Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vedas > Rig Veda > Rig Veda 4

Rg Veda 4

 

RV_04.001.01.1  tvam hy agne sadam it samanyavo devaso devam aratim nyerira iti kratva nyerire

RV_04.001.01.2  amartyam yajata martyesv a devam adevam janata pracetasam visvam adevam janata pracetasam

RV_04.001.02.1  sa bhrataram varunam agna a vavrtsva devam acha sumati yajnavanasam jyestham yajnavanasam

RV_04.001.02.2  rtavanam adityam carsanidhrtam rajanam carsanidhrtam

RV_04.001.03.1  sakhe sakhayam abhy a vavrtsvasum na cakram rathyeva ramhyasmabhyam dasma ramhya

RV_04.001.03.2  agne mrlikam varune saca vido marutsu visvabhanusu tokaya tuje susucana sam krdhy asmabhyam dasma sam krdhi

RV_04.001.04.1  tvam no agne varunasya vidvan devasya helo 'va yasisisthah

RV_04.001.04.2  yajistho vahnitamah sosucano visva dvesamsi pra mumugdhy asmat

RV_04.001.05.1  sa tvam no agne 'vamo bhavoti nedistho asya usaso vyustau

RV_04.001.05.2  ava yaksva no varunam rarano vihi mrlikam suhavo na edhi

RV_04.001.06.1  asya srestha subhagasya samdrg devasya citratama martyesu

RV_04.001.06.2  suci ghrtam na taptam aghnyaya sparha devasya mamhaneva dhenoh

RV_04.001.07.1  trir asya ta parama santi satya sparha devasya janimany agneh

RV_04.001.07.2  anante antah parivita agac chucih sukro aryo rorucanah

RV_04.001.08.1  sa duto visved abhi vasti sadma hota hiranyaratho ramsujihvah

RV_04.001.08.2  rohidasvo vapusyo vibhava sada ranvah pitumativa samsat

RV_04.001.09.1  sa cetayan manuso yajnabandhuh pra tam mahya rasanaya nayanti

RV_04.001.09.2  sa ksety asya duryasu sadhan devo martasya sadhanitvam apa

RV_04.001.10.1  sa tu no agnir nayatu prajanann acha ratnam devabhaktam yad asya

RV_04.001.10.2  dhiya yad visve amrta akrnvan dyaus pita janita satyam uksan

RV_04.001.11.1  sa jayata prathamah pastyasu maho budhne rajaso asya yonau

RV_04.001.11.b apad asirsa guhamano antayoyuvano vrsabhasya nile

RV_04.001.12.1  pra sardha arta prathamam vipanyam rtasya yona vrsabhasya nile

RV_04.001.12.2  sparho yuva vapusyo vibhava sapta priyaso 'janayanta vrsne

RV_04.001.13.1  asmakam atra pitaro manusya abhi pra sedur rtam asusanah

RV_04.001.13.2  asmavrajah sudugha vavre antar ud usra ajann usaso huvanah

RV_04.001.14.1  te marmrjata dadrvamso adrim tad esam anye abhito vi vocan

RV_04.001.14.2  pasvayantraso abhi karam arcan vidanta jyotis cakrpanta dhibhih

RV_04.001.15.1  te gavyata manasa drdhram ubdham ga yemanam pari santam adrim

RV_04.001.15.2  drlham naro vacasa daivyena vrajam gomantam usijo vi vavruh

RV_04.001.16.1  te manvata prathamam nama dhenos trih sapta matuh paramani vindan

RV_04.001.16.2  taj janatir abhy anusata vra avir bhuvad arunir yasasa goh

RV_04.001.17.1  nesat tamo dudhitam rocata dyaur ud devya usaso bhanur arta

RV_04.001.17.2  a suryo brhatas tisthad ajram rju martesu vrjina ca pasyan

RV_04.001.18.1  ad it pasca bubudhana vy akhyann ad id ratnam dharayanta dyubhaktam

RV_04.001.18.2  visve visvasu duryasu deva mitra dhiye varuna satyam astu

RV_04.001.19.1  acha voceya susucanam agnim hotaram visvabharasam yajistham

RV_04.001.19.2  sucy udho atrnan na gavam andho na putam parisiktam amsoh

RV_04.001.20.1  visvesam aditir yajniyanam visvesam atithir manusanam

RV_04.001.20.2  agnir devanam ava avrnanah sumrliko bhavatu jatavedah

 

RV_04.002.01.1  yo martyesv amrta rtava devo devesv aratir nidhayi

RV_04.002.01.2  hota yajistho mahna sucadhyai havyair agnir manusa irayadhyai

RV_04.002.02.1  iha tvam suno sahaso no adya jato jatam ubhayam antar agne

RV_04.002.02.2  duta iyase yuyujana rsva rjumuskan vrsanah sukrams ca

RV_04.002.03.1  atya vrdhasnu rohita ghrtasnu rtasya manye manasa javistha

RV_04.002.03.2  antar iyase arusa yujano yusmams ca devan visa a ca martan

RV_04.002.04.1  aryamanam varunam mitram esam indravisnu maruto asvinota

RV_04.002.04.2  svasvo agne surathah suradha ed u vaha suhavise janaya

RV_04.002.05.1  gomam agne 'vimam asvi yajno nrvatsakha sadam id apramrsyah

RV_04.002.05.2  ilavam eso asura prajavan dirgho rayih prthubudhnah sabhavan

RV_04.002.06.1  yas ta idhmam jabharat sisvidano murdhanam va tatapate tvaya

RV_04.002.06.2  bhuvas tasya svatavamh payur agne visvasmat sim aghayata urusya

RV_04.002.07.1  yas te bharad anniyate cid annam nisisan mandram atithim udirat

RV_04.002.07.2  a devayur inadhate durone tasmin rayir dhruvo astu dasvan

RV_04.002.08.1  yas tva dosa ya usasi prasamsat priyam va tva krnavate havisman

RV_04.002.08.2  asvo na sve dama a hemyavan tam amhasah piparo dasvamsam

RV_04.002.09.1  yas tubhyam agne amrtaya dasad duvas tve krnavate yatasruk

RV_04.002.09.2  na sa raya sasamano vi yosan nainam amhah pari varad aghayoh

RV_04.002.10.1  yasya tvam agne adhvaram jujoso devo martasya sudhitam raranah

RV_04.002.10.2  prited asad dhotra sa yavisthasama yasya vidhato vrdhasah

RV_04.002.11.1  cittim acittim cinavad vi vidvan prstheva vita vrjina ca martan

RV_04.002.11.2  raye ca nah svapatyaya deva ditim ca rasvaditim urusya

RV_04.002.12.1  kavim sasasuh kavayo 'dabdha nidharayanto duryasv ayoh

RV_04.002.12.2  atas tvam drsyam agna etan padbhih pasyer adbhutam arya evaih

RV_04.002.13.1  tvam agne vaghate supranitih sutasomaya vidhate yavistha

RV_04.002.13.2  ratnam bhara sasamanaya ghrsve prthu scandram avase carsaniprah

RV_04.002.14.1  adha ha yad vayam agne tvaya padbhir hastebhis cakrma tanubhih

RV_04.002.14.2  ratham na kranto apasa bhurijor rtam yemuh sudhya asusanah

RV_04.002.15.1  adha matur usasah sapta vipra jayemahi prathama vedhaso nrn

RV_04.002.15.2  divas putra angiraso bhavemadrim rujema dhaninam sucantah

RV_04.002.16.1  adha yatha nah pitarah parasah pratnaso agna rtam asusanah

RV_04.002.16.2  sucid ayan didhitim ukthasasah ksama bhindanto arunir apa vran

RV_04.002.17.1  sukarmanah suruco devayanto 'yo na deva janima dhamantah

RV_04.002.17.2  sucanto agnim vavrdhanta indram urvam gavyam parisadanto agman

RV_04.002.18.1  a yutheva ksumati pasvo akhyad devanam yaj janimanty ugra

RV_04.002.18.2  martanam cid urvasir akrpran vrdhe cid arya uparasyayoh

RV_04.002.19.1  akarma te svapaso abhuma rtam avasrann usaso vibhatih

RV_04.002.19.2  anunam agnim purudha suscandram devasya marmrjatas caru caksuh

RV_04.002.20.1  eta te agna ucathani vedho 'vocama kavaye ta jusasva

RV_04.002.20.2  uc chocasva krnuhi vasyaso no maho rayah puruvara pra yandhi

 

RV_04.003.01.1  a vo rajanam adhvarasya rudram hotaram satyayajam rodasyoh

RV_04.003.01.2  agnim pura tanayitnor acittad dhiranyarupam avase krnudhvam

RV_04.003.02.1  ayam yonis cakrma yam vayam te jayeva patya usati suvasah

RV_04.003.02.2  arvacinah parivito ni sidema u te svapaka praticih

RV_04.003.03.1  asrnvate adrpitaya manma nrcaksase sumrlikaya vedhah

RV_04.003.03.2  devaya sastim amrtaya samsa graveva sota madhusud yam ile

RV_04.003.04.1  tvam cin nah samya agne asya rtasya bodhy rtacit svadhih

RV_04.003.04.2  kada ta uktha sadhamadyani kada bhavanti sakhya grhe te

RV_04.003.05.1  katha ha tad varunaya tvam agne katha dive garhase kan na agah

RV_04.003.05.2  katha mitraya milhuse prthivyai bravah kad aryamne kad bhagaya

RV_04.003.06.1  kad dhisnyasu vrdhasano agne kad vataya pratavase subhamye

RV_04.003.06.2  parijmane nasatyaya kse bravah kad agne rudraya nrghne

RV_04.003.07.1  katha mahe pustimbharaya pusne kad rudraya sumakhaya havirde

RV_04.003.07.2  kad visnava urugayaya reto bravah kad agne sarave brhatyai

RV_04.003.08.1  katha sardhaya marutam rtaya katha sure brhate prchyamanah

RV_04.003.08.2  prati bravo 'ditaye turaya sadha divo jatavedas cikitvan

RV_04.003.09.1  rtena rtam niyatam ila a gor ama saca madhumat pakvam agne

RV_04.003.09.2  krishna sati rusata dhasinaisa jamaryena payasa pipaya

RV_04.003.10.1  rtena hi sma vrsabhas cid aktah pumam agnih payasa prsthy,na

RV_04.003.10.2  aspandamano acarad vayodha vrsa sukram duduhe prsnir udhah

RV_04.003.11.1  rtenadrim vy asan bhidantah sam angiraso navanta gobhih

RV_04.003.11.2  sunam narah pari sadann usasam avih svar abhavaj jate agnau

RV_04.003.12.1  rtena devir amrta amrkta arnobhir apo madhumadbhir agne

RV_04.003.12.2  vaji na sargesu prastubhanah pra sadam it sravitave dadhanyuh

RV_04.003.13.1  ma kasya yaksam sadam id dhuro ga ma vesasya praminato mapeh

RV_04.003.13.2  ma bhratur agne anrjor rnam ver ma sakhyur daksam ripor bhujema

RV_04.003.14.1  raksa no agne tava raksanebhi raraksanah sumakha prinanah

RV_04.003.14.2  prati sphura vi ruja vidv amho jahi rakso mahi cid vavrdhanam

RV_04.003.15.1  ebhir bhava sumana agne arkair iman sprsa manmabhih sura vajan

RV_04.003.15.2  uta brahmany angiro jusasva sam te sastir devavata jareta

RV_04.003.16.1  eta visva viduse tubhyam vedho nithany agne ninya vacamsi

RV_04.003.16.2  nivacana kavaye kavyany asamsisam matibhir vipra ukthaih

 

RV_04.004.01.1  krnusva pajah prasitim na prthvim yahi rajevamavam ibhena

RV_04.004.01.2  trsvim anu prasitim drunano 'stasi vidhya raksasas tapisthaih

RV_04.004.02.1  tava bhramasa asuya patanty anu sprsa dhrsata sosucanah

RV_04.004.02.2  tapumsy agne juhva patamgan asamdito vi srja visvag ulkah

RV_04.004.03.1  prati spaso vi srja turnitamo bhava payur viso asya adabdhah

RV_04.004.03.2  yo no dure aghasamso yo anty agne makis te vyathir a dadharsit

RV_04.004.04.1  ud agne tistha praty a tanusva ny amitram osatat tigmahete

RV_04.004.04.2  yo no aratim samidhana cakre nica tam dhaksy atasam na suskam

RV_04.004.05.1  urdhvo bhava prati vidhyadhy asmad avis krnusva daivyany agne

RV_04.004.05.2  ava sthira tanuhi yatujunam jamim ajamim pra mrnihi satrun

RV_04.004.06.1  sa te janati sumatim yavistha ya ivate brahmane gatum airat

RV_04.004.06.2  visvany asmai sudinani rayo dyumnany aryo vi duro abhi dyaut

RV_04.004.07.1  sed agne astu subhagah sudanur yas tva nityena havisa ya ukthaih

RV_04.004.07.2  piprisati sva ayusi durone visved asmai sudina sasad istih

RV_04.004.08.1  arcami te sumatim ghosy arvak sam te vavata jaratam iyam gih

RV_04.004.08.2  svasvas tva suratha marjayemasme ksatrani dharayer anu dyun

RV_04.004.09.1  iha tva bhury a cared upa tman dosavastar didivamsam anu dyun

RV_04.004.09.2  krilantas tva sumanasah sapemabhi dyumna tasthivamso jananam

RV_04.004.10.1  yas tva svasvah suhiranyo agna upayati vasumata rathena

RV_04.004.10.2  tasya trata bhavasi tasya sakha yas ta atithyam anusag jujosat

RV_04.004.11.1  maho rujami bandhuta vacobhis tan ma pitur gotamad anv iyaya

RV_04.004.11.2  tvam no asya vacasas cikiddhi hotar yavistha sukrato damunah

RV_04.004.12.1  asvapnajas taranayah suseva atandraso 'vrka asramisthah

RV_04.004.12.2  te payavah sadhryanco nisadyagne tava nah pantv amura

RV_04.004.13.1  ye payavo mamateyam te agne pasyanto andham duritad araksan

RV_04.004.13.2  raraksa tan sukrto visvaveda dipsanta id ripavo naha debhuh

RV_04.004.14.1  tvaya vayam sadhanyas tvotas tava pranity asyama vajan

RV_04.004.14.2  ubha samsa sudaya satyatate 'nusthuya krnuhy ahrayana

RV_04.004.15.1  aya te agne samidha vidhema prati stomam sasyamanam grbhaya

RV_04.004.15.2  dahasaso raksasah pahy asman druho nido mitramaho avadyat

 

