kasyadbhutakratu yaksam bhujema tanubhih

RV_05.070.04.2  ma sesasa ma tanasa

 

RV_05.071.01.1  a no gantam risadasa varuna mitra barhana

RV_05.071.01.2  upemam carum adhvaram

RV_05.071.02.1  visvasya hi pracetasa varuna mitra rajathah

RV_05.071.02.2  isana pipyatam dhiyah

RV_05.071.03.1  upa nah sutam a gatam varuna mitra dasusah

RV_05.071.03.2  asya somasya pitaye

 

RV_05.072.01.1  a mitre varune vayam girbhir juhumo atrivat

RV_05.072.01.2  ni barhisi sadatam somapitaye

RV_05.072.02.1  vratena stho dhruvaksema dharmana yatayajjana

RV_05.072.02.2  ni barhisi sadatam somapitaye

RV_05.072.03.1  mitras ca no varunas ca jusetam yajnam istaye

RV_05.072.03.2  ni barhisi sadatam somapitaye

 

RV_05.073.01.1  yad adya sthah paravati yad arvavaty asvina

RV_05.073.01.2  yad va puru purubhuja yad antariksa a gatam

RV_05.073.02.1  iha tya purubhutama puru damsamsi bibhrata

RV_05.073.02.2  varasya yamy adhrigu huve tuvistama bhuje

RV_05.073.03.1  irmanyad vapuse vapus cakram rathasya yemathuh

RV_05.073.03.2  pary anya nahusa yuga mahna rajamsi diyathah

RV_05.073.04.1  tad u su vam ena krtam visva yad vam anu stave

RV_05.073.04.2  nana jatav arepasa sam asme bandhum eyathuh

RV_05.073.05.1  a yad vam surya ratham tisthad raghusyadam sada

RV_05.073.05.2  pari vam arusa vayo ghrna varanta atapah

RV_05.073.06.1  yuvor atris ciketati nara sumnena cetasa

RV_05.073.06.2  gharmam yad vam arepasam nasatyasna bhuranyati

RV_05.073.07.1  ugro vam kakuho yayih srnve yamesu samtanih

RV_05.073.07.2  yad vam damsobhir asvinatrir naravavartati

RV_05.073.08.1  madhva u su madhuyuva rudra sisakti pipyusi

RV_05.073.08.2  yat samudrati parsathah pakvah prkso bharanta vam

RV_05.073.09.1  satyam id va u asvina yuvam ahur mayobhuva

RV_05.073.09.2  ta yaman yamahutama yamann a mrlayattama

RV_05.073.10.1  ima brahmani vardhanasvibhyam santu samtama

RV_05.073.10.2  ya taksama ratham ivavocama brhan namah

 

RV_05.074.01.1  kustho devav asvinadya divo manavasu

RV_05.074.01.2  tac chravatho vrsanvasu atrir vam a vivasati

RV_05.074.02.1  kuha tya kuha nu sruta divi deva nasatya

RV_05.074.02.2  kasminn a yatatho jane ko vam nadinam saca

RV_05.074.03.1  kam yathah kam ha gachathah kam acha yunjathe ratham

RV_05.074.03.2  kasya brahmani ranyatho vayam vam usmasistaye

RV_05.074.04.1  pauram cid dhy udaprutam paura pauraya jinvathah

RV_05.074.04.2  yad im grbhitatataye simham iva druhas pade

RV_05.074.05.1  pra cyavanaj jujuruso vavrim atkam na muncathah

RV_05.074.05.2  yuva yadi krthah punar a kamam rnve vadhvah

RV_05.074.06.1  asti hi vam iha stota smasi vam samdrsi shriye

RV_05.074.06.2  nu srutam ma a gatam avobhir vajinivasu

RV_05.074.07.1  ko vam adya purunam a vavne martyanam

RV_05.074.07.2  ko vipro vipravahasa ko yajnair vajinivasu

RV_05.074.08.1  a vam ratho rathanam yestho yatv asvina

RV_05.074.08.2  puru cid asmayus tira anguso martyesv a

RV_05.074.09.1  sam u su vam madhuyuvasmakam astu carkrtih

RV_05.074.09.2  arvacina vicetasa vibhih syeneva diyatam

RV_05.074.10.1  asvina yad dha karhi cic chusruyatam imam havam

RV_05.074.10.2  vasvir u su vam bhujah prncanti su vam prcah

 

RV_05.075.00.11  prati priyatamam ratham vrsanam vasuvahanam

RV_05.075.00.12  stota vam asvinav rsi stomena prati bhusati madhvi mama srutam havam

