Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Vedas > Rig Veda > Rig Veda 3

Rg Veda 3

 

RV_03.001.01.1{13}  somasya ma tavasam vaksyagne vahnim cakartha vidathe yajadhyai

RV_03.001.01.2{13}  devanacha didyad yunje adrim samaye agne tanvamjusasva

RV_03.001.02.1{13}  prancam yajnam cakrma vardhatam gih samidbhiragnim namasa duvasyan

RV_03.001.02.2{13}  divah sasasurvidatha kavinam grtsaya cit tavase gatumisuh

RV_03.001.03.1{13}  mayo dadhe medhirah putadakso divah subandhurjanusa prthivyah

RV_03.001.03.2{13}  avindannu darsatamapsvantardevaso agnimapasi svasrnam

RV_03.001.04.1{13}  avardhayan subhagam sapta yahvih svetam jajnanamarusammahitva

RV_03.001.04.2{13}  sisum na jatamabhyarurasva devaso agnimjaniman vapusyan

RV_03.001.05.1{13}  sukrebhirangai raja atatanvan kratum punanah kavibhih pavitraih

RV_03.001.05.2{13}  socirvasanah paryayurapam shriyo mimite brhatiranunah

RV_03.001.06.1{14}  vavraja simanadatiradabdha divo yahviravasana anagnah

RV_03.001.06.2{14}  sana atra yuvatayah sayonirekam garbham dadhire sapta vanih

RV_03.001.07.1{14}  stirna asya samhato visvarupa ghrtasya yonau sravathe madhunam

RV_03.001.07.2{14}  asthuratra dhenavah pinvamana mahi dasmasya matara samici

RV_03.001.08.1{14}  babhranah suno sahaso vyadyaud dadhanah sukra rabhasa vapumsi

RV_03.001.08.2{14}  scotanti dhara madhuno ghrtasya vrsa yatra vavrdhe kavyena

RV_03.001.09.1{14}  pituscidudharjanusa viveda vyasya dhara asrjad vi dhenah

RV_03.001.09.2{14}  guha carantam sakhibhih sivebhirdivo yahvibhirnaguha babhuva

RV_03.001.10.1{14}  pitusca garbham janitusca babhre purvireko adhayat pipyanah

RV_03.001.10.2{14}  vrsne sapatni sucaye sabandhu ubhe asmai manusyeni pahi

RV_03.001.11.1{15}  urau mahananibadhe vavardhapo agnim yasasah sam hi purvih

RV_03.001.11.2{15}  rtasya yonavasayad damuna jaminamagnirapasisvasrnam

RV_03.001.12.1{15}  akro na babhrih samithe mahinam didrkseyah sunave bharjikah

RV_03.001.12.2{15}  udushriya janita yo jajanapam garbho nrtamo yahvo agnih

RV_03.001.13.1{15}  apam garbham darsatamosadhinam vana jajana subhaga virupam

RV_03.001.13.2{15}  devasascin manasa sam hi jagmuh panistham jatam tavasam duvasyan

RV_03.001.14.1{15}  brhanta id bhanavo bharjikamagnim sacanta vidyuto na sukrah

RV_03.001.14.2{15}  guheva vrddham sadasi sve antarapara urve amrtanduhanah

RV_03.001.15.1{15}  ile ca tva yajamano havirbhirile sakhitvam sumatim nikamah

RV_03.001.15.2{15}  devairavo mimihi sam jaritre raksa ca no damyebhiranikaih

RV_03.001.16.1{16}  upaksetarastava supranite.agne visvani dhanya dadhanah

RV_03.001.16.2{16}  suretasa sravasa tunjamana abhi syama prtanayunradevan

RV_03.001.17.1{16}  a devanamabhavah keturagne mandro visvani kavyani vidvan

RV_03.001.17.2{16}  prati martanavasayo damuna anu devan rathiro yasisadhan

RV_03.001.18.1{16}  ni durone amrto martyanam raja sasada vidathani sadhan

RV_03.001.18.2{16}  ghrtapratika urviya vyadyaudagnirvisvani kavyani vidvan

RV_03.001.19.1{16}  a no gahi sakhyebhih sivebhirmahan mahibhirutibhih saranyan

RV_03.001.19.2{16}  asme rayim bahulam santarutram suvacam bhagam yasasam krdhi nah

RV_03.001.20.1{16}  eta te agne janima sanani pra purvyaya nutanani vocam

RV_03.001.20.2{16}  mahanti vrsne savana krtema janman-janman nihito jatavedah

RV_03.001.21.1{16}  janman-janman nihito jataveda visvamitrebhiridhyate ajasrah

RV_03.001.21.2{16}  tasya vayam sumatau yajniyasyapi bhadre saumanase syama

RV_03.001.22.1{16}  imam yajnam sahasavan tvam no devatra dhehi sukrato raranah

RV_03.001.22.2{16}  pra yamsi hotarbrhatiriso no.agne mahi dravinama yajasva

RV_03.001.23.1{16}  ilamagne purudamsam sanim goh sasvattamam havamanayasadha

RV_03.001.23.2{16}  syan nah sunustanayo vijavagne sa te sumatirbhutvasme

 

RV_03.002.01.1{17}  vaisvanaraya dhisanam rtavrdhe ghrtam na putamagnayejanamasi

RV_03.002.01.2{17}  dvita hotaram manusasca vaghato dhiya rathamna kulisah sam rnvati

RV_03.002.02.1{17}  sa rocayajjanusa rodasi ubhe sa matrorabhavat putra idyah

RV_03.002.02.2{17}  havyaval agnirajarascanohito dulabho visamatithirvibhavasuh

RV_03.002.03.1{17}  kratva daksasya taruso vidharmani devaso agnim janayanta cittibhih

RV_03.002.03.2{17}  rurucanam bhanuna jyotisa mahamatyam na vajam sanisyannupa bruve

RV_03.002.04.1{17}  a mandrasya sanisyanto varenyam vrnimahe ahrayam vajamrgmiyam

RV_03.002.04.2{17}  ratim bhrgunamusijam kavikratumagnim rajantam divyena socisa

RV_03.002.05.1{17}  agnim sumnaya dadhire puro jana vajasravasamiha vrktabarhisah

RV_03.002.05.2{17}  yatasrucah surucam visvadevyam rudram yajnanamsadhadistimapasam

RV_03.002.06.1{18}  pavakasoce tava hi ksayam pari hotaryajnesu vrktabarhiso narah

RV_03.002.06.2{18}  agne duva ichamanasa apyamupasate dravinam dhehi tebhyah

RV_03.002.07.1{18}  a rodasi aprnada svarmahajjatam yadenamapaso adharayan

RV_03.002.07.2{18}  so adhvaraya pari niyate kaviratyo na vajasatayecanohitah

RV_03.002.08.1{18}  namasyata havyadatim svadhvaram duvasyata damyam jatavedasam

RV_03.002.08.2{18}  rathirrtasya brhato vicarsaniragnirdevanamabhavat purohitah

RV_03.002.09.1{18}  tisro yahvasya samidhah parijmano.agnerapunannusijo amrtyavah

RV_03.002.09.2{18}  tasamekamadadhurmartye bhujamu lokamu dve upa jamimiyatuh

RV_03.002.10.1{18}  visam kavim vispatim manusirisah sam simakrnvan svadhitim na tejase

RV_03.002.10.2{18}  sa udvato nivato yati vevisat sa garbhamesu bhuvanesu didharat

RV_03.002.11.1{19}  sa jinvate jatharesu prajajnivan vrsa citresu nanadan na simhah

RV_03.002.11.2{19}  vaisvanarah prthupaja amartyo vasu ratna dayamano vi dasuse

RV_03.002.12.1{19}  vaisvanarah pratnatha nakamaruhad divas prstham bhandamanah sumanmabhih

RV_03.002.12.2{19}  sa purvavajjanayan jantave dhanam samanamajmam paryeti jagrvih

RV_03.002.13.1{19}  rtavanam yajniyam vipramukthyama yam dadhe matarisva divi ksayam

RV_03.002.13.2{19}  tam citrayamam harikesamimahe suditimagnim suvitaya navyase

RV_03.002.14.1{19}  sucim na yamannisiram svardrsam ketum divo rocanasthamusarbudham

RV_03.002.14.2{19}  agnim murdhanam divo apratiskutam tamimahe namasa vajinam brhat

RV_03.002.15.1{19}  mandram hotaram sucimadvayavinam damunasamukthyam visvacarsanim

RV_03.002.15.2{19}  ratham na citram vapusaya darsatam manurhitam sadamid raya imahe

 

RV_03.003.01.1{20}  vaisvanaraya prthupajase vipo ratna vidhanta dharunesu gatave

RV_03.003.01.2{20}  agnirhi devanamrto duvasyatyatha dharmani sanata na dudusat

RV_03.003.02.1{20}  antarduto rodasi dasma iyate hota nisatto manusah purohitah

RV_03.003.02.2{20}  ksayam brhantam pari bhusati dyubhirdevebhiragnirisito dhiyavasuh

RV_03.003.03.1{20}  ketum yajnanam vidathasya sa dhanam vipraso agnim mahayanta cittibhih

RV_03.003.03.2{20}  apamsi yasminnadhi sandadhurgirastasmin sumnani yajamana a cake

RV_03.003.04.1{20}  pita yajnanamasuro vipascitam vimanamagnirvayunam ca vaghatam

RV_03.003.04.2{20}  a vivesa rodasi bhurivarpasa purupriyo bhandate dhamabhih kavih

RV_03.003.05.1{20}  candramagnim candraratham harivratam vaisvanaramapsusadam svarvidam

RV_03.003.05.2{20}  vigaham turnim tavisibhiravrtam bhurnim devasa iha sushriyam dadhuh

RV_03.003.06.1{21}  agnirdevebhirmanusasca jantubhistanvano yajnam purupesasam dhiya

RV_03.003.06.2{21}  rathirantariyate sadhadistibhirjiro damuna abhisasticatanah

RV_03.003.07.1{21}  agne jarasva svapatya ayunyurja pinvasva samiso didihi nah

RV_03.003.07.2{21}  vayamsi jinva brhatasca jagrva usig devanamasi sukraturvipam

RV_03.003.08.1{21}  vispatim yahvamatithim narah sada yantaram dhinamusijam ca vaghatam

RV_03.003.08.2{21}  adhvaranam cetanam jatavedasam pra samsanti namasa jutibhirvrdhe

RV_03.003.09.1{21}  vibhava devah suranah pari ksitiragnirbabhuva savasasumadrathah

RV_03.003.09.2{21}  tasya vratani bhuriposino vayamupa bhusemadama a suvrktibhih

RV_03.003.10.1{21}  vaisvanara tava dhamanya cake yebhih svarvidabhavo vicaksana

RV_03.003.10.2{21}  jata aprno bhuvanani rodasi agne ta visva paribhurasi tmana

RV_03.003.11.1{21}  vaisvanarasya damsanabhyo brhadarinadekah svapasyaya kavih

RV_03.003.11.2{21}  ubha pitara mahayannajayatagnirdyavaprthivi bhuriretasa

 

RV_03.004.01.1{22}  samit-samit sumana bodhyasme suca-suca sumatim rasi vasvah

RV_03.004.01.2{22}  a deva devan yajathaya vaksi sakha sakhin sumana yaksyagne

RV_03.004.02.1{22}  yam devasastrirahannayajante dive-dive varuno mitro agnih

RV_03.004.02.2{22}  semam yajnam madhumantam krdhi nastanunapad ghrtayonim vidhantam

RV_03.004.03.1{22}  pra didhitirvisvavara jigati hotaramilah prathamam yajadhyai

RV_03.004.03.2{22}  acha namobhirvrsabham vandadhyai sa devan yaksadisito yajiyan

RV_03.004.04.1{22}  urdhvo vam gaturadhvare akaryurdhva socimsi prasthita rajamsi

RV_03.004.04.2{22}  divo va nabha nyasadi hota strnimahi devavyaca vi barhih

RV_03.004.05.1{22}  sapta hotrani manasa vrnana invanto visvam prati yannrtena

RV_03.004.05.2{22}  nrpesaso vidathesu pra jata abhimam yajnam vi caranta purvih

RV_03.004.06.1{23}  a bhandamane usasa upake uta smayete tanva virupe

RV_03.004.06.2{23}  yatha no mitro varuno jujosadindro marutvanuta va mahobhih

RV_03.004.07.1{23}  daivya hotara prathama ny rnje sapta prksasah svadhayamadanti

RV_03.004.07.2{23}  rtam samsanta rtamit ta ahuranu vratam vratapa didhyanah

RV_03.004.08.1{23}  a bharati bharatibhih sajosa ila devairmanusyebhiragnih

RV_03.004.08.2{23}  sarasvati sarasvatebhirarvak tisro devirbarhiredam sadantu

RV_03.004.09.1{23}  tan nasturipamadha posayitnu deva tvastarvi raranah syasva

RV_03.004.09.2{23}  yato virah karmanyah sudakso yuktagrava jayate devakamah

RV_03.004.10.1{23}  vanaspate.ava srjopa devanagnirhavih samita sudayati

RV_03.004.10.2{23}  sedu hota satyataro yajati yatha devanam janimani veda

RV_03.004.11.1{23}  a yahyagne samidhano arvam indrena devaih saratham turebhih

RV_03.004.11.2{23}  barhirna astamaditih suputra svaha deva amrtamadayantam

 

RV_03.005.01.1{24}  pratyagnirusasascekitano.abodhi viprah padavih kavinam

RV_03.005.01.2{24}  prthupaja devayadbhih samiddho.apa dvara tamaso vahniravah

RV_03.005.02.1{24}  pred vagnirvavrdhe stomebhirgirbhi stotrnam namasya ukthaih

RV_03.005.02.2{24}  purvirrtasya sandrsascakanah sam duto adyaudusaso viroke

RV_03.005.03.1{24}  adhayyagnirmanusisu viksvapam garbho mitra rtena sadhan

RV_03.005.03.2{24}  a haryato yajatah sanvasthadabhudu vipro havyomatinam

RV_03.005.04.1{24}  mitro agnirbhavati yat samiddho mitro hota varuno jatavedah

RV_03.005.04.2{24}  mitro adhvaryurisiro damuna mitrah sindhunamuta parvatanam

RV_03.005.05.1{24}  pati priyam ripo agram padam veh pati yajvascaranamsuryasya

RV_03.005.05.2{24}  pati nabha saptasirsanamagnih pati devanamupamadam rsvah

RV_03.005.06.1{25}  rbhuscakra idyam caru nama visvani devo vayunani vidvan

RV_03.005.06.2{25}  sasasya carma ghrtavat padam vestadidagni raksatyaprayuchan

RV_03.005.07.1{25}  a yonimagnirghrtavantamasthat prthupraganamusantamusanah

RV_03.005.07.2{25}  didyanah sucirrsvah pavakah punah-punarmatara navyasi kah

RV_03.005.08.1{25}  sadyo jata osadhibhirvavakse yadi vardhanti prasvo ghrtena

RV_03.005.08.2{25}  apa iva pravata sumbhamana urusyadagnih pitrorupasthe

RV_03.005.09.1{25}  udu stutah samidha yahvo adyaud varsman divo adhi nabha prthivyah

RV_03.005.09.2{25}  mitro agniridyo matarisva duto vaksad yajathaya devan

RV_03.005.10.1{25}  udastambhit samidha nakam rsvo.agnirbhavannuttamo rocananam

RV_03.005.10.2{25}  yadi bhrgubhyah pari matarisva guha santam havyavaham samidhe

RV_03.005.11.1{25}  ilamagne ...

