Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vedas > Rig Veda > Rig Veda 6

Rg Veda 6

 

RV_06.001.01.1{35}  tvam hyagne prathamo manotasya dhiyo abhavo dasma hota

RV_06.001.01.2{35}  tvam sim vrsannakrnordustaritu saho visvasmai sahase sahadhyai

RV_06.001.02.1{35}  adha hota nyasido yajiyanilas pada isayannidyah san

RV_06.001.02.2{35}  tam tva narah prathamam devayanto maho raye citayanto anu gman

RV_06.001.03.1{35}  vrteva yantam bahubhirvasavyaistve rayim jagrvamso anu gman

RV_06.001.03.2{35}  rusantamagnim darsatam brhantam vapavantam visvaha didivamsam

RV_06.001.04.1{35}  padam devasya namasa vyantah sravasyavah srava apannamrktam

RV_06.001.04.2{35}  namani cid dadhire yajniyani bhadrayam te ranayantasandrstau

RV_06.001.05.1{35}  tvam vardhanti ksitayah prthivyam tvam raya ubhayaso jananam

RV_06.001.05.2{35}  tvam trata tarane cetyo bhuh pita mata sadamin manusanam

RV_06.001.06.1{36}  saparyenyah sa priyo viksvagnirhota mandro ni sasada yajiyan

RV_06.001.06.2{36}  tam tva vayam dama a didivamsamupa jnubadho namasa sadema

RV_06.001.07.1{36}  tam tva vayam sudhyo navyamagne-sumnayava imahe devayantah

RV_06.001.07.2{36}  tvam viso anayo didyano divo agne brhata rocanena

RV_06.001.08.1{36}  visam kavim vispatim sasvatinam nitosanam vrsabham carsaninam

RV_06.001.08.2{36}  pretisanimisayantam pavakam rajantamagnim yajatam rayinam

RV_06.001.09.1{36}  so agna ije sasame ca marto yasta anat samidha havyadatim

RV_06.001.09.2{36}  ya ahutim pari veda namobhirvisvet sa vama dadhatetvotah

RV_06.001.10.1{36}  asma u te mahi mahe vidhema namobhiragne samidhota havyaih

RV_06.001.10.2{36}  vedi suno sahaso girbhirukthaira te bhadrayam sumatauyatema

RV_06.001.11.1{36}  a yastatantha rodasi vi bhasa sravobhisca sravasyastarutrah

RV_06.001.11.2{36}  brhadbhirvajai sthavirebhirasme revadbhiragne vitaram vi bhahi

RV_06.001.12.1{36}  nrvad vaso sadamid dhehyasme bhuri tokaya tanayaya pasvah

RV_06.001.12.2{36}  purviriso brhatirareagha asme bhadra sausravasani santu

RV_06.001.13.1{36}  purunyagne purudha tvaya vasuni rajan vasuta te asyam

RV_06.001.13.2{36}  puruni hi tve puruvara santyagne vasu vidhate rajani tve

 

RV_06.002.01.1{01}  tvam hi ksaitavad yaso.agne mitro na patyase

RV_06.002.01.2{01}  tvam vicarsane sravo vaso pustim na pusyasi

RV_06.002.02.1{01}  tvam hi sma carsanayo yajnebhirgirbhirilate

RV_06.002.02.2{01}  tvam vaji yatyavrko rajasturvisvacarsanih

RV_06.002.03.1{01}  sajosastva divo naro yajnasya ketumindhate

RV_06.002.03.2{01}  yad dha sya manuso janah sumnayurjuhve adhvare

RV_06.002.04.1{01}  rdhad yaste sudanave dhiya martah sasamate

RV_06.002.04.2{01}  uti sa brhato divo dviso amho na tarati

RV_06.002.05.1{01}  samidha yasta ahutim nisitim martyo nasat

RV_06.002.05.2{01}  vayavantamsa pusyati ksayamagne satayusam

RV_06.002.06.1{02}  tvesaste dhuma rnvati divi sanchukra atatah

RV_06.002.06.2{02}  suro na hi dyuta tvam krpa pavaka rocase

RV_06.002.07.1{02}  adha hi viksvidyo.asi priyo no atithih

RV_06.002.07.2{02}  ranvah puriva juryah sunurna trayayayyah

RV_06.002.08.1{02}  kratva hi drone ajyase.agne vaji na krtvyah

RV_06.002.08.2{02}  parijmevasvadha gayo.atyo na hvaryah sisuh

RV_06.002.09.1{02}  tvam tya cidacyutagne pasurna yavase

RV_06.002.09.2{02}  dhama ha yat te ajara vana vrscanti sikvasah

RV_06.002.10.1{02}  vesi hyadhvariyatamagne hota dame visam

RV_06.002.10.2{02}  samrdho vispate krnu jusasva havyamangirah

RV_06.002.11.1{02}  acha no mitramaho deva devanagne vocah sumatim rodasyoh

RV_06.002.11.2{02}  vihi svastim suksitim divo nrn dviso amhamsi duritatarema ta tarema tavavasa tarema

 

RV_06.003.01.1{03}  agne sa ksesad rtapa rteja uru jyotirnasate devayus te

RV_06.003.01.2{03}  yam tvam mitrena varunah sajosa deva pasi tyajasa martamamhah

RV_06.003.02.1{03}  ije yajnebhih sasame samibhirrdhadvarayagnaye dadasa

RV_06.003.02.2{03}  eva cana tam yasasamajustirnamho martam nasate na pradrptih

RV_06.003.03.1{03}  suro na yasya drsatirarepa bhima yadeti sucatasta a dhih

RV_06.003.03.2{03}  hesasvatah surudho nayamaktoh kutra cid ranvo vasatirvanejah

RV_06.003.04.1{03}  tigmam cidema mahi varpo asya bhasadasvo na yamasana asa

RV_06.003.04.2{03}  vijehamanah parasurna jihvam dravirna dravayati daru dhaksat

RV_06.003.05.1{03}  sa idasteva prati dhadasisyanchisita tejo.ayaso na dharam

RV_06.003.05.2{03}  citradhrajatiraratiryo aktorverna drusadva raghupatmajamhah

RV_06.003.06.1{04}  sa im rebho na prati vasta usrah socisa rarapiti mitramahah

RV_06.003.06.2{04}  naktam ya imaruso yo diva nrnamartyo aruso yo diva nrn

RV_06.003.07.1{04}  divo na yasya vidhato navinod vrsa ruksa osadhisu nunot

RV_06.003.07.2{04}  ghrna na yo dhrajasa patmana yanna rodasi vasunadam supatni

RV_06.003.08.1{04}  dhayobhirva yo yujyebhirarkairvidyun na davidyot svebhihsusmaih

RV_06.003.08.2{04}  sardho va yo marutam tataksa rbhurna tvesorabhasano adyaut

 

RV_06.004.01.1{05}  yatha hotarmanuso devatata yajnebhih suno sahaso yajasi

RV_06.004.01.2{05}  eva no adya samana samananusannagna usato yaksi devan

RV_06.004.02.1{05}  sa no vibhava caksanirna vastoragnirvandaru vedyascano dhat

RV_06.004.02.2{05}  visvayuryo amrto martyesusarbhud bhudatithirjatavedah

RV_06.004.03.1{05}  dyavo na yasya panayantyabhvam bhasamsi vaste suryo na sukrah

RV_06.004.03.2{05}  vi ya inotyajarah pavako.asnasya cicchisnathat purvyani

RV_06.004.04.1{05}  vadma hi suno asyadmasadva cakre agnirjanusajmannam

RV_06.004.04.2{05}  sa tvam na urjasana urjam dha rajeva jeravrke ksesyantah

RV_06.004.05.1{05}  nitikti yo varanamannamatti vayurna rastryatyetyaktun

RV_06.004.05.2{05}  turyama yasta adisamaratiratyo na hrutah patatah parihrut

RV_06.004.06.1{06}  a suryo na bhanumadbhirarkairagne tatantha rodasi vi bhasa

RV_06.004.06.2{06}  citro nayat pari tamamsyaktah socisa patmannausijo na diyan

RV_06.004.07.1{06}  tvam hi mandratamamarkasokairvavrmahe mahi nah srosyagne

RV_06.004.07.2{06}  indram na tva savasa devata vayum prnanti radhasanrtamah

RV_06.004.08.1{06}  nu no agne.avrkebhih svasti vesi rayah pathibhih parsyamhah

RV_06.004.08.2{06}  ta suribhyo grnate rasi sumnam madema satahimahsuvirah

 

RV_06.005.01.1{07}  huve vah sunum sahaso yuvanamadroghavacam matibhiryavistham

RV_06.005.01.2{07}  ya invati dravinani praceta visvavarani puruvaroadhruk

RV_06.005.02.1{07}  tve vasuni purvanika hotardosa vastorerire yajniyasah

RV_06.005.02.2{07}  ksameva visva bhuvanani yasmin sam saubhagani dadhirepavake

RV_06.005.03.1{07}  tvam viksu pradivah sida asu kratva rathirabhavo varyanam

RV_06.005.03.2{07}  ata inosi vidhate cikitvo vyanusag jatavedo vasuni

RV_06.005.04.1{07}  yo nah sanutyo abhidasadagne yo antaro mitramaho vanusyat

RV_06.005.04.2{07}  tamajarebhirvrsabhistava svaistapa tapistha tapasa tapasvan

RV_06.005.05.1{07}  yaste yajnena samidha ya ukthairarkebhih suno sahaso dadasat

RV_06.005.05.2{07}  sa martyesvamrta praceta raya dyumnena sravasa vi bhati

RV_06.005.06.1{07}  sa tat krdhisitastuyamagne sprdho badhasva sahasa sahasvan

RV_06.005.06.2{07}  yacchasyase dyubhirakto vacobhistajjusasva jariturghosi manma

RV_06.005.07.1{07}  asyama tam kamamagne tavoti asyama rayim rayivah suviram

RV_06.005.07.2{07}  asyama vajamabhi vajayanto.asyama dyumnamajarajaram te

 

RV_06.006.01.1{08}  pra navyasa sahasah sunumacha yajnena gatumava ichamanah

RV_06.006.01.2{08}  vrscadvanam krishnayamam rusantam viti hotarandivyam jigati

RV_06.006.02.1{08}  sa svitanastanyatu rocanastha ajarebhirnanadadbhiryavisthah

RV_06.006.02.2{08}  yah pavakah purutamah puruni prthunyagniranuyati bharvan

RV_06.006.03.1{08}  vi te visvag vatajutaso agne bhamasah suce sucayascaranti

RV_06.006.03.2{08}  tuvimraksaso divya navagva vana vananti dhrsata rujantah

RV_06.006.04.1{08}  ye te sukrasah sucayah sucismah ksam vapanti visitaso asvah

RV_06.006.04.2{08}  adha bhramasta urviya vi bhati yatayamano adhi sanu prsneh

RV_06.006.05.1{08}  adha jihva papatiti pra vrsno gosuyudho nasanih srjana

RV_06.006.05.2{08}  surasyeva prasitih ksatiragnerdurvarturbhimo dayate vanani

RV_06.006.06.1{08}  a bhanuna parthivani jrayamsi mahastodasya dhrsata tatantha

RV_06.006.06.2{08}  sa badhasvapa bhaya sahobhi sprdho vanusyan vanuso ni jurva

RV_06.006.07.1{08}  sa citra citram citayantamasme citraksatra citratamam vayodham

RV_06.006.07.2{08}  candram rayim puruviram brhantam candra candrabhirgrnate yuvasva

 

RV_06.007.01.1{09}  murdhanam divo aratim prthivya vaisvanaram rta a jatamagnim

RV_06.007.01.2{09}  kavim samrajamatithim jananamasanna patram janayanta devah

RV_06.007.02.1{09}  nabhim yajnanam sadanam rayinam mahamahavamabhisam navanta

RV_06.007.02.2{09}  vaisvanaram rathyamadhvaranam yajnasya ketum janayanta devah

RV_06.007.03.1{09}  tvad vipro jayate vajyagne tvad viraso abhimatisahah

RV_06.007.03.2{09}  vaisvanara tvamasmasu dhehi vasuni rajan sprhayayyani

RV_06.007.04.1{09}  tvam visve amrta jayamanam sisum na deva abhi sam navante

RV_06.007.04.2{09}  tava kratubhiramrtatvamayan vaisvanara yat pitroradideh

RV_06.007.05.1{09}  vaisvanara tava tani vratani mahanyagne nakira dadharsa

RV_06.007.05.2{09}  yajjayamanah pitrorupasthe.avindah ketum vayunesvahnam

RV_06.007.06.1{09}  vaisvanarasya vimitani caksasa sanuni divo amrtasya ketuna

RV_06.007.06.2{09}  tasyedu visva bhuvanadhi murdhani vaya iva ruruhuhsapta visruhah

RV_06.007.07.1{09}  vi yo rajamsyamimita sukraturvaisvanaro vi divo rocana kavih

RV_06.007.07.2{09}  pari yo visva bhuvanani paprathe.adabdho gopa amrtasya raksita

 

RV_06.008.01.1{10}  prksasya vrsno arusasya nu sahah pra nu vocam vidathajatavedasah

RV_06.008.01.2{10}  vaisvanaraya matirnavyasi sucih soma ivapavate caruragnaye

RV_06.008.02.1{10}  sa jayamanah parame vyomani vratanyagnirvratapa araksata

RV_06.008.02.2{10}  vyantariksamamimita sukraturvaisvanaro mahina nakamasprsat

RV_06.008.03.1{10}  vyastabhnad rodasi mitro adbhuto.antarvavadakrnojjyotisa tamah

RV_06.008.03.2{10}  vi carmaniva dhisane avartayad vaisvanaro visvamadhatta vrsnyam

RV_06.008.04.1{10}  apamupasthe mahisa agrbhnata viso rajanamupa tasthurrgmiyam

RV_06.008.04.2{10}  a duto agnimabharad vivasvato vaisvanaram matarisva paravatah

RV_06.008.05.1{10}  yuge-yuge vidathyam grnadbhyo.agne rayim yasasam dhehi navyasim

RV_06.008.05.2{10}  pavyeva rajannaghasamsamajara nica ni vrsca vaninam na tejasa

RV_06.008.06.1{10}  asmakamagne maghavatsu dharayanami ksatramajaram suviryam

RV_06.008.06.2{10}  vayam jayema satinam sahashrinam vaisvanara vajamagne tavotibhih

RV_06.008.07.1{10}  adabdhebhistava gopabhiriste.asmakam pahi trisadhastha surin

RV_06.008.07.2{10}  raksa ca no dadusam sardho agne vaisvanara pra catari stavanah

 

RV_06.009.01.1{11}  ahasca krishnamahararjunam ca vi vartete rajasi vedyabhih

RV_06.009.01.2{11}  vaisvanaro jayamano na rajavatirajjyotisagnistamamsi

RV_06.009.02.1{11}  naham tantum na vi janamyotum na yam vayanti samare'tamanah

RV_06.009.02.2{11}  kasya svit putra iha vaktvani paro vadatyavarena pitra

RV_06.009.03.1{11}  sa it tantum sa vi janatyotum sa vaktvany rtutha vadati

RV_06.009.03.2{11}  ya im ciketadamrtasya gopa avascaran paro anyena pasyan

RV_06.009.04.1{11}  ayam hota prathamah pasyatemamidam jyotiramrtam martyesu

RV_06.009.04.2{11}  ayam sa jajne dhruva a nisatto.amartyastanva vardhamanah

RV_06.009.05.1{11}  dhruvam jyotirnihitam drsaye kam mano javistham patayatsvantah

RV_06.009.05.2{11}  visve devah samanasah saketa ekam kratumabhivi yanti sadhu

RV_06.009.06.1{11}  vi me karna patayato vi caksurvidam jyotirhrdaya ahitam yat

RV_06.009.06.2{11}  vi me manascarati duraadhih kim svid vaksyamikimu nu manisye

RV_06.009.07.1{11}  visve deva anamasyan bhiyanastvamagne tamasi tasthivamsam

RV_06.009.07.2{11}  vaisvanaro.avatutaye no.amartyo.avatutaye nah

 

RV_06.010.01.1{12}  puro vo mandram divyam suvrktim prayati yajne agnimadhvaredadhidhvam

RV_06.010.01.2{12}  pura ukthebhih sa hi no vibhava svadhvara karati jatavedah

RV_06.010.02.1{12}  tamu dyumah purvanika hotaragne agnibhirmanusa idhanah

RV_06.010.02.2{12}  stomam yamasmai mamateva susam ghrtam na suci matayah pavante

RV_06.010.03.1{12}  pipaya sa sravasa martyesu yo agnaye dadasa vipra ukthaih

RV_06.010.03.2{12}  citrabhistamutibhiscitrasocirvrajasya sata gomato dadhati

RV_06.010.04.1{12}  a yah paprau jayamana urvi duredrsa bhasa krishnadhva

RV_06.010.04.2{12}  adha bahu cit tama urmyayastirah socisa dadrse pavakah

RV_06.010.05.1{12}  nu nascitram puruvajabhiruti agne rayim maghavadbhyasca dhehi

RV_06.010.05.2{12}  ye radhasa sravasa catyanyan suviryebhiscabhi santi janan

RV_06.010.06.1{12}  imam yajnam cano dha agna usan yam ta asano juhute havisman

RV_06.010.06.2{12}  bharadvajesu dadhise suvrktimavirvajasya gadhyasya satau

RV_06.010.07.1{12}  vi dvesamsinuhi vardhayelam madema satahimah suvirah

 

RV_06.011.01.1{13}  yajasva hotarisito yajiyanagne badho marutam na prayukti

RV_06.011.01.2{13}  a no mitravaruna nasatya dyava hotraya prthivi vavrtyah

RV_06.011.02.1{13}  tvam hota mandratamo no adhrugantardevo vidatha martyesu

RV_06.011.02.2{13}  pavakaya juhva vahnirasagne yajasva tanvam tava svam

RV_06.011.03.1{13}  dhanya cid dhi tve dhisana vasti pra devan janma grnate yajadhyai

RV_06.011.03.2{13}  vepistho angirasam yad dha vipro madhu chando bhanati rebha istau

RV_06.011.04.1{13}  adidyutat svapako vibhavagne yajasva rodasi uruci

RV_06.011.04.2{13}  ayum na yam namasa ratahavya anjanti suprayasam panca janah

RV_06.011.05.1{13}  vrnje ha yan namasa barhiragnavayami srug ghrtavati suvrktih

RV_06.011.05.2{13}  amyaksi sadma sadane prthivya asrayi yajnah surye na caksuh

RV_06.011.06.1{13}  dasasya nah purvanika hotardevebhiragne agnibhiridhanah

RV_06.011.06.2{13}  rayah suno sahaso vavasana ati srasema vrjanam namhah

 

RV_06.012.01.1{14}  madhye hota durone barhiso ral agnistodasya rodasi yajadhyai

RV_06.012.01.2{14}  ayam sa sunuh sahasa rtava durat suryo na socisa tatana

RV_06.012.02.1{14}  a yasmin tve svapake yajatra yaksad rajan sarvatateva nudyauh

