Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vedas > Rig Veda > Rig Veda 9

Rg Veda  9

 

RV_09.001.01.1{16}  svadisthaya madisthaya pavasva soma dharaya

RV_09.001.01.2{16}  indraya patave sutah

RV_09.001.02.1{16}  raksoha visvacarsanirabhi yonimayohatam

RV_09.001.02.2{16}  druna sadhasthamasadat

RV_09.001.03.1{16}  varivodhatamo bhava mamhistho vrtrahantamah

RV_09.001.03.2{16}  parsi radhomaghonam

RV_09.001.04.1{16}  abhyarsa mahanam devanam vitimandhasa

RV_09.001.04.2{16}  abhi vajamuta sravah

RV_09.001.05.1{16}  tvamacha caramasi tadidartham dive-dive

RV_09.001.05.2{16}  indo tve na asasah

RV_09.001.06.1{17}  punati te parisrutam somam suryasya duhita

RV_09.001.06.2{17}  varena sasvata tana

RV_09.001.07.1{17}  tamimanvih samarya a grbhnanti yosano dasa

RV_09.001.07.2{17}  svasarah parye divi

RV_09.001.08.1{17}  tamim hinvantyagruvo dhamanti bakuram drtim

RV_09.001.08.2{17}  tridhatu varanam madhu

RV_09.001.09.1{17}  abhimamaghnya uta shrinanti dhenavah sisum

RV_09.001.09.2{17}  somamindraya patave

RV_09.001.10.1{17}  asyedindro madesva visva vrtrani jighnate

RV_09.001.10.2{17}  suro magha ca mamhate

 

RV_09.002.01.1{18}  pavasva devavirati pavitram soma ramhya

RV_09.002.01.2{18}  indramindo vrsa visa

RV_09.002.02.1{18}  a vacyasva mahi psaro vrsendo dyumnavattamah

RV_09.002.02.2{18}  a yonim dharnasih sadah

RV_09.002.03.1{18}  adhuksata priyam madhu dhara sutasya vedhasah

RV_09.002.03.2{18}  apo vasista sukratuh

RV_09.002.04.1{18}  mahantam tva mahiranvapo arsanti sindhavah

RV_09.002.04.2{18}  yad gobhirvasayisyase

RV_09.002.05.1{18}  samudro apsu mamrje vistambho dharuno divah

RV_09.002.05.2{18}  somah pavitre asmayuh

RV_09.002.06.1{19}  acikradad vrsa harirmahan mitro na darsatah

RV_09.002.06.2{19}  sam suryena rocate

RV_09.002.07.1{19}  girasta inda ojasa marmrjyante apasyuvah

RV_09.002.07.2{19}  yabhirmadaya sumbhase

RV_09.002.08.1{19}  tam tva madaya ghrsvaya u lokakrtnumimahe

RV_09.002.08.2{19}  tava prasastayo mahih

RV_09.002.09.1{19}  asmabhyamindavindrayurmadhvah pavasva dharaya

RV_09.002.09.2{19}  parjanyo vrstimaniva

RV_09.002.10.1{19}  gosa indo nrsa asyasvasa vajasa uta

RV_09.002.10.2{19}  atma yajnasya purvyah

 

RV_09.003.01.1{20}  esa devo amartyah parnaviriva diyati

RV_09.003.01.2{20}  abhi dronanyasadam

RV_09.003.02.1{20}  esa devo vipa krto.ati hvaramsi dhavati

RV_09.003.02.2{20}  pavamano adabhyah

RV_09.003.03.1{20}  esa devo vipanyubhih pavamana rtayubhih

RV_09.003.03.2{20}  harirvajaya mrjyate

RV_09.003.04.1{20}  esa visvani varya suro yanniva satvabhih

RV_09.003.04.2{20}  pavamanahsisasati

RV_09.003.05.1{20}  esa devo ratharyati pavamano dasasyati

RV_09.003.05.2{20}  avis krnoti vagvanum

RV_09.003.06.1{21}  esa viprairabhistuto.apo devo vi gahate

RV_09.003.06.2{21}  dadhad ratnanidasuse

RV_09.003.07.1{21}  esa divam vi dhavati tiro rajamsi dharaya

RV_09.003.07.2{21}  pavamanahkanikradat

RV_09.003.08.1{21}  esa divam vyasarat tiro rajansyasprtah

RV_09.003.08.2{21}  pavamanah svadhvarah

RV_09.003.09.1{21}  esa pratnena janmana devo devebhyah sutah

RV_09.003.09.2{21}  harih pavitrearsati

RV_09.003.10.1{21}  esa u sya puruvrato jajnano janayannisah

RV_09.003.10.2{21}  dharaya pavate sutah

 

RV_09.004.01.1{22}  sana ca soma jesi ca pavamana mahi sravah

RV_09.004.01.2{22}  atha no vasyasas krdhi

RV_09.004.02.1{22}  sana jyotih sana svarvisva ca soma saubhaga

RV_09.004.02.2{22}  atha ...

RV_09.004.03.1{22}  sana daksamuta kratumapa soma mrdho jahi

RV_09.004.03.2{22}  atha ...

RV_09.004.04.1{22}  pavitarah punitana somamindraya patave

RV_09.004.04.2{22}  atha ...

RV_09.004.05.1{22}  tvam surye na a bhaja tava kratva tavotibhih

RV_09.004.05.2{22}  atha ...

RV_09.004.06.1{23}  tava kratva tavotibhirjyok pasyema suryam

RV_09.004.06.2{23}  atha ...

RV_09.004.07.1{23}  abhyarsa svayudha soma dvibarhasam rayim

RV_09.004.07.2{23}  atha ...

RV_09.004.08.1{23}  abhyarsanapacyuto rayim samatsu sasahih

RV_09.004.08.2{23}  atha ...

RV_09.004.09.1{23}  tvam yajnairavivrdhan pavamana vidharmani

RV_09.004.09.2{23}  atha ...

RV_09.004.10.1{23}  rayim nascitramasvinamindo visvayama bhara

RV_09.004.10.2{23}  atha .. .

 

RV_09.005.01.1{24}  samiddho visvatas patih pavamano vi rajati

RV_09.005.01.2{24}  prinan vrsa kanikradat

RV_09.005.02.1{24}  tanunapat pavamanah srnge sisano arsati

RV_09.005.02.2{24}  antariksena rarajat

RV_09.005.03.1{24}  ilenyah pavamano rayirvi rajati dyuman

RV_09.005.03.2{24}  madhordharabhirojasa

RV_09.005.04.1{24}  barhih pracinamojasa pavamana strnan harih

RV_09.005.04.2{24}  devesu deva iyate

RV_09.005.05.1{24}  udatairjihate brhad dvaro devirhiranyayih

RV_09.005.05.2{24}  pavamanena sustutah

RV_09.005.06.1{25}  susilpe brhati mahi pavamano vrsanyati

RV_09.005.06.2{25}  naktosasa nadarsate

RV_09.005.07.1{25}  ubha deva nrcaksasa hotara daivya huve

RV_09.005.07.2{25}  pavamana indrovrsa

RV_09.005.08.1{25}  bharati pavamanasya sarasvatila mahi

RV_09.005.08.2{25}  imam no yajnama gaman tisro devih supesasah

RV_09.005.09.1{25}  tvastaramagrajam gopam puroyavanama huve

RV_09.005.09.2{25}  indurindro vrsa harih pavamanah prajapatih

RV_09.005.10.1{25}  vanaspatim pavamana madhva samangdhi dharaya

RV_09.005.10.2{25}  sahasravalsam haritam bhrajamanam hiranyayam

RV_09.005.11.1{25}  visve devah svahakrtim pavamanasya gata

RV_09.005.11.2{25}  vayurbrhaspatih suryo.agnirindrah sajosasah

 

RV_09.006.01.1{26}  mandraya soma dharaya vrsa pavasva devayuh

RV_09.006.01.2{26}  avyo varesvasmayuh

RV_09.006.02.1{26}  abhi tyam madyam madamindavindra iti ksara

RV_09.006.02.2{26}  abhi vajinoarvatah

RV_09.006.03.1{26}  abhi tyam purvyam madam suvano arsa pavitra a

RV_09.006.03.2{26}  abhi vajamuta sravah

RV_09.006.04.1{26}  anu drapsasa indava apo na pravatasaran

RV_09.006.04.2{26}  punana indramasata

RV_09.006.05.1{26}  yamatyamiva vajinam mrjanti yosano dasa

RV_09.006.05.2{26}  vane krilantamatyavim

RV_09.006.06.1{27}  tam gobhirvrsanam rasam madaya devavitaye

RV_09.006.06.2{27}  sutam bharaya sam srja

RV_09.006.07.1{27}  devo devaya dharayendraya pavate sutah

RV_09.006.07.2{27}  payo yadasya pipayat

RV_09.006.08.1{27}  atma yajnasya ramhya susvanah pavate sutah

RV_09.006.08.2{27}  pratnamni pati kavyam

RV_09.006.09.1{27}  eva punana indrayurmadam madistha vitaye

RV_09.006.09.2{27}  guha cid dadhise girah#

 

RV_09.007.01.1  asrgram indavah patha dharmann rtasya sushriyah

RV_09.007.01.2  vidana asya yojanam

RV_09.007.02.1  pra dhara madhvo agriyo mahir apo vi gahate

RV_09.007.02.2  havir havissu vandyah

RV_09.007.03.1  pra yujo vaco agriyo vrsava cakradad vane

RV_09.007.03.2  sadmabhi satyo adhvarah

RV_09.007.04.1  pari yat kavya kavir nrmna vasano arsati

RV_09.007.04.2  svar vaji sisasati

RV_09.007.05.1  pavamano abhi sprdho viso rajeva sidati

RV_09.007.05.2  yad im rnvanti vedhasah

RV_09.007.06.1  avyo vare pari priyo harir vanesu sidati

RV_09.007.06.2  rebho vanusyate mati

RV_09.007.07.1  sa vayum indram asvina sakam madena gachati

RV_09.007.07.2  rana yo asya dharmabhih

RV_09.007.08.1  a mitravaruna bhagam madhvah pavanta urmayah

RV_09.007.08.2  vidana asya sakmabhih

RV_09.007.09.1  asmabhyam rodasi rayim madhvo vajasya sataye

RV_09.007.09.2  sravo vasuni sam jitam

 

RV_09.008.01.1  ete soma abhi priyam indrasya kamam aksaran

RV_09.008.01.2  vardhanto asya viryam

RV_09.008.02.1  punanasas camusado gachanto vayum asvina

RV_09.008.02.2  te no dhantu suviryam

RV_09.008.03.1  indrasya soma radhase punano hardi codaya

RV_09.008.03.2  rtasya yonim asadam

RV_09.008.04.1  mrjanti tva dasa ksipo hinvanti sapta dhitayah

RV_09.008.04.2  anu vipra amadisuh

RV_09.008.05.1  devebhyas tva madaya kam srjanam ati mesyah

RV_09.008.05.2  sam gobhir vasayamasi

RV_09.008.06.1  punanah kalasesv a vastrany aruso harih

RV_09.008.06.2  pari gavyany avyata

RV_09.008.07.1  maghona a pavasva no jahi visva apa dvisah

RV_09.008.07.2  indo sakhayam a visa

RV_09.008.08.1  vrstim divah pari srava dyumnam prthivya adhi

RV_09.008.08.2  saho nah soma prtsu dhah

RV_09.008.09.1  nrcaksasam tva vayam indrapitam svarvidam

RV_09.008.09.2  bhaksimahi prajam isam

 

RV_09.009.01.1  pari priya divah kavir vayamsi napty<r hitah

RV_09.009.01.2  suvano yati kavikratuh

RV_09.009.02.1  pra-pra ksayaya panyase janaya justo adruhe

RV_09.009.02.2  vity arsa canisthaya

RV_09.009.03.1  sa sunur matara sucir jato jate arocayat

RV_09.009.03.2  mahan mahi rtavrdha

RV_09.009.04.1  sa sapta dhitibhir hito nady< ajinvad adruhah

RV_09.009.04.2  ya ekam aksi vavrdhuh

RV_09.009.05.1  ta abhi santam astrtam mahe yuvanam a dadhuh

RV_09.009.05.2  indum indra tava vrate

RV_09.009.06.1  abhi vahnir amartyah sapta pasyati vavahih

RV_09.009.06.2  krivir devir atarpayat

RV_09.009.07.1  ava kalpesu nah pumas tamamsi soma yodhya

RV_09.009.07.2  tani punana jaOghanah

RV_09.009.08.1  nu navyase naviyase suktaya sadhaya pathah

RV_09.009.08.2  pratnavad rocaya rucah

RV_09.009.09.1  pavamana mahi sravo gam asvam rasi viravat

RV_09.009.09.2  sana medham sana svah

 

RV_09.010.01.1  pra svanaso ratha ivarvanto na sravasyavah

RV_09.010.01.2  somaso raye akramuh

RV_09.010.02.1  hinvanaso ratha iva dadhanvire gabhastyoh

RV_09.010.02.2  bharasah karinam iva

RV_09.010.03.1  rajano na prasastibhih somaso gobhir anjate

RV_09.010.03.2  yajno na sapta dhatrbhih

RV_09.010.04.1  pari suvanasa indavo madaya barhana gira

RV_09.010.04.2  suta arsanti dharaya

RV_09.010.05.1  apanaso vivasvato jananta usaso bhagam

RV_09.010.05.2  sura anvam vi tanvate

RV_09.010.06.1  apa dvara matinam pratna rnvanti karavah

RV_09.010.06.2  vrsno harasa ayavah

RV_09.010.07.1  samicinasa asate hotarah saptajamayah

RV_09.010.07.2  padam ekasya pipratah

RV_09.010.08.1  nabha nabhim na a dade caksus cit surye saca

RV_09.010.08.2  kaver apatyam a duhe

RV_09.010.09.1  abhi priya divas padam adhvaryubhir guha hitam

RV_09.010.09.2  surah pasyati caksasa

 

RV_09.011.01.1  upasmai gayata narah pavamanayendave

RV_09.011.01.2  abhi devam iyaksate

RV_09.011.02.1  abhi te madhuna payo 'tharvano asisrayuh

RV_09.011.02.2  devam devaya devayu

RV_09.011.03.1  sa nah pavasva sam gave sam janaya sam arvate

RV_09.011.03.2  sam rajann osadhibhyah

RV_09.011.04.1  babhrave nu svatavase 'runaya divisprse

RV_09.011.04.2  somaya gatham arcata

RV_09.011.05.1  hastacyutebhir adribhih sutam somam punitana

RV_09.011.05.2  madhav a dhavata madhu

RV_09.011.06.1  namased upa sidata dadhned abhi shrinitana

RV_09.011.06.2  indum indre dadhatana

RV_09.011.07.1  amitraha vicarsanih pavasva soma sam gave

RV_09.011.07.2  devebhyo anukamakrt

RV_09.011.08.1  indraya soma patave madaya pari sicyase

RV_09.011.08.2  manascin manasas patih

RV_09.011.09.1  pavamana suviryam rayim soma ririhi nah

RV_09.011.09.2  indav indrena no yuja

 

RV_09.012.01.1{38}  soma asrgramindavah suta rtasya sadane

RV_09.012.01.2{38}  indraya madhumattamah

RV_09.012.02.1{38}  abhi vipra anusata gavo vatsam na matarah

RV_09.012.02.2{38}  indram somasya pitaye

RV_09.012.03.1{38}  madacyut kseti sadane sindhorurma vipascit

RV_09.012.03.2{38}  somo gauriadhi shritah

RV_09.012.04.1{38}  divo nabha vicaksano.avyo vare mahiyate

RV_09.012.04.2{38}  somo yah sukratuh kavih

RV_09.012.05.1{38}  yah somah kalasesva antah pavitra ahitah

RV_09.012.05.2{38}  taminduh pari sasvaje

RV_09.012.06.1{39}  pra vacamindurisyati samudrasyadhi vistapi

RV_09.012.06.2{39}  jinvan kosam madhuscutam

RV_09.012.07.1{39}  nityastotro vanaspatirdhinamantah sabardughah

RV_09.012.07.2{39}  hinvanomanusa yuga

RV_09.012.08.1{39}  abhi priya divas pada somo hinvano arsati

RV_09.012.08.2{39}  viprasya dharaya kavih

RV_09.012.09.1{39}  a pavamana dharaya rayim sahasravarcasam

RV_09.012.09.2{39}  asme indo svabhuvam

 

RV_09.013.01.1{01}  somah punano arsati sahasradharo atyavih

RV_09.013.01.2{01}  vayorindrasyaniskrtam

RV_09.013.02.1{01}  pavamanamavasyavo vipramabhi pra gayata

RV_09.013.02.2{01}  susvanam devavitaye

RV_09.013.03.1{01}  pavante vajasataye somah sahasrapajasah

RV_09.013.03.2{01}  grnana devavitaye

RV_09.013.04.1{01}  uta no vajasataye pavasva brhatirisah

RV_09.013.04.2{01}  dyumadindo suviryam

RV_09.013.05.1{01}  te nah sahashrinam rayim pavantama suviryam

RV_09.013.05.2{01}  suvana devasa indavah

RV_09.013.06.1{02}  atya hiyana na hetrbhirasrgram vajasataye

RV_09.013.06.2{02}  vi varamavyamasavah

RV_09.013.07.1{02}  vasra arsantindavo.abhi vatsam na dhenavah

RV_09.013.07.2{02}  dadhanviregabhastyoh

RV_09.013.08.1{02}  justa indraya matsarah pavamana kanikradat

RV_09.013.08.2{02}  visva apa dviso jahi

RV_09.013.09.1{02}  apaghnanto aravnah pavamanah svardrsah

RV_09.013.09.2{02}  yonav rtasya sidata

 

RV_09.014.01.1{03}  pari prasisyadat kavih sindhorurmavadhi shritah

RV_09.014.01.2{03}  karam bibhrat purusprham

RV_09.014.02.1{03}  gira yadi sabandhavah panca vrata apasyavah

RV_09.014.02.2{03}  pariskrnvanti dharnasim

RV_09.014.03.1{03}  adasya susmino rase visve deva amatsata

RV_09.014.03.2{03}  yadi gobhirvasayate

RV_09.014.04.1{03}  nirinano vi dhavati jahaccharyani tanva

RV_09.014.04.2{03}  atra sam jighnate yuja

RV_09.014.05.1{03}  naptibhiryo vivasvatah subhro na mamrje yuva

RV_09.014.05.2{03}  gah krnvano na nirnijam

RV_09.014.06.1{04}  ati shriti tirascata gavya jigatyanvya

RV_09.014.06.2{04}  vagnumiyarti yam vide

RV_09.014.07.1{04}  abhi ksipah samagmata marjayantirisas patim

RV_09.014.07.2{04}  prstha grbhnata vajinah

RV_09.014.08.1{04}  pari divyani marmrsad visvani soma parthiva

RV_09.014.08.2{04}  vasuni yahyasmayuh

 

RV_09.015.01.1{05}  esa dhiya yatyanvya suro rathebhirasubhih

RV_09.015.01.2{05}  gachannindrasya niskrtam

RV_09.015.02.1{05}  esa puru dhiyayate brhate devatataye

RV_09.015.02.2{05}  yatramrtasa asate

RV_09.015.03.1{05}  esa hito vi niyate.antah subhravata patha

RV_09.015.03.2{05}  yadi tunjanti bhurnayah

RV_09.015.04.1{05}  esa srngani dodhuvacchisite yuthyo vrsa

RV_09.015.04.2{05}  nrmna dadhana ojasa

RV_09.015.05.1{05}  esa rukmibhiriyate vaji subhrebhiramsubhih

RV_09.015.05.2{05}  patih sindhunam bhavan

RV_09.015.06.1{05}  esa vasuni pibdana parusa yayivanati

RV_09.015.06.2{05}  ava sadesu gachati

RV_09.015.07.1{05}  etam mrjanti marjyamupa dronesvayavah

RV_09.015.07.2{05}  pracakranam mahirisah

RV_09.015.08.1{05}  etamu tyam dasa ksipo mrjanti sapta dhitayah

RV_09.015.08.2{05}  svayudham madintamam

 

RV_09.016.01.1{06}  pra te sotara onyo rasam madaya ghrsvaya

RV_09.016.01.2{06}  sargo na taktyetasah

RV_09.016.02.1{06}  kratva daksasya rathyamapo vasanamandhasa

RV_09.016.02.2{06}  gosamanvesu sascima

RV_09.016.03.1{06}  anaptamapsu dustaram somam pavitra a srja

RV_09.016.03.2{06}  punihindraya patave

RV_09.016.04.1{06}  pra punanasya cetasa somah pavitre arsati

RV_09.016.04.2{06}  kratva sadhasthamasadat

RV_09.016.05.1{06}  pra tva namobhirindava indra soma asrksata

RV_09.016.05.2{06}  mahe bharayakarinah

RV_09.016.06.1{06}  punano rupe avyaye visva arsannabhi shriyah

RV_09.016.06.2{06}  suro na gosu tisthati

RV_09.016.07.1{06}  divo na sanu pipyusi dhara sutasya vedhasah

RV_09.016.07.2{06}  vrtha pavitre arsati

RV_09.016.08.1{06}  tvam soma vipascitam tana punana ayusu

RV_09.016.08.2{06}  avyo varam vi dhavasi

 

RV_09.017.01.1{07}  pra nimneneva sindhavo ghnanto vrtrani bhurnayah

RV_09.017.01.2{07}  soma asrgramasavah

RV_09.017.02.1{07}  abhi suvanasa indavo vrstayah prthivimiva

RV_09.017.02.2{07}  indram somaso aksaran

RV_09.017.03.1{07}  atyurmirmatsaro madah somah pavitre arsati

RV_09.017.03.2{07}  vighnan raksamsi devayuh

RV_09.017.04.1{07}  a kalasesu dhavati pavitre pari sicyate

RV_09.017.04.2{07}  ukthairyajnesuvardhate

RV_09.017.05.1{07}  ati tri soma rocana rohan na bhrajase divam

RV_09.017.05.2{07}  isnan suryam na codayah

RV_09.017.06.1{07}  abhi vipra anusata murdhan yajnasya karavah

RV_09.017.06.2{07}  dadhanascaksasi priyam

RV_09.017.07.1{07}  tamu tva vajinam naro dhibhirvipra avasyavah

RV_09.017.07.2{07}  mrjantidevatataye

RV_09.017.08.1{07}  madhordharamanu ksara tivrah sadhasthamasadah

RV_09.017.08.2{07}  carur{r}taya pitaye

 

RV_09.018.01.1{08}  pari suvano giristhah pavitre somo aksah

RV_09.018.01.2{08}  madesu sarvadha asi

RV_09.018.02.1{08}  tvam viprastvam kavirmadhu pra jatamandhasah

RV_09.018.02.2{08}  madesu...

RV_09.018.03.1{08}  tava visve sajosaso devasah pitimasata

RV_09.018.03.2{08}  madesu ...

RV_09.018.04.1{08}  a yo visvani varya vasuni hastayordadhe

RV_09.018.04.2{08}  madesu ...

RV_09.018.05.1{08}  ya ime rodasi mahi sam matareva dohate

RV_09.018.05.2{08}  madesu ...

RV_09.018.06.1{08}  pari yo rodasi ubhe sadyo vajebhirarsati

RV_09.018.06.2{08}  madesu ...

RV_09.018.07.1{08}  sa susmi kalasesva punano acikradat

RV_09.018.07.2{08}  madesu ...