RV_04.005.01.1  vaisvanaraya milhuse sajosah katha dasemagnaye brhad bhah

RV_04.005.01.2  anunena brhata vaksathenopa stabhayad upamin na rodhah

RV_04.005.02.1  ma nindata ya imam mahyam ratim devo dadau martyaya svadhavan

RV_04.005.02.2  pakaya grtso amrto viceta vaisvanaro nrtamo yahvo agnih

RV_04.005.03.1  sama dvibarha mahi tigmabhrstih sahasrareta vrsabhas tuvisman

RV_04.005.03.2  padam na gor apagulham vividvan agnir mahyam pred u vocan manisam

RV_04.005.04.1  pra tam agnir babhasat tigmajambhas tapisthena socisa yah suradhah

RV_04.005.04.2  pra ye minanti varunasya dhama priya mitrasya cetato dhruvani

RV_04.005.05.1  abhrataro na yosano vyantah patiripo na janayo durevah

RV_04.005.05.2  papasah santo anrta asatya idam padam ajanata gabhiram

RV_04.005.06.1  idam me agne kiyate pavakaminate gurum bharam na manma

RV_04.005.06.2  brhad dadhatha dhrsata gabhiram yahvam prstham prayasa saptadhatu

RV_04.005.07.1  tam in nv eva samana samanam abhi kratva punati dhitir asyah

RV_04.005.07.2  sasasya carmann adhi caru prsner agre rupa arupitam jabaru

RV_04.005.08.1  pravacyam vacasah kim me asya guha hitam upa ninig vadanti

RV_04.005.08.2  yad ushriyanam apa var iva vran pati priyam rupo agram padam veh

RV_04.005.09.1  idam u tyan mahi maham anikam yad ushriya sacata purvyam gauh

RV_04.005.09.2  rtasya pade adhi didyanam guha raghusyad raghuyad viveda

RV_04.005.10.1  adha dyutanah pitroh sacasamanuta guhyam caru prsneh

RV_04.005.10.2  matus pade parame anti sad gor vrsnah socisah prayatasya jihva

RV_04.005.11.1  rtam voce namasa prchyamanas tavasasa jatavedo yadidam

RV_04.005.11.2  tvam asya ksayasi yad dha visvam divi yad u dravinam yat prthivyam

RV_04.005.12.1  kim no asya dravinam kad dha ratnam vi no voco jatavedas cikitvan

RV_04.005.12.2  guhadhvanah paramam yan no asya reku padam na nidana aganma

RV_04.005.13.1  ka maryada vayuna kad dha vamam acha gamema raghavo na vajam

RV_04.005.13.2  kada no devir amrtasya patnih suro varnena tatanann usasah

RV_04.005.14.1  anirena vacasa phalgvena pratityena krdhunatrpasah

RV_04.005.14.2  adha te agne kim iha vadanty anayudhasa asata sacantam

RV_04.005.15.1  asya shriye samidhanasya vrsno vasor anikam dama a ruroca

RV_04.005.15.2  rusad vasanah sudrsikarupah ksitir na raya puruvaro adyaut

 

RV_04.006.01.1  urdhva u su no adhvarasya hotar agne tistha devatata yajiyan

RV_04.006.01.2  tvam hi visvam abhy asi manma pra vedhasas cit tirasi manisam

RV_04.006.02.1  amuro hota ny asadi viksv agnir mandro vidathesu pracetah

RV_04.006.02.2  urdhvam bhanum savitevasren meteva dhumam stabhayad upa dyam

RV_04.006.03.1  yata sujurni ratini ghrtaci pradaksinid devatatim uranah

RV_04.006.03.2  ud u svarur navaja nakrah pasvo anakti sudhitah sumekah

RV_04.006.04.1  stirne barhisi samidhane agna urdhvo adhvaryur jujusano asthat

RV_04.006.04.2  pary agnih pasupa na hota trivisty eti pradiva uranah

RV_04.006.05.1  pari tmana mitadrur eti hotagnir mandro madhuvaca rtava

RV_04.006.05.2  dravanty asya vajino na soka bhayante visva bhuvana yad abhrat

RV_04.006.06.1  bhadra te agne svanika samdrg ghorasya sato visunasya caruh

RV_04.006.06.2  na yat te socis tamasa varanta na dhvasmanas tanv repa a dhuh

RV_04.006.07.1  na yasya satur janitor avari na matarapitara nu cid istau

RV_04.006.07.2  adha mitro na sudhitah pavako 'gnir didaya manusisu viksu

RV_04.006.08.1  dvir yam panca jijanan samvasanah svasaro agnim manusisu viksu

RV_04.006.08.2  usarbudham atharyo na dantam sukram svasam parasum na tigmam

RV_04.006.09.1  tava tye agne harito ghrtasna rohitasa rjvancah svancah

RV_04.006.09.2  arusaso vrsana rjumuska a devatatim ahvanta dasmah

RV_04.006.10.1  ye ha tye te sahamana ayasas tvesaso agne arcayas caranti

RV_04.006.10.2  syenaso na duvasanaso artham tuvisvanaso marutam na sardhah

RV_04.006.11.1  akari brahma samidhana tubhyam samsaty uktham yajate vy ` dhah

RV_04.006.11.2  hotaram agnim manuso ni sedur namasyanta usijah samsam ayoh

 

RV_04.007.01.1  ayam iha prathamo dhayi dhatrbhir hota yajistho adhvaresv idyah

RV_04.007.01.2  yam apnavano bhrgavo virurucur vanesu citram vibhvam vise-vise

RV_04.007.02.1  agne kada ta anusag bhuvad devasya cetanam

RV_04.007.02.2  adha hi tva jagrbhrire martaso viksv idyam

RV_04.007.03.1  rtavanam vicetasam pasyanto dyam iva strbhih

RV_04.007.03.2  visvesam adhvaranam haskartaram dame-dame

RV_04.007.04.1  asum dutam vivasvato visva yas carsanir abhi

RV_04.007.04.2  a jabhruh ketum ayavo bhrgavanam vise-vise

RV_04.007.05.1  tam im hotaram anusak cikitvamsam ni sedire

RV_04.007.05.2  ranvam pavakasocisam yajistham sapta dhamabhih

RV_04.007.06.1  tam sasvatisu matrsu vana a vitam ashritam

RV_04.007.06.2  citram santam guha hitam suvedam kucidarthinam

RV_04.007.07.1  sasasya yad viyuta sasminn udhann rtasya dhaman ranayanta devah

RV_04.007.07.2  maham agnir namasa ratahavyo ver adhvaraya sadam id rtava

RV_04.007.08.1  ver adhvarasya dutyani vidvan ubhe anta rodasi samcikitvan

RV_04.007.08.2  duta iyase pradiva urano vidustaro diva arodhanani

RV_04.007.09.1  krishnam ta ema rusatah puro bhas carisnv arcir vapusam id ekam

RV_04.007.09.2  yad apravita dadhate ha garbham sadyas cij jato bhavasid u dutah

RV_04.007.10.1  sadyo jatasya dadrsanam ojo yad asya vato anuvati socih

RV_04.007.10.2  vrnakti tigmam atasesu jihvam sthira cid anna dayate vi jambhaih

RV_04.007.11.1  trsu yad anna trsuna vavaksa trsum dutam krnute yahvo agnih

RV_04.007.11.2  vatasya melim sacate nijurvann asum na vajayate hinve arva

 

RV_04.008.01.1  dutam vo visvavedasam havyavaham amartyam

RV_04.008.01.2  yajistham rnjase gira

RV_04.008.02.1  sa hi veda vasudhitim maham arodhanam divah

RV_04.008.02.2  sa devam eha vaksati

RV_04.008.03.1  sa veda deva anamam devam rtayate dame

RV_04.008.03.2  dati priyani cid vasu

RV_04.008.04.1  sa hota sed u dutyam cikitvam antar iyate

RV_04.008.04.2  vidvam arodhanam divah

RV_04.008.05.1  te syama ye agnaye dadasur havyadatibhih

RV_04.008.05.2  ya im pusyanta indhate

RV_04.008.06.1  te raya te suviryaih sasavamso vi srnvire

RV_04.008.06.2  ye agna dadhire duvah

RV_04.008.07.1  asme rayo dive-dive sam carantu purusprhah

RV_04.008.07.2  asme vajasa iratam

RV_04.008.08.1  sa vipras carsaninam savasa manusanam

RV_04.008.08.2  ati ksipreva vidhyati

 

RV_04.009.01.1  agne mrla maham asi ya im a devayum janam

RV_04.009.01.2  iyetha barhir asadam

RV_04.009.02.1  sa manusisu dulabho viksu pravir amartyah

RV_04.009.02.2  duto visvesam bhuvat

RV_04.009.03.1  sa sadma pari niyate hota mandro divistisu

RV_04.009.03.2  uta pota ni sidati

RV_04.009.04.1  uta gna agnir adhvara uto grhapatir dame

RV_04.009.04.2  uta brahma ni sidati

RV_04.009.05.1  vesi hy adhvariyatam upavakta jananam

RV_04.009.05.2  havya ca manusanam

RV_04.009.06.1  vesid v asya dutyam yasya jujoso adhvaram

RV_04.009.06.2  havyam martasya volhave

RV_04.009.07.1  asmakam josy adhvaram asmakam yajnam angirah

RV_04.009.07.2  asmakam srnudhi havam

RV_04.009.08.1  pari te dulabho ratho 'smam asnotu visvatah

RV_04.009.08.2  yena raksasi dasusah

 

RV_04.010.01.1  agne tam adyasvam na stomaih kratum na bhadram hrdisprsam

RV_04.010.01.2  rdhyama ta ohaih

RV_04.010.02.1  adha hy agne krator bhadrasya daksasya sadhoh

RV_04.010.02.2  rathir rtasya brhato babhutha

RV_04.010.03.1  ebhir no arkair bhava no arvan svar na jyotih

RV_04.010.03.2  agne visvebhih sumana anikaih

RV_04.010.04.1  abhis te adya girbhir grnanto 'gne dasema

RV_04.010.04.2  pra te divo na stanayanti susmah

RV_04.010.05.1  tava svadisthagne samdrstir ida cid ahna ida cid aktoh

RV_04.010.05.2  shriye rukmo na rocata upake

RV_04.010.06.1  ghrtam na putam tanur arepah suci hiranyam

RV_04.010.06.2  tat te rukmo na rocata svadhavah

RV_04.010.07.1  krtam cid dhi sma sanemi dveso 'gna inosi martat

RV_04.010.07.2  ittha yajamanad rtavah

RV_04.010.08.1  siva nah sakhya santu bhratragne devesu yusme

RV_04.010.08.2  sa no nabhih sadane sasminn udhan

 

RV_04.011.01.1  bhadram te agne sahasinn anikam upaka a rocate suryasya

RV_04.011.01.2  rusad drse dadrse naktaya cid aruksitam drsa a rupe annam

RV_04.011.02.1  vi sahy agne grnate manisam kham vepasa tuvijata stavanah

RV_04.011.02.2  visvebhir yad vavanah sukra devais tan no rasva sumaho bhuri manma

RV_04.011.03.1  tvad agne kavya tvan manisas tvad uktha jayante radhyani

RV_04.011.03.2  tvad eti dravinam virapesa itthadhiye dasuse martyaya

RV_04.011.04.1  tvad vaji vajambharo vihaya abhistikrj jayate satyasusmah

RV_04.011.04.2  tvad rayir devajuto mayobhus tvad asur jujuvam agne arva

RV_04.011.05.1  tvam agne prathamam devayanto devam marta amrta mandrajihvam

RV_04.011.05.2  dvesoyutam a vivasanti dhibhir damunasam grhapatim amuram

RV_04.011.06.1  are asmad amatim are amha are visvam durmatim yan nipasi

RV_04.011.06.2  dosa sivah sahasah suno agne yam deva a cit sacase svasti

RV_04.012.01.1  yas tvam agna inadhate yatasruk tris te annam krnavat sasminn ahan

RV_04.012.01.2  sa su dyumnair abhy astu prasaksat tava kratva jatavedas cikitvan

RV_04.012.02.1  idhmam yas te jabharac chasramano maho agne anikam a saparyan

RV_04.012.02.2  sa idhanah prati dosam usasam pusyan rayim sacate ghnann amitran

RV_04.012.03.1  agnir ise brhatah ksatriyasyagnir vajasya paramasya rayah

RV_04.012.03.2  dadhati ratnam vidhate yavistho vy anusan martyaya svadhavan

RV_04.012.04.1  yac cid dhi te purusatra yavisthacittibhis cakrma kac cid agah

RV_04.012.04.2  krdhi sv asmam aditer anagan vy enamsi sisratho visvag agne

RV_04.012.05.1  mahas cid agna enaso abhika urvad devanam uta martyanam

RV_04.012.05.2  ma te sakhayah sadam id risama yacha tokaya tanayaya sam yoh

RV_04.012.06.1  yatha ha tyad vasavo gauryam cit padi sitam amuncata yajatrah

RV_04.012.06.2  evo sv asman muncata vy amhah pra tary agne prataram na ayuh

 

