Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vedas > Rig Veda > Rig Veda 7

Rg Veda

7

 

RV_07.001.01.1{23}  agnim naro didhitibhiraranyorhastacyuti janayanta prasastam

RV_07.001.01.2{23}  duredrsam grhapatimatharyum

RV_07.001.02.1{23}  tamagnimaste vasavo ny rnvan supraticaksamavase kutascit

RV_07.001.02.2{23}  daksayyo yo dama asa nityah

RV_07.001.03.1{23}  preddho agne didihi puro no.ajasraya surmya yavistha

RV_07.001.03.2{23}  tvam sasvanta upa yanti vajah

RV_07.001.04.1{23}  pra te agnayo.agnibhyo varam nih suvirasah sosucanta dyumantah

RV_07.001.04.2{23}  yatra narah samasate sujatah

RV_07.001.05.1{23}  da no agne dhiya rayim suviram svapatyam sahasya prasastam

RV_07.001.05.2{23}  na yam yava tarati yatumavan

RV_07.001.06.1{24}  upa yameti yuvatih sudaksam dosa vastorhavismati ghrtaci

RV_07.001.06.2{24}  upa svainamaramatirvasuyuh

RV_07.001.07.1{24}  visva agne.apa daharatiryebhistapobhiradaho jarutham

RV_07.001.07.2{24}  pra nisvaram catayasvamivam

RV_07.001.08.1{24}  a yaste agna idhate anikam vasistha sukra didivah pavaka

RV_07.001.08.2{24}  uto na ebhi stavathairiha syah

RV_07.001.09.1{24}  vi ye te agne bhejire anikam marta narah pitryasah purutra

RV_07.001.09.2{24}  uto na ebhih sumana iha syah

RV_07.001.10.1{24}  ime naro vrtrahatyesu sura visva adevirabhi santu mayah

RV_07.001.10.2{24}  ye me dhiyam panayanta prasastam

RV_07.001.11.1{25}  ma sune agne ni sadama nrnam masesaso.avirata paritva

RV_07.001.11.2{25}  prajavatisu duryasu durya

RV_07.001.12.1{25}  yamasvi nityamupayati yajnam prajavantam svapatyam ksayam nah

RV_07.001.12.2{25}  svajanmana sesasa vavrdhanam

RV_07.001.13.1{25}  pahi no agne raksaso ajustat pahi dhurterararuso aghayoh

RV_07.001.13.2{25}  tva yuja prtanayunrabhi syam

RV_07.001.14.1{25}  sedagniragninratyastvanyan yatra vaji tanayo vilupanih

RV_07.001.14.2{25}  sahasrapatha aksara sameti

RV_07.001.15.1{25}  sedagniryo vanusyato nipati sameddharamamhasa urusyat

RV_07.001.15.2{25}  sujatasah pari caranti virah

RV_07.001.16.1{26}  ayam so agnirahutah purutra yamisanah samidindhehavisman

RV_07.001.16.2{26}  pari yametyadhvaresu hota

RV_07.001.17.1{26}  tve agna ahavanani bhurisanasa a juhuyama nitya

RV_07.001.17.2{26}  ubha krnvanto vahatu miyedhe

RV_07.001.18.1{26}  imo agne vitatamani havyajasro vaksi devatatimacha

RV_07.001.18.2{26}  pratina im surabhini vyantu

RV_07.001.19.1{26}  ma no agne.avirate para da durvasase.amataye ma no asyai

RV_07.001.19.2{26}  ma nah ksudhe ma raksasa rtavo ma no dame ma vana a juhurthah

RV_07.001.20.1{26}  nu me brahmanyagna ucchasadhi tvam deva maghavadbhyah susudah

RV_07.001.20.2{26}  ratau syamobhayasa a te yuyam pata svastibhih sada nah

RV_07.001.21.1{27}  tvamagne suhavo ranvasandrk suditi suno sahaso didihi

RV_07.001.21.2{27}  ma tve saca tanaye nitya a dham ma viro asman naryo vi dasit

RV_07.001.22.1{27}  ma no agne durbhrtaye sacaisu deveddhesvagnisu pra vocah

RV_07.001.22.2{27}  ma te asman durmatayo bhrmaccid devasya suno sahaso nasanta

RV_07.001.23.1{27}  sa marto agne svanika revanamartye ya ajuhoti havyam

RV_07.001.23.2{27}  sadevata vasuvanim dadhati yam surirarthi prchamana eti

RV_07.001.24.1{27}  maho no agne suvitasya vidvan rayim suribhya a vaha brhantam

RV_07.001.24.2{27}  yena vayam sahasavan mademaviksitasa ayusa suvirah

RV_07.001.25.1{27}  nu me brahmanyagna ...

 

RV_07.002.01.1{01}  jusasva nah samidhamagne adya soca brhad yajatam dhumamrnvan

RV_07.002.01.2{01}  upa sprsa divyam sanu stupaih sam rasmibhistatanah suryasya

RV_07.002.02.1{01}  narasamsasya mahimanamesamupa stosama yajatasya yajnaih

RV_07.002.02.2{01}  ye sukratavah sucayo dhiyandhah svadanti deva ubhayani havya

RV_07.002.03.1{01}  ilenyam vo asuram sudaksamantardutam rodasi satyavacam

RV_07.002.03.2{01}  manusvadagnim manuna samiddham samadhvaraya sadamin mahema

RV_07.002.04.1{01}  saparyavo bharamana abhijnu pra vrnjate namasa barhiragnau

RV_07.002.04.2{01}  ajuhvana ghrtaprstham prsadvadadhvaryavo havisa marjayadhvam

RV_07.002.05.1{01}  svadhyo vi duro devayanto.asisrayu rathayurdevatata

RV_07.002.05.2{01}  purvi sisum na matara rihane samagruvo na samanesvanjan

RV_07.002.06.1{02}  uta yosane divye mahi na usasanakta sudugheva dhenuh

RV_07.002.06.2{02}  barhisada puruhute maghoni a yajniye suvitaya srayetam

RV_07.002.07.1{02}  vipra yajnesu manusesu karu manye vam jatavedasa yajadhyai

RV_07.002.07.2{02}  urdhvam no adhvaram krtam havesu ta devesu vanatho varyani

RV_07.002.08.1{02}  a bharati bharatibhih ...

RV_07.002.09.1{02}  tan nasturipam ...

RV_07.002.10.1{02}  vanaspate.ava ...

RV_07.002.11.1{02}  a yahyagne ...

 

RV_07.003.01.1{03}  agnim vo devamagnibhih sajosa yajistham dutamadhvarekrnudhvam

RV_07.003.01.2{03}  yo martyesu nidhruvir{r}tava tapurmurdha ghrtannah pavakah

RV_07.003.02.1{03}  prothadasvo na yavase.avisyan yada mahah samvaranad vyasthat

RV_07.003.02.2{03}  adasya vato anu vati sociradha sma te vrajanam krishnamasti

RV_07.003.03.1{03}  ud yasya te navajatasya vrsno.agne carantyajara idhanah

RV_07.003.03.2{03}  acha dyamaruso dhuma eti sam duto agna iyase hi devan

RV_07.003.04.1{03}  vi yasya te prthivyam pajo asret trsu yadanna samavrktajambhaih

RV_07.003.04.2{03}  seneva srsta prasitis ta eti yavam na dasma juhva viveksi

RV_07.003.05.1{03}  tamid dosa tamusasi yavisthamagnimatyam na marjayanta narah

RV_07.003.05.2{03}  nisisana atithimasya yonau didaya socirahutasya vrsnah

RV_07.003.06.1{04}  susandrk te svanika pratikam vi yad rukmo na rocasa upake

RV_07.003.06.2{04}  divo na te tanyatureti susmascitro na surah prati caksi bhanum

RV_07.003.07.1{04}  yatha vah svahagnaye dasema parilabhirghrtavadbhisca havyaih

RV_07.003.07.2{04}  tebhirno agne amitairmahobhih satam purbhirayasibhirni pahi

RV_07.003.08.1{04}  ya va te santi dasuse adhrsta giro va yabhirnrvatirurusyah

RV_07.003.08.2{04}  tabhirnah suno sahaso ni pahi smat surin jaritrn jatavedah

RV_07.003.09.1{04}  niryat puteva svadhitih sucirgat svaya krpa tanva rocamanah

RV_07.003.09.2{04}  a yo matrorusenyo janista devayajyaya sukratuh pavakah

RV_07.003.10.1{04}  eta no agne saubhaga didihyapi kratum sucetasam vatema

RV_07.003.10.2{04}  visva stotrbhyo grnate ca santu yuyam pata ...

 

RV_07.004.01.1{05}  pra vah sukraya bhanave bharadhvam havyam matim cagnaye suputam

RV_07.004.01.2{05}  yo daivyani manusa janumsyantarvisvani vidmana jigati

RV_07.004.02.1{05}  sa grtso agnistarunascidastu yato yavistho ajanista matuh

RV_07.004.02.2{05}  sam yo vana yuvate sucidan bhuri cidanna samidatti sadyah

RV_07.004.03.1{05}  asya devasya samsadyanike yam martasah syetam jagrbhre

RV_07.004.03.2{05}  ni yo grbham pauruseyimuvoca durokamagnirayave susoca

RV_07.004.04.1{05}  ayam kavirakavisu praceta martesvagniramrto ni dhayi

RV_07.004.04.2{05}  sa ma no atra juhurah sahasvah sada tve sumanasah syama

RV_07.004.05.1{05}  a yo yonim devakrtam sasada kratva hyagniramrtanatarit

RV_07.004.05.2{05}  tamosadhisca vaninasca garbham bhumisca visvadhayasam bibharti

RV_07.004.06.1{06}  ise hyagniramrtasya bhurerise rayah suviryasya datoh

RV_07.004.06.2{06}  ma tva vayam sahasavannavira mapsavah pari sadama maduvah

RV_07.004.07.1{06}  parisadyam hyaranasya rekno nityasya rayah patayah syama

RV_07.004.07.2{06}  na seso agne anyajatamastyacetanasya ma patho vi duksah

RV_07.004.08.1{06}  nahi grabhayaranah susevo.anyodaryo manasa mantava u

RV_07.004.08.2{06}  adha cidokah punarit sa etya no vajyabhisal etu navyah

RV_07.004.09.1{06}  tvamagne vanusyato ...

RV_07.004.10.1{06}  eta no agne saubhaga ...

 

RV_07.005.01.1{07}  pragnaye tavase bharadhvam giram divo arataye prthivyah

RV_07.005.01.2{07}  yo visvesamamrtanamupasthe vaisvanaro vavrdhe jagrvadbhih

RV_07.005.02.1{07}  prsto divi dhayyagnih prthivyam neta sindhunam vrsabha stiyanam

RV_07.005.02.2{07}  sa manusirabhi viso vi bhati vaisvanaro vavrdhano varena

RV_07.005.03.1{07}  tvad bhiya visa ayannasiknirasamana jahatirbhojanani

RV_07.005.03.2{07}  vaisvanara purave sosucanah puro yadagne darayannadideh

RV_07.005.04.1{07}  tava tridhatu prthivi uta dyaurvaisvanara vratamagne sacanta

RV_07.005.04.2{07}  tvam bhasa rodasi a tatanthajasrena socisa sosucanah

RV_07.005.05.1{07}  tvamagne harito vavasana girah sacante dhunayo ghrtacih

RV_07.005.05.2{07}  patim krstinam rathyam rayinam vaisvanaramusasam ketumahnam

RV_07.005.06.1{08}  tve asuryam vasavo ny rnvan kratum hi te mitramaho jusanta

RV_07.005.06.2{08}  tvam dasyunrokaso agna aja uru jyotirjanayannaryaya

RV_07.005.07.1{08}  sa jayamanah parame vyoman vayurna pathah pari pasi sadyah

RV_07.005.07.2{08}  tvam bhuvana janayannabhi krannapatyaya jatavedo dasasyan

RV_07.005.08.1{08}  tamagne asme isamerayasva vaisvanara dyumatim jatavedah

RV_07.005.08.2{08}  yaya radhah pinvasi visvavara prthu sravo dasuse martyaya

RV_07.005.09.1{08}  tam no agne maghavadbhyah puruksum rayim ni vajam srutyam yuvasva

RV_07.005.09.2{08}  vaisvanara mahi nah sarma yacha rudrebhiragne vasubhih sajosah

 

RV_07.006.01.1{09}  pra samrajo asurasya prasastim pumsah krstinamanumadyasya

RV_07.006.01.2{09}  indrasyeva pra tavasas krtani vande darum vandamanovivakmi

RV_07.006.02.1{09}  kavim ketum dhasim bhanumadrerhinvanti sam rajyam rodasyoh

RV_07.006.02.2{09}  purandarasya girbhira vivase.agnervratani purvya mahani

RV_07.006.03.1{09}  nyakratun grathino mrdhravacah paninrasraddhanavrdhanayajnan

RV_07.006.03.2{09}  pra-pra tan dasyunragnirvivaya purvascakaraparanayajyun

RV_07.006.04.1{09}  yo apacine tamasi madantih praciscakara nrtamah sacibhih

RV_07.006.04.2{09}  tamisanam vasvo agnim grnise.ananatam damayantam prtanyun

RV_07.006.05.1{09}  yo dehyo anamayad vadhasnairyo aryapatnirusasascakara

RV_07.006.05.2{09}  sa nirudhya nahuso yajvo agnirvisascakre balihrtah sahobhih

RV_07.006.06.1{09}  yasya sarmannupa visve janasa evaistasthuh sumatim bhiksamanah

RV_07.006.06.2{09}  vaisvanaro varama rodasyoragnih sasada pitrorupastham

RV_07.006.07.1{09}  a devo dade budhnya vasuni vaisvanara udita suryasya

RV_07.006.07.2{09}  a samudradavarada parasmadagnirdade diva a prthivyah

 

RV_07.007.01.1{10}  pra vo devam cit sahasanamagnimasvam na vajinam hise namobhih

RV_07.007.01.2{10}  bhava no duto adhvarasya vidvan tmana devesu vivide mitadruh

RV_07.007.02.1{10}  a yahyagne pathya anu sva mandro devanam sakhyam jusanah

RV_07.007.02.2{10}  a sanu susmairnadayan prthivya jambhebhirvisvamusadhag vanani

RV_07.007.03.1{10}  pracino yajnah sudhitam hi barhih prinite agnirilito na hota

RV_07.007.03.2{10}  a matara visvavare huvano yato yavistha jajnise susevah

RV_07.007.04.1{10}  sadyo adhvare rathiram jananta manusaso vicetaso ya esam

RV_07.007.04.2{10}  visamadhayi vispatirdurone.agnirmandro madhuvaca rtava

RV_07.007.05.1{10}  asadi vrto vahnirajaganvanagnirbrahma nrsadane vidharta

RV_07.007.05.2{10}  dyausca yam prthivi vavrdhate a yam hota yajati visvavaram

RV_07.007.06.1{10}  ete dyumnebhirvisvamatiranta mantram ye varam narya ataksan

RV_07.007.06.2{10}  pra ye visastiranta srosamana a ye me asya didhayannrtasya

RV_07.007.07.1{10}  nu tvamagna imahe vasistha isanam suno sahaso vasunam

RV_07.007.07.2{10}  isam stotrbhyo maghavadbhya anad yuyam pata svastibhih sada nah

 

RV_07.008.01.1{11}  indhe raja samaryo namobhiryasya pratikamahutam ghrtena

RV_07.008.01.2{11}  naro havyebhirilate sabadha agniragra usasamasoci

RV_07.008.02.1{11}  ayamu sya sumahanavedi hota mandro manuso yajvo agnih

RV_07.008.02.2{11}  vi bha akah sasrjanah prthivyam krishnapavirosadhibhirvavakse

RV_07.008.03.1{11}  kaya no agne vi vasah suvrktim kamu svadham rnavah sasyamanah

RV_07.008.03.2{11}  kada bhavema patayah sudatra rayo vantaro dustarasya sadhoh

RV_07.008.04.1{11}  pra-prayamagnirbharatasya srnve vi yat suryo na rocatebrhad bhah

RV_07.008.04.2{11}  abhi yah purum prtanasu tasthau dyutano daivyo atithih susoca

RV_07.008.05.1{11}  asannit tve ahavanani bhuri bhuvo visvebhih sumana anikaih

RV_07.008.05.2{11}  stutascidagne srnvise grnanah svayam vardhasva tanvam sujata

RV_07.008.06.1{11}  idam vacah satasah samsahasramudagnaye janisista dvibarhah

RV_07.008.06.2{11}  sam yat stotrbhya apaye bhavati dyumadamivacatanam raksoha

RV_07.008.07.1{11}  nu tvamagna imahe ...

 

RV_07.009.01.1{12}  abodhi jara usasamupasthad dhota mandrah kavitamah pavakah

RV_07.009.01.2{12}  dadhati ketumubhayasya jantorhavya devesu dravinam sukrtsu

RV_07.009.02.1{12}  sa sukraturyo vi durah paninam punano arkam purubhojasam nah

RV_07.009.02.2{12}  hota mandro visam damunastirastamo dadrse ramyanam

RV_07.009.03.1{12}  amurah kaviraditirvivasvan susamsan mitro atithih sivonah

RV_07.009.03.2{12}  citrabhanurusasam bhatyagre.apam garbhah prasvaa vivesa

RV_07.009.04.1{12}  ilenyo vo manuso yugesu samanaga asucajjatavedah

RV_07.009.04.2{12}  susandrsa bhanuna yo vibhati prati gavah samidhanam budhanta

RV_07.009.05.1{12}  agne yahi dutyam ma risanyo devanacha brahmakrta ganena

RV_07.009.05.2{12}  sarasvatim maruto asvinapo yaksi devan ratnadheyayavisvan

RV_07.009.06.1{12}  tvamagne samidhano vasistho jarutham han yaksi raye purandhim

RV_07.009.06.2{12}  purunitha jatavedo jarasva yuyam pata ...

 

RV_07.010.01.1{13}  uso na jarah prthu pajo asred davidyutad didyacchosucanah

RV_07.010.01.2{13}  vrsa harih sucira bhati bhasa dhiyo hinvana usatirajigah

RV_07.010.02.1{13}  svarna vastorusasamaroci yajnam tanvana usijo na manma

RV_07.010.02.2{13}  agnirjanmani deva a vi vidvan dravad duto devayava vanisthah

RV_07.010.03.1{13}  acha giro matayo devayantiragnim yanti dravinam bhiksamanah

RV_07.010.03.2{13}  susandrsam supratikam svancam havyavahamaratimmanusanam

RV_07.010.04.1{13}  indram no agne vasubhih sajosa rudram rudrebhira vaha brhantam

RV_07.010.04.2{13}  adityebhiraditim visvajanyam brhaspatim rkvabhirvisvavaram

RV_07.010.05.1{13}  mandram hotaramusijo yavisthamagnim visa ilate adhvaresu

RV_07.010.05.2{13}  sa hi ksapavanabhavad rayinamatandro duto yajathaya devan

 

RV_07.011.01.1{14}  mahanasyadhvarasya praketo na rte tvadamrta madayante

RV_07.011.01.2{14}  a visvebhih saratham yahi devairnyagne hota prathamah sadeha

RV_07.011.02.1{14}  tvamilate ajiram dutyaya havismantah sadamin manusasah

RV_07.011.02.2{14}  yasya devairasado barhiragne.ahanyasmai sudina bhavanti

RV_07.011.03.1{14}  triscidaktoh pra cikiturvasuni tve antardasuse martyaya

RV_07.011.03.2{14}  manusvadagna iha yaksi devan bhava no duto adhisastipava

RV_07.011.04.1{14}  agnirise brhato adhvarasyagnirvisvasya havisah krtasya

RV_07.011.04.2{14}  kratum hyasya vasavo jusantatha deva dadhire havyavaham

RV_07.011.05.1{14}  agne vaha haviradyaya devanindrajyesthasa iha madayantam

RV_07.011.05.2{14}  imam yajnam divi devesu dhehi yuyam pata ...

 

RV_07.012.01.1{15}  aganma maha namasa yavistham yo didaya samiddhah sve durone

RV_07.012.01.2{15}  citrabhanum rodasi antarurvi svahutam visvatah pratyancam

RV_07.012.02.1{15}  sa mahna visva duritani sahvanagnih stave dama a jatavedah

RV_07.012.02.2{15}  sa no raksisad duritadavadyadasman grnata uta no maghonah

RV_07.012.03.1{15}  tvam varuna uta mitro agne tvam vardhanti matibhirvasisthah

RV_07.012.03.2{15}  tve vasu susananani santu yuyam pata ...