 

RV_09.019.01.1{09}  yat soma citramukthyam divyam parthivam vasu

RV_09.019.01.2{09}  tan nah punana a bhara

RV_09.019.02.1{09}  yuvam hi sthah svarpati indrasca soma gopati

RV_09.019.02.2{09}  isanapipyatam dhiyah

RV_09.019.03.1{09}  vrsa punana ayusu stanayannadhi barhisi

RV_09.019.03.2{09}  harih san yonimasadat

RV_09.019.04.1{09}  avavasanta dhitayo vrsabhasyadhi retasi

RV_09.019.04.2{09}  sunorvatsasyamatarah

RV_09.019.05.1{09}  kuvid vrsanyantibhyah punano garbhamadadhat

RV_09.019.05.2{09}  yah sukram duhate payah

RV_09.019.06.1{09}  upa siksapatasthuso bhiyasama dhehi satrusu

RV_09.019.06.2{09}  pavamanavida rayim

RV_09.019.07.1{09}  ni satroh soma vrsnyam ni susmam ni vayastira

RV_09.019.07.2{09}  dureva sato anti va

 

RV_09.020.01.1{10}  pra kavirdevavitaye.avyo varebhirarsati

RV_09.020.01.2{10}  sahvan visvaabhi sprdhah

RV_09.020.02.1{10}  sa hi sma jaritrbhya a vajam gomantaminvati

RV_09.020.02.2{10}  pavamanah sahashrinam

RV_09.020.03.1{10}  pari visvani cetasa mrsase pavase mati

RV_09.020.03.2{10}  sa nah soma sravo vidah

RV_09.020.04.1{10}  abhyarsa brhad yaso maghavadbhyo dhruvam rayim

RV_09.020.04.2{10}  isam stotrbhya a bhara

RV_09.020.05.1{10}  tvam rajeva suvrato girah soma vivesitha

RV_09.020.05.2{10}  punano vahne adbhuta

RV_09.020.06.1{10}  sa vahnirapsu dustaro mrjyamano gabhastyoh

RV_09.020.06.2{10}  somascamusu sidati

RV_09.020.07.1{10}  krilurmakho na mamhayuh pavitram soma gachasi

RV_09.020.07.2{10}  dadhat stotre suviryam

 

RV_09.021.01.1{11}  ete dhavantindavah soma indraya ghrsvayah

RV_09.021.01.2{11}  matsarasahsvarvidah

RV_09.021.02.1{11}  pravrnvanto abhiyujah susvaye varivovidah

RV_09.021.02.2{11}  svayam stotre vayaskrtah

RV_09.021.03.1{11}  vrtha krilanta indavah sadhasthamabhyekamit

RV_09.021.03.2{11}  sindhorurma vyaksaran

RV_09.021.04.1{11}  ete visvani varya pavamanasa asata

RV_09.021.04.2{11}  hita na saptayo rathe

RV_09.021.05.1{11}  asmin pisangamindavo dadhata venamadise

RV_09.021.05.2{11}  yo asmabhyamarava

RV_09.021.06.1{11}  rbhurna rathyam navam dadhata ketamadise

RV_09.021.06.2{11}  sukrah pavadhvamarnasa

RV_09.021.07.1{11}  eta u tye avivasan kastham vajino akrata

RV_09.021.07.2{11}  satah prasavisurmatim

 

RV_09.022.01.1{12}  ete somasa asavo ratha iva pra vajinah

RV_09.022.01.2{12}  sargah srsta ahesata

RV_09.022.02.1{12}  ete vata ivoravah parjanyasyeva vrstayah

RV_09.022.02.2{12}  agneriva bhrama vrtha

RV_09.022.03.1{12}  ete puta vipascitah somaso dadhyasirah

RV_09.022.03.2{12}  vipa vyanasurdhiyah

RV_09.022.04.1{12}  ete mrsta amartyah sasrvamso na sasramuh

RV_09.022.04.2{12}  iyaksantah patho rajah

RV_09.022.05.1{12}  ete prsthani rodasorviprayanto vyanasuh

RV_09.022.05.2{12}  utedamuttamam rajah

RV_09.022.06.1{12}  tantum tanvanamuttamamanu pravata asata

RV_09.022.06.2{12}  utedamuttamayyam

RV_09.022.07.1{12}  tvam soma panibhya a vasu gavyani dharayah

RV_09.022.07.2{12}  tatam tantumacikradah

 

RV_09.023.01.1{13}  soma asrgramasavo madhormadasya dharaya

RV_09.023.01.2{13}  abhi visvanikavya

RV_09.023.02.1{13}  anu pratnasa ayavah padam naviyo akramuh

RV_09.023.02.2{13}  ruce jananta suryam

RV_09.023.03.1{13}  a pavamana no bhararyo adasuso gayam

RV_09.023.03.2{13}  krdhi prajavatirisah

RV_09.023.04.1{13}  abhi somasa ayavah pavante madyam madam

RV_09.023.04.2{13}  abhi kosam madhuscutam

RV_09.023.05.1{13}  somo arsati dharnasirdadhana indriyam rasam

RV_09.023.05.2{13}  suviro abhisastipah

RV_09.023.06.1{13}  indraya soma pavase devebhyah sadhamadyah

RV_09.023.06.2{13}  indo vajam sisasasi

RV_09.023.07.1{13}  asya pitva madanamindro vrtranyaprati

RV_09.023.07.2{13}  jaghana jaghanacca nu

 

RV_09.024.01.1{14}  pra somaso adhanvisuh pavamanasa indavah

RV_09.024.01.2{14}  shrinana apsu mrnjata

RV_09.024.02.1{14}  abhi gavo adhanvisurapo na pravata yatih

RV_09.024.02.2{14}  punana indramasata

RV_09.024.03.1{14}  pra pavamana dhanvasi somendraya patave

RV_09.024.03.2{14}  nrbhiryato vi niyase

RV_09.024.04.1{14}  tvam soma nrmadanah pavasva carsanisahe

RV_09.024.04.2{14}  sasniryo anumadyah

RV_09.024.05.1{14}  indo yadadribhih sutah pavitram paridhavasi

RV_09.024.05.2{14}  aramindrasya dhamne

RV_09.024.06.1{14}  pavasva vrtrahantamokthebhiranumadyah

RV_09.024.06.2{14}  sucih pavako adbhutah

RV_09.024.07.1{14}  sucih pavaka ucyate somah sutasya madhvah

RV_09.024.07.2{14}  devaviraghasamsaha

 

RV_09.025.01.1{15}  pavasva daksasadhano devebhyah pitaye hare

RV_09.025.01.2{15}  marudbhyo vayave madah

RV_09.025.02.1{15}  pavamana dhiya hito.abhi yonim kanikradat

RV_09.025.02.2{15}  dharmana vayuma visa

RV_09.025.03.1{15}  sam devaih sobhate vrsa kaviryonavadhi priyah

RV_09.025.03.2{15}  vrtraha devavitamah

RV_09.025.04.1{15}  visva rupanyavisan punano yati haryatah

RV_09.025.04.2{15}  yatramrtasa asate

RV_09.025.05.1{15}  aruso janayan girah somah pavata ayusak

RV_09.025.05.2{15}  indram gachan kavikratuh

RV_09.025.06.1{15}  a pavasva madintama pavitram dharaya kave

RV_09.025.06.2{15}  arkasya yonimasadam

 

RV_09.026.01.1{16}  tamamrksanta vajinamupasthe aditeradhi

RV_09.026.01.2{16}  vipraso anvyadhiya

RV_09.026.02.1{16}  tam gavo abhyanusata sahasradharamaksitam

RV_09.026.02.2{16}  indum dhartarama divah

RV_09.026.03.1{16}  tam vedham medhayahyan pavamanamadhi dyavi

RV_09.026.03.2{16}  dharnasim bhuridhayasam

RV_09.026.04.1{16}  tamahyan bhurijordhiya samvasanam vivasvatah

RV_09.026.04.2{16}  patim vaco adabhyam

RV_09.026.05.1{16}  tam sanavadhi jamayo harim hinvantyadribhih

RV_09.026.05.2{16}  haryatambhuricaksasam

RV_09.026.06.1{16}  tam tva hinvanti vedhasah pavamana giravrdham

RV_09.026.06.2{16}  indavindraya matsaram

 

RV_09.027.01.1{17}  esa kavirabhistutah pavitre adhi tosate

RV_09.027.01.2{17}  punano ghnannapa shridhah

RV_09.027.02.1{17}  esa indraya vayave svarjit pari sicyate

RV_09.027.02.2{17}  pavitre daksasadhanah

RV_09.027.03.1{17}  esa nrbhirvi niyate divo murdha vrsa sutah

RV_09.027.03.2{17}  somo vanesu visvavit

RV_09.027.04.1{17}  esa gavyuracikradat pavamano hiranyayuh

RV_09.027.04.2{17}  induh satrajidastrtah

RV_09.027.05.1{17}  esa suryena hasate pavamano adhi dyavi

RV_09.027.05.2{17}  pavitre matsaro madah

RV_09.027.06.1{17}  esa susmyasisyadadantarikse vrsa harih

RV_09.027.06.2{17}  punana indurindrama

 

RV_09.028.01.1{18}  esa vaji hito nrbhirvisvavin manasas patih

RV_09.028.01.2{18}  avyo varam vi dhavati

RV_09.028.02.1{18}  esa pavitre aksarat somo devebhyah sutah

RV_09.028.02.2{18}  visva dhamanyavisan

RV_09.028.03.1{18}  esa devah subhayate.adhi yonavamartyah

RV_09.028.03.2{18}  vrtraha devavitamah

RV_09.028.04.1{18}  esa vrsa kanikradad dasabhirjamibhiryatah

RV_09.028.04.2{18}  abhi dronani dhavati

RV_09.028.05.1{18}  esa suryamarocayat pavamano vicarsanih

RV_09.028.05.2{18}  visva dhamani visvavit

RV_09.028.06.1{18}  esa susmyadabhyah somah punano arsati

RV_09.028.06.2{18}  devaviraghasamsaha

 

RV_09.029.01.1{19}  prasya dhara aksaran vrsnah sutasyaujasa

RV_09.029.01.2{19}  devananu prabhusatah

RV_09.029.02.1{19}  saptim mrjanti vedhaso grnantah karavo gira

RV_09.029.02.2{19}  jyotirjajnanamukthyam

RV_09.029.03.1{19}  susaha soma tani te punanaya prabhuvaso

RV_09.029.03.2{19}  vardha samudramukthyam

RV_09.029.04.1{19}  visva vasuni samjayan pavasva soma dharaya

RV_09.029.04.2{19}  inu dvesamsi sadhryak

RV_09.029.05.1{19}  raksa su no ararusah svanat samasya kasya cit

RV_09.029.05.2{19}  nido yatramumucmahe

RV_09.029.06.1{19}  endo parthivam rayim divyam pavasva dharaya

RV_09.029.06.2{19}  dyumantam susmama bhara

 

RV_09.030.01.1{20}  pra dhara asya susmino vrtha pavitre aksaran

RV_09.030.01.2{20}  punano vacamisyati

RV_09.030.02.1{20}  indurhiyanah sotrbhirmrjyamanah kanikradat

RV_09.030.02.2{20}  iyarti vagnumindriyam

RV_09.030.03.1{20}  a nah susmam nrsahyam viravantam purusprham

RV_09.030.03.2{20}  pavasva soma dharaya

RV_09.030.04.1{20}  pra somo ati dharaya pavamano asisyadat

RV_09.030.04.2{20}  abhi dronanyasadam

RV_09.030.05.1{20}  apsu tva madhumattamam harim hinvantyadribhih

RV_09.030.05.2{20}  indavindraya pitaye

RV_09.030.06.1{20}  sunota madhumattamam somamindraya vajrine

RV_09.030.06.2{20}  carum sardhaya matsaram

 

RV_09.031.01.1{21}  pra somasah svadhyah pavamanaso akramuh

RV_09.031.01.2{21}  rayim krnvanticetanam

RV_09.031.02.1{21}  divas prthivya adhi bhavendo dyumnavardhanah

RV_09.031.02.2{21}  bhava vajanam patih

RV_09.031.03.1{21}  tubhyam vata abhipriyastubhyamarsanti sindhavah

RV_09.031.03.2{21}  soma vardhanti te mahah

RV_09.031.04.1{21}  a pyayasva sametu te visvatah soma vrsnyam

RV_09.031.04.2{21}  bhava vajasya samgathe

RV_09.031.05.1{21}  tubhyam gavo ghrtam payo babhro duduhre aksitam

RV_09.031.05.2{21}  varsisthe adhi sanavi

RV_09.031.06.1{21}  svayudhasya te sato bhuvanasya pate vayam

RV_09.031.06.2{21}  indo sakhitvamusmasi

 

RV_09.032.01.1{22}  pra somaso madacyutah sravase no maghonah

RV_09.032.01.2{22}  suta vidathe akramuh

RV_09.032.02.1{22}  adim tritasya yosano harim hinvantyadribhih

RV_09.032.02.2{22}  indumindraya pitaye

RV_09.032.03.1{22}  adim hamso yatha ganam visvasyavivasan matim

RV_09.032.03.2{22}  atyona gobhirajyate

RV_09.032.04.1{22}  ubhe somavacakasan mrgo na takto arsasi

RV_09.032.04.2{22}  sidannrtasya yonima

RV_09.032.05.1{22}  abhi gavo anusata yosa jaramiva priyam

RV_09.032.05.2{22}  agannajim yatha hitam

RV_09.032.06.1{22}  asme dhehi dyumad yaso maghavadbhyasca mahyam ca

RV_09.032.06.2{22}  sanim medhamuta sravah

 

RV_09.033.01.1{23}  pra somaso vipascito.apam na yantyurmayah

RV_09.033.01.2{23}  vanani mahisa iva

RV_09.033.02.1{23}  abhi dronani babhravah sukra rtasya dharaya

RV_09.033.02.2{23}  vajam gomantamaksaran

RV_09.033.03.1{23}  suta indraya vayave varunaya marudbhyah

RV_09.033.03.2{23}  soma arsanti visnave

RV_09.033.04.1{23}  tisro vaca udirate gavo mimanti dhenavah

RV_09.033.04.2{23}  harireti kanikradat

RV_09.033.05.1{23}  abhi brahmiranusata yahvir{r}tasya matarah

RV_09.033.05.2{23}  marmrjyante divah sisum

RV_09.033.06.1{23}  rayah samudramscaturo.asmabhyam soma visvatah

RV_09.033.06.2{23}  a pavasva sahashrinah

 

RV_09.034.01.1{24}  pra suvano dharaya tanendurhinvano arsati

RV_09.034.01.2{24}  rujad drlha vyojasa

RV_09.034.02.1{24}  suta indraya vayave varunaya marudbhyah

RV_09.034.02.2{24}  somo arsati visnave

RV_09.034.03.1{24}  vrsanam vrsabhiryatam sunvanti somamadribhih

RV_09.034.03.2{24}  duhantisakmana payah

RV_09.034.04.1{24}  bhuvat tritasya marjyo bhuvadindraya matsarah

RV_09.034.04.2{24}  sam rupairajyate harih

RV_09.034.05.1{24}  abhim rtasya vistapam duhate prsnimatarah

RV_09.034.05.2{24}  caru priyatamam havih

RV_09.034.06.1{24}  samenamahruta ima giro arsanti sasrutah

RV_09.034.06.2{24}  dhenurvasroavivasat

 

RV_09.035.01.1{25}  a nah pavasva dharaya pavamana rayim prthum

RV_09.035.01.2{25}  yaya jyotirvidasi nah

RV_09.035.02.1{25}  indo samudraminkhaya pavasva visvamejaya

RV_09.035.02.2{25}  rayo dharta na ojasa

RV_09.035.03.1{25}  tvaya virena viravo.abhi syama prtanyatah

RV_09.035.03.2{25}  ksara no abhi varyam

RV_09.035.04.1{25}  pra vajamindurisyati sisasan vajasa rsih

RV_09.035.04.2{25}  vrata vidana ayudha

RV_09.035.05.1{25}  tam girbhirvacaminkhayam punanam vasayamasi

RV_09.035.05.2{25}  somam janasya gopatim

RV_09.035.06.1{25}  visvo yasya vrate jano dadhara dharmanas pateh

RV_09.035.06.2{25}  punanasya prabhuvasoh

 

RV_09.036.01.1{26}  asarji rathyo yatha pavitre camvoh sutah

RV_09.036.01.2{26}  karsman vajinyakramit

RV_09.036.02.1{26}  sa vahnih soma jagrvih pavasva devavirati

RV_09.036.02.2{26}  abhi kosam madhuscutam

RV_09.036.03.1{26}  sa no jyotimsi purvya pavamana vi rocaya

RV_09.036.03.2{26}  kratve daksayano hinu

RV_09.036.04.1{26}  sumbhamano rtayubhirmrjyamano gabhastyoh

RV_09.036.04.2{26}  pavate vare avyaye

RV_09.036.05.1{26}  sa visva dasuse vasu somo divyani parthiva

RV_09.036.05.2{26}  pavatamantariksya

RV_09.036.06.1{26}  a divas prsthamasvayurgavyayuh soma rohasi

RV_09.036.06.2{26}  virayuh savasas pate

 

RV_09.037.01.1{27}  sa sutah pitaye vrsa somah pavitre arsati

RV_09.037.01.2{27}  vighnan raksamsi devayuh

RV_09.037.02.1{27}  sa pavitre vicaksano harirarsati dharnasih

RV_09.037.02.2{27}  abhi yonimkanikradat

RV_09.037.03.1{27}  sa vaji rocana divah pavamano vi dhavati

RV_09.037.03.2{27}  raksoha varamavyayam

RV_09.037.04.1{27}  sa tritasyadhi sanavi pavamano arocayat

RV_09.037.04.2{27}  jamibhih suryam saha

RV_09.037.05.1{27}  sa vrtraha vrsa suto varivovidadabhyah

RV_09.037.05.2{27}  somo vajamivasarat

RV_09.037.06.1{27}  sa devah kavinesito.abhi dronani dhavati

RV_09.037.06.2{27}  indurindrayamamhana

 

RV_09.038.01.1{28}  esa u sya vrsa ratho.avyo varebhirarsati

RV_09.038.01.2{28}  gachan vajam sahashrinam

RV_09.038.02.1{28}  etam tritasya yosano harim hinvantyadribhih

RV_09.038.02.2{28}  indumindraya pitaye

RV_09.038.03.1{28}  etam tyam harito dasa marmrjyante apasyuvah

RV_09.038.03.2{28}  yabhirmadaya sumbhate

RV_09.038.04.1{28}  esa sya manusisva syeno na viksu sidati

RV_09.038.04.2{28}  gachan jaro na yositam

RV_09.038.05.1{28}  esa sya madyo raso.ava caste divah sisuh

RV_09.038.05.2{28}  ya indurvaramavisat

RV_09.038.06.1{28}  esa sya pitaye suto harirarsati dharnasih

RV_09.038.06.2{28}  krandan yonimabhi priyam

 

RV_09.039.01.1{29}  asurarsa brhanmate pari priyena dhamna

RV_09.039.01.2{29}  yatra deva itibravan

RV_09.039.02.1{29}  pariskrnvannaniskrtam janaya yatayannisah

RV_09.039.02.2{29}  vrstindivah pari srava

RV_09.039.03.1{29}  suta eti pavitra a tvisim dadhana ojasa

RV_09.039.03.2{29}  vicaksano virocayan

RV_09.039.04.1{29}  ayam sa yo divas pari raghuyama pavitra a

RV_09.039.04.2{29}  sindhorurma vyaksarat

RV_09.039.05.1{29}  avivasan paravato atho arvavatah sutah

RV_09.039.05.2{29}  indraya sicyatemadhu

RV_09.039.06.1{29}  samicina anusata harim hinvantyadribhih

RV_09.039.06.2{29}  yonav rtasya sidata

 

RV_09.040.01.1{30}  punano akramidabhi visva mrdho vicarsanih

RV_09.040.01.2{30}  sumbhanti vipram dhitibhih

RV_09.040.02.1{30}  a yonimaruno ruhad gamadindram vrsa sutah

RV_09.040.02.2{30}  dhruve sadasi sidati

RV_09.040.03.1{30}  nu no rayim mahamindo.asmabhyam soma visvatah

RV_09.040.03.2{30}  a pavasvasahashrinam

RV_09.040.04.1{30}  visva soma pavamana dyumnanindava bhara

RV_09.040.04.2{30}  vidah sahashrinirisah

RV_09.040.05.1{30}  sa nah punana a bhara rayim stotre suviryam

RV_09.040.05.2{30}  jariturvardhaya girah

RV_09.040.06.1{30}  punana indava bhara soma dvibarhasam rayim

RV_09.040.06.2{30}  vrsannindo naukthyam

 

RV_09.041.01.1{31}  pra ye gavo na bhurnayastvesa ayaso akramuh

RV_09.041.01.2{31}  ghnantah krishnamapa tvacam

RV_09.041.02.1{31}  suvitasya manamahe.ati setum duravyam

RV_09.041.02.2{31}  sahvamso dasyumavratam

RV_09.041.03.1{31}  srnve vrsteriva svanah pavamanasya susminah

RV_09.041.03.2{31}  carantividyuto divi

RV_09.041.04.1{31}  a pavasva mahimisam gomadindo hiranyavat

RV_09.041.04.2{31}  asvavad vajavat sutah

RV_09.041.05.1{31}  sa pavasva vicarsana a mahi rodasi prna

RV_09.041.05.2{31}  usah suryo na rasmibhih

RV_09.041.06.1{31}  pari nah sarmayantya dharaya soma visvatah

RV_09.041.06.2{31}  sara raseva vistapam

 

RV_09.042.01.1{32}  janayan rocana divo janayannapsu suryam

RV_09.042.01.2{32}  vasano ga apoharih

RV_09.042.02.1{32}  esa pratnena manmana devo devebhyas pari

RV_09.042.02.2{32}  dharaya pavate sutah

RV_09.042.03.1{32}  vavrdhanaya turvaye pavante vajasataye

RV_09.042.03.2{32}  somah sahasrapajasah

RV_09.042.04.1{32}  duhanah pratnamit payah pavitre pari sicyate

RV_09.042.04.2{32}  krandan devanajijanat

RV_09.042.05.1{32}  abhi visvani varyabhi devan rtavrdhah

RV_09.042.05.2{32}  somah punanoarsati

RV_09.042.06.1{32}  goman nah soma viravadasvavad vajavat sutah

RV_09.042.06.2{32}  pavasva brhatirisah

 

RV_09.043.01.1{33}  yo atya iva mrjyate gobhirmadaya haryatah

RV_09.043.01.2{33}  tam girbhirvasayamasi

RV_09.043.02.1{33}  tam no visva avasyuvo girah sumbhanti purvatha

RV_09.043.02.2{33}  indumindraya pitaye

RV_09.043.03.1{33}  punano yati haryatah somo girbhih pariskrtah

RV_09.043.03.2{33}  viprasya medhyatitheh

RV_09.043.04.1{33}  pavamana vida rayimasmabhyam soma sushriyam

RV_09.043.04.2{33}  indo sahasravarcasam

RV_09.043.05.1{33}  induratyo na vajasrt kanikranti pavitra a

RV_09.043.05.2{33}  yadaksarati devayuh

RV_09.043.06.1{33}  pavasva vajasataye viprasya grnato vrdhe

RV_09.043.06.2{33}  soma rasva suviryam

 

RV_09.044.01.1{01}  pra na indo mahe tana urmim na bibhradarsasi

RV_09.044.01.2{01}  abhi devanayasyah

RV_09.044.02.1{01}  mati justo dhiya hitah somo hinve paravati

RV_09.044.02.2{01}  viprasya dharaya kavih

RV_09.044.03.1{01}  ayam devesu jagrvih suta eti pavitra a

RV_09.044.03.2{01}  somo yati vicarsanih

RV_09.044.04.1{01}  sa nah pavasva vajayuscakranascarumadhvaram

RV_09.044.04.2{01}  barhismana vivasati

RV_09.044.05.1{01}  sa no bhagaya vayave vipravirah sadavrdhah

RV_09.044.05.2{01}  somo devesva yamat

RV_09.044.06.1{01}  sa no adya vasuttaye kratuvid gatuvittamah

RV_09.044.06.2{01}  vajam jesi sravo brhat

 