 

RV_03.006.01.1{26}  pra karavo manana vacyamana devadricim nayata devayantah

RV_03.006.01.2{26}  daksinavad vajini pracyeti havirbharantyagnaye ghrtaci

RV_03.006.02.1{26}  a rodasi aprna jayamana uta pra riktha adha nu prayajyo

RV_03.006.02.2{26}  divascidagne mahina prthivya vacyantam te vahnayah saptajihvah

RV_03.006.03.1{26}  dyausca tva prthivi yajniyaso ni hotaram sadayante damaya

RV_03.006.03.2{26}  yadi viso manusirdevayantih prayasvatirilate sukramarcih

RV_03.006.04.1{26}  mahan sadhasthe dhruva a nisatto.antardyava mahine haryamanah

RV_03.006.04.2{26}  askre sapatni ajare amrkte sabardughe urugayasyadhenu

RV_03.006.05.1{26}  vrata te agne mahato mahani tava kratva rodasi a tatantha

RV_03.006.05.2{26}  tvam duto abhavo jayamanastvam neta vrsabha carsaninam

RV_03.006.06.1{27}  rtasya va kesina yogyabhirghrtasnuva rohita dhuri dhisva

RV_03.006.06.2{27}  atha vaha devan deva visvan svadhvara krnuhi jatavedah

RV_03.006.07.1{27}  divascida te rucayante roka uso vibhatiranu bhasi purvih

RV_03.006.07.2{27}  apo yadagna usadhag vanesu hoturmandrasya panayanta devah

RV_03.006.08.1{27}  urau va ye antarikse madanti divo va ye rocane santi devah

RV_03.006.08.2{27}  uma va ye suhavaso yajatra ayemire rathyo agne asvah

RV_03.006.09.1{27}  aibhiragne saratham yahyarvam nanaratham va vibhavo hyasvah

RV_03.006.09.2{27}  patnivatastrimsatam trimsca devananusvadhama vaha madayasva

RV_03.006.10.1{27}  sa hota yasya rodasi cidurvi yajnam-yajnamabhi vrdhe grnitah

RV_03.006.10.2{27}  praci adhvareva tasthatuh sumeke rtavari rtajatasya satye

RV_03.006.11.1{27}  ilamagne ...

 

RV_03.007.01.1{01}  pra ya aruh sitiprsthasya dhasera matara vivisuh sapta? vanih

RV_03.007.01.2{01}  pariksita pitara sam carete pra sarsrate dirghamayuh prayakse

RV_03.007.02.1{01}  divaksaso dhenavo vrsno asva devira tasthau madhumad vahantih

RV_03.007.02.2{01}  rtasya tva sadasi ksemayantam paryeka carati vartanim gauh

RV_03.007.03.1{01}  a simarohat suyama bhavantih patiscikitvan rayivid rayinam

RV_03.007.03.2{01}  pra nilaprstho atasasya dhasesta avasayat purudhapratikah

RV_03.007.04.1{01}  mahi tvastramurjayantirajuryam stabhuyamanam vahato vahanti

RV_03.007.04.2{01}  vyangebhirdidyutanah sadhastha ekamiva rodasi a vivesa

RV_03.007.05.1{01}  jananti vrsno arusasya sevamuta bradhnasya sasane rananti

RV_03.007.05.2{01}  divorucah suruco rocamana ila yesam ganya mahina gih

RV_03.007.06.1{02}  uto pitrbhyam pravidanu ghosam maho mahadbhyamanayanta susam

RV_03.007.06.2{02}  uksa ha yatra pari dhanamaktoranu svam dhama jariturvavaksa

RV_03.007.07.1{02}  adhvaryubhih pancabhih sapta viprah priyam raksante nihitam padam veh

RV_03.007.07.2{02}  pranco madantyuksano ajurya deva devanamanu hi vrata guh

RV_03.007.08.1{02}  daivya hotara prathama ...

RV_03.007.09.1{02}  vrsayante mahe atyaya purvirvrsne citraya rasmayah suyamah

RV_03.007.09.2{02}  deva hotarmandratarascikitvan maho devan rodasi eha vaksi

RV_03.007.10.1{02}  prksaprayajo dravinah suvacah suketava usaso revadusuh

RV_03.007.10.2{02}  uto cidagne mahina prthivyah krtam cidenah sam mahe dasasya

RV_03.007.11.1{02}  ilamagne ...

 

RV_03.008.01.1{03}  anjanti tvamadhvare devayanto vanaspate madhuna daivyena

RV_03.008.01.2{03}  yadurdhvastistha dravineha dhattad yad va ksayo maturasya upasthe

RV_03.008.02.1{03}  samiddhasya srayamanah purastad brahma vanvano ajaram suviram

RV_03.008.02.2{03}  are asmadamatim badhamana ucchrayasva mahate saubhagaya

RV_03.008.03.1{03}  ucchrayasva vanaspate varsman prthivya adhi

RV_03.008.03.2{03}  sumiti miyamano varco dha yajnavahase

RV_03.008.04.1{03}  yuva suvasah parivita agat sa u sreyan bhavati jayamanah

RV_03.008.04.2{03}  tam dhirasah kavaya un nayanti svadhyo manasa devayantah

RV_03.008.05.1{03}  jato jayate sudinatve ahnam samarya a vidathe vardhamanah

RV_03.008.05.2{03}  punanti dhira apaso manisa devaya vipra udiyarti vacam

RV_03.008.06.1{04}  yan vo naro devayanto nimimyurvanaspate svadhitirva tataksa

RV_03.008.06.2{04}  te devasah svaravastasthivamsah prajavadasme didhisantu ratnam

RV_03.008.07.1{04}  ye vrknaso adhi ksami nimitaso yatasrucah

RV_03.008.07.2{04}  te no vyantu varyam devatra ksetrasadhasah

RV_03.008.08.1{04}  aditya rudra vasavah sunitha dyavaksama prthivi antariksam

RV_03.008.08.2{04}  sajosaso yajnamavantu deva urdhvam krnvantvadhvarasya ketum

RV_03.008.09.1{04}  hamsa iva sreniso yatanah sukra vasanah svaravo naaguh

RV_03.008.09.2{04}  unniyamanah kavibhih purastad deva devanamapi yanti pathah

RV_03.008.10.1{04}  srnganivecchrnginam sam dadrsre casalavantah svaravah prthivyam

RV_03.008.10.2{04}  vaghadbhirva vihave srosamana asmanavantu prtanajyesu

RV_03.008.11.1{04}  vanaspate satavalso vi roha sahasravalsa vi vayam ruhema

RV_03.008.11.2{04}  yam tvamayam svadhitistejamanah praninaya mahate saubhagaya

 

RV_03.009.01.1{05}  sakhayastva vavrmahe devam martasa utaye

RV_03.009.01.2{05}  apam napatamsubhagam sudiditim supraturtimanehasam

RV_03.009.02.1{05}  kayamano vana tvam yan matrrajagannapah

RV_03.009.02.2{05}  na tat teagne pramrse nivartanam yad dure sannihabhavah

RV_03.009.03.1{05}  ati trstam vavaksithathaiva sumana asi

RV_03.009.03.2{05}  pra-pranye yanti paryanya asate yesam sakhye asi shritah

RV_03.009.04.1{05}  iyivamsamati shridhah sasvatirati sascatah

RV_03.009.04.2{05}  anvimavindan niciraso adruho.apsu simhamiva shritam

RV_03.009.05.1{05}  sasrvamsamiva tmanagnimittha tirohitam

RV_03.009.05.2{05}  ainam nayan matarisva paravato devebhyo mathitam pari

RV_03.009.06.1{06}  tam tva marta agrbhnata devebhyo havyavahana

RV_03.009.06.2{06}  visvan yadyajnanabhipasi manusa tava kratva yavisthya

RV_03.009.07.1{06}  tad bhadram tava damsana pakaya cicchadayati

RV_03.009.07.2{06}  tvam yadagne pasavah samasate samiddhamapisarvare

RV_03.009.08.1{06}  a juhota svadhvaram siram pavakasocisam

RV_03.009.08.2{06}  asum dutamajiram pratnamidyam srusti devam saparyata

RV_03.009.09.1{06}  trini sata tri sahasranyagnim trimsacca deva navacasaparyan

RV_03.009.09.2{06}  auksan ghrtairastrnan barhirasma adid dhotaram nyasadayanta

 

RV_03.010.01.1{07}  tvamagne manisinah samrajam carsaninam

RV_03.010.01.2{07}  devam martasa indhate samadhvare

RV_03.010.02.1{07}  tvam yajnesv rtvijamagne hotaramilate

RV_03.010.02.2{07}  gopa rtasya didihi sve dame

RV_03.010.03.1{07}  sa gha yaste dadasati samidha jatavedase

RV_03.010.03.2{07}  so agne dhattesuviryam sa pusyati

RV_03.010.04.1{07}  sa keturadhvaranamagnirdevebhira gamat

RV_03.010.04.2{07}  anjanah sapta hotrbhirhavismate

RV_03.010.05.1{07}  pra hotre purvyam vaco.agnaye bharata brhat

RV_03.010.05.2{07}  vipam jyotimsi bibhrate na vedhase

RV_03.010.06.1{08}  agnim vardhantu no giro yato jayata ukthyah

RV_03.010.06.2{08}  mahe vajayadravinaya darsatah

RV_03.010.07.1{08}  agne yajistho adhvare devan devayate yaja

RV_03.010.07.2{08}  hota mandro virajasyati shridhah

RV_03.010.08.1{08}  sa nah pavaka didihi dyumadasme suviryam

RV_03.010.08.2{08}  bhava stotrbhyoantamah svastaye

RV_03.010.09.1{08}  tam tva vipra vipanyavo jagrvamsah samindhate

RV_03.010.09.2{08}  havyavahamamartyam sahovrdham

 

RV_03.011.01.1{09}  agnirhota purohito.adhvarasya vicarsanih

RV_03.011.01.2{09}  sa veda yajnamanusak

RV_03.011.02.1{09}  sa havyaval amartya usig dutas canohitah

RV_03.011.02.2{09}  agnirdhiya sam rnvati

RV_03.011.03.1{09}  agnirdhiya sa cetati keturyajnasya purvyah

RV_03.011.03.2{09}  artham hyasya tarani

RV_03.011.04.1{09}  agnim sunum sanasrutam sahaso jatavedasam

RV_03.011.04.2{09}  vahnim devaakrnvata

RV_03.011.05.1{09}  adabhyah puraeta visamagnirmanusinam

RV_03.011.05.2{09}  turni rathah sada navah

RV_03.011.06.1{10}  sahvan visva abhiyujah kraturdevanamamrktah

RV_03.011.06.2{10}  agnistuvisravastamah

RV_03.011.07.1{10}  abhi prayamsi vahasa dasvanasnoti martyah

RV_03.011.07.2{10}  ksayam pavakasocisah

RV_03.011.08.1{10}  pari visvani sudhitagnerasyama manmabhih

RV_03.011.08.2{10}  vipraso jatavedasah

RV_03.011.09.1{10}  agne visvani varya vajesu sanisamahe

RV_03.011.09.2{10}  tve devasa erire

 

RV_03.012.01.1{11}  indragni a gatam sutam girbhirnabho varenyam

RV_03.012.01.2{11}  asya patam dhiyesita

RV_03.012.02.1{11}  indragni jarituh saca yajno jigati cetanah

RV_03.012.02.2{11}  aya patamimam sutam

RV_03.012.03.1{11}  indramagnim kavichada yajnasya jutya vrne

RV_03.012.03.2{11}  ta somasyeha trmpatam

RV_03.012.04.1{11}  tosa vrtrahana huve sajitvanaparajita

RV_03.012.04.2{11}  indragni vajasatama

RV_03.012.05.1{11}  pra vamarcantyukthino nithavido jaritarah

RV_03.012.05.2{11}  indragni isa a vrne

RV_03.012.06.1{12}  indragni navatim puro dasapatniradhunutam

RV_03.012.06.2{12}  sakamekena karmana

RV_03.012.07.1{12}  indragni apasas paryupa pra yanti dhitayah

RV_03.012.07.2{12}  rtasya pathya anu

RV_03.012.08.1{12}  indragni tavisani vam sadhasthani prayamsi ca

RV_03.012.08.2{12}  yuvorapturyam hitam

RV_03.012.09.1{12}  indragni rocana divah pari vajesu bhusathah

RV_03.012.09.2{12}  tad vamceti pra viryam

 

RV_03.013.01.1{13}  pra vo devayagnaye barhisthamarcasmai

RV_03.013.01.2{13}  gamad devebhirasa no yajistho barhira sadat

RV_03.013.02.1{13}  rtava yasya rodasi daksam sacanta utayah

RV_03.013.02.2{13}  havismantastamilate tam sanisyanto.avase

RV_03.013.03.1{13}  sa yanta vipra esam sa yajnanamatha hi sah

RV_03.013.03.2{13}  agnim tam vo duvasyata data yo vanita magham

RV_03.013.04.1{13}  sa nah sarmani vitaye.agniryachatu santama

RV_03.013.04.2{13}  yato nahprusnavad vasu divi ksitibhyo apsva

RV_03.013.05.1{13}  didivamsamapurvyam vasvibhirasya dhitibhih

RV_03.013.05.2{13}  rkvano agnimindhate hotaram vispatim visam

RV_03.013.06.1{13}  uta no brahmannavisa ukthesu devahutamah

RV_03.013.06.2{13}  sam nah socamarudvrdho.agne sahasrasatamah

RV_03.013.07.1{13}  nu no rasva sahasravat tokavat pustimad vasu

RV_03.013.07.2{13}  dyumadagne suviryam varsisthamanupaksitam

 

RV_03.014.01.1{14}  a hota mandro vidathanyasthat satyo yajva kavitamah savedhah

RV_03.014.01.2{14}  vidyudrathah sahasas putro agnih sociskesah prthivyam pajo asret

RV_03.014.02.1{14}  ayami te namauktim jusasva rtavastubhyam cetate sahasvah

RV_03.014.02.2{14}  vidvana vaksi viduso ni satsi madhya a barhirutaye yajatra

RV_03.014.03.1{14}  dravatam ta usasa vajayanti agne vatasya pathyabhiracha

RV_03.014.03.2{14}  yat simanjanti purvyam havirbhira vandhureva tasthaturdurone

RV_03.014.04.1{14}  mitrasca tubhyam varunah sahasvo.agne visve marutah sumnamarcan

RV_03.014.04.2{14}  yacchocisa sahasas putra tistha abhi ksitih prathayan suryo nrn

RV_03.014.05.1{14}  vayam te adya rarima hi kamamuttanahasta namasopasadya

RV_03.014.05.2{14}  yajisthena manasa yaksi devanasredhata manmana vipro agne

RV_03.014.06.1{14}  tvad dhi putra sahaso vi purvirdevasya yantyutayo vi vajah

RV_03.014.06.2{14}  tvam dehi sahashrinam rayim no.adroghena vacasa satyamagne

RV_03.014.07.1{14}  tubhyam daksa kavikrato yanima deva martaso adhvare akarma

RV_03.014.07.2{14}  tvam visvasya surathasya bodhi sarvam tadagne amrta svadeha

 

RV_03.015.01.1{15}  vi pajasa prthuna sosucano badhasva dviso raksaso amivah

RV_03.015.01.2{15}  susarmano brhatah sarmani syamagneraham suhavasya pranitau

RV_03.015.02.1{15}  tvam no asya usaso vyustau tvam sura udite bodhi gopah

RV_03.015.02.2{15}  janmeva nityam tanayam jusasva stomam me agne tanva sujata

RV_03.015.03.1{15}  tvam nrcaksa vrsabhanu purvih krishnasvagne aruso vibhahi

RV_03.015.03.2{15}  vaso nesi ca parsi catyamhah krdhi no raya usijo yavistha

RV_03.015.04.1{15}  asalho agne vrsabho didihi puro visvah saubhaga samjigivan

RV_03.015.04.2{15}  yajnasya neta prathamasya payorjatavedo brhatah supranite

RV_03.015.05.1{15}  achidra sarma jaritah puruni devanacha didyanah sumedhah

RV_03.015.05.2{15}  ratho na sasnirabhi vaksi vajama>gne tvam rodasinah sumeke

RV_03.015.06.1{15}  pra pipaya vrsabha jinva vajanagne tvam rodasi nah sudoghe

RV_03.015.06.2{15}  devebhirdeva suruca rucano ma no martasya durmatih pari sthat

RV_03.015.07.1{15}  ilamagne ...