RV_05.075.00.21  atyayatam asvina tiro visva aham sana

RV_05.075.00.22  dasra hiranyavartani susumna sindhuvahasa madhvi mama srutam havam

RV_05.075.00.31  a no ratnani bibhratav asvina gachatam yuvam

RV_05.075.00.32  rudra hiranyavartani jusana vajinivasu madhvi mama srutam havam

RV_05.075.00.41  sustubho vam vrsanvasu rathe vanicy ahita

RV_05.075.00.42  uta vam kakuho mrgah prksah krnoti vapuso madhvi mama srutam havam

RV_05.075.00.51  bodhinmanasa rathyesira havanasruta

RV_05.075.00.52  vibhis cyavanam asvina ni yatho advayavinam madhvi mama srutam havam

RV_05.075.00.61  a vam nara manoyujo 'svasah prusitapsavah

RV_05.075.00.62  vayo vahantu pitaye saha sumnebhir asvina madhvi mama srutam havam

RV_05.075.00.71  asvinav eha gachatam nasatya ma vi venatam

RV_05.075.00.72  tiras cid aryaya pari vartir yatam adabhya madhvi mama srutam havam

RV_05.075.00.81  asmin yajne adabhya jaritaram subhas pati

RV_05.075.00.82  avasyum asvina yuvam grnantam upa bhusatho madhvi mama srutam havam

RV_05.075.00.91  abhud usa rusatpasur agnir adhayy rtviyah

RV_05.075.00.92  ayoji vam vrsanvasu ratho dasrav amartyo madhvi mama srutam havam

 

RV_05.076.01.1  a bhaty agnir usasam anikam ud vipranam devaya vaco asthuh

RV_05.076.01.2  arvanca nunam rathyeha yatam pipivamsam asvina gharmam acha

RV_05.076.02.1  na samskrtam pra mimito gamisthanti nunam asvinopastuteha

RV_05.076.02.2  divabhipitve 'vasagamistha praty avartim dasuse sambhavistha

RV_05.076.03.1  uta yatam samgave pratar ahno madhyamdina udita suryasya

RV_05.076.03.2  diva naktam avasa samtamena nedanim pitir asvina tatana

RV_05.076.04.1  idam hi vam pradivi sthanam oka ime grha asvinedam duronam

RV_05.076.04.2  a no divo brhatah parvatad adbhyo yatam isam urjam vahanta

RV_05.076.05.1  sam asvinor avasa nutanena mayobhuva supraniti gamema

RV_05.076.05.2  a no rayim vahatam ota viran a visvany amrta saubhagani

 

RV_05.077.01.1  prataryavana prathama yajadhvam pura grdhrad ararusah pibatah

RV_05.077.01.2  pratar hi yajnam asvina dadhate pra samsanti kavayah purvabhajah

RV_05.077.02.1  pratar yajadhvam asvina hinota na sayam asti devaya ajustam

RV_05.077.02.2  utanyo asmad yajate vi cavah purvah-purvo yajamano vaniyan

RV_05.077.03.1  hiranyatvan madhuvarno ghrtasnuh prkso vahann a ratho vartate vam

RV_05.077.03.2  manojava asvina vataramha yenatiyatho duritani visva

RV_05.077.04.1  yo bhuyistham nasatyabhyam vivesa canistham pitvo rarate vibhage

RV_05.077.04.2  sa tokam asya piparac chamibhir anurdhvabhasah sadam it tuturyat

RV_05.077.05.1  sam asvinor avasa nutanena mayobhuva supraniti gamema

RV_05.077.05.2  a no rayim vahatam ota viran a visvany amrta saubhagani

 