RV_06.012.02.2{14}  trisadhasthastataruso na jamho havya maghani manusa yajadhyai

RV_06.012.03.1{14}  tejistha yasyaratirvanerat todo adhvan na vrdhasano adyaut

RV_06.012.03.2{14}  adrogho na dravita cetati tmannamartyo.avartra osadhisu

RV_06.012.04.1{14}  sasmakebhiretari na susairagni stave dama a jatavedah

RV_06.012.04.2{14}  drvanno vanvan kratva narvosrah piteva jarayayi yajnaih

RV_06.012.05.1{14}  adha smasya panayanti bhaso vrtha yat taksadanuyati prthvim

RV_06.012.05.2{14}  sadyo yah syandro visito dhaviyan rno na tayurati dhanva rat

RV_06.012.06.1{14}  sa tvam no arvan nidaya visvebhiragne agnibhiridhanah

RV_06.012.06.2{14}  vesi rayo vi yasi duchuna madema satahimah suvirah

 

RV_06.013.01.1{15}  tvad visva subhaga saubhaganyagne vi yanti vanino na vayah

RV_06.013.01.2{15}  srusti rayirvajo vrtraturye divo vrstiridyo ritirapam

RV_06.013.02.1{15}  tvam bhago na a hi ratnamise parijmeva ksayasi dasmavarcah

RV_06.013.02.2{15}  agne mitro na brhata rtasyasi ksatta vamasya deva bhureh

RV_06.013.03.1{15}  sa satpatih savasa hanti vrtramagne vipro vi panerbhartivajam

RV_06.013.03.2{15}  yam tvam praceta rtajata raya sajosa naptrapam hinosi

RV_06.013.04.1{15}  yaste suno sahaso girbhirukthairyajnairmarto nisitim vedyanat

RV_06.013.04.2{15}  visvam sa deva prati varamagne dhatte dhanyam patyate vasavyaih

RV_06.013.05.1{15}  ta nrbhya a sausravasa suviragne suno sahasah pusyasedhah

RV_06.013.05.2{15}  krnosi yacchavasa bhuri pasvo vayo vrkayarayejasuraye

RV_06.013.06.1{15}  vadma suno sahaso no vihaya agne tokam tanayam vaji no dah

RV_06.013.06.2{15}  visvabhirgirbhirabhi purtimasyam madema satahimah suvirah

 

RV_06.014.01.1{16}  agna yo martyo duvo dhiyam jujosa dhitibhih

RV_06.014.01.2{16}  bhasan nusa pra purvya isam vuritavase

RV_06.014.02.1{16}  agnirid dhi praceta agnirvedhastama rsih

RV_06.014.02.2{16}  agnim hotaramilate yajnesu manuso visah

RV_06.014.03.1{16}  nana hyagne.avase spardhante rayo aryah

RV_06.014.03.2{16}  turvanto dasyumayavo vrataih siksanto avratam

RV_06.014.04.1{16}  agnirapsam rtisaham viram dadati satpatim

RV_06.014.04.2{16}  yasya trasanti savasah samcaksi satravo bhiya

RV_06.014.05.1{16}  agnirhi vidmana nido devo martamurusyati

RV_06.014.05.2{16}  sahava yasyavrto rayirvajesvavrtah

RV_06.014.06.1{16}  acha no mitramaho ...

 

RV_06.015.01.1{17}  imamu su vo atithimusarbudham visvasam visam patimrnjase gira

RV_06.015.01.2{17}  vetid divo janusa kaccida sucirjyok cidatti garbho yadacyutam

RV_06.015.02.1{17}  mitram na yam sudhitam bhrgavo dadhurvanaspatavidyamurdhvasocisam

RV_06.015.02.2{17}  sa tvam suprito vitahavye adbhuta prasastibhirmahayase dive dive

RV_06.015.03.1{17}  sa tvam daksasyavrko vrdho bhuraryah parasyantarasya tarusah

RV_06.015.03.2{17}  rayah suno sahaso martyesva chardiryacha vitahavyaya sapratho bharadvajaya saprathah

RV_06.015.04.1{17}  dyutanam vo atithim svarnaramagnim hotaram manusah svadhvaram

RV_06.015.04.2{17}  vipram na dyuksavacasam suvrktibhirhavyavahamaratim devam rnjase

RV_06.015.05.1{17}  pavakaya yascitayantya krpa ksaman ruruca usaso na bhanuna

RV_06.015.05.2{17}  turvan na yamannetasasya nu rana a yo ghrne na tatrsano ajarah

RV_06.015.06.1{18}  agnim-agnim vah samidha duvasyata priyam-priyam vo atithim grnisani

RV_06.015.06.2{18}  upa vo girbhiramrtam vivasata devo devesu vanate hi varyam devo devesu vanate hi no duvah

RV_06.015.07.1{18}  samiddhamagnim samidha gira grne sucim pavakam puro adhvare dhruvam

RV_06.015.07.2{18}  vipram hotaram puruvaramadruham kavim sumnairimahe jatavedasam

RV_06.015.08.1{18}  tvam dutamagne amrtam yuge-yuge havyavaham dadhire payumidyam

RV_06.015.08.2{18}  devasasca martasasca jagrvim vibhum vispatim namasa ni sedire

RV_06.015.09.1{18}  vibhusannagna ubhayananu vrata duto devanam rajasi samiyase

RV_06.015.09.2{18}  yat te dhitim sumatimavrnimahe.adha sma nastrivaruthah sivo bhava

RV_06.015.10.1{18}  tam supratikam sudrsam svancamavidvamso vidustaram sapema

RV_06.015.10.2{18}  sa yaksad visva vayunani vidvan pra havyamagniramrtesu vocat

RV_06.015.11.1{19}  tamagne pasyuta tam piparsi yasta anat kavaye sura dhitim

RV_06.015.11.2{19}  yajnasya va nisitim voditim va tamit prnaksi savasota raya

RV_06.015.12.1{19}  tvamagne vanusyato ni pahi tvamu nah sahasavannavadyat

RV_06.015.12.2{19}  sam tva dhvasmanvadabhyetu pathah sam rayi sprhayayyahsahashri

RV_06.015.13.1{19}  agnirhota grhapatih sa raja visva veda janima jatavedah

RV_06.015.13.2{19}  devanamuta yo martyanam yajisthah sa pra yajatam rtava

RV_06.015.14.1{19}  agne yadadya viso adhvarasya hotah pavakasoce ves tvam hi yajva

RV_06.015.14.2{19}  rta yajasi mahina vi yad bhurhavya vaha yavistha ya te adya

RV_06.015.15.1{19}  abhi prayamsi sudhitani hi khyo ni tva dadhita rodasi yajadhyai

RV_06.015.15.2{19}  ava no maghavan vajasatavagne visvani durita tarema ta tarema tavavasa tarema

RV_06.015.16.1{20}  agne visvebhih svanika devairurnavantam prathamah sida yonim

RV_06.015.16.2{20}  kulayinam ghrtavantam savitre yajnam naya yajamanaya sadhu

RV_06.015.17.1{20}  imamu tyamatharvavadagnim manthanti vedhasah

RV_06.015.17.2{20}  yamankuyantamanayannamuram syavyabhyah

RV_06.015.18.1{20}  janisva devavitaye sarvatata svastaye

RV_06.015.18.2{20}  a devan vaksyamrtan rtavrdho yajnam devesu pisprsah

RV_06.015.19.1{20}  vayamu tva grhapate jananamagne akarma samidha brhantam

RV_06.015.19.2{20}  asthuri no garhapatyani santu tigmena nastejasa sam sisadhi

RV_06.016.01.1{21}  tvamagne yajnanam hota visvesam hitah

RV_06.016.01.2{21}  devebhirmanuse jane

RV_06.016.02.1{21}  sa no mandrabhiradhvare jihvabhiryaja mahah

RV_06.016.02.2{21}  a devan vaksi yaksi ca

RV_06.016.03.1{21}  vettha hi vedho adhvanah pathasca devanjasa

RV_06.016.03.2{21}  agne yajnesu sukrato

RV_06.016.04.1{21}  tvamile adha dvita bharato vajibhih sunam

RV_06.016.04.2{21}  ije yajneayat divi

RV_06.016.05.1{21}  tvamima varya puru divodasaya sunvate

RV_06.016.05.2{21}  bharadvajaya dasuse

RV_06.016.06.1{22}  tvam duto amartya a vaha daivyam janam

RV_06.016.06.2{22}  srnvan viprasya sustutim

RV_06.016.07.1{22}  tvamagne svadhyo martaso deva vitaye

RV_06.016.07.2{22}  yajnesu devamilate

RV_06.016.08.1{22}  tava pra yaksi sandrsamuta kratum sudanavah

RV_06.016.08.2{22}  visve jusanta kaminah

RV_06.016.09.1{22}  tvam hota manurhito vahnirasa vidustarah

RV_06.016.09.2{22}  agne yaksidivo visah

RV_06.016.10.1{22}  agna a yahi vitaye grnano havyadataye

RV_06.016.10.2{22}  ni hota satsi barhisi

RV_06.016.11.1{23}  tam tva samidbhirangiro ghrtena vardhayamasi

RV_06.016.11.2{23}  brhacchoca yavisthya

RV_06.016.12.1{23}  sa nah prthu sravayyamacha deva vivasasi

RV_06.016.12.2{23}  brhadagne suviryam

RV_06.016.13.1{23}  tvamagne puskaradadhyatharva niramanthata

RV_06.016.13.2{23}  murdhno visvasya vaghatah

RV_06.016.14.1{23}  tamu tva dadhyamm rsih putra idhe atharvanah

RV_06.016.14.2{23}  vrtrahanam purandaram

RV_06.016.15.1{23}  tamu tva pathyo vrsa samidhe dasyuhantamam

RV_06.016.15.2{23}  dhanamjayam rane-rane

RV_06.016.16.1{24}  ehyu su bravani te.agna itthetara girah

RV_06.016.16.2{24}  ebhirvardhasa indubhih

RV_06.016.17.1{24}  yatra kva ca te mano daksam dadhasa uttaram

RV_06.016.17.2{24}  tatra sadah krnavase

RV_06.016.18.1{24}  nahi te purtamaksipad bhuvan nemanam vaso

RV_06.016.18.2{24}  atha duvo vanavase

RV_06.016.19.1{24}  agniragami bharato vrtraha purucetanah

RV_06.016.19.2{24}  divodasasya satpatih

RV_06.016.20.1{24}  sa hi visvati parthiva rayim dasan mahitvana

RV_06.016.20.2{24}  vanvannavato astrtah

RV_06.016.21.1{25}  sa pratnavan naviyasagne dyumnena samyata

RV_06.016.21.2{25}  brhat tatanthabhanuna

RV_06.016.22.1{25}  pra vah sakhayo agnaye stomam yajnam ca dhrsnuya

RV_06.016.22.2{25}  arcagaya ca vedhase

RV_06.016.23.1{25}  sa hi yo manusa yuga sidad dhota kavikratuh

RV_06.016.23.2{25}  dutasca havyavahanah

RV_06.016.24.1{25}  ta rajana sucivratadityan marutam ganam

RV_06.016.24.2{25}  vaso yaksiha rodasi

RV_06.016.25.1{25}  vasvi te agne sandrstirisayate martyaya

RV_06.016.25.2{25}  urjo napadamrtasya

RV_06.016.26.1{26}  kratva da astu srestho.adya tva vanvan sureknah

RV_06.016.26.2{26}  marta anasa suvrktim

RV_06.016.27.1{26}  te te agne tvota isayanto visvamayuh

RV_06.016.27.2{26}  taranto aryo aratirvanvanto aryo aratih

RV_06.016.28.1{26}  agnistigmena socisa yasad visvam nyatrinam

RV_06.016.28.2{26}  agnirnovanate rayim

RV_06.016.29.1{26}  suviram rayima bhara jatavedo vicarsane

RV_06.016.29.2{26}  jahi raksamsi sukrato

RV_06.016.30.1{26}  tvam nah pahyamhaso jatavedo aghayatah

RV_06.016.30.2{26}  raksa no brahmanas kave

RV_06.016.31.1{27}  yo no agne dureva a marto vadhaya dasati

RV_06.016.31.2{27}  tasman nah pahyamhasah

RV_06.016.32.1{27}  tvam tam deva jihvaya pari badhasva duskrtam

RV_06.016.32.2{27}  marto yo nojighamsati

RV_06.016.33.1{27}  bharadvajaya saprathah sarma yacha sahantya

RV_06.016.33.2{27}  agne varenyamvasu

RV_06.016.34.1{27}  agnirvrtrani janghanad dravinasyurvipanyaya

RV_06.016.34.2{27}  samiddhah sukra ahutah

RV_06.016.35.1{27}  garbhe matuh pitus pita vididyutano aksare

RV_06.016.35.2{27}  sidannrtasya yonima

RV_06.016.36.1{28}  brahma prajavada bhara jatavedo vicarsane

RV_06.016.36.2{28}  agne yad did ayad divi

RV_06.016.37.1{28}  upa tva ranvasandrsam prayasvantah sahaskrta

RV_06.016.37.2{28}  agne sasrjmahe girah

RV_06.016.38.1{28}  upa chayamiva ghrneraganma sarma te vayam

RV_06.016.38.2{28}  agne hiranyasandrsah

RV_06.016.39.1{28}  ya ugra iva saryaha tigmasrngo na vamsagah

RV_06.016.39.2{28}  agne puro rurojitha

RV_06.016.40.1{28}  a yam haste na khadinam sisum jatam na bibhrati

RV_06.016.40.2{28}  visamagnim svadhvaram

RV_06.016.41.1{29}  pra devam devavitaye bharata vasuvittamam

RV_06.016.41.2{29}  a sve yonau ni sidatu

RV_06.016.42.1{29}  a jatam jatavedasi priyam sisitatithim

RV_06.016.42.2{29}  syona a grhapatim

RV_06.016.43.1{29}  agne yuksva hi ye tavasvaso deva sadhavah

RV_06.016.43.2{29}  aram vahanti manyave

RV_06.016.44.1{29}  acha no yahya vahabhi prayamsi vitaye

RV_06.016.44.2{29}  a devan somapitaye

RV_06.016.45.1{29}  udagne bharata dyumadajasrena davidyutat

RV_06.016.45.2{29}  soca vi bhahyajara

RV_06.016.46.1{30}  viti yo devam marto duvasyedagnimilitadhvare havisman

RV_06.016.46.2{30}  hotaram satyayajam rodasyoruttanahasto namasa vivaset

RV_06.016.47.1{30}  a te agna rca havirhrda tastam bharamasi

RV_06.016.47.2{30}  te te bhavantuksana rsabhaso vasa uta

RV_06.016.48.1{30}  agnim devaso agriyamindhate vrtrahantamam

RV_06.016.48.2{30}  yena vasunyabhrta trlha raksamsi vajinasu yajniyam

 

RV_06.017.01.1{01}  piba somamabhi yamugra tarda urvam gavyam mahi grnanaindra

RV_06.017.01.2{01}  vi yo dhrsno vadhiso vajrahasta visva vrtramamitriya savobhih

RV_06.017.02.1{01}  sa im pahi ya rjisi tarutro yah sipravan vrsabho yo matinam

RV_06.017.02.2{01}  yo gotrabhid vajrabhrd yo haristhah sa indra citranabhi trndhi vajan

RV_06.017.03.1{01}  eva pahi pratnatha mandatu tva srudhi brahma vavrdhasvotagirbhih

RV_06.017.03.2{01}  avih suryam krnuhi pipihiso jahi satrunrabhi ga indra trndhi

RV_06.017.04.1{01}  te tva mada brhadindra svadhava ime pita uksayanta dyumantam

RV_06.017.04.2{01}  mahamanunam tavasam vibhutim matsaraso jarhrsanta prasaham

RV_06.017.05.1{01}  yebhih suryamusasam mandasano.avasayo.apa drlhani dardrat

RV_06.017.05.2{01}  mahamadrim pari ga indra santam nuttha acyutam sadasas pari svat

RV_06.017.06.1{02}  tava kratva tava tad damsanabhiramasu pakvam sacya ni didhah

RV_06.017.06.2{02}  aurnordura ushriyabhyo vi drlhodurvad ga asrjo angirasvan

RV_06.017.07.1{02}  papratha ksam mahi danso vyurvimupa dyam rsvo brhadindra stabhayah

RV_06.017.07.2{02}  adharayo rodasi devaputre pratne matara yahvi rtasya

RV_06.017.08.1{02}  adha tva visve pura indra deva ekam tavasam dadhire bharaya

RV_06.017.08.2{02}  adevo yadabhyauhista devan svarsata vrnata indramatra

RV_06.017.09.1{02}  adha dyauscit te apa sa nu vajrad dvitanamad bhiyasa svasya manyoh

RV_06.017.09.2{02}  ahim yadindro abhyohasanam ni cid visvayuh sayathe jaghana

RV_06.017.10.1{02}  adha tvasta te maha ugra vajram sahasrabhrstim vavrtacchatashrim

RV_06.017.10.2{02}  nikamamaramanasam yena navantamahim sam pinagrjisin

RV_06.017.11.1{03}  vardhan yam visve marutah sajosah pacacchatam mahisanindra tubhyam

RV_06.017.11.2{03}  pusa visnustrini saramsi dhavan vrtrahanam madiramamsumasmai

RV_06.017.12.1{03}  a ksodo mahi vrtam nadinam paristhitamasrja urmimapam

RV_06.017.12.2{03}  tasamanu pravata indra pantham prardayo nicirapasah samudram

RV_06.017.13.1{03}  eva ta visva cakrvamsamindram mahamugramajuryam sahodam

RV_06.017.13.2{03}  suviram tva svayudham suvajrama brahma navyamavase vavrtyat

RV_06.017.14.1{03}  sa no vajaya sravasa ise ca raye dhehi dyumata indra vipran

RV_06.017.14.2{03}  bharadvaje nrvata indra surin divi ca smaidhi parye na indra

RV_06.017.15.1{03}  aya vajam devahitam sanema madema satahimah suvirah

 

RV_06.018.01.1{04}  tamu stuhi yo abhibhutyoja vanvannavatah puruhuta indrah

RV_06.018.01.2{04}  asalhamugram sahamanamabhirgirbhirvardha vrsabham carsaninam

RV_06.018.02.1{04}  sa yudhmah satva khajakrt samadva tuvimrakso nadanuman rjisi

RV_06.018.02.2{04}  brhadrenuscyavano manusinamekah krstinamabhavat sahava

RV_06.018.03.1{04}  tvam ha nu tyadadamayo dasyunrekah krstiravanoraryaya

RV_06.018.03.2{04}  asti svin nu viryam tat ta indra na svidasti tad rtutha vi vocah

RV_06.018.04.1{04}  sadid dhi te tuvijatasya manye sahah sahistha turatasturasya

RV_06.018.04.2{04}  ugramugrasya tavasastaviyo.aradhrasya radhraturo babhuva

RV_06.018.05.1{04}  tan nah pratnam sakhyamastu yusme ittha vadadbhirvalamangirobhih