RV_09.045.01.1{02}  sa pavasva madaya kam nrcaksa devavitaye

RV_09.045.01.2{02}  indavindrayapitaye

RV_09.045.02.1{02}  sa no arsabhi dutyam tvamindraya tosase

RV_09.045.02.2{02}  devan sakhibhya a varam

RV_09.045.03.1{02}  uta tvamarunam vayam gobhiranjmo madaya kam

RV_09.045.03.2{02}  vi no raye duro vrdhi

RV_09.045.04.1{02}  atyu pavitramakramid vaji dhuram na yamani

RV_09.045.04.2{02}  indurdevesu patyate

RV_09.045.05.1{02}  sami sakhayo asvaran vane krilantamatyavim

RV_09.045.05.2{02}  indum nava anusata

RV_09.045.06.1{02}  taya pavasva dharaya yaya pito vicaksase

RV_09.045.06.2{02}  indo stotre suviryam

 

RV_09.046.01.1{03}  asrgran devavitaye.atyasah krtvya iva

RV_09.046.01.2{03}  ksarantah parvatavrdhah

RV_09.046.02.1{03}  pariskrtasa indavo yoseva pitryavati

RV_09.046.02.2{03}  vayum soma asrksata

RV_09.046.03.1{03}  ete somasa indavah prayasvantah camu sutah

RV_09.046.03.2{03}  indram vardhanti karmabhih

RV_09.046.04.1{03}  a dhavata suhastyah sukra grbhnita manthina

RV_09.046.04.2{03}  gobhih shrinita matsaram

RV_09.046.05.1{03}  sa pavasva dhanamjaya prayanta radhaso mahah

RV_09.046.05.2{03}  asmabhyam soma gatuvit

RV_09.046.06.1{03}  etam mrjanti marjyam pavamanam dasa ksipah

RV_09.046.06.2{03}  indraya matsaram madam

 

RV_09.047.01.1{04}  aya somah sukrtyaya mahascidabhyavardhata

RV_09.047.01.2{04}  mandana udvrsayate

RV_09.047.02.1{04}  krtanidasya kartva cetante dasyutarhana

RV_09.047.02.2{04}  rna ca dhrsnuscayate

RV_09.047.03.1{04}  at soma indriyo raso vajrah sahasrasa bhuvat

RV_09.047.03.2{04}  uktham yadasya jayate

RV_09.047.04.1{04}  svayam kavirvidhartari vipraya ratnamichati

RV_09.047.04.2{04}  yadi marmrjyate dhiyah

RV_09.047.05.1{04}  sisasatu rayinam vajesvarvatamiva

RV_09.047.05.2{04}  bharesu jigyusamasi

 

RV_09.048.01.1{05}  tam tva nrmnani bibhratam sadhasthesu maho divah

RV_09.048.01.2{05}  carum sukrtyayemahe

RV_09.048.02.1{05}  samvrktadhrsnumukthyam mahamahivratam madam

RV_09.048.02.2{05}  satam puro ruruksanim

RV_09.048.03.1{05}  atastva rayimabhi rajanam sukrato divah

RV_09.048.03.2{05}  suparno avyathirbharat

RV_09.048.04.1{05}  visvasma it svardrse sadharanam rajasturam

RV_09.048.04.2{05}  gopam rtasya virbharat

RV_09.048.05.1{05}  adha hinvana indriyam jyayo mahitvamanase

RV_09.048.05.2{05}  abhistikrdvicarsanih

 

RV_09.049.01.1{06}  pavasva vrstima su no.apamurmim divas pari

RV_09.049.01.2{06}  ayaksma brhatirisah

RV_09.049.02.1{06}  taya pavasva dharaya yaya gava ihagaman

RV_09.049.02.2{06}  janyasa upa no grham

RV_09.049.03.1{06}  ghrtam pavasva dharaya yajnesu devavitamah

RV_09.049.03.2{06}  asmabhyam vrstima pava

RV_09.049.04.1{06}  sa na urje vyavyayam pavitram dhava dharaya

RV_09.049.04.2{06}  devasah srnavan hi kam

RV_09.049.05.1{06}  pavamano asisyadad raksamsyapajanghanat

RV_09.049.05.2{06}  pratnavad rocayan rucah

 

RV_09.050.01.1{07}  ut te susmasa irate sindhorurmeriva svanah

RV_09.050.01.2{07}  vanasya codaya pavim

RV_09.050.02.1{07}  prasave ta udirate tisro vaco makhasyuvah

RV_09.050.02.2{07}  yadavya esisanavi

RV_09.050.03.1{07}  avyo vare pari priyam harim hinvantyadribhih

RV_09.050.03.2{07}  pavamanammadhuscutam

RV_09.050.04.1{07}  a pavasva madintama pavitram dharaya kave

RV_09.050.04.2{07}  arkasya yonimasadam

RV_09.050.05.1{07}  sa pavasva madintama gobhiranjano aktubhih

RV_09.050.05.2{07}  indavindrayapitaye

 

RV_09.051.01.1{08}  adhvaryo adribhih sutam somam pavitra a srja

RV_09.051.01.2{08}  punihindraya patave

RV_09.051.02.1{08}  divah piyusamuttamam somamindraya vajrine

RV_09.051.02.2{08}  sunota madhumattamam

RV_09.051.03.1{08}  tava tya indo andhaso deva madhorvyasnate

RV_09.051.03.2{08}  pavamanasya marutah

RV_09.051.04.1{08}  tvam hi soma vardhayan suto madaya bhurnaye

RV_09.051.04.2{08}  vrsan stotaramutaye

RV_09.051.05.1{08}  abhyarsa vicaksana pavitram dharaya sutah

RV_09.051.05.2{08}  abhi vajamuta sravah

 

RV_09.052.01.1{09}  pari dyuksah sanadrayirbharad vajam no andhasa

RV_09.052.01.2{09}  suvanoarsa pavitra a

RV_09.052.02.1{09}  tava pratnebhiradhvabhiravyo vare pari priyah

RV_09.052.02.2{09}  sahasradharo yat tana

RV_09.052.03.1{09}  carurna yastaminkhayendo na danaminkhaya

RV_09.052.03.2{09}  vadhairvadhasnavinkhaya

RV_09.052.04.1{09}  ni susmamindavesam puruhuta jananam

RV_09.052.04.2{09}  yo asmanadidesati

RV_09.052.05.1{09}  satam na inda utibhih sahasram va sucinam

RV_09.052.05.2{09}  pavasva mamhayadrayih

 

RV_09.053.01.1{10}  ut te susmaso asthu rakso bhindanto adrivah

RV_09.053.01.2{10}  nudasva yah parisprdhah

RV_09.053.02.1{10}  aya nijaghnirojasa rathasamge dhane hite

RV_09.053.02.2{10}  stava abibhyusa hrda

RV_09.053.03.1{10}  asya vratani nadhrse pavamanasya dudhya

RV_09.053.03.2{10}  ruja yastvaprtanyati

RV_09.053.04.1{10}  tam hinvanti madacyutam harim nadisu vajinam

RV_09.053.04.2{10}  indumindraya matsaram

 

RV_09.054.01.1{11}  asya pratnamanu dyutam sukram duduhre ahrayah

RV_09.054.01.2{11}  payah sahasrasam rsim

RV_09.054.02.1{11}  ayam surya ivopadrgayam saramsi dhavati

RV_09.054.02.2{11}  sapta pravataa divam

RV_09.054.03.1{11}  ayam visvani tisthati punano bhuvanopari

RV_09.054.03.2{11}  somo devo nasuryah

RV_09.054.04.1{11}  pari no devavitaye vajanarsasi gomatah

RV_09.054.04.2{11}  punana indavindrayuh

 

RV_09.055.01.1{12}  yavam-yavam no andhasa pustam-pustam pari srava

RV_09.055.01.2{12}  soma visva ca saubhaga

RV_09.055.02.1{12}  indo yatha tava stavo yatha te jatamandhasah

RV_09.055.02.2{12}  ni barhisi priye sadah

RV_09.055.03.1{12}  uta no govidasvavit pavasva somandhasa

RV_09.055.03.2{12}  maksutamebhirahabhih

RV_09.055.04.1{12}  yo jinati na jiyate hanti satrumabhitya

RV_09.055.04.2{12}  sa pavasva sahasrajit

 

RV_09.056.01.1{13}  pari soma rtam brhadasuh pavitre arsati

RV_09.056.01.2{13}  vighnan raksamsi devayuh

RV_09.056.02.1{13}  yat somo vajamarsati satam dhara apasyuvah

RV_09.056.02.2{13}  indrasyasakhyamavisan

RV_09.056.03.1{13}  abhi tva yosano dasa jaram na kanyanusata

RV_09.056.03.2{13}  mrjyase soma sataye

RV_09.056.04.1{13}  tvamindraya visnave svadurindo pari srava

RV_09.056.04.2{13}  nrn stotrnpahyamhasah

 

RV_09.057.01.1{14}  pra te dhara asascato divo na yanti vrstayah

RV_09.057.01.2{14}  acha vajam sahashrinam

RV_09.057.02.1{14}  abhi priyani kavya visva caksano arsati

RV_09.057.02.2{14}  haristunjana ayudha

RV_09.057.03.1{14}  sa marmrjana ayubhiribho rajeva suvratah

RV_09.057.03.2{14}  syeno na vamsu sidati

RV_09.057.04.1{14}  sa no visva divo vasuto prthivya adhi

RV_09.057.04.2{14}  punana indavabhara

 

RV_09.058.01.1{15}  tarat sa mandi dhavati dhara sutasyandhasah

RV_09.058.01.2{15}  tarat sa mandi dhavati

RV_09.058.02.1{15}  usra veda vasunam martasya devyavasah

RV_09.058.02.2{15}  tarat sa mandi dhavati

RV_09.058.03.1{15}  dhvasrayoh purusantyora sahasrani dadmahe

RV_09.058.03.2{15}  tarat sa mandi dhavati

RV_09.058.04.1{15}  a yayostrimsatam tana sahasrani ca dadmahe

RV_09.058.04.2{15}  tarat samandi dhavati

 

RV_09.059.01.1{16}  pavasva gojidasvajid visvajit soma ranyajit

RV_09.059.01.2{16}  prajavad ratnama bhara

RV_09.059.02.1{16}  pavasvadbhyo adabhyah pavasvausadhibhyah

RV_09.059.02.2{16}  pavasva dhisanabhyah

RV_09.059.03.1{16}  tvam soma pavamano visvani durita tara

RV_09.059.03.2{16}  kavih sida ni barhisi

RV_09.059.04.1{16}  pavamana svarvido jayamano.abhavo mahan

RV_09.059.04.2{16}  indo visvanabhidasi

 

RV_09.060.01.1{17}  pra gayatrena gayata pavamanam vicarsanim

RV_09.060.01.2{17}  indum sahasracaksasam

RV_09.060.02.1{17}  tam tva sahasracaksasamatho sahasrabharnasam

RV_09.060.02.2{17}  ati varamapavisuh

RV_09.060.03.1{17}  ati varan pavamano asisyadat kalasanabhi dhavati

RV_09.060.03.2{17}  indrasya hardyavisan

RV_09.060.04.1{17}  indrasya soma radhase sam pavasva vicarsane

RV_09.060.04.2{17}  prajavad retaa bhara

 

RV_09.061.01.1{18}  aya viti pari srava yasta indo madesva

RV_09.061.01.2{18}  avahan navatirnava

RV_09.061.02.1{18}  purah sadya itthadhiye divodasaya sambaram

RV_09.061.02.2{18}  adha tyam turvasam yadum

RV_09.061.03.1{18}  pari no asvamasvavid gomadindo hiranyavat

RV_09.061.03.2{18}  ksara sahashrinirisah

RV_09.061.04.1{18}  pavamanasya te vayam pavitramabhyundatah

RV_09.061.04.2{18}  sakhitvama vrnimahe

RV_09.061.05.1{18}  ye te pavitramurmayo.abhiksaranti dharaya

RV_09.061.05.2{18}  tebhirnah soma mrlaya

RV_09.061.06.1{19}  sa nah punana a bhara rayim viravatimisam

RV_09.061.06.2{19}  isanahsoma visvatah

RV_09.061.07.1{19}  etamu tyam dasa ksipo mrjanti sindhumataram

RV_09.061.07.2{19}  samadityebhirakhyata

RV_09.061.08.1{19}  samindrenota vayuna suta eti pavitra a

RV_09.061.08.2{19}  sam suryasyarasmibhih

RV_09.061.09.1{19}  sa no bhagaya vayave pusne pavasva madhuman

RV_09.061.09.2{19}  carurmitre varune ca

RV_09.061.10.1{19}  ucca te jatamandhaso divi sad bhumya dade

RV_09.061.10.2{19}  ugram sarma mahi sravah

RV_09.061.11.1{20}  ena visvanyarya a dyumnani manusanam

RV_09.061.11.2{20}  sisasanto vanamahe

RV_09.061.12.1{20}  sa na indraya yajyave varunaya marudbhyah

RV_09.061.12.2{20}  varivovit parisrava

RV_09.061.13.1{20}  upo su jatamapturam gobhirbhangam pariskrtam

RV_09.061.13.2{20}  indum deva ayasisuh

RV_09.061.14.1{20}  tamid vardhantu no giro vatsam samsisvaririva

RV_09.061.14.2{20}  ya indrasya hrdamsanih

RV_09.061.15.1{20}  arsa nah soma sam gave dhuksasva pipyusimisam

RV_09.061.15.2{20}  vardha samudramukthyam

RV_09.061.16.1{21}  pavamano ajijanad divascitram na tanyatum

RV_09.061.16.2{21}  jyotirvaisvanaram brhat

RV_09.061.17.1{21}  pavamanasya te raso mado rajannaduchunah

RV_09.061.17.2{21}  vi varamavyamarsati

RV_09.061.18.1{21}  pavamana rasastava dakso vi rajati dyuman

RV_09.061.18.2{21}  jyotirvisvam svardrse

RV_09.061.19.1{21}  yaste mado varenyastena pavasvandhasa

RV_09.061.19.2{21}  devaviraghasamsaha

RV_09.061.20.1{21}  jaghnirvrtramamitriyam sasnirvajam dive-dive

RV_09.061.20.2{21}  gosa u asvasa asi

RV_09.061.21.1{22}  sammislo aruso bhava supasthabhirna dhenubhih

RV_09.061.21.2{22}  sidanchyeno na yonima

RV_09.061.22.1{22}  sa pavasva ya avithendram vrtraya hantave

RV_09.061.22.2{22}  vavrivamsam mahirapah

RV_09.061.23.1{22}  suviraso vayam dhana jayema soma midhvah

RV_09.061.23.2{22}  punano vardhano girah

RV_09.061.24.1{22}  tvotasastavavasa syama vanvanta amurah

RV_09.061.24.2{22}  soma vratesujagrhi

RV_09.061.25.1{22}  apaghnan pavate mrdho.apa somo aravnah

RV_09.061.25.2{22}  gachannindrasya niskrtam

RV_09.061.26.1{23}  maho no raya a bhara pavamana jahi mrdhah

RV_09.061.26.2{23}  rasvendo viravad yasah

RV_09.061.27.1{23}  na tva satam cana hruto radho ditsantama minan

RV_09.061.27.2{23}  yat punano makhasyase

RV_09.061.28.1{23}  pavasvendo vrsa sutah krdhi no yasaso jane

RV_09.061.28.2{23}  visva apadviso jahi

RV_09.061.29.1{23}  asya te sakhye vayam tavendo dyumna uttame

RV_09.061.29.2{23}  sasahyama prtanyatah

RV_09.061.30.1{23}  ya te bhimanyayudha tigmani santi dhurvane

RV_09.061.30.2{23}  raksa samasya no nidah

 

RV_09.062.01.1{24}  ete asrgramindavastirah pavitramasavah

RV_09.062.01.2{24}  visvanyabhisaubhaga

RV_09.062.02.1{24}  vighnanto durita puru suga tokaya vajinah

RV_09.062.02.2{24}  tana krnvanto arvate

RV_09.062.03.1{24}  krnvanto varivo gave.abhyarsanti sustutim

RV_09.062.03.2{24}  ilamasmabhyam samyatam

RV_09.062.04.1{24}  asavyamsurmadayapsu dakso giristhah

RV_09.062.04.2{24}  syeno na yonimasadat

RV_09.062.05.1{24}  subhramandho devavatamapsu dhuto nrbhih sutah

RV_09.062.05.2{24}  svadanti gavah payobhih

RV_09.062.06.1{25}  adimasvam na hetaro.asusubhannamrtaya

RV_09.062.06.2{25}  madhvo rasam sadhamade

RV_09.062.07.1{25}  yaste dhara madhuscuto.asrgraminda utaye

RV_09.062.07.2{25}  tabhih pavitramasadah

RV_09.062.08.1{25}  so arsendraya pitaye tiro romanyavyaya

RV_09.062.08.2{25}  sidan yona vanesva

RV_09.062.09.1{25}  tvamindo pari srava svadistho angirobhyah

RV_09.062.09.2{25}  varivovid ghrtam payah

RV_09.062.10.1{25}  ayam vicarsanirhitah pavamanah sa cetati

RV_09.062.10.2{25}  hinvana apyam brhat

RV_09.062.11.1{26}  esa vrsa vrsavratah pavamano asastiha

RV_09.062.11.2{26}  karad vasuni dasuse

RV_09.062.12.1{26}  a pavasva sahashrinam rayim gomantamasvinam

RV_09.062.12.2{26}  puruscandrampurusprham

RV_09.062.13.1{26}  esa sya pari sicyate marmrjyamana ayubhih

RV_09.062.13.2{26}  urugayah kavikratuh

RV_09.062.14.1{26}  sahasrotih satamagho vimano rajasah kavih

RV_09.062.14.2{26}  indraya pavate madah

RV_09.062.15.1{26}  gira jata iha stuta indurindraya dhiyate

RV_09.062.15.2{26}  viryona vasataviva

RV_09.062.16.1{27}  pavamanah suto nrbhih somo vajamivasarat

RV_09.062.16.2{27}  camusu sakmanasadam

RV_09.062.17.1{27}  tam triprsthe trivandhure rathe yunjanti yatave

RV_09.062.17.2{27}  rsinam sapta dhitibhih

RV_09.062.18.1{27}  tam sotaro dhanasprtamasum vajaya yatave

RV_09.062.18.2{27}  harim hinota vajinam

RV_09.062.19.1{27}  avisan kalasam suto visva arsannabhi shriyah

RV_09.062.19.2{27}  surona gosu tisthati

RV_09.062.20.1{27}  a ta indo madaya kam payo duhantyayavah

RV_09.062.20.2{27}  deva devebhyo madhu

RV_09.062.21.1{28}  a nah somam pavitra a srjata madhumattamam

RV_09.062.21.2{28}  devebhyo devasruttamam

RV_09.062.22.1{28}  ete soma asrksata grnanah sravase mahe

RV_09.062.22.2{28}  madintamasya dharaya

RV_09.062.23.1{28}  abhi gavyani vitaye nrmna punano arsasi

RV_09.062.23.2{28}  sanadvajah pari srava

RV_09.062.24.1{28}  uta no gomatiriso visva arsa paristubhah

RV_09.062.24.2{28}  grnano jamadagnina

RV_09.062.25.1{28}  pavasva vaco agriyah soma citrabhirutibhih

RV_09.062.25.2{28}  abhi visvani kavya

RV_09.062.26.1{29}  tvam samudriya apo.agriyo vaca irayan

RV_09.062.26.2{29}  pavasva visvamejaya

RV_09.062.27.1{29}  tubhyema bhuvana kave mahimne soma tasthire

RV_09.062.27.2{29}  tubhyamarsantisindhavah

RV_09.062.28.1{29}  pra te divo na vrstayo dhara yantyasascatah

RV_09.062.28.2{29}  abhi sukramupastiram

RV_09.062.29.1{29}  indrayendum punitanogram daksaya sadhanam

RV_09.062.29.2{29}  isanam vitiradhasam

RV_09.062.30.1{29}  pavamana rtah kavih somah pavitramasadat

RV_09.062.30.2{29}  dadhat stotresuviryam

 

RV_09.063.01.1{30}  a pavasva sahashrinam rayim soma suviryam

RV_09.063.01.2{30}  asme sravamsidharaya

RV_09.063.02.1{30}  isamurjam ca pinvasa indraya matsarintamah

RV_09.063.02.2{30}  camusva ni sidasi

RV_09.063.03.1{30}  suta indraya visnave somah kalase aksarat

RV_09.063.03.2{30}  madhumanastuvayave

RV_09.063.04.1{30}  ete asrgramasavo.ati hvaramsi babhravah

RV_09.063.04.2{30}  soma rtasya dharaya

RV_09.063.05.1{30}  indram vardhanto apturah krnvanto visvamaryam

RV_09.063.05.2{30}  apaghnanto aravnah

RV_09.063.06.1{31}  suta anu svama rajo.abhyarsanti babhravah

RV_09.063.06.2{31}  indram gachanta indavah

RV_09.063.07.1{31}  aya pavasva dharaya yaya suryamarocayah

RV_09.063.07.2{31}  hinvano manusirapah

RV_09.063.08.1{31}  ayukta sura etasam pavamano manavadhi

RV_09.063.08.2{31}  antariksena yatave

RV_09.063.09.1{31}  uta tya harito dasa suro ayukta yatave

RV_09.063.09.2{31}  indurindra itibruvan

RV_09.063.10.1{31}  parito vayave sutam gira indraya matsaram

RV_09.063.10.2{31}  avyo varesusincata

RV_09.063.11.1{32}  pavamana vida rayimasmabhyam soma dustaram

RV_09.063.11.2{32}  yo dunaso vanusyata

RV_09.063.12.1{32}  abhyarsa sahashrinam rayim gomantamasvinam

RV_09.063.12.2{32}  abhi vajamuta sravah

RV_09.063.13.1{32}  somo devo na suryo.adribhih pavate sutah

RV_09.063.13.2{32}  dadhanah kalase rasam

RV_09.063.14.1{32}  ete dhamanyarya sukra rtasya dharaya

RV_09.063.14.2{32}  vajam gomantamaksaran

RV_09.063.15.1{32}  suta indraya vajrine somaso dadhyasirah

RV_09.063.15.2{32}  pavitramatyaksaran

RV_09.063.16.1{33}  pra soma madhumattamo raye arsa pavitra a

RV_09.063.16.2{33}  mado yo devavitamah

RV_09.063.17.1{33}  tami mrjantyayavo harim nadisu vajinam

RV_09.063.17.2{33}  indumindrayamatsaram

RV_09.063.18.1{33}  a pavasva hiranyavadasvavat soma viravat

RV_09.063.18.2{33}  vajam gomantama bhara

RV_09.063.19.1{33}  pari vaje na vajayumavyo varesu sincata

RV_09.063.19.2{33}  indraya madhumattamam

RV_09.063.20.1{33}  kavim mrjanti marjyam dhibhirvipra avasyavah

RV_09.063.20.2{33}  vrsa kanikradarsati

RV_09.063.21.1{34}  vrsanam dhibhirapturam somam rtasya dharaya

RV_09.063.21.2{34}  mati viprah samasvaran

RV_09.063.22.1{34}  pavasva devayusagindram gachatu te madah

RV_09.063.22.2{34}  vayuma roha dharmana

RV_09.063.23.1{34}  pavamana ni tosase rayim soma sravayyam

RV_09.063.23.2{34}  priyah samudrama visa

RV_09.063.24.1{34}  apaghnan pavase mrdhah kratuvit soma matsarah

RV_09.063.24.2{34}  nudasvadevayum janam

RV_09.063.25.1{34}  pavamana asrksata somah sukrasa indavah

RV_09.063.25.2{34}  abhi visvanikavya

RV_09.063.26.1{35}  pavamanasa asavah subhra asrgramindavah

RV_09.063.26.2{35}  ghnanto visva apa dvisah

RV_09.063.27.1{35}  pavamana divas paryantariksadasrksata

RV_09.063.27.2{35}  prthivya adhi sanavi

RV_09.063.28.1{35}  punanah soma dharayendo visva apa shridhah

RV_09.063.28.2{35}  jahi raksamsi sukrato

RV_09.063.29.1{35}  apaghnan soma raksaso.abhyarsa kanikradat

RV_09.063.29.2{35}  dyumantam susmamuttamam

RV_09.063.30.1{35}  asme vasuni dharaya soma divyani parthiva

RV_09.063.30.2{35}  indo visvanivarya

 