RV_04.013.01.1  praty agnir usasam agram akhyad vibhatinam sumana ratnadheyam

RV_04.013.01.2  yatam asvina sukrto duronam ut suryo jyotisa deva eti

RV_04.013.02.1  urdhvam bhanum savita devo asred drapsam davidhvad gaviso na satva

RV_04.013.02.2  anu vratam varuno yanti mitro yat suryam divy arohayanti

RV_04.013.03.1  yam sim akrnvan tamase viprce dhruvaksema anavasyanto artham|

RV_04.013.03.2  tam suryam haritah sapta yahvi spasam visvasya jagato vahanti

RV_04.013.04.1  vahisthebhir viharan yasi tantum avavyayann asitam deva vasma

RV_04.013.04.2  davidhvato rasmayah suryasya carmevavadhus tamo apsv antah

RV_04.013.05.1  anayato anibaddhah kathayam nyann uttano 'va padyate na

RV_04.013.05.b kaya yati svadhaya ko dadarsa diva skambhah samrtah pati nakam

 

RV_04.014.01.1  praty agnir usaso jataveda akhyad devo rocamana mahobhih

RV_04.014.01.2  a nasatyorugaya rathenemam yajnam upa no yatam acha

RV_04.014.02.1  urdhvam ketum savita devo asrej jyotir visvasmai bhuvanaya krnvan

RV_04.014.02.2  apra dyavaprthivi antariksam vi suryo rasmibhis cekitanah

RV_04.014.03.1  avahanty arunir jyotisagan mahi citra rasmibhis cekitana

RV_04.014.03.2  prabodhayanti suvitaya devy usa iyate suyuja rathena

RV_04.014.04.1  a vam vahistha iha te vahantu ratha asvasa usaso vyustau

RV_04.014.04.2  ime hi vam madhupeyaya soma asmin yajne vrsana madayetham

RV_04.014.05.1  anayato anibaddhah kathayam nyann uttano 'va padyate na |

RV_04.015.01.1  agnir hota no adhvare vaji san pari niyate

RV_04.015.01.2  devo devesu yajniyah

RV_04.015.02.1  pari trivisty adhvaram yaty agni rathir iva

RV_04.015.02.2  a devesu prayo dadhat

RV_04.015.03.1  pari vajapatih kavir agnir havyany akramit

RV_04.015.03.2  dadhad ratnani dasuse

RV_04.015.04.1  ayam yah srnjaye puro daivavate samidhyate

RV_04.015.04.2  dyumam amitradambhanah

RV_04.015.05.1  asya gha vira ivato 'gner isita martyah

RV_04.015.05.2  tigmajambhasya milhusah

RV_04.015.06.1  tam arvantam na sanasim arusam na divah sisum

RV_04.015.06.2  marmrjyante dive-dive

RV_04.015.07.1  bodhad yan ma haribhyam kumarah sahadevyah

RV_04.015.07.2  acha na huta ud aram

RV_04.015.08.1  uta tya yajata hari kumarat sahadevyat

RV_04.015.08.2  prayata sadya a dade

RV_04.015.09.1  esa vam devav asvina kumarah sahadevyah

RV_04.015.09.2  dirghayur astu somakah

RV_04.015.10.1  tam yuvam devav asvina kumaram sahadevyam

RV_04.015.10.2  dirghayusam krnotana

 

RV_04.016.01.1  a satyo yatu maghavam rjisi dravantv asya haraya upa nah

RV_04.016.01.2  tasma id andhah susuma sudaksam ihabhipitvam karate grnanah

RV_04.016.02.1  ava sya suradhvano nante 'smin no adya savane mandadhyai

RV_04.016.02.2  samsaty uktham usaneva vedhas cikituse asuryaya manma

RV_04.016.03.1  kavir na ninyam vidathani sadhan vrsa yat sekam vipipano arcat

RV_04.016.03.2  diva ittha jijanat sapta karun ahna cic cakrur vayuna grnantah

RV_04.016.04.1  svar yad vedi sudrsikam arkair mahi jyoti rurucur yad dha vastoh

RV_04.016.04.2  andha tamamsi dudhita vicakse nrbhyas cakara nrtamo abhistau

RV_04.016.05.1  vavaksa indro amitam rjisy ubhe a paprau rodasi mahitva

RV_04.016.05.2  atas cid asya mahima vi recy abhi yo visva bhuvana babhuva

RV_04.016.06.1  visvani sakro naryani vidvan apo rireca sakhibhir nikamaih

RV_04.016.06.2  asmanam cid ye bibhidur vacobhir vrajam gomantam usijo vi vavruh

RV_04.016.07.1  apo vrtram vavrivamsam parahan pravat te vajram prthivi sacetah

RV_04.016.07.2  prarnamsi samudriyany ainoh patir bhavan chavasa sura dhrsno

RV_04.016.08.1  apo yad adrim puruhuta dardar avir bhuvat sarama purvyam te

RV_04.016.08.2  sa no neta vajam a darsi bhurim gotra rujann angirobhir grnanah

RV_04.016.09.1  acha kavim nrmano ga abhistau svarsata maghavan nadhamanam

RV_04.016.09.2  utibhis tam isano dyumnahutau ni mayavan abrahma dasyur arta

RV_04.016.10.1  a dasyughna manasa yahy astam bhuvat te kutsah sakhye nikamah

RV_04.016.10.2  sve yonau ni sadatam sarupa vi vam cikitsad rtacid dha nari

RV_04.016.11.1  yasi kutsena saratham avasyus todo vatasya haryor isanah

RV_04.016.11.2  rjra vajam na gadhyam yuyusan kavir yad ahan paryaya bhusat

RV_04.016.12.1  kutsaya susnam asusam ni barhih prapitve ahnah kuyavam sahasra

RV_04.016.12.2  sadyo dasyun pra mrna kutsyena pra suras cakram vrhatad abhike

RV_04.016.13.1  tvam piprum mrgayam susuvamsam rjisvane vaidathinaya randhih

RV_04.016.13.2  pancasat krishna ni vapah sahasratkam na puro jarima vi dardah

RV_04.016.14.1  sura upake tanvam dadhano vi yat te cety amrtasya varpah

RV_04.016.14.2  mrgo na hasti tavisim usanah simho na bhima ayudhani bibhrat

RV_04.016.15.1  indram kama vasuyanto agman svarmilhe na savane cakanah

RV_04.016.15.2  sravasyavah sasamanasa ukthair oko na ranva sudrsiva pustih

RV_04.016.16.1  tam id va indram suhavam huvema yas ta cakara narya puruni

RV_04.016.16.2  yo mavate jaritre gadhyam cin maksu vajam bharati sparharadhah

RV_04.016.17.1  tigma yad antar asanih patati kasmin cic chura muhuke jananam

RV_04.016.17.2  ghora yad arya samrtir bhavaty adha sma nas tanvo bodhi gopah

RV_04.016.18.1  bhuvo 'vita vamadevasya dhinam bhuvah sakhavrko vajasatau

RV_04.016.18.2  tvam anu pramatim a jaganmorusamso jaritre visvadha syah

RV_04.016.19.1  ebhir nrbhir indra tvayubhis tva maghavadbhir maghavan visva ajau

RV_04.016.19.2  dyavo na dyumnair abhi santo aryah ksapo madema saradas ca purvih

RV_04.016.20.1  eved indraya vrsabhaya vrsne brahmakarma bhrgavo na ratham

RV_04.016.20.2  nu cid yatha nah sakhya viyosad asan na ugro 'vita tanupah

RV_04.016.21.1  nu stuta indra nu grnana isam jaritre nadyo na pipeh

RV_04.016.21.2  akari te harivo brahma navyam dhiya syama rathyah sadasah

 

RV_04.017.01.1  tvam maham indra tubhyam ha ksa anu ksatram mamhana manyata dyauh

RV_04.017.01.2  tvam vrtram savasa jaghanvan srjah sindhumr ahina jagrasanan

RV_04.017.02.1  tava tviso janiman rejata dyau rejad bhumir bhiyasa svasya manyoh

RV_04.017.02.2  rghayanta subhvah parvatasa ardan dhanvani sarayanta apah

RV_04.017.03.1  bhinad girim savasa vajram isnann aviskrnvanah sahasana ojah

RV_04.017.03.2  vadhid vrtram vajrena mandasanah sarann apo javasa hatavrsnih

RV_04.017.04.1  suviras te janita manyata dyaur indrasya karta svapastamo bhut

RV_04.017.04.2  ya im jajana svaryam suvajram anapacyutam sadaso na bhuma

RV_04.017.05.1  ya eka ic cyavayati pra bhuma raja krstinam puruhuta indrah

RV_04.017.05.2  satyam enam anu visve madanti ratim devasya grnato maghonah

RV_04.017.06.1  satra soma abhavann asya visve satra madaso brhato madisthah

RV_04.017.06.2  satrabhavo vasupatir vasunam datre visva adhitha indra krstih

RV_04.017.07.1  tvam adha prathamam jayamano 'me visva adhitha indra krstih

RV_04.017.07.2  tvam prati pravata asayanam ahim vajrena maghavan vi vrscah

RV_04.017.08.1  satrahanam dadhrsim tumram indram maham aparam vrsabham suvajram

RV_04.017.08.2  hanta yo vrtram sanitota vajam data maghani maghava suradhah

RV_04.017.09.1  ayam vrtas catayate samicir ya ajisu maghava srnva ekah

RV_04.017.09.2  ayam vajam bharati yam sanoty asya priyasah sakhye syama

RV_04.017.10.1  ayam srnve adha jayann uta ghnann ayam uta pra krnute yudha gah

RV_04.017.10.2  yada satyam krnute manyum indro visvam drlham bhayata ejad asmat

RV_04.017.11.1  sam indro ga ajayat sam hiranya sam asviya maghava yo ha purvih

RV_04.017.11.2  ebhir nrbhir nrtamo asya sakai rayo vibhakta sambharas ca vasvah

RV_04.017.12.1  kiyat svid indro adhy eti matuh kiyat pitur janitur yo jajana

RV_04.017.12.2  yo asya susmam muhukair iyarti vato na juta stanayadbhir abhraih

RV_04.017.13.1  ksiyantam tvam aksiyantam krnotiyarti renum maghava samoham

RV_04.017.13.2  vibhanjanur asanimam iva dyaur uta stotaram maghava vasau dhat

RV_04.017.14.1  ayam cakram isanat suryasya ny etasam riramat sasrmanam

RV_04.017.14.2  a krishna im juhurano jigharti tvaco budhne rajaso asya yonau

RV_04.017.15.1  asiknyam yajamano na hota

RV_04.017.16.1  gavyanta indram sakhyaya vipra asvayanto vrsanam vajayantah

RV_04.017.16.2  janiyanto janidam aksitotim a cyavayamo 'vate na kosam

RV_04.017.17.1  trata no bodhi dadrsana apir abhikhyata mardita somyanam

RV_04.017.17.2  sakha pita pitrtamah pitnam kartem ulokam usate vayodhah

RV_04.017.18.1  sakhiyatam avita bodhi sakha grnana indra stuvate vayo dhah

RV_04.017.18.2  vayam hy a te cakrma sabadha abhih samibhir mahayanta indra

RV_04.017.19.1  stuta indro maghava yad dha vrtra bhuriny eko apratini hanti

RV_04.017.19.2  asya priyo jarita yasya sarman nakir deva varayante na martah

RV_04.017.20.1  eva na indro maghava virapsi karat satya carsanidhrd anarva

RV_04.017.20.2  tvam raja janusam dhehy asme adhi sravo mahinam yaj jaritre

RV_04.017.21.1  nu stuta indra nu grnana isam jaritre nadyo na pipeh

RV_04.017.21.2  akari te harivo brahma navyam dhiya syama rathyah sadasah

 

RV_04.018.01.1  ayam pantha anuvittah purano yato deva udajayanta visve

RV_04.018.01.2  atas cid a janisista pravrddho ma mataram amuya pattave kah

RV_04.018.02.1  naham ato nir aya durgahaitat tirascata parsvan nir gamani

RV_04.018.02.2  bahuni me akrta kartvani yudhyai tvena sam tvena prchai

RV_04.018.03.1  parayatim mataram anv acasta na nanu gany anu nu gamani

RV_04.018.03.2  tvastur grhe apibat somam indrah satadhanyam camvoh sutasya

RV_04.018.04.1  kim sa rdhak krnavad yam sahasram maso jabhara saradas ca purvih

RV_04.018.04.2  nahi nv asya pratimanam asty antar jatesuta ye janitvah

RV_04.018.05.1  avadyam iva manyamana guhakar indram mata viryena nyrstam

RV_04.018.05.2  athod asthat svayam atkam vasana a rodasi aprnaj jayamanah

RV_04.018.06.1  eta arsanty alalabhavantir rtavarir iva samkrosamanah

RV_04.018.06.2  eta vi prcha kim idam bhananti kam apo adrim paridhim rujanti

RV_04.018.07.1  kim u svid asmai nivido bhanantendrasyavadyam didhisanta apah

RV_04.018.07.2  mamaitan putro mahata vadhena vrtram jaghanvam asrjad vi sindhun

RV_04.018.08.1  mamac cana tva yuvatih parasa mamac cana tva kusava jagara

RV_04.018.08.2  mamac cid apah sisave mamrdyur mamac cid indrah sahasod atisthat

RV_04.018.09.1  mamac cana te maghavan vyamso nivividhvam apa hanu jaghana

RV_04.018.09.2  adha nividdha uttaro babhuvan chiro dasasya sam pinak vadhena

RV_04.018.10.1  grstih sasuva sthaviram tavagam anadhrsyam vrsabham tumram indram

RV_04.018.10.2  arilham vatsam carathaya mata svayam gatum tanva ichamanam

RV_04.018.11.1  uta mata mahisam anv avenad ami tva jahati putra devah

RV_04.018.11.2  athabravid vrtram indro hanisyan sakhe visno vitaram vi kramasva

RV_04.018.12.1  kas te mataram vidhavam acakrac chayum kas tvam ajighamsac carantam