 

RV_03.016.01.1{16}  ayamagnih suviryasyese mahah saubhagasya

RV_03.016.01.2{16}  raya ise svapatyasya gomata ise vrtrahathanam

RV_03.016.02.1{16}  imam naro marutah sascata vrdham yasmin rayah sevrdhasah

RV_03.016.02.2{16}  abhi ye santi prtanasu dudhyo visvaha satrumadabhuh

RV_03.016.03.1{16}  sa tvam no rayah sisihi midhvo agne suviryasya

RV_03.016.03.2{16}  tuvidyumna varsisthasya prajavato.anamivasya susminah

RV_03.016.04.1{16}  cakriryo visva bhuvanabhi sasahiscakrirdevesva duvah

RV_03.016.04.2{16}  a devesu yatata a suvirya a samsa uta nrnam

RV_03.016.05.1{16}  ma no agne.amataye maviratayai riradhah

RV_03.016.05.2{16}  magotayai sahasas putra ma nide.apa dvesamsya krdhi

RV_03.016.06.1{16}  sagdhi vajasya subhaga prajavato.agne brhato adhvare

RV_03.016.06.2{16}  samraya bhuyasa srja mayobhuna tuvidyumna yasasvata

 

RV_03.017.01.1{17}  samidhyamanah prathamanu dharma samaktubhirajyate visvavarah

RV_03.017.01.2{17}  sociskeso ghrtanirnik pavakah suyajno agniryajathaya devan

RV_03.017.02.1{17}  yathayajo hotramagne prthivya yatha divo jatavedascikitvan

RV_03.017.02.2{17}  evanena havisa yaksi devan manusvad yajnam pra tiremamadya

RV_03.017.03.1{17}  trinyayumsi tava jatavedastisra ajanirusasaste agne

RV_03.017.03.2{17}  tabhirdevanamavo yaksi vidvanatha bhava yajamanaya sam yoh

RV_03.017.04.1{17}  agnim suditim sudrsam grnanto namasyamastvedyam jatavedah

RV_03.017.04.2{17}  tvam dutamaratim havyavaham deva akrnvannamrtasya nabhim

RV_03.017.05.1{17}  yastvad dhota purvo agne yajiyan dvita ca satta svadhaya ca sambhuh tasyanu dharma pra yaja cikitvo.atha no dha adhvaram devavitau

 

RV_03.018.01.1{18}  bhava no agne sumana upetau sakheva sakhye pitareva sadhuh

RV_03.018.01.2{18}  purudruho hi ksitayo jananam prati praticirdahatadaratih

RV_03.018.02.1{18}  tapo svagne antaranamitran tapa samsamararusah parasya

RV_03.018.02.2{18}  tapo vaso cikitano acittan vi te tisthantamajara ayasah

RV_03.018.03.1{18}  idhmenagna ichamano ghrtena juhomi havyam tarase balaya

RV_03.018.03.2{18}  yavadise brahmana vandamana imam dhiyam sataseyaya devim

RV_03.018.04.1{18}  ucchocisa sahasas putra stuto brhad vayah sasamanesu dhehi

RV_03.018.04.2{18}  revadagne visvamitresu sam yormarmrjma te tanvam bhuri krtvah

RV_03.018.05.1{18}  krdhi ratnam susanitardhananam sa ghedagne bhavasi yat samiddhah

RV_03.018.05.2{18}  stoturdurone subhagasya revat srpra karasna dadhise vapumsi

 

RV_03.019.01.1{19}  agnim hotaram pra vrne miyedhe grtsam kavim visvavidamamuram

RV_03.019.01.2{19}  sa no yaksad devatata yajiyan raye vajaya vanatemaghani

RV_03.019.02.1{19}  pra te agne havismatimiyarmyacha sudyumnam ratinim ghrtacim

RV_03.019.02.2{19}  pradaksinid devatatimuranah sam ratibhirvasubhiryajnamasret

RV_03.019.03.1{19}  sa tejiyasa manasa tvota uta siksa svapatyasya siksoh

RV_03.019.03.2{19}  agne rayo nrtamasya prabhutau bhuyama te sustutayasca vasvah

RV_03.019.04.1{19}  bhurini hi tve dadhire anikagne devasya yajyavo janasah

RV_03.019.04.2{19}  sa a vaha devatatim yavistha sardho yadadya divyamyajasi

RV_03.019.05.1{19}  yat tva hotaramanajan miyedhe nisadayanto yajathaya devah

RV_03.019.05.2{19}  sa tvam no agne.aviteha bodhyadhi sravamsi dhehi nastanusu

 

RV_03.020.01.1{20}  agnimusasamasvina dadhikram vyustisu havate vahnirukthaih

RV_03.020.01.2{20}  sujyotiso nah srnvantu devah sajosaso adhvaram vavasanah

RV_03.020.02.1{20}  agne tri te vajina tri sadhastha tisraste jihva rtajata purvih

RV_03.020.02.2{20}  tisra u te tanvo devavatastabhirnah pahi giro aprayuchan

RV_03.020.03.1{20}  agne bhurini tava jatavedo deva svadhavo.amrtasya nama

RV_03.020.03.2{20}  yasca maya mayinam visvaminva tve purvih sandadhuhprstabandho

RV_03.020.04.1{20}  agnirneta bhaga iva ksitinam daivinam deva rtupa rtava

RV_03.020.04.2{20}  sa vrtraha sanayo visvavedah parsad visvati durita grnantam

RV_03.020.05.1{20}  dadahikramagnimusasam ca devim brhaspatim savitaram cadevam

RV_03.020.05.2{20}  asvina mitravaruna bhagam ca vasun rudranadityaniha huve

 

RV_03.021.01.1{21}  imam no yajnamamrtesu dhehima havya jatavedo jusasva

RV_03.021.01.2{21}  stokanamagne medaso ghrtasya hotah prasana prathamo nisadya

RV_03.021.02.1{21}  ghrtavantah pavaka te stoka scotanti medasah

RV_03.021.02.2{21}  svadharman devavitaye srestham no dhehi varyam

RV_03.021.03.1{21}  tubhyam stoka ghrtascuto.agne vipraya santya

RV_03.021.03.2{21}  rsih sresthah samidhyase yajnasya pravita bhava

RV_03.021.04.1{21}  tubhyam scotantyadhrigo saciva stokaso agne medaso ghrtasya

RV_03.021.04.2{21}  kavisasto brhata bhanunaga havya jusasva medhira

RV_03.021.05.1{21}  ojistham te madhyato meda udbhrtam pra te vayam dadamahe

RV_03.021.05.2{21}  scotanti te vaso stoka adhi tvaci prati tan devaso vihi

 

RV_03.022.01.1{22}  ayam so agniryasmin somamindrah sutam dadhe jathare vavasanah

RV_03.022.01.2{22}  sahashrinam vajamatyam na saptim sasavan san stuyase jatavedah

RV_03.022.02.1{22}  agne yat te divi varcah prthivyam yadosadhisvapsva yajatra

RV_03.022.02.2{22}  yenantariksamurvatatantha tvesah sa bhanurarnavo nrcaksah

RV_03.022.03.1{22}  agne divo arnamacha jigasyacha devanucise dhisnyaye

RV_03.022.03.2{22}  ya rocane parastat suryasya yascavastadupatisthanta apah

RV_03.022.04.1{22}  purisyaso agnayah pravanebhih sajosasah

RV_03.022.04.2{22}  jusantam yajnamadruho.anamiva iso mahih

RV_03.022.05.1{22}  ilamagne ...

 

RV_03.023.01.1{23}  nirmathitah sudhita a sadhasthe yuva kaviradhvarasya praneta

RV_03.023.01.2{23}  juryatsvagnirajaro vanesvatra dadhe amrtam jatavedah

RV_03.023.02.1{23}  amanthistam bharata revadagnim devasrava devavatah sudaksam

RV_03.023.02.2{23}  agne vi pasya brhatabhi rayesam no neta bhavatadanu dyun

RV_03.023.03.1{23}  dasa ksipah purvyam simajijanan sujatam matrsu priyam

RV_03.023.03.2{23}  agnim stuhi daivavatam devasravo yo jananamasad vasi

RV_03.023.04.1{23}  ni tva dadhe vara a prthivya ilayas pade sudinatve ahnam

RV_03.023.04.2{23}  drsadvatyam manusa apayayam sarasvatyam revadagnedidihi

RV_03.023.05.1{23}  ilamagne ...

 

RV_03.024.01.1{24}  agne sahasva prtana abhimatirapasya

RV_03.024.01.2{24}  dustarastarannaratirvarco dha yajnavahase

RV_03.024.02.1{24}  agna ila samidhyase vitihotro amartyah

RV_03.024.02.2{24}  jusasva su no adhvaram

RV_03.024.03.1{24}  agne dyumnena jagrve sahasah sunavahuta

RV_03.024.03.2{24}  edam barhih sado

RV_03.024.03.1{24}  mama

RV_03.024.04.1{24}  agne visvebhiragnibhirdevebhirmahaya girah

RV_03.024.04.2{24}  yajnesu yau cayavah

RV_03.024.05.1{24}  agne da dasuse rayim viravantam parinasam

RV_03.024.05.2{24}  sisihi nah sunumatah

 

RV_03.025.01.1{25}  a>gne divah sunurasi pracetastana prthivya uta visvavedah

RV_03.025.01.2{25}  rdhag devaniha yaja cikitvah

RV_03.025.02.1{25}  agnih sanoti viryani vidvan sanoti vajamamrtaya bhusan

RV_03.025.02.2{25}  sa no devaneha vaha purukso

RV_03.025.03.1{25}  agnirdyavaprthivi visvajanye a bhati devi amrte amurah

RV_03.025.03.2{25}  ksayan vajaih puruscandro namobhih

RV_03.025.04.1{25}  agna indrasca dasuso durone sutavato yajnamihopa yatam

RV_03.025.04.2{25}  amardhanta somapeyaya deva

RV_03.025.05.1{25}  agne apam samidhyase durone nityah suno sahaso jatavedah

RV_03.025.05.2{25}  sadhasthani mahayamana uti

 

RV_03.026.01.1{26}  vaisvanaram manasagnim nicayya havismanto anusatyam svarvidam

RV_03.026.01.2{26}  sudanum devam rathiram vasuyavo girbhi ranvamkusikaso havamahe

RV_03.026.02.1{26}  tam subhramagnimavase havamahe vaisvanaram matarisvanamukthyam

RV_03.026.02.2{26}  brhaspatim manuso devatataye vipram srotaramatithim raghusyadam

RV_03.026.03.1{26}  asvo na krandan janibhih samidhyate vaisvanarah kusikebhiryuge-yuge

RV_03.026.03.2{26}  sa no agnih suviryam svasvyam dadhatu ratnamamrtesu jagrvih

RV_03.026.04.1{26}  pra yantu vajastavisibhiragnayah subhe sammislah prsatirayuksata

RV_03.026.04.2{26}  brhadukso maruto visvavedasah pra vepayantiparvatanadabhyah

RV_03.026.05.1{26}  agnishriyo maruto visvakrstaya a tvesamugramava imahe vayam

RV_03.026.05.2{26}  te svanino rudriya varsanirnijah simha na hesakratavah sudanavah

RV_03.026.06.1{27}  vratam-vratam ganam-ganam susastibhiragnerbhamam marutamoja imahe

RV_03.026.06.2{27}  prsadasvaso anavabhraradhaso gantaro yajnam vidathesu dhirah

RV_03.026.07.1{27}  agnirasmi janmana jataveda ghrtam me caksuramrtam ma asan

RV_03.026.07.2{27}  arkastridhatu rajaso vimano.ajasro gharmo havirasmi nama

RV_03.026.08.1{27}  tribhih pavitrairapupod dhyarkam hrda matim jyotiranu prajanan

RV_03.026.08.2{27}  varsistham ratnamakrta svadhabhiradid dyavaprthivi paryapasyat

RV_03.026.09.1{27}  satadharamutsamaksiyamanam vipascitam pitaram vaktvanam

RV_03.026.09.2{27}  melim madantam pitrorupasthe tam rodasi piprtam satyavacam

 

RV_03.027.01.1{28}  pra vo vaja abhidyavo havismanto ghrtacya

RV_03.027.01.2{28}  devan jigatisumnayuh

RV_03.027.02.1{28}  ile agnim vipascitam gira yajnasya sadhanam

RV_03.027.02.2{28}  srustivanam dhitavanam

RV_03.027.03.1{28}  agne sakema te vayam yamam devasya vajinah

RV_03.027.03.2{28}  ati dvesamsi tarema

RV_03.027.04.1{28}  samidhyamano adhvare.agnih pavaka idyah

RV_03.027.04.2{28}  sociskesastamimahe

RV_03.027.05.1{28}  prthupaja amartyo ghrtanirnik svahutah

RV_03.027.05.2{28}  agniryajnasya havyavat

RV_03.027.06.1{29}  tam sabadho yatasruca ittha dhiya yajnavantah

RV_03.027.06.2{29}  a cakruragnimutaye

RV_03.027.07.1{29}  hota devo amartyah purastadeti mayaya

RV_03.027.07.2{29}  vidathani pracodayan

RV_03.027.08.1{29}  vaji vajesu dhiyate.adhvaresu pra niyate

RV_03.027.08.2{29}  vipro yajnasya sadhanah

RV_03.027.09.1{29}  dhiya cakre varenyo bhutanam garbhama dadhe

RV_03.027.09.2{29}  daksasyapitaram tana

RV_03.027.10.1{29}  ni tva dadhe varenyam daksasyela sahaskrta

RV_03.027.10.2{29}  agne suditimusijam

RV_03.027.11.1{30}  agnim yanturamapturam rtasya yoge vanusah

RV_03.027.11.2{30}  vipra vajaih samindhate

RV_03.027.12.1{30}  urjo napatamadhvare didivamsamupa dyavi

RV_03.027.12.2{30}  agnimile kavikratum

RV_03.027.13.1{30}  ilenyo namasyastirastamamsi darsatah

RV_03.027.13.2{30}  samagniridhyat

RV_03.027.13.1{30}  e vrsa

RV_03.027.14.1{30}  vrso agnih samidhyate.asvo na devavahanah

RV_03.027.14.2{30}  tam havismanta ilate

RV_03.027.15.1{30}  vrsanam tva vayam vrsan vrsanah samidhimahi

RV_03.027.15.2{30}  agne didyatam brhat

 