RV_06.018.05.2{04}  hannacyutacyud dasmesayantam rnoh puro vi duroasya visvah

RV_06.018.06.1{05}  sa hi dhibhirhavyo astyugra isanakrn mahati vrtraturye

RV_06.018.06.2{05}  sa tokasata tanaye sa vajri vitantasayyo abhavat samatsu

RV_06.018.07.1{05}  sa majmana janima manusanamamartyena namnati pra sarsre

RV_06.018.07.2{05}  sa dyumnena sa savasota raya sa viryena nrtamah samokah

RV_06.018.08.1{05}  sa yo na muhe na mithu jano bhut sumantunama cumurim dhunim ca

RV_06.018.08.2{05}  vrnak piprum sambaram susnamindrah puramcyautnaya sayathaya nu cit

RV_06.018.09.1{05}  udavata tvaksasa panyasa ca vrtrahatyaya rathamindra tistha

RV_06.018.09.2{05}  dhisva vajram hasta a daksinatrabhi pra manda purudatra mayah

RV_06.018.10.1{05}  agnirna suskam vanamindra heti rakso ni dhaksyasanirna bhima

RV_06.018.10.2{05}  gambhiraya rsvaya yo rurojadhvanayad durita dambhayacca

RV_06.018.11.1{06}  a sahasram pathibhirindra raya tuvidyumna tuvivajebhirarvak

RV_06.018.11.2{06}  yahi suno sahaso yasya nu cidadeva ise puruhuta yotoh

RV_06.018.12.1{06}  pra tuvidyumnasya sthavirasya ghrsverdivo rarapse mahima prthivyah

RV_06.018.12.2{06}  nasya satrurna pratimanamasti na pratisthihpurumayasya sahyoh

RV_06.018.13.1{06}  pra tat te adya karanam krtam bhut kutsam yadayumatithigvamasmai

RV_06.018.13.2{06}  puru sahasra ni sisa abhi ksamut turvayanam dhrsata ninetha

RV_06.018.14.1{06}  anu tvahighne adha deva deva madan visve kavitamam kavinam

RV_06.018.14.2{06}  karo yatra varivo badhitaya dive janaya tanve grnanah

RV_06.018.15.1{06}  anu dyavaprthivi tat ta ojo.amartya jihata indra devah

RV_06.018.15.2{06}  krsva krtno akrtam yat te astyuktham naviyo janayasva yajnaih

 

RV_06.019.01.1{07}  mahanindro nrvada carsanipra uta dvibarha aminah sahobhih

RV_06.019.01.2{07}  asmadryag vavrdhe viryayoruh prthuh sukrtah kartrbhirbhut

RV_06.019.02.1{07}  indrameva dhisana sataye dhad brhantam rsvamajaram yuvanam

RV_06.019.02.2{07}  asalhena savasa susuvamsam sadyascid yo vavrdhe asami

RV_06.019.03.1{07}  prthu karasna bahula gabhasti asmadryak sam mimihi sravamsi

RV_06.019.03.2{07}  yutheva pasvah pasupa damuna asmanindrabhya vavrtsvajau

RV_06.019.04.1{07}  tam va indram catinamasya sakairiha nunam vajayanto huvema

RV_06.019.04.2{07}  yatha cit purve jaritara asuranedya anavadya aristah

RV_06.019.05.1{07}  dhrtavrato dhanadah somavrddhah sa hi vamasya vasunah puruksuh

RV_06.019.05.2{07}  sam jagmire pathya rayo asmin samudre na sindhavo yadamanah

RV_06.019.06.1{08}  savistham na a bhara sura sava ojisthamojo abhibhutaugram

RV_06.019.06.2{08}  visva dyumna vrsnya manusanamasmabhyam daharivo madayadhyai

RV_06.019.07.1{08}  yaste madah prtanasal amrdhra indra tam na a bhara susuvamsam

RV_06.019.07.2{08}  yena tokasya tanayasya satau mamsimahi jigivamsastvotah

RV_06.019.08.1{08}  a no bhara vrsanam susmamindra dhanasprtam susuvamsam sudaksam

RV_06.019.08.2{08}  yena vamsama prtanasu satrun tavotibhiruta jaminrajamin

RV_06.019.09.1{08}  a te susmo vrsabha etu pascadottaradadharada purastat

RV_06.019.09.2{08}  a visvato abhi sametvarvam indra dyumnam svarvad dhehyasme

RV_06.019.10.1{08}  nrvat ta indra nrtamabhiruti vamsimahi vamam sromatebhih

RV_06.019.10.2{08}  ikse hi vasva ubhayasya rajan dha ratnam mahi sthuram brhantam

RV_06.019.11.1{08}  marutvantam vrsabham ...

RV_06.019.12.1{08}  janam vajrin mahi cin manyamanamebhyo nrbhyo randhaya yesvasmi

RV_06.019.12.2{08}  adha hi tva prthivyam surasatau havamahe tanayegosvapsu

RV_06.019.13.1{08}  vayam ta ebhih puruhuta sakhyaih satroh-satroruttara itsyama

RV_06.019.13.2{08}  ghnanto vrtranyubhayani sura raya madema brhatatvotah

 

RV_06.020.01.1{09}  dyaurna ya indrabhi bhumaryastasthau rayih savasa prtsu janan

RV_06.020.01.2{09}  tam nah sahasrabharamurvarasam daddhi suno sahaso vrtraturam

RV_06.020.02.1{09}  divo na tubhyamanvindra satrasuryam devebhirdhayi visvam

RV_06.020.02.2{09}  ahim yad vrtramapo vavrivamsam hannrjisin visnunasacanah

RV_06.020.03.1{09}  turvannojiyan tavasastaviyan krtabrahmendro vrddhamahah

RV_06.020.03.2{09}  rajabhavan madhunah somyasya visvasam yat puram dartnumavat

RV_06.020.04.1{09}  satairapadran panaya indratra dasonaye kavaye.arkasatau

RV_06.020.04.2{09}  vadhaih susnasyasusasya mayah pitvo narirecit kimcana pra

RV_06.020.05.1{09}  maho druho apa visvayu dhayi vajrasya yat patane padi susnah

RV_06.020.05.2{09}  uru sa saratham sarathaye karindrah kutsaya suryasya satau

RV_06.020.06.1{10}  pra syeno na madiramamsumasmai siro dasasya namucermathayan

RV_06.020.06.2{10}  pravan namim sapyam sasantam prnag raya samisa sam svasti

RV_06.020.07.1{10}  vi piprorahimayasya drlhah puro vajrinchavasa na dardah

RV_06.020.07.2{10}  sudaman tad rekno apramrsyam rjisvane datram dasuse dah

RV_06.020.08.1{10}  sa vetasum dasamayam dasonim tutujimindrah svabhistisumnah

RV_06.020.08.2{10}  a tugram sasvadibham dyotanaya maturna simupa srja iyadhyai

RV_06.020.09.1{10}  sa im sprdho vanate apratito bibhrad vajram vrtrahanam gabhastau

RV_06.020.09.2{10}  tisthad dhari adhyasteva garte vacoyuja vahata indram rsvam

RV_06.020.10.1{10}  sanema te.avasa navya indra pra purava stavanta ena yajnaih

RV_06.020.10.2{10}  sapta yat purah sarma saradirdard dhan dasih purukutsaya siksan

RV_06.020.11.1{10}  tvam vrdha indra purvyo bhurvarivasyannusane kavyaya

RV_06.020.11.2{10}  para navavastvamanudeyam mahe pitre dadatha svam napatam

RV_06.020.12.1{10}  tvam dhunirindra ...

RV_06.020.13.1{10}  tava ha tyadindra visvamajau sasto dhunicumuri ya ha sisvap

RV_06.020.13.2{10}  didayadit tubhyam somebhih sunvan dabhitiridhmabhrtih pakthyarkaih

 

RV_06.021.01.1{11}  ima u tva purutamasya karorhavyam vira havya havante

RV_06.021.01.2{11}  dhiyo rathesthamajaram naviyo rayirvibhutiriyate vacasya

RV_06.021.02.1{11}  tamu stusa indram yo vidano girvahasam girbhiryajnavrddham

RV_06.021.02.2{11}  yasya divamati mahna prthivyah purumayasya riricemahitvam

RV_06.021.03.1{11}  sa it tamo.avayunam tatanvat suryena vayunavaccakara

RV_06.021.03.2{11}  kada te marta amrtasya dhameyaksanto na minanti svadhavah

RV_06.021.04.1{11}  yasta cakara sa kuha svidindrah kama janam carati kasu viksu

RV_06.021.04.2{11}  kaste yajno manase sam varaya ko arka indrakatamah sa hota

RV_06.021.05.1{11}  ida hi te vevisatah purajah pratnasa asuh purukrt sakhayah

RV_06.021.05.2{11}  ye madhyamasa uta nutanasa utavamasya puruhuta bodhi

RV_06.021.06.1{12}  tam prchanto.avarasah parani pratna ta indra srutyanu yemuh

RV_06.021.06.2{12}  arcamasi vira brahmavaho yadeva vidma tat tva mahantam

RV_06.021.07.1{12}  abhi tva pajo raksaso vi tasthe mahi jajnanamabhi tat su tistha

RV_06.021.07.2{12}  tava pratnena yujyena sakhya vajrena dhrsno apata nudasva

RV_06.021.08.1{12}  sa tu srudhindra nutanasya brahmanyato vira karudhayah

RV_06.021.08.2{12}  tvam hyapih pradivi pitrnam sasvad babhutha suhava estau

RV_06.021.09.1{12}  protaye varunam mitramindram marutah krsvavase no adya

RV_06.021.09.2{12}  pra pusanam visnumagnim purandhim savitaramosadhih parvatamsca

RV_06.021.10.1{12}  ima u tva purusaka prayajyo jaritaro abhyarcantyarkaih

RV_06.021.10.2{12}  srudhi havama huvato huvano na tvavananyo amrta tvadasti

RV_06.021.11.1{12}  nu ma a vacamupa yahi vidvan visvebhih suno sahaso yajatraih

RV_06.021.11.2{12}  ye agnijihva rtasapa asurye manum cakruruparam dasaya

RV_06.021.12.1{12}  sa no bodhi puraeta sugesuta durgesu pathikrd vidanah

RV_06.021.12.2{12}  ye asramasa uravo vahisthastebhirna indrabhi vaksi vajam

 

RV_06.022.01.1{13}  ya eka id dhavyascarsaninamindram tam girbhirabhyarca abhih

RV_06.022.01.2{13}  yah patyate vrsabho vrsnyavan satyah satva purumayah sahasvan

RV_06.022.02.1{13}  tamu nah purve pitaro navagvah sapta vipraso abhi vajayantah

RV_06.022.02.2{13}  naksaddabham taturim parvatesthamadroghavacam matibhih savistham

RV_06.022.03.1{13}  tamimaha indramasya rayah puruvirasya nrvatah puruksoh

RV_06.022.03.2{13}  yo askrdhoyurajarah svarvan tama bhara harivo madayadhyai

RV_06.022.04.1{13}  tan no vi voco yadi te pura cijjaritara anasuh sumnamindra

RV_06.022.04.2{13}  kaste bhagah kim vayo dudhra khidvah puruhuta puruvaso.asuraghnah

RV_06.022.05.1{13}  tam prchanti vajrahastam rathesthamindram vepi vakvariyasya nu gih

RV_06.022.05.2{13}  tuvigrabham tuvikurmim rabhodam gatumise naksate tumramacha

RV_06.022.06.1{14}  aya ha tyam mayaya vavrdhanam manojuva svatavah parvatena

RV_06.022.06.2{14}  acyuta cid vilita svojo rujo vi drlha dhrsata virapsin

RV_06.022.07.1{14}  tam vo dhiya navyasya savistham pratnam pratnavat paritamsayadhyai

RV_06.022.07.2{14}  sa no vaksadanimanah suvahmendro visvanyatidurgahani

RV_06.022.08.1{14}  a janaya druhvane parthivani divyani dipayo.antariksa

RV_06.022.08.2{14}  tapa vrsan visvatah socisa tan brahmadvise socaya ksamapasca

RV_06.022.09.1{14}  bhuvo janasya divyasya raja parthivasya jagatastvesasandrk

RV_06.022.09.2{14}  dhisva vajram daksina indra haste visva ajurya dayase vi mayah

RV_06.022.10.1{14}  a samyatamindra nah svastim satruturyaya brhatimamrdhram

RV_06.022.10.2{14}  yaya dasanyaryani vrtra karo vajrin sutuka nahusani

RV_06.022.11.1{14}  sa no niyudbhih puruhuta vedho visvavarabhira gahi prayajyo

RV_06.022.11.2{14}  na ya adevo varate na deva abhiryahi tuyama madryadrik

 

RV_06.023.01.1{15}  suta it tvam nimisla indra some stome brahmani sasyamanaukthe

RV_06.023.01.2{15}  yad va yuktabhyam maghavan haribhyam bibhrad vajrambahvorindra yasi

RV_06.023.02.1{15}  yad va divi parye susvimindra vrtrahatye.avasi surasatau

RV_06.023.02.2{15}  yad va daksasya bibhyuso abibhyadarandhayah sardhata indra dasyun

RV_06.023.03.1{15}  pata sutamindro astu somam pranenirugro jaritaramuti

RV_06.023.03.2{15}  karta viraya susvaya u lokam data vasu stuvate kiraye cit

RV_06.023.04.1{15}  ganteyanti savana haribhyam babhrirvajram papih somam dadirgah

RV_06.023.04.2{15}  karta viram naryam sarvaviram srota havamgrnata stomavahah

RV_06.023.05.1{15}  asmai vayam yad vavana tad vivisma indraya yo nah pradivo apas kah

RV_06.023.05.2{15}  sute some stumasi samsadukthendraya brahma vardhanam yathasat

RV_06.023.06.1{16}  brahmani hi cakrse vardhanani tavat ta indra matibhirvivismah

RV_06.023.06.2{16}  sute some sutapah santamani randrya kriyasma vaksanani yajnaih

RV_06.023.07.1{16}  sa no bodhi purolasam raranah piba tu somam gorjikamindra

RV_06.023.07.2{16}  edam barhiryajamanasya sidorum krdhi tvayata u lokam

RV_06.023.08.1{16}  sa mandasva hyanu josamugra pra tva yajnasa ime asnuvantu

RV_06.023.08.2{16}  preme havasah puruhutamasme a tveyam dhiravasa indra yamyah

RV_06.023.09.1{16}  tam vah sakhayah sam yatha sutesu somebhirim prnata bhojamindram

RV_06.023.09.2{16}  kuvit tasma asati no bharaya na susvimindro.avase mrdhati

RV_06.023.10.1{16}  evedindrah sute astavi some bharadvajesu ksayadin maghonah

RV_06.023.10.2{16}  asad yatha jaritra uta suririndro rayo visvavarasya data

 

RV_06.024.01.1{17}  vrsa mada indre sloka uktha saca somesu sutapa rjisi

RV_06.024.01.2{17}  arcatryo maghava nrbhya ukthairdyukso raja giramaksitotih

RV_06.024.02.1{17}  taturirviro naryo vicetah srota havam grnata urvyutih

RV_06.024.02.2{17}  vasuh samso naram karudhaya vaji stuto vidathe dati vajam

RV_06.024.03.1{17}  akso na cakryoh sura brhan pra te mahna ririce rodasyoh

RV_06.024.03.2{17}  vrksasya nu te puruhuta vaya vyutayo ruruhurindra purvih

RV_06.024.04.1{17}  sacivataste purusaka saka gavamiva srutayah samcaranih

RV_06.024.04.2{17}  vatsanam na tantayasta indra damanvanto adamanah sudaman

RV_06.024.05.1{17}  anyadadya karvaramanyadu svo.asacca san muhuracakririndrah

RV_06.024.05.2{17}  mitro no atra varunasca pusaryo vasasya paryetasti

RV_06.024.06.1{18}  vi tvadapo na parvatasya prsthadukthebhirindranayanta yajnaih

RV_06.024.06.2{18}  tam tvabhih sustutibhirvajayanta ajim na jagmurgirvaho asvah

RV_06.024.07.1{18}  na yam jaranti sarado na masa na dyava indramavakarsayanti

RV_06.024.07.2{18}  vrddhasya cid vardhatamasya tanu stomebhirukthaiscasasyamana

RV_06.024.08.1{18}  na vilave namate na sthiraya na sardhate dasyujutaya stavan

RV_06.024.08.2{18}  ajra indrasya girayascid rsva gambhire cid bhavatigadhamasmai

RV_06.024.09.1{18}  gambhirena na urunamatrin preso yandhi sutapavan vajan

RV_06.024.09.2{18}  stha u su urdhva uti arisanyannaktorvyustau paritakmyayam

RV_06.024.10.1{18}  sacasva nayamavase abhika ito va tamindra pahi risah

RV_06.024.10.2{18}  ama cainamaranye pahi riso madema satahimah suvirah

 

RV_06.025.01.1{19}  ya ta utiravama ya parama ya madhyamendra susminnasti

RV_06.025.01.2{19}  tabhiru su vrtrahatye.avirna ebhisca vajairmahanna ugra

RV_06.025.02.1{19}  abhi sprdho mithatirarisanyannamitrasya vyathaya manyumindra

RV_06.025.02.2{19}  abhirvisva abhiyujo visuciraryaya viso.ava tarirdasih

RV_06.025.03.1{19}  indra jamaya uta ye.ajamayo.arvacinaso vanuso yuyujre

RV_06.025.03.2{19}  tvamesam vithura savamsi jahi vrsnyani krnuhi paracah

RV_06.025.04.1{19}  suro va suram vanate sariraistanuruca tarusi yat krnvaite

RV_06.025.04.2{19}  toke va gosu tanaye yadapsu vi krandasi urvarasu bravaite

RV_06.025.05.1{19}  nahi tva suro na turo na dhrsnurna tva yodho manyamano yuyodha

RV_06.025.05.2{19}  indra nakis tva pratyastyesam visva jatanyabhyasi tani

RV_06.025.06.1{20}  sa patyata ubhayornrmnamayoryadi vedhasah samithe havante

RV_06.025.06.2{20}  vrtre va maho nrvati ksaye va vyacasvanta yadi vitantasaite

RV_06.025.07.1{20}  adha sma te carsanayo yadejanindra tratota bhava varuta

RV_06.025.07.2{20}  asmakaso ye nrtamaso arya indra surayo dadhire puronah

RV_06.025.08.1{20}  anu te dayi maha indriyaya satra te visvamanu vrtrahatye

RV_06.025.08.2{20}  anu ksatramanu saho yajatrendra devebhiranu te nrsahye

RV_06.025.09.1{20}  eva na sprdhah samaja samatsvindra rarandhi mithatiradevih

RV_06.025.09.2{20}  vidyama vastoravasa grnanto bharadvaja uta ta indra nunam

 