RV_09.064.01.1{36}  vrsa soma dyumanasi vrsa deva vrsavratah

RV_09.064.01.2{36}  vrsa dharmani dadhise

RV_09.064.02.1{36}  vrsnaste vrsnyam savo vrsa vanam vrsa madah

RV_09.064.02.2{36}  satyam vrsan vrsedasi

RV_09.064.03.1{36}  asvo na cakrado vrsa sam ga indo samarvatah

RV_09.064.03.2{36}  vi no raye duro vrdhi

RV_09.064.04.1{36}  asrksata pra vajino gavya somaso asvaya

RV_09.064.04.2{36}  sukraso virayasavah

RV_09.064.05.1{36}  sumbhamana rtayubhirmrjyamana gabhastyoh

RV_09.064.05.2{36}  pavante vareavyaye

RV_09.064.06.1{37}  te visva dasuse vasu soma divyani parthiva

RV_09.064.06.2{37}  pavantamantariksya

RV_09.064.07.1{37}  pavamanasya visvavit pra te sarga asrksata

RV_09.064.07.2{37}  suryasyeva na rasmayah

RV_09.064.08.1{37}  ketum krnvan divas pari visva rupabhyarsasi

RV_09.064.08.2{37}  samudrah soma pinvase

RV_09.064.09.1{37}  hinvano vacamisyasi pavamana vidharmani

RV_09.064.09.2{37}  akran devo nasuryah

RV_09.064.10.1{37}  induh pavista cetanah priyah kavinam mati

RV_09.064.10.2{37}  srjadasvam rathiriva

RV_09.064.11.1{38}  urmiryaste pavitra a devavih paryaksarat

RV_09.064.11.2{38}  sidannrtasya yonima

RV_09.064.12.1{38}  sa no arsa pavitra a mado yo devavitamah

RV_09.064.12.2{38}  indavindrayapitaye

RV_09.064.13.1{38}  ise pavasva dharaya mrjyamano manisibhih

RV_09.064.13.2{38}  indo rucabhiga ihi

RV_09.064.14.1{38}  punano varivas krdhyurjam janaya girvanah

RV_09.064.14.2{38}  hare srjanaasiram

RV_09.064.15.1{38}  punano devavitaya indrasya yahi niskrtam

RV_09.064.15.2{38}  dyutano vajibhiryatah

RV_09.064.16.1{39}  pra hinvanasa indavo.acha samudramasavah

RV_09.064.16.2{39}  dhiya juta asrksata

RV_09.064.17.1{39}  marmrjanasa ayavo vrtha samudramindavah

RV_09.064.17.2{39}  agmannrtasya yonima

RV_09.064.18.1{39}  pari no yahyasmayurvisva vasunyojasa

RV_09.064.18.2{39}  pahi nah sarma viravat

RV_09.064.19.1{39}  mimati vahniretasah padam yujana rkvabhih

RV_09.064.19.2{39}  pra yat samudra ahitah

RV_09.064.20.1{39}  a yad yonim hiranyayamasur{r}tasya sidati

RV_09.064.20.2{39}  jahatyapracetasah

RV_09.064.21.1{40}  abhi vena anusateyaksanti pracetasah

RV_09.064.21.2{40}  majjantyavicetasah

RV_09.064.22.1{40}  indrayendo marutvate pavasva madhumattamah

RV_09.064.22.2{40}  rtasya yonimasadam

RV_09.064.23.1{40}  tam tva vipra vacovidah paris krnvanti vedhasah

RV_09.064.23.2{40}  sam tva mrjantyayavah

RV_09.064.24.1{40}  rasam te mitro aryama pibanti varunah kave

RV_09.064.24.2{40}  pavamanasya marutah

RV_09.064.25.1{40}  tvam soma vipascitam punano vacamisyasi

RV_09.064.25.2{40}  indo sahasrabharnasam

RV_09.064.26.1{41}  uto sahasrabharnasam vacam soma makhasyuvam

RV_09.064.26.2{41}  punana indava bhara

RV_09.064.27.1{41}  punana indavesam puruhuta jananam

RV_09.064.27.2{41}  priyah samudrama visa

RV_09.064.28.1{41}  davidyutatya ruca paristobhantya krpa

RV_09.064.28.2{41}  somah sukra gavasirah

RV_09.064.29.1{41}  hinvano hetrbhiryata a vajam vajyakramit

RV_09.064.29.2{41}  sidanto vanuso yatha

RV_09.064.30.1{41}  rdhak soma svastaye samjagmano divah kavih

RV_09.064.30.2{41}  pavasva suryodrse

 

RV_09.065.01.1{01}  hinvanti suramusrayah svasaro jamayas patim

RV_09.065.01.2{01}  mahamindum mahiyuvah

RV_09.065.02.1{01}  pavamana ruca-ruca devo devebhyas pari

RV_09.065.02.2{01}  visva vasunyavisa

RV_09.065.03.1{01}  a pavamana sustutim vrstim devebhyo duvah

RV_09.065.03.2{01}  ise pavasva samyatam

RV_09.065.04.1{01}  vrsa hyasi bhanuna dyumantam tva havamahe

RV_09.065.04.2{01}  pavamana svadhyah

RV_09.065.05.1{01}  a pavasva suviryam mandamanah svayudha

RV_09.065.05.2{01}  iho svindava gahi

RV_09.065.06.1{02}  yadadbhih parisicyase mrjyamano gabhastyoh

RV_09.065.06.2{02}  druna sadhasthamasnuse

RV_09.065.07.1{02}  pra somaya vyasvavat pavamanaya gayata

RV_09.065.07.2{02}  mahe sahasracaksase

RV_09.065.08.1{02}  yasya varnam madhuscutam harim hinvantyadribhih

RV_09.065.08.2{02}  indumindraya pitaye

RV_09.065.09.1{02}  tasya te vajino vayam visva dhanani jigyusah

RV_09.065.09.2{02}  sakhitvama vrnimahe

RV_09.065.10.1{02}  vrsa pavasva dharaya marutvate ca matsarah

RV_09.065.10.2{02}  visva dadhana ojasa

RV_09.065.11.1{03}  tam tva dhartaramonyoh pavamana svardrsam

RV_09.065.11.2{03}  hinve vajesu vajinam

RV_09.065.12.1{03}  aya citto vipanaya harih pavasva dharaya

RV_09.065.12.2{03}  yujam vajesu codaya

RV_09.065.13.1{03}  a na indo mahimisam pavasva visvadarsatah

RV_09.065.13.2{03}  asmabhyam soma gatuvit

RV_09.065.14.1{03}  a kalasa anusatendo dharabhirojasa

RV_09.065.14.2{03}  endrasya pitayevisa

RV_09.065.15.1{03}  yasya te madyam rasam tivram duhantyadribhih

RV_09.065.15.2{03}  sa pavasvabhimatiha

RV_09.065.16.1{04}  raja medhabhiriyate pavamano manavadhi

RV_09.065.16.2{04}  antariksena yatave

RV_09.065.17.1{04}  a na indo satagvinam gavam posam svasvyam

RV_09.065.17.2{04}  vaha bhagattimutaye

RV_09.065.18.1{04}  a nah soma saho juvo rupam na varcase bhara

RV_09.065.18.2{04}  susvano devavitaye

RV_09.065.19.1{04}  arsa soma dyumattamo.abhi dronani roruvat

RV_09.065.19.2{04}  sidanchyenona yonima

RV_09.065.20.1{04}  apsa indraya vayave varunaya marudbhyah

RV_09.065.20.2{04}  somo arsati visnave

RV_09.065.21.1{05}  isam tokaya no dadhadasmabhyam soma visvatah

RV_09.065.21.2{05}  a pavasvasahashrinam

RV_09.065.22.1{05}  ye somasah paravati ye arvavati sunvire

RV_09.065.22.2{05}  ye vadah saryanavati

RV_09.065.23.1{05}  ya arjikesu krtvasu ye madhye pastyanam

RV_09.065.23.2{05}  ye va janesupancasu

RV_09.065.24.1{05}  te no vrstim divas pari pavantama suviryam

RV_09.065.24.2{05}  suvana devasa indavah

RV_09.065.25.1{05}  pavate haryato harirgrnano jamadagnina

RV_09.065.25.2{05}  hinvano goradhitvaci

RV_09.065.26.1{06}  pra sukraso vayojuvo hinvanaso na saptayah

RV_09.065.26.2{06}  shrinanaapsu mrnjata

RV_09.065.27.1{06}  tam tva sutesvabhuvo hinvire devatataye

RV_09.065.27.2{06}  sa pavasvanaya ruca

RV_09.065.28.1{06}  a te daksam mayobhuvam vahnimadya vrnimahe

RV_09.065.28.2{06}  pantamapurusprham

RV_09.065.29.1{06}  a mandrama varenyama viprama manisinam

RV_09.065.29.2{06}  pantama purusprham

RV_09.065.30.1{06}  a rayima sucetunama sukrato tanusva

RV_09.065.30.2{06}  pantama purusprham

 

RV_09.066.01.1{07}  pavasva visvacarsane.abhi visvani kavya

RV_09.066.01.2{07}  sakha sakhibhya idyah

RV_09.066.02.1{07}  tabhyam visvasya rajasi ye pavamana dhamani

RV_09.066.02.2{07}  pratici soma tasthatuh

RV_09.066.03.1{07}  pari dhamani yani te tvam somasi visvatah pavamana rtubhih kave

RV_09.066.04.1{07}  pavasva janayanniso.abhi visvani varya

RV_09.066.04.2{07}  sakha sakhibhya utaye

RV_09.066.05.1{07}  tava sukraso arcayo divas prsthe vi tanvate

RV_09.066.05.2{07}  pavitram soma dhamabhih

RV_09.066.06.1{08}  taveme sapta sindhavah prasisam soma sisrate

RV_09.066.06.2{08}  tubhyam dhavanti dhenavah

RV_09.066.07.1{08}  pra soma yahi dharaya suta indraya matsarah

RV_09.066.07.2{08}  dadhano aksiti sravah

RV_09.066.08.1{08}  samu tva dhibhirasvaran hinvatih sapta jamayah

RV_09.066.08.2{08}  vipramaja vivasvatah

RV_09.066.09.1{08}  mrjanti tva samagruvo.avye jiravadhi svani

RV_09.066.09.2{08}  rebho yadajyase vane

RV_09.066.10.1{08}  pavamanasya te kave vajin sarga asrksata

RV_09.066.10.2{08}  arvanto na sravasyavah

RV_09.066.11.1{09}  acha kosam madhuscutamasrgram vare avyaye

RV_09.066.11.2{09}  avavasantadhitayah

RV_09.066.12.1{09}  acha samudramindavo.astam gavo na dhenavah

RV_09.066.12.2{09}  agmannrtasya yonima

RV_09.066.13.1{09}  pra na indo mahe rana apo arsanti sindhavah

RV_09.066.13.2{09}  yad gobhirvasayisyase

RV_09.066.14.1{09}  asya te sakhye vayamiyaksantastvotayah

RV_09.066.14.2{09}  indo sakhitvamusmasi

RV_09.066.15.1{09}  a pavasva gavistaye mahe soma nrcaksase

RV_09.066.15.2{09}  endrasya jatharevisa

RV_09.066.16.1{10}  mahanasi soma jyestha ugranaminda ojisthah

RV_09.066.16.2{10}  yudhva sanchasvajjigetha

RV_09.066.17.1{10}  ya ugrebhyascidojiyanchurebhyascicchuratarah

RV_09.066.17.2{10}  bhuridabhyascin mamhiyan

RV_09.066.18.1{10}  tvam soma sura esastokasya sata tanunam

RV_09.066.18.2{10}  vrnimahe sakhyaya vrnimahe yujyaya

RV_09.066.19.1{10}  agna ayumsi pavasa a suvorjamisam ca nah

RV_09.066.19.2{10}  are badhasva duchunam

RV_09.066.20.1{10}  agnir{r}sih pavamanah pancajanyah purohitah

RV_09.066.20.2{10}  tamimahemahagayam

RV_09.066.21.1{11}  agne pavasva svapa asme varcah suviryam

RV_09.066.21.2{11}  dadhad rayim mayi posam

RV_09.066.22.1{11}  pavamano ati shridho.abhyarsati sustutim

RV_09.066.22.2{11}  suro na visvadarsatah

RV_09.066.23.1{11}  sa marmrjana ayubhih prayasvan prayase hitah

RV_09.066.23.2{11}  induratyovicaksanah

RV_09.066.24.1{11}  pavamana rtam brhacchukram jyotirajijanat

RV_09.066.24.2{11}  krishna tamamsi janghanat

RV_09.066.25.1{11}  pavamanasya janghnato harescandra asrksata

RV_09.066.25.2{11}  jira ajirasocisah

RV_09.066.26.1{12}  pavamano rathitamah subhrebhih subhrasastamah

RV_09.066.26.2{12}  hariscandro marudganah

RV_09.066.27.1{12}  pavamano vyasnavad rasmibhirvajasatamah

RV_09.066.27.2{12}  dadhat stotresuviryam

RV_09.066.28.1{12}  pra suvana induraksah pavitramatyavyayam

RV_09.066.28.2{12}  punana indurindrama

RV_09.066.29.1{12}  esa somo adhi tvaci gavam krilatyadribhih

RV_09.066.29.2{12}  indram madaya johuvat

RV_09.066.30.1{12}  yasya te dyumnavat payah pavamanabhrtam divah

RV_09.066.30.2{12}  tena no mrla jivase

 

RV_09.067.01.1{13}  tvam somasi dharayurmandra ojistho adhvare

RV_09.067.01.2{13}  pavasva mamhayadrayih

RV_09.067.02.1{13}  tvam suto nrmadano dadhanvan matsarintamah

RV_09.067.02.2{13}  indraya surirandhasa

RV_09.067.03.1{13}  tvam susvano adribhirabhyarsa kanikradat

RV_09.067.03.2{13}  dyumantam susmamuttamam

RV_09.067.04.1{13}  indurhinvano arsati tiro varanyavyaya

RV_09.067.04.2{13}  harirvajamacikradat

RV_09.067.05.1{13}  indo vyavyamarsasi vi sravamsi vi saubhaga

RV_09.067.05.2{13}  vi vaja.nsoma gomatah

RV_09.067.06.1{14}  a na indo satagvinam rayim gomantamasvinam

RV_09.067.06.2{14}  bhara soma sahashrinam

RV_09.067.07.1{14}  pavamanasa indavastirah pavitramasavah

RV_09.067.07.2{14}  indram yamebhirasata

RV_09.067.08.1{14}  kakuhah somyo rasa indurindraya purvyah

RV_09.067.08.2{14}  ayuh pavata ayave

RV_09.067.09.1{14}  hinvanti suramusrayah pavamanam madhuscutam

RV_09.067.09.2{14}  abhi gira samasvaran

RV_09.067.10.1{14}  avita no ajasvah pusa yamani-yamani

RV_09.067.10.2{14}  a bhaksat kanyasu nah

RV_09.067.11.1{15}  ayam somah kapardine ghrtam na pavate madhu

RV_09.067.11.2{15}  a bhaksat kanyasu nah

RV_09.067.12.1{15}  ayam ta aghrne suto ghrtam na pavate suci

RV_09.067.12.2{15}  a bhaksat kanyasu nah

RV_09.067.13.1{15}  vaco jantuh kavinam pavasva soma dharaya

RV_09.067.13.2{15}  devesu ratnadha asi

RV_09.067.14.1{15}  a kalasesu dhavati syeno varma vi gahate

RV_09.067.14.2{15}  abhi drona kanikradat

RV_09.067.15.1{15}  pari pra soma te raso.asarji kalase sutah

RV_09.067.15.2{15}  syeno na taktoarsati

RV_09.067.16.1{16}  pavasva soma mandayannindraya madhumattamah

RV_09.067.17.1{16}  asrgran devavitaye vajayanto ratha iva

RV_09.067.18.1{16}  te sutaso madintamah sukra vayumasrksata

RV_09.067.19.1{16}  gravna tunno abhistutah pavitram soma gachasi

RV_09.067.19.2{16}  dadhat stotre suviryam

RV_09.067.20.1{16}  esa tunno abhistutah pavitramati gahate

RV_09.067.20.2{16}  raksoha varamavyayam

RV_09.067.21.1{17}  yadanti yacca durake bhayam vindati mamiha

RV_09.067.21.2{17}  pavamanavi tajjahi

RV_09.067.22.1{17}  pavamanah so adya nah pavitrena vicarsanih

RV_09.067.22.2{17}  yah potasa punatu nah

RV_09.067.23.1{17}  yat te pavitramarcisyagne vitatamantara

RV_09.067.23.2{17}  brahma tena punihi nah

RV_09.067.24.1{17}  yat te pavitramarcivadagne tena punihi nah

RV_09.067.24.2{17}  brahmasavaih punihi nah

RV_09.067.25.1{17}  ubhabhyam deva savitah pavitrena savena ca

RV_09.067.25.2{17}  mam punihi visvatah

RV_09.067.26.1{18}  tribhis tvam deva savitarvarsisthaih soma dhamabhih

RV_09.067.26.2{18}  agne daksaih punihi nah

RV_09.067.27.1{18}  punantu mam devajanah punantu vasavo dhiya

RV_09.067.27.2{18}  visve devah punita ma jatavedah punihi ma

RV_09.067.28.1{18}  pra pyayasva pra syandasva soma visvebhiramsubhih

RV_09.067.28.2{18}  devebhya uttamam havih

RV_09.067.29.1{18}  upa priyam panipnatam yuvanamahutivrdham

RV_09.067.29.2{18}  aganma bibhratonamah

RV_09.067.30.1{18}  alayyasya parasurnanasa tama pavasva deva soma

RV_09.067.30.2{18}  akhum cideva deva soma

RV_09.067.31.1{18}  yah pavamaniradhyety rsibhih sambhrtam rasam

RV_09.067.31.2{18}  sarvamsa putamasnati svaditam matarisvana

RV_09.067.32.1{18}  pavamaniryo adhyety rsibhih sambhrtam rasam

RV_09.067.32.2{18}  tasmai sarasvati duhe ksiram sarpirmadhudakam

 

RV_09.068.01.1{19}  pra devamacha madhumanta indavo.asisyadanta gava a na dhenavah

RV_09.068.01.2{19}  barhisado vacanavanta udhabhih parisrutamushriyanirnijam dhire

RV_09.068.02.1{19}  sa roruvadabhi purva acikradaduparuhah srathayan svadateharih

RV_09.068.02.2{19}  tirah pavitramapriyannuru jrayo ni saryani dadhate deva a varam

RV_09.068.03.1{19}  vi yo mame yamya samyati madah sakamvrdha payasa pinvadaksita

RV_09.068.03.2{19}  mahi apare rajasi vivevidadabhivrajannaksitam paja a dade

RV_09.068.04.1{19}  sa matara vicaran vajayannapah pra medhirah svadhaya pinvate padam

RV_09.068.04.2{19}  amsuryavena pipise yato nrbhih sam jamibhirnasate raksate sirah

RV_09.068.05.1{19}  sam daksena manasa jayate kavir{r}tasya garbho nihito yama parah

RV_09.068.05.2{19}  yuna ha santa prathamam vi jajnaturguha hitam janima nemamudyatam

RV_09.068.06.1{20}  mandrasya rupam vividurmanisinah syeno yadandho abharat paravatah

RV_09.068.06.2{20}  tam marjayanta suvrdham nadisva usantamamsum pariyantam rgmiyam

RV_09.068.07.1{20}  tvam mrjanti dasa yosanah sutam soma rsibhirmatibhirdhitibhirhitam

RV_09.068.07.2{20}  avyo varebhiruta devahutibhirnrbhiryatovajama darsi sataye

RV_09.068.08.1{20}  pariprayantam vayyam susamsadam somam manisa abhyanusata stubhah

RV_09.068.08.2{20}  yo dharaya madhumanurmina diva iyarti vacam rayisal amartyah

RV_09.068.09.1{20}  ayam diva iyarti visvama rajah somah punanah kalasesu sidati

RV_09.068.09.2{20}  adbhirgobhirmrjyate adribhih sutah punana indurvarivo vidat priyam

RV_09.068.10.1{20}  eva nah soma parisicyamano vayo dadhaccitratamam pavasva

RV_09.068.10.2{20}  advese dyavaprthivi huvema deva dhatta rayimasme suviram

 

RV_09.069.01.1{21}  isurna dhanvan prati dhiyate matirvatso na maturupa sarjyudhani

RV_09.069.01.2{21}  urudhareva duhe agra ayatyasya vratesvapi soma isyate

RV_09.069.02.1{21}  upo matih prcyate sicyate madhu mandrajani codate antarasani

RV_09.069.02.2{21}  pavamanah santanih praghnatamiva madhuman drapsah pari varamarsati

RV_09.069.03.1{21}  avye vadhuyuh pavate pari tvaci srathnite naptiraditer{r}tam yate

RV_09.069.03.2{21}  harirakran yajatah samyato mado nrmna sisano mahiso na sobhate

RV_09.069.04.1{21}  uksa mimati prati yanti dhenavo devasya devirupa yanti niskrtam

RV_09.069.04.2{21}  atyakramidarjunam varamavyayamatkam na niktampari somo avyata

RV_09.069.05.1{21}  amrktena rusata vasasa hariramartyo nirnijanah pari vyata

RV_09.069.05.2{21}  divas prstham barhana nirnije krtopastaranam camvornabhasmayam

RV_09.069.06.1{22}  suryasyeva rasmayo dravayitnavo matsarasah prasupah sakamirate

RV_09.069.06.2{22}  tantum tatam pari sargasa asavo nendrad rte pavate dhama kim cana

RV_09.069.07.1{22}  sindhoriva pravane nimna asavo vrsacyuta madaso gatumasata

RV_09.069.07.2{22}  sam no nivese dvipade catuspade.asme vajah soma tisthantu krstayah

RV_09.069.08.1{22}  a nah pavasva vasumad dhiranyavadasvavad gomad yavamat suviryam

RV_09.069.08.2{22}  yuyam hi soma pitaro mama sthana divo murdhanahprasthita vayaskrtah

RV_09.069.09.1{22}  ete somah pavamanasa indram ratha iva pra yayuh satimacha

RV_09.069.09.2{22}  sutah pavitramati yantyavyam hitvi vavrim haritovrstimacha

RV_09.069.10.1{22}  indavindraya brhate pavasva sumrliko anavadyo risadah

RV_09.069.10.2{22}  bhara candrani grnate vasuni devairdyavaprthivi pravatam nah

 

RV_09.070.01.1{23}  trirasmai sapta dhenavo duduhre satyamasiram purvye vyomani

RV_09.070.01.2{23}  catvaryanya bhuvanani nirnije caruni cakre yad rtairavardhata

RV_09.070.02.1{23}  sa bhiksamano amrtasya caruna ubhe dyava kavyena vi sasrathe

RV_09.070.02.2{23}  tejistha apo mamhana pari vyata yadi devasya sravasa sado viduh

RV_09.070.03.1{23}  te asya santu ketavo.amrtyavo.adabhyaso janusi ubhe anu

RV_09.070.03.2{23}  yebhirnrmna ca devya ca punata adid rajanam manana agrbhnata

RV_09.070.04.1{23}  sa mrjyamano dasabhih sukarmabhih pra madhyamasu matrsuprame saca

RV_09.070.04.2{23}  vratani pano amrtasva caruna ubhe nrcaksaanu pasyate visau

RV_09.070.05.1{23}  sa marmrjana indriyaya dhayasa obhe anta rodasi harsate hitah

RV_09.070.05.2{23}  vrsa susmena badhate vi durmatiradedisanah saryaheva surudhah

RV_09.070.06.1{24}  sa matara na dadrsana ushriyo nanadadeti marutamiva svanah

RV_09.070.06.2{24}  janannrtam prathamam yat svarnaram prasastaye kamavrnita sukratuh

RV_09.070.07.1{24}  ruvati bhimo vrsabhastavisyaya srnge sisano harinivicaksanah

RV_09.070.07.2{24}  a yonim somah sukrtam ni sidati gavyayitvag bhavati nirnigavyayi

RV_09.070.08.1{24}  sucih punanastanvamarepasamavye harirnyadhavista sanavi

RV_09.070.08.2{24}  justo mitraya varunaya vayave tridhatu madhu kriyate sukarmabhih

RV_09.070.09.1{24}  pavasva soma devavitaye vrsendrasya hardi somadhanama visa

RV_09.070.09.2{24}  pura no badhad duritati paraya ksetravid dhi disa aha viprchate

RV_09.070.10.1{24}  hito na saptirabhi vajamarsendrasyendo jatharama pavasva

RV_09.070.10.2{24}  nava na sindhumati parsi vidvanchuro na yudhyannava no nida spah

 

RV_09.071.01.1{25}  a daksina srjyate susmyasadam veti druho raksasah pati jagrvih

RV_09.071.01.2{25}  hariropasam krnute nabhas paya upastire camvorbrahma nirnije

RV_09.071.02.1{25}  pra kristiheva susa eti roruvadasuryam varnam ni rinite asya tam

RV_09.071.02.2{25}  jahati vavrim pitureti niskrtamupaprutam krnute nirnijam tana

RV_09.071.03.1{25}  adribhih sutah pavate gabhastyorvrsayate nabhasa vepate mati

RV_09.071.03.2{25}  sa modate nasate sadhate gira nenikte apsu yajate parimani

RV_09.071.04.1{25}  pari dyuksam sahasah parvatavrdham madhvah sincanti harmyasya saksanim

RV_09.071.04.2{25}  a yasmin gavah suhutada udhani murdhamchrinantyagriyam varimabhih

RV_09.071.05.1{25}  sami ratham na bhurijorahesata dasa svasaro aditerupastha a

RV_09.071.05.2{25}  jigadupa jrayati gorapicyam padam yadasya matutha ajijanan

RV_09.071.06.1{26}  syeno na yonim sadanam dhiya krtam hiranyayamasadam deva esati

RV_09.071.06.2{26}  e rinanti barhisi priyam girasvo na devanapyeti yajniyah

RV_09.071.07.1{26}  para vyakto aruso divah kavirvrsa triprstho anavistaga abhi

RV_09.071.07.2{26}  sahasranitiryatih parayati rebho na purvirusaso vi rajati

RV_09.071.08.1{26}  tvesam rupam krnute varno asya sa yatrasayat samrta sedhati shridhah

RV_09.071.08.2{26}  apsa yati svadhaya daivyam janam sam sustuti nasate sam goagraya

RV_09.071.09.1{26}  ukseva yutha pariyannaravidadhi tvisiradhita suryasya

RV_09.071.09.2{26}  divyah suparno.ava caksata ksam somah pari kratuna pasyate jah

 

RV_09.072.01.1{27}  harim mrjantyaruso na yujyate sam dhenubhih kalase somo ajyate

RV_09.072.01.2{27}  ud vacamirayati hinvate mati purustutasya kati citparipriyah

RV_09.072.02.1{27}  sakam vadanti bahavo manisina indrasya somam jathare yadaduhuh

RV_09.072.02.2{27}  yadi mrjanti sugabhastayo narah sanilabhirdasabhih kamyam madhu

RV_09.072.03.1{27}  aramamano atyeti ga abhi suryasya priyam duhitustiro ravam

RV_09.072.03.2{27}  anvasmai josamabharad vinamgrsah sam dvayibhih svasrbhih kseti jamibhih

RV_09.072.04.1{27}  nrdhuto adrisuto barhisi priyah patirgavam pradiva indur{r}tviyah

RV_09.072.04.2{27}  purandhivan manuso yajnasadhanah sucirdhiyapavate soma indra te

RV_09.072.05.1{27}  nrbahubhyam codito dharaya suto.anusvadham pavate soma indra te

RV_09.072.05.2{27}  aprah kratun samajairadhvare matirverna drusaccamvorasadad dharih

RV_09.072.06.1{28}  amsum duhanti stanayantamaksitam kavim kavayo.apaso manisinah

RV_09.072.06.2{28}  sami gavo matayo yanti samyata rtasya yona sadane punarbhuvah

RV_09.072.07.1{28}  nabha prthivya dharuno maho divo.apamurmau sindhusvantaruksitah

RV_09.072.07.2{28}  indrasya vajro vrsabho vibhuvasuh somo hrdepavate caru matsarah

RV_09.072.08.1{28}  sa tu pavasva pari parthivam raja stotre siksannadhunvate ca sukrato

RV_09.072.08.2{28}  ma no nirbhag vasunah sadanasprso rayim pisangam bahulam vasimahi

RV_09.072.09.1{28}  a tu na indo satadatvasvyam sahasradatu pasumad dhiranyavat

RV_09.072.09.2{28}  upa masva brhati revatiriso.adhi stotrasya pavamana no gahi

 

RV_09.073.01.1{29}  srakve drapsasya dhamatah samasvarannrtasya yona samarantanabhayah

RV_09.073.01.2{29}  trin sa murdhno asurascakra arabhe satyasyanavah sukrtamapiparan

RV_09.073.02.1{29}  samyak samyanco mahisa ahesata sindhorurmavadhi vena avivipan

RV_09.073.02.2{29}  madhordharabhirjanayanto arkamit priyamindrasya tanvamavivrdhan

RV_09.073.03.1{29}  pavitravantah pari vacamasate pitaisam pratno abhi raksati vratam

RV_09.073.03.2{29}  mahah samudram varunastiro dadhe dhira icchekurdharunesvarabham

RV_09.073.04.1{29}  sahasradhare.ava te samasvaran divo nake madhujihva asascatah

RV_09.073.04.2{29}  asya spaso na ni misanti bhurnayah pade-pade pasinah santi setavah

RV_09.073.05.1{29}  piturmaturadhya ye samasvarannrca socantah sandahanto avratan

RV_09.073.05.2{29}  indradvistamapa dhamanti mayaya tvacamasiknim bhumano divas pari

RV_09.073.06.1{30}  pratnan manadadhya ye samasvaranchlokayantraso rabhasasya mantavah

RV_09.073.06.2{30}  apanaksaso badhira ahasata rtasya pantham na taranti duskrtah

RV_09.073.07.1{30}  sahasradhare vitate pavitra a vacam punanti kavayo manisinah

RV_09.073.07.2{30}  rudrasa esamisiraso adruha spasah svancah sudrso nrcaksasah

RV_09.073.08.1{30}  rtasya gopa na dabhaya sukratustri sa pavitra hrdyantara dadhe

RV_09.073.08.2{30}  vidvan sa visva bhuvanabhi pasyatyavajustan vidhyati karte avratan

RV_09.073.09.1{30}  rtasya tanturvitatah pavitra a jihvaya agre varunasya mayaya

RV_09.073.09.2{30}  dhirascit tat saminaksanta asatatra kartamava padatyaprabhuh

 

RV_09.074.01.1{31}  sisurna jato.ava cakradad vane svaryad vajyarusah sisasati

RV_09.074.01.2{31}  divo retasa sacate payovrdha tamimahe sumati sarma saprathah

RV_09.074.02.1{31}  divo ya skambho dharunah svatata apurno amsuh paryetivisvatah

RV_09.074.02.2{31}  seme mahi rodasi yaksadavrta samicine dadhara samisah kavih

RV_09.074.03.1{31}  mahi psarah sukrtam somyam madhurvi gavyutiraditer{r}tam yate

RV_09.074.03.2{31}  ise yo vrsterita ushriyo vrsapam neta ya itautir{r}gmiyah

RV_09.074.04.1{31}  atmanvan nabho duhyate ghrtam paya rtasya nabhiramrtam vijayate

RV_09.074.04.2{31}  samicinah sudanavah prinanti tam naro hitamava mehanti peravah

RV_09.074.05.1{31}  aravidamsuh sacamana urmina devavyam manuse pinvatitvacam

RV_09.074.05.2{31}  dadhati garbhamaditerupastha a yena tokam ca tanayam ca dhamahe

RV_09.074.06.1{32}  sahasradhare.ava ta asascatastrtiye santu rajasi prajavatih

RV_09.074.06.2{32}  catasro nabho nihita avo divo havirbharantyamrtam ghrtascutah

RV_09.074.07.1{32}  svetam rupam krnute yat sisasati somo midhvanasuro veda bhumanah

RV_09.074.07.2{32}  dhiya sami sacate semabhi pravad divas kavandhamava darsadudrinam

RV_09.074.08.1{32}  adha svetam kalasam gobhiraktam karsmanna vajyakramit sasavan

RV_09.074.08.2{32}  a hinvire manasa devayantah kaksivate satahimaya gonam

RV_09.074.09.1{32}  adbhih soma paprcanasya te raso.avyo varam vi pavamana dhavati

RV_09.074.09.2{32}  sa mrjyamanah kavibhirmadintama svadasvendraya pavamana pitaye

 

RV_09.075.01.1{33}  abhi priyani pavate canohito namani yahvo adhi yesu vardhate

RV_09.075.01.2{33}  a suryasya brhato brhannadhi ratham visvancamaruhad vicaksanah

RV_09.075.02.1{33}  rtasya jihva pavate madhu priyam vakta patirdhiyo asya adabhyah

RV_09.075.02.2{33}  dadhati putrah pitrorapicyam nama trtiyamadhi rocane divah

RV_09.075.03.1{33}  ava dyutanah kalasanacikradan nrbhiryemanah kosa a hiranyaye

RV_09.075.03.2{33}  abhim rtasya dohana anusatadhi triprstha usaso vi rajati

RV_09.075.04.1{33}  adribhih suto matibhiscanohitah prarocayan rodasi matarasucih

RV_09.075.04.2{33}  romanyavya samaya vi dhavati madhordhara pinvamana dive-dive

RV_09.075.05.1{33}  pari soma pra dhanva svastaye nrbhih punano abhi vasayasiram

RV_09.075.05.2{33}  ye te mada ahanaso vihayasastebhirindram codaya datave magham

 

RV_09.076.01.1{01}  dharta divah pavate krtvyo raso dakso devanamanumadyo nrbhih

RV_09.076.01.2{01}  harih srjano atyo na satvabhirvrtha pajamsi krnute nadisva

RV_09.076.02.1{01}  suro na dhatta ayudha gabhastyoh svah sisasan rathiro gavistisu

RV_09.076.02.2{01}  indrasya susmamirayannapasyubhirindurhinvano ajyate manisibhih

RV_09.076.03.1{01}  indrasya soma pavamana urmina tavisyamano jatharesvavisa

RV_09.076.03.2{01}  pra nah pinva vidyudabhreva rodasi dhiya na vajanupa masi sasvatah

RV_09.076.04.1{01}  visvasya raja pavate svardrsa rtasya dhitim rsisal avivasat

RV_09.076.04.2{01}  yah suryasyasirena mrjyate pita matinamasamastakavyah

RV_09.076.05.1{01}  vrseva yutha pari kosamarsasyapamupasthe vrsabhah kanikradat

RV_09.076.05.2{01}  sa indraya pavase matsarintamo yatha jesama samithe tvotayah

 

RV_09.077.01.1{02}  esa pra kose madhumanacikradadindrasya vajro vapuso vapustarah

RV_09.077.01.2{02}  abhim rtasya sudugha ghrtascuto vasra arsantipayaseva dhenavah

RV_09.077.02.1{02}  sa purvyah pavate yam divas pari syeno mathayadisitastiro rajah

RV_09.077.02.2{02}  sa madhva a yuvate vevijana it krsanorasturmanasaha bibhyusa

RV_09.077.03.1{02}  te nah purvasa uparasa indavo mahe vajaya dhanvantu gomate

RV_09.077.03.2{02}  iksenyaso ahyo na caravo brahma-brahma ye jujusurhavir havih

RV_09.077.04.1{02}  ayam no vidvan vanavad vanusyata induh satraca manasa purustutah

RV_09.077.04.2{02}  inasya yah sadane garbhamadadhe gavamurubjamabhyarsati vrajam

RV_09.077.05.1{02}  cakrirdivah pavate krtvyo raso mahanadabdho varuno hurugyate

RV_09.077.05.2{02}  asavi mitro vrjanesu yajniyo.atyo na yuthe vrsayuh kanikradat

 

RV_09.078.01.1{03}  pra raja vacam janayannasisyadadapo vasano abhi ga iyaksati

RV_09.078.01.2{03}  grbhnati ripramavirasya tanva suddho devanamupa yati niskrtam

RV_09.078.02.1{03}  indraya soma pari sicyase nrbhirnrcaksa urmih kavirajyase vane

RV_09.078.02.2{03}  purvirhi te srutayah santi yatave sahasramasva harayascamusadah

RV_09.078.03.1{03}  samudriya apsaraso manisinamasina antarabhi somamaksaran

RV_09.078.03.2{03}  ta im hinvanti harmyasya saksanim yacante sumnam pavamanamaksitam

RV_09.078.04.1{03}  gojin nah somo rathajid dhiranyajit svarjidabjit pavate sahasrajit

RV_09.078.04.2{03}  yam devasascakrire pitaye madam svadistham drapsamarunam mayobhuvam

RV_09.078.05.1{03}  etani soma pavamano asmayuh satyani krnvan dravinanyarsasi

RV_09.078.05.2{03}  jahi satrumantike durake ca ya urvim gavyutimabhayam ca nas krdhi

 

RV_09.079.01.1{04}  acodaso no dhanvantvindavah pra suvanaso brhaddivesu harayah

RV_09.079.01.2{04}  vi ca nasan na iso aratayo.aryo nasanta sanisanta no dhiyah

RV_09.079.02.1{04}  pra no dhanvantvindavo madacyuto dhana va yebhirarvato junimasi

RV_09.079.02.2{04}  tiro martasya kasya cit parihvrtim vayam dhanani visvadha bharemahi

RV_09.079.03.1{04}  uta svasya aratya arirhi sa utanyasya aratya vrko hi sah

RV_09.079.03.2{04}  dhanvan na trsna samarita tanabhi soma jahipavamana duradhyah

RV_09.079.04.1{04}  divi te nabha paramo ya adade prthivyaste ruruhuh sanaviksipah

RV_09.079.04.2{04}  adrayastva bapsati goradhi tvacyapsu tva hastairduduhurmanisinah

RV_09.079.05.1{04}  eva ta indo subhvam supesasam rasam tunjanti prathama abhishriyah

RV_09.079.05.2{04}  nidam-nidam pavamana ni tarisa aviste susmo bhavatu priyo madah

 

RV_09.080.01.1{05}  somasya dhara pavate nrcaksasa rtena devan havate divas pari

RV_09.080.01.2{05}  brhaspate ravathena vi didyute samudraso na savanani vivyacuh

RV_09.080.02.1{05}  yam tva vajinnaghnya abhyanusatayohatam yonima rohasi dyuman

RV_09.080.02.2{05}  maghonamayuh pratiran mahi srava indraya somapavase vrsa madah

RV_09.080.03.1{05}  endrasya kuksa pavate madintama urjam vasanah sravase sumangalah

RV_09.080.03.2{05}  pratyam sa visva bhuvanabhi paprathe krilan hariratyah syandate vrsa

RV_09.080.04.1{05}  tam tva devebhyo madhumattamam narah sahasradharam duhate dasa ksipah

RV_09.080.04.2{05}  nrbhih soma pracyuto gravabhih suto visvandevana pavasva sahasrajit

RV_09.080.05.1{05}  tam tva hastino madhumantamadribhirduhantyapsu vrsabhandasa ksipah

RV_09.080.05.2{05}  indram soma madayan daivyam janam sindhorivormih pavamano arsasi

 

RV_09.081.01.1{06}  pra somasya pavamanasyormaya indrasya yanti jatharam supesasah

RV_09.081.01.2{06}  dadhna yadimunnita yasasa gavam danaya suramudamandisuh sutah

RV_09.081.02.1{06}  acha hi somah kalasanasisyadadatyo na volha raghuvartanirvrsa

RV_09.081.02.2{06}  atha devanamubhayasya janmano vidvanasnotyamuta itasca yat

RV_09.081.03.1{06}  a nah soma pavamanah kira vasvindo bhava maghava radhaso mahah

RV_09.081.03.2{06}  siksa vayodho vasave su cetuna ma no gayamare asmat para sicah

RV_09.081.04.1{06}  a nah pusa pavamanah suratayo mitro gachantu varunah sajosasah

RV_09.081.04.2{06}  brhaspatirmaruto vayurasvina tvasta savita suyama sarasvati

RV_09.081.05.1{06}  ubhe dyavaprthivi visvaminve aryama devo aditirvidhata

RV_09.081.05.2{06}  bhago nrsamsa urvantariksam visve devah pavamanamjusanta

 

RV_09.082.01.1{07}  asavi somo aruso vrsa hari rajeva dasmo abhi ga acikradat

RV_09.082.01.2{07}  punano varam paryetyavyayam syeno na yonim ghrtavantamasadam

RV_09.082.02.1{07}  kavirvedhasya paryesi mahinamatyo na mrsto abhi vajamarsasi

RV_09.082.02.2{07}  apasedhan durita soma mrlaya ghrtam vasanah pariyasi nirnijam

RV_09.082.03.1{07}  parjanyah pita mahisasya parnino nabha prthivya girisuksayam dadhe

RV_09.082.03.2{07}  svasara apo abhi ga utasaran sam gravabhirnasate vite adhvare

RV_09.082.04.1{07}  jayeva patyavadhi seva mamhase pajraya garbha srnuhi bravimi te

RV_09.082.04.2{07}  antarvanisu pra cara su jivase.anindyo vrjane soma jagrhi

RV_09.082.05.1{07}  yatha purvebhyah satasa amrdhrah sahasrasah paryaya vajamindo

RV_09.082.05.2{07}  eva pavasva suvitaya navyase tava vratamanvapah sacante

 

RV_09.083.01.1{08}  pavitram te vitatam brahmanas pate prabhurgatrani paryesivisvatah

RV_09.083.01.2{08}  ataptatanurna tadamo asnute srtasa id vahantastat samasata

RV_09.083.02.1{08}  tapos pavitram vitatam divas pade socanto asya tantavo vyasthiran

RV_09.083.02.2{08}  avantyasya pavitaramasavo divas prsthamadhitisthanti cetasa

RV_09.083.03.1{08}  arurucadusasah prsniragriya uksa bibharti bhuvanani vajayuh

RV_09.083.03.2{08}  mayavino mamire asya mayaya nrcaksasah pitaro garbhama dadhuh

RV_09.083.04.1{08}  gandharva ittha padamasya raksati pati devanam janimanyadbhutah

RV_09.083.04.2{08}  grbhnati ripum nidhaya nidhapatih sukrttama madhuno bhaksamasata

RV_09.083.05.1{08}  havirhavismo mahi sadma daivyam nabho vasanah pari yasyadhvaram

RV_09.083.05.2{08}  raja pavitraratho vajamaruhah sahasrabhrstirjayasi sravo brhat

 

RV_09.084.01.1{09}  pavasva devamadano vicarsanirapsa indraya varunaya vayave

RV_09.084.01.2{09}  krdhi no adya varivah svastimaduruksitau grnihi daivyam janam

RV_09.084.02.1{09}  a yastasthau bhuvananyamartyo visvani somah pari tanyarsati

RV_09.084.02.2{09}  krnvan samcrtam vicrtamabhistaya induh sisaktyusasam na suryah

RV_09.084.03.1{09}  a yo gobhih srjyata osadhisva devanam sumna isayannupavasuh

RV_09.084.03.2{09}  a vidyuta pavate dharaya suta indram somo madayan daivyam janam

RV_09.084.04.1{09}  esa sya somah pavate sahasrajid dhinvano vacamisiramusarbudham

RV_09.084.04.2{09}  induh samudramudiyarti vayubhirendrasya hardikalasesu sidati

RV_09.084.05.1{09}  abhi tyam gavah payasa payovrdham somam shrinanti matibhih svarvidam

RV_09.084.05.2{09}  dhanamjayah pavate krtvyo raso viprah kavihkavyena svarcanah

 

RV_09.085.01.1{10}  indraya soma susutah pari sravapamiva bhavatu raksasa saha

RV_09.085.01.2{10}  ma te rasasya matsata dvayavino dravinasvanta iha santvindavah

RV_09.085.02.1{10}  asman samarye pavamana codaya dakso devanamasi hi priyo madah

RV_09.085.02.2{10}  jahi satrunrabhya bhandanayatah pibendra somamava no mrdho jahi

RV_09.085.03.1{10}  adabdha indo pavase madintama atmendrasya bhavasi dhasiruttamah

RV_09.085.03.2{10}  abhi svaranti bahavo manisino rajanamasya bhuvanasyanimsate

RV_09.085.04.1{10}  sahasranithah satadharo adbhuta indrayenduh pavate kamyam madhu

RV_09.085.04.2{10}  jayan ksetramabhyarsa jayannapa urum no gatum krnu soma midhvah

RV_09.085.05.1{10}  kanikradat kalase gobhirajyase vyavyayam samaya varamarsasi

RV_09.085.05.2{10}  marmrjyamano atyo na sanasirindrasya soma jathare samaksarah

RV_09.085.06.1{10}  svaduh pavasva divyaya janmane svadurindraya suhavitunamne

RV_09.085.06.2{10}  svadurmitraya varunaya vayave brhaspataye madhumanadabhyah

RV_09.085.07.1{11}  atyam mrjanti kalase dasa ksipah pra vipranam matayo vaca irate

RV_09.085.07.2{11}  pavamana abhyarsanti sustutimendram visantimadirasa indavah

RV_09.085.08.1{11}  pavamano abhyarsa suviryamurvim gavyutim mahi sarma saprathah

RV_09.085.08.2{11}  makirno asya parisutirisatendo jayema tvayadhanam-dhanam

RV_09.085.09.1{11}  adhi dyamasthad vrsabho vicaksano.arurucad vi divo rocana kavih

RV_09.085.09.2{11}  raja pavitramatyeti roruvad divah piyusanduhate nrcaksasah

RV_09.085.10.1{11}  divo nake madhujihva asascato vena duhantyuksanam giristham

RV_09.085.10.2{11}  apsu drapsam vavrdhanam samudra a sindhorurmamadhumantam pavitra a

RV_09.085.11.1{11}  nake suparnamupapaptivamsam giro venanamakrpanta purvih

RV_09.085.11.2{11}  sisum rihanti matayah panipnatam hiranyayam sakunam ksamani stham

RV_09.085.12.1{11}  urdhvo gandharvo adhi nake asthad visva rupa praticaksano asya

RV_09.085.12.2{11}  bhanuh sukrena socisa vyadyaut prarurucad rodasi matara sucih

 

RV_09.086.01.1{12}  pra ta asavah pavamana dhijavo mada arsanti raghuja iva tmana

RV_09.086.01.2{12}  divyah suparna madhumanta indavo madintamasah pari kosamasate

RV_09.086.02.1{12}  pra te madaso madirasa asavo.asrksata rathyaso yatha prthak

RV_09.086.02.2{12}  dhenurna vatsam payasabhi vajrinamindramindavo madhumanta urmayah

RV_09.086.03.1{12}  atyo na hiyano abhi vajamarsa svarvit kosam divo adrimataram

RV_09.086.03.2{12}  vrsa pavitre adhi sano avyaye somah punana indriyaya dhayase

RV_09.086.04.1{12}  pra ta asvinih pavamana dhijuvo divya asrgran payasa dharimani

RV_09.086.04.2{12}  prantar{r}sayah sthavirirasrksata ye tva mrjanty rsisana vedhasah

RV_09.086.05.1{12}  visva dhamani visvacaksa rbhvasah prabhoste satah pariyanti ketavah

RV_09.086.05.2{12}  vyanasih pavase soma dharmabhih patirvisvasya bhuvanasya rajasi

RV_09.086.06.1{13}  ubhayatah pavamanasya rasmayo dhruvasya satah pari yanti ketavah

RV_09.086.06.2{13}  yadi pavitre adhi mrjyate harih satta ni yona kalasesu sidati

RV_09.086.07.1{13}  yajnasya ketuh pavate svadhvarah somo devanamupa yati niskrtam

RV_09.086.07.2{13}  sahasradharah pari kosamarsati vrsa pavitramatyeti roruvat

RV_09.086.08.1{13}  raja samudram nadyo vi gahate.apamurmim sacate sindhusu shritah

RV_09.086.08.2{13}  adhyasthat sanu pavamano avyayam nabha prthivya dharuno maho divah

RV_09.086.09.1{13}  divo na sanu stanayannacikradad dyausca yasya prthivi ca dharmabhih

RV_09.086.09.2{13}  indrasya sakhyam pavate vivevidat somah punanahkalasesu sidati

RV_09.086.10.1{13}  jyotiryajnasya pavate madhu priyam pita devanam janita vibhuvasuh

RV_09.086.10.2{13}  dadhati ratnam svadhayorapicyam madintamo matsara indriyo rasah

RV_09.086.11.1{14}  abhikrandan kalasam vajyarsati patirdivah satadharo vicaksanah

RV_09.086.11.2{14}  harirmitrasya sadanesu sidati marmrjano.avibhihsindhubhirvrsa

RV_09.086.12.1{14}  agre sindhunam pavamano arsatyagre vaco agriyo gosu gachati

RV_09.086.12.2{14}  agre vajasya bhajate mahadhanam svayudhah sotrbhih puyate vrsa

RV_09.086.13.1{14}  ayam matavanchakuno yatha hito.avye sasara pavamana urmina

RV_09.086.13.2{14}  tava kratva rodasi antara kave sucirdhiya pavate soma indra te

RV_09.086.14.1{14}  drapim vasano yajato divisprsamantariksapra bhuvanesvarpitah

RV_09.086.14.2{14}  svarjajnano nabhasabhyakramit pratnamasya pitarama vivasati

RV_09.086.15.1{14}  so asya vise mahi sarma yachati yo asya dhama prathamam vyanase

RV_09.086.15.2{14}  padam yadasya parame vyomanyato visva abhi samyati samyatah

RV_09.086.16.1{15}  pro ayasidindurindrasya niskrtam sakha sakhyurna pra minati samgiram

RV_09.086.16.2{15}  marya iva yuvatibhih samarsati somah kalase satayamna patha

RV_09.086.17.1{15}  pra vo dhiyo mandrayuvo vipanyuvah panasyuvah samvasanesvakramuh

RV_09.086.17.2{15}  somam manisa abhyanusata stubho.abhi dhenavah payasemasisrayuh

RV_09.086.18.1{15}  a nah soma samyatam pipyusimisamindo pavasva pavamanoashridham

RV_09.086.18.2{15}  ya no dohate trirahannasascusi ksumad vajavan madhumad suviryam

RV_09.086.19.1{15}  vrsa matinam pavate vicaksanah somo ahnah prataritosaso divah

RV_09.086.19.2{15}  krana sindhunam kalasanavivasadindrasya hardyavisan manisibhih

RV_09.086.20.1{15}  manisibhih pavate purvyah kavirnrbhiryatah pari kosanacikradat

RV_09.086.20.2{15}  tritasya nama janayan madhu ksaradindrasya vayoh sakhyaya kartave

RV_09.086.21.1{16}  ayam punana usaso vi rocayadayam sindhubhyo abhavadu lokakrt

RV_09.086.21.2{16}  ayam trih sapta duduhana asiram somo hrde pavate caru matsarah

RV_09.086.22.1{16}  pavasva soma divyesu dhamasu srjana indo kalase pavitra a

RV_09.086.22.2{16}  sidannindrasya jathare kanikradan nrbhiryatah suryamarohayo divi

RV_09.086.23.1{16}  adribhih sutah pavase pavitra a indavindrasya jatharesvavisan

RV_09.086.23.2{16}  tvam nrcaksa abhavo vicaksana soma gotramangirobhyo.avrnorapa

RV_09.086.24.1{16}  tvam soma pavamanam svadhyo.anu vipraso amadannavasyavah

RV_09.086.24.2{16}  tvam suparna abharad divas parindo visvabhirmatibhih pariskrtam

RV_09.086.25.1{16}  avye punanam pari vara urmina harim navante abhi sapta dhenavah

RV_09.086.25.2{16}  apamupasthe adhyayavah kavim rtasya yona mahisa ahesata

RV_09.086.26.1{17}  induh punano ati gahate mrdho visvani krnvan supathani yajyave

RV_09.086.26.2{17}  gah krnvano nirnijam haryatah kaviratyo na krilan pari varamarsati

RV_09.086.27.1{17}  asascatah satadhara abhishriyo harim navante.ava ta udanyuvah

RV_09.086.27.2{17}  ksipo mrjanti pari gobhiravrtam trtiye prsthe adhi rocane divah

RV_09.086.28.1{17}  tavemah praja divyasya retasastvam visvasya bhuvanasya rajasi

RV_09.086.28.2{17}  athedam visvam pavamana te vase tvamindo prathamodhamadha asi

RV_09.086.29.1{17}  tvam samudro asi visvavit kave tavemah panca pradiso vidharmani

RV_09.086.29.2{17}  tvam dyam ca prthivim cati jabhrise tava jyotimsi pavamana suryah

RV_09.086.30.1{17}  tvam pavitre rajaso vidharmani devebhyah soma pavamana puyase

RV_09.086.30.2{17}  tvamusijah prathama agrbhnata tubhyema visva bhuvanani yemire

RV_09.086.31.1{18}  pra rebha etyati varamavyayam vrsa vanesvava cakradaddharih

RV_09.086.31.2{18}  sam dhitayo vavasana anusata sisum rihanti matayah panipnatam

RV_09.086.32.1{18}  sa suryasya rasmibhih pari vyata tantum tanvanastrivrtamyatha vide

RV_09.086.32.2{18}  nayannrtasya prasiso naviyasih patirjaninamupa yati niskrtam

RV_09.086.33.1{18}  raja sindhunam pavate patirdiva rtasya yati pathibhih kanikradat

RV_09.086.33.2{18}  sahasradharah pari sicyate harih punano vacam janayannupavasuh

RV_09.086.34.1{18}  pavamana mahyarno vi dhavasi suro na citro avyayani pavyaya

RV_09.086.34.2{18}  gabhastiputo nrbhiradribhih suto mahe vajaya dhanyaya dhanvasi

RV_09.086.35.1{18}  isamurjam pavamanabhyarsasi syeno na vamsu kalasesusidasi

RV_09.086.35.2{18}  indraya madva madyo madah suto divo vistambha upamo vicaksanah

RV_09.086.36.1{19}  sapta svasaro abhi matarah sisum navam jajnanam jenyam vipascitam

RV_09.086.36.2{19}  apam gandharvam divyam nrcaksasam somamvisvasya bhuvanasya rajase

RV_09.086.37.1{19}  isana ima bhuvanani viyase yujana indo haritah suparnyah

RV_09.086.37.2{19}  taste ksarantu madhumad ghrtam payastava vrate soma tisthantu krstayah

RV_09.086.38.1{19}  tvam nrcaksa asi soma visvatah pavamana vrsabha ta vi dhavasi

RV_09.086.38.2{19}  sa nah pavasva vasumad dhiranyavad vayam syama bhuvanesu jivase

RV_09.086.39.1{19}  govit pavasva vasuvid dhiranyavid retodha indo bhuvanesvarpitah

RV_09.086.39.2{19}  tvam suviro asi soma visvavit tam tva vipra upa girema asate

RV_09.086.40.1{19}  un madhva urmirvanana atisthipadapo vasano mahiso vi gahate

RV_09.086.40.2{19}  raja pavitraratho vajamaruhat sahasrabhrstirjayati sravo brhat

RV_09.086.41.1{20}  sa bhandana udiyarti prajavatirvisvayurvisvah subhara ahardivi

RV_09.086.41.2{20}  brahma prajavad rayimasvapastyam pita indavindramasmabhyam yacatat

RV_09.086.42.1{20}  so agre ahnam harirharyato madah pra cetasa cetayate anudyubhih

RV_09.086.42.2{20}  dva jana yatayannantariyate nara ca samsam daivyam ca dhartari

RV_09.086.43.1{20}  anjate vyanjate samanjate kratum rihanti madhunabhyanjate

RV_09.086.43.2{20}  sindhorucchvase patayantamuksanam hiranyapavah pasumasu grbhnate

RV_09.086.44.1{20}  vipascite pavamanaya gayata mahi na dharatyandho arsati

RV_09.086.44.2{20}  ahirna jurnamati sarpati tvacamatyo na krilannasarad vrsa harih

RV_09.086.45.1{20}  agrego rajapyastavisyate vimano ahnam bhuvanesvarpitah

RV_09.086.45.2{20}  harirghrtasnuh sudrsiko arnavo jyotirathah pavate raya okyah

RV_09.086.46.1{21}  asarji skambho diva udyato madah pari tridhaturbhuvananyarsati

RV_09.086.46.2{21}  amsum rihanti matayah panipnatam gira yadi nirnijam rgmino yayuh

RV_09.086.47.1{21}  pra te dhara atyanvani mesyah punanasya samyato yantiramhayah

RV_09.086.47.2{21}  yad gobhirindo camvoh samajyasa a suvanah soma kalasesu sidasi

RV_09.086.48.1{21}  pavasva soma kratuvin na ukthyo.avyo vare pari dhava madhu priyam

RV_09.086.48.2{21}  jahi visvan raksasa indo atrino brhad vadema vidathesuvirah

 

RV_09.087.01.1{22}  pra tu drava pari kosam ni sida nrbhih punano abhi vajamarsa

RV_09.087.01.2{22}  asvam na tva vajinam marjayanto.acha barhi rasanabhirnayanti

RV_09.087.02.1{22}  svayudhah pavate deva indurasastiha vrjanam raksamanah

RV_09.087.02.2{22}  pita devanam janita sudakso vistambho divo dharunah prthivyah

RV_09.087.03.1{22}  rsirviprah puraeta jananam rbhurdhira usana kavyena

RV_09.087.03.2{22}  sa cid viveda nihitam yadasamapicyam guhyam nama gonam

RV_09.087.04.1{22}  esa sya te madhumanindra somo vrsa vrsne pari pavitre aksah

RV_09.087.04.2{22}  sahasrasah satasa bhuridava sasvattamam barhira vajyasthat

RV_09.087.05.1{22}  ete soma abhi gavya sahasra mahe vajayamrtaya sravamsi

RV_09.087.05.2{22}  pavitrebhih pavamana asrgranchravasyavo na prtanajo atyah

RV_09.087.06.1{23}  pari hi sma puruhuto jananam visvasarad bhojana puyamanah

RV_09.087.06.2{23}  atha bhara syenabhrta prayamsi rayim tunjano abhi vajamarsa

RV_09.087.07.1{23}  esa suvanah pari somah pavitre sargo na srsto adadhavadarva

RV_09.087.07.2{23}  tigme sisano mahiso na srnge ga gavyannabhisuro na satva

RV_09.087.08.1{23}  esa yayau paramadantaradreh kucit satirurve ga viveda

RV_09.087.08.2{23}  divo na vidyut stanayantyabhraih somasya te pavata indradhara

RV_09.087.09.1{23}  uta sma rasim pari yasi gonamindrena soma saratham punanah

RV_09.087.09.2{23}  purviriso brhatirjiradano siksa sacivastava ta upastut

 

RV_09.088.01.1{24}  ayam soma indra tubhyam sunve tubhyam pavate tvamasya pahi

RV_09.088.01.2{24}  tvam ha yam cakrse tvam vavrsa indum madaya yujyaya somam

RV_09.088.02.1{24}  sa im ratho na bhurisal ayoji mahah puruni sataye vasuni

RV_09.088.02.2{24}  adim visva nahusyani jata svarsata vana urdhva navanta

RV_09.088.03.1{24}  vayurna yo niyutvanistayama nasatyeva hava a sambhavisthah

RV_09.088.03.2{24}  visvavaro dravinoda iva tman puseva dhijavano.asi soma

RV_09.088.04.1{24}  indro na yo maha karmani cakrirhanta vrtranamasi somapurbhit

RV_09.088.04.2{24}  paidvo na hi tvamahinamnam hanta visvasyasisoma dasyoh

RV_09.088.05.1{24}  agnirna yo vana a srjyamano vrtha pajamsi krnute nadisu

RV_09.088.05.2{24}  jano na yudhva mahata upabdiriyarti somah pavamanaurmim

RV_09.088.06.1{24}  ete soma ati varanyavya divya na kosaso abhravarsah

RV_09.088.06.2{24}  vrtha samudram sindhavo na nicih sutaso abhi kalasanasrgran

RV_09.088.07.1{24}  susmi sardho na marutam pavasvanabhisasta divya yathavit

RV_09.088.07.2{24}  apo na maksu sumatirbhava nah sahasrapsah prtanasan na yajnah

RV_09.088.08.1{24}  rajno nu te varunasya vratani ...

 

RV_09.089.01.1{25}  pro sya vahnih pathyabhirasyan divo na vrstih pavamanoaksah

RV_09.089.01.2{25}  sahasradharo asadan nyasme maturupasthe vana aca somah

RV_09.089.02.1{25}  raja sindhunamavasista vasa rtasya navamaruhad rajistham

RV_09.089.02.2{25}  apsu drapso vavrdhe syenajuto duha im pita duha im piturjam

RV_09.089.03.1{25}  simham nasanta madhvo ayasam harimarusam divo asya patim

RV_09.089.03.2{25}  suro yutsu prathamah prchate ga asya caksasa pari patyuksa

RV_09.089.04.1{25}  madhuprstham ghoramayasamasvam rathe yunjantyurucakrarsvam

RV_09.089.04.2{25}  svasara im jamayo marjayanti sanabhayo vajinamurjayanti

RV_09.089.05.1{25}  catasra im ghrtaduhah sacante samane antardharune nisattah

RV_09.089.05.2{25}  ta imarsanti namasa punanasta im visvatah pari santi purvih

RV_09.089.06.1{25}  vistambho divo dharunah prthivya visva uta ksitayo haste asya

RV_09.089.06.2{25}  asat ta utso grnate niyutvan madhvo amsuh pavataindriyaya

RV_09.089.07.1{25}  vanvannavato abhi devavitimindraya soma vrtraha pavasva

RV_09.089.07.2{25}  sagdhi mahah puruscandrasya rayah suviryasya patayah syama

 

RV_09.090.01.1{26}  pra hinvano janita rodasyo ratho na vajam sanisyannayasit

RV_09.090.01.2{26}  indram gachannayudha samsisano visva vasu hastayoradadhanah

RV_09.090.02.1{26}  abhi triprstham vrsanam vayodhamangusanamavavasanta vanih

RV_09.090.02.2{26}  vana vasano varuno na sindhun vi ratnadha dayate varyani

RV_09.090.03.1{26}  suragramah sarvavirah sahavan jeta pavasva sanita dhanani

RV_09.090.03.2{26}  tigmayudhah ksipradhanva samatsvasalhah sahvanprtanasu satrun

RV_09.090.04.1{26}  urugavyutirabhayani krnvan samicine a pavasva purandhi

RV_09.090.04.2{26}  apah sisasannusasah svargah sam cikrado maho asmabhyam vajan

RV_09.090.05.1{26}  matsi soma varunam matsi mitram matsindramindo pavamana visnum

RV_09.090.05.2{26}  matsi sardho marutam matsi devan matsi mahamindramindo madaya

RV_09.090.06.1{26}  eva rajeva kratumanamena visva ghanighnad durita pavasva

RV_09.090.06.2{26}  indo suktaya vacase vayo dha yuyam pata svastibhih sada nah

 

RV_09.091.01.1{01}  asarji vakva rathye yathajau dhiya manota prathamo manisi

RV_09.091.01.2{01}  dasa svasaro adhi sano avye.ajanti vahnim sadananyacha

RV_09.091.02.1{01}  viti janasya divyasya kavyairadhi suvano nahusyebhirinduh

RV_09.091.02.2{01}  pra yo nrbhiramrto martyebhirmarmrjano.avibhirgobhiradbhih

RV_09.091.03.1{01}  vrsa vrsne roruvadamsurasmai pavamano rusadirte payogoh

RV_09.091.03.2{01}  sahasram rkva pathibhirvacovidadhvasmabhih suro anvam vi yati

RV_09.091.04.1{01}  ruja drlha cid raksasah sadamsi punana inda urnuhi vivajan

RV_09.091.04.2{01}  vrscoparistat tujata vadhena ye anti duradupanayamesam

RV_09.091.05.1{01}  sa pratnavan navyase visvavara suktaya pathah krnuhi pracah

RV_09.091.05.2{01}  ye duhsahaso vanusa brhantastamste asyama purukrt purukso

RV_09.091.06.1{01}  eva punano apah svarga asmabhyam toka tanayani bhuri

RV_09.091.06.2{01}  sam nah ksetramuru jyotimsi soma jyom nah suryandrsaye ririhi

 

RV_09.092.01.1{02}  pari suvano hariramsuh pavitre ratho na sarji sanaye hiyanah

RV_09.092.01.2{02}  apacchlokamindriyam puyamanah prati devanajusata prayobhih

RV_09.092.02.1{02}  acha nrcaksa asarat pavitre nama dadhanah kavirasya yonau

RV_09.092.02.2{02}  sidan hoteva sadane camusupemagmannrsayah sapta viprah

RV_09.092.03.1{02}  pra sumedha gatuvid visvadevah somah punanah sada eti nityam

RV_09.092.03.2{02}  bhuvad visvesu kavyesu rantanu janan yatate panca dhirah

RV_09.092.04.1{02}  tava tye soma pavamana ninye visve devastraya ekadasasah

RV_09.092.04.2{02}  dasa svadhabhiradhi sano avye mrjanti tva nadyah sapta yahvih

RV_09.092.05.1{02}  tan nu satyam pavamanasyastu yatra visve karavah samnasanta

RV_09.092.05.2{02}  jyotiryadahne akrnodu lokam pravan manum dasyave karabhikam

RV_09.092.06.1{02}  pari sadmeva pasumanti hota raja na satyah samitiriyanah

RV_09.092.06.2{02}  somah punanah kalasanayasit sidan mrgo na mahiso vanesu

 

RV_09.093.01.1{03}  sakamukso marjayanta svasaro dasa dhirasya dhitayo dhanutrih

RV_09.093.01.2{03}  harih paryadravajjah suryasya dronam nanakse atyo na vaji

RV_09.093.02.1{03}  sam matrbhirna sisurvavasano vrsa dadhanve puruvaroadbhih

RV_09.093.02.2{03}  maryo na yosamabhi niskrtam yan sam gachate kalasa ushriyabhih

RV_09.093.03.1{03}  uta pra pipya udharaghnyaya indurdharabhih sacate sumedhah

RV_09.093.03.2{03}  murdhanam gavah payasa camusvabhi shrinanti vasubhirna niktaih

RV_09.093.04.1{03}  sa no devebhih pavamana radendo rayimasvinam vavasanah

RV_09.093.04.2{03}  rathirayatamusati purandhirasmadryaga davane vasunam

RV_09.093.05.1{03}  nu no rayimupa masva nrvantam punano vatapyam visvascandram

RV_09.093.05.2{03}  pra vanditurindo taryayuh pratarmaksu dhiyavasurjagamyat

 

RV_09.094.01.1{04}  adhi yadasmin vajiniva subha spardhante dhiyah surye navisah

RV_09.094.01.2{04}  apo vrnanah pavate kaviyan vrajam na pasuvardhanaya manma

RV_09.094.02.1{04}  dvita vyurnvannamrtasya dhama svarvide bhuvanani prathanta

RV_09.094.02.2{04}  dhiyah pinvanah svasare na gava rtayantirabhi vavasra indum

RV_09.094.03.1{04}  pari yat kavih kavya bharate suro na ratho bhuvanani visva

RV_09.094.03.2{04}  devesu yaso martaya bhusan daksaya rayah purubhusu navyah

RV_09.094.04.1{04}  shriye jatah shriya a niriyaya shriyam vayo jaritrbhyo dadhati

RV_09.094.04.2{04}  shriyam vasana amrtatvamayan bhavanti satya samitha mitadrau

RV_09.094.05.1{04}  isamurjamabhyarsasvam gamuru jyotih krnuhi matsi devan

RV_09.094.05.2{04}  visvani hi susaha tani tubhyam pavamana badhasesoma satrun

 

RV_09.095.01.1{05}  kanikranti harira srjyamanah sidan vanasya jathare punanah

RV_09.095.01.2{05}  nrbhiryatah krnute nirnijam ga ato matirjanayatasvadhabhih

RV_09.095.02.1{05}  harih srjanah pathyam rtasyeyarti vacamariteva navam

RV_09.095.02.2{05}  devo devanam guhyani namavis krnoti barhisi pravace

RV_09.095.03.1{05}  apamivedurmayastarturanah pra manisa irate somamacha

RV_09.095.03.2{05}  namasyantirupa ca yanti sam ca ca visantyusatirusantam

RV_09.095.04.1{05}  tam marmrjanam mahisam na sanavamsum duhantyuksanam giristham

RV_09.095.04.2{05}  tam vavasanam matayah sacante trito bibharti varunam samudre

RV_09.095.05.1{05}  isyan vacamupavakteva hotuh punana indo vi sya manisam

RV_09.095.05.2{05}  indrasca yat ksayathah saubhagaya suviryasya patayahsyama

 

RV_09.096.01.1{06}  pra senanih suro agre rathanam gavyanneti harsate asya sena

RV_09.096.01.2{06}  bhadran krnvannindrahavan sakhibhya a somo vastra rabhasani datte

RV_09.096.02.1{06}  samasya harim harayo mrjantyasvahayairanisitam namobhih

RV_09.096.02.2{06}  a tisthati rathamindrasya sakha vidvanena sumatim yatyacha

RV_09.096.03.1{06}  sa no deva devatate pavasva mahe soma psarasa indrapanah

RV_09.096.03.2{06}  krnvannapo varsayan dyamutemamurora no varivasya punanah

RV_09.096.04.1{06}  ajitaye.ahataye pavasva svastaye sarvatataye brhate

RV_09.096.04.2{06}  tadusanti visva ime sakhayastadaham vasmi pavamana soma

RV_09.096.05.1{06}  somah pavate janita matinam janita divo janita prthivyah

RV_09.096.05.2{06}  janitagnerjanita suryasya janitendrasya janitota visnoh

RV_09.096.06.1{07}  brahma devanam padavih kavinam rsirvipranam mahisomrganam

RV_09.096.06.2{07}  syeno grdhranam svadhitirvananam somah pavitramatyeti rebhan

RV_09.096.07.1{07}  pravivipad vaca urmim na sindhurgirah somah pavamanomanisah

RV_09.096.07.2{07}  antah pasyan vrjanemavaranya tisthati vrsabho gosu janan

RV_09.096.08.1{07}  sa matsarah prtsu vanvannavatah sahasrareta abhi vajamarsa

RV_09.096.08.2{07}  indrayendo pavamano manisyamsorurmimiraya ga isanyan

RV_09.096.09.1{07}  pari priyah kalase devavata indraya somo ranyo madaya

RV_09.096.09.2{07}  sahasradharah satavaja indurvaji na saptih samana jigati

RV_09.096.10.1{07}  sa purvyo vasuvijjayamano mrjano apsu duduhano adrau

RV_09.096.10.2{07}  abhisastipa bhuvanasya raja vidad gatum brahmane puyamanah

RV_09.096.11.1{08}  tvaya hi nah pitarah soma purve karmani cakruh pavamanadhirah

RV_09.096.11.2{08}  vanvannavatah paridhinrapornu virebhirasvairmaghava bhava nah

RV_09.096.12.1{08}  yathapavatha manave vayodha amitraha varivovid dhavisman

RV_09.096.12.2{08}  eva pavasva dravinam dadhana indre sam tistha janayayudhani

RV_09.096.13.1{08}  pavasva soma madhuman rtavapo vasano adhi sano avye

RV_09.096.13.2{08}  ava dronani ghrtavanti sida madintamo matsara indrapanah

RV_09.096.14.1{08}  vrstim divah satadharah pavasva sahasrasa vajayurdevavitau

RV_09.096.14.2{08}  sam sindhubhih kalase vavasanah samushriyabhihpratiran na ayuh

RV_09.096.15.1{08}  esa sya somo matibhih punano.atyo na vaji taratidaratih

RV_09.096.15.2{08}  payo na dugdhamaditerisiramurviva gatuh suyamona vo:lha

RV_09.096.16.1{09}  svayudhah sotrbhih puyamano.abhyarsa guhyam caru nama

RV_09.096.16.2{09}  abhi vajam saptiriva sravasyabhi vayumabhi ga devasoma

RV_09.096.17.1{09}  sisum jajnanam haryatam mrjanti sumbhanti vahnim maruto ganena

RV_09.096.17.2{09}  kavirgirbhih kavyena kavih san somah pavitramatyeti rebhan

RV_09.096.18.1{09}  rsimana ya rsikrt svarsah sahasranithah padavih kavinam

RV_09.096.18.2{09}  trtiyam dhama mahisah sisasan somo virajamanurajati stup

RV_09.096.19.1{09}  camusacchyenah sakuno vibhrtva govindurdrapsa ayudhanibibhrat

RV_09.096.19.2{09}  apamurmim sacamanah samudram turiyam dhamamahiso vivakti

RV_09.096.20.1{09}  maryo na subhrastanvam mrjano.atyo na srtva sanaye dhananam

RV_09.096.20.2{09}  vrseva yutha pari kosamarsan kanikradaccamvoravivesa

RV_09.096.21.1{10}  pavasvendo pavamano mahobhih kanikradat pari varanyarsa

RV_09.096.21.2{10}  krilancamvora visa puyamana indram te raso madiro mamattu

RV_09.096.22.1{10}  prasya dhara brhatirasrgrannakto gobhih kalasana vivesa

RV_09.096.22.2{10}  sama krnvan samanyo vipascit krandannetyabhi sakhyurna jamim

RV_09.096.23.1{10}  apaghnannesi pavamana satrun priyam na jaro abhigita induh

RV_09.096.23.2{10}  sidan vanesu sakuno na patva somah punanah kalasesu satta

RV_09.096.24.1{10}  a te rucah pavamanasya soma yoseva yanti sudughah sudharah

RV_09.096.24.2{10}  hariranitah puruvaro apsvacikradat kalase devayunam

 

RV_09.097.01.1{11}  asya presa hemana puyamano devo devebhih samaprkta rasam

RV_09.097.01.2{11}  sutah pavitram paryeti rebhan miteva sadma pasumanti hota

RV_09.097.02.1{11}  bhadra vastra samanya vasano mahan kavirnivacanani samsan

RV_09.097.02.2{11}  a vacyasva camvoh puyamano vicaksano jagrvirdevavitau

RV_09.097.03.1{11}  samu priyo mrjyate sano avye yasastaro yasasam ksaito asme

RV_09.097.03.2{11}  abhi svara dhanva puyamano yuyam pata svastibhih sada nah

RV_09.097.04.1{11}  pra gayatabhyarcama devan somam hinota mahate dhanaya

RV_09.097.04.2{11}  svaduh pavate ati varamavyama sidati kalasam devayurnah

RV_09.097.05.1{11}  indurdevanamupa sakhyamayan sahasradharah pavate madaya

RV_09.097.05.2{11}  nrbhih stavano anu dhama purvamagannindram mahate saubhagaya

RV_09.097.06.1{12}  stotre raye harirarsa punana indram mado gachatu te bharaya

RV_09.097.06.2{12}  devairyahi saratham radho acha yuyam pata svastibhih sada nah

RV_09.097.07.1{12}  pra kavyamusaneva bruvano devo devanam janima vivakti

RV_09.097.07.2{12}  mahivratah sucibandhuh pavakah pada varaho abhyeti rebhan

RV_09.097.08.1{12}  pra hamsasastrpalam manyumachamadastam vrsagana ayasuh

RV_09.097.08.2{12}  angusyam pavamanam sakhayo durmarsam sakam pravadanti vanam

RV_09.097.09.1{12}  sa ramhata urugayasya jutim vrtha krilantam mimate na gavah

RV_09.097.09.2{12}  parinasam krnute tigmasrngo diva harirdadrse naktam rjrah

RV_09.097.10.1{12}  indurvaji pavate gonyogha indre somah saha invan madaya

RV_09.097.10.2{12}  hanti rakso badhate paryaratirvarivah krnvan vrjanasya raja

RV_09.097.11.1{13}  adha dharaya madhva prcanastiro roma pavate adridugdhah

RV_09.097.11.2{13}  indurindrasya sakhyam jusano devo devasya matsaro madaya

RV_09.097.12.1{13}  abhi priyani pavate punano devo devan svena rasena prncan

RV_09.097.12.2{13}  indurdharmany rtutha vasano dasa ksipo avyata sano avye

RV_09.097.13.1{13}  vrsa sono abhikanikradad ga nadayanneti prthivimuta dyam

RV_09.097.13.2{13}  indrasyeva vagnura srnva ajau pracetayannarsati vacamemam

RV_09.097.14.1{13}  rasayyah payasa pinvamana irayannesi madhumantamamsum

RV_09.097.14.2{13}  pavamanah santanimesi krnvannindraya soma parisicyamanah

RV_09.097.15.1{13}  eva pavasva madiro madayodagrabhasya namayan vadhasnaih

RV_09.097.15.2{13}  pari varnam bharamano rusantam gavyurno arsa pari soma siktah

RV_09.097.16.1{14}  justvi na indo supatha suganyurau pavasva varivamsi krnvan

RV_09.097.16.2{14}  ghaneva visvag duritani vighnannadhi snuna dhanva sano avye

RV_09.097.17.1{14}  vrstim no arsa divyam jigatnumilavatim samgayim jiradanum

RV_09.097.17.2{14}  stukeva vita dhanva vicinvan bandhunrimanavaranindo vayun

RV_09.097.18.1{14}  granthim na vi sya grathitam punana rjum ca gatum vrjinam ca soma

RV_09.097.18.2{14}  atyo na krado harira srjano maryo deva dhanva pastyavan

RV_09.097.19.1{14}  justo madaya devatata indo pari snuna dhanva sano avye

RV_09.097.19.2{14}  sahasradharah surabhiradabdhah pari srava vajasatau nrsahye

RV_09.097.20.1{14}  arasmano ye.aratha ayukta atyaso na sasrjanasa ajau

RV_09.097.20.2{14}  ete sukraso dhanvanti soma devasastanupa yata pibadhyai

RV_09.097.21.1{15}  eva na indo abhi devavitim pari srava nabho arnascamusu

RV_09.097.21.2{15}  somo asmabhyam kamyam brhantam rayim dadatu viravantamugram

RV_09.097.22.1{15}  taksad yadi manaso venato vag jyesthasya va dharmani ksoranike

RV_09.097.22.2{15}  adimayan varama vavasana justam patim kalase gava indum

RV_09.097.23.1{15}  pra danudo divyo danupinva rtam rtaya pavate sumedhah

RV_09.097.23.2{15}  dharma bhuvad vrjanyasya raja pra rasmibhirdasabhirbhari bhuma

RV_09.097.24.1{15}  pavitrebhih pavamano nrcaksa raja devanamuta martyanam

RV_09.097.24.2{15}  dvita bhuvad rayipati rayinam rtam bharat subhrtam carvinduh

RV_09.097.25.1{15}  arvaniva sravase satimachendrasya vayorabhi vitimarsa

RV_09.097.25.2{15}  sa nah sahasra brhatiriso da bhava soma dravinovit punanah

RV_09.097.26.1{16}  devavyo nah parisicyamanah ksayam suviram dhanvantu somah

RV_09.097.26.2{16}  ayajyavah sumatim visvavara hotaro na diviyajo mandratamah

RV_09.097.27.1{16}  eva deva devatate pavasva mahe soma psarase devapanah

RV_09.097.27.2{16}  mahascid dhi smasi hitah samarye krdhi susthane rodasi punanah

RV_09.097.28.1{16}  asvo no krado vrsabhiryujanah simho na bhimo manaso javiyan

RV_09.097.28.2{16}  arvacinaih pathibhirye rajistha a pavasva saumanasam na indo

RV_09.097.29.1{16}  satam dhara devajata asrgran sahasramenah kavayo mrjanti

RV_09.097.29.2{16}  indo sanitram diva a pavasva puraetasi mahato dhanasya

RV_09.097.30.1{16}  divo na sarga asasrgramahnam raja na mitram pra minatidhirah

RV_09.097.30.2{16}  piturna putrah kratubhiryatana a pavasva viseasya ajitim

RV_09.097.31.1{17}  pra te dhara madhumatirasrgran varan yat puto atyesyavyan

RV_09.097.31.2{17}  pavamana pavase dhama gonam jajnanah suryamapinvo arkaih

RV_09.097.32.1{17}  kanikradadanu pantham rtasya sukro vi bhasyamrtasya dhama

RV_09.097.32.2{17}  sa indraya pavase matsaravan hinvano vacam matibhih kavinam

RV_09.097.33.1{17}  divyah suparno.ava caksi soma pinvan dharah karmana devavitau

RV_09.097.33.2{17}  endo visa kalasam somadhanam krandannihi suryasyopa rasmim

RV_09.097.34.1{17}  tisro vaca irayati pra vahnir{r}tasya dhitim brahmano manisam

RV_09.097.34.2{17}  gavo yanti gopatim prchamanah somam yanti matayo vavasanah

RV_09.097.35.1{17}  somam gavo dhenavo vavasanah somam vipra matibhih prchamanah

RV_09.097.35.2{17}  somah sutah puyate ajyamanah some arkastristubhih sam navante

RV_09.097.36.1{18}  eva nah soma parisicyamana a pavasva puyamanah svasti

RV_09.097.36.2{18}  indrama visa brhata ravena vardhaya vacam janaya purandhim

RV_09.097.37.1{18}  a jagrvirvipra rta matinam somah punano asadaccamusu

RV_09.097.37.2{18}  sapanti yam mithunaso nikama adhvaryavo rathirasah suhastah

RV_09.097.38.1{18}  sa punana upa sure na dhatobhe apra rodasi vi sa avah

RV_09.097.38.2{18}  priya cid yasya priyasasa uti sa tu dhanam karinena pra yamsat

RV_09.097.39.1{18}  sa vardhita vardhanah puyamanah somo midhvanabhi no jyotisavit

RV_09.097.39.2{18}  yena nah purve pitarah padajnah svarvido abhi ga adrimusnan

RV_09.097.40.1{18}  akran samudrah prathame vidharman janayan praja bhuvanasyaraja

RV_09.097.40.2{18}  vrsa pavitre adhi sano avye brhat somo vavrdhe suvana induh

RV_09.097.41.1{19}  mahat tat somo mahisascakarapam yad garbho.avrnita devan

RV_09.097.41.2{19}  adadhadindre pavamana ojo.ajanayat surye jyotirinduh

RV_09.097.42.1{19}  matsi vayumistaye radhase ca matsi mitravaruna puyamanah

RV_09.097.42.2{19}  matsi sardho marutam matsi devan matsi dyavaprthivi deva soma

RV_09.097.43.1{19}  rjuh pavasva vrjinasya hantapamivam badhamano mrdhasca

RV_09.097.43.2{19}  abhishrinan payah payasabhi gonamindrasya tvam tava vayam sakhayah

RV_09.097.44.1{19}  madhvah sudam pavasva vasva utsam viram ca na a pavasva bhagam ca

RV_09.097.44.2{19}  svadasvendraya pavamana indo rayim ca na a pavasva samudrat

RV_09.097.45.1{19}  somah suto dharayatyo na hitva sindhurna nimnamabhi vajyaksah

RV_09.097.45.2{19}  a yonim vanyamasadat punanah samindurgobhirasarat samadbhih

RV_09.097.46.1{20}  esa sya te pavata indra somascamusu dhira usate tavasvan

RV_09.097.46.2{20}  svarcaksa rathirah satyasusmah kamo na yo devayatamasarji

RV_09.097.47.1{20}  esa pratnena vayasa punanastiro varpamsi duhiturdadhanah

RV_09.097.47.2{20}  vasanah sarma trivaruthamapsu hoteva yati samanesurebhan

RV_09.097.48.1{20}  nu nastvam rathiro deva soma pari srava camvoh puyamanah

RV_09.097.48.2{20}  apsu svadistho madhuman rtava devo na yah savita satyamanma

RV_09.097.49.1{20}  abhi vayum vityarsa grnano.abhi mitravaruna puyamanah

RV_09.097.49.2{20}  abhi naram dhijavanam rathesthamabhindram vrsanam vajrabahum

RV_09.097.50.1{20}  abhi vastra suvasananyarsabhi dhenuh sudughah puyamanah

RV_09.097.50.2{20}  abhi candra bhartave no hiranyabhyasvan rathino deva soma

RV_09.097.51.1{21}  abhi no arsa divya vasunyabhi visva parthiva puyamanah

RV_09.097.51.2{21}  abhi yena dravinamasnavamabhyarseyam jamadagnivannah

RV_09.097.52.1{21}  aya pava pavasvaina vasuni mamscatva indo sarasi pra dhanva

RV_09.097.52.2{21}  bradhnascidatra vato na jatah purumedhascit takave naram dat

RV_09.097.53.1{21}  uta na ena pavaya pavasvadhi srute sravayyasya tirthe

RV_09.097.53.2{21}  sastim sahasra naiguto vasuni vrksam na pakvam dhunavad ranaya

RV_09.097.54.1{21}  mahime asya vrsanama suse ma.nscatve va prsane va vadhatre

RV_09.097.54.2{21}  asvapayan nigutah snehayaccapamitranapacito acetah

RV_09.097.55.1{21}  sam tri pavitra vitatanyesyanvekam dhavasi puyamanah

RV_09.097.55.2{21}  asi bhago asi datrasya datasi maghava maghavadbhya indo

RV_09.097.56.1{22}  esa visvavit pavate manisi somo visvasya bhuvanasya raja

RV_09.097.56.2{22}  drapsanirayan vidathesvindurvi varamavyam samayati yati

RV_09.097.57.1{22}  indum rihanti mahisa adabdhah pade rebhanti kavayo na grdhrah

RV_09.097.57.2{22}  hinvanti dhira dasabhih ksipabhih samanjate rupamapam rasena

RV_09.097.58.1{22}  tvaya vayam pavamanena soma bhare krtam vi cinuyama sasvat

RV_09.097.58.2{22}  tan no mitro varuno mamahantamaditih sindhuh prthiviuta dyauh

 

RV_09.098.01.1{23}  abhi no vajasatamam rayimarsa purusprham

RV_09.098.01.2{23}  indo sahasrabharnasam tuvidyumnam vibhvasaham

RV_09.098.02.1{23}  pari sya suvano: avyayam rathe na varmavyata

RV_09.098.02.2{23}  indurabhidruna hito hiyano dharabhiraksah

RV_09.098.03.1{23}  pari sya suvano aksa induravye madacyutah

RV_09.098.03.2{23}  dhara ya urdhvo adhvare bhraja naiti gavyayuh

RV_09.098.04.1{23}  sa hi tvam deva sasvate vasu martaya dasuse

RV_09.098.04.2{23}  indo sahashrinam rayim satatmanam vivasasi

RV_09.098.05.1{23}  vayam te asya vrtrahan vaso vasvah purusprhah

RV_09.098.05.2{23}  ni nedisthatama isah syama sumnasyadhrigo

RV_09.098.06.1{23}  dviryam panca svayasasam svasaro adrisamhatam

RV_09.098.06.2{23}  priyamindrasya kamyam prasnapayantyurminam

RV_09.098.07.1{24}  pari tyam haryatam harim babhrum punanti varena

RV_09.098.07.2{24}  yo devan visvanit pari madena saha gachati

RV_09.098.08.1{24}  asya vo hyavasa panto daksasadhanam

RV_09.098.08.2{24}  yah surisu sravobrhad dadhe svarna haryatah

RV_09.098.09.1{24}  sa vam yajnesu manavi indurjanista rodasi

RV_09.098.09.2{24}  devo devi giristha asredhan tam tuvisvani

RV_09.098.10.1{24}  indraya soma patave vrtraghne pari sicyase

RV_09.098.10.2{24}  nare ca daksinavate devaya sadanasade

RV_09.098.11.1{24}  te pratnaso vyustisu somah pavitre aksaran

RV_09.098.11.2{24}  apaprothantah sanutarhurascitah pratastanapracetasah

RV_09.098.12.1{24}  tam sakhayah purorucam yuyam vayam ca surayah

RV_09.098.12.2{24}  asyama vajagandhyam sanema vajapastyam

 

RV_09.099.01.1{25}  a haryataya dhrsnave dhanustanvanti paumsyam

RV_09.099.01.2{25}  sukramvayantyasuraya nirnijam vipamagre mahiyuvah

RV_09.099.02.1{25}  adha ksapa pariskrto vajanabhi pra gahate

RV_09.099.02.2{25}  yadi vivasvato dhiyo harim hinvanti yatave

RV_09.099.03.1{25}  tamasya marjayamasi mado ya indrapatamah

RV_09.099.03.2{25}  yam gava asabhirdadhuh pura nunam ca surayah

RV_09.099.04.1{25}  tam gathaya puranya punanamabhyanusata

RV_09.099.04.2{25}  uto krpantadhitayo devanam nama bibhratih

RV_09.099.05.1{25}  tamuksamanamavyaye vare punanti dharnasim

RV_09.099.05.2{25}  dutam na purvacittaya a sasate manisinah

RV_09.099.06.1{26}  sa punano madintamah somascamusu sidati

RV_09.099.06.2{26}  pasau na reta adadhat patirvacasyate dhiyah

RV_09.099.07.1{26}  sa mrjyate sukarmabhirdevo devebhyah sutah

RV_09.099.07.2{26}  vide yadasu sandadirmahirapo vi gahate

RV_09.099.08.1{26}  suta indo pavitra a nrbhiryato vi niyase

RV_09.099.08.2{26}  indraya matsarintamascamusva ni sidasi

 

RV_09.100.01.1{27}  abhi navante adruhah priyamindrasya kamyam

RV_09.100.01.2{27}  vatsam na purva ayuni jatam rihanti matarah

RV_09.100.02.1{27}  punana indava bhara soma dvibarhasam rayim

RV_09.100.02.2{27}  tvam vasunipusyasi visvani dasuso grhe

RV_09.100.03.1{27}  tvam dhiyam manoyujam srja vrstim na tanyatuh

RV_09.100.03.2{27}  tvam vasuni parthiva divya ca soma pusyasi

RV_09.100.04.1{27}  pari te jigyuso yatha dhara sutasya dhavati

RV_09.100.04.2{27}  ramhamanavyavyayam varam vajiva sanasih

RV_09.100.05.1{27}  kratve daksaya nah kave pavasva soma dharaya

RV_09.100.05.2{27}  indraya patave suto mitraya varunaya ca

RV_09.100.06.1{28}  pavasva vajasatamah pavitre dharaya sutah

RV_09.100.06.2{28}  indraya somavisnave devebhyo madhumattamah

RV_09.100.07.1{28}  tvam rihanti mataro harim pavitre adruhah

RV_09.100.07.2{28}  vatsam jatamna dhenavah pavamana vidharmani

RV_09.100.08.1{28}  pavamana mahi sravascitrebhiryasi rasmibhih

RV_09.100.08.2{28}  sardhan tamamsi jighnase visvani dasuso grhe

RV_09.100.09.1{28}  tvam dyam ca mahivrata prthivim cati jabhrise

RV_09.100.09.2{28}  prati drapimamuncathah pavamana mahitvana

 

RV_09.101.01.1{01}  purojiti vo andhasah sutaya madayitnave

RV_09.101.01.2{01}  apa svanam snathistana sakhayo dirghajihvyam

RV_09.101.02.1{01}  yo dharaya pavakaya pariprasyandate sutah

RV_09.101.02.2{01}  indurasvo na krtvyah

RV_09.101.03.1{01}  tam durosamabhi narah somam visvacya dhiya

RV_09.101.03.2{01}  yajnam hinvantyadribhih

RV_09.101.04.1{01}  sutaso madhumattamah soma indraya mandinah

RV_09.101.04.2{01}  pavitravantoaksaran devan gachantu vo madah

RV_09.101.05.1{01}  indurindraya pavata iti devaso abruvan

RV_09.101.05.2{01}  vacas patirmakhasyate visvasyesana ojasa

RV_09.101.06.1{02}  sahasradharah pavate samudro vacaminkhayah

RV_09.101.06.2{02}  somah pati rayinam sakhendrasya dive-dive

RV_09.101.07.1{02}  ayam pusa rayirbhagah somah punano arsati

RV_09.101.07.2{02}  patirvisvasya bhumano vyakhyad rodasi ubhe

RV_09.101.08.1{02}  samu priya anusata gavo madaya ghrsvayah

RV_09.101.08.2{02}  somasah krnvate pathah pavamanasa indavah

RV_09.101.09.1{02}  ya ojisthastama bhara pavamana sravayyam

RV_09.101.09.2{02}  yah pancacarsanirabhi rayim yena vanamahai

RV_09.101.10.1{02}  somah pavanta indavo.asmabhyam gatuvittamah

RV_09.101.10.2{02}  mitrah suvana arepasah svadhyah svarvidah

RV_09.101.11.1{03}  susvanaso vyadribhiscitana goradhi tvaci

RV_09.101.11.2{03}  isamasmabhyamabhitah samasvaran vasuvidah

RV_09.101.12.1{03}  ete puta vipascitah somaso dadhyasirah

RV_09.101.12.2{03}  suryaso na darsataso jigatnavo dhruva ghrte

RV_09.101.13.1{03}  pra sunvanasyandhaso marto na vrta tad vacah

RV_09.101.13.2{03}  apa svanamaradhasam hata makham na bhrgavah

RV_09.101.14.1{03}  a jamiratke avyata bhuje na putra onyoh

RV_09.101.14.2{03}  sarajjaro na yosanam varo na yonimasadam

RV_09.101.15.1{03}  sa viro daksasadhano vi yastastambha rodasi

RV_09.101.15.2{03}  harih pavitre avyata vedha na yonimasadam

RV_09.101.16.1{03}  avyo varebhih pavate somo gavye adhi tvaci

RV_09.101.16.2{03}  kanikradad vrsa haririndrasyabhyeti niskrtam

 

RV_09.102.01.1{04}  krana sisurmahinam hinvannrtasya didhitim

RV_09.102.01.2{04}  visvapari priya bhuvadadha dvita

RV_09.102.02.1{04}  upa tritasya pasyorabhakta yad guha padam

RV_09.102.02.2{04}  yajnasya sapta dhamabhiradha priyam

RV_09.102.03.1{04}  trini tritasya dharaya prsthesveraya rayim

RV_09.102.03.2{04}  mimite asya yojana vi sukratuh

RV_09.102.04.1{04}  jajnanam sapta mataro vedhamasasata shriye

RV_09.102.04.2{04}  ayam dhruvo rayinam ciketa yat

RV_09.102.05.1{04}  asya vrate sajosaso visve devaso adruhah

RV_09.102.05.2{04}  sparha bhavanti rantayo jusanta yat

RV_09.102.06.1{05}  yami garbham rtavrdho drse carumajijanan

RV_09.102.06.2{05}  kavim mamhisthamadhvare purusprham

RV_09.102.07.1{05}  samicine abhi tmana yahvi rtasya matara

RV_09.102.07.2{05}  tanvana yajnamanusag yadanjate

RV_09.102.08.1{05}  kratva sukrebhiraksabhir{r}norapa vrajam divah

RV_09.102.08.2{05}  hinvannrtasya didhitim pradhvare

 

RV_09.103.01.1{06}  pra punanaya vedhase somaya vaca udyatam

RV_09.103.01.2{06}  bhrtim na bhara matibhirjujosate

RV_09.103.02.1{06}  pari varanyavyaya gobhiranjano arsati

RV_09.103.02.2{06}  tri sadhastha punanah krnute harih

RV_09.103.03.1{06}  pari kosam madhuscutamavyaye vare arsati

RV_09.103.03.2{06}  abhi vanir{r}sinam sapta nusata

RV_09.103.04.1{06}  pari neta matinam visvadevo adabhyah

RV_09.103.04.2{06}  somah punanascamvorvisad dharih

RV_09.103.05.1{06}  pari daiviranu svadha indrena yahi saratham

RV_09.103.05.2{06}  punano vaghad vaghadbhiramartyah

RV_09.103.06.1{06}  pari saptirna vajayurdevo devebhyah sutah

RV_09.103.06.2{06}  vyanasih pavamano vi dhavati

 

RV_09.104.01.1{07}  sakhaya a ni sidata punanaya pra gayata

RV_09.104.01.2{07}  sisum na yajnaih pari bhusata shriye

RV_09.104.02.1{07}  sami vatsam na matrbhih srjata gayasadhanam

RV_09.104.02.2{07}  devavyammadamabhi dvisavasam

RV_09.104.03.1{07}  punata daksasadhanam yatha sardhaya vitaye

RV_09.104.03.2{07}  yatha mitraya varunaya santamah

RV_09.104.04.1{07}  asmabhyam tva vasuvidamabhi vaniranusata

RV_09.104.04.2{07}  gobhis te varnamabhi vasayamasi

RV_09.104.05.1{07}  sa no madanam pata indo devapsara asi

RV_09.104.05.2{07}  sakheva sakhye gatuvittamo bhava

RV_09.104.06.1{07}  sanemi krdhyasmada raksasam kam cidatrinam

RV_09.104.06.2{07}  apadevam dvayumamho yuyodhi nah

 

RV_09.105.01.1{08}  tam vah sakhayo madaya punanamabhi gayata

RV_09.105.01.2{08}  sisum na yajnaih svadayanta gurtibhih

RV_09.105.02.1{08}  sam vatsa iva matrbhirindurhinvano ajyate

RV_09.105.02.2{08}  devavirmadomatibhih pariskrtah

RV_09.105.03.1{08}  ayam daksaya sadhano.ayam sardhaya vitaye

RV_09.105.03.2{08}  ayam devebhyo madhumattamah sutah

RV_09.105.04.1{08}  goman na indo asvavat sutah sudaksa dhanva

RV_09.105.04.2{08}  sucim te varnamadhi gosu didharam

RV_09.105.05.1{08}  sa no harinam pata indo devapsarastamah

RV_09.105.05.2{08}  sakheva sakhye naryo ruce bhava

RV_09.105.06.1{08}  sanemi tvamasmadanadevam kam cidatrinam

RV_09.105.06.2{08}  sahvanindo pari badho apa dvayum

 

RV_09.106.01.1{09}  indramacha suta ime vrsanam yantu harayah

RV_09.106.01.2{09}  srusti jatasa indavah svarvidah

RV_09.106.02.1{09}  ayam bharaya sanasirindraya pavate sutah

RV_09.106.02.2{09}  somo jaitrasyacetati yatha vide

RV_09.106.03.1{09}  asyedindro madesva grabham grbhnita sanasim

RV_09.106.03.2{09}  vajramca vrsanam bharat samapsujit

RV_09.106.04.1{09}  pra dhanva soma jagrvirindrayendo pari srava

RV_09.106.04.2{09}  dyumantam susmama bhara svarvidam

RV_09.106.05.1{09}  indraya vrsanam madam pavasva visvadarsatah

RV_09.106.05.2{09}  sahasrayama pathikrd vicaksanah

RV_09.106.06.1{10}  asmabhyam gatuvittamo devebhyo madhumattamah

RV_09.106.06.2{10}  sahasram yahipathibhih kanikradat

RV_09.106.07.1{10}  pavasva devavitaya indo dharabhirojasa

RV_09.106.07.2{10}  a kalasam madhuman soma nah sadah

RV_09.106.08.1{10}  tava drapsa udapruta indram madaya vavrdhuh

RV_09.106.08.2{10}  tvam devaso amrtaya kam papuh

RV_09.106.09.1{10}  a nah sutasa indavah punana dhavata rayim

RV_09.106.09.2{10}  vrstidyavorityapah svarvidah

RV_09.106.10.1{10}  somah punana urminavyo varam vi dhavati

RV_09.106.10.2{10}  agre vacahpavamanah kanikradat

RV_09.106.11.1{11}  dhibhirhinvanti vajinam vane krilantamatyavim

RV_09.106.11.2{11}  abhi triprstham matayah samasvaran

RV_09.106.12.1{11}  asarji kalasanabhi milhe saptirna vajayuh

RV_09.106.12.2{11}  punano vacam janayannasisyadat

RV_09.106.13.1{11}  pavate haryato harirati hvaramsi ramhya

RV_09.106.13.2{11}  abhyarsan stotrbhyo viravad yasah

RV_09.106.14.1{11}  aya pavasva devayurmadhordhara asrksata

RV_09.106.14.2{11}  rebhan pavitramparyesi visvatah

 

RV_09.107.01.1{12}  parito sincata sutam somo ya uttamam havih

RV_09.107.01.2{12}  dadhanvanyo naryo apsvantara susava somamadribhih

RV_09.107.02.1{12}  nunam punano.avibhih pari sravadabdhah surabhintarah

RV_09.107.02.2{12}  sute cit tvapsu madamo andhasa shrinanto gobhiruttaram

RV_09.107.03.1{12}  pari suvanascaksase devamadanah kraturindurvicaksanah

RV_09.107.04.1{12}  punanah soma dharayapo vasano arsasi

RV_09.107.04.2{12}  a ratnadha yonimrtasya sidasyutso deva hiranyayah

RV_09.107.05.1{12}  duhana udhardivyam madhu priyam pratnam sadhasthamasadat

RV_09.107.05.2{12}  aprchyam dharunam vajyarsati nrbhirdhuto vicaksanah

RV_09.107.06.1{13}  punanah soma jagrviravyo vare pari priyah

RV_09.107.06.2{13}  tvam viproabhavo.angirastamo madhva yajnam mimiksa nah

RV_09.107.07.1{13}  somo midhvan pavate gatuvittama rsirvipro vicaksanah

RV_09.107.07.2{13}  tvam kavirabhavo devavitama a suryam rohayo divi

RV_09.107.08.1{13}  soma u suvanah sotrbhiradhi snubhiravinam

RV_09.107.08.2{13}  asvayevaharita yati dharaya mandraya yati dharaya

RV_09.107.09.1{13}  anupe goman gobhiraksah somo dugdhabhiraksah

RV_09.107.09.2{13}  samudram na samvarananyagman mandi madaya tosate

RV_09.107.10.1{13}  a soma suvano adribhistiro varanyavyaya

RV_09.107.10.2{13}  jano na puri camvorvisad dharih sado vanesu dadhise

RV_09.107.11.1{14}  sa mamrje tiro anvani mesyo milhe saptirna vajayuh

RV_09.107.11.2{14}  anumadyah pavamano manisibhih somo viprebhir{r}kvabhih

RV_09.107.12.1{14}  pra soma devavitaye sindhurna pipye arnasa amsoh payasamadiro na jagrviracha kosam madhuscutam

RV_09.107.13.1{14}  a haryato arjune atke avyata priyah sunurna marjyah

RV_09.107.13.2{14}  tamim hinvantyapaso yatha ratham nadisva gabhastyoh

RV_09.107.14.1{14}  abhi somasa ayavah pavante madyam madam

RV_09.107.14.2{14}  samudrasyadhi vistapi manisino matsarasah svarvidah

RV_09.107.15.1{14}  tarat samudram pavamana urmina raja deva rtam brhat

RV_09.107.15.2{14}  arsan mitrasya varunasya dharmana pra hinvana rtam brhat

RV_09.107.16.1{15}  nrbhiryemano haryato vicaksano raja devah samudriyah

RV_09.107.17.1{15}  indraya pavate madah somo marutvate sutah

RV_09.107.17.2{15}  sahasradharo atyavyamarsati tamim mrjantyayavah

RV_09.107.18.1{15}  punanascamu janayan matim kavih somo devesu ranyati

RV_09.107.18.2{15}  apo vasanah pari gobhiruttarah sidan vanesvavyata

RV_09.107.19.1{15}  tavaham soma rarana sakhya indo dive-dive

RV_09.107.19.2{15}  puruni babhro ni caranti mamava paridhinrati tanihi

RV_09.107.20.1{15}  utaham naktamuta soma te diva sakhyaya babhra udhani

RV_09.107.20.2{15}  ghrna tapantamati suryam parah sakuna iva paptima

RV_09.107.21.1{16}  mrjyamanah suhastya samudre vacaminvasi

RV_09.107.21.2{16}  rayim pisangam bahulam purusprham pavamanabhyarsasi

RV_09.107.22.1{16}  mrjano vare pavamano avyaye vrsava cakrado vane

RV_09.107.22.2{16}  devanam soma pavamana niskrtam gobhiranjano arsasi

RV_09.107.23.1{16}  pavasva vajasataye.abhi visvani kavya

RV_09.107.23.2{16}  tvam samudram prathamo vi dharayo devebhyah soma matsarah

RV_09.107.24.1{16}  sa tu pavasva pari parthivam rajo divya ca soma dharmabhih

RV_09.107.24.2{16}  tvam vipraso matibhirvicaksana subhram hinvanti dhitibhih

RV_09.107.25.1{16}  pavamana asrksata pavitramati dharaya

RV_09.107.25.2{16}  marutvanto matsara indriya haya medhamabhi prayamsi ca

RV_09.107.26.1{16}  apo vasanah pari kosamarsatindurhiyanah sotrbhih

RV_09.107.26.2{16}  janayan jyotirmandana avivasad gah krnvano na nirnijam

 

RV_09.108.01.1{17}  pavasva madhumattama indraya soma kratuvittamo madah

RV_09.108.01.2{17}  mahi dyuksatamo madah

RV_09.108.02.1{17}  yasya te pitva vrsabho vrsayate.asya pita svarvidah

RV_09.108.02.2{17}  sa supraketo abhyakramidiso.acha vajam naitasah

RV_09.108.03.1{17}  tvam hyanga daivya pavamana janimani dyumattamah

RV_09.108.03.2{17}  amrtatvaya ghosayah

RV_09.108.04.1{17}  yena navagvo dadhyannapornute yena viprasa apire

RV_09.108.04.2{17}  devanam sumne amrtasya caruno yena sravamsyanasuh

RV_09.108.05.1{17}  esa sya dharaya suto.avyo varebhih pavate madintamah

RV_09.108.05.2{17}  krilannurmirapamiva

RV_09.108.06.1{18}  ya ushriya apya antarasmano nirga akrntadojasa

RV_09.108.06.2{18}  abhivrajam tatnise gavyamasvyam varmiva dhrsnava ruja

RV_09.108.07.1{18}  a sota pari sincatasvam na stomamapturam rajasturam

RV_09.108.07.2{18}  vanarksamudaprutam

RV_09.108.08.1{18}  sahasradharam vrsabham payovrdham priyam devaya janmane

RV_09.108.08.2{18}  rtena ya rtajato vivavrdhe raja deva rtam brhat

RV_09.108.09.1{18}  abhi dyumnam brhad yasa isas pate didihi deva devayuh

RV_09.108.09.2{18}  vikosam madhyamam yuva

RV_09.108.10.1{18}  a vacyasva sudaksa camvoh suto visam vahnirna vispatih

RV_09.108.10.2{18}  vrstim divah pavasva ritimapam jinva gavistaye dhiyah

RV_09.108.11.1{19}  etamu tyam madacyutam sahasradharam vrsabham divo duhuh

RV_09.108.11.2{19}  visva vasuni bibhratam

RV_09.108.12.1{19}  vrsa vi jajne janayannamartyah pratapan jyotisa tamah

RV_09.108.12.2{19}  sa sustutah kavibhirnirnijam dadhe tridhatvasya damsasa

RV_09.108.13.1{19}  sa sunve yo vasunam yo rayamaneta ya ilanam

RV_09.108.13.2{19}  somoyah suksitinam

RV_09.108.14.1{19}  yasya na indrah pibad yasya maruto yasya varyamana bhagah

RV_09.108.14.2{19}  a yena mitravaruna karamaha endramavase mahe

RV_09.108.15.1{19}  indraya soma patave nrbhiryatah svayudho madintamah

RV_09.108.15.2{19}  pavasva madhumattamah

RV_09.108.16.1{19}  indrasya hardi somadhanama visa samudramiva sindhavah

RV_09.108.16.2{19}  justo mitraya varunaya vayave divo vistambha uttamah

 

RV_09.109.01.1{20}  pari pra dhanvendraya soma svadur mitraya pusne bhagaya

RV_09.109.02.1{20}  indras te soma sutasya peyah kratve daksaya visve ca devah

RV_09.109.03.1{20}  evamrtaya mahe ksayaya sa sukro arsa divyah piyusah

RV_09.109.04.1{20}  pavasva soma mahan samudrah pita devanam visvabhi dhama

RV_09.109.05.1{20}  sukrah pavasva devebhyah soma dive prthivyai sam ca prajayai

RV_09.109.06.1{20}  divo dhartasi sukrah piyusah satye vidharman vaji pavasva

RV_09.109.07.1{20}  pavasva soma dyumni sudharo maham avinam anu purvyah

RV_09.109.08.1{20}  nrbhir yemano jajnanah putah ksarad visvani mandrah svarvit

RV_09.109.09.1{20}  induh punanah prajam uranah karad visvani dravinani nah

RV_09.109.10.1{20}  pavasva soma kratve daksayasvo na nikto vaji dhanaya

RV_09.109.11.1{21}  tam te sotaro rasam madaya punanti somam mahe dyumnaya

RV_09.109.12.1{21}  sisum jajnanam harim mrjanti pavitre somam devebhya indum

RV_09.109.13.1{21}  induh pavista carur madayapam upasthe kavir bhagaya

RV_09.109.14.1{21}  bibharti carv indrasya nama yena visvani vrtra jaghana

RV_09.109.15.1{21}  pibanty asya visve devaso gobhih shritasya nrbhih sutasya

RV_09.109.16.1{21}  pra suvano aksah sahasradharas tirah pavitram vi varam avyam

RV_09.109.17.1{21}  sa vajy aksah sahasrareta adbhir mrjano gobhih shrinanah

RV_09.109.18.1{21}  pra soma yahindrasya kuksa nrbhir yemano adribhih sutah

RV_09.109.19.1{21}  asarji vaji tirah pavitram indraya somah sahasradharah

RV_09.109.20.1{21}  anjanty enam madhvo rasenendraya vrsna indum madaya

RV_09.109.21.1{21}  devebhyas tva vrtha pajase 'po vasanam harim mrjanti

RV_09.109.22.1{21}  indur indraya tosate ni tosate shrinann ugro rinann apah

 

RV_09.110.01.1{22}  paryu su pra dhanva vajasataye pari vrtrani saksanih

RV_09.110.01.2{22}  dvisastaradhya rnaya na iyase

RV_09.110.02.1{22}  anu hi tva sutam soma madamasi mahe samaryarajye

RV_09.110.02.2{22}  vajanabhi pavamana pra gahase

RV_09.110.03.1{22}  ajijano hi pavamana suryam vidhare sakmana payah

RV_09.110.03.2{22}  gojiraya ramhamanah purandhya

RV_09.110.04.1{22}  ajijano amrta martyesva rtasya dharmannamrtasya carunah

RV_09.110.04.2{22}  sadasaro vajamacha sanisyadat

RV_09.110.05.1{22}  abhy-abhi hi sravasa tatardithotsam na kam cijjanapanamaksitam

RV_09.110.05.2{22}  saryabhirna bharamano gabhastyoh

RV_09.110.06.1{22}  adim ke cit pasyamanasa apyam vasuruco divya abhyanusata

RV_09.110.06.2{22}  varam na devah savita vyurnute

RV_09.110.07.1{23}  tve soma prathama vrktabarhiso mahe vajaya sravase dhiyandadhuh

RV_09.110.07.2{23}  sa tvam no vira viryaya codaya

RV_09.110.08.1{23}  divah piyusam purvyam yadukthyam maho gahad diva aniradhuksata

RV_09.110.08.2{23}  indramabhi jayamanam samasvaran

RV_09.110.09.1{23}  adha yadime pavamana rodasi ima ca visva bhuvanabhi majmana

RV_09.110.09.2{23}  yuthe na nistha vrsabho vi tisthase

RV_09.110.10.1{23}  somah punano avyaye vare sisurna krilan pavamano aksah

RV_09.110.10.2{23}  sahasradharah satavaja induh

RV_09.110.11.1{23}  esa punano madhuman rtavendrayenduh pavate svadururmih

RV_09.110.11.2{23}  vajasanirvarivovid vayodhah

RV_09.110.12.1{23}  sa pavasva sahamanah prtanyun sedhan raksamsyapa durgahani

RV_09.110.12.2{23}  svayudhah sasahvan soma satrun

 

RV_09.111.01.1{24}  aya ruca harinya punano visva dvesamsi tarati svayugvabhih suro na svayugvabhih dhara sutasya rocate punano aruso harih

RV_09.111.01.2{24}  visva yad rupa pariyaty rkvabhih saptasyebhir{r}kvabhih

RV_09.111.02.1{24}  tvam tyat paninam vido vasu sam matrbhirmarjayasi sva a dama rtasya dhitibhirdame paravato na sama tad yatrarananti dhitayah

RV_09.111.02.2{24}  tridhatubhirarusibhirvayo dadhe rocamano vayo dadhe

RV_09.111.03.1{24}  purvamanu pradisam yati cekitat sam rasmibhiryatate darsato ratho daivyo darsato rathah agmannukthani paumsyendram jaitraya harsayan

RV_09.111.03.2{24}  vajrasca yad bhavatho anapacyutasamatsvanapacyuta

 

RV_09.112.01.1{25}  nananam va u no dhiyo vi vratani jananam

RV_09.112.01.2{25}  taksa ristam rutam bhisag brahma sunvantamichatindrayendo pari srava

RV_09.112.02.1{25}  jaratibhirosadhibhih parnebhih sakunanam

RV_09.112.02.2{25}  karmaro asmabhirdyubhirhiranyavantamichatindrayendo pari srava

RV_09.112.03.1{25}  karuraham tato bhisagupalapraksini nana

RV_09.112.03.2{25}  nanadhiyovasuyavo.anu ga iva tasthimendrayendo pari srava

RV_09.112.04.1{25}  asvo volha sukham ratham hasanamupamantrinah

RV_09.112.04.2{25}  sepo romanvantau bhedau varin manduka ichatindrayendo pari srava

 

RV_09.113.01.1{26}  saryanavati somamindrah pibatu vrtraha

RV_09.113.01.2{26}  balam dadhana atmani karisyan viryam mahadindrayendo pari srava

RV_09.113.02.1{26}  a pavasva disam pata arjikat soma midhvah

RV_09.113.02.2{26}  rtavakena satyena sraddhaya tapasa suta indrayendo pari srava

RV_09.113.03.1{26}  parjanyavrddham mahisam tam suryasya duhitabharat

RV_09.113.03.2{26}  tam gandharvah pratyagrbhnan tam some rasamadadhurindrayendopari srava

RV_09.113.04.1{26}  rtam vadannrtadyumna satyam vadan satyakarman

RV_09.113.04.2{26}  sraddham vadan soma rajan dhatra soma pariskrta indrayendo pari srava

RV_09.113.05.1{26}  satyamugrasya brhatah sam sravanti samsravah

RV_09.113.05.2{26}  sam yanti rasino rasah punano brahmana hara indrayendo pari srava

RV_09.113.06.1{27}  yatra brahma pavamana chandasyam vacam vadan

RV_09.113.06.2{27}  gravna some mahiyate somenanandam janayannindrayendo pari srava

RV_09.113.07.1{27}  yatra jyotirajasram yasmin loke svarhitam

RV_09.113.07.2{27}  tasmin mam dhehi pavamanamrte loke aksita indrayendo pari srava

RV_09.113.08.1{27}  yatra raja vaivasvato yatravarodhanam divah

RV_09.113.08.2{27}  yatramuryahvatirapastatra mamamrtam krdhindrayendo pari srava

RV_09.113.09.1{27}  yatranukamam caranam trinake tridive divah

RV_09.113.09.2{27}  loka yatra jyotismantastatra mamamrtam krdhindrayendo pari srava

RV_09.113.10.1{27}  yatra kama nikamasca yatra bradhnasya vistapam

RV_09.113.10.2{27}  svadha ca yatra trptisca tatra mamamrtam krdhindrayendo parisrava

RV_09.113.11.1{27}  yatranandasca modasca mudah pramuda asate

RV_09.113.11.2{27}  kamasya yatraptah kamastatra mamamrtam krdhindrayendo pari srava

 

RV_09.114.01.1{28}  ya indoh pavamanasyanu dhamanyakramit

RV_09.114.01.2{28}  tamahuh supraja iti yaste somavidhan mana indrayendo pari srava

RV_09.114.02.1{28}  rse mantrakrtam stomaih kasyapodvardhayan girah

RV_09.114.02.2{28}  somamnamasya rajanam yo jajne virudham patirindrayendo parisrava

RV_09.114.03.1{28}  sapta diso nanasuryah sapta hotara rtvijah

RV_09.114.03.2{28}  deva aditya ye sapta tebhih somabhi raksa na indrayendo pari srava

RV_09.114.04.1{28}  yat te rajanchrtam havistena somabhi raksa nah

RV_09.114.04.2{28}  arativa ma nastarin mo ca nah kim canamamadindrayendo parisrava