RV_04.018.12.2  kas te devo adhi mardika asid yat praksinah pitaram padagrhya

RV_04.018.13.1  avartya suna antrani pece na devesu vivide marditaram

RV_04.018.13.2  apasyam jayam amahiyamanam adha me syeno madhv a jabhara

 

RV_04.019.01.1  eva tvam indra vajrinn atra visve devasah suhavasa umah

RV_04.019.01.2  maham ubhe rodasi vrddham rsvam nir ekam id vrnate vrtrahatye

RV_04.019.02.1  avasrjanta jivrayo na deva bhuvah samral indra satyayonih

RV_04.019.02.2  ahann ahim parisayanam arnah pra vartanir arado visvadhenah

RV_04.019.03.1  atrpnuvantam viyatam abudhyam abudhyamanam susupanam indra

RV_04.019.03.2  sapta prati pravata asayanam ahim vajrena vi rina aparvan

RV_04.019.04.1  aksodayac chavasa ksama budhnam var na vatas tavisibhir indrah

RV_04.019.04.2  drlhany aubhnad usamana ojo 'vabhinat kakubhah parvatanam

RV_04.019.05.1  abhi pra dadrur janayo na garbham ratha iva pra yayuh sakam adrayah

RV_04.019.05.2  atarpayo visrta ubja urmin tvam vrtam arina indra sindhun

RV_04.019.06.1  tvam mahim avanim visvadhenam turvitaye vayyaya ksarantim

RV_04.019.06.2  aramayo namasaijad arnah sutaranam akrnor indra sindhun

RV_04.019.07.1  pragruvo nabhanvo na vakva dhvasra apinvad yuvatir rtajnah

RV_04.019.07.2  dhanvany ajram aprnak trsanam adhog indra staryo damsupatnih

RV_04.019.08.1  purvir usasah saradas ca gurta vrtram jaghanvam asrjad vi sindhun

RV_04.019.08.2  paristhita atrnad badbadhanah sira indrah sravitave prthivya

RV_04.019.09.1  vamribhih putram agruvo adanam nivesanad dhariva a jabhartha

RV_04.019.09.2  vy andho akhyad ahim adadano nir bhud ukhachit sam aranta parva

RV_04.019.10.1  pra te purvani karanani vipravidvam aha viduse karamsi

RV_04.019.10.2  yatha-yatha vrsnyani svagurtapamsi rajan naryavivesih

RV_04.019.11.1  nu stuta indra nu grnana isam jaritre nadyo na pipeh

RV_04.019.11.2  akari te harivo brahma navyam dhiya syama rathyah sadasah

 

RV_04.020.01.1  a na indro durad a na asad abhistikrd avase yasad ugrah

RV_04.020.01.2  ojisthebhir nrpatir vajrabahuh samge samatsu turvanih prtanyun

RV_04.020.02.1  a na indro haribhir yatv acharvacino 'vase radhase ca

RV_04.020.02.2  tisthati vajri maghava virapsimam yajnam anu no vajasatau

RV_04.020.03.1  imam yajnam tvam asmakam indra puro dadhat sanisyasi kratum nah

RV_04.020.03.2  svaghniva vajrin sanaye dhananam tvaya vayam arya ajim jayema

RV_04.020.04.1  usann u su nah sumana upake somasya nu susutasya svadhavah

RV_04.020.04.2  pa indra pratibhrtasya madhvah sam andhasa mamadah prsthyena

RV_04.020.05.1  vi yo rarapsa rsibhir navebhir vrkso na pakvah srnyo na jeta

RV_04.020.05.2  maryo na yosam abhi manyamano 'cha vivakmi puruhutam indram

RV_04.020.06.1  girir na yah svatavam rsva indrah sanad eva sahase jata ugrah

RV_04.020.06.2  adarta vajram sthaviram na bhima udneva kosam vasuna nyrstam

RV_04.020.07.1  na yasya varta janusa nv asti na radhasa amarita maghasya

RV_04.020.07.2  udvavrsanas tavisiva ugrasmabhyam daddhi puruhuta rayah

RV_04.020.08.1  ikse rayah ksayasya carsaninam uta vrajam apavartasi gonam

RV_04.020.08.2  siksanarah samithesu prahavan vasvo rasim abhinetasi bhurim

RV_04.020.09.1  kaya tac chrnve sacya sacistho yaya krnoti muhu ka cid rsvah

RV_04.020.09.2  puru dasuse vicayistho amho 'tha dadhati dravinam jaritre

RV_04.020.10.1  ma no mardhir a bhara daddhi tan nah pra dasuse datave bhuri yat te

RV_04.020.10.2  navye desne saste asmin ta ukthe pra bravama vayam indra stuvantah

RV_04.020.11.1  nu stuta indra nu grnana isam jaritre nadyo na pipeh

RV_04.020.11.2  akari te harivo brahma navyam dhiya syama rathyah sadasah

 

RV_04.021.01.1  a yatv indro 'vasa upa na iha stutah sadhamad astu surah

RV_04.021.01.2  vavrdhanas tavisir yasya purvir dyaur na ksatram abhibhuti pusyat

RV_04.021.02.1  tasyed iha stavatha vrsnyani tuvidyumnasya tuviradhaso nrn

RV_04.021.02.2  yasya kratur vidathyo na samrat sahvan tarutro abhy asti krstih

RV_04.021.03.1  a yatv indro diva a prthivya maksu samudrad uta va purisat

RV_04.021.03.2  svarnarad avase no marutvan paravato va sadanad rtasya

RV_04.021.04.1  sthurasya rayo brhato ya ise tam u stavama vidathesv indram

RV_04.021.04.2  yo vayuna jayati gomatisu pra dhrsnuya nayati vasyo acha

RV_04.021.05.1  upa yo namo namasi stabhayann iyarti vacam janayan yajadhyai

RV_04.021.05.2  rnjasanah puruvara ukthair endram krnvita sadanesu hota

RV_04.021.06.1  dhisa yadi dhisanyantah saranyan sadanto adrim ausijasya gohe

RV_04.021.06.2  a durosah pastyasya hota yo no mahan samvaranesu vahnih

RV_04.021.07.1  satra yad im bharvarasya vrsnah sisakti susma stuvate bharaya

RV_04.021.07.2  guha yad im ausijasya gohe pra yad dhiye prayase madaya

RV_04.021.08.1  vi yad varamsi parvatasya vrnve payobhir jinve apam javamsi

RV_04.021.08.2  vidad gaurasya gavayasya gohe yadi vajaya sudhyo vahanti

RV_04.021.09.1  bhadra te hasta sukrtota pani prayantara stuvate radha indra

RV_04.021.09.2  ka te nisattih kim u no mamatsi kim nod-ud u harsase datava u

RV_04.021.10.1  eva vasva indrah satyah samrad dhanta vrtram varivah purave kah

RV_04.021.10.2  purustuta kratva nah sagdhi rayo bhaksiya te 'vaso daivyasya

RV_04.021.11.1  nu stuta indra nu grnana isam jaritre nadyo na pipeh

RV_04.021.11.2  akari te harivo brahma navyam dhiya syama rathyah sadasah

 

RV_04.022.01.1  yan na indro jujuse yac ca vasti tan no mahan karati susmy a cit

RV_04.022.01.2  brahma stomam maghava somam uktha yo asmanam savasa bibhrad eti

RV_04.022.02.1  vrsa vrsandhim chaturashrim asyann ugro bahubhyam nrtamah sacivan

RV_04.022.02.2  shriye parusnim usamana urnam yasyah parvani sakhyaya vivye

RV_04.022.03.1  yo devo devatamo jayamano maho vajebhir mahadbhis ca susmaih

RV_04.022.03.2  dadhano vajram bahvor usantam dyam amena rejayat pra bhuma

RV_04.022.04.1  visva rodhamsi pravatas ca purvir dyaur rsvaj janiman rejata ksah

RV_04.022.04.2  a matara bharati susmy a gor nrvat parijman nonuvanta vatah

RV_04.022.05.1  ta tu ta indra mahato mahani visvesv it savanesu pravacya

RV_04.022.05.2  yac chura dhrsno dhrsata dadhrsvan ahim vajrena savasavivesih

RV_04.022.06.1  ta tu te satya tuvinrmna visva pra dhenavah sisrate vrsna udhnah

RV_04.022.06.2  adha ha tvad vrsamano bhiyanah pra sindhavo javasa cakramanta

RV_04.022.07.1  atraha te harivas ta u devir avobhir indra stavanta svasarah

RV_04.022.07.2  yat sim anu pra muco badbadhana dirgham anu prasitim syandayadhyai

RV_04.022.08.1  pipile amsur madyo na sindhur a tva sami sasamanasya saktih

RV_04.022.08.2  asmadryak chusucanasya yamya asur na rasmim tuvyojasam goh

RV_04.022.09.1  asme varsistha krnuhi jyestha nrmnani satra sahure sahamsi

RV_04.022.09.2  asmabhyam vrtra suhanani randhi jahi vadhar vanuso martyasya

RV_04.022.10.1  asmakam it su srnuhi tvam indrasmabhyam citram upa mahi vajan

RV_04.022.10.2  asmabhyam visva isanah puramdhir asmakam su maghavan bodhi godah

RV_04.022.11.1  nu stuta indra nu grnana isam jaritre nadyo na pipeh

RV_04.022.11.2  akari te harivo brahma navyam dhiya syama rathyah sadasah

 

RV_04.023.01.1  katha maham avrdhat kasya hotur yajnam jusano abhi somam udhah

RV_04.023.01.2  pibann usano jusamano andho vavaksa rsvah sucate dhanaya

RV_04.023.02.1  ko asya virah sadhamadam apa sam anamsa sumatibhih ko asya

RV_04.023.02.2  kad asya citram cikite kad uti vrdhe bhuvac chasamanasya yajyoh

RV_04.023.03.1  katha srnoti huyamanam indrah katha srnvann avasam asya veda

RV_04.023.03.2  ka asya purvir upamatayo ha kathainam ahuh papurim jaritre

RV_04.023.04.1  katha sabadhah sasamano asya nasad abhi dravinam didhyanah

RV_04.023.04.2  devo bhuvan naveda ma rtanam namo jagrbhvam abhi yaj jujosat

RV_04.023.05.1  katha kad asya usaso vyustau devo martasya sakhyam jujosa

RV_04.023.05.2  katha kad asya sakhyam sakhibhyo ye asmin kamam suyujam tatasre

RV_04.023.06.1  kim ad amatram sakhyam sakhibhyah kada nu te bhratram pra bravama

RV_04.023.06.2  shriye sudrso vapur asya sargah svar na citratamam isa a goh

RV_04.023.07.1  druham jighamsan dhvarasam anindram tetikte tigma tujase anika

RV_04.023.07.2  rna cid yatra rnaya na ugro dure ajnata usaso babadhe

RV_04.023.08.1  rtasya hi surudhah santi purvir rtasya dhitir vrjinani hanti

RV_04.023.08.2  rtasya sloko badhira tatarda karna budhanah sucamana ayoh

RV_04.023.09.1  rtasya drlha dharunani santi puruni candra vapuse vapumsi

RV_04.023.09.2  rtena dirgham isananta prksa rtena gava rtam a vivesuh

RV_04.023.10.1  rtam yemana rtam id vanoty rtasya susmas turaya u gavyuh

RV_04.023.10.2  rtaya prthvi bahule gabhire rtaya dhenu parame duhate

RV_04.023.11.1  nu stuta indra nu grnana isam jaritre nadyo na pipeh

RV_04.023.11.2  akari te harivo brahma navyam dhiya syama rathyah sadasah

 

RV_04.024.01.1  ka sustutih savasah sunum indram arvacinam radhasa a vavartat

RV_04.024.01.2  dadir hi viro grnate vasuni sa gopatir nissidham no janasah

RV_04.024.02.1  sa vrtrahatye havyah sa idyah sa sustuta indrah satyaradhah

RV_04.024.02.2  sa yamann a maghava martyaya brahmanyate susvaye varivo dhat

RV_04.024.03.1  tam in naro vi hvayante samike ririkvamsas tanvah krnvata tram

RV_04.024.03.2  mitho yat tyagam ubhayaso agman naras tokasya tanayasya satau

RV_04.024.04.1  kratuyanti ksitayo yoga ugrasusanaso mitho arnasatau

RV_04.024.04.2  sam yad viso 'vavrtranta yudhma ad in nema indrayante abhike

RV_04.024.05.1  ad id dha nema indriyam yajanta ad it paktih purolasam riricyat

RV_04.024.05.2  ad it somo vi paprcyad asusvin ad ij jujosa vrsabham yajadhyai

RV_04.024.06.1  krnoty asmai varivo ya itthendraya somam usate sunoti

RV_04.024.06.2  sadhricinena manasavivenan tam it sakhayam krnute samatsu

RV_04.024.07.1  ya indraya sunavat somam adya pacat paktir uta bhrjjati dhanah

RV_04.024.07.2  prati manayor ucathani haryan tasmin dadhad vrsanam susmam indrah

RV_04.024.08.1  yada samaryam vy aced rghava dirgham yad ajim abhy akhyad aryah

RV_04.024.08.2  acikradad vrsanam patny acha durona a nisitam somasudbhih

RV_04.024.09.1  bhuyasa vasnam acarat kaniyo 'vikrito akanisam punar yan

RV_04.024.09.2  sa bhuyasa kaniyo narirecid dina daksa vi duhanti pra vanam

RV_04.024.10.1  ka imam dasabhir mamendram krinati dhenubhih

RV_04.024.10.2  yada vrtrani janghanad athainam me punar dadat

RV_04.024.11.1  nu stuta indra nu grnana isam jaritre nadyo na pipeh

RV_04.024.11.2  akari te harivo brahma navyam dhiya syama rathyah sadasah

 