RV_05.078.01.1  asvinav eha gachatam nasatya ma vi venatam

RV_05.078.01.2  hamsav iva patatam a sutam upa

RV_05.078.02.1  asvina harinav iva gaurav ivanu yavasam

RV_05.078.02.2  hamsav iva patatam a sutam upa

RV_05.078.03.1  asvina vajinivasu jusetham yajnam istaye

RV_05.078.03.2  hamsav iva patatam a sutam upa

RV_05.078.04.1  atrir yad vam avarohann rbisam ajohavin nadhamaneva yosa

RV_05.078.04.2  syenasya cij javasa nutanenagachatam asvina samtamena

RV_05.078.05.1  vi jihisva vanaspate yonih susyantya iva

RV_05.078.05.2  srutam me asvina havam saptavadhrim ca muncatam

RV_05.078.06.1  bhitaya nadhamanaya rsaye saptavadhraye

RV_05.078.06.2  mayabhir asvina yuvam vrksam sam ca vi cacathah

RV_05.078.07.1  yatha vatah puskarinim samingayati sarvatah

RV_05.078.07.2  eva te garbha ejatu niraitu dasamasyah

RV_05.078.08.1  yatha vato yatha vanam yatha samudra ejati

RV_05.078.08.2  eva tvam dasamasya sahavehi jarayuna

RV_05.078.09.1  dasa masan chasayanah kumaro adhi matari

RV_05.078.09.2  niraitu jivo aksato jivo jivantya adhi

RV_05.079.01.1  mahe no adya bodhayoso raye divitmati

RV_05.079.01.2  yatha cin no abodhayah satyasravasi vayye sujate asvasunrte

RV_05.079.02.1  ya sunithe saucadrathe vy aucho duhitar divah

RV_05.079.02.2  sa vy ucha sahiyasi satyasravasi vayye sujate asvasunrte

RV_05.079.03.1  sa no adyabharadvasur vy ucha duhitar divah

RV_05.079.03.2  yo vy auchah sahiyasi satyasravasi vayye sujate asvasunrte

RV_05.079.04.1  abhi ye tva vibhavari stomair grnanti vahnayah

RV_05.079.04.2  maghair maghoni sushriyo damanvantah suratayah sujate asvasunrte

RV_05.079.05.1  yac cid dhi te gana ime chadayanti maghattaye

RV_05.079.05.2  pari cid vastayo dadhur dadato radho ahrayam sujate asvasunrte

RV_05.079.06.1  aisu dha viravad yasa uso maghoni surisu

RV_05.079.06.2  ye no radhamsy ahraya maghavano arasata sujate asvasunrte

RV_05.079.07.1  tebhyo dyumnam brhad yasa uso maghony a vaha

RV_05.079.07.2  ye no radhamsy asvya gavya bhajanta surayah sujate asvasunrte

RV_05.079.08.1  uta no gomatir isa a vaha duhitar divah

RV_05.079.08.2  sakam suryasya rasmibhih sukraih socadbhir arcibhih sujate asvasunrte

RV_05.079.09.1  vy ucha duhitar divo ma ciram tanutha apah

RV_05.079.09.2  net tva stenam yatha ripum tapati suro arcisa sujate asvasunrte

RV_05.079.10.1  etavad ved usas tvam bhuyo va datum arhasi

RV_05.079.10.2  ya stotrbhyo vibhavary uchanti na pramiyase sujate asvasunrte

 

RV_05.080.01.1  dyutadyamanam brhatim rtena rtavarim arunapsum vibhatim

RV_05.080.01.2  devim usasam svar avahantim prati vipraso matibhir jarante

RV_05.080.02.1  esa janam darsata bodhayanti sugan pathah krnvati yaty agre

RV_05.080.02.2  brhadratha brhati visvaminvosa jyotir yachaty agre ahnam

RV_05.080.03.1  esa gobhir arunebhir yujanasredhanti rayim aprayu cakre

RV_05.080.03.2  patho radanti suvitaya devi purustuta visvavara vi bhati

RV_05.080.04.1  esa vyeni bhavati dvibarha aviskrnvana tanvam purastat

RV_05.080.04.2  rtasya pantham anv eti sadhu prajanativa na diso minati

RV_05.080.05.1  esa subhra na tanvo vidanordhveva snati drsaye no asthat

RV_05.080.05.2  apa dveso badhamana tamamsy usa divo duhita jyotisagat

RV_05.080.06.1  esa pratici duhita divo nrn yoseva bhadra ni rinite apsah

RV_05.080.06.2  vyurnvati dasuse varyani punar jyotir yuvatih purvathakah

 

RV_05.081.01.1  yunjate mana uta yunjate dhiyo vipra viprasya brhato vipascitah

RV_05.081.01.2  vi hotra dadhe vayunavid eka in mahi devasya savituh paristutih

RV_05.081.02.1  visva rupani prati muncate kavih prasavid bhadram dvipade catuspade

RV_05.081.02.2  vi nakam akhyat savita varenyo 'nu prayanam usaso vi rajati

RV_05.081.03.1  yasya prayanam anv anya id yayur deva devasya mahimanam ojasa

RV_05.081.03.2  yah parthivani vimame sa etaso rajamsi devah savita mahitvana

RV_05.081.04.1  uta yasi savitas trini rocanota suryasya rasmibhih sam ucyasi

RV_05.081.04.2  uta ratrim ubhayatah pariyasa uta mitro bhavasi deva dharmabhih

RV_05.081.04.1  utesise prasavasya tvam eka id uta pusa bhavasi deva yamabhih

RV_05.081.04.2  utedam visvam bhuvanam vi rajasi syavasvas te savita stomam anase