 

RV_07.013.01.1{16}  pragnaye visvasuce dhiyandhe.asuraghne manma dhitim bharadhvam

RV_07.013.01.2{16}  bhare havirna barhisi prinano vaisvanaraya yataye matinam

RV_07.013.02.1{16}  tvamagne socisa sosucana a rodasi aprna jayamanah

RV_07.013.02.2{16}  tvam devanabhisasteramunco vaisvanara jatavedo mahitva

RV_07.013.03.1{16}  jato yadagne bhuvana vyakhyah pasun na gopa iryah parijma

RV_07.013.03.2{16}  vaisvanara brahmane vinda gatum yuyam pata ...

 

RV_07.014.01.1{17}  samidha jatavedase devaya devahutibhih

RV_07.014.01.2{17}  havirbhih sukrasocise namasvino vayam dasemagnaye

RV_07.014.02.1{17}  vayam te agne samidha vidhema vayam dasema sustuti yajatra

RV_07.014.02.2{17}  vayam ghrtenadhvarasya hotarvayam deva havisa bhadrasoce

RV_07.014.03.1{17}  a no devebhirupa devahutimagne yahi vasatkrtim jusanah

RV_07.014.03.2{17}  tubhyam devaya dasatah syama yuyam pata ...

 

RV_07.015.01.1{18}  upasadyaya milhusa asye juhuta havih

RV_07.015.01.2{18}  yo no nedisthamapyam

RV_07.015.02.1{18}  yah panca carsanirabhi nisasada dame-dame

RV_07.015.02.2{18}  kavirgrhapatiryuva

RV_07.015.03.1{18}  sa no vedo amatyamagni raksatu visvatah

RV_07.015.03.2{18}  utasman patvamhasah

RV_07.015.04.1{18}  navam nu stomamagnaye divah syenaya jijanam

RV_07.015.04.2{18}  vasvah kuvid vanati nah

RV_07.015.05.1{18}  sparha yasya shriyo drse rayirviravato yatha

RV_07.015.05.2{18}  agre yajnasya socatah

RV_07.015.06.1{19}  semam vetu vasatkrtimagnirjusata no girah

RV_07.015.06.2{19}  yajistho havyavahanah

RV_07.015.07.1{19}  ni tva naksya vispate dyumantam deva dhimahi

RV_07.015.07.2{19}  suviramagna ahuta

RV_07.015.08.1{19}  ksapa usrasca didihi svagnayastvaya vayam

RV_07.015.08.2{19}  suvirastvamasmayuh

RV_07.015.09.1{19}  upa tva sataye naro vipraso yanti dhitibhih

RV_07.015.09.2{19}  upaksarasahashrini

RV_07.015.10.1{19}  agni raksamsi sedhati sukrasociramartyah

RV_07.015.10.2{19}  sucih pavaka idyah

RV_07.015.11.1{20}  sa no radhamsya bharesanah sahaso yaho

RV_07.015.11.2{20}  bhagasca datuvaryam

RV_07.015.12.1{20}  tvamagne viravad yaso devasca savita bhagah

RV_07.015.12.2{20}  ditiscadati varyam

RV_07.015.13.1{20}  agne raksa no amhasah prati sma deva risatah

RV_07.015.13.2{20}  tapisthairajaro daha

RV_07.015.14.1{20}  adha mahi na ayasyanadhrsto nrpitaye

RV_07.015.14.2{20}  purbhava satabhujih

RV_07.015.15.1{20}  tvam nah pahyamhaso dosavastaraghayatah

RV_07.015.15.2{20}  diva naktamadabhya

 

RV_07.016.01.1{21}  ena vo agnim namasorjo napatama huve

RV_07.016.01.2{21}  priyam cetisthamaratim svadhvaram visvasya dutamamrtam

RV_07.016.02.1{21}  sa yojate arusa visvabhojasa sa dudravat svahutah

RV_07.016.02.2{21}  subrahma yajnah susami vasunam devam radho jananam

RV_07.016.03.1{21}  udasya socirasthadajuhvanasya milhusah

RV_07.016.03.2{21}  ud dhumasoarusaso divisprsah samagnimindhate narah

RV_07.016.04.1{21}  tam tva dutam krnmahe yasastamam devana vitaye vaha

RV_07.016.04.2{21}  visva suno sahaso martabhojana rasva tad yat tvemahe

RV_07.016.05.1{21}  tvamagne grhapatistvam hota no adhvare

RV_07.016.05.2{21}  tvam pota visvavara praceta yaksi vesi ca varyam

RV_07.016.06.1{21}  krdhi ratnam yajamanaya sukrato tvam hi ratnadha asi

RV_07.016.06.2{21}  ana rte sisihi visvam rtvijam susamso yasca daksate

RV_07.016.07.1{22}  tve agne svahuta priyasah santu surayah

RV_07.016.07.2{22}  yantaro ye maghavano jananamurvan dayanta gonam

RV_07.016.08.1{22}  yesamila ghrtahasta durona anapi prata nisidati

RV_07.016.08.2{22}  tamstrayasva sahasya druho nido yacha nah sarma dirghasrut

RV_07.016.09.1{22}  sa mandraya ca jihvaya vahnirasa vidustarah

RV_07.016.09.2{22}  agne rayim maghavadbhyo na a vaha havyadatim ca sudaya

RV_07.016.10.1{22}  ye radhamsi dadatyasvya magha kamena sravaso mahah

RV_07.016.10.2{22}  tanamhasah piprhi partrbhis tvam satam purbhiryavisthya

RV_07.016.11.1{22}  devo vo dravinodah purnam vivastyasicam

RV_07.016.11.2{22}  ud va sincadhvamupa va prnadhvamadid vo deva ohate

RV_07.016.12.1{22}  tam hotaramadhvarasya pracetasam vahnim deva akrnvata

RV_07.016.12.2{22}  dadhati ratnam vidhate suviryamagnirjanaya dasuse

 

RV_07.017.01.1{23}  agne bhava susamidha samiddha uta barhirurviya vi strnitam

RV_07.017.02.1{23}  uta dvara usatirvi srayantamuta devanusata a vaheha

RV_07.017.03.1{23}  agne vihi havisa vaksi devan svadhvara krnuhi jatavedah

RV_07.017.04.1{23}  svadhvara karati jataveda yaksad devanamrtan piprayacca

RV_07.017.05.1{23}  vamsva visva varyani pracetah satya bhavantvasiso noadya

RV_07.017.06.1{23}  tvamu te dadhire havyavaham devaso agna urja a napatam

RV_07.017.07.1{23}  te te devaya dasatah syama maho no ratna vi dadha iyanah

 

RV_07.018.01.1{24}  tve ha yat pitarascin na indra visva vama jaritaro asanvan

RV_07.018.01.2{24}  tve gavah sudughastve hyasvastvam vasu devayatevanisthah

RV_07.018.02.1{24}  rajeva hi janibhih ksesyevava dyubhirabhi vidus kavih san

RV_07.018.02.2{24}  pisa giro maghavan gobhirasvaistvayatah sisihiraye asman

RV_07.018.03.1{24}  ima u tva pasprdhanaso atra mandra giro devayantirupa sthuh

RV_07.018.03.2{24}  arvaci te pathya raya etu syama te sumatavindra sarman

RV_07.018.04.1{24}  dhenum na tva suyavase duduksannupa brahmani sasrje vasisthah

RV_07.018.04.2{24}  tvamin me gopatim visva aha na indrah sumatim gantvacha

RV_07.018.05.1{24}  arnamsi cit paprathana sudasa indro gadhanyakrnot supara

RV_07.018.05.2{24}  sardhantam simyumucathasya navyah sapam sindhunamakrnodasastih

RV_07.018.06.1{25}  purola it turvaso yaksurasid raye matsyaso nisita apiva

RV_07.018.06.2{25}  srustim cakrurbhrgavo druhyavasca sakha sakhayamatarad visucoh

RV_07.018.07.1{25}  a pakthaso bhalanaso bhanantalinaso visaninah sivasah

RV_07.018.07.2{25}  a yo.anayat sadhama aryasya gavya trtsubhyo ajagan yudha nrn

RV_07.018.08.1{25}  duradhyo aditim srevayanto.acetaso vi jagrbhre parusnim

RV_07.018.08.2{25}  mahnavivyak prthivim patyamanah pasus kavirasayaccayamanah

RV_07.018.09.1{25}  iyurartham na nyartham parusnimasuscanedabhipitvam jagama

RV_07.018.09.2{25}  sudasa indrah sutukanamitranarandhayan manuse vadhrivacah

RV_07.018.10.1{25}  iyurgavo na yavasadagopa yathakrtamabhi mitram citasah

RV_07.018.10.2{25}  prsnigavah prsninipresitasah srustim cakrurniyuto rantayasca

RV_07.018.11.1{26}  ekam ca yo vimsatim ca sravasya vaikarnayorjanan raja nyastah

RV_07.018.11.2{26}  dasmo na sadman ni sisati barhih surah sargamakrnodindra esam

RV_07.018.12.1{26}  adha srutam kavasam vrddhamapsvanu druhyum ni vrnag vajrabahuh

RV_07.018.12.2{26}  vrnana atra sakhyaya sakhyam tvayanto ye amadannanu tva

RV_07.018.13.1{26}  vi sadyo visva drmhitanyesamindrah purah sahasa sapta dardah

RV_07.018.13.2{26}  vyanavasya trtsave gayam bhag jesma purum vidathe mrdhravacam

RV_07.018.14.1{26}  ni gavyavo.anavo druhyavasca sastih sata susupuh sat sahasra

RV_07.018.14.2{26}  sastirviraso adhi sad duvoyu visvedindrasya virya krtani

RV_07.018.15.1{26}  indrenaite trtsavo vevisana apo na srsta adhavanta nicih

RV_07.018.15.2{26}  durmitrasah prakalavin mimana jahurvisvani bhojana sudase

RV_07.018.16.1{27}  ardham virasya srtapamanindram para sardhantam nunude abhi ksam

RV_07.018.16.2{27}  indro manyum manyumyo mimaya bheje patho vartanimpatyamanah

RV_07.018.17.1{27}  adhrena cit tad vekam cakara simhyam cit petvena jaghana

RV_07.018.17.2{27}  ava sraktirvesyavrscadindrah prayachad visva bhojana sudase

RV_07.018.18.1{27}  sasvanto hi satravo raradhus te bhedasya cicchardhato vinda randhim

RV_07.018.18.2{27}  martanena stuvato yah krnoti tigmam tasmin ni jahi vajramindra

RV_07.018.19.1{27}  avadindram yamuna trtsavasca pratra bhedam sarvatatamusayat

RV_07.018.19.2{27}  ajasasca sigravo yaksavasca balim sirsani jabhrurasvyani

RV_07.018.20.1{27}  na ta indra sumatayo na rayah samcakse purva usaso na nutnah

RV_07.018.20.2{27}  devakam cin manyamanam jaghanthava tmana brhatah sambaram bhet

RV_07.018.21.1{28}  pra ye grhadamamadustvaya parasarah satayaturvasisthah

RV_07.018.21.2{28}  na te bhojasya sakhyam mrsantadha suribhyah sudina vyuchan

RV_07.018.22.1{28}  dve napturdevavatah sate gordva ratha vadhumanta sudasah

RV_07.018.22.2{28}  arhannagne paijavanasya danam hoteva sadma paryemi rebhan

RV_07.018.23.1{28}  catvaro ma paijavanasya danah smaddistayah krsanino nireke

RV_07.018.23.2{28}  rjraso ma prthivisthah sudasastokam tokaya sravase vahanti

RV_07.018.24.1{28}  yasya sravo rodasi antarurvi sirsne-sirsne vibabhaja vibhakta

RV_07.018.24.2{28}  saptedindram na sravato grnanti ni yudhyamadhimasisadabhike

RV_07.018.25.1{28}  imam naro marutah sascatanu divodasam na pitaram sudasah

RV_07.018.25.2{28}  avistana paijavanasya ketam dunasam ksatramajaram duvoyu

 

RV_07.019.01.1{29}  yastigmasrngo vrsabho na bhima ekah krstiscyavayati pra visvah

RV_07.019.01.2{29}  yah sasvato adasuso gayasya prayantasisusvitaraya vedah

RV_07.019.02.1{29}  tvam ha tyadindra kutsamavah susrusamanastanva samarye

RV_07.019.02.2{29}  dasam yacchusnam kuyavam nyasma arandhaya arjuneyaya siksan

RV_07.019.03.1{29}  tvam dhrsno dhrsata vitahavyam pravo visvabhirutibhih sudasam

RV_07.019.03.2{29}  pra paurukutsim trasadasyumavah ksetrasata vrtrahatyesu purum

RV_07.019.04.1{29}  tvam nrbhirnrmano devavitau bhurini vrtra haryasva hamsi

RV_07.019.04.2{29}  tvam ni dasyum cumurim dhunim casvapayo dabhitaye suhantu

RV_07.019.05.1{29}  tava cyautnani vajrahasta tani nava yat puro navatim ca sadyah

RV_07.019.05.2{29}  nivesane satatamavivesirahanca vrtram namucimutahan

RV_07.019.06.1{30}  sana ta ta indra bhojanani ratahavyaya dasuse sudase

RV_07.019.06.2{30}  vrsne te hari vrsana yunajmi vyantu brahmani purusaka vajam

RV_07.019.07.1{30}  ma te asyam sahasavan paristavaghaya bhuma harivah paradai

RV_07.019.07.2{30}  trayasva no.avrkebhirvaruthaistava priyasah surisu syama

RV_07.019.08.1{30}  priyasa it te maghavannabhistau naro madema sarane sakhayah

RV_07.019.08.2{30}  ni turvasam ni yadvam sisihyatithigvaya samsyam karisyan

RV_07.019.09.1{30}  sadyascin nu te maghavannabhistau narah samsantyukthasasa uktha

RV_07.019.09.2{30}  ye te havebhirvi paninradasannasman vrnisva yujyaya tasmai

RV_07.019.10.1{30}  ete stoma naram nrtama tubhyamasmadryanco dadato maghani

RV_07.019.10.2{30}  tesamindra vrtrahatye sivo bhuh sakha ca suro.avitaca nrnam

RV_07.019.11.1{30}  nu indra sura stavamana uti brahmajutastanva vavrdhasva

RV_07.019.11.2{30}  upa no vajan mimihyupa stin yuyam pata ...

 

RV_07.020.01.1{01}  ugro jajne viryaya svadhavancakrirapo naryo yat karisyan

RV_07.020.01.2{01}  jagmiryuva nrsadanamavobhistrata na indra enaso mahascit

RV_07.020.02.1{01}  hanta vrtramindrah susuvanah pravin nu viro jaritaramuti

RV_07.020.02.2{01}  karta sudase aha va u lokam data vasu muhura dasuse bhut

RV_07.020.03.1{01}  yudhmo anarva khajakrt samadva surah satrasad janusemasalhah

RV_07.020.03.2{01}  vyasa indrah prtanah svoja adha visvamsatruyantam jaghana

RV_07.020.04.1{01}  ubhe cidindra rodasi mahitva papratha tavisibhistuvismah

RV_07.020.04.2{01}  ni vajramindro harivan mimiksan samandhasa madesu vauvoca

RV_07.020.05.1{01}  vrsa jajana vrsanam ranaya tamu cin nari naryam sasuva

RV_07.020.05.2{01}  pra yah senaniradha nrbhyo astinah satva gavesanah sa dhrsnuh

RV_07.020.06.1{02}  nu cit sa bhresate jano na resan mano yo asya ghoramavivasat

RV_07.020.06.2{02}  yajnairya indre dadhate duvamsi ksayat sa raya rtapa rtejah

RV_07.020.07.1{02}  yadindra purvo aparaya siksannayajjyayan kaniyaso desnam

RV_07.020.07.2{02}  amrta it paryasita durama citra citryam bhara rayim nah

RV_07.020.08.1{02}  yasta indra priyo jano dadasadasan nireke adrivah sakha te

RV_07.020.08.2{02}  vayam te asyam sumatau canisthah syama varuthe aghnato nrpitau

RV_07.020.09.1{02}  esa stomo acikradad vrsa ta uta stamurmaghavannakrapista

RV_07.020.09.2{02}  rayas kamo jaritaram ta agan tvamanga sakra vasva asako nah

RV_07.020.10.1{02}  sa na indra tvayataya ise dhastmana ca ye maghavano junanti

RV_07.020.10.2{02}  vasvi su te jaritre astu saktiryuyam pata ...

 

RV_07.021.01.1{03}  asavi devam gorjikamandho nyasminnindro janusemuvoca

RV_07.021.01.2{03}  bodhamasi tva haryasva yajnairbodha na stomamandhaso madesu

RV_07.021.02.1{03}  pra yanti yajnam vipayanti barhih somamado vidathe dudhravacah

RV_07.021.02.2{03}  nyu bhriyante yasaso grbhada dura upabdo vrsanonrsacah

RV_07.021.03.1{03}  tvamindra sravitava apas kah paristhita ahina sura purvih

RV_07.021.03.2{03}  tvad vavakre rathyo na dhena rejante visva krtrimani bhisa

RV_07.021.04.1{03}  bhimo vivesayudhebhiresamapamsi visva naryani vidvan

RV_07.021.04.2{03}  indrah puro jarhrsano vi dudhod vi vajrahasto mahinajaghana

RV_07.021.05.1{03}  na yatava indra jujuvurno na vandana savistha vedyabhih

RV_07.021.05.2{03}  sa sardhadaryo visunasya jantorma sisnadeva api gur{r}tam nah

RV_07.021.06.1{04}  abhi kratvendra bhuradha jman na te vivyam mahimanam rajamsi

RV_07.021.06.2{04}  svena hi vrtram savasa jaghantha na satrurantamvividad yudha te

RV_07.021.07.1{04}  devascit te asuryaya purve.anu ksatraya mamire sahamsi

RV_07.021.07.2{04}  indro maghani dayate visahyendram vajasya johuvanta satau

RV_07.021.08.1{04}  kiriscid dhi tvamavase juhavesanamindra saubhagasya bhureh

RV_07.021.08.2{04}  avo babhutha satamute asme abhiksattustvavato varuta

RV_07.021.09.1{04}  sakhayasta indra visvaha syama namovrdhaso mahina tarutra

RV_07.021.09.2{04}  vanvantu sma te.avasa samike.abhitimaryo vanusam savamsi

RV_07.021.10.1{04}  sa na indra tvayataya ...

 

RV_07.022.01.1{05}  piba somamindra mandatu tva yam te susava haryasvadrih

RV_07.022.01.2{05}  soturbahubhyam suyato narva

RV_07.022.02.1{05}  yaste mado yujyascarurasti yena vrtrani haryasva hamsi

RV_07.022.02.2{05}  sa tvamindra prabhuvaso mamattu

RV_07.022.03.1{05}  bodha su me maghavan vacamemam yam te vasistho arcatiprasastim

RV_07.022.03.2{05}  ima brahma sadhamade jusasva

RV_07.022.04.1{05}  srudhi havam vipipanasyadrerbodha viprasyarcato manisam

RV_07.022.04.2{05}  krsva duvamsyantama sacema

RV_07.022.05.1{05}  na te giro api mrsye turasya na sustutimasuryasya vidvan

RV_07.022.05.2{05}  sada te nama svayaso vivakmi

RV_07.022.06.1{06}  bhuri hi te savana manusesu bhuri manisi havate tvamit

RV_07.022.06.2{06}  mare asman maghavan jyok kah

RV_07.022.07.1{06}  tubhyedima savana sura visva tubhyam brahmani vardhana krnomi

RV_07.022.07.2{06}  tvam nrbhirhavyo visvadhasi

RV_07.022.08.1{06}  nu cin nu te manyamanasya dasmodasnuvanti mahimanamugra

RV_07.022.08.2{06}  na viryamindra te na radhah

RV_07.022.09.1{06}  ye ca purva rsayo ye ca nutna indra brahmani janayanta viprah

RV_07.022.09.2{06}  asme te santu sakhya sivani yuyam pata ...