RV_03.028.01.1{31}  agne jusasva no havih purolasam jatavedah

RV_03.028.01.2{31}  pratahsavedhiyavaso

RV_03.028.02.1{31}  purola agne pacatastubhyam va gha pariskrtah

RV_03.028.02.2{31}  tam jusasva yavisthya

RV_03.028.03.1{31}  agne vihi purolasamahutam tiroahnyam

RV_03.028.03.2{31}  sahasah sunurasyadhvare hitah

RV_03.028.04.1{31}  madhyandine savane jatavedah purolasamiha kave jusasva

RV_03.028.04.2{31}  agne yahvasya tava bhagadheyam na pra minanti vidathesu dhirah

RV_03.028.05.1{31}  agne trtiye savane hi kanisah purolasam sahasah sunavahutam

RV_03.028.05.2{31}  atha devesvadhvaram vipanyaya dha ratnavantamamrtesu jagrvim

RV_03.028.06.1{31}  agne vrdhana ahutim purolasam jatavedah

RV_03.028.06.2{31}  jusasva tiroahnyam

 

RV_03.029.01.1{32}  astidamadhimanthanamasti prajananam krtam

RV_03.029.01.2{32}  etam vispatnima bharagnim manthama purvatha

RV_03.029.02.1{32}  aranyornihito jataveda garbha iva sudhito garbhinisu

RV_03.029.02.2{32}  dive-diva idyo jagrvadbhirhavismadbhirmanusyebhiragnih

RV_03.029.03.1{32}  uttanayamava bhara cikitvan sadyah pravita vrsanam jajana

RV_03.029.03.2{32}  arusastupo rusadasya paja ilayas putro vayune.ajanista

RV_03.029.04.1{32}  ilayastva pade vayam nabha prthivya adhi

RV_03.029.04.2{32}  jatavedo ni dhimahyagne havyaya volhave

RV_03.029.05.1{32}  manthata narah kavimadvayantam pracetasamamrtam supratikam

RV_03.029.05.2{32}  yajnasya ketum prathamam purastadagnim naro janayata susevam

RV_03.029.06.1{33}  yadi manthanti bahubhirvi rocate.asvo na vajyaruso vanesva

RV_03.029.06.2{33}  citro na yamannasvinoranivrtah pari vrnaktyasmanastrna dahan

RV_03.029.07.1{33}  jato agni rocate cekitano vaji viprah kavisastah sudanuh

RV_03.029.07.2{33}  yam devasa idyam visvavidam havyavahamadadhuradhvaresu

RV_03.029.08.1{33}  sida hotah sva u loke cikitvan sadaya yajnam sukrtasya yonau

RV_03.029.08.2{33}  devavirdevan havisa yajasyagne brhad yajamane vayo dhah

RV_03.029.09.1{33}  krnota dhumam vrsanam sakhayo.asredhanta itana vajamacha

RV_03.029.09.2{33}  ayamagnih prtanasat suviro yena devaso asahanta dasyun

RV_03.029.10.1{33}  ayam te yonirrtviyo yato jato arocathah

RV_03.029.10.2{33}  tam janannagna a sidatha no vardhaya girah

RV_03.029.11.1{34}  tanunapaducyate garbha asuro narasamso bhavati yad vijayate

RV_03.029.11.2{34}  matarisva yadamimita matari vatasya sargo abhavatsarimani

RV_03.029.12.1{34}  sunirmatha nirmathitah sunidha nihitah kavih

RV_03.029.12.2{34}  agne svadhvara krnu devan devayate yaja

RV_03.029.13.1{34}  ajijanannamrtam martyaso.asremanam taranim vilujambham

RV_03.029.13.2{34}  dasa svasaro agruvah samicih pumamsam jatamabhi sam rabhante

RV_03.029.14.1{34}  pra saptahota sanakadarocata maturupasthe yadasocadudhani

RV_03.029.14.2{34}  na ni misati surano dive-dive yadasurasya jatharadajayata

RV_03.029.15.1{34}  amitrayudho marutamiva prayah prathamaja brahmano visvamid viduh

RV_03.029.15.2{34}  dyumnavad brahma kusikasa erira eka-eko dame agnim samidhire

RV_03.029.16.1{34}  yadadya tva prayati yajne asmin hotascikitvo.avrnimahiha

RV_03.029.16.2{34}  dhruvamaya dhruvamutasamisthah prajanan vidvanupa yahi somam

 

RV_03.030.01.1{01}  ichanti tva somyasah sakhayah sunvanti somam dadhati prayamsi

RV_03.030.01.2{01}  titiksante abhisastim jananamindra tvada kascana hi praketah

RV_03.030.02.1{01}  na te dure parama cid rajamsya tu pra yahi harivo haribhyam

RV_03.030.02.2{01}  sthiraya vrsne savana krtema yukta gravanah samidhane agnau

RV_03.030.03.1{01}  indrah susipro maghava tarutro mahavratastuvikurmirrghavan

RV_03.030.03.2{01}  yadugro dha badhito martyesu kva tya te vrsabha viryani

RV_03.030.04.1{01}  tvam hi sma cyavayannacyutanyeko vrtra carasi jighnamanah

RV_03.030.04.2{01}  tava dyavaprthivi parvataso.anu vrataya nimiteva tasthuh

RV_03.030.05.1{01}  utabhaye puruhuta sravobhireko drlhamavado vrtraha san

RV_03.030.05.2{01}  ime cidindra rodasi apare yat samgrbhna maghavan kasirit te

RV_03.030.06.1{02}  pra su ta indra pravata haribhyam pra te vajrah pramrnannetu satrun

RV_03.030.06.2{02}  jahi pratico anucah paraco visvam satyamkrnuhi vistamastu

RV_03.030.07.1{02}  yasmai dhayuradadha martyayabhaktam cid bhajate gehyam sah

RV_03.030.07.2{02}  bhadra ta indra sumatirghrtaci sahasradana puruhuta ratih

RV_03.030.08.1{02}  sahadanum puruhuta ksiyantamahastamindra sam pinak kunarum

RV_03.030.08.2{02}  abhi vrtram vardhamanam piyarumapadamindra tavasa jaghantha

RV_03.030.09.1{02}  ni samanamisiramindra bhumim mahimaparam sadane sasattha

RV_03.030.09.2{02}  astabhnad dyam vrsabho antariksamarsantvapastvayeha prasutah

RV_03.030.10.1{02}  alatrno vala indra vrajo goh pura hantorbhayamano vyara

RV_03.030.10.2{02}  sugan patho akrnon niraje gah pravan vanih puruhutam dhamantih

RV_03.030.11.1{03}  eko dve vasumati samici indra a paprau prthivimuta dyam

RV_03.030.11.2{03}  utantariksadabhi nah samika iso rathih sayujah sura vajan

RV_03.030.12.1{03}  disah suryo na minati pradista dive-dive haryasvaprasutah

RV_03.030.12.2{03}  sam yadanal adhvana adidasvairvimocanam krnute tat tvasya

RV_03.030.13.1{03}  didrksanta usaso yamannaktorvivasvatya mahi citramanikam

RV_03.030.13.2{03}  visve jananti mahina yadagadindrasya karma sukrtapuruni

RV_03.030.14.1{03}  mahi jyotirnihitam vaksanasvama pakvam carati bibhrati gauh

RV_03.030.14.2{03}  visvam svadma sambhrtamushriyayam yat simindro adadhad bhojanaya

RV_03.030.15.1{03}  indra drhya yamakosa abhuvan yajnaya siksa grnate sakhibhyah

RV_03.030.15.2{03}  durmayavo dureva martyaso nisangino ripavo hantvasah

RV_03.030.16.1{04}  sam ghosah srnve.avamairamitrairjahi nyesvasanim tapistham

RV_03.030.16.2{04}  vrscemadhastad vi ruja sahasva jahi rakso maghavan randhayasva

RV_03.030.17.1{04}  ud vrha raksah sahamulamindra vrsca madhyam pratyagramsrnihi

RV_03.030.17.2{04}  a kivatah salalukam cakartha brahmadvise tapusim hetimasya

RV_03.030.18.1{04}  svastaye vajibhisca pranetah sam yan mahirisa asatsipurvih

RV_03.030.18.2{04}  rayo vantaro brhatah syamasme astu bhaga indraprajavan

RV_03.030.19.1{04}  a no bhara bhagamindra dyumantam ni te desnasya dhimahi prareke

RV_03.030.19.2{04}  urva iva paprathe kamo asme tama prna vasupate vasunam

RV_03.030.20.1{04}  imam kamam mandaya gobhirasvaiscandravata radhasa paprathasca

RV_03.030.20.2{04}  svaryavo matibhistubhyam vipra indraya vahahkusikaso akran

RV_03.030.21.1{04}  a no gotra dardrhi gopate gah samasmabhyam sanayo yantu vajah

RV_03.030.21.2{04}  divaksa asi vrsabha satyasusmo.asmabhyam su maghavan bodhi godah

RV_03.030.22.1{04}  sunam huvema maghavanamindramasmin bhare nrtamam vajasatau

RV_03.030.22.2{04}  srnvantamugramutaye samatsu ghnantam vrtrani samjitam dhananam

 

RV_03.031.01.1{05}  sasad vahnirduhiturnaptyam gad vidvan rtasya didhitimsaparyan

RV_03.031.01.2{05}  pita yatra duhituh sekam rnjan sam sagmyena manasa dadhanve

RV_03.031.02.1{05}  na jamaye tanvo rikthamaraik cakara garbham saniturnidhanam

RV_03.031.02.2{05}  yadi mataro janayanta vahnimanyah karta sukrtoranya rndhan

RV_03.031.03.1{05}  agnirjajne juhva rejamano mahas putranarusasya prayakse

RV_03.031.03.2{05}  mahan garbho mahya jatamesam mahi pravrd dharyasvasya yajnaih

RV_03.031.04.1{05}  abhi jaitrirasacanta sprdhanam mahi jyotistamaso nirajanan

RV_03.031.04.2{05}  tam janatih pratyudayannusasah patirgavamabhavadeka indrah

RV_03.031.05.1{05}  vilau satirabhi dhira atrndan pracahinvan manasa saptaviprah

RV_03.031.05.2{05}  visvamavindan pathyam rtasya prajanannit tanamasa vivesa

RV_03.031.06.1{06}  vidad yadi sarama rugnamadrermahi pathah purvyam sadhryak kah

RV_03.031.06.2{06}  agram nayat supadyaksaranamacha ravam prathama janati gat

RV_03.031.07.1{06}  agachadu vipratamah sakhiyannasudayat sukrte garbhamadrih

RV_03.031.07.2{06}  sasana maryo yuvabhirmakhasyannathabhavadangirah sadyo arcan

RV_03.031.08.1{06}  satah-satah pratimanam purobhurvisva veda janima hanti susnam

RV_03.031.08.2{06}  pra no divah padavirgavyurarcan sakha sakhinramuncan niravadyat

RV_03.031.09.1{06}  ni gavyata manasa sedurarkaih krnvanaso amrtatvaya gatum

RV_03.031.09.2{06}  idam cin nu sadanam bhuryesam yena masanasisasannrtena

RV_03.031.10.1{06}  sampasyamana amadannabhi svam payah pratnasya retaso dughanah

RV_03.031.10.2{06}  vi rodasi atapad ghosa esam jate nisthamadadhurgosu viran

RV_03.031.11.1{07}  sa jatebhirvrtraha sedu havyairudushriya asrjadindro arkaih

RV_03.031.11.2{07}  urucyasmai ghrtavad bharanti madhu svadma duduhe jenya gauh

RV_03.031.12.1{07}  pitre ciccakruh sadanam samasmai mahi tvisimat sukrto vihi khyan

RV_03.031.12.2{07}  viskabhnanta skambhanena janitri asina urdhvam rabhasam vi minvan

RV_03.031.13.1{07}  mahi yadi dhisana sisnathe dhat sadyovrdham vibhvam rodasyoh

RV_03.031.13.2{07}  giro yasminnanavadyah samicirvisva indraya tavisiranuttah

RV_03.031.14.1{07}  mahya te sakhyam vasmi saktira vrtraghne niyuto yanti purvih

RV_03.031.14.2{07}  mahi stotramava aganma surerasmakam su maghavan bodhi gopah

RV_03.031.15.1{07}  mahi ksetram puru scandram vividvanadit sakhibhyascaratham samairat

RV_03.031.15.2{07}  indro nrbhirajanad didyanah sakam suryamusasam gatumagnim

RV_03.031.16.1{08}  apascidesa vibhvo damunah pra sadhricirasrjad visvascandrah

RV_03.031.16.2{08}  madhvah punanah kavibhih pavitrairdyubhirhinvantyaktubhirdhanutrih

RV_03.031.17.1{08}  anu krsne vasudhiti jihate ubhe suryasya mamhana yajatre

RV_03.031.17.2{08}  pari yat te mahimanam vrjadhyai sakhaya indra kamya rjipyah

RV_03.031.18.1{08}  patirbhava vrtrahan sunrtanam giram visvayurvrsabho vayodhah

RV_03.031.18.2{08}  a no gahi sakhyebhih sivebhirmahan mahibhirutibhih saranyan

RV_03.031.19.1{08}  tamangirasvan namasa saparyan navyam krnomi sanyase purajam

RV_03.031.19.2{08}  druho vi yahi bahula adevih svasca no maghavan sataye dhah

RV_03.031.20.1{08}  mihah pavakah pratata abhuvan svasti nah piprhi paramasam

RV_03.031.20.2{08}  indra tvam rathirah pahi no riso maksu-maksu krnuhi gojito nah

RV_03.031.21.1{08}  adedista vrtraha gopatirga antah krishnanarusairdhamabhirgat

RV_03.031.21.2{08}  pra sunrta disamana rtena durasca visva avrnodapa svah

RV_03.031.22.1{08}  sunam huvema ...