 

RV_05.082.01.1  tat savitur vrnimahe vayam devasya bhojanam

RV_05.082.01.2  srestham sarvadhatamam turam bhagasya dhimahi

RV_05.082.02.1  asya hi svayasastaram savituh kac cana priyam

RV_05.082.02.2  na minanti svarajyam

RV_05.082.03.1  sa hi ratnani dasuse suvati savita bhagah

RV_05.082.03.2  tam bhagam citram imahe

RV_05.082.04.1  adya no deva savitah prajavat savih saubhagam

RV_05.082.04.2  para dusvapnyam suva

RV_05.082.05.1  visvani deva savitar duritani para suva

RV_05.082.05.2  yad bhadram tan na a suva

RV_05.082.06.1  anagaso aditaye devasya savituh save

RV_05.082.06.2  visva vamani dhimahi

RV_05.082.07.1  a visvadevam satpatim suktair adya vrnimahe

RV_05.082.07.2  satyasavam savitaram

RV_05.082.08.1  ya ime ubhe ahani pura ety aprayuchan

RV_05.082.08.2  svadhir devah savita

RV_05.082.09.1  ya ima visva jatany asravayati slokena

RV_05.082.09.2  pra ca suvati savita

 

RV_05.083.01.1  acha vada tavasam girbhir abhi stuhi parjanyam namasa vivasa

RV_05.083.01.2  kanikradad vrsabho jiradanu reto dadhaty osadhisu garbham

RV_05.083.02.1  vi vrksan hanty uta hanti raksaso visvam bibhaya bhuvanam mahavadhat

RV_05.083.02.2  utanaga isate vrsnyavato yat parjanya stanayan hanti duskrtah

RV_05.083.03.1  rathiva kasayasvam abhiksipann avir dutan krnute varsyrm aha

RV_05.083.03.2  durat simhasya stanatha ud irate yat parjanyah krnute varsyam nabhah

RV_05.083.04.1  pra vata vanti patayanti vidyuta ud osadhir jihate pinvate svah

RV_05.083.04.2  ira visvasmai bhuvanaya jayate yat parjanyah prthivim retasavati

RV_05.083.05.1  yasya vrate prthivi nannamiti yasya vrate saphavaj jarbhuriti

RV_05.083.05.2  yasya vrata osadhir visvarupah sa nah parjanya mahi sarma yacha

RV_05.083.06.1  divo no vrstim maruto raridhvam pra pinvata vrsno asvasya dharah

RV_05.083.06.2  arvan etena stanayitnunehy apo nisincann asurah pita nah

RV_05.083.07.1  abhi kranda stanaya garbham a dha udanvata pari diya rathena

RV_05.083.07.2  drtim su karsa visitam nyancam sama bhavantudvato nipadah

RV_05.083.08.1  mahantam kosam ud aca ni sinca syandantam kulya visitah purastat

RV_05.083.08.2  ghrtena dyavaprthivi vy undhi suprapanam bhavatv aghnyabhyah

RV_05.083.09.1  yat parjanya kanikradat stanayan hamsi duskrtah

RV_05.083.09.2  pratidam visvam modate yat kim ca prthivyam adhi

RV_05.083.10.1  avarsir varsam ud u su grbhayakar dhanvany atyetava u

RV_05.083.10.2  ajijana osadhir bhojanaya kam uta prajabhyo 'vido manisam

 

RV_05.084.01.1  bal ittha parvatanam khidram bibharsi prthivi

RV_05.084.01.2  pra ya bhumim pravatvati mahna jinosi mahini

RV_05.084.02.1  stomasas tva vicarini prati stobhanty aktubhih

RV_05.084.02.2  pra ya vajam na hesantam perum asyasy arjuni

RV_05.084.03.1  drlha cid ya vanaspatin ksmaya dardharsy ojasa

RV_05.084.03.2  yat te abhrasya vidyuto divo varsanti vrstayah

 