RV_04.025.01.1  ko adya naryo devakama usann indrasya sakhyam jujosa

RV_04.025.01.2  ko va mahe 'vase paryaya samiddhe agnau sutasoma itte

RV_04.025.02.1  ko nanama vacasa somyaya manayur va bhavati vasta usrah

RV_04.025.02.2  ka indrasya yujyam kah sakhitvam ko bhratram vasti kavaye ka uti

RV_04.025.03.1  ko devanam avo adya vrnite ka adityam aditim jyotir itte

RV_04.025.03.2  kasyasvinav indro agnih sutasyamsoh pibanti manasavivenam

RV_04.025.04.1  tasma agnir bharatah sarma yamsaj jyok pasyat suryam uccarantam

RV_04.025.04.2  ya indraya sunavamety aha nare naryaya nrtamaya nrnam

RV_04.025.05.1  na tam jinanti bahavo na dabhra urv asma aditih sarma yamsat

RV_04.025.05.2  priyah sukrt priya indre manayuh priyah supravih priyo asya somi

RV_04.025.06.1  supravyah prasusal esa virah susveh paktim krnute kevalendrah

RV_04.025.06.2  nasusver apir na sakha na jamir duspravyo 'vahanted avacah

RV_04.025.07.1  na revata panina sakhyam indro 'sunvata sutapah sam grnite

RV_04.025.07.2  asya vedah khidati hanti nagnam vi susvaye paktaye kevalo bhut

RV_04.025.08.1  indram pare 'vare madhyamasa indram yanto 'vasitasa indram

RV_04.025.08.2  indram ksiyanta uta yudhyamana indram naro vajayanto havante

 

RV_04.026.01.1  aham manur abhavam suryas caham kaksivam rsir asmi viprah

RV_04.026.01.2  aham kutsam arjuneyam ny rnje 'ham kavir usana pasyata ma

RV_04.026.02.1  aham bhumim adadam aryayaham vrstim dasuse martyaya

RV_04.026.02.2  aham apo anayam vavasana mama devaso anu ketam ayan

RV_04.026.03.1  aham puro mandasano vy airam nava sakam navatih sambarasya

RV_04.026.03.2  satatamam vesyam sarvatata divodasam atithigvam yad avam

RV_04.026.04.1  pra su sa vibhyo maruto vir astu pra syenah syenebhya asupatva

RV_04.026.04.2  acakraya yat svadhaya suparno havyam bharan manave devajustam

RV_04.026.05.1  bharad yadi vir ato vevijanah pathoruna manojava asarji

RV_04.026.05.2  tuyam yayau madhuna somyenota sravo vivide syeno atra

RV_04.026.06.1  rjipi syeno dadamano amsum paravatah sakuno mandram madam

RV_04.026.06.2  somam bharad dadrhano devavan divo amusmad uttarad adaya

RV_04.026.07.1  adaya syeno abharat somam sahasram savam ayutam ca sakam

RV_04.026.07.2  atra puramdhir ajahad aratir made somasya mura amurah

 

RV_04.027.01.1  garbhe nu sann anv esam avedam aham devanam janimani visva

RV_04.027.01.2  satam ma pura ayasir araksann adha syeno javasa nir adiyam

RV_04.027.02.1  na gha sa mam apa josam jabharabhim asa tvaksasa viryena

RV_04.027.02.2  irma puramdhir ajahad aratir uta vatam atarac chusuvanah

RV_04.027.03.1  ava yac chyeno asvanid adha dyor vi yad yadi vata uhuh puramdhim

RV_04.027.03.2  srjad yad asma ava ha ksipaj jyam krsanur asta manasa bhuranyan

RV_04.027.04.1  rjipya im indravato na bhujyum syeno jabhara brhato adhi snoh

RV_04.027.04.2  antah patat patatry asya parnam adha yamani prasitasya tad veh

RV_04.027.05.1  adha svetam kalasam gobhir aktam apipyanam maghava sukram andhah

RV_04.027.05.2  adhvaryubhih prayatam madhvo agram indro madaya prati dhat pibadhyai suro madaya prati dhat pibadhyai

 

RV_04.028.01.1  tva yuja tava tat soma sakhya indro apo manave sasrutas kah

RV_04.028.01.2  ahann ahim arinat sapta sindhun apavrnod apihiteva khani

RV_04.028.02.1  tva yuja ni khidat suryasyendras cakram sahasa sadya indo

RV_04.028.02.2  adhi snuna brhata vartamanam maho druho apa visvayu dhayi

RV_04.028.03.1  ahann indro adahad agnir indo pura dasyun madhyamdinad abhike

RV_04.028.03.2  durge durone kratva na yatam puru sahasra sarva ni barhit

RV_04.028.04.1  visvasmat sim adhamam indra dasyun viso dasir akrnor aprasastah

RV_04.028.04.2  abadhetham amrnatam ni satrun avindetham apacitim vadhatraih

RV_04.028.05.1  eva satyam maghavana yuvam tad indras ca somorvam asvyam goh

RV_04.028.05.2  adardrtam apihitany asna riricathuh ksas cit tatrdana

 

RV_04.029.01.1  a na stuta upa vajebhir uti indra yahi haribhir mandasanah

RV_04.029.01.2  tiras cid aryah savana puruny angusebhir grnanah satyaradhah

RV_04.029.02.1  a hi sma yati naryas cikitvan huyamanah sotrbhir upa yajnam

RV_04.029.02.2  svasvo yo abhirur manyamanah susvanebhir madati sam ha viraih

RV_04.029.03.1  sravayed asya karna vajayadhyai justam anu pra disam mandayadhyai

RV_04.029.03.2  udvavrsano radhase tuvisman karan na indrah sutirthabhayam ca

RV_04.029.04.1  acha yo ganta nadhamanam uti ittha vipram havamanam grnantam

RV_04.029.04.2  upa tmani dadhano dhury asun sahasrani satani vajrabahuh

RV_04.029.05.1  tvotaso maghavann indra vipra vayam te syama surayo grnantah

RV_04.029.05.2  bhejanaso brhaddivasya raya akayyasya davane puruksoh

 

RV_04.030.01.1  nakir indra tvad uttaro na jyayam asti vrtrahan

RV_04.030.01.2  nakir eva yatha tvam

RV_04.030.02.1  satra te anu krstayo visva cakreva vavrtuh

RV_04.030.02.2  satra maham asi srutah

RV_04.030.03.1  visve caned ana tva devasa indra yuyudhuh

RV_04.030.03.2  yad aha naktam atirah

RV_04.030.04.1  yatrota badhitebhyas cakram kutsaya yudhyate

RV_04.030.04.2  musaya indra suryam

RV_04.030.05.1  yatra devam rghayato visvam ayudhya eka it

RV_04.030.05.2  tvam indra vanumr ahan

RV_04.030.06.1  yatrota martyaya kam arina indra suryam

RV_04.030.06.2  pravah sacibhir etasam

RV_04.030.07.1  kim ad utasi vrtrahan maghavan manyumattamah

RV_04.030.07.2  atraha danum atirah

RV_04.030.08.1  etad ghed uta viryam indra cakartha paumsyam

RV_04.030.08.2  striyam yad durhanayuvam vadhir duhitaram divah

RV_04.030.09.1  divas cid gha duhitaram mahan mahiyamanam

RV_04.030.09.2  usasam indra sam pinak

RV_04.030.10.1  aposa anasah sarat sampistad aha bibhyusi

RV_04.030.10.2  ni yat sim sisnathad vrsa

RV_04.030.11.1  etad asya anah saye susampistam vipasy a

RV_04.030.11.2  sasara sim paravatah

RV_04.030.12.1  uta sindhum vibalyam vitasthanam adhi ksami

RV_04.030.12.2  pari stha indra mayaya

RV_04.030.13.1  uta susnasya dhrsnuya pra mrkso abhi vedanam

RV_04.030.13.2  puro yad asya sampinak

RV_04.030.14.1  uta dasam kaulitaram brhatah parvatad adhi

RV_04.030.14.2  avahann indra sambaram

RV_04.030.15.1  uta dasasya varcinah sahasrani satavadhih

RV_04.030.15.2  adhi panca pradhimr iva

RV_04.030.16.1  uta tyam putram agruvah paravrktam satakratuh

RV_04.030.16.2  ukthesv indra abhajat

RV_04.030.17.1  uta tya turvasayadu asnatara sacipatih

RV_04.030.17.2  indro vidvam aparayat

RV_04.030.18.1  uta tya sadya arya sarayor indra paratah

RV_04.030.18.2  arnacitrarathavadhih

RV_04.030.19.1  anu dva jahita nayo 'ndham sronam ca vrtrahan

RV_04.030.19.2  na tat te sumnam astave

RV_04.030.20.1  satam asmanmayinam puram indro vy asyat

RV_04.030.20.2  divodasaya dasuse

RV_04.030.21.1  asvapayad dabhitaye sahasra trimsatam hathaih

RV_04.030.21.2  dasanam indro mayaya

RV_04.030.22.1  sa ghed utasi vrtrahan samana indra gopatih

RV_04.030.22.2  yas ta visvani cicyuse

RV_04.030.23.1  uta nunam yad indriyam karisya indra paumsyam

RV_04.030.23.2  adya nakis tad a minat

RV_04.030.24.1  vamam-vamam ta adure devo dadatv aryama

RV_04.030.24.2  vamam pusa vamam bhago vamam devah karulati

 

RV_04.031.01.1  kaya nas citra a bhuvad uti sadavrdhah sakha

RV_04.031.01.2  kaya sacisthaya vrta

RV_04.031.02.1  kas tva satyo madanam mamhistho matsad andhasah

RV_04.031.02.2  drlha cid aruje vasu

RV_04.031.03.1  abhi su nah sakhinam avita jaritnam

RV_04.031.03.2  satam bhavasy utibhih

RV_04.031.04.1  abhi na a vavrtsva cakram na vrttam arvatah

RV_04.031.04.2  niyudbhis carsaninam

RV_04.031.05.1  pravata hi kratunam a ha padeva gachasi

RV_04.031.05.2  abhaksi surye saca

RV_04.031.06.1  sam yat ta indra manyavah sam cakrani dadhanvire

RV_04.031.06.2  adha tve adha surye

RV_04.031.07.1  uta sma hi tvam ahur in maghavanam sacipate

RV_04.031.07.2  dataram avididhayum

RV_04.031.08.1  uta sma sadya it pari sasamanaya sunvate

RV_04.031.08.2  puru cin mamhase vasu

RV_04.031.09.1  nahi sma te satam cana radho varanta amurah

RV_04.031.09.2  na cyautnani karisyatah

RV_04.031.10.1  asmam avantu te satam asman sahasram utayah

RV_04.031.10.2  asman visva abhistayah

RV_04.031.11.1  asmam iha vrnisva sakhyaya svastaye

RV_04.031.11.2  maho raye divitmate

RV_04.031.12.1  asmam aviddhi visvahendra raya parinasa

RV_04.031.12.2  asman visvabhir utibhih

RV_04.031.13.1  asmabhyam tam apa vrdhi vrajam asteva gomatah

RV_04.031.13.2  navabhir indrotibhih

RV_04.031.14.1  asmakam dhrsnuya ratho dyumam indranapacyutah

RV_04.031.14.2  gavyur asvayur iyate

RV_04.031.15.1  asmakam uttamam krdhi sravo devesu surya

RV_04.031.15.2  varsistham dyam ivopari

 

RV_04.032.01.1  a tu na indra vrtrahann asmakam ardham a gahi

RV_04.032.01.2  mahan mahibhir utibhih

RV_04.032.02.1  bhrmis cid ghasi tutujir a citra citrinisv a

RV_04.032.02.2  citram krnosy utaye

RV_04.032.03.1  dabhrebhis cic chasiyamsam hamsi vradhantam ojasa

RV_04.032.03.2  sakhibhir ye tve saca

RV_04.032.04.1  vayam indra tve saca vayam tvabhi nonumah

RV_04.032.04.2  asmam-asmam id ud ava

RV_04.032.05.1  sa nas citrabhir adrivo 'navadyabhir utibhih

RV_04.032.05.2  anadhrstabhir a gahi

RV_04.032.06.1  bhuyamo su tvavatah sakhaya indra gomatah

RV_04.032.06.2  yujo vajaya ghrsvaye

RV_04.032.07.1  tvam hy eka isisa indra vajasya gomatah

RV_04.032.07.2  sa no yandhi mahim isam

RV_04.032.08.1  na tva varante anyatha yad ditsasi stuto magham

RV_04.032.08.2  stotrbhya indra girvanah

RV_04.032.09.1  abhi tva gotama giranusata pra davane

RV_04.032.09.2  indra vajaya ghrsvaye

RV_04.032.10.1  pra te vocama virya ya mandasana arujah

RV_04.032.10.2  puro dasir abhitya

RV_04.032.11.1  ta te grnanti vedhaso yani cakartha paumsya

RV_04.032.11.2  sutesv indra girvanah

RV_04.032.12.1  avivrdhanta gotama indra tve stomavahasah

RV_04.032.12.2  aisu dha viravad yasah

RV_04.032.13.1  yac cid dhi sasvatam asindra sadharanas tvam

RV_04.032.13.2  tam tva vayam havamahe

RV_04.032.14.1  arvacino vaso bhavasme su matsvandhasah

RV_04.032.14.2  somanam indra somapah

RV_04.032.15.1  asmakam tva matinam a stoma indra yachatu

RV_04.032.15.2  arvag a vartaya hari

RV_04.032.16.1  purolasam ca no ghaso josayase giras ca nah

RV_04.032.16.2  vadhuyur iva yosanam

RV_04.032.17.1  sahasram vyatinam yuktanam indram imahe

RV_04.032.17.2  satam somasya kharyah

RV_04.032.18.1  sahasra te sata vayam gavam a cyavayamasi

RV_04.032.18.2  asmatra radha etu te

RV_04.032.19.1  dasa te kalasanam hiranyanam adhimahi

RV_04.032.19.2  bhurida asi vrtrahan

RV_04.032.20.1  bhurida bhuri dehi no ma dabhram bhury a bhara

RV_04.032.20.2  bhuri ghed indra ditsasi

RV_04.032.21.1  bhurida hy asi srutah purutra sura vrtrahan

RV_04.032.21.2  a no bhajasva radhasi

RV_04.032.22.1  pra te babhru vicaksana samsami gosano napat

RV_04.032.22.2  mabhyam ga anu sisrathah

RV_04.032.23.1  kaninakeva vidradhe nave drupade arbhake

RV_04.032.23.2  babhru yamesu sobhete

RV_04.032.24.1  aram ma usrayamne 'ram anusrayamne

RV_04.032.24.2  babhru yamesv ashridha

 