 

RV_03.032.01.1{09}  indra somam somapate pibemam madhyandinam savanam caru yat te

RV_03.032.01.2{09}  prapruthya sipre maghavannrjisin vimucya hari ihamadayasva

RV_03.032.02.1{09}  gavasiram manthinamindra sukram piba somam rarima te madaya

RV_03.032.02.2{09}  brahmakrta marutena ganena sajosa rudraistrpadavrsasva

RV_03.032.03.1{09}  ye te susmam ye tavisimavardhannarcanta indra marutastaojah

RV_03.032.03.2{09}  madhyandine savane vajrahasta piba rudrebhih saganah susipra

RV_03.032.04.1{09}  ta in nvasya madhumad vivipra indrasya sardho maruto ya asan

RV_03.032.04.2{09}  yebhirvrtrasyesito vivedamarmano manyamanasya marma

RV_03.032.05.1{09}  manusvadindra savanam jusanah piba somam sasvate viryaya

RV_03.032.05.2{09}  sa a vavrtsva haryasva yajnaih saranyubhirapo arna sisarsi

RV_03.032.06.1{10}  tvamapo yad dha vrtram jaghanvanatyaniva prasrjah sartavajau

RV_03.032.06.2{10}  sayanamindra carata vadhena vavrivamsam pari deviradevam

RV_03.032.07.1{10}  yajama in namasa vrddhamindram brhantam rsvamajaram yuvanam

RV_03.032.07.2{10}  yasya priye mamaturyajniyasya na rodasi mahimanam mamate

RV_03.032.08.1{10}  indrasya karma sukrta puruni vratani deva na minanti visve

RV_03.032.08.2{10}  dadhara yah prthivim dyamutemam jajana suryamusasam sudamsah

RV_03.032.09.1{10}  adrogha satyam tava tan mahitvam sadyo yajjato apibo ha somam

RV_03.032.09.2{10}  na dyava indra tavasasta ojo naha na masah sarado varanta

RV_03.032.10.1{10}  tvam sadyo apibo jata indra madaya somam parame vyoman

RV_03.032.10.2{10}  yad dha dyavaprthivi avivesirathabhavah purvyah karudhayah

RV_03.032.11.1{11}  ahannahim parisayanamarna ojayamanam tuvijata tavyan

RV_03.032.11.2{11}  na te mahitvamanu bhudadha dyauryadanyaya sphigya ksamavasthah

RV_03.032.12.1{11}  yajno hi ta indra vardhano bhuduta priyah sutasomo miyedhah

RV_03.032.12.2{11}  yajnena yajnamava yajniyah san yajnaste vajramahihatya avat

RV_03.032.13.1{11}  yajnenendramavasa cakre arvagainam sumnaya navyase vavrtyam

RV_03.032.13.2{11}  ya stomebhirvavrdhe purvyebhiryo madhyamebhiruta nutanebhih

RV_03.032.14.1{11}  vivesa yan ma dhisana jajana stavai pura paryadindramahnah

RV_03.032.14.2{11}  amhaso yatra piparad yatha no naveva yantamubhaye havante

RV_03.032.15.1{11}  apurno asya kalasah svaha sekteva kosam sisice pibadhyai

RV_03.032.15.2{11}  samu priya avavrtran madaya pradaksinidabhi somasaindram

RV_03.032.16.1{11}  na tva gabhirah puruhuta sindhurnadrayah pari santo varanta

RV_03.032.16.2{11}  ittha sakhibhya isito yadindra drlham cidarujo gavyamurvam

RV_03.032.17.1{11}  sunam huvema ...

 

RV_03.033.01.1{12}  pra parvatanamusati upasthadasve iva visite hasamane

RV_03.033.01.2{12}  gaveva subhre matara rihane vipat chutudri payasajavete

RV_03.033.02.1{12}  indresite prasavam bhiksamane acha samudram rathyeva yathah

RV_03.033.02.2{12}  samarane urmibhih pinvamane anya vamanyamapyeti subhre

RV_03.033.03.1{12}  acha sindhum matrtamamayasam vipasamurvim subhagamaganma

RV_03.033.03.2{12}  vatsamiva matara samrihane samanam yonimanu samcaranti

RV_03.033.04.1{12}  ena vayam payasa pinvamana anu yonim devakrtam carantih

RV_03.033.04.2{12}  na vartave prasavah sargataktah kimyurvipro nadyo johaviti

RV_03.033.05.1{12}  ramadhvam me vacase somyaya rtavarirupa muhurtamevaih

RV_03.033.05.2{12}  pra sindhumacha brhati manisavasyurahve kusikasya sunuh

RV_03.033.06.1{13}  indro asmanaradad vajrabahurapahan vrtram paridhim nadinam

RV_03.033.06.2{13}  devo.anayat savita supanistasya vayam prasave yama urvih

RV_03.033.07.1{13}  pravacyam sasvadha viryam tadindrasya karma yadahimvivrscat

RV_03.033.07.2{13}  vi vajrena parisado jaghanayannapo.ayanamichamanah

RV_03.033.08.1{13}  etad vaco jaritarmapi mrstha a yat te ghosanuttara yugani

RV_03.033.08.2{13}  ukthesu karo prati no jusasva ma no ni kah purusatra namaste

RV_03.033.09.1{13}  o su svasarah karave srnota yayau vo duradanasa rathena

RV_03.033.09.2{13}  ni su namadhvam bhavata supara adhoaksah sindhavahsrotyabhih

RV_03.033.10.1{13}  a te karo srnavama vacamsi yayatha duradanasa rathena

RV_03.033.10.2{13}  ni te namsai pipyaneva yosa maryayeva kanya sasvacai te

RV_03.033.11.1{14}  yadanga tva bharatah santareyurgavyan grama isita indrajutah

RV_03.033.11.2{14}  arsadaha prasavah sargatakta a vo vrne sumatim yajniyanam

RV_03.033.12.1{14}  atarisurbharata gavyavah samabhakta viprah sumatim nadinam

RV_03.033.12.2{14}  pra pinvadhvamisayantih suradha a vaksanah prnadhvam yata sibham

RV_03.033.13.1{14}  ud va urmih samya hantvapo yoktrani muncata

RV_03.033.13.2{14}  maduskrtau vyenasaghnyau sunamaratam

 

RV_03.034.01.1{15}  indrah purbhidatirad dasamarkairvidadvasurdayamano visatrun

RV_03.034.01.2{15}  brahmajutastanva vavrdhano bhuridatra aprnad rodasi ubhe

RV_03.034.02.1{15}  makhasya te tavisasya pra jutimiyarmi vacamamrtaya bhusan

RV_03.034.02.2{15}  indra ksitinamasi manusinam visam daivinamuta purvayava

RV_03.034.03.1{15}  indro vrtramavrnocchardhanitih pra mayinamaminad varpanitih

RV_03.034.03.2{15}  ahan vyamsamusadhag vanesvavirdhena akrnod ramyanam

RV_03.034.04.1{15}  indrah svarsa janayannahani jigayosigbhih prtana abhistih

RV_03.034.04.2{15}  prarocayan manave ketumahnamavindajjyotirbrhateranaya

RV_03.034.04.1{15}  indrastujo barhana a vivesa nrvad dadhano narya puruni

RV_03.034.04.2{15}  acetayad dhiya ima jaritre premam varnamatiracchukramasam

RV_03.034.06.1{16}  maho mahani panayantyasyendrasya karma sukrta puruni

RV_03.034.06.2{16}  vrjanena vrjinan sam pipesa mayabhirdasyunrabhibhutyojah

RV_03.034.07.1{16}  yudhendro mahna varivascakara devebhyah satpatiscarsaniprah

RV_03.034.07.2{16}  vivasvatah sadane asya tani vipra ukthebhih kavayogrnanti

RV_03.034.08.1{16}  satrasaham varenyam sahodam sasavamsam svarapasca devih

RV_03.034.08.2{16}  sasana yah prthivim dyamutemamindram madantyanu dhiranasah

RV_03.034.09.1{16}  sasanatyanuta suryam sasanendrah sasana purubhojasam gam

RV_03.034.09.2{16}  hiranyayamuta bhogam sasana hatvi dasyun praryamvarnamavat

RV_03.034.10.1{16}  indra osadhirasanodahani vanaspatinrasanodantariksam

RV_03.034.10.2{16}  bibheda valam nunude vivaco.athabhavad damitadbhikratunam

RV_03.034.11.1{16}  sunam huvema ...

 

RV_03.035.01.1{17}  tistha hari ratha a yujyamana yahi vayurna niyuto no acha

RV_03.035.01.2{17}  pibasyandho abhisrsto asme indra svaha rarimate madaya

RV_03.035.02.1{17}  upajira puruhutaya sapti hari rathasya dhursva yunajmi

RV_03.035.02.2{17}  dravad yatha sambhrtam visvatascidupemam yajnamavahata indram

RV_03.035.03.1{17}  upo nayasva vrsana tapuspotemava tvam vrsabha svadhavah

RV_03.035.03.2{17}  grasetamasva vi muceha sona dive-dive sadrsiraddhidhanah

RV_03.035.04.1{17}  brahmana te brahmayuja yunajmi hari sakhaya sadhamada asu |x

RV_03.035.04.2{17}  sthiram ratham sukhamindradhitisthan prajanan vidvanupa yahi somam

RV_03.035.05.1{17}  ma te hari vrsana vitaprstha ni riraman yajamanaso anye

RV_03.035.05.2{17}  atyayahi sasvato vayam te.aram sutebhih krnavamasomaih

RV_03.035.06.1{18}  tavayam somastvamehyarvam chasvattamam sumana asyapahi

RV_03.035.06.2{18}  asmin yajne barhisya nisadya dadhisvemam jathara indumindra

RV_03.035.07.1{18}  stirnam te barhih suta indra somah krta dhana attave teharibhyam

RV_03.035.07.2{18}  tadokase purusakaya vrsne marutvate tubhyamrata havimsi

RV_03.035.08.1{18}  imam narah parvatastubhyamapah samindra gobhirmadhumantamakran

RV_03.035.08.2{18}  tasyagatya sumana rsva pahi prajanan vidvan pathya anu svah

RV_03.035.09.1{18}  yanabhajo maruta indra some ye tvamavardhannabhavan ganaste

RV_03.035.09.2{18}  tebhiretam sajosa vavasano.agneh piba jihvayasomamindra

RV_03.035.10.1{18}  indra piba svadhaya cit sutasyagnerva pahi jihvaya yajatra

RV_03.035.10.2{18}  adhvaryorva prayatam sakra hastad dhoturva yajnam haviso jusasva

RV_03.035.11.1{18}  sunam huvema ...

 

RV_03.036.01.1{19}  imamu su prabhrtim sataye dhah sasvach chasvadutibhiryadamanah

RV_03.036.01.2{19}  sute-sute vavrdhe vardhanebhiryah karmabhirmahadbhih susruto bhut

RV_03.036.02.1{19}  indraya somah pradivo vidana rbhuryebhirvrsaparva vihayah

RV_03.036.02.2{19}  prayamyamanan prati su grbhayendra piba vrsadhutasya vrsnah

RV_03.036.03.1{19}  piba vardhasva tava gha sutasa indra somasah prathama uteme

RV_03.036.03.2{19}  yathapibah purvyanindra somaneva pahi panyo adya naviyan

RV_03.036.04.1{19}  mahanamatro vrjane virapsyugram savah patyate dhrsnvojah

RV_03.036.04.2{19}  naha vivyaca prthivi canainam yat somaso haryasvamamandan

RV_03.036.05.1{19}  mahanugro vavrdhe viryaya samacakre vrsabhah kavyena

RV_03.036.05.2{19}  indro bhago vajada asya gavah pra jayante daksina asya purvih

RV_03.036.06.1{20}  pra yat sindhavah prasavam yathayannapah samudram rathyeva jagmuh

RV_03.036.06.2{20}  atascidindrah sadaso variyan yadim somah prnati dugdho amsuh

RV_03.036.07.1{20}  samudrena sindhavo yadamana indraya somam susutam  bharantah

RV_03.036.07.2{20}  amsum duhanti hastino bharitrairmadhvah punanti dharaya pavitraih

RV_03.036.08.1{20}  hrada iva kuksayah somadhanah sami vivyaca savana puruni

RV_03.036.08.2{20}  anna yadindrah prathama vyasa vrtram jaghanvanavrnita somam

RV_03.036.09.1{20}  a tu bhara makiretat pari sthad vidma hi tva vasupatim vasunam

RV_03.036.09.2{20}  indra yat te mahinam datramastyasmabhyam tad dharyasva pra yandhi

RV_03.036.10.1{20}  asme pra yandhi maghavannrjisinnindra rayo visvavarasya bhureh

RV_03.036.10.2{20}  asme satam sarado jivase dha asme viran chasvata indra siprin

RV_03.036.11.1{20}  sunam huvema ...

 

RV_03.037.01.1{21}  vartrahatyaya savase prtanasahyaya ca

RV_03.037.01.2{21}  indra tva vartayamasi

RV_03.037.02.1{21}  arvacinam su te mana uta caksuh satakrato

RV_03.037.02.2{21}  indra krnvantu vaghatah

RV_03.037.03.1{21}  namani te satakrato visvabhirgirbhirimahe

RV_03.037.03.2{21}  indrabhimatisahye

RV_03.037.04.1{21}  purustutasya dhamabhih satena mahayamasi

RV_03.037.04.2{21}  indrasya carsanidhrtah

RV_03.037.05.1{21}  indram vrtraya hantave puruhutamupa bruve

RV_03.037.05.2{21}  bharesu vajasataye

RV_03.037.06.1{22}  vajesu sasahirbhava tvamimahe satakrato

RV_03.037.06.2{22}  indra vrtrayahantave

RV_03.037.07.1{22}  dyumnesu prtanajye prtsutursu sravassu ca

RV_03.037.07.2{22}  indra saksvabhimatisu

RV_03.037.08.1{22}  susmintamam na utaye dyumninam pahi jagrvim

RV_03.037.08.2{22}  indra somamsatakrato

RV_03.037.09.1{22}  indriyani satakrato ya te janesu pancasu

RV_03.037.09.2{22}  indra tani taa vrne

RV_03.037.10.1{22}  agannindra sravo brhad dyumnam dadhisva dustaram

RV_03.037.10.2{22}  ut te susmam tiramasi

RV_03.037.11.1{22}  arvavato na a gahyatho sakra paravatah

RV_03.037.11.2{22}  u loko yaste adriva indreha tata a gahi

 

RV_03.038.01.1{23}  abhi tasteva didhaya manisamatyo na vaji sudhuro jihanah

RV_03.038.01.2{23}  abhi priyani marmrsat parani kavinrichami sandrse sumedhah

RV_03.038.02.1{23}  inota prcha janima kavinam manodhrtah sukrtastaksata dyam

RV_03.038.02.2{23}  ima u te pranyo vardhamana manovata adha nu dharmanigman

RV_03.038.03.1{23}  ni simidatra guhya dadhana uta ksatraya rodasi samanjan

RV_03.038.03.2{23}  sam matrabhirmamire yemur urvi antar mahi samrte dhayase dhuh

RV_03.038.04.1{23}  atisthantam pari visve abhusanchriyo vasanascarati svarocih

RV_03.038.04.2{23}  mahat tad vrsno asurasya nama visvarupo amrtani tasthau

RV_03.038.05.1{23}  asuta purvo vrsabho jyayanima asya surudhah santi purvih

RV_03.038.05.2{23}  divo napata vidathasya dhibhih ksatram rajana pradivo dadhathe

RV_03.038.06.1{24}  trini rajana vidathe puruni pari visvani bhusathah sadamsi

RV_03.038.06.2{24}  apasyamatra manasa jaganvan vrate gandharvanapi vayukesan

RV_03.038.07.1{24}  tadin nvasya vrsabhasya dhenora namabhirmamire sakmyamgoh

RV_03.038.07.2{24}  anyad-anyadasuryam vasana ni mayino mamire rupamasmin

RV_03.038.08.1{24}  tadin nvasya saviturnakirme hiranyayimamatim yamasisret

RV_03.038.08.2{24}  a sustuti rodasi visvaminve apiva yosa janimani vavre

RV_03.038.09.1{24}  yuvam pratnasya sadhatho maho yad daivi svastih pari nah syatam

RV_03.038.09.2{24}  gopajihvasya tasthuso virupa visve pasyanti mayinah krtani

RV_03.038.10.1{24}  sunam huvema ...