 

RV_07.023.01.1{07}  udu brahmanyairata sravasyendram samarye mahaya vasistha

RV_07.023.01.2{07}  a yo visvani savasa tatanopasrota ma ivato vacamsi

RV_07.023.02.1{07}  ayami ghosa indra devajamirirajyanta yacchurudho vivaci

RV_07.023.02.2{07}  nahi svamayuscikite janesu tanidamhamsyati parsyasman

RV_07.023.03.1{07}  yuje ratham gavesanam haribhyamupa brahmani jujusanamasthuh

RV_07.023.03.2{07}  vi badhista sya rodasi mahitvendro vrtranyaprati jaghanvan

RV_07.023.04.1{07}  apascit pipyu staryo na gavo naksannrtam jaritarasta indra

RV_07.023.04.2{07}  yahi vayurna niyuto na acha tvam hi dhibhirdayase vi vajan

RV_07.023.05.1{07}  te tva mada indra madayantu susminam tuviradhasam jaritre

RV_07.023.05.2{07}  eko devatra dayase hi martanasminchura savane madayasva

RV_07.023.06.1{07}  evedindram vrsanam vajrabahum vasisthaso abhyarcantyarkaih

RV_07.023.06.2{07}  sa na stuto viravat patu gomad yuyam pata ...

 

RV_07.024.01.1{08}  yonis ta indra sadane akari tama nrbhih puruhuta pra yahi

RV_07.024.01.2{08}  aso yatha no.avita vrdhe ca dado vasuni mamadasca somaih

RV_07.024.02.1{08}  grbhitam te mana indra dvibarhah sutah somah parisikta madhuni

RV_07.024.02.2{08}  visrstadhena bharate suvrktiriyamindram johuvati manisa

RV_07.024.03.1{08}  a no diva a prthivya rjisinnidam barhih somapeyaya yahi

RV_07.024.03.2{08}  vahantu tva harayo madryancamangusamacha tavasam madaya

RV_07.024.04.1{08}  a no visvabhirutibhih sajosa brahma jusano haryasvayahi

RV_07.024.04.2{08}  varivrjat sthavirebhih susiprasme dadhad vrsanam susmamindra

RV_07.024.05.1{08}  esa stomo maha ugraya vahe dhurivatyo na vajayannadhayi

RV_07.024.05.2{08}  indra tvayamarka itte vasunam diviva dyamadhi nah sromatam dhah

RV_07.024.06.1{08}  eva na indra varyasya purdhi pra te mahim sumatim vevidama

RV_07.024.06.2{08}  isam pinva maghavadbhyah suviram yuyam pata ...

 

RV_07.025.01.1{09}  a te maha indro:tyugra samanyavo yat samaranta senah

RV_07.025.01.2{09}  patati didyun naryasya bahvorma te mano visvadryag vi carit

RV_07.025.02.1{09}  ni durga indra snathihyamitranabhi ye no martaso amanti

RV_07.025.02.2{09}  are tam samsam krnuhi ninitsora no bhara sambharanam vasunam

RV_07.025.03.1{09}  satam te siprinnutayah sudase sahasram samsa uta ratirastu

RV_07.025.03.2{09}  jahi vadharvanuso martyasyasme dyumnamadhi ratnam ca dhehi

RV_07.025.04.1{09}  tvavato hindra kratve asmi tvavato.avituh sura ratau

RV_07.025.04.2{09}  visvedahani tavisiva ugranokah krnusva harivo na mardhih

RV_07.025.05.1{09}  kutsa ete haryasvaya susamindre saho devajutamiyanah

RV_07.025.05.2{09}  satra krdhi suhana sura vrtra vayam tarutrah sanuyama vajam

RV_07.025.06.1{09}  eva na indra varyasya ...

 

RV_07.026.01.1{10}  na soma indramasuto mamada nabrahmano maghavanam sutasah

RV_07.026.01.2{10}  tasma uktham janaye yajjujosan nrvan naviyah srnavad yatha nah

RV_07.026.02.1{10}  uktha-ukthe soma indram mamada nithe-nithe maghavanam sutasah

RV_07.026.02.2{10}  yadim sabadhah pitaram na putrah samanadaksa avase havante

RV_07.026.03.1{10}  cakara ta krnavan nunamanya yani bruvanti vedhasah sutesu

RV_07.026.03.2{10}  janiriva patirekah samano ni mamrje pura indrahsu sarvah

RV_07.026.04.1{10}  eva tamahuruta srnva indra eko vibhakta taranirmaghanam

RV_07.026.04.2{10}  mithastura utayo yasya purvirasme bhadrani sascatapriyani

RV_07.026.05.1{10}  eva vasistha indramutaye nrn krstinam vrsabham sute grnati

RV_07.026.05.2{10}  sahashrina upa no mahi vajan yuyam pata ...

 

RV_07.027.01.1{11}  indram naro nemadhita havante yat parya yunajate dhiyastah

RV_07.027.01.2{11}  suro nrsata savasascakana a gomati vraje bhajatvam nah

RV_07.027.02.1{11}  ya indra susmo maghavan te asti siksa sakhibhyah puruhutanrbhyah

RV_07.027.02.2{11}  tvam hi drlha maghavan viceta apa vrdhi parivrtam na radhah

RV_07.027.03.1{11}  indro raja jagatascarsaninamadhi ksami visurupam yadasti

RV_07.027.03.2{11}  tato dadati dasuse vasuni codad radha upastutascidarvak

RV_07.027.04.1{11}  nu cin na indro maghava sahuti dano vajam ni yamate na uti

RV_07.027.04.2{11}  anuna yasya daksina pipaya vamam nrbhyo abhivita sakhibhyah

RV_07.027.05.1{11}  nu indra raye varivas krdhi na a te mano vavrtyama maghaya

RV_07.027.05.2{11}  gomadasvavad rathavad vyanto yuyam pata ...

 

RV_07.028.01.1{12}  brahma na indropa yahi vidvanarvancaste harayah santu yuktah

RV_07.028.01.2{12}  visve cid dhi tva vihavanta marta asmakamicchrnuhi visvaminva

RV_07.028.02.1{12}  havam ta indra mahima vyanad brahma yat pasi savasinnrsinam

RV_07.028.02.2{12}  a yad vajram dadhise hasta ugra ghorah san kratva janistha asalah

RV_07.028.03.1{12}  tava pranitindra johuvanan sam yan nrn na rodasi ninetha

RV_07.028.03.2{12}  mahe ksatraya savase hi jajne.atutujim cit tutujirasisnat

RV_07.028.04.1{12}  ebhirna indrahabhirdasasya durmitraso hi ksitayah pavante

RV_07.028.04.2{12}  prati yaccaste anrtamanena ava dvita varuno mayinah sat

RV_07.028.05.1{12}  vocemedindram maghavanamenam maho rayo radhaso yad dadannah

RV_07.028.05.2{12}  yo arcato brahmakrtimavistho yuyam pata ...

 

RV_07.029.01.1{13}  ayam soma indra tubhyam sunva a tu pra yahi harivastadokah

RV_07.029.01.2{13}  piba tvasya susutasya carordado maghani maghavanniyanah

RV_07.029.02.1{13}  brahman vira brahmakrtim jusano.arvacino haribhiryahi tuyam

RV_07.029.02.2{13}  asminnu su savane madayasvopa brahmani srnava ima nah

RV_07.029.03.1{13}  ka te astyaramkrtih suktaih kada nunam te maghavan dasema

RV_07.029.03.2{13}  visva matira tatane tvayadha ma indra srnavo havema

RV_07.029.04.1{13}  uto gha te purusya idasan yesam purvesamasrnor{r}sinam

RV_07.029.04.2{13}  adhaham tva maghavan johavimi tvam na indrasi pramatih piteva

RV_07.029.05.1{13}  vocemedindram ...

 

RV_07.030.01.1{14}  a no deva savasa yahi susmin bhava vrdha indra rayo asya

RV_07.030.01.2{14}  mahe nrmnaya nrpate suvajra mahi ksatraya paumsyaya sura

RV_07.030.02.1{14}  havanta u tva havyam vivaci tanusu surah suryasya satau

RV_07.030.02.2{14}  tvam visvesu senyo janesu tvam vrtrani randhaya suhantu

RV_07.030.03.1{14}  aha yadindra sudina vyuchan dadho yat ketumupamam samatsu

RV_07.030.03.2{14}  nyagnih sidadasuro na hota huvano atra subhagaya devan

RV_07.030.04.1{14}  vayam te ta indra ye ca deva stavanta sura dadato maghani

RV_07.030.04.2{14}  yacha suribhya upamam varutham svabhuvo jaranamasnavanta

RV_07.030.05.1{14}  vocemedindram ...

 

RV_07.031.01.1{15}  pra va indraya madanam haryasvaya gayata

RV_07.031.01.2{15}  sakhayah somapavne

RV_07.031.02.1{15}  samseduktham sudanava uta dyuksam yatha narah

RV_07.031.02.2{15}  cakrma satyaradhase

RV_07.031.03.1{15}  tvam na indra vajayustvam gavyuh satakrato

RV_07.031.03.2{15}  tvam hiranyayurvaso

RV_07.031.04.1{15}  vayamindra tvayavo.abhi pra nonumo vrsan

RV_07.031.04.2{15}  viddhi tvasya no vaso

RV_07.031.05.1{15}  ma no nide ca vaktave.aryo randhiraravne

RV_07.031.05.2{15}  tve api kraturmama

RV_07.031.06.1{15}  tvam varmasi saprathah puroyodhasca vrtrahan

RV_07.031.06.2{15}  tvaya pratibruve yuja

RV_07.031.07.1{16}  mahanutasi yasya te.anu svadhavari sahah

RV_07.031.07.2{16}  mamnate indrarodasi

RV_07.031.08.1{16}  tam tva marutvati pari bhuvad vani sayavari

RV_07.031.08.2{16}  naksamana saha dyubhih

RV_07.031.09.1{16}  urdhvasastvanvindavo bhuvan dasmamupa dyavi

RV_07.031.09.2{16}  sam te namanta krstayah

RV_07.031.10.1{16}  pra vo mahe mahivrdhe bharadhvam pracetase pra sumatim krnudhvam

RV_07.031.10.2{16}  visah purvih pra cara carsaniprah

RV_07.031.11.1{16}  uruvyacase mahine suvrktimindraya brahma janayanta viprah

RV_07.031.11.2{16}  tasya vratani na minanti dhirah

RV_07.031.12.1{16}  indram vaniranuttamanyumeva satra rajanam dadhire sahadhyai

RV_07.031.12.2{16}  haryasvaya barhaya samapin

 

RV_07.032.01.1{17}  mo su tva vaghatascanare asman ni riraman

RV_07.032.01.2{17}  arattaccit sadhamadam na a gahiha va sannupa srudhi

RV_07.032.02.1{17}  ime hi te brahmakrtah sute saca madhau na maksa asate

RV_07.032.02.2{17}  indre kamam jaritaro vasuyavo rathe na padama dadhuh

RV_07.032.03.1{17}  rayaskamo vajrahastam sudaksinam putro na pitaram huve

RV_07.032.04.1{17}  ima indraya sunvire somaso dadhyasirah

RV_07.032.04.2{17}  tana madaya vajrahasta pitaye haribhyam yahyoka a

RV_07.032.05.1{17}  sravacchrutkarna iyate vasunam nu cin no mardhisad girah

RV_07.032.05.2{17}  sadyascid yah sahasrani sata dadan nakirditsantama minat

RV_07.032.06.1{18}  sa viro apratiskuta indrena susuve nrbhih

RV_07.032.06.2{18}  yaste gabhira savanani vrtrahan sunotya ca dhavati

RV_07.032.07.1{18}  bhava varutham maghavan maghonam yat samajasi sardhatah

RV_07.032.07.2{18}  vi tvahatasya vedanam bhajemahya dunaso bhara gayam

RV_07.032.08.1{18}  sunota somapavne somamindraya vajrine

RV_07.032.08.2{18}  pacata paktiravase krnudhvamit prnannit prnate mayah

RV_07.032.09.1{18}  ma sredhata somino daksata mahe krnudhvam raya atuje

RV_07.032.09.2{18}  taranirijjayati kseti pusyati na devasah kavatnave

RV_07.032.10.1{18}  nakih sudaso ratham paryasa na riramat

RV_07.032.10.2{18}  indro yasyavita yasya maruto gamat sa gomati vraje

RV_07.032.11.1{19}  gamad vajam vajayannindra martyo yasya tvamavita bhuvah

RV_07.032.11.2{19}  asmakam bodhyavita rathanamasmakam sura nrnam

RV_07.032.12.1{19}  udin nyasya ricyate.amso dhanam na jigyusah

RV_07.032.12.2{19}  ya indroharivan na dabhanti tam ripo daksam dadhati somini

RV_07.032.13.1{19}  mantramakharvam sudhitam supesasam dadhata yajniyesva

RV_07.032.13.2{19}  purviscana prasitayastaranti tam ya indre karmana bhuvat

RV_07.032.14.1{19}  kastamindra tvavasuma martyo dadharsati

RV_07.032.14.2{19}  sraddha it temaghavan parye divi vaji vajam sisasati

RV_07.032.15.1{19}  maghonah sma vrtrahatyesu codaya ye dadati priya vasu

RV_07.032.15.2{19}  tavapraniti haryasva suribhirvisva tarema durita

RV_07.032.16.1{20}  tavedindravamam vasu tvam pusyasi madhyamam

RV_07.032.16.2{20}  satra visvasya paramasya rajasi nakis tva gosu vrnvate

RV_07.032.17.1{20}  tvam visvasya dhanada asi sruto ya im bhavantyajayah

RV_07.032.17.2{20}  tavayam visvah puruhuta parthivo.avasyurnama bhiksate

RV_07.032.18.1{20}  yadindra yavatastvametavadahamisiya

RV_07.032.18.2{20}  stotaramid didhiseya radavaso na papatvaya rasiya

RV_07.032.19.1{20}  sikseyamin mahayate dive-dive raya a kuhacidvide

RV_07.032.19.2{20}  nahi tvadanyan maghavan na apyam vasyo asti pita cana

RV_07.032.20.1{20}  taranirit sisasati vajam purandhya yuja

RV_07.032.20.2{20}  a va indrampuruhutam name gira nemim tasteva sudrvam

RV_07.032.21.1{21}  na dustuti martyo vindate vasu na sredhantam rayirnasat

RV_07.032.21.2{21}  susaktirin maghavan tubhyam mavate desnam yat parye divi

RV_07.032.22.1{21}  abhi tva sura nonumo.adugdha iva dhenavah

RV_07.032.22.2{21}  isanamasya jagatah svardrsamisanamindra tasthusah

RV_07.032.23.1{21}  na tvavananyo divyo na parthivo na jato na janisyate

RV_07.032.23.2{21}  asvayanto maghavannindra vajino gavyantastva havamahe

RV_07.032.24.1{21}  abhi satastada bharendra jyayah kaniyasah

RV_07.032.24.2{21}  puruvasurhi maghavan sanadasi bhare-bhare ca havyah

RV_07.032.25.1{21}  para nudasva maghavannamitran suveda no vasu krdhi

RV_07.032.25.2{21}  asmakam bodhyavita mahadhane bhava vrdhah sakhinam

RV_07.032.26.1{21}  indra kratum na a bhara pita putrebhyo yatha

RV_07.032.26.2{21}  siksa noasmin puruhuta yamani jiva jyotirasimahi

RV_07.032.27.1{21}  ma no ajnata vrjana duradhyo masivaso ava kramuh

RV_07.032.27.2{21}  tvaya vayam pravatah sasvatirapo.ati sura taramasi

 

RV_07.033.01.1{22}  svityanco ma daksinataskaparda dhiyamjinvaso abhi hi pramanduh

RV_07.033.01.2{22}  uttisthan voce pari barhiso nrn na me duradavitave vasisthah

RV_07.033.02.1{22}  duradindramanayanna sutena tiro vaisantamati pantamugram

RV_07.033.02.2{22}  pasadyumnasya vayatasya somat sutadindro.avrnitavasisthan

RV_07.033.03.1{22}  even nu kam sindhumebhistatareven nu kam bhedamebhirjaghana

RV_07.033.03.2{22}  even nu kam dasarajne sudasam pravadindro brahmana vo vasisthah

RV_07.033.04.1{22}  justi naro brahmana vah pitrnamaksamavyayam na kila risatha

RV_07.033.04.2{22}  yacchakvarisu brhata ravenendre susmamadadhata vasisthah

RV_07.033.05.1{22}  ud dyamivet trsnajo nathitaso.adidhayurdasarajne vrtasah

RV_07.033.05.2{22}  vasisthasya stuvata indro asrodurum trtsubhyo akrnodu lokam

RV_07.033.06.1{23}  danda ived goajanasa asan parichinna bharata arbhakasah

RV_07.033.06.2{23}  abhavacca puraeta vasistha adit trtsunam viso aprathanta

RV_07.033.07.1{23}  trayah krnvanti bhuvanesu retastisrah praja arya jyotiragrah

RV_07.033.07.2{23}  trayo gharmasa usasam sacante sarvanit tananuvidurvasisthah

RV_07.033.08.1{23}  suryasyeva vaksatho jyotiresam samudrasyeva mahima gabhirah

RV_07.033.08.2{23}  vatasyeva prajavo nanyena stomo vasistha anvetave vah

RV_07.033.09.1{23}  ta in ninyam hrdayasya praketaih sahasravalsamabhi samcaranti

RV_07.033.09.2{23}  yamena tatam paridhim vayanto.apsarasa upa sedurvasisthah

RV_07.033.10.1{23}  vidyuto jyotih pari samjihanam mitravaruna yadapasyatam tva

RV_07.033.10.2{23}  tat te janmotaikam vasisthagastyo yat tva visaajabhara

RV_07.033.11.1{24}  utasi maitravaruno vasisthorvasya brahman manaso.adhi jatah

RV_07.033.11.2{24}  drapsam skannam brahmana daivyena visve devah puskare tvadadanta

RV_07.033.12.1{24}  sa praketa ubhayasya pravidvan sahasradana uta va sadanah

RV_07.033.12.2{24}  yamena tatam paridhim vayisyannapsarasah pari jajne vasisthah

RV_07.033.13.1{24}  satre ha jatavisita namobhih kumbhe retah sisicatuh samanam

RV_07.033.13.2{24}  tato ha mana udiyaya madhyat tato jatam rsimahurvasistham

RV_07.033.14.1{24}  ukthabhrtam samabhrtam bibharti gravanam bibhrat pra vadatyagre

RV_07.033.14.2{24}  upainamadhvam sumanasyamana a vo gachati pratrdo vasisthah

 

RV_07.034.01.1{25}  pra sukraitu devi manisa asmat sutasto ratho na vaji

RV_07.034.02.1{25}  viduh prthivya divo janitram srnvantyapo adha ksarantih

RV_07.034.03.1{25}  apascidasmai pinvanta prthvirvrtresu sura mamsanta ugrah

RV_07.034.04.1{25}  a dhursvasmai dadhatasvanindro na vajri hiranyabahuh

RV_07.034.05.1{25}  abhi pra sthataheva yajnam yateva patman tmana hinota

RV_07.034.06.1{25}  tmana samatsu hinota yajnam dadhata ketum janaya viram

RV_07.034.07.1{25}  udasya susmad bhanurnarta bibharti bharam prthivi nabhuma

RV_07.034.08.1{25}  hvayami devanayaturagne sadhannrtena dhiyam dadhami

RV_07.034.09.1{25}  abhi vo devim dhiyam dadhidhvam pra vo devatra vacam krnudhvam

RV_07.034.10.1{25}  a casta asam patho nadinam varuna ugrah sahasracaksah

RV_07.034.11.1{26}  raja rastranam peso nadinamanuttamasmai ksatram visvayu

RV_07.034.12.1{26}  avisto asman visvasu viksvadyum krnota samsam ninitsoh

RV_07.034.13.1{26}  vyetu didyud dvisamaseva yuyota visvag rapastanunam

RV_07.034.14.1{26}  avin no agnirhavyan namobhih prestho asma adhayi stomah

RV_07.034.15.1{26}  sajurdevebhirapam napatam sakhayam krdhvam sivo no astu

RV_07.034.16.1{26}  abjamukthairahim grnise budhne nadinam rajassu sidan

RV_07.034.17.1{26}  ma no.ahirbudhnyo rise dhan ma yajno asya shridhad rtayoh

RV_07.034.18.1{26}  uta na esu nrsu sravo dhuh pra raye yantu sardhanto aryah

RV_07.034.19.1{26}  tapanti satrum svarna bhuma mahasenaso amebhiresam

RV_07.034.20.1{26}  a yan nah patnirgamantyacha tvasta supanirdadhatuviran

RV_07.034.21.1{27}  prati na stomam tvasta juseta syadasme aramatirvasuyuh

RV_07.034.22.1{27}  ta no rasan ratisaco vasunya rodasi varunani srnotu

RV_07.034.22.2{27}  varutribhih susarano no astu tvasta sudatro vi dadhatu rayah

RV_07.034.23.1{27}  tan no rayah parvatastan na apastad ratisaca osadhiruta dyauh

RV_07.034.23.2{27}  vanaspatibhih prthivi sajosa ubhe rodasi pari pasato nah

RV_07.034.24.1{27}  anu tadurvi rodasi jihatamanu dyukso varuna indrasakha

RV_07.034.24.2{27}  anu visve maruto ye sahaso rayah syama dharunam dhiyadhyai

RV_07.034.25.1{27}  tan na indro varuno mitro agnirapa osadhirvanino jusanta

RV_07.034.25.2{27}  sarman syama marutamupasthe yuyam pata ...