RV_06.026.01.1{21}  srudhi na indra hvayamasi tva maho vajasya satau vavrsanah

RV_06.026.01.2{21}  sam yad viso.ayanta surasata ugram no.avah parye ahan dah

RV_06.026.02.1{21}  tvam vaji havate vajineyo maho vajasya gadhyasya satau

RV_06.026.02.2{21}  tvam vrtresvindra satpatim tarutram tvam caste mustiha gosu yudhyan

RV_06.026.03.1{21}  tvam kavim codayo.arkasatau tvam kutsaya susnam dasuse vark

RV_06.026.03.2{21}  tvam siro amarmanah parahannatithigvaya samsyam karisyan

RV_06.026.04.1{21}  tvam ratham pra bharo yodham rsvamavo yudhyantam vrsabham dasadyum

RV_06.026.04.2{21}  tvam tugram vetasave sacahan tvam tujim grnantamindra tutoh

RV_06.026.05.1{21}  tvam tadukthamindra barhana kah pra yacchata sahasrasura darsi

RV_06.026.05.2{21}  ava girerdasam sambaram han pravo divodasam citrabhiruti

RV_06.026.06.1{22}  tvam sraddhabhirmandasanah somairdabhitaye cumurimindrasisvap

RV_06.026.06.2{22}  tvam rajim pithinase dasasyan sastim sahasrasacya sacahan

RV_06.026.07.1{22}  aham cana tat suribhiranasyam tava jyaya indra sumnamojah

RV_06.026.07.2{22}  tvaya yat stavante sadhavira virastrivaruthena nahusa savistha

RV_06.026.08.1{22}  vayam te asyamindra dyumnahutau sakhayah syama mahina presthah

RV_06.026.08.2{22}  pratardanih ksatrashrirastu srestho ghane vrtranam sanaye dhananam

 

RV_06.027.01.1{23}  kimasya made kim vasya pitavindrah kimasya sakhye cakara

RV_06.027.01.2{23}  rana va ye nisadi kim te asya pura vividre kimu nutanasah

RV_06.027.02.1{23}  sadasya made sad vasya pitavindrah sadasya sakhye cakara

RV_06.027.02.2{23}  rana va ye nisadi sat te asya pura vividre sadu nutanasah

RV_06.027.03.1{23}  nahi nu te mahimanah samasya na maghavan maghavattvasya vidma

RV_06.027.03.2{23}  na radhaso-radhaso nutanasyendra nakirdadrsa indriyam te

RV_06.027.04.1{23}  etat tyat ta indriyamaceti yenavadhirvarasikhasya sesah

RV_06.027.04.2{23}  vajrasya yat te nihatasya susmat svanaccidindra paramodadara

RV_06.027.05.1{23}  vadhidindro varasikhasya seso.abhyavartine cayamanaya siksan

RV_06.027.05.2{23}  vrcivato yad dhariyupiyayam han purve ardhe bhiyasaparo dart

RV_06.027.06.1{24}  trimsacchatam varmina indra sakam yavyavatyam puruhuta sravasya

RV_06.027.06.2{24}  vrcivantah sarave patyamanah patra bhindananyarthanyayan

RV_06.027.07.1{24}  yasya gavavarusa suyavasyu antaru su carato rerihana

RV_06.027.07.2{24}  sa srnjayaya turvasam paradad vrcivato daivavatayasiksan

RV_06.027.08.1{24}  dvayanagne rathino vimsatim ga vadhumato maghava mahyam samrat

RV_06.027.08.2{24}  abhyavarti cayamano dadati dunaseyam daksina parthavanam

 

RV_06.028.01.1{25}  a gavo agmannuta bhadramakran sidantu gosthe ranayantvasme

RV_06.028.01.2{25}  prajavatih pururupa iha syurindraya purvirusaso duhanah

RV_06.028.02.1{25}  indro yajvane prnate ca siksatyuped dadati na svam musayati

RV_06.028.02.2{25}  bhuyo-bhuyo rayimidasya vardhayannabhinne khilye nidadhati devayum

RV_06.028.03.1{25}  na ta nasanti na dabhati taskaro nasamamitro vyathiradadharsati

RV_06.028.03.2{25}  devamsca yabhiryajate dadati ca jyogit tabhih sacate gopatih saha

RV_06.028.04.1{25}  na ta arva renukakato asnute na samskrtatramupa yanti ta abhi

RV_06.028.04.2{25}  urugayamabhayam tasya ta anu gavo martasya vicaranti yajvanah

RV_06.028.05.1{25}  gavo bhago gava indro me achan gavah somasya prathamasya bhaksah

RV_06.028.05.2{25}  ima ya gavah sa janasa indra ichamid dhrdamanasa cidindram

RV_06.028.06.1{25}  yuyam gavo medayatha krsam cidashriram cit krnutha supratikam

RV_06.028.06.2{25}  bhadram grham krnutha bhadravaco brhad vo vaya ucyate sabhasu

RV_06.028.07.1{25}  prajavatih suyavasam risantih suddha apah suprapanepibantih

RV_06.028.07.2{25}  ma va stena isata maghasamsah pari vo heti rudrasya vrjyah

RV_06.028.08.1{25}  upedamupaparcanamasu gosupa prcyatam

RV_06.028.08.2{25}  upa rsabhasya retasyupendra tava virye

 

RV_06.029.01.1{01}  indram vo narah sakhyaya sepurmaho yantah sumataye cakanah

RV_06.029.01.2{01}  maho hi data vajrahasto asti mahamu ranvamavase yajadhvam

RV_06.029.02.1{01}  a yasmin haste narya mimiksura rathe hiranyaye rathesthah

RV_06.029.02.2{01}  a rasmayo gabhastyo sthurayoradhvannasvaso vrsano yujanah

RV_06.029.03.1{01}  shriye te pada duva a mimiksurdhrsnurvajri savasa daksinavan

RV_06.029.03.2{01}  vasano atkam surabhim drse kam svarna nrtavisiro babhutha

RV_06.029.04.1{01}  sa soma amislatamah suto bhud yasmin paktih pacyate santidhanah

RV_06.029.04.2{01}  indram nara stuvanto brahmakara uktha samsanto devavatatamah

RV_06.029.05.1{01}  na te antah savaso dhayyasya vi tu babadhe rodasi mahitva

RV_06.029.05.2{01}  a ta surih prnati tutujano yuthevapsu samijamana uti

RV_06.029.06.1{01}  evedindrah suhava rsvo astuti anuti hirisiprah satva

RV_06.029.06.2{01}  eva hi jato asamatyojah puru ca vrtra hanati ni dasyun

 

RV_06.030.01.1{02}  bhuya id vavrdhe viryayaneko ajuryo dayate vasuni

RV_06.030.01.2{02}  pra ririce diva indrah prthivya ardhamidasya prati rodasi ubhe

RV_06.030.02.1{02}  adha manye brhadasuryamasya yani dadhara nakira minati

RV_06.030.02.2{02}  dive-dive suryo darsato bhud vi sadmanyurviya sukraturdhat

RV_06.030.03.1{02}  adya cin nu cit tadapo nadinam yadabhyo arado gatumindra

RV_06.030.03.2{02}  ni parvata admasado na sedustvaya drlhani sukrato rajamsi

RV_06.030.04.1{02}  satyamit tan na tvavananyo astindra devo na martyo jyayan

RV_06.030.04.2{02}  ahannahim parisayanamarno.avasrjo apo acha samudram

RV_06.030.05.1{02}  tvamapo vi duro visucirindra drlhamarujah parvatasya

RV_06.030.05.2{02}  rajabhavo jagatascarsaninam sakam suryam janayan dyamusasam

 

RV_06.031.01.1{03}  abhureko rayipate rayinama hastayoradhitha indra krstih

RV_06.031.01.2{03}  vi toke apsu tanaye ca sure.avocanta carsanayo vivacah

RV_06.031.02.1{03}  tvad bhiyendra parthivani visvacyuta ciccyavayante rajamsi

RV_06.031.02.2{03}  dyavaksama parvataso vanani visvam drlham bhayate ajmanna te

RV_06.031.03.1{03}  tvam kutsenabhi susnamindrasusam yudhya kuyavam gavistau

RV_06.031.03.2{03}  dasa prapitve adha suryasya musayascakramaviverapamsi

RV_06.031.04.1{03}  tvam satanyava sambarasya puro jaghanthapratini sasyoh

RV_06.031.04.2{03}  asikso yatra sacya sacivo divodasaya sunvate sutakre bharadvajaya grnate vasuni

RV_06.031.05.1{03}  sa satyasatvan mahate ranaya rathama tistha tuvinrmna bhimam

RV_06.031.05.2{03}  yahi prapathinnavasopa madrik pra ca sruta sravaya carsanibhyah

 

RV_06.032.01.1{04}  apurvya purutamanyasmai mahe viraya tavase turaya

RV_06.032.01.2{04}  virapsine vajrine santamani vacamsyasa sthaviraya taksam

RV_06.032.02.1{04}  sa matara suryena kavinamavasayad rujadadrim grnanah

RV_06.032.02.2{04}  svadhibhirrkvabhirvavasana udushriyanamasrjan nidanam

RV_06.032.03.1{04}  sa vahnibhirrkvabhirgosu sasvan mitajnubhih purukrtva jigaya

RV_06.032.03.2{04}  purah puroha sakhibhih sakhiyan drlha ruroja kavibhih kavih san

RV_06.032.04.1{04}  sa nivyabhirjaritaramacha maho vajebhirmahadbhisca susmaih

RV_06.032.04.2{04}  puruvirabhirvrsabha ksitinama girvanah suvitaya pra yahi

RV_06.032.05.1{04}  sa sargena savasa takto atyairapa indro daksinatasturasat

RV_06.032.05.2{04}  ittha srjana anapavrdartham dive-dive vivisurapramrsyam

 

RV_06.033.01.1{05}  ya ojistha indra tam su no da mado vrsan svabhistirdasvan

RV_06.033.01.2{05}  sauvasvyam yo vanavat svasvo vrtra samatsu sasahadamitran

RV_06.033.02.1{05}  tvam hindravase vivaco havante carsanayah surasatau

RV_06.033.02.2{05}  tvam viprebhirvi paninrasayastvota it sanita vajamarva

RV_06.033.03.1{05}  tvam tanindrobhayanamitran dasa vrtranyarya ca sura

RV_06.033.03.2{05}  vadhirvaneva sudhitebhiratkaira prtsu darsi nrnam nrtama

RV_06.033.04.1{05}  sa tvam na indrakavabhiruti sakha visvayuravita vrdhe bhuh

RV_06.033.04.2{05}  svarsata yad dhvayamasi tva yudhyanto nemadhitaprtsu sura

RV_06.033.05.1{05}  nunam na indraparaya ca sya bhava mrlika uta no abhistau

RV_06.033.05.2{05}  ittha grnanto mahinasya sarman divi syama parye gosatamah

 

RV_06.034.01.1{06}  sam ca tve jagmurgira indra purvirvi ca tvad yanti vibhvomanisah

RV_06.034.01.2{06}  pura nunam ca stutaya rsinam pasprdhra indre adhyuktharka

RV_06.034.02.1{06}  puruhuto yah purugurta rbhvanekah puruprasasto asti yajnaih

RV_06.034.02.2{06}  ratho na mahe savase yujano.asmabhirindro anumadyo bhut

RV_06.034.03.1{06}  na yam himsanti dhitayo na vanirindram naksantidabhi vardhayantih

RV_06.034.03.2{06}  yadi stotarah satam yat sahasram grnanti girvanasam sam tadasmai

RV_06.034.04.1{06}  asma etad divyarceva masa mimiksa indre nyayami somah

RV_06.034.04.2{06}  janam na dhanvannabhi sam yadapah satra vavrdhurhavanani yajnaih

RV_06.034.05.1{06}  asma etan mahyangusamasma indraya stotram matibhiravaci

RV_06.034.05.2{06}  asad yatha mahati vrtraturya indro visvayuravita vrdhasca

 

RV_06.035.01.1{07}  kada bhuvan rathaksayani brahma kada stotre sahasraposyandah

RV_06.035.01.2{07}  kada stomam vasayo.asya raya kada dhiyah karasi vajaratnah

RV_06.035.02.1{07}  karhi svit tadindra yan nrbhirnrn virairviran nilayase jayajin

RV_06.035.02.2{07}  tridhatu ga adhi jayasi gosvindra dyumnamsvarvad dhehyasme

RV_06.035.03.1{07}  karhi svit tadindra yajjaritre visvapsu brahma krnavah savistha

RV_06.035.03.2{07}  kada dhiyo na niyuto yuvase kada gomagha havanani gachah

RV_06.035.04.1{07}  sa gomagha jaritre asvascandra vajasravaso adhi dhehi prksah

RV_06.035.04.2{07}  pipihisah sudughamindra dhenum bharadvajesu suruco rurucyah

RV_06.035.05.1{07}  tama nunam vrjanamanyatha cicchuro yacchakra vi durogrnise

RV_06.035.05.2{07}  ma niraram sukradughasya dhenorangirasan brahmana vipra jinva

 

RV_06.036.01.1{08}  satra madasastava visvajanyah satra rayo.adha ye parthivasah

RV_06.036.01.2{08}  satra vajanamabhavo vibhakta yad devesu dharayatha asuryam

RV_06.036.02.1{08}  anu pra yeje jana ojo asya satra dadhire anu viryaya

RV_06.036.02.2{08}  syumagrbhe dudhaye.arvate ca kratum vrnjantyapi vrtrahatye

RV_06.036.03.1{08}  tam sadhricirutayo vrsnyani paumsyani niyutah sascurindram

RV_06.036.03.2{08}  samudram na sindhava ukthasusma uruvyacasam giraa visanti

RV_06.036.04.1{08}  sa rayas khamupa srja grnanah puruscandrasya tvamindravasvah

RV_06.036.04.2{08}  patirbabhuthasamo jananameko visvasya bhuvanasya raja

RV_06.036.05.1{08}  sa tu srudhi srutya yo duvoyurdyaurna bhumabhi rayoaryah

RV_06.036.05.2{08}  aso yatha nah savasa cakano yuge-yuge vayasa cekitanah

 

RV_06.037.01.1{09}  arvag ratham visvavaram ta ugrendra yuktaso harayo vahantu

RV_06.037.01.2{09}  kiriscid dhi tva havate svarvan rdhimahi sadhamadasteadya

RV_06.037.02.1{09}  pro drone harayah karmagman punanasa rjyanto abhuvan

RV_06.037.02.2{09}  indro no asya purvyah papiyad dyukso madasya somyasya raja

RV_06.037.03.1{09}  asasranasah savasanamachendram sucakre rathyaso asvah

RV_06.037.03.2{09}  abhi srava rjyanto vaheyurnu cin nu vayoramrtam vidasyet

RV_06.037.04.1{09}  varistho asya daksinamiyartindro maghonam tuvikurmitamah

RV_06.037.04.2{09}  yaya vajrivah pariyasyamho magha ca dhrsno dayase vi surin

RV_06.037.05.1{09}  indro vajasya sthavirasya datendro girbhirvardhatam vrddhamahah

RV_06.037.05.2{09}  indro vrtram hanistho astu satva ta surih prnati tutujanah

 

RV_06.038.01.1{10}  apadita udu nascitratamo mahim bharsad dyumatimindrahutim

RV_06.038.01.2{10}  panyasim dhitim daivyasya yaman janasya ratim vanate sudanuh

RV_06.038.02.1{10}  duraccida vasato asya karna ghosadindrasya tanyati bruvanah

RV_06.038.02.2{10}  eyamenam devahutirvavrtyan madryagindramiyam rcyamana

RV_06.038.03.1{10}  tam vo dhiya paramaya purajamajaramindramabhyanusyarkaih

RV_06.038.03.2{10}  brahma ca giro dadhire samasmin mahamsca stomo adhi vardhadindre

RV_06.038.04.1{10}  vardhad yam yajna uta soma indram vardhad brahma gira uktha ca manma

RV_06.038.04.2{10}  vardhahainamusaso yamannaktorvardhan masah sarado dyava indram

RV_06.038.05.1{10}  eva jajnanam sahase asami vavrdhanam radhase ca srutaya

RV_06.038.05.2{10}  mahamugramavase vipra nunama vivasema vrtraturyesu

 

RV_06.039.01.1{11}  mandrasya kaverdivyasya vahnervipramanmano vacanasya madhvah

RV_06.039.01.2{11}  apa nastasya sacanasya deveso yuvasva grnate goagrah

RV_06.039.02.1{11}  ayamusanah paryadrimusra rtadhitibhirrtayug yujanah

RV_06.039.02.2{11}  rujadarugnam vi valasya sanum paninrvacobhirabhi yodhadindrah

RV_06.039.03.1{11}  ayam dyotayadadyuto vyaktun dosa vastoh sarada indurindra

RV_06.039.03.2{11}  imam ketumadadhurnu cidahnam sucijanmana usasascakara

RV_06.039.04.1{11}  ayam rocayadaruco rucano.ayam vasayad vy rtena purvih

RV_06.039.04.2{11}  ayamiyata rtayugbhirasvaih svarvida nabhina carsaniprah

RV_06.039.05.1{11}  nu grnano grnate pratna rajannisah pinva vasudeyaya purvih

RV_06.039.05.2{11}  apa osadhiravisa vanani ga arvato nrn rcase ririhi

 

RV_06.040.01.1{12}  indra piba tubhyam suto madayava sya hari vi muca sakhaya

RV_06.040.01.2{12}  uta pra gaya gana a nisadyatha yajnaya grnate vayo dhah

RV_06.040.02.1{12}  asya piba yasya jajnana indra madaya kratve apibo virapsin

RV_06.040.02.2{12}  tamu te gavo nara apo adririndum samahyan pitaye samasmai

RV_06.040.03.1{12}  samiddhe agnau suta indra soma a tva vahantu harayo vahisthah

RV_06.040.03.2{12}  tvayata manasa johavimindra yahi suvitaya mahe nah

RV_06.040.04.1{12}  a yahi sasvadusata yayathendra maha manasa somapeyam

RV_06.040.04.2{12}  upa brahmani srnava ima no.atha te yajnastanve vayo dhat

RV_06.040.05.1{12}  yadindra divi parye yad rdhag yad va sve sadane yatra vasi

RV_06.040.05.2{12}  ato no yajnamavase niyutvan sajosah pahi girvano marudbhih

 

RV_06.041.01.1{13}  ahelamana upa yahi yajnam tubhyam pavanta indavah sutasah

RV_06.041.01.2{13}  gavo na vajrin svamoko achendra gahi prathamo yajniyanam

RV_06.041.02.1{13}  ya te kakut sukrta ya varistha yaya sasvat pibasi madhva urmim

RV_06.041.02.2{13}  taya pahi pra te adhvaryurasthat sam te vajrovartatamindra gavyuh

RV_06.041.03.1{13}  esa drapso vrsabho visvarupa indraya vrsne samakari somah

RV_06.041.03.2{13}  etam piba hariva sthatarugra yasyesise pradivi yasteannam

RV_06.041.04.1{13}  sutah somo asutadindra vasyanayam sreyancikituse ranaya

RV_06.041.04.2{13}  etam titirva upa yahi yajnam tena visvastavisira prnasva

RV_06.041.05.1{13}  hvayamasi tvendra yahyarvam aram te somastanve bhavati

RV_06.041.05.2{13}  satakrato madayasva sutesu prasmanava prtanasu pra viksu

 

RV_06.042.01.1{14}  pratyasmai pipisate visvani viduse bhara

RV_06.042.01.2{14}  aramgamaya jagmaye.apascaddaghvane nare

RV_06.042.02.1{14}  emenam pratyetana somebhih somapatamam

RV_06.042.02.2{14}  amatrebhirrjisinamindram sutebhirindubhih

RV_06.042.03.1{14}  yadi sutebhirindubhih somebhih pratibhusatha

RV_06.042.03.2{14}  veda visvasya medhiro dhrsat tam-tamidesate

RV_06.042.04.1{14}  asma-asma idandhaso.adhvaryo pra bhara sutam

RV_06.042.04.2{14}  kuvit samasya jenyasya sardhato.abhisasteravasparat

 

RV_06.043.01.1{15}  yasya tyacchambaram made divodasaya randhayah

RV_06.043.01.2{15}  ayam sa soma indra te sutah piba

RV_06.043.02.1{15}  yasya tivrasutam madam madhyamantam ca raksase

RV_06.043.02.2{15}  ayam sa...