RV_05.085.00.11  pra samraje brhad arca gabhiram brahma priyam varunaya srutaya

RV_05.085.00.12  vi yo jaghana samiteva carmopastire prthivim suryaya

RV_05.085.00.21  vanesu vy antariksam tatana vajam arvatsu paya ushriyasu

RV_05.085.00.22  hrtsu kratum varuno apsv agnim divi suryam adadhat somam adrau

RV_05.085.00.31  nicinabaram varunah kavandham pra sasarja rodasi antariksam

RV_05.085.00.32  tena visvasya bhuvanasya raja yavam na vrstir vy unatti bhuma

RV_05.085.00.41  unatti bhumim prthivim uta dyam yada dugdham varuno vasty ad it

RV_05.085.00.42  sam abhrena vasata parvatasas tavisiyantah srathayanta virah

RV_05.085.00.51  imam u sv rsurasya srutasya mahim mayam varunasya pra vocam

RV_05.085.00.52  maneneva tasthivam antarikse vi yo mame prthivim suryena

RV_05.085.00.61  imam u nu kavitamasya mayam mahim devasya nakir a dadharsa

RV_05.085.00.62  ekam yad udna na prnanty enir asincantir avanayah samudram

RV_05.085.00.71  aryamyam varuna mitryam va sakhayam va sadam id bhrataram va

RV_05.085.00.72  vesam va nityam varunaranam va yat sim agas cakrma sisrathas tat

RV_05.085.00.81  kitavaso yad riripur na divi yad va gha satyam uta yan na vidma

RV_05.085.00.82  sarva ta vi sya sithireva devadha te syama varuna priyasah

 

RV_05.086.01.1  indragni yam avatha ubha vajesu martyam

RV_05.086.01.2  drlha cit sa pra bhedati dyumna vanir iva tritah

RV_05.086.02.1  ya prtanasu dustara ya vajesu sravayya

RV_05.086.02.2  ya panca carsanir abhrndragni ta havamahe

RV_05.086.03.1  tayor id amavac chavas tigma didyun maghonoh

RV_05.086.03.2  prati druna gabhastyor gavam vrtraghna esate

RV_05.086.04.1  ta vam ese rathanam indragni havamahe

RV_05.086.04.2  pati turasya radhaso vidvamsa girvanastama

RV_05.086.05.1  ta vrdhantav anu dyun martaya devav adabha

RV_05.086.05.2  arhanta cit puro dadhe 'mseva devav arvate

RV_05.086.06.1  evendragnibhyam ahavi havyam susyam ghrtam na putam adribhih

RV_05.086.06.2  ta surisu sravo brhad rayim grnatsu didhrtam isam grnatsu didhrtam

 

RV_05.087.01.1  pra vo mahe matayo yantu visnave marutvate girija evayamarut

RV_05.087.01.2  pra sardhaya prayajyave sukhadaye tavase bhandadistaye dhunivrataya savase

RV_05.087.02.1  pra ye jata mahina ye ca nu svayam pra vidmana bruvata evayamarut

RV_05.087.02.2  kratva tad vo maruto nadhrse savo dana mahna tad esam adhrstaso nadrayah

RV_05.087.03.1  pra ye divo brhatah srnvire gira susukvanah subhva evayamarut

RV_05.087.03.2  na yesam iri sadhastha ista am agnayo na svavidyutah pra syandraso dhuninam

RV_05.087.04.1  sa cakrame mahato nir urukramah samanasmat sadasa evayamarut

RV_05.087.04.2  yadayukta tmana svad adhi snubhir vispardhaso vimahaso jigati sevrdho nrbhih

RV_05.087.05.1  svano na vo 'mavan rejayad vrsa tveso yayis tavisa evayamarut

RV_05.087.05.2  yena sahanta rnjata svarocisa stharasmano hiranyayah svayudhasa isminah

RV_05.087.06.1  aparo vo mahima vrddhasavasas tvesam savo 'vatv evayamarut

RV_05.087.06.2  sthataro hi prasitau samdrsi sthana te na urusyata nidah susukvamso nagnayah

RV_05.087.07.1  te rudrasah sumakha agnayo yatha tuvidyumna avantv evayamarut

RV_05.087.07.2  dirgham prthu paprathe sadma parthivam yesam ajmesv a mahah sardhamsy adbhutainasam

RV_05.087.08.1  adveso no maruto gatum etana srota havam jaritur evayamarut

RV_05.087.08.2  visnor mahah samanyavo yuyotana smad rathyo na damsanapa dvesamsi sanutah

RV_05.087.09.1  ganta no yajnam yajniyah susami srota havam araksa evayamarut

RV_05.087.09.2  jyesthaso na parvataso vyomani yuyam tasya pracetasah syata durdhartavo nidah