 

RV_07.035.01.1{28}  sam na indragni bhavatamavobhih sam na indravaruna ratahavya

RV_07.035.01.2{28}  samindrasoma suvitaya sam yoh sam na indrapusana vajasatau

RV_07.035.02.1{28}  sam no bhagah samu nah samso astu sam nah purandhihsamu santu rayah

RV_07.035.02.2{28}  sam nah satyasya suyamasya samsahsam no aryama purujato astu

RV_07.035.03.1{28}  sam no dhata samu dharta no astu sam na uruci bhavatusvadhabhih

RV_07.035.03.2{28}  sam rodasi brhati sam no adrih sam nodevanam suhavani santu

RV_07.035.04.1{28}  sam no agnirjyotiraniko astu sam no mitravarunavasvina sam

RV_07.035.04.2{28}  sam nah sukrtam sukrtani santu sam na isiroabhi vatu vatah

RV_07.035.05.1{28}  sam no dyavaprthivi purvahutau samantariksam drsayeno astu

RV_07.035.05.2{28}  sam na osadhirvanino bhavantu sam no rajasas patirastu jisnuh

RV_07.035.06.1{29}  sam na indro vasubhirdevo astu samadityebhirvarunah susamsah

RV_07.035.06.2{29}  sam no rudro rudrebhirjalasah sam nastvasta gnabhiriha srnotu

RV_07.035.07.1{29}  sam nah somo bhavatu brahma sam nah sam no gravanahsamu santu yajnah

RV_07.035.07.2{29}  sam nah svarunam mitayo bhavantu sam nah prasvah sam vastu vedih

RV_07.035.08.1{29}  sam nah surya urucaksa udetu sam nascatasrah pradiso bhavantu

RV_07.035.08.2{29}  sam nah parvata dhruvayo bhavantu sam nah sindhavah samu santvapah

RV_07.035.09.1{29}  sam no aditirbhavatu vratebhih sam no bhavantu marutah svarkah

RV_07.035.09.2{29}  sam no visnuh sam u pusa no astu sam no bhavitram sam vastu vayuh

RV_07.035.10.1{29}  sam no devah savita trayamanah sam no bhavantusaso vibhatih

RV_07.035.10.2{29}  sam nah parjanyo bhavatu prajabhyah sam nahksetrasya patirastu sambhuh

RV_07.035.11.1{30}  sam no deva visvadeva bhavantu sam sarasvati saha dhibhirastu

RV_07.035.11.2{30}  samabhisacah samu ratisacah sam no divyah parthivah sam no apyah

RV_07.035.12.1{30}  sam nah satyasya patayo bhavantu sam no arvantah samu santu gavah

RV_07.035.12.2{30}  sam na rbhavah sukrtah suhastah sam no bhavantu pitaro havesu

RV_07.035.13.1{30}  sam no aja ekapad devo astu sam no.ahirbudhnyah sam samudrah

RV_07.035.13.2{30}  sam no apam napat perurastu sam nah prsnirbhavatu devagopa

RV_07.035.14.1{30}  aditya rudra vasavo jusantedam brahma kriyamanam naviyah

RV_07.035.14.2{30}  srnvantu ni divyah parthivaso gojata uta ye yajniyasah

RV_07.035.15.1{30}  ye devanam yajniya yajniyanam manoryajatra amrta rtajnah

RV_07.035.15.2{30}  te no rasantamurugayamadya yuyam pata ...

 

RV_07.036.01.1{01}  pra brahmaitu sadanad rtasya vi rasmibhih sasrje suryo gah

RV_07.036.01.2{01}  vi sanuna prthivi sasra urvi prthu pratikamadhyedhe agnih

RV_07.036.02.1{01}  imam vam mitravaruna suvrktimisam na krnve asura naviyah

RV_07.036.02.2{01}  ino vamanyah padaviradabdho janam ca mitro yatati bruvanah

RV_07.036.03.1{01}  a vatasya dhrajato ranta itya apipayanta dhenavo na sudah

RV_07.036.03.2{01}  maho divah sadane jayamano.acikradad vrsabhah sasminnudhan

RV_07.036.04.1{01}  gira ya eta yunajad dhari ta indra priya suratha sura dhayu

RV_07.036.04.2{01}  pra yo manyum ririksato minatya sukratumaryamanam vavrtyam

RV_07.036.05.1{01}  yajante asya sakhyam vayasca namasvinah sva rtasya dhaman

RV_07.036.05.2{01}  vi prkso babadhe nrbhi stavana idam namo rudraya prestham

RV_07.036.06.1{02}  a yat sakam yasaso vavasanah sarasvati saptathi sindhumata

RV_07.036.06.2{02}  yah susvayanta sudughah sudhara abhi svena payasa pipyanah

RV_07.036.07.1{02}  uta tye no maruto mandasana dhiyam tokam ca vajino.avantu

RV_07.036.07.2{02}  ma nah pari khyadaksara carantyavivrdhan yujyam te rayim nah

RV_07.036.08.1{02}  pra vo mahimaramatim krnudhvam pra pusanam vidathyam na viram

RV_07.036.08.2{02}  bhagam dhiyo.avitaram no asyah satau vajam ratisacam purandhim

RV_07.036.09.1{02}  achayam vo marutah sloka etvacha visnum nisiktapamavobhih

RV_07.036.09.2{02}  uta prajayai grnate vayo dhuryuyam pata ...

 

RV_07.037.01.1{03}  a vo vahistho vahatu stavadhyai ratho vaja rbhuksano amrktah

RV_07.037.01.2{03}  abhi triprsthaih savanesu somairmade susipra mahabhih prnadhvam

RV_07.037.02.1{03}  yuyam ha ratnam maghavatsu dhattha svardrsa rbhuksano amrktam

RV_07.037.02.2{03}  sam yajnesu svadhavantah pibadhvam vi no radhamsi matibhirdayadhvam

RV_07.037.03.1{03}  uvocitha hi maghavan desnam maho arbhasya vasuno vibhage

RV_07.037.03.2{03}  ubha te purna vasuna gabhasti na sunrta ni yamate vasavya

RV_07.037.04.1{03}  tvamindra svayasa rbhuksa vajo na sadhurastamesy rkva

RV_07.037.04.2{03}  vayam nu te dasvamsah syama brahma krnvanto harivo vasisthah

RV_07.037.05.1{03}  sanitasi pravato dasuse cid yabhirviveso haryasva dhibhih

RV_07.037.05.2{03}  vavanma nu te yujyabhiruti kada na indra raya a dasasyeh

RV_07.037.06.1{04}  vasayasiva vedhasastvam nah kada na indra vacaso bubodhah

RV_07.037.06.2{04}  astam tatya dhiya rayim suviram prkso no arva nyuhita vaji

RV_07.037.07.1{04}  abhi yam devi nir{r}tiscidise naksanta indram saradahsuprksah

RV_07.037.07.2{04}  upa tribandhurjaradastimetyasvavesam yam krnavanta martah

RV_07.037.08.1{04}  a no radhamsi savitah stavadhya a rayo yantu parvatasyaratau

RV_07.037.08.2{04}  sada no divyah payuh sisaktu yuyam pata ...

 

RV_07.038.01.1{05}  udu sya devah savita yayama hiranyayimamatim yamasisret

RV_07.038.01.2{05}  nunam bhago havyo manusebhirvi yo ratna puruvasurdadhati

RV_07.038.02.1{05}  udu tistha savitah srudhyasya hiranyapane prabhrtav rtasya

RV_07.038.02.2{05}  vyurvim prthvimamatim srjana a nrbhyo martabhojanam suvanah

RV_07.038.03.1{05}  api stutah savita devo astu yama cid visve vasavo grnanti

RV_07.038.03.2{05}  sa na stoman namasyascano dhad visvebhih patu payubhirni surin

RV_07.038.04.1{05}  abhi yam devyaditirgrnati savam devasya saviturjusana

RV_07.038.04.2{05}  abhi samrajo varuno grnantyabhi mitraso aryama sajosah

RV_07.038.05.1{05}  abhi ye mitho vanusah sapante ratim divo ratisacah prthivyah

RV_07.038.05.2{05}  ahirbudhnya uta nah srnotu varutryekadhenubhirni patu

RV_07.038.06.1{05}  anu tan no jaspatirmamsista ratnam devasya savituriyanah

RV_07.038.06.2{05}  bhagamugro.avase johaviti bhagamanugro adha yati ratnam

RV_07.038.07.1{05}  sam no bhavantu vajino havesu devatata mitadravah svarkah

RV_07.038.07.2{05}  jambhayanto.ahim vrkam raksamsi sanemyasmad yuyavannamivah

RV_07.038.08.1{05}  vaje-vaje.avata vajino no dhanesu vipra amrta rtajnah

RV_07.038.08.2{05}  asya madhvah pibata madayadhvam trpta yata pathibhirdevayanaih

 

RV_07.039.01.1{06}  urdhvo agnih sumatim vasvo asret pratici jurnirdevatatimeti

RV_07.039.01.2{06}  bhejate adri rathyeva pantham rtam hota na isito yajati

RV_07.039.02.1{06}  pra vavrje supraya barhiresama vispativa birita iyate

RV_07.039.02.2{06}  visamaktorusasah purvahutau vayuh pusa svastaye niyutvan

RV_07.039.03.1{06}  jmaya atra vasavo ranta deva uravantarikse marjayanta subhrah

RV_07.039.03.2{06}  arvak patha urujrayah krnudhvam srota dutasya jagmuso no asya

RV_07.039.04.1{06}  te hi yajnesu yajniyasa umah sadhastham visve abhi santi devah

RV_07.039.04.2{06}  tanadhvara usato yaksyagne srusti bhagam nasatya purandhim

RV_07.039.05.1{06}  agne giro diva a prthivya mitram vaha varunamindramagnim

RV_07.039.05.2{06}  aryamanamaditim visnumesam sarasvati maruto madayantam

RV_07.039.06.1{06}  rare havyam matibhiryajniyanam naksat kamam martyanamasinvan

RV_07.039.06.2{06}  dhata rayimavidasyam sadasam saksimahi yujyebhirnu devaih

RV_07.039.07.1{06}  nu rodasi abhistute vasisthair{r}tavano varuno mitro agnih

RV_07.039.07.2{06}  yachantu candra upamam no arkam yuyam pata ... 

 

RV_07.040.01.1{07}  o srustirvidathya sametu prati stomam dadhimahi turanam

RV_07.040.01.2{07}  yadadya devah savita suvati syamasya ratnino vibhage

RV_07.040.02.1{07}  mitrastan no varuno rodasi ca dyubhaktamindro aryama dadatu

RV_07.040.02.2{07}  didestu devyaditi rekno vayusca yan niyuvaite bhagasca

RV_07.040.03.1{07}  sedugro astu marutah sa susmi yam martyam prsadasva avatha

RV_07.040.03.2{07}  utemagnih sarasvati junanti na tasya rayah paryetasti

RV_07.040.04.1{07}  ayam hi neta varuna rtasya mitro rajano aryamapo dhuh

RV_07.040.04.2{07}  suhava devyaditiranarva te no amho ati parsannaristan

RV_07.040.05.1{07}  asya devasya milhuso vaya visnoresasya prabhrthe havirbhih

RV_07.040.05.2{07}  vide hi rudro rudriyam mahitvam yasistam vartirasvinaviravat

RV_07.040.06.1{07}  matra pusannaghrna irasyo varutri yad ratisacasca rasan

RV_07.040.06.2{07}  mayobhuvo no arvanto ni pantu vrstim parijma vato dadatu

RV_07.040.07.1{07}  nu rodasi ...

 

RV_07.041.01.1{08}  prataragnim pratarindram havamahe pratarmitravarunapratarasvina

RV_07.041.01.2{08}  pratarbhagam pusanam brahmanas patim pratah somamuta rudram huvema

RV_07.041.02.1{08}  pratarjitam bhagamugram huvema vayam putramaditeryo vidharta

RV_07.041.02.2{08}  adhrascid yam manyamanasturascid raja cid yam bhagam bhaksityaha

RV_07.041.03.1{08}  bhaga pranetarbhaga satyaradho bhagemam dhiyamudava dadan nah

RV_07.041.03.2{08}  bhaga pra no janaya gobhirasvairbhaga pra nrbhirnrvantah syama

RV_07.041.04.1{08}  utedanim bhagavantah syamota prapitva uta madhye ahnam

RV_07.041.04.2{08}  utodita maghavan suryasya vayam devanam sumatau syama

RV_07.041.05.1{08}  bhaga eva bhagavanastu devastena vayam bhagavantah syama

RV_07.041.05.2{08}  tam tva bhaga sarva ijjohaviti sa no bhaga puraeta bhaveha

RV_07.041.06.1{08}  samadhvarayosaso namanta dadhikraveva sucaye padaya

RV_07.041.06.2{08}  arvacinam vasuvidam bhagam no rathamivasva vajina a vahantu

RV_07.041.07.1{08}  asvavatirgomatirna usaso viravatih sadamuchantu bhadrah

RV_07.041.07.2{08}  ghrtam duhana visvatah prapita yuyam pata ...

 

RV_07.042.01.1{09}  pra brahmano angiraso naksanta pra krandanurnabhanyasya vetu

RV_07.042.01.2{09}  pra dhenava udapruto navanta yujyatamadri adhvarasya pesah

RV_07.042.02.1{09}  sugaste agne sanavitto adhva yuksva sute harito rohitasca

RV_07.042.02.2{09}  ye va sadmannarusa viravaho huve devanam janimanisattah

RV_07.042.03.1{09}  samu vo yajnam mahayan namobhih pra hota mandro ririca upake

RV_07.042.03.2{09}  yajasva su purvanika devana yajniyamaramatim vavrtyah

RV_07.042.04.1{09}  yada virasya revato durone syonasiratithiraciketat

RV_07.042.04.2{09}  suprito agnih sudhito dama a sa vise dati varyamiyatyai

RV_07.042.05.1{09}  imam no agne adhvaram jusasva marutsvindre yasasam krdhi nah

RV_07.042.05.2{09}  a nakta barhih sadatamusasosanta mitravarunayajeha

RV_07.042.06.1{09}  evagnim sahasyam vasistho rayaskamo visvapsnyasya staut

RV_07.042.06.2{09}  isam rayim paprathad vajamasme yuyam pata ...

 

RV_07.043.01.1{10}  pra vo yajnesu devayanto arcan dyava namobhih prithivi isadhyai

RV_07.043.01.2{10}  yesam brahmanyasamani vipra visvag viyanti vanino na sakhah

RV_07.043.02.1{10}  pra yajna etu hetvo na saptirud yachadhvam samanaso ghrtacih

RV_07.043.02.2{10}  strnita barhiradhvaraya sadhurdhva socimsi devayunyasthuh

RV_07.043.03.1{10}  a putraso na mataram vibhrtrah sanau devaso barhisahsadantu

RV_07.043.03.2{10}  a visvaci vidathyamanaktvagne ma no devatata mrdhas kah

RV_07.043.04.1{10}  te sisapanta josama yajatra rtasya dharah sudugha duhanah

RV_07.043.04.2{10}  jyestham vo adya maha a vasunama gantana samanaso yati stha

RV_07.043.05.1{10}  eva no agne viksva dasasya tvaya vayam sahasavannaskrah

RV_07.043.05.2{10}  raya yuja sadhamado arista yuyam pata ...

 

RV_07.044.01.1{11}  dadhikram vah prathamamasvinosasamagnim samiddham bhagamutaye huve

RV_07.044.01.2{11}  indram visnum pusanam brahmanas patimadityan dyavaprthivi apah svah

RV_07.044.02.1{11}  dadhikramu namasa bodhayanta udirana yajnamupaprayantah

RV_07.044.02.2{11}  ilam devim barhisi sadayanto.asvina vipra suhavahuvema

RV_07.044.03.1{11}  dadhikravanam bubudhano agnimupa bruva usasam suryam gam

RV_07.044.03.2{11}  bradhnam ma.nscatorvarunasya babhrum te visvasmad durita yavayantu

RV_07.044.04.1{11}  dadhikrava prathamo vajyarvagre rathanam bhavati prajanan

RV_07.044.04.2{11}  samvidana usasa suryenadityebhirvasubhirangirobhih

RV_07.044.05.1{11}  a no dadhikrah pathyamanaktv rtasya panthamanvetava u

RV_07.044.05.2{11}  srnotu no daivyam sardho agnih srnvantu visve mahisaamurah

 

RV_07.045.01.1{12}  a devo yatu savita suratno.antariksapra vahamano asvaih

RV_07.045.01.2{12}  haste dadhano narya puruni nivesayanca prasuvanca bhuma

RV_07.045.02.1{12}  udasya bahu sithira brhanta hiranyaya divo antananastam

RV_07.045.02.2{12}  nunam so asya mahima panista surascidasma anu dadapasyam

RV_07.045.03.1{12}  sa gha no devah savita sahava savisad vasupatirvasuni

RV_07.045.03.2{12}  visrayamano amatimurucim martabhojanamadha rasate nah

RV_07.045.04.1{12}  ima girah savitaram sujihvam purnagabhastimilate supanim

RV_07.045.04.2{12}  citram vayo brhadasme dadhatu yuyam pata ...

 

RV_07.046.01.1{13}  ima rudraya sthiradhanvane girah ksipresave devaya svadhavne

RV_07.046.01.2{13}  asalhaya sahamanaya vedhase tigmayudhaya bharata srnotu nah

RV_07.046.02.1{13}  sa hi ksayena ksamyasya janmanah samrajyena divyasya cetati

RV_07.046.02.2{13}  avannavantirupa no durascaranamivo rudra jasu no bhava

RV_07.046.03.1{13}  ya te didyudavasrsta divas pari ksmaya carati pari savrnaktu nah

RV_07.046.03.2{13}  sahasram te svapivata bhesaja ma nastokesutanayesu ririsah

RV_07.046.04.1{13}  ma no vadhi rudra ma para da ma te bhuma prasitau hilitasya

RV_07.046.04.2{13}  a no bhaja barhisi jivasamse yuyam pata ...

 

RV_07.047.01.1{14}  apo yam vah prathamam devayanta indrapanamurmimakrnvatelah

RV_07.047.01.2{14}  tam vo vayam sucimaripramadya ghrtaprusam madhumantam vanema

RV_07.047.02.1{14}  tamurmimapo madhumattamam vo.apam napadavatvasuhema

RV_07.047.02.2{14}  yasminnindro vasubhirmadayate tamasyama devayanto vo adya

RV_07.047.03.1{14}  satapavitrah svadhaya madantirdevirdevanamapi yanti pathah

RV_07.047.03.2{14}  ta indrasya na minanti vratani sindhubhyo havyam ghrtavajjuhota

RV_07.047.04.1{14}  yah suryo rasmibhiratatana yabhya indro aradad gatumurmim

RV_07.047.04.2{14}  te sindhavo varivo dhatana no yuyam pata ...

RV_07.048.01.1{15}  rbhuksano vaja madayadhvamasme naro maghavanah sutasya

RV_07.048.01.2{15}  a vo.arvacah kratavo na yatam vibhvo ratham naryam vartayantu

RV_07.048.02.1{15}  rbhur{r}bhubhirabhi vah syama vibhvo vibhubhih savasa savamsi

RV_07.048.02.2{15}  vajo asmanavatu vajasatavindrena yuja tarusemavrtram

RV_07.048.03.1{15}  te cid dhi purvirabhi santi sasa visvanarya uparatati vanvan

RV_07.048.03.2{15}  indro vibhvan rbhuksa vajo aryah satrormithatya krnavan vi nrmnam

RV_07.048.04.1{15}  nu devaso varivah kartana no bhuta no visve.avase sajosah

RV_07.048.04.2{15}  samasme isam vasavo dadiran yuyam pata ...