RV_06.043.03.1{15}  yasya ga antarasmano made drlha avasrjah

RV_06.043.03.2{15}  ayam sa .. .

RV_06.043.04.1{15}  yasya mandano andhaso maghonam dadhise savah

RV_06.043.04.2{15}  ayam sa...

 

RV_06.044.01.1{16}  yo rayivo rayintamo yo dyumnairdyumnavattamah

RV_06.044.01.2{16}  somah sutah sa indra te.asti svadhapate madah

RV_06.044.02.1{16}  yah sagmastuvisagma te rayo dama matinam

RV_06.044.02.2{16}  somah sutah ...

RV_06.044.03.1{16}  yena vrddho na savasa turo na svabhirutibhih

RV_06.044.03.2{16}  somah sutah ...

RV_06.044.04.1{16}  tyamu vo aprahanam grnise savasas patim

RV_06.044.04.2{16}  indram visvasaham naram mamhistham visvacarsanim

RV_06.044.05.1{16}  yam vardhayantid girah patim turasya radhasah

RV_06.044.05.2{16}  taminnvasya rodasi devi susmam saparyatah

RV_06.044.06.1{17}  tad va ukthasya barhanendrayopastrnisani

RV_06.044.06.2{17}  vipo na yasyotayo vi yad rohanti saksitah

RV_06.044.07.1{17}  avidad daksam mitro naviyan papano devebhyo vasyo acait

RV_06.044.07.2{17}  sasavan staulabhirdhautaribhirurusya payurabhavat sakhibhyah

RV_06.044.08.1{17}  rtasya pathi vedha apayi shriye manamsi devaso akran

RV_06.044.08.2{17}  dadhano nama maho vacobhirvapurdrsaye venyo vyavah

RV_06.044.09.1{17}  dyumattamam daksam dhehyasme sedha jananam purviraratih

RV_06.044.09.2{17}  varsiyo vayah krnuhi sacibhirdhanasya satavasmanaviddhi

RV_06.044.10.1{17}  indra tubhyamin maghavannabhuma vayam datre harivo ma vivenah

RV_06.044.10.2{17}  nakirapirdadrse martyatra kimanga radhracodanantvahuh

RV_06.044.11.1{18}  ma jasvane vrsabha no raritha ma te revatah sakhye risama

RV_06.044.11.2{18}  purvis ta indra nissidho janesu jahyasusvin pra vrhaprnatah

RV_06.044.12.1{18}  udabhraniva stanayanniyartindro radhamsyasvyani gavya

RV_06.044.12.2{18}  tvamasi pradivah karudhaya ma tvadamana a dabhanmaghonah

RV_06.044.13.1{18}  adhvaryo vira pra mahe sutanamindraya bhara sa hyasya raja

RV_06.044.13.2{18}  yah purvyabhiruta nutanabhirgirbhirvavrdhe grnatam rsinam

RV_06.044.14.1{18}  asya made puru varpamsi vidvanindro vrtranyaprati jaghana

RV_06.044.14.2{18}  tamu pra hosi madhumantamasmai somam viraya siprine pibadhyai

RV_06.044.15.1{18}  pata sutamindro astu somam hanta vrtram vajrena mandasanah

RV_06.044.15.2{18}  ganta yajnam paravatascidacha vasurdhinamavita karudhayah

RV_06.044.16.1{19}  idam tyat patramindrapanamindrasya priyamamrtamapayi

RV_06.044.16.2{19}  matsad yatha saumanasaya devam vyasmad dveso yuyavad vyamhah

RV_06.044.17.1{19}  ena mandano jahi sura satrun jamimajamim maghavannamitran

RV_06.044.17.2{19}  abhisenanabhyadedisanan paraca indra pra mrnajahi ca

RV_06.044.18.1{19}  asu sma no maghavannindra prtsvasmabhyam mahi varivah sugam kah

RV_06.044.18.2{19}  apam tokasya tanayasya jesa indra surin krnuhisma no ardham

RV_06.044.19.1{19}  a tva harayo vrsano yujana vrsarathaso vrsarasmayo.atyah

RV_06.044.19.2{19}  asmatranco vrsano vajravaho vrsne madaya suyujovahantu

RV_06.044.20.1{19}  a te vrsan vrsano dronamasthurghrtapruso normayo madantah

RV_06.044.20.2{19}  indra pra tubhyam vrsabhih sutanam vrsne bharantivrsabhaya somam

RV_06.044.21.1{20}  vrsasi divo vrsabhah prthivya vrsa sindhunam vrsabhastiyanam

RV_06.044.21.2{20}  vrsne ta indurvrsabha pipaya svadu raso madhupeyo varaya

RV_06.044.22.1{20}  ayam devah sahasa jayamana indrena yuja panimastabhayat

RV_06.044.22.2{20}  ayam svasya piturayudhaninduramusnadasivasya mayah

RV_06.044.23.1{20}  ayamakrnodusasah supatnirayam surye adadhajjyotirantah

RV_06.044.23.2{20}  ayam tridhatu divi rocanesu tritesu vindadamrtam nigulham

RV_06.044.24.1{20}  ayam dyavaprthivi vi skabhayadayam rathamayunak saptarasmim

RV_06.044.24.2{20}  ayam gosu sacya pakvamantah somo dadhara dasayantramutsam

RV_06.045.01.1{21}  ya anayat paravatah suniti turvasam yadum

RV_06.045.01.2{21}  indrah sano yuva sakha

RV_06.045.02.1{21}  avipre cid vayo dadhadanasuna cidarvata

RV_06.045.02.2{21}  indro jeta hitam dhanam

RV_06.045.03.1{21}  mahirasya pranitayah purviruta prasastayah

RV_06.045.03.2{21}  nasya ksiyanta utayah

RV_06.045.04.1{21}  sakhayo brahmavahase.arcata pra ca gayata

RV_06.045.04.2{21}  sa hi nah pramatirmahi

RV_06.045.05.1{21}  tvamekasya vrtrahannavita dvayorasi

RV_06.045.05.2{21}  utedrse yatha vayam

RV_06.045.06.1{22}  nayasid vati dvisah krnosyukthasamsinah

RV_06.045.06.2{22}  nrbhih suvira ucyase

RV_06.045.07.1{22}  brahmanam brahmavahasam girbhih sakhayam rgmiyam

RV_06.045.07.2{22}  gamna dohase huve

RV_06.045.08.1{22}  yasya visvani hastayorucurvasuni ni dvita

RV_06.045.08.2{22}  virasya prtanasahah

RV_06.045.09.1{22}  vi drlhani cidadrivo jananam sacipate

RV_06.045.09.2{22}  vrha maya ananata

RV_06.045.10.1{22}  tamu tva satya somapa indra vajanam pate

RV_06.045.10.2{22}  ahumahi sravasyavah

RV_06.045.11.1{23}  tamu tva yah purasitha yo va nunam hite dhane

RV_06.045.11.2{23}  havyahsa srudhi havam

RV_06.045.12.1{23}  dhibhirarvadbhirarvato vajanindra sravayyan

RV_06.045.12.2{23}  tvaya jesma hitam dhanam

RV_06.045.13.1{23}  abhuru vira girvano mahanindra dhane hite

RV_06.045.13.2{23}  bhare vitantasayyah

RV_06.045.14.1{23}  ya ta utiramitrahan maksujavastamasati

RV_06.045.14.2{23}  taya no hinuhi ratham

RV_06.045.15.1{23}  sa rathena rathitamo.asmakenabhiyugvana

RV_06.045.15.2{23}  jesi jisno hitam dhanam

RV_06.045.16.1{24}  ya eka it tamu stuhi krstinam vicarsanih

RV_06.045.16.2{24}  patirjajne vrsakratuh

RV_06.045.17.1{24}  yo grnatamidasithapiruti sivah sakha

RV_06.045.17.2{24}  sa tvamna indra mrlaya

RV_06.045.18.1{24}  dhisva vajram gabhastyo raksohatyaya vajrivah

RV_06.045.18.2{24}  sasahistha abhi sprdhah

RV_06.045.19.1{24}  pratnam rayinam yujam sakhayam kiricodanam

RV_06.045.19.2{24}  brahmavahastamam huve

RV_06.045.20.1{24}  sa hi visvani parthivaneko vasuni patyate

RV_06.045.20.2{24}  girvanastamo adhriguh

RV_06.045.21.1{25}  sa no niyudbhira prna kamam vajebhirasvibhih

RV_06.045.21.2{25}  gomadbhirgopate dhrsat

RV_06.045.22.1{25}  tad vo gaya sute saca puruhutaya satvane

RV_06.045.22.2{25}  sam yad gave

RV_06.045.22.1{25}  na sakine

RV_06.045.23.1{25}  na gha vasurni yamate danam vajasya gomatah

RV_06.045.23.2{25}  yat simupa sravad girah

RV_06.045.24.1{25}  kuvitsasya pra hi vrajam gomantam dasyuha gamat

RV_06.045.24.2{25}  sacibhirapa no varat

RV_06.045.25.1{25}  ima u tva satakrato.abhi pra nonuvurgirah

RV_06.045.25.2{25}  indra vatsamna matarah

RV_06.045.26.1{26}  dunasam sakhyam tava gaurasi vira gavyate

RV_06.045.26.2{26}  asvo asvayate bhava

RV_06.045.27.1{26}  sa mandasva hyandhaso ...

RV_06.045.28.1{26}  ima u tva sute-sute naksante girvano girah

RV_06.045.28.2{26}  vatsam gavona dhenavah

RV_06.045.29.1{26}  purutamam purunam stotrnam vivaci

RV_06.045.29.2{26}  vajebhirvajayatam

RV_06.045.30.1{26}  asmakamindra bhutu te stomo vahistho antamah

RV_06.045.30.2{26}  asman raye mahe hinu

RV_06.045.31.1{26}  adhi brbuh paninam varsisthe murdhannasthat

RV_06.045.31.2{26}  uruh kakso na gangyah

RV_06.045.32.1{26}  yasya vayoriva dravad bhadra ratih sahashrini

RV_06.045.32.2{26}  sadyo danaya mamhate

RV_06.045.33.1{26}  tat su no visve arya a sada grnanti karavah

RV_06.045.33.2{26}  brbum sahasradatamam surim sahasrasatamam

RV_06.046.01.1{27}  tvamid dhi havamahe sata vajasya karavah

RV_06.046.01.2{27}  tvam vrtresvindra satpatim narastvam kasthasvarvatah

RV_06.046.02.1{27}  sa tvam nascitra vajrahasta dhrsnuya maha stavano adrivah

RV_06.046.02.2{27}  gamasvam rathyamindra sam kira satra vajam na jigyuse

RV_06.046.03.1{27}  yah satraha vicarsanirindram tam humahe vayam

RV_06.046.03.2{27}  sahasramuska tuvinrmna satpate bhava samatsu no vrdhe

RV_06.046.04.1{27}  badhase janan vrsabheva manyuna ghrsau milha rcisama

RV_06.046.04.2{27}  asmakam bodhyavita mahadhane tanusvapsu surye

RV_06.046.05.1{27}  indra jyestham na a bharanojistham papuri sravah

RV_06.046.05.2{27}  yeneme citra vajrahasta rodasi obhe susipra prah

RV_06.046.06.1{28}  tvamugramavase carsanisaham rajan devesu humahe

RV_06.046.06.2{28}  visva su no vithura pibdana vaso.amitran susahan krdhi

RV_06.046.07.1{28}  yadindra nahusisvanojo nrmnam ca krstisu

RV_06.046.07.2{28}  yad vapanca ksitinam dyumnama bhara satra visvani paumsya

RV_06.046.08.1{28}  yad va trksau maghavan druhyava jane yat purau kacca vrsnyam

RV_06.046.08.2{28}  asmabhyam tad ririhi sam nrsahye.amitran prtsuturvane

RV_06.046.09.1{28}  indra tridhatu saranam trivarutham svastimat

RV_06.046.09.2{28}  chardiryacha maghavadbhyasca mahyam ca yavaya didyumebhyah

RV_06.046.10.1{28}  ye gavyata manasa satrumadabhurabhipraghnanti dhrsnuya

RV_06.046.10.2{28}  adha sma no maghavannindra girvanastanupa antamo bhava

RV_06.046.11.1{29}  adha sma no vrdhe bhavendra nayamava yudhi

RV_06.046.11.2{29}  yadantariksepatayanti parnino didyavastigmamurdhanah

RV_06.046.12.1{29}  yatra surasastanvo vitanvate priya sarma pitrnam

RV_06.046.12.2{29}  adha sma yacha tanve tane ca chardiracittam yavaya dvesah

RV_06.046.13.1{29}  yadindra sarge arvatascodayase mahadhane

RV_06.046.13.2{29}  asamane adhvanivrjine pathi syenaniva sravasyatah

RV_06.046.14.1{29}  sindhunriva pravana asuya yato yadi klosamanu svani

RV_06.046.14.2{29}  a ye vayo na varvrtatyamisi grbhita bahvorgavi

 

RV_06.047.01.1{30}  svadus kilayam madhumanutayam tivrah kilayam rasavanutayam

RV_06.047.01.2{30}  uto nvasya papivamsamindram na kascanasahata ahavesu

RV_06.047.02.1{30}  ayam svaduriha madistha asa yasyendro vrtrahatye mamada

RV_06.047.02.2{30}  puruni yascyautna sambarasya vi navatim nava ca dehyo han

RV_06.047.03.1{30}  ayam me pita udiyarti vacamayam manisamusatimajigah

RV_06.047.03.2{30}  ayam sal urviramimita dhiro na yabhyo bhuvanam kaccanare

RV_06.047.04.1{30}  ayam sa yo varimanam prthivya varsmanam divo akrnodayam sah

RV_06.047.04.2{30}  ayam piyusam tisrsu pravatsu somo dadharorvantariksam

RV_06.047.05.1{30}  ayam vidaccitradrsikamarnah sukrasadmanamusasamanike

RV_06.047.05.2{30}  ayam mahan mahata skambhanenod dyamastabhnad vrsabhomarutvan

RV_06.047.06.1{31}  dhrsat piba kalase somamindra vrtraha sura samare vasunam

RV_06.047.06.2{31}  madhyandine savana a vrsasva rayisthano rayimasmasu dhehi

RV_06.047.07.1{31}  indra pra nah puraeteva pasya pra no naya prataram vasyo acha

RV_06.047.07.2{31}  bhava suparo atiparayo no bhava sunitiruta vamanitih

RV_06.047.08.1{31}  urum no lokamanu nesi vidvan svarvajjyotirabhayam svasti

RV_06.047.08.2{31}  rsva ta indra sthavirasya bahu upa stheyama sarana brhanta

RV_06.047.09.1{31}  varisthe na indra vandhure dha vahisthayoh satavannasvayora

RV_06.047.09.2{31}  isama vaksisam varsistham ma nastarin maghavan rayo aryah

RV_06.047.10.1{31}  indra mrla mahyam jivatumicha codaya dhiyamayaso na dharam

RV_06.047.10.2{31}  yat kim caham tvayuridam vadami tajjusasva krdhi ma devavantam

RV_06.047.11.1{32}  trataramindramavitaramindram have-have suhavam suramindram

RV_06.047.11.2{32}  hvayami sakram puruhutamindram svasti no maghavadhatvindrah

RV_06.047.12.1{32}  indrah sutrama svavanavobhih sumrliko bhavatu visvavedah

RV_06.047.12.2{32}  badhatam dveso abhayam krnotu suviryasya patayah syama

RV_06.047.13.1{32}  tasya vayam sumatau yajniyasyapi bhadre saumanase syama

RV_06.047.13.2{32}  sa sutrama svavanindro asme araccid dvesah sanutaryuyotu

RV_06.047.14.1{32}  ava tve indra pravato normirgiro brahmani niyuto dhavante

RV_06.047.14.2{32}  uru na radhah savana purunyapo ga vajrin yuvase samindun

RV_06.047.15.1{32}  ka im stavat kah prnat ko yajate yadugramin maghava visvahavet

RV_06.047.15.2{32}  padaviva praharannanyam-anyam krnoti purvamaparam sacibhih

RV_06.047.16.1{33}  srnve vira ugram-ugram damayannanyam anyamatineniyamanah

RV_06.047.16.2{33}  edhamanadvil ubhayasya raja coskuyate visa indro manusyan

RV_06.047.17.1{33}  para purvesam sakhya vrnakti vitarturano aparebhireti

RV_06.047.17.2{33}  ananubhutiravadhunvanah purvirindrah saradastartariti

RV_06.047.18.1{33}  rupam-rupam pratirupo babhuva tadasya rupam praticaksanaya

RV_06.047.18.2{33}  indro mayabhih pururupa iyate yukta hyasya harayahsata dasa

RV_06.047.19.1{33}  yujano harita rathe bhuri tvasteha rajati

RV_06.047.19.2{33}  ko visvaha dvisatah paksa asata utasinesu surisu

RV_06.047.20.1{33}  agavyuti ksetramagamna deva urvi sati bhumiramhuranabhut

RV_06.047.20.2{33}  brhaspate pra cikitsa gavistavittha sate jaritraindra pantham

RV_06.047.21.1{34}  dive-dive sadrsiranyamardham krishna asedhatapa sadmanojah

RV_06.047.21.2{34}  ahan dasa vrsabho vasnayantodavraje varcinam sambaram ca

RV_06.047.22.1{34}  prastoka in nu radhasasta indra dasa kosayirdasa vajino.adat

RV_06.047.22.2{34}  divodasadatithigvasya radhah sambaram vasu pratyagrabhisma

RV_06.047.23.1{34}  dasasvan dasa kosan dasa vastradhibhojana

RV_06.047.23.2{34}  daso hiranyapindan divodasadasanisam

RV_06.047.24.1{34}  dasa rathan prastimatah satam ga atharvabhyah

RV_06.047.24.2{34}  asvathah payave.adat

RV_06.047.25.1{34}  mahi radho visvajanyam dadhanan bharadvajan sarnjayo abhyayasta