RV_04.033.01.1  pra rbhubhyo dutam iva vacam isya upastire svaitarim dhenum ile

RV_04.033.01.2  ye vatajutas taranibhir evaih pari dyam sadyo apaso babhuvuh

RV_04.033.02.1  yadaram akrann rbhavah pitrbhyam parivisti vesana damsanabhih

RV_04.033.02.2  ad id devanam upa sakhyam ayan dhirasah pustim avahan manayai

RV_04.033.03.1  punar ye cakruh pitara yuvana sana yupeva jarana sayana

RV_04.033.03.2  te vajo vibhvam rbhur indravanto madhupsaraso no 'vantu yajnam

RV_04.033.04.1  yat samvatsam rbhavo gam araksan yat samvatsam rbhavo ma apimsan

RV_04.033.04.2  yat samvatsam abharan bhaso asyas tabhih samibhir amrtatvam asuh

RV_04.033.05.1  jyestha aha camasa dva kareti kaniyan trin krnavamety aha

RV_04.033.05.2  kanistha aha chaturas kareti tvasta rbhavas tat panayad vaco vah

RV_04.033.06.1  satyam ucur nara eva hi cakrur anu svadham rbhavo jagmur etam

RV_04.033.06.2  vibhrajamanams camasam ahevavenat tvasta caturo dadrsvan

RV_04.033.07.1  dvadasa dyun yad agohyasyatithye ranann rbhavah sasantah

RV_04.033.07.2  suksetrakrnvann anayanta sindhun dhanvatisthann osadhir nimnam apah

RV_04.033.08.1  ratham ye cakruh suvrtam narestham ye dhenum visvajuvam visvarupam

RV_04.033.08.2  ta a taksantv rbhavo rayim nah svavasah svapasah suhastah

RV_04.033.09.1  apo hy esam ajusanta deva abhi kratva manasa didhyanah

RV_04.033.09.2  vajo devanam abhavat sukarmendrasya rbhuksa varunasya vibhva

RV_04.033.10.1  ye hari medhayoktha madanta indraya cakruh suyuja ye asva

RV_04.033.10.2  te rayas posam dravinany asme dhatta rbhavah ksemayanto na mitram

RV_04.033.11.1  idahnah pitim uta vo madam dhur na rte srantasya sakhyaya devah

RV_04.033.11.2  te nunam asme rbhavo vasuni trtiye asmin savane dadhata

 

RV_04.034.01.1  rbhur vibhva vaja indro no achemam yajnam ratnadheyopa yata

RV_04.034.01.2  ida hi vo dhisana devy ahnam adhat pitim sam mada agmata vah

RV_04.034.02.1  vidanaso janmano vajaratna uta rtubhir rbhavo madayadhvam

RV_04.034.02.2  sam vo mada agmata sam puramdhih suviram asme rayim erayadhvam

RV_04.034.03.1  ayam vo yajna rbhavo 'kari yam a manusvat pradivo dadhidhve

RV_04.034.03.2  pra vo 'cha jujusanaso asthur abhuta visve agriyota vajah

RV_04.034.04.1  abhud u vo vidhate ratnadheyam ida naro dasuse martyaya

RV_04.034.04.2  pibata vaja rbhavo dade vo mahi trtiyam savanam madaya

RV_04.034.05.1  a vaja yatopa na rbhuksa maho naro dravinaso grnanah

RV_04.034.05.2  a vah pitayo 'bhipitve ahnam ima astam navasva iva gman

RV_04.034.06.1  a napatah savaso yatanopemam yajnam namasa huyamanah

RV_04.034.06.2  sajosasah surayo yasya ca stha madhvah pata ratnadha indravantah

RV_04.034.07.1  sajosa indra varunena somam sajosah pahi girvano marudbhih

RV_04.034.07.2  agrepabhir rtupabhih sajosa gnaspatnibhi ratnadhabhih sajosah

RV_04.034.08.1  sajosasa adityair madayadhvam sajosasa rbhavah parvatebhih

RV_04.034.08.2  sajosaso daivyena savitra sajosasah sindhubhi ratnadhebhih

RV_04.034.09.1  ye asvina ye pitara ya uti dhenum tataksur rbhavo ye asva

RV_04.034.09.2  ye amsatra ya rdhag rodasi ye vibhvo narah svapatyani cakruh

RV_04.034.10.1  ye gomantam vajavantam suviram rayim dhattha vasumantam puruksum

RV_04.034.10.2  te agrepa rbhavo mandasana asme dhatta ye ca ratim grnanti

RV_04.034.11.1  napabhuta na vo 'titrsamanihsasta rbhavo yajne asmin

RV_04.034.11.2  sam indrena madatha sam marudbhih sam rajabhi ratnadheyaya devah

 

RV_04.035.01.1  ihopa yata savaso napatah saudhanvana rbhavo mapa bhuta

RV_04.035.01.2  asmin hi vah savane ratnadheyam gamantv indram anu vo madasah

RV_04.035.02.1  agann rbhunam iha ratnadheyam abhut somasya susutasya pitih

RV_04.035.02.2  sukrtyaya yat svapasyaya cam ekam vicakra camasam caturdha

RV_04.035.03.1  vy akrnota camasam caturdha sakhe vi siksety abravita

RV_04.035.03.2  athaita vaja amrtasya pantham ganam devanam rbhavah suhastah

RV_04.035.04.1  kimmayah svic camasa esa asa yam kavyena caturo vicakra

RV_04.035.04.2  atha sunudhvam savanam madaya pata rbhavo madhunah somyasya

RV_04.035.05.1  sacyakarta pitara yuvana sacyakarta camasam devapanam

RV_04.035.05.2  sacya hari dhanutarav atastendravahav rbhavo vajaratnah

RV_04.035.06.1  yo vah sunoty abhipitve ahnam tivram vajasah savanam madaya

RV_04.035.06.2  tasmai rayim rbhavah sarvaviram a taksata vrsano mandasanah

RV_04.035.07.1  pratah sutam apibo haryasva madhyamdinam savanam kevalam te

RV_04.035.07.2  sam rbhubhih pibasva ratnadhebhih sakhimr yam indra cakrse sukrtya

RV_04.035.08.1  ye devaso abhavata sukrtya syena ived adhi divi niseda

RV_04.035.08.2  te ratnam dhata savaso napatah saudhanvana abhavatamrtasah

RV_04.035.09.1  yat trtiyam savanam ratnadheyam akrnudhvam svapasya suhastah

RV_04.035.09.2  tad rbhavah parisiktam va etat sam madebhir indriyebhih pibadhvam

 

RV_04.036.01.1  anasvo jato anabhisur ukthyo rathas tricakrah pari vartate rajah

RV_04.036.01.2  mahat tad vo devyasya pravacanam dyam rbhavah prthivim yac ca pusyatha

RV_04.036.02.1  ratham ye cakruh suvrtam sucetaso 'vihvarantam manasas pari dhyaya

RV_04.036.02.2  tam u nv asya savanasya pitaya a vo vaja rbhavo vedayamasi

RV_04.036.03.1  tad vo vaja rbhavah supravacanam devesu vibhvo abhavan mahitvanam

RV_04.036.03.2  jivri yat santa pitara sanajura punar yuvana carathaya taksatha

RV_04.036.04.1  ekam vi cakra camasam caturvayam nis carmano gam arinita dhitibhih

RV_04.036.04.2  atha devesv amrtatvam anasa srusti vaja rbhavas tad va ukthyam

RV_04.036.05.1  rbhuto rayih prathamasravastamo vajasrutaso yam ajijanan narah

RV_04.036.05.2  vibhvatasto vidathesu pravacyo yam devaso 'vatha sa vicarsanih

RV_04.036.06.1  sa vajy arva sa rsir vacasyaya sa suro asta prtanasu dustarah

RV_04.036.06.2  sa rayas posam sa suviryam dadhe yam vajo vibhvam rbhavo yam avisuh

RV_04.036.07.1  srestham vah peso adhi dhayi darsatam stomo vaja rbhavas tam jujustana

RV_04.036.07.2  dhiraso hi stha kavayo vipascitas tan va ena brahmana vedayamasi

RV_04.036.08.1  yuyam asmabhyam dhisanabhyas pari vidvamso visva naryani bhojana

RV_04.036.08.2  dyumantam vajam vrsasusmam uttamam a no rayim rbhavas taksata vayah

RV_04.036.09.1  iha prajam iha rayim rarana iha sravo viravat taksata nah

RV_04.036.09.2  yena vayam citayematy anyan tam vajam citram rbhavo dada nah

 

RV_04.037.01.1  upa no vaja adhvaram rbhuksa deva yata pathibhir devayanaih

RV_04.037.01.2  yatha yajnam manuso viksv asu dadhidhve ranvah sudinesv ahnam

RV_04.037.02.1  te vo hrde manase santu yajna justaso adya ghrtanirnijo guh

RV_04.037.02.2  pra vah sutaso harayanta purnah kratve daksaya harsayanta pitah

RV_04.037.03.1  tryudayam devahitam yatha va stomo vaja rbhuksano dade vah

RV_04.037.03.2  juhve manusvad uparasu viksu yusme saca brhaddivesu somam

RV_04.037.04.1  pivoasvah sucadratha hi bhutayahsipra vajinah suniskah

RV_04.037.04.2  indrasya suno savaso napato 'nu vas cety agriyam madaya

RV_04.037.05.1  rbhum rbhuksano rayim vaje vajintamam yujam

RV_04.037.05.2  indrasvantam havamahe sadasatamam asvinam

RV_04.037.06.1  sed rbhavo yam avatha yuyam indras ca martyam

RV_04.037.06.2  sa dhibhir astu sanita medhasata so arvata

RV_04.037.07.1  vi no vaja rbhuksanah pathas citana yastave

RV_04.037.07.2  asmabhyam suraya stuta visva asas tarisani

RV_04.037.08.1  tam no vaja rbhuksana indra nasatya rayim

RV_04.037.08.2  sam asvam carsanibhya a puru sasta maghattaye

 

RV_04.038.01.1  uto hi vam datra santi purva ya purubhyas trasadasyur nitose

RV_04.038.01.2  ksetrasam dadathur urvarasam ghanam dasyubhyo abhibhutim ugram

RV_04.038.02.1  uta vajinam purunissidhvanam dadhikram u dadathur visvakrstim

RV_04.038.02.2  rjipyam syenam prusitapsum asum carkrtyam aryo nrpatim na suram

RV_04.038.03.1  yam sim anu pravateva dravantam visvah purur madati harsamanah

RV_04.038.03.2  padbhir grdhyantam medhayum na suram rathaturam vatam iva dhrajantam

RV_04.038.04.1  yah smarundhano gadhya samatsu sanutaras carati gosu gachan

RV_04.038.04.2  avirrjiko vidatha nicikyat tiro aratim pary apa ayoh

RV_04.038.05.1  uta smainam vastramathim na tayum anu krosanti ksitayo bharesu

RV_04.038.05.2  nicayamanam jasurim na syenam sravas cacha pasumac ca yutham

RV_04.038.06.1  uta smasu prathamah sarisyan ni veveti srenibhi rathanam

RV_04.038.06.2  srajam krnvano janyo na subhva renum rerihat kiranam dadasvan

RV_04.038.07.1  uta sya vaji sahurir rtava susrusamanas tanva samarye

RV_04.038.07.2  turam yatisu turayann rjipyo 'dhi bhruvoh kirate renum rnjan

RV_04.038.08.1  uta smasya tanyator iva dyor rghayato abhiyujo bhayante

RV_04.038.08.2  yada sahasram abhi sim ayodhid durvartuh sma bhavati bhima rnjan

RV_04.038.09.1  uta smasya panayanti jana jutim krstipro abhibhutim asoh

RV_04.038.09.2  utainam ahuh samithe viyantah para dadhikra asarat sahasraih

RV_04.038.10.1  a dadhikrah savasa panca krstih surya iva jyotisapas tatana

RV_04.038.10.2  sahasrasah satasa vajy arva prnaktu madhva sam ima vacamsi

 

RV_04.039.01.1  asum dadhikram tam u nu stavama divas prthivya uta carkirama

RV_04.039.01.2  uchantir mam usasah sudayantv ati visvani duritani parsan

RV_04.039.02.1  mahas carkarmy arvatah kratupra dadhikravnah puruvarasya vrsnah

RV_04.039.02.2  yam purubhyo didivamsam nagnim dadathur mitravaruna taturim

RV_04.039.03.1  yo asvasya dadhikravno akarit samiddhe agna usaso vyustau

RV_04.039.03.2  anagasam tam aditih krnotu sa mitrena varunena sajosah

RV_04.039.04.1  dadhikravna isa urjo maho yad amanmahi marutam nama bhadram

RV_04.039.04.2  svastaye varunam mitram agnim havamaha indram vajrabahum

RV_04.039.05.1  indram ived ubhaye vi hvayanta udirana yajnam upaprayantah

RV_04.039.05.2  dadhikram u sudanam martyaya dadathur mitravaruna no asvam

RV_04.039.06.1  dadhikravno akarisam jisnor asvasya vajinah

RV_04.039.06.2  surabhi no mukha karat pra na ayumsi tarisat

 

RV_04.040.01.1  dadhikravna id u nu carkirama visva in mam usasah sudayantu

RV_04.040.01.2  apam agner usasah suryasya brhaspater angirasasya jisnoh

RV_04.040.02.1  satva bhariso gaviso duvanyasac chravasyad isa usasas turanyasat

RV_04.040.02.2  satyo dravo dravarah patamgaro dadhikravesam urjam svar janat

RV_04.040.03.1  uta smasya dravatas turanyatah parnam na ver anu vati pragardhinah

RV_04.040.03.2  syenasyeva dhrajato ankasam pari dadhikravnah sahorja taritratah

RV_04.040.04.1  uta sya vaji ksipanim turanyati grivayam baddho apikaksa asani

RV_04.040.04.2  kratum dadhikra anu samtavitvat patham ankamsy anv apaniphanat

RV_04.040.05.1  hamsah sucisad vasur antariksasad dhota vedisad atithir duronasat

RV_04.040.05.2  nrsad varasad rtasad vyomasad abja goja rtaja adrija rtam

 

RV_04.041.01.1  indra ko vam varuna sumnam apa stomo havismam amrto na hota

RV_04.041.01.2  yo vam hrdi kratumam asmad uktah pasparsad indravaruna namasvan

RV_04.041.02.1  indra ha yo varuna cakra api devau martah sakhyaya prayasvan

RV_04.041.02.2  sa hanti vrtra samithesu satrun avobhir va mahadbhih sa pra srnve

RV_04.041.03.1  indra ha ratnam varuna dhesthettha nrbhyah sasamanebhyas ta

RV_04.041.03.2  yadi sakhaya sakhyaya somaih sutebhih suprayasa madayaite

RV_04.041.04.1  indra yuvam varuna didyum asminn ojistham ugra ni vadhistam vajram

RV_04.041.04.2  yo no durevo vrkatir dabhitis tasmin mimatham abhibhuty ojah

RV_04.041.05.1  indra yuvam varuna bhutam asya dhiyah pretara vrsabheva dhenoh

RV_04.041.05.2  sa no duhiyad yavaseva gatvi sahasradhara payasa mahi gauh

RV_04.041.06.1  toke hite tanaya urvarasu suro drsike vrsanas ca paumsye

RV_04.041.06.2  indra no atra varuna syatam avobhir dasma paritakmyayam

RV_04.041.07.1  yuvam id dhy avase purvyaya pari prabhuti gavisah svapi

RV_04.041.07.2  vrnimahe sakhyaya priyaya sura mamhistha pitareva sambhu

RV_04.041.08.1  ta vam dhiyo 'vase vajayantir ajim na jagmur yuvayuh sudanu

RV_04.041.08.2  shriye na gava upa somam asthur indram giro varunam me manisah

RV_04.041.09.1  ima indram varunam me manisa agmann upa dravinam ichamanah

RV_04.041.09.2  upem asthur jostara iva vasvo raghvir iva sravaso bhiksamanah

RV_04.041.10.1  asvyasya tmana rathyasya puster nityasya rayah patayah syama

RV_04.041.10.2  ta cakrana utibhir navyasibhir asmatra rayo niyutah sacantam

RV_04.041.11.1  a no brhanta brhatibhir uti indra yatam varuna vajasatau

RV_04.041.11.2  yad didyavah prtanasu prakrilan tasya vam syama sanitara ajeh

 

RV_04.042.01.1  mama dvita rastram ksatriyasya visvayor visve amrta yatha nah

RV_04.042.01.2  kratum sacante varunasya deva rajami krster upamasya vavreh

RV_04.042.02.1  aham raja varuno mahyam tany asuryani prathama dharayanta

RV_04.042.02.2  kratum sacante varunasya deva rajami krster upamasya vavreh

RV_04.042.03.1  aham indro varunas te mahitvorvi gabhire rajasi sumeke

RV_04.042.03.2  tvasteva visva bhuvanani vidvan sam airayam rodasi dharayam ca

RV_04.042.04.1  aham apo apinvam uksamana dharayam divam sadana rtasya

RV_04.042.04.2  rtena putro aditer rtavota tridhatu prathayad vi bhuma

RV_04.042.05.1  mam narah svasva vajayanto mam vrtah samarane havante

RV_04.042.05.2  krnomy ajim maghavaham indra iyarmi renum abhibhutyojah

RV_04.042.06.1  aham ta visva cakaram nakir ma daivyam saho varate apratitam

RV_04.042.06.2  yan ma somaso mamadan yad ukthobhe bhayete rajasi apare

RV_04.042.07.1  vidus te visva bhuvanani tasya ta pra bravisi varunaya vedhah

RV_04.042.07.2  tvam vrtrani srnvise jaghanvan tvam vrtam arina indra sindhun

RV_04.042.08.1  asmakam atra pitaras ta asan sapta rsayo daurgahe badhyamane

RV_04.042.08.2  ta ayajanta trasadasyum asya indram na vrtraturam ardhadevam

RV_04.042.09.1  purukutsani hi vam adasad dhavyebhir indravaruna namobhih

RV_04.042.09.2  atha rajanam trasadasyum asya vrtrahanam dadathur ardhadevam

RV_04.042.10.1  raya vayam sasavamso madema havyena deva yavasena gavah

RV_04.042.10.2  tam dhenum indravaruna yuvam no visvaha dhattam anapasphurantim

 

RV_04.043.01.1  ka u sravat katamo yajniyanam vandaru devah katamo jusate

RV_04.043.01.2  kasyemam devim amrtesu prestham hrdi sresama sustutim suhavyam

RV_04.043.02.1  ko mrlati katama agamistho devanam u katamah sambhavisthah

RV_04.043.02.2  ratham kam ahur dravadasvam asum yam suryasya duhitavrnita

RV_04.043.03.1  maksu hi sma gachatha ivato dyun indro na saktim paritakmyayam

RV_04.043.03.2  diva ajata divya suparna kaya sacinam bhavathah sacistha

RV_04.043.04.1  ka vam bhud upamatih kaya na asvina gamatho huyamana

RV_04.043.04.2  ko vam mahas cit tyajaso abhika urusyatam madhvi dasra na uti

RV_04.043.05.1  uru vam rathah pari naksati dyam a yat samudrad abhi vartate vam

RV_04.043.05.2  madhva madhvi madhu vam prusayan yat sim vam prkso bhurajanta pakvah

RV_04.043.06.1  sindhur ha vam rasaya sincad asvan ghrna vayo 'rusasah pari gman

RV_04.043.06.2  tad u su vam ajiram ceti yanam yena pati bhavathah suryayah

RV_04.043.07.1  iheha yad vam samana paprkse seyam asme sumatir vajaratna

RV_04.043.07.2  urusyatam jaritaram yuvam ha shritah kamo nasatya yuvadrik

 

RV_04.044.01.1  tam vam ratham vayam adya huvema prthujrayam asvina samgatim goh

RV_04.044.01.2  yah suryam vahati vandhurayur girvahasam purutamam vasuyum

RV_04.044.02.1  yuvam shriyam asvina devata tam divo napata vanathah sacibhih

RV_04.044.02.2  yuvor vapur abhi prksah sacante vahanti yat kakuhaso rathe vam

RV_04.044.03.1  ko vam adya karate ratahavya utaye va sutapeyaya varkaih

RV_04.044.03.2  rtasya va vanuse purvyaya namo yemano asvina vavartat

RV_04.044.04.1  hiranyayena purubhu rathenemam yajnam nasatyopa yatam

RV_04.044.04.2  pibatha in madhunah somyasya dadhatho ratnam vidhate janaya

RV_04.044.05.1  a no yatam divo acha prthivya hiranyayena suvrta rathena

RV_04.044.05.2  ma vam anye ni yaman devayantah sam yad dade nabhih purvya vam

RV_04.044.06.1  nu no rayim puruviram brhantam dasra mimatham ubhayesv asme

RV_04.044.06.2  naro yad vam asvina stomam avan sadhastutim ajamilhaso agman

RV_04.044.07.1  iheha yad vam samana paprkse seyam asme sumatir vajaratna

RV_04.044.07.2  urusyatam jaritaram yuvam ha shritah kamo nasatya yuvadrik

 

RV_04.045.01.1  esa sya bhanur ud iyarti yujyate rathah parijma divo asya sanavi

RV_04.045.01.2  prksaso asmin mithuna adhi trayo drtis turiyo madhuno vi rapsate

RV_04.045.02.1  ud vam prksaso madhumanta irate ratha asvasa usaso vyustisu

RV_04.045.02.2  apornuvantas tama a parivrtam svar na sukram tanvanta a rajah

RV_04.045.03.1  madhvah pibatam madhupebhir asabhir uta priyam madhune yunjatham ratham

RV_04.045.03.2  a vartanim madhuna jinvathas patho drtim vahethe madhumantam asvina

RV_04.045.04.1  hamsaso ye vam madhumanto ashridho hiranyaparna uhuva usarbudhah

RV_04.045.04.2  udapruto mandino mandinisprso madhvo na maksah savanani gachathah

RV_04.045.05.1  svadhvaraso madhumanto agnaya usra jarante prati vastor asvina

RV_04.045.05.2  yan niktahastas taranir vicaksanah somam susava madhumantam adribhih

RV_04.045.06.1  akenipaso ahabhir davidhvatah svar na sukram tanvanta a rajah

RV_04.045.06.2  suras cid asvan yuyujana iyate visvam anu svadhaya cetathas pathah

RV_04.045.07.1  pra vam avocam asvina dhiyamdha rathah svasvo ajaro yo asti

RV_04.045.07.2  yena sadyah pari rajamsi yatho havismantam taranim bhojam acha

 

RV_04.046.01.1  agram piba madhunam sutam vayo divistisu

RV_04.046.01.2  tvam hi purvapa asi

RV_04.046.02.1  satena no abhistibhir niyutvam indrasarathih

RV_04.046.02.2  vayo sutasya trmpatam

RV_04.046.03.1  a vam sahasram haraya indravayu abhi prayah

RV_04.046.03.2  vahantu somapitaye

RV_04.046.04.1  ratham hiranyavandhuram indravayu svadhvaram

RV_04.046.04.2  a hi sthatho divisprsam

RV_04.046.05.1  rathena prthupajasa dasvamsam upa gachatam

RV_04.046.05.2  indravayu iha gatam

RV_04.046.06.1  indravayu ayam sutas tam devebhih sajosasa

RV_04.046.06.2  pibatam dasuso grhe

RV_04.046.07.1  iha prayanam astu vam indravayu vimocanam

RV_04.046.07.2  iha vam somapitaye

 

RV_04.047.01.1  vayo sukro ayami te madhvo agram divistisu

RV_04.047.01.2  a yahi somapitaye sparho deva niyutvata

RV_04.047.02.1  indras ca vayav esam somanam pitim arhathah

RV_04.047.02.2  yuvam hi yantindavo nimnam apo na sadhryak

RV_04.047.03.1  vayav indras ca susmina saratham savasas pati

RV_04.047.03.2  niyutvanta na utaya a yatam somapitaye

RV_04.047.04.1  ya vam santi purusprho niyuto dasuse nara

RV_04.047.04.2  asme ta yajnavahasendravayu ni yachatam

 

RV_04.048.01.1  vihi hotra avita vipo na rayo aryah

RV_04.048.01.2  vayav a candrena rathena yahi sutasya pitaye

RV_04.048.02.1  niryuvano asastir niyutvam indrasarathih

RV_04.048.02.2  vayav a candrena rathena yahi sutasya pitaye

RV_04.048.03.1  anu krsne vasudhiti yemate visvapesasa

RV_04.048.03.2  vayav a candrena rathena yahi sutasya pitaye

RV_04.048.04.1  vahantu tva manoyujo yuktaso navatir nava

RV_04.048.04.2  vayav a candrena rathena yahi sutasya pitaye

RV_04.048.05.1  vayo satam harinam yuvasva posyanam

RV_04.048.05.2  uta va te sahashrino ratha a yatu pajasa

 

RV_04.049.01.1  idam vam asy, havih priyam indrabrhaspati

RV_04.049.01.2  uktham madas ca sasyate

RV_04.049.02.1  ayam vam pari sicyate soma indrabrhaspati

RV_04.049.02.2  carur madaya pitaye

RV_04.049.03.1  a na indrabrhaspati grham indras ca gachatam

RV_04.049.03.2  somapa somapitaye

RV_04.049.04.1  asme indrabrhaspati rayim dhattam satagvinam

RV_04.049.04.2  asvavantam sahashrinam

RV_04.049.05.1  indrabrhaspati vayam sute girbhir havamahe

RV_04.049.05.2  asya somasya pitaye

RV_04.049.06.1  somam indrabrhaspati pibatam dasuso grhe

RV_04.049.06.2  madayetham tadokasa

 

RV_04.050.01.1  yas tastambha sahasa vi jmo antan brhaspatis trisadhastho ravena

RV_04.050.01.2  tam pratnasa rsayo didhyanah puro vipra dadhire mandrajihvam

RV_04.050.02.1  dhunetayah supraketam madanto brhaspate abhi ye nas tatasre

RV_04.050.02.2  prsantam srpram adabdham urvam brhaspate raksatad asya yonim

RV_04.050.03.1  brhaspate ya parama paravad ata a ta rtasprso ni seduh

RV_04.050.03.2  tubhyam khata avata adridugdha madhva scotanty abhito virapsam

RV_04.050.04.1  brhaspatih prathamam jayamano maho jyotisah parame vyoman

RV_04.050.04.2  saptasyas tuvijato ravena vi saptarasmir adhamat tamamsi

RV_04.050.05.1  sa sustubha sa rkvata ganena valam ruroja phaligam ravena

RV_04.050.05.2  brhaspatir ushriya havyasudah kanikradad vavasatir ud ajat

RV_04.050.06.1  eva pitre visvadevaya vrsne yajnair vidhema namasa havirbhih

RV_04.050.06.2  brhaspate supraja viravanto vayam syama patayo rayinam

RV_04.050.07.1  sa id raja pratijanyani visva susmena tasthav abhi viry,na

RV_04.050.07.2  brhaspatim yah subhrtam bibharti valguyati vandate purvabhajam

RV_04.050.08.1  sa it kseti sudhita okasi sve tasma ila pinvate visvadanim

RV_04.050.08.2  tasmai visah svayam eva namante yasmin brahma rajani purva eti

RV_04.050.09.1  apratito jayati sam dhanani pratijanyany uta ya sajanya

RV_04.050.09.2  avasyave yo varivah krnoti brahmane raja tam avanti devah

RV_04.050.10.1  indras ca somam pibatam brhaspate 'smin yajne mandasana vrsanvasu

RV_04.050.10.2  a vam visantv indavah svabhuvo 'sme rayim sarvaviram ni yachatam

RV_04.050.11.1  brhaspata indra vardhatam nah saca sa vam sumatir bhutv asme

RV_04.050.11.2  avistam dhiyo jigrtam puramdhir jajastam aryo vanusam aratih

 

RV_04.051.01.1  idam u tyat purutamam purastaj jyotis tamaso vayunavad asthat

RV_04.051.01.2  nunam divo duhitaro vibhatir gatum krnavann usaso janaya

RV_04.051.02.1  asthur u citra usasah purastan mita iva svaravo 'dhvaresu

RV_04.051.02.2  vy u vrajasya tamaso dvarochantir avran chucayah pavakah

RV_04.051.03.1  uchantir adya citayanta bhojan radhodeyayosaso maghonih

RV_04.051.03.2  acitre antah panayah sasantv abudhyamanas tamaso vimadhye

RV_04.051.04.1  kuvit sa devih sanayo navo va yamo babhuyad usaso vo adya

RV_04.051.04.2  yena navagve angire dasagve saptasye revati revad usa

RV_04.051.05.1  yuyam hi devir rtayugbhir asvaih pariprayatha bhuvanani sadyah

RV_04.051.05.2  prabodhayantir usasah sasantam dvipac catuspac carathaya jivam

RV_04.051.06.1  kva svid asam katama purani yaya vidhana vidadhur rbhunam

RV_04.051.06.2  subham yac chubhra usasas caranti na vi jnayante sadrsir ajuryah

RV_04.051.07.1  ta gha ta bhadra usasah purasur abhistidyumna rtajatasatyah

RV_04.051.07.2  yasv ijanah sasamana ukthai stuvan chamsan dravinam sadya apa

RV_04.051.08.1  ta a caranti samana purastat samanatah samana paprathanah

RV_04.051.08.2  rtasya devih sadaso budhana gavam na sarga usaso jarante

RV_04.051.09.1  ta in nv eva samana samanir amitavarna usasas caranti

RV_04.051.09.2  guhantir abhvam asitam rusadbhih sukras tanubhih sucayo rucanah

RV_04.051.10.1  rayim divo duhitaro vibhatih prajavantam yachatasmasu devih

RV_04.051.10.2  syonad a vah pratibudhyamanah suviryasya patayah syama

RV_04.051.11.1  tad vo divo duhitaro vibhatir upa bruva usaso yajnaketuh

RV_04.051.11.2  vayam syama yasaso janesu tad dyaus ca dhattam prthivi ca devi

 

RV_04.052.01.1  prati sya sunari jani vyuchanti pari svasuh

RV_04.052.01.2  divo adarsi duhita

RV_04.052.02.1  asveva citrarusi mata gavam rtavari

RV_04.052.02.2  sakhabhud asvinor usah

RV_04.052.03.1  uta sakhasy asvinor uta mata gavam asi

RV_04.052.03.2  utoso vasva isise

RV_04.052.04.1  yavayaddvesasam tva cikitvit sunrtavari

RV_04.052.04.2  prati stomair abhutsmahi

RV_04.052.05.1  prati bhadra adrksata gavam sarga na rasmayah

RV_04.052.05.2  osa apra uru jrayah

RV_04.052.06.1  apaprusi vibhavari vy avar jyotisa tamah

RV_04.052.06.2  uso anu svadham ava

RV_04.052.07.1  a dyam tanosi rasmibhir antariksam uru priyam

RV_04.052.07.2  usah sukrena socisa

 

RV_04.053.01.1  tad devasya savitur varyam mahad vrnimahe asurasya pracetasah

RV_04.053.01.2  chardir yena dasuse yachati tmana tan no maham ud ayan devo aktubhih

RV_04.053.02.1  divo dharta bhuvanasya prajapatih pisangam drapim prati muncate kavih

RV_04.053.02.2  vicaksanah prathayann aprnann urv ajijanat savita sumnam ukthyam

RV_04.053.03.1  apra rajamsi divyani parthiva slokam devah krnute svaya dharmane

RV_04.053.03.2  pra bahu asrak savita savimani nivesayan prasuvann aktubhir jagat

RV_04.053.04.1  adabhyo bhuvanani pracakasad vratani devah savitabhi raksate

RV_04.053.04.2  prasrag bahu bhuvanasya prajabhyo dhrtavrato maho ajmasya rajati

RV_04.053.05.1  trir antariksam savita mahitvana tri rajamsi paribhus trini rocana

RV_04.053.05.2  tisro divah prthivis tisra invati tribhir vratair abhi no raksati tmana

RV_04.053.06.1  brhatsumnah prasavita nivesano jagata sthatur ubhayasya yo vasi

RV_04.053.06.2  sa no devah savita sarma yachatv asme ksayaya trivarutham amhasah

RV_04.053.07.1  agan deva rtubhir vardhatu ksayam dadhatu nah savita suprajam isam

RV_04.053.07.2  sa nah ksapabhir ahabhis ca jinvatu prajavantam rayim asme sam invatu

 

RV_04.054.01.1  abhud devah savita vandyo nu na idanim ahna upavacyo nrbhih

RV_04.054.01.2  vi yo ratna bhajati manavebhyah srestham no atra dravinam yatha dadhat

RV_04.054.02.1  devebhyo hi prathamam yajniyebhyo 'mrtatvam suvasi bhagam uttamam

RV_04.054.02.2  ad id damanam savitar vy `rnuse 'nucina jivita manusebhyah

RV_04.054.03.1  acitti yac cakrma daivye jane dinair daksaih prabhuti purusatvata

RV_04.054.03.2  devesu ca savitar manusesu ca tvam no atra suvatad anagasah

RV_04.054.04.1  na pramiye savitur daivyasya tad yatha visvam bhuvanam dharayisyati

RV_04.054.04.2  yat prthivya varimann a svangurir varsman divah suvati satyam asya tat

RV_04.054.05.1  indrajyesthan brhadbhyah parvatebhyah ksayam ebhyah suvasi pastyavatah

RV_04.054.05.2  yatha-yatha patayanto viyemira evaiva tasthuh savitah savaya te

RV_04.054.06.1  ye te trir ahan savitah savaso dive-dive saubhagam asuvanti

RV_04.054.06.2  indro dyavaprthivi sindhur adbhir adityair no aditih sarma yamsat

 

RV_04.055.01.1  ko vas trata vasavah ko varuta dyavabhumi adite trasitham nah

RV_04.055.01.2  sahiyaso varuna mitra martat ko vo 'dhvare varivo dhati devah

RV_04.055.02.1  pra ye dhamani purvyany arcan vi yad uchan viyotaro amurah

RV_04.055.02.2  vidhataro vi te dadhur ajasra rtadhitayo rurucanta dasmah

RV_04.055.03.1  pra pastyam aditim sindhum arkaih svastim ile sakhyaya devim

RV_04.055.03.2  ubhe yatha no ahani nipata usasanakta karatam adabdhe

RV_04.055.04.1  vy aryama varunas ceti pantham isas patih suvitam gatum agnih

RV_04.055.04.2  indravisnu nrvad u su stavana sarma no yantam amavad varutham

RV_04.055.05.1  a parvatasya marutam avamsi devasya tratur avri bhagasya

RV_04.055.05.2  pat patir janyad amhaso no mitro mitriyad uta na urusyet

RV_04.055.06.1  nu rodasi ahina budhnyena stuvita devi apyebhir istaih

RV_04.055.06.2  samudram na samcarane sanisyavo gharmasvaraso nadyo apa vran

RV_04.055.07.1  devair no devy aditir ni patu devas trata trayatam aprayuchan

RV_04.055.07.2  nahi mitrasya varunasya dhasim arhamasi pramiyam sanv agneh

RV_04.055.08.1  agnir ise vasavyasyagnir mahah saubhagasya

RV_04.055.08.2  tany asmabhyam rasate

RV_04.055.09.1  uso maghony a vaha sunrte varya puru

RV_04.055.09.2  asmabhyam vajinivati

RV_04.055.10.1  tat su nah savita bhago varuno mitro aryama

RV_04.055.10.2  indro no radhasa gamat

 

RV_04.056.01.1  mahi dyavaprthivi iha jyesthe ruca bhavatam sucayadbhir arkaih

RV_04.056.01.2  yat sim varisthe brhati viminvan ruvad dhoksa paprathanebhir evaih

RV_04.056.02.1  devi devebhir yajate yajatrair aminati tasthatur uksamane

RV_04.056.02.2  rtavari adruha devaputre yajnasya netri sucayadbhir arkaih

RV_04.056.03.1  sa it svapa bhuvanesv asa ya ime dyavaprthivi jajana

RV_04.056.03.2  urvi gabhire rajasi sumeke avamse dhirah sacya sam airat

RV_04.056.04.1  nu rodasi brhadbhir no varuthaih patnivadbhir isayanti sajosah

RV_04.056.04.2  uruci visve yajate ni patam dhiya syama rathyah sadasah

RV_04.056.05.1  pra vam mahi dyavi abhy upastutim bharamahe

RV_04.056.05.2  suci upa prasastaye

RV_04.056.06.1  punane tanva mithah svena daksena rajathah

RV_04.056.06.2  uhyathe sanad rtam

RV_04.056.07.1  mahi mitrasya sadhathas taranti piprati rtam

RV_04.056.07.2  pari yajnam ni sedathuh

 

RV_04.057.01.1  ksetrasya patina vayam hiteneva jayamasi

RV_04.057.01.2  gam asvam posayitnv a sa no mrlatidrse

RV_04.057.02.1  ksetrasya pate madhumantam urmim dhenur iva payo asmasu dhuksva

RV_04.057.02.2  madhuscutam ghrtam iva suputam rtasya nah patayo mrlayantu

RV_04.057.03.1  madhumatir osadhir dyava apo madhuman no bhavatv antariksam

RV_04.057.03.2  ksetrasya patir madhuman no astv arisyanto anv enam carema

RV_04.057.04.1  sunam vahah sunam narah sunam krsatu langalam

RV_04.057.04.2  sunam varatra badhyantam sunam astram ud ingaya

RV_04.057.05.1  sunasirav imam vacam jusetham yad divi cakrathuh payah

RV_04.057.05.2  tenemam upa sincatam

RV_04.057.06.1  arvaci subhage bhava site vandamahe tva

RV_04.057.06.2  yatha nah subhagasasi yatha nah suphalasasi

RV_04.057.07.1  indrah sitam ni grhnatu tam pusanu yachatu

RV_04.057.07.2  sa nah payasvati duham uttaram-uttaram samam

RV_04.057.08.1  sunam nah phala vi krsantu bhumim sunam kinasa abhi yantu vahaih

RV_04.057.08.2  sunam parjanyo madhuna payobhih sunasira sunam asmasu dhattam

 

RV_04.058.01.1  samudrad urmir madhumam ud arad upamsuna sam amrtatvam anat

RV_04.058.01.2  ghrtasya nama guhyam yad asti jihva devanam amrtasya nabhih

RV_04.058.02.1  vayam nama pra bravama ghrtasyasmin yajne dharayama namobhih

RV_04.058.02.2  upa brahma srnavac chasyamanam catuhsrngo 'vamid gaura etat

RV_04.058.03.1  catvari srnga trayo asya pada dve sirse sapta hastaso asya

RV_04.058.03.2  tridha baddho vrsabho roraviti maho devo martyam a vivesa

RV_04.058.04.1  tridha hitam panibhir guhyamanam gavi devaso ghrtam anv avindan

RV_04.058.04.2  indra ekam surya ekam jajana venad ekam svadhaya nis tataksuh

RV_04.058.05.1  eta arsanti hrdyat samudrac chatavraja ripuna navacakse

RV_04.058.05.2  ghrtasya dhara abhi cakasimi hiranyayo vetaso madhya asam

RV_04.058.06.1  samyak sravanti sarito na dhena antar hrda manasa puyamanah

RV_04.058.06.2  ete arsanty urmayo ghrtasya mrga iva ksipanor isamanah

RV_04.058.07.1  sindhor iva pradhvane sughanaso vatapramiyah patayanti yahvah

RV_04.058.07.2  ghrtasya dhara aruso na vaji kastha bhindann urmibhih pinvamanah

RV_04.058.08.1  abhi pravanta samaneva yosah kalyanyah smayamanaso agnim

RV_04.058.08.2  ghrtasya dharah samidho nasanta ta jusano haryati jatavedah

RV_04.058.09.1  kanya iva vahatum etava u anjy anjana abhi cakasimi

RV_04.058.09.2  yatra somah suyate yatra yajno ghrtasya dhara abhi tat pavante

RV_04.058.10.1  abhy arsata sustutim gavyam ajim asmasu bhadra dravinani dhatta

RV_04.058.10.2  imam yajnam nayata devata no ghrtasya dhara madhumat pavante

RV_04.058.11.1  dhaman te visvam bhuvanam adhi shritam antah samudre hrdy  antar ayusi

RV_04.058.11.2  apam anike samithe ya abhrtas tam asyama madhumantam ta urmim