 

RV_03.039.01.1{25}  indram matirhrda a vacyamanacha patim stomatasta jigati

RV_03.039.01.2{25}  ya jagrvirvidathe sasyamanendra yat te jayate viddhi tasya

RV_03.039.02.1{25}  divascida purvya jayamana vi jagrvirvidathe sasyamana

RV_03.039.02.2{25}  bhadra vastranyarjuna vasana seyamasme sanajapitrya dhih

RV_03.039.03.1{25}  yama cidatra yamasurasuta jihvaya agram patada hyasthat

RV_03.039.03.2{25}  vapumsi jata mithuna sacete tamohana tapuso budhna eta

RV_03.039.04.1{25}  nakiresam nindita martyesu ye asmakam pitaro gosu yodhah

RV_03.039.04.2{25}  indra esam drmhita mahinavanud gotrani sasrje damsanavan

RV_03.039.05.1{25}  sakha ha yatra sakhibhirnavagvairabhijnva satvabhirga anugman

RV_03.039.05.2{25}  satyam tadindro dasabhirdasagbhih suryam vivedatamasi ksiyantam

RV_03.039.06.1{26}  indro madhu sambhrtamushriyayam padvad viveda saphavan namegoh

RV_03.039.06.2{26}  guha hitam guhyam gulhamapsu haste dadhe daksine daksinavan

RV_03.039.07.1{26}  jyotirvrnita tamaso vijanannare syama duritadabhike

RV_03.039.07.2{26}  ima girah somapah somavrddha jusasvendra purutamasya karoh

RV_03.039.08.1{26}  jyotiryajnaya rodasi anu syadare syama duritasya bhureh

RV_03.039.08.2{26}  bhuri cid dhi tujato martyasya suparaso vasavo barhanavat

RV_03.039.09.1{26}  sunam huvema ...

 

RV_03.040.01.1{01}  indra tva vrsabham vayam sute some havamahe

RV_03.040.01.2{01}  sa pahi madhvo andhasah

RV_03.040.02.1{01}  indra kratuvidam sutam somam harya purustuta

RV_03.040.02.2{01}  piba vrsasva tatrpim

RV_03.040.03.1{01}  indra pra no dhitavanam yajnam visvebhirdevebhih

RV_03.040.03.2{01}  tira stavana vispate

RV_03.040.04.1{01}  indra somah suta ime tava pra yanti satpate

RV_03.040.04.2{01}  ksayam candrasa indavah

RV_03.040.05.1{01}  dadhisva jathare sutam somamindra varenyam

RV_03.040.05.2{01}  tava dyuksasa indavah

RV_03.040.06.1{02}  girvanah pahi nah sutam madhordharabhirajyase

RV_03.040.06.2{02}  indra tvadatamid yasah

RV_03.040.07.1{02}  abhi dyumnani vanina indram sacante aksita

RV_03.040.07.2{02}  pitvi somasya vavrdhe

RV_03.040.08.1{02}  arvavato na a gahi paravatasca vrtrahan

RV_03.040.08.2{02}  ima jusasva no girah

RV_03.040.09.1{02}  yadantara paravatamarvavatam ca huyase

RV_03.040.09.2{02}  indreha tata a gahi

 

RV_03.041.01.1{03}  a tu na indra madryag ghuvanah somapitaye

RV_03.041.01.2{03}  haribhyam yahyadrivah

RV_03.041.02.1{03}  satto hota na rtviyastistire barhiranusak

RV_03.041.02.2{03}  ayujran prataradrayah

RV_03.041.03.1{03}  ima brahma brahmavahah kriyanta a barhih sida

RV_03.041.03.2{03}  vihi sura purolasam

RV_03.041.04.1{03}  rarandhi savanesu na esu stomesu vrtrahan

RV_03.041.04.2{03}  ukthesvindra girvanah

RV_03.041.05.1{03}  matayah somapamurum rihanti savasas patim

RV_03.041.05.2{03}  indram vatsam na matarah

RV_03.041.06.1{04}  sa mandasva hyandhaso radhase tanva mahe

RV_03.041.06.2{04}  na stotaram nide karah

RV_03.041.07.1{04}  vayamindra tvayavo havismanto jaramahe

RV_03.041.07.2{04}  uta tvamasmayurvaso

RV_03.041.08.1{04}  mare asmad vi mumuco haripriyarvam yahi

RV_03.041.08.2{04}  indra svadhavomatsveha

RV_03.041.09.1{04}  arvancam tva sukhe rathe vahatamindra kesina

RV_03.041.09.2{04}  ghrtasnubarhirasade

 

RV_03.042.01.1{05}  upa nah sutama gahi somamindra gavasiram

RV_03.042.01.2{05}  haribhyam yaste asmayuh

RV_03.042.02.1{05}  tamindra madama gahi barhistham gravabhih sutam

RV_03.042.02.2{05}  kuvin nvasya trpnavah

RV_03.042.03.1{05}  indramittha giro mamachagurisita itah

RV_03.042.03.2{05}  avrte somapitaye

RV_03.042.04.1{05}  indram somasya pitaye stomairiha havamahe

RV_03.042.04.2{05}  ukthebhih kuvidagamat

RV_03.042.05.1{05}  indra somah suta ime tan dadhisva satakrato

RV_03.042.05.2{05}  jathare vajinivaso

RV_03.042.06.1{06}  vidma hi tva dhanamjayam vajesu dadhrsam kave

RV_03.042.06.2{06}  adha tesumnamimahe

RV_03.042.07.1{06}  imamindra gavasiram yavasiram ca nah piba

RV_03.042.07.2{06}  agatya vrsabhih sutam

RV_03.042.08.1{06}  tubhyedindra sva okye somam codami pitaye

RV_03.042.08.2{06}  esa rarantu te hrdi

RV_03.042.09.1{06}  tvam sutasya pitaye pratnamindra havamahe

RV_03.042.09.2{06}  kusikaso avasyavah

 

RV_03.043.01.1{07}  a yahyarvam upa vandhuresthastavedanu pradivah somapeyam

RV_03.043.01.2{07}  priya sakhaya vi mucopa barhistvamime havyavaho havante

RV_03.043.02.1{07}  a yahi purvirati carsaniranarya asisa upa no haribhyam

RV_03.043.02.2{07}  ima hi tva mataya stomatasta indra havante sakhyam jusanah

RV_03.043.03.1{07}  a no yajnam namovrdham sajosa indra deva haribhiryahi tuyam

RV_03.043.03.2{07}  aham hi tva matibhirjohavimi ghrtaprayah sadhamade madhunam

RV_03.043.04.1{07}  a ca tvameta vrsana vahato hari sakhaya sudhura svanga

RV_03.043.04.2{07}  dhanavadindrah savanam jusanah sakha sakhyuh srnavad vandanani

RV_03.043.05.1{07}  kuvin ma gopam karase janasya kuvid rajanam maghavannrjisin

RV_03.043.05.2{07}  kuvin ma rsim papivamsam sutasya kuvin me vasvo amrtasya siksah

RV_03.043.06.1{07}  a tva brhanto harayo yujana arvagindra sadhamado vahantu

RV_03.043.06.2{07}  pra ye dvita diva rnjantyatah susammrstaso vrsabhasya murah

RV_03.043.07.1{07}  indra piba vrsadhutasya vrsna a yam te syena usate jabhara

RV_03.043.07.2{07}  yasya made cyavayasi pra krstiryasya made apa gotra vavartha

RV_03.043.08.1{07}  sunam huvema ...

 

RV_03.044.01.1{08}  ayam te astu haryatah soma a haribhih sutah

RV_03.044.01.2{08}  jusana indra haribhirna a gahya tistha haritam ratham

RV_03.044.02.1{08}  haryannusasamarcayah suryam haryannarocayah

RV_03.044.02.2{08}  vidvamscikitvan haryasva vardhasa indra visva abhi shriyah

RV_03.044.03.1{08}  dyamindro haridhayasam prthivim harivarpasam

RV_03.044.03.2{08}  adharayad dharitorbhuri bhojanam yayorantarhariscarat

RV_03.044.04.1{08}  jajnano harito vrsa visvama bhati rocanam

RV_03.044.04.2{08}  haryasvo haritam dhatta ayudhama vajram bahvorharim

RV_03.044.05.1{08}  indro haryantamarjunam vajram sukrairabhivrtam

RV_03.044.05.2{08}  apavrnod dharibhiradribhih sutamud ga haribhirajata

 

RV_03.045.01.1{09}  a mandrairindra haribhiryahi mayuraromabhih

RV_03.045.01.2{09}  ma tva kecin ni yaman vim na pasino.ati dhanveva tanihi

RV_03.045.02.1{09}  vrtrakhado valamrujah puram darmo apamajah

RV_03.045.02.2{09}  sthata rathasya haryorabhisvara indro drlha cidarujah

RV_03.045.03.1{09}  gambhiranudadhinriva kratum pusyasi ga iva

RV_03.045.03.2{09}  pra sugopayavasam dhenavo yatha hradam kulya ivasata

RV_03.045.04.1{09}  a nastujam rayim bharamsam na pratijanate

RV_03.045.04.2{09}  vrksam pakvam phalamankiva dhunuhindra samparanam vasu

RV_03.045.05.1{09}  svayurindra svaral asi smaddistih svayasastarah

RV_03.045.05.2{09}  sa vavrdhana ojasa purustuta bhava nah susravastamah

 

RV_03.046.01.1{10}  yudhmasya te vrsabhasya svaraja ugrasya yuna sthavirasya ghrsveh

RV_03.046.01.2{10}  ajuryato vajrino viryanindra srutasya mahato mahani

RV_03.046.02.1{10}  mahanasi mahisa vrsnyebhirdhanasprdugra sahamano anyan

RV_03.046.02.2{10}  eko visvasya bhuvanasya raja sa yodhaya ca ksayaya ca janan

RV_03.046.03.1{10}  pra matrabhi ririce rocamanah pra devebhirvisvato apratitah

RV_03.046.03.2{10}  pra majmana diva indrah prthivyah prorormaho antariksad rjisi

RV_03.046.04.1{10}  urum gabhiram janusabhyugram visvavyacasamavatam matinam

RV_03.046.04.2{10}  indram somasah pradivi sutasah samudram na sravataa visanti

RV_03.046.05.1{10}  yam somamindra prthividyava garbham na mata bibhrtastvaya

RV_03.046.05.2{10}  tam te hinvanti tamu te mrjantyadhvaryavo vrsabha patava u

 

RV_03.047.01.1{11}  marutvanindra vrsabho ranaya piba somamanusvadham madaya

RV_03.047.01.2{11}  a sincasva jathare madhva urmim tvam rajasi pradivah sutanam

RV_03.047.02.1{11}  sajosa indra sagano marudbhih somam piba vrtraha sura vidvan

RV_03.047.02.2{11}  jahi satrunrapa mrdho nudasvathabhayam krnuhi visvato nah

RV_03.047.03.1{11}  uta rtubhirrtupah pahi somamindra devebhih sakhibhih sutam nah

RV_03.047.03.2{11}  yanabhajo maruto ye tvanvahan vrtramadadhustubhyamojah

RV_03.047.04.1{11}  ye tvahihatye maghavannavardhan ye sambare harivo ye gavistau

RV_03.047.04.2{11}  ye tva nunamanumadanti viprah pibendra somam sagano marudbhih

RV_03.047.05.1{11}  marutvantam vrsabham vavrdhanamakavarim divyam sasamindram

RV_03.047.05.2{11}  visvasahamavase nutanayogram sahodamiha tamhuvema

 

RV_03.048.01.1{12}  sadyo ha jato vrsabhah kaninah prabhartumavadandhasah sutasya

RV_03.048.01.2{12}  sadhoh piba pratikamam yatha te rasasirah prathamam somyasya

RV_03.048.02.1{12}  yajjayathastadaharasya kame.amsoh piyusamapibo  giristham

RV_03.048.02.2{12}  tam te mata pari yosa janitri mahah piturdama asincadagre

RV_03.048.03.1{12}  upasthaya mataramannamaitta tigmamapasyadabhi somamudhah

RV_03.048.03.2{12}  prayavayannacarad grtso anyan mahani cakre purudhapratikah

RV_03.048.04.1{12}  ugrasturasal abhibhutyoja yathavasam tanvam cakra esah

RV_03.048.04.2{12}  tvastaramindro janusabhibhuyamusya  somamapibaccamusu

RV_03.048.05.1{12}  sunam huvema ...

 

RV_03.049.01.1{13}  samsa mahamindram yasmin visva a krstayah somapah kamamavyan

RV_03.049.01.2{13}  yam sukratum dhisane vibhvatastam ghanam vrtranam janayanta devah

RV_03.049.02.1{13}  yam nu nakih prtanasu svarajam dvita tarati nrtamam haristham

RV_03.049.02.2{13}  inatamah satvabhiryo ha susaih prthujraya aminadayurdasyoh

RV_03.049.03.1{13}  sahava prtsu taranirnarva vyanasi rodasi mehanavan

RV_03.049.03.2{13}  bhago na kare havyo matinam piteva caruh suhavo vayodhah

RV_03.049.04.1{13}  dharta divo rajasas prsta urdhvo ratho na vayurvasubhirniyutvan

RV_03.049.04.2{13}  ksapam vasta janita suryasya vibhakta bhagam dhisaneva vajam

RV_03.049.05.1{13}  sunam huvema ...

 

RV_03.050.01.1{14}  indrah svaha pibatu yasya soma agatya tumro vrsabho marutvan

RV_03.050.01.2{14}  oruvyacah prnatamebhirannairasya havistanvahkamam rdhyah

RV_03.050.02.1{14}  a te saparyu javase yunajmi yayoranu pradivah srustimavah

RV_03.050.02.2{14}  iha tva dheyurharayah susipra piba tvasya susutasya caroh

RV_03.050.03.1{14}  gobhirmimiksum dadhire suparamindram jyaisthyaya dhayase grnanah

RV_03.050.03.2{14}  mandanah somam papivan rjisin samasmabhyam purudha ga isanya

RV_03.050.04.1{14}  imam kamam ...

RV_03.050.05.1{14}  sunam huvema ...

 

RV_03.051.01.1{15}  carsanidhrtam maghavanamukthyamindram giro brhatirabhyanusata

RV_03.051.01.2{15}  vavrdhanam puruhutam suvrktibhiramartyam jaramanam dive-dive

RV_03.051.02.1{15}  satakratumarnavam sakinam naram giro ma indramupa yanti visvatah

RV_03.051.02.2{15}  vajasanim purbhidam turnimapturam dhamasacamabhisacam svarvidam

RV_03.051.03.1{15}  akare vasorjarita panasyate.anehasa stubha indro duvasyati

RV_03.051.03.2{15}  vivasvatah sadana a hi pipriye satrasahamabhimatihanam stuhi

RV_03.051.04.1{15}  nrnamu tva nrtamam girbhirukthairabhi pra viramarcata sabadhah

RV_03.051.04.2{15}  sam sahase purumayo jihite namo asya pradiva eka ise

RV_03.051.05.1{15}  purvirasya nissidho martyesu puru vasuni prthivi bibharti

RV_03.051.05.2{15}  indraya dyava osadhirutapo rayim raksanti jirayo vanani

RV_03.051.06.1{16}  tubhyam brahmani gira indra tubhyam satra dadhire harivo jusasva

RV_03.051.06.2{16}  bodhyapiravaso nutanasya sakhe vaso jaritrbhyo vayodhah

RV_03.051.07.1{16}  indra marutva iha pahi somam yatha saryate apibah sutasya

RV_03.051.07.2{16}  tava praniti tava sura sarmanna vivasanti kavayahsuyajnah

RV_03.051.08.1{16}  sa vavasana iha pahi somam marudbhirindra sakhibhih sutam nah

RV_03.051.08.2{16}  jatam yat tva pari deva abhusan mahe bharaya puruhuta visve

RV_03.051.09.1{16}  apturye maruta apireso.amandannindramanu dativarah

RV_03.051.09.2{16}  tebhih sakam pibatu vrtrakhadah sutam somam dasusah sve sadhasthe

RV_03.051.10.1{16}  idam hyanvojasa sutam radhanam pate

RV_03.051.10.2{16}  piba tvasya girvanah

RV_03.051.11.1{16}  yaste anu svadhamasat sute ni yacha tanvam

RV_03.051.11.2{16}  sa tva mamattu somyam

RV_03.051.12.1{16}  pra te asnotu kuksyoh prendra brahmana sirah

RV_03.051.12.2{16}  pra bahu sura radhase

 

RV_03.052.01.1{17}  dhanavantam karambhinamapupavantamukthinam

RV_03.052.01.2{17}  indra pratarjusasva nah

RV_03.052.02.1{17}  purolasam pacatyam jusasvendra gurasva ca

RV_03.052.02.2{17}  tubhyam havyani sisrate

RV_03.052.03.1{17}  purolasam ca no ghaso josayase girasca nah

RV_03.052.03.2{17}  vadhuyuriva yosanam

RV_03.052.04.1{17}  purolasam sanasruta pratahsave jusasva nah

RV_03.052.04.2{17}  indra kraturhi te brhan

RV_03.052.05.1{17}  madhyandinasya savanasya dhanah purolasamindra krsvehacarum

RV_03.052.05.2{17}  pra yat stota jarita turnyartho vrsayamana upa girbhiritte

RV_03.052.06.1{18}  trtiye dhanah savane purustuta purolasamahutam mamahasva nah

RV_03.052.06.2{18}  rbhumantam vajavantam tva kave prayasvanta upa siksema dhitibhih

RV_03.052.07.1{18}  pusanvate te cakrma karambham harivate haryasvaya dhanah

RV_03.052.07.2{18}  apupamaddhi sagano marudbhih somam piba vrtraha sura vidvan

RV_03.052.08.1{18}  prati dhana bharata tuyamasmai purolasam viratamaya nrnam

RV_03.052.08.2{18}  dive-dive sadrsirindra tubhyam vardhantu tva somapeyaya dhrsno

 

RV_03.053.01.1{19}  indraparvata brhata rathena vamirisa a vahatam suvirah

RV_03.053.01.2{19}  vitam havyanyadhvaresu deva vardhetham girbhirilaya madanta

RV_03.053.02.1{19}  tistha su kam maghavan ma para gah somasya nu tva susutasya yaksi

RV_03.053.02.2{19}  piturna putrah sicama rabhe ta indra svadisthaya gira sacivah

RV_03.053.03.1{19}  samsavadhvaryo prati me grnihindraya vahah krnavava justam

RV_03.053.03.2{19}  edam barhiryajamanasya sidatha ca bhudukthamindraya sastam

RV_03.053.04.1{19}  jayedastam maghavan sedu yonistadit tva yukta harayo vahantu

RV_03.053.04.2{19}  yada kada ca sunavama somamagnis tva duto dhanvatyacha

RV_03.053.05.1{19}  para yahi maghavanna ca yahindra bhratarubhayatra te artham

RV_03.053.05.2{19}  yatra rathasya brhato nidhanam vimocanam vajino rasabhasya

RV_03.053.06.1{20}  apah somamastamindra pra yahi kalyanirjaya suranamgrhe te

RV_03.053.06.2{20}  yatra rathasya brhato nidhanam vimocanam vajinodaksinavat

RV_03.053.07.1{20}  ime bhoja angiraso virupa divas putraso asurasya virah

RV_03.053.07.2{20}  visvamitraya dadato maghani sahasrasave pra tiranta ayuh

RV_03.053.08.1{20}  rupam-rupam maghava bobhaviti mayah krnvanastanvam pari svam

RV_03.053.08.2{20}  triryad divah pari muhurtamagat svairmantrairanrtupa rtava

RV_03.053.09.1{20}  mahan rsirdevaja devajuto.astabhnat sindhumarnavam nrcaksah

RV_03.053.09.2{20}  visvamitro yadavahat sudasamapriyayata kusikebhirindrah

RV_03.053.10.1{20}  hamsa iva krnutha slokamadribhirmadanto girbhiradhvare sute saca

RV_03.053.10.2{20}  devebhirvipra rsayo nrcaksaso vi pibadhvam kusikah somyam madhu

RV_03.053.11.1{21}  upa preta kusikascetayadhvamasvam raye pra muncata sudasah

RV_03.053.11.2{21}  raja vrtram janghanat pragapagudagatha yajate vara a prthivyah

RV_03.053.12.1{21}  ya ime rodasi ubhe ahamindramatustavam

RV_03.053.12.2{21}  visvamitrasyaraksati brahmedam bharatam janam

RV_03.053.13.1{21}  visvamitra arasata brahmendraya vajrine

RV_03.053.13.2{21}  karadin nah suradhasah

RV_03.053.14.1{21}  kim te krnvanti kikatesu gavo nasiram duhre na tapantigharmam

RV_03.053.14.2{21}  a no bhara pramagandasya vedo naicasakham maghavanrandhaya nah

RV_03.053.15.1{21}  sasarpariramatim badhamana brhan mimaya jamadagnidatta

RV_03.053.15.2{21}  a suryasya duhita tatana sravo devesvamrtamajuryam

RV_03.053.16.1{22}  sasarparirabharat tuyamebhyo.adhi sravah pancajanyasu krstisu

RV_03.053.16.2{22}  sa paksya navyamayurdadhana yam me palastijamadagnayo daduh

RV_03.053.17.1{22}  sthirau gavau bhavatam vilurakso mesa vi varhi ma yugam vi sari

RV_03.053.17.2{22}  indrah patalye dadatam saritoraristaneme abhi nah sacasva

RV_03.053.18.1{22}  balam dhehi tanusu no balamindranalutsu nah

RV_03.053.18.2{22}  balam tokaya tanayaya jivase tvam hi balada asi

RV_03.053.19.1{22}  abhi vyayasva khadirasya saramojo dhehi spandane simsapayam

RV_03.053.19.2{22}  aksa vilo vilita vilayasva ma yamadasmadava jihipo nah

RV_03.053.20.1{22}  ayamasman vanaspatirma ca ha ma ca ririsat

RV_03.053.20.2{22}  svastyagrhebhya avasa a vimocanat

RV_03.053.21.1{23}  indrotibhirbahulabhirno adya yacchresthabhirmaghavanchura jinva

RV_03.053.21.2{23}  yo no dvestyadharah sas padista yamu dvismastamu prano jahatu

RV_03.053.22.1{23}  parasum cid vi tapati simbalam cid vi vrscati

RV_03.053.22.2{23}  ukha cidindra yesanti prayasta phenamasyati

RV_03.053.23.1{23}  na sayakasya cikite janaso lodham nayanti pasu manyamanah

RV_03.053.23.2{23}  navajinam vajina hasayanti na gardabham puro asvan nayanti

RV_03.053.24.1{23}  ima indra bharatasya putra apapitvam cikiturna prapitvam

RV_03.053.24.2{23}  hinvantyasvamaranam na nityam jyavajam pari nayantyajau

 

RV_03.054.01.1{24}  imam mahe vidathyaya susam sasvat krtva idyaya pra jabhruh

RV_03.054.01.2{24}  srnotu no damyebhiranikaih srnotvagnirdivyairajasrah

RV_03.054.02.1{24}  mahi mahe dive arca prthivyai kamo ma ichancarati prajanan

RV_03.054.02.2{24}  yayorha stome vidathesu devah saparyavo madayante sacayoh

RV_03.054.03.1{24}  yuvorrtam rodasi satyamastu mahe su nah suvitaya pra bhutam

RV_03.054.03.2{24}  idam dive namo agne prthivyai saparyami prayasa yami ratnam

RV_03.054.04.1{24}  uto hi vam purvya avividra rtavari rodasi satyavacah

RV_03.054.04.2{24}  narascid vam samithe surasatau vavandire prthivi vevidanah

RV_03.054.05.1{24}  ko addha veda ka iha pra vocad devanacha pathya ka sameti

RV_03.054.05.2{24}  dadrsra esamavama sadamsi paresu ya guhyesu vratesu

RV_03.054.06.1{25}  kavirnrcaksa abhi simacasta rtasya yona vighrte madanti

RV_03.054.06.2{25}  nana cakrate sadanam yatha vah samanena kratuna samvidane

RV_03.054.07.1{25}  samanya viyute dureante dhruve pade tasthaturjagaruke

RV_03.054.07.2{25}  uta svasara yuvati bhavanti adu bruvate mithunani nama

RV_03.054.08.1{25}  visvedete janima sam vivikto maho devan bibhrati na vyathete

RV_03.054.08.2{25}  ejad dhruvam patyate visvamekam carat patatri visunam vi jatam

RV_03.054.09.1{25}  sana puranamadhyemyaran mahah piturjaniturjami tan nah

RV_03.054.09.2{25}  devaso yatra panitara evairurau pathi vyute tasthurantah

RV_03.054.10.1{25}  imam stomam rodasi pra bravimy rdudarah srnavannagnijihvah

RV_03.054.10.2{25}  mitrah samrajo varuno yuvana adityasah kavayah paprathanah

RV_03.054.11.1{26}  hiranyapanih savita sujihvastrira divo vidathe patyamanah

RV_03.054.11.2{26}  devesu ca savitah slokamasreradasmabhyama suvasarvatatim

RV_03.054.12.1{26}  sukrt supanih svavan rtava devastvastavase tani nodhat

RV_03.054.12.2{26}  pusanvanta rbhavo madayadhvamurdhvagravano adhvaramatasta

RV_03.054.13.1{26}  vidyudratha maruta rstimanto divo marya rtajata ayasah

RV_03.054.13.2{26}  sarasvati srnavan yajniyaso dhata rayim sahaviram turasah

RV_03.054.14.1{26}  visnum stomasah purudasmamarka bhagasyeva karino yamani gman

RV_03.054.14.2{26}  urukramah kakuho yasya purvirna mardhanti yuvatayojanitrih

RV_03.054.15.1{26}  indro visvairviryaih patyamana ubhe a paprau rodasi mahitva

RV_03.054.15.2{26}  purandaro vrtraha dhrsnusenah samgrbhya na a bhara bhuri pasvah

RV_03.054.16.1{27}  nasatya me pitara bandhuprcha sajatyamasvinoscaru nama

RV_03.054.16.2{27}  yuvam hi stho rayidau no rayinam datram raksethe akavairadabdha

RV_03.054.17.1{27}  mahat tad vah kavayascaru nama yad dha deva bhavatha visva indre

RV_03.054.17.2{27}  sakha rbhubhih puruhuta priyebhirimam dhiyam sataye taksata nah

RV_03.054.18.1{27}  aryama no aditiryajniyaso.adabdhani varunasya vratani

RV_03.054.18.2{27}  yuyota no anapatyani gantoh prajavan nah pasumanastu gatuh

RV_03.054.19.1{27}  devanam dutah purudha prasuto.anagan no vocatu sarvatata

RV_03.054.19.2{27}  srnotu nah prthivi dyaurutapah suryo naksatrairurvantariksam

RV_03.054.20.1{27}  srnvantu no vrsanah parvataso dhruvaksemasa ilaya madantah

RV_03.054.20.2{27}  adityairno aditih srnotu yachantu no marutah sarmabhadram

RV_03.054.21.1{27}  sada sugah pitumanastu pantha madhva deva osadhih sampiprkta

RV_03.054.21.2{27}  bhago me agne sakhye na mrdhya ud rayo asyam sadanam puruksoh

RV_03.054.22.1{27}  svadasva havya samiso didihyasmadryak sam mimihi sravamsi

RV_03.054.22.2{27}  visvanagne prtsu tan jesi satrunaha visva sumana didihi nah

 

RV_03.055.01.1{28}  usasah purva adha yad vyusurmahad vi jajne aksaram pade goh

RV_03.055.01.2{28}  vrata devanamupa nu prabhusan mahad devanamasuratvamekam

RV_03.055.02.1{28}  mo su no atra juhuranta deva ma purve agne pitarah padajnah

RV_03.055.02.2{28}  puranyoh sadmanoh keturantarma...

RV_03.055.03.1{28}  vi me purutra patayanti kamah samyacha didye purvyani

RV_03.055.03.2{28}  samiddhe agnav rtamid vadema ma...

RV_03.055.04.1{28}  samano raja vibhrtah purutra saye sayasu prayuto vananu

RV_03.055.04.2{28}  anya vatsam bharati kseti mata ma...

RV_03.055.05.1{28}  aksit purvasvapara anurut sadyo jatasu tarunisvantah

RV_03.055.05.2{28}  antarvatih suvate apravita ma...

RV_03.055.06.1{29}  sayuh parastadadha nu dvimatabandhanascarati vatsa ekah

RV_03.055.06.2{29}  mitrasya ta varunasya vratani ma...

RV_03.055.07.1{29}  dvimata hota vidathesu samral anvagram carati kseti budhnah

RV_03.055.07.2{29}  pra ranyani ranyavaco bharante ma...

RV_03.055.08.1{29}  surasyeva yudhyato antamasya praticinam dadrse visvamayat

RV_03.055.08.2{29}  antarmatiscarati nissidham gorma...

RV_03.055.09.1{29}  ni veveti palito duta asvantarmahamscarati rocanena

RV_03.055.09.2{29}  vapumsi bibhradabhi no vi caste ma...

RV_03.055.10.1{29}  visnurgopah paramam pati pathah priya dhamanyamrtadadhanah

RV_03.055.10.2{29}  agnis ta visva bhuvanani veda ma...

RV_03.055.11.1{30}  nana cakrate yamya vapumsi tayoranyad rocate krishnamanyat

RV_03.055.11.2{30}  syavi ca yadarusi ca svasarau ma...

RV_03.055.12.1{30}  mata ca yatra duhita ca dhenu sabardughe dhapayete samici

RV_03.055.12.2{30}  rtasya te sadasile antarma...

RV_03.055.13.1{30}  anyasya vatsam rihati mimaya kaya bhuva ni dadhe dhenurudhah

RV_03.055.13.2{30}  rtasya sa payasapinvatela ma...

RV_03.055.14.1{30}  padya vaste pururupa vapumsyurdhva tasthau tryavim rerihana

RV_03.055.14.2{30}  rtasya sadma vi carami vidvan ma...

RV_03.055.15.1{30}  pade iva nihite dasme antastayoranyad guhyamaviranyat

RV_03.055.15.2{30}  sadhricina pathya sa visuci ma...

RV_03.055.16.1{31}  a dhenavo dhunayantamasisvih sabardughah sasaya apradugdhah

RV_03.055.16.2{31}  navya-navya yuvatayo bhavantirma...

RV_03.055.17.1{31}  yadanyasu vrsabho roraviti so anyasmin yuthe ni dadhatiretah

RV_03.055.17.2{31}  sa hi ksapavan sa bhagah sa raja ma...

RV_03.055.18.1{31}  virasya nu svasvyam janasah pra nu vocama vidurasya devah

RV_03.055.18.2{31}  solha yuktah panca-panca vahanti ma...

RV_03.055.19.1{31}  devastvasta savita visvarupah puposa prajah purudhajajana

RV_03.055.19.2{31}  ima ca visva bhuvananyasya ma...

RV_03.055.20.1{31}  mahi samairaccamva samici ubhe te asya vasuna nyrste

RV_03.055.20.2{31}  srnve viro vindamano vasuni ma...

RV_03.055.21.1{31}  imam ca nah prthivim visvadhaya upa kseti hitamitro naraja

RV_03.055.21.2{31}  purahsadah sarmasado na vira ma...

RV_03.055.22.1{31}  nissidhvarista osadhirutapo rayim ta indra prthivi bibharti

RV_03.055.22.2{31}  sakhayaste vamabhajah syama ma...

 

RV_03.056.01.1{01}  na ta minanti mayino na dhira vrata devanam prathama dhruvani

RV_03.056.01.2{01}  na rodasi adruha vedyabhirna parvata niname tasthivamsah

RV_03.056.02.1{01}  sad bharaneko acaran bibharty rtam varsisthamupa gava aguh tisro mahiruparastasthuratya guha dve nihitedarsyeka

RV_03.056.03.1{01}  tripajasyo vrsabho visvarupa uta tryudha purudha prajavan

RV_03.056.03.2{01}  tryanikah patyate mahinavan sa retodha vrsabhah sasvatinam

RV_03.056.04.1{01}  abhika asam padavirabodhyadityanamahve caru nama

RV_03.056.04.2{01}  apascidasma aramanta devih prthag vrajantih pari simavrnjan

RV_03.056.05.1{01}  tri sadhastha sindhavastrih kavinamuta trimata vidathesu samrat

RV_03.056.05.2{01}  rtavariryosanastisro apyastrira divo vidathe patyamanah

RV_03.056.06.1{01}  trira divah savitarvaryani dive-diva a suva trirno ahnah

RV_03.056.06.2{01}  tridhatu raya a suva vasuni bhaga tratardhisane sataye dhah

RV_03.056.07.1{01}  trira divah savita sosaviti rajana mitravaruna supani

RV_03.056.07.2{01}  apascidasya rodasi cidurvi ratnam bhiksanta savituh savaya

RV_03.056.08.1{01}  triruttama dunasa rocanani trayo rajantyasurasya virah

RV_03.056.08.2{01}  rtavana isira dulabhasastrira divo vidathe santu devah

 

RV_03.057.01.1{02}  pra me vivikvanavidan manisam dhenum carantim prayutamagopam

RV_03.057.01.2{02}  sadyascid ya duduhe bhuri dhaserindrastadagnih panitaro asyah

RV_03.057.02.1{02}  indrah su pusa vrsana suhasta divo na pritah sasayam duduhre

RV_03.057.02.2{02}  visve yadasyam ranayanta devah pra vo.atra vasavah sumnamasyam

RV_03.057.03.1{02}  ya jamayo vrsna ichanti saktim namasyantirjanate garbhamasmin

RV_03.057.03.2{02}  acha putram dhenavo vavasana mahascaranti bibhratam vapumsi

RV_03.057.04.1{02}  acha vivakmi rodasi sumeke gravno yujano adhvare manisa

RV_03.057.04.2{02}  ima u te manave bhurivara urdhva bhavanti darsata yajatrah

RV_03.057.05.1{02}  ya te jihva madhumati sumedha agne devesucyata uruci

RV_03.057.05.2{02}  tayeha visvanavase yajatrana sadaya payaya ca madhuni

RV_03.057.06.1{02}  ya te agne parvatasyeva dharasascanti pipayad deva citra

RV_03.057.06.2{02}  tamasmabhyam pramatim jatavedo vaso rasva sumatim visvajanyam

 

RV_03.058.01.1{03}  dhenuh pratnasya kamyam duhanantah putrascarati daksinayah

RV_03.058.01.2{03}  a dyotanim vahati subhrayamosasa stomo asvinavajigah

RV_03.058.02.1{03}  suyug vahanti prati vam rtenordhva bhavanti pitareva medhah

RV_03.058.02.2{03}  jarethamasmad vi panermahisam yuvoravascakrma yatamarvak

RV_03.058.03.1{03}  suyugbhirasvaih suvrta rathena dasravimam srnutam slokamadreh

RV_03.058.03.2{03}  kimanga vam pratyavartim gamisthahurvipraso asvina purajah

RV_03.058.04.1{03}  a manyethama gatam kaccidevairvisve janaso asvina havante

RV_03.058.04.2{03}  ima hi vam gorjika madhuni pra mitraso na dadurusro agre

RV_03.058.05.1{03}  tirah puru cidasvina rajamsyanguso vam maghavana janesu

RV_03.058.05.2{03}  eha yatam pathibhirdevayanairdasravime vam nidhayo madhunam

RV_03.058.06.1{04}  puranamokah sakhyam sivam vam yuvornara dravinam jahnavyam

RV_03.058.06.2{04}  punah krnvanah sakhya sivani madhva mademasaha nu samanah

RV_03.058.07.1{04}  asvina vayuna yuvam sudaksa niyudbhis ca sajosasa yuvana

RV_03.058.07.2{04}  nasatya tiroahnyam jusana somam pibatamashridha sudanu

RV_03.058.08.1{04}  asvina pari vamisah puruciriyurgirbhiryatamana amrdhrah

RV_03.058.08.2{04}  ratho ha vam rtaja adrijutah pari dyavaprthivi yati sadyah

RV_03.058.09.1{04}  asvina madhusuttamo yuvakuh somastam patama gatam durone

RV_03.058.09.2{04}  ratho ha vam bhuri varpah karikrat sutavato niskrtamagamisthah

 

RV_03.059.01.1{05}  mitro janan yatayati bruvano mitro dadhara prthivimuta dyam

RV_03.059.01.2{05}  mitrah krstiranimisabhi caste mitraya havyamghrtavajjuhota

RV_03.059.02.1{05}  pra sa mitra marto astu prayasvan yasta aditya siksati vratena

RV_03.059.02.2{05}  na hanyate na jiyate tvoto nainamamho asnotyantito na durat

RV_03.059.03.1{05}  anamivasa ilaya madanto mitajnavo varimanna prthivyah

RV_03.059.03.2{05}  adityasya vratamupaksiyanto vayam mitrasya sumatau syama

RV_03.059.04.1{05}  ayam mitro namasyah susevo raja suksatro ajanista vedhah

RV_03.059.04.2{05}  tasya vayam ...

RV_03.059.05.1{05}  mahanadityo namasopasadyo yatayajjano grnate susevah

RV_03.059.05.2{05}  tasma etat panyatamaya justamagnau mitraya havira juhota

RV_03.059.06.1{06}  mitrasya carsanidhrto.avo devasya sanasi

RV_03.059.06.2{06}  dyumnam citrasravastamam

RV_03.059.07.1{06}  abhi yo mahina divam mitro babhuva saprathah

RV_03.059.07.2{06}  abhi sravobhih prthivim

RV_03.059.08.1{06}  mitraya panca yemire jana abhistisavase

RV_03.059.08.2{06}  sa devan visvan bibharti

RV_03.059.09.1{06}  mitro devesvayusu janaya vrktabarhise

RV_03.059.09.2{06}  isa istavrataakah

 

RV_03.060.01.1{07}  iheha vo manasa bandhuta nara usijo jagmurabhi tani vedasa

RV_03.060.01.2{07}  yabhirmayabhih pratijutivarpasah saudhanvana yajniyam bhagamanasa

RV_03.060.02.1{07}  yabhih sacibhiscamasanapimsata yaya dhiya gamarinita carmanah

RV_03.060.02.2{07}  yena hari manasa nirataksata tena devatvam rbhavah samanasa

RV_03.060.03.1{07}  indrasya sakhyam rbhavah samanasurmanornapato apaso dadhanvire

RV_03.060.03.2{07}  saudhanvanaso amrtatvamerire vistvi samibhih sukrtah sukrtyaya

RV_03.060.04.1{07}  indrena yatha saratham sute sacanatho vasanam bhavathasaha shriya

RV_03.060.04.2{07}  na vah pratimai sukrtani vaghatah saudhanvana rbhavo viryani ca

RV_03.060.05.1{07}  indra rbhubhirvajavadbhih samuksitam sutam somama vrsasva gabhastyoh

RV_03.060.05.2{07}  dhiyesito maghavan dasuso grhe saudhanvanebhih saha matsva nrbhih

RV_03.060.06.1{07}  indra rbhuman vajavan matsveha no.asmin savane sacya purustuta

RV_03.060.06.2{07}  imani tubhyam svasarani yemire vrata devanam manusasca dharmabhih

RV_03.060.07.1{07}  indra rbhubhirvajibhirvajayanniha stomam jariturupa yahi yajniyam

RV_03.060.07.2{07}  satam ketebhirisirebhirayave sahasranithoadhvarasya homani

 

RV_03.061.01.1{08}  uso vajena vajini praceta stomam jusasva grnato maghoni

RV_03.061.01.2{08}  purani devi yuvatih purandhiranu vratam carasi visvavare

RV_03.061.02.1{08}  uso devyamartya vi bhahi candraratha sunrta irayanti

RV_03.061.02.2{08}  a tva vahantu suyamaso asva hiranyavarnam prthupajaso ye

RV_03.061.03.1{08}  usah pratici bhuvanani visvordhva tisthasyamrtasya ketuh

RV_03.061.03.2{08}  samanamartham caraniyamana cakramiva navyasya vavrtsva

RV_03.061.04.1{08}  ava syumeva cinvati maghonyusa yati svasarasya patni

RV_03.061.04.2{08}  svarjananti subhaga sudamsa antad divah papratha a prthivyah

RV_03.061.05.1{08}  acha vo devimusasam vibhatim pra vo bharadhvam namasa suvrktim

RV_03.061.05.2{08}  urdhvam madhudha divi pajo asret pra rocana ruruce ranvasandrk

RV_03.061.06.1{08}  rtavari divo arkairabodhya revati rodasi citramasthat

RV_03.061.06.2{08}  ayatimagna usasam vibhatim vamamesi dravinam bhiksamanah

RV_03.061.07.1{08}  rtasya budhna usasamisanyan vrsa mahi rodasi a vivesa

RV_03.061.07.2{08}  mahi mitrasya varunasya maya candreva bhanum vi dadhe purutra

 

RV_03.062.01.1{09}  ima u vam bhrmayo manyamana yuvavate na tujya abhuvan

RV_03.062.01.2{09}  kva tyadindravaruna yaso vam yena sma sinam bharathah sakhibhyah

RV_03.062.02.1{09}  ayamu vam purutamo rayiyanchasvattamamavase johaviti

RV_03.062.02.2{09}  sajosavindravaruna marudbhirdiva prthivya srnutam havamme

RV_03.062.03.1{09}  asme tadindravaruna vasu syadasme rayirmarutah sarvavirah

RV_03.062.03.2{09}  asman varutrih saranairavantvasman hotra bharati daksinabhih

RV_03.062.04.1{09}  brhaspate jusasva no havyani visvadevya

RV_03.062.04.2{09}  rasva ratnani dasuse

RV_03.062.05.1{09}  sucimarkairbrhaspatimadhvaresu namasyata

RV_03.062.05.2{09}  anamyoja acake

RV_03.062.06.1{10}  vrsabham carsaninam visvarupamadabhyam

RV_03.062.06.2{10}  brhaspatimvarenyam

RV_03.062.07.1{10}  iyam te pusannaghrne sustutirdeva navyasi

RV_03.062.07.2{10}  asmabhistubhyam sasyate

RV_03.062.08.1{10}  tam jusasva giram mama vajayantimava dhiyam

RV_03.062.08.2{10}  vadhuyuriva yosanam

RV_03.062.09.1{10}  yo visvabhi vipasyati bhuvana sam ca pasyati

RV_03.062.09.2{10}  sa nah pusavita bhuvat

RV_03.062.10.1{10}  tat saviturvarenyam bhargo devasya dhimahi

RV_03.062.10.2{10}  dhiyo yo nah pracodayat

RV_03.062.11.1{11}  devasya saviturvayam vajayantah purandhya

RV_03.062.11.2{11}  bhagasya ratimimahe

RV_03.062.12.1{11}  devam narah savitaram vipra yajnaih suvrktibhih

RV_03.062.12.2{11}  namasyanti dhiyesitah

RV_03.062.13.1{11}  somo jigati gatuvid devanameti niskrtam

RV_03.062.13.2{11}  rtasya yonimasadam

RV_03.062.14.1{11}  somo asmabhyam dvipade catuspade ca pasave

RV_03.062.14.2{11}  anamiva isas karat

RV_03.062.15.1{11}  asmakamayurvardhayannabhimatih sahamanah

RV_03.062.15.2{11}  somah sadhasthamasadat

RV_03.062.16.1{11}  a no mitravaruna ghrtairgavyutimuksatam

RV_03.062.16.2{11}  madhva rajamsi sukratu

RV_03.062.17.1{11}  urusamsa namovrdha mahna daksasya rajathah

RV_03.062.17.2{11}  draghisthabhih sucivrata

RV_03.062.18.1{11}  grnana jamadagnina yonav rtasya sidatam

RV_03.062.18.2{11}  pat0m somam0rtavrdha