RV_06.047.26.1{35}  vanaspate vidvango hi bhuya asmatsakha prataranah suvirah

RV_06.047.26.2{35}  gobhih samnaddho asi vilayasvasthata te jayatu jetvani

RV_06.047.27.1{35}  divas prthivyah paryoja udbhrtam vanaspatibhyah paryabhrtam sahah

RV_06.047.27.2{35}  apamojmanam pari gobhiravrtamindrasya vajram havisa ratham yaja

RV_06.047.28.1{35}  indrasya vajro marutamanikam mitrasya garbho varunasya nabhih

RV_06.047.28.2{35}  semam no havyadatim jusano deva ratha prati havya grbhaya

RV_06.047.29.1{35}  upa svasaya prthivimuta dyam purutra te manutam visthitam jagat

RV_06.047.29.2{35}  sa dundubhe sajurindrena devairdurad daviyoapa sedha satrun

RV_06.047.30.1{35}  a krandaya balamojo na a dha ni stanihi durita badhamanah

RV_06.047.30.2{35}  apa protha dundubhe duchuna ita indrasya mustirasi vilayasva

RV_06.047.31.1{35}  amuraja pratyavartayemah ketumad dundubhirvavaditi

RV_06.047.31.2{35}  samasvaparnascaranti no naro.asmakamindra rathino jayantu

RV_06.048.01.1{01}  yajna-yajna vo agnaye gira-gira ca daksase

RV_06.048.01.2{01}  pra-pra vayamamrtam jatavedasam priyam mitram na samsisam

RV_06.048.02.1{01}  urjo napatam sa hinayamasmayurdasema havyadataye

RV_06.048.02.2{01}  bhuvad vajesvavita bhuvad vrdha uta trata tanunam

RV_06.048.03.1{01}  vrsa hyagne ajaro mahan vibhasyarcisa

RV_06.048.03.2{01}  ajasrena socisa sosucacchuce suditibhih su didihi

RV_06.048.04.1{01}  maho devan yajasi yaksyanusak tava kratvota damsana

RV_06.048.04.2{01}  arvacah sim krnuhyagne.avase rasva vajota vamsva

RV_06.048.05.1{01}  yamapo adrayo vana garbham rtasya piprati

RV_06.048.05.2{01}  sahasa yo mathito jayate nrbhih prthivya adhi sanavi

RV_06.048.06.1{02}  a yah paprau bhanuna rodasi ubhe dhumena dhavate divi

RV_06.048.06.2{02}  tirastamo dadrsa urmyasva syavasvaruso vrsa syava aruso vrsa

RV_06.048.07.1{02}  brhadbhiragne arcibhih sukrena deva socisa

RV_06.048.07.2{02}  bharadvaje samidhano yavisthya revan nah sukra didihi dyumat pavaka didihi

RV_06.048.08.1{02}  visvasam grhapatirvisamasi tvamagne manusinam

RV_06.048.08.2{02}  satam purbhiryavistha pahyamhasah sameddharam satam hima stotrbhyo ye ca dadati

RV_06.048.09.1{02}  tvam nascitra utya vaso radhamsi codaya

RV_06.048.09.2{02}  asya rayastvamagne rathirasi vida gadham tuce tu nah

RV_06.048.10.1{02}  parsi tokam tanayam partrbhis tvamadabdhairaprayutvabhih

RV_06.048.10.2{02}  agne helamsi daivya yuyodhi no.adevani hvaramsi ca

RV_06.048.11.1{03}  a sakhayah sabardugham dhenumajadhvamupa navyasa vacah

RV_06.048.11.2{03}  srjadhvamanapasphuram

RV_06.048.12.1{03}  ya sardhaya marutaya svabhanave sravo.amrtyu dhuksata

RV_06.048.12.2{03}  ya mrlike marutam turanam ya sumnairevayavari

RV_06.048.13.1{03}  bharadvajayava dhuksata dvita

RV_06.048.13.2{03}  dhenum ca visvadohasamisam ca visvabhojasam

RV_06.048.14.1{03}  tam va indram na sukratum varunamiva mayinam

RV_06.048.14.2{03}  aryamanam na mandram srprabhojasam visnum na stusa adise

RV_06.048.15.1{03}  tvesam sardho na marutam tuvisvanyanarvanam pusanam sam yatha sata

RV_06.048.15.2{03}  sam sahasra karisaccarsanibhya anavirgulha vasu karat suveda no vasu karat

RV_06.048.16.1{03}  a ma pusannupa drava samsisam nu te apikarna aghrne

RV_06.048.16.2{03}  agha aryo aratayah

RV_06.048.17.1{04}  ma kakambiramud vrho vanaspatimasastirvi hi ninasah

RV_06.048.17.2{04}  mota suro aha eva cana griva adadhate veh

RV_06.048.18.1{04}  drteriva te.avrkamastu sakhyam

RV_06.048.18.2{04}  achidrasya dadhanvatah supurnasya dadhanvatah

RV_06.048.19.1{04}  paro hi martyairasi samo devairuta shriya

RV_06.048.19.2{04}  abhi khyah pusan prtanasu nastvamava nunam yatha pura

RV_06.048.20.1{04}  vami vamasya dhutayah pranitirastu sunrta

RV_06.048.20.2{04}  devasya vamaruto martyasya vejanasya prayajyavah

RV_06.048.21.1{04}  sadyascid yasya carkrtih pari dyam devo naiti suryah

RV_06.048.21.2{04}  tvesam savo dadhire nama yajniyam maruto vrtraham savo jyestham vrtraham savah

RV_06.048.22.1{04}  sakrd dha dyaurajayata sakrd bhumirajayata

RV_06.048.22.2{04}  prsnya dugdham sakrt payastadanyo nanu jayate

RV_06.049.01.1{05}  stuse janam suvratam navyasibhirgirbhirmitravaruna sumnayanta

RV_06.049.01.2{05}  ta a gamantu ta iha sruvantu suksatraso varunomitro agnih

RV_06.049.02.1{05}  viso-visa idyamadhvaresvadrptakratumaratim yuvatyoh

RV_06.049.02.2{05}  divah sisum sahasah sunumagnim yajnasya ketumarusam yajadhyai

RV_06.049.03.1{05}  arusasya duhitara virupe strbhiranya pipise suro anya

RV_06.049.03.2{05}  mithastura vicaranti pavake manma srutam naksata rcyamane

RV_06.049.04.1{05}  pra vayumacha brhati manisa brhadrayim visvavaram rathapram

RV_06.049.04.2{05}  dyutadyama niyutah patyamanah kavih kavimiyaksasi prayajyo

RV_06.049.05.1{05}  sa me vapuschadayadasvinoryo ratho virukman manasa yujanah

RV_06.049.05.2{05}  yena nara nasatyesayadhyai vartiryathastanayaya tmane ca

RV_06.049.06.1{06}  parjanyavata vrsabha prthivyah purisani jinvatamapyani

RV_06.049.06.2{06}  satyasrutah kavayo yasya girbhirjagata sthatarjagadakrnudhvam

RV_06.049.07.1{06}  paviravi kanya citrayuh sarasvati virapatni dhiyam dhat

RV_06.049.07.2{06}  gnabhirachidram saranam sajosa duradharsam grnate sarma yamsat

RV_06.049.08.1{06}  pathas-pathah paripatim vacasya kamena krto abhyanal arkam

RV_06.049.08.2{06}  sa no rasacchurudhascandragra dhiyam-dhiyam sisadhati pra pusa

RV_06.049.09.1{06}  prathamabhajam yasasam vayodham supanim devam sugabhastim rbhvam

RV_06.049.09.2{06}  hota yaksad yajatam pastyanamagnistvastaram suhavam vibhava

RV_06.049.10.1{06}  bhuvanasya pitaram girbhirabhi rudram diva vardhaya rudramaktau

RV_06.049.10.2{06}  brhantam rsvamajaram susumnam rdhag ghuvema kavinesitasah

RV_06.049.11.1{07}  a yuvanah kavayo yajniyaso maruto ganta grnato varasyam

RV_06.049.11.2{07}  acitram cid dhi jinvatha vrdhanta ittha naksanto naro angirasvat

RV_06.049.12.1{07}  pra viraya pra tavase turayaja yutheva pasuraksirastam

RV_06.049.12.2{07}  sa pisprsati tanvi srutasya strbhirna nakam vacanasyavipah

RV_06.049.13.1{07}  yo rajamsi vimame parthivani triscid visnurmanave badhitaya

RV_06.049.13.2{07}  tasya te sarmannupadadyamane raya madema tanva tana ca

RV_06.049.14.1{07}  tan no.ahirbudhnyo abdhirarkaistat parvatastat savita cano dhat

RV_06.049.14.2{07}  tadosadhibhirabhi ratisaco bhagah purandhirjinvatu pra raye

RV_06.049.15.1{07}  nu no rayim rathyam carsanipram puruviram maha rtasya gopam

RV_06.049.15.2{07}  ksayam datajaram yena janan sprdho adevirabhi cakramama visa adevirabhyasnavama

RV_06.050.01.1{08}  huve vo devimaditim namobhirmrlikaya varunam mitramagnim

RV_06.050.01.2{08}  abhiksadamaryamanam susevam tratrn devan savitaram bhagam ca

RV_06.050.02.1{08}  sujyotisah surya daksapitrnanagastve sumaho vihi devan

RV_06.050.02.2{08}  dvijanmano ya rtasapah satyah svarvanto yajata agnijihvah

RV_06.050.03.1{08}  uta dyavaprthivi ksatramuru brhad rodasi saranam susumne

RV_06.050.03.2{08}  mahas karatho varivo yatha no.asme ksayaya dhisane anehah

RV_06.050.04.1{08}  a no rudrasya sunavo namantamadya hutaso vasavo.adhrstah

RV_06.050.04.2{08}  yadimarbhe mahati va hitaso badhe maruto ahvama devan

RV_06.050.05.1{08}  mimyaksa yesu rodasi nu devi sisakti pusa abhyardhayajva

RV_06.050.05.2{08}  srutva havam maruto yad dha yatha bhuma rejante adhvani pravikte

RV_06.050.06.1{09}  abhi tyam viram girvanasamarcendram brahmana jaritarnavena

RV_06.050.06.2{09}  sravadid dhavamupa ca stavano rasad vajanupa maho grnanah

RV_06.050.07.1{09}  omanamapo manusiramrktam dhata tokaya tanayaya samyoh

RV_06.050.07.2{09}  yuyam hi stha bhisajo matrtama visvasya sthaturjagato janitrih

RV_06.050.08.1{09}  a no devah savita trayamano hiranyapaniryajato jagamyat

RV_06.050.08.2{09}  yo datravanusaso na pratikam vyurnute dasuse varyani

RV_06.050.09.1{09}  uta tvam suno sahaso no adya devanasminnadhvare vavrtyah

RV_06.050.09.2{09}  syamaham te sadamid ratau tava syamagne.avasa suvirah

RV_06.050.10.1{09}  uta tya me havama jagmyatam nasatya dhibhiryuvamanga vipra

RV_06.050.10.2{09}  atrim na mahastamaso.amumuktam turvatam nara duritadabhike

RV_06.050.11.1{10}  te no rayo dyumato vajavato dataro bhuta nrvatah puruksoh

RV_06.050.11.2{10}  dasasyanto divyah parthivaso gojata apya mrlata cadevah

RV_06.050.12.1{10}  te no rudrah sarasvati sajosa milhusmanto visnurmrlantu vayuh

RV_06.050.12.2{10}  rbhuksa vajo daivyo vidhata parjanyavata pipyatamisam nah

RV_06.050.13.1{10}  uta sya devah savita bhago no.apam napadavatu danu paprih

RV_06.050.13.2{10}  tvasta devebhirjanibhih sajosa dyaurdevebhih prthivi samudraih

RV_06.050.14.1{10}  uta no.ahirbudhnyah srnotvaja ekapat prthivi samudrah

RV_06.050.14.2{10}  visve deva rtavrdho huvana stuta mantrah kavisasta avantu

RV_06.050.15.1{10}  eva napato mama tasya dhibhirbharadvaja abhyarcantyarkaih

RV_06.050.15.2{10}  gna hutaso vasavo.adhrsta visve stutaso bhuta yajatrah

RV_06.051.01.1{11}  udu tyaccaksurmahi mitrayoraneti priyam varunayoradabdham

RV_06.051.01.2{11}  rtasya suci darsatamanikam rukmo na diva uditavyadyaut

RV_06.051.02.1{11}  veda yastrini vidathanyesam devanam janma sanutara ca viprah

RV_06.051.02.2{11}  rju martesu vrjina ca pasyannabhi caste suro arya evan

RV_06.051.03.1{11}  stusa u vo maha rtasya gopanaditim mitram varunam sujatan

RV_06.051.03.2{11}  aryamanam bhagamadabdhadhitinacha voce sadhanyah pavakan

RV_06.051.04.1{11}  risadasah satpatinradabdhan maho rajnah suvasanasya datrn

RV_06.051.04.2{11}  yunah suksatran ksayato divo nrnadityan yamyaditim duvoyu

RV_06.051.05.1{11}  dyaus pitah prthivi mataradhrugagne bhratarvasavo mrlata nah

RV_06.051.05.2{11}  visva aditya adite sajosa asmabhyam sarma bahulam vi yanta

RV_06.051.06.1{12}  ma no vrkaya vrkye samasma aghayate riradhata yajatrah

RV_06.051.06.2{12}  yuyam hi stha rathyo nastanunam yuyam daksasya vacaso babhuva

RV_06.051.07.1{12}  ma va eno anyakrtam bhujema ma tat karma vasavo yaccayadhve

RV_06.051.07.2{12}  visvasya hi ksayatha visvadevah svayam ripustanvam ririsista

RV_06.051.08.1{12}  nama idugram nama a vivase namo dadhara prthivimuta dyam

RV_06.051.08.2{12}  namo devebhyo nama isa esam krtam cideno namasavivase

RV_06.051.09.1{12}  rtasya vo rathyah putadaksan rtasya pastyasado adabdhan

RV_06.051.09.2{12}  tana namobhirurucaksaso nrn visvan va a name maho yajatrah

RV_06.051.10.1{12}  te hi sresthavarcasasta u nastiro visvani durita nayanti

RV_06.051.10.2{12}  suksatraso varuno mitro agnir{r}tadhitayo vakmarajasatyah

RV_06.051.11.1{13}  te na indrah prthivi ksama vardhan pusa bhago aditih panca janah

RV_06.051.11.2{13}  susarmanah svavasah sunitha bhavantu nahsutratrasah sugopah

RV_06.051.12.1{13}  nu sadmanam divyam namsi deva bharadvajah sumatim yati hota

RV_06.051.12.2{13}  asanebhiryajamano miyedhairdevanam janma vasuyurvavanda

RV_06.051.13.1{13}  apa tyam vrjinam ripum stenamagne duradhyam

RV_06.051.13.2{13}  davisthamasya satpate krdhi sugam

RV_06.051.14.1{13}  gravanah soma no hi kam sakhitvanaya vavasuh

RV_06.051.14.2{13}  jahi nyatrinam panim vrko hi sah

RV_06.051.15.1{13}  yuyam hi stha sudanava indrajyestha abhidyavah

RV_06.051.15.2{13}  karta no adhvanna sugam gopa ama

RV_06.051.16.1{13}  api panthamaganmahi svastigamanehasam

RV_06.051.16.2{13}  yena visvah paridviso vrnakti vindate vasu

RV_06.052.01.1{14}  na tad diva na prthivyanu manye na yajnena nota samibhirabhih

RV_06.052.01.2{14}  ubjantu tam subhvah parvataso ni hiyatamatiyajasya yasta

RV_06.052.02.1{14}  ati va yo maruto manyate no brahma va yah kriyamanam ninitsat

RV_06.052.02.2{14}  tapumsi tasmai vrjinani santu brahmadvisamabhi tam socatu dyauh

RV_06.052.03.1{14}  kimanga tva brahmanah soma gopam kimanga tvahurabhisastipam nah

RV_06.052.03.2{14}  kimanga nah pasyasi nidyamanan brahmadvise tapusim hetimasya

RV_06.052.04.1{14}  avantu mamusaso jayamana avantu ma sindhavah pinvamanah

RV_06.052.04.2{14}  avantu ma parvataso dhruvaso.avantu ma pitaro devahutau

RV_06.052.05.1{14}  visvadanim sumanasah syama pasyema nu suryamuccarantam

RV_06.052.05.2{14}  tatha karad vasupatirvasunam devanohano.avasagamisthah

RV_06.052.06.1{15}  indro nedisthamavasagamisthah sarasvati sindhubhih pinvamana

RV_06.052.06.2{15}  parjanyo na osadhibhirmayobhuragnih susamsah suhavah piteva

RV_06.052.07.1{15}  visve devasa a gata srnuta ma imam havam

RV_06.052.07.2{15}  edam barhirni sidata

RV_06.052.08.1{15}  yo vo deva ghrtasnuna havyena pratibhusati

RV_06.052.08.2{15}  tam visva upa gachatha

RV_06.052.09.1{15}  upa nah sunavo girah srnvantvamrtasya ye

RV_06.052.09.2{15}  sumrlika bhavantu nah

RV_06.052.10.1{15}  visve deva rtavrdha rtubhirhavanasrutah

RV_06.052.10.2{15}  jusantam yujyam payah

RV_06.052.11.1{16}  stotramindro marudganastvastrman mitro aryama

RV_06.052.11.2{16}  ima havya jusanta nah

RV_06.052.12.1{16}  imam no agne adhvaram hotarvayunaso yaja

RV_06.052.12.2{16}  cikitvan daivyam janam

RV_06.052.13.1{16}  visve devah srnutemam havam me ye antarikse ya upa dyavi stha

RV_06.052.13.2{16}  ye agnijihva uta va yajatra asadyasmin barhisi madayadhvam

RV_06.052.14.1{16}  visve deva mama srnvantu yajniya ubhe rodasi apam napacca manma

RV_06.052.14.2{16}  ma vo vacamsi paricaksyani vocam sumnesvid vo antama madema

RV_06.052.15.1{16}  ye ke ca jma mahino ahimaya divo jajnire apam sadhasthe

RV_06.052.15.2{16}  te asmabhyamisaye visvamayuh ksapa usra varivasyantudevah

RV_06.052.16.1{16}  agniparjanyavavatam dhiyam me.asmin have suhava sustutimnah

RV_06.052.16.2{16}  ilamanyo janayad garbhamanyah prajavatirisa a dhattamasme

RV_06.052.17.1{16}  stirne barhisi samidhane agnau suktena maha namasa vivase

RV_06.052.17.2{16}  asmin no adya vidathe yajatra visve deva havisi madayadhvam

RV_06.053.01.1{17}  vayamu tva pathas pate ratham na vajasataye

RV_06.053.01.2{17}  dhiye pusannayujmahi

RV_06.053.02.1{17}  abhi no naryam vasu viram prayatadaksinam

RV_06.053.02.2{17}  vamam grhapatim naya

RV_06.053.03.1{17}  aditsantam cidaghrne pusan danaya codaya

RV_06.053.03.2{17}  panescid vimrada manah

RV_06.053.04.1{17}  vi patho vajasataye cinuhi vi mrdho jahi

RV_06.053.04.2{17}  sadhantamugra no dhiyah

RV_06.053.05.1{17}  pari trndhi paninamaraya hrdaya kave

RV_06.053.05.2{17}  athemasmabhyam randhaya

RV_06.053.06.1{18}  vi pusannaraya tuda panericha hrdi priyam

RV_06.053.06.2{18}  athem ...