 

RV_07.049.01.1{16}  samudrajyesthah salilasya madhyat punana yantyanivisamanah

RV_07.049.01.2{16}  indro ya vajri vrsabho rarada ta apo devirihamamavantu

RV_07.049.02.1{16}  ya apo divya uta va sravanti khanitrima uta va yah svayamjah

RV_07.049.02.2{16}  samudrartha yah sucayah pavakasta apo .. .

RV_07.049.03.1{16}  yasam raja varuno yati madhye satyanrte avapasyan jananam

RV_07.049.03.2{16}  madhuscutah sucayo yah pavakasta apo ...

RV_07.049.04.1{16}  yasu raja varuno yasu somo visve deva yasurjam madanti

RV_07.049.04.2{16}  vaisvanaro yasvagnih pravistasta apo ...

 

RV_07.050.01.1{17}  a mam mitravaruneha raksatam kulayayad visvayan ma na a gan

RV_07.050.01.2{17}  ajakavam durdrsikam tiro dadhe ma mam padyena rapasa vidat tsaruh

RV_07.050.02.1{17}  yad vijaman parusi vandanam bhuvadasthivantau pari kulphau ca dehat

RV_07.050.02.2{17}  agnis tacchocannapa badhatamito ma mampadyena ...

RV_07.050.03.1{17}  yacchalmalau bhavati yan nadisu yadosadhibhyah pari jayate visam

RV_07.050.03.2{17}  visve deva niritastat suvantu ma mam padyena ...

RV_07.050.04.1{17}  yah pravato nivata udvata udanvatiranudakasca yah

RV_07.050.04.2{17}  ta asmabhyam payasa pinvamanah siva devirasipada bhavantu sarva nadyo asimida bhavantu

 

RV_07.051.01.1{18}  adityanamavasa nutanena saksimahi sarmana santamena

RV_07.051.01.2{18}  anagastve adititve turasa imam yajnam dadhatu srosamanah

RV_07.051.02.1{18}  adityaso aditirmadayantam mitro aryama varuno rajisthah

RV_07.051.02.2{18}  asmakam santu bhuvanasya gopah pibantu somamavase no adya

RV_07.051.03.1{18}  aditya visve marutasca visve devasca visva rbhavasca visve

RV_07.051.03.2{18}  indro agnirasvina tustuvana yuyam pata ...

 

RV_07.052.01.1{19}  adityaso aditayah syama purdevatra vasavo martyatra

RV_07.052.01.2{19}  sanema mitravaruna sananto bhavema dyavaprthivi bhavantah

RV_07.052.02.1{19}  mitrastan no varuno mamahanta sarma tokaya tanayaya gopah

RV_07.052.02.2{19}  ma vo bhujemanyajatameno ma tat karma vasavo yaccayadhve

RV_07.052.03.1{19}  turanyavo.angiraso naksanta ratnam devasya savituriyanah

RV_07.052.03.2{19}  pita ca tan no mahan yajatro visve devah samanaso jusanta

 

RV_07.053.01.1{20}  pra dyava yajnaih prthivi namobhih sabadha ile brhatiyajatre

RV_07.053.01.2{20}  te cid dhi purve kavayo grnantah puro mahi dadhire devaputre

RV_07.053.02.1{20}  pra purvaje pitara navyasibhirgirbhih krnudhvam sadane rtasya

RV_07.053.02.2{20}  a no dyavaprthivi daivyena janena yatam mahi vam varutham

RV_07.053.03.1{20}  uto hi vam ratnadheyani santi puruni dyavaprthivi sudase

RV_07.053.03.2{20}  asme dhattam yadasadaskrdhoyu yuyam pata ...

 

RV_07.054.01.1{21}  vastos pate prati janihyasman svaveso anamivo bhava nah

RV_07.054.01.2{21}  yat tvemahe prati tan no jusasva sam no bhava dvipade sam catuspade

RV_07.054.02.1{21}  vastos pate pratarano na edhi gayasphano gobhirasvebhirindo

RV_07.054.02.2{21}  ajarasaste sakhye syama piteva putran prati no jusasva

RV_07.054.03.1{21}  vastos pate sagmaya samsada te saksimahi ranvaya gatumatya

RV_07.054.03.2{21}  pahi ksema uta yoge varam no yuyam pata ...

 

RV_07.055.01.1{22}  amivaha vastos pate visva rupanyavisan

RV_07.055.01.2{22}  sakha suseva edhi nah

RV_07.055.02.1{22}  yadarjuna sarameya datah pisanga yachase

RV_07.055.02.2{22}  viva bhrajanta rstaya upa srakvesu bapsato ni su svapa

RV_07.055.03.1{22}  stenam raya sarameya taskaram va punahsara

RV_07.055.03.2{22}  stotrnindrasya rayasi kimasman duchunayase ni su svapa

RV_07.055.04.1{22}  tvam sukarasya dardrhi tava dardartu sukarah

RV_07.055.04.2{22}  stotrnindrasya ...

RV_07.055.05.1{22}  sastu mata sastu pita sastu sva sastu vispatih

RV_07.055.05.2{22}  sasantu sarve jnatayah sastvayamabhito janah

RV_07.055.06.1{22}  ya aste yasca carati yasca pasyati no janah

RV_07.055.06.2{22}  tesamsam hanmo aksani yathedam harmyam tatha

RV_07.055.07.1{22}  sahasrasrngo vrsabho yah samudradudacarat

RV_07.055.07.2{22}  tena sahasyena vayam ni janan svapayamasi

RV_07.055.08.1{22}  prosthasaya vahyesaya nariryastalpasivarih

RV_07.055.08.2{22}  striyo yah punyagandhastah sarvah svapayamasi

 

RV_07.056.01.1{23}  ka im vyakta narah sanila rudrasya marya adha svasvah

RV_07.056.02.1{23}  nakirhyesam janumsi veda te anga vidre mitho janitram

RV_07.056.03.1{23}  abhi svapubhirmitho vapanta vatasvanasah syena asprdhran

RV_07.056.04.1{23}  etani dhiro ninya ciketa prsniryadudho mahi jabhara

RV_07.056.05.1{23}  sa vit suvira marudbhirastu sanat sahanti pusyanti nrmnam

RV_07.056.06.1{23}  yamam yesthah subha sobhisthah shriya sammisla ojobhirugrah

RV_07.056.07.1{23}  ugram va oja sthira savamsyadha marudbhirganastuvisman

RV_07.056.08.1{23}  subhro vah susmah krudhmi manamsi dhunirmuniriva sardhasya dhrsnoh

RV_07.056.09.1{23}  sanemyasmad yuyota didyum ma vo durmatiriha pranam nah

RV_07.056.10.1{23}  priya vo nama huve turanama yat trpan maruto vavasanah

RV_07.056.11.1{24}  svayudhasa isminah suniska uta svayam tanvah sumbhamanah

RV_07.056.12.1{24}  suci vo havya marutah sucinam sucim hinomyadhvaram sucibhyah

RV_07.056.12.2{24}  rtena satyam rtasapa ayanchucijanmanah sucayah pavakah

RV_07.056.13.1{24}  amsesva marutah khadayo vo vaksassu rukma upasishriyanah

RV_07.056.13.2{24}  vi vidyuto na vrstibhi rucana anu svadhamayudhairyachamanah

RV_07.056.14.1{24}  pra budhnya va irate mahamsi pra namani prayajyavastiradhvam

RV_07.056.14.2{24}  sahashriyam damyam bhagametam grhamedhiyam maruto jusadhvam

RV_07.056.15.1{24}  yadi stutasya maruto adhithettha viprasya vajino haviman

RV_07.056.15.2{24}  maksu rayah suviryasya data nu cid yamanya adabhadarava

RV_07.056.16.1{25}  atyaso na ye marutah svanco yaksadrso na subhayanta maryah

RV_07.056.16.2{25}  te harmyesthah sisavo na subhra vatsaso na prakrilinah payodhah

RV_07.056.17.1{25}  dasasyanto no maruto mrlantu varivasyanto rodasi sumeke

RV_07.056.17.2{25}  are goha nrha vadho vo astu sumnebhirasme vasavo namadhvam

RV_07.056.18.1{25}  a vo hota johaviti sattah satracim ratim maruto grnanah

RV_07.056.18.2{25}  ya ivato vrsano asti gopah so advayavi havate va ukthaih

RV_07.056.19.1{25}  ime turam maruto ramayantime sahah sahasa a namanti

RV_07.056.19.2{25}  imesamsam vanusyato ni panti guru dveso araruse dadhanti

RV_07.056.20.1{25}  ime radhram cin maruto junanti bhrmim cid yatha vasavo jusanta

RV_07.056.20.2{25}  apa badhadhvam vrsanastamamsi dhatta visvam tanaya

RV_07.056.20.1{25}  m tokamasme

RV_07.056.21.1{26}  ma vo datran maruto nirarama ma pascad daghma rathyo vibhage

RV_07.056.21.2{26}  a na sparhe bhajatana vasavye yadim sujatam vrsano vo asti

RV_07.056.22.1{26}  sam yad dhananta manyubhirjanasah sura yahvisvosadhisu viksu

RV_07.056.22.2{26}  adha sma no maruto rudriyasastrataro bhuta prtanasvaryah

RV_07.056.23.1{26}  bhuri cakra marutah pitryanyukthani ya vah sasyante pura cit

RV_07.056.23.2{26}  marudbhirugrah prtanasu salha marudbhirit sanita vajamarva

RV_07.056.24.1{26}  asme viro marutah susmyastu jananam yo asuro vidharta

RV_07.056.24.2{26}  apo yena suksitaye taremadha svamoko abhi vah syama

RV_07.056.25.1{26}  tan na indro varuno mitro agnir...

 

RV_07.057.01.1{27}  madhvo vo nama marutam yajatrah pra yajnesu savasa madanti

RV_07.057.01.2{27}  ye rejayanti rodasi cidurvi pinvantyutsam yadayasurugrah

RV_07.057.02.1{27}  nicetaro hi maruto grnantam pranetaro yajamanasya manma

RV_07.057.02.2{27}  asmakamadya vidathesu barhira vitaye sadata pipriyanah

RV_07.057.03.1{27}  naitavadanye maruto yatheme bhrajante rukmairayudhaistanubhih

RV_07.057.03.2{27}  a rodasi visvapisah pisanah samanamanjyanjate subhe kam

RV_07.057.04.1{27}  rdhak sa vo maruto didyudastu yad va agah purusata karama

RV_07.057.04.2{27}  ma vastasyamapi bhuma yajatra asme vo astu sumatiscanistha

RV_07.057.05.1{27}  krte cidatra maruto ranantanavadyasah sucayah pavakah

RV_07.057.05.2{27}  pra no.avata sumatibhiryajatrah pra vajebhistirata pusyase nah

RV_07.057.06.1{27}  uta stutaso maruto vyantu visvebhirnamabhirnaro havimsi

RV_07.057.06.2{27}  dadata no amrtasya prajayai jigrta rayah sunrta maghani

RV_07.057.07.1{27}  a stutaso maruto visva uti acha surin sarvatata jigata

RV_07.057.07.2{27}  ye nastmana satino vardhayanti yuyam pata ...

 

RV_07.058.01.1{28}  pra sakamukse arcata ganaya yo daivyasya dhamnastuvisman

RV_07.058.01.2{28}  uta ksodanti rodasi mahitva naksante nakam nir{r}teravamsat

RV_07.058.02.1{28}  januscid vo marutastvesyena bhimasastuvimanyavo.ayasah

RV_07.058.02.2{28}  pra ye mahobhirojasota santi visvo vo yaman bhayate svardrk

RV_07.058.03.1{28}  brhad vayo maghavadbhyo dadhata jujosannin marutah sustutim nah

RV_07.058.03.2{28}  gato nadhva vi tirati jantum pra na sparhabhirutibhistireta

RV_07.058.04.1{28}  yusmoto vipro marutah satasvi yusmoto arva sahurih sahashri

RV_07.058.04.2{28}  yusmotah samral uta hanti vrtram pra tad vo astu dhutayo desnam

RV_07.058.05.1{28}  tana rudrasya milhuso vivase kuvin namsante marutah punarnah

RV_07.058.05.2{28}  yat sasvarta jihilire yadavirava tadena imahe turanam

RV_07.058.06.1{28}  pra sa vaci sustutirmaghonamidam suktam maruto jusanta

RV_07.058.06.2{28}  araccid dveso vrsano yuyota yuyam pata ...

 

RV_07.059.01.1{29}  yam trayadhva idam-idam devaso yam ca nayatha

RV_07.059.01.2{29}  tasma agne varuna mitraryaman marutah sarma yachata

RV_07.059.02.1{29}  yusmakam deva avasahani priya ijanastarati dvisah

RV_07.059.02.2{29}  pra sa ksayam tirate vi mahiriso yo vo varaya dasati

RV_07.059.03.1{29}  nahi vascaramam cana vasisthah parimamsate

RV_07.059.03.2{29}  asmakamadya marutah sute saca visve pibata kaminah

RV_07.059.04.1{29}  nahi va utih prtanasu mardhati yasma aradhvam narah

RV_07.059.04.2{29}  abhi va avart sumatirnaviyasi tuyam yata pipisavah

RV_07.059.05.1{29}  o su ghrsviradhaso yatanandhamsi pitaye

RV_07.059.05.2{29}  ima vo havya maruto rare hi kam mo svanyatra gantana

RV_07.059.06.1{29}  a ca no barhih sadatavita ca na sparhani datave vasu

RV_07.059.06.2{29}  asredhanto marutah somye madhau svaheha madayadhvai

RV_07.059.07.1{30}  sasvascid dhi tanvah sumbhamana a hamsaso nilaprstha apaptan

RV_07.059.07.2{30}  visvam sardho abhito ma ni seda naro na ranvah savane madantah

RV_07.059.08.1{30}  yo no maruto abhi durhrnayustirascittani vasavo jighamsati

RV_07.059.08.2{30}  druhah pasan prati sa mucista tapisthena hanmanahantana tam

RV_07.059.09.1{30}  santapana idam havirmarutastajjujustana

RV_07.059.09.2{30}  yusmakotirisadasah

RV_07.059.10.1{30}  grhamedhasa a gata maruto mapa bhutana

RV_07.059.10.2{30}  yusmakoti sudanavah

RV_07.059.11.1{30}  iheha vah svatavasah kavayah suryatvacah

RV_07.059.11.2{30}  yajnam maruta avrne

RV_07.059.12.1{30}  tryambakam yajamahe sugandhim pustivardhanam

RV_07.059.12.2{30}  urvarukamivabandhanan mrtyormuksiya mamrtat

 

RV_07.060.01.1{01}  yadadya surya bravo.anaga udyan mitraya varunaya satyam

RV_07.060.01.2{01}  vayam devatradite syama tava priyaso aryaman grnantah

RV_07.060.02.1{01}  esa sya mitravaruna nrcaksa ubhe udeti suryo abhi jman

RV_07.060.02.2{01}  visvasya sthaturjagatasca gopa rju martesu vrjina capasyan

RV_07.060.03.1{01}  ayukta sapta haritah sadhasthad ya im vahanti suryam ghrtacih

RV_07.060.03.2{01}  dhamani mitravaruna yuvakuh sam yo yutheva janimani caste

RV_07.060.04.1{01}  ud vam prksaso madhumanto asthura suryo aruhacchukramarnah

RV_07.060.04.2{01}  yasma aditya adhvano radanti mitro aryama varunahsajosah

RV_07.060.05.1{01}  ime cetaro anrtasya bhurermitro aryama varuno hi santi

RV_07.060.05.2{01}  ima rtasya vavrdhurdurone sagmasah putra aditeradabdhah

RV_07.060.06.1{01}  ime mitro varuno dulabhaso.acetasam ciccitayanti daksaih

RV_07.060.06.2{01}  api kratum sucetasam vatantastirascidamhah supathanayanti

RV_07.060.07.1{02}  ime divo animisa prthivyascikitvamso acetasam nayanti

RV_07.060.07.2{02}  pravraje cin nadyo gadhamasti param no asya vispitasya parsan

RV_07.060.08.1{02}  yad gopavadaditih sarma bhadram mitro yachanti varunah sudase

RV_07.060.08.2{02}  tasminna tokam tanayam dadhana ma karma devahelanam turasah

RV_07.060.09.1{02}  ava vedim hotrabhiryajeta ripah kascid varunadhrutah sah

RV_07.060.09.2{02}  pari dvesobhiraryama vrnakturum sudase vrsana u lokam

RV_07.060.10.1{02}  sasvascid dhi samrtistvesyesamapicyena sahasa sahante

RV_07.060.10.2{02}  yusmad bhiya vrsano rejamana daksasya cin mahina mrlata nah

RV_07.060.11.1{02}  yo brahmane sumatimayajate vajasya satau paramasya rayah

RV_07.060.11.2{02}  siksanta manyum maghavano arya uru ksayaya cakrire sudhatu

RV_07.060.12.1{02}  iyam deva purohitiryuvabhyam yajnesu mitravarunavakari

RV_07.060.12.2{02}  visvani durga piprtam tiro no yuyam pata ...

 

RV_07.061.01.1{03}  ud vam caksurvaruna supratikam devayoreti suryastatanvan

RV_07.061.01.2{03}  abhi yo visva bhuvanani caste sa manyum martyesva ciketa

RV_07.061.02.1{03}  pra vam sa mitravarunav rtava vipro manmani dirghasrudiyarti

RV_07.061.02.2{03}  yasya brahmani sukratu avatha a yat kratva na saradah prnaithe

RV_07.061.03.1{03}  prorormitravaruna prthivyah pra diva rsvad brhatah sudanu

RV_07.061.03.2{03}  spaso dadhathe osadhisu viksv rdhag yato animisamraksamana

RV_07.061.04.1{03}  samsa mitrasya varunasya dhama susmo rodasi badbadhe mahitva

RV_07.061.04.2{03}  ayan masa ayajvanamavirah pra yajnamanma vrjanam tirate

RV_07.061.05.1{03}  amura visva vrsanavima vam na yasu citram dadrsena yaksam

RV_07.061.05.2{03}  druhah sacante anrta jananam na vam ninyanyacite abhuvan

RV_07.061.06.1{03}  samu vam yajnam mahayam namobhirhuve vam mitravaruna sabadhah

RV_07.061.06.2{03}  pra vam manmany rcase navani krtani brahma jujusannimani

RV_07.061.07.1{03}  iyam deva purohitir...

 

RV_07.062.01.1{04}  ut suryo brhadarcimsyasret puru visva janima manusanam

RV_07.062.01.2{04}  samo diva dadrse rocamanah kratva krtah sukrtahkartrbhirbhut

RV_07.062.02.1{04}  sa surya prati puro na ud ga ebhih stomebhiretasebhirevaih

RV_07.062.02.2{04}  pra no mitraya varunaya voco.anagaso aryamne agnaye ca

RV_07.062.03.1{04}  vi nah sahasram surudho radantv rtavano varuno mitro agnih

RV_07.062.03.2{04}  yachantu candra upamam no arkama nah kamam pupurantustavanah

RV_07.062.04.1{04}  dyavabhumi adite trasitham no ye vam jajnuh sujanimana rsve

RV_07.062.04.2{04}  ma hele bhuma varunasya vayorma mitrasya priyatamasya nrnam

RV_07.062.05.1{04}  pra bahava sisrtam jivase na a no gavyutimuksatam ghrtena

RV_07.062.05.2{04}  a no jane sravayatam yuvana srutam me mitravaruna havema

RV_07.062.06.1{04}  nu mitro varuno aryama nastmane tokaya varivo dadhantu

RV_07.062.06.2{04}  suga no visva supathani santu yuyam pata ...

 

RV_07.063.01.1{05}  ud veti subhago visvacaksah sadharanah suryo manusanam

RV_07.063.01.2{05}  caksurmitrasya varunasya devascarmeva yah samavivyak tamamsi

RV_07.063.02.1{05}  ud veti prasavita jananam mahan keturarnavah suryasya

RV_07.063.02.2{05}  samanam cakram paryavivrtsan yadetaso vahati dhursu yuktah

RV_07.063.03.1{05}  vibhrajamana usasamupasthad rebhairudetyanumadyamanah

RV_07.063.03.2{05}  esa me devah savita cachanda yah samanam na praminatidhama

RV_07.063.04.1{05}  divo rukma urucaksa udeti durearthastaranirbhrajamanah

RV_07.063.04.2{05}  nunam janah suryena prasuta ayannarthani krnavannapamsi

RV_07.063.05.1{05}  yatra cakruramrta gatumasmai syeno na diyannanveti pathah

RV_07.063.05.2{05}  prati vam sura udite vidhema namobhirmitravarunota havyaih

RV_07.063.06.1{05}  nu mitro varuno aryama ...

 

RV_07.064.01.1{06}  divi ksayanta rajasah prthivyam pra vam ghrtasya nirnijodadiran

RV_07.064.01.2{06}  havyam no mitro aryama sujato raja suksatro varuno jusanta

RV_07.064.02.1{06}  a rajana maha rtasya gopa sindhupati ksatriya yatamarvak

RV_07.064.02.2{06}  ilam no mitravarunota vrstimava diva invatam jiradanu

RV_07.064.03.1{06}  mitrastan no varuno devo aryah pra sadhisthebhih pathibhirnayantu

RV_07.064.03.2{06}  bravad yatha na adarih sudasa isa madema saha devagopah

RV_07.064.04.1{06}  yo vam gartam manasa taksadetamurdhvam dhitim krnavad dharayacca

RV_07.064.04.2{06}  uksetham mitravaruna ghrtena ta rajanasuksitistarpayetham

RV_07.064.05.1{06}  esa stomo varuna mitra tubhyam somah sukro na vayave.ayami

RV_07.064.05.2{06}  avistam dhiyo jigrtam puramdhiryuyam pata

 

RV_07.065.01.1{07}  prati vam sura udite suktairmitram huve varunam putadaksam

RV_07.065.01.2{07}  yayorasuryamaksitam jyestham visvasya yamannacita jigatnu

RV_07.065.02.1{07}  ta hi devanamasura tavarya ta nah ksitih karatamurjayantih

RV_07.065.02.2{07}  asyama mitravaruna vayam vam dyava ca yatra pipayannaha ca

RV_07.065.03.1{07}  ta bhuripasavanrtasya setu duratyetu ripave martyaya

RV_07.065.03.2{07}  rtasya mitravaruna patha vamapo na nava durita tarema

RV_07.065.04.1{07}  a no mitravaruna havyajustim ghrtairgavyutimuksatamilabhih

RV_07.065.04.2{07}  prati vamatra varama janaya prnitamudno divyasya caroh

RV_07.065.05.1{07}  esa stomo varuna mitra ...

 

RV_07.066.01.1{08}  pra mitrayorvarunayoh stomo na etu susyah

RV_07.066.01.2{08}  namasvan tuvijatayoh

RV_07.066.02.1{08}  ya dharayanta devah sudaksa daksapitara

RV_07.066.02.2{08}  asuryaya pramahasa

RV_07.066.03.1{08}  ta na stipa tanupa varuna jaritrnam

RV_07.066.03.2{08}  mitra sadhayatam dhiyah

RV_07.066.04.1{08}  yadadya sura udite.anaga mitro aryama

RV_07.066.04.2{08}  suvati savitabhagah

RV_07.066.05.1{08}  supravirastu sa ksayah pra nu yaman sudanavah

RV_07.066.05.2{08}  ye no amho.atipiprati

RV_07.066.06.1{09}  uta svarajo aditiradabdhasya vratasya ye

RV_07.066.06.2{09}  maho rajana isate

RV_07.066.07.1{09}  prati vam sura udite mitram grnise varunam

RV_07.066.07.2{09}  aryamanamrisadasam

RV_07.066.08.1{09}  raya hiranyaya matiriyamavrkaya savase

RV_07.066.08.2{09}  iyam vipramedhasataye

RV_07.066.09.1{09}  te syama deva varuna te mitra suribhih saha

RV_07.066.09.2{09}  isam svasca dhimahi

RV_07.066.10.1{09}  bahavah suracaksaso.agnijihva rtavrdhah

RV_07.066.10.2{09}  trini ye yemurvidathani dhitibhirvisvani paribhutibhih

RV_07.066.11.1{10}  vi ye dadhuh saradam masamadaharyajnamaktum cad rcam

RV_07.066.11.2{10}  anapyam varuno mitro aryama ksatram rajana asata

RV_07.066.12.1{10}  tad vo adya manamahe suktaih sura udite

RV_07.066.12.2{10}  yadohate varuno mitro aryama yuyam rtasya rathyah

RV_07.066.13.1{10}  rtavana rtajata rtavrdho ghoraso anrtadvisah

RV_07.066.13.2{10}  tesamvah sumne suchardistame narah syama ye ca surayah

RV_07.066.14.1{10}  udu tyad darsatam vapurdiva eti pratihvare

RV_07.066.14.2{10}  yadimasurvahati deva etaso visvasmai caksase aram

RV_07.066.15.1{10}  sirsnah-sirsno jagatastasthusas patim samaya visvama rajah

RV_07.066.15.2{10}  sapta svasarah suvitaya suryam vahanti harito rathe

RV_07.066.16.1{11}  taccaksurdevahitam sukramuccarat

RV_07.066.16.2{11}  pasyema saradah satam jivema saradah satam

RV_07.066.17.1{11}  kavyebhiradabhya yatam varuna dyumat

RV_07.066.17.2{11}  mitrasca somapitaye

RV_07.066.18.1{11}  divo dhamabhirvaruna mitrasca yatamadruha

RV_07.066.18.2{11}  pibatam somamatuji

RV_07.066.19.1{11}  a yatam mitravaruna jusanavahutim nara

RV_07.066.19.2{11}  patam somam rtavrdha

 

RV_07.067.01.1{12}  prati vam ratham nrpati jaradhyai havismata manasa yajniyena

RV_07.067.01.2{12}  yo vam duto na dhisnyavajigaracha sunurna pitara vivakmi

RV_07.067.02.1{12}  asocyagnih samidhano asme upo adrsran tamasascidantah

RV_07.067.02.2{12}  aceti keturusasah purastacchriye divo duhiturjayamanah

RV_07.067.03.1{12}  abhi vam nunamasvina suhota stomaih sisakti nasatya vivakvan

RV_07.067.03.2{12}  purvibhiryatam pathyabhirarvak svarvida vasumata rathena

RV_07.067.04.1{12}  avorvam nunamasvina yuvakurhuve yad vam sute madhvivasuyuh

RV_07.067.04.2{12}  a vam vahantu sthaviraso asvah pibatho asmesusuta madhuni

RV_07.067.05.1{12}  pracimu devasvina dhiyam me.amrdhram sataye krtam vasuyum

RV_07.067.05.2{12}  visva avistam vaja a purandhista nah saktam sacipati sacibhih

RV_07.067.06.1{13}  avistam dhisvasvina na asu prajavad reto ahrayam no astu

RV_07.067.06.2{13}  a vam toke tanaye tutujanah suratnaso devavitimgamema

RV_07.067.07.1{13}  esa sya vam purvagatveva sakhye nidhirhito madhvi rato asme

RV_07.067.07.2{13}  ahelata manasa yatamarvagasnanta havyam manusisu viksu

RV_07.067.08.1{13}  ekasmin yoge bhurana samane pari vam sapta sravato ratho gat

RV_07.067.08.2{13}  na vayanti subhvo devayukta ye vam dhursu taranayovahanti

RV_07.067.09.1{13}  asascata maghavadbhyo hi bhutam ye raya maghadeyam junanti

RV_07.067.09.2{13}  pra ye bandhum sunrtabhistirante gavya prncanto asvya maghani

RV_07.067.10.1{13}  nu me havama srnutam yuvana yasistam vartirasvinaviravat

RV_07.067.10.2{13}  dhattam ratnani jaratam ca surin yuyam pata .. .

 

RV_07.068.01.1{14}  a subhra yatamasvina svasva giro dasra jujusana yuvakoh

RV_07.068.01.2{14}  havyani ca pratibhrta vitam nah

RV_07.068.02.1{14}  pra vamandhamsi madyanyasthuraram gantam haviso vitaye me

RV_07.068.02.2{14}  tiro aryo havanani srutam nah

RV_07.068.03.1{14}  pra vam ratho manojava iyarti tiro rajamsyasvina satotih

RV_07.068.03.2{14}  asmabhyam suryavasu iyanah

RV_07.068.04.1{14}  ayam ha yad vam devaya u adrirurdhvo vivakti somasud yuvabhyam

RV_07.068.04.2{14}  a valgu vipro vavrtita havyaih

RV_07.068.05.1{14}  citram ha yad vam bhojanam nvasti nyatraye mahisvantam yuyotam

RV_07.068.05.2{14}  yo vamomanam dadhate priyah san

RV_07.068.06.1{15}  uta tyad vam jurate asvina bhuccyavanaya pratityam havirde

RV_07.068.06.2{15}  adhi yad varpa itauti dhatthah

RV_07.068.07.1{15}  uta tyam bhujyumasvina sakhayo madhye jahurdurevasah samudre

RV_07.068.07.2{15}  nirim parsadarava yo yuvakuh

RV_07.068.08.1{15}  vrkaya cijjasamanaya saktamuta srutam sayave huyamana

RV_07.068.08.2{15}  yavaghnyamapinvatamapo na staryam cicchaktyasvinasacibhih

RV_07.068.09.1{15}  esa sya karurjarate suktairagre budhana usasam sumanma

RV_07.068.09.2{15}  isa tam vardhadaghnya payobhiryuyam pata ...

 

RV_07.069.01.1{16}  a vam ratho rodasi badbadhano hiranyayo vrsabhiryatvasvaih

RV_07.069.01.2{16}  ghrtavartanih pavibhi rucana isam volha nrpatirvajinivan

RV_07.069.02.1{16}  sa paprathano abhi panca bhuma trivandhuro manasa yatu yuktah

RV_07.069.02.2{16}  viso yena gachatho devayantih kutra cid yamamasvina dadhana

RV_07.069.03.1{16}  svasva yasasa yatamarvag dasra nidhim madhumantam pibathah

RV_07.069.03.2{16}  vi vam ratho vadhva yadamano.antan divo badhate vartanibhyam

RV_07.069.04.1{16}  yuvoh shriyam pari yosavrnita suro duhita paritakmyayam

RV_07.069.04.2{16}  yad devayantamavathah sacibhih pari ghramsamomana vam vayo gat

RV_07.069.05.1{16}  yo ha sya vam rathira vasta usra ratho yujanah pariyativartih

RV_07.069.05.2{16}  tena nah sam yorusaso vyustau nyasvina vahatam yajne asmin

RV_07.069.06.1{16}  nara gaureva vidyutam trsanasmakamadya savanopa yatam

RV_07.069.06.2{16}  purutra hi vam matibhirhavante ma vamanye ni yaman devayantah

RV_07.069.07.1{16}  yuvam bhujyumavaviddham samudra uduhathurarnaso ashridhanaih

RV_07.069.07.2{16}  patatribhirasramairavyathibhirdamsanabhirasvina parayanta

RV_07.069.08.1{16}  nu me havama srnutam yuvana ...

 

RV_07.070.01.1{17}  a visvavarasvina gatam nah pra tat sthanamavaci vam prthivyam

RV_07.070.01.2{17}  asvo na vaji sunaprstho asthada yat sedathurdhruvase na yonim

RV_07.070.02.1{17}  sisakti sa vam sumatiscanisthatapi gharmo manuso durone

RV_07.070.02.2{17}  yo vam samudran saritah pipartyetagva cin na suyuja yujanah

RV_07.070.03.1{17}  yani sthananyasvina dadhathe divo yahvisvosadhisu viksu

RV_07.070.03.2{17}  ni parvatasya murdhani sadantesam janaya dasusevahanta

RV_07.070.04.1{17}  canistam deva osadhisvapsu yad yogya asnavaithe rsinam

RV_07.070.04.2{17}  puruni ratna dadhatau nyasme anu purvani cakhyathuryugani

RV_07.070.05.1{17}  susruvamsa cidasvina purunyabhi brahmani caksathe rsinam

RV_07.070.05.2{17}  prati pra yatam varama janayasme vamastu sumatiscanistha

RV_07.070.06.1{17}  yo vam yajno nasatya havisman krtabrahma samaryo bhavati

RV_07.070.06.2{17}  upa pra yatam varama vasisthamima brahmany rcyante yuvabhyam

RV_07.070.07.1{17}  iyam manisa iyamasvina girimam suvrktim vrsana jusetham

RV_07.070.07.2{17}  ima brahmani yuvayunyagman yuyam pata ...

 

RV_07.071.01.1{18}  apa svasurusaso nag jihite rinakti krsnirarusaya pantham

RV_07.071.01.2{18}  asvamagha gomagha vam huvema diva naktam sarumasmad yuyotam

RV_07.071.02.1{18}  upayatam dasuse martyaya rathena vamamasvina vahanta

RV_07.071.02.2{18}  yuyutamasmadaniramamivam diva naktam madhvi trasitham nah

RV_07.071.03.1{18}  a vam rathamavamasyam vyustau sumnayavo vrsano vartayantu

RV_07.071.03.2{18}  syumagabhastim rtayugbhirasvairasvina vasumantam vahetham

RV_07.071.04.1{18}  yo vam ratho nrpati asti volha trivandhuro vasumanusrayama

RV_07.071.04.2{18}  a na ena nasatyopa yatamabhi yad vam visvapsnyo jigati

RV_07.071.05.1{18}  yuvam cyavanam jaraso.amumuktam ni pedava uhathurasumasvam

RV_07.071.05.2{18}  niramhasastamasa spartamatrim ni jahusam sithire dhatamantah

RV_07.071.06.1{18}  iyam manisa iyamasvina gir...

 

RV_07.072.01.1{19}  a gomata nasatya rathenasvavata puruscandrena yatam

RV_07.072.01.2{19}  abhi vam visva niyutah sacante sparhaya shriya tanva subhana

RV_07.072.02.1{19}  a no devebhirupa yatamarvak sajosasa nasatya rathena

RV_07.072.02.2{19}  yuvorhi nah sakhya pitryani samano bandhuruta tasya vittam

RV_07.072.03.1{19}  udu stomaso asvinorabudhran jami brahmanyusasasca devih

RV_07.072.03.2{19}  avivasan rodasi dhisnyeme acha vipro nasatya vivakti

RV_07.072.04.1{19}  vi ceduchantyasvina usasah pra vam brahmani karavo bharante

RV_07.072.04.2{19}  urdhvam bhanum savita devo asred brhadagnayah samidha jarante

RV_07.072.05.1{19}  a pascatan nasatya purastadasvina yatamadharadudaktat

RV_07.072.05.2{19}  a visvatah pancajanyena raya yuyam pata ...

 

RV_07.073.01.1{20}  atarisma tamasas paramasya prati stomam devayanto dadhanah

RV_07.073.01.2{20}  purudamsa purutama purajamartya havate asvina gih

RV_07.073.02.1{20}  nyu priyo manusah sadi hota nasatya yo yajate vandate ca

RV_07.073.02.2{20}  asnitam madhvo asvina upaka a vam voce vidathesu prayasvan

RV_07.073.03.1{20}  ahema yajnam pathamurana imam suvrktim vrsana jusetham

RV_07.073.03.2{20}  srustiveva presito vamabodhi prati stomairjaramano vasisthah

RV_07.073.04.1{20}  upa tya vahni gamato visam no raksohana sambhrta vilupani

RV_07.073.04.2{20}  samandhamsyagmata matsarani ma no mardhistama gatam sivena

RV_07.073.05.1{20}  a pascatan nasatya purastad ...

 

RV_07.074.01.1{21}  ima u vam divistaya usra havante asvina

RV_07.074.01.2{21}  ayam vamahve.avase sacivasu visam-visam hi gachathah

RV_07.074.02.1{21}  yuvam citram dadathurbhojanam nara codetham sunrtavate

RV_07.074.02.2{21}  arvag ratham samanasa ni yachatam pibatam somyam madhu

RV_07.074.03.1{21}  a yatamupa bhusatam madhvah pibatamasvina

RV_07.074.03.2{21}  dugdham payovrsana jenyavasu ma no mardhistama gatam

RV_07.074.04.1{21}  asvaso ye vamupa dasuso grham yuvam diyanti bibhratah

RV_07.074.04.2{21}  maksuyubhirnara hayebhirasvina deva yatamasmayu

RV_07.074.05.1{21}  adha ha yanto asvina prksah sacanta surayah

RV_07.074.05.2{21}  ta yamsato maghavadbhyo dhruvam yasaschardirasmabhyam nasatya

RV_07.074.06.1{21}  pra ye yayuravrkaso ratha iva nrpataro jananam

RV_07.074.06.2{21}  uta svena savasa susuvurnara uta ksiyanti suksitim

 

RV_07.075.01.1{22}  vyusa avo divija rtenaviskrnvana mahimanamagat

RV_07.075.01.2{22}  apa druhastama avarajustamangirastama pathya ajigah

RV_07.075.02.1{22}  mahe no adya suvitaya bodhyuso mahe saubhagaya pra yandhi

RV_07.075.02.2{22}  citram rayim yasasam dhehyasme devi martesu manusi sravasyum

RV_07.075.03.1{22}  ete tye bhanavo darsatayascitra usaso amrtasa aguh

RV_07.075.03.2{22}  janayanto daivyani vratanyaprnanto antariksa vyasthuh

RV_07.075.04.1{22}  esa sya yujana parakat panca ksitih pari sadyo jigati

RV_07.075.04.2{22}  abhipasyanti vayuna jananam divo duhita bhuvanasyapatni

RV_07.075.05.1{22}  vajinivati suryasya yosa citramagha raya ise vasunam

RV_07.075.05.2{22}  rsistuta jarayanti maghonyusa uchati vahnibhirgrnana

RV_07.075.06.1{22}  prati dyutanamarusaso asvascitra adrsrannusasam vahantah

RV_07.075.06.2{22}  yati subhra visvapisa rathena dadhati ratnamvidhate janaya

RV_07.075.07.1{22}  satya satyebhirmahati mahadbhirdevi devebhiryajata yajatraih

RV_07.075.07.2{22}  rujad drlhani dadadushriyanam prati gava usasam vavasanta

RV_07.075.08.1{22}  nu no gomad viravad dhehi ratnamuso asvavad purubhojo asme

RV_07.075.08.2{22}  ma no barhih purusata nide karyuyam pata ...

 

RV_07.076.01.1{23}  udu jyotiramrtam visvajanyam visvanarah savita devo asret

RV_07.076.01.2{23}  kratva devanamajanista caksuravirakarbhuvanamvisvamusah

RV_07.076.02.1{23}  pra me pantha devayana adrsrannamardhanto vasubhiriskrtasah

RV_07.076.02.2{23}  abhudu keturusasah purastat praticyagadadhi harmyebhyah

RV_07.076.03.1{23}  tanidahani bahulanyasan ya pracinamudita suryasya

RV_07.076.03.2{23}  yatah pari jara ivacarantyuso dadrkse na punaryativa

RV_07.076.04.1{23}  ta id devanam sadhamada asannrtavanah kavayah purvyasah

RV_07.076.04.2{23}  gulham jyotih pitaro anvavindan satyamantra ajanayannusasam

RV_07.076.05.1{23}  samana urve adhi samgatasah sam janate na yatante mithaste

RV_07.076.05.2{23}  te devanam na minanti vratanyamardhanto vasubhiryadamanah

RV_07.076.06.1{23}  prati tva stomairilate vasistha usarbudhah subhage tustuvamsah

RV_07.076.06.2{23}  gavam netri vajapatni na uchosah sujate prathama jarasva

RV_07.076.07.1{23}  esa netri radhasah sunrtanamusa uchanti ribhyate vasisthaih

RV_07.076.07.2{23}  dirghasrutam rayimasme dadhana yuyam pata . ..

 

RV_07.077.01.1{24}  upo ruruce yuvatirna yosa visvam jivam prasuvanti carayai

RV_07.077.01.2{24}  abhudagnih samidhe manusanamakarjyotirbadhamana tamamsi

RV_07.077.02.1{24}  visvam pratici sapratha udasthad rusad vaso bibhratisukramasvait

RV_07.077.02.2{24}  hiranyavarna sudrsikasandrg gavam matanetryahnamaroci

RV_07.077.03.1{24}  devanam caksuh subhaga vahanti svetam nayanti sudrsikamasvam

RV_07.077.03.2{24}  usa adarsi rasmibhirvyakta citramagha visvamanu prabhuta

RV_07.077.04.1{24}  antivama dure amitramuchorvim gavyutimabhayam krdhi nah

RV_07.077.04.2{24}  yavaya dvesa a bhara vasuni codaya radho grnate maghoni

RV_07.077.05.1{24}  asme sresthebhirbhanubhirvi bhahyuso devi pratiranti na ayuh

RV_07.077.05.2{24}  isam ca no dadhati visvavare gomadasvavad rathavacca radhah

RV_07.077.06.1{24}  yam tva divo duhitarvardhayantyusah sujate matibhirvasisthah

RV_07.077.06.2{24}  sasmasu dha rayim rsvam brhantam yuyam pata .. .

 

RV_07.078.01.1{25}  prati ketavah prathama adrsrannurdhva asya anjayo vi srayante

RV_07.078.01.2{25}  uso arvaca brhata rathena jyotismata vamamasmabhyam vaksi

RV_07.078.02.1{25}  prati simagnirjarate samiddhah prati vipraso matibhirgrnantah

RV_07.078.02.2{25}  usa yati jyotisa badhamana visva tamamsi duritapa devi

RV_07.078.03.1{25}  eta u tyah pratyadrsran purastajjyotiryachantirusasovibhatih

RV_07.078.03.2{25}  ajijanan suryam yajnamagnimapacinam tamo agadajustam

RV_07.078.04.1{25}  aceti divo duhita maghoni visve pasyantyusasam vibhatim

RV_07.078.04.2{25}  asthad ratham svadhaya yujyamanama yamasvasah suyujo vahanti

RV_07.078.05.1{25}  prati tvadya sumanaso budhantasmakaso maghavano vayam ca

RV_07.078.05.2{25}  tilvilayadhvamusaso vibhatiryuyam pata ...

 

RV_07.079.01.1{26}  vyusa avah pathya jananam panca ksitirmanusirbodhayanti

RV_07.079.01.2{26}  susandrgbhiruksabhirbhanumasred vi suryo rodasi caksasavah

RV_07.079.02.1{26}  vyanjate divo antesvaktun viso na yukta usaso yatante

RV_07.079.02.2{26}  sam te gavastama a vartayanti jyotiryachanti saviteva bahu

RV_07.079.03.1{26}  abhudusa indratama maghonyajijanat suvitaya sravamsi

RV_07.079.03.2{26}  vi divo devi duhita dadhatyangirastama sukrte vasuni

RV_07.079.04.1{26}  tavaduso radho asmabhyam rasva yavat stotrbhyo arado grnana

RV_07.079.04.2{26}  yam tva jajnurvrsabhasya ravena vi drlhasya duro adreraurnoh

RV_07.079.05.1{26}  devam-devam radhase codayantyasmadryak sunrta irayanti

RV_07.079.05.2{26}  vyuchanti nah sanaye dhiyo dha yuyam pata ...

 

RV_07.080.01.1{27}  prati stomebhirusasam vasistha girbhirviprasah prathama abudhran

RV_07.080.01.2{27}  vivartayantim rajasi samante aviskrnvatim bhuvanani visva

RV_07.080.02.1{27}  esa sya navyamayurdadhana gudhvi tamo jyotisosaabodhi

RV_07.080.02.2{27}  agra eti yuvatirahrayana pracikitat suryam yajnamagnim

RV_07.080.03.1{27}  asvavatirgomatirna usaso ...

 

RV_07.081.01.1{01}  pratyu adarsyayatyuchanti duhita divah

RV_07.081.01.2{01}  apo mahi vyayati caksase tamo jyotis krnoti sunari

RV_07.081.02.1{01}  udushriyah srjate suryah sacanudyan naksatramarcivat

RV_07.081.02.2{01}  taveduso vyusi suryasya ca sam bhaktena gamemahi

RV_07.081.03.1{01}  prati tva duhitardiva uso jira abhutsmahi

RV_07.081.03.2{01}  ya vahasi purusparham vananvati ratnam na dasuse mayah

RV_07.081.04.1{01}  uchanti ya krnosi mamhana mahi prakhyai devi svardrse

RV_07.081.04.2{01}  tasyaste ratnabhaja imahe vayam syama maturna sunavah

RV_07.081.05.1{01}  taccitram radha a bharoso yad dirghasruttamam

RV_07.081.05.2{01}  yat tedivo duhitarmartabhojanam tad rasva bhunajamahai

RV_07.081.06.1{01}  sravah suribhyo amrtam vasutvanam vajanasmabhyam gomatah

RV_07.081.06.2{01}  codayitri maghonah sunrtavatyusa uchadapa shridhah

 

RV_07.082.01.1{02}  indravaruna yuvamadhvaraya no vise janaya mahi sarma yachatam

RV_07.082.01.2{02}  dirghaprayajyumati yo vanusyati vayam jayema prtanasu dudhyah

RV_07.082.02.1{02}  samral anyah svaral anya ucyate vam mahantavindravaruna mahavasu

RV_07.082.02.2{02}  visve devasah parame vyomani sam vamojovrsana sam balam dadhuh

RV_07.082.03.1{02}  anvapam khanyatrntamojasa suryamairayatam divi prabhu

RV_07.082.03.1{02}  m

RV_07.082.03.2{02}  indravaruna made asya mayino.apinvatamapitah pinvatam dhiyah

RV_07.082.04.1{02}  yuvamid yutsu prtanasu vahnayo yuvam ksemasya prasave mitajnavah

RV_07.082.04.2{02}  isana vasva ubhayasya karava indravaruna suhava havamahe

RV_07.082.05.1{02}  indravaruna yadimani cakrathurvisva jatani bhuvanasyamajmana

RV_07.082.05.2{02}  ksemena mitro varunam duvasyati marudbhirugrah subhamanya iyate

RV_07.082.06.1{03}  mahe sulkaya varunasya nu tvisa ojo mimate dhruvamasya yat svam

RV_07.082.06.2{03}  ajamimanyah snathayantamatirad dabhrebhiranyah pra vrnoti bhuyasah

RV_07.082.07.1{03}  na tamamho na duritani martyamindravaruna na tapah kutascana

RV_07.082.07.2{03}  yasya deva gachatho vitho adhvaram na tam martasya nasate parihvrtih

RV_07.082.08.1{03}  arvam nara daivyenavasa gatam srnutam havam yadi me jujosathah

RV_07.082.08.2{03}  yuvorhi sakhyamuta va yadapyam mardikamindravaruna ni yachatam

RV_07.082.09.1{03}  asmakamindravaruna bhare-bhare puroyodha bhavatam krstyojasa

RV_07.082.09.2{03}  yad vam havanta ubhaye adha sprdhi narastokasya tanayasya satisu

RV_07.082.10.1{03}  asme indro varuno mitro aryama dyumnam yachantu mahi sarmasaprathah

RV_07.082.10.2{03}  avadhram jyotiraditer{r}tavrdho devasya slokam saviturmanamahe

 

RV_07.083.01.1{04}  yuvam nara pasyamanasa apyam praca gavyantah prthuparsavo yayuh

RV_07.083.01.2{04}  dasa ca vrtra hatamaryani ca sudasamindravarunavasavatam

RV_07.083.02.1{04}  yatra narah samayante krtadhvajo yasminnaja bhavati kimcana priyam

RV_07.083.02.2{04}  yatra bhayante bhuvana svardrsastatra na indravarunadhi vocatam

RV_07.083.03.1{04}  sam bhumya anta dhvasira adrksatendravaruna divi ghosaaruhat

RV_07.083.03.2{04}  asthurjananamupa mamaratayo.arvagavasa havanasruta gatam

RV_07.083.04.1{04}  indravaruna vadhanabhiraprati bhedam vanvanta pra sudasamavatam

RV_07.083.04.2{04}  brahmanyesam srnutam havimani satya trtsunamabhavat purohitih

RV_07.083.05.1{04}  indravarunavabhya tapanti maghanyaryo vanusamaratayah

RV_07.083.05.2{04}  yuvam hi vasva ubhayasya rajatho.adha sma no.avatam parye divi

RV_07.083.06.1{05}  yuvam havanta ubhayasa ajisvindram ca vasvo varunam casataye

RV_07.083.06.2{05}  yatra rajabhirdasabhirnibadhitam pra sudasamavatam trtsubhih saha

RV_07.083.07.1{05}  dasa rajanah samita ayajyavah sudasamindravaruna na yuyudhuh

RV_07.083.07.2{05}  satya nrnamadmasadamupastutirdeva esamabhavan devahutisu

RV_07.083.08.1{05}  dasarajne pariyattaya visvatah sudasa indravarunavasiksatam

RV_07.083.08.2{05}  svityanco yatra namasa kapardino dhiya dhivanto asapanta trtsavah

RV_07.083.09.1{05}  vrtranyanyah samithesu jighnate vratanyanyo abhi raksate sada

RV_07.083.09.2{05}  havamahe vam vrsana suvrktibhirasme indravarunaa sarma yachatam

RV_07.083.10.1{05}  asme indro varuno mitro ...

 

RV_07.084.01.1{06}  a vam rajanavadhvare vavrtyam havyebhirindravaruna namobhih

RV_07.084.01.2{06}  pra vam ghrtaci bahvordadhana pari tmana visurupa jigati

RV_07.084.02.1{06}  yuvo rastram brhadinvati dyauryau setrbhirarajjubhih sinithah

RV_07.084.02.2{06}  pari no helo varunasya vrjya urum na indrah krnavadu lokam

RV_07.084.03.1{06}  krtam no yajnam vidathesu carum krtam brahmani surisuprasasta

RV_07.084.03.2{06}  upo rayirdevajuto na etu pra nah sparhabhirutibhistiretam

RV_07.084.04.1{06}  asme indravaruna visvavaram rayim dhattam vasumantam puruksum

RV_07.084.04.2{06}  pra ya adityo anrta minatyamita suro dayate vasuni

RV_07.084.05.1{06}  iyamindram varunamasta me gih pravat toke tanaye tutujana

RV_07.084.05.2{06}  suratnaso devavitim gamema yuyam pata ...

 

RV_07.085.01.1{07}  punise vamaraksasam manisam somamindraya varunaya juhvat

RV_07.085.01.2{07}  ghrtapratikamusasam na devim ta no yamannurusyatamabhike

RV_07.085.02.1{07}  spardhante va u devahuye atra yesu dhvajesu didyavah patanti

RV_07.085.02.2{07}  yuvam tanindravarunavamitran hatam paracah sarva visucah

RV_07.085.03.1{07}  apascid dhi svayasasah sadassu devirindram varunam devata dhuh

RV_07.085.03.2{07}  krstiranyo dharayati pravikta vrtranyanyo apratini hanti

RV_07.085.04.1{07}  sa sukratur{r}tacidastu hota ya aditya savasa vam namasvan

RV_07.085.04.2{07}  avavartadavase vam havismanasadit sa suvitaya prayasvan

RV_07.085.05.1{07}  iyamindram varunamasta me gih ...

 

RV_07.086.01.1{08}  dhira tvasya mahina janumsi vi yastastambha rodasi cidurvi

RV_07.086.01.2{08}  pra nakam rsvam nunude brhantam dvita naksatrampaprathacca bhuma

RV_07.086.02.1{08}  uta svaya tanva sam vade tat kada nvantarvarune bhuvani

RV_07.086.02.2{08}  kim me havyamahrnano juseta kada mrlikam sumana abhi khyam

RV_07.086.03.1{08}  prche tadeno varuna didrksupo emi cikituso viprcham

RV_07.086.03.2{08}  samanamin me kavayascidahurayam ha tubhyam varuno hrnite

RV_07.086.04.1{08}  kimaga asa varuna jyestham yat stotaram jighamsasi sakhayam

RV_07.086.04.2{08}  pra tan me voco dulabha svadhavo.ava tvanena namasa tura iyam

RV_07.086.05.1{08}  ava drugdhani pitrya srja no.ava ya vayam cakrma tanubhih

RV_07.086.05.2{08}  ava rajan pasutrpam na tayum srja vatsam na damno vasistham

RV_07.086.06.1{08}  na sa svo dakso varuna dhrutih sa sura manyurvibhidakoacittih

RV_07.086.06.2{08}  asti jyayan kaniyasa upare svapnascanedanrtasya prayota

RV_07.086.07.1{08}  aram daso na milhuse karanyaham devaya bhurnaye.anagah

RV_07.086.07.2{08}  acetayadacito devo aryo grtsam raye kavitaro junati

RV_07.086.08.1{08}  ayam su tubhyam varuna svadhavo hrdi stoma upashritascidastu

RV_07.086.08.2{08}  sam nah kseme samu yoge no astu yuyam pata ...

 

RV_07.087.01.1{09}  radat patho varunah suryaya prarnamsi samudriya nadinam

RV_07.087.01.2{09}  sargo na srsto arvatir{r}tayancakara mahiravanirahabhyah

RV_07.087.02.1{09}  atma te vato raja a navinot pasurna bhurniryavase sasavan

RV_07.087.02.2{09}  antarmahi brhati rodasime visva te dhama varuna priyani

RV_07.087.03.1{09}  pari spaso varunasya smadista ubhe pasyanti rodasi sumeke

RV_07.087.03.2{09}  rtavanah kavayo yajnadhirah pracetaso ya isayanta manma

RV_07.087.04.1{09}  uvaca me varuno medhiraya trih sapta namaghnya bibharti

RV_07.087.04.2{09}  vidvan padasya guhya na vocad yugaya vipra uparaya siksan

RV_07.087.05.1{09}  tisro dyavo nihita antarasmin tisro bhumiruparah sadvidhanah

RV_07.087.05.2{09}  grtso raja varunascakra etam divi prenkhamhiranyayam subhe kam

RV_07.087.06.1{09}  ava sindhum varuno dyauriva sthad drapso na sveto mrgastuvisman

RV_07.087.06.2{09}  gambhirasamso rajaso vimanah suparaksatrah sato asya raja

RV_07.087.07.1{09}  yo mrlayati cakruse cidago vayam syama varune anagah

RV_07.087.07.2{09}  anu vratanyaditer{r}dhanto yuyam pata ...

 

RV_07.088.01.1{10}  pra sundhyuvam varunaya prestham matim vasistha milhuse bharasva

RV_07.088.01.2{10}  ya imarvancam karate yajatram sahasramagham vrsanam brhantam

RV_07.088.02.1{10}  adha nvasya sandrsam jaganvanagneranikam varunasya mamsi

RV_07.088.02.2{10}  svaryadasmannadhipa u andho.abhi ma vapurdrsaye niniyat

RV_07.088.03.1{10}  a yad ruhava varunasca navam pra yat samudramirayavamadhyam

RV_07.088.03.2{10}  adhi yadapam snubhiscarava pra prenkha inkhayavahai subhe kam

RV_07.088.04.1{10}  vasistham ha varuno navyadhad rsim cakara svapa mahobhih

RV_07.088.04.2{10}  stotaram viprah sudinatve ahnam yan nu dyavastatanan yadusasah

RV_07.088.05.1{10}  kva tyani nau sakhya babhuvuh sacavahe yadavrkam pura cit

RV_07.088.05.2{10}  brhantam manam varuna svadhavah sahasradvaram jagama grham te

RV_07.088.06.1{10}  ya apirnityo varuna priyah san tvamagamsi krnavat sakha te

RV_07.088.06.2{10}  ma ta enasvanto yaksin bhujema yandhi sma vipra stuvate varutham

RV_07.088.07.1{10}  dhruvasu tvasu ksitisu ksiyanto vyasmat pasam varunomumocat

RV_07.088.07.2{10}  avo vanvana aditerupasthad yuyam pata

 

RV_07.089.01.1{11}  mo su varuna mrnmayam grham rajannaham gamam

RV_07.089.01.2{11}  mrla suksatra mrlaya

RV_07.089.02.1{11}  yademi prasphuranniva drtirna dhmato adrivah

RV_07.089.02.2{11}  mrla s. m.

RV_07.089.03.1{11}  kratvah samaha dinata pratipam jagama suce

RV_07.089.03.2{11}  mrla s. m.

RV_07.089.04.1{11}  apam madhye tasthivamsam trsnavidajjaritaram

RV_07.089.04.2{11}  mrla s. m.

RV_07.089.05.1{11}  yat kim cedam varuna daivye jane.abhidroham manusyascaramasi

RV_07.089.05.2{11}  acitti yat tava dharma yuyopima ma nastasmadenaso deva ririsah

 

RV_07.090.01.1{12}  pra viraya sucayo dadrire vamadhvaryubhirmadhumantah sutasah

RV_07.090.01.2{12}  vaha vayo niyuto yahyacha piba sutasyandhaso madaya

RV_07.090.02.1{12}  isanaya prahutim yasta anat chucim somam sucipastubhyam vayo

RV_07.090.02.2{12}  krnosi tam martyesu prasastam jato-jato jayate vajyasya

RV_07.090.03.1{12}  raye nu yam jajnatu rodasime raye devi dhisana dhati devam

RV_07.090.03.2{12}  adha vayum niyutah sascata sva uta svetam vasudhitim nireke

RV_07.090.04.1{12}  uchannusasah sudina aripra uru jyotirvividurdidhyanah

RV_07.090.04.2{12}  gavyam cidurvamusijo vi vavrustesamanu pradivah sasrurapah

RV_07.090.05.1{12}  te satyena manasa didhyanah svena yuktasah kratuna vahanti

RV_07.090.05.2{12}  indravayu viravaham ratham vamisanayorabhi prksah sacante

RV_07.090.06.1{12}  isanaso ye dadhate svarno gobhirasvebhirvasubhirhiranyaih

RV_07.090.06.2{12}  indravayu surayo visvamayurarvadbhirviraih prtanasu sahyuh

RV_07.090.07.1{12}  arvanto na sravaso bhiksamana indravayu sustutibhirvasisthah

RV_07.090.07.2{12}  vajayantah svavase huvema yuyam pata ...

 

RV_07.091.01.1{13}  kuvidanga namasa ye vrdhasah pura deva anavadyasa asan

RV_07.091.01.2{13}  te vayave manave badhitayavasayannusasam suryena

RV_07.091.02.1{13}  usanta duta na dabhaya gopa masasca pathah saradasca purvih

RV_07.091.02.2{13}  indravayu sustutirvamiyana mardikamitte suvitam ca navyam

RV_07.091.03.1{13}  pivoannan rayivrdhah sumedhah svetah sisakti niyutamabhishrih

RV_07.091.03.2{13}  te vayave samanaso vi tasthurvisven narah svapatyani cakruh

RV_07.091.04.1{13}  yavat tarastanvo yavadojo yavan narascaksasa didhyanah

RV_07.091.04.2{13}  sucim somam sucipa patamasme indravayu sadatambarhiredam

RV_07.091.05.1{13}  niyuvana niyuta sparhavira indravOi  P-aamarvakau0709113052  idam hi vam prabhrtam madhvo agramadha prinana vimumuktamasme

RV_07.091.06.1{13}  ya vam satam niyuto yah sahasramindravayu visvavarah sacante

RV_07.091.06.2{13}  abhiryatam suvidatrabhirarvak patam narapratibhrtasya madhvah

RV_07.091.07.1{13}  arvanto na sravaso ...

 

RV_07.092.01.1{14}  a vayo bhusa sucipa upa nah sahasram te niyuto visvavara

RV_07.092.01.2{14}  upo te andho madyamayami yasya deva dadhise purvapeyam

RV_07.092.02.1{14}  pra sota jiro adhvaresvasthat somamindraya vayave pibadhyai

RV_07.092.02.2{14}  pra yad vam madhvo agriyam bharantyadhvaryavo devayantah sacibhih

RV_07.092.03.1{14}  pra yabhiryasi dasvamsamacha niyudbhirvayavistayedurone

RV_07.092.03.2{14}  ni no rayim subhojasam yuvasva ni viram gavyamasvyam ca radhah

RV_07.092.04.1{14}  ye vayava indramadanasa adevaso nitosanaso aryah

RV_07.092.04.2{14}  ghnanto vrtrani suribhih syama sasahvamso yudha nrbhiramitran

RV_07.092.05.1{14}  a no niyudbhih satinibhiradhvaram sahashrinibhirupa yahi yajnam

RV_07.092.05.2{14}  vayo asmin savane madayasva yuyam pata ...

 

RV_07.093.01.1{15}  sucim nu stomam navajatamadyendragni vrtrahana jusetham

RV_07.093.01.2{15}  ubha hi vam suhava johavimi ta vajam sadya usatedhestha

RV_07.093.02.1{15}  ta sanasi savasana hi bhutam sakamvrdha savasa susuvamsa

RV_07.093.02.2{15}  ksayantau rayo yavasasya bhureh prnktam vajasya sthavirasya ghrsveh

RV_07.093.03.1{15}  upo ha yad vidatham vajino gurdhibhirviprah pramatimichamanah

RV_07.093.03.2{15}  arvanto na kastham naksamana indragni johuvato naraste

RV_07.093.04.1{15}  girbhirviprah pramatimichamana itte rayim yasasam purvabhajam

RV_07.093.04.2{15}  indragni vrtrahana suvajra pra no navyebhistiratam desnaih

RV_07.093.05.1{15}  sam yan mahi mithati spardhamane tanuruca surasata yataite

RV_07.093.05.2{15}  adevayum vidathe devayubhih satra hatam somasuta janena

RV_07.093.06.1{16}  imamu su somasutimupa na endragni saumanasaya yatam

RV_07.093.06.2{16}  nu cid dhi parimamnathe asmana vam sasvadbhirvavrtiya vajaih

RV_07.093.07.1{16}  so agna ena namasa samiddho.acha mitram varunamindram voceh

RV_07.093.07.2{16}  yat simagascakrma tat su mrla tadaryamaditihsisrathantu

RV_07.093.08.1{16}  eta agna asusanasa istiryuvoh sacabhyasyama vajan

RV_07.093.08.2{16}  mendro no visnurmarutah pari khyan yuyam pata ...

 

RV_07.094.01.1{17}  iyam vamasya manmana indragni purvyastutih

RV_07.094.01.2{17}  abhrad vrstirivajani

RV_07.094.02.1{17}  srnutam jariturhavamindragni vanatam girah

RV_07.094.02.2{17}  isanapipyatam dhiyah

RV_07.094.03.1{17}  ma papatvaya no narendragni mabhisastaye

RV_07.094.03.2{17}  ma no riradhatam nide

RV_07.094.04.1{17}  indre agna namo brhat suvrktimerayamahe

RV_07.094.04.2{17}  dhiya dhena avasyavah

RV_07.094.05.1{17}  ta hi sasvanta ilata ittha viprasa utaye

RV_07.094.05.2{17}  sabadho vajasataye

RV_07.094.06.1{17}  ta vam girbhirvipanyavah prayasvanto havamahe

RV_07.094.06.2{17}  medhasata sanisyavah

RV_07.094.07.1{18}  indragni avasa gatamasmabhyam carsanisaha

RV_07.094.07.2{18}  ma no duhsamsa isata

RV_07.094.08.1{18}  ma kasya no araruso dhurtih pranam martyasya

RV_07.094.08.2{18}  indragnisarma yachatam

RV_07.094.09.1{18}  gomad dhiranyavad vasu yad vamasvavadimahe

RV_07.094.09.2{18}  indragnitad vanemahi

RV_07.094.10.1{18}  yat soma a sute nara indragni ajohavuh

RV_07.094.10.2{18}  saptivanta saparyavah

RV_07.094.11.1{18}  ukthebhirvrtrahantama ya mandana cida gira

RV_07.094.11.2{18}  angusairavivasatah

RV_07.094.12.1{18}  tavid duhsamsam martyam durvidvamsam raksasvinam

RV_07.094.12.2{18}  abhogam hanmana hatamudadhim hanmana hatam

 

RV_07.095.01.1{19}  pra ksodasa dhayasa sasra esa sarasvati dharunamayasi puh

RV_07.095.01.2{19}  prababadhana rathyeva yati visva apo mahina sindhuranyah

RV_07.095.02.1{19}  ekacetat sarasvati nadinam suciryati giribhya a samudrat

RV_07.095.02.2{19}  rayascetanti bhuvanasya bhurerghrtam payo duduhe nahusaya

RV_07.095.03.1{19}  sa vavrdhe naryo yosanasu vrsa sisurvrsabho yajniyasu

RV_07.095.03.2{19}  sa vajinam maghavadbhyo dadhati vi sataye tanvam mamrjita

RV_07.095.04.1{19}  uta sya nah sarasvati jusanopa sravat subhaga yajne asmin

RV_07.095.04.2{19}  mitajnubhirnamasyairiyana raya yuja ciduttara sakhibhyah

RV_07.095.05.1{19}  ima juhvana yusmada namobhih prati stomam sarasvati jusasva

RV_07.095.05.2{19}  tava sarman priyatame dadhana upa stheyama saranam na vrksam

RV_07.095.06.1{19}  ayamu te sarasvati vasistho dvarav rtasya subhage vyavah

RV_07.095.06.2{19}  vardha subhre stuvate rasi vajan yuyam pata ...

 

RV_07.096.01.1{20}  brhadu gayise vaco.asurya nadinam

RV_07.096.01.2{20}  sarasvatimin mahayasuvrktibhih stomairvasistha rodasi

RV_07.096.02.1{20}  ubhe yat te mahina subhre andhasi adhiksiyanti puravah

RV_07.096.02.2{20}  sa no bodhyavitri marutsakha coda radho maghonam

RV_07.096.03.1{20}  bhadramid bhadra krnavat sarasvatyakavari cetati vajinivati

RV_07.096.03.2{20}  grnana jamadagnivat stuvana ca vasisthavat

RV_07.096.04.1{20}  janiyanto nvagravah putriyantah sudanavah

RV_07.096.04.2{20}  sarasvantam havamahe

RV_07.096.05.1{20}  ye te sarasva urmayo madhumanto ghrtascutah

RV_07.096.05.2{20}  tebhirno.avita bhava

RV_07.096.06.1{20}  pipivamsam sarasvata stanam yo visvadarsatah

RV_07.096.06.2{20}  bhaksimahi prajamisam

 

RV_07.097.01.1  yajne divo nrsadane prthivya naro yatra devayavo madanti

RV_07.097.01.2  indraya yatra savanani sunve gaman madaya prathamam vayas ca

RV_07.097.02.1  a daivya vrnimahe 'vamsi brhaspatir no maha a sakhayah

RV_07.097.02.2  yatha bhavema milhuse anaga yo no data paravatah piteva

RV_07.097.03.1  tam u jyestham namasa havirbhih susevam brahmanas patim grnise

RV_07.097.03.2  indram sloko mahi daivyah sisaktu yo brahmano devakrtasya raja

RV_07.097.04.1  sa a no yonim sadatu prestho brhaspatir visvavaro yo asti

RV_07.097.04.2  kamo rayah suviryasya tam dat parsan no ati sascato aristan

RV_07.097.05.1  tam a no arkam amrtaya justam ime dhasur amrtasah purajah

RV_07.097.05.2  sucikrandam yajatam pastyrnam brhaspatim anarvanam huvema

RV_07.097.06.1  tam sagmaso arusaso asva brhaspatim sahavaho vahanti

RV_07.097.06.2  sahas cid yasya nilavat sadhastham nabho na rupam arusam vasanah

RV_07.097.07.1  sa hi sucih satapatrah sa sundhyur hiranyavasir isirah svarsah

RV_07.097.07.2  brhaspatih sa svavesa rsvah puru sakhibhya asutim karisthah

RV_07.097.08.1  devi devasya rodasi janitri brhaspatim vavrdhatur mahitva

RV_07.097.08.2  daksayyaya daksata sakhayah karad brahmane sutara sugadha

RV_07.097.09.1  iyam vam brahmanas pate suvrktir brahmendraya vajrine akari

RV_07.097.09.2  avistam dhiyo jigrtam puramdhir jajastam aryo vanusam aratih

RV_07.097.10.1  brhaspate yuvam indras ca vasvo divyasyesathe uta parthivasya

RV_07.097.10.2  dhattam rayim stuvate kiraye cid yuyam pata svastibhih sada nah

 

RV_07.098.01.1  adhvaryavo 'runam dugdham amsum juhotana vrsabhaya ksitinam

RV_07.098.01.2  gaurad vediyam avapanam indro visvahed yati sutasomam ichan

RV_07.098.02.1  yad dadhise pradivi carv annam dive-dive pitim id asya vaksi

RV_07.098.02.2  uta hrdota manasa jusana usann indra prasthitan pahi soman

RV_07.098.03.1  jajnanah somam sahase papatha pra te mata mahimanam uvaca

RV_07.098.03.2  endra paprathorv antariksam yudha devebhyo varivas cakartha

RV_07.098.04.1  yad yodhaya mahato manyamanan saksama tan bahubhih sasadanan

RV_07.098.04.2  yad va nrbhir vrta indrabhiyudhyas tam tvayajim sausravasam jayema

RV_07.098.05.1  prendrasya vocam prathama krtani pra nutana maghava ya cakara

RV_07.098.05.2  yaded adevir asahista maya athabhavat kevalah somo asya

RV_07.098.06.1  tavedam visvam abhitah pasavyam yat pasyasi caksasa suryasya

RV_07.098.06.2  gavam asi gopatir eka indra bhaksimahi te prayatasya vasvah

RV_07.098.07.1  brhaspate yuvam indras ca vasvo divyasyesathe uta parthivasya

RV_07.098.07.2  dhattam rayim stuvate kiraye cid yuyam pata svastibhih sada nah

 

RV_07.099.01.1  paro matraya tanvr vrdhana na te mahitvam anv asnuvanti

RV_07.099.01.2  ubhe te vidma rajasi prthivya visno deva tvam paramasya vitse

RV_07.099.02.1  na te visno jayamano na jato deva mahimnah param antam apa

RV_07.099.02.2  ud astabhna nakam rsvam brhantam dadhartha pracim kakubham prthivyah

RV_07.099.03.1  iravati dhenumati hi bhutam suyavasini manuse dasasya

RV_07.099.03.2  vy astabhna rodasi visnav ete dadhartha prthivim abhito mayukhaih

RV_07.099.04.1  urum yajnaya cakrathur ulokam janayanta suryam usasam agnim

RV_07.099.04.2  dasasya cid vrsasiprasya maya jaghnathur nara prtanajyesu

RV_07.090.05.1  indravisnu drmhitah sambarasya nava puro navatim ca snathistam

RV_07.099.05.2  satam varcinah sahasram ca sakam hatho apraty asurasya viran

RV_07.099.06.1  iyam manisa brhati brhantorukrama tavasa vardhayanti

RV_07.099.06.2  rare vam stomam vidathesu visno pinvatam iso vrjanesv indra

RV_07.099.07.1  vasat te visnav asa a krnomi tan me jusasva sipivista havyam

RV_07.099.07.2  vardhantu tva sustutayo giro me yuyam pata svastibhih sada nah

 

RV_07.100.01.1  nu marto dayate sanisyan yo visnava urugayaya dasat

RV_07.100.01.2  pra yah satraca manasa yajata etavantam naryam avivasat

RV_07.100.02.1  tvam visno sumatim visvajanyam aprayutam evayavo matim dah

RV_07.100.02.2  parco yatha nah suvitasya bhurer asvavatah puruscandrasya rayah

RV_07.100.03.1  trir devah prthivim esa etam vi cakrame satarcasam mahitva

RV_07.100.03.2  pra visnur astu tavasas taviyan tvesam hy asya sthavirasya nama

RV_07.100.04.1  vi cakrame prthivim esa etam ksetraya visnur manuse dasasyan

RV_07.100.04.2  dhruvaso asya kirayo janasa uruksitim sujanima cakara

RV_07.100.05.1  pra tat te adya sipivista namaryah samsami vayunani vidvan

RV_07.100.05.2  tam tva grnami tavasam atavyan ksayantam asya rajasah parake

RV_07.100.06.1  kim it te visno paricaksyam bhut pra yad vavakse sipivisto asmi

RV_07.100.06.2  ma varpo asmad apa guha etad yad anyarupah samithe babhutha

RV_07.100.07.1  vasat te visnav asa a krnomi tan me jusasva sipivista havyam

RV_07.100.07.2  vardhantu tva sustutayo giro me yuyam pata svastibhih sada nah

 

RV_07.101.01.1  tisro vacah pra vada jyotiragra ya etad duhre madhudogham udhah

RV_07.101.01.2  sa vatsam krnvan garbham osadhinam sadyo jato vrsabho roraviti

RV_07.101.02.1  yo vardhana osadhinam yo apam yo visvasya jagato deva ise

RV_07.101.02.2  sa tridhatu saranam sarma yamsat trivartu jyotih svabhisty asme

RV_07.101.03.1  starir u tvad bhavati suta u tvad yathavasam tanvam cakra esah

RV_07.101.03.2  pituh payah prati grbhnati mata tena pita vardhate tena putrah

RV_07.101.04.1  yasmin visvani bhuvanani tasthus tisro dyavas tredha sasrur apah

RV_07.101.04.2  trayah kosasa upasecanaso madhva scotanty abhito virapsam

RV_07.101.05.1  idam vacah parjanyaya svaraje hrdo astv antaram taj jujosat

RV_07.101.05.2  mayobhuvo vrstayah santv asme supippala osadhir devagopah

RV_07.101.06.1  sa retodha vrsabhah sasvatinam tasminn atma jagatas tasthusas ca

RV_07.101.06.2  tan ma rtam patu satasaradaya yuyam pata svastibhih sada nah

 

RV_07.102.01.1{02}  parjanyaya pra gayata divas putraya milhuse

RV_07.102.01.2{02}  sa no yavasamichatu

RV_07.102.02.1{02}  yo garbhamosadhinam gavam krnotyarvatam

RV_07.102.02.2{02}  parjanyahpurusinam

RV_07.102.03.1{02}  tasma idasye havirjuhota madhumattamam

RV_07.102.03.2{02}  ilam nah samyatam karat

 

RV_07.103.01.1{03}  samvatsaram sasayana brahmana vratacarinah

RV_07.103.01.2{03}  vacam parjanyajinvitam pra manduka avadisuh

RV_07.103.02.1{03}  divya apo abhi yadenamayan drtim na suskam sarasi sayanam

RV_07.103.02.2{03}  gavamaha na mayurvatsininam mandukanam vagnuratra sameti

RV_07.103.03.1{03}  yadimenanusato abhyavarsit trsyavatah pravrsyagatayam

RV_07.103.03.2{03}  akhkhalikrtya pitaram na putro anyo anyamupa vadantameti

RV_07.103.04.1{03}  anyo anyamanu grbhnatyenorapam prasarge yadamandisatam

RV_07.103.04.2{03}  manduko yadabhivrstah kaniskan prsnih samprnkte haritena vacam

RV_07.103.05.1{03}  yadesamanyo anyasya vacam saktasyeva vadati siksamanah

RV_07.103.05.2{03}  sarvam tadesam samrdheva parva yat suvaco vadathanadhyapsu

RV_07.103.06.1{04}  gomayureko ajamayurekah prsnireko harita eka esam

RV_07.103.06.2{04}  samanam nama bibhrato virupah purutra vacam pipisurvadantah

RV_07.103.07.1{04}  brahmanaso atiratre na some saro na purnamabhito vadantah

RV_07.103.07.2{04}  samvatsarasya tadahah pari stha yan mandukah pravrsinam babhuva

RV_07.103.08.1{04}  brahmanasah somino vacamakrata brahma krnvantah parivatsarinam

RV_07.103.08.2{04}  adhvaryavo gharminah sisvidana avirbhavanti guhya na ke cit

RV_07.103.09.1{04}  devahitim jugupurdvadasasya rtum naro na pra minantyete

RV_07.103.09.2{04}  samvatsare pravrsyagatayam tapta gharma asnuvate visargam

RV_07.103.10.1{04}  gomayuradadajamayuradat prsniradad dharito no vasuni

RV_07.103.10.2{04}  gavam manduka dadatah satani sahasrasave pra tiranta ayuh

 

RV_07.104.01.1{05}  indrasoma tapatam raksa ubjatam nyarpayatam vrsana tamovrdhah

RV_07.104.01.2{05}  para srnitamacito nyosatam hatam nudetham ni sisitamatrinah

RV_07.104.02.1{05}  indrasoma samaghasamsamabhyagham tapuryayastu caruragnivaniva

RV_07.104.02.2{05}  brahmadvise kravyade ghoracaksase dveso dhattamanavayam kimidine

RV_07.104.03.1{05}  indrasoma duskrto vavre antaranarambhane tamasi pra vidhyatam

RV_07.104.03.2{05}  yatha natah punarekascanodayat tad vamastu sahase manyumacchavah

RV_07.104.04.1{05}  indrasoma vartayatam divo vadham sam prthivya aghasamsaya tarhanam

RV_07.104.04.2{05}  ut taksatam svaryam parvatebhyo yena rakso vavrdhanam nijurvathah

RV_07.104.05.1{05}  indrasoma vartayatam divas paryagnitaptebhiryuvamasmahanmabhih

RV_07.104.05.2{05}  tapurvadhebhirajarebhiratrino ni parsane vidhyatam yantu nisvaram

RV_07.104.06.1{06}  indrasoma pari vam bhutu visvata iyam matih kaksyasvevavajina

RV_07.104.06.2{06}  yam vam hotram parihinomi medhayema brahmani nrpativa jinvatam

RV_07.104.07.1{06}  prati smaretham tujayadbhirevairhatam druho raksaso bhanguravatah

RV_07.104.07.2{06}  indrasoma duskrte ma sugam bhud yo nah kadacidabhidasati druha

RV_07.104.08.1{06}  yo ma pakena manasa carantamabhicaste anrtebhirvacobhih

RV_07.104.08.2{06}  apa iva kasina samgrbhita asannastvasata indra vakta

RV_07.104.09.1{06}  ye pakasamsam viharanta evairye va bhadram dusayanti svadhabhih

RV_07.104.09.2{06}  ahaye va tan pradadatu soma a va dadhatu nir{r}terupasthe

RV_07.104.10.1{06}  yo no rasam dipsati pitvo agne yo asvanam yo gavam yastanunam

RV_07.104.10.2{06}  ripu stena steyakrd dabhrametu ni sa hiyatantanva tana ca

RV_07.104.11.1{07}  parah so astu tanva tana ca tisrah prthiviradho astu visvah

RV_07.104.11.2{07}  prati susyatu yaso asya deva yo no diva dipsati yasca naktam

RV_07.104.12.1{07}  suvijnanam cikituse janaya saccasacca vacasi pasprdhate

RV_07.104.12.2{07}  tayoryat satyam yatarad rjiyastadit somo.avati hantyasat

RV_07.104.13.1{07}  na va u somo vrjinam hinoti na ksatriyam mithuya dharayantam

RV_07.104.13.2{07}  hanti rakso hantyasad vadantamubhavindrasya prasitau sayate

RV_07.104.14.1{07}  yadi vahamanrtadeva asa mogham va devanapyuhe agne

RV_07.104.14.2{07}  kimasmabhyam jatavedo hrnise droghavacaste nir{r}tham sacantam

RV_07.104.15.1{07}  adya muriya yadi yatudhano asmi yadi vayustatapa purusasya

RV_07.104.15.2{07}  adha sa virairdasabhirvi yuya yo ma mogham yatudhanetyaha

RV_07.104.16.1{08}  yo mayatum yatudhanetyaha yo va raksah sucirasmityaha

RV_07.104.16.2{08}  indrastam hantu mahata vadhena visvasya jantoradhamas padista

RV_07.104.17.1{08}  pra ya jigati khargaleva naktamapa druha tanvam guhamana

RV_07.104.17.2{08}  vavrananantanava sa padista gravano ghnantu raksasa upabdaih

RV_07.104.18.1{08}  vi tisthadhvam maruto viksvichata grbhayata raksasah sam pinastana

RV_07.104.18.2{08}  vayo ye bhutvi patayanti naktabhirye va ripo dadhire deve adhvare

RV_07.104.19.1{08}  pra vartaya divo asmanamindra somasitam maghavan sam sisadhi

RV_07.104.19.2{08}  praktadapaktadadharadudaktadabhi jahi raksasahparvatena

RV_07.104.20.1{08}  eta u tye patayanti svayatava indram dipsanti dipsavo.adabhyam

RV_07.104.20.2{08}  sisite sakrah pisunebhyo vadham nunam srjadasanim yatumadbhyah

RV_07.104.21.1{09}  indro yatunamabhavat parasaro havirmathinamabhyavivasatam

RV_07.104.21.2{09}  abhidu sakrah parasuryatha vanam patreva bhindan sata eti raksasah

RV_07.104.22.1{09}  ulukayatum susulukayatum jahi svayatumuta kokayatum

RV_07.104.22.2{09}  suparnayatumuta grdhrayatum drsadeva pra mrna raksa indra

RV_07.104.23.1{09}  ma no rakso abhi nad yatumavatamapochatu mithuna ya kimidina

RV_07.104.23.2{09}  prthivi nah parthivat patvamhaso.antariksam divyat patvasman

RV_07.104.24.1{09}  indra jahi pumamsam yatudhanamuta striyam mayaya sasadanam

RV_07.104.24.2{09}  vigrivaso muradeva rdantu ma te drsam suryamuccarantam

RV_07.104.25.1{09}  prati caksva vi caksvendrasca soma jagrtam

RV_07.104.25.2{09}  raksobhyo vadhamasyatamasanim yatumadbhyah