Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vedas > Rig Veda > Rig Veda 8

Rg Veda  8

 

RV_08.001.01.1{10}  ma cidanyad vi samsata sakhayo ma risanyata

RV_08.001.01.2{10}  indramitstota vrsanam saca sute muhuruktha ca samsata

RV_08.001.02.1{10}  avakraksinam vrsabham yathajuram gam na carsanisaham

RV_08.001.02.2{10}  vidvesanam samvananobhayamkaram mamhisthamubhayavinam

RV_08.001.03.1{10}  yaccid dhi tva jana ime nana havanta utaye

RV_08.001.03.2{10}  asmakam brahmedamindra bhutu te.aha visva ca vardhanam

RV_08.001.04.1{10}  vi tarturyante maghavan vipascito.aryo vipo jananam

RV_08.001.04.2{10}  upa kramasva pururupama bhara vajam nedisthamutaye

RV_08.001.05.1{10}  mahe cana tvamadrivah para sulkaya deyam

RV_08.001.05.2{10}  na sahasrayanayutaya vajrivo na sataya satamagha

RV_08.001.06.1{11}  vasyanindrasi me pituruta bhraturabhunjatah

RV_08.001.06.2{11}  mata came chadayathah sama vaso vasutvanaya radhase

RV_08.001.07.1{11}  kveyatha kvedasi purutra cid dhi te manah

RV_08.001.07.2{11}  alarsi yudhma khajakrt purandara pra gayatra agasisuh

RV_08.001.08.1{11}  prasmai gayatramarcata vavaturyah purandarah

RV_08.001.08.2{11}  yabhihkanvasyopa barhirasadam yasad vajri bhinat purah

RV_08.001.09.1{11}  ye te santi dasagvinah satino ye sahashrinah

RV_08.001.09.2{11}  asvaso yete vrsano raghudruvastebhirnastuyama gahi

RV_08.001.10.1{11}  a tvadya sabardugham huve gayatravepasam

RV_08.001.10.2{11}  indram dhenumsudughamanyamisamurudharamaramkrtam

RV_08.001.11.1{12}  yat tudat sura etasam vanku vatasya parnina

RV_08.001.11.2{12}  vahat kutsamarjuneyam satakratuh tsarad gandharvamastrtam

RV_08.001.12.1{12}  ya rte cidabhishrisah pura jatrubhya atrdah

RV_08.001.12.2{12}  sandhatasandhim maghava puruvasuriskarta vihrutam punah

RV_08.001.13.1{12}  ma bhuma nistya ivendra tvadarana iva

RV_08.001.13.2{12}  vanani na prajahitanyadrivo durosaso amanmahi

RV_08.001.14.1{12}  amanmahidanasavo.anugrasasca vrtrahan

RV_08.001.14.2{12}  sakrt su te mahata sura radhasanu stomam mudimahi

RV_08.001.15.1{12}  yadi stomam mama sravadasmakamindramindavah

RV_08.001.15.2{12}  tirah pavitram sasrvamsa asavo mandantu tugryavrdhah

RV_08.001.16.1{13}  a tvadya sadhastutim vavatuh sakhyura gahi

RV_08.001.16.2{13}  upastutirmaghonam pra tvavatvadha te vasmi sustutim

RV_08.001.17.1{13}  sota hi somamadribhiremenamapsu dhavata

RV_08.001.17.2{13}  gavya vastreva vasayanta in naro nirdhuksan vaksanabhyah

RV_08.001.18.1{13}  adha jmo adha va divo brhato rocanadadhi

RV_08.001.18.2{13}  aya vardhasva tanva gira mama jata sukrato prna

RV_08.001.19.1{13}  indraya su madintamam somam sota varenyam

RV_08.001.19.2{13}  sakra enam pipayad visvaya dhiya hinvanam na vajayum

RV_08.001.20.1{13}  ma tva somasya galdaya sada yacannaham gira

RV_08.001.20.2{13}  bhurnim mrgam na savanesu cukrudham ka isanam na yacisat

RV_08.001.21.1{14}  madenesitam madamugramugrena savasa

RV_08.001.21.2{14}  visvesam tarutaram madacyutam made hi sma dadati nah

RV_08.001.22.1{14}  sevare varya puru devo martaya dasuse

RV_08.001.22.2{14}  sa sunvate castuvate ca rasate visvagurto aristutah

RV_08.001.23.1{14}  endra yahi matsva citrena deva radhasa

RV_08.001.23.2{14}  saro na prasyudaram sapitibhira somebhiruru sphiram

RV_08.001.24.1{14}  a tva sahasrama satam yukta rathe hiranyaye

RV_08.001.24.2{14}  brahmayujo haraya indra kesino vahantu somapitaye

RV_08.001.25.1{14}  a tva rathe hiranyaye hari mayurasepya

RV_08.001.25.2{14}  sitiprstha vahatam madhvo andhaso vivaksanasya pitaye

RV_08.001.26.1{15}  piba tvasya girvanah sutasya purvapa iva

RV_08.001.26.2{15}  pariskrtasya rasina iyamasutiscarurmadaya patyate

RV_08.001.27.1{15}  ya eko asti damsana mahanugro abhi vrataih

RV_08.001.27.2{15}  gamat sa sipri na sa yosada gamad dhavam na pari varjati

RV_08.001.28.1{15}  tvam puram carisnvam vadhaih susnasya sam pinak

RV_08.001.28.2{15}  tvambha anu caro adha dvita yadindra havyo bhuvah

RV_08.001.29.1{15}  mama tva sura udite mama madhyandine divah

RV_08.001.29.2{15}  mama prapitveapisarvare vasava stomaso avrtsata

RV_08.001.30.1{15}  stuhi stuhidete gha te mamhisthaso maghonam

RV_08.001.30.2{15}  ninditasvah prapathi paramajya maghasya medhyatithe

RV_08.001.31.1{16}  a yadasvan vananvatah sraddhayaham rathe ruham

RV_08.001.31.2{16}  utavamasya vasunasciketati yo asti yadvah pasuh

RV_08.001.32.1{16}  ya rjra mahyam mamahe saha tvaca hiranyaya

RV_08.001.32.2{16}  esa visvanyabhyastu saubhagasangasya svanadrathah

RV_08.001.33.1{16}  adha playogirati dasadanyanasango agne dasabhih sahasraih

RV_08.001.33.2{16}  adhoksano dasa mahyam rusanto nala iva saraso niratisthan

RV_08.001.34.1{16}  anvasya sthuram dadrse purastadanastha ururavarambamanah

RV_08.001.34.2{16}  sasvati naryabhicaksyaha subhadramarya bhojanam bibharsi

 

RV_08.002.01.1{17}  idam vaso sutamandhah piba supurnamudaram

RV_08.002.01.2{17}  anabhayin rarima te

RV_08.002.02.1{17}  nrbhirdhutah suto asnairavyo varaih pariputah

RV_08.002.02.2{17}  asvona nikto nadisu

RV_08.002.03.1{17}  tam te yavam yatha gobhih svadumakarma shrinantah

RV_08.002.03.2{17}  indra tvasmin sadhamade

RV_08.002.04.1{17}  indra it somapa eka indrah sutapa visvayuh

RV_08.002.04.2{17}  antardevan martyamsca

RV_08.002.05.1{17}  na yam sukro na durasirna trpra uruvyacasam

RV_08.002.05.2{17}  apasprnvate suhardam

RV_08.002.06.1{18}  gobhiryadimanye asman mrgam na vra mrgayante

RV_08.002.06.2{18}  abhitsaranti dhenubhih

RV_08.002.07.1{18}  traya indrasya somah sutasah santu devasya

RV_08.002.07.2{18}  sve ksaye sutapavnah

RV_08.002.08.1{18}  trayah kosasah scotanti tisrascamvah supurnah

RV_08.002.08.2{18}  samane adhi bharman

RV_08.002.09.1{18}  sucirasi purunisthah ksirairmadhyata asirtah

RV_08.002.09.2{18}  dadhna mandisthah surasya

RV_08.002.10.1{18}  ime ta indra somastivra asme sutasah

RV_08.002.10.2{18}  sukra asiramyacante

RV_08.002.11.1{19}  tanasiram purolasamindremam somam shrinihi

RV_08.002.11.2{19}  revantam hi tva srnomi

RV_08.002.12.1{19}  hrtsu pitaso yudhyante durmadaso na surayam

RV_08.002.12.2{19}  udharna nagna jarante

RV_08.002.13.1{19}  revanid revata stota syat tvavato maghonah

RV_08.002.13.2{19}  predu harivah srutasya

RV_08.002.14.1{19}  uktham cana sasyamanamagorarira ciketa

RV_08.002.14.2{19}  na gayatramgiyamanam

RV_08.002.15.1{19}  ma na indra piyatnave ma sardhate para dah

RV_08.002.15.2{19}  siksa sacivah sacibhih

RV_08.002.16.1{20}  vayamu tva tadidartha indra tvayantah sakhayah

RV_08.002.16.2{20}  kanvaukthebhirjarante

RV_08.002.17.1{20}  na ghemanyada papana vajrinnapaso navistau

RV_08.002.17.2{20}  tavedu stomam ciketa

RV_08.002.18.1{20}  ichanti devah sunvantam na svapnaya sprhayanti

RV_08.002.18.2{20}  yanti pramadamatandrah

RV_08.002.19.1{20}  o su pra yahi vajebhirma hrnitha abhyasman

RV_08.002.19.2{20}  mahaniva yuvajanih

RV_08.002.20.1{20}  mo svadya durhanavan sayam karadare asmat

RV_08.002.20.2{20}  ashrira iva jamata

RV_08.002.21.1{21}  vidma hyasya virasya bhuridavarim sumatim

RV_08.002.21.2{21}  trisu jatasya manamsi

RV_08.002.22.1{21}  a tu sinca kanvamantam na gha vidma savasanat

RV_08.002.22.2{21}  yasastaram satamuteh

RV_08.002.23.1{21}  jyesthena sotarindraya somam viraya sakraya

RV_08.002.23.2{21}  bhara piban naryaya

RV_08.002.24.1{21}  yo vedistho avyathisvasvavantam jaritrbhyah

RV_08.002.24.2{21}  vajam stotrbhyo gomantam

RV_08.002.25.1{21}  panyam-panyamit sotara a dhavata madyaya

RV_08.002.25.2{21}  somam viraya suraya

RV_08.002.26.1{22}  pata vrtraha sutama gha gaman nare asmat

RV_08.002.26.2{22}  ni yamate satamutih

RV_08.002.27.1{22}  eha hari brahmayuja sagma vaksatah sakhayam

RV_08.002.27.2{22}  girbhihsrutam girvanasam

RV_08.002.28.1{22}  svadavah soma a yahi shritah soma a yahi

RV_08.002.28.2{22}  siprinnrsivah sacivo nayamacha sadhamadam

RV_08.002.29.1{22}  stutasca yastva vardhanti mahe radhase nrmnaya

RV_08.002.29.2{22}  indrakarinam vrdhantah

RV_08.002.30.1{22}  girasca yaste girvaha uktha ca tubhyam tani

RV_08.002.30.2{22}  satra dadhire savamsi

RV_08.002.31.1{23}  evedesa tuvikurmirvajaneko vajrahastah

RV_08.002.31.2{23}  sanadamrktodayate

RV_08.002.32.1{23}  hanta vrtram daksinenendrah puru puruhutah

RV_08.002.32.2{23}  mahan mahibhih sacibhih

RV_08.002.33.1{23}  yasmin visvascarsanaya uta cyautna jrayamsi ca

RV_08.002.33.2{23}  anu ghen mandi maghonah

RV_08.002.34.1{23}  esa etani cakarendro visva yo.ati srnve

RV_08.002.34.2{23}  vajadava maghonam

RV_08.002.35.1{23}  prabharta ratham gavyantamapakaccid yamavati

RV_08.002.35.2{23}  ino vasusa hi volha

RV_08.002.36.1{24}  sanita vipro arvadbhirhanta vrtram nrbhih surah

RV_08.002.36.2{24}  satyo.avita vidhantam

RV_08.002.37.1{24}  yajadhvainam priyamedha indram satraca manasa

RV_08.002.37.2{24}  yo bhut somaih satyamadva

RV_08.002.38.1{24}  gathasravasam satpatim sravaskamam purutmanam

RV_08.002.38.2{24}  kanvasogata vajinam

RV_08.002.39.1{24}  ya rte cid gas padebhyo dat sakha nrbhyah sacivan

RV_08.002.39.2{24}  yeasmin kamamashriyan

RV_08.002.40.1{24}  ittha dhivantamadrivah kanvam medhyatithim

RV_08.002.40.2{24}  meso bhuto'bhi yannayah

RV_08.002.41.1{24}  siksa vibhindo asmai catvaryayuta dadat

RV_08.002.41.2{24}  asta parah sahasra

RV_08.002.42.1{24}  uta su tye payovrdha maki ranasya naptya

RV_08.002.42.2{24}  janitvanaya mamahe

 

RV_08.003.01.1{25}  piba sutasya rasino matsva na indra gomatah

RV_08.003.01.2{25}  apirno bodhisadhamadyo vrdhe.asmanavantu te dhiyah

RV_08.003.02.1{25}  bhuyama te sumatau vajino vayam ma na starabhimataye

RV_08.003.02.2{25}  asmancitrabhiravatadabhistibhira nah sumnesu yamaya

RV_08.003.03.1{25}  ima u tva puruvaso giro vardhantu ya mama

RV_08.003.03.2{25}  pavakavarnahsucayo vipascito.abhi stomairanusata

RV_08.003.04.1{25}  ayam sahasram rsibhih sahaskrtah samudra iva paprathe

RV_08.003.04.2{25}  satyah so asya mahima grne savo yajnesu viprarajye

RV_08.003.05.1{25}  indramid devatataya indram prayatyadhvare

RV_08.003.05.2{25}  indram samikevanino havamaha indram dhanasya sataye

RV_08.003.06.1{26}  indro mahna rodasi paprathacchava indrah suryamarocayat

RV_08.003.06.2{26}  indre ha visva bhuvanani yemira indre suvanasa indavah

RV_08.003.07.1{26}  abhi tva purvapitaya indra stomebhirayavah

RV_08.003.07.2{26}  samicinasarbhavah samasvaran rudra grnanta purvyam

RV_08.003.08.1{26}  asyedindro vavrdhe vrsnyam savo made sutasya visnavi

RV_08.003.08.2{26}  adya tamasya mahimanamayavo.anu stuvanti purvatha

RV_08.003.09.1{26}  tat tva yami suviryam tad brahma purvacittaye

RV_08.003.09.2{26}  yena yatibhyo bhrgave dhane hite yena praskanvamavitha

RV_08.003.10.1{26}  yena samudramasrjo mahirapastadindra vrsni te savah

RV_08.003.10.2{26}  sadyah so asya mahima na samnase yam ksoniranucakrade

RV_08.003.11.1{27}  sagdhi na indra yat tva rayim yami suviryam

RV_08.003.11.2{27}  sagdhi vajaya prathamam sisasate sagdhi stomaya purvya

RV_08.003.12.1{27}  sagdhi no asya yad dha pauramavitha dhiya indra sisasatah

RV_08.003.12.2{27}  sagdhi yatha rusamam syavakam krpamindra pravah svarnaram

RV_08.003.13.1{27}  kan navyo atasinam turo grnita martyah

RV_08.003.13.2{27}  nahi nvasya mahimanamindriyam svargrnanta anasuh

RV_08.003.14.1{27}  kadu stuvanta rtayanta devata rsih ko vipra ohate

RV_08.003.14.2{27}  kada havam maghavannindra sunvatah kadu stuvata a gamah

RV_08.003.15.1{27}  udu tye madhumattama gira stomasa irate

RV_08.003.15.2{27}  satrajito dhanasa aksitotayo vajayanto ratha iva

RV_08.003.16.1{28}  kanva iva bhrgavah surya iva visvamid dhitamanasuh

RV_08.003.16.2{28}  indram stomebhirmahayanta ayavah priyamedhaso asvaran

RV_08.003.17.1{28}  yuksva hi vrtrahantama hari indra paravatah

RV_08.003.17.2{28}  arvacino maghavan somapitaya ugra rsvebhira gahi

RV_08.003.18.1{28}  ime hi te karavo vavasurdhiya vipraso medhasataye

RV_08.003.18.2{28}  satvam no maghavannindra girvano veno na srnudhi havam

RV_08.003.19.1{28}  nirindra brhatibhyo vrtram dhanubhyo asphurah

RV_08.003.19.2{28}  nirarbudasya mrgayasya mayino nih parvatasya ga ajah

RV_08.003.20.1{28}  niragnayo rurucurniru suryo nih soma indriyo rasah

RV_08.003.20.2{28}  nirantariksadadhamo mahamahim krse tadindra paumsyam

RV_08.003.21.1{29}  yam me durindro marutah pakasthama kaurayanah

RV_08.003.21.2{29}  visvesam tmana sobhisthamupeva divi dhavamanam

RV_08.003.22.1{29}  rohitam me pakasthama sudhuram kaksyapram

RV_08.003.22.2{29}  adad rayo vibodhanam

RV_08.003.23.1{29}  yasma anye dasa prati dhuram vahanti vahnayah

RV_08.003.23.2{29}  astam vayo na tugryam

RV_08.003.24.1{29}  atma pitustanurvasa ojoda abhyanjanam

RV_08.003.24.2{29}  turiyamid rohitasya pakasthamanam bhojam dataramabravam

 

RV_08.004.01.1{30}  yadindra pragapagudam nyag va huyase nrbhih

RV_08.004.01.2{30}  sima puru nrsuto asyanave.asi prasardha turvase

RV_08.004.02.1{30}  yad va rume rusame syavake krpa indra madayase saca

RV_08.004.02.2{30}  kanvasastva brahmabhi stomavahasa indra yachantya gahi

RV_08.004.03.1{30}  yatha gauro apa krtam trsyannetyaverinam

RV_08.004.03.2{30}  apitve nah prapitve tuyama gahi kanvesu su saca piba

RV_08.004.04.1{30}  mandantu tva maghavannindrendavo radhodeyaya sunvate

RV_08.004.04.2{30}  amusya somamapibascamu sutam jyestham tad dadhise sahah

RV_08.004.05.1{30}  pra cakre sahasa saho babhanja manyumojasa

RV_08.004.05.2{30}  visve ta indra prtanayavo yaho ni vrksa iva yemire

RV_08.004.06.1{31}  sahasreneva sacate yaviyudha yasta anal upastutim putram pravargam krnute suvirye dasnoti namauktibhih

RV_08.004.07.1{31}  ma bhema ma sramismograsya sakhye tava

RV_08.004.07.2{31}  mahat te vrsno abhicaksyam krtam pasyema turvasam yadum

RV_08.004.08.1{31}  savyamanu sphigyam vavase vrsa na dano asya rosati

RV_08.004.08.2{31}  madhva samprktah saraghena dhenavastuyamehi drava piba

RV_08.004.09.1{31}  asvi rathi surupa id gomanidindra te sakha

RV_08.004.09.2{31}  svatrabhaja vayasa sacate sada candro yati sabhamupa

RV_08.004.10.1{31}  rsyo na trsyannavapanama gahi piba somam vasananu

RV_08.004.10.2{31}  nimeghamano maghavan dive-diva ojistham dadhise sahah

RV_08.004.11.1{32}  adhvaryo dravaya tvam somamindrah pipasati

RV_08.004.11.2{32}  upa nunamyuyuje vrsana hari a ca jagama vrtraha

RV_08.004.12.1{32}  svayam cit sa manyate dasurirjano yatra somasya trmpasi

RV_08.004.12.2{32}  idam te annam yujyam samuksitam tasyehi pra drava piba

RV_08.004.13.1{32}  rathesthayadhvaryavah somamindraya sotana

RV_08.004.13.2{32}  adhi bradhnasyadrayo vi caksate sunvanto dasvadhvaram

RV_08.004.14.1{32}  upa bradhnam vavata vrsana hari indramapasu vaksatah

RV_08.004.14.2{32}  arvancam tva saptayo.adhvarashriyo vahantu savanedupa

RV_08.004.15.1{32}  pra pusanam vrnimahe yujyaya puruvasum

RV_08.004.15.2{32}  sa sakra siksa puruhuta no dhiya tuje raye vimocana

RV_08.004.16.1{33}  sam nah sisihi bhurijoriva ksuram rasva rayo vimocana

RV_08.004.16.2{33}  tve tan nah suvedamushriyam vasu yam tvam hinosi martyam

RV_08.004.17.1{33}  vemi tva pusannrnjase vemi stotava aghrne

RV_08.004.17.2{33}  na tasya vemyaranam hi tad vaso stuse pajraya samne

RV_08.004.18.1{33}  para gavo yavasam kaccidaghrne nityam rekno amartya

RV_08.004.18.2{33}  asmakam pusannavita sivo bhava mamhistho vajasataye

RV_08.004.19.1{33}  sthuram radhah satasvam kurungasya divistisu

RV_08.004.19.2{33}  rajnastvesasya subhagasya ratisu turvasesvamanmahi

RV_08.004.20.1{33}  dhibhih satani kanvasya vajinah priyamedhairabhidyubhih

RV_08.004.20.2{33}  sastim sahasranu nirmajamaje niryuthani gavam rsih

RV_08.004.21.1{33}  vrksascin me abhipitve araranuh

RV_08.004.21.2{33}  gam bhajanta mehanasvam bhajanta mehana

 

RV_08.005.01.1{01}  duradiheva yat satyarunapsurasisvitat

RV_08.005.01.2{01}  vi bhanum visvadhatanat

RV_08.005.02.1{01}  nrvad dasra manoyuja rathena prthupajasa

RV_08.005.02.2{01}  sacethe asvinosasam

RV_08.005.03.1{01}  yuvabhyam vajinivasu prati stoma adrksata

RV_08.005.03.2{01}  vacam dutoyathohise

RV_08.005.04.1{01}  purupriya na utaye purumandra puruvasu

RV_08.005.04.2{01}  stuse kanvasoasvina

RV_08.005.05.1{01}  mamhistha vajasatamesayanta subhas pati

RV_08.005.05.2{01}  gantara dasuso grham

RV_08.005.06.1{02}  ta sudevaya dasuse sumedhamavitarinim

RV_08.005.06.2{02}  ghrtairgavyutimuksatam

RV_08.005.07.1{02}  a na stomamupa dravat tuyam syenebhirasubhih

RV_08.005.07.2{02}  yatamasvebhirasvina

RV_08.005.08.1{02}  yebhistisrah paravato divo visvani rocana

RV_08.005.08.2{02}  trinraktun paridiyathah

RV_08.005.09.1{02}  uta no gomatirisa uta satiraharvida

RV_08.005.09.2{02}  vi pathah sataye sitam

RV_08.005.10.1{02}  a no gomantamasvina suviram suratham rayim

RV_08.005.10.2{02}  volhamasvavatirisah

RV_08.005.11.1{03}  vavrdhana subhas pati dasra hiranyavartani

RV_08.005.11.2{03}  pibatam somyam madhu

RV_08.005.12.1{03}  asmabhyam vajinivasu maghavadbhyasca saprathah

RV_08.005.12.2{03}  chardiryantamadabhyam

RV_08.005.13.1{03}  ni su brahma jananam yavistam tuyama gatam

RV_08.005.13.2{03}  mo svanyanuparatam

RV_08.005.14.1{03}  asya pibatamasvina yuvam madasya carunah

RV_08.005.14.2{03}  madhvo ratasyadhisnya

RV_08.005.15.1{03}  asme a vahatam rayim satavantam sahashrinam

RV_08.005.15.2{03}  puruksum visvadhayasam

RV_08.005.16.1{04}  purutra cid dhi vam nara vihvayante manisinah

RV_08.005.16.2{04}  vaghadbhirasvina gatam

RV_08.005.17.1{04}  janaso vrktabarhiso havismanto aramkrtah

RV_08.005.17.2{04}  yuvam havante asvina

RV_08.005.18.1{04}  asmakamadya vamayam stomo vahistho antamah

RV_08.005.18.2{04}  yuvabhyam bhutvasvina

RV_08.005.19.1{04}  yo ha vam madhuno drtirahito rathacarsane

RV_08.005.19.2{04}  tatah pibatamasvina

RV_08.005.20.1{04}  tena no vajinivasu pasve tokaya sam gave

RV_08.005.20.2{04}  vahatam pivaririsah

RV_08.005.21.1{05}  uta no divya isa uta sindhunraharvida

RV_08.005.21.2{05}  apa dvareva varsathah

RV_08.005.22.1{05}  kada vam taugryo vidhat samudre jahito nara

RV_08.005.22.2{05}  yad vam ratho vibhis patat

RV_08.005.23.1{05}  yuvam kanvaya nasatyapiriptaya harmye

RV_08.005.23.2{05}  sasvadutirdasasyathah

RV_08.005.24.1{05}  tabhira yatamutibhirnavyasibhih susastibhih

RV_08.005.24.2{05}  yad vam vrsanvasu huve

RV_08.005.25.1{05}  yatha cit kanvamavatam priyamedhamupastutam

RV_08.005.25.2{05}  atrim sinjaramasvina

RV_08.005.26.1{06}  yathota krtvye dhane.amsum gosvagastyam

RV_08.005.26.2{06}  yatha vajesu sobharim

RV_08.005.27.1{06}  etavad vam vrsanvasu ato va bhuyo asvina

RV_08.005.27.2{06}  grnantah sumnamimahe

RV_08.005.28.1{06}  ratham hiranyavandhuram hiranyabhisumasvina

RV_08.005.28.2{06}  a hi sthatho divisprsam

RV_08.005.29.1{06}  hiranyayi vam rabhirisa akso hiranyayah

RV_08.005.29.2{06}  ubha cakra hiranyaya

RV_08.005.30.1{06}  tena no vajinivasu paravatascida gatam

RV_08.005.30.2{06}  upemam sustutim mama

RV_08.005.31.1{07}  a vahethe parakat purvirasnantavasvina

RV_08.005.31.2{07}  iso dasiramartya

RV_08.005.32.1{07}  a no dyumnaira sravobhira raya yatamasvina

RV_08.005.32.2{07}  puruscandra nasatya

RV_08.005.33.1{07}  eha vam prusitapsavo vayo vahantu parninah

RV_08.005.33.2{07}  acha svadhvaram janam

RV_08.005.34.1{07}  ratham vamanugayasam ya isa vartate saha

RV_08.005.34.2{07}  na cakramabhi badhate

RV_08.005.35.1{07}  hiranyayena rathena dravatpanibhirasvaih

RV_08.005.35.2{07}  dhijavana nasatya

RV_08.005.36.1{08}  yuvam mrgam jagrvamsam svadatho va vrsanvasu

RV_08.005.36.2{08}  ta nahprnktamisa rayim

RV_08.005.37.1{08}  ta me asvina saninam vidyatam navanam

RV_08.005.37.2{08}  yatha ciccaidyah kasuh satamustranam dadat sahasra dasa gonam

RV_08.005.38.1{08}  yo me hiranyasandrso dasa rajno amamhata

RV_08.005.38.2{08}  adhaspada iccaidyasya krstayascarmamna abhito janah

RV_08.005.39.1{08}  makirena patha gad yeneme yanti cedayah

RV_08.005.39.2{08}  anyo net surirohate bhuridavattaro janah

 

RV_08.006.01.1{09}  mahanindro ya ojasa parjanyo vrstimaniva

RV_08.006.01.2{09}  stomairvatsasya vavrdhe

RV_08.006.02.1{09}  prajam rtasya pipratah pra yad bharanta vahnayah

RV_08.006.02.2{09}  vipra rtasya vahasa

RV_08.006.03.1{09}  kanva indram yadakrata stomairyajnasya sadhanam

RV_08.006.03.2{09}  jamibruvata ayudham

RV_08.006.04.1{09}  samasya manyave viso visva namanta krstayah

RV_08.006.04.2{09}  samudrayeva sindhavah

RV_08.006.05.1{09}  ojastadasya titvisa ubhe yad samavartayat

RV_08.006.05.2{09}  indrascarmevarodasi

RV_08.006.06.1{10}  vi cid vrtrasya dodhato vajrena sataparvana

RV_08.006.06.2{10}  siro bibhedavrsnina

RV_08.006.07.1{10}  ima abhi pra nonumo vipamagresu dhitayah

RV_08.006.07.2{10}  agneh socirna didyutah

RV_08.006.08.1{10}  guha satirupa tmana pra yacchocanta dhitayah

RV_08.006.08.2{10}  kanvartasya dharaya

RV_08.006.09.1{10}  pra tamindra nasimahi rayim gomantamasvinam

RV_08.006.09.2{10}  pra brahmapurvacittaye

RV_08.006.10.1{10}  ahamid dhi pitus pari medham rtasya jagrabha

RV_08.006.10.2{10}  aham surya ivajani

RV_08.006.11.1{11}  aham pratnena manmana girah sumbhami kanvavat

RV_08.006.11.2{11}  yenendrahsusmamid dadhe

RV_08.006.12.1{11}  ye tvamindra na tustuvur{r}sayo ye ca tustuvuh

RV_08.006.12.2{11}  mamedvardhasva sustutah

RV_08.006.13.1{11}  yadasya manyuradhvanid vi vrtram parvaso rujan

RV_08.006.13.2{11}  apah samudramairayat

RV_08.006.14.1{11}  ni susna indra dharnasim vajram jaghantha dasyavi

RV_08.006.14.2{11}  vrsahyugra srnvise

RV_08.006.15.1{11}  na dyava indramojasa nantariksani vajrinam

RV_08.006.15.2{11}  na vivyacanta bhumayah

RV_08.006.16.1{12}  yasta indra mahirapa stabhuyamana asayat

RV_08.006.16.2{12}  ni tam padyasu sisnathah

RV_08.006.17.1{12}  ya ime rodasi mahi samici samajagrabhit

RV_08.006.17.2{12}  tamobhirindra tam guhah

RV_08.006.18.1{12}  ya indra yatayastva bhrgavo ye ca tustuvuh

RV_08.006.18.2{12}  mamedugra srudhi havam

RV_08.006.19.1{12}  imasta indra prsnayo ghrtam duhata asiram

RV_08.006.19.2{12}  enam rtasya pipyusih

RV_08.006.20.1{12}  ya indra prasvastvasa garbhamacakriran

RV_08.006.20.2{12}  pari dharmeva suryam

RV_08.006.21.1{13}  tvamicchavasas pate kanva ukthena vavrdhuh

RV_08.006.21.2{13}  tvam sutasa indavah

RV_08.006.22.1{13}  tavedindra pranitisuta prasastiradrivah

RV_08.006.22.2{13}  yajno vitantasayyah

RV_08.006.23.1{13}  a na indra mahimisam puram na darsi gomatim

RV_08.006.23.2{13}  uta prajam suviryam

RV_08.006.24.1{13}  uta tyadasvasvyam yadindra nahusisva

RV_08.006.24.2{13}  agre viksupradidayat

RV_08.006.25.1{13}  abhi vrajam na tatnise sura upakacaksasam

RV_08.006.25.2{13}  yadindra mrlayasi nah

RV_08.006.26.1{14}  yadanga tavisiyasa indra prarajasi ksitih

RV_08.006.26.2{14}  mahanapara ojasa

RV_08.006.27.1{14}  tam tva havismatirvisa upa bruvata utaye

RV_08.006.27.2{14}  urujrayasamindubhih

RV_08.006.28.1{14}  upahvare girinam samgathe ca nadinam

RV_08.006.28.2{14}  dhiya vipro ajayata

RV_08.006.29.1{14}  atah samudramudvatascikitvanava pasyati

RV_08.006.29.2{14}  yato vipana ejati

RV_08.006.30.1{14}  adit pratnasya retaso jyotis pasyanti vasaram

RV_08.006.30.2{14}  paro yadidhyate diva

RV_08.006.31.1{15}  kanvasa indra te matim visve vardhanti paumsyam

RV_08.006.31.2{15}  uto savistha vrsnyam

RV_08.006.32.1{15}  imam ma indra sustutim jusasva pra su mamava

RV_08.006.32.2{15}  uta pravardhaya matim

RV_08.006.33.1{15}  uta brahmanya vayam tubhyam pravrddha vajrivah

RV_08.006.33.2{15}  vipra ataksma jivase

RV_08.006.34.1{15}  abhi kanva anusatapo na pravata yatih

RV_08.006.34.2{15}  indram vananvati matih

RV_08.006.35.1{15}  indramukthani vavrdhuh samudramiva sindhavah

RV_08.006.35.2{15}  anuttamanyumajaram

RV_08.006.36.1{16}  a no yahi paravato haribhyam haryatabhyam

RV_08.006.36.2{16}  imamindra sutam piba

RV_08.006.37.1{16}  tvamid vrtrahantama janaso vrktabarhisah

RV_08.006.37.2{16}  havante vajasataye

RV_08.006.38.1{16}  anu tva rodasi ubhe cakram na vartyetasam

RV_08.006.38.2{16}  anu suvanasa indavah

RV_08.006.39.1{16}  mandasva su svarnara utendra saryanavati

RV_08.006.39.2{16}  matsva vivasvato mati

RV_08.006.40.1{16}  vavrdhana upa dyavi vrsa vajryaroravit

RV_08.006.40.2{16}  vrtraha somapatamah

RV_08.006.41.1{17}  rsirhi purvaja asyeka isana ojasa

RV_08.006.41.2{17}  indra coskuyase vasu

RV_08.006.42.1{17}  asmakam tva sutanupa vitaprstha abhi prayah

RV_08.006.42.2{17}  satamvahantu harayah

RV_08.006.43.1{17}  imam su purvyam dhiyam madhorghrtasya pipyusim

RV_08.006.43.2{17}  kanva ukthena vavrdhuh

RV_08.006.44.1{17}  indramid vimahinam medhe vrnita martyah

RV_08.006.44.2{17}  indram sanisyurutaye

RV_08.006.45.1{17}  arvancam tva purustuta priyamedhastuta hari

RV_08.006.45.2{17}  somapeyayavaksatah

RV_08.006.46.1{17}  satamaham tirindire sahasram parsava dade

RV_08.006.46.2{17}  radhamsiyadvanam

RV_08.006.47.1{17}  trini satanyarvatam sahasra dasa gonam

RV_08.006.47.2{17}  dadus pajraya samne

RV_08.006.48.1{17}  udanat kakuho divamustrancaturyujo dadat

RV_08.006.48.2{17}  sravasa yadvam janam

 

RV_08.007.01.1{18}  pra yad vastristubhamisam maruto vipro aksarat

RV_08.007.01.2{18}  vi parvatesu rajatha

RV_08.007.02.1{18}  yadanga tavisiyavo yamam subhra acidhvam

RV_08.007.02.2{18}  ni parvata ahasata

RV_08.007.03.1{18}  udirayanta vayubhirvasrasah prsnimatarah

RV_08.007.03.2{18}  dhuksantapipyusimisam

RV_08.007.04.1{18}  vapanti maruto miham pra vepayanti parvatan

RV_08.007.04.2{18}  yad yamam yanti vayubhih

RV_08.007.05.1{18}  ni yad yamaya vo girirni sindhavo vidharmane

RV_08.007.05.2{18}  mahe susmaya yemire

RV_08.007.06.1{19}  yusmanu naktamutaye yusman diva havamahe

RV_08.007.06.2{19}  yusman prayatyadhvare

RV_08.007.07.1{19}  udu tye arunapsavascitra yamebhirirate

RV_08.007.07.2{19}  vasra adhisnuna divah

RV_08.007.08.1{19}  srjanti rasmimojasa pantham suryaya yatave

RV_08.007.08.2{19}  te bhanubhirvi tasthire

RV_08.007.09.1{19}  imam me maruto giramimam stomam rbhuksanah

RV_08.007.09.2{19}  imam me vanata havam

RV_08.007.10.1{19}  trini saramsi prsnayo duduhre vajrine madhu

RV_08.007.10.2{19}  utsam kavandhamudrinam

RV_08.007.11.1{20}  maruto yad dha vo divah sumnayanto havamahe

RV_08.007.11.2{20}  a tu na upagantana

RV_08.007.12.1{20}  yuyam hi stha sudanavo rudra rbhuksano dame

RV_08.007.12.2{20}  uta pracetaso made

RV_08.007.13.1{20}  a no rayim madacyutam puruksum visvadhayasam

RV_08.007.13.2{20}  iyarta maruto divah

RV_08.007.14.1{20}  adhiva yad girinam yamam subhra acidhvam

RV_08.007.14.2{20}  suvanairmandadhva indubhih

RV_08.007.15.1{20}  etavatascidesam sumnam bhikseta martyah

RV_08.007.15.2{20}  adabhyasya manmabhih

RV_08.007.16.1{21}  ye drapsa iva rodasi dhamantyanu vrstibhih

RV_08.007.16.2{21}  utsam duhanto aksitam

RV_08.007.17.1{21}  udu svanebhirirata ud rathairudu vayubhih

RV_08.007.17.2{21}  ut stomaih prsnimatarah

RV_08.007.18.1{21}  yenava turvasam yadum yena kanvam dhanasprtam

RV_08.007.18.2{21}  raye su tasya dhimahi

RV_08.007.19.1{21}  ima u vah sudanavo ghrtam na pipyusirisah

RV_08.007.19.2{21}  vardhan kanvasya manmabhih

RV_08.007.20.1{21}  kva nunam sudanavo madatha vrktabarhisah

RV_08.007.20.2{21}  brahma ko vahsaparyati

RV_08.007.21.1{22}  nahi sma yad dha vah pura stomebhirvrktabarhisah

RV_08.007.21.2{22}  sardhan rtasya jinvatha

RV_08.007.22.1{22}  samu tye mahatirapah sam ksoni samu suryam

RV_08.007.22.2{22}  sam vajram parvaso dadhuh

RV_08.007.23.1{22}  vi vrtram parvaso yayurvi parvatanarajinah

RV_08.007.23.2{22}  cakrana vrsni paumsyam

RV_08.007.24.1{22}  anu tritasya yudhyatah susmamavannuta kratum

RV_08.007.24.2{22}  anvindram vrtraturye

RV_08.007.25.1{22}  vidyuddhasta abhidyavah siprah sirsan hiranyayih

RV_08.007.25.2{22}  subhra vyanjata shriye

RV_08.007.26.1{23}  usana yat paravata uksno randhramayatana

RV_08.007.26.2{23}  dyaurna cakradad bhiya

RV_08.007.27.1{23}  a no makhasya davane.asvairhiranyapanibhih

RV_08.007.27.2{23}  devasa upa gantana

RV_08.007.28.1{23}  yadesam prsati rathe prastirvahati rohitah

RV_08.007.28.2{23}  yanti subhra rinannapah

RV_08.007.29.1{23}  susome saryanavatyarjike pastyavati

RV_08.007.29.2{23}  yayurnicakraya narah

RV_08.007.30.1{23}  kada gachatha maruta ittha vipram havamanam

RV_08.007.30.2{23}  mardikebhirnadhamanam

RV_08.007.31.1{24}  kad dha nunam kadhapriyo yadindramajahatana

RV_08.007.31.2{24}  ko vah sakhitva ohate

RV_08.007.32.1{24}  saho su no vajrahastaih kanvaso agnim marudbhih

RV_08.007.32.2{24}  stusehiranyavasibhih

RV_08.007.33.1{24}  o su vrsnah prayajyuna navyase suvitaya

RV_08.007.33.2{24}  vavrtyam citravajan

RV_08.007.34.1{24}  girayascin ni jihate parsanaso manyamanah

RV_08.007.34.2{24}  parvatascin ni yemire

RV_08.007.35.1{24}  aksnayavano vahantyantariksena patatah

RV_08.007.35.2{24}  dhatarah stuvate vayah

RV_08.007.36.1{24}  agnirhi jani purvyaschando na suro arcisa

RV_08.007.36.2{24}  te bhanubhirvi tasthire

 

RV_08.008.01.1{25}  a no visvabhirutibhirasvina gachatam yuvam

RV_08.008.01.2{25}  dasra hiranyavartani pibatam somyam madhu

RV_08.008.02.1{25}  a nunam yatamasvina rathena suryatvaca

RV_08.008.02.2{25}  bhuji hiranyapesasa kavi gambhiracetasa

RV_08.008.03.1{25}  a yatam nahusas paryantariksat suvrktibhih

RV_08.008.03.2{25}  pibathoasvina madhu kanvanam savane sutam

RV_08.008.04.1{25}  a no yatam divas paryantariksadadhapriya

RV_08.008.04.2{25}  putrah kanvasya vamiha susava somyam madhu

RV_08.008.05.1{25}  a no yatamupasrutyasvina somapitaye

RV_08.008.05.2{25}  svaha stomasya vardhana pra kavi dhitibhirnara

RV_08.008.06.1{26}  yaccid dhi vam pura rsayo juhure.avase nara

RV_08.008.06.2{26}  a yatamasvina gatamupemam sustutim mama

RV_08.008.07.1{26}  divascid rocanadadhya no gantam svarvida

RV_08.008.07.2{26}  dhibhirvatsapracetasa stomebhirhavanasruta

RV_08.008.08.1{26}  kimanye paryasate.asmat stomebhirasvina

RV_08.008.08.2{26}  putrah kanvasya vam rsirgirbhirvatso avivrdhat

RV_08.008.09.1{26}  a vam vipra ihavase.ahvat stomebhirasvina

RV_08.008.09.2{26}  aripra vrtrahantama ta no bhutam mayobhuva

RV_08.008.10.1{26}  a yad vam yosana rathamatisthad vajinivasu

RV_08.008.10.2{26}  visvanyasvina yuvam pra dhitanyagachatam

RV_08.008.11.1{27}  atah sahasranirnija rathena yatamasvina

RV_08.008.11.2{27}  vatso vam madhumad vaco.asamsit kavyah kavih

RV_08.008.12.1{27}  purumandra puruvasu manotara rayinam

RV_08.008.12.2{27}  stomam me asvinavimamabhi vahni anusatam

RV_08.008.13.1{27}  a no visvanyasvina dhattam radhamsyahraya

RV_08.008.13.2{27}  krtam na rtviyavato ma no riradhatam nide

RV_08.008.14.1{27}  yan naastya paravati yad va stho adhyambare

RV_08.008.14.2{27}  atah sahasranirnija rathena yatamasvina

RV_08.008.15.1{27}  yo vam nasatyav rsirgirbhirvatso avivrdhat

RV_08.008.15.2{27}  tasmai sahasranirnijamisam dhattam ghrtascutam

RV_08.008.16.1{28}  prasma urjam ghrtascutamasvina yachatam yuvam

RV_08.008.16.2{28}  yo vam sumnaya tustavad vasuyad danunas pati

RV_08.008.17.1{28}  a no gantam risadasemam stomam purubhuja

RV_08.008.17.2{28}  krtam nah sushriyo narema datamabhistaye

RV_08.008.18.1{28}  a vam visvabhirutibhih priyamedha ahusata

RV_08.008.18.2{28}  rajantavadhvaranamasvina yamahutisu

RV_08.008.19.1{28}  a no gantam mayobhuvasvina sambhuva yuvam

RV_08.008.19.2{28}  yo vam vipanyu dhitibhirgirbhirvatso avivrdhat

RV_08.008.20.1{28}  yabhih kanvam medhatithim yabhirvasam dasavrajam

RV_08.008.20.2{28}  yabhirgosaryamavatam tabhirno.avatam nara

RV_08.008.21.1{29}  yabhirnara trasadasyumavatam krtvye dhane

RV_08.008.21.2{29}  tabhih svasmanasvina pravatam vajasataye

RV_08.008.22.1{29}  pra vam stomah suvrktayo giro vardhantvasvina

RV_08.008.22.2{29}  purutra vrtrahantama ta no bhutam purusprha

RV_08.008.23.1{29}  trini padanyasvinoravih santi guha parah

RV_08.008.23.2{29}  kavi rtasya patmabhirarvag jivebhyas pari

 

RV_08.009.01.1{30}  a nunamasvina yuvam vatsasya gantamavase

RV_08.009.01.2{30}  prasmai yachatamavrkam prthu chardiryuyutam ya aratayah

RV_08.009.02.1{30}  yadantarikse yad divi yat panca manusananu

RV_08.009.02.2{30}  nrmnantad dhattamasvina

RV_08.009.03.1{30}  ye vam damsamsyasvina viprasah parimamrsuh

RV_08.009.03.2{30}  evet kanvasya bodhatam

RV_08.009.04.1{30}  ayam vam gharmo asvina stomena pari sicyate

RV_08.009.04.2{30}  ayam somo madhuman vajinivasu yena vrtram ciketathah

RV_08.009.05.1{30}  yadapsu yad vanaspatau yadosadhisu purudamsasa krtam

RV_08.009.05.2{30}  tena mavistamasvina

RV_08.009.06.1{31}  yan nasatya bhuranyatho yad va deva bhisajyathah

RV_08.009.06.2{31}  ayam vam vatso matibhirna vindhate havismantam hi gachathah

RV_08.009.07.1{31}  a nunamasvinor{r}sih stomam ciketa vamaya

RV_08.009.07.2{31}  a somam madhumattamam gharmam sincadatharvani

RV_08.009.08.1{31}  a nunam raghuvartanim ratham tisthatho asvina

RV_08.009.08.2{31}  a vam stoma ime mama nabho na cucyavirata

RV_08.009.09.1{31}  yadadya vam nasatyokthairacucyuvimahi

RV_08.009.09.2{31}  yad va vanibhirasvinevet kanvasya bodhatam

RV_08.009.10.1{31}  yad vam kaksivanuta yad vyasva rsiryad vam dirghatama juhava

RV_08.009.10.2{31}  prthi yad vam vainyah sadanesvevedato asvina cetayetham

RV_08.009.11.1{32}  yatam chardispa uta nah paraspa bhutam jagatpa uta nastanupa

RV_08.009.11.2{32}  vartistokaya tanayaya yatam

RV_08.009.12.1{32}  yadindrena saratham yatho asvina yad va vayuna bhavathah samokasa

RV_08.009.12.2{32}  yadadityebhir{r}bhubhih sajosasa yad va visnorvikramanesu tisthathah

RV_08.009.13.1{32}  yadadyasvinavaham huveya vajasataye

RV_08.009.13.2{32}  yat prtsu turvane sahastacchresthamasvinoravah

RV_08.009.14.1{32}  a nunam yatamasvinema havyani vam hita

RV_08.009.14.2{32}  ime somasoadhi turvase yadavime kanvesu vamatha

RV_08.009.15.1{32}  yan nasatya parake arvake asti bhesajam

RV_08.009.15.2{32}  tena nunam vimadaya pracetasa chardirvatsaya yachatam

RV_08.009.16.1{33}  abhutsyu pra devya sakam vacahamasvinoh

RV_08.009.16.2{33}  vyavardevya matim vi ratim martyebhyah

RV_08.009.17.1{33}  pra bodhayoso asvina pra devi sunrte mahi

RV_08.009.17.2{33}  pra yajnahotaranusak pra madaya sravo brhat

RV_08.009.18.1{33}  yaduso yasi bhanuna sam suryena rocase

RV_08.009.18.2{33}  a hayamasvino ratho vartiryati nrpayyam

RV_08.009.19.1{33}  yadapitaso amsavo gavo na duhra udhabhih

RV_08.009.19.2{33}  yad va vaniranusata pra devayanto asvina

RV_08.009.20.1{33}  pra dyumnaya pra savase pra nrsahyaya sarmane

RV_08.009.20.2{33}  pra daksaya pracetasa

RV_08.009.21.1{33}  yan nunam dhibhirasvina pituryona nisidathah yad vasumnebhirukthya

 

RV_08.010.01.1{34}  yat stho dirghaprasadmani yad vado rocane divah

RV_08.010.01.2{34}  yad va samudre adhyakrte grhe.ata a yatamasvina

RV_08.010.02.1{34}  yad va yajnam manave sammimiksathurevet kanvasya bodhatam

RV_08.010.02.2{34}  brhaspatim visvan devanaham huva indravisnu asvinavasuhesasa

RV_08.010.03.1{34}  tya nvasvina huve sudamsasa grbhe krta

RV_08.010.03.2{34}  yayorasti pranah sakhyam devesvadhyapyam

RV_08.010.04.1{34}  yayoradhi pra yajna asure santi surayah

RV_08.010.04.2{34}  ta yajnasyadhvarasya pracetasa svadhabhirya pibatah somyam madhu

RV_08.010.05.1{34}  yadadyasvinavapag yat prak stho vajinivasu

RV_08.010.05.2{34}  yad druhyavyanavi turvase yadau huve vamatha ma gatam

RV_08.010.06.1{34}  yadantarikse patathah purubhuja yad veme rodasi anu

RV_08.010.06.2{34}  yadva svadhabhiradhitisthatho rathamata a yatamasvina

 

RV_08.011.01.1{35}  tvamagne vratapa asi deva a martyesva

RV_08.011.01.2{35}  tvam yajnesvidyah

RV_08.011.02.1{35}  tvamasi prasasyo vidathesu sahantya

RV_08.011.02.2{35}  agne rathiradhvaranam

RV_08.011.03.1{35}  sa tvamasmadapa dviso yuyodhi jatavedah

RV_08.011.03.2{35}  adeviragne aratih

RV_08.011.04.1{35}  anti cit santamaha yajnam martasya ripoh

RV_08.011.04.2{35}  nopa vesi jatavedah

RV_08.011.05.1{35}  marta amartyasya te bhuri nama manamahe

RV_08.011.05.2{35}  vipraso jatavedasah

RV_08.011.06.1{36}  vipram vipraso.avase devam martasa utaye

RV_08.011.06.2{36}  agnim girbhirhavamahe

RV_08.011.07.1{36}  a te vatso mano yamat paramaccit sadhasthat

RV_08.011.07.2{36}  agne tvam kamaya gira

RV_08.011.08.1{36}  purutra hi sadrmm asi viso visva anu prabhuh

RV_08.011.08.2{36}  samatsutva havamahe

RV_08.011.09.1{36}  samatsvagnimavase vajayanto havamahe

RV_08.011.09.2{36}  vajesu citraradhasam

RV_08.011.10.1{36}  pratno hi kamidyo adhvaresu sanacca hota navyasca satsi

RV_08.011.10.2{36}  svam cagne tanvam piprayasvasmabhyam ca saubhagama yajasva

 

RV_08.012.01.1{01}  ya indra somapatamo madah savistha cetati

RV_08.012.01.2{01}  yena hamsi nyatrinam tamimahe

RV_08.012.02.1{01}  yena dasagvamadhrigum vepayantam svarnaram

RV_08.012.02.2{01}  yena samudramavitha tamimahe

RV_08.012.03.1{01}  yena sindhum mahirapo rathaniva pracodayah

RV_08.012.03.2{01}  pantham rtasya yatave tamimahe

RV_08.012.04.1{01}  imam stomamabhistaye ghrtam na putamadrivah

RV_08.012.04.2{01}  yena nusadya ojasa vavaksitha

RV_08.012.05.1{01}  imam jusasva girvanah samudra iva pinvate

RV_08.012.05.2{01}  indra visvabhirutibhirvavaksitha

RV_08.012.06.1{02}  yo no devah paravatah sakhitvanaya mamahe

RV_08.012.06.2{02}  divo na vrstim prathayan vavaksitha

RV_08.012.07.1{02}  vavaksurasya ketavo uta vajro gabhastyoh

RV_08.012.07.2{02}  yat suryo na rodasi avardhayat

RV_08.012.08.1{02}  yadi pravrddha satpate sahasram mahisanaghah

RV_08.012.08.2{02}  adit ta indriyam mahi pra vavrdhe

RV_08.012.09.1{02}  indrah suryasya rasmibhirnyarsasanamosati

RV_08.012.09.2{02}  agnirvaneva sasahih pra vavrdhe

RV_08.012.10.1{02}  iyam ta rtviyavati dhitireti naviyasi

RV_08.012.10.2{02}  saparyanti purupriya mimita it

RV_08.012.11.1{03}  garbho yajnasya devayuh kratum punita anusak

RV_08.012.11.2{03}  stomairindrasya vavrdhe mimita it

RV_08.012.12.1{03}  sanirmitrasya papratha indrah somasya pitaye

RV_08.012.12.2{03}  praci vasiva sunvate mimita it

RV_08.012.13.1{03}  yam vipra ukthavahaso.abhipramandurayavah

RV_08.012.13.2{03}  ghrtam na pipya asany rtasya yat

RV_08.012.14.1{03}  uta svaraje aditi stomamindraya jijanat

RV_08.012.14.2{03}  puruprasastamutaya rtasya yat

RV_08.012.15.1{03}  abhi vahnaya utaye.anusata prasastaye

RV_08.012.15.2{03}  na deva vivrata hari rtasya yat

RV_08.012.16.1{04}  yat somamindra visnavi yad va gha trita aptye

RV_08.012.16.2{04}  yad va marutsu mandase samindubhih

RV_08.012.17.1{04}  yad va sakra paravati samudre adhi mandase

RV_08.012.17.2{04}  asmakamit sute rana samindubhih

RV_08.012.18.1{04}  yad vasi sunvato vrdho yajamanasya satpate

RV_08.012.18.2{04}  ukthe va yasyaranyasi samindubhih

RV_08.012.19.1{04}  devam-devam vo.avasa indram-indram grnisani

RV_08.012.19.2{04}  adha yajnaya turvane vyanasuh

RV_08.012.20.1{04}  yajnebhiryajnavahasam somebhih somapatamam

RV_08.012.20.2{04}  hotrabhirindram vavrdhurvyanasuh

RV_08.012.21.1{05}  mahirasya pranitayah purviruta prasastayah

RV_08.012.21.2{05}  visva vasuni dasuse vyanasuh

RV_08.012.22.1{05}  indram vrtraya hantave devaso dadhire purah

RV_08.012.22.2{05}  indram vaniranusata samojase

RV_08.012.23.1{05}  mahantam mahina vayam stomebhirhavanasrutam

RV_08.012.23.2{05}  arkairabhipra nonumah samojase

RV_08.012.24.1{05}  na yam vivikto rodasi nantariksani vajrinam

RV_08.012.24.2{05}  amadidasya titvise samojasah

RV_08.012.25.1{05}  yadindra prtanajye devastva dadhire purah

RV_08.012.25.2{05}  adit te haryata hari vavaksatuh

RV_08.012.26.1{06}  yada vrtram nadivrtam savasa vajrinnavadhih

RV_08.012.26.2{06}  adit te ...

RV_08.012.27.1{06}  yada te visnurojasa trini pada vicakrame

RV_08.012.27.2{06}  adit te . ..

RV_08.012.28.1{06}  yada te haryata hari vavrdhate dive-dive

RV_08.012.28.2{06}  adit te visva bhuvanani yemire

RV_08.012.29.1{06}  yada te marutirvisastubhyamindra niyemire

RV_08.012.29.2{06}  a it te v. ...

RV_08.012.30.1{06}  yada suryamamum divi sukram jyotiradharayah

RV_08.012.30.2{06}  aditte v. ...

RV_08.012.31.1{06}  imam ta indra sustutim vipra iyarti dhitibhih

RV_08.012.31.2{06}  jamim padeva pipratim pradhvare

RV_08.012.32.1{06}  yadasya dhamani priye samicinaso asvaran

RV_08.012.32.2{06}  nabha yajnasya dohana pradhvare

RV_08.012.33.1{06}  suviryam svasvyam sugavyam indra daddhi nah

RV_08.012.33.2{06}  hoteva purvacittaye pradhvare

 

RV_08.013.01.1{07}  indrah sutesu somesu kratum punita ukthyam

RV_08.013.01.2{07}  vide vrdhasyadaksaso mahan hi sah

RV_08.013.02.1{07}  sa prathame vyomani devanam sadane vrdhah

RV_08.013.02.2{07}  suparah susravastamah samapsujit

RV_08.013.03.1{07}  tamahve vajasataya indram bharaya susminam

RV_08.013.03.2{07}  bhava nahsumne antamah sakha vrdhe

RV_08.013.04.1{07}  iyam ta indra girvano ratih ksarati sunvatah

RV_08.013.04.2{07}  mandano asya barhiso vi rajasi

RV_08.013.05.1{07}  nunam tadindra daddhi no yat tva sunvanta imahe

RV_08.013.05.2{07}  rayim nascitrama bhara svarvidam

RV_08.013.06.1{08}  stota yat te vicarsaniratiprasardhayad girah

RV_08.013.06.2{08}  vaya ivanu rohate jusanta yat

RV_08.013.07.1{08}  pratnavajjanaya girah srnudhi jariturhavam

RV_08.013.07.2{08}  made-made vavaksitha sukrtvane

RV_08.013.08.1{08}  krilantyasya sunrta apo na pravata yatih

RV_08.013.08.2{08}  aya dhiya ya ucyate patirdivah

RV_08.013.09.1{08}  uto patirya ucyate krstinameka id vasi

RV_08.013.09.2{08}  namovrdhairavasyubhih sute rana

RV_08.013.10.1{08}  stuhi srutam vipascitam hari yasya prasaksina

RV_08.013.10.2{08}  gantara dasuso grham namasvinah

RV_08.013.11.1{09}  tutujano mahemate.asvebhih prusitapsubhih

RV_08.013.11.2{09}  a yahi yajnamasubhih samid dhi te

RV_08.013.12.1{09}  indra savistha satpate rayim grnatsu dharaya

RV_08.013.12.2{09}  sravah suribhyo amrtam vasutvanam

RV_08.013.13.1{09}  have tva sura udite have madhyandine divah

RV_08.013.13.2{09}  jusana indra saptibhirna a gahi

RV_08.013.14.1{09}  a tu gahi pra tu drava matsva sutasya gomatah

RV_08.013.14.2{09}  tantum tanusva purvyam yatha vide

RV_08.013.15.1{09}  yacchakrasi paravati yadarvavati vrtrahan

RV_08.013.15.2{09}  yad va samudre andhaso.avitedasi

RV_08.013.16.1{10}  indram vardhantu no gira indram sutasa indavah

RV_08.013.16.2{10}  indre havismatirviso aranisuh

RV_08.013.17.1{10}  tamid vipra avasyavah pravatvatibhirutibhih

RV_08.013.17.2{10}  indram ksoniravardhayan vaya iva

RV_08.013.18.1{10}  trikadrukesu cetanam devaso yajnamatnata

RV_08.013.18.2{10}  tamid vardhantuno girah sadavrdham

RV_08.013.19.1{10}  stota yat te anuvrata ukthany rtutha dadhe

RV_08.013.19.2{10}  sucih pavaka ucyate so adbhutah

RV_08.013.20.1{10}  tadid rudrasya cetati yahvam pratnesu dhamasu

RV_08.013.20.2{10}  mano yatravi tad dadhurvicetasah

RV_08.013.21.1{11}  yadi me sakhyamavara imasya pahyandhasah

RV_08.013.21.2{11}  yena visva ati dviso atarima

RV_08.013.22.1{11}  kada ta indra girvana stota bhavati santamah

RV_08.013.22.2{11}  kada no gavye asvye vasau dadhah

RV_08.013.23.1{11}  uta te sustuta hari vrsana vahato ratham

RV_08.013.23.2{11}  ajuryasya madintamam yamimahe

RV_08.013.24.1{11}  tamimahe purustutam yahvam pratnabhirutibhih

RV_08.013.24.2{11}  ni barhisi priye sadadadha dvita

RV_08.013.25.1{11}  vardhasva su purustuta rsistutabhirutibhih

RV_08.013.25.2{11}  dhuksasvapipyusimisamava ca nah

RV_08.013.26.1{12}  indra tvamavitedasittha stuvato adrivah

RV_08.013.26.2{12}  rtadiyarmi te dhiyam manoyujam

RV_08.013.27.1{12}  iha tya sadhamadya yujanah somapitaye

RV_08.013.27.2{12}  hari indra pratadvasu abhi svara

RV_08.013.28.1{12}  abhi svarantu ye tava rudrasah saksata shriyam

RV_08.013.28.2{12}  uto marutvatirviso abhi prayah

RV_08.013.29.1{12}  ima asya praturtayah padam jusanta yad divi

RV_08.013.29.2{12}  nabha yajnasya sam dadhuryatha vide

RV_08.013.30.1{12}  ayam dirghaya caksase praci prayatyadhvare

RV_08.013.30.2{12}  mimite yajnamanusag vicaksya

RV_08.013.31.1{13}  vrsayamindra te ratha uto te vrsana hari

RV_08.013.31.2{13}  vrsa tvamsatakrato vrsa havah

RV_08.013.32.1{13}  vrsa grava vrsa mado vrsa somo ayam sutah

RV_08.013.32.2{13}  vrsayajno yaminvasi vrsa havah

RV_08.013.33.1{13}  vrsa tva vrsanam huve vajrincitrabhirutibhih

RV_08.013.33.2{13}  vavantha hi pratistutim vrsa havah

 

RV_08.014.01.1{14}  yadindraham yatha tvamisiya vasva eka it

RV_08.014.01.2{14}  stota megosakha syat

RV_08.014.02.1{14}  sikseyamasmai ditseyam sacipate manisine

RV_08.014.02.2{14}  yadaham gopatih syam

RV_08.014.03.1{14}  dhenus ta indra sunrta yajamanaya sunvate

RV_08.014.03.2{14}  gamasvam pipyusi duhe

RV_08.014.04.1{14}  na te vartasti radhasa indra devo na martyah

RV_08.014.04.2{14}  yad ditsasistuto magham

RV_08.014.05.1{14}  yajna indramavardhayad yad bhumim vyavartayat

RV_08.014.05.2{14}  cakrana opasam divi

RV_08.014.06.1{15}  vavrdhanasya te vayam visva dhanani jigyusah

RV_08.014.06.2{15}  utimindra vrnimahe

RV_08.014.07.1{15}  vyantariksamatiran made somasya rocana

RV_08.014.07.2{15}  indro yadabhinadvalam

RV_08.014.08.1{15}  ud ga ajadangirobhya avis krnvan guha satih

RV_08.014.08.2{15}  arvancam nunude valam

RV_08.014.09.1{15}  indrena rocana divo drlhani drmhitani ca

RV_08.014.09.2{15}  sthirani naparanude

RV_08.014.10.1{15}  apamurmirmadanniva stoma indrajirayate

RV_08.014.10.2{15}  vi te mada arajisuh

RV_08.014.11.1{16}  tvam hi stomavardhana indrasyukthavardhanah

RV_08.014.11.2{16}  stotrnamuta bhadrakrt

RV_08.014.12.1{16}  indramit kesina hari somapeyaya vaksatah

RV_08.014.12.2{16}  upa yajnamsuradhasam

RV_08.014.13.1{16}  apam phenena namuceh sira indrodavartayah

RV_08.014.13.2{16}  visva yadajayah sprdhah

RV_08.014.14.1{16}  mayabhirutsisrpsata indra dyamaruruksatah

RV_08.014.14.2{16}  ava dasyunradhunuthah

RV_08.014.15.1{16}  asunvamindra samsadam visucim vyanasayah

RV_08.014.15.2{16}  somapa uttaro bhavan

 

RV_08.015.01.1{17}  tam vabhi pra gayata puruhutam purustutam

RV_08.015.01.2{17}  indram girbhistavisama vivasata

RV_08.015.02.1{17}  yasya dvibarhaso brhat saho dadhara rodasi

RV_08.015.02.2{17}  girinrajranapah svarvrsatvana

RV_08.015.03.1{17}  sa rajasi purustuta eko vrtrani jighnase

RV_08.015.03.2{17}  indra jaitra sravasya ca yantave

RV_08.015.04.1{17}  tam te madam grnimasi vrsanam prtsu sasahim

RV_08.015.04.2{17}  u lokakrtnumadrivo harishriyam

RV_08.015.05.1{17}  yena jyotimsyayave manave ca viveditha

RV_08.015.05.2{17}  mandano asya barhiso vi rajasi

RV_08.015.06.1{18}  tadadya cit ta ukthino.anu stuvanti purvatha

RV_08.015.06.2{18}  vrsapatnirapo jaya dive-dive

RV_08.015.07.1{18}  tava tyadindriyam brhat tava susmamuta kratum

RV_08.015.07.2{18}  vajram sisati dhisana varenyam

RV_08.015.08.1{18}  tava dyaurindra paumsyam prthivi vardhati sravah

RV_08.015.08.2{18}  tvamapah parvatasasca hinvire

RV_08.015.09.1{18}  tvam visnurbrhan ksayo mitro grnati varunah

RV_08.015.09.2{18}  tvamsardho madatyanu marutam

RV_08.015.10.1{18}  tvam vrsa jananam mamhistha indra jajnise

RV_08.015.10.2{18}  satra visva svapatyani dadhise

RV_08.015.11.1{19}  satra tvam purustuta eko vrtrani tosase

RV_08.015.11.2{19}  nanya indratkaranam bhuya invati

RV_08.015.12.1{19}  yadindra manmasastva nana havanta utaye

RV_08.015.12.2{19}  asmakebhirnrbhiratra svarjaya

RV_08.015.13.1{19}  aram ksayaya no mahe visva rupanyavisan

RV_08.015.13.2{19}  indram jaitraya harsaya sacipatim

 

RV_08.016.01.1{20}  pra samrajam carsaninamindram stota navyam girbhih

RV_08.016.01.2{20}  naram nrsaham mamhistham

RV_08.016.02.1{20}  yasminnukthani ranyanti visvani ca sravasya

RV_08.016.02.2{20}  apamavona samudre

RV_08.016.03.1{20}  tam sustutya vivase jyestharajam bhare krtnum

RV_08.016.03.2{20}  maho vajinam sanibhyah

RV_08.016.04.1{20}  yasyanuna gabhira mada uravastarutrah

RV_08.016.04.2{20}  harsumantahsurasatau

RV_08.016.05.1{20}  tamid dhanesu hitesvadhivakaya havante

RV_08.016.05.2{20}  yesamindraste jayanti

RV_08.016.06.1{20}  tamiccyautnairaryanti tam krtebhiscarsanayah

RV_08.016.06.2{20}  esaindro varivaskrt

RV_08.016.07.1{21}  indro brahmendra rsirindrah puru puruhutah

RV_08.016.07.2{21}  mahan mahibhih sacibhih

RV_08.016.08.1{21}  sa stomyah sa havyah satyah satva tuvikurmih

RV_08.016.08.2{21}  ekascitsannabhibhutih

RV_08.016.09.1{21}  tamarkebhistam samabhistam gayatraiscarsanayah

RV_08.016.09.2{21}  indram vardhanti ksitayah

RV_08.016.10.1{21}  pranetaram vasyo acha kartaram jyotih samatsu

RV_08.016.10.2{21}  sasahvamsam yudhamitran

RV_08.016.11.1{21}  sa nah paprih parayati svasti nava puruhutah

RV_08.016.11.2{21}  indro visva ati dvisah

RV_08.016.12.1{21}  sa tvam na indra vajebhirdasasya ca gatuya ca

RV_08.016.12.2{21}  acha canah sumnam nesi

 

RV_08.017.01.1{22}  a yahi susuma hi ta indra somam piba imam

RV_08.017.01.2{22}  edam barhih sado mama

RV_08.017.02.1{22}  a tva brahmayuja hari vahatamindra kesina

RV_08.017.02.2{22}  upa brahmani nah srnu

RV_08.017.03.1{22}  brahmanastva vayam yuja somapamindra sominah

RV_08.017.03.2{22}  sutavanto havamahe

RV_08.017.04.1{22}  a no yahi sutavato.asmakam sustutirupa

RV_08.017.04.2{22}  piba su siprinnandhasah

RV_08.017.05.1{22}  a te sincami kuksyoranu gatra vi dhavatu

RV_08.017.05.2{22}  grbhaya jihvaya madhu

RV_08.017.06.1{23}  svadus te astu samsude madhuman tanve tava

RV_08.017.06.2{23}  somah samastu te hrde

RV_08.017.07.1{23}  ayamu tva vicarsane janirivabhi samvrtah

RV_08.017.07.2{23}  pra soma indra sarpatu

RV_08.017.08.1{23}  tuvigrivo vapodarah subahurandhaso made

RV_08.017.08.2{23}  indro vrtrani jighnate

RV_08.017.09.1{23}  indra prehi purastvam visvasyesana ojasa

RV_08.017.09.2{23}  vrtrani vrtrahan jahi

RV_08.017.10.1{23}  dirghaste astvankuso yena vasu prayachasi

RV_08.017.10.2{23}  yajamanaya sunvate

RV_08.017.11.1{24}  ayam ta indra somo niputo adhi barhisi

RV_08.017.11.2{24}  ehimasya dravapiba

RV_08.017.12.1{24}  sacigo sacipujanayam ranaya te sutah

RV_08.017.12.2{24}  akhandala pra huyase

RV_08.017.13.1{24}  yaste srngavrso napat pranapat kundapayyah

RV_08.017.13.2{24}  nyasmin dadhra a manah

RV_08.017.14.1{24}  vastos pate dhruva sthunamsatram somyanam

RV_08.017.14.2{24}  drapso bhetta puram sasvatinamindro muninam sakha

RV_08.017.15.1{24}  prdakusanuryajato gavesana ekah sannabhi bhuyasah

RV_08.017.15.2{24}  bhurnimasvam nayat tuja puro grbhendram somasya pitaye

 

RV_08.018.01.1{25}  idam ha nunamesam sumnam bhikseta martyah

RV_08.018.01.2{25}  adityanamapurvyam savimani

RV_08.018.02.1{25}  anarvano hyesam pantha adityanam

RV_08.018.02.2{25}  adabdhah santi payavah sugevrdhah

RV_08.018.03.1{25}  tat su nah savita bhago varuno mitro aryama

RV_08.018.03.2{25}  sarma yachantu sapratho yadimahe

RV_08.018.04.1{25}  devebhirdevyadite.aristabharmanna gahi

RV_08.018.04.2{25}  smat suribhih purupriye susarmabhih

RV_08.018.05.1{25}  te hi putraso aditervidurdvesamsi yotave

RV_08.018.05.2{25}  amhoscidurucakrayo.anehasah

RV_08.018.06.1{26}  aditirno diva pasumaditirnaktamadvayah

RV_08.018.06.2{26}  aditih patvamhasah sadavrdha

RV_08.018.07.1{26}  uta sya no diva matiraditirutya gamat

RV_08.018.07.2{26}  sa santati mayas karadapa shridhah

RV_08.018.08.1{26}  uta tya daivya bhisaja sam nah karato asvina

RV_08.018.08.2{26}  yuyuyatamito rapo apa shridhah

RV_08.018.09.1{26}  samagniragnibhih karaccham nastapatu suryah

RV_08.018.09.2{26}  sam vato vatvarapa apa shridhah

RV_08.018.10.1{26}  apamivamapa shridhamapa sedhata durmatim

RV_08.018.10.2{26}  adityaso yuyotana no amhasah

RV_08.018.11.1{27}  yuyota sarumasmadanadityasa utamatim

RV_08.018.11.2{27}  rdhag dvesahkrnuta visvavedasah

RV_08.018.12.1{27}  tat su nah sarma yachataditya yan mumocati

RV_08.018.12.2{27}  enasvantam cidenasah sudanavah

RV_08.018.13.1{27}  yo nah kascid ririksati raksastvena martyah

RV_08.018.13.2{27}  svaih saevai ririsista yurjanah

RV_08.018.14.1{27}  samit tamaghamasnavad duhsamsam martyam ripum

RV_08.018.14.2{27}  yo asmatra durhanavanupa dvayuh

RV_08.018.15.1{27}  pakatra sthana deva hrtsu janitha martyam

RV_08.018.15.2{27}  upa dvayum cadvayum ca vasavah

RV_08.018.16.1{28}  a sarma parvatanamotapam vrnimahe

RV_08.018.16.2{28}  dyavaksamare asmad rapas krtam

RV_08.018.17.1{28}  te no bhadrena sarmana yusmakam nava vasavah

RV_08.018.17.2{28}  ati visvani durita pipartana

RV_08.018.18.1{28}  tuce tanaya tat su no draghiya ayurjivase

RV_08.018.18.2{28}  adityasahsumahasah krnotana

RV_08.018.19.1{28}  yajno hilo vo antara aditya asti mrlata

RV_08.018.19.2{28}  yusme id vo api smasi sajatye

RV_08.018.20.1{28}  brhad varutham marutam devam trataramasvina

RV_08.018.20.2{28}  mitramimahe varunam svastaye

RV_08.018.21.1{28}  aneho mitraryaman nrvad varuna samsyam

RV_08.018.21.2{28}  trivarutham maruto yanta naschardih

RV_08.018.22.1{28}  ye cid dhi mrtyubandhava aditya manavah smasi

RV_08.018.22.2{28}  pra su naayurjivase tiretana

 

RV_08.019.01.1{29}  tam gurdhaya svarnaram devaso devamaratim dadhanvire

RV_08.019.01.2{29}  devatra havyamohire

RV_08.019.02.1{29}  vibhutaratim vipra citrasocisamagnimilisva yanturam

RV_08.019.02.2{29}  asya medhasya somyasya sobhare premadhvaraya purvyam

RV_08.019.03.1{29}  yajistham tva vavrmahe devam devatra hotaramamartyam

RV_08.019.03.2{29}  asya yajnasya sukratum

RV_08.019.04.1{29}  urjo napatam subhagam sudiditimagnim sresthasocisam

RV_08.019.04.2{29}  sa no mitrasya varunasya so apama sumnam yaksate divi

RV_08.019.05.1{29}  yah samidha ya ahuti yo vedena dadasa marto agnaye

RV_08.019.05.2{29}  yo namasa svadhvarah

RV_08.019.06.1{30}  tasyedarvanto ramhayanta asavastasya dyumnitamam yasah

RV_08.019.06.2{30}  na tamamho devakrtam kutascana na martyakrtam nasat

RV_08.019.07.1{30}  svagnayo vo agnibhih syama suno sahasa urjam pate

RV_08.019.07.2{30}  suvirastvamasmayuh

RV_08.019.08.1{30}  prasamsamano atithirna mitriyo.agni ratho na vedyah

RV_08.019.08.2{30}  tve ksemaso api santi sadhavastvam raja rayinam

RV_08.019.09.1{30}  so addha dasvadhvaro.agne martah subhaga sa prasamsyah

RV_08.019.09.2{30}  sa dhibhirastu sanita

RV_08.019.10.1{30}  yasya tvamurdhvo adhvaraya tisthasi ksayadvirah sa sadhate

RV_08.019.10.2{30}  so arvadbhih sanita sa vipanyubhih sa suraih sanita krtam

RV_08.019.11.1{31}  yasyagnirvapurgrhe stomam cano dadhita visvavaryah

RV_08.019.11.2{31}  havya va vevisad visah

RV_08.019.12.1{31}  viprasya va stuvatah sahaso yaho maksutamasya ratisu

RV_08.019.12.2{31}  avodevamuparimartyam krdhi vaso vividuso vacah

RV_08.019.13.1{31}  yo agnim havyadatibhirnamobhirva sudaksamavivasati

RV_08.019.13.2{31}  gira vajirasocisam

RV_08.019.14.1{31}  samidha yo nisiti dasadaditim dhamabhirasya martyah

RV_08.019.14.2{31}  visvet sa dhibhih subhago jananati dyumnairudna iva tarisat

RV_08.019.15.1{31}  tadagne dyumnama bhara yat sasahat sadane kam cidatrinam

RV_08.019.15.2{31}  manyum janasya dudhyah

RV_08.019.16.1{32}  yena caste varuno mitro aryama yena nasatya bhagah

RV_08.019.16.2{32}  vayam tat te savasa gatuvittama indratvota vidhemahi

RV_08.019.17.1{32}  te ghedagne svadhyo ye tva vipra nidadhire nrcaksasam

RV_08.019.17.2{32}  vipraso deva sukratum

RV_08.019.18.1{32}  ta id vedim subhaga ta ahutim te sotum cakrire divi

RV_08.019.18.2{32}  taid vajebhirjigyurmahad dhanam ye tve kamam nyerire

RV_08.019.19.1{32}  bhadro no agnirahuto bhadra ratih subhaga bhadro adhvarah

RV_08.019.19.2{32}  bhadra uta prasastayah

RV_08.019.20.1{32}  bhadram manah krnusva vrtraturye yena samatsu sasahah

RV_08.019.20.2{32}  ava sthira tanuhi bhuri sardhatam vanema te abhistibhih

RV_08.019.21.1{33}  ile gira manurhitam yam deva dutamaratim nyerire

RV_08.019.21.2{33}  yajistham havyavahanam

RV_08.019.22.1{33}  tigmajambhaya tarunaya rajate prayo gayasyagnaye

RV_08.019.22.2{33}  yah pimsate sunrtabhih suviryamagnirghrtebhirahutah

RV_08.019.23.1{33}  yadi ghrtebhirahuto vasimagnirbharata uccava ca

RV_08.019.23.2{33}  asura iva nirnijam

RV_08.019.24.1{33}  yo havyanyairayata manurhito deva asa sugandhina

RV_08.019.24.2{33}  vivasate varyani svadhvaro hota devo amartyah

RV_08.019.25.1{33}  yadagne martyastvam syamaham mitramaho amartyah

RV_08.019.25.2{33}  sahasah sunavahuta

RV_08.019.26.1{34}  na tva rasiyabhisastaye vaso na papatvaya santya

RV_08.019.26.2{34}  na me stotamativa na durhitah syadagne na papaya

RV_08.019.27.1{34}  piturna putrah subhrto durona a devanetu pra no havih

RV_08.019.28.1{34}  tavahamagna utibhirnedisthabhih saceya josama vaso

RV_08.019.28.2{34}  sada devasya martyah

RV_08.019.29.1{34}  tava kratva saneyam tava ratibhiragne tava prasastibhih

RV_08.019.29.2{34}  tvamidahuh pramatim vaso mamagne harsasva datave

RV_08.019.30.1{34}  pra so agne tavotibhih suvirabhistirate vajabharmabhih

RV_08.019.30.2{34}  yasya tvam sakhyamavarah

RV_08.019.31.1{35}  tava drapso nilavan vasa rtviya indhanah sisnava dade

RV_08.019.31.2{35}  tvam mahinamusasamasi priyah ksapo vastusu rajasi

RV_08.019.32.1{35}  tamaganma sobharayah sahasramuskam svabhistimavase

RV_08.019.32.2{35}  samrajam trasadasyavam

RV_08.019.33.1{35}  yasya te agne anye agnaya upaksito vaya iva

RV_08.019.33.2{35}  vipo na dyumna ni yuve jananam tava ksatrani vardhayan

RV_08.019.34.1{35}  yamadityaso adruhah param nayatha martyam

RV_08.019.34.2{35}  maghonam visvesam sudanavah

RV_08.019.35.1{35}  yuyam rajanah kam ciccarsanisahah ksayantam manusananu

RV_08.019.35.2{35}  vayam te vo varuna mitraryaman syamed rtasya rathyah

RV_08.019.36.1{35}  adan me paurukutsyah pancasatam trasadasyurvadhunam

RV_08.019.36.2{35}  mamhistho aryah satpatih

RV_08.019.37.1{35}  uta me prayiyorvayiyoh suvastva adhi tugvani

RV_08.019.37.2{35}  tisrnamsaptatinam syavah praneta bhuvad vasurdiyanam patih

 

RV_08.020.01.1{36}  a ganta ma risanyata prasthavano mapa sthata samanyavah

RV_08.020.01.2{36}  sthira cin namayisnavah

RV_08.020.02.1{36}  vilupavibhirmaruta rbhuksana a rudrasah suditibhih

RV_08.020.02.2{36}  isa no adya gata purusprho yajnama sobhariyavah

RV_08.020.03.1{36}  vidma hi rudriyanam susmamugram marutam simivatam

RV_08.020.03.2{36}  visnoresasya milhusam

RV_08.020.04.1{36}  vi dvipani papatan tisthad duchunobhe yujanta rodasi

RV_08.020.04.2{36}  pra dhanvanyairata subhrakhadayo yadejatha svabhanavah

RV_08.020.05.1{36}  acyuta cid vo ajmanna nanadati parvataso vanaspatih

RV_08.020.05.2{36}  bhumiryamesu rejate

RV_08.020.06.1{37}  amaya vo maruto yatave dyaurjihita uttara brhat

RV_08.020.06.2{37}  yatra naro dedisate tanusva tvaksamsi bahvojasah

RV_08.020.07.1{37}  svadhamanu shriyam naro mahi tvesa amavanto vrsapsavah

RV_08.020.07.2{37}  vahante ahrutapsavah

RV_08.020.08.1{37}  gobhirvano ajyate sobharinam rathe kose hiranyaye

RV_08.020.08.2{37}  gobandhavah sujatasa ise bhuje mahanto nah sparase nu

RV_08.020.09.1{37}  prati vo vrsadanjayo vrsne sardhaya marutaya bharadhvam

RV_08.020.09.2{37}  havya vrsaprayavne

RV_08.020.10.1{37}  vrsanasvena maruto vrsapsuna rathena vrsanabhina

RV_08.020.10.2{37}  a syenaso na paksino vrtha naro havya no vitaye gata

RV_08.020.11.1{38}  samanamanjyesam vi bhrajante rukmaso adhi bahusu

RV_08.020.11.2{38}  davidyutaty rstayah

RV_08.020.12.1{38}  ta ugraso vrsana ugrabahavo nakis tanusu yetire

RV_08.020.12.2{38}  sthira dhanvanyayudha rathesu vo.anikesvadhi shriyah

RV_08.020.13.1{38}  yesamarno na sapratho nama tvesam sasvatamekamidbhuje

RV_08.020.13.2{38}  vayo na pitryam sahah

RV_08.020.14.1{38}  tan vandasva marutastanupa stuhi tesam hi dhuninam

RV_08.020.14.2{38}  aranam na caramastadesam dana mahna tadesam

RV_08.020.15.1{38}  subhagah sa va utisvasa purvasu maruto vyustisu

RV_08.020.15.2{38}  yova nunamutasati

RV_08.020.16.1{39}  yasya va yuyam prati vajino nara a havya vitaye gatha

RV_08.020.16.2{39}  abhi sa dyumnairuta vajasatibhih sumna vo dhutayo nasat

RV_08.020.17.1{39}  yatha rudrasya sunavo divo vasantyasurasya vedhasah

RV_08.020.17.2{39}  yuvanastathedasat

RV_08.020.18.1{39}  ye carhanti marutah sudanavah sman milhusascaranti ye

RV_08.020.18.2{39}  atascida na upa vasyasa hrda yuvana a vavrdhvam

RV_08.020.19.1{39}  yuna u su navisthaya vrsnah pavakanabhi sobhare gira

RV_08.020.19.2{39}  gaya ga iva carkrsat

RV_08.020.20.1{39}  saha ye santi mustiheva havyo visvasu prtsu hotrsu

RV_08.020.20.2{39}  vrsnascandran na susravastaman gira vandasva maruto aha

RV_08.020.21.1{40}  gavascid gha samanyavah sajatyena marutah sabandhavah

RV_08.020.21.2{40}  rihate kakubho mithah

RV_08.020.22.1{40}  martascid vo nrtavo rukmavaksasa upa bhratrtvamayati

RV_08.020.22.2{40}  adhino gata marutah sada hi va apitvamasti nidhruvi

RV_08.020.23.1{40}  maruto marutasya na a bhesajasya vahata sudanavah

RV_08.020.23.2{40}  yuyamsakhayah saptayah

RV_08.020.24.1{40}  yabhih sindhumavatha yabhisturvatha yabhirdasasyathakrivim

RV_08.020.24.2{40}  mayo no bhutotibhirmayobhuvah sivabhirasacadvisah

RV_08.020.25.1{40}  yat sindhau yadasiknyam yat samudresu marutah subarhisah

RV_08.020.25.2{40}  yat parvatesu bhesajam

RV_08.020.26.1{40}  visvam pasyanto bibhrtha tanusva tena no adhi vocata

RV_08.020.26.2{40}  ksama rapo maruta aturasya na iskarta vihrutam punah

 

RV_08.021.01.1{01}  vayamu tvamapurvya sthuram na kaccid bharanto.avasyavah

RV_08.021.01.2{01}  vaje citram havamahe

RV_08.021.02.1{01}  upa tva karmannutaye sa no yuvograscakrama yo dhrsat

RV_08.021.02.2{01}  tvamid dhyavitaram vavrmahe sakhaya indra sanasim

RV_08.021.03.1{01}  a yahima indavo.asvapate gopata urvarapate

RV_08.021.03.2{01}  somam somapate piba

RV_08.021.04.1{01}  vayam hi tva bandhumantamabandhavo viprasa indra yemima

RV_08.021.04.2{01}  ya te dhamani vrsabha tebhira gahi visvebhih somapitaye

RV_08.021.05.1{01}  sidantaste vayo yatha goshrite madhau madire vivaksane

RV_08.021.05.2{01}  abhi tvamindra nonumah

RV_08.021.06.1{02}  acha ca tvaina namasa vadamasi kim muhuscid vi didhayah

RV_08.021.06.2{02}  santi kamaso harivo dadis tvam smo vayam santi no dhiyah

RV_08.021.07.1{02}  nutna idindra te vayamuti abhuma nahi nu te adrivah

RV_08.021.07.2{02}  vidma pura parinasah

RV_08.021.08.1{02}  vidma sakhitvamuta sura bhojyama te ta vajrinnimahe

RV_08.021.08.2{02}  uto samasminna sisihi no vaso vaje susipra gomati

RV_08.021.09.1{02}  yo na idam-idam pura pra vasya aninaya tamu va stuse

RV_08.021.09.2{02}  sakhaya indramutaye

RV_08.021.10.1{02}  haryasvam satpatim carsanisaham sa hi sma yo amandata

RV_08.021.10.2{02}  a tu nah sa vayati gavyamasvyam stotrbhyo maghava satam

RV_08.021.11.1{03}  tvaya ha svid yuja vayam prati svasantam vrsabha bruvimahi

RV_08.021.11.2{03}  samsthe janasya gomatah

RV_08.021.12.1{03}  jayema kare puruhuta karino.abhi tisthema dudhyah

RV_08.021.12.2{03}  nrbhirvrtram hanyama susuyama caverindra pra no dhiyah

RV_08.021.13.1{03}  abhratrvyo ana tvamanapirindra janusa sanadasi

RV_08.021.13.2{03}  yudhedapitvamichase

RV_08.021.14.1{03}  naki revantam sakhyaya vindase piyanti te surasvah

RV_08.021.14.2{03}  yada krnosi nadanum samuhasyadit piteva huyase

RV_08.021.15.1{03}  ma te amajuro yatha murasa indra sakhye tvavatah

RV_08.021.15.2{03}  ni sadama saca sute

RV_08.021.16.1{04}  ma te godatra nirarama radhasa indra ma te grhamahi

RV_08.021.16.2{04}  drlha cidaryah pra mrsabhya bhara na te damana adabhe

RV_08.021.17.1{04}  indro va ghediyan magham sarasvati va subhaga dadirvasu

RV_08.021.17.2{04}  tvam va citra dasuse

RV_08.021.18.1{04}  citra id raja rajaka idanyake yake sarasvatimanu

RV_08.021.18.2{04}  parjanya iva tatanad dhi vrstya sahasramayuta dadat

 

RV_08.022.01.1{05}  o tyamahva a rathamadya damsisthamutaye

RV_08.022.01.2{05}  yamasvina suhava rudravartani a suryayai tasthathuh

RV_08.022.02.1{05}  purvayusam suhavam purusprham bhujyum vajesu purvyam

RV_08.022.02.2{05}  sacanavantam sumatibhih sobhare vidvesasamanehasam

RV_08.022.03.1{05}  iha tya purubhutama deva namobhirasvina

RV_08.022.03.2{05}  arvacina svavase karamahe gantara dasuso grham

RV_08.022.04.1{05}  yuvo rathasya pari cakramiyata irmanyad vamisanyati

RV_08.022.04.2{05}  asmanacha sumatirvam subhas pati a dhenuriva dhavatu

RV_08.022.05.1{05}  ratho yo vam trivandhuro hiranyabhisurasvina

RV_08.022.05.2{05}  pari dyavaprthivi bhusati srutastena nasatya gatam

RV_08.022.06.1{06}  dasasyanta manave purvyam divi yavam vrkena karsathah

RV_08.022.06.2{06}  ta vamadya sumatibhih subhas pati asvina pra stuvimahi

RV_08.022.07.1{06}  upa no vajinivasu yatam rtasya pathibhih

RV_08.022.07.2{06}  yebhistrksim vrsana trasadasyavam mahe ksatraya jinvathah

RV_08.022.08.1{06}  ayam vamadribhih sutah somo nara vrsanvasu

RV_08.022.08.2{06}  a yatam somapitaye pibatam dasuso grhe

RV_08.022.09.1{06}  a hi ruhatamasvina rathe kose hiranyaye vrsanvasu

RV_08.022.09.2{06}  yunjatham pivaririsah

RV_08.022.10.1{06}  yabhih pakthamavatho yabhiradhrigum yabhirbabhrum vijosasam

RV_08.022.10.2{06}  tabhirno maksu tuyamasvina gatam bhisajyatamyadaturam

RV_08.022.11.1{07}  yadadhrigavo adhrigu ida cidahno asvina havamahe

RV_08.022.11.2{07}  vayam girbhirvipanyavah

RV_08.022.12.1{07}  tabhira yatam vrsanopa me havam visvapsum visvavaryam

RV_08.022.12.2{07}  isa mamhistha purubhutama nara yabhih krivim vavrdhustabhira gatam

RV_08.022.13.1{07}  tavida cidahanam tavasvina vandamana upa bruve

RV_08.022.13.2{07}  ta u namobhirimahe

RV_08.022.14.1{07}  tavid dosa ta usasi subhas pati ta yaman rudravartani

RV_08.022.14.2{07}  ma no martaya ripave vajinivasu paro rudravati khyatam

RV_08.022.15.1{07}  a sugmyaya sugmyam prata rathenasvina va saksani

RV_08.022.15.2{07}  huve piteva sobhari

RV_08.022.16.1{08}  manojavasa vrsana madacyuta maksumgamabhirutibhih

RV_08.022.16.2{08}  arattaccid bhutamasme avase purvibhih purubhojasa

RV_08.022.17.1{08}  a no asvavadasvina vartiryasistam madhupatama nara

RV_08.022.17.2{08}  gomad dasra hiranyavat

RV_08.022.18.1{08}  supravargam suviryam susthu varyamanadhrstam raksasvina

RV_08.022.18.2{08}  asminna vamayane vajinivasu visva vamani dhimahi

 

RV_08.023.01.1{09}  ilisva hi prativyam yajasva jatavedasam

RV_08.023.01.2{09}  carisnudhumamagrbhitasocisam

RV_08.023.02.1{09}  damanam visvacarsane.agnim visvamano gira

RV_08.023.02.2{09}  uta stuse vispardhaso rathanam

RV_08.023.03.1{09}  yesamabadha rgmiya isah prksasca nigrabhe

RV_08.023.03.2{09}  upavidavahnirvindate vasu

RV_08.023.04.1{09}  udasya socirasthad didiyuso vyajaram

RV_08.023.04.2{09}  tapurjambhasya sudyuto ganashriyah

RV_08.023.05.1{09}  udu tistha svadhvara stavano devya krpa

RV_08.023.05.2{09}  abhikhya bhasa brhata susukvanih

RV_08.023.06.1{10}  agne yahi susastibhirhavya juhvana anusak

RV_08.023.06.2{10}  yatha duto babhutha havyavahanah

RV_08.023.07.1{10}  agnim vah purvyam huve hotaram carsaninam

RV_08.023.07.2{10}  tamaya vaca grne tamu va stuse

RV_08.023.08.1{10}  yajnebhiradbhutakratum yam krpa sudayanta it

RV_08.023.08.2{10}  mitram na jane sudhitam rtavani

RV_08.023.09.1{10}  rtavanam rtayavo yajnasya sadhanam gira

RV_08.023.09.2{10}  upo enam jujusurnamasas pade

RV_08.023.10.1{10}  acha no angirastamam yajnaso yantu samyatah

RV_08.023.10.2{10}  hota yo asti viksva yasastamah

RV_08.023.11.1{11}  agne tava tye ajarendhanaso brhad bhah

RV_08.023.11.2{11}  asva iva vrsanastavisiyavah

RV_08.023.12.1{11}  sa tvam na urjam pate rayim rasva suviryam

RV_08.023.12.2{11}  prava nastoke tanaye samatsva

RV_08.023.13.1{11}  yad va u vispatih sitah suprito manuso visi

RV_08.023.13.2{11}  visvedagnih prati raksamsi sedhati

RV_08.023.14.1{11}  srustyagne navasya me stomasya vira vispate

RV_08.023.14.2{11}  ni mayinastapusa raksaso daha

RV_08.023.15.1{11}  na tasya mayaya cana ripurisita martyah

RV_08.023.15.2{11}  yo agnaye dadasa havyadatibhih

RV_08.023.16.1{12}  vyasvastva vasuvidamuksanyuraprinad rsih

RV_08.023.16.2{12}  maho rayetamu tva samidhimahi

RV_08.023.17.1{12}  usana kavyastva ni hotaramasadayat

RV_08.023.17.2{12}  ayajim tva manavejatavedasam

RV_08.023.18.1{12}  visve hi tva sajosaso devaso dutamakrata

RV_08.023.18.2{12}  srusti deva prathamo yajniyo bhuvah

RV_08.023.19.1{12}  imam gha viro amrtam dutam krnvita martyah

RV_08.023.19.2{12}  pavakamkrishnavartanim vihayasam

RV_08.023.20.1{12}  tam huvema yatasrucah subhasam sukrasocisam

RV_08.023.20.2{12}  visamagnimajaram pratnamidyam

RV_08.023.21.1{13}  yo asmai havyadatibhirahutim marto.avidhat

RV_08.023.21.2{13}  bhuri posamsa dhatte viravad yasah

RV_08.023.22.1{13}  prathamam jatavedasamagnim yajnesu purvyam

RV_08.023.22.2{13}  prati srugeti namasa havismati

RV_08.023.23.1{13}  abhirvidhemagnaye jyesthabhirvyasvavat

RV_08.023.23.2{13}  mamhisthabhirmatibhih sukrasocise

RV_08.023.24.1{13}  nunamarca vihayase stomebhih sthurayupavat

RV_08.023.24.2{13}  rse vaiyasvadamyayagnaye

RV_08.023.25.1{13}  atithim manusanam sunum vanaspatinam

RV_08.023.25.2{13}  vipra agnimavase pratnamilate

RV_08.023.26.1{14}  maho visvanabhi sato.abhi havyani manusa

RV_08.023.26.2{14}  agne ni satsi namasadhi barhisi

RV_08.023.27.1{14}  vamsva no varya puru vamsva rayah purusprhah

RV_08.023.27.2{14}  suviryasya prajavato yasasvatah

RV_08.023.28.1{14}  tvam varo susamne.agne janaya codaya

RV_08.023.28.2{14}  sada vaso ratim yavistha sasvate

RV_08.023.29.1{14}  tvam hi supraturasi tvam no gomatirisah

RV_08.023.29.2{14}  maho rayah satimagne apa vrdhi

RV_08.023.30.1{14}  agne tvam yasa asya mitravaruna vaha

RV_08.023.30.2{14}  rtavana samraja putadaksasa

 

RV_08.024.01.1{15}  sakhaya a sisamahi brahmendraya vajrine

RV_08.024.01.2{15}  stusa u suvo nrtamaya dhrsnave

RV_08.024.02.1{15}  savasa hyasi sruto vrtrahatyena vrtraha

RV_08.024.02.2{15}  maghairmaghono ati sura dasasi

RV_08.024.03.1{15}  sa na stavana a bhara rayim citrasravastamam

RV_08.024.03.2{15}  nireke cid yo harivo vasurdadih

RV_08.024.04.1{15}  a nirekamuta priyamindra darsi jananam

RV_08.024.04.2{15}  dhrsata dhrsno stavamana a bhara

RV_08.024.05.1{15}  na te savyam na daksinam hastam varanta amurah

RV_08.024.05.2{15}  na paribadho harivo gavistisu

RV_08.024.06.1{16}  a tva gobhiriva vrajam girbhir{r}nomyadrivah

RV_08.024.06.2{16}  a sma kamam jaritura manah prna

RV_08.024.07.1{16}  visvani visvamanaso dhiya no vrtrahantama

RV_08.024.07.2{16}  ugra pranetaradhi su vaso gahi

RV_08.024.08.1{16}  vayam te asya vrtrahan vidyama sura navyasah

RV_08.024.08.2{16}  vaso sparhasya puruhuta radhasah

RV_08.024.09.1{16}  indra yatha hyasti te.aparitam nrto savah

RV_08.024.09.2{16}  amrkta ratih puruhuta dasuse

RV_08.024.10.1{16}  a vrsasva mahamaha mahe nrtama radhase

RV_08.024.10.2{16}  drlhascid drhya maghavan maghattaye

RV_08.024.11.1{17}  nu anyatra cidadrivastvan no jagmurasasah

RV_08.024.11.2{17}  maghavanchagdhi tava tan na utibhih

RV_08.024.12.1{17}  nahyanga nrto tvadanyam vindami radhase

RV_08.024.12.2{17}  raye dyumnayasavase ca girvanah

RV_08.024.13.1{17}  endumindraya sincata pibati somyam madhu

RV_08.024.13.2{17}  pra radhasa codayate mahitvana

RV_08.024.14.1{17}  upo harinam patim daksam prncantamabravam

RV_08.024.14.2{17}  nunam srudhi stuvato asvyasya

RV_08.024.15.1{17}  nahyanga pura cana jajne viratarastvat

RV_08.024.15.2{17}  naki raya naivatha na bhandana

RV_08.024.16.1{18}  edu madhvo madintaram sinca vadhvaryo andhasah

RV_08.024.16.2{18}  eva hi vira stavate sadavrdhah

RV_08.024.17.1{18}  indra sthatarharinam nakis te purvyastutim

RV_08.024.17.2{18}  udanamsasavasa na bhandana

RV_08.024.18.1{18}  tam vo vajanam patimahumahi sravasyavah

RV_08.024.18.2{18}  aprayubhiryajnebhirvavrdhenyam

RV_08.024.19.1{18}  eto nvindram stavama sakhayah stomyam naram

RV_08.024.19.2{18}  krstiryo visva abhyastyeka it

RV_08.024.20.1{18}  agorudhaya gavise dyuksaya dasmyam vacah

RV_08.024.20.2{18}  ghrtat svadiyo madhunasca vocata

RV_08.024.21.1{19}  yasyamitani virya na radhah paryetave

RV_08.024.21.2{19}  jyotirna visvamabhyasti daksina

RV_08.024.22.1{19}  stuhindram vyasvavadanurmim vajinam yamam

RV_08.024.22.2{19}  aryo gayammamhamanam vi dasuse

RV_08.024.23.1{19}  eva nunamupa stuhi vaiyasva dasamam navam

RV_08.024.23.2{19}  suvidvamsam carkrtyam caraninam

RV_08.024.24.1{19}  vettha hi nir{r}tinam vajrahasta parivrjam

RV_08.024.24.2{19}  ahar-ahah sundhyuh paripadamiva

RV_08.024.25.1{19}  tadindrava a bhara yena damsistha krtvane

RV_08.024.25.2{19}  dvita kutsaya sisnatho ni codaya

RV_08.024.26.1{20}  tamu tva nunamimahe navyam damsistha sanyase

RV_08.024.26.2{20}  sa tvamno visva abhimatih saksanih

RV_08.024.27.1{20}  ya rksadamhaso mucad yo varyat sapta sindhusu

RV_08.024.27.2{20}  vadhardasasya tuvinrmna ninamah

RV_08.024.28.1{20}  yatha varo susamne sanibhya avaho rayim

RV_08.024.28.2{20}  vyasvebhyah subhage vajinivati

RV_08.024.29.1{20}  a naryasya daksina vyasvanetu sominah

RV_08.024.29.2{20}  sthuram ca radhah satavat sahasravat

RV_08.024.30.1{20}  yat tva prchadijanah kuhaya kuhayakrte

RV_08.024.30.2{20}  eso apashritovalo gomatimava tisthati

 

RV_08.025.01.1{21}  ta vam visvasya gopa deva devesu yajniya

RV_08.025.01.2{21}  rtavana yajase putadaksasa

RV_08.025.02.1{21}  mitra tana na rathya varuno yasca sukratuh

RV_08.025.02.2{21}  sanat sujata tanaya dhrtavrata

RV_08.025.03.1{21}  ta mata visvavedasasuryaya pramahasa

RV_08.025.03.2{21}  mahi jajanaditir{r}tavari

RV_08.025.04.1{21}  mahanta mitravaruna samraja devavasura

RV_08.025.04.2{21}  rtavanavrtama ghosato brhat

RV_08.025.05.1{21}  napata savaso mahah sunu daksasya sukratu

RV_08.025.05.2{21}  srpradanu iso vastvadhi ksitah

RV_08.025.06.1{22}  sam ya danuni yemathurdivyah parthivirisah

RV_08.025.06.2{22}  nabhasvatira vam carantu vrstayah

RV_08.025.07.1{22}  adhi ya brhato divo.abhi yutheva pasyatah

RV_08.025.07.2{22}  rtavana samraja namase hita

RV_08.025.08.1{22}  rtavana ni sedatuh samrajyaya sukratu

RV_08.025.08.2{22}  dhrtavrata ksatriya ksatramasatuh

RV_08.025.09.1{22}  aksnascid gatuvittaranulbanena caksasa

RV_08.025.09.2{22}  ni cin misanta nicira ni cikyatuh

RV_08.025.10.1{22}  uta no devyaditirurusyatam nasatya

RV_08.025.10.2{22}  urusyantu maruto vrddhasavasah

RV_08.025.11.1{23}  te no navamurusyata diva naktam sudanavah

RV_08.025.11.2{23}  arisyanto nipayubhih sacemahi

RV_08.025.12.1{23}  aghnate visnave vayamarisyantah sudanave

RV_08.025.12.2{23}  srudhi svayavan sindho purvacittaye

RV_08.025.13.1{23}  tad varyam vrnimahe varistham gopayatyam

RV_08.025.13.2{23}  mitro yat panti varuno yadaryama

RV_08.025.14.1{23}  uta nah sindhurapam tan marutastadasvina

RV_08.025.14.2{23}  indro visnurmidhvamsah sajosasah

RV_08.025.15.1{23}  te hi sma vanuso naro.abhimatim kayasya cit

RV_08.025.15.2{23}  tigmam naksodah pratighnanti bhurnayah

RV_08.025.16.1{24}  ayameka ittha pururu caste vi vispatih

RV_08.025.16.2{24}  tasya vratanyanu vascaramasi

RV_08.025.17.1{24}  anu purvanyokya samrajyasya sascima

RV_08.025.17.2{24}  mitrasya vrata varunasya dirghasrut

RV_08.025.18.1{24}  pari yo rasmina divo.antan mame prthivyah

RV_08.025.18.2{24}  ubhe a papraurodasi mahitva

RV_08.025.19.1{24}  udu sya sarane divo jyotirayamsta suryah

RV_08.025.19.2{24}  agnirna sukrah samidhana ahutah

RV_08.025.20.1{24}  vaco dirghaprasadmanise vajasya gomatah

RV_08.025.20.2{24}  ise hi pitvo'visasya davane

RV_08.025.21.1{25}  tat suryam rodasi ubhe dosa vastorupa bruve

RV_08.025.21.2{25}  bhojesvasmanabhyuccara sada

RV_08.025.22.1{25}  rjramuksanyayane rajatam harayane

RV_08.025.22.2{25}  ratham yuktamasanama susamani

RV_08.025.23.1{25}  ta me asvyanam harinam nitosana

RV_08.025.23.2{25}  uto nu krtvyanam nrvahasa

RV_08.025.24.1{25}  smadabhisu kasavanta vipra navisthaya mati

RV_08.025.24.2{25}  maho vajinavarvanta sacasanam

 

RV_08.026.01.1{26}  yuvoru su ratham huve sadhastutyaya surisu

RV_08.026.01.2{26}  aturtadaksavrsana vrsanvasu

RV_08.026.02.1{26}  yuvam varo susamne mahe tane nasatya

RV_08.026.02.2{26}  avobhiryatho vrsana vrsanvasu

RV_08.026.03.1{26}  ta vamadya havamahe havyebhirvajinivasu

RV_08.026.03.2{26}  purvirisa isayantavati ksapah

RV_08.026.04.1{26}  a vam vahistho asvina ratho yatu sruto nara

RV_08.026.04.2{26}  upa stoman turasya darsathah shriye

RV_08.026.05.1{26}  juhurana cidasvina manyetham vrsanvasu

RV_08.026.05.2{26}  yuvam hi rudra parsatho ati dvisah

RV_08.026.06.1{27}  dasra hi visvamanusam maksubhih paridiyathah

RV_08.026.06.2{27}  dhiyamjinva madhuvarna subhas pati

RV_08.026.07.1{27}  upa no yatamasvina raya visvapusa saha

RV_08.026.07.2{27}  maghavana suviravanapacyuta

RV_08.026.08.1{27}  a me asya prativyamindranasatya gatam

RV_08.026.08.2{27}  deva devebhiradya sacanastama

RV_08.026.09.1{27}  vayam hi vam havamaha uksanyanto vyasvavat

RV_08.026.09.2{27}  sumatibhirupa vipraviha gatam

RV_08.026.10.1{27}  asvina sv rse stuhi kuvit te sravato havam

RV_08.026.10.2{27}  nediyasah kulayatah paninruta

RV_08.026.11.1{28}  vaiyasvasya srutam naroto me asya vedathah

RV_08.026.11.2{28}  sajosasa varuno mitro aryama

RV_08.026.12.1{28}  yuvadattasya dhisnya yuvanitasya suribhih

RV_08.026.12.2{28}  ahar-aharvrsana mahyam siksatam

RV_08.026.13.1{28}  yo vam yajnebhiravrto.adhivastra vadhuriva

RV_08.026.13.2{28}  saparyanta subhe cakrate asvina

RV_08.026.14.1{28}  yo vamuruvyacastamam ciketati nrpayyam

RV_08.026.14.2{28}  vartirasvina pari yatamasmayu

RV_08.026.15.1{28}  asmabhyam su vrsanvasu yatam vartirnrpayyam

RV_08.026.15.2{28}  visudruheva yajnamuhathurgira

RV_08.026.16.1{29}  vahistho vam havanam stomo duto huvan nara

RV_08.026.16.2{29}  yuvabhyam bhutvasvina

RV_08.026.17.1{29}  yadado divo arnava iso va madatho grhe

RV_08.026.17.2{29}  srutamin me amartya

RV_08.026.18.1{29}  uta sya svetayavari vahistha vam nadinam

RV_08.026.18.2{29}  sindhurhiranyavartanih

RV_08.026.19.1{29}  smadetaya sukirtyasvina svetaya dhiya

RV_08.026.19.2{29}  vahethe subhrayavana

RV_08.026.20.1{29}  yuksva hi tvam rathasaha yuvasva posya vaso

RV_08.026.20.2{29}  an no vayo madhu pibasmakam savana gahi

RV_08.026.21.1{30}  tava vayav rtaspate tvasturjamataradbhuta

RV_08.026.21.2{30}  avamsya vrnimahe

RV_08.026.22.1{30}  tvasturjamataram vayamisanam raya imahe

RV_08.026.22.2{30}  sutavanto vayum dyumna janasah

RV_08.026.23.1{30}  vayo yahi siva divo vahasva su svasvyam

RV_08.026.23.2{30}  vahasva mahahprthupaksasa rathe

RV_08.026.24.1{30}  tvam hi supsarastamam nrsadanesu humahe

RV_08.026.24.2{30}  gravanam nasvaprstham mamhana

RV_08.026.25.1{30}  sa tvam no deva manasa vayo mandano agriyah

RV_08.026.25.2{30}  krdhi vajanapo dhiyah

 

RV_08.027.01.1{31}  agnirukthe purohito gravano barhiradhvare

RV_08.027.01.2{31}  rca yami maruto brahmanas patim devanavo varenyam

RV_08.027.02.1{31}  a pasum gasi prthivim vanaspatinusasa naktamosadhih

RV_08.027.02.2{31}  visve ca no vasavo visvavedaso dhinam bhuta pravitarah

RV_08.027.03.1{31}  pra su na etvadhvaro.agna devesu purvyah

RV_08.027.03.2{31}  adityesu pra varune dhrtavrate marutsu visvabhanusu

RV_08.027.04.1{31}  visve hi sma manave visvavedaso bhuvan vrdhe risadasah

RV_08.027.04.2{31}  aristebhih payubhirvisvavedaso yanta no.avrkam chardih

RV_08.027.05.1{31}  a no adya samanaso ganta visve sajosasah

RV_08.027.05.2{31}  rca gira maruto devyadite sadane pastye mahi

RV_08.027.06.1{32}  abhi priya maruto ya vo asvya havya mitra prayathana

RV_08.027.06.2{32}  abarhirindro varunastura nara adityaso sadantu nah

RV_08.027.07.1{32}  vayam vo vrktabarhiso hitaprayasa anusak

RV_08.027.07.2{32}  sutasomaso varuna havamahe manusvadiddhagnayah

RV_08.027.08.1{32}  a pra yata maruto visno asvina pusan makinaya dhiya

RV_08.027.08.2{32}  indra a yatu prathamah sanisyubhirvrsa yo vrtraha grne

RV_08.027.09.1{32}  vi no devaso adruho.achidram sarma yachata

RV_08.027.09.2{32}  na yad durad vasavo nu cidantito varuthamadadharsati

RV_08.027.10.1{32}  asti hi vah sajatyam risadaso devaso astyapyam

RV_08.027.10.2{32}  pra nah purvasmai suvitaya vocata maksu sumnaya navyase

RV_08.027.11.1{33}  ida hi va upastutimida vamasya bhaktaye

RV_08.027.11.2{33}  upa vo visvavedaso namasyuranasrksyanyamiva

RV_08.027.12.1{33}  udu sya vah savita supranitayo.asthadurdhvo varenyah

RV_08.027.12.2{33}  ni dvipadascatuspado arthino.avisran patayisnavah

RV_08.027.13.1{33}  devam-devam vo.avase devam-devamabhistaye

RV_08.027.13.2{33}  devam-devam huvema vajasataye grnanto devya dhiya

RV_08.027.14.1{33}  devaso hi sma manave samanyavo visve sakam saratayah

RV_08.027.14.2{33}  te no adya te aparam tuce tu no bhavantu varivovidah

RV_08.027.15.1{33}  pra vah samsamyadruhah samstha upastutinam

RV_08.027.15.2{33}  na tam dhurtirvaruna mitra martyam yo vo dhamabhyo.avidhat

RV_08.027.16.1{33}  pra sa ksayam tirate vi mahiriso yo vo varaya dasati

RV_08.027.16.2{33}  pra prajabhirjayate dharmanas paryaristah sarva edhate

RV_08.027.17.1{34}  rte sa vindate yudhah sugebhiryatyadhvanah

RV_08.027.17.2{34}  aryama mitrovarunah saratayo yam trayante sajosasah

RV_08.027.18.1{34}  ajre cidasmai krnutha nyancanam durge cida susaranam

RV_08.027.18.2{34}  esa cidasmadasanih paro nu sasredhanti vi nasyatu

RV_08.027.19.1{34}  yadadya surya udyati priyaksatra rtam dadha

RV_08.027.19.2{34}  yan nimruci prabudhi visvavedaso yad va madhyandine divah

RV_08.027.20.1{34}  yad vabhipitve asura rtam yate chardiryema vi dasuse

RV_08.027.20.2{34}  vayam tad vo vasavo visvavedasa upa stheyama madhya a

RV_08.027.21.1{34}  yadadya sura udite yan madhyandina atuci

RV_08.027.21.2{34}  vamam dhattha manave visvavedaso juhvanaya pracetase

RV_08.027.22.1{34}  vayam tad vah samraja a vrnimahe putro na bahupayyam

RV_08.027.22.2{34}  asyama tadaditya juhvato haviryena vasyo.anasamahai

 

RV_08.028.01.1{35}  ye trimsati trayas paro devaso barhirasadan

RV_08.028.01.2{35}  vidannahadvitasanan

RV_08.028.02.1{35}  varuno mitro aryama smadratisaco agnayah

RV_08.028.02.2{35}  patnivanto vasatkrtah

RV_08.028.03.1{35}  te no gopa apacyasta udak ta ittha nyak

RV_08.028.03.2{35}  purastat sarvaya visa

RV_08.028.04.1{35}  yatha vasanti devastathedasat tadesam nakira minat

RV_08.028.04.2{35}  arava cana martyah

RV_08.028.05.1{35}  saptanam sapta rstayah sapta dyumnanyesam

RV_08.028.05.2{35}  sapto adhi shriyo dhire

 

RV_08.029.01.1{36}  babhrureko visunah sunaro yuvanjyankte hiranyayam

RV_08.029.02.1{36}  yonimeka a sasada dyotano.antardevesu medhirah

RV_08.029.03.1{36}  vasimeko bibharti hasta ayasimantardevesu nidhruvih

RV_08.029.04.1{36}  vajrameko bibharti hasta ahitam tena vrtrani jighnate

RV_08.029.05.1{36}  tigmameko bibharti hasta ayudham sucirugro jalasabhesajah

RV_08.029.06.1{36}  patha ekah pipaya taskaro yatha esa veda nidhinam

RV_08.029.07.1{36}  trinyeka urugayo vi cakrame yatra devaso madanti

RV_08.029.08.1{36}  vibhirdva carata ekaya saha pra pravaseva vasatah

RV_08.029.09.1{36}  sado dva cakrate upama divi samraja sarpirasuti

RV_08.029.10.1{36}  arcanta eke mahi sama manvata tena suryamarocayan

 

RV_08.030.01.1{37}  nahi vo astyarbhako devaso na kumarakah

RV_08.030.01.2{37}  visve satomahanta it

RV_08.030.02.1{37}  iti stutaso asatha risadaso ye stha trayasca trimsacca

RV_08.030.02.2{37}  manordeva yajniyasah

RV_08.030.03.1{37}  te nastradhvam te.avata ta u no adhi vocata

RV_08.030.03.2{37}  ma nah pathah pitryan manavadadhi duram naista paravatah

RV_08.030.04.1{37}  ye devasa iha sthana visve vaisvanara uta

RV_08.030.04.2{37}  asmabhyam sarma sapratho gave.asvaya yachata

 

RV_08.031.01.1{38}  yo yajati yajata it sunavacca pacati ca

RV_08.031.01.2{38}  brahmedindrasyacakanat

RV_08.031.02.1{38}  purolasam yo asmai somam rarata asiram

RV_08.031.02.2{38}  padit tam sakro amhasah

RV_08.031.03.1{38}  tasya dyumanasad ratho devajutah sa susuvat

RV_08.031.03.2{38}  visva vanvannamitriya

RV_08.031.04.1{38}  asya prajavati grhe.asascanti dive-dive

RV_08.031.04.2{38}  ila dhenumati duhe

RV_08.031.05.1{38}  ya dampati samanasa sunuta a ca dhavatah

RV_08.031.05.2{38}  devaso nityayasira

RV_08.031.06.1{39}  prati prasavyanitah samyanca barhirasate

RV_08.031.06.2{39}  na ta vajesu vayatah

RV_08.031.07.1{39}  na devanamapi hnutah sumatim na juguksatah

RV_08.031.07.2{39}  sravo brhad vivasatah

RV_08.031.08.1{39}  putrina ta kumarina visvamayurvyasnutah

RV_08.031.08.2{39}  ubha hiranyapesasa

RV_08.031.09.1{39}  vitihotra krtadvasu dasasyantamrtaya kam

RV_08.031.09.2{39}  samudho romasam hato devesu krnuto duvah

RV_08.031.10.1{39}  a sarma parvatanam vrnimahe nadinam

RV_08.031.10.2{39}  a visnoh sacabhuvah

RV_08.031.11.1{40}  aitu pusa rayirbhagah svasti sarvadhatamah

RV_08.031.11.2{40}  ururadhva svastaye

RV_08.031.12.1{40}  aramatiranarvano visvo devasya manasa

RV_08.031.12.2{40}  adityanamanehait

RV_08.031.13.1{40}  yatha no mitro aryama varunah santi gopah

RV_08.031.13.2{40}  suga rtasyapanthah

RV_08.031.14.1{40}  agnim vah purvyam gira devamile vasunam

RV_08.031.14.2{40}  saparyantahpurupriyam mitram na ksetrasadhasam

RV_08.031.15.1{40}  maksu devavato rathah suro va prtsu kasu cit

RV_08.031.15.2{40}  devanam ya in mano yajamana iyaksatyabhidayajvano bhuvat

RV_08.031.16.1{40}  na yajamana risyasi na sunvana na devayo

RV_08.031.16.2{40}  devanam ya in mano ...

RV_08.031.17.1{40}  nakis tam karmana nasan na pra yosan na yosati

RV_08.031.17.2{40}  devanam ya in mano ...

RV_08.031.18.1{40}  asadatra suviryamuta tyadasvasvyam

RV_08.031.18.2{40}  devanam ya inmano ...

 

RV_08.032.01.1{01}  pra krtany rjisinah kanva indrasya gathaya

RV_08.032.01.2{01}  made somasya vocata

RV_08.032.02.1{01}  yah srbindamanarsanim piprum dasamahisuvam

RV_08.032.02.2{01}  vadhidugro rinannapah

RV_08.032.03.1{01}  nyarbudasya vistapam varsmanam brhatastira

RV_08.032.03.2{01}  krse tadindra paumsyam

RV_08.032.04.1{01}  prati srutaya vo dhrsat turnasam na gireradhi

RV_08.032.04.2{01}  huvesusipramutaye

RV_08.032.05.1{01}  sa gorasvasya vi vrajam mandanah somyebhyah

RV_08.032.05.2{01}  puram nasura darsasi

RV_08.032.06.1{02}  yadi me raranah suta ukthe va dadhase canah

RV_08.032.06.2{02}  aradupasvadha gahi

RV_08.032.07.1{02}  vayam gha te api smasi stotara indra girvanah

RV_08.032.07.2{02}  tvam no jinva somapah

RV_08.032.08.1{02}  uta nah pituma bhara samrarano aviksitam

RV_08.032.08.2{02}  maghavan bhuri te vasu

RV_08.032.09.1{02}  uta no gomatas krdhi hiranyavato asvinah

RV_08.032.09.2{02}  ilabhih sam rabhemahi

RV_08.032.10.1{02}  brbaduktham havamahe srprakarasnamutaye

RV_08.032.10.2{02}  sadhu krnvantamavase

RV_08.032.11.1{03}  yah samsthe cicchatakraturadim krnoti vrtraha

RV_08.032.11.2{03}  jaritrbhyah puruvasuh

RV_08.032.12.1{03}  sa nah sakrascida sakad danavanantarabharah

RV_08.032.12.2{03}  indrovisvabhirutibhih

RV_08.032.13.1{03}  yo rayo.avanirmahan suparah sunvatah sakha

RV_08.032.13.2{03}  tamindramabhi gayata

RV_08.032.14.1{03}  ayantaram mahi sthiram prtanasu sravojitam

RV_08.032.14.2{03}  bhurerisanamojasa

RV_08.032.15.1{03}  nakirasya sacinam niyanta sunrtanam

RV_08.032.15.2{03}  nakirvakta nadaditi

RV_08.032.16.1{04}  na nunam brahmanam rnam prasunamasti sunvatam

RV_08.032.16.2{04}  na somo aprata pape

RV_08.032.17.1{04}  panya idupa gayata panya ukthani samsata

RV_08.032.17.2{04}  brahma krnotapanya it

RV_08.032.18.1{04}  panya a dardiracchata sahasra vajyavrtah

RV_08.032.18.2{04}  indro yo yajvano vrdhah

RV_08.032.19.1{04}  vi su cara svadha anu krstinamanvahuvah

RV_08.032.19.2{04}  indra piba sutanam

RV_08.032.20.1{04}  piba svadhainavanamuta yastugrye saca

RV_08.032.20.2{04}  utayamindra yastava

RV_08.032.21.1{05}  atihi manyusavinam susuvamsamuparane

RV_08.032.21.2{05}  imam ratamsutam piba

RV_08.032.22.1{05}  ihi tisrah paravata ihi panca jananati

RV_08.032.22.2{05}  dhena indravacakasat

RV_08.032.23.1{05}  suryo rasmim yatha srja tva yachantu me girah

RV_08.032.23.2{05}  nimnamapo na sadhryak

RV_08.032.24.1{05}  adhvaryava tu hi sinca somam viraya siprine

RV_08.032.24.2{05}  bharasutasya pitaye

RV_08.032.25.1{05}  ya udnah phaligam bhinan nyak sindhunravasrjat

RV_08.032.25.2{05}  yo gosupakvam dharayat

RV_08.032.26.1{06}  ahan vrtram rcisama aurnavabhamahisuvam

RV_08.032.26.2{06}  himenavidhyadarbudam

RV_08.032.27.1{06}  pra va ugraya nisture.asalhaya prasaksine

RV_08.032.27.2{06}  devattam brahma gayata

RV_08.032.28.1{06}  yo visvanyabhi vrata somasya made andhasah

RV_08.032.28.2{06}  indro devesu cetati

RV_08.032.29.1{06}  iha tya sadhamadya hari hiranyakesya

RV_08.032.29.2{06}  volhamabhi prayo hitam

RV_08.032.30.1{06}  arvancam tva purustuta priyamedhastuta hari

RV_08.032.30.2{06}  somapeyayavaksatah

 

RV_08.033.01.1{07}  vayam gha tva sutavanta apo na vrktabarhisah

RV_08.033.01.2{07}  pavitrasyaprasravanesu vrtrahan pari stotara asate

RV_08.033.02.1{07}  svaranti tva sute naro vaso nireka ukthinah

RV_08.033.02.2{07}  kada sutam trsana oka a gama indra svabdiva vamsagah

RV_08.033.03.1{07}  kanvebhirdhrsnava dhrsad vajam darsi sahashrinam

RV_08.033.03.2{07}  pisangarupam maghavan vicarsane maksu gomantamimahe

RV_08.033.04.1{07}  pahi gayandhaso mada indraya medhyatithe

RV_08.033.04.2{07}  yah sammisloharyoryah sute saca vajri ratho hiranyayah

RV_08.033.05.1{07}  yah susavyah sudaksina ino yah sukraturgrne

RV_08.033.05.2{07}  ya akarah sahasra yah satamagha indro yah purbhidaritah

RV_08.033.06.1{08}  yo dhrsito yo.avrto yo asti smasrusu shritah

RV_08.033.06.2{08}  vibhutadyumnascyavanah purustutah kratva gauriva sakinah

RV_08.033.07.1{08}  ka im veda sute saca pibantam kad vayo dadhe

RV_08.033.07.2{08}  ayam yahpuro vibhinattyojasa mandanah sipryandhasah

RV_08.033.08.1{08}  dana mrgo na varanah purutra caratham dadhe

RV_08.033.08.2{08}  nakis tva ni yamada sute gamo mahamscarasyojasa

RV_08.033.09.1{08}  ya ugrah sannanistrta sthiro ranaya samskrtah

RV_08.033.09.2{08}  yadi stoturmaghava srnavad dhavam nendro yosatya gamat

RV_08.033.10.1{08}  satyamittha vrsedasi vrsajutirno.avrtah

RV_08.033.10.2{08}  vrsa hyugra srnvise paravati vrso arvavati srutah

RV_08.033.11.1{09}  vrsanaste abhisavo vrsa kasa hiranyayi

RV_08.033.11.2{09}  vrsa ratho maghavan vrsana hari vrsa tvam satakrato

RV_08.033.12.1{09}  vrsa sota sunotu te vrsannrjipinna bhara

RV_08.033.12.2{09}  vrsa dadhanve vrsanam nadisva tubhyam sthatarharinam

RV_08.033.13.1{09}  endra yahi pitaye madhu savistha somyam

RV_08.033.13.2{09}  nayamacha maghava srnavad giro brahmoktha ca sukratuh

RV_08.033.14.1{09}  vahantu tva rathesthama harayo rathayujah

RV_08.033.14.2{09}  tirascidaryam savanani vrtrahannanyesam ya satakrato

RV_08.033.15.1{09}  asmakamadyantamam stomam dhisva mahamaha

RV_08.033.15.2{09}  asmakam te savana santu santama madaya dyuksa somapah

RV_08.033.16.1{10}  nahi sastava no mama sastre anyasya ranyati

RV_08.033.16.2{10}  yo asmanvira anayat

RV_08.033.17.1{10}  indrascid gha tadabravit striya asasyam manah

RV_08.033.17.2{10}  uto aha kratum raghum

RV_08.033.18.1{10}  sapti cid gha madacyuta mithuna vahato ratham

RV_08.033.18.2{10}  eved dhurvrsna uttara

RV_08.033.19.1{10}  adhah pasyasva mopari santaram padakau hara

RV_08.033.19.2{10}  ma te kasaplakau drsan stri hi brahma babhuvitha

 

RV_08.034.01.1{11}  endra yahi haribhirupa kanvasya sustutim

RV_08.034.01.2{11}  divo amusya sasato divam yaya divavaso

RV_08.034.02.1{11}  a tva grava vadanniha somi ghosena yachatu

RV_08.034.02.2{11}  divo amusya ...

RV_08.034.03.1{11}  atra vi nemiresamuram na dhunute vrkah

RV_08.034.03.2{11}  divo amusya...

RV_08.034.04.1{11}  a tva kanva ihavase havante vajasataye

RV_08.034.04.2{11}  divo amusya .. .

RV_08.034.05.1{11}  dadhami te sutanam vrsne na purvapayyam

RV_08.034.05.2{11}  divo amusya...

RV_08.034.06.1{12}  smatpurandhirna a gahi visvatodhirna utaye

RV_08.034.06.2{12}  divo amusya...

RV_08.034.07.1{12}  a no yahi mahemate sahasrote satamagha

RV_08.034.07.2{12}  divo amusya ...

RV_08.034.08.1{12}  a tva hota manurhito devatra vaksadidyah

RV_08.034.08.2{12}  divo amusya ...

RV_08.034.09.1{12}  a tva madacyuta hari syenam pakseva vaksatah

RV_08.034.09.2{12}  divo amusya ...

RV_08.034.10.1{12}  a yahyarya a pari svaha somasya pitaye

RV_08.034.10.2{12}  divo amusya...

RV_08.034.11.1{13}  a no yahyupasrutyukthesu ranaya iha

RV_08.034.11.2{13}  divo amusya ...

RV_08.034.12.1{13}  sarupaira su no gahi sambhrtaih sambhrtasvah

RV_08.034.12.2{13}  divo amusya ...

RV_08.034.13.1{13}  a yahi parvatebhyah samudrasyadhi vistapah

RV_08.034.13.2{13}  divo amusya ...

RV_08.034.14.1{13}  a no gavyanyasvya sahasra sura dardrhi

RV_08.034.14.2{13}  divo amusya .. .

RV_08.034.15.1{13}  a nah sahasraso bharayutani satani ca

RV_08.034.15.2{13}  divo amusya ...

RV_08.034.16.1{13}  a yadindrasca dadvahe sahasram vasurocisah

RV_08.034.16.2{13}  ojisthamasvyam pasum

RV_08.034.17.1{13}  ya rjra vataramhaso.arusaso raghusyadah

RV_08.034.17.2{13}  bhrajante surya iva

RV_08.034.18.1{13}  paravatasya ratisu dravaccakresvasusu

RV_08.034.18.2{13}  tistham vanasya madhya a

 

RV_08.035.01.1{14}  agninendrena varunena visnunadityai rudrairvasubhih sacabhuva

RV_08.035.01.2{14}  sajosasa usasa suryena ca somam pibatamasvina

RV_08.035.02.1{14}  visvabhirdhibhirbhuvanena vajina diva prthivyadribhih sacabhuva

RV_08.035.02.2{14}  sajosasa usasa ...

RV_08.035.03.1{14}  visvairdevaistribhirekadasairihadbhirmarudbhirbhrgubhih sacabhuva

RV_08.035.03.2{14}  sajosasa usasa ...

RV_08.035.04.1{14}  jusetham yajnam bodhatam havasya me visveha devau savanava gachatam

RV_08.035.04.2{14}  sajosasa usasa suryena cesam no volhamasvina

RV_08.035.05.1{14}  stomam jusetham yuvaseva kanyanam visveha devau savanava gachatam

RV_08.035.05.2{14}  sajosasa usasa suryena cesam ...

RV_08.035.06.1{14}  giro jusethamadhvaram jusetham visveha devau savanava gachatam

RV_08.035.06.2{14}  sajosasa usasa suryena cesam ...

RV_08.035.07.1{15}  haridraveva patatho vanedupa somam sutam mahisevava gachathah

RV_08.035.07.2{15}  sajosasa usasa suryena ca trirvartiryatamasvina

RV_08.035.08.1{15}  hamsaviva patatho adhvagaviva somam sutam mahisevava gachathah

RV_08.035.08.2{15}  sajosasa usasa suryena ca trir...

RV_08.035.09.1{15}  syenaviva patatho havyadataye somam sutam mahisevava gachathah

RV_08.035.09.2{15}  sajosasa usasa suryena ca trir...

RV_08.035.10.1{15}  pibatam ca trpnutam ca ca gachatam prajam ca dhattam dravinam ca dhattam

RV_08.035.10.2{15}  sajosasa usasa suryena corjam no dhattamasvina

RV_08.035.11.1{15}  jayatam ca pra stutam ca pra cavatam prajam ca dhattam dravinam ca dhattam

RV_08.035.11.2{15}  sajosasa usasa suryena corjam ...

RV_08.035.12.1{15}  hatam ca satrun yatatam ca mitrinah prajam ca dhattam dravinam ca dhattam

RV_08.035.12.2{15}  sajosasa usasa suryena corjam ...

RV_08.035.13.1{16}  mitravarunavanta uta dharmavanta marutvanta jariturgachatho havam

RV_08.035.13.2{16}  sajosasa usasa suryena cadityairyatamasvina

RV_08.035.14.1{16}  angirasvanta uta visnuvanta marutvanta jariturgachatho havam

RV_08.035.14.2{16}  sajosasa usasa suryena cadityair...

RV_08.035.15.1{16}  rbhumanta vrsana vajavanta marutvanta jariturgachatho havam

RV_08.035.15.2{16}  sajosasa usasa suryena cadityair...

RV_08.035.16.1{16}  brahma jinvatamuta jinvatam dhiyo hatam raksamsi sedhatamamivah

RV_08.035.16.2{16}  sajosasa usasa suryena ca somam sunvato asvina

RV_08.035.17.1{16}  ksatram jinvatamuta jinvatam nrn hatam raksansi sedhatamamivah

RV_08.035.17.2{16}  sajosasa usasa suryena ca somam ...

RV_08.035.18.1{16}  dhenurjinvatamuta jinvatam viso hatam raksamsi sedhatamamivah

RV_08.035.18.2{16}  sajosasa usasa suryena ca somam ...

RV_08.035.19.1{17}  atreriva srnutam purvyastutim syavasvasya sunvato madacyuta

RV_08.035.19.2{17}  sajosasa usasa suryena casvina tiroahnyam

RV_08.035.20.1{17}  sarganiva srjatam sustutirupa syavasvasya sunvato madacyuta

RV_08.035.20.2{17}  sajosasa usasa suryena casvina

RV_08.035.21.1{17}  rasminriva yachatamadhvaranupa syavasvasya sunvato madacyuta

RV_08.035.21.2{17}  sajosasa usasa suryena casvina ...

RV_08.035.22.1{17}  arvag ratham ni yachatam pibatam somyam madhu

RV_08.035.22.2{17}  a yatamasvina gatamavasyurvamaham huve dhattam ratnani dasuse

RV_08.035.23.1{17}  namovake prasthite adhvare nara vivaksanasya pitaye

RV_08.035.23.2{17}  a yatam ...

RV_08.035.24.1{17}  svahakrtasya trmpatam sutasya devavandhasah

RV_08.035.24.2{17}  a yatam ...

 

RV_08.036.01.1{18}  avitasi sunvato vrktabarhisah piba somam madaya kam satakrato

RV_08.036.01.2{18}  yam te bhagamadharayan visvah sehanah prtana uru jrayah samapsujin marutvanindra satpate

RV_08.036.02.1{18}  prava stotaram maghavannava tvam piba somam madaya kamsatakrato

RV_08.036.02.2{18}  yam te bhagam ...

RV_08.036.03.1{18}  urja devanavasyojasa tvam piba somam madaya kam satakrato

RV_08.036.03.2{18}  yam te bhagam ...

RV_08.036.04.1{18}  janita divo janita prthivyah piba somam madaya kam satakrato

RV_08.036.04.2{18}  yam te bhagam ...

RV_08.036.05.1{18}  janitasvanam janita gavamasi piba somam madaya kam satakrato

RV_08.036.05.2{18}  yam te bhagam ...

RV_08.036.06.1{18}  atrinam stomamadrivo mahas krdhi piba somam madaya kamsatakrato

RV_08.036.06.2{18}  yam te bhagam ...

RV_08.036.07.1{18}  syavasvasya sunvatastatha srnu yathasrnoratreh karmani krnvatah

RV_08.036.07.2{18}  pra trasadasyumavitha tvameka in nrsahya indra brahmani vardhayan

 

RV_08.037.01.1{19}  predam brahma vrtraturyesvavitha pra sunvatah sacipata indra visvabhirutibhih

RV_08.037.01.2{19}  madhyandinasya savanasya vrtrahannanedya piba somasya vajrivah

RV_08.037.02.1{19}  sehana ugra prtana abhi druhah sacipata indra visvabhirutibhih

RV_08.037.02.2{19}  madhyandinasya ...

RV_08.037.03.1{19}  ekaral asya bhuvanasya rajasi sacipata indra visvabhirutibhih

RV_08.037.03.2{19}  madhyandinasya ...

RV_08.037.04.1{19}  sasthavana yavayasi tvameka icchacipata indra visvabhirutibhih

RV_08.037.04.2{19}  madhyandinasya ...

RV_08.037.05.1{19}  ksemasya ca prayujasca tvamisise sacipata indra visvabhirutibhih

RV_08.037.05.2{19}  madhyandinasya ...

RV_08.037.06.1{19}  ksatraya tvamavasi na tvamavitha sacipata indra visvabhirutibhih

RV_08.037.06.2{19}  madhyandinasya ...

RV_08.037.07.1{19}  syavasvasya rebhatastatha srnu yathasrnoratreh karmani krnvatah

RV_08.037.07.2{19}  pra trasadasyumavitha tvameka in nrsahya indra ksatrani vardhayan

 

RV_08.038.01.1{20}  yajnasya hi stha rtvija sasni vajesu karmasu

RV_08.038.01.2{20}  indragnitasya bodhatam

RV_08.038.02.1{20}  tosasa rathayavana vrtrahanaparajita

RV_08.038.02.2{20}  indragni tasya bodhatam

RV_08.038.03.1{20}  idam vam madiram madhvadhuksannadribhirnarah

RV_08.038.03.2{20}  indragni tasya bodhatam

RV_08.038.04.1{20}  jusetham yajnamistaye sutam somam sadhastuti

RV_08.038.04.2{20}  indragni a gatam nara

RV_08.038.05.1{20}  ima jusetham savana yebhirhavyanyuhathuh

RV_08.038.05.2{20}  indragnia gatam nara

RV_08.038.06.1{20}  imam gayatravartanim jusetham sustutim mama

RV_08.038.06.2{20}  indragni a gatam nara

RV_08.038.07.1{21}  prataryavabhira gatam devebhirjenyavasu

RV_08.038.07.2{21}  indragni somapitaye

RV_08.038.08.1{21}  syavasvasya sunvato.atrinam srnutam havam

RV_08.038.08.2{21}  indragnisomapitaye

RV_08.038.09.1{21}  eva vamahva utaye yathahuvanta medhirah

RV_08.038.09.2{21}  indragni somapitaye

RV_08.038.10.1{21}  aham sarasvativatorindragnyoravo vrne

RV_08.038.10.2{21}  yabhyam gayatram rcyate

 

RV_08.039.01.1{22}  agnimastosy rgmiyamagnimila yajadhyai

RV_08.039.01.2{22}  agnirdevananaktu na ubhe hi vidathe kavirantascarati dutyam nabhantamanyake same

RV_08.039.02.1{22}  nyagne navyasa vacastanusu samsamesam

RV_08.039.02.2{22}  nyarati raravnam visva aryo aratirito yuchantvamuro nabhantamanyake same

RV_08.039.03.1{22}  agne manmani tubhyam kam ghrtam na juhva asani

RV_08.039.03.2{22}  sa devesu pra cikiddhi tvam hyasi purvyah sivo duto vivasvato nabhantamanyake same

RV_08.039.04.1{22}  tat-tadagnirvayo dadhe yatha-yatha krpanyati

RV_08.039.04.2{22}  urjahutirvasunam sam ca yosca mayo dadhe visvasyai devahutyai nabhantamanyake same

RV_08.039.05.1{22}  sa ciketa sahiyasagniscitrena karmana

RV_08.039.05.2{22}  sa hota sasvatinam daksinabhirabhivrta inoti ca prativyam nabhantamanyake same

RV_08.039.06.1{23}  agnirjata devanamagnirveda martanamapicyam

RV_08.039.06.2{23}  agnihsa dravinoda agnirdvara vyurnute svahuto naviyasa nabhantamanyake same

RV_08.039.07.1{23}  agnirdevesu samvasuh sa viksu yajniyasva

RV_08.039.07.2{23}  sa muda kavya puru visvam bhumeva pusyati devo devesu yajniyo nabhantamanyake same

RV_08.039.08.1{23}  yo agnih saptamanusah shrito visvesu sindhusu

RV_08.039.08.2{23}  tamaganma tripastyam mandhaturdasyuhantamamagnim yajnesu purvyam nabhantam anyake same

RV_08.039.09.1{23}  agnistrini tridhatunya kseti vidatha kavih sa trinrekadasaniha yaksacca piprayacca no vipro dutah pariskrto nabhantamanyake same

RV_08.039.10.1{23}  tvam no agna ayusu tvam devesu purvya vasva eka irajyasi

RV_08.039.10.2{23}  tvamapah parisrutah pari yanti svasetavo nabhantamanyake same

 

RV_08.040.01.1{24}  indragni yuvam su nah sahanta dasatho rayim

RV_08.040.01.2{24}  yena drlha samatsva vilu cit sahisimahyagnirvaneva vata in nabhantamanyake same

RV_08.040.02.1{24}  nahi vam vavrayamahe.athendramid yajamahe savistham nrnam naram

RV_08.040.02.2{24}  sa nah kada cidarvata gamada vajasatayegamada medhasataye nabhantamanyake same

RV_08.040.03.1{24}  ta hi madhyam bharanamindragni adhiksitah

RV_08.040.03.2{24}  ta u kavitvana kavi prchyamana sakhiyate sam dhitamasnutam nara nabhantamanyake same

RV_08.040.04.1{24}  abhyarca nabhakavadindragni yajasa gira

RV_08.040.04.2{24}  yayorvisvamidam jagadiyam dyauh prthivi mahyupasthe bibhrto vasu nabhantamanyake same

RV_08.040.05.1{24}  pra brahmani nabhakavadindragnibhyamirajyata

RV_08.040.05.2{24}  ya saptabudhnamarnavam jihmabaramapornuta indra isana ojasa nabhantamanyake same

RV_08.040.06.1{24}  api vrsca puranavad vratateriva guspitamojo dasasya dambhaya

RV_08.040.06.2{24}  vayam tadasya sambhrtam vasvindrena vi bhajemahi nabhantamanyake same

RV_08.040.07.1{25}  yadindragni jana ime vihvayante tana gira

RV_08.040.07.2{25}  asmakebhirnrbhirvayam sasahyama prtanyato vanuyama vanusyato nabhantamanyake same

RV_08.040.08.1{25}  ya nu svetavavo diva uccarata upa dyubhih

RV_08.040.08.2{25}  indragnyoranu vratamuhana yanti sindhavo yan sim bandhadamuncatam nabhantamanyake same

RV_08.040.09.1{25}  purvis ta indropamatayah purviruta prasastayah sunohinvasya harivah

RV_08.040.09.2{25}  vasvo virasyaprco ya nu sadhanta no dhiyo nabhantamanyake same

RV_08.040.10.1{25}  tam sisita suvrktibhistvesam satvanam rgmiyam

RV_08.040.10.2{25}  uto nucid ya ojasa susnasyandani bhedati jesat svarvatirapo nabhantamanyake same

RV_08.040.11.1{25}  tam sisita svadhvaram satyam satvanam rtviyam

RV_08.040.11.2{25}  uto nucid ya ohata anda susnasya bhedatyajaih svarvatirapo nabhantamanyake same

RV_08.040.12.1{25}  evendragnibhyam pitrvan naviyo mandhatrvadangirasvadavaci

RV_08.040.12.2{25}  tridhatuna sarmana patamasman vayam syama patayo rayinam

 

RV_08.041.01.1{26}  asma u su prabhutaye varunaya marudbhyo.arca vidustarebhyah

RV_08.041.01.2{26}  yo dhita manusanam pasvo ga iva raksati nabhantamanyake same

RV_08.041.02.1{26}  tamu su samana gira pitrnam ca manmabhih nabhakasyaprasastibhiryah sindhunamupodaye saptasvasa sa madhyamo nabhantamanyake same

RV_08.041.03.1{26}  sa ksapah pari sasvaje nyusro mayaya dadhe sa visvam pari darsatah

RV_08.041.03.2{26}  tasya veniranu vratamusastisro avardhayannabhantamanyake same

RV_08.041.04.1{26}  yah kakubho nidharayah prthivyamadhi darsatah

RV_08.041.04.2{26}  sa mata purvyam padam tad varunasya saptyam sa hi gopa iveryonabhantamanyake same

RV_08.041.05.1{26}  yo dharta bhuvananam ya usranamapicya veda namaniguhya

RV_08.041.05.2{26}  sa kavih kavya puru rupam dyauriva pusyati nabhantamanyake same

RV_08.041.06.1{27}  yasmin visvani kavya cakre nabhiriva shrita

RV_08.041.06.2{27}  tritam juti saparyata vraje gavo na samyuje yuje asvanayuksata nabhantamanyake same

RV_08.041.07.1{27}  ya asvatka asaye visva jatanyesam

RV_08.041.07.2{27}  pari dhamani marmrsad varunasya puro gaye visve deva anu vratam nabhantamanyake same

RV_08.041.08.1{27}  sa samudro apicyasturo dyamiva rohati ni yadasu yajurdadhe

RV_08.041.08.2{27}  sa maya arcina padastrnan nakamaruhan nabhantamanyake same

RV_08.041.09.1{27}  yasya sveta vicaksana tisro bhumiradhiksitah

RV_08.041.09.2{27}  triruttarani papraturvarunasya dhruvam sadah sa saptanamirajyati nabhantamanyake same

RV_08.041.10.1{27}  yah svetanadhinirnijascakre krishnananu vrata

RV_08.041.10.2{27}  sa dhama purvyam mame ya skambhena vi rodasi ajo na dyamadharayan nabhantamanyake same

 

RV_08.042.01.1{28}  astabhnad dyamasuro visvaveda amimita varimanam prthivyah

RV_08.042.01.2{28}  asidad visva bhuvanani samrad visvet tani varunasya vratani

RV_08.042.02.1{28}  eva vandasva varunam brhantam namasya dhiramamrtasya gopam

RV_08.042.02.2{28}  sa nah sarma trivarutham vi yamsat patam no dyavaprthivi upasthe

RV_08.042.03.1{28}  imam dhiyam siksamanasya deva kratum daksam varuna sam sisadhi

RV_08.042.03.2{28}  yayati visva durita tarema sutarmanamadhi navam ruhema

RV_08.042.04.1{28}  a vam gravano asvina dhibhirvipra acucyavuh

RV_08.042.04.2{28}  nasatya somapitaye nabhantamanyake same

RV_08.042.05.1{28}  yatha vamatrirasvina girbhirvipro ajohavit

RV_08.042.05.2{28}  nasatyasomapitaye nabhantamanyake same

RV_08.042.06.1{28}  eva vamahva utaye yathahuvanta medhirah

RV_08.042.06.2{28}  nasatya somapitaye nabhantamanyake same

 

RV_08.043.01.1{29}  ime viprasya vedhaso.agnerastrtayajvanah

RV_08.043.01.2{29}  girah stomasa irate

RV_08.043.02.1{29}  asmai te pratiharyate jatavedo vicarsane

RV_08.043.02.2{29}  agne janami sustutim

RV_08.043.03.1{29}  aroka iva ghedaha tigma agne tava tvisah

RV_08.043.03.2{29}  dadbhirvanani bapsati

RV_08.043.04.1{29}  harayo dhumaketavo vatajuta upa dyavi

RV_08.043.04.2{29}  yatante vrthagagnayah

RV_08.043.05.1{29}  ete tye vrthagagnaya iddhasah samadrksata

RV_08.043.05.2{29}  usasamiva ketavah

RV_08.043.06.1{30}  krishna rajamsi patsutah prayane jatavedasah

RV_08.043.06.2{30}  agniryad rodhati ksami

RV_08.043.07.1{30}  dhasim krnvana osadhirbapsadagnirna vayati

RV_08.043.07.2{30}  punaryan tarunirapi

RV_08.043.08.1{30}  jihvabhiraha nannamadarcisa janjanabhavan

RV_08.043.08.2{30}  agnirvanesu rocate

RV_08.043.09.1{30}  apsvagne sadhis tava sausadhiranu rudhyase

RV_08.043.09.2{30}  garbhe sanjayase punah

RV_08.043.10.1{30}  udagne tava tad ghrtadarci rocata ahutam

RV_08.043.10.2{30}  nimsanam juhvo mukhe

RV_08.043.11.1{31}  uksannaya vasannaya somaprsthaya vedhase

RV_08.043.11.2{31}  stomairvidhemagnaye

RV_08.043.12.1{31}  uta tva namasa vayam hotarvarenyakrato

RV_08.043.12.2{31}  agne samidbhirimahe

RV_08.043.13.1{31}  uta tva bhrguvacchuce manusvadagna ahuta

RV_08.043.13.2{31}  angirasvad dhavamahe

RV_08.043.14.1{31}  tvam hyagne agnina vipro viprena san sata

RV_08.043.14.2{31}  sakha sakhya samidhyase

RV_08.043.15.1{31}  sa tvam vipraya dasuse rayim dehi sahashrinam

RV_08.043.15.2{31}  agne viravatimisam

RV_08.043.16.1{32}  agne bhratah sahaskrta rohidasva sucivrata

RV_08.043.16.2{32}  imam stomamjusasva me

RV_08.043.17.1{32}  uta tvagne mama stuto vasraya pratiharyate

RV_08.043.17.2{32}  gostham gava ivasata

RV_08.043.18.1{32}  tubhyam ta angirastama visvah suksitayah prthak

RV_08.043.18.2{32}  agne kamaya yemire

RV_08.043.19.1{32}  agnim dhibhirmanisino medhiraso vipascitah

RV_08.043.19.2{32}  admasadyaya hinvire

RV_08.043.20.1{32}  tam tvamajmesu vajinam tanvana agne adhvaram

RV_08.043.20.2{32}  vahnimhotaramilate

RV_08.043.21.1{33}  purutra hi sadrmm asi viso visva anu prabhuh

RV_08.043.21.2{33}  samatsutva havamahe

RV_08.043.22.1{33}  tamilisva ya ahuto.agnirvibhrajate ghrtaih

RV_08.043.22.2{33}  imam nahsrnavad dhavam

RV_08.043.23.1{33}  tam tva vayam havamahe srnvantam jatavedasam

RV_08.043.23.2{33}  agne ghnantamapa dvisah

RV_08.043.24.1{33}  visam rajanamadbhutamadhyaksam dharmanamimam

RV_08.043.24.2{33}  agnimile sa u sravat

RV_08.043.25.1{33}  agnim visvayuvepasam maryam na vajinam hitam

RV_08.043.25.2{33}  saptim na vajayamasi

RV_08.043.26.1{34}  ghnan mrdhranyapa dviso dahan raksamsi visvaha

RV_08.043.26.2{34}  agnetigmena didihi

RV_08.043.27.1{34}  yam tva janasa indhate manusvadangirastama

RV_08.043.27.2{34}  agne sa bodhime vacah

RV_08.043.28.1{34}  yadagne divija asyapsuja va sahaskrta

RV_08.043.28.2{34}  tam tva girbhirhavamahe

RV_08.043.29.1{34}  tubhyam ghet te jana ime visvah suksitayah prthak

RV_08.043.29.2{34}  dhasim hinvantyattave

RV_08.043.30.1{34}  te ghedagne svadhyo.aha visva nrcaksasah

RV_08.043.30.2{34}  tarantah syama durgaha

RV_08.043.31.1{35}  agnim mandram purupriyam siram pavakasocisam

RV_08.043.31.2{35}  hrdbhirmandrebhirimahe

RV_08.043.32.1{35}  sa tvamagne vibhavasuh srjan suryo na rasmibhih

RV_08.043.32.2{35}  sardhan tamamsi jighnase

RV_08.043.33.1{35}  tat te sahasva imahe datram yan nopadasyati

RV_08.043.33.2{35}  tvadagne varyam vasu

 

RV_08.044.01.1{36}  samidhagnim duvasyata ghrtairbodhayatatithim

RV_08.044.01.2{36}  asmin havyajuhotana

RV_08.044.02.1{36}  agne stomam jusasva me vardhasvanena manmana

RV_08.044.02.2{36}  prati suktani harya nah

RV_08.044.03.1{36}  agnim dutam puro dadhe havyavahamupa bruve

RV_08.044.03.2{36}  devana sadayadiha

RV_08.044.04.1{36}  ut te brhanto arcayah samidhanasya didivah

RV_08.044.04.2{36}  agne sukrasairate

RV_08.044.05.1{36}  upa tva juhvo mama ghrtaciryantu haryata

RV_08.044.05.2{36}  agne havya jusasva nah

RV_08.044.06.1{37}  mandram hotaram rtvijam citrabhanum vibhavasum

RV_08.044.06.2{37}  agnimile sa u sravat

RV_08.044.07.1{37}  pratnam hotaramidyam justamagnim kavikratum

RV_08.044.07.2{37}  adhvaranamabhishriyam

RV_08.044.08.1{37}  jusano angirastamema havyanyanusak

RV_08.044.08.2{37}  agne yajnam nayartutha

RV_08.044.09.1{37}  samidhana u santya sukrasoca iha vaha

RV_08.044.09.2{37}  cikitvan daivyam janam

RV_08.044.10.1{37}  vipram hotaramadruham dhumaketum vibhavasum

RV_08.044.10.2{37}  yajnanam ketumimahe

RV_08.044.11.1{38}  agne ni pahi nastvam prati sma deva risatah

RV_08.044.11.2{38}  bhindhi dvesah sahaskrta

RV_08.044.12.1{38}  agnih pratnena manmana sumbhanastanvam svam

RV_08.044.12.2{38}  kavirviprena vavrdhe

RV_08.044.13.1{38}  urjo napatama huve.agnim pavakasocisam

RV_08.044.13.2{38}  asmin yajne svadhvare

RV_08.044.14.1{38}  sa no mitramahastvamagne sukrena socisa

RV_08.044.14.2{38}  devaira satsibarhisi

RV_08.044.15.1{38}  yo agnim tanvo dame devam martah saparyati

RV_08.044.15.2{38}  tasma id didayad vasu

RV_08.044.16.1{39}  agnirmurdha divah kakut patih prthivya ayam

RV_08.044.16.2{39}  apam retamsi jinvati

RV_08.044.17.1{39}  udagne sucayastava sukra bhrajanta irate

RV_08.044.17.2{39}  tava jyotimsyarcayah

RV_08.044.18.1{39}  isise varyasya hi datrasyagne svarpatih

RV_08.044.18.2{39}  stota syam tava sarmani

RV_08.044.19.1{39}  tvamagne manisinastvam hinvanti cittibhih

RV_08.044.19.2{39}  tvam vardhantu no girah

RV_08.044.20.1{39}  adabdhasya svadhavato dutasya rebhatah sada

RV_08.044.20.2{39}  agneh sakhyam vrnimahe

RV_08.044.21.1{40}  agnih sucivratatamah sucirviprah sucih kavih

RV_08.044.21.2{40}  sucirocata ahutah

RV_08.044.22.1{40}  uta tva dhitayo mama giro vardhantu visvaha

RV_08.044.22.2{40}  agne sakhyasya bodhi nah

RV_08.044.23.1{40}  yadagne syamaham tvam tvam va gha sya aham

RV_08.044.23.2{40}  syus te satya ihasisah

RV_08.044.24.1{40}  vasurvasupatirhi kamasyagne vibhavasuh

RV_08.044.24.2{40}  syama te sumatavapi

RV_08.044.25.1{40}  agne dhrtavrataya te samudrayeva sindhavah

RV_08.044.25.2{40}  giro vasrasairate

RV_08.044.26.1{41}  yuvanam vispatim kavim visvadam puruvepasam

RV_08.044.26.2{41}  agnim sumbhami manmabhih

RV_08.044.27.1{41}  yajnanam rathye vayam tigmajambhaya vilave

RV_08.044.27.2{41}  stomairisemagnaye

RV_08.044.28.1{41}  ayamagne tve api jarita bhutu santya

RV_08.044.28.2{41}  tasmai pavaka mrlaya

RV_08.044.29.1{41}  dhiro hyasyadmasad vipro na jagrvih sada

RV_08.044.29.2{41}  agne didayasi dyavi

RV_08.044.30.1{41}  puragne duritebhyah pura mrdhrebhyah kave

RV_08.044.30.2{41}  pra na ayurvaso tira

 

RV_08.045.01.1{42}  a gha ye agnimindhate strnanti barhiranusak

RV_08.045.01.2{42}  yesamindro yuva sakha

RV_08.045.02.1{42}  brhannididhma esam bhuri sastam prthuh svaruh

RV_08.045.02.2{42}  yesamindro yuva sakha

RV_08.045.03.1{42}  ayuddha id yudha vrtam sura ajati satvabhih

RV_08.045.03.2{42}  yesamindro yuva sakha

RV_08.045.04.1{42}  a bundam vrtraha dade jatah prchad vi mataram

RV_08.045.04.2{42}  ka ugrah ke ha srnvire

RV_08.045.05.1{42}  prati tva savasi vadad giravapso na yodhisat

RV_08.045.05.2{42}  yaste satrutvamacake

RV_08.045.06.1{43}  uta tvam maghavanchrnu yaste vasti vavaksi tat

RV_08.045.06.2{43}  yad vilayasi vilu tat

RV_08.045.07.1{43}  yadajim yatyajikrdindrah svasvayurupa

RV_08.045.07.2{43}  rathitamo rathinam

RV_08.045.08.1{43}  vi su visva abhiyujo vajrin visvag yatha vrha

RV_08.045.08.2{43}  bhava nah susravastamah

RV_08.045.09.1{43}  asmakam su ratham pura indrah krnotu sataye

RV_08.045.09.2{43}  na yam dhurvanti dhurtayah

RV_08.045.10.1{43}  vrjyama te pari dviso.aram te sakra davane

RV_08.045.10.2{43}  gamemedindragomatah

RV_08.045.11.1{44}  sanaiscid yanto adrivo.asvavantah satagvinah

RV_08.045.11.2{44}  vivaksana anehasah

RV_08.045.12.1{44}  urdhva hi te dive-dive sahasra sunrta sata

RV_08.045.12.2{44}  jaritribhyovimamhate

RV_08.045.13.1{44}  vidma hi tva dhanamjayamindra drlha cidarujam

RV_08.045.13.2{44}  adarinam yatha gayam

RV_08.045.14.1{44}  kakuham cit tva kave mandantu dhrsnavindavah

RV_08.045.14.2{44}  a tva panim yadimahe

RV_08.045.15.1{44}  yaste revanadasurih pramamarsa maghattaye

RV_08.045.15.2{44}  tasya no veda a bhara

RV_08.045.16.1{45}  ima u tva vi caksate sakhaya indra sominah

RV_08.045.16.2{45}  pustavanto yatha pasum

RV_08.045.17.1{45}  uta tvabadhiram vayam srutkarnam santamutaye

RV_08.045.17.2{45}  duradiha havamahe

RV_08.045.18.1{45}  yacchusruya imam havam durmarsam cakriya uta

RV_08.045.18.2{45}  bhaverapirno antamah

RV_08.045.19.1{45}  yaccid dhi te api vyathirjaganvamso amanmahi

RV_08.045.19.2{45}  goda idindra bodhi nah

RV_08.045.20.1{45}  a tva rambham na jivrayo rarabhma savasas pate

RV_08.045.20.2{45}  usmasi tva sadhastha a

RV_08.045.21.1{46}  stotramindraya gayata purunrmnaya satvane

RV_08.045.21.2{46}  nakiryam vrnvate yudhi

RV_08.045.22.1{46}  abhi tva vrsabha sute sutam srjami pitaye

RV_08.045.22.2{46}  trmpa vyasnuhi madam

RV_08.045.23.1{46}  ma tva mura avisyavo mopahasvana a dabhan

RV_08.045.23.2{46}  makim brahmadviso vanah

RV_08.045.24.1{46}  iha tva goparinasa mahe mandantu radhase

RV_08.045.24.2{46}  saro gauro yatha piba

RV_08.045.25.1{46}  ya vrtraha paravati sana nava ca cucyuve

RV_08.045.25.2{46}  ta samsatsupra vocata

RV_08.045.26.1{47}  apibat kadruvah sutamindrah sahasrabahve

RV_08.045.26.2{47}  atradedista paumsyam

RV_08.045.27.1{47}  satyam tat turvase yadau vidano ahnavayyam

RV_08.045.27.2{47}  vyanat turvane sami

RV_08.045.28.1{47}  taranim vo jananam tradam vajasya gomatah

RV_08.045.28.2{47}  samanamu pra samsisam

RV_08.045.29.1{47}  rbhuksanam na vartava ukthesu tugryavrdham

RV_08.045.29.2{47}  indram somesaca sute

RV_08.045.30.1{47}  yah krntadid vi yonyam trisokaya girim prthum

RV_08.045.30.2{47}  gobhyo gatum niretave

RV_08.045.31.1{48}  yad dadhise manasyasi mandanah prediyaksasi

RV_08.045.31.2{48}  ma tat karindra mrlaya

RV_08.045.32.1{48}  dabhram cid dhi tvavatah krtam srnve adhi ksami

RV_08.045.32.2{48}  jigatvindra te manah

RV_08.045.33.1{48}  tavedu tah sukirtayo.asannuta prasastayah

RV_08.045.33.2{48}  yadindra mrlayasi nah

RV_08.045.34.1{48}  ma na ekasminnagasi ma dvayoruta trisu

RV_08.045.34.2{48}  vadhirma sura bhurisu

RV_08.045.35.1{48}  bibhaya hi tvavata ugradabhiprabhanginah

RV_08.045.35.2{48}  dasmadahamrtisahah

RV_08.045.36.1{49}  ma sakhyuh sunama vide ma putrasya prabhuvaso

RV_08.045.36.2{49}  avrtvad bhutu te manah

RV_08.045.37.1{49}  ko nu marya amithitah sakha sakhayamabravit

RV_08.045.37.2{49}  jaha ko asmadisate

RV_08.045.38.1{49}  evare vrsabha sute.asinvan bhuryavayah

RV_08.045.38.2{49}  svaghniva nivata caran

RV_08.045.39.1{49}  a ta eta vacoyuja hari grbhne sumadratha

RV_08.045.39.2{49}  yadim brahmabhya id dadah

RV_08.045.40.1{49}  bhindhi visva apa dvisah pari badho jahi mrdhah

RV_08.045.40.2{49}  vasusparham tada bhara

RV_08.045.41.1{49}  yad vilavindra yat sthire yat parsane parabhrtam

RV_08.045.41.2{49}  vasusparham tada bhara

RV_08.045.42.1{49}  yasya te visvamanuso bhurerdattasya vedati

RV_08.045.42.2{49}  vasu sparham tada bhara

 

RV_08.046.01.1{01}  tvavatah puruvaso vayamindra pranetah smasi sthatarharinam

RV_08.046.02.1{01}  tvam hi satyamadrivo vidma dataramisam

RV_08.046.02.2{01}  vidma dataram rayinam

RV_08.046.03.1{01}  a yasya te mahimanam satamute satakrato

RV_08.046.03.2{01}  girbhirgrnanti karavah

RV_08.046.04.1{01}  sunitho gha sa martyo yam maruto yamaryama

RV_08.046.04.2{01}  mitrah pantyadruhah

RV_08.046.05.1{01}  dadhano gomadasvavad suviryamadityajuta edhate

RV_08.046.05.2{01}  sada raya purusprha

RV_08.046.06.1{02}  tamindram danamimahe savasanamabhirvam

RV_08.046.06.2{02}  isanam raya imahe

RV_08.046.07.1{02}  tasmin hi santyutayo visva abhiravah saca

RV_08.046.07.2{02}  tama vahantu saptayah puruvasum madaya harayah sutam

RV_08.046.08.1{02}  yaste mado varenyo ya indra vrtrahantamah

RV_08.046.08.2{02}  ya adadih svarnrbhiryah prtanasu dustarah

RV_08.046.09.1{02}  yo dustaro visvavara sravayyo vajesvasti taruta

RV_08.046.09.2{02}  sanah savistha savana vaso gahi gamema gomati vraje

RV_08.046.10.1{02}  gavyo su no yatha purasvayota rathaya

RV_08.046.10.2{02}  varivasya mahamaha

RV_08.046.11.1{03}  nahi te sura radhaso.antam vindami satra

RV_08.046.11.2{03}  dasasya no maghavan nu cidadrivo dhiyo vajebhiravitha

RV_08.046.12.1{03}  ya rsvah sravayatsakha visvet sa veda janima purustutah

RV_08.046.12.2{03}  tam visve manusa yugendram havante tavisam yatasrucah

RV_08.046.13.1{03}  sa no vajesvavita puruvasuh purahsthata maghava vrtraha bhuvat

RV_08.046.14.1{03}  abhi vo viramandhaso madesu gaya gira maha vicetasam

RV_08.046.14.2{03}  indram nama srutyam sakinam vaco yatha

RV_08.046.15.1{03}  dadi reknastanve dadirvasu dadirvajesu puruhuta vajinam

RV_08.046.15.2{03}  nunamatha

RV_08.046.16.1{04}  visvesamirajyantam vasunam sasahvamsam cidasya varpasah

RV_08.046.16.2{04}  krpayato nunamatyatha

RV_08.046.17.1{04}  mahah su vo aramise stavamahe milhuse aramgamaya jagmaye

RV_08.046.17.2{04}  yajnebhirgirbhirvisvamanusam marutamiyaksasi gayetva namasa gira

RV_08.046.18.1{04}  ye patayante ajmabhirgirinam snubhiresam

RV_08.046.18.2{04}  yajnam mahisvaninam sumnam tuvisvaninam pradhvare

RV_08.046.19.1{04}  prabhangam durmatinamindra savistha bhara

RV_08.046.19.2{04}  rayimasmabhyam yujyam codayanmate jyestham codayanmate

RV_08.046.20.1{04}  sanitah susanitarugra citra cetistha sunrta

RV_08.046.20.2{04}  prasaha samrat sahurim sahantam bhujyum vajesu purvyam

RV_08.046.21.1{05}  a sa etu ya ivadanadevah purtamadade

RV_08.046.21.2{05}  yatha cid vaso asvyah prthusravasi kanite.asya vyusyadade

RV_08.046.22.1{05}  sastim sahasrasvyasyayutasanamustranam vimsatimsata

RV_08.046.22.2{05}  dasa syavinam sata dasa tryarusinam dasa gavam sahasra

RV_08.046.23.1{05}  dasa syava rdhadrayo vitavarasa asavah

RV_08.046.23.2{05}  mathra nemim ni vavrtuh

RV_08.046.24.1{05}  danasah prthusravasah kanitasya suradhasah

RV_08.046.24.2{05}  ratham hiranyayam dadan mamhistah surirabhud varsisthamakrta sravah

RV_08.046.25.1{05}  a no vayo mahe tane yahi makhaya pajase

RV_08.046.25.2{05}  vayam hi te cakrma bhuri davane sadyascin mahi davane

RV_08.046.26.1{06}  yo asvebhirvahate vasta usrastrih sapta saptatinam

RV_08.046.26.2{06}  ebhih somebhih somasudbhih somapa danaya sukraputapah

RV_08.046.27.1{06}  yo ma imam cidu tmanamandaccitram davane

RV_08.046.27.2{06}  aratve aksenahuse sukrtvani sukrttaraya sukratuh

RV_08.046.28.1{06}  ucathye vapusi yah svaral uta vayo ghrtasnah

RV_08.046.28.2{06}  asvesitam rajesitam sunesitam prajma tadidam nu tat

RV_08.046.29.1{06}  adha priyamisiraya sastim sahasrasanam

RV_08.046.29.2{06}  asvanamin na vrsnam

RV_08.046.30.1{06}  gavo na yuthamupa yanti vadhraya upa ma yanti vadhrayah

RV_08.046.31.1{06}  adha yaccarathe gane satamustranacikradat

RV_08.046.31.2{06}  adha svitnesu vimsatim sata

RV_08.046.32.1{06}  satam dase balbuthe viprastaruksa a dade

RV_08.046.32.2{06}  te te vayavime jana madantindragopa madanti devagopah

RV_08.046.33.1{06}  adha sya yosana mahi pratici vasamasvyam

RV_08.046.33.2{06}  adhirukma vi niyate

 

RV_08.047.01.1{07}  mahi vo mahatamavo varuna mitra dasuse

RV_08.047.01.2{07}  yamaditya abhi druho raksatha nemagham nasadanehaso va utayah suutayo va utayah

RV_08.047.02.1{07}  vida deva aghanamadityaso apakrtim

RV_08.047.02.2{07}  paksa vayo yathopari vyasme sarma yachatanehaso va utayah suutayo va utayah

RV_08.047.03.1{07}  vyasme adhi sarma tat paksa vayo na yantana

RV_08.047.03.2{07}  visvani visvavedaso varuthya manamahe.anehaso va utayah suutayo va utayah

RV_08.047.04.1{07}  yasma arasata ksayam jivatum ca pracetasah

RV_08.047.04.2{07}  manorvisvasya ghedima aditya raya isate.anehaso va utayah suutayo va utayah

RV_08.047.05.1{07}  pari no vrnajannagha durgani rathyo yatha

RV_08.047.05.2{07}  syamedindrasya sarmanyadityanamutavasyanehaso va utayah suutayo va utayah

RV_08.047.06.1{08}  parihvrtedana jano yusmadattasya vayati

RV_08.047.06.2{08}  deva adabhramasa vo yamaditya ahetananehaso va utayah suutayo va utayah

RV_08.047.07.1{08}  na tam tigmam cana tyajo na drasadabhi tam guru

RV_08.047.07.2{08}  yasma u sarma sapratha adityaso aradhvamanehaso va utayah suutayo va utayah

RV_08.047.08.1{08}  yusme deva api smasi yudhyanta iva varmasu

RV_08.047.08.2{08}  yuyam maho na enaso yuyamarbhadurusyatanehaso va utayah suutayo va utayah

RV_08.047.09.1{08}  aditirna urusyatvaditih sarma yachatu

RV_08.047.09.2{08}  mata mitrasya revato.aryamno varunasya canehaso va utayah suutayo va utayah

RV_08.047.10.1{08}  yad devah sarma saranam yad bhadram yadanaturam

RV_08.047.10.2{08}  tridhatu yad varuthyam tadasmasu vi yantananehaso va utayahsuutayo va utayah

RV_08.047.11.1{09}  aditya ava hi khyatadhi kuladiva spasah

RV_08.047.11.2{09}  sutirthamarvato yathanu no nesatha sugamanehaso va utayah suutayo va utayah

RV_08.047.12.1{09}  neha bhadram raksasvine navayai nopaya uta

RV_08.047.12.2{09}  gave ca bhadram dhenave viraya ca sravasyate.anehaso na utayah suutayo va utayah

RV_08.047.13.1{09}  yadaviryadapicyam devaso asti duskrtam

RV_08.047.13.2{09}  trite tad visvamaptya are asmad dadhatananehaso va utayah suutayova utayah

RV_08.047.14.1{09}  yacca gosu dusvapnyam yaccasme duhitardivah

RV_08.047.14.2{09}  tritaya tad vibhavaryaptyaya para vahanehaso va utayah suutayo va utayah

RV_08.047.15.1{09}  niskam va gha krnavate srajam va duhitardivah

RV_08.047.15.2{09}  trite dusvapnyam sarvamaptye pari dadmasyanehaso va utayah suutayo va utayah

RV_08.047.16.1{10}  tadannaya tadapase tam bhagamupaseduse

RV_08.047.16.2{10}  tritaya ca dvitaya coso dusvapnyam vahanehaso va utayah suutayo va utayah

RV_08.047.17.1{10}  yatha kalam yatha sapham yatha rnam samnayamasi

RV_08.047.17.2{10}  eva dusvapnyam sarvamaptye sam nayamasyanehaso va utayahsuutayo va utayah

RV_08.047.18.1{10}  ajaismadyasanama cabhumanagaso vayam

RV_08.047.18.2{10}  uso yasmad dusvapnyadabhaismapa taduchatvanehaso va utayah suutayova utayah

 

RV_08.048.01.1{11}  svadorabhaksi vayasah sumedhah svadhyo varivovittarasya

RV_08.048.01.2{11}  visve yam deva uta martyaso madhu bruvanto abhi samcaranti

RV_08.048.02.1{11}  antasca praga aditirbhavasyavayata haraso daivyasya

RV_08.048.02.2{11}  indavindrasya sakhyam jusanah sraustiva dhuramanu raya rdhyah

RV_08.048.03.1{11}  apama somamamrta abhumaganma jyotiravidama devan

RV_08.048.03.2{11}  kim nunamasman krnavadaratih kimu dhurtiramrta martyasya

RV_08.048.04.1{11}  sam no bhava hrda a pita indo piteva soma sunave susevah

RV_08.048.04.2{11}  sakheva sakhya urusamsa dhirah pra na ayurjivase somatarih

RV_08.048.05.1{11}  ime ma pita yasasa urusyavo ratham na gavah samanahaparvasu

RV_08.048.05.2{11}  te ma raksantu visrasascaritraduta ma sramadyavayantvindavah

RV_08.048.06.1{12}  agnim na ma mathitam sam didipah pra caksaya krnuhi vasyaso nah

RV_08.048.06.2{12}  atha hi te mada a soma manye revaniva pra carapustimacha

RV_08.048.07.1{12}  isirena te manasa sutasya bhaksimahi pitryasyeva rayah

RV_08.048.07.2{12}  soma rajan pra na ayumsi tarirahaniva suryo vasarani

RV_08.048.08.1{12}  soma rajan mrlaya nah svasti tava smasi vratyastasya viddhi

RV_08.048.08.2{12}  alarti daksa uta manyurindo ma no aryo anukamam paradah

RV_08.048.09.1{12}  tvam hi nastanvah soma gopa gatre-gatre nisasattha nrcaksah

RV_08.048.09.2{12}  yat te vayam praminama vratani sa no mrla susakhadeva vasyah

RV_08.048.10.1{12}  rdudarena sakhya saceya yo ma na risyed dharyasva pitah

RV_08.048.10.2{12}  ayam yah somo nyadhayyasme tasma indram pratiramemyayuh

RV_08.048.11.1{13}  apa tya asthuranira amiva niratrasan tamisicirabhaisuh

RV_08.048.11.2{13}  a somo asmanaruhad vihaya aganma yatra pratiranta ayuh

RV_08.048.12.1{13}  yo na induh pitaro hrtsu pito.amartyo martyanavivesa

RV_08.048.12.2{13}  tasmai somaya havisa vidhema mrlike asya sumatau syama

RV_08.048.13.1{13}  tvam soma pitrbhih samvidano.anu dyavaprthivi a tatantha

RV_08.048.13.2{13}  tasmai ta indo havisa vidhema vayam syama patayo rayinam

RV_08.048.14.1{13}  trataro deva adhi vocata no ma no nidra isata mota jalpih

RV_08.048.14.2{13}  vayam somasya visvaha priyasah suviraso vidathamavadema

RV_08.048.15.1{13}  tvam nah soma visvato vayodhastvam svarvida visa nrcaksah

RV_08.048.15.2{13}  tvam na inda utibhih sajosah pahi pascataduta va purastat

 

RV_08.049.01.1{14}  abhi pra vah suradhasamindramarca yatha vide

RV_08.049.01.2{14}  yo jaritribhyo maghava puruvasuh sahasreneva siksati

RV_08.049.02.1{14}  satanikeva pra jigati dhrsnuya hanti vrtrani dasuse

RV_08.049.02.2{14}  gireriva pra rasa asya pinvire datrani purubhojasah

RV_08.049.03.1{14}  a tva sutasa indavo mada ya indra girvanah

RV_08.049.03.2{14}  apo na vajrinnanvokyam sarah prnanti sura radhase

RV_08.049.04.1{14}  anehasam prataranam vivaksanam madhvah svadisthamim piba

RV_08.049.04.2{14}  a yatha mandasanah kirasi nah pra ksudreva tmana dhrsat

RV_08.049.05.1{14}  a na stomamupa dravad dhiyano asvo na sotrbhih

RV_08.049.05.2{14}  yam tesvadhavan svadayanti dhenava indra kanvesu ratayah

RV_08.049.06.1{15}  ugram na viram namasopa sedima vibhutimaksitavasum

RV_08.049.06.2{15}  udriva vajrinnavato na sincate ksarantindra dhitayah

RV_08.049.07.1{15}  yad dha nunam yad va yajne yad va prthivyamadhi

RV_08.049.07.2{15}  ato no yajnamasubhirmahemata ugra ugrebhira gahi

RV_08.049.08.1{15}  ajiraso harayo ye ta asavo vata iva prasaksinah

RV_08.049.08.2{15}  yebhirapatyam manusah pariyase yebhirvisvam svardrse

RV_08.049.09.1{15}  etavatasta imaha indra sumnasya gomatah

RV_08.049.09.2{15}  yatha pravo maghavan medhyatithim yatha nipatithim dhane

RV_08.049.10.1{15}  yatha kanve maghavan trasadasyavi yatha pakthe dasavraje

RV_08.049.10.2{15}  yatha gosarye asanor{r}jisvanindra gomad dhiranyavat

 

RV_08.050.01.1{16}  pra su srutam suradhasamarca sakramabhistaye

RV_08.050.01.2{16}  yah sunvate stuvate kamyam vasu sahasreneva mamhate

RV_08.050.02.1{16}  satanika hetayo asya dustara indrasya samiso mahih

RV_08.050.02.2{16}  girirna bhujma maghavatsu pinvate yadim suta amandisuh

RV_08.050.03.1{16}  yadim sutasa indavo.abhi priyamamandisuh

RV_08.050.03.2{16}  apo na dhayi savanam ma a vaso dugha ivopa dasuse

RV_08.050.04.1{16}  anehasam vo havamanamutaye madhvah ksaranti dhitayah

RV_08.050.04.2{16}  a tva vaso havamanasa indava upa stotresu dadhire

RV_08.050.05.1{16}  a nah some svadhvara iyano atyo na tosate

RV_08.050.05.2{16}  yam te svadavan svadanti gurtayah paure chandayase havam

RV_08.050.06.1{17}  pra viramugram vivicim dhanasprtam vibhutim radhaso mahah

RV_08.050.06.2{17}  udriva vajrinnavato vasutvana sada pipetha dasuse

RV_08.050.07.1{17}  yad dha nunam paravati yad va prthivyam divi

RV_08.050.07.2{17}  yujana indra haribhirmahemata rsva rsvebhira gahi

RV_08.050.08.1{17}  rathiraso harayo ye te ashridha ojo vatasya piprati

RV_08.050.08.2{17}  yebhirni dasyum manuso nighosayo yebhih svah pariyase

RV_08.050.09.1{17}  etavataste vaso vidyama sura navyasah

RV_08.050.09.2{17}  yatha prava etasam krtvye dhane yatha vasam dasavraje

RV_08.050.10.1{17}  yatha kanve maghavan medhe adhvare dirghanithe damunasi

RV_08.050.10.2{17}  yatha gosarye asisaso adrivo mayi gotram harishriyam

 

RV_08.051.01.1{18}  yatha manau samvaranau somamindrapibah sutam

RV_08.051.01.2{18}  nipatithau maghavan medhyatithau pustigau srustigau saca

RV_08.051.02.1{18}  parsadvanah praskanvam samasadayacchayanam jivrimuddhitam

RV_08.051.02.2{18}  sahasranyasisasad gavam rsistvoto dasyave vrkah

RV_08.051.03.1{18}  ya ukthebhirna vindhate cikid ya rsicodanah

RV_08.051.03.2{18}  indram tamacha vada navyasya matyarisyantam na bhojase

RV_08.051.04.1{18}  yasma arkam saptasirsanamanrcustridhatumuttame pade

RV_08.051.04.2{18}  sa tvima visva bhuvanani cikradadadijjanista paumsyam

RV_08.051.05.1{18}  yo no data vasunamindram tam humahe vayam

RV_08.051.05.2{18}  vidma hyasya sumatim naviyasim gamema gomati vraje

RV_08.051.06.1{19}  yasmai tvam vaso danaya siksasi sa rayas posamasnute

RV_08.051.06.2{19}  tam tva vayam maghavannindra girvanah sutavanto havamahe

RV_08.051.07.1{19}  kada cana starirasi nendra sascasi dasuse

RV_08.051.07.2{19}  upopen nu maghavan bhuya in nu te danam devasya prcyate

RV_08.051.08.1{19}  pra yo nanakse abhyojasa krivim vadhaih susnam nighosayan

RV_08.051.08.2{19}  yadedastambhit prathayannamum divamadijjanista parthivah

RV_08.051.09.1{19}  yasyayam visva aryo dasah sevadhipa arih

RV_08.051.09.2{19}  tirascidarye rusame pariravi tubhyet so ajyate rayih

RV_08.051.10.1{19}  turanyavo madhumantam ghrtascutam vipraso arkamanrcuh

RV_08.051.10.2{19}  asme rayih paprathe vrsnyam savo.asme suvanasa indavah

 

RV_08.052.01.1{20}  yatha manau vivasvati somam sakrapibah sutam

RV_08.052.01.2{20}  yatha trite chanda indra jujosasyayau madayase saca

RV_08.052.02.1{20}  prsadhre medhye matarisvanindra suvane amandathah

RV_08.052.02.2{20}  yatha somam dasasipre dasonye syumarasmav rjunasi

RV_08.052.03.1{20}  ya uktha kevala dadhe yah somam dhrsitapibat

RV_08.052.03.2{20}  yasmai visnustrini pada vicakrama upa mitrasya dharmabhih

RV_08.052.04.1{20}  yasya tvamindra stomesu cakano vaje vajinchatakrato

RV_08.052.04.2{20}  tam tva vayam sudughamiva goduho juhumasi sravasyavah

RV_08.052.05.1{20}  yo no data sa nah pita mahanugra isanakrt

RV_08.052.05.2{20}  ayamannugro maghava puruvasurgorasvasya pra datu nah

RV_08.052.06.1{21}  yasmai tvam vaso danaya mamhase sa rayas posaminvati

RV_08.052.06.2{21}  vasuyavo vasupatim satakratum stomairindram havamahe

RV_08.052.07.1{21}  kada cana pra yuchasyubhe ni pasi janmani

RV_08.052.07.2{21}  turiyaditya havanam ta indriyama tasthavamrtam divi

RV_08.052.08.1{21}  yasmai tvam maghavannindra girvanah sikso siksasi dasuse

RV_08.052.08.2{21}  asmakam gira uta sustutim vaso kanvavacchrnudhi havam

RV_08.052.09.1{21}  astavi manma purvyam brahmendraya vocata

RV_08.052.09.2{21}  purvir{r}tasya brhatiranusata stoturmedha asrksata

RV_08.052.10.1{21}  samindro rayo brhatiradhunuta sam ksoni samu suryam

RV_08.052.10.2{21}  sam sukrasah sucayah sam gavasirah soma indramamandisuh

 

RV_08.053.01.1{22}  upamam tva maghonam jyestham ca vrsabhanam

RV_08.053.01.2{22}  purbhittamam maghavannindra govidamisanam raya imahe

RV_08.053.02.1{22}  ya ayum kutsamatithigvamardayo vavrdhano dive-dive

RV_08.053.02.2{22}  tam tva vayam haryasvam satakratum vajayanto havamahe

RV_08.053.03.1{22}  a no visvesam rasam madhvah sincantvadrayah

RV_08.053.03.2{22}  ye paravati sunvire janesva ye arvavatindavah

RV_08.053.04.1{22}  visva dvesamsi jahi cava ca krdhi visve sanvantva vasu

RV_08.053.04.2{22}  sistesu cit te madiraso amsavo yatra somasya trmpasi

RV_08.053.05.1{23}  indra nediya edihi mitamedhabhirutibhih

RV_08.053.05.2{23}  a santama santamabhirabhistibhira svape svapibhih

RV_08.053.06.1{23}  ajituram satpatim visvacarsanim krdhi prajasvabhagam

RV_08.053.06.2{23}  pra su tira sacibhirye ta ukthinah kratum punata anusak

RV_08.053.07.1{23}  yaste sadhistho.avase te syama bharesu te

RV_08.053.07.2{23}  vayam hotrabhiruta devahutibhih sasavamso manamahe

RV_08.053.08.1{23}  aham hi te harivo brahma vajayurajim yami sadotibhih

RV_08.053.08.2{23}  tvamideva tamame samasvayurgavyuragre mathinam

 

RV_08.054.01.1{24}  etat ta indra viryam girbhirgrnanti karavah

RV_08.054.01.2{24}  te stobhanta urjamavan ghrtascutam pauraso naksan dhitibhih

RV_08.054.02.1{24}  naksanta indramavase sukrtyaya yesam sutesu mandase

RV_08.054.02.2{24}  yatha samvarte amado yatha krsa evasme indra matsva

RV_08.054.03.1{24}  a no visve sajosaso devaso gantanopa nah

RV_08.054.03.2{24}  vasavo rudraavase na a gamanchrnvantu maruto havam

RV_08.054.04.1{24}  pusa visnurhavanam me sarasvatyavantu sapta sindhavah

RV_08.054.04.2{24}  apo vatah parvataso vanaspatih srnotu prthivi havam

RV_08.054.05.1{25}  yadindra radho asti te maghonam maghavattama

RV_08.054.05.2{25}  tena no bodhi sadhamadyo vrdhe bhago danaya vrtrahan

RV_08.054.06.1{25}  ajipate nrpate tvamid dhi no vaja a vaksi sukrato

RV_08.054.06.2{25}  vitihotrabhiruta devavitibhih sasavamso vi srnvire

RV_08.054.07.1{25}  santi hyarya asisa indra ayurjananam

RV_08.054.07.2{25}  asman naksasvamaghavannupavase dhuksasva pipyusimisam

RV_08.054.08.1{25}  vayam ta indra stomebhirvidhema tvamasmakam satakrato

RV_08.054.08.2{25}  mahi sthuram sasayam radho ahrayam praskanvaya ni tosaya

 

RV_08.055.01.1{26}  bhuridindrasya viryam vyakhyamabhyayati

RV_08.055.01.2{26}  radhaste dasyave vrka

RV_08.055.02.1{26}  satam svetasa uksano divi taro na rocante

RV_08.055.02.2{26}  mahna divam na tastabhuh

RV_08.055.03.1{26}  satam venunchatam sunah satam carmani mlatani

RV_08.055.03.2{26}  satam me balbajastuka arusinam catuhsatam

RV_08.055.04.1{26}  sudevah stha kanvayana vayo-vayo vicarantah

RV_08.055.04.2{26}  asvaso nacankramata

RV_08.055.05.1{26}  adit saptasya carkirannanunasya mahi sravah

RV_08.055.05.2{26}  syaviratidhvasan pathascaksusa cana samnase

 

RV_08.056.01.1{27}  prati te dasyave vrka radho adarsyahrayam

RV_08.056.01.2{27}  dyaurna prathina savah

RV_08.056.02.1{27}  dasa mahyam pautakratah sahasra dasyave vrkah

RV_08.056.02.2{27}  nityad rayo amamhata

RV_08.056.03.1{27}  satam me gardabhanam satamurnavatinam

RV_08.056.03.2{27}  satam dasanati srajah

RV_08.056.04.1{27}  tatro api praniyata putakratayai vyakta

RV_08.056.04.2{27}  asvanamin na yuthyam

RV_08.056.05.1{27}  acetyagniscikiturhavyavat sa sumadrathah

RV_08.056.05.2{27}  agnih sukrena socisa brhat suro arocata divi suryo arocata

 

RV_08.057.01.1{28}  yuvam deva kratuna purvyena yukta rathena tavisam yajatra

RV_08.057.01.2{28}  agachatam nasatya sacibhiridam trtiyam savanam pibathah

RV_08.057.02.1{28}  yuvam devastraya ekadasasah satyah satyasya dadrse purastat

RV_08.057.02.2{28}  asmakam yajnam savanam jusana patam somamasvina didyagni

RV_08.057.03.1{28}  panayyam tadasvina krtam vam vrsabho divo rajasah prthivyah

RV_08.057.03.2{28}  sahasram samsa uta ye gavistau sarvanit tanupa yata pibadhyai

RV_08.057.04.1{28}  ayam vam bhago nihito yajatrema giro nasatyopa yatam

RV_08.057.04.2{28}  pibatam somam madhumantamasme pra dasvamsamavatam sacibhih

 

RV_08.058.01.1{29}  yam rtvijo bahudha kalpayantah sacetaso yajnamimam vahanti

RV_08.058.01.2{29}  yo anucano brahmano yukta asit ka svit tatra yajamanasya samvit

RV_08.058.02.1{29}  eka evagnirbahudha samiddha ekah suryo visvamanu prabhutah

RV_08.058.02.2{29}  ekaivosah sarvamidam vi bhatyekam va idamvi babhuva sarvam

RV_08.058.03.1{29}  jyotismantam ketumantam tricakram sukham ratham susadam bhurivaram

RV_08.058.03.2{29}  citramagha yasya yoge.adhijajne tam vam huveati riktam pibadhyai

 

RV_08.059.01.1{30}  imani vam bhagadheyani sisrata indravaruna pra mahe sutesu vam

RV_08.059.01.2{30}  yajne-yajne ha savana bhuranyatho yat sunvate yajamanaya siksathah

RV_08.059.02.1{30}  nissidhvarirosadhirapa astamindravaruna mahimanamasata

RV_08.059.02.2{30}  ya sisratu rajasah pare adhvano yayoh satrurnakiradeva ohate

RV_08.059.03.1{30}  satyam tadindravaruna krsasya vam madhva urmim duhate sapta vanih

RV_08.059.03.2{30}  tabhirdasvamsamavatam subhas pati yo vamadabdho abhi pati cittibhih

RV_08.059.04.1{30}  ghrtaprusah saumya jiradanavah sapta svasarah sadana rtasya

RV_08.059.04.2{30}  ya ha vamindravaruna ghrtascutastabhirdhattam yajamanaya siksatam

RV_08.059.05.1{31}  avocama mahate saubhagaya satyam tvesabhyam mahimanamindriyam

RV_08.059.05.2{31}  asman svindravaruna ghrtascutastribhih saptebhiravatam subhas pati

RV_08.059.06.1{31}  indravaruna yad rsibhyo manisam vaco matim srutamadattamagre

RV_08.059.06.2{31}  yani sthananyasrjanta dhira yajnam tanvanastapasabhyapasyam

RV_08.059.07.1{31}  indravaruna saumanasamadrptam rayas posam yajamanesu dhattam

RV_08.059.07.2{31}  prajam pustim bhutimasmasu dhattam dirghayutvaya pra tiratam na ayuh

 

RV_08.060.01.1{32}  agna a yahyagnibhirhotaram tva vrnimahe

RV_08.060.01.2{32}  a tvamanaktu prayata havismati yajistham barhirasade

RV_08.060.02.1{32}  acha hi tva sahasah suno angirah srucascarantyadhvare

RV_08.060.02.2{32}  urjo napatam ghrtakesamimahe.agnim yajnesu purvyam

RV_08.060.03.1{32}  agne kavirvedha asi hota pavaka yaksyah

RV_08.060.03.2{32}  mandro yajistho adhvaresvidyo viprebhih sukra manmabih

RV_08.060.04.1{32}  adroghama vahosato yavisthya devanajasra vitaye

RV_08.060.04.2{32}  abhi prayamsi sudhita vaso gahi mandasva dhitibhirhitah

RV_08.060.05.1{32}  tvamit sapratha asyagne tratar{r}tas kavih

RV_08.060.05.2{32}  tvam viprasah samidhana didiva a vivasanti vedhasah

RV_08.060.06.1{33}  soca socistha didihi vise mayo rasva stotre mahanasi

RV_08.060.06.2{33}  devanam sarman mama santu surayah satrusahah svagnayah

RV_08.060.07.1{33}  yatha cid vrddhamatasamagne samjurvasi ksami

RV_08.060.07.2{33}  eva dahamitramaho yo asmadhrug durmanma kasca venati

RV_08.060.08.1{33}  ma no martaya ripave raksasvine maghasamsaya riradhah

RV_08.060.08.2{33}  asredhadbhistaranibhiryavisthya sivebhih pahi payubhih

RV_08.060.09.1{33}  pahi no agna ekaya pahyuta dvitiyaya

RV_08.060.09.2{33}  pahi girbhistisrbhirurjam pate pahi catasrbhirvaso

RV_08.060.10.1{33}  pahi visvasmad raksaso aravnah pra sma vajesu no.ava

RV_08.060.10.2{33}  tvamid dhi nedistham devatataya apim naksamahe vrdhe

RV_08.060.11.1{34}  a no agne vayovrdham rayim pavaka samsyam

RV_08.060.11.2{34}  rasva ca na upamate purusprham suniti svayasastaram

RV_08.060.12.1{34}  yena vamsama prtanasu sardhatastaranto arya adisah

RV_08.060.12.2{34}  sa tvam no vardha prayasa sacivaso jinva dhiyo vasuvidah

RV_08.060.13.1{34}  sisano vrsabho yathagnih srnge davidhvat

RV_08.060.13.2{34}  tigma asya nanavo na pratidhrse sujambhah sahaso yahuh

RV_08.060.14.1{34}  nahi te agne vrsabha pratidhrse jambhaso yad vitistase

RV_08.060.14.2{34}  satvam no hotah suhutam havis krdhi vamsva no varya puru

RV_08.060.15.1{34}  sese vanesu matroh sam tva martasa indhate

RV_08.060.15.2{34}  atandro havya vahasi haviskrta adid devesu rajasi

RV_08.060.16.1{35}  sapta hotarastamidilate tvagne sutyajamahrayam

RV_08.060.16.2{35}  bhinatsyadrim tapasa vi socisa pragne tistha jananati

RV_08.060.17.1{35}  agnim-agnim vo adhrigum huvema vrktabarhisah

RV_08.060.17.2{35}  agnim hitaprayasah sasvatisva hotaram carsaninam

RV_08.060.18.1{35}  ketena sarman sacate susamanyagne tubhyam cikitvana

RV_08.060.18.2{35}  isanyaya nah pururupama bhara vajam nedisthamutaye

RV_08.060.19.1{35}  agne jaritarvispatistepano deva raksasah

RV_08.060.19.2{35}  aprosivan grhapatirmahanasi divas payurduronayuh

RV_08.060.20.1{35}  ma no raksa a vesidaghrnivaso ma yaturyatumavatam

RV_08.060.20.2{35}  parogavyutyaniramapa ksudhamagne sedha raksasvinah

 

RV_08.061.01.1{36}  ubhayam srnavacca na indro arvagidam vacah

RV_08.061.01.2{36}  satracyamaghava somapitaye dhiya savistha a gamat

RV_08.061.02.1{36}  tam hi svarajam vrsabham tamojase dhisane nistataksatuh

RV_08.061.02.2{36}  utopamanam prathamo ni sidasi somakamam hi te manah

RV_08.061.03.1{36}  a vrsasva puruvaso sutasyendrandhasah

RV_08.061.03.2{36}  vidma hi tva harivah prtsu sasahimadhrstam cid dadhrsvanim

RV_08.061.04.1{36}  apramisatya maghavan tathedasadindra kratva yatha vasah

RV_08.061.04.2{36}  sanema vajam tava siprinnavasa maksu cid yanto adrivah

RV_08.061.05.1{36}  sagdhyu su sacipata indra visvabhirutibhih

RV_08.061.05.2{36}  bhagamna hi tva yasasam vasuvidamanu sura caramasi

RV_08.061.06.1{37}  pauro asvasya purukrd gavamasyutso deva hiranyayah

RV_08.061.06.2{37}  nakirhi danam parimardhisat tve yad-yad yami tada bhara

RV_08.061.07.1{37}  tvam hyehi cerave vida bhagam vasuttaye

RV_08.061.07.2{37}  ud vavrsasva maghavan gavistaya udindrasvamistaye

RV_08.061.08.1{37}  tvam puru sahasrani satani ca yutha danaya mamhase

RV_08.061.08.2{37}  a purandaram cakrma vipravacasa indram gayanto.avase

RV_08.061.09.1{37}  avipro va yadavidhad vipro vendra te vacah

RV_08.061.09.2{37}  sa pra mamandattvaya satakrato pracamanyo ahamsana

RV_08.061.10.1{37}  ugrabahurmraksakrtva purandaro yadi me srnavad dhavam

RV_08.061.10.2{37}  vasuyavo vasupatim satakratum stomairindram havamahe

RV_08.061.11.1{38}  na papaso manamahe narayaso na jalhavah

RV_08.061.11.2{38}  yadin nvindram vrsanam saca sute sakhayam krnavamahai

RV_08.061.12.1{38}  ugram yuyujma prtanasu sasahim rnakatimadabhyam

RV_08.061.12.2{38}  veda bhrmam cit sanita rathitamo vajinam yamidu nasat

RV_08.061.13.1{38}  yata indra bhayamahe tato no abhayam krdhi

RV_08.061.13.2{38}  maghavanchagdhitava tan na utibhirvi dviso vi mrdho jahi

RV_08.061.14.1{38}  tvam hi radhaspate radhaso mahah ksayasyasi vidhatah

RV_08.061.14.2{38}  tam tva vayam maghavannindra girvanah sutavanto havamahe

RV_08.061.15.1{38}  indra spal uta vrtraha paraspa no varenyah

RV_08.061.15.2{38}  sa no raksisaccaramam sa madhyamam sa pascat patu nah purah

RV_08.061.16.1{39}  tvam nah pascadadharaduttarat pura indra ni pahi visvatah

RV_08.061.16.2{39}  are asmat krnuhi daivyam bhayamare hetiradevih

RV_08.061.17.1{39}  adyadya svah-sva indra trasva pare ca nah

RV_08.061.17.2{39}  visva ca nojaritrn satpate aha diva naktam ca raksisah

RV_08.061.18.1{39}  prabhangi suro maghava tuvimaghah sammislo viryaya kam

RV_08.061.18.2{39}  ubha te bahu vrsana satakrato ni ya vajram mimiksatuh

 

RV_08.062.01.1{40}  pro asma upastutim bharata yajjujosati

RV_08.062.01.2{40}  ukthairindrasya mahinam vayo vardhanti somino bhadra indrasya ratayah

RV_08.062.02.1{40}  ayujo asamo nrbhirekah krstirayasyah

RV_08.062.02.2{40}  purvirati pra vavrdhe visva jatanyojasa bhadra indrasya ratayah

RV_08.062.03.1{40}  ahitena cidarvata jiradanuh sisasati

RV_08.062.03.2{40}  pravacyamindra tat tava viryani karisyato bhadra indrasya ratayah

RV_08.062.04.1{40}  a yahi krnavama ta indra brahmani vardhana

RV_08.062.04.2{40}  yebhih savistha cakano bhadramiha sravasyate bhadra indrasya ratayah

RV_08.062.05.1{40}  dhrsatascid dhrsan manah krnosindra yat tvam

RV_08.062.05.2{40}  tivraih somaih saparyato namobhih pratibhusato bhadra indrasya ratayah

RV_08.062.06.1{40}  ava casta rcisamo.avataniva manusah

RV_08.062.06.2{40}  justvi daksasya sominah sakhayam krnute yujam bhadra indrasya ratayah

RV_08.062.07.1{41}  visve ta indra viryam deva anu kratum daduh

RV_08.062.07.2{41}  bhuvo visvasya gopatih purustuta bhadra indrasya ratayah

RV_08.062.08.1{41}  grne tadindra te sava upamam devatataye

RV_08.062.08.2{41}  yad dhamsi vrtramojasa sacipate bhadra indrasya ratayah

RV_08.062.09.1{41}  samaneva vapusyatah krnavan manusa yuga

RV_08.062.09.2{41}  vide tadindrascetanamadha sruto bhadra indrasya ratayah

RV_08.062.10.1{41}  ujjatamindra te sava ut tvamut tava kratum

RV_08.062.10.2{41}  bhurigo bhuri vavrdhurmaghavan tava sarmani bhadra indrasya ratayah

RV_08.062.11.1{41}  aham ca tvam ca vrtrahan sam yujyava sanibhya a

RV_08.062.11.2{41}  arativa cidadrivo.anu nau sura mamsate bhadra indrasya ratayah

RV_08.062.12.1{41}  satyamid va u tam vayamindram stavama nanrtam

RV_08.062.12.2{41}  mahanasunvato vadho bhuri jyotimsi sunvato bhadra indrasya ratayah

 

RV_08.063.01.1{42}  sa purvyo mahanam venah kratubhiranaje

RV_08.063.01.2{42}  yasya dvara manus pita devesu dhiya anaje

RV_08.063.02.1{42}  divo manam not sadan somaprsthaso adrayah

RV_08.063.02.2{42}  uktha brahmaca samsya

RV_08.063.03.1{42}  sa vidvanangirobhya indro ga avrnodapa

RV_08.063.03.2{42}  stuse tadasyapaumsyam

RV_08.063.04.1{42}  sa pratnatha kavivrdha indro vakasya vaksanih

RV_08.063.04.2{42}  sivo arkasya homanyasmatra gantvavase

RV_08.063.05.1{42}  adu nu te anu kratum svaha varasya yajyavah

RV_08.063.05.2{42}  svatramarka anusatendra gotrasya davane

RV_08.063.06.1{42}  indre visvani virya krtani kartvani ca

RV_08.063.06.2{42}  yamarka adhvaram viduh

RV_08.063.07.1{43}  yat pancajanyaya visendre ghosa asrksata

RV_08.063.07.2{43}  astrnad barhana vipo.aryo manasya sa ksayah

RV_08.063.08.1{43}  iyamu te anustutiscakrse tani paumsya

RV_08.063.08.2{43}  pravascakrasya vartanim

RV_08.063.09.1{43}  asya vrsno vyodana uru kramista jivase

RV_08.063.09.2{43}  yavam na pasvaa dade

RV_08.063.10.1{43}  tad dadhana avasyavo yusmabhirdaksapitarah

RV_08.063.10.2{43}  syama marutvato vrdhe

RV_08.063.11.1{43}  bal rtviyaya dhamna rkvabhih sura nonumah

RV_08.063.11.2{43}  jesamendra tvaya yuja

RV_08.063.12.1{43}  asme rudra mehana parvataso vrtrahatye bharahutau sajosah

RV_08.063.12.2{43}  yah samsate stuvate dhayi pajra indrajyestha asmanavantu devah

 

RV_08.064.01.1{44}  ut tva mandantu stomah krnusva radho adrivah

RV_08.064.01.2{44}  ava brahmadviso jahi

RV_08.064.02.1{44}  pada paninraradhaso ni badhasva mahanasi

RV_08.064.02.2{44}  nahi tva kascana prati

RV_08.064.03.1{44}  tvamisise sutanamindra tvamasutanam

RV_08.064.03.2{44}  tvam raja jananam

RV_08.064.04.1{44}  ehi prehi ksayo divyaghosancarsaninam

RV_08.064.04.2{44}  obhe prnasirodasi

RV_08.064.05.1{44}  tyam cit parvatam girim satavantam sahashrinam

RV_08.064.05.2{44}  vi stotrbhyo rurojitha

RV_08.064.06.1{44}  vayamu tva diva sute vayam naktam havamahe

RV_08.064.06.2{44}  asmakam kamama prna

RV_08.064.07.1{45}  kva sya vrsabho yuva tuvigrivo ananatah

RV_08.064.07.2{45}  brahma kastam saparyati

RV_08.064.08.1{45}  kasya svit savanam vrsa jujusvanava gachati

RV_08.064.08.2{45}  indram kau svida cake

RV_08.064.09.1{45}  kam te dana asaksata vrtrahan kam suvirya

RV_08.064.09.2{45}  ukthe ka u svidantamah

RV_08.064.10.1{45}  ayam te manuse jane somah purusu suyate

RV_08.064.10.2{45}  tasyehi pra drava piba

RV_08.064.11.1{45}  ayam te saryanavati susomayamadhi priyah

RV_08.064.11.2{45}  arjikiyemadintamah

RV_08.064.12.1{45}  tamadya radhase mahe carum madaya ghrsvaye

RV_08.064.12.2{45}  ehimindradrava piba

 

RV_08.065.01.1{46}  yadindra pragapagudam nyag va huyase nrbhih

RV_08.065.01.2{46}  a yahi tuyamasubhih

RV_08.065.02.1{46}  yad va prasravane divo madayase svarnare

RV_08.065.02.2{46}  yad va samudreandhasah

RV_08.065.03.1{46}  a tva girbhirmahamurum huve gamiva bhojase

RV_08.065.03.2{46}  indra somasya pitaye

RV_08.065.04.1{46}  a ta indra mahimanam harayo deva te mahah

RV_08.065.04.2{46}  rathe vahantu bibhratah

RV_08.065.05.1{46}  indra grnisa u stuse mahanugra isanakrt

RV_08.065.05.2{46}  ehi nah sutam piba

RV_08.065.06.1{46}  sutavantastva vayam prayasvanto havamahe

RV_08.065.06.2{46}  idam no barhirasade

RV_08.065.07.1{47}  yaccid dhi sasvatamasindra sadharanastvam

RV_08.065.07.2{47}  tam tva vayam havamahe

RV_08.065.08.1{47}  idam te somyam madhvadhuksannadribhirnarah

RV_08.065.08.2{47}  jusana indra tat piba

RV_08.065.09.1{47}  visvanaryo vipascito.ati khyastuyama gahi

RV_08.065.09.2{47}  asme dhehisravo brhat

RV_08.065.10.1{47}  data me prsatinam raja hiranyavinam

RV_08.065.10.2{47}  ma deva maghava risat

RV_08.065.11.1{47}  sahasre prsatinamadhi scandram brhat prthu

RV_08.065.11.2{47}  sukram hiranyama dade

RV_08.065.12.1{47}  napato durgahasya me sahasrena suradhasah

RV_08.065.12.2{47}  sravo devesvakrata

 

RV_08.066.01.1{48}  tarobhirvo vidadvasumindram sabadha utaye

RV_08.066.01.2{48}  brhad gayantah sutasome adhvare huve bharam na karinam

RV_08.066.02.1{48}  na yam dudhra varante na sthira muro made susipramandhasah

RV_08.066.02.2{48}  ya adrtya sasamanaya sunvate data jaritra ukthyam

RV_08.066.03.1{48}  yah sakro mrkso asvyo yo va kijo hiranyayah

RV_08.066.03.2{48}  sa urvasya rejayatyapavrtimindro gavyasya vrtraha

RV_08.066.04.1{48}  nikhatam cid yah purusambhrtam vasudid vapati dasuse

RV_08.066.04.2{48}  vajri susipro haryasva it karadindrah kratva yatha vasat

RV_08.066.05.1{48}  yad vavantha purustuta pura cicchura nrnam

RV_08.066.05.2{48}  vayam tatta indra sam bharamasi yajnamuktham turam vacah

RV_08.066.06.1{49}  saca somesu puruhuta vajrivo madaya dyuksa somapah

RV_08.066.06.2{49}  tvamid dhi brahmakrte kamyam vasu desthah sunvate bhuvah

RV_08.066.07.1{49}  vayamenamida hyo.apipemeha vajrinam

RV_08.066.07.2{49}  tasma u adya samana sutam bhara nunam bhusata srute

RV_08.066.08.1{49}  vrkascidasya varana uramathira vayunesu bhusati

RV_08.066.08.2{49}  semam nah stomam jujusana a gahindra pra citraya dhiya

RV_08.066.09.1{49}  kadu nvasyakrtamindrasyasti paumsyam

RV_08.066.09.2{49}  keno nu kam sromatena na susruve janusah pari vrtraha

RV_08.066.10.1{49}  kadu mahiradhrsta asya tavisih kadu vrtraghno astrtam

RV_08.066.10.2{49}  indro visvan bekanatanahardrsa uta kratva paninrabhi

RV_08.066.11.1{50}  vayam gha te apurvyendra brahmani vrtrahan

RV_08.066.11.2{50}  purutamasahpuruhuta vajrivo bhrtim na pra bharamasi

RV_08.066.12.1{50}  purviscid dhi tve tuvikurminnasaso havanta indrotayah

RV_08.066.12.2{50}  tirascidaryah savana vaso gahi savistha srudhi me havam

RV_08.066.13.1{50}  vayam gha te tve id vindra vipra api smasi

RV_08.066.13.2{50}  nahi tvadanyah puruhuta kascana maghavannasti mardita

RV_08.066.14.1{50}  tvam no asya amateruta ksudho.abhisasterava sprdhi

RV_08.066.14.2{50}  tvam na uti tava citraya dhiya siksa sacistha gatuvit

RV_08.066.15.1{50}  soma id vah suto astu kalayo ma bibhitana

RV_08.066.15.2{50}  apedesa dhvasmayati svayam ghaiso apayati

 

RV_08.067.01.1{51}  tyan nu ksatriyanava adityan yacisamahe

RV_08.067.01.2{51}  sumrlikanabhistaye

RV_08.067.02.1{51}  mitro no atyamhatim varunah parsadaryama

RV_08.067.02.2{51}  adityaso yatha viduh

RV_08.067.03.1{51}  tesam hi citramukthyam varuthamasti dasuse

RV_08.067.03.2{51}  adityanamaramkrte

RV_08.067.04.1{51}  mahi vo mahatamavo varuna mitraryaman

RV_08.067.04.2{51}  avamsya vrnimahe

RV_08.067.05.1{51}  jivan no abhi dhetanadityasah pura hathat

RV_08.067.05.2{51}  kad dha sthahavanasrutah

RV_08.067.06.1{52}  yad vah srantaya sunvate varuthamasti yacchardih

RV_08.067.06.2{52}  tena no adhi vocata

RV_08.067.07.1{52}  asti deva amhorurvasti ratnamanagasah

RV_08.067.07.2{52}  aditya adbhutainasah

RV_08.067.08.1{52}  ma nah setuh sisedayam mahe vrnaktu nas pari

RV_08.067.08.2{52}  indra id dhi sruto vasi

RV_08.067.09.1{52}  ma no mrca ripunam vrjinanamavisyavah

RV_08.067.09.2{52}  deva abhi pra mrksata

RV_08.067.10.1{52}  uta tvamadite mahyaham devyupa bruve

RV_08.067.10.2{52}  sumrlikamabhistaye

RV_08.067.11.1{53}  parsi dine gabhira anugraputre jighamsatah

RV_08.067.11.2{53}  makistokasya no risat

RV_08.067.12.1{53}  aneho na uruvraja uruci vi prasartave

RV_08.067.12.2{53}  krdhi tokaya jivase

RV_08.067.13.1{53}  ye murdhanah ksitinamadabdhasah svayasasah

RV_08.067.13.2{53}  vrata raksante adruhah

RV_08.067.14.1{53}  te na asno vrkanamadityaso mumocata

RV_08.067.14.2{53}  stenam baddhamivadite

RV_08.067.15.1{53}  apo su na iyam saruraditya apa durmatih

RV_08.067.15.2{53}  asmadetvajaghnusi

RV_08.067.16.1{54}  sasvad dhi vah sudanava aditya utibhirvayam

RV_08.067.16.2{54}  pura nunam bubhujmahe

RV_08.067.17.1{54}  sasvantam hi pracetasah pratiyantam cidenasah

RV_08.067.17.2{54}  devah krnutha jivase

RV_08.067.18.1{54}  tat su no navyam sanyasa aditya yan mumocati

RV_08.067.18.2{54}  bandhad baddhamivadite

RV_08.067.19.1{54}  nasmakamasti tat tara adityaso atiskade

RV_08.067.19.2{54}  yuyamasmabhyam mrlata

RV_08.067.20.1{54}  ma no hetirvivasvata adityah krtrima saruh

RV_08.067.20.2{54}  pura nujaraso vadhit

RV_08.067.21.1{54}  vi su dveso vyamhatimadityaso vi samhitam

RV_08.067.21.2{54}  visvag vi vrhata rapah

 

RV_08.068.{01}1 . a tva ratham yathotaye sumnaya vartayamasi |

RV_08.068.{01}2 . tuvikurmim rtisaham indra savistha satpate ||

RV_08.068.{02}1 . tuvisusma tuvikrato sacivo visvaya mate |

RV_08.068.{02}2 . a papratha mahitvana ||

RV_08.068.{03}1 . yasya te mahina mahah pari jmayantam iyatuh |

RV_08.068.{03}2 . hasta vajram hiranyayam ||

RV_08.068.{04}1 . visvanarasya vas patim ananatasya savasah |

RV_08.068.{04}2 . evais ca carsaninam uti huve rathanam ||

RV_08.068.{05}1 . abhistaye sadavrdham svarmilhesu yam narah |

RV_08.068.{05}2 . nana havanta utaye ||

RV_08.068.{06}1 . paromatram rcisamam indram ugram suradhasam |

RV_08.068.{06}2 . isanam cid vasunam ||

RV_08.068.{07}1 . tam-tam id radhase maha indram codami pitaye |

RV_08.068.{07}2 . yah purvyam anustutim ise krstinam nrtuh ||

RV_08.068.{08}1 . na yasya te savasana sakhyam anamsa martyah |

RV_08.068.{08}2 . nakih savamsi te nasat ||

RV_08.068.{09}1 . tvotasas tva yujapsu surye mahad dhanam |

RV_08.068.{09}2 . jayema prtsu vajrivah ||

RV_08.068.{10}1 . tam tva yajnebhir imahe tam girbhir girvanastama |

RV_08.068.{10}2 . indra yatha cid avitha vajesu purumayyam ||

RV_08.068.{11}1 . yasya te svadu sakhyam svadvi pranitir adrivah |

RV_08.068.{11}2 . yajno vitantasayyah ||

RV_08.068.{12}1 . uru nas tanve tana uru ksayaya nas krdhi |

RV_08.068.{12}2 . uru no yandhi jivase ||

RV_08.068.{13}1 . urum nrbhya urum gava urum rathaya pantham |

RV_08.068.{13}2 . devavitim manamahe ||

RV_08.068.{14}1 . upa ma sad dva-dva narah somasya harsya |

RV_08.068.{14}2 . tisthanti svaduratayah ||

RV_08.068.{15}1 . rjrav indrota a dade hari rksasya sunavi |

RV_08.068.{15}2 . asvamedhasya rohita ||

RV_08.068.{16}1 . suratham atithigve svabhisumr arkse |

RV_08.068.{16}2 . asvamedhe supesasah ||

RV_08.068.{17}1 . sal asvam atithigva indrote vadhumatah |

RV_08.068.{17}2 . saca putakratau sanam ||

RV_08.068.{18}1 . aisu cetad vrsanvaty antar rjresv arusi |

RV_08.068.{18}2 . svabhisuh kasavati ||

RV_08.068.{19}1 . na yusme vajabandhavo ninitsus cana martyah |

RV_08.068.{19}2 . avadyam adhi didharat ||

 

RV_08.069.{01}1 . pra-pra vas tristubham isam mandadvirayendave |

RV_08.069.{01}2 . dhiya vo medhasataye puramdhya vivasati ||

RV_08.069.{02}1 . nadam va odatinam nadam yoyuvatinam |

RV_08.069.{02}2 . patim vo aghnyanam dhenunam isudhyasi ||

RV_08.069.{03}1 . ta asya sudadohasah somam shrinanti prsnayah |

RV_08.069.{03}2 . janman devanam visas trisv a rocane divah ||

RV_08.069.{04}1 . abhi pra gopatim girendram arca yatha vide |

RV_08.069.{04}2 . sunum satyasya satpatim ||

RV_08.069.{05}1 . a harayah sasrjrire 'rusir adhi barhisi |

RV_08.069.{05}2 . yatrabhi samnavamahe ||

RV_08.069.{06}1 . indraya gava asiram duduhre vajrine madhu |

RV_08.069.{06}2 . yat sim upahvare vidat ||

RV_08.069.{07}1 . ud yad bradhnasya vistapam grham indras ca ganvahi |

RV_08.069.{07}2 . madhvah pitva sacevahi trih sapta sakhyuh pade ||

RV_08.069.{08}1 . arcata prarcata priyamedhaso arcata |

RV_08.069.{08}2 . arcantu putraka uta puram na dhrsnv arcata ||

RV_08.069.{09}1 . ava svarati gargaro godha pari sanisvanat |

RV_08.069.{09}2 . piOga pari caniskadad indraya brahmodyatam ||

RV_08.069.{10}1 . a yat patanty enyah sudugha anapasphurah |

RV_08.069.{10}2 . apasphuram grbhayata somam indraya patave ||

RV_08.069.{11}1 . apad indro apad agnir visve deva amatsata |

RV_08.069.{11}2 . varuna id iha ksayat tam apo abhy anusata vatsam samsisvarir iva ||

RV_08.069.{12}1 . sudevo asi varuna yasya te sapta sindhavah |

RV_08.069.{12}2 . anuksaranti kakudam surmyam susiram iva ||

RV_08.069.{13}1 . yo vyatimr aphanayat suyuktam upa dasuse |

RV_08.069.{13}2 . takvo neta tad id vapur upama yo amucyata ||

RV_08.069.{14}1 . atid u sakra ohata indro visva ati dvisah |

RV_08.069.{14}2 . bhinat kanina odanam pacyamanam paro gira ||

RV_08.069.{15}1 . arbhako na kumarako 'dhi tisthan navam ratham |

RV_08.069.{15}2 . sa paksan mahisam mrgam pitre matre vibhukratum ||