RV_06.053.07.1{18}  a rikha kikira krnu paninam hrdaya kave

RV_06.053.07.2{18}  athem ...

RV_06.053.08.1{18}  yam pusan brahmacodanimaram bibharsyaghrne

RV_06.053.08.2{18}  taya samasya hrdayama rikha kikira krnu

RV_06.053.09.1{18}  ya te astra goopasaghrne pasusadhani

RV_06.053.09.2{18}  tasyaste sumnamimahe

RV_06.053.10.1{18}  uta no gosanim dhiyamasvasam vajasamuta

RV_06.053.10.2{18}  nrvat krnuhi vitaye

RV_06.054.01.1{19}  sam pusan vidusa naya yo anjasanusasati

RV_06.054.01.2{19}  ya evedamiti bravat

RV_06.054.02.1{19}  samu pusna gamemahi yo grhanabhisasati

RV_06.054.02.2{19}  ima eveti cabravat

RV_06.054.03.1{19}  pusnascakram na risyati na koso.ava padyate

RV_06.054.03.2{19}  no asya vyathate pavih

RV_06.054.04.1{19}  yo asmai havisavidhan na tam pusapi mrsyate

RV_06.054.04.2{19}  prathamo vidate vasu

RV_06.054.05.1{19}  pusa ga anvetu nah pusa raksatvarvatah

RV_06.054.05.2{19}  pusa vajam sanotu nah

RV_06.054.06.1{20}  pusannanu pra ga ihi yajamanasya sunvatah

RV_06.054.06.2{20}  asmakam stuvatamuta

RV_06.054.07.1{20}  makirnesan makim risan makim sam sari kevate

RV_06.054.07.2{20}  atharistabhira gahi

RV_06.054.08.1{20}  srnvantam pusanam vayamiryamanastavedasam

RV_06.054.08.2{20}  isanamraya imahe

RV_06.054.09.1{20}  pusan tava vrate vayam na risyema kada cana

RV_06.054.09.2{20}  stotarasta iha smasi

RV_06.054.10.1{20}  pari pusa parastad dhastam dadhatu daksinam

RV_06.054.10.2{20}  punarno nastamajatu

RV_06.055.01.1{21}  ehi vam vimuco napadaghrne sam sacavahai

RV_06.055.01.2{21}  rathir{r}tasya no bhava

RV_06.055.02.1{21}  rathitamam kapardinamisanam radhaso mahah

RV_06.055.02.2{21}  rayah sakhayamimahe

RV_06.055.03.1{21}  rayo dharasyaghrne vaso rasirajasva

RV_06.055.03.2{21}  dhivato-dhivatah sakha

RV_06.055.04.1{21}  pusanam nvajasvamupa stosama vajinam

RV_06.055.04.2{21}  svasuryo jara ucyate

RV_06.055.05.1{21}  maturdidhisumabravam svasurjarah srnotu nah

RV_06.055.05.2{21}  bhratendrasya sakha mama

RV_06.055.06.1{21}  ajasah pusanam rathe nisrmbhaste janashriyam

RV_06.055.06.2{21}  devam vahantu bibhratah

RV_06.056.01.1{22}  ya enamadidesati karambhaditi pusanam

RV_06.056.01.2{22}  na tena deva adise

RV_06.056.02.1{22}  uta gha sa rathitamah sakhya satpatiryuja

RV_06.056.02.2{22}  indro vrtrani jighnate

RV_06.056.03.1{22}  utadah paruse gavi surascakram hiranyayam

RV_06.056.03.2{22}  nyairayadrathitamah

RV_06.056.04.1{22}  yadadya tva purustuta bravama dasra mantumah

RV_06.056.04.2{22}  tat su no manma sadhaya

RV_06.056.05.1{22}  imam ca no gavesanam sataye sisadho ganam

RV_06.056.05.2{22}  arat pusannasi srutah

RV_06.056.06.1{22}  a te svastimimaha areaghamupavasum

RV_06.056.06.2{22}  adya ca sarvatataye svasca sarvatataye

RV_06.057.01.1{23}  indra nu pusana vayam sakhyaya svastaye

RV_06.057.01.2{23}  huvema vajasataye

RV_06.057.02.1{23}  somamanya upasadat patave camvoh sutam

RV_06.057.02.2{23}  karambhamanya ichati

RV_06.057.03.1{23}  aja anyasya vahnayo hari anyasya sambhrta

RV_06.057.03.2{23}  tabhyam vrtrani jighnate

RV_06.057.04.1{23}  yadindro anayad rito mahirapo vrsantamah

RV_06.057.04.2{23}  tatra pusabhavat saca

RV_06.057.05.1{23}  tam pusnah sumatim vayam vrksasya pra vayamiva

RV_06.057.05.2{23}  indrasya ca rabhamahe

RV_06.057.06.1{23}  ut pusanam yuvamahe.abhisunriva sarathih

RV_06.057.06.2{23}  mahya indram svastaye

RV_06.058.01.1{24}  sukram te anyad yajatam te anyad visurupe ahani dyaurivasi

RV_06.058.01.2{24}  visva hi maya avasi svadhavo bhadra te pusanniharatirastu

RV_06.058.02.1{24}  ajasvah pasupa vajapastyo dhiyamjinvo bhuvane visve arpitah

RV_06.058.02.2{24}  astram pusa sithiramudvarivrjat samcaksanobhuvana deva iyate

RV_06.058.03.1{24}  yaste pusan navo antah samudre hiranyayirantarikse caranti

RV_06.058.03.2{24}  tabhiryasi dutyam suryasya kamena krta srava ichamanah

RV_06.058.04.1{24}  pusa subandhurdiva a prthivya ilas patirmaghava dasmavarcah

RV_06.058.04.2{24}  yam devaso adaduh suryayai kamena krtam tavasam svancam

RV_06.059.01.1{25}  pra nu voca sutesu vam virya yani cakrathuh

RV_06.059.01.2{25}  hataso vam pitaro devasatrava indragni jivatho yuvam

RV_06.059.02.1{25}  bal ittha mahima vamindragni panistha a

RV_06.059.02.2{25}  samano vam janita bhratara yuvam yamavihehamatara

RV_06.059.03.1{25}  okivamsa sute sacanasva sapti ivadane

RV_06.059.03.2{25}  indra nvagni avaseha vajrina vayam deva havamahe

RV_06.059.04.1{25}  ya indragni sutesu vam stavat tesv rtavrdha

RV_06.059.04.2{25}  josavakam vadatah pajrahosina na deva bhasathascana

RV_06.059.05.1{25}  indragni ko asya vam devau martasciketati

RV_06.059.05.2{25}  visuco asvan yuyujana iyata ekah samana a rathe

RV_06.059.06.1{26}  indragni apadiyam purvagat padvatibhyah

RV_06.059.06.2{26}  hitvi siro jihvaya vavadaccarat trimsat pada nyakramit

RV_06.059.07.1{26}  indragni a hi tanvate naro dhanvani bahvoh

RV_06.059.07.2{26}  ma no asmin mahadhane para varktam gavistisu

RV_06.059.08.1{26}  indragni tapanti magha aryo aratayah

RV_06.059.08.2{26}  apa dvesamsya krtam yuyutam suryadadhi

RV_06.059.09.1{26}  indragni yuvorapi vasu divyani parthiva

RV_06.059.09.2{26}  a na iha prayachatam rayim visvayuposasam

RV_06.059.10.1{26}  indragni ukthavahasa stomebhirhavanasruta

RV_06.059.10.2{26}  visvabhirgirbhira gatamasya somasya pitaye

RV_06.060.01.1{27}  snathad vrtramuta sanoti vajamindra yo agni sahuri saparyat

RV_06.060.01.2{27}  irajyanta vasavyasya bhureh sahastama sahasa vajayanta

RV_06.060.02.1{27}  ta yodhistamabhi ga indra nunamapah svarusaso agna ulhah

RV_06.060.02.2{27}  disah svarusasa indra citra apo ga agne yuvase niyutvan

RV_06.060.03.1{27}  a vrtrahana vrtrahabhih susmairindra yatam namobhiragne arvak

RV_06.060.03.2{27}  yuvam radhobhirakavebhirindragne asme bhavatamuttamebhih

RV_06.060.04.1{27}  ta huve yayoridam papne visvam pura krtam

RV_06.060.04.2{27}  indragni namardhatah

RV_06.060.05.1{27}  ugra vighanina mrdha indragni havamahe

RV_06.060.05.2{27}  ta no mrlata idrse

RV_06.060.06.1{28}  hato vrtranyarya hato dasani satpati

RV_06.060.06.2{28}  hato visva apa dvisah

RV_06.060.07.1{28}  indragni yuvamime.abhi stoma anusata

RV_06.060.07.2{28}  pibatam sambhuva sutam

RV_06.060.08.1{28}  ya vam santi purusprho niyuto dasuse nara

RV_06.060.08.2{28}  indragni tabhira gatam

RV_06.060.09.1{28}  tabhira gachatam naropedam savanam sutam

RV_06.060.09.2{28}  indragni somapitaye

RV_06.060.10.1{28}  tamilisva yo arcisa vana visva parisvajat

RV_06.060.10.2{28}  krishnakrnoti jihvaya

RV_06.060.11.1{29}  ya iddha avivasati sumnamindrasya martyah

RV_06.060.11.2{29}  dyumnaya sutara apah

RV_06.060.12.1{29}  ta no vajavatirisa asun piprtamarvatah

RV_06.060.12.2{29}  indramagnim ca volhave

RV_06.060.13.1{29}  ubha vamindragni ahuvadhya ubha radhasah saha madayadhyai

RV_06.060.13.2{29}  ubha dataravisam rayinamubha vajasya sataye huve vam

RV_06.060.14.1{29}  a no gavyebhirasvyairvasavyairupa gachatam

RV_06.060.14.2{29}  sakhayau devau sakhyaya sambhuvendragni ta havamahe

RV_06.060.15.1{29}  indragni srnutam havam yajamanasya sunvatah

RV_06.060.15.2{29}  vitam havyanya gatam pibatam somyam madhu

RV_06.061.01.1{30}  iyamadadad rabhasam rnacyutam divodasam vadhryasvaya dasuse

RV_06.061.01.2{30}  ya sasvantamacakhadavasam panim ta te datrani tavisa sarasvati

RV_06.061.02.1{30}  iyam susmebhirbisakha ivarujat sanu girinam tavisebhirurmibhih

RV_06.061.02.2{30}  paravataghnimavase suvrktibhih sarasvatima vivasema dhitibhih

RV_06.061.03.1{30}  sarasvati devanido ni barhaya prajam visvasya brsayasya mayinah

RV_06.061.03.2{30}  uta ksitibhyo.avaniravindo visamebhyo asravo vajinivati

RV_06.061.04.1{30}  pra no devi sarasvati vajebhirvajinivati

RV_06.061.04.2{30}  dhinamavitryavatu

RV_06.061.05.1{30}  yastva devi sarasvatyupabrute dhane hite

RV_06.061.05.2{30}  indram na vrtraturye

RV_06.061.06.1{31}  tvam devi sarasvatyava vajesu vajini

RV_06.061.06.2{31}  rada puseva nahsanim

RV_06.061.07.1{31}  uta sya nah sarasvati ghora hiranyavartanih

RV_06.061.07.2{31}  vrtraghni vasti sustutim

RV_06.061.08.1{31}  yasya ananto ahrutastvesascarisnurarnavah

RV_06.061.08.2{31}  amascarati roruvat

RV_06.061.09.1{31}  sa no visva ati dvisah svasrranya rtavari

RV_06.061.09.2{31}  atannaheva suryah

RV_06.061.10.1{31}  uta nah priya priyasu saptasvasa sujusta

RV_06.061.10.2{31}  sarasvati stomya bhut

RV_06.061.11.1{32}  apaprusi parthivanyuru rajo antariksam

RV_06.061.11.2{32}  sarasvati nidas patu

RV_06.061.12.1{32}  trisadhastha saptadhatuh panca jata vardhayanti

RV_06.061.12.2{32}  vaje-vaje havya bhut

RV_06.061.13.1{32}  pra ya mahimna mahinasu cekite dyumnebhiranya apasamapastama

RV_06.061.13.2{32}  ratha iva brhati vibhvane krtopastutya cikitusa sarasvati

RV_06.061.14.1{32}  sarasvatyabhi no nesi vasyo mapa spharih payasa ma na adhak

RV_06.061.14.2{32}  jusasva nah sakhya vesya ca ma tvat ksetranyaranani ganma

RV_06.062.01.1{01}  stuse nara divo asya prasantasvina huve jaramano arkaih

RV_06.062.01.2{01}  ya sadya usra vyusi jmo antan yuyusatah paryuruvaramsi

RV_06.062.02.1{01}  ta yajnama sucibhiscakramana rathasya bhanum rurucurajobhih

RV_06.062.02.2{01}  puru varamsyamita mimanapo dhanvanyati yatho ajran

RV_06.062.03.1{01}  ta ha tyad vartiryadaradhramugrettha dhiya uhathuh sasvadasvaih

RV_06.062.03.2{01}  manojavebhirisiraih sayadhyai pari vyathirdasuso martyasya

RV_06.062.04.1{01}  ta navyaso jaramanasya manmopa bhusato yuyujanasapti

RV_06.062.04.2{01}  subham prksamisamurjam vahanta hota yaksat pratno adhrug yuvana

RV_06.062.05.1{01}  ta valgu dasra purusakatama pratna navyasa vacasa vivase

RV_06.062.05.2{01}  ya samsate stuvate sambhavistha babhuvaturgrnate citrarati

RV_06.062.06.1{02}  ta bhujyum vibhiradbhyah samudrat tugrasya sunumuhathurajobhih

RV_06.062.06.2{02}  arenubhiryojanebhirbhujanta patatribhirarnasonirupasthat

RV_06.062.07.1{02}  vi jayusa rathya yatamadrim srutam havam vrsana vadhrimatyah

RV_06.062.07.2{02}  dasasyanta sayave pipyathurgamiti cyavana sumatim bhuranyu

RV_06.062.08.1{02}  yad rodasi pradivo asti bhuma helo devanamuta martyatra

RV_06.062.08.2{02}  tadaditya vasavo rudriyaso raksoyuje tapuragham dadhata

RV_06.062.09.1{02}  ya im rajanav rtutha vidadhad rajaso mitro varunasciketat

RV_06.062.09.2{02}  gambhiraya raksase hetimasya droghaya cid vacasa anavaya

RV_06.062.10.1{02}  antaraiscakraistanayaya vartirdyumata yatam nrvata rathena

RV_06.062.10.2{02}  sanutyena tyajasa martyasya vanusyatamapi sirsavavrktam

RV_06.062.11.1{02}  a paramabhiruta madhyamabhirniyudbhiryatamavamabhirarvak

RV_06.062.11.2{02}  drlhasya cid gomato vi vrajasya duro vartam grnate citrarati

RV_06.063.01.1{03}  kva tya valgu puruhutadya duto na stomo.avidan namasvan

RV_06.063.01.2{03}  a yo arvam nasatya vavarta prestha hyasatho asya manman

RV_06.063.02.1{03}  aram me gantam havanayasmai grnana yatha pibatho andhah

RV_06.063.02.2{03}  pari ha tyad vartiryatho riso na yat paro nantarastuturyat

RV_06.063.03.1{03}  akari vamandhaso varimannastari barhih suprayanatamam

RV_06.063.03.2{03}  uttanahasto yuvayurvavanda vam naksanto adraya anjan

RV_06.063.04.1{03}  urdhvo vamagniradhvaresvasthat pra ratireti jurninighrtaci

RV_06.063.04.2{03}  pra hota gurtamana urano.ayukta yo nasatya haviman

RV_06.063.05.1{03}  adhi shriye duhita suryasya ratham tasthau purubhuja satotim

RV_06.063.05.2{03}  pra mayabhirmayina bhutamatra nara nrtu janiman yajniyanam

RV_06.063.06.1{04}  yuvam shribhirdarsatabhirabhih subhe pustimuhathuhsuryayah

RV_06.063.06.2{04}  pra vam vayo vapuse.anu paptan naksad vani sustuta dhisnya vam

RV_06.063.07.1{04}  a vam vayo.asvaso vahistha abhi prayo nasatya vahantu

RV_06.063.07.2{04}  pra vam ratho manojava asarjisah prksa isidho anu purvih

RV_06.063.08.1{04}  puru hi vam purubhuja desnam dhenum na isam pinvatamasakram

RV_06.063.08.2{04}  stutasca vam madhvi sustutisca rasasca ye vamanu ratimagman

RV_06.063.09.1{04}  uta ma rjre purayasya raghvi sumilhe satam peruke ca pakva

RV_06.063.09.2{04}  sando dad dhiraninah smaddistin dasa vasaso abhisaca rsvan

RV_06.063.10.1{04}  sam vam sata nasatya sahasrasvanam purupantha gire dat

RV_06.063.10.2{04}  bharadvajaya vira nu gire dad dhata raksamsi purudamsasa syuh

RV_06.063.11.1{04}  a vam sumne variman suribhih syam

RV_06.064.01.1{05}  udu shriya usaso rocamana asthurapam normayo rusantah

RV_06.064.01.2{05}  krnoti visva supatha suganyabhudu vasvi daksinamaghoni

RV_06.064.02.1{05}  bhadra dadrksa urviya vi bhasyut te socirbhanavo dyamapaptan

RV_06.064.02.2{05}  avirvaksah krnuse sumbhamanoso devi rocamanamahobhih

RV_06.064.03.1{05}  vahanti simarunaso rusanto gavah subhagamurviya prathanam

RV_06.064.03.2{05}  apejate suro asteva satrun badhate tamo ajiro navolha

RV_06.064.04.1{05}  sugota te supatha parvatesvavate apastarasi svabhano

RV_06.064.04.2{05}  sa na a vaha prthuyamannrsve rayim divo duhitarisayadhyai

RV_06.064.05.1{05}  sa vaha yoksabhiravatoso varam vahasi josamanu

RV_06.064.05.2{05}  tvam divo duhitarya ha devi purvahutau mamhana darsata bhuh

RV_06.064.06.1{05}  ut te vayas ...

RV_06.065.01.1{06}  esa sya no duhita divojah ksitiruchanti manusirajigah

RV_06.065.01.2{06}  ya bhanuna rusata ramyasvajnayi tirastamasascidaktun

RV_06.065.02.1{06}  vi tad yayurarunayugbhirasvaiscitram bhantyusasascandrarathah

RV_06.065.02.2{06}  agram yajnasya brhato nayantirvi ta badhantetama urmyayah

RV_06.065.03.1{06}  sravo vajamisamurjam vahantirni dasusa usaso martyaya

RV_06.065.03.2{06}  maghonirviravat patyamana avo dhata vidhate ratnamadya

RV_06.065.04.1{06}  ida hi vo vidhate ratnamastida viraya dasusa usasah

RV_06.065.04.2{06}  ida vipraya jarate yaduktha ni sma mavate vahatha pura cit

RV_06.065.05.1{06}  ida hi ta uso adrisano gotra gavamangiraso grnanti

RV_06.065.05.2{06}  vyarkena bibhidurbrahmana ca satya nrnamabhavad devahutih

RV_06.065.06.1{06}  ucha divo duhitah pratnavan no bharadvajavad vidhate maghoni

RV_06.065.06.2{06}  suviram rayim grnate ririhyurugayamadhi dhehi sravo nah

RV_06.066.01.1{07}  vapurnu taccikituse cidastu samanam nama dhenu patyamanam

RV_06.066.01.2{07}  martesvanyad dohase pipaya sakrcchukram duduhe prsnirudhah

RV_06.066.02.1{07}  ye agnayo na sosucannidhana dviryat trirmaruto vavrdhanta

RV_06.066.02.2{07}  arenavo hiranyayasa esam sakam nrmnaih paumsyebhisca bhuvan

RV_06.066.03.1{07}  rudrasya ye milhusah santi putra yamsco nu dadhrvirbharadhyai

RV_06.066.03.2{07}  vide hi mata maho mahi sa set prsnih subhve garbhamadhat

RV_06.066.04.1{07}  na ya isante januso.aya nvantah santo.avadyani punanah

RV_06.066.04.2{07}  niryad duhre sucayo.anu josamanu shriya tanvamuksamanah

RV_06.066.05.1{07}  maksu na yesu dohase cidaya a nama dhrsnu marutandadhanah

RV_06.066.05.2{07}  na ye stauna ayaso mahna nu cit sudanurava vasadugran

RV_06.066.06.1{08}  ta idugrah savasa dhrsnusena ubhe yujanta rodasi sumeke

RV_06.066.06.2{08}  adha smaisu rodasi svasociramavatsu tasthau na rokah

RV_06.066.07.1{08}  aneno vo maruto yamo astvanasvascid yamajatyarathih

RV_06.066.07.2{08}  anavaso anabhisu rajasturvi rodasi pathya yati sadhan

RV_06.066.08.1{08}  nasya varta na taruta nvasti maruto yamavatha vajasatau

RV_06.066.08.2{08}  toke va gosu tanaye yamapsu sa vrajam darta parye adha dyoh

RV_06.066.09.1{08}  pra citramarkam grnate turaya marutaya svatavase bharadhvam

RV_06.066.09.2{08}  ye sahamsi sahasa sahante rejate agne prthivi makhebhyah

RV_06.066.10.1{08}  tvisimanto adhvarasyeva didyut trsucyavaso juhvo nagneh

RV_06.066.10.1{08}  arcatrayo dhunayo na vira bhrajajjanmano maruto adhrstah

RV_06.066.11.1{08}  tam vrdhantam marutam bhrajadrstim rudrasya sunum havasa vivase

RV_06.066.11.2{08}  divah sardhaya sucayo manisa girayo napa ugra asprdhran

RV_06.067.01.1{09}  visvesam vah satam jyesthatama girbhirmitravarunavavrdhadhyai

RV_06.067.01.2{09}  sam ya rasmeva yamaturyamistha dva jananasama bahubhih svaih

RV_06.067.02.1{09}  iyam mad vam pra strnite manisopa priya namasa barhiracha

RV_06.067.02.2{09}  yantam no mitravarunavadhrstam chardiryad vam varuthyam sudanu

RV_06.067.03.1{09}  a yatam mitravaruna susastyupa priya namasa huyamana

RV_06.067.03.2{09}  sam yavapnah stho apaseva jananchrudhiyatascid yatatho mahitva

RV_06.067.04.1{09}  asva na ya vajina putabandhu rta yad garbhamaditirbharadhyai

RV_06.067.04.2{09}  pra ya mahi mahanta jayamana ghora martayaripave ni didhah

RV_06.067.05.1{09}  visve yad vam mamhana mandamanah ksatram devaso adadhuh sajosah

RV_06.067.05.2{09}  pari yad bhutho rodasi cidurvi santi spaso adabdhaso amurah

RV_06.067.06.1{10}  ta hi ksatram dharayethe anu dyun drmhethe sanumupamadiva dyoh

RV_06.067.06.2{10}  drlho naksatra uta visvadevo bhumimatan dyam dhasinayoh

RV_06.067.07.1{10}  ta vigram dhaithe jatharam prnadhya a yat sadma sabhrtayah prnanti

RV_06.067.07.2{10}  na mrsyante yuvatayo.avata vi yat payo visvajinva bharante

RV_06.067.08.1{10}  ta jihvaya sadamedam sumedha a yad vam satyo aratir{r}te bhut

RV_06.067.08.2{10}  tad vam mahitvam ghrtannavastu yuvam dasusevi cayistamamhah

RV_06.067.09.1{10}  pra yad vam mitravaruna spurdhan priya dhama yuvadhita minanti

RV_06.067.09.2{10}  na ye devasa ohasa na marta ayajnasaco apyo naputrah

RV_06.067.10.1{10}  vi yad vacam kistaso bharante samsanti ke cin nivido mananah

RV_06.067.10.2{10}  ad vam bravama satyanyuktha nakirdevebhiryatatho mahitva

RV_06.067.11.1{10}  avorittha vam chardiso abhistau yuvormitravarunavaskrdhoyu

RV_06.067.11.2{10}  anu yad gava sphuran rjipyam dhrsnum yad ranevrsanam yunajan

RV_06.068.01.1{11}  srusti vam yajna udyatah sajosa manusvad vrktabarhiso yajadhyai

RV_06.068.01.2{11}  a ya indravarunavise adya mahe sumnaya maha avavartat

RV_06.068.02.1{11}  ta hi srestha devatata tuja suranam savisthata hi bhutam

RV_06.068.02.2{11}  maghonam mamhistha tuvisusma rtena vrtratura sarvasena

RV_06.068.03.1{11}  ta grnihi namasyebhih susaih sumnebhirindravaruna cakana

RV_06.068.03.2{11}  vajrenanyah savasa hanti vrtram sisaktyanyo vrjanesu viprah

RV_06.068.04.1{11}  gnasca yan narasca vavrdhanta visve devaso naram svagurtah

RV_06.068.04.2{11}  praibhya indravaruna mahitva dyausca prthivi bhutamurvi

RV_06.068.05.1{11}  sa it sudanuh svavan rtavendra yo vam varuna dasatitman

RV_06.068.05.2{11}  isa sa dvisastared dasvan vamsad rayim rayivatasca janan

RV_06.068.06.1{12}  yam yuvam dasvadhvaraya deva rayim dhattho vasumantam puruksum

RV_06.068.06.2{12}  asme sa indravarunavapi syat pra yo bhanakti vanusamasastih

RV_06.068.07.1{12}  uta nah sutratro devagopah suribhya indravaruna rayih syat

RV_06.068.07.2{12}  yesam susmah prtanasu sahvan pra sadyo dyumnatirate taturih

RV_06.068.08.1{12}  nu na indravaruna grnana prnktam rayim sausravasaya deva

RV_06.068.08.2{12}  ittha grnanto mahinasya sardho.apo na nava duritatarema

RV_06.068.09.1{12}  pra samraje brhate manma nu priyamarca devaya varunaya saprathah

RV_06.068.09.2{12}  ayam ya urvi mahina mahivratah kratva vibhatyajaro na socisa

RV_06.068.10.1{12}  indravaruna sutapavimam sutam somam pibatam madyam dhrtavrata

RV_06.068.10.2{12}  yuvo ratho adhvaram devavitaye prati svasaramupa yati pitaye

RV_06.068.11.1{12}  indravaruna madhumattamasya vrsnah somasya vrsana vrsetham

RV_06.068.11.2{12}  idam vamandhah parisiktamasme asadyasmin barhisi madayetham

RV_06.069.01.1{13}  sam vam karmana samisa hinomindravisnu apasas pareasya

RV_06.069.01.2{13}  jusetham yajnam dravinam ca dhattamaristairnah pathibhih parayanta

RV_06.069.02.1{13}  ya visvasam janitara matinamindravisnu kalasa somadhana

RV_06.069.02.2{13}  pra vam girah sasyamana avantu pra stomaso giyamanaso arkaih

RV_06.069.03.1{13}  indravisnu madapati madanama somam yatam dravino dadhana

RV_06.069.03.2{13}  sam vamanjantvaktubhirmatinam sam stomasah sasyamanasa ukthaih

RV_06.069.04.1{13}  a vamasvaso abhimatisaha indravisnu sadhamado vahantu

RV_06.069.04.2{13}  jusetham visva havana matinamupa brahmani srnutam giro me

RV_06.069.05.1{13}  indravisnu tat panayayyam vam somasya mada uru cakramathe

RV_06.069.05.2{13}  akrnutamantariksam variyo.aprathatam jivase no rajamsi

RV_06.069.06.1{13}  indravisnu havisa vavrdhanagradvana namasa ratahavya

RV_06.069.06.2{13}  ghrtasuti dravinam dhattamasme samudrah sthah kalasah somadhanah

RV_06.069.07.1{13}  indravisnu pibatam madhvo asya somasya dasra jatharam prnetham

RV_06.069.07.2{13}  a vamandhamsi madiranyagmannupa brahmani srnutam havam me

RV_06.069.08.1{13}  ubha jigyathurna para jayethe na para jigye katarascanainoh

RV_06.069.08.2{13}  indrasca visno yadapasprdhetham tredha sahasram vi tadairayetham

RV_06.070.01.1{14}  ghrtavati bhuvananamabhishriyorvi prthvi madhudughe supesasa

RV_06.070.01.2{14}  dyavaprthivi varunasya dharmana viskabhite ajarebhuriretasa

RV_06.070.02.1{14}  asascanti bhuridhare payasvati ghrtam duhate sukrte sucivrate

RV_06.070.02.2{14}  rajanti asya bhuvanasya rodasi asme retah sincatamyan manurhitam

RV_06.070.03.1{14}  yo vam rjave kramanaya rodasi marto dadasa dhisane sa sadhati

RV_06.070.03.2{14}  pra prajabhirjayate dharmanas pari yuvoh sikta visurupani savrata

RV_06.070.04.1{14}  ghrtena dyavaprthivi abhivrte ghrtashriya ghrtaprca ghrtavrdha

RV_06.070.04.2{14}  urvi prthvi hotrvurye purohite te id vipra ilate sumnamistaye

RV_06.070.05.1{14}  madhu no dyavaprthivi mimiksatam madhuscuta madhudughe madhuvrate

RV_06.070.05.2{14}  dadhane yajnam dravinam ca devata mahi sravo vajamasme suviryam

RV_06.070.06.1{14}  urjam no dyausca prthivi ca pinvatam pita mata visvavida sudamsasa

RV_06.070.06.2{14}  samrarane rodasi visvasambhuva sanim vajam rayimasme saminvatam

RV_06.071.01.1{15}  udu sya devah savita hiranyaya bahu ayamsta savanayasukratuh

RV_06.071.01.2{15}  ghrtena pani abhi prusnute makho yuva sudakso rajaso vidharmani

RV_06.071.02.1{15}  devasya vayam savituh savimani sresthe syama vasunascadavane

RV_06.071.02.2{15}  yo visvasya dvipado yascatuspado nivesane prasave casi bhumanah

RV_06.071.03.1{15}  adabdhebhih savitah payubhis tvam sivebhiradya pari pahi no gayam

RV_06.071.03.2{15}  hiranyajihvah suvitaya navyase raksa makirnoaghasamsa isata

RV_06.071.04.1{15}  udu sya devah savita damuna hiranyapanih pratidosamasthat

RV_06.071.04.2{15}  ayohanuryajato mandrajihva a dasuse suvati bhurivamam

RV_06.071.05.1{15}  udu ayanupavakteva bahu hiranyaya savita supratika

RV_06.071.05.2{15}  divo rohamsyaruhat prthivya ariramat patayat kaccidabhvam

RV_06.071.06.1{15}  vamamadya savitarvamamu svo dive-dive vamamasmabhyam savih

RV_06.071.06.2{15}  vamasya hi ksayasya deva bhureraya dhiya vamabhajah syama

RV_06.072.01.1{16}  indrasoma mahi tad vam mahitvam yuvam mahani prathamani cakrathuh

RV_06.072.01.2{16}  yuvam suryam vividathuryuvam svarvisva tamamsyahatam nidasca

RV_06.072.02.1{16}  indrasoma vasayatha usasamut suryam nayatho jyotisa saha

RV_06.072.02.2{16}  upa dyam skambhathuh skambhanenaprathatam prthivim mataram vi

RV_06.072.03.1{16}  indrasomavahimapah paristham hatho vrtramanu vam dyauramanyata

RV_06.072.03.2{16}  prarnamsyairayatam nadinama samudranipaprathuh puruni

RV_06.072.04.1{16}  indrasoma pakvamamasvantarni gavamid dadhathurvaksanasu

RV_06.072.04.2{16}  jagrbhathuranapinaddhamasu rusaccitrasu jagatisvantah

RV_06.072.05.1{16}  indrasoma yuvamanga tarutramapatyasacam srutyam rarathe

RV_06.072.05.2{16}  yuvam susmam naryam carsanibhyah sam vivyathuh prtanasahamugra

RV_06.073.01.1{17}  yo adribhit prathamaja rtava brhaspatirangiraso havisman

RV_06.073.01.2{17}  dvibarhajma pragharmasat pita na a rodasi vrsabho roraviti

RV_06.073.02.1{17}  janaya cid ya ivata u lokam brhaspatirdevahutau cakara

RV_06.073.02.2{17}  ghnan vrtrani vi puro dardariti jayanchatrunramitran prtsu sahan

RV_06.073.03.1{17}  brhaspatih samajayad vasuni maho vrajan gomato deva esah

RV_06.073.03.2{17}  apah sisasan svarapratito brhaspatirhantyamitramarkaih

RV_06.074.01.1{18}  somarudra dharayethamasuryam pra vamistayo.aramasnuvantu

RV_06.074.01.2{18}  dame-dame sapta ratna dadhana sam no bhutam dvipadesam catuspade

RV_06.074.02.1{18}  somarudra vi vrhatam visucimamiva ya no gayamavivesa

RV_06.074.02.2{18}  are badhetham nir{r}tim paracairasme bhadra sausravasani santu

RV_06.074.03.1{18}  somarudra yuvametanyasme visva tanusu bhesajani dhattam

RV_06.074.03.2{18}  ava syatam muncatam yan no asti tanusu baddham krtameno asmat

RV_06.074.04.1{18}  tigmayudhau tigmaheti susevau somarudraviha su mrlatam nah

RV_06.074.04.2{18}  pra no muncatam varunasya pasad gopayatam nah sumanasyamana

RV_06.075.01.1{19}  jimutasyeva bhavati pratikam yad varmi yati samadamupasthe

RV_06.075.01.2{19}  anaviddhaya tanva jaya tvam sa tva varmano mahima pipartu

RV_06.075.02.1{19}  dhanvana ga dhanvanajim jayema dhanvana tivrah samado jayema

RV_06.075.02.2{19}  dhanuh satrorapakamam krnoti dhanvana sarvah pradiso jayema

RV_06.075.03.1{19}  vaksyantiveda ganiganti karnam priyam sakhayam parisasvajana

RV_06.075.03.2{19}  yoseva sinkte vitatadhi dhanvan jya iyam samane parayanti

RV_06.075.04.1{19}  te acaranti samaneva yosa mateva putram bibhrtamupasthe

RV_06.075.04.2{19}  apa satrun vidhyatam samvidane artni ime visphurantiamitran

RV_06.075.05.1{19}  bahvinam pita bahurasya putrascisca krnoti samanavagatya

RV_06.075.05.2{19}  isudhih sankah prtanasca sarvah prsthe ninaddho jayati prasutah

RV_06.075.06.1{20}  rathe tisthan nayati vajinah puro yatra-yatra kamayate susarathih

RV_06.075.06.2{20}  abhisunam mahimanam panayata manah pascadanu yachanti rasmayah

RV_06.075.07.1{20}  tivran ghosan krnvate vrsapanayo.asva rathebhih sahavajayantah

RV_06.075.07.2{20}  avakramantah prapadairamitran ksinanti satrunranapavyayantah

RV_06.075.08.1{20}  rathavahanam havirasya nama yatrayudham nihitamasya varma

RV_06.075.08.2{20}  tatra rathamupa sagmam sadema visvaha vayam sumanasyamanah

RV_06.075.09.1{20}  svadusamsadah pitaro vayodhah krchreshritah saktivanto gabhirah

RV_06.075.09.2{20}  citrasena isubala amrdhrah satovira uravo vratasahah

RV_06.075.10.1{20}  brahmanasah pitarah somyasah sive no dyavaprthivi anehasa

RV_06.075.10.2{20}  pusa nah patu duritad rtavrdho raksa makirno aghasamsa isata

RV_06.075.11.1{21}  suparnam vaste mrgo asya danto gobhih samnaddha patati prasuta

RV_06.075.11.2{21}  yatra narah sam ca vi ca dravanti tatrasmabhyamisavah sarma yamsan

RV_06.075.12.1{21}  rjite pari vrmdhi no.asma bhavatu nastanuh

RV_06.075.12.2{21}  somo adhi bravitu no.aditih sarma yachatu

RV_06.075.13.1{21}  a janghanti sanvesam jaghananupa jighnate

RV_06.075.13.2{21}  asvajani pracetaso.asvan samatsu codaya

RV_06.075.14.1{21}  ahiriva bhogaih paryeti bahum jyaya hetim paribadhamanah

RV_06.075.14.2{21}  hastaghno visva vayunani vidvan puman pumamsam pari patu visvatah

RV_06.075.15.1{21}  alakta ya rurusirsnyatho yasya ayo mukham

RV_06.075.15.2{21}  idam parjanyaretasa isvai devyai brhan namah

RV_06.075.16.1{22}  avasrsta para pata saravye brahmasamsite

RV_06.075.16.2{22}  gachamitranpra padyasva manusam kam canocchisah

RV_06.075.17.1{22}  yatra banah sampatanti kumara visikha iva

RV_06.075.17.2{22}  tatra no brahmanas patiraditih sarma yachatu visvaha sarma yachatu

RV_06.075.18.1{22}  marmani te varmana chadayami somastva rajamrtenanu vastam

RV_06.075.18.2{22}  urorvariyo varunaste krnotu jayantam tvanu devamadantu

RV_06.075.19.1{22}  yo nah svo arano yasca nistyo jighamsati

RV_06.075.19.2{22}  devastamsarve dhurvantu brahma varma